BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr"

Transkript

1 BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr ni as ya.com.tr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ: RUSYA: ESAD IN Ra ma zan-ý Þe rif Müs lü man la rýn fe lâ hý na ve si le ol sun u Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Ra ma zan-ý Þe ri fin, ya ný ba þý mýz da Su ri - ye de a kan kar deþ ka ný nýn bir an ev vel dur - ma sý na, Bur ma da, A ra kan da ya þa yan din kar deþ le ri mi ze re va gö rü len in san lýk dý þý mu a me le le rin so na er me si ne, dün ya nýn muh te lif yer le rin de sal dý rý la ra ve zu lüm le re ma ruz bý ra ký lan Müs lü man la rýn fe lâ hý na ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e di - yo rum di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ: Her tür lü ýrk çý lýk a yak lar al tý na a lýn ma lý u Di yar ba kýr Be le di ye Baþ ka ný Os man Bay de mir in ö zerk lik le il gi li a çýk la ma la rý ný de ðer len di ren Sað lýk Ba ka ný Re cep Ak dað, Irk te mel li bir ö zerk lik ten bah se di le bi lir mi? Irk te mel li bir ö zel lik ten bah set ti ði niz za man ay rým cý lý ðý kö rük le miþ o lur su nuz. Si ya set ya pan her kes her tür lü ýrk çý lý ðý a - yak lar al tý na al ma lý dýr. de di. n9 da DOSTU DEÐÝLÝZ SURÝYE DE ÞEHÝRLER BOMBALANMAYA DEVAM EDERKEN ESAD YÖNETÝMÝNE TEPKÝLER DE BÜYÜYOR. RUSYA, DIÞÝÞLERÝ BAKANI SERGEY LAVROV, BEÞÞAR ESAD IN DOSTU OLMADIKLARINI VE SIÐINMA HAKKI VERMEYÝ DÜÞÜNMEDÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. FO TOÐ RAF: A A SERGEY LAVROV, AVRUPA YI SUÇLADI urus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, E - sad a si ya sî sý ðýn ma dü þün mü yo ruz. Biz Su - ri ye re ji mi nin ya kýn dos tu de ði liz ve ol ma dýk da. O nun en ya kýn dost la rý Av ru pa da. Bi ri - le ri bu þe kil de so ru nu çöz mek is ti yor sa, bu - nun i çin ken di im kân la rý na ka fa yor sun E sad a sý ðýn ma ver mek gi bi ne bir dü þün - ce miz ne de an laþ ma mýz var de di. Lav rov, ya kýn ge le cek te Su ri ye mu ha le fe ti nin tem - sil ci le riy le gö rü þe ce ði ni de a çýk la dý. ÝRAN, DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI uö te yan dan Ý ran Mec li si, Su ri ye de hal - kýn ken di ka de ri ni be lir le me si ni sað la ya - cak her pla ný ve bu ül ke de ki re form sü re ci - ni des tek le di ði ni bil dir di. Ý ran ýn res mî ha - ber a jan sý IR NA nýn ha be ri ne gö re, Mec - lis te ki 290 mil let ve ki lin den 245 i nin im za - sýy la ya yým la nan bil di ri de, Su ri ye hal ký ve dev le ti ne o lan des tek i fa de e dil di. Bu a ra - da, Su ri ye den ka çan 207 Su ri ye li da ha Tür ki ye ye sý ðýn dý. nha be ri say fa 7 de Þam ve Dera bombardýman altýnda usu ri ye li mu ha lif ler, or du nun De ra þeh ri ni dün sa bah a ðýr bom bar dý man la vur du ðu nu, tank lar ve çok sa yý da as ker i le þeh re gir di ði ni bil dir di. Hu mus þeh ri nin de bom ba lan dý ðý - ný be lir ten mu ha lif ler, þe hir de ça týþ ma lar ya þan dý ðý ný i fa de et ti. Su ri ye nin baþ þehri Þam ýn bir çok sem ti nin de yo ðun top a te þi al týn da ol du ðu kay de dil di. nha be ri say fa 7 de Obama ya tepki ugaz ze de ki Fi lis - tin Hü kü me ti Dý - þiþ le ri Ba kan lý ðý, Ýs - ra il e ek as ke rî yar - dý mý ön gö ren ya sa ta sa rý sý ný im za la - yan ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma yý ký na dý. n7 de Mursî ye Gazze dâveti ufi lis tin yö ne ti mi - nin Baþ ba ka ný Ýs - ma il He ni ye, Mu - ham med Mur sî i le Müs lü man Kar deþ - ler Ce ma a ti Reh - ber lik Kon se yi Baþ - ka nýný Gaz ze ye dâ - vet et ti.n7 de A zaz, ha ya let þe hir Beþ þar E sad güç le ri nin gün ler sü ren bom bar dý ma ný Ha lep þehri ne bað lý A zaz ka sa ba sý ný a de ta ha ya let þeh re çe vir di. Bom bar dý man ön ce si 70 bin nü fu sa sa hip o lan ka sa ba da a ra la rýn da ev, iþ - ye ri, o kul, ca mi ve ka mu bi na sý nýn da bu lun du ðu yüz ler ce bi na tah rip e dil miþ du - rum da. Ço ðu ma hal le ye e lek trik ve su ve ri le mi yor. nhaberý SAYFA 7 DE Time: Esad, Türkiye yi sýkýntýya soktu uti me der gi si, E sad ýn Su ri ye nin Ku zey do ðu su nu Kürt le re dev - re de rek is ya nýn ki lit des tek çi si o lan Tür ki ye yi sý kýn tý ya sok tu - ðu yo ru mu nu yap tý. Baþ ba kan Er do ðan ýn sert u ya rý la rý na dik kat çe ken der gi, bir Türk mü da ha le si nin hiç de ko lay ol ma ya ca ðý ný sa vu nur ken Su ri ye de ki Kürt le ri hiç bir þey, bir Türk mü da ha le si ka dar bir leþ tir mez id di a sý na yer ver di. nha be ri say fa 7 de TESK: AVM LER SOSYO-EKONOMÝK YAPIYI BOZUYOR Anadolu esnafý göç ediyor utesk Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, bü yük AVM ve sü per mar ket le rin ku rul duk la rý böl ge ler de sos yo -e ko no mik ya pý - nýn bo zul ma sý na yol a ça rak es naf çe þit li li ði ni a zalt týk la rý na dik - kat çek ti. Pa lan dö ken, yap tý ðý a çýk la ma da, AVM le rin bi tir di ði A na do lu es na fý nýn ça re yi göç te bul duk la rý ný söy le di. n10 da SAÐLIKSIZ SU SATIÞ NOKTALARINA UYARI u09 ISSN OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM DESTEKLENECEKu03

2 2 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ Y LÂ HÝ KA Â Y E T Onlara melekleri indirsek, ölüler kendileriyle konuþsa, þahit olarak karþýlarýnda bütün varlýklarý bölük bölük toplasak, yine de, Allah dilemedikçe onlar iman edecek deðillerdir. Lâkin onlarýn çoðu bunu bilmezler. En âm Sû re si: 111 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H Allah a ihlâsla ibâdet ediniz. Beþ vakit namazýnýzý kýlýn. Gönül hoþluðu ile malýnýzýn zekâtýný verin. Ramazan orucunuzu tutun. Haccýnýzý da yapýn ki, Rabbinizin Cennetine giresiniz. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 172 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ramazan, ömür içinde bir leyle-i Kadirdir Þu mübarek þehr-i Ramazan, leyle-i Kadri ihata ettiði için, kendisi de ömür içinde bir leyle-i Kadirdir ki, muvaffak olanýn ömrüne bin ömür katar. Dakikasý bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-i bâkîdir. Rabian: Þu mübarek þehr-i Ramazan, leyle-i Kadri ihata ettiði için, kendisi de ömür içinde bir leyle-i Kadirdir ki, muvaffak olanýn ömrüne bin ömür katar. Dakikasý bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-i bâkîdir. Senden ve âhiret hemþirem yani ikinci validem ve kardeþimin muhterem validesinden duânýzý istiyorum. Madem duâda sizi þerik ediyorum; siz de benim duâma âmin hükmünde olarak duâ ediniz. Barla Lâhikasý, s. 159, (yeni tanzim, s. 451) *** Aziz, sýddýk kardeþlerim ve hizmet-i Kur âniyede fedakâr arkadaþlarým Sabri, Hâfýz Ali, Hüsrev, Refet, Bekir, Lütfü, Rüþdü Efendiler, Kardeþlerim, bu Ramazan-ý Þerifte size, âlem-i nurdan bahisler açmak arzularý var idi. Maalesef bir hadise zulmet âleminden bahsetmeye beni mecbur ediyor. Bu yeni hadise için etraftaki dostlar lisan-ý kal ve halle meraklý, endiþeli bir tarzda benden istizah istiyorlar. Onlarý ve sizleri meraktan kurtarmak için, o hadiseyi, iki kýsým olarak, bir parça beyan edeceðim. Birinci kýsým: Bu bize nisbeten musîbetli ve elîm hadiseyi, Cenâb-ý Hak inâyet ve rahmetiyle baþka surete çeviriyor. Evet, Cennet ucuz olmadýðý gibi, Cehennem de lüzumsuz deðil. Bu hadisenin bize karþýki veçhi, rahmet görünüyor. Ehl-i dünyaya karþý veçhi, Cehennemin lüzumunu gösteriyor. Filhakika bu Ramazan-ý Þerifte hadisenin sûreti çok çirkindi. Fakat Gavs-ý Âzamýn dediði gibi, inâyet gözünün altýnda ve hýfzýnda olduðumuzdan, çok cihetlerle hakkýmýzda lemeât-ý rahmet göründü. Ýkincisi: Bu Ramazan-ý Þerifte acz ve zaafý ve fakr ve ihtiyacý tam hissedip, Cenâb-ý Hakka iltica etmek, bir surette intibah ve heyecan ve þuur ve þiddet verdi. Ramazan-ý Þerifte þimdi okuduðum münacatlarýn okunmasýna bu hadise mühim bir kuvvet oldu. Zaten musîbetler, dergâh-ý Ýlâhîye sevk etmek için birer kader kamçýsýdýr. Her okuduðum bir kelime ve duâ da ve münâcat da þuurlu ve þiddetli oluyor. Resmî ve ruhsuz olmuyor. Sahâbelerdeki ibadetlerinin sýrr-ý tefevvuku bu noktadandýr. Tesbih ve zikri bütün mânâsýyla þuurlu bir sûrette söyledikleridir. Barla Lâhikasý, s. 163, (yeni tanzim, s. 454) *** Aziz kardeþim, Beni merak etmeyiniz inâyet-i Rabbaniye devam ediyor. Maiþet cihetinde kanaat ve iktisat beni ihtiyaçtan kurtarýyor. Sakýn birþey gönderme. Sen altý yedi nefse bakýyorsun; benim yarým nefsim var. Sen beni deðil, ben seni düþünmeliyim. Sabri nin mektubu ona yetiþmemiþ. Sen ve Hulûsi, benim her bir amel-i uhrevîmde hissedarsýnýz. Mâh-ý Ramazanda kazanç bire bindir. Siz de bana duânýzla yardým ediniz. Barla Lâhikasý, s. 164, (yeni tanzim, s. 457) LÛ GAT ÇE: Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi. Þehr-i Ramazan: Ramazan ayý. Mâh-ý Ramazan: Ramazan ayý. ömr-i bâkî: Sonsuz ömür. âlem-i nur: Nur âlemi. zulmet: Karanlýk. lisan-ý kal ve hal: Hal ve söz dili. istîzah: Anlaþýlmaz bir mesele hakkýnda izah isteme. inâyet: Yardým. hýfz: Koruma. lemeât-ý rahmet: Rahmet parýltýlarý. intibah: Uyanma. sýrr-ý tefevvuk: Üstünlük sýrrý. ihata: Kuþatma. Lâ ti fe le ri ta mir o pe ras yo nu 3. Li se li ler Kül li yat Bi tir me Prog ra mý A ný sý na e çen se ne ü ze rim de bi ri ken gaf - G let toz la rý ný, ren gâ renk çi çek ler - le be ze li Mer sin yay la la rýn da sil ke le miþ tim. Ar týk ha yat-ý iç - ti mâ i ye ye a týl dým, o ku ma prog ram la rý na ka týl mak zor la þa cak di ye i çim den ge çi rir ken bir dâ vet al dým. Ner - den mi? Ýn ti zam lý þe kil le riy le yem ye þil çý - nar a ðaç la rý nýn yap rak la rýn dan. Ge ce pý - rýl pý rýl par la ya rak nu ra nî te bes süm le - riy le ar za na zýr yýl dýz lar dan. Kâ i na týn a - henk li sen fo ni sin den. Cýr cýr bö cek le - rin den. Kuþ lar dan. Rüz gâr dan Bu se - fer dâ vet yap rak hý þýr tý la rýn dan gel di, su þý rýl tý la rýn dan gel di. Ge ce nin ve se he rin, ru hu se rin le ten se rin li ðin den gel di. Ge çen se ne Mer sin yay la la rýn da yap tý ðý - mýz prog ram ve si le siy le kâ i nat i le a ra mýz da bir sa mi mi yet ku rul muþ tu san ki. Kâ i nat bir ki tap tý, o ku yu cu la rý ný a rý yor du. Kâ i nat bir ki tap tý, te ma þa e dip sa n'at tan Sa ni yi bu la cak o ku yu cu la rý ný ça ðý rý yor du. Bu his le re ve dâ ve te u yun ca ken di mi 3. Li - se li ler Kül li yat Bi tir me Prog ra mýn da, Gey ve de yem ye þil a ðaç la rýn ve dað la rýn a ra sýn da ki a su - de me kân da bul dum. Prog ra mýn son haf ta sý na ka týl mak na sip ol du böy le ce. Sa kar ya Gey ve de ya pý lan prog ra ma da hil ol mak i çin yo la çýk tý ðým da gur bet ve fir kat his - le ri i le dol muþ tum. Sa kar ya ya gü nün ak þa ma mey let ti ði ve yem ye þil dað la rýn sa de ce bi rer göl ge den, si lu et ten i ba ret gö zük tü ðü bir gu - rup vak ti u laþ tým. 3. Kül li yat Bi tir me Prog ra mý nýn ya pýl dý ðý me kâ na var dý ðým da ak þa mýn loþ ý þýk la rý ken - di ni ge ce nin ses siz kol la rý na u zat mýþ, et raf ta ma men ka rar mýþ tý. Kar deþ le ri min ve a ða bey le ri min sa mi ma - ne kar þý la ma la rý na se ma nýn say fa sýn da ki yýl dýz la rýn þi rin te bes süm le ri de ek le nin ce ü ze rim de ki gur bet his le ri ni u nut tum ve ken di mi nu ra nî bir mec lis te bul dum. Yap rak la rýn hý þýr tý la rý, bö cek le rin cý rýl tý - la rý, þe lâ le le rin þý rýl tý la rý da bu va sa ta ek le - nin ce ken di mi bir an da ye ni len miþ ve de - ðiþ miþ his set tim. Ha yat-ý dün ye vî ye nin sa de ce dün ya yý gö ren na za rýn da bo ðu lan ve öl me ye yüz tu tan lâ ti fe le ri mi din le me im kâ ný bul dum. Mes ne vî-i Nu ri ye nin de ru nî sa týr la rý a ra sýn da i ler le dik çe lâ ti fe le ri min a çýl dý ðý ný ve tek rar ne - fes al ma ya baþ la dýk la rý ný his set tim. Ýn sa nýn lâ - ti fe le ri nin ne fes al ma sý ve di ril me ye baþ la ma - sý Uð ru na her þe yi fe da e de bi le ce ði niz bir sa - a det, ru hu nu zun bay ra mý Sü rur kay na ðý nýz. Bu ra da sa de ce ce se dim ne fes al mý yor du, þe - hir de ki gi bi ce se din ha ya tý uð ru na lâ ti fe ler öl - dü rül mü yor, tah rip e dil mi yor, a de me mah - kûm ol mu yor du. Ru hum, kal bim ve lâ ti fe le - rim Hep si or ma nýn te miz ha va sý ya nýn da, or ta mýn ru ha nî ve nu ra nî ha va sý ný da so lu yor - lar, ha yat e ma re si gös ter me ye baþ lý yor lar dý. Ön ce se ma vat ta ki yýl dýz lar göz kýrp tý lar Hoþ gel din de di ler. Mer sin de yay la lar da da bak mýþ týn bi ze. U nu tur mu yuz se ni? Ve fa lý dost tu kâ i nat. Rüz gâr la rýn e si þiy le sa ða so la sal la nan yap rak lar se lâm la dý son ra. Se he rin se - rin li ði, a ðaç la rýn göl ge si Çý nar la rýn a za met ve hey be ti... Ça lý la rýn cid di ye ti *** Gey ve ye ge lir ken ku la ðým da Mi kâ il in se si var dý: Yü re ðim ser se fil, ha lim se pe ri þan. Hiç kim se dost de ðil. Ben yal nýz bir in san Kâ i nat ta ki a ðaç la rýn yap rak la rý a de din ce, yað mur la rýn dam la la rý a de din ce ve se ma nýn yýl dýz la rý a de din ce dost la rý o lan bir in - san hiç yal nýz o lur mu? Ce nâb-ý Al lah a yak la þa na her þey dost tu. O nun mül kü o lan kâ i nat, si zin o - lu yor du bu in ti sap i le. Bu yüz den Ha yýr de dim Mi kâ il e. Yal nýz de ði liz. Dost suz da de ði liz. Yap rak lar dost. Ka ya lar dost, yýl dýz lar dost. Bö cek ler dost. Fa re ler dost. Ne þe li kar deþ le rin i çin de yal nýz o lur mu in - san? Cýr cýr bö cek le ri dost. Ý nek ler dost. Her þey dost Mi kâ il. Mah lû kat a de din ce dost la - rýn var bu ra da. Zi ra Sa ni ye dost o la na her þey dost... *** Prog ram bo yun ca kâh çý nar la rýn al týn da, kâh sö ðüt le rin ya nýn da, a ma hep top ra ðýn bað - rýn da, kâ i na týn si ne sin de o ku duk ri sa le le ri. Fýt - ra týn ve fýt rî li ðin se si ni din le dik. E ser le riy le a za me ti an la þý lan, gü neþ kâ i nat sa ra yý nýn ta va nýn da bir kan dil hük mün de bu - lu nan, ka mer bir si nek gi bi em ri ne i ta at le hiz - met e den bir Za tý ta ný dýk, O Za ta ya kýn laþ tý ðý - mý zý his set tik. Ha yat-ý dün ye vî ye nin gaf le tin den ve he lâ - ket-i e be di ye ye gö tü ren çu kur la rýn dan al dý ðý ya ra lar i le kas ka tý ke si len kal bi min prog ram sü re cin ce yu mu þa ma ya baþ la dý ðý ný his set tim. Lâ ti fe le rim ve sa ir ci ha za tým va zi fe le ri nin ba þý - na dö nün ce kal bim de bü yük bir ne fes al dý. Ce nâb-ý Hakk ýn kur bi ye tin de vü cud nur la - rý, bu di ye tin de a dem zu lü mat la rý var dýr. Her o ku ma prog ra mýn da gö rü len fe rah lýk, coþ ku, ma su ma ne se vinç ler, ço cuk ça lâ ti fe ler i le þi rin ve tat lý has bi hal ler, hep bu ya kýn lýk tan kay nak la ný yor di ye dü þü nü yo rum. Va zi fe si ni ha týr la yan ve hil ka tin yük sek ga ye le ri ni Nur Ri sa le le ri i le o ku yan gö nül le ri bü yük bir se vinç kap lý yor ve u fuk ta he va ye ri ne hü da i le ya þa - ma az mi be li ri yor du Ri sa le ler o kun duk ça, pay la þýl dýk ça, se ma ve arz say fa sý nýn sa týr la rý te fek kür e dil dik çe i ma - ný mý zýn in ki þaf et ti ði ni his se di yor ve þük re di - yor duk A ðaç lar rüz gâr la sal la nýp zi kir le ri ne de vam et tik çe in sa nýn i ba det i çin ya ra týl dý ðý ný o ku duk ve an la dýk. Men zi li miz de gö rü len ve bi zi bi raz en di þe len di ren yý lan Ýh lâ sý ký ra cak es bap tan yý lan dan ak rep ten çe kin di ði niz gi bi çe ki ni niz düs tu ru nu ya þat tý. Nur lar i le A sa-yý Mu sa gi bi her yer de, tev - hid de lil le ri ni bu lu yor duk. Bun lar i le Ce nâb-ý Hakk a kur bi ye ti miz ar tý yor du. Kâ i na tý ve ka i - na týn i çin de ki a zim in ki lâp la rý ba rýn dý ran za - man di lim le ri ni da ha net gö rü yor duk bu ra da. An kýy met le ni yor, za man de ðer ka za ný yor ve say fa lar çev ri li yor du. La tif A ða be yin lâ tif ak þam ders le ri, A li Va - pur lu A ða be yin te sir li soh be ti, Ca vit A ða be yin reh ber li ðin de ya pý lan ve leyl i le se ma vât say fa sý - ný o ku ma mý za ve si le o lan ge ce dað ge zi si, Ö mer Tun cay A bi mi zin nur la rýn kýy me ti ni ih sas e den ders le ri ve hiz met ha tý ra la rý prog ram dan yan sý - yan ba zý ka re ler Bu nu ra nî hal ka yý ni ye bütün Tür ki ye sat hý na ge niþ let me ye lim? Ni ye her böl ge miz de, Kül li yat Bi tir me Prog ram la rý ol - ma sýn? An ka ra dan prog - ra mý dü zen le yen va kýf a - ða bey le ri miz bu mâ nâ da ya pý la cak prog ram lar i çin des tek ol ma ya ve yar dým et me ye ha zýr ol duk la rý ný be yan e di yor lar. Kâ i na týn si ne si ni aç tý ðý en na di de yer le re o ku ma plat form la rý ya pa rak, Ri - sa le o ku ma la rý mý zý kâ i nat o ku ma la rý mýz la bir leþ tir - me mi ze ve si le o lan Ca vit Sak A ða be yi mi ze te þek - kür le ri mi zi su nu yo ruz. Prog ra mý dü zen le yen a - ða bey le ri mi ze, mad dî ve ma ne vî des tek le ri ni e sir - ge me yen her ke se, prog - ra ma ka tý lan kar deþ le ri - mi ze Hep si ne gö nül do lu su mu hab bet ler Ve li se li genç le re son not: 4. Li se li ler Kül li - yat Bi tir me Prog ra mý i - çin þim di den ye ri ni zi a - yýr týn

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 Ramazan 1433 Ru mî: 17 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM DESTEKLENECEK AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANI FATMA ÞAHÝN, YENÝ EÐÝTÝM SÝSTEMÝNDE, OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝMÝ DESTEKLEYECEKLERÝNÝ AÇIKLADI. A Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, ye ni e ði tim sis te mi o lan te, o kul ön ce si e ði ti mi des tek le me ka ra rý al dýk la rý ný a çýk la dý. Þa hin, A ma cý mýz, ço cuk la rý mýz doð du ðu an - dan i ti ba ren her ko nu da fýr sat e þit li ði ya ka la - ma la rý ný sað la mak de di. Ba zý prog ram la ra ka - týl mak ü ze re Ça nak ka le ye ge len Ba kan Þa hin, Ça nak ka le On se kiz Mart Ü ni ver si te si (ÇO - MÜ) ta ra fýn dan ya pý la cak o lan, Tür ki ye nin en bü yük ço cuk kre þi nin te mel at ma tö re ni ne ka - týl dý. Bu ra da bir ko nuþ ma ya pan Þa hin, Ça - nak ka le Sa vaþ la rý nýn yö ne til di ði bu mer kez - ler de bu gün bu kre þin a çýl ma sý ný, bi zi ge le ce - ðe ta þý ya cak o lan ço cuk la rý mýz a dý na çok ö - nem li bu lu yo rum. Ev lat la rý mýz. hem bu gü nü - müz hem ge le ce ði miz. He pi mi zin ma ka mý ne o lur sa ol sun bil di ði miz bir þey var ki ma kam - lar bi te cek, ge ri ye ka la cak o lan ev lat la rý mýz. Bu re ka bet çi dün ya dü ze niy le ba þe de cek þe - kil de te mel den, do ðuþ tan i ti ba ren o kul ön ce si e ði tim le ri ne ö nem ve re rek her yön den ye tiþ - me le ri, bi rin ci de re ce gö re vi miz ve ö de vi miz. Ý ki ço cuk sa hi bi bir an ne o la rak bu nun ne ka - dar ö nem li ol du ðu nu i fa de et mek is te rim þek lin de ko nuþ tu. DO ÐUÞ TAN FIR SAT E ÞÝT LÝ ÐÝ Ye ni e ði tim sis te min de ya pa cak la rý ça lýþ ma yý da a çýk la yan Ba kan Fat ma Þa hin, ço cuk la rýn yok sul luk tan do la yý e ði tim le ri nin ö nü ne en gel çýk ma sý ný is te me dik le ri ni söy le di. Þa hin, bu yýl uy gu la ma ya ko ya cak la rý pro je yi þöy le a çýk la dý: Ye ni e ði tim sis te mi te o kul ön ce siy le il gi li ký sým da, Sos yal Yar dým laþ ma Ge nel Mü dür lü ðü o la rak, þart lý na kil de di ði miz e ði tim ve sað lýk des - te ði de vam e der ken o kul ön ce si e ði ti mi de des - tek le me ka ra rý al dýk. Bu nu Mil lî E ði tim Ba ka ný i le ko nuþ tuk, Baþ ba ka ný mýz ýn ta li ma týy la ye ni dö - nem de ha ya ta ge çi re ce ðiz. A ma cý mýz, ço cuk la rý - mýz doð du ðu an dan i ti ba ren her ko nu da fýr sat e - þit li ði ya ka la ma la rý ný sað la mak. Her ke sin a ma her ke sin; an ne si ba ba sý kim o lur sa ol sun, ne re de doð rar san doð sun, di ni, di li, ýr ký, mez he bi ne o - lur sa ol sun. Bu Ça nak ka le ru hu nun bi ze bý rak tý ðý en bü yük e ser dir. Bu ra da bi zim ço cuk la rý mý zýn da ay ný ruh la ye tiþ me si ve sos yal dev let o la rak her za man yan la rýn da o lun ma sý ný çok ö nem si yo ruz. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný o la rak da ço cuk po li ti ka la rý ný, a i le te mel li ço cuk po li ti ka la rý ný güç - len dir mek en bü yük he de fi miz. Bu ko nu da ya pý - la cak ça lýþ ma la rýn hep si ni des tek li yo ruz. EN BÜ YÜK KRE ÞÝN TE ME LÝ A TIL DI Tö ren de te me li a tý lan ço cuk kre þi hak kýn da bil gi ve ren ÇO MÜ Rek tö rü Prof. Dr. Se dat La çi - ner i se bu tür ça lýþ ma la rýn sos yal ü ni ver si te ol ma - nýn ge re ði ol du ðu nu söy le di. La çi ner, E ðer a ka - de mis yen le ri miz ve per so ne li miz ço cuk la rý nýn ra hat ol du ðu nu bi lir se, kam püs i çin de on lar da iþ le ri ne o dak la na bi le cek tir. Baþ ka la rý nýn ço cuk la - rý nýn e ði ti mi ni da ha ra hat bir þe kil de ve re bi le cek - ler dir de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan kre þin te me li a týl dý. Tö ren den ön ce ma ka mýn da ken di si ni zi ya ret e den Ba kan Þa hin e, Rek tör La çi ner ta ra fýn dan çe - þit li he di ye ler ve ril di. Ba kan Þa hin, bu ra da ay rý ca sos yal so rum lu luk pro je si çer çe ve sin de yurt dý þý na gi de cek ço cuk lar da gö rüþ tü. Ça nak ka le / ci han Kürtçe öðretmenliði için sýnav yapýldý KÜRT ÇE öð re te cek öð ret men - le rin ye tiþ ti ri le ce ði Mar din ve Bin göl de ki ü ni ver si te ler de ki yük sek li sans prog ram la rý i çin Kürt çe sý nav ya pýl dý. Kürt çe - nin o kul lar da seç me li ders o la - rak o ku tul ma sý i çin ih ti yaç du yu lan 500 a day öð ret men i - çin da ha ön ce Rek tör lük bi - na sýn da ki ders lik ler de ya pýl - ma sý ön gö rü len sý nav, baþ vu - ru la rýn bek le nen den da ha faz - la ol ma sýn dan do la yý Mar - din de ki 10 sý nav mer ke zin de ger çek leþ ti ril di. E ði tim prog - ra mý na Mar din de ki 500 kon - ten jan i çin 2 bin 528, Bin - göl den i se 140 kon ten jan i çin 500 ki þi ol mak ü ze re top lam 3 bin 28 a day baþ vur du. Mar din Ar tuk lu Ü ni ver si te si Ya þa yan Dil ler Ens ti tü sü Mü dü rü Prof. Dr. Kad ri Yýl dý rým, sý na - výn Tür ki ye ta ri hin de bir ilk ol du ðu nu ve ÖSYM a ya rýn da bir sý nav yap týk la rý ný i fa de et ti. Batýya evlât edinme uyarýsý BÝRLEÞMÝÞ Mil let ler Ço cuk Fo - nu U NI CEF, Ba tý ül ke le ri nin, Af ri ka yý ev lât e di ni len pa zar o - la rak gör me ye baþ la ma sýn dan en di þe du yu yor. U NI CEF in E ti - yop ya da ki tem sil ci si Pat ri zi a Di - Gi o van ni, Ba tý ül ke le rin den 10 yýl da 40 bi nin ü ze rin de Af ri ka lý ço cu ðun ev lât e di nil di ði ni ha týr - la ta rak, Af ri ka ül ke le ri ni fa kir - lik ten kur tar mak i çin ev lât e din - mek ça re o la rak gö rün me me li. Bi zim en di þe miz, Ba tý ül ke le ri, Af ri ka ül ke le ri ni ev lât e di ni len pa zar o la rak gör me ye baþ la ma - la rý u ya rý sýn da bu lun du. Di Gi o - van ni, Da ni mar ka ga ze te si Po li - ti ken e yap tý ðý a çýk la ma da, Af ri - ka da en faz la ev lât e di ni len ül ke - nin E ti yop ya ol du ðu nu kay de de - rek, 5 yýl da bu ül ke den ço cu ðun Ba tý ül ke le ri ne gön de - ril di ði ni söy le di. Af ri ka ül ke le ri - nin fa kir lik ten ve aç lýk tan bu þe - Fat ma Þa hin Mar din de ki 10 sý nav mer ke - zin de ya pý la cak sý nav lar i çin 16 bin TL büt çe a yýr dýk la rý ný an la tan Yýl dý rým, YÖK mer - ke zi sý nav sis te mi nin stan dart - la rýn da bir sý nav yap týk. Sý nav ka ðýt la rý ka pa lý po þet ler ha lin - de sý nav baþ kan la rý na tes lim e - dil di. Sý nav so nuç la rý ný 3 gün - de a çýk la rýz de miþ tik. An cak ya pý lan yo ðun baþ vu ru dan do - la yý bu sü re bi raz da ha sar ka - bi lir de di. Mar din / ci han MÜLTECÝ AÝLEYE YARDIM Ko nak Be le di ye si, bir kaç haf ta ön ce Af ga nis tan dan ge len 7 ki þi lik a i le ye ev eþ ya sý yar dý mý yap tý. Bas ma ne sem tin de i ki o da lý bir ev ki ra la yan ve hiç eþ ya sý bu lun ma yan Af gan lý a i le Ko nak Be le di ye si ne baþ vu ra rak eþ ya yar dý mý is te di. Ký sa sü re de eþ ya de po sun dan ge rek li eþ ya lar ha zýr lan dý ve ký sa sü re de a i le ye tes lim e dil di. Kol tuk ta ký mý, ya tak, ha lý, yas týk, yor gan ve mut fak eþ ya sý gi bi a i le nin en ge rek li te - mel ih ti yaç la rý ný kar þý la yan Ko nak Be le di ye si Ra ma zan a yý dolayýsýyla da er zak yar dý mýn da bu lun du. 2 ço cuk ve 5 ye - tiþ ki nin kal dý ðý e vin ki ra sý ný bi le kar þý la ya ma ya cak du rum da bu lu nan a i le nin re i si Za bi Za ma yar, bir kaç haf ta ön ce Ýz mir e gel dik le ri ni çok zor þart lar al týn da ya þa dýk la rý ný i fa de e de rek, Bu ra da ye ni bir ha ya ta baþ la mak is ti yo ruz ve bi ze el u za tan Baþ ka ný mý za çok te þek kür e di yo ruz. Bi zi bü yük bir sý kýn tý dan kur tar dý de di. Ýz mir / ci han kil de kur ta rý la ma ya ca ðý na, so ru - na ye rin de çö züm yol la rý a ran - ma sý ge rek ti ði ne dik ka ti çe ken Di Gi o van ni, Af ri ka ül ke le ri nin za man la Ba tý ya ço cuk ih raç e - den ül ke ler du ru mu na gel di ði ni vur gu la dý. Di Gi o van ni, E ti yop - ya nýn dün ya nýn en yok sul 14. ül ke si ol du ðu nu söy le di. Da ni - mar ka da ki çok sa yý da ki a i le nin de E ti yop ya dan ev lat e din di ði bil di ril di. Stock holm / a a FO TOÐ RAF: CÝHAN ni as ya.com.tr Ce za e vin den mek tup var Neþ ri ya tý mý zýn Ýz mir de ki ak tif gö nül lü le rin - den Mu har rem O kur, ken di si ne u la þan i ki ce za e vi mek tu bu nu bi ze gön der miþ. Biz de bu mek tup la rý o ku yu cu la rý mýz la pay - la þý yo ruz. Ön ce, Ýz mir Ký rýk lar 1 no lu F ti pi ce za e vin - den Ah met Kon cak ýn mek tu bu: Ger çek ten hamd Al lah a mah sus tur. Ona hamd e de riz ve On dan yar dým di le riz. Mað fi - re ti On dan di ler, doð ru yo la i le til me mi zi On - dan bek le riz. Nef si mi zin kö tü lük le rin den ve a - mel le ri mi zin fe na lýk la rýn dan Ona sý ðý ný rýz. Ben ce za e vin de PKK ü ye si ol mak suç la ma - sýy la tu tuk lu bu lun mak ta yým. Ký sa sü re ön ce ce za e vin de ki ör güt or ta mýn - dan ay rýl dým. Bu nun te mel ne de ni be nim i nanç lý bir in san ol mam ve ha yat gö rü þü mün on lar la u yuþ ma ma sý. O ra dan ay rýl dýk tan son ra cid dî þe kil de Ýs - lâm ü ze ri ne o ku ma ya baþ la dým. Bu ra da be nim gi bi baþ ka ar ka daþ lar da var. Ki mi sol ör güt ler den ay rýl mýþ, ki mi de â di suç lar dan ya tý yor. Hep si de Ýs lâm ü ze ri ne o ku ma yý se vi yor. A ma siz de tak dir e der si niz ki, bu ra da cid dî þe kil de kay nak sý kýn tý sý çe ki yo ruz. A i le le ri mi zin mad dî du ru mu i yi de ðil ya da ba zý ne den ler den do la yý on lar la so run ya þa dý - ðý mýz i çin pa ra mýz gel me ye bi li yor. Bun dan do la yý ki tap a la mý yo ruz. Siz de F ti pi ce za e vi nin þart la rý ný tah min e - di yor ol ma lý sý nýz. Üç ki þi lik ko ðuþ lar da yýz. Siz den kay nak ki tap lar is ti yo ruz. Ad re si ni zi bu ra ya ge len Bi zim A i le der gi - sin den al dým. Ta kip et me ye ça lýþ tý ðý mýz bu der gi yi be nim a dý ma da gön de re bi lir se niz se vi ni rim. Ay rý ca Kur ân-ý Ke rim, me al, E lif ba ve du a ki tap la rý gön de rir se niz bi zi çok mem - nun e der si niz. Ar ka daþ la rýn ço ðu Kur ân o ku ma yý ye ni öð - ren di ði i çin, o kun ma sý ko lay Kur ân lar dan gön der me niz da ha çok mak bu le ge çer. Ya pa ca ðý nýz yar dým lar i çin þim di den te þek - kür ler. Al lah a e ma net o lun. *** Þun lar da, Bu ca da ki Ýz mir 1 no lu F ti pi ce za e - vin den ya zan Ah met Gök türk ün sa týr la rý: Al la hu Te â lâ ya hamd ol sun. O na þük re der, On dan yar dým di le riz. O nun ba ðýþ la ma sý ný is te riz. Ben ve ya ným da ka lan ar ka daþ la rý mýz a de ta ye ni Müs lü man ol duk. PKK dan ya ka lan mýþ týk, þim di ay rýl dýk. Genç li ði mi zin bü yük bö lü mü o yol da geç ti. Ce za e vi ne düþ tük ten son ra o lay la rýn iç yü - zü nü fark et tik. Yap tý ðý mýz iç he sap laþ ma lar so nu cu yo lu - mu zun yan lýþ ol du ðu nu, doð ru yo lun an cak ve an cak þe ref li Ýs lâm yo lu ol du ðu nu an la dýk. Al lah ýn iz niy le hi da ye te er dik. Þim di Ýs lâ mý öð ren mek ve öð ret mek is ti yo ruz. A ma e li miz de ye ter li kay nak ki tap ol ma dý ðý i çin bu nu ya pa mý yo ruz. Duy duk ki, bu tür yar dým lar da bu lu nan ha - yýr se ver in san lar var mýþ. Siz de on lar dan bi riy miþ si niz. E ðer müm kün se, bi ze Kur ân-ý Ke rim, me al ve tef si ri, ha dis ler, E lif ba gi bi kay nak di nî ki - tap lar gön de re bi lir se niz çok se vi ni riz. Ya yýn la dý ðý nýz der gi le ri de. Yü ce Rab bi miz þöy le bu yu ru yor: Rab bi ne u laþ ma yý u man kim se sa lih a mel iþ le sin ve Rab bi ne i ba det te or tak koþ ma sýn. *** Bu mek tup la rý o ku yan o kur la rý mýz dan im kâ - ný mü sa it o lan lar da her hal de ge cik me den ge - re ði ni ya pa cak lar dýr, di yor ve þim di den Al lah ra zý ol sun di yo ruz. Kur ân kursunda her gün bir hayýrsever iftar veriyor ALANYA ilçesine baðlý Mahmutlar beldesindeki kýz Kur ân kursunda her gün bir hayýrsever iftar yemeði veriyor. En son iftar yemeðine hayýrsever Hüseyin Köygün sponsor oldu. Kurs bahçesinde verilen iftar yemeðine katýlan Alanya Müftüsü Ahmet Hamdi Baþpýnar, Köygün ün, verdiði yemekle iftar açan kiþilerin tuttuðu oruç kadar sevap kazandýðýna dikkat çekti. Baþpýnar, Köygün kardeþimize teþekkür ederim. Sevaplarýn en güzelini iþledi. Allah kabul etsin dedi. Müftü Baþpýnar, her gün bir hayýrseverin ücretini ödeyerek iftar verdiði kýz Kur ân kursunda hafýzlar yetiþtiðini kaydetti. Antalya / cihan

4 4 30 KÜLTÜR SANAT TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ Y sya ho o.com Yüz leþ me yen, yüz süz le þir Yüz leþ mek ger çe ði ha ya týn her a þa ma sýn da ken di ni gös te rir. Bu göz le ba kýl dý ðýn da yüz - leþ me nin ya þý yok tur. Ak lý ba þýn da her in san ya þa dýk la rý i le yüz le þir. Yüz leþ me nin ni te li ði i se, yüz le þen ki þi nin de rin li ði i le a lâ ka lý dýr. Ni te kim a sýr i le yüz le þen ler, in san lýk i le yüz le þen - ler, top lu mu i le yüz le þen ler ve ya çok a cý ger çek ler i - le yüz le þen ler o la rak tas nif ler ya pý la bi lir. O nun i çin yüz leþ mek bi raz da ce sa ret ge rek ti ren bir me se le dir. Bil gi, bi ri kim, tec rü be ge rek ti ren bir me se le dir. O za man di ye bi li riz ki, her kes yüz le þe mez. Za yýf in san lar, güç süz, ce sa ret siz, kor kak, ür kek in san lar yüz leþ mek ten ka çar. A ma kor ku nun da e ce le fay da sý yok tur. Bü yük yüz leþ me nin, bü yük he sap laþ ma nýn pro - va sý dýr bu dün ya da yüz leþ mek. Ya þa dýk la rý mý zýn ne yý kým lar o luþ tur du ðu nu, ne de rin et ki ler yap tý ðý ný, ne yu va lar yýk tý ðý ný, gö nül ler da ðýt tý ðý ný in san ger çek an lam da yüz le þin ce his se - de bi lir. Yüz leþ mek, bi raz da em pa ti dir. Ya þat týk la rý mý zý, his set tir dik le ri mi zi, dýþ la dýk la rý - mý zý, ö te ki leþ tir dik le ri mi zi i çi miz de his set mek, ya - þa mak ve o ya þa nan la ra do kun mak týr. Ýþ te bu a de se den bak tý ðý mýz da Be di üz za man gi bi nef sim le be ra ber din le nin ya þan dý ðý, nef sim le be - ra ber o ku nun ya þan dý ðý bir ha yat ha li dir yüz leþ - mek. Yüz leþ mek, nef si diz gin le ye bil mek tir. O na söz ge çi re bil mek ve o nun is te di ði gi bi de ðil, sa na bað lý o lan la se nin is te di ðin gi bi ya þa ma sý ný sað - la mak týr. O nun i çin yüz leþ mek bir ne fis ter bi ye si nin so nu - cu dur. Nef si ni diz gin le ye me yen yüz le þe mez. Yüz le þen in san, nef si ni kon trol de tu ta bi len in san dýr. Ýþ te bu ger çe ði ya þat tý ðý i çin Ri sa le-i Nur e ser le ri bu yüz leþ me ye çað rý dýr. Nur lar, ya þa nan lar la yüz - leþ me ders le ri dir. Ne fis le yüz leþ me mey ve le ri dir. Nef si ne söz ge çi re me yen, o nun is tek le ri ne, ar zu - la rý na mey dan o ku ya ma yan bu yüz leþ me yi ger çek - leþ ti re mez. Ya ni yüz leþ mek sa de ce ger çek ler le kar þý laþ mak de ðil dir. Kar þý la þý lan ger çek ler le ya þa ya bil mek ve a - týl ma sý ge re ken a dým la rý kor ku suz ca a ta bil mek tir. Ni te kim bu çok da ko lay bir ha di se de ðil dir. Ýh ti da öy kü le rin de, ger çek le yüz leþ me sah ne le ri var dýr. Ger çe ðin dâ ve ti ne, ge ti ri si gö tü rü sü ne o lur sa ol - sun, u ya bil mek, i ca bet e de bil mek var dýr. Yüz leþ mek; þey ta ný üz mek, me le ði se vin dir mek de mek tir. Çün kü in san yüz leþ me den me lek le þe mez. A la-yý il liy yi ne çý ka maz. Yüz leþ me mek, düþ mek tir. Yüz süz leþ mek tir. Es fel-i sa fi li ne yu var lan mak týr. Su kut tur. O za man in san-ý kâ mil ler, yüz le þen ler dir. Yüz le þe lim ve yük se le lim. Pey gam ber lik en gü zel yüz leþ miþ ha yat hal le ri dir. Ýn zi va lar, yüz leþ me a re na la rý dýr. De rin leþ me, ol gun laþ ma, piþ me se ans la rý dýr. Ha sý lý ne þart lar da o lur sa ol sun, a ma ken di miz le, ya þa dýk la rý mýz la, ba þý mý za ge len ler le, ha yat la, ha yat - ta ki ler le yüz le þe lim. Ya zar ken, din ler ken, o kur ken, ya þar ken yüz le þir in san. Yüz le þe lim ve ha ki ka tin ha tý rý na ge re ði ni ya pa lým. Çün kü yüz leþ me yen, yüz süz le þir. A hýs ka Türk le ri ne if tar KIRGIZÝSTAN DA A hýs ka Türk le ri nin yo ðun ya þa - dý ðý Çuy e ya le ti Bu dö nov ka Kö yü Ca mi i nin av lu - sun da 300 ki þi lik if tar ve ril di. Ha yýr se ver Ay fer Ak - su nun ver di ði if ta ra köy muh ta rý, Tür ki ye nin Biþ - kek Bü yü kel çi li ði yet ki li si, Kýr gý zis tan Tür ki ye Ma - nas Ü ni ver si te si (KTMÜ) öð re tim gö rev li le ri, A hýs - ka Türk le ri Der ne ði Baþ ka ný, Bu dö nov ka ve yan köy ler de ya þa yan A hýs ka lý Türk ler baþ ta ol mak ü ze - re Kýr gýz lar i le Dun gan top lu mu nun tem sil ci le ri ka - týl dý. E za nýn o kun ma sý nýn ar dýn dan su i le o ru cu nu a çan va tan daþ la ra, Türk ha ným la rýn yap tý ðý et li pa - ta tes ye me ði ik ram e dil di. Meh met Po lat ýn din gö - rev li si ol du ðu ca mi nin av lu sun da ve ri len if tar ye - me ði nin ar dýn dan Kur ân-ý Ke rim o kun du. Po lat, 14 Ka sým 1944 yý lýn da A hýs ka böl ge sin den Or ta As - ya'ya sü rü len ve yol cu luk es na sýn da vefat e den Türk le rin ru hu na du â et ti. Ha yýr se ver Ay fer Ak su, de de le ri nin A hýs ka böl ge sin den Tür ki ye de Çýl dýr ýn Su ha ra (Ya kýn su) Kö yü ne yer leþ ti ði ni an la ta rak, Kýr gý zis tan da A hýs ka lý Türk le rin yo ðun ya þa dý ðý bir köy de if tar sof ra sý aç mak is te di ði ni be lirt ti. Ak - su, A hýs ka Türk le ri Baþ ka ný Mu ra fad din Sa ki - mov un tav si ye si ü ze ri ne, Bu dö nov ka Kö yün de if tar sof ra sý ný ha zýr la dýk la rý ný be lirt ti. Biþ kek / a a Ýf tar ça dý rý fark lý kül tür le ri bu luþ tur du Amsterdam da fa a li yet gös te ren Türk si vil top lum ku ru luþ la rý nýn or tak gi ri þi miy le a çý lan ça dýr da ilk gün yak la þýk 2 bin ki þi ye if tar ye me ði ve ril di. Fark lý mil let ler den Müs lü - man la rýn ya ný sý ra Hol lan da lý la rýn da bü yük il gi gös ter di ði ve i ki gün a çýk ka lan ça dýr da, Ra ma zan a yý na has eð len ce ler de ser gi len di. FOTOÐRAF: AA HOLLANDA NIN baþ þehri Ams - ter dam da ku ru lan dev if tar ça - dý rý fark lý kül tür le ri bir a ra ya ge tir di. Þe hir de fa a li yet gös te - ren Türk si vil top lum ku ru luþ - la rý nýn or tak gi ri þi miy le a çý lan ça dýr da ilk gün yak la þýk 2 bin ki þi ye if tar ye me ði ve ril di. Fark lý mil let ler den Müs lü man la rýn ya ný sý ra Hol lan da lý la rýn da bü - yük il gi gös ter di ði ve i ki gün a - çýk ka lan ça dýr da, Ra ma zan a yý - na has eð len ce ler de ser gi len di. Ýf tar ça dý rý nýn ko or di nas yo nun - dan so rum lu Ay dýn Ü re, il ki ni ge çen se ne ha ya ta ge çir dik le ri bu faaliyet a ra cý lý ðýy la Ýs lâ mi ye ti ve Müs lü man la rý Hol lan da lý la ra doð ru an lat ma yý he def le dik le ri - ni söy le di. Gös te ri len il gi nin B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ba zý kal dý raç lar da kul la ný lan u cu ip le bað lý a ðaç par ça sý. - Er gen lik ya þý na var mýþ o lan kim se. 2. Ken di ken di ni kon trol. 3. Ba þa kak ma. U tan ma duy gu su. - Bir no ta. 4. Uy du ruk ça da im kân. - E þi ol ma yan, bi ri cik, ye gâ ne. 5. Kal mak tan e mir. - Mik ros kop ta ka lýn cam. - Kul lan dý ðý mýz al fa be - de on be þin ci har fin o ku nu þu. 6. Des te sa yý sý. - Yýl dý rým sa var ci ha zý. 7. Pos ta Te le fon Tel gra fýn ký sa sý. - Að rý'nýn es ki a dý. 8. Si ma ke li me si nin ses li le ri. - A - rap ça da ba ba. 9. Bir ba yan a dý. - Me tal ip. 10. Uy du ruk ça da ka der. - Mil lî bay ram lar da ku ru lan süs lü ke mer. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. I þýk lý kop ya. 2. ABD'de e ya let. 3. Der ne ke vi. - Bir binek hayvaný. 4. Ak mak ta o lan. - Ev ler de o tur ma lýk her bir bö lüm. 5. Çam a ða cý nýn to hum la rý ný i çin de ba rýn dý ran o dun su ya pý. - Yurt, yö re. 6. Dün ya - yý kap la yan ka ra par ça la rý nýn her bi ri. - Bir ya pým e ki. 7. Bü yük bak kal. 8. A da lar top lu lu ðu. - U zak ÝSLÂMÝYETÝ VE MÜSLÜMANLARI HOLLANDALILARA DOÐRU ANLATMAK ÝÇÝN BU YIL ÝKÝNCÝ DEFA AMSTERDAM DA KURULAN DEV ÝFTAR ÇADIRI FARKLI KÜLTÜRLERÝ BÝR ARAYA GETÝRDÝ. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI B E R E K E T K Ü R E U H U R U A L A M E T R A M A Z A N Ý Y E A D E M Y A R R O L K Ý N Ý N N A V A D A Y L Ý M A A N B E L H E R E K E Ý T Ý B A R Ý O R AK G S E L A V A T T A A D E S E E S A R E T ken di le ri ni ol duk ça mem nun et ti ði ni kay de den Ü re, ka tý lý mýn yo ðun lu ðun dan do la yý ça dýr dý - þý na da sof ra kur mak zo run da kal dýk la rý ný an lat tý. Din, dil ve ýrk far ký gö zet mek si zin top lum - da in san lar a ra sýn da kay naþ ma - yý he def le dik le ri ne i þa ret e den Ü re, Bu gün kü ka tý lý ma bak tý ðý - mýz da bu nu ba þar dý ðý mý zý ra - hat lýk la söy le ye bi li riz. Çün kü her ke sim ve kö ken den in san ge li yor ça dý ra. Bu sa ye de di ni mi - zi an la ta bi li yo ruz, mut lu luk ve ri - ci. Bu se ne i ki gün a çýk ka la cak ça dý rý mýz. Ö nü müz de ki se ne da ha da ar tar bu sü re. He de fi - miz ö nü müz de ki yýl lar da Ra ma - zan a yý sü re sin ce ça dý rý a çýk tut - mak di ye ko nuþ tu. lýk be lir tir bir ni da. 9. Ý yi - ce ya na rak a teþ du ru mu - na gel miþ kö mür ve ya o - dun par ça sý. - Bo ða zý ký sa ço rap. 10. Va li nin yö ne ti - min de bu lu nan i da rî böl - ge. - Sý ra lý ya pý lan bir gö - rev. 11. So yu ka rý þýk o - lanýn halk arasýnda söyleniþi. - Ar go da bir ses len me ni da sý. 12. Ký - sal týl mýþ ta rih ki ta bý. BU TÜR FAALÝYET LER KAR ÞI LIK LI HOÞ GÖ RÜ YÜ ART TI RI YOR TÜRKÝYE NÝN Rot ter dam Baþ kon so los lu ðu Din Hiz met le ri A ta þe si Ýs ma il Hil mi Bil gi i se, bu tür faaliyet le rin kar þý lýk lý hoþ gö rü yü art týr dý ðý na i þa ret et - ti. Ay ný za man da pay laþ ma a yý o lan Ra ma zan a has if tar ça dýr la rý nýn Av - ru pa da ha ya ta ge çi ril me si nin ö ne mi ne de ði nen Bil gi, A na do lu muz da in - san la rý mýz Ra ma zan da müm kün ol du ðun ca çok ki þi ye if tar ve rir. A na do - lu dan ge len in san la rý mý zýn ço cuk la rý nýn ay ný ge le ne ði Hol lan da da sür dür - me le ri bi zim kül tü rü mü zün yan sý ma sý. Bu ve si ley le kül tü rü müz ve i nan cý - mýz ta ný tý lý yor de di. Bu coþ ku nun sa de ce Ams ter dam i le sý nýr lý kal ma ma - sý ge rek ti ði ne vur gu ya pan Bil gi, bu nun di ðer þe hir le ri de kap sa ya cak þe kil - de ge niþ le me si ge rek ti ði ü ze rin de dur du. Ýf tar ça dýr la rý nýn Hol lan da lý lar la Müs lü man lar a ra sýn da sað lýk lý bir i le ti þim köp rü sü kur du ðu nu be lir ten Hol lan da lý Müs lü man a ka de mis yen Ab dül va hit van Bom mel da, bu tür et kin le rin ar ttý rýl ma sý ný is te di. Av ru pa da son yýl lar da Ýs lâ mi ye te ve Müs lü - man la ra yö ne lik e leþ ti ri ler de ar týþ ya þan dý ðý ný kay de den Bom mel, Ýn san - lar ve kül tür ler a ra sýn da in sa nî o la ný or ta ya çý ka ra cak, kay naþ ma yý sað la - ya cak plat form lar o luþ tu rul ma lý. Bu sa ye de sað lýk lý ta ný tým ya pý la bi lir. Bu if tar ça dý rý bu nun mü te va zi ör ne ði de di. Ams ter dam / a a Mes ne vî þim di de Rus ça ya çev ri li yor BÜYÜK Ýs lâm mü te fek ki ri Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî nin bu gü ne ka dar 20 di le çev ri len dün ya ca ün lü e se ri Mes ne vî nin Rus ça ve Ma lay ca dil le - ri ne çe vi ri si ya pý lý yor. Kon ya Bü yük - þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan yü rü tü - len Mes ne vî çe vi ri le ri ko nu sun da a - çýk la ma ya pan Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ta hir Ak yü rek, o ri ji na li Fars ça o lan Mes ne vî yi Türk çe ye çe - vi re rek 6 cilt ha lin de bas ký sý ný yap - týk la rý ný söy le di. Baþ kan Ak yü rek, bu gü ne ka dar tam 20 dün ya di li ne çe vi ri si ni yap týk la rý Mes ne vî nin ge - rek bu gü nün Türk çe si ne uy gun luk, ge rek se de e bat la rý a çý sýn dan çok be ðe nil di ði ni kay det ti. Ak yü rek, Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si nin Mes ne vî yi Türk çe nin ya ný sý ra Fars ça, Ur du ca, Fran sýz ca, Türk - men ce, Ýs pan yol ca, Ýn gi liz ce, A rap - ça, Al man ca, Ý tal yan ca, Ar na vut ça, Ýs veç çe, Ja pon ca, Boþ nak ça, Fle - menk çe, Ka zak ça, Öz bek çe, Ta cik - çe, Çin ce ve Yu nan ca ya çev ri le ri ni yap týr dý ðý ný kay det ti. Rus ça ve Ma - lay ca dil le ri ne çe vi ri iþ lem le ri nin de vam et ti ði ni be lir ten Ak yü rek, bu dil ler de ki çe vi ri iþ lem le ri nin ta - mam lan ma sý nýn ar dýn dan, Mes ne - vî nin Rus ça ve Ma lay ca ba sý mý nýn da ya pý la ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Yir - mi fark lý dil de bas tý rý lan Mes ne - vî nin bir çok ül ke nin dev let baþ ka - ný na, baþ ba ka ný na, bü yü kel çi le ri ne, kül tür ba kan la rý na ve Kon ya yý zi - ya ret e den dev let bü yük le ri ne tak - dim e dil di ði ni an la tan Ak yü rek, Çe þit li dil le re yap tý ðý mýz çe vi ri ler sa ye sin de dün ya nü fu su nun yüz de 50 sin den faz la sý Mes ne vî yi o ku ya - bi li yor. Yap tý ðý mýz ça lýþ ma, Haz re ti Mev lâ nâ nýn ba kýþ a çý sý ný tüm dün - ya ya u laþ tý rýr ken; ül ke mi zin, þeh ri - mi zin ve kül tü rü mü zün ta ný tý mý a - çý sýn dan da bü yük ö nem ta þý yor. de di. Kon ya / ci han

5 Y MAKALE 5 (0505) Pot mu, put mu? Ba zý iþ ler de i yi ni yet ler, i yi ne ti ce ler ver me ye bi lir. Ba zen çok i yi ni yet ler le, çok ha lis ga ye ler le ya pý lan iþ ler den, hiç hoþ ol ma yan so nuç lar çý ka bi lir. Do la yý sýy la, i yi ni yet ler le be ra ber sað lýk lý bil gi le rin, doð ru ve i sa bet li pren sip ve öl çü le rin reh ber a lýn ma sý ge rek li dir. Bu ö nem li du ru mu çok i yi gö ren Be di üz za man; Çok i yi ler var ki, i yi lik ni ye tiy le kö tü lük ya par lar tes bi tin de bu lu nu yor. Se ne ler dir o ri ji nal hâ liy le Tür ki ye de ve dün ya da mil yon lar ca in sa nýn o ku ya rak is ti fa de et ti ði Nur Kül li ya tý ný sa de leþ tir me ve ya muh te va sýn da ki ba zý ke li me ler le oy na ma gi ri þim le ri i yi ni yet ler le i zah e dil se da hi, i yi ve sað lýk lý so nuç lar ver mi yor. Du rup du rur ken, hiç bir man týk lý ge rek çe si ol ma yan sun î fa a li yet le rin hem de mu hip le ri nin e liy le ya pý lý yor ol ma sý i se, bu i þin ga rip ve dü þün dü rü cü o lan ta ra fý. Ne re den i cap et ti bu gi bi fa a li yet ler bi le mi yo ruz. Ý yi ni yet ler le de ol sa bu gi bi ça lýþ ma la rýn her han gi bir fay da nýn ö te sin de, bek len me dik za rar la ra se bep o la ca ðý ke sin. Han gi sun î, yap ma cýk þey, o ri ji nal ve fýt rî o la nýn ye ri ni tu tar? As lý du rur ken, tak li di ne kim dö nüp ba kar? Ni yet ler ne ka dar i yi o lur sa ol sun, ga ye ler ne de re ce ha lis o lur sa ol sun, bu gi bi fu zu lî, ge rek siz gi ri þim le rin ka pý sý a ra lan dý mý, da ha ar dý ar ka sý ke sil mez ve da ha teh li ke li ku sur ve ha ta la rýn ö nü nü a la maz sý nýz. Ri sâ le le ri sa de leþ tir me i le il gi li tar týþ ma lar de vam e der ken, bu du ru mun zi hin ler de mey da na ge tir di ði þüp he ve is tif ham lar gi de ril me den, bu de fa da pot mu, put mu tar týþ ma sý baþ la dý. Se ne ler dir he men bü tün ya yý nev le ri nin çý kar dýk la rý Ri sa le ler de, Be di üz za man ýn Deh þet li bir put kýr dým i fa de si ni Deh þet li bir pot kýr dým þek lin de de ðiþ tir dik le ri ni gö rü yo ruz. E vet, ga rip ye ni de ði þik lik i le put pot o lu ve ri yor. Þim di a yýk la yýn pi rin cin ta þý ný ba ka lým... Pu tun i fa de et ti ði mâ nâ ne re de, po tun i fa de et ti ði ma na ne re de? Bir bi rin den ya kýn dan u zak tan a lâ ka sý ol ma yan fark lý ma na lar, de ði þik an lam lar... Bir tek har fin de ðiþ me siy le an lam lar böy le ce te pe tak lak o lu yor. Bu gi bi teh li ke li ve cid dî yan lýþ la rýn bir gün ya pý la bi le ce ði ni göz ö nün de bu lun du ran Be di üz za man; Ý fa de le rim baþ ka sý na ben ze mi yor. Bir har fin ve ba zen bir nok ta nýn yan lý þýy la bir me se le de ði þir, mâ nâ bo zu lur di ye rek bu i þin cid di ye ti ne dik kat le ri çe ki yor. Hu lu si A ða bey de; Bir har fe do kun ma yý a zîm bir gü nah iþ li yor te lâk ki e di yo rum di ye rek bu ko nu nun cid di ye tiy le il gi li has sa si ye ti ni na zar la rý mý za ve ri yor. Put i le pot i fa de le rin de ki ga ra be ti me rak e dip, il gi li a ða be ye u la þýp sor du ðum da da ma a le sef tat min e di ci bir ce vap a la ma dým. Ý yi ni ye tin den as la þüp hem ol ma yan, e mek tar ve es ki ya za rý mýz bu a ða bey ö zet le; Os man lý ca da put i le pot ke li me ya zý lýþ la rý nýn ay ný ol du ðu nu, La tin harf le riy le ya zý lýn ca bu gi bi i fa de fark lý lýk la rý nýn mey da na gel di ði ni, bu ko nu da ken di si nin her han gi bir a raþ týr ma yap ma dý ðý ný, bu du ru mun saff-ý ev vel a ða bey ler den so ru la bi le ce ði nin doð ru o la ca ðý ný, ken di si nin de CD de o kur ken po tu ter cih et ti ði ni söy le di. Ben de bu i ki ke li me nin ma na la rý i ti ba rýy la bir bi ri ne zýt an lam lar ih ti va et tik le ri ni, Be di üz za man gi bi bir Ýs lâm kah ra ma ný nýn Yan lýþ lýk yap tým, ku sur iþ le dim, piþ ma ným ma na la rý na ge len pot i fa de si ni kul lan ma ya ca ðý ný; se ne ler dir Ri sa le ler de ya zý lan la rýn put ol du ðu nu, son za man lar da bu gi bi ga rip de ði þik li le rin hem de mün te sip le ri nin e liy le ya pý lý yor ol ma sý nýn dik ka te de ðer ol du ðu nu söy le dim. Bu nun yan lýþ an la þý la cak bir ta ra fý nýn ol ma dý ðý ný, çok ö nem li bir ko nu ol ma dý ðý ný i fa de e de rek ko nu yu ka pat tý. E vet ba zý la rý nýn, bü tün öm rü nü ta ðut la ra ve put pe rest le re kar þý ol mak la ge çi ren ve bu u ður da her tür lü e za, ce fa, iþ ken ce ye ma ruz ka lan Be di üz za man gi bi bir Ýs lâm kah ra ma ný nýn að zýn dan çýk ma ya ca ðý na i nan dý ðý mýz pot ke li me si ni o na mal e de rek is ti mal et me le ri ni, kud sî dâ vâ a dý na cid dî bir ha ta ve ma ne vî bir ve bal te lâk ki e di yo ruz. Be di üz za man ýn en hun har des pot la ra kar þý ö lü mü da hi gö ze a la rak, hiç bir za man ge ri a dým at ma dý ðý ný, te red düt et me den, doð ru o lan la rý hay kýr dý ðý ný bi li yo ruz. Do la yý sýy la bu ra da da Be di üz za man ýn kýr dý ðý pot de ðil, put tur. Tenkitte ölçü Hiz met le ri dur du ran, a ka me te uð ra tan, ge liþ me le ri en gel le yen, bu luþ la ra ma ni o lan, aþk ve þevk le ri ký ran, yý ký cý, tah rip kâr bir il let tir ba zen ten kit. Da ha doð ru su, ten kit kül tü rü nün ge liþ me me si dir bu nun se be bi. Ya ni, Ten kit ki me, ne za man, han gi þart lar da yö nel til me li, öl çü sü ne dir? su âl le ri nin doð ru ce vap la rý ný bul ma lý dýr. As lýn da e leþ ti ri, ger çe ði bul ma ya hiz met et ti ði nis bet te meþ rû ve mak bul dür. O hal de ne den aþk ve þevk le ri ký ran ten kit ten lez zet a lý yo ruz? Ten ki din sâ i ký, psi ko lo ji si, ya nef re tin te þef fi si (þi fa bul ma sý, ra hat la ma sý ve öç al ma), ya þef ka tin tat mi ni dir. 1 E sa sýn da mü nek kit te, ger çe ði bul ma ve i fâ de et me aþ ký ol ma lý dýr. E ðer e leþ ti ri yi in saf iþ le tir se, ger çe ði par la týr. 2 Gu ru ra da ya nan ten kit i se, müt hiþ bir has ta lýk ve mu sî bet tir. 3 Hem ha ki ka ti in ci tir, hem de gay ret ve þev ki ký rar. Ýn saf lý e leþ ti ri, ay ný za man da o to-kon tro lü sað lar. Ken di mi ze ya pý lan ten kit le ri haz me de bil me ma ha re ti ni gös ter di ði miz tak dir de, ek sik le ri mi zi ta mam lar, ha tâ la rý mý zý te lâ fi e der, ol gun la þý rýz. An cak, ten kit, sat hî bir na zar la ya pýl ma ma lý dýr. Mü min le rin, i lim a dam la rý nýn lü zum suz þey ler de bir bi ri ni ten kit et me le ri ga yet za rar lý dýr. Ý lim ve fi kir eh - fer sa dog ni as ya.com.tr li, mal sa týn a lan bir müþ te ri gi bi yal nýz ku sur la rý gö re mez. 4 Me se le ye çok yön lü ba ka rak, ön ce i yi ve gü zel ta raf lar dik ka te su nu lur. Kýs kanç lýk, e le ge çi re me me, a þa ðý lýk komp lek sin den kay nak la nan ten ki din za rar la rý za hir dir. O lum suz ten kit, Ol ma dý, ya pa mý yor sun, bu i þi sen an la maz sýn, za ten þöy le sin, böy le sin! tar zýn da yak la þým dýr. Mü min le rin, ö zel lik le Nur Ta le be le ri nin, Ýh lâs Ri sa le si nin i kin ci düs tu ru na gö re, bir bi ri ni ten kit et me si ve ça lýþ ma þev ki ni kýr ma sý i man hiz met le ri a çý sýn dan teh li ke li, sa kýn ca lý gö rül müþ tür. An cak, emr-i bi l-ma ruf, nehy-i a ni lmün ker na sýl ya pý la cak týr? Ya ni, ma ruf u, i yi li ði em ret me, ö ðüt le me, yay ma; mün ker den, kö tü lük ten a lý koy ma, çir kin li ði ya sak la ma, ek si ði ta mam la ma, yan lýþ tan sa kýn dýr ma, fe nâ lý ðý me net me na sýl i fa e di le cek tir? Yan lýþ lar, ha ta lar, ku sur lar na sýl dü zel ti le cek tir? Ten kit ten men e dil di ði miz Ýh lâs Ri sa le si nin i kin ci düs tu ru na gö re þöy le ya pýl ma lý dýr: Na sýl in sa nýn bir e li di ðer e li ne re ka bet et mez, bir gö zü bir gö zü nü ten kit et mez, di li ku la ðý na i ti raz et mez, kalb ru hun a yý bý ný gör mez. Bel ki bir bi ri nin nok sa ný ný ik mal e der, ku su ru nu ör ter, ih ti ya cý na yar dým e der, va zi fe si ne mu â ve net e der. Yok sa o vü cud-u in sa nýn ha ya tý sö ner, ru hu ka çar, cis mi de da ðý lýr. 4 Emr-i bil ma ruf, nehy-i an il-mün ker i i fâ et me nin i kin ci yo lu, mi hen ge vur mak týr. Be di üz za man, bu hu sus ta da muh te þem bir öl çü ve rir: Hiç bir müf sid, ben müf si dim de mez. Da i ma su ret-i hak tan gö rü nür. Ya hut bâ tý lý hak gö rür. E vet, kim se de mez ay ra ným ek þi dir. Fa kat siz mi hen ge vur ma dan al ma yý nýz. Zi ra çok si lik söz ti ca ret te ge zi yor. Hat tâ be nim sö zü mü de, ben söy le di ðim i çin hüsn-ü zan e dip ta ma mý ný ka bul et me yi niz. Bel ki ben de müf si dim. Ve ya bil me di ðim hal de if sad e di yo rum. Öy ley se, her söy le nen sö zün kal be gir me si ne yol ver me yi niz. Ýþ te, si ze söy le di ðim söz ler ha ya lin e lin de kal sýn, mi hen ge vu ru nuz. E ðer al týn çýk týy sa kalb de sak la yý nýz. Ba kýr çýk týy sa, çok gýy be ti üs tü ne ve bed du â yý ar ka sý na ta ký nýz, ba na red de di niz, gön de ri niz. 5 Dip not lar: 1- Ýç ti mâî Re çe te ler, 1: Hut be-i Þâ mi ye, s A ge s Lem a lar, s Mü nâ za rât, s Mus ta fa Ka ra yý rah met le ha týr lar ken Ha yat, u nu tul maz lar la do lup gi der ken bun la rýn ba zý sý ha ki ka ten hiç u nu tul mu yor ve her ha týr la nýþ ta in sa na fark lý ders ve hik met ve ri yor. Rah met li Ka der kar de þim den i þit ti ðim ha tý ra yý, rah met li Mus ta fa Ka ra yý ve fa tý nýn yýl dö nü mün de pay laþ mak is te dim siz ler le. Ta rih, 30 Tem muz 1993, gün ler den Cu ma. Ak þam vak ti iþ ye ri ni ka pa týp e vi ne gi den Mus ta fa m, Al san cak ci va rýn da, tra fik ka za sýn da ve fat e di yor. O gü nün gün dü zü te le fon da be ni he sa ba çe ki yor du. Ni çin di yor du, bi zi to par la yýp Bar la ge zi si yap týr ma dýn? di ye. Bir kaç gün ön ce si Se nir kent e ve o ra dan da Bar la ya gi den rah met li, o ha let-i ru hi ye nin ver di ði he ye can la be ni he sa ba çe ki yor du ve hak ký da var dý doð ru su. Ve fa tý nýn haf ta sý soh be ti o nun e vin de ya pa lým de dik. Yaz mev si mi ol du ðu i çin av lu da ya pý yo ruz. Der si Dr. Sü ha ya pý yor. Bü tün kar deþ ler dik kat le din li yo ruz. Rah met li nin e niþ te si Ka der Yal çýn, bir kaç gün ön ce si def net ti ði miz Mus ta fa yý; ke fe ni i le gel miþ, av lu da ki a ða ca da yan mýþ a yak ta der si din li yor, gö rü yor. Der sin Fa ti ha sý çe ki lin ce rah met li Mus ta fa kay bo lu yor. Bu müs tes na ha di se yi sa de ce ehl-i kalb o lan Ka der kar de þi miz gö rü yor. Ne ga rip tir ki yýl lar son ra Ka der kar deþ de bir tra fik ka za sýn da ve fat e de cek, o da ge ri ye ye tim ler bý ra ka cak tý. Ka der kar de þi min ta zi ye si ne git ti ðim de rah met li Mus ta fa nýn ba ba sý Ha cý Sab ri am ca ya bun la rý an lat tým, sa býr ve þü kür le din le di ve ilk de fa i þit ti ði ni i fa de et ti. Bay rak lý da ya pý lan hiz met ler de o nun ha tý ra sý çok de rin dir. Zi ra o, ce ma a tin çi men to su i di. Et ti ði hiz me ti ve ver di ði yar dým la rý sa de ce Rab bi bi lir. Dük kân da, müþ te ri ye gös ter di ði miz sab rý e ve gel di ði miz de e þi miz ve ço cuk la rý mý za gös te re mi yo ruz di ye dert ya nar dý. Ýþ ye ri ni geç ka pat mak du ru mun da ol du ðun dan der se geç ge lir, ba zan ça ya, ba zan Fa ti ha ya, a ma ýs rar la ge lir ve ço ðu za man da dý þa rý da ay rý lýr ken gö rü þür dük. Ba na, ka rýn ca mi sa li ni sen an lat týn, Der se geç de ol sa gel, o tab lo da me lek ler res mi ni çek sin ler der din di ye t a - ký lýr dý. Ýz mir de ha týr la dý ðým ka da rýy la ders ha ne de ka lan ü ni ver si te ta le be le ri kar deþ le ri i ki a ra bay la Ma ni sa Spil Da ðý na ilk de fa be ra ber gö tür müþ tük. Ko ca te pe Mev lid le ri miz de bir o to büs kal dý rýr dýk, be ra ber ce. U nu tul maz a ný lar dý bun lar. Ce ma at i le yaz ay la rý kýr ge zi si ter tip e der dik. Rah met li Er zu rum lu Re cep Bil mi þoð lu nun se ma ve rin de ki ça yýn ta dý ný u nu ta maz dýk. Mus ta fa nýn her za man ha zýr ol du ðu ve çok da sev di ði im dat der si var dý; Dör dün cü Söz. Gü zel ya par dý bu der si ni. Ay lýk meþ ve ret le ri mi zin ar dýn dan hep be ra ber çor ba ya gi der dik, zi ra meþ ve re ti miz ge ce ya rý sýn dan son ra bi ter di. Kan dil le ri ip le çe ker dik. Pý nar ba þý nda Ka dir Ge ce si nin ih ya sý nýn ar dýn dan a ra ba la ra bi nip Ma ni sa da ca mi le ri ge zer, na maz ký lar, ar dýn dan tak si ci Sü ha A bi nin bal lan dý ra bal lan dý ra an lat tý ðý su cuk lu soh be te baþ lar dýk. Bir ge ce be ra ber bir yer den a i le cek dö nü yor duk. E vi mi zin ö nün de ay rýl mak ü ze re i ken an sý zýn e ve çor ba iç me ye ve hem de pi rinç çor ba sý iç me ye dâ vet et miþ tim. Þa þýr mýþ tý ve pi rinç çor ba sý ný me rak e de rek i çe ri ye gir dik. E þi min yap tý ðý o pi rinç çor ba sý ay rý bir ha tý ra bý ra ka rak son ra ki mu hab bet le ri mi ze bað la ma o lu yor du. Ce na ze na ma zýn da dý þa rý ya ta þan ce ma at, kab ris tan yo lun da ki u zun a ra ba kon vo yu, kab ris tan da i se tek bir ler le de fin, o gün a cý a ma da ha son ra la rý ib ret ve göz yaþ lý de ru nî ha tý ra lar bý rak tý. O ðul la rý Ö mer ve Mus ta fa ya ba kar ken a de ta rah met li Mus ta fa mý gö rü yor ve sey re di yo rum. Za ten Mus ta fa, ba ba sý nýn ve fa týn da he nüz doð ma mýþ tý, Ö mer i se çok kü çük tü. Ha tý ra lar, ha týr lý lar i çin da ha an lam lý o lu yor. Ha týr lý la rýn ha týr lan ma sý i se ders li ve ib ret li o lu yor. Biz ö lü le ri mi zi rah met le a nar ken, ha tý rý yü ce o lan la rý da ö zel lik le a ný yo ruz. Al lâh rah met ey le sin, kab ri pür nur, ma ka mý Cen net ol sun. E fen di mi ze (asm) ve Üs ta da (ra) kom þu ey le sin. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Oruç sorularý CÝDDÎ ÖZÜRLER MUAFÝYETE SEBEPTÝR Ya lo va dan o ku yu cu muz: Er te si gün yol cu lu ða çýk mak gi bi ve ya baþ ka çok cid dî o ruç en ge li o la ca ðý ný bi len bir a dam o ru ca ni yet et me se du ru mu ne dir? Ke fa ret mi ö der? R a ma zan o ru cu nun her bir gü nü müs ta kil bir i - ba det tir. Bu sebeple her gün i çin ay rý ni yet ge re kir. Söz ko nu su gün de cid dî bir öz rü dolayýsýyla o ru ca ni yet et me yen a dam, o gün o ruç tut ma mýþ o lur. O gü nün o ru cu nu Ra ma zan dan son ra gü nü ne gün ka za e der. Ken di si ne o gün i çin ke fa ret de ðil; ka za ye ter li o lur. Fa kat o ru ca ni yet et me me si cid dî bir öz re da yan mý yor sa, gü nah kâr o lur. Cid dî bir öz rü var sa gü nah kâr ol maz. «««HAYATÎ BÝR TEHLÝKE ATLATAN ORUCUNU AÇARSA Bur sa dan o ku yu cu muz: Ra ma zan da o ru ca ni yet len miþ bir it fa i ye e ri, gün i çin de yan gýn çýk sa ve yan gýn sön dür me i þi ne gi riþ se, du ma na bo ðul sa, að zý ve da ma ðý ku ru sa, fe na la þýp su i le o ru cu nu a çar sa ken di si ne ne lâ zým ge lir? Bir it fa i ye gö rev li si ve ya bu na ben zer bir risk mes le ði iþ çi si i þin de ki zor luk dolayýsýyla, iþ ba þýn da i ken ha ya tî teh li ke ya þa sa ve su suz luk tan fe na la þýp o ru cu nu aç sa ken di si ne ke fa ret de ðil; gü nü ne gün ka za ge re kir. Ra ma zan dan son ra ka za e der. «««HAK ÝLE ÝRTÝBATTA ÝKEN, HALK ÝLE ÝRTÝBATI KESMEK LÂZIM Sa lih Süt çü oð lu: Te ra vih te ce ma at te i ken te le fon ça lar sa, na maz dan çý kýp, te le fo na ce vap ve re bi lir mi yiz? Son ra tek rar ce ma a te uy sak o lur mu? Te le fon la rý mýz þim di mü zik se tin den fark sýz. Bu sebep le na maz da çal dý ðý za man sý kýn tý o lu yor; na ma zý boz du ru yor. Bu nun ça re si var: Tit re þi me ve ya ses si ze al ma yý u nut maz sak bu sý kýn tý yý ya þa ma yýz. A ra yan ki þi bir sü re a ra yýp bý ra kýr. Biz de na maz dan son ra a ra yan la ra dö ne riz. Ça lan te le fo na ce vap ver mek i çin na ma zý boz mak mek ruh tur. Na ma zý ce ma at le ký lý yor sak, bu dav ra nýþ ce ma at a da bý na da ay ký rý dýr. Ca mi ler de bu a çý dan u ya rý ya zý la rý yer a lý yor. Bu u ya rý la ra uy mak lâ zým: Hak i le ir ti bat ta i ken, halk i le ir ti ba tý kes mek lâ zým. «««KÝMLER SADAKA-Ý FITIR VERÝR? Ba yan o ku yu cu muz: E þim se kiz ay ön ce öl dü. Üç a det ye tim yav rum var. Sa da ka-ý fý týr al ma ya ih ti ya cým var. Ben de sa da ka-ý fý týr ver mek le yü küm lü mü yüm? Ýn na lil lah ve in na i ley hi ra ci un. Ön ce lik le, ta zi ye le ri mi zi su nu yor, ba þý nýz sað ol sun di yo ruz. Al lah e þi ni zin ma ka mý ný â li, me kâ ný ný cen net ey le sin. Â min. As lî ih ti yaç la rý nýz dý þýn da ni sap mik ta rý (80 gram al týn de ðe rin de) pa ra ya ve ya ma la sa hip de ðil se niz fý týr sa da ka sý ver mek le mü kel lef de ðil si niz. Si ze ve ri len fý týr sa da ka sý ný da a la bi lir si niz. Fa kat siz de ve rir se niz þa yet bir fu ka ra yý se vin dir miþ o lur su nuz; Al lah ka týn da mak bu le ge çer. Ni te kim Pey gam ber E fen di miz (asm) þöy le bu yur muþ tur: Al lah zen gin le rin ma lý ný fý týr sa da ka sýy la te miz ler. Fa kir ler i se ver dik le ri za man Al lah faz la sýy la ye ri ni dol du rur. «««DOÐMAMIÞ ÇOCUÐUN FITIR SADAKASI VERÝLÝR MÝ? Ba yan o ku yu cu muz: An ne kar nýn da o lup he nüz doð ma mýþ ço cuk i çin fit re ve ri lir mi? He nüz an ne kar nýn da bu lu nup, doð ma mýþ o lan ço cuk i çin fit re ver mek va cip de ðil dir. An cak siz ve rir se niz faz lý nýz dan ver miþ o lur su nuz. Za yi ol maz. Se vap tan ve be re ket ten ha li ol maz. «««EZAN OKUNURKEN YEMEYE DEVAM EDÝLÝR MÝ? Em re Bey: Sa bah e za ný nýn so nu na ka dar ye mek ye nir zan nýy la ye mek ye miþ bi ri si nin o ru cun da sa kat lýk var mý dýr? Var sa ka za mý tu tar, ke fa ret mi tu tar? Ül ke miz de sa hur vak ti bi tin ce sa bah e za ný o ku nu yor. E za nýn so nu de ðil, baþ lan gý cý sa hu run bi tiþ sa a ti dir. E zan baþ la dý ðýn da ye me yi ve iç me yi kes me li dir. E zan de vam e der ken ye me ye ve ya iç me ye de vam e den o ru cu nu teh li ke ye a tar. An cak bu nu bil me den ve sa hu run bit me di ði zan nýy la ya pan bi ri si i çin, bun dan do la yý ke fa ret ge rek mez. O gün o ru cu na de vam e der. Ra ma zan dan son ra ih ti ya ten bir gün ka za e der.

6 6 YURT HABER Y Ü ret ti ðin den çok tü ket mek Yu ka rý da ki ke li me in san lý ðýn bu gün bu lun du ðu nok ta yý i fa de et mek te dir. Tü ke tim öl çü le ri mi ze bak tý ðý mýz da bir mi ras ye di gi bi dün ya ni met le ri ni tü ket mek te yiz. A raþ týr ma lar her dün ya va tan da þý bir A me ri ka lý gi bi tü ket se dört dün ya ya da ha ih ti yaç var mýþ. Bi zim ül ke miz de de di ni miz ya sak la mýþ ol ma sý na rað men is raf tan do la yý i ki dün ya var mýþ gi bi ya þa yan lar çok tur. Çün kü biz dün ya da bir çok in san aç i ken mil yon lar ca ek me ði da hi çö pe a ta cak bir ya þan tý yý ter cih e der ol duk. E ner ji de de bü yük bir sa vur gan lý ðýn i çin de yiz. Ço ðu za man ka lo ri fer le ri ya kýp cam la rý a ça rýz. Bi na ý sýt ma la rýn da Av ru pa da kin den yüz de el li da ha faz la e ner ji tü ke ti riz. E lek trik le il gi li 10 Tem muz 2012 ta ri hin de ga ze te le re yan sý yan þöy le bir ha ber var dý. Gün lük e lek trik tü ke mi ni mil yon ki lo vat sa at i ken, 10 Tem muz da Cum hu ri yet ta ri hi nin en faz la e ner ji si kul la nýl mýþ. Tü ke ti len e lek trik yet me di ði i çin Gür cis tan ve Bul ga ris tan dan e lek trik a lýn mýþ Tem muz da nor mal kul la ný lan e lek trik ten mil yon ki lo vat sa at faz la e lek trik kul la nýl mýþ. 20 mil yon ki lo vat sa a týn a ca ba ne ka da rý ih ti yat i çin kul la nýl dý? Ke sin bi le mi yo ruz, a ma bi raz ik ti sat et sey dik ü ret ti ði miz ka da rý ný tü ke te bi lir dik di ye dü þü nü yo rum. Ken di mi zi bir he sa ba çe ke lim. A ca ba bu 20 mil yon ki lo vat sa a tin biz ne ka da rýn dan so rum lu yuz. Bu ko nu da çok cid dî is raf lar ol mak ta dýr. Ar týk e ner ji is ra fý ma bed le re de si ra yet et ti ði ne gö re ge ri si ni siz he sap e din. Ki mi ca mi ler de 24 de re ce lik ý sý lar da da hi kli ma lar ça lýþ tý rýl mak ta, böy le ce ce ma a tin saf lar dan kaç tý ðý gö rül mek te dir. Hem ki þi hem de na mer de muh taç ol ma mak i çin Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ör nek a lýn ma sý ge re kir. Ta le be le ri nin man ga la faz la kö mür koy duk la rý ný gör dü ðün de faz la sý ný çý kart mýþ týr. Bir dün ya mýz ol du ðu na gö re ni met le ri mi zin öl çü sün de ha yat sür dür me miz ge re ki yor. Biz den son ra ki ne sil ler i çin de id di har o lu nan ni met le ri de kul lan ma yet ki miz yok tur. Ko nu e ner ji o lun ca A vus tur ya da ya þa yan Ord. Prof. Dr. Ser dar Sa rý çift çi nin gö rüþ le ri ni ak tar mak is ti yo rum. Sa rý çift çi 2000 yý lý Ba rýþ ö dü lü sa hi bi Prof. Dr. A lan He e perl bir lik te 1991 Ka li for ni ya Ü ni ver si te si nde ger çek leþ tir dik le ri ça lýþ may la gü neþ e ner ji si ni on kat u cuz laþ tý ra cak plâs tik gü neþ pil le ri ni ge liþ tir miþ tir. Tür ki ye nin gü neþ e ner ji si po tan si ye li i le il gi li o la rak Al man ya dan 4 kat da ha faz la gü neþ e ner ji si po tan si ye li ne sa hip ol ma sý na rað men ye ter li ça lýþ ma ol ma dý ðý ný. Tür ki ye nin is tik ba li gü neþ e ner ji sin de dir Yüz yý lýn so nun da fo sil ya kýt kay nak la rýn dan el de e di len e ner ji ta ri he ka rý þa cak. Tür ki ye coð ra fi ko nu muy la gü neþ ku þa ðý i çe ri sin de, ya ni te pe de gü neþ ca yýr ca yýr ya ný yor. 3 Tür ki ye de nük le er e ner ji nin kul lan ma sý nýn çok teh li ke li o la ca ðý ný söy le yen Sa rý çift çi nük le er e ner ji nin risk le ri çok bü yük. Bu nun ar týk bü tün po li ti ka cý lar ta ra fýn dan dü þü nül me si ge re kir. 4 de mek te dir. Sa rý çift çi doð ru söy lü yor. Gü neþ ya kar, biz de ba ka rýz ko nu mun da yýz. Bun dan 17 se ne ön ce bir çev re se mi ne rin de Dr. Sýt ký Ta nay ý rüz gâr e ner ji si i le il gi li vi de o la rý din le dik ten son ra ken di si ne Bu bil gi le ri e ner ji ba ka ný na sun du nuz mu? de di ðim de e vet de miþ ti. Bu bil gi le ri öð re nin ce ben ken di ha ya lim de böl ge min bü tün yük sek yer le ri ni rüz gâr tri bün le riy le do nat mýþ tým ha ya len. Ta nay, Tür ki ye nin rüz gâr ha ri ta sý ný çý kar dý ðýn dan bah se di yor du. Al man ya da o to yol lar bo yun ca rüz gâr tri bün le ri nin dö nü þü nü gö rün ce ah ne den bi zim ül ke miz de de yok di ye ha yýf lan mýþ tým. Þim di de Plas tik so lar zel ler a dý al týn da bir çok vi de o iz le dim. Bi zim ni çin böy le si ne la bo ra tu var la rý mýz yok. Ni çin bi zim ev le ri miz de ki re mit ye ri ne gü neþ pil le riy le do na týl ma sýn de dim. As lýn da to pa a ký tý lan mil yar lar. Tril yon lar bi lim a dam la rý mý zýn ça lýþ ma la rý i çin kul la nýl sa biz on la rý ba lon lar la geç mez mi yiz a ca ba? Dip not: 1- Hür ri yet, 12/7/ ta rih li Cum hur baþ ka ný nýn zi ya re ti. 3- Bi lim Tek nik Dün ya Daðýtým Elemaný Kendi motoru ile hazýr aboneye daðýtým yapacak eleman aranýyor. Baþakþehir 4.Etap Tel: (0535) ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) Emniyet trafik terörüne savaþ açtý EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TRAFÝK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI, HER YIL BÝNLERCE KÝÞÝNÝN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN TRAFÝK KAZALARINI ÖNLEMEK ÝÇÝN EÐÝTÝM ÇALIÞMASI BAÞLATTI. EMNÝYET Genel Müdürlüðü Trafik Eðitim ve Araþtýrma Dairesi Baþkanlýðý, trafik terörüne karþý savaþ açtý. Yýlýn 365 gün 24 saatinde trafik kazalarýna karþý mücadele eden Emniyet, kazalara karþý kýsa film hazýrlamanýn yanýnda personelini de sürekli eðitimden geçiriyor. Trafik hizmetlerinde çalýþan personele meslekî ve temel bilgilerin yenilenmesi, hizmet için gerekli yeni bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin kazandýrýlmasý ve hizmet alanýndaki deðiþme ve geliþmelere uyumlarýnýn saðlanmasý amacýyla eðitim veriliyor. Bu kapsamda 2012 yýlý Haziran ayý sonuna kadar düzenlenen Temel Trafik ve Kaza Ýnceleme, Kaza Araþtýrmasý ve Bilirkiþilik, Takograf, Radar ve Alkolmetre Kullanýcý ve Eðiticilerin Eðitim leri kapsamýnda 3 bin 681 personel eðitildi. Baþta devlet büyüklerinin makam ve koruma araçlarýný kullanan personel ile teþkilât araçlarýný kullanmakta olan Emniyet Teþkilâtý personelinin sürücülük deneyimlerini arttýrmak ve personelin trafik kazalarýna karþý korumak amacýyla ise Ýleri ve Güvenli Sürüþ Teknikleri Eðitim leri kapsamýnda 65 amir, 670 memur sýnýfý ve 37 diðer personel olmak üzere toplam 772 personel eðitimden geçirildi. Trafikteki yol kullanýcýlarýnýn kural ve riskler konusunda bilgilendirilmesi amacýyla ise Sürücü ve Yaya Eðitim Seminerleri düzenleniyor. Bütün illerde düzenlenen seminerlerde; sürücü, yaya ve çocuklara yönelik olarak hazýrlanan eðitim materyalleri kullanýlýyor. 7 bin Sultanbeylili hep birlikte oruç açtý SULTANBEYLÝ'DE Ramazan coþkusu düzenlenen faaliyetler ve sokak iftarlarýyla dolu dolu geçiyor. Ramazan bereketini mahalle iftarlarýyla paylaþan Sultanbeyli Belediyesi nin ikinci iftar programý Kubbe Caddesi ndeydi. Muhsin Yazýcýoðlu Kültür Merkezi önünde kurulan dev iftar sofrasýnda, 7 binden fazla Sultanbeylili hep birlikte oruç açtý. Ýftar coþkusu, teravih namazýnýn ardýndan þehir meydanýndaki faaliyetlerle devam etti. Baþkan Hüseyin Keskin, binlerce Sultanbeylilinin katýldýðý mahalle iftarlarýnda ve belediyede düzenlenen dâvetlerde vatandaþlarla buluþmaya devam ediyor. Sultanbeyli de büyük iftar buluþmalarýnýn ikincisi Kubbe Caddesi Muhsin Yazýcýoðlu Kültür Merkezi önünde düzenlendi. Büyük iftar buluþmasý hazýrlýklarý sabahýn erken saatlerinde baþladý. Kubbe Çarpmanýn þiddetiyle, sürücü Yaraþ ve Cemal Kayar metrelerce ileri fýrladý. Yaraþ olay yerinde öldü FO TOÐ RAF: AA A þý rý hýz ö lüm ge tir di E SEN YURT TA, a þý rý hýz do la yý sýy la kul lan dý ðý mi ni bü sün di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay be den sü rü cü, met ro büs üst ge çi di nin a ya ðý na çarp tý. Çarp ma nýn et ki siy le met re ler ce i le ri fýr la yan sü rü cü o lay ye rin de öl dü, mi ni büs te bu lu nan bir ki þi i se a ðýr ya ra lan dý. Ka za sa at sý ra la rýn da D-100 Ka ra yo lu E sen yurt mev ki in de mey da na gel di. Ci han gir Ya raþ ýn kul lan dý ðý 59 NR 711 plâ ka lý mi ni büs, a þý rý hýz do la yý sýy la kon trol den çýk tý. Mi ni büs, hýz la met ro büs üst ge çi di nin a ya ðý na çarp tý. Çarp ma nýn þid de tiy le, sü rü cü Ya raþ ve ya nýn da bu lu nan Ce mal Ka yar met re ler ce i le ri fýr la dý. Ya raþ o lay ye rin de öl dü, Ka yar i se a ðýr ya ra lan dý. Ka za da, mi ni bü sün mo tor kýs mý par ça la na rak yo la sa çýl dý. Ka za yý fark e den va tan daþ lar, sað lýk ve it fa i ye e kip le ri ne ha ber ver di. O lay ye ri ni gü ven lik kor do nu na a lan po lis, Av cý lar is ti ka me tin de D- 100 Ka ra yo lu nun or ta þe ri di ni tra fi ðe ka pat tý. O lay ye ri ne ge len am bu lan sa a lý nan ya ra lý Ka yar, Ba kýr köy Dr. Sa di Ko nuk E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ya raþ ýn ce se di i se ka za ma hal lin de ya pý lan in ce le me nin ar dýn dan Ad lî Týp Ku ru mu Mor gu na gö tü rül dü. Gör gü þa hit le ri, ka za ya pan mi ni bü sün a þý rý hýz lý ol du ðu nu be lir te rek, sü rü cü nün fren yap ma sý na rað men a ra cýn hâ ki mi ye ti ni kay bet ti ði ni ve mi ni bü sün üst ge çi din a ya ðý na çarp tý ðý ný söy le di. Ýs tan bul/ci han Caddesi ne bine yakýn iftar masasý kuruldu. 7 binin üzerinde Sultanbeylili kültür merkezi önünde bir araya geldi ve akþam ezanýn okunmasýnýn ardýndan hep birlikte duâlar edildi, oruçlar açýldý. Ýftar öncesi tek tek masalarý gezen Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, vatandaþlarla sohbet etti, iftar sofrasýna teþriflerinden ötürü kendilerine teþekkür etti. Keskin, göreve geldikleri günden bugüne kadar yapýlan çalýþmalarý anlattý. Keskin, ilçenin altyapý ve üstyapýsýnýn tamamlanmasý noktasýnda belediye ekiplerinin aralýksýz olarak çalýþtýklarýný söyledi. Ýftar coþkusu, teravih namazýnýn ardýndan þehir meydanýndaki faaliyetlerle devam etti. Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Ýslâm tasavvufu ve felsefesi üzerine Sultanbeylililerle sohbet etti. Ýstanbul / Yeni Asya U zun de re'de ye þil a lan dü zen le me si ES KÝ bel de le re 21 çok a maç lý sa lon ka zan dý ran Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si, Bay rak lý dan son ra kent mer ke zin de ki i kin ci sa lo nu U zun de re Top lu Ko nut la rý nýn ol du ðu böl ge ye ku ra cak. U zun de re Sos yal Te sis le ri nde ay rý ca semt mer ke zi i le i çin de ço cuk o yun par ký, kon dis yon a let le ri, yü rü yüþ yol la rý ve din len me a lan la rý bu lu nan ye þil a lan dü zen le me si de yer a la cak. Geç ti ði miz dö nem, her bel de ye bir sa lon slo ga nýy la yo la çýk týk la rý ný ha týr la tan Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A ziz Ko ca oð lu, bu gü ne ka dar Yu ka rý Ký zýl ca, Bað yur du, Ar mut lu, Can lý, Çýr pý, Hel va cý, E mi ra lem, Ko yun de re, Sey rek, Ba ða ra sý, Gü mül dür, Çay ba þý, Ay ran cý lar, Gö re ce, U lu kent, Ye ni Fo ça, Yek li, Ö ren, U lu cak, A sar lýk ve Öz de re de çok a maç lý sa lon lar yap týk la rý ný ha týr lat tý. Bu gü ne ka dar, þe hir i çin de yer sý kýn tý sýn dan do la yý sa lon ya pa ma dýk la rý ný di le ge ti ren Baþ kan Ko ca oð lu, Hal ký mý zýn hem spor ya pa ca ðý, hem de dü ðün, ni þan, ti yat ro gi bi kül tü rel et kin lik le re ka tý la ca ðý me kân lar ya rat ma ya de vam e di yo ruz. Bay rak lý da ki Ek rem A kur gal Ya þam Par ký nda, kent mer ke zin de ki ilk çok a maç lý sa lo nun in þa a tý ný bi tir mek ü ze re yiz. U zun de re den son ra bu ör nek le ri ço ðalt mak is ti yo ruz de di. Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan pro je len di ri len çok a maç lý sa lon lar, halk a ra sýn da a kýl lý sa lon o la rak da bi li ni yor. Ýz mir / ci han ÇOCUKLAR ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR OYUNU 7-11 yaþ gu ru bu ço cuk la rýn tra fik ku ral la rý ný ta ný ma sý ve tra - fik gü ven li ði ko nu sun da bi linç len di ril me le ri a ma cýy la, in te rak - tif bil gi sa yar o yu nu nun a lý mý ya pýl dý. O yun Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü nün i sim li in ter net si te si a na say fa sýn da bu lu nan ço cuk lar i çin i sim li bö lüm de ve Tra fik Hiz met le ri Baþ kan lý ðý nýn fik.gov.tr in ter net ad - re sin de oy na na bi li yor. Sü rü cü, ya ya ve ö zel lik le ço cuk - la rýn tra fik gü ven li ði ko nu sun da bil gi ve bi linç dü zey - le ri ni ar ttýr mak a ma cýy la; em ni yet ke me ri, a þý rý hýz, ha ta lý so la ma, ya ya gü ven li ði, sü rüþ es na sýn da cep te le fo nu kul la ný mý, kask kul la ný mý gi bi ko - nu lar da bro þür ler ve a fiþ ler dö nem sel o la rak ha zýr la ný yor. Ba sý mý ya pý la rak da ðý tý mý sað - la ný yor yý lýn da tra fik gü ven li ði ne yö - ne lik gör sel bo yu tuy la ký sa me saj lar ve - ren 200 bin a det a fiþ, yol kul la ný cý la rý - ný bil gi len di ri ci ve bi linç len di ril me si - ne yö ne lik 440 bin a det bro þür i le e ði tim-öð re tim dö - ne mi baþ lan gý cýn da il köð re - tim öð ren ci le ri ne da ðý týl - mak ü ze re 3 mil yon 500 bin a det e ti ket bas tý rý - la rak 81 Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü ne gön - de ril di. An ka ra / ci han HABERLER Me te o ro lo ji den kuv vet li ya ðýþ u ya rý sý n ME TE O RO LO JÝ Ge nel Mü dür lü ðü, Kas ta mo nu, Çan ký rý, Kars, Ar da han, Art vin ve Ri ze de kuv vet li ya ðýþ u ya rý sýn da bu lun du. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da Kas ta mo nu, Çan ký rý, Kars, Ar da han, Art vin ve Ri ze nin iç ke sim le rin de ye rel o la rak kuv vet li sa ða nak ve gök gü rül tü lü sa ða nak ya ðýþ bek len di ði be lir til di. A çýk la ma da, kuv vet li ya ðý þýn o luþ tu ra bi le ce ði sel, su bas ký ný, he ye lan, yýl dý rým, do lu, ya ðýþ a nýn da kuv vet li rüz gar gi bi o lum suz luk la ra kar þý dik kat li ve ted bir li o lun ma sý is ten di. Bu gün sa at le ri a ra sýn da bek le nen ya ðýþ la rýn a ni sel, su bas ký ný, he ye lan ve yýl dý rým gi bi risk ler o luþ tu ra bi le ce ði ne dik kat çe kil di. An ka ra / ci han O to mo bil a lev to pu na dön dü n ÝS TAN BUL Ba þak þe hir de mo tor kýs mý ya nan di zel o to mo bil ký sa sü re de a lev to pu na dön dü. Sü rü cü nün ya ra al ma dan kur tul du ðu yan gýn da a raç kul la ný la maz ha le gel di. O lay, ge ce sa at sý ra la rýn da mey da na gel di. Sü rü cü Mus ta fa Ö zer, ar ka daþ la rý i le Su lar Va di si nde geç vak te ka dar soh bet et tik ten son ra 2008 mo del di zel o to mo bi li ne bi ne rek yo la çýk tý. Yak la þýk bir ki lo met re i ler le dik ten son ra a raç stop et ti. Ö zer, a ra cý ça lýþ tý rýp yo lu na de vam et ti ði es na da ay ný du rum tek rar ya þan dý. Sü rü cü o to mo bil den i nip mo tor ka pa ðý ný aç tý ðý sý ra da a ni den a lev ler yük sel di. Kü çük pat la ma la rýn da et ki siy le yan gýn ký sa sü re de bü yü ye rek o to mo bi li a lev to pu na çe vir di. Bu es na da 4. E tap yo lu tra fi ðe ka pa týl dý. Za ma nýn da ge len it fa i ye, o to mo bi li sön dür dü. Sü rü cü, yan gýn dan ya ra al ma dan kur tul du. A raç çe ki ci i le kal dý rýl dý. Yol te miz len dik ten son ra tra fik nor mal a ký þý na dön dü. Ýs tan bul / ci han Di yar ba kýr da pat la ma: 2 ya ra lý n DÝ YAR BA KIR'DA 2 ço cuk, yer de po þet i çin de bu lup kur ca la dýk la rý cis min pat la ma sý so nu cu ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Bað lar il çe si Göç men ler Cad de si nde Ba ran Tunç (11) ve Er can Çi çek li (17), park ha lin de ki 21 AF 040 pla ka lý o to mo bi lin ö nün de bul duk la rý po þet i çe ri sin de ki cis mi kur ca lar ken bü yük bir gü rül tüy le pat la ma mey da na gel di. Ya ra la nan Tunç ve Çi çek li, Di yar ba kýr E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si i le Ö zel Bað lar Has ta ne si ne kal dý rý la rak te da vi al tý na a lýn dý. O to mo bil i le bir iþ ye rin de mad dî ha sa ra yol a çan pat la may la il gi li baþ la tý lan so ruþ tur ma sü rü yor. Po þet i çe ri sin de ses bom ba sý bu lun du ðu tah min e di li yor. Di yar ba kýr / a a Þem din li de has ta ne ö nün de pat la ma n HAK KA RÝ'NÝN Þem din li Ýl çe si Dev let Has ta ne si ö nü ne PKK lý te rö rist ler ce bý ra ký lan bom ba sa at 24,00 su la rýn da bü yük bir gü rül tü i le pat la dý. A lý nan bil gi ye gö re Hak kâ ri nin Þem din li il çe sin de sa at sý ra la rýn da þe hir mer ke zi ne i nen PKK lý te rö rist ler ön ce Dev let Has ta ne si ö nü ne ka dar ge le rek bir ses bom ba sý bý rak tý. Bom ba nýn pat la ma sý ü ze ri ne va tan daþ ev le ri ne kaç tý. Te rö rist ler ge ce a çýk o lan bir in ter net ka fe ye de bas kýn dü zen le yip, i çe ri de bu lu nan la rýn ev le ri ne git me le ri ni yö nün de bas ký yap tý. Va tan daþ la rýn ev le ri ne gir me siy le bü tün ý þýk lar ka pa týl dý. O la sý te rö rist sal dý rý la ra kar þý gü ven lik güç le ri Þem din li yi çev re le yen dað la rý yo ðun top a tý þý na al dý. Çý kan o lay lar da ö lü ve ya ra lý lar hak kýn da bil gi a lý na maz ken il çe de ger gin bek le yiþ de vam e di yor. Gü ven lik güç le ri nin il çe de te yak kuz da ol du ðu öð re nil di. Hak kâ ri / ci han

7 Y DÜNYA 7 ÞAM, A TEÞ AL TIN DA SU RÝYE NÝN baþ þehri Þam ýn bir çok sem ti yo ðun top a te þi al týn da. Gü ven lik güç le ri baþþehrin Da - ra ya, Se bi ne ve Mu da ma i ye semt le ri ni yo ðun tank a te þi ne tu tar ken, top ses le ri þeh rin bü tün ke sim le rin de du yu lu yor. Mu ha lif ler, bu semt ler - de dü zen le nen o pe ras yon lar yü zün den hal kýn ev - le ri ni terk et me ye baþ la dý ðý ný be lirt ti. Mu ha lif ler, tank a te þin de ö lü ve ya ra lý la rý nýn o lup ol ma dý ðý na i liþ kin bil gi ver mez ken, baþ þehir Þam ýn Da ra ya, Se bi ne ve Mu da ma i ye semt le rin de bir kaç gün dür o pe ras yon lar dü zen le ni yor. Þam / a a HA LEP, HA YA LET ÞEH RE DÖN DÜ Su ri ye de, Beþ þar E sad güç le ri nin gün ler sü ren bom bar dý ma ný Ha lep þeh ri ne bað lý A zaz ka sa ba sý ný a de ta ha ya let þeh re çe vir di. Tür ki ye sý ný rýn da ki Es sa la me Sý nýr Ka pý sý nýn kar þý sýn da bu lu nan ve bir kaç haf ta ön ce mey da na ge len bom bar dý man ön ce si 70 bin nü fu sa sa hip o lan ka sa ba da a ra la rýn - da ev, iþ ye ri, o kul, ca mi ve ka mu bi na sý nýn da bu lun du ðu yüz ler ce bi na tah rip e dil miþ du rum da. E lek trik þe be ke si nin de bü yük öl çü de ha sar gör dü ðü sal dý rý la rýn ar dýn dan ço ðu ma hal le ye e lek trik ve su ve ri le mi yor. Ka sa ba da ki mi va tan daþ lar sal dý rý la rýn ya ra la rý ný sa rar ken ki mi le ri de ya kýn köy ve þe hir ler de ki ak ra ba la rý nýn ya ný na yer leþ ti. E sad güç le ri nin ha va ve ka ra dan ger çek leþ tir di ði bom bar dý ma nýn iz le ri ni ta þý yan ka sa ba nýn cad de ve so kak la rýn da i se çok sa yý da tank ve as ke rî a raç ka lýn tý sý gö ze çar pý yor. Azaz / a a Rusya: Esad ýn dostu deðiliz RUS YA DI ÞÝÞ LE RÝ BA KA NI SER GEY LAV ROV, SU RÝ YE LÝ DE RÝ BE ÞAR E SAD IN DOST LA RI OL MA DI ÐI NI, KEN DÝ SÝ NE SÝ YA SÎ SI ÐIN MA HAK KI VE RÝL ME SÝ GÝ BÝ BÝR DÜ ÞÜN CE LE RÝ NÝN DE OL MA DI ÐI NI SÖY LE DÝ. MOS KO VA DA ba sýn men sup la rý nýn ko nu i le il gi li so ru - la rý ný ce vap la yan Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, E sad a si ya sî sý ðýn ma dü þün mü yo ruz. Dün ya ka mu o yu - nun ak lý na bu fik ri yer leþ tir me ye ça lý þan lar bu nu kö tü a - maç lar la ya pý yor. Biz Su ri ye re ji mi nin ya kýn dos tu de ði - liz ve ol ma dýk da. O nun en ya kýn dost la rý Av ru pa da. Bi - ri le ri bu þe kil de so ru nu çöz mek is ti yor sa, bu nun i çin ken di im kân la rý na ka fa yor sun E sad a sý ðýn ma ver mek gi bi ne bir dü þün ce miz ne de an laþ ma mýz var de di. Ge - le cek te Su ri ye mu ha le fe ti i le gö rü þe cek le ri ni de kay de - den Lav rov, Su ri ye mu ha le fe ti nin ken di le ri ni Su ri ye de dev rim ol du ðu na ik na et me ye ça lýþ tý ðý ný söy le di. Lav rov, Bu bir dev rim se ne den BM Gü ven lik Kon se yi nden yar dým is ti yor su nuz? Dev rim ler halk ta ra fýn dan ya pý lýr e leþ ti ri si ge tir di. Lav rov, Su ri ye de bü tün ta raf lar la di ya - log la rý nýn ol du ðu nu, Rus ya da ya da dý þa rý da bir ký sým kon tak la rý nýn o la ca ðý ný i fa de et ti. Moskova / ci han DE RA DA A ÐIR BOM BAR DI MAN SU RÝ YE LÝ mu ha lif ler, or du nun De ra þeh ri ni a ðýr bom bar dý man la vur du ðu nu bil dir di. Ay rý ca Beþ þar E - sad re ji mi ne bað lý or du nun tank lar ve çok sa yý da as - ker i le þeh re gir di ði kay de dil di. Bu a ra da Hu mus þeh - ri nin de bom ba lan dý ðý ný be lir ten mu ha lif ler, þe hir de ça týþ ma lar ya þan dý ðý ný i fa de et ti. Ö te yan dan Su ri ye or du su Ha lep i mu ha lif le rin kon tro lün den al mak i çin tank ve ta ar ruz he li kop ter le ri i le þeh re sal dý rýr ken, mu ha lif le rin sal dý rý yý ge ri püs kürt tü ðü ak ta rý lý yor. Ý RAN, SU RÝ YE NÝN YA NIN DA TEÐ MEN, HU MUS TA KÝ YI KI MI BEL GE LE DÝ SU RÝYE or du sun dan ay rý lan bir teð men, E sad re ji mi ne bað lý güç le rin si vil hal ka yö ne lik vah þe ti ni an lat tý ve çek ti ði tah ri bat gö rün tü le ri ni sos yal pay la þým si te sin de ya yýn la dý. Gü ven lik ge - rek çe siy le is mi ni a çýk la ma yan teð men, an la tým la rýn da Su ri ye de iþ le nen sa vaþ suç la rý na, baþ ta Gaz ze ol mak ü ze re dün ya nýn hiç - bir ye rin de þa hit o lun ma dý ðý ný i fa de et ti! Sal dý rý lar sý ra sýn da ev - le rin, has ta ne le rin, ti ca rî mer kez le ri nin ve so kak la rýn ay rým gö - ze til me den he def a lýn dý ðý ný an la tan es ki teð men, E sad re ji mi - nin mis ket bom ba sý kul lan dý ðý ný id di a et ti. Ýstanbul / a a Ý RAN Mec li si, Su ri ye de hal kýn ken di ka de ri ni be lir le me si ni sað la ya cak her pla ný ve bu ül ke de ki re form sü re - ci ni des tek le di ði ni bil dir di. Ý ran ýn res mî ha ber a jan sý IR NA nýn ha be ri ne gö re, Mec lis te ki 290 mil let ve ki lin - den 245 i nin im za sýy la ya yým la nan bil di ri de, Su ri ye hal ký ve dev le ti ne o lan des tek i fa de e dil di. Tah ran / a a TI ME: E SAD, TÜR KÝ YE YÝ SI KIN TI YA SOK TU TÝME der gi si, E sad ýn Su ri ye nin Ku zey do ðu su nu Kürt le re dev re de rek is ya nýn ki lit des tek çi si o lan Tür ki - ye yi sý kýn tý ya sok tu ðu yo ru mu nu yap tý. Baþ ba kan Er do ðan ýn sert u ya rý la rý na dik kat çe ken der gi, bir Türk mü da ha le si nin hiç de ko lay ol ma ya ca ðý ný sa vu nur ken Su ri ye de ki Kürt le ri hiç bir þey, bir Türk mü da ha le si ka dar bir leþ tir mez id di a sý na yer ver di. E sad, Su ri ye nin Ku zey do ðu su nu Kürt le re Dev re de rek Tür ki ye yi Sý - kýn tý ya Sok tu baþ lý ðýy la ya yým la nan a na liz de An ka ra nýn kay gý la rý þöy le de ðer len dir di: Cum hur baþ ka ný Be - þar E sad güç le ri nin Su ri ye nin ku zey do ðu sun dan çe kil me si, Su ri ye de ki is ya nýn ki lit des tek çi si o lan Tür ki - ye de o lum lu kar þý la na bi lir di. An cak böl ge bü yük öl çü de Kürt ve An ka ra, or ta ya çý ka cak ik ti dar boþ lu ðu nun, bir nu ma ra lý düþ ma ný o lan Kür dis tan Ýþ çi Par ti si (PKK) i çin bü yük bir ni met ol ma sýn dan kor ku yor. Be yaz Sa ray ýn mas ke si düþ tü GAZ ZE DE KÝ Fi lis tin Hü kü me ti Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Ýs ra il e ek as ke ri yar dý mý ön gö ren ya sa ta sa rý sý ný im za la yan ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma yý ký na dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, A tý lan bu a dým geç ti ði miz se ne ler de Ýs lâm dün ya sýn da ba rý þý des tek le ye ce ði ni id di a e den O ba - ma nýn baþ kan lý ðýn da ki MUR SÎ YE GAZ ZE DÂ VE TÝ GAZ ZE DE KÝ Fi lis tin yö ne ti - mi nin Baþ ba ka ný Ýs ma il He - ni ye, Mý sýr zi ya re ti sý ra sýn da Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî i le Müs lü man Kar deþ - ler Ce ma a ti Reh ber lik Kon - se yi Baþ ka ný Mu ham med Be di i yi Gaz ze ye da vet et ti. Ha mas yö ne ti mi nin Sað lýk Ba ka ný Be sim Na im, söz ko - nu su da ve tin He ni ye nin, da - ha ön ce Cum hur baþ ka ný Mur sî ve Be dii i le yap tý ðý gö - rüþ me ler sý ra sýn da i le til di ði ni be lirt ti. Gazze / a a Be yaz Sa ray ýn yü zün de - ki mas ke yi dü þür müþ - tür. O ba ma yö ne ti mi, Ku düs te ki Ya hu di leþ tir - me po li ti ka sý na, Fi lis tin köy le ri nin yý kýl ma sý na, top rak la rý na el ko yul - ma sý na ve Ya hu di yer le - þim mer kez le ri nin hýz lý bir þe kil de art ma sý na göz yum du i fa de le ri yer al dý. ABD nin ya nýl tý cý ve Ýs ra il yan lý sý si ya se ti - ne kar þý A rap ül ke le ri - nin bir leþ me si ve or tak ha re ket et me si nin za ru - ri ol du ðu na dik ka ti çe - ken ba kan lýk, A rap Bir li - ði ne, Fi lis tin hal ký na yö - ne lik bu tür ka rar la ra kar þý koy mak i çin hýz lý ve cid di bir þe kil de ha re ket et me si çað rý sýn da bu lun du. ABD Baþ ka ný O ba ma, Cu ma gü nü ABD-Ýs ra il as ke ri iþ bir li ði nin art tý rýl - ma sý ný ön gö ren bir ya sa ta sa rý sý ný im za la mýþ tý. Gazze / a a le rin ba þýn da Av ru pa ya ilk gel di ði miz de, biz den ön ce ki le rin 60 lý hi kâ ye le ri - ni din le dik. Baþ ta Tür ki ye ol mak ü ze re; Bal kan, Fas, Tu nus, Ý tal ya ve Ýs pan ya ya ge len iþ çi le rin or tak i - sim le ri Gas tar bay tar dý... Ya ni mi - sa fir iþ çi... Fa kat bu ke li me i le ge - nel lik le Türk ler kas te di lir di. Gü zel hi kâ ye ler di. Bi rin ci Dün ya Sa va þý na ka dar de de le ri - miz le mü ba þe ret i çin de bu lu nan Al man ya, biz den ön ce ki ge len le ri de sev miþ ol ma lý lar. Da vul-zur na i le kar þý la ma la rý; di nî, kül tü rel ve sos yal is tek le ri mi ze bü yük ö nem ver me le ri bun dan ol ma lý: Os - man lý to run la rý... Cu ma na maz la rý i çin fab ri ka nýn ge niþ me kân la rý ný ha zýr la yan Al - man i þ a dam la rý Türk le ri sev miþ ve Ýs lâ mi ye te hay ran lýk duy muþ lar. Bay ram na maz la rýn da þeh rin spor sa lo nu ve ya o þeh rin en bü yük ki li - se si ni tah sis et me le ri bu na de lil sa - yý la maz mý? 1983 yý lýn da böy le bü - yük bir sa lon da Kur ban Bay ra mý na ma zý ný ya þa mýþ tým. O tuz-el li bin iþ çi yi is tih dam e den fab ri ka la - rýn iþ çi yurt la rý meþ hur du: O pel fab ri ka sý nýn Rüs sels he im yurt la rýy - la Ford un Köln de ki yurt la rý nos - tal ji le riy le bir lik te çok tan ta rih ça - dýr la rý na çe kil miþ ler. Ýþ çi le ri mi zin bir kaç se ne li ði ne mi sa fir o la rak gel dik le ri bütün yer ler de ki yurt la - rýn gi riþ ve ya bod rum kat la rýn da mes cit ler var dý. Ke ma list ler le i kin - ci Av ru pa nýn bu kü çük kýt a da Ýs - lâ ma he nüz vi ze uy gu la ma dý ðý za - man lar da, Tür ki ye mi zin müm taz ho ca la rý bu meþ hur mes cit le rin kür sü le rin de þa kýr lar dý... Mi sa fir, ba vu lun da faz la bir þey ge ti re me miþ ti. Fa kat Av ru pa ya; ba vul la ra denk le re ve hat ta ge mi - le re sýð ma ya cak bü yük lük te ve çok luk ta þey ler ge tir di ði ni ken di si de ilk baþ ta an la ma mýþ tý. Fet ret i - çin de ki Av ru pa ya yep ye ni bir ba - kýþ, i nanç, kül tür, es te tik, ko ku, tat ve ses ge tir di ði ni Av ru pa lý lar ya þa - ya rak öð re ne cek ler di. Ta rih ki tap - la rýn da ki En dü lüs ü, Si cil ya yý, Ýs - tan bul ve Ku düs ü mi sa fir iþ çi le rin ba vul la rýn da yýl lar ca bo þu bo þu na a ra yýp dur du lar. Mi sa fir de ki Ce lâ - led din i, Sul tan Se lâ had din i ve Sul tan Fa tih i sor du lar. A na do - lu dan ge len mi sa fi rin ba þý na ge len Ke ma lizm fe lâ ke ti nin ma hi ye ti ni bi le me dik le rin den bel ki de sor - mak ta hak lýy dý lar. Za man i çin de mi sa fir iþ çi ler eþ - le ri ni de gur be te ta þý dý lar. Ço cuk - la rý ný da... Dev let bu ço cuk lar i çin dö nüþ le rin de dil prob le mi ya þa - ma sýn lar di ye A na di li ta mam la - ma ders le ri ni o kul la ra koy du. Ýþ çi yurt la rýn dan ma hal le ye ta þý nan la - rýn ka pa lý av lu lar da ki mes cit le ri ne göz yum du. Hat ta bir kaç yýl lý ðý na Tür ki ye den bu ra ya ge len öð ret - men ve i ma ma da yar dým cý ol du, Hý ris ti yan dev let... RA MA ZA NIN HÝ KÂ YE SÝ... Hi kâ ye nin bun dan son ra sý ný siz de bi li yor su nuz. Al man la rýn mi sa - fir le ri ön ce dört du var dan i ba ret ba sit mes cit ler is te di ler. Son ra i þi kub be ve mi na re ye ta þý dý lar. Ol - ma dý, mi na re ler den e zan-ý Mu - ham me di o ku du lar. Çar þý ve pa zar cad de le ri ne yer le þe rek sý la nýn da - mak ta dý ný, göz zev ki ni ve ev kül - tü rü nü Av ru pa ya ta þý yor lar dý. Ku - zey li le rin Ak de niz seb ze ve mey - ve si ni ta ný ma la rý na ça lý þýr lar ken kar pu zun da pi þi ril me ye ce ði ni öð - ret ti ler. Ek mek ve çor ba nýn kom - þu lar a ra sýn da ki pay la þý mý ný ya þa - ya rak gös ter di ler. Bin beþ yüz se ne lik bir i nanç, kül - tür ve zevk dün ya sý nýn bu so ðuk ký t'a yý Ra ma zan la ý sýt tý ðý ný kaç ki þi bi le bi lir ki Me rak lý, mü te ces sis ve sal dýr gan din siz ler den kur tu lu - þu nu yer yer Müs lü man lar da a ra - yan Av ru pa lý lar ve bil has sa Al - man lar i çin Ra ma zan mev sim le ri s.bu id nur si.de Avrupa Ramazan a vatan oldu... bir fýr sa ta dö nüþ tü ve hâ lâ de vam e di yor. Bey nel mi lel bir fu ar da ih ti - ya cý ný a ra yan lar gi bi Ra ma zan-ý Þe rif ve si le siy le ca mi yi, so ka ðý, sof - ra yý ve di nî ri tü el le ri mi zi ge zen Av ru pa lý lar da, Kur ân ter cü me le ri - ni bir kaç kez o ku yan la rýn sa yý la rý az de ðil dir. Sa ir za man lar da nis be - ten â lem le ri ne çe ki len Müs lü man - la rýn bu mev sim de top lu mun bir kö þe sin de çi çek çi çek aç ma la rý Ýs - lâ mi ye ti ta ný ma ci he tin de Av ru pa - lý lar i çin bir fýr sat tý Fa kat Ra ma zan-ý Þe ri fi ba vul la rýn da bu es ki ve kü çük ký t'a ya ta þý yan Müs lü man la rýn di nî bil gi le ri ak tü el ge le nek i le sý nýr lý ka lý yor du. Bil has - sa köy den, kýr sal a lan da a ðýr iþ ler i - çin bu ra ya dâ vet e dil miþ le rin doð ru Ýs lâm dan mah rum ol ma - la rý, yu ka rý da sö zü nü et ti ði miz Av - ru pa lý la rý ve bil has sa Al man la rý in - ki sar-ý ha ya le uð rat ma dý de ðil.. Ay - lar ca Kur ân ý ve E fen di mi zi kay - nak la rýn dan o ku yan Av ru pa lý la rýn bir ço ðu ilk mu hab bet ve þevk le ri - ni kay bet me ye baþ la dý. Za man i - çin de bu bü yük ek sik lik le ri nin far - ký na va ran ba zý Müs lü man lar, ge - le ne ði a þa rak ki ta ba ve kay nak la ra u laþ ma ya ça lýþ tý lar. Ýþ te bu sü reç i - le, es ki si ka dar zen gin, ren gin ve de rin ol ma sa da mü na se bet ler ye - ni den ku rul ma ya baþ lan dý. Ýþ ar ka da þý nýn, kom þu su nun ve ya ço cu ðu nun mek tup ar ka da - þý nýn u zun yaz ge ce le rin de on do - kuz-yir mi sa at hiç bir þey ye me - den, iç me den o ruç tut ma la rý Av - ru pa lý lar i çin dün ya nýn en ga rip ha di se le rin den ol ma lýy dý. On la rý mü te ma di yen ta kip e der ler ken, aç lýk ve ya su suz luk tan ne re de dü þe cek le ri ni me rak e den ler çok ol muþ tur. Bil has sa ma den ler de, me tal fab ri ka la rý ve in þa at lar gi bi a ðýr iþ yer le rin de... Ýs lâ mi ye tin se ne lik ta ný tým ve uy gu la ma fu a - rý na dö nü þen za man lar da, fet ret - ten ge len Av ru pa lý la rýn Müs lü - man lar dan ne le ri sor muþ o la bi le - cek le ri ni han gi me se le le re o dak - lan dýk la rý ný ve bu sos yal ser gi den ne le ri al mýþ o la bi le cek le ri ni azçok tah min e de bi lir si niz. Bel ki de bu ge niþ ve çok bo yut lu ko nu yu, Av ru pa ü ni ver si te le rin de Ýs lâ mý tah sil e den ler, bir gün bi lim sel o - la rak ya za cak lar..... VE RA MA ZAN AV RU PA YA YER LEÞ TÝ.. AR TIK DÖN MÜ YOR Bil di ði niz ü ze re Ra ma zan-ý Þe - rif in Me sih in i kin ci va ta ný na bu i kin ci ge li þi nin, yer leþ me si nin en teg re ve Av ru pa yý dön me mek ü ze re va tan e di þi nin hi kâ ye si ya - zý lýr sa, ga yet u zun o la cak. Ya rým as ra ya kýn bir sü re ce Al man - ya nýn en üc ra kö yü ne ka dar nü - fu zu ve deh þet li dec ca li ye tin sin si ve ni fak do lu hü cum la rý na rað - men bu coð raf ya yý yurt e din me si a zý cýk mu 'ci ze vi dir. Zi ra üç-beþ ge le nek sel Müs lü man mi sa fir iþ - çi nin ku ca ðýn da ve ya ba vu lun da gel di ði ni dü þü nü yo ruz. Ýlk mek - tep me zu nu, il mi hal bil gi le rin den bi le mah rum, ço ðu kez pu su la sýz ve ar ka sýn da hiç bir Ýs lâm hü kü - me ti nin des te ði ni gö re me yen in - san la rý mýz. Av ru pa lý la rýn mi sa fir o la rak dâ - vet et tik le ri Ra ma zan ýn ge ri dö - nüþ der di bun dan çey rek a sýr ön - ce bit miþ ti. O nun ký t'a ya yer leþ ti ði - ni ve Av ru pa lý kim lik ler le dün ya yý do laþ tý ðý ný, sý la ya bil dir mek zo run - da yýz. Ken di si ni ye di-se kiz yüz se - ne ön ce En dü lüs ten, Si cil ya dan ve kýs men Bal kan lar dan teh cir e den vah þi le re kar þý, bu gün Ra ma zan-ý cid dî se ven, sahip çý kan ve o nu Av ru pa nýn bir çok mah fi lin de dec - ca li ye te kar þý mü da fa a e den Ý se vî ve Ýn sa ni yet per ver Av ru pa lý la rýn sa yý sý da az de ðil Dec ca li yet med ya sý ken di si ni pa ra la sa da du - rum de ðiþ me ye cek.. Ra ma zan bu - ra ya yer leþ ti ve Av ru pa lý ol du

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr E ði tim ve hu kuk Hiç kim se nin ak lý na, O kul lar ta til, e ði tim ko nu su da ne re den çýk tý? so ru su gel me sin. Çün kü o kul lar ta til ol sa da ol ma sa da, e ði tim (ve ta biî hu kuk ve a da let) ko nu su en te mel me se le le ri miz den bi ri si dir. Bu nok ta da ki sý kýn tý la rý aþ ma dan hür, a dil ve bü yük bir Tür ki ye in þa e di le mez. Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can da, Ýs tan bul da ka týl dý ðý bir if tar ye me ðin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin bu sý kýn tý la rý na i þa ret et miþ ve çe þit li se bep ler le bu nok ta da ar zu et ti ði miz se vi ye ye ge le me dik i ti ra fýn da bu lun muþ. Ma dem dert bi li ni yor, o hal de der ma ný, ça re si de bu lu nur. Tür ki ye yi i da re e den le re dü þen gö rev de za ten bu dur. Bir rek lâ ma ko nu ol du ðu ü ze re, kon trol süz güç güç de ðil se, kon trol süz ö vün me, bü yük len me, bi ze bir þey ol maz an la yý þý da yan lýþ týr. Ni te kim ba zý Av ru pa Bir li ði ü ye si ül ke le rin bu gün 25 sent e muh taç ol ma sý bu na en bü yük de lil dir. Ben zer du rum la ra düþ me mek i çin ger çek le ri bi lip o na gö re a dým at mak ta fay da var. Ne ya zýk ki ba zý i da re ci ler her fýr sat ta a þý rý ö vün me tu za ðý na dü þü yor. Za ten Bir Türk dün ya ya be del dir an la yý þý da ha ön ce ba þý mý za mu sal lat ol ma mýþ mýy dý? Ka bul et mek lâ zým ki ba zý kral tan faz la kral cý lar hiçbir ris ki gör mek ve gös ter mek is te mi yor. Ta mam, me se lâ kom þu muz Yu na nis tan la ký yas lan dý ðýn da kriz le re sü rük len me dik, a ma bu her þe yin yo lun da git ti ði ni gös te rir mi? Dü þü nün ki ik ti dar so rum lu lu ðu ta þý yan Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can bi le her þey yo lun da de mi yor. Bu na rað men kral dan daha faz la kral cý o lan lar Þeyh uç maz, mü rit le ri o nu u çu rur mi sâ li her þe yi toz pem be gös te ri yor lar. Ba ký nýz, Ba ba can ne de miþ: Bel ki bi raz Su ri ye nin gün de mi miz de a ðýr lýk lý o la rak yer al ma sý se be biy le, bel ki i çi miz de ki is tik rar ve gü ve ni ko ru ma mýz se be biy le bu gün i çin pek far kýn da de ði liz, a ma risk le rin ol du ðu nu, sý kýn tý la rýn ol du ðu nu bil mek, he sa bý mý zý ki ta bý mý zý bu na gö re yap mak zo run da yýz. Þu an Tür ki ye nin i çin de bu lun du ðu ra hat or tam biz le ri dik kat siz ted bir siz bir po li ti ka ya as la sü rük le me me li. Her an her tür lü se nar yo ya ha zýr lýk lý ol ma lý yýz. (...) Borç yi yen ke se sin den yer. Ge çen yý lýn ba þýn da ha ne hal ký nýn yüz de 45 i ay lýk ge li rin den da ha faz la har cý yor du. Na sýl har cý yor? Borç la na rak har cý yor. Bü yü me yük sek ol sun, hep be ra ber re fa hý mýz art sýn, a ma hýz lý ar tan bu borç gü nün bi rin de, Tür ki ye nin sos yal ba rý þý ný, sos yal ya pý sý ný ze de ler, hem de dev le tin gü ve ni lir li ði ze de le nir. (A A, 28 Tem muz 2012) Tür ki ye nin ger çek an lam da kal kýn mýþ ve i le ri bir de mok ra si si ol ma sý i çin i ki a la na da ha yo ðun bir þe kil de e ðil me si ge rek ti ði ne de dik kat çe ken Ba ba can þun la rý kay det ti: Bun lar dan bi ri si e ði tim. Ý kin ci si de hu kuk. (...) E ði tim ve hu kuk ko nu sun da fark lý se bep ler den do la yý ar zu et ti ði miz se vi ye ye ge le me dik. An cak yük sek bir ge lir se vi ye si, yük sek bir re fah se vi ye si, i le ri bir de mok ra si ye u laþ mak is ti yor sak bu nun mev cut e ði tim sis te mi ve mev cut hu kuk sis te mi i le ger çek leþ me si müm kün de ðil. (...) E ði tim de ve hu kuk ta ar zu et ti ði miz se vi ye yi ya ka la ya maz sak or ta ge lir tu za ðý i le kar þý kar þý ya kal ma mýz bü yük bir risk. E ði tim ve hu kuk ko nu sun da da ha çok yol a lýn ma sý ge rek ti ði i fa de e dil di ði ne gö re mev cut du ru mun ye ter li ol ma dý ðý tar týþ ma sýz bir þe kil de or ta ya çý ký yor. He le e ði tim... Ba zý i da re ci le ri miz, mec bu rî e ði tim yý lý nýn 12 ye çý ka rýl ma sý i le her þe yin hal lol du ðu nu zan ne di yor. O ku tu lan ders ki tap la rý nýn mev cut muh te va sý ve ta biî ki an la yýþ de ðiþ me dik ten son ra mec bu ri e ði tim de ðil 12 yý la, 20 yý la da çý ka rýl sa fay da ver mez. Mut lak su ret te o kul lar da o ku tu lan ders ki tap la rý nýn muh te va sý kök lü bir þe kil de de ðiþ ti ril me li dir. Pe ki, e ði tim ve hu kuk ta ye ni a dým lar a týl ma lý, re form lar ya pýl ma lý an la mýn da be yan lar ve ri len bir za man da, o kul lar da o ku tu la cak A rap ça ders ki tap la rýn da il gi siz ko nu la rýn yer al ma sý na sýl i zah e di le cek? Ay ný þe kil de, hu kuk ta ye ni a dým lar a tý la cak sa, ha zýr lan ma ya ça lý þý lan ye ni ve si vil a na ya sa da de ðiþ mez ve de ðiþ ti ri le mez mad de ler in mu ha fa za e dil me ye ça lý þýl ma sý na sýl i zah e di le cek? Has ta lýk bel li, ça re de bel liy se; has ta lý ða uy gun te da vi yi uy gu la ma mak i zah e di le bi lir mi? Da vu toð lu na Al týn Ka vuk DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu na, Tür ki ye ve dün ya ba rý þý na kat ký la rýn dan do la yý Al týn Ka vuk ö dü lü ve ril di. Kon ya nýn Ak þe hir il çe si ne ge len Da vu toð lu, Kent Or ma ný nda Ak þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen if tar prog ra mý na ka týl dý. Da vu toð lu, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ak þe hir in bü tün gü zel lik le rin, kül tü rel de rin lik le rin bu lun du ðu gü zel bir il çe ol du ðu nu söy le di. Kon ya nýn bü yük bir mer ke zi vi la yet ol du ðu nu, i çin de bu lun du ðu il çe le rin de her bi ri nin þe hir ge le ne ði ni bün ye sin de ba rýn dýr dý ðý ný di le ge ti ren Da vu toð lu, bu ne den le Ýl Ko or di nas yon Ku ru lu top lan tý la rý ný il çe ler de yap ma ka ra rý al dýk la rý ný bil dir di. Ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Da vu toð lu na, 53. U lus la ra ra sý Ak þe hir Nas red din Ho ca An ma ve Mi zah Gün le ri kap sa mýn da Tür ki ye ve dün ya ba rý þý na kat ký la rýn dan do la yý lâ yýk gö rü len Al týn Ka vuk ö dü lü ve ril di. Da vu toð lu na ö dü lü nü, AKP Kon ya Mil let ve ki li Mus ta fa Ba loð lu tak dim et ti. Kon ya/a a A rap ça bi len dip lo mat sa yý mýz çok yetersiz TOBB E ko no mi ve Tek no lo ji Ü ni ver si te si (TOBB E TÜ) U lus la ra ra sý Gi ri þim ci lik Bö lü mü nün, A rap ça e ði ti me baþ la ya ca ðý bil di ril di. TOBB E TÜ Rek tö rü Prof. Dr. Gü ven Sak ýn ko nu ya i liþ kin de ðer len dir me si ne gö re, Prof. Dr. Sak, dün ya ti ca ret hac mi nin As ya ve Or ta Do ðu ül ke le ri ne kay dý ðý na dik ka ti çek ti. Tür ki ye nin A rap ül ke le rin de ki 25 dip lo ma tik tem sil ci li ðin de A rap ça bi len 6 dip lo mat ol du ðu nu i fa de e den Sak, þun la rý kay det ti: A rap ça bi len dip lo mat sa yý mýz da cid di bir ek sik lik var. Bu söz ko nu su ül ke le ri doð ru dan ve ye te rin ce kav ra ya ma ma so ru nu do ðu ru yor. TOBB E TÜ öð ren ci le ri nin ta ma mý zo run lu o la rak Ýn gi liz ce öð re ni yor. An cak bu ye ter li de ðil. Bu bö lüm i çin i kin ci ya ban cý dil zo run lu. Çün kü biz hem öð ren ci le ri mi zin hem de Tür ki - Tek nik mü þa vir lik ku ru luþ la rý ge li yor ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI, YAPI VE ÝMAR KANUNU'NDA YAPILA- CAK DEÐÝÞÝKLÝKLE, YAPI DENETÝM FÝRMALARINI TEKNÝK MÜÞAVÝRLÝK KURULUÞLARINA DÖNÜÞTÜRMEK ÝÇÝN ÇALIÞMA BAÞLATTI. ÇEVRE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, Ya pý ve Ý mar Ka nu nu nda ya pý la cak de ði þik lik le, ya pý de ne tim fir ma la rý ný tek nik mü þa vir lik ku ru luþ la rý na dö nüþ tü re cek. Ye ni dü zen le mey le, ya pý sa hi bi ta ra fýn dan yü rü tü len ya pý ruh sa tý ve kul lan ma iz ni al ma so rum lu lu ðu nu tek nik mü þa vir lik ku ru luþ la rý na ve ri le cek. Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye nin mü hen dis lik sek tö rü ba ký mýn dan dün ya da i kin ci sý ra ol du ðu nu an cak o yun ku ru cu ö zel li ði ni he nüz ge liþ ti re me di ði ni be lirt ti. Tür ki ye nin, þart na me ler, söz leþ me ler, pro je ler ve ta sa rým lar yap tý ðý na i þa ret e den Bay rak tar, Dün ya nýn dev le tin de mü hen dis lik ve tek nik mü þa vir lik o fis le ri var. 30 bin per so nel ça lýþ tý ran tek nik mü þa vir lik bü ro la rý var. Bun lar pas ta yý yi yor. Biz, i þin bi raz a me le li ði ni ya pý yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Bay rak tar, ya pý de ne tim fir ma la rýn da ya pý la cak de ði þik lik le tek nik mü þa vir lik sis te mi nin ge liþ ti ri le ce ði ne dik ka ti çe ken Bay rak tar, bu fir ma la rýn, ya pý mü te ah hit li ði, mal ze me ü re ti ci li ði, sa tý cý lý ðýy la ya pý de ne tim la bo ra tu var iþ let me ci li ði ha riç, her tür lü mi mar lýk ve mü - ye nin böl ge ül ke le riy le e ko no mik i liþ ki ler de bir a dým ö ne geç me le ri ni a maç lý yo ruz. Bu çer çe ve de de sa de ce dil öð ret mi yo ruz, ül ke le rin ta ri hi ni, kül tü rü nü, hu ku ku nu ve iþ yap ma bi çim le ri ni öð re ti yo ruz. Bu sü reç de sa de ce te o rik ol mu yor. Öð ren ci le ri miz bu ül ke ler de hem bir ü ni ver si te de e ði tim a lý yor lar hem de or tak e ði tim çer çe ve sin de þir ket ler de ma aþ lý ve si gor ta lý ça lý þý yor lar. Bu e ði ti mi a lan öð ren ci le ri miz o ra da ça lý þan Türk þir ket le rin de ya da Tür ki ye de iþ ya pan Rus ve A rap þir ket le rin de ko lay lýk la iþ bu la cak lar. Bu ül ke ler le Tür ki ye a ra sýn da ki e ko no mik i liþ ki le rin ko lay laþ ma sý na ve art ma sý na bü yük kat ký da bu lu na cak lar. TOBB E TÜ den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, U lus la ra ra sý Gi ri þim ci lik Bö lü mü nün, bu yýl A rap ça e ði ti me baþ la ya ca ðý, bu a - hen dis lik hiz me ti su nan tek nik mü þa vir lik ku ru luþ la rý na dö nüþ tü rü le ce ði ni vur gu la dý. KULLANILMAYAN KONUTLAR TURÝZME KAZANDIRILACAK Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, tek nik mü þa vir lik ku ru luþ la rý bun dan son ra ze min e tü dü, ha ri ta, plan, a ra zi ve ar sa dü zen le me, pro je ha zýr la ma, ge liþ tir me, kent ta sa rý mý, ya pý lar da risk ve ha sar tes pi ti, ya pý güç len dir me ye i liþ kin pro je ça lýþ ma la rý ya pa cak. Mü þa vir lik ku ru luþ la rý ay rý ca, bün ye sin de ça lýþ tý ra ca ðý tu rizm uz ma nýy la kul la ným a ma cý de ðiþ ti ri le cek tu rizm a maç lý bi na lar i çin ra por dü zen le ye cek. Bu bi na la ra a týl ko nut ser ti fi ka sý ve ri le rek, mev cut ya pý lar tu riz me ka zan dý rý la cak. Ya pý la cak de ði þik lik le ya tý rým cý nýn ter cih hak ký ný sý nýr la yan ku ru luþ la ra i liþ kin ko ta uy gu la ma la rý kal dý rý la cak. Tek nik mü þa vir lik ku ru luþ la rý Ba kan lýk tan i zin al dýk la rý tak dir de yurt dý þýn da da fa a li yet gös te re bi le cek. KÖYDEKÝ YAPILAR DA DENETLENECEK Ku ru luþ lar, en teg re te sis ni te li ðin de ol ma - maç la Mý sýr ýn Ýs ken de ri ye ken tin de e ði tim ve ren ve A rap Li gi ta ra fýn dan des tek le nen A rap A ca demy Of Sci en ce, Tech no logy and Ma ri ti me Trans port i le bir an laþ ma im za lan dý ðý kay de dil di. TOBB E TÜ U lus la ra ra sý Gi ri þim ci lik Bö lü mü nde A rap ça yý se çen öð ren ci le rin, dil e ði ti mi nin bir kýs mý ný Ýs ken de ri ye de a la ca ðý; dil e ði ti mi ni, da ha u zun sü re li ol mak ü ze re A rap e ko no mi si, ta ri hi, hu ku ku ve e de bi ya tý gi bi ders le rin iz le ye ce ði be lir ti len a çýk la ma da, bu ders le rin so nun da A rap A ca demy Of Sci en ce Tech no logy and Ma ri ti me Trans port dan öð ren ci le re ser ti fi ka ve ri le ce ði i fa de e dil di. A rap ça e ði ti mi nin, TOBB E TÜ U lus la ra ra sý Gi ri þim ci lik Bö lü mü nde Rus ça e ði ti min ya ný sý ra 2 nci se çe nek o la ca ðý bil di ril di. Ýs tan bul / a a Türkiye'deki yapý stoðunu depreme dayanýklý hale getirmek için bir dizi yasal düzenleme yapan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Teknik Müþavirlik sistemi getiriyor. yan ta rým ve hay van cý lýk a maç lý ya pý lar ve ka mu ya pý la rý dý þýn da ki bütün ya pý la rý da de net le ye bi le cek. Ruh sat lý ve ya ruh sat sýz bütün ka mu ya tý rým la rý ta lep e dil me si ha lin de tek nik mü þa vir lik ku ru luþ la rýn ca de net le ne bi le cek. Tek nik kad ro su ol ma yan ka mu ku ru luþ la rý na a it ya pý la rýn de ne ti mi de bu ku ru luþ lar ca ya pý la cak. Bu gü ne ka dar ya pý sa hi bi ta ra fýn dan yü rü tü len ya pý ruh sa tý ve kul lan ma iz ni al ma so rum lu lu ðu, tek nik mü þa vir lik ku ru luþ la rý na ve ril di. Ya pý ruh sa tý ve kul lan ma iz ni a lýn ma sý na i liþ kin sü re ler ký sal tý la rak, 5 iþ gü nü ne in di ril di. De ne tim de za fi yet ol ma ma sý i çin pro je ha zýr la yan mü þa vir lik ku ru luþ la rý nýn ha zýr la dýk la rý pro je le ri baþ ka ku ru luþ lar de net le ye cek. Ye ni dü zen le mey le mü þa vir lik ku ru luþ la rý, yap týk la rý de ne ti min ra po ru nu Ba kan lý ða gön de re cek. Gön de ri len ra por, ya pý de ne tim sis te mi ü ze rin den ba kan lýk ve va tan daþ lar ta ra fýn dan a nýn da ta kip e di le bi le cek. Gö rev al mak is te yen mü þa vir lik ku ru luþ la rý, Ba kan lýk tan li sans al ma la rý du ru mun da ya pý la rýn risk li o lup ol ma dý ðý ný tes pit et me, güç len dir me ya da yý kým da veya güçlendirmede tek nik ra por la rý da dü zen le ye bi le cek. An ka ra / aa Ba ðýþ: Ö nem li o lan AB ye gir mek de ðil AV RU PA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Ö nem li o lan Av ru pa Bir li ði ne gir mek de ðil, ö nem li o lan Av ru pa Bir li ði stan dart la rý nýn ü ze rin de de mok ra tik hak la rý ný, in san hak la rý ný, i fa de öz gür lü ðü nü, ký lýk-ký ya fet öz gür lü ðü nü, gý da hij yen sað lýk lý ðý ný, ço cuk la rý mý zýn e ði tim im kân la rý ný, sað lýk im kan la rý ný, u la þým im kân la rý ný ya ka la mak týr de di. Av ru pa Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Ýs tan - bul da ki Of Hay rat Vak fý nýn i mam ha tip li se si me zun la rý ta ra fýn dan dü zen le nen sa hur prog ra mý na ka týl dý. Bu ra da bir ko nuþ ma ya pan Ba ðýþ, Ger çek ten i þi miz zor. Bir yan dan Av ru pa Bir li ði ne gir mek is te di ði ni söy le yen a ma ba zý þüp he ler du yan bir mil le ti, Av ru pa Bir li ði ne al mak is te di ði ni söy le yen a ma as lýn da al mak is te me yen bir bir li ðe sok ma ya ça lý þý yo ruz de di. Ba ðýþ, þöy le de vam et ti: Bi zim i çin ö nem li o lan Av ru pa Bir li ði ü ye si o lup ol ma mak de ðil, o na vak ti za ma ný gel di ðin de ka rar ve ri riz. O na ka rar ver me yet ki si de biz zat mil le tin ken di sin de dir. Bu bir re fe ran dum la ger çek le þe cek tir. Bu gü ne ka dar ü ye o lan bü tün ül ke ler de ol du ðu gi bi mil le te gi dip so ra ca ðýz, siz le re gi dip so ra ca ðýz. A ma ne za man? Bu mü za ke re sü re ci bit ti ði za man. Bü tün fa sýl lar la il gi li ya pýl ma sý ge re ken re form ça lýþ ma la rý ya pýl dý ðý za man. Ýs tan bul / a a DP li baþ kan lar i da rî ve ad lî kýs kaç al tý na a lýn dý ndemokrat Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, Bod rum Be le di ye Baþ ka ný Meh met Ko ca don un tu tuk lu luk sü re si nin u za ma sý nýn Bod rum un pres ti ji ni ve tu riz mi ni o lum suz et ki le di ði ni sa vun du. Uy sal, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, DP li Ko ca don un Bod rum Be le di ye si ne yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon kap sa mýn da tu tuk lan dý ðý ný ha týr la ta rak, par ti si ne bað lý be le di ye le rin i da rî ve ad lî kýs kaç al tý na a lýn dý ðý ný id di a et ti. Tür ki ye de si ya se tin a la ný nýn her ge çen gün da ral dý ðý ný ve mu ha le fe tin sin di ril di ði ni ö ne sü ren Uy sal, a çýk la ma sýn da, Bod rum Be le di ye Baþ ka ný Meh met Ko ca don un tu tuk lu luk sü re si nin u za ma sý, dün ya nýn en pres tij li tu rizm mer kez le rin den o lan Bod rum un pres ti ji ni ve tu riz mi o lum suz et ki li yor. DP li Be le di ye Baþ kan la rý bir i da rî ve ad lî kýs kaç al tý na a lýn mýþ týr. Mu ha lif be le di ye ler de ö zel bir ön ce lik sý ra la ma sýy la o pe ras yon lar ya pý lý yor. Ka mu o yun da De mok rat Par ti li Be le di ye le ri sin dir me ha re ke tiy miþ gi bi bir al gý var. Bu çok yan lýþ bir þey. Bu sü reç te ku rum la rýn dik kat li ve na zik ol ma sý ge re kir. So mut de lil le re u laþ ma dan ya pý lan o pe ras yon la rý, ka mu o yu nun ö nün de, in san la rýn i ti ba rý i le oy na ya cak bir üs lup ta yap mak çok in ci ti ci dir. Bu gö rün tü Tür ki ye yi ze de ler i fa de le ri ne yer ver di. An ka ra / a a Ab dül ha mid Han yan lýþ an la þýl mýþ bir pa di þah nkültür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Ab dül ha mid Han hep ön yar gýy la an la týl mýþ, yan lýþ an la þýl mýþ bir pa di þah týr. Cum hu ri yet dö ne min de ya pý lan bir çok ye ni li ðin de ilk de ne me le ri ni ya pan bir pa di þah týr de di. Gü nay, Kah ra man ma raþ Ar ke o lo ji Mü ze si nde ki in ce le me le rin ar dýn dan Tür ki ye nin en bü yük ü çün cü ca mi si Ab dül ha mid han Ca mi i ni zi ya ret et ti. Ab dül ha mid han Ca mii Vak fý Baþ ka ný Ö mer Fa ruk Þi rik çi den bil gi a lan Ba kan Gü nay, Ab dül ha mid Han ýn çok u zun sü re hü küm dar ol du ðu nu ha týr la ta rak, Ab dül ha mid Han Os man lý nýn ge liþ me si ve im pa ra tor lu ðun bir a ra da tu tul ma sý i çin ö zel lik le e ði ti min ge liþ me si i çin bü yük gay ret ler gös ter miþ bir pa di þa hý mýz dýr. A ma Ab dül ha mid Han hep ön yar gýy la an la týl mýþ, yan lýþ an la þýl mýþ bir pa di þah týr. Cum hu ri yet dö ne min de ya pý lan bir çok ye ni li ðin de ilk de ne me le ri ni ya pan bir pa di þah týr di ye ko nuþ tu. Os man lý yý par ça la mak is te yen le rin ü ret tik le ri ön yar gý la rýn da ha son da ta rih bil gi si o la rak o ku tul du ðu nu be lir ten Gü nay, bun la rýn doð ru ol ma dý ðý ný ve bu gün Ab dül ha mid Han a kar þý ma ne vî bor cun a þi kâr o la rak gö rül dü ðü nü be lirt ti. Kah ra man ma raþ / a a CHP den Su ri ye bil di ri si nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu Baþ kan lý ðý nda top la nan Par ti Mec li si (PM) Su ri ye ko nu su i le il gi li bir bil di ri ya yým la dý. Bil di ri de, CHP Par ti Mec li si Su ri ye de ki ge liþ me le ri ar tan bir kay gýy la iz le mek te dir. Hal ký mýz sa va þa kar þý dýr, Su ri ye hal ký nýn düþ ma ný mýz de ðil, dos tu muz ol du ðu nu bil mek te dir. CHP sa va þa ha yýr, ba rý þa ve is tik ra ra e vet de mek te, Su ri ye hal ký na dost luk e li ni u zat mak ta ve böl ge ye dý þa rý dan mü da ha le le re kar þý çýk mak ta dýr. gö rüþ le ri ak ta rýl dý. Ý ki ül ke a ra sýn da ge li þen o lum suz luk la rýn ve ger gin li ðin Tür ki ye ye ve ya Su ri ye ye her han gi bir ya rar sað la ma dý ðý ný ön gö rül dü ðü i fa de e di len bil di ri de, CHP nin ö te den be ri Su ri ye hal ký nýn de mok ra tik, öz gür, in san hak la rý na ve in san o nu ru na say gý lý bir si ya sî or ta ma ka vuþ ma sý ný ar zu la dý ðý kay de dil di. De va mýn da i se Ön ce lik le ve ö zel lik le a kan ka nýn ve þid de tin dur du rul ma sý çað rý sýn da bu lun mak ta, gi ri þim le ri ni bu doð rul tu da sür dür mek te dir i fa de le ri kul la nýl dý. Su ri ye de ta raf lar a ra sýn da di ya log sað la ya cak bir sü re cin o luþ tu rul ma sý i çin CHP nin u lus la ra ra sý bir kon fe rans top lan ma sý ö ne ri sin de bu lun du ðu kay de di len bil di ri de, bu ö ne ri nin AKP ta ra fýn dan dik ka te bi le a lýn maz ken, Rus ya, BM Ge nel Sek re te ri ve A rap Bir li ði Ö zel Tem sil ci si Ko fi An nan ta ra fýn dan bi çim de ði þik li ðiy le gün de me ta þýn dý ðý vur gu lan dý. CHP nin, Su ri ye de ki kar deþ le ri mi ze yar dým cý ol mak a ma cýy la Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nde ki bü tün si ya sî par ti le rin or tak la þa ya yýn la ya cak la rý bir bil di ri tek li fi nin de AKP nin oy la rýy la red de dil di ði ha týr la týl dý. An ka ra / ci han Ka ma lak: Ýs lâm Bir li ði zin ci ri ku rul ma lý dýr nsaadet Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak, dün ya ba rý þý nýn sað lam te mel le re da ya na bil me si i çin D-8 in da ha da ge liþ ti ril me si ve bü tün Ýs lam ül ke le ri nin bir a ra ya ge le rek Ýs lâm Bir li ði zin ci ri ni kur ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ka ma lak, Mý sýr Öz gür lük ve A da let Par ti si Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Eþ ref Bed red din i le par ti si nin ge nel mer ke zin de bir a ra ya gel di. Ý ki ül ke a ra sýn da ki bir lik ve kar deþ lik duy gu la rý nýn da ha da ge liþ ti ril me si ni is te dik le ri ni be lir ten Ka ma lak, Müs lü man ül ke ler a ra sýn da sý ký bir da ya nýþ ma ol ma dý ðý ný, bu sebep le kü re sel em per ya liz min sal dý rý la rý na kar þý ko yu la ma dý ðý ný i fa de et ti. Ka ma lak, Ýs lâm ül ke le ri nin bir a ra ya ge lip, bir ba rýþ zin ci ri ve Ýs lâm Ba rýþ Gü cü o luþ tur ma sý ný a maç la dýk la rý ný an lat tý. Bu a maç la 1997 de D-8 in ku rul du ðu nu hatýrla tan Ka ma lak, þu an da dün ya nýn en ka rý þýk böl ge le ri nin Ýs lâm coð raf ya sýn da ol du ðu na, kar de þin kar de þi vur du ðu na dik ka ti çe kti. Ka ma lak, bütün bu o lum suz luk la ra son ver mek a ma cýy la Ýs lâm Ba rýþ Gü cü nün bir an ön ce ku rul ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. An ka ra / a a

9 Y HA BER 9 Raporun ortaya çýkardýðý tablo ran lar, yüz de 29,4 ve yüz de 15,2 o la rak ger çek leþ ti. l Ö zel ku ru luþ la rýn borç la rý yüz de 26,6 re cep tas ni as ya.com.tr o ra nýn da ar tar ken ka mu ku ru luþ la rýn da yüz de 38,8'lik dü þüþ ol du. Zarar eden kuruluþ sayýsý l Ý SO ge ne lin de 2010'da yüz de 7,6 o lan 2010 yýlýna göre ikiye sa týþ kâr lý lýk o ra ný, 2011'de yüz de 5,6'ya katlanmýþ. Her dört þirketten ge ri le di. Ö zel ler de bu o ran yüz de 5,9'dan yüz de biri zarar etmiþ. Kârlýlýk oraný 4,8'e in di. azalmýþ. Borçlarý son 7 yýlýn l Ö zel ku ru luþ lar da borç/öz kay nak o ra en yüksek düzeyine ulaþmýþ. ný 2010'da yüz de 119,2 i ken 2011'de yüz de 140,7'yi bul du. Hal böyleyken Türkiye l 2010'da kâr e den ku ru luþ sa yý sý 434, büyüme rekoru kýrmýþ. za rar e den ku ru luþ sa yý sý 66'ydý. 2011'de i se kâr e den ku ru luþ sa yý sý 380 ak si ne kö tü leþ miþ. o lur ken za rar e den ku ru luþ sa yý sý 120'ye Za rar e den ku ru luþ sa yý sý 2010 yý lý na gö yük sel di. re i ki ye kat lan mýþ. l Ö zel ku ru luþ la rýn top lam borç la rý Her dört þir ket ten bi ri za rar et miþ. yüz de 58,5'e çý ka rak son 7 yý lýn en yük sek Kâr lý lýk o ran la rý a zal mýþ. dü ze yi ne u la þýr ken öz kay nak lar da yüz de Borç la rý son 7 yý lýn en yük sek dü ze yi ne 41,5'e ge ri le di. u laþ mýþ. l Ý SO 500'de 487 ö zel, 13 ka mu ku ru lu - Ma lî ya pý la rý bo zul muþ. þu yer al dý. Hal böy ley ken Tür ki ye bü yü me re ko ru Ka mu ku ru luþ la rý nýn ü re tim den sa týþ la - kýr mýþ. rýn i çin de ki pa yý yüz de 5,9'a düþ tü. Me mur ve e mek li le rin bü yü me den pay Ra po ru böy le ö zet le dik ten son ra ra kam - al ma dý ðý, 5 mil yo na ya kýn ça lý þa ný il gi len la rýn ne yi i fa de et ti ði ne ge çe lim. di ren as ga rî üc ret ar tý þý nýn de ve de ku lak 2011'de Çin'den son ra dün ya da en hýz lý kal dý ðý, pro tes to e di len se net ler i le kar þý bü yü dü ðü id di a e di len Tür ki ye'de 500 sa - lýk sýz çý kan çek sa yý sýn da pat la ma nýn ya na yi ku ru lu þu nun bi lân ço la rý dü zel me miþ þan dý ðý, þir ket le rin za rar et ti ði, borç la rý nýn Ýs tan bul Sa na yi O da sý'nýn ha zýr la dý ðý "Tür ki ye'nin 500 Bü yük Sa na yi Ku ru lu þu 2011 Ra po ru" a çýk lan dý. E ko no mi nin lo ko mo ti fi o lan 500 sa na yi ku ru lu þu nun bi lân ço la rý ül ke e ko no mi si ni ya kýn dan il gi len dir mek te dir. Çün kü bu ku ru luþ la rýn mil lî ge li re kat ký sý yüz de 9 gi bi ö nem li bir o ran da dýr. Ke za 500 sa na yi ku ru lu þun da ça lý þan la rýn sa yý sý nýn 574 bin 589 ki þi ye u laþ mýþ ol ma sý da is tih dam a çý sýn dan dik ka te de ðer dir. Ra por da gö ze çar pan hu sus la rý þöy le mad de leþ ti re bi li riz. l TÜP RAÞ, 2011'de de 27 mil yar 409 mil yon li ra ci ro suy la yi ne en bü yük sa na yi ku ru lu þu un va ný ný ko ru du. l Bir ka mu ku ru lu þu o lan Tür ki ye Pet rol le ri A. O. kâr lý lýk sý ra la ma sýn da bi rin ci lik kol tu ðu na yer leþ ti. l Ýh ra cat ta sý ra la ma Tüp raþ, Ford O to mo tiv, O yak Re na ult þek lin de o lur ken Ý SO 500'de ki sa na yi ku ru luþ la rý nýn ih ra ca tý, ge çen se ne ye gö re yüz de 17,8 art tý. l Top lam ü re tim den sa týþ lar ca rî fi yat lar la yüz de 27, sa bit fi yat lar la yüz de 13,1 o ra nýn da ar tar ken ö zel ku ru luþ lar da bu o - 5 do lan dý rý cý tu tuk lan dý nkon YA DA cep te le fo nuy la a ra dýk la rý ki þi le re ken di le ri ni po lis, as ker ve sav cý o la rak ta ný týp, do lan dý rý cý lýk yap týk la rý id di a e di len 2 si ka dýn 5 ki þi tu tuk lan dý. Kon ya po li si, cep te le fo nuy la a ra dýk la rý ki þi le re ken di le ri ni po lis, as ker ve sav cý o la rak ta ný tan þüp he li le rin, kent mer ke zin de ki bir PTT þu be si ne çe þit li il ler den he sap la rý na ya tý rý lan pa ra la rý çek me ye ge le ce ði bil gi si ne u laþ tý. He sa ba ya tý rý lan 20 bin li ra yý çek mek is te yen Se ma T. ve Gül ten G. i le þu be ye bir lik te gel di ði Ka zým B. gö zal tý na a lýn dý. Þüp he li le rin i fa de le ri doð rul tu sun da Ne cip K. i le Ya vuz Ö. de ya ka lan dý. Ad li ye ye sevk e di len 5 zan lý tu tuk lan dý. Geç ti ði miz gün ler de yi ne ay ný yön tem le do lan dý rý cý lýk o la yý na ka rýþ tý ðý id di a e di len 4 ü ka dýn 6 ki þi tu tuk lan mýþ tý. Konya / a a Der sim kat li â mý i çin ses siz yü rü yüþ ntun CE LÝ DE, Der sim kat li â mýn da vefat e den le rin a ný sý na va tan daþ lar ses siz yü rü yüþ ger çek leþ tir di. 12. Mun zur Kül tür ve Do ða Fes ti va li kap sa mýn da, Ho zat il çe sin de Der sim kat li â mýn da vefat e den le ri an mak i çin bir a ra ya ge len çok sa yý da ki þi, o dö nem de in san la rýn giy di ði el bi se le ri giy dik ten son ra el le ri bað lý þe kil de ö lü me gö tü rü len in san la rý can lan dý ra rak, ses siz yü rü yüþ dü zen le di. Ho zat il çe si nin en iþ lek ye ri Cum hu ri yet Cad de si nde dü zen le nen ü rü yü þe çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. 1 ki lo met re lik yü rü yü þün ar dýn dan ses siz yü rü yüþ son bul du. Tunceli / cihan Ka ra ko la sýz ma gi ri þi mi ön len di ntun CE LÝ NÝN O va cýk il çe sin de, Mer can Jan dar ma Ka ra ko lu na sýz ma ya ça lý þan PKK lý lar i le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Ge ce geç sa at ler de Mer can Jan dar ma Ka ra ko lu nu ko ru yan nö bet ku lü be le ri ne sýz ma ya ça lý þan 6 ki þi lik PKK lý gru bu fark e den gü ven lik güç le ri i le te rö rist ler a ra sýn dan ça týþ ma çýk tý. Ya rým sa at sü ren ça týþ ma da, dað lýk a lan dan u zun nam lu lu si lâh lar ve ro ke ta tar la sal dý rý la rý ný art tý ran PKK lý lar, gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan püs kür tül dü. Ö lü ve ya ra lý nýn ol ma dý ðý ça týþ ma nýn ar dýn dan, böl ge ye çok sa yý da jan dar ma ö zel ha re kât ti mi sevk e di le rek o pe ras yon baþ la týl dý. Bu, te rör ör gü tü PKK nýn son bir haf ta i çin de sal dý rý ger çek leþ tir di ði i kin ci ka ra kol sal dý rý sý ol du. Tunceli / cihan Þüp he li o to mo bil de u yuþ tu ru cu hap çýk tý nýz MÝR DE þüp he ü ze ri ne dur du ru lan bir a raç ta ya pý lan a ra ma da 5 bin 200 a det ec tacsy u yuþ tu ru cu hap bu lun du. Hap la rý iç mek i çin al dý ðý ný söy le yen zan lý, çý ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk lan dý. Ký sýk köy Ýl çe Jan dar ma Ka ra kol Ko mu tan lý ðý na bað lý e kip ler, uy gu la ma yap týk la rý sý ra da þüp he len dik le ri bir o to mo bi li dur dur du. E kip ler, i çe ri sin de R. A (30) i le A. Y nin (40) bu lun du ðu o to mo bil de yap tý ðý a ra ma da, tor pi do ve ba gaj kýs mýn da 5 bin 200 a det hap e le ge çi ril di. Ki ra lýk ol du ðu be lir le nen a raç ta ki a ra ma ya nar ko tik kö pek le ri de des tek ver di. U yuþ tu ru cu hap la rýn ken di si ne a it ol du ðu nu söy le yen sü rü cü R. A., Al san cak sem tin den ken di si nin iç mek i çin al dý ðý ný id di a et ti. Ad li ye ye sevk e di len R. A., tu tuk la na rak ce za e vi ne gön de ril di. U yuþ tu ru cu lar dan ha be ri ol ma dý ðý ný söy le yen A. Y. i se ser best bý ra kýl dý. Ýzmir / cihan ka bar dý ðý, in san la rýn borç la harç la a yak ta du ra bil di ði bir ül ke de, dos tu düþ ma ný kýs kan dý ran bir bü yü me!... Sa na yi nin fo toð ra fý ný çe ken Ý SO'nun ra po ru, bu ger çek le rin bir kýs mý ný or ta ya çý kar ma sý ba ký mýn dan fay da lý ol muþ tur. Av ru pa'nýn ha li ne ba ka rak ki bir le nen ler, bel ki bu tab lo kar þý sýn da ken di le ri ne çe ki dü zen ve rir ler, mak ro gös ter ge le ri tek ta raf lý ve a bar ta rak yo rum la mak tan vaz ge çer ler. Son bir nok ta ya de ði ne lim. Ý SO ra po run da o lum lu (!) bir tes bit var. Dev let gi de rek sa na yi den e li ni a ya ðý ný çe ki yor. Bir za man lar top lam ü re ti min yüz de 50'si ni ger çek leþ ti ren ka mu ku ru luþ la rý nýn pa yý yüz de 5'e düþ tü. Ý yi mi ol du, tar tý þý lýr, a ma ö zel sek tö rün çe þit li se bep ler le git me di ði ve ya gi de me di ði Do ðu ve Gü ney do ðu böl ge sin de ka mu ku ru luþ la rý nýn fa a li yet te bu lun ma sý böl ge ler a ra sý e ko no mik den ge siz li ði gi der me si ba ký mýn dan mü him dir. A çý lan çok sa yý da teþ vik pa ke ti ne rað men ö zel sek tör bu böl ge le re ya tý rým yap ma mak ta dýr. Ka mu ik ti sa dî te þek kül le ri ge re kir se ö zel sek tör le or tak lýk ku ra rak boþ lu ðu dol dur ma lý dýr. A kan ka nýn dur ma sý, te rör be lâ sýn dan kur tul mak i çin de bu a dým a týl ma lý dýr. Sað lýk sýz su sa týþ nok ta la rý na u ya rý SAÐ LIK Ba ka ný Re cep Ak dað, hal kýn sað lý ðý na za rar ve re bi le cek su ü re ti mi ve sa tý þý ya pan fir ma la rýn ol ma sý ha lin de on la rý if þa et me ye de vam e de cek le ri ni söy le di. Fir ma la ra uy gu la na cak ce za lar a ra sýn da sa tý þýn dur du rul ma sý nýn da ol du ðu nu di le ge ti ren Ak dað, Su da ki kir li li ðe yol a çan sa týþ nok ta la rý nýn da ol ma sý ha lin de ba kan lý ðý mý zýn web si te sin de i lân e de ce ðiz de di. Van Va li li ði ni zi ya re tin den son ra ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, gezi ve incelemelerde bulunmak için geldiði Van'da gündeme iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. FO TOÐ RAF: A A Her türlü ýrkçýlýða hayýr VAN'DA GE ZÝ VE ÝN CE LE ME LER DE BU LU NAN SAÐ LIK BA KA NI RE CEP AK DAÐ, BÖL - GE DE KÝ VA TAN DAÞ LA RIN TE RÖR ÖR GÜ TÜ PKK'DAN BIK TI ÐI NI BE LÝR TE REK SÝ YA - SET YA PAN HER KES HER TÜR LÜ IRK ÇI LI ÐI A YAK LAR AL TI NA AL MA LI DIR DE DÝ. SAÐ LIK Ba ka ný Re cep Ak dað, Si ya set ya pan her kes her tür lü ýrk çý lý ðý a yak lar al tý na al ma lý dýr de di. Van da bu lu nan Ba kan Ak dað, Mu ra di ye de ki in ce le me le ri nin ar dýn dan Er ciþ Be le di ye si nce ve ri len if tar ye me ði ne ka týl dý. Ak dað, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, böl ge yi her zi ya ret et ti ðin de va tan daþ la rýn te rör ör gü tü PKK dan býk tý ðý na þa hit ol du ðu nu be lir te rek, te rör ör gü tü nün si lâh lý ey lem le rin den vaz geç me si ge rek ti ði ni söy le di. Böl ge de ki in san la rýn ba rýþ ve hu zu ra da ir u mu du nun ye þer di ði ni an la tan Ak dað, böl ge hal ký nýn te rör ör gü tü nün ey lem le rin den býk tý ðý ný i fa de et ti. Ak dað, ö zel lik le BDP ça tý sý al týn da si ya set ya pan la rýn ba ðým sýz, hür i ra de le ri i le si ya set yap ma sý ge rek ti ði ne de ði ne rek, hal ka hiz met et me nin yo lu nun bun dan geç ti ði ni kay det ti. Ger çek ten bu ra da ki in san la rýn si lâh lý te rö rist me se le si ne ta ham mü lü kal ma mýþ týr di yen Ak dað, va tan daþ la rýn bu nu a çýk ça i fa de e de me di ði ni, an cak ya ka silk ti ði ni di le ge tir di. Su ri ye ve Myan mar da ki þid det o lay la rý i le dik ta tör yel re ji min so na er me si ni te men ni e den Ak dað, dün ya nýn da bu o lay la ra dur de me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ak dað, si lâh la ve þid det le Tür ki ye de çö zü le bi le cek hiçbir me se le ol ma dý ðý na i þa ret e de rek, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Hiç bir me se le si lâh la, da ða çý ka rak ve in san la rý öl dü re rek çö zü le mez. Bu ül ke de kö ke ni, a na di li, et nik ya pý sý ne o lur sa ol sun he pi miz bir bi ri miz le kar de þiz. Bu kar deþ lik hem i nanç te me lin de, hem ta rih hem de kül tür te me lin de var. Bir lik te bu va ta ný bir va tan o la rak in þa et tik. Bi zim de de le ri miz Ça nak ka le de, Al la hu Ek ber Dað la rý nda, Er zu rum da bir lik te þa ha det þer be ti ni iç ti ler. Biz bir bi ri miz den kýz al dýk, kýz ver dik. Þöy le i ki gö bek, üç gö bek ö te si ne gi din. Kim Türk ler den kýz al ma mýþ týr, kim Kürt le re kýz ver me miþ, A rap lar la ev len me miþ tir. Na mert lik hiz me ti ni Tür ki ye nin üs tün de hâ lâ tü ten bir a teþ o la rak yak ma ya ça lý þan lar a kýl la rý ný baþ la rý na al sýn lar. Biz bir bi ri miz den ay rý la ma yýz. Bi zi bir bi ri miz den a yý ra maz lar. Biz is ti yo ruz ki genç le ri miz iþ bul sun, aþ bul sun, on la rý e ve re lim. Ter te miz, hu zur lu bir þe kil de ya þa sýn lar. A i le ler, an ne ve ba ba lar o la rak baþ ka bir ar zu muz yok. Bu mü ba rek gün le ri ve si le bi le rek kar deþ li ði mi zi pe kiþ ti re ce ðiz. Van / a a Bir ga ze te ci nin sað lý ða uy gun suz lu ðu o lan su fir ma la rý nýn de vam e dip et me ye ce ði so ru su ü ze ri ne Ba kan Ak dað, hal kýn sað lý ðý na za rar ve re bi le cek, ü re tim ve sa týþ ya pan fir ma la rýn ol ma sý ha lin de ka nun lar da ya zý lý o lan yap tý rým la rý uy gu la ya cak la rý ný söy le di. Ce za lar a ra sýn da sa tý þýn dur du rul ma sý nýn da yer al dý ðý ný ak ta ran Ak dað, Hem ce za la rý ný ve re ce ðiz hem de va tan da þý mý za bun la rý bil di re ce ðiz de di. Van / ci han BAY DE MÝR E JET CE VAP AK DAÐ, Di yar ba kýr Be le di ye Baþ ka ný Os man Bay de mir in a - çýk la ma la rý ný ha týr la ta rak, þun - la rý kay det ti: Di yar ba kýr Be le - di ye Baþ ka ný, I rak ve Su ri ye de Kür dis tan ku rul muþ, Ý ran ve Tür ki ye de de ku ru la cak gi bi lâf lar söy lü yor. Ne ka dar yan lýþ bir yak la þým. Irk te mel li bir ö - zerk lik ten bah se di le bi lir mi? Irk te mel li bir ö zel lik ten bah set ti - ði niz za man ay rým cý lý ðý kö rük le - miþ o lur su nuz. Si ya set ya pan her kes her tür lü ýrk çý lý ðý a yak lar al tý na al ma lý dýr. Bu Türk ler, Kürt ler ve A rap lar i çin böy le dir. Bu va tan top ra ðý üs tün de ya þa - yan her kes i çin de böy le ol ma lý - dýr. Be nim böl ge hal kýn da gör - dü ðüm, ar týk PKK nýn si lâh la rý ný bý rak ma sý ný is te di ði dir. HABERLER Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez Ra ma zan-ý þe rif fe lâ ha ve si le ol sun n ÝS LAM Dün ya sý Ra ma zan da Ýs tan bul da Bu lu þu yor faaliyeti kap sa mýn da Ýs tan bul a ge len di nî li der ler, çe þit li zi ya ret ler de bu lun du. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen prog ra ma, Ýs lâm dün ya sýn dan di nî li der ler ka týl dý. A ya sof ya Mü ze si nin ö nün de Ýs tan bul Müf tü sü Rah mi Ya ran ta ra fýn dan kar þý la nan li der ler, A ya sof ya Mü ze si ni, Top ka pý Sa ra yý ný, Kut sal E ma net le ri zi ya ret e der ken, A ya sof ya nýn i ba de te a çýk bö lü mün de na maz kýl dý. Na maz ön ce sin de ken di le riy le fo toð raf çek tir mek is te yen va tan daþ lar la fo toð raf da çek ti ren li der ler, en faz la Top ka pý Sa ra yý nda bu lu nan Kut sal E ma net ler bö lü mü ne il gi gös ter di. Faaliyet te, A ra kan lý Müs lü man la rýn li de ri ko nu mun da ki Dr. Mu ham med Yu nus da yer al dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, faaliyet kap sa mýn da dü zen le nen if tar prog ra mýn da, Ra ma zan ýn, her yýl Kur ân-ý Ke rim i ye ni den ge tir di ði ni, bü tün yer yü zü nü bir ma be de dö nüþ tür dü ðü nü kay det ti. Ýs lâm coð raf ya sý nýn bir a cý ve e lem coð raf ya sý ol mak tan kur tu la rak, ye ni den bir i lim ve me de ni yet coð raf ya sý na dö nüþ me si ni di le yen Gör mez, Bu i ti bar la Ra ma zan-ý Þe ri fin, ya ný ba þý mýz da Su ri ye de a kan kar deþ ka ný nýn bir an ev vel dur ma sý na, Bur ma da, A ra kan da ya þa yan din kar deþ le ri mi ze re va gö rü len in san lýk dý þý mu a me le le rin so na er me si ne, dün ya nýn muh te lif yer le rin de sal dý rý la ra ve zu lüm le re ma ruz bý ra ký lan Müs lü man la rýn fe lâ hý na ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e di yo rum de di. Ýs tan bul a ge len di nî li der ler, te ra vih na ma zý ný Sul ta nah met Ca mi i nde kýl dý. Ýstanbul / aa Bur sa lý STK lar: Su ri ye ve A ra kan a sa hip çý kýn nbur SA DA bir a ra ya ge len si vil top lum ör gü tü ü ye le ri, Su ri ye de E sad yö re ti mi nin, A ra kan da da Bu dist grup la rýn iþ le di ði ci na yet le rin dur du rul ma sý ný is te di. Bur sa Or han ga zi Par ký nda if tar dan ön ce bir a ra ya ge len ve a ra la rýn da ÝHH, GÜL DER, ÖZ GÜR DER ve A SIR DER in bu lun du ðu si vil top lum ör güt le ri, Su ri ye de ve A ra kan da ya þa nan la rý ký na dý. Su ri ye de iþ le nen ci na yet ler ve A ra kan da ki soy ký rý mý lâ net le yen pan kart ve dö viz le rin a çýl dý ðý pro tes to gös te ri si ne yaþ lý sýn dan gen ci ne yo ðun bir ka tý lým ol du. Grup, Müs lü man la ra kar þý iþ le nen ci na yet le rin dur du rul ma sý ný is te di. Prog ra ma ka tý lan si vil top lum ku ru luþ tem sil ci le ri nin ký sa ko nuþ ma la rý nýn ar dýn dan ba sýn a çýk la ma sý i le uy gu la nan kat li âm lar ký nan dý. Si vil kop lum ku ru luþ la rý a da ný ba sýn a çýk la ma sý ya pan Za fer Çý nar, Bu gün bu ra da top lan ma mý zýn ne de ni; Ra ma zan a yýn da bi le zin ci re vu rul ma yan þey tan la rýn a kýt tý ðý kar deþ ka ný na ka yýt sýz kal ma ya ca ðý mý zý gös ter mek i çin dir. Baþ ta Su ri ye ve A ra kan ol mak ü ze re dün ya nýn bir çok ye rin de Müs lü man lar kat le di li yor de di. Bü tün ci na yet ve soy ký rým la ra rað men baþ ta Bü yük Mil let ler ol mak ü ze re in san hak la rý ku ru luþ la rý nýn ses siz kal dý ðý ný be lir ten Za fer Çý nar, Su ri ye ve A ra kan da Müs lü man la rýn ya þa dý ðý bütün be l del er de ce re yan e den ha di se ler kar þý sýn da Müs lü man lar o la rak yap ma mýz ge re ken ilk þey so rum lu luk la rý mý zýn far ký na var mak týr di ye ko nuþ tu. Türk men ler ü çün cü mil let ka bul e dil di ni RAK Par la men to sun da Türk men ler in I rak ta ü çün cü mil let o la rak ka bul e dil me si Ker kük ken tin de se vinç le kar þý lan dý. Ker kük lü Türk men ler, geç ge len bu hak i le mut lu luk la rý ný so kak lar da kut la dý. I rak ýn baþ þehri Bað dat ta bu lu nan Par la men to da a lý nan ta ri hî bir ka rar i le Türk men ler I rak ta ü çün cü et kin bü yük mil let o la rak ka bul e dil di. A lý nan bu ka rar Ker kük te Türk men le ri so ka ða dök tü. I rak par la men to su nun al dý ðý bu ka rar Ker kük te se vinç le kar þý lan dý. Türk men Bay rak la rý i le so kak la ra çý kan Tükr men va tan daþ lar Ker kük so kak la rýn da ka ra rý kut la dý lar. Ta ri hi se vin ci ya þa mak i çin so ka ða çý kan Mar din Gök ka ya i sim li Türk men va tan daþ, Türk men ler i çin I rak ta ta ri hi bir gün ol du ðu nu i fa de et ti. Gök ka ya, Bu ta ri hi ka rar i le I rak ta Turk me ne li böl ge le ri i cin hak lar el de e dil miþ tir. Bu da Türk men mil let ve kil le ri mi zin ver di ði ça ba lar la ol du. On la ra te þek kür e di yo ruz. U mu yo ruz hep bir lik te da ha gü zel iþ ler ya par lar. Bu ra dan tüm Türk men hal ký ný teb rik e di yo rum de di. Ö mer Hü se yin Be yoð lu i se, a lý nan ka rar i le Türk men þe hit le ri nin ka ný nýn yer de kal ma dý ðý be lir te rek e me ði ge çen le ri kut la dý ðý ný i fa de et ti. Kerkük / cihan 207 Su ri ye li Tür ki ye ye sý ðýn dý nül KE LE RÝN DE KÝ o lay lar dan ka çan, a ra la rýn da as ker ler ve a i le le ri nin de bu lun du ðu 207 Su ri ye li Tür ki ye ye sý ðýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ha tay ýn Rey han lý il çe si ne bað lý Ku þak lý, Bü kül mez ve Ka val cýk köy le ri sý ný rý na ge len, a ra la rýn da 1 al bay, 1 bin ba þý, 1 yüz ba þý ve 2 teð me nin de bu lun du ðu 207 Su ri ye li, Tür ki ye ye geç ti. Sý nýr da iþ lem le ri ya pý lan Su ri ye li ler mi ni büs ler le Rey han lý Hac Ko nak la ma Te sis le ri ne gö tü rül dü. Su ri ye li as ker ler ve a i le le ri nin A pay dýn Kam pý na, di ðer Su ri ye li le rin i se Þan lý ur fa ya gön de ri le ce ði öð re nil di. Hatay / aa

10 EKONOMÝ 10 Y Yoksulluk 20 yýlda yarý yarýya azalacak nmevcut ekonomikm ve demografik eðilimin devam etmesi halinde dünya genelinde yoksulluðun 2030 yýlýna kadar hýzla azalacaðý bildirildi. Amerikan Ulusal Ýstihbarat Konseyi, 2030 yýlýna kadar dünyada yoksulluðun hýzla azalacaðýný öngörüyor. Konsey Baþkaný Christopher Kojm, Aspen Güvenlik Forumu nda, mevcut ekonomik ve demografik eðilimin devam etmesi halinde, þu anda günde 1 dolarýn altýna yaþamak zorunda olan kiþi sayýsýnýn gelecek 20 yýl içinde 1 milyardan 500 milyona düþeceðini söyledi. Kojm, Hindistan, Endonezya ve Vietnam gibi ekonomik dinamolarýn bu eðilimin itici gücü olduðunu, ekonomik çalkantýlar olsa dahi bu durumun devam edeceðini belirtti. Amerikalý yetkili, gerekli beceri ve eðitime sahip birkaç yüz milyon kiþinin gýda, su ve enerji taleplerini karþýlayacak yeni teknolojileri üreteceðini de kaydetti. Aspen / aa Ýzmir de otomotiv zirvesi düzenlenecek nyerlý otomobil üretimi konusunda yürütülen çalýþmalar kapsamýnda, Ýzmir de bütün sektörü kapsayacak bir otomotiv zirvesi düzenleneceði bildirildi. Ýzmir Ticaret Odasý ndan (ÝZTO) yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ÝZTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, otomotiv sektörü temsilcilerinden oluþan bir heyetle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün ü ziyaret etti. Ziyarette Bakan Ergün e, yerli otomobil üretimi için bakanlýðýn yaptýðý çalýþmalarý yakýndan izlediklerini belirten Demirtaþ, Ýzmir de otomobil üretebilecek kadar etkin ve güçlü bir otomotiv sektörünün olduðunu anlattý. Demirtaþ, bu sebeple Türkiye Otomotiv Zirvesi - Ýzmir 2012 adýyla Türkiye deki bütün sektör temsilcilerini kapsayacak nitelikte bir faaliyet düzenlemek üzere çalýþma yürüttüklerini belirterek, zirveyi bakanlýk himayesinde gerçekleþtirmek için Ergün den destek talep etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün ün de ÝZTO heyetinin destek talebine olumlu yaklaþtýðýnýn belirtildiði açýklamada, zirvenin ileriki aylarda bakanlýðýn himayesinde yapýlacaðý belirtildi. Ýzmir / aa TEPAV dan bir iyi, bir kötü senaryo TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Ge nel Baþ - ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, bü yük AVM ve sü per mar ket le rin ku rul - duk la rý böl ge ler de sos yo-e ko no mik ya pý nýn bo zul ma sý na yol a ça rak es - naf çe þit li li ði ni a zalt týk la rý na dik kat çek ti. Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk - la ma da, AVM le rin bi tir di ði A na do - lu es na fý nýn ça re yi göç te bul duk la rý ný söy le di. Pa lan dö ken, Bil has sa A na - do lu da ki kü çük il ve il çe ler de de va sa AVM ve ma hal le a ra la rýn da man tar gi bi ço ða lan u cuz cu mar ket le rin a - çýl ma sý i le bit me nok ta sý na ge len A - na do lu es na fý ça re yi göç te bu lu yor. Kent le ri miz de hem nü fus a za lý yor, hem de es naf çe þit li li ði kay bo lu yor. Ar týk kon fek si yon cu gö re mi yo ruz. Ma hal le ler de ber ber ler i le çay o cak - la rý kal dý. Ar týk bü yük le rin kü çük le ri yut ma sý na mü sa a de e dil me me li dir. A ci len, za man kay be dil me den Pe - ra ken de Ya sa sý çý ka rýl ma lý dýr de di. TÜRKÝYE Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV), Avrupa daki krizin derinleþmesi durumunda içeride hem kurun hem de enflasyonun yükseleceðini, buna karþýlýk carî iþlemler açýðýnýn azalacaðýný savundu. TEPAV dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, TEPAV Finans Enstitüsü Ekonomide Durum baþlýklý rapor yayýnlamaya baþladý. Finans Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Fatih Özatay ýn gözetiminde 2 ayda bir yayýnlanacak raporun ilk sayýsýnda mevcut durumun yaný sýra ekonomideki muhtemel geliþmelere iliþkin senaryolara da yer verildi. Türkiye ekonomisinde yýlýn ikinci yarýsýnda neler olabileceðini Avrupa daki muhtemel geliþmeler ýþýðýnda deðerlendirmek gerektiðine iþaret edilen raporda, bu geliþmelere TCMB nin vereceði tepkilerin de belirleyici olacaðý ifade edildi. Ankara / aa REKABET ETMEK ZORLAÞTI Uluslar arasý sermayenin ülkemizdeki 250 milyar dolarlýk perakende sektörüne el atarak hýzla büyümesi ile rekabetin iyice zorlaþtýðýný belirten Palandöken, þunlarý söyledi: Discount (ucuzcu) marketler mahalle aralarýnda hýzla yayýlýyorlar. Maliyetleri üreticinin sýrtýna yükleyerek Private Label (kendi özel markalarý) ürünler sattýklarý için geleneksel perakendeci esnafýn rekabet edebilmesi mümkün deðil. Þu an ülke çapýnda 12 bin 100 maðaza sayýsýna ulaþmýþ durumdalar. Nüfusu 35 bin olan bir þehrimizde bile 9 tane discount market ile bir hiper market var. Ýçinde her þeyin olduðu bu hipermarketlere merakla giden vatandaþýmýz ihtiyacýndan fazla alýþ veriþ yaparken kesesine zarar verdiðinin farkýna ay sonunda kredi kartý ekstresi gelince anlýyor. Vatandaþýmýz mahallesindeki esnafa önem vermelidir. En zor anýnda veresiye defterini açacak mahallede esnaf kalmayacak. DO LAR DÜN 1,8080 ÖN CE KÝ GÜN 1,8080 tu S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2270 ÖN CE KÝ GÜN 2,2270 tu DÜN ÖN CE KÝ GÜN tu DÜN 634 ÖN CE KÝ GÜN 634 AVM ve süpermarketler ekonomik yapýyý bozuyor AVM VE SÜPERMARKETLERÝN KURULDUKLARI BÖLGELERDE SOSYO-EKONOMÝK YAPININ BOZULMASINA YOL AÇARAK ESNAF ÇEÞÝTLÝLÝÐÝNÝN AZALDIÐINA DÝKKAT ÇEKEN PALANDÖKEN, ESNAFIN ÇAREYÝ GÖÇTE BULDUKLARINI SÖYLEDÝ. TESK Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken tu ANADOLU ESNAFI ÇARE ARIYOR Ýstanbul da 102 AVM ye karþýlýk Anadolu nun 48 þehrinde 193 adet olan AVM ve hipermarketlerin, toplam sayýnýn yüzde 66 sýný oluþturmasý büyümenin Anadolu þehirlerine kaydýðýnýn bir göstergesi olduðunu vurgulayan Bendevi Palandöken, Ekonominin kýlcal damarlarý olan esnafýn yok olmasýna neden olan AVM lerin çoðu þehrin yeþil alaný olarak ayrýlmýþ yerlerine yapýlmaktadýr. Þehir merkezinde AVM yapýlmasýna izin verenler, þehre bir katma deðer yaratmadan taze parayý alýp giderken geriye çöpünün kaldýðýný bilmelidir. AVM bulunmayan 32 ilimiz içinde hýzla hazýrlýklar yapýlýyor sonu itibariyle 340 AVM ile 9 milyon metrekare kiralanabilir alana ulaþýlmasýný hedefliyorlar. Anadolu esnaf ve sanatkârý da çareyi göçte buluyor. Dünün itibarlý esnaflarý bugün büyükþehirlerde iþçi oluyor. Perakende Yasasý nýn çýkarýlmasýný, rekabet kurallarýnýn konmasýný ve þehir merkezlerine AVM yapýlmasýna izin verilmemelidir. Çünkü küçük esnafýn yok olmasýnýn yanýnda þehirlerde artýk boþalýyor. Nüfus göçü nedeniyle bir Anadolu þehrimizde milletvekili sayýsý 2 den bire düþtü diye konuþtu. Ankara / aa TURGUTLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: Bir borçtan dolayý hacizli bulunan : Tapu Kaydý : Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Seydiköy köyü, 105 parsel sayýlý m 2 miktarlý tapuda bað olarak kayýtlý taþýnmazýn 10100/18700 hissesi Özellikleri : Ah met li il çe si, Sey di köy kö yü Az mak mev ki in de, bað vas fýn da DSÝ ka na lýn dan su la na bi len 1. sý nýf ta rým a ra zi si du ru mun da ki ta þýn ma zýn 10100/18700 his se si Ýmar Durumu : Genel imara tabidir. Deðeri : ,00 TL Satýþ Saati : Tapu Kaydý : Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Seydiköy köyü, 106 parsel sayýlý tapuda bað olarak kayýtlý m 2 miktarlý taþýnmazýn 600/2086 hissesi Özellikleri : Ahmet li il çe si, Sey di köy kö yü, Az mak mev ki in de, bað vas fýn da DSÝ ka na lýn dan su la na bi len 1. sý nýf ta rým a ra zi si du ru mun da ki ta þýn ma zýn 600/2086 his se si Ýmar Durumu : Genel imara tabidir. Deðeri : ,00 TL Satýþ Saati : Tapu Kaydý : Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Ilýcakaraköy köyü, Geriarkasý mevkii 443 parsel sayýlý m 2 miktarlý tarla vasýflý taþýnmazýn tamamý. Özellikleri : AHMETLÝ ÝLÇESÝ, ILICAKARAKÖY KÖYÜ, Geriarkasý mevkiinde TCDD yolunun Metre ku ze yin de I lý ca ka ra köy as fal tý nýn 175 Met re do ðu sun da a ra zi yo lu na 60 met re me sa fe de mev cut yo lu bu lun ma yan ta pu kay dý her ne ka dar tar la i se de ze minde yaþlarýnda yük sek sis tem bað te sis e dil miþ DSÝ su la ma ka - na lýn dan su la ma im kâ ný mev cut ta þýnmazýn tamamý. Ýmar Durumu : Genel imara tabidir. Deðeri : ,00 TL Satýþ Saati : Tapu Kaydý : Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Ilýcakaraköy köyü, 465 parsel sayýlý 4949,50 m 2 miktarlý Tapuda bað olarak kayýtlý taþýnmazýn tamamý. Özellikleri : Ahmetli ilçesi, Ilýcakaraköy köyü kanal mevkiinde Ahmetli DSÝ kanalýnýn Kuzeyinde Ilýcakaraköy köyünün 600 M doðusunda, yolu mevcut, tapuda her ne kadar bað olarak kayýtlý isede zeminde bað olmayýp 5 yaþlarýnda kapama zeytinlik bulunan Kumlu milli toprak yapýsýna sahip DSÝ sulama kanalýndan sulama imkâný mevcut taþýnmazýn tamamý. Ýmar Durumu : Genel imara tabidir. Deðeri : ,00 TL Satýþ Saati : Açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda ya zý lý sa at ler a ra sýn da Tur gut lu Ad li ye si 1. kat 32 no lu o da da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tiy le gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Tur gut lu Ad li ye - si 1. kat 32 no lu o da da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e - di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çesi (T.Li ra sý ve ya dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir.) ve ya bu mik - tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi sa týþ be de - lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le KDV, ta pu a lým- sa tým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve re es - kont o ra nýn da te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha - cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin dosya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý ve sa týþ i la nýnýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne kâ im o la - ca ðý i lan o lu nur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: Resmi Ýlanlar yý lýn a göre, çift çi nin e lin de 41 mil yar 200 mil yon li ra lýk bü yük baþ, 15 mil yar 567 mil yon li ra lýk kü çük baþ, 2 mil yar 989 mil yon liralýk kümes hayvaný var. Çiftçinin elinde 60 milyar liralýk hayvan var TÜR KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay - rak tar, çift çi nin e lin de ki hay van la - rýn de ðe ri nin bir yýl da 13 mil yar 204 mil yon li ra lýk ar týþ la 46 mi yar 873 mil yon li ra dan 60 mil yar 77 mil yon li ra ya çýk tý ðý ný bil dir di. Top lam hay van sal ü re tim de - ðe ri nin bir yýl da 17 mil yar 648 mil yon li ra ar ta rak 85 mil yar 1 mil yon li ra dan 102 mil yar 649 mil yon li ra ya yük sel di ði ne i þa ret e den Bay rak tar, ü re tim de ðe ri nin 60 mil yar 77 mil yon li ra sý ný can lý hay van la rýn, 42 mil yar 572 mil yon li ra sý ný da hay van sal ü rün le rin o - luþ tur du ðu nu vur gu la dý. Bay rak - tar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 2011 yý lýn da çift çi nin e lin de 41 mil yar 200 mil yon li ra lýk bü yük baþ, 15 mil yar 567 mil yon li ra lýk kü çük - baþ, 2 mil yar 989 mil yon li ra lýk kü mes hay va ný ve 321 mil yon li ra - lýk di ðer hay van bu lun du ðu be lirt - ti yý lýn da 2010 yý lý na gö re, bü yük baþ hay van de ðe ri nin 9 mil - yar 53 mil yon li ra, kü çük baþ hay - van de ðe ri nin 3 mil yar 839 mil yon li ra, kü mes hay va ný de ðe ri nin 308 mil yon li ra, di ðer hay van la rýn de - ðe ri nin i se 4 mil yon li ra art tý ðý nýn al tý ný çi zen Bay rak tar, þun la rý kay - det ti: Top lam can lý hay van de ðe - ri nin yüz de 68,6 sý bü yük baþ, yüz - de 25,9 u kü çük baþ, yüz de 5 i kü - mes, yüz de 0,5 i i se di ðer hay van - lar dan o lu þu yor. Bu da ö zel lik le bü yük baþ hay van cý lý ðý nýn, top lam hay van cý lýk i çin de ki a ðýr lý ðý nýn yüz de 70 le re yak laþ tý ðý ný, kü çük - baþ hay van cý lý ðý nýn pa yý nýn i se dört te 1 de, kü mes hay van cý lý ðý nýn yüz de 5 te kal dý ðý ný gös te ri yor. Tür ki ye, ö zel lik le kü çük baþ hay - van cý lýk ta çok bü yük po tan si yel le - ri ba rýn dýr mak ta dýr. Bü yük ih ra cat po tan si ye li de ba rýn dý ran kü çük - baþ hay van cý lý ðý en ký sa sü re de ge - liþ tir mek zo run da yýz. Böy le ya pý - lýr sa kýr mý zý et a çý ðý da kal maz. Canlý hayvan deðeri Etiyopya nýn millî gelirinden fazla CANLI hayvan deðerinin dolar karþýlýðýnýn 35 milyar 830,5 milyon dolarý bulduðuna bu deðerin de, Libya nýn 36,9 ve Etiyopya nýn 31,3 milyar dolar millî geliri olduðu göz önüne alýndýðýnda, çiftçinin elindeki canlý hayvan varlýðýnýn deðeri TAZÝYE 14,6 mil yar lýk kýr mý zý et, 13,8 mil yar lýk süt ü re til di TÜR KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, Türk çift çi si nin 2011 yý lýn da 42 mil yar 572 mil yon li ra lýk hay van sal ü rün ü ret ti ði ni, bu ra ka mýn 2010 yý lý na gö re 4 mil yar 444 mil yon li ra lýk ar týþ an la mý na gel di ði ni bil - di ren Bay rak tar, dö ne min de ü re tim de ðe ri - nin kýr mý zý et te 14 mil yar 606 mil yon li ra ya, süt te 13 mil yar 768 mil yon li ra ya, be yaz et te 8 mil yar 716 mil yon li ra ya, yu mur ta da 3 mil yar 449 mil yon li ra ya, bal da 1 mil yar 726 mil yon li ra ya çýk tý ðý ný be lirt ti yý lýn da 126 mil yon li ra lýk de - ri, 119 mil yon li ra lýk ya pa ðý, 53 mil yon li ra lýk bal mu mu, 5 mil yon li ra lýk kýl, 2 mil yon li ra lýk i pek ko za sý, 1 mil yon li ra lýk tif tik ü re til di ði ni ak - ta ran Bay rak tar, hay van cý - lý ðýn ko run ma sý i çin ge re - ken ted bir le rin a lýn ma sý ge - rek ti ði ni di le ge tir di. daha iyi anlaþýlacaðýný belirten Bayraktar, Bu serveti korumak zorundayýz. Bu rakam, Uluslararasý Para Fonu nun (IMF) 2011 yýlý tahminlerine göre, dünyada veri alýnan 183 ülkeden 98 inin millî gelirinden fazla. diye konuþtu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Tire Risale-i Nur Talebelerinden muhterem aðabeyimiz Nuri Usluoðlu'nun eþi, Zübeyir, Nurdan, Sevde'nin annesi, Ali Sözeri ve Sevda Usluoðlu'nun kayýnvalidesi Gülser Usluoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. TÝRE YENÝ ASYA OKUYUCULARI

11 Y HA BER 11 Ahiret inancý beni hayata baðladý ÝSLÂMDAKÝ AHÝRET ÝNANCINDAN ETKÝLENEREK MÜSLÜMAN OLAN ALMAN PSÝKOLOG, ÖLDÜKTEN SONRA DÝRÝLME ÝNANCININ KENDÝSÝNÝ HAYATA YENÝDEN BAÐLADIÐINI SÖYLEDÝ. AN TAL YA DA Ýs lam di ni nin ö lüm den son ra di ril me i nan cýn dan et ki le ne rek i ki yýl ön ce Müs lü man o lan Al man psi ko log Dr. An ters Geb Ra doj cic (63), öl dük ten son ra di ril me i nan cý nýn ken di si ni ha ya ta ye ni den bað la dý ðý ný söy le di. Ra doj cic, ye ni di nin de ki a hi ret i nan cý nýn, ka fa sýn da ki ö lüm den son ra yok ol ma dü þün ce si ni ta ma men or ta dan kal dýr dý ðý ný be lirt ti. Müs lü man ol duk tan son ra Fat ma is mi ni al dý ðý ný be lir ten Ra doj cic, Hz. Mu ham med (asm) en kü çük ký zý Hz. Fat ma nýn ha ya tý ný o ku duk tan son ra is mi ni Fa tý ma o la rak de ðiþ tir me ye ka rar ver di ði ni i fa de et ti. Müs lü man ol duk tan son ra Kur ân ý Al man ca o la rak 2 de fa o ku ya bil di ði ni be lir ten Ra doj cic, þe ker ve yük sek tan si yon has ta sý ol du ðu i çin ge çen yýl an cak 4 gün o ruç tu ta bil di ði ni söy le di. Ra ma zan a yý nýn ma ne vi ha va sý nýn ken di si ni et ki le di ði ni ve za ma ný nýn bü yük bir bö lü mü nü Ýs la mi yet i le il gi li ki tap la rý o ku ya rak ge çir di ði ni kay de den Ra doj cic, na maz kýl mak i çin ba zý su re le ri ez ber le di ði ni, Ra ma zan da 3 su re ez ber le me he de fi i çin de sa bah na ma zýn dan ön ce ça lýþ tý ðý ný i fa de et ti. An talya / ci han ÖL DÜK TEN SON RA YOK OL MA DÜ ÞÜN CE SÝ RA HAT SIZ E DÝ YOR FO TOÐ RAFLAR: CÝHAN MÜS LÜ MAN ol ma dan ön ce a hi ret i nan cý ol ma dý ðý i çin sý kýn tý lý yýl lar ya þa dý ðý ný an la tan Ra doj cic, öl dük ten son ra top rak ol ma, yok ol - ma ve sev dik le ri ni bir da ha gö re me me dü þün ce si nin psi ko lo jik o la rak ken di si ni ra hat sýz et ti ði ni kay det ti. Ra doj cic, Öl - dük ten son ra ye ni den di ril me, ö le nin sa de ce be den ol - ma sý ve ru hun öl me me dü þün ce si ba na çok bü yük mo ral gü cü ver di. Çün kü dün ya ha ya tý çok ký sa be lir li bir sü re, he pi miz ö le ce ðiz. A ma he pi miz son su za ka dar ya þa mak is ti yo ruz. Ýh ti yar la sak bi le bu böy le. Müs lü man ol duk tan son ra dün ya nýn bir im ti han dün ya sý ol du ðu nu id rak et tim. Ce nâb-ý Al lah ýn ya rat tý ðý ru hun ö lüm süz ol du ðu nu an la dým. A hi - ret i nan cý ol ma sa hak sýz ye re bu dün ya dan gö - çen in san lar hak ký ný na sýl a la cak. He pi miz dün ya ya bir de fa ge li yo ruz. A hi ret i nan cý Müs lü man ol duk tan son ra ha ya ta tu tun ma - mý sað la dý. Güç bul dum. Mo ral bul dum. Al - lah a ve Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med'e (asm) o lan sev gim da ha da art tý de di. Ziyarette öðrenciler ve huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaþadý. FO TOÐ RAF: CÝHAN Kur ân öð ren ci le rin den hu zu re vi ne zi ya ret NEV ÞE HÝR DE Kur ân kur su öð ren ci le ri, Ra ma zan a yý dolayýsýyla Ka pa dok ya Ö zel Hu zu re vi ve Yaþ lý Ba kým Mer ke zi nde ka lan yaþ lý lar la bir a ra ya gel di. Zi ya ret te öð ren ci ler ve hu zu re vi sa kin le ri duy gu sal an lar ya þa dý. Va i ze Gül þen Ye ni ve be ra be rin de ki Ký rat lý Ho ca Kur ân kur su öð ren ci le ri, Ra gýp Ü ner Ma hal le si nde bu lu nan Ka pa dok ya Ö zel Hu zu re vi ve Yaþ lý Ba kým Mer ke zi ni zi ya ret et ti. Yaþ lý la ra ik ram da bu lu na rak on lar la soh bet e den kurs öð ren ci le ri ve hu zu re vi sa kin le ri za man za man duy gu sal an lar ya þa dý. Soh bet es na sýn da Kur ân kur su öð ren ci le ri i lâ hi de söy le di. Va i ze Gül þen Ye ni, zi ya ret te yap tý ðý ko nuþ ma da, Bu ra da ka lan in san la rý mýz, top lu mun biz le re bi rer e - ma ne ti dir. Bu e ma ne te sa hip çýk mak bi zim gö re vi miz dir. As lýn da yaþ lý la rý mýz, bir gün de ðil her gün ha týr lan ma lý dýr. Zi ra bu in san la rý mýz kül tü rel mi ra sý mý zýn ta þý yý cý sý ve bu mi ra sýn ge le cek ne sil le re ak ta rýl ma sý gö re vi ni üst le nen ler dir. Bu de ðer le ri mi ze hiz met et mek i nan cý mý zýn ve kar deþ li ði mi zin bir ge re ði dir. U nut ma ya lým ki, biz ler de bir gün yaþ la na ca ðýz. Yaþ lan dý ðý mýz da bi ze hiz met e dil me si ni ve bi ze say gý gös te ril me si ni is ti yor sak, biz ler de bu gü nün yaþ lý la rý na hiz met et me li yiz de di. Hu zu re vi ça lý þan la rý i se or ga ni zas yo nu dü zen le dik le ri i çin Ýl Müf tü lü ðü ne, Va i ze Gül þen Ye ni ye ve Kur ân kur su öð ren ci le ri ne te þek kür et ti ve hiz met le ri nin de va mý ný di le di. Nevþehir / ci han Camiler çocuklarla þenlendi RA MA ZAN a yý nýn gel me siy le va kit ve te ra vih na maz la rý na ço cuk la rýn ka tý lý mý nýn art tý ðý ný be lir ten Pa lan dö ken Müf tü sü Mus ta fa Bay tar, Bu gü zel li ðin ve be re ke tin Ra ma zan son ra sý de vam i çin de a i le le re bü yük gö rev dü þü yor de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn Ço cuk la rýn ca mi le re a lýþ tý rýl ma sý yö - Mus ta fa Bay tar nün de ki ge nel ge si ve müf tü lük le rin a i le le re Ra ma zan a yý ön ce sin de, Ço cuk la rý ný zý ca miy le bu luþ tu run çað rý sý so nuç ver di. Er zu rum da Ra ma zan a yý nýn ilk gü nün den i ti ba ren ço cuk ve genç le rin na maz i çin ca mi ye a kýn et ti ði be lir til di. Pa lan dö ken Müf tü sü Mus ta fa Bay tar, ço cuk la rýn e be veyn le riy le bir lik te ca mi le re git me si nin ge le cek a dý na u mut ve ri ci ol du ðu nu kay det ti. Müf tü Bay tar, Þü kür ler ol sun ca mi le ri miz Ra ma zan da ço cuk lar la þen len di, renk len di. Va kit na maz la rý na ve ö zel lik le te ra vih na maz la rý na ço cuk la rýn ka tý lý mý nýn ön ce ki yýl la ra gö re art tý ðý ný göz lem le dik. Ra ma zan son ra sýn da da a i le le rin ço cuk la rýy la il gi le ne rek ca mi ve na maz la o lan il gi le ri nin de va mý ný sað la ma lý çað rý sý ný yap tý. Pa lan dö ken Müf tü sü Mus ta fa Bay tar, yaz Kur ân kurs la rý na da yi ne Ra ma zan a yýn da bü yük il gi ol du ðu nu söz le ri ne ek le ye rek, Bir ön ce ki yý la gö re kýz ve er kek ço cuk la rý nýn yaz Kur ân kurs la rý na ka tý lý mýn da bir can lan ma var. Ta til dö ne min de Kur ân öð re nen ço cuk la rý mý zýn sa yý sý a zým san ma ya cak ka dar art tý de di. Erzurum / ci han Gi re sun da a kar su lar ba lýk lar la süs le ne cek Va li Dur sun A li Þa hin, Gi re sun da ki a kar su lar da kýr mý zý be nek li a la ba lýk po pü las yo nu - nun ar tý rýl ma sý i çin yo ðun ça lýþ ma lar yü rüt tük le ri ni söy le ye rek, De re le ri mi zi ba lýk lar la süs le ye ce ðiz de di. Þa hin, De re li il çe si ne bað lý Tan de re Kö yün de Tam de re De re si ne kýr - mý zý be nek li a la ba lýk yav ru la rý nýn bý ra kýl ma sý prog ra mý na ka týl dý. Bu ra da ko nu þan Va li Þa hin, Gi re sun un a kar su la rýn da a la ba lýk po pü las yon la rý nýn art tý rýl ma sý i çin pro je baþ - lat týk la rý ný, bu na gö re Ak su Va di si nde 10 bin kýr mý zý be nek li a la ba lýk bý ra ký la ca ðý ný, yi - ne di ðer a kar su lar da da yýl i çin de bin ler ce yav ru yu suy la bu luþ tu ra cak la rý ný kay det ti. Þa - hin, a kar su la ra bý ra ký la cak a la ba lýk la rýn ký sa sü re de ço ða la ca ðý ný u mut et tik le ri ni i fa de e de rek, Gi re sun hal kýn dan ba lýk nes li nin ko run ma sý i çin des tek is te di. Va li Þa hin, ko nuþ - ma sý nýn ar dýn dan de re ye kýr mý zý be nek li a la ba lýk yav ru la rý ný sa lý ver di. Giresun / ci han Ha tim le te ra vih i çin 20 km yol ka te di yor lar AN TAL YA NIN A lan ya il çe sin de bu lu nan Ý mam Da yý Ca mi i nde, 10 yýl dýr ha tim le te ra vih na ma zý ký lý ný yor. Ba zý va tan daþ lar, Ý mam Da yý Ca mii nde ha tim le na maz kýl mak i çin ki lo met re me sa fe kat e di yor. A lan ya nýn Gül ler pý nar ý Ma hal le si nde bu lu nan Ý mam Da yý Ca mi i, 1997 yý lýn da ya pýl dý. 15 yýl lýk geç mi þi o lan ca mi nin son 10 yý lýn da ce ma at ha tim le te ra vih na ma zý ký lý yor. 10 yýl ön ce dö ne min il çe müf tü sü Mu ham med Gev her in is te ðiy le baþ la yan ha tim le na maz kýl ma, bu gü ne ka dar de vam et ti. Te ra vih na ma zý hu þu i çin de ký lýn dý ðý i çin ha ti me ki lo met re u zak tan ge len ce ma at bu lu nu yor. Ýl çe Müf tü sü Ah met Ham di Baþ pý nar, ba zen biz zat na maz ve ha ti me de ka týl dý ðý ný söy le di. Ý mam Da yý Ca mi i nde gö rev li i mam ve mü ez zin le bir lik te ha tim le te ra vih na ma zý ký lýn dý ðý na dik kat çe ken Baþ pý nar, Baþ ka ca mi ler de bu lu nan ce ma at le rin de mut la ka bir gün de ol sa bu ca mi de ha tim le te ra vih na ma zý na ka týl ma la rý ný tav si ye e di yo ruz. Fark lý ca mi ler de bu lu nan ce ma at le rin de is te me si ha lin de ha tim le te ra vih na ma zý ký lý na bi lir de di. Antalya / ci han HA TÝM ÖN CE SÝ VE SON RA SI ÝK RAM AL LAH bu bir lik te li ði mi zi boz ma sýn. Bu þe kil de na maz kýl dýr ma yý da im ey le sin di ye duâ e den Ý mam Da yý Ca mii Ý ma mý Ah met Þa hin, 4 yýl dýr bu ca mi de gö rev ya pý yor. Þa hin, na maz dan ön ce ve son ra sýn da ik ram lar da bu lu nu yor. Ha tim ön ce si ve son ra sýn da çay, pas ta, tat lý, bö rek ve don dur - ma ik ra mý yap tý ðý ný be lir ten Þa hin, Yaz Kur ân Kurs la rý ha ri cin de is te yen ço cuk la ra eks tra Ku r'ân-ý Ke rim ve di nî bil gi ler e ði ti mi ver di ði ni söy le di. Ha tim le te ra vih na ma zý na ka tý lan ca mi ce ma a tin den Ya þar Gö çe roð lu, 1997 yý lýn dan be ri hep bu ca mi de na maz kýl dý ðý ný be lirt ti. Son 10 yý lýn da hu þu i çin de ca mi de na maz kýl mak tan zevk duy du ðu nu söy le di. Kur â n-ý Ke ri mi ve tec vit li o ku ma yý bu ca mi de öð ren di ði ni be lir ten Gö çe roð lu, ba - yan lar la bir lik te ha ti me 100 ki þi ci va rýn da ce ma at ka týl dý ðý ný i fa de et ti. Bu ra da kýl dý ðý na maz dan al dý ðý zev ki hiç bir ca mi de al ma dý ðý ný di le ge ti - ren Gö çe roð lu, Ha tim le na maz be ni ra hat la tý yor. Mut lu o lu rum de di. Yaþ lý la rýn e vi ne ye mek gi di yor MA NÝSA NIN Ak hi sar il çe sin de, Ak hi sar Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði i le En ver Ö zel E - ði tim Ku ru mu ta ra fýn dan, yar dý ma muh taç a i le ve ki þi le rin ev le ri ne Ra ma zan da dört çe - þit ye mek gö tü rü lü yor. En ver E ði tim Ku rum la rý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha san Se vim li, a maç la rý nýn yaþ lý, ba ký ma muh taç ve ken di ih ti yaç la rý ný kar þý la ma zor lu ðu çe ken le re yar - dým e li u zat mak ol du ðu nu söy le di. Ra ma za nýn bir lik, be ra ber lik ve da ya nýþ ma a yý ol du - ðu nu be lir ten Se vim li, Yar dý ma muh taç ki þi ve a i le le rin ev le ri ni ön ce den tesbit e de rek, I - þýk Öð ren ci Yur du muz un per so ne li ta ra fýn dan pi þi ri len 500 ki þi lik ye me ði, her gün if tar ön ce si i ki a ra cý mýz la sý cak bir þe kil de ev le re ser vis e di yo ruz de di. Manisa / ci han Yaylalarda sobalar yandý SICAK ha va nýn et ki li ol du ðu bu gün ler de Ka ra de niz in en yük sek dað la rýn dan bi ri o lan Ka ra göl Da ðý nda ak þam la rý so ðuk ha va ya kar þý so ba lar ya ký lý yor. Or du, Gi re sun ve Si vas il le ri ni kap sa yan, bü yük lü ðü ve 3107 met re yük sek li ði i le Or ta Ka ra de niz in en bü yük da ðý o lan Ka ra göl de Ra ma zan a yý ný ge çi ren ler ak þam ha va nýn so ðu ma sý i le so ba la rý ný tu tuþ tu ru yor. Yay la da hay van cý lýk ya pa rak ge çi mi ni sür dü - ren va tan daþ lar, dað da ký þýn çok sert geç ti ði ni, yaz mev si mi nin i se se rin ol du ðu nu söy le di. Gün düz le ri se rin, ak þam la rý i se ol duk ça so ðuk o lan böl ge ye ge len zi ya ret çi ler de bu du ru ma þa þý rý yor. Þe hir mer ke zin de ki sý cak ha va dan ka çýp yay la nýn se rin ha va sý na ge len va tan daþ lar, Yaz ay la rýn da so ba nýn yan ma sý, ge ce i se ka lýn yor gan i le yat ma mýz çok fark lý bir du rum söz le riy le þaþ kýn lýk la rý ný i fa de e di yor. Ordu / ci han

12 Ýs mim Ha lit Kre uts chas yý lýn da Os bre u - sen de doð dum. Ba bam ba lýk çý, an nem ev ha - ný mý dýr. Os bre u sen, Al man ya nýn gü ney do ðu - sun da þim di Rus ya ya a it bir böl ge de Ý - kin ci Dün ya Sa va þý yü zün den mem le ke ti mi zi terk et me miz ge rek ti yý lýn da or ta Al man ya da bir kö ye yer leþ ti ril dik. O ra da bü yü düm ve o ku la git tim A bi tur yük sek li se dip lo ma sý al dým. Da ha son ra ü ni ver si te ye git tim ve 1963'te mü hen - dis o la rak o ku lu bi tir dim. On dan son ra tra fik sis - tem le ri uy gu lan ma sýy la il gi li iþ ler de ça lýþ tým da Ber lin e git tim ve o ra da pa tent da i re sin de ça lýþ - tým. Bu iþ be nim i çin bir dö nüm nok ta sýy dý. O ra da bir çok in san la i liþ ki i çe ri sin de o lu yor su - nuz. Me se lâ, Ber lin'de bir I rak lýy la ta nýþ tým. Bir bi ri - mi zi zi ya ret et tik ve ar ka daþ ol duk. O nun a ra cý lý ðýy - la di ðer A rap lar la da ta nýþ tým. Ko nu di rekt Ýs lâm de ðil de kül tür ve dil o lu yor du. O za man lar Do ðu Al man ya da ya ban cý lar la gö rüþ mek ya sak tý, a ma ben on lar la gö rü þü yor dum. On lar la ko nuþ ma nýn ba na çok ya ra rý ol du. Ta bi ki Ýs lâ mî ko nu lar da gün - de me ge li yor du ve ben de Ýs lâm hak kýn da bir þey ler öð ren me ye ça lý þý yor dum. Bu a ra da ilk e þim le ev len - dim. Bu ev li lik ken 2 er kek ço cu ðum ol du. O za - man lar din siz bi riy dim. An nem çok din dar bir in - san dý, be ni de öy le bü yüt me ye ça lýþ mýþ tý, a ma Do ðu Al man ya da di ne hiç yer ve ril mi yor du. As lýn da çok din dar bir a i le de bü yü müþ tüm. Ö - zel lik le an nem çok din dar dý. Çok i yi ha týr lý yo rum, e vi mi ze pa paz ge lip gi der di. Ben de hâ liy le bun lar - dan et ki le ni yor dum. Di ðer yan dan Do ðu Al man ya a te ist bir top lum du. Ço ðun luk bi linç li ya da bi linç - siz bu i de o lo ji ye u yu yor du. Ben de on la rýn i de o lo ji - si ne uy mak du ru mun day dým. Ý þim ge re ði ko mü nist par ti si nin de ü ye si ol mam ge re ki yor du. Par ti li o lun - ca i se din i le il gi len mek ya sak tý. Ben de di ni, ha yat ta ge rek siz o la rak gö rü yor dum. Do ðu Al man ya da ka ri yer yap mak is ti yor san bir par ti ye ü ye ol man ve ki li se den çýk man ge re ki yor du. A te ist ol du ðu nu ka nýt la man ge re ki yor du. Yap tý ðým iþ çok gü zel di, a ma ak ra ba la rým, a i - lem ve kar deþ le rim Do ðu Al man ya da ya þa mý - yor du. Ya ban cý lar la gö rüþ tü ðüm i çin en di þe le ni - yor lar dý ve iþ ten çýk ma mý is ti yor lar dý. Ben de ön - ce par ti den çýk tým, son ra da be ni iþ ten kov du lar. Ha ya týn an la mý ný dü þün mek i çin bir dö nüm nok ta sý na da ha gel miþ tim. Ýþ siz kal mýþ tým ve tem sil et ti ðim i de o lo ji yi de kay bet miþ tim. Bir boþ luk tay dým ve be nim i çin ye ni bir baþ lan gýç ol ma sý lâ zým dý. Böy le bir baþ - lan gýç i çin çok ça dü þün mem ve bir o ka dar da ce sa ret li ol mam ge re ki yor du. Ve þim di ce sa ret za ma nýy dý. De di ðim gi bi Ýs lâm la il gi le ni yor dum za ten. 7 yýl bo yun ca Ýs lâm la il gi li bir çok þe yi o - ku muþ tum. Mec bur ol du ðum bu a te ist i de o lo ji - nin yan lýþ ol du ðu nu fark et miþ tim. Ne ti ce de seç - ti ðim yol Ýs lâm ol du, el ham dü lil lah. ÝS LÂ MÎ KÝ TAP LAR Bü yü dü ðüm yer o lan Do ðu Al man ya da Ýs - lâm la il gi li bir þey ler öð ren mek çok zor du. Çün - kü Ýs lâm la il gi li çok az ki tap var dý ve bun lar sa - de ce se çil miþ kü tüp ha ne ler de bu lu nu yor du. Bil gi e din mek zor du. Ber lin de ya þa mam be nim i çin bir þans tý. Dev let kü tüp ha ne sin de ve ü ni ver si te - nin kü tüp ha ne sin de Ýs lâm la il gi li ki tap lar o ku - dum. Son ra dan fark et tim ki, sa de ce Ýs lâm di ni - nin bir kýs mý ya zý lýy dý. Es ki ki tap lar dý ve ya zar la rý Müs lü man de ðil di. Bun lar Ýs lâm'ý doð ru þe kil de an lat mý yor lar dý. Hu meld Ü ni ver si te sin de o ku du - ðum sü re i çin de Ýs lâm la il gi li bil gi e din me ye ça - lýþ tým. 7 se ne bo yun ca yo ðun bir þe kil de Ýs lâm di - niy le il gi len dim. Bir kaç Müs lü man la ta nýþ ma fýr - sa tým da ol du. On lar dan doð ru dan Ýs lâm la il gi li bil gi a la bi li yor dum. Bir Müs lü man kar de þim var - dý Mý sýr dan. Ba tý Al man ya da ü ni ver si te de fi zik bö lü mü nü o ku yor du. Çok i yi bir in san dý. Kur âný Ke rim i hat met miþ ti. Ýn cil i i yi bi li yor du. Karl Marx ve Fri ed rich En gels in ya zý la rý ný da o ku - muþ tu. O ba na, Ýs lâm i le di ðer le ri a ra sýn da ki fark la rý an la tý yor ve doð ru yo lu gös te ri yor du. Ba - na ki tap lar ve ri yor, ben on la rý o ku duk tan son ra o nun la bu ki tap lar hak kýn da ko nu þu yor duk. O - nun dü þün ce si ne gö re bir Müs lü man sa de ce na - maz la, o ruç la Müs lü man ol mu yor du. Ne den Müs lü man ol du ðu nu ve so nuç la rý nýn ne ol du ðu - nu bil me si ge re ki yor du. Da ha son ra Bre men de ya þar ken Al man ca o lan Ýs lâ mî ki tap la rý top la ma - ya baþ la dým. A çýk ça sý, bu ki tap la rýn ço ðu nu an la - mak ta zor lan dým. Türk ler, A rap lar, Pa kis tan lý lar ta ra fýn dan ya zýl mýþ ki tap lar var dý ve bu ki tap la rý Al man lar an la mý yor du. Ýs lâm e de bi ya týn da ki so - run bu iþ te. Ba tý da ya þa yan Müs lü man lar çok az ki tap yaz mýþ lar. Bu ra yý ta ný yan ya zar la rýn ve bu - ra da ki in san la ra hi tap e de cek tarz da ki ki tap la rýn sa yý sý art tý rýl ma lý. On lar bu ra da ki ha ya tý i yi bi le - cek le ri i çin bu ra da ki Müs lü man la rýn so ru la rý na tat min e di ci ce vap lar ve re bi lir ler. Müs lü man la rýn ya da Müs lü man ol ma yý dü þü nen le rin doð ru la ra u laþ ma la rý na ve si le o la bi lir ler. MÜS LÜ MAN O LU ÞUM Yap tý ðým a raþ týr ma lar dan son ra ar týk be nim i çin ka rar za ma ný gel miþ ti. Bu yo la, ya ni Ýs lâ mi ye te ha - zýr mýy dým? E vet, ha zýr ol du ðu mu his se di yor dum. Böy le du rum lar da ba zen in san a kýl dan çok his le ri ve sez gi le riy le ha re ket e der. His le ri ve kal bi in sa ný bu an da doð ru yo la i le ti yor dur. Bu nu bütün ben li - ði niz le his se der si niz. Son ra Lü beck te ki bü yük el çi li ðe git tim. O za - man lar Do ðu Al man ya da sa de ce bir ta kým ül ke le - rin dip lo ma tik i liþ ki le ri var dý. Su u di A ra bis tan, Ku - veyt ve Tür ki ye bun la rýn i çe ri sin de de ðil di. On la rýn da ha çok sos ya list ve ay ný i de o lo ji yi ta þý yan ül ke ler - le dip lo ma tik i liþ ki le ri var dý. Ben de Lü beck bü yük el çi li ðin de 1971 yý lýn da Ýs lâm ý ka bul et tim. Bu a dý - mý mýn do ðu ra ca ðý so nuç la rý he nüz gör me miþ tim de a i le min ya ný na yer leþ tim. Ba tý Al man - ya da ki ye ni ha ya tým ko lay baþ la ma dý. Tek rar i þe baþ la mam ge re ki yor du. Baþ ka so run lar da a ra ya gir miþ ti. Bun lar dan do la yý e þim den ay rýl mak zo - run da kal dým. O za man lar i çin de bu lun du ðum du ru mun çok zor ol du ðu nu söy le mem ge re ki yor. Duy gu sal o la rak in san çö kü yor. Çün kü u zun se ne ler bir lik te ya þa dý - ðý nýz in san dan ay rýl mak çok zor. Ký sa bir sü re son ra i þi me ye ni den baþ la mýþ tým. Baþ ka la rý nýn a ra cý lý ðýy la Türk bir ha ným la ev len mek na sip ol du. Bu ra da ye ni bir a i le kur duk. Ý ki oð lu muz var, i ki si de ü ni ver si te de o ku yor. Ev li li ði miz çok i yi gi di yor. Üç se ne dir e mek li yim. Ýs lâ mî ça lýþ ma lar la il - gi len me ye ar týk da ha çok za ma ným var. Bre men de - ki Din Top lu lu ðu Þû râ sý nýn ku ru cu la rýn da ným. 17 Müs lü man der nek bir a ra ya gel di; Bre men de ki se - na to ya, res mî da i re le re, di ðer din top lu luk la rý na ve ki li se ye kar þý Müs lü man la rý tem sil e di yor. Sa kin ve den ge li bir in sa ným. Her þe yi sa kin bir þe kil de hal let me ye ve bi linç li ha re ket et me ye ça lý þý - rým. Bu nu her za man ya pa bil mek ko lay de ðil. Bu bir e ði tim i þi. Za ten bir Müs lü man dan da þu ur lu ha re - ket et me si, yap tý ðý nýn bi lin cin de ol ma sý bek le nir. ÝS LÂM'IN BÝR LÝK VE KAR DEÞ LÝK GE TÝR DÝ ÐÝ NÝ GÖR DÜM Bir ka rar ve re cek se niz, o ko nuy la il gi li bil gi top - lar sý nýz, bü tün nok ta la rý de ðer len di rir, pü rüz le ri hal let me ye ça lý þýr sý nýz. Ben de böy le yap mýþ tým. Be nim ka ra rým Ýs lâm dý. Sa de ce Ýs lâm ý se çe bi lir - dim. Hý ris ti yan lý ðý ve a te iz mi bi li yor dum za ten. A te izm de ru ha nî hiç bir þey yok tu, ta ma men mad di ya ta da ya lýy dý. Hý ris ti yan lýk ta i se ki li se nin var lý ðý nýn pek bir et ki si yok tu, faz la bir þey his se - dil mi yor du. Bu se bep ler den do la yý ben de Ýs lâm'ý be nim i çin en uy gun din ve ha yat tar zý o la rak gör - düm. A rap ar ka daþ la rým, din le ri ni ya þa ma dýk la rý hâl de, ba na des tek ve fi kir ver di ler. On lar la a ram - da baþ ka bir bað var dý, bu nu his se di yor dum. Ýs - lâm'ýn bir lik ve kar deþ lik ge tir di ði ni gör düm. Do - ðu da o lan di ðer din ler; ya ni Bu dizm, Hin du izm ve di ðer le ri be nim i çin söz ko nu su bi le de ðil di. Do ðu Al man ya da din di ye bir þey yok tu. Ki li se - ler var dý, a ma az ev vel de söy le di ðim gi bi ar týk var lý ðý bi le his se dil mi yor du. Be nim i çin ar týk sa - de ce Ýs lâm var dý. Ýs lâm sa de ce bir din de ðil, ay ný za man da bir ha yat tar zý. Ýs lâm di ni, Hý ris ti yan lýk ta ol du ðu gi bi sa de ce a hi re ti de ðil, dün ya ha ya tý ný da kap sý yor ve bun la rý u yum lu bir þe kil de bir bi ri ne bað lý yor. Di ðer din le ri bil mi yor dum ve on la rý öð ren me ça ba sý i çin de de de - ðil dim. Ba tý da ya þa yan lar gi bi yap ma dým. On lar bü - tün din le ri a raþ tý rýp doð ru yu a rý yor lar dý, a ma be - nim ki fark lýy dý. Be nim i çin sa de ce Ýs lâm var dý. Böy le bir a dým at tý ðý nýz za man çok duy gu lu o - lu yor su nuz. Ýs lâm da gör dü ðüm þey ler his le ri mi ha re ke te ge çir di. Bu a dý mý at týk tan son ra çok bü - yük bir ha fif le me his set tim. Ha ya tý ma ye ni bir yön ver miþ tim ar týk. Ýs lâm be ni tat min e di yor du. Ar týk hiç bir þey den þüp he duy ma dan ha yat yo - lun da i ler le ye bi li yor dum. NA MAZ, MÜS LÜ MAN LI ÐIN TE MEL KRÝ TER LE RÝN DEN BÝ RÝ Na maz i ba de ti nin be nim i çin çok bü yük bir ö ne - mi var. 30 se ne ön ce na maz kýl ma ya baþ la dým. Ýlk za man lar na maz ký lý yor dum, fa kat na ma zýn an la - mý ný faz la bil mi yor dum. Sû re le ri da ha ez ber le me - miþ tim. Sa de ce ha re ket le ri ya pý yor dum. Na maz da Al lah la a ram da ku ra ca ðým ma ne vî ba ða de ðil de, sa de ce yan lýþ yap ma ma ya dik kat e di yor dum. Na maz Ýs lâm ýn te mel e sas la rýn dan bi ri. Ba na gö - re Müs lü man lý ðýn da te mel kri te ri. Na ma zýn ne an - la ma gel di ði ni an la mak i çin za man ve e ði tim ge re - ki yor. Na maz ký lar ken bir ta kým duy gu lar ya þa mak ge re ki yor. Bu nun farz ol du ðu nu bil me miz na ma zýn ha ya tý mý za kat tý ðý baþ ka bir an lam. Ba zen na maz ký lar ken öy le ken di niz den ge çi yor su nuz ki, bit me si - ni hiç is te mi yor su nuz. Ba zen sa de ce farz ol du ðu i - çin, ba zen ma ne vî duy gu la rý ve na ma zýn ger çek an - la mý ný his se de bil mek i çin ký lý yo ruz. KUR ÂN I SA DE CE O KU MAK VE DÝN LE MEK YET MEZ, AN LA MAK DA GE RE KÝ YOR Müs lü man ol du ðum ilk za man lar da Kur ân-ý Ke rim i sa de ce Al man ca me a lin den o ku ya bi li yor - dum. Kur ân-ý Ke rim i o ri ji na li ni o ku mak i se bam baþ ka bir þey. O ri ji na li ni o kur ken baþ ka duy - gu lar ya þý yor su nuz. A rap kar deþ le rim ba na Kur ân ka set le ri ver miþ ler di. Ýlk baþ ta faz la et ki - len me miþ tim; fa kat za man geç tik çe, her þe yi da ha i yi an la dýk ça duy gu sal o la rak et ki len me ye baþ la - dým. Ba na gö re bil gi niz ol ma dan bu duy gu la rý ya - þa ya maz sý nýz. Kur ân ý sa de ce o ku mak ve din le - mek yet mez, o nu an la ma mýz da ge re ki yor. HAC VE UM RE ÇOK ET KÝ LE YÝ CÝ Ba na da farz ol du ðu i çin Hac ca git tim ve bu i ba - de ti ye ri ne ge tir mek le þe ref len dim Al lah a þü kür de Hac ca git me den ön ce o ra la rý ta ný mak ve de ne yim ka zan mak i çin um re ye git miþ tim. Hac ve um re her Müs lü man i çin çok et ki le yi ci. Her Müs - lü man ýn Kut sal Top rak lar la duy gu sal bir ba ðý var. Müs lü man la rýn çok lu ðu ve çe þit li li ði, Ýs lâm kar deþ - li ði, Müs lü man lar i çin u nu tul ma ya cak an lar A - ma ö nem li o lan o ra ya gi den bir Müs lü ma nýn ders al ma sý, ha ya tý nýn ka lan kýs mýn da Hac da ka zan dý ðý gü zel lik le ri de vam et ti re bil me si dir. ÇEV RE MÝN TEP KÝ SÝ Ýs lâm ý seç ti ði niz za man na sýl bir yol da yü rü ye - ce ði ni zi bil me niz ge re kir. Bu de mek o lu yor ki, sa - kin ve ter bi ye li bir þe kil de ko nuþ ma nýz ve ha re ket et me niz ge re ki yor. Ken dim i çin söy le ye bi li rim ki, ne ga tif tep ki çok az al dým. Ýn san la ra ne den bu a - dý mý at tý ðý mý, Ýs lâm ýn ne de mek ol du ðu nu an lat - tým. On lar bu nun doð ru ol ma dý ðý ný dü þün dü ler, a ma yi ne de be ni an la yýþ la kar þý la dý lar. Ýþ ye rin de, di ðer top lu luk lar dan ve ya ki li se yi tem sil e den ki - þi ler den hiç ne ga tif tep ki gör me dim. Çün kü on - lar la bu ko nu lar hak kýn da çok sa kin ve ter bi ye li ko nuþ tum. Ne ga tif tep ki al ma ma mýn en ö nem li se be bi, on la ra me rak et tik le ri her þe yi an la ta bil - mem ol du. Müs lü man kar deþ le ri miz Al man ca yý i yi ko nu þa ma dý ðý i çin ken di le ri ni i yi an la ta mý yor - lar, o nun i çin de ne ga tif tep ki a lý yor lar ve yan lýþ an la þý lý yor lar. Al man top lu mun da bu ko nu da bir bö lün me var. Bir kýs mý hoþ gö rü lü Baþ ka la rý nýn di ni ni ve ya dün ya gö rüþ le ri ni ka bul e den, Ýs lâm ý an la yýþ la kar þý la yan in san lar. On lar Müs lü man de ðil ler, a ma yi ne de bir þey ler an lat týn mý din li - yor lar ve ki tap lar dan bil gi e di ni yor lar. Bir de Ýs lâ - mý hiç ka bul et me yen ve düþ man o la rak gö ren in - san lar var. Bu tür in san la rýn var lý ðý ný ka bul et me - li yiz. Bun la ra kar þý, Müs lü man la rýn Ýs lâm ýn gü - zel lik le ri ni ya þa ya rak gös ter me le ri ve Ýs lâm ý en i yi þe kil de an lat ma la rý ge re ki yor. O za man her i ki ta - raf da bir bi ri nin var lý ðý ný ka bul e de cek, bir bi ri ne an la yýþ la yak la þa cak týr. Bir Al man Ýs lâm di ni ni se çer se çev re sin de et ki bý ra kan bü yük bir a dým a tý yor. Ben bu nun far ký na, sa de ce ken dim de de ðil di ðer Al man Müs lü man lar - da da var dým. Çev re nin tep ki le ri fark lý o lu yor. Ba - zý la rý Bu se nin ka ra rýn, ne yap tý ðý ný bil men ge re - kir. di yor. Ba zý la rý da ge ri çe ki li yor ve se nin le gö - rüþ mü yor. Çün kü ço ðu Al man bu tip ko nu lar ü ze - ri ne ko nuþ mak is te mi yor. Ü çün cü re ak si yon da Bu a dam de li mi? di yen le rin ki dir. Ýs lâm ý se çen bir in sa na þüp hey le ba ký yor lar. Yap tý ðý ný doð ru bul mu yor lar. Çün kü Müs lü man o lan bir Al man kül tü rün den vaz geç miþ o lu yor. Baþ ka bir din ve kül tü rü seç ti ði i çin ha in o la rak gö rü lü yor. Ar ka - daþ la rým a ra sýn da at tý ðým bu a dý mý an la ma yan sa - de ce bir kaç ki þi var dý. Ba bam za ten ya þa mý yor du. An nem din dar bir Hý ris ti yan i di. Bu ka ra rý mý ka bul et me di. O, ken di di ni nin doð ru ol du ðu nu söy lü - yor du. Kav ga et mi yor sa de ce ko nu þu yor duk. ÝS LÂ MÎ HA YAT TAR ZI De di ðim gi bi Ýs lâm bir ha yat tar zý. Ha ya týn her a la ný ný kap sý yor. Ýs lâm ý seç ti ði niz za man ha ya tý - ný zý da o na gö re dü zen le me niz ge re ki yor. Müs lü - man ol duk tan son ra fark lý zor luk lar. Her ke sin ken di de ne yi mi, ha ya tý ve a lýþ kan lýk la rý var. Ve ha ya tý ný za ra di kal bir de ði þim yap tý ðý nýz i çin çok zor la ný yor su nuz. Çün kü bu bam baþ ka bir yol. Ýs - lâm a geç ti ði niz za man baþ ta na maz kýl mak, ab - dest al mak, o ruç tut mak gi bi sos yal ha ya tý et ki le - yen, dik kat çe ken i ba det le ri yap ma ya ça lý þý yor su - nuz. Ye me iç me ko nu sun da da de ði þik ler yap ma - nýz ge re ki yor. A ma de di ðim gi bi, Ýs lâm ýn in ce lik - le ri ni tam o la rak öð ren mek i çin baþ ta bi raz za - man ge re ki yor. Ben Türk kar deþ le ri miz den çok þey ler öð ren - dim. Ýlk za man lar ba na çok yar dým cý ol du lar, so - ru la rý mý ce vap la dý lar, ba na des tek ver di ler. Ye ni Müs lü man lar i çin böy le top lu luk lar çok ö nem li. ÝS LÂM IN BÝR TEH LÝ KE OL MA DI ÐI NI AN LAT MA LI VE GÖS TER ME LÝ YÝZ Al man top lu mun da Ýs lâm a kar þý o lan lar da var, bu nu bi li yo ruz. Bu nun ta rih sel, ki þi sel, top - lum sal ve soy sal sebep le ri var. Ben ne a i le ne de top lum sal çev rem de ne ga tif bir o lay ya þa dým. Ba - zen ka bul e di le bi lir tar týþ ma lar o lu yor, a ma ye ter ki düþ man lýk, nef ret ol ma sýn. Her top lum da de ði - þik dü þün ce ler, de ði þik grup lar var dýr. Müs lü - man lar bu top lum da þu an da bir a zýn lýk. Ta bi ki Müs lü man la ra kö tü göz le ba ký yor lar. A ma ne ya - pa lým, bu top lum böy le iþ te Ýn san lar la a çýk bir þe kil de ko nu þup, tar týþ tý ðý mýz za man bir çok prob lem ve yan lýþ an la ma or ta dan kal ký yor. E ðer biz on la ra ce vap ver mez, nef ret le ba kar sak on lar da ay ný sý ný ya pa cak lar dýr. Ken di fel se fe mi zi ve ha - yat tar zý mý zý en i yi bi çim de tem sil et me miz ge re - ki yor. Ýs lâm ýn on lar i çin bir teh li ke de ðil de, fark lý bir zen gin lik ol du ðu nu an lat ma mýz lâ zým. KO MÜ NÝZM VE KA PÝ TA LÝZM Þu an Ba tý dün ya sý sa de ce e ko no mik de ðil si ya - sî, mad dî ve ru hî bir çö kün tü i çin de. Ben hem Ko mi nizm i hem de Ka pi ta lizm i ya kýn dan ta ný - mýþ bi ri si o la rak þu nu ra hat lýk la söy le ye bi li rim ki, bu i ki sis tem bir bir le ri ne çok ben zi yor. Ya ni ko - mü nizm de ka pi ta lizm de as lýn da ay ný þey ler. ÝS LÂM BA TI NIN DERT LE RÝ NE ÇA RE O LA BÝ LÝR Ba tý es ki de ðer le ri ni git tik çe kay be di yor. Ýn sa - nî de ðer ler yok o lu yor, e go izm ve pa ra gi bi þey - ler de ðer ka za ný yor ve et ki li o lu yor. Ýs lâm bu ra - da bir al ter na tif o la bi lir di, a ma þu sý ra lar de ðil. Çün kü Müs lü man la rýn ken di si Ýs lâm ýn ne de - mek ol du ðu nu doð ru bir þe kil de an la ya ma dý. Ýs - lâm ül ke le ri ne bak tý ðý mýz za man yö ne ti ci ler dik - ta tör lük ya pý yor lar, mev ki le ri ni kay bet me mek i - çin her tür lü þe yi ya pý yor lar. Sa de ce ken di men - fa at le ri ni dü þü nü yor lar. Ýs lâm ý doð ru ve i yi bir þe kil de tem sil e de mi yor lar. Ba tý yý na sýl bir ge le cek bek le di ði ni so rar sa nýz, bu nun Ba tý da ki, ya ni A me ri ka ve ya Av ru pa da ki Müs lü man la rýn gay re ti ne bað lý ol du ðu nu söy le rim. Ba na gö re Ba tý þu hâ liy le ken di prob lem le ri ni çö ze - mez. Baþ ka kül tür ler den ör nek al ma la rý ge re ki yor ki, çö küþ ten ko ru na bil sin ler. Bu ra da ki Müs lü man - lar Ýs lâ mi yet i i yi bir þe kil de an la ta bi lir ler se, Ba tý dün ya sý nýn ih ti ya cý o lan ha yat tar zý ný on la ra u laþ tý - ra bi li riz. Ýs lâm i le Ba tý a ra sýn da bir kül tür sa va þý ol - ma ma sý lâ zým. Çö züm le rin Ýs lâm da ol du ðu nu gör me le ri ge re ki yor. Ýs lâm, fer dî ve iç ti maî prob - lem le ri çö ze bi lir. Bu nu biz Müs lü man lar bi li yo ruz, fa kat bu nu en uy gun yol la an lat ma mýz ge re ki yor. Müs lü man la ra ne yap ma la rý ge rek ti ði ni söy lemek had dim de ðil, fa kat biz ler Ýs lâm ýn a çýk ve net me sa jý ný öð re nir sek, her tür lü çö zü mün Ýs lâ - mi yet in i çe ri sin de bu lun du ðu nu far k e de ce ðiz. Müs lü man lar Ýs lâm ý ya þa ma lý, þah sî ve top lum sal so run la rýn çö zü mü i çin Ýs lâ mî bil gi le ri i yi kul lan - ma lý dýr lar. Ba tý da mu vaf fak ol ma la rý ve ka bul e dil me le ri i - çin Ýs lâm hak kýn da ko nuþ ma la rý ve yaz ma la rý tek ba þý na ye ter li de ðil dir. Her þey den ön ce Ýs lâm ý ya - þa ma la rý, hâl ve ha re ket le ri i le o nun gü zel lik le ri ni gös ter me le ri ge re ki yor. MÜS LÜ MAN LAR BÝR LÝK OL MA LI U nu tul ma ma sý ge re ken i kin ci nok ta i se, Müs - lü man la rýn bir lik o luþ tur ma sý zo run lu lu ðu dur. Fark lý ül ke ler den ve fark lý mez hep ler den o lan Müs lü man la rýn bu top lum da söz sa hi bi ol ma la rý i çin bir lik ol ma la rý ge re ki yor. Müs lü man lar ýrk, dil, mez hep fark lý lýk la rý ný bir ke na ra bý ra ka rak Ýs lâm ý ve Müs lü man la rý il - gi len di ren ko nu lar da bir lik ol ma lý, u yum i çin de ha re ket et me li. Bu, üm met ol ma nýn bir ge re ði - dir as lýn da. Bu nu ba þa ra bi lir sek Ýs lâm ýn ev ren sel bir din ol du ðu nu gös ter miþ o lu ruz. Böy le ce Ýs - lâm ve Müs lü man lar Ba tý top lu mun da da ha ko - lay ka bul e di lir. 7 MUSTAFA ABLAK Senarist - Yönetmen H A Z I R L A Y A N MÜSLÜMANLAR BÝRLÝK OLMALI MÜSLÜMANLAR IRK, DÝL, MEZHEP FARKLILIKLARINI BÝR KENARA BIRAKARAK ÝSLÂMI VE MÜSLÜMANLARI ÝLGÝLENDÝREN KONULARDA BÝRLÝK OLMALI, UYUM ÝÇÝNDE HAREKET ETMELÝ. BU, ÜMMET OLMANIN BÝR GEREÐÝDÝR ASLINDA. BUNU BAÞARABÝLÝRSEK ÝSLÂM VE MÜSLÜMANLAR BATI TOPLUMUNDA DAHA KOLAY KABUL EDÝLÝR. Halit Kreutschas: Na maz Ýs lâmýn te mel e sas la rýn dan bi ri. Ba na gö re Müs lü man lý ðýn da te mel kri te ri. Na ma zýn ne an la ma gel di ði ni an la mak i çin za man ve e ði tim ge rekiyor. DÝZÝ 12 Y ATEÝSTKEN MÜSLÜMAN OLAN HALÝT KREUTSCHAS:

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar PSA ve To yo ta, ha fif ti ca rî i çin an laþ tý TO YO TA Av ru pa ve PSA Pe u ge ot Cit ro ën Av ru pa da ha fif ti ca rî a raç lar seg men - tin de ye ni bir iþ bir li ði an laþ ma sý yap tý lar. PSA Pe u ge ot Cit ro ën Gru bu böy le ce To - yo ta ya Av ru pa da To yo ta mar ka sý al týn da ti ca ri leþ ti ri le cek ha fif ti ca rî a raç lar te - min e de cek. Ýlk e tap ta, 2013 ün i kin ci çey re ðin den i ti ba ren, PSA Pe u ge ot Cit ro ën mev cut Pe u ge ot Ex pert ve Cit ro ën Jumpy gam la rýn dan a lý nan ha fif ti ca rî a raç lar te min e de cek. An laþ ma ay ný za man da PSA Pe u ge ot Cit ro ën ta ra fýn dan ü re ti le - cek ye ni ne sil a raç lar ko nu sun da da iþ bir li ði ni ön gö rü yor. Bu iþ bir li ði nin 2020 son - ra sýn da da de vam et me si plan la ný yor. To yo ta Av ru pa nýn bu ye ni ne sil a raç lar la il - gi li ge liþ tir me le re ve en düs tri yel ya tý rým la ra doð ru dan ka týl ma sý ön gö rü lü yor. Bu - nun la bir lik te her han gi bir ser ma ye iþ ti ra ki ve ya or tak ü re tim ön gö rül mü yor. Seg ment te ki ra kip le rin den fark lý o la rak, A dam, ret ro ta - ban lý ta sa rý mý ve mo dern gö zü pek gö rü nü - mü i le trend be lir le yi ci o lu yor. Ne re dey se göv de den ba ðým - sýz mýþ gi bi ka yan çe ki ci ve eþ siz ta va ný, i ki renk li kom bi nas - yon i çin bir uy gu la ma a la ný o luþ tu ru yor. 200 mil yo nun cu To yo ta yol lar da O pel A dam la ilk kez A seg men tin de o la cak ADAM ÝLE OPEL, ÝLK KEZ, ÞIK VE KÜÇÜK BÝR ÞEHÝR OTOMOBÝLÝ ÝLE A SEGMENTÝNDE BÜYÜYEN PAZARDA YERÝNÝ ALIYOR. TO YO TA mar ka lý 200 mil yo nun cu a raç yol la ra çýk tý. To yo ta nýn 1935 yý lýn da baþ la - yan o to mo tiv ü re ti mi nin ü ze rin den ge çen yak la þýk 77 yýl lýk sü re i çin de 200 mil yo - nun cu a ra cýn bant tan in di ri le rek kul la ný ma su nul du. Bu a raç lar dan 145 mil yo nu Ja pon ya da ü re ti lir ken, Ja pon ya dý þýn da ki ü re tim a de di 55 mil yon ol du. A ra la rýn da Tür ki ye nin de bu lun du ðu Çek Cum hu ri ye ti, Ýn gil te re, Fran sa, Por te kiz ve Rus - ya da bu lu nan Av ru pa ü re tim te sis le rin de i se ge çen yý lýn so nu na ka dar 7 mil yon 440 bin a raç ü re til di. Dün ya da en çok ü re ti len To yo ta mo de li i se Ja pon ya da Ma - yýs 2011 de 11 inci nes li sa tý þa su nu lan Co rol la ol du. Dün ya ça pýn da bu yý lýn Ha zi ran a yý so nu i ti ba riy le 39 mil yon dan faz la a det te Co rol la ü re til di ði a çýk lan dý. GÜÇ LÜ ta sa rý mý, yük sek ki þi sel leþ tir me po tan si ye li nin bi ra ra ya ge ti ril di ði A DAM, dik kat çe ki ci bir o to mo bil o la rak su nu lu yor. Üst sý nýf mo del ler de gö rü len pre mi um tek no lo ji, ye ni bil gi-eð len ce sis tem le ri ve in ter net ta ban lý uy gu la ma lar da be ra be rin de ge ti ri li yor yý lý nýn ilk çey re ðin de Tür ki ye pa za rý na gir me si bek le nen A DAM, 1.2 lt 70 hp ve 1.4 lt 100 hp lik ben zin li i ki mo tor se çe ne ði ve ma nu el þan zý man la ge le cek met re lik u zun lu ðu, (ay na lar ha riç) 1.72 met re ge niþ li ði ve 3 ka pý sý i le þe hir þart la rý na u yum gös te ri yor. Ý çe ri de i se, 4 ye tiþ kin i çin, kü çük bir o to mo bil den bek len me ye cek ya þam a la ný su nu yor. Ye ni 4 ki þi lik A - DAM ýn he def kit le sin de, ki þi sel tarz la rý ný yan sý ta cak bir o to mo bil a ra yan trendy ve þe hir li tü ke ti ci ler var. O pel CE O su Karl-Fri ed rich Stra ke, Ye ni A DAM ý mýz mar ka mýz a dý na bü yük bir po tan si ye li or ta ya ko yu yor ve biz, bu mo da i ko nu kü çük o to mo bi li miz Al man mü hen dis li ði ni bu seg men te ta þý dý ðý i çin çok gu rur lu yuz di yor ve de vam e di yor; As lýn da A DAM, ö zel o la rak Al man ya da ü re ti len ilk A seg men ti o to mo bil. Ey lül de, Pa ris Mo tors how da fan tas tik bir be ðe ni ka za na ca ðý na i na ný yo ruz. A DAM, ilk a þa ma da 2 ben zin li mo tor se çe ne ði i le pa zar da ye ri ni a la cak: 1.2 lt 70 hp ve 1.4 lt 100 hp. Bütün mo tor se çe nek le ri beþ i le ri ma nu el þan zý man la ve e cof lex tek no lo ji si ne u yum lu o la rak ge le cek. Ay rý ca, ya kýt ta sar ru fu sað la yan start & stop ö zel li ði ne sa hip mo tor lar da op si yo nel o la cak. Ar dýn dan, tur bo bes le me li di rekt en jek si yon lu start&stop lu ye ni ne sil kü çük bir ben zin li mo tor, A DAM da prö mi ye ri ni ya pa cak. Bu ye ni mo tor ta ma men ye ni ne sil 6 i le ri ma nu el þan zý man la ge le cek. KÝ ÞÝ SEL LEÞ TÝ RÝN Tü ke ti ci ler, ki þi sel tarz la rý ný yan sý ta bi le cek le ri, ki þi sel leþ ti ril miþ 3 fark lý trim den bi ri ni se çe bi li yor: JAM; ge le nek se lin dý þýn da, mo da i ko nu ve renk li, GLAM za rif, ra fi ne ve so fis ti ke, SLAM e ner jik ve spor tif. Bu üç trim, sah ne yi ki þi sel leþ tir me po tan si ye li i le tü ke ti ci ye bý ra ký yor. Ta biî ge niþ göv de ren gi se çe nek le ri, 3 ta van ren gi, fark lý iç me kân renk le ri, de kor lar ve çe þit li LED ay dýn lat ma se çe nek le ri i le... O pel ta sa rým baþ kan yar dým cý sý Mark A dams, Bu seg ment te ki baþ ka hiç bir o to mo bil bi zim A DAM ý mýz ka dar ki þi sel leþ ti ri le mez. Çün kü biz, ne re dey se sý nýr sýz iç/dýþ renk se çe ne ði, do ku ma ve kit kom bi nas yo nu su nu yo ruz. Böy le ce tü ke ti ci le ri miz ken di o to mo bil le ri nin ay ný sý ný baþ ka bi rin de gö re mi yor di yor. ÜST SI NI FA A ÝT GE LÝÞ MÝÞ TEK NO LO JÝ LER A DAM, bir çok üst sý nýf ve ye ni lik çi tek no lo ji yi A seg men ti ne ge ti ri yor. Ye ni ne sil Ge liþ miþ Park Pi lo tu (A PA I I), A - DAM i le su nu lu yor. Sü rü cü ler, bir düð me i le sis te mi ak tif ha le ge ti ri yor ve o to mo bil le ri nin ver di ði di rek tif le re u ya - rak en uy gun pa ra lel park boþ lu ðu na park e di yor. Sis tem o to ma tik o la rak park a la ný na doð ru di rek si yo nu ký rý yor. Böy le ce sü rü cü nün tek yap ma sý ge re ken fre ni, deb ri ya jý ve vi te si kon trol et mek o lu yor. Sis tem, ul tra so nik sen - sör ler kul la nan Kör Nok ta U ya rý Sis te mi (SBSA) i le bir lik te ge li yor. Bu seg ment te bir ilk de, A DAM ýn ka bi ni ne pre mi um bir do ku nuþ ge ti ren ý sýt ma lý di rek si yon si mi di o lu yor. A DAM ýn dün ya prö mi ye ri 29 Ey lül-14 E kim a ra sýn da Pa ris Mo tor Show da ya pý la cak. A DAM lar show ro om la ra 2013 ilk çey rek te gel me ye baþ la ya cak. A KIL LI TE LE FON EN TEG RAS YO NU A DAM, O pel in, yal nýz a kýl lý te le fon en teg ras yo nu i le de ðil, ay ný za man da ge le nek sel sis tem le re gö re da ha faz la u yum lu luk ve es nek lik sað la yan ye ni bil gi-eð len ce sis tem le ri ne sa hip ilk o to mo bi li. A sý ný fý i çin ol duk ça seç kin o lan bu ye ni sis tem de sa de ce App le i OS la de ðil And ro id i le de u yum lu luk söz ko nu su. Ye ni bil gi-eð len ce sis te mi, GPS na vi gas yon gi bi in ter net ta ban lý uy gu la ma la rý i çe ren a kýl lý te le fon muhtevasýna u laþ ma yý sað lý yor. Muhtevasý top lu yor ve 7'lik yük sek çö zü nür lük lü renk li do kun ma tik ek ran da gös te ri yor. DIÞ VE ÝÇ TA SA RIM Seg ment te ki ra kip le rin den fark lý o la rak, A dam, ret ro ta ban lý ta sa rý mý ve mo dern gö zü pek gö rü nü mü i le trend be lir le yi ci o lu yor. Ne re dey se göv de den ba ðým sýz mýþ gi bi ka yan çe ki ci ve eþ siz ta va ný, i ki renk li kom bi nas yon i çin bir uy gu la ma a la ný o luþ tu ru yor. Ye ni As tra a i le sin de de bu lu nan ye ni ka nat þe kil li ön ýz ga ra ve vur gu lu O pel amb le mi ge niþ ön ýz ga ra da ye ri ni a lý yor. Yan lar da, As tra GTC den ta ný dýk o lan ta sa rým di li nin i puç la rý yer dik kat çe ki yor: Bý çak çiz gi si ve ka pý kol la rý ný i çi ne a lan kýv rým gi bi. Ön far lar, O pel in ti pik ka nat þe kil li gün düz far la rý; A seg men tin de ilk kez ön far lar ve ar ka stop lam ba la rý e ner ji ta sar ruf lu LED tek no lo ji siy le do na týl mýþ o la rak su nu lu yor. Ýç ta sa rým, üst sý nýf ö zel lik le ri gös te ren dýþ ta sa rý mýn ver di ði sö zü ye ri ne ge ti ri yor: Kü çük sý nýf bir o to mo bil i çin bah se de ðer ge niþ lik te bir iç me kân... A ký cý çiz gi ler, bü yük kar deþ le ri As tra, Me ri va ve In sig ni a da ki le re ben zi yor. Bu ha liy le A DAM, O pel in ta sa rým di li nin en son ve en kü çük dý þa vu ru mu Ye ni Chev ro let A ve o Av ru pa da bi rin ci E u ro NCAP ta ra fýn dan 2011 yý lýn da ken di seg men tin de Sý ný fý nýn En Gü ven li O to mo bi - li se çi len Ye ni Chev ro let A ve o, 2012 nin ilk ya rý sýn da Av ru pa da top lam 34 bin 310 a - det i le en çok sa tý lan Chev ro let mo de li ol du. Ye ni Chev ro let A ve o nun Tür ki ye de ki top - lam sa týþ ra ka mý ge çen se ne ye gö re % 59 ar týþ la 3 bin 904 a det o la rak ger çek leþ ti yý lý nýn ilk ya rý sýn da top lam 117 bin 500 a raç sa tý þý ger çek leþ ti ren Chev ro let Av ru pa, sa - týþ ra kam la rýn da ge çen se ne nin ay ný dö ne mi ne gö re % 10.9 luk bir bü yü me kay det ti. Sko da Fa bi a ya di zel se çe ne ði SKO DA Fa bi a nýn bek le nen ye ni di zel mo tor se çe ne ði Tür ki ye de sa tý þa su nul du. Fa bi a1.6 lt TDI CR, 100 ki lo met re de or ta la ma 3.6 lit re lik ya kýt tü ke ti miy le dik kat çe ki yor. Sko da, çev re ci ve dü þük ya kýt tü ke ti mi ne sa hip mo tor lar la do na týl mýþ mo del le ri ne bir ye ni si ni da ha ek le di. Ye ni le nen ta sa rý mý ve kom pakt bo yut la rýy la Sko da nýn be ðe ni len mo de li Fa bi a, ye ni tek no lo ji li 1.6 TDI CR di zel mo to ra sa hip ver si yo nuy la ba yi ler de ki ye ri ni al dý. Ford ser vis le rin de Ra ma za na ö zel FORD mar ka bi nek, ha fif ve or ta ti ca rî a raç sa hip le ri 4 yaþ ve ü ze ri a raç la ra KDV Biz den kam pan ya sý i le pe ri yo dik ba kým ve ya me ka nik o na rým lar da yüz de 18 KDV in di ri min den ya rar la ný yor. Ford, KDV Biz den kam pan ya sý i le o ri ji nal ye - dek par ça ve iþ çi lik hiz met le rin de KDV tu ta rý ka dar in di rim ya pý yor. Müþ te ri le ri - ne ka li te li ve uz man ser vis hiz me ti i le so run suz ve gü ven li bir sü rüþ sað la ma yý a maç la yan Ford O to san Ra ma zan a yý bo yun ca 4 yaþ ve üs tü Ford kul la ný cý la rý - ný yet ki li ser vis le re bek li yor. Sca ni a dan kam pan ya SCA NI A, müþ te ri le ri ne ö zel; a raç - la rý nýn ilk gün kü per for man sý ný ko - ru ma la rý ný sað la ya cak mo tor ya kýt sis te mi kam pan ya sý baþ la tý yor. Sca ni a, baþ lat tý ðý ser vis kam pan - ya sý i le müþ te ri le ri nin a raç la rý nýn ilk gün kü per for mans la rý ný ko ru ma la - rý ný a maç lý yor. Yýl so nu na ka dar ge çer li o la cak Mo tor ve Ya kýt Sis - te mi Kam pan ya sý i le bir lik te, Sca - ni a a raç la rý nýn ö mür le ri nin u za týl - ma sý, u zun va de de a raç de ðe ri nin ko run ma sý, böy le lik le a raç la rýn, kul la ný cý la rý na da ha çok ka zanç sað la ma sý he def le ni yor.

14 14 SPOR Y F.Bahçe'nin havuz tehdidi LONDRA 2012 Fenerbahçe Ku lü bü Yük sek Di van Ku ru lu'nda ko nu þan A ziz Yýl dý rým, "Þi ke den suç suz ol du ðu muz an la þý - la na ka dar, Fe ner bah çe'nin ha vuz da ol ma ma sý ný sað la ya ca ðýz" sözleri spor gündemine bomba gibi düþtü. SADRÝ ÞENER: Havuzdan çýkmalarý bizi etkilemez TRABZONSPOR Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner, Fe ner bah çe Baþ ka ný A - ziz Yýl dý rým'ýn Yük sel Di van Ku ru - lu'nda söy le di ði söz le re ce vap ver di. A ziz Yýl dý rým'ýn "Fe ner bah çe Ku lü - bü'nün þi ke den suç suz ol du ðu muz an la þý la na ka dar, Fe ner bah çe'nin ha - vuz da ol ma ma sý ný sað la ya ca ðýz." söy le mi ne ce vap ve ren Þe ner þu a - çýk la ma lar da bu lun du; "A ziz Yýl dý - rým'ýn söy lem le ri doð ru de ðil, bi zim de a dý mýz geç miþ, hep ay ný þey le ri söy lü yor. Hu ku ka say gý lý ol mak zo - rud na yýz. Hu kuk tar tý þý lýr sa dev let ol mak tan çý kar sý nýz. Biz her za man po li se, sav cý la ra, hu ku ka kar þý say gý - lý yýz. Fe ner bah çe ha vuz dan çý kar sa bi zi et ki le mez. Trab zons por al be ni si o lan bir ku lüp. A ma ha vu zun bo zu - la ca ðý ný zan net mi yo rum. N'DO YE'NÝN YA TAN TRANS FE RÝ Sadri Þe ner N'Do ye trans fe riy le il - gi li i se þu söz le ri söy le di; N'Do ye i le an laþ mýþ týk, a ma son ra dev re ye Lo - ko mo tif Mos ko va gir di. Biz yýl lýk 1.1 mil yon E u ro'ya al mýþ týk, ku lü bü ne i - se 6 mil yon ö de ye cek tik. Lo ko mo tif 7.5 ver miþ fut bol cu ya i se 1.8 ö de ye - cek ler miþ. Ya pa cak bir þey yok. Ýs - tan bul þeh ri nin ca zi be si ni ye ne mi - yo rum. Ýs tan bul ta kým la rý ný ye ne bi - li yo rum a ma trans fer de fut bol cu lar Ýs tan bul ta kým la rý ný de ðil, Ýs tan bul'u ter cih e di yor lar. GALATASARAY Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Adnan Öztürk, Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn Galatasaray hakkýnda yapmýþ olduðu açýklamalarýn temcit pilavý gibi devamlý önlerine geldiðini fakat cevap vermek istemediðini söyledi. Sarý-kýrmýzýlý kulübün kurucularýndan Ali Sami Yen, ölümünün 61. yýl dönümünde Feriköy Mezarlýðý'nda anma töreninde anýldý. Adnan Öztürk, törenin ardýndan gündemdeki konularla ilgili konuþtu. Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn Galatasaray Kulübü hakkýnda yapmýþ olduðu açýklamalarýn hatýrlatýlmasý üzerine Öztürk, "Ben bunlara cevap vermek istemiyorum. Temcit pilavý gibi önümüze tekrar tekrar getiriliyor. Belki baþkanýmýz cevap verebilir. Ayný sorular. Cevap vermek istemiyorum." dedi. Aziz Yýldýrým'ýn futbol yayýnlarýnýn yapýldýðý 'havuzdan çýkarýz' tehditi ile ilgili Adnan Öztürk, þunlarý ifade etti: "Aziz Yýldýrým'ýn havuzla ilgili mesajý bize deðil. O kurumlar bellidir. O kurumlar gerekli cevaplarý verir. Benim bildiðim o kurumlarla aralarý gayet iyiydi. Galatasaray havuzdan çýkar denize gireriz." Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, Divan Kurulu toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, "3 Temmuz'da Türk Fut bo lu nu e le ge çir mek is te yen le rin he de fi o la rak A ziz Yýl dý rým se çil miþ tir" dedi. Öztürk, Brezilyalý Melo'nun transfer çalýþmalarý konusunda þunlarý söyledi: "Spekülasyon olmamasý için tekrar söylüyorum. Galatasaray'da yeniden bir yapýlanma oldu. Bu yapýlanmada Fatih Terim futbol direktörüdür. Son gelinen noktada Galatasaray dünyadaki ve Avrupa'daki ekonomik gerçekleri göz önünde bulundururak çok ciddi bir teklif sunmuþtur. Teklif üç seneliktir. Teklif için fazla tweet'e gerek yok. Artýk evet ya da hayýr cevabý verilecektir. Fazla tweetler sýkýntý yapar. Galatasaray söyleyeceðini söyledi. Kimse de Galatasaray'dan üstün deðildir. Teklif verdik. Yadsýnmayacak bir teklif oldu. Zaman çabuk geçiyor. Bir an önce evet ya da hayýr cevabý gerekir." Bir gazetecinin Baþkan Ünal Aysal'ýn 'transferde pastanýn üzerindeki çilek' tabirini hatýrlatarak 'Çilek mevsimi geçiyor mu?' demesi üzerine Adnan Öztürk, "Çilek mevsimi geçmez." diye konuþtu. Galatasaray'ýn þampiyonluk kupasýnýn anma töreni için mezarlýða getirilmesi üzerine Adnan Öztürk, "Bugüne kadar adet miydi? Bundan 18 tane kupamýz var. Þampiyonlar Ligi kupasýný aldýðýmýz gün getiririz." diyerek þampiyonluk kupasýný görevlilere geri göndertti. Melih Doyuran / Ýstanbul FENERBAHÇE Ku lü bü Yük sek Di - van Ku ru lu'nda ko nu þan A ziz Yýl dý - rým, "Þi ke den suç suz ol du ðu muz an - la þý la na ka dar, Fe ner bah çe'nin ha - vuz da ol ma ma sý ný sað la ya ca ðýz." de - di. A ziz Yýl dý rým, Yük sek Di van Ku - ru lu Top lan tý sý'nda yap tý ðý a çýk la ma - da, þi ke den te miz le ne ne ka dar ha - vuz dan çý ka cak la rý ný söy le di. Yýl dý - rým, "Þi ke den suç suz ol du ðu muz an - la þý la na ka dar, Fe ner bah çe'nin ha - vuz da ol ma ma sý ný sað la ya ca ðýz." de - di. O lay la rýn baþ lan gý cý nýn 3 Tem - muz o la rak gö rül me si nin yan lýþ o la - ca ðý ný söy le yen Yýl dý rým, "Ka mu o yu þu nu i yi bil me li dir. Ba na ve Fe ner - bah çe'ye ya pý lan o pe ras yo nun ta ri hi - ni, 3 Tem muz o la rak gör mek bü yük bir ha ta o lur. TFF ko ri dor la rýn da dü - zen le nen ka ran lýk o lay la rýn son nok - ta sý 3 Tem muz gü nü o la rak kar þý mý - za çýk mýþ týr. Türk Fut bo lu nu e le ge - çir mek is te yen le rin he de fi o la rak A - ziz Yýl dý rým se çil miþ tir." di ye ko nuþ tu. BÝZ DEÐÝL, ONLAR AHLAKSIZ "Bi zim le maç sey re den ler, bi zi din le miþ ler" i fa de le ri ni kul la nan Fe ner bah çe Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, "3 Tem muz zih ni ye ti ör güt lü bir zih ni yet tir. Bi zim si lah lý suç ör gü tü ol ma dý ðý mý zý bi len Ga la ta sa ray lý yet ki li sav cý da bi li yor du. Bi zim bir lik te maç sey ret ti ði miz in san la - rýn, bi zi din le me le ri ve bi zi ah lak - sýz lýk la suç la ma la rý biz le ri çok üz - müþ tür. Ben on la ra ah lak sýz di yo - rum. Þi ke suç la ma sý na bi zi da hil et mek is te di ler." þek lin de ko nuþ tu. GÝZLÝ TOPLANTILAR YAPILDI Ye ni ya sa nýn giz li top lan tý lar la ha - zýr lan dý ðý ný söy le yen A ziz Yýl dý rým, "Ye ni ya sa nýn kim ler ta ra fýn dan ya - pýl dý ðý ný ve giz li top lan tý lar i le ya pýl - dý ðý a çýk ça bel li dir. Fe ner bah çe'nin þam pi yon ol ma sý nýn ar dýn dan sü reç baþ la týl mýþ ve Sav cý Berk'in, "Si vass - por ma çý ný ka zan ma say dý nýz, bu da va yý aç ma ya cak tým" a çýk la ma sý da bu du ru mun ö ze ti dir. Yar gý tay ka ra rý a çýk la na na ka dar ha vuz sis te - min den ay rýl mak is te dik le ri ni di le ge ti ren Fe ner bah çe Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, "E ðer biz bir yan lýþ yap - mýþ sak, di ðer ku lüp ler bu i þin i çin de ol ma ma lý dýr. Biz te miz le ne ne ka dar ha vuz dan çý ka ca ðýz. E ðer de ðil se o za man i kin ci mad de or ta ya çý kar. Ben þi ke yap mýþ sam Fe ner bah çe i - çin yap tým. Þi ke den suç suz ol du ðu - muz an la þý la na ka dar, Fe ner bah - çe'nin ha vuz da ol ma ma sý ný sað la ya - ca ðýz." þek lin de ko nuþ tu. Ki þi ler le ku rum la rýn ay rýl ma sý nýn doð ru ol - ma dý ðý ný da be lir ten A ziz Yýl dý rým, "E ðer ben þi ke yap mýþ sam bur nu Fe ner bah çe i çin yap tým. Ben A ziz Yýl dý rým i çin þi ke yap ma dým. Ki þi - ler le ku rum lar ay rý tu tu la maz." de di. Havuzdan çýkar, denize gireriz G.Saray Baþkan Yardýmcýsý Adnan Öztürk, Aziz Yýldýrým'ýn "havuzdan çýkarýz" sözlerine böyle cevap verdi. Beþiktaþ taktik ve kondisyon çalýþtý BE ÞÝK TAÞ Fut bol Ta ký mý, Spor To to Sü per Lig'de ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný yap tý ðý an tren - man la sür dür dü. Tek nik di rek tör Sa met Ay ba ba yö ne ti min de, BJK Nev zat De mir Te sis le ri'nde ger çek leþ ti ri len ba sý na ka pa lý an tren man da si - yah-be yaz lý e ki bin kon dis yon ve tak tik ça lýþ ma lar yap týk la rý bil di ril di. Ku lü bün in ter net si te sin den a lý nan bil gi ye gö re, sa kat lýk la rý ne de niy le te da vi - le ri ne de vam e di len Ýs ma il Köy ba þý, Mus ta fa Pek te mek ve U ður Bo ral'ýn ya ný sý ra, i zin li o lan Fer nan des i le ö zel iþ le ri ne de niy le Ýs pan ya'ya gi - den Es cu de an tren man da yer al ma dý. Cu mar te si gün kü an tren man da be li ne dar be a lan U ður Bo - ral ve sol ten do nu na dar be ge len Mus ta fa Pek te - mek'in te da vi le ri ne baþ lan dý ðý i fa de e dil di. Sýrbistan'ýn ün lü Spor ka na lý SOS, Orduspor Teknik Direktörü Hector Cuper'le röportaj yaptý. Beþiktaþ: Havuzda çok emeði geçti BEÞÝKTAÞ Ku lü bü Ý kin ci Baþ ka - ný Ah met Nur Çe bi, Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým'ýn, Sü per Lig nak len ya yýn ha vuz sis te mi ko nu sun da yap tý ðý a çýk - la ma lar la il gi li o la rak, ''Ken di e - mek ver di ði ve or ta ya çý kar dý ðý bu sis te me za rar ve re ce ði ne i - nan mý yo rum'' de di. Çe bi, ''Ký zýp da yor gan yak ma nýn bir ma na sý yok. A ziz Bey bir kýz gýn lýk la bu - nu söy le miþ tir. A ziz Bey bu ha - vuz i þi ne çok men fa at sað la mýþ bir baþ ka ný mýz dýr" dye konuþtu. Ali Sami Yen, ölümünün 61. yýl dönümünde anýldý Galatasaray Kulübü'nün kurucusu ve ilk baþkaný Ali Sami Yen, ölümünün 61. yýl dönümünde Ýstanbul'daki mezarý baþýnda anýldý. Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda gerçekleþtirilen anma törenine Galatasaray Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Adnan Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Semih Haznedaroðlu, Mehmet Cibara, Sedat Doðan, kulüp sportif koordinatörü Bülent Tulun ve basketbol þube koordinatörü Murat Özyer'le birlikte, bazý üyeler katýldý. Cuper Sýrbistan yerine Orduspor'u tercih etti SIR BÝS TAN'IN ün lü Spor ka na lý SOS, Or dus por Tek nik Di rek tö rü Hec tor Cu per'e, Or dus por Ku lü bün den ge - len tek lif i le ay ný za man da Sýr bis tan Mil li Ta ký mýn dan ge len tek li fi ne den ka bul et me di ði ni sor du. SOS ka na lý, Cu per i le ö zel bir rö por taj ya pa rak, Or dus por'un kamp ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi al dý. Cu per, ken di si ne so ru lan Ne den Sýr bis tan Mil li Ta ký mý Tek nik Di rek tör lü ðü ye - ri ne Or dus por'u ter cih et ti niz? so ru nu na, "O sü reç i le il gi li gö rüþ me le ri tam o la rak ha týr la mý yo rum a ma Or - dus por'u ka bul et tim." de di. Ün lü tek nik a dam, Tür ki - ye'ye ilk gel di ðin de de ga ze te ci le rin 'Ne den Or dus por'u ter cih et ti niz' so ru la rý i le kar þý laþ mýþ ce vap o la rak i se, "Ben bir ta kým dan tek lif gel di ðin de be nim i çin e vet le rin mi yok sa ha yýr la rýn mý da ha çok ol du ðu na ba kar e ðer e - vet ler çok i se o za man tek li fi ka bul e de rim' de miþ ti. Masa tenisi ikinci tur maçýnda Türk sporcu Bora Vang, Nijeryalý Aruya'yý 4-2 yenerek 3. tura çýktý. Bora Vang 3. tura yükseldi n2012 Londra Olimpiyatlarýnda, masa tenisinde mücadele eden Bora Vang, ikinci tur maçýnda Nijeryalý Quadri Aruya'yi 4-2 yendi. Excel Arena'da oynanan maça kötü baþlayan milli sporcu Bora Vang, ilk seti 11-6, ikinci seti de kaybetti. Üçüncü setten itibaren toparlanan ve bu seti 12-10, dördüncü seti de 11-2 kazanan Bora Vang, setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Beþinci seti alan ve ilk kez öne geçen 25 yaþýndaki Bora Vang, altýncý seti de yine ayný skorla almasýný bildi ve toplam 38 dakika süren maçý 4-2 kazanarak üçüncü tura yükselen taraf oldu. Bora Vang, 3. turda bugün TSÝ 12.00'da, 1 numaralý seribaþý Çinli Jike Zhang ile karþýlaþacak. 75 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Adem Kýlýçcý, Türkmen rakibi Nursahat Pazziyev'i 14-7 yenerek tur atladý. Adem Kýlýçcý yüzümüzü güldürdü n LONDRAOlimpiyat Oyunlarý'nda, 75 kiloda mücadele eden milli boksör Adem Kýlýçcý, Türkmen rakibi Nursahat Pazziyev'i 14-7 yenerek tur atladý. Ýngiltere'nin baþkenti Londra'daki Excel Arena'da ringe çýkan 26 yaþýndaki Kýlýçcý, ilk raundu 4-2 önde bitirdi. Rakibi karþýsýnda rahat bir oyun sergileyen milli boksör, ikinci raundu 6-3 aldý. Üstünlüðünü müsabaka sonuna kadar sürdüren Adem Kýlýçcý, son raundu 4-2, maçý da 14-7 kazanarak, sýkletinde son 16 sporcu arasýna kaldý. Milli sporcu, Sýrp Aleksandar Drenovak ile 2 Aðustos Perþembe günü çeyrek finale çýkma mücadelesi verecek. Filede Brezilya'ya boyun eðdik: 3-2 Salon: Earls Court Hakemler: Andrey Zenovich (Rusya), Mitchell Davidson (Kanada) Brezilya: Carvalho, Menezes, Castro, Ferreira, Pequeno, Claudino (Oliveira, Caixeta, Lins, Pereira) Türkiye: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir, Neriman Özsoy, Bahar Toksoy, Neslihan Darnel, Gözde Sonsýrma (Gülden Kuzubaþýoðlu, Gizem Güreþen, Esra Gümüþ, Özge Kýrdar Çemberci, Polen Uslupehlivan) Setler: 25-18, 23-25, 25-19, 25-27, Süre: 130 dakika (26, 28, 27, 32, 17) Yüzücü Hazal Sarýkaya elendi n LONDRA Olimpiyatlarý'nda yüzme branþýnda Türkiye'yi temsil eden Hazal Sarýkaya, kadýnlar 100 metre sýrtüstü yarýþmasýnda elendi. Aquatics Center'da yapýlan 45 sporcunun yarýþtýðý 100 metre sýrtüstü elemelerinde Hazal Sarýkaya, 1.04:80'lik derecesiyle 40. sýrayý alarak elendi. Yarý finale kalacak 16 sporcunun belirlendiði yarýþmanýn elemelerinde ilk sýrayý, 58.23'lük derecesiyle olimpiyat rekoru kýran Avustralyalý Emily Seebohm aldý. Bu dalda altýn madalya, yarýn baþlayacak final müsabakasý sonrasýnda verilecek. Çinli altýn vurdu nlondra Olimpiyatlarý'nda atýcýlýk 10 metre havalý tabanca yarýþmasýný, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Wenjun Guo kazandý ve altýn madalyanýn sahibi oldu.

15 15 y 11 RAMAZAN KA RÝ LE RÝN [Gü zel Kur ân O ku yan Meþ hur larýn] HA YAT LA RI Mu ham med Sýd dîk Min þâ vî, 29 O cak 1920 yý lýn da Ka hi re ye u zak lý ðý 500 km o lan Su hac mer ke zi ne bað lý Mun þe e ka sa ba sýn da, Cu ma ge ce si doð du. Ba ba sý meþ hur ka ri ler den Sýd dýk Sey yid Min þa vi dir. DÖRT YA ÞIN DA KUR ÂN E ÐÝ TÝ MÝ AL DI Mu ham med Sýd dik, dört ya þýn da E - bu Müs lim in ya nýn da ilk Kur ân e ði - ti mi ni al dý. E bu Müs lim, genç Mu - ham med in ka bi li yet li ol du ðu nu an la - yýn ca e hem mi yet le ü ze rin de dur du de he nüz se kiz ya þýn da i ken hýf zý ný ta mam la ma ya mu vaf fak ol du. On i ki ya þýn da am ca sý Ah med Sey yid i le bir lik te baþ þehir Ka hi re ye git ti. Bu ra da ho ca sý Þeyh Mu ham med Me - sud dan Ký ra at e ði ti mi al ma ya baþ la dý. Min þa vî, sa de ce ký ra at i lim le riy le ye - tin me yip, di ðer i lim le ri de ders al mak su re tiy le ken di si ni i yi ce ye tiþ tir di. AH MET ER GE NE KON Bediü l-kurra (Asrýn Emsâlsiz Okuyucusu) Muhammed Sýddýk Minþavî ( ) 15 ya þý na ge lin ce top lu mec - lis ler de Kur ân o ku ma ya baþ la dý yý lýn da am ca sý nýn ký zýy la ev len di yý lýn da Ka hi re Rad yo su ken di - si ni rad yo im ti ha ný na ça ðýr dý. Fa kat Mu ham med þöh re ti sev me di ði i çin bu dâ ve ti red det ti. Bu nun ü ze ri ne rad yo e ki bi kö ye ka dar ge le rek se si ni çek mek is te di ler. Bu ka ri ler ta ri hin de bir ilk ol du. Ýlk de fa bir rad yo e ki bi bir ka ri nin kö yü ne ka dar gi de rek çe kim yap ma tek li fin de bu lun du. Bu ta rih ten son ra Mu ham med Sýd - dîk Min þa vi, Mý sýr da en çok tu tu lan ka ri ler den ol du. Sa de ce Mý sýr da de - ðil, En do nez ya, Su ri ye, Pa kis tan, Ür - dün, Lib ya, Ce za yir, Ku veyt, I rak, Su - ud-i A ra bis tan ve Ma lez ya ya gi de rek bin ler ce ki þi ye Kur ân zi ya fe ti ver di. Min þa vi, Kur ân o ku du ðu za man din - le yen le ri að la ta cak ka dar his li o kur du. Min þâ vî, za man za man meþ hur ka - ri ler den Ab dul ba sit Ab düs sa med i le Ýs lâm ül ke le ri ne se ya hat ler dü zen le di. Git tik le ri yer ler de halk ta ra fýn dan coþ - kuy la kar þý lan dý lar. Ab düs sa med i le En - do nez ya da be ra ber o ku duk la rý Yu suf Sû re si hâ lâ a kýl lar da dýr. Ha ya tý müd de tin ce hiç bir mu sý kî e ði - ti mi al ma ma sý na rað men son de re ce öl - çü lü ve düz gün Kur ân o kur du. Mý sýr Di ya net Ýþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan Ze - ma lik Mes ci di ne Kehf Sû re si o ku ma sý i - çin ta yin e dil di. Öm rü nün so nu na ka dar bu ca mi de Kur ân o ku ma ya de vam et ti. 63 TE ZE HÝR LEN ME YE ÇA LI ÞIL DI 1963 te bir e ve Kur ân o ku ma ya çað rýl dý. O ku duk tan son ra ev sa hi bi ye mek ve mey ve yi ye lim di ye tek lif te bu lun du. Bu sý ra da ev sa hi bi nin ha be - ri ol ma dan ta ba ðý na giz li ce ze hir a týl - dý ðý aþ çý ta ra fýn dan ken di si ne ha ber ve ril di. Mu ham med Min þa vi bu su - ret le mut lak ö lüm den kur tul muþ ol - du. Ta ba ðý na ze hir at tý ran ki þi yi aþ çý - dan öð ren me si ne rað men ha ya tý bo - yun ca giz li tut tu yý lýn da ve re me ya ka lan dý. Dok tor lar o ku ma yý bý rak ma sý ný tem - bih le me le ri ne rað men o ku ma ya de - vam et ti. Has ta lý ðý gün den gü ne ar ta - rak de vam e der ken 1968 yý lýn da i kin ci ha ný mý hac va zi fe si ni i fa e der ken ve - fat et ti. Ken di si de 20 Ha zi ran 1969 se ne sin de 50 ya þýn da i ken ve fat et ti. Doð du ðun da ol du ðu gi bi ve fat et ti ði gün de Cu may dý. VE FA TI NI HÝS SET TÝ Mu ham med Min þa vi nin her za - man a yak ka bý sý ný bo yat tý ðý bir ço cuk var dý. Yi ne bir gün a yak ka bý sý ný bo - yat mýþ, pa ra yý u za týr ken: Bu sa na son ve ri þim dir. de miþ ti. Ha ki ka ten o ta rih ten son ra bir da ha a yak ka bý bo yat mak na sip ol ma dý. ÇOK MÜ TE VA ZÝ Ý DÝ On ca þöh re te rað men çok mü te va zý bir ha ya tý var dý. Be yaz bir en ta ri ve be - yaz bir tak ke gi yip e vi nin ö nü ne o tu rur - du. Ço ðu ki þi ya nýn dan geç ti ði hal de o - nu ta ný maz dý. O tur du ðu ci var da ki in - san lar la ve ya kýn ak ra ba la rýy la çok i yi ge çi nir, çok meþ hur ol ma sý na rað men halk tan bi ri gi bi du rur du. Fa kir le re kar - þý çok mer ha met li dav ra nýr dý. BE DÝ Ü L-KUR RA Mu ham med Sýd dýk Min þa vi za ma - nýn en i yi ka ri ler den ka bul e dil di. Müs tes - na bir ký ra at me to du ta kip e de rek Be di - u l-kur râ (As rýn em sâl siz o ku yu cu su) ün - va nýy la a ný lýr ol du. Ay ný za man da An de - lîb-i Kur ân (Kur ân bül bü lü), Hü zün Mem le ke ti nin Sul ta ný ün van la rý nýn da sa hi bi i di. Ha ya týn da en zi ya de Yu suf Sû re si ni o - kur du. Zi ra bu sû re o nun i çin a pay rý bir ma na i çe rir. O nu din le yen her ke sin or tak ka na a ti Yu suf A ley his se lâm ýn hüz nü nü si ne sin de sak lý yor þek lin dey di. Mu ham med Sýd dik Min þâ vi nin þu an yak la þýk 150 o ku yu þu bu lun mak ta - dýr. Mý sýr Kur ân Rad yo sun da ay da bir ter til ü ze re hatm-i þe ri fi ya yýn lan - ma ya de vam et mek te dir. Ve fa týn dan son ra a dý na Mý sýr da Mu ham med Sýd dîk el-min þâ vî Ca mi - i yap tý rýl dý. Ay ný þe kil de Mek ke de ken di a dý na bir ca mi in þa e dil miþ, yi ne Mek ke de ken di se siy le ban ta çe kil miþ e zan o kun mak ta dýr. MÝ NÝ HÝ KÂ YE LER NE VÝN A LAN Beklenen oðul AÞÇI an ne, oð lu nun da bu lun - du ðu yurt ta ye mek pi þir mek te - dir. Ýþ te ne fis ko ku lar i çin de ge - ne koþ tu ru yor. Ka pý zi li nin ça - lan se sin de oð lu nun ve ar ka daþ la - rý nýn gel di ði ni du yun ca göz le ri par lý yor. Boþ ders le rin den do la yý yur da er ken ge len oð lu þu nu ne de ol sa haf ta son la rý gö re bil mek te dir. Ý çin den Þim di mut fak ka pý sý týk - la tý la cak, oð lu þum Se ni çok öz le - dim, na sýl sýn an ne ci ðim? di ye cek, þöy le sý ký ca sa rý la cak di ye dü þü - nü yor. Fa kat oð lun dan ses çýk mý - yor. Da ya na ma yýp ken di si ses le ni - yor. Oð lum, oð lum. Hâ lâ o ðul, ar ka daþ la rýy la gü lüþ me ler eþ li ðin - de þa ka laþ mak ta dýr. An ne si ni duy ma mak ta dýr. An ne ýs rar cý ol - maz ve o nu sa rýp sar ma la yan ko - ku la rýn do luþ tu ðu mut fa ðýn da göz le rin den ak mak is te yen si cim - le ri ni yü re ði ne bas týr ma ya ça lýþ - mak ta dýr. Ken di si sor gu lar. On ca yýl hep yav ru la rý i çin ko þuþ tur muþ tur ko - þuþ tur ma sý na da, ön ce lik sý ra sý na ge lin ce ço cuk la rý hep ar ka daþ la rý - ný ter cih et miþ tir. Ýn sa nýn ha ya tý bo yun ca çok ar ka daþ la rý o lur; oy - sa tek bir an ne ve ba ba la rý var dýr. Bi rer ta ne de de-ni ne... Da yý, tey - ze, ha la, am ca, tey ze gi bi bi rin ci de re ce den ak ra ba la rý var dýr ve bun lar da sa yý lý sa yý da dýr. Öy ley se ar ka daþ la rý nýn sa yý sýz sa yý la rý nýn ca zi be si ne o la ki? Ar ka daþ lar ter - cih sý ra la ma sýn da hep ön kul var - lar da bu lu nu yor lar. He pi miz i çin bu ay rýn tý nýn çok ö nem li ye ri var ben ce. Siz ler han gi sý ra da sý nýz? ÝFTAR SOF RA SI MEB RU RE ÞEN LER HAZIRLANIÞI: n So ða nýn ka buk la rý so yu lup ren de le nir. Kýy ma ya ren de len miþ so ðan, tuz, ka ra bi ber, kim yon ko nu lup i yi ce yoð ru lur. El un la na - rak kýy ma dan fýn dýk bü yük lü ðün de par ça lar ko pa rý lýp el le yu var la nýp top þek li ne ge ti ri lir. Bir ten ce re ye et su yu ve su ko nu lup kay - na tý lýr. Kay na yan et su yu na ya pý lan kü çük KÖFTELÝ ÇORBA (YOÐURTLU) Mal ze me ler: 1 çor ba ka þý ðý te re ya - ðý ya rým su bar da ðý un 150 gr kýy ma ka ra bi ber, tuz 1 kü çük so ðan ký yýl mýþ de re o tu 3 çor ba ka þý ðý yo ðurt 1 a det yu mur ta 4 su bar da ðý et su yu 1 fin can sý vý yað köf te ler a tý lýr. Ký sýk a teþ te piþ me ye bý ra ký lýr. Bir kâ se ye yu mur ta sa rý sý yo ðurt ve un ko - nu lup ça tal la i yi ce çýr pý lýr. Kay na yan çor ba - nýn su yun dan ya rým su bar da ðý i lâ ve e di le - rek ka rýþ tý rýl dýk tan son ra çor ba ya i lâ ve e di - lip ka rýþ tý rý lýr. Bir mik tar da ha pi þi ril dik ten son ra a teþ ten a lý nýr. Bir ta va ya yað ve kýr mý - zý bi ber ko nu lup a teþ te kýz dý rý lýp çor ba nýn ü - ze rin de gez di ri lir. Sý cak o la rak ser vis ya pý lýr. A fi yet ol sun. RA MA ZAN FIK RA LA RI SE MA CEY HAN Sahurdaki nur SAHUR sa at le rin de u - ya nan ký zý na Sa fi naz: Kýzz E mi ne, ba key - rum að zý nun ta dý nu bi - ley sun, pi de le ri, bö rek le ri ak þam gö rün ce da ya na - mey sun. Sa hur da kal key - sun ba na bir ra hat lýk ver - mey sun. Kü çük ký zý: Kýz a na, on dan de - ðil dur. Ho ca muz Sa - hur da be re ket var, fe yiz var, nur var. Siz kü çük - su nuz, o ruç tut ma sa - nuz da o nur dan fay da - la nun de du. O nur ner - de dur? O nu gör me ye kalk tum da a. HÝ KÂ YE LERDEN HAKÝKATE DU Â Ey Fey yaz-ý Ra him! Bi zi müs te cap du â ya, mak bul i ba de te, meþ kur sa ye, mað fur a me le u - DENEMELER TOLGA YILDIRIM Pay laþ mak gö nül den ver mek tir Ýn san lar ne sil ler bo yun ca hep iç i çe ya þa mýþ - lar dýr, ya þan tý la rýn da ge rek iþ, ge rek se ö zel ha - yat la rý ge re ði bir te sa nüt ha kim ol muþ tur. Bu da ya nýþ ma hem mad dî hem de ma ne vî o la rak or ta ya çýk mýþ týr. Za ten pay la þým ol maz sa u huv - vet ol maz, u huv vet ol maz sa ne ti ce ol maz. O hal - de za man me kân ta ný mak sý zýn im kân la rý zor la - ya rak kar deþ lik duy gu la rý mý zý bü tün pý nar la ra a - kýt ma lý yýz, pe ki na sýl? Ra ma zan a yý tam da bu nun fýr sa tý di ye dü - þü nü yo rum, Ra ma zan ýn an la mý pay laþ mak - týr, Ra ma zan ýn an la mý üst üs te ek le mek tir, Ra ma zan ýn an la mý u zak la rý ya kýn et mek tir, sev dir mek tir, se vin dir mek tir, yak laþ mak týr, ya kýn laþ mak týr. Ra ma zan-ý Þe rif, fa ni dün ya da ba ki â le mi ka zan mak i çin bu lun du ðu muz bir yer hük - mün de dir, bi zi Al lah a yak laþ týr mak i çin bir ve si le dir. Ra ma zan-ý Þe rif te o ku nan her bir Kur ân har fi ne bin se vap var dýr, Ra ma zan-ý Þe rif in ol maz sa ol ma zý pay laþ mak týr. O za - man ne du ru yo ruz, bu gün bel ki bir ço cuk aç laþ týr! Bi zi fay da sýz i lim den, ya rar sýz a mel den, þük rü u nut tu ran ni met ten, sab rý a lýp gi den mu sî - bet ten, ak lý mah kûm e den duy gu lar dan, kal bi ya - ra la yan his ve he ve sa týn þid de tin den mah fuz kýl! Bi zi ru bu bi ye tin den mem nun kýl! Â min! ve Ce nâb-ý Rez zak-ý Mut lak se ni ve si le ký la - cak o ço cu ðu do yur mak i çin ve o gü lüm se - mey le se nin kar nýn do ya cak, gön lün ge niþ le - ye cek bi iz nil lah. Bir a ða be yi miz der di; Da ðýt, na sýl ol sa da - ðý la cak sýn ve bir ha tý ra: Ba ba o ðul ve an ne ak þam so kak ta ge zer ken çe kir dek a lýr lar, bir ban ka o tu rup ye me ye baþ la dýk la rýn da yan la - rý na bir kuþ ge lir sa lý na sa lý na, ço cuk tam u - çur ma ya ko þar ken ku þu, ba ba çe kir dek ten iþ - le yip bir ta ne a tar ku þa ve o da ne yi a lýp yer - ken ço cuk þaþ kýn ve ba ba: Ce nâb-ý Al lah bi zi ve si le kýl dý o ku þu do yur mak i çin der e þi ne. Pay laþ týk ça ar tar se vinç ler, pay laþ týk ça a za - lýr hü zün ler. Mar ket te a lýþ ve riþ ya par ken bir po þet de, kom þun i çin al, al ki gö nül le re gir, gö nül le ri al. Pay laþ! Öy le si ne pay laþ ki ru hun tit re sin, Ce nâb-ý Al lah Ku lum sen den ra zý ol dum de sin. Ce nâb-ý Al lah ý ra zý e de cek ka dar yar dým et tin mi? Ge ce le ri ya ta ða aç gi rip de u yu ya - ma yan la rý dü þün dün mü? Ya çöp ten ek mek top la mak i çin sa ba hýn er ken sa at le rin de kal - kan la rý? Yok sa çö pe a tý lan mil yon lar ca ek me - ði mi? E vet de rin den bir ah çek tik de ðil mi? Biz pay laþ ma ya ön ce gö nül ler den baþ la ya - lým, gö nül gö zü mü zü a çýp gö nül le re gi re lim! Ya zý mý zý, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) bir duâ sýy la bi ti re lim: Al la hým ba na gö nül zen - gin li ði ver. Â min. DER LE YEN: ORHAN ALAGÖZ Vicdan azabý DERVÝÞÝN bi ri bir gün öð ren ci le riy le soh bet e - der ken: - 30 yýl ön ce söy le di - ðim bir Oh! ke li me si yü zün den, yýl lar dýr töv - be e di yo rum, de miþ. Öð ren ci le ri çok þa - þýr mýþ. Der viþ de vam et miþ ko nuþ ma sý na: - Dük kân la rýn bu lun - du ðu bir çar þý da yan gýn çýk mýþ tý. Bü tün dük - kân lar yan mýþ tý. Bu nu ge lip ba na ha ber ve re - ne, he men ken di dük - kâ ný mýn du ru mu nu sor dum. Bir þey ol ma - dý ðý ný du yun ca Oh! de yi ver dim. Son ra ben - cil li ðim den u tan dým. Baþ ka la rý nýn ma lý mül - kü ya ný yor, ben Be - nim ki kur tul du di ye se - vi ni yo rum. Bu na sýl Müs lü man lýk! di ye dü - þün düm. Çok ü zül düm, að la dým, töv be et tim. Dük kâ ným da ki bü tün mal la rý fa kir fu ka ra ya da ðýt tým. 30 yýl dýr da töv be e di yo rum, hâ lâ vic dan a za býn dan kur - tu la ma dým.

16 y 11 RAMAZAN F O T O Ð R A F L A R I N D Ý L Ý R A M A Z A N N Â M E ER HAN AK KA YA Mu hab bet-i dün ya ey le di kam bur Üç e lif yan ya na, o lur yüz on bir Kalp bir, Al lah bir, va tan mem le ket bir Ýt ti had ve si lem Þehr-i Ra ma zan AB DUL LAH ÞA HÝN Gel bir de fa bak ha ki ka tin ö zü ne, Son ra nur dan sür me ler çek gö zü ne, Te fek kür le â lem le ri ey le sey ran Ça buk ge çi yor on bir ol du Ra ma zan. HA SAN ÞEN (ÝZ MÝR) RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE Ramazan orucu kimlere farzdýr? Hem görmüyor musunuz ki, zemini size ne keyfiyette sermiþiz, ne kadar hikmetle tefriþ etmiþiz. O yerde daðlarý tesbit etmiþiz, denizin istilâsýndan muhâfaza etmiþiz. (Sözler) Ce nâb-ý Hak e mir le ri ni güç ye ti re bi len le re tek lif et miþ; güç ye ti re me yen le ri e mir le ri ni yap mak tan af fet miþ tir. Ra ma zan a yý nýn gir me siy le be râ ber Ra ma zan o ru cu; Müs lü man o lan, er gen lik ça ðýn da bu lu nan ve a kýl lý o lan her ke se farz dýr. Tek lif ça ðý na gel me miþ ço cuk la ra o ruç farz de ðil dir. Bu nun la be ra ber güç ve tâ kat le ri ni aþ ma mak kay dýy la, ço cuk la rý mý zýn o ruç tut ma is tek ve ar zû la rý - ný ge ri çe vir me mek lâ zým dýr. On la rýn o kü çük di mað la rý nýn, o ruç i bâ de ti nin haz zý ný tat ma la rý na bü yük ler yar dým cý ol ma lý lar. Bu ay da mü kel lef o lan lar dan, an cak has ta o lan lar ve se fe rî bu lu nan lar o ruç tut ma ya bi lir ler. Has ta lý ðýn öl çü sü, ki þi nin tâ ka ti nin ke sil me si ve o ruç tu ta ma ya cak öl çü de güç süz lü ðe uð ra ma sý dýr. Ka dýn lar da ha yýz ve ya ni fas lý hal le rin de sý kýn tý ve e zâ dan u zak ol ma dýk la rý i çin, Ce - nâb-ý Hakk ýn þef ka ti ge re ðin ce o ruç tut maz lar. Se fe rî li ðin öl çü sü, na ma zý ký salt ma yý mu bah ký lan bir me sâ fe ye ya pý lan yol cu luk tur. Ya ni en az 90 ki lo met re lik bir me sâ fe ye ya pý lan ký sa yol cu luk lar dýr. An cak böy le yol cu luk lar da me þak kat ol ma dý ðýn da o ru cu tut mak ta fay da var dýr. Çün kü gü nü müz de yol cu luk lar da me þak ka tin ve zor lu ðun he men he men ol ma dý ðý ný söy le mek müm kün dür. PEY GAM BE RÝ MÝ ZÝN Ý MAN DÂ VÂ SI Fa ti ha Sû re si nin nü zu lün den bir müd det son ra, tak ri ben gün son ra Pey gam be ri miz (asm) yol da gi der ken â ni den bir ses i þi tir. Ba þý ný kal dý rýp ba kar ki Ceb ra il (as) as lî su re tin de yer le gök a ra sýn da bir kür sü ü ze rin de Pey gam be ri mi ze (asm) gö rü nür. Pey gam be ri miz (asm) ür pe re rek ye re yý ðý lýr. Gö rün tü kay bol duk tan son ra he men e vi ne dö ner ve Zem mi lû nî, zem mi lû nî (Be ni ör tü nüz, be ni ör tü nüz) der. He men Hz. Ha ti ce (ra) bir ör tü i le Pey gam be ri mi zin (asm) ü ze ri ni ör ter ve din len me si ni sað lar. Pey gam be ri miz (asm) ör tü nün al tý na gi rin ce Ceb ra il (as) ge lir ve Pey gam be ri mi zin (asm) kal bi ne þu â yet le ri vah - M. A LÝ KA YA Müddessir Sû re sinin nüzulü ye der: Ey el bi se si ne bü rü ne rek o tu ran sev gi li Ha bi bim! Kalk! Ar týk u yu ma ve din len me za ma ný de ðil dir. Ýn san la rý Rab bin den ge le cek o lan bir a zap i le u yar. Rab bi ni zi kir ve tes bih e de rek a dý ný ve þa ný ný yü celt. El bi se ni te miz le. Te miz o la rak O nun hu zu ru na dur. Bütün kö tü lük le ri ve çir kin iþ le ri terk et. Yap tý ðýn i yi li ði de çok gör me. Rab bin den sa na ge len her þe ye sab ret. Gö re vin de sa býr lý ol. 1 Ceb ra il in (as) git me sin den son ra Pey gam be ri miz (asm) ge len vah yi kal bin de ya zý lý bul du. O ku nan â yet ler bü tün ben li ði ni sar mýþ tý ve kal bi ne yer leþ miþ ti ve kal bin den bir tür lü çýk mý yor du. Bu du rum dan hem deh þet a lý yor, hem de kor ku yor du. Bun dan son ra Ceb ra il (as), Pey gam be ri miz den (asm) ay rýl maz ol muþ tu. Her za man ge li yor ve her ha lin de Pey gam be ri mi ze (asm) yar dým cý o lu yor du. Her ge li þin de de Al lah ýn Fer ma ný o lan vah yi ge tir mi yor du. Pey gam be ri miz (asm) i le hu su sî soh bet e di yor ve Pey gam be ri mi zi (asm) vah yi tat bi ke ve teb li ðe ha zýr lý yor du. Bu be ra ber lik o de re ce ye var mýþ tý ki, Hz. Ha ti ce nin (ra) ka dýn kal bi du rum dan en di þe e der ol du. Pey gam be ri mi zin (asm) bu yal nýz lý ðý sev me si ni ve de vam lý Ba na Ceb ra il ge li yor, o nun la soh bet e di yo rum de me si ni am ca sý nýn oð lu Va ra ka b. Nev fel e an lat tý. Va ra ka o nun en di þe le ri ni gi de re cek tel kin ler de bu lun du. Ha ti ce nin (ra) kal bi nin tat min ol ma sý i çin de o na bir tek lif te bu - lun du: Hz. Mu ham med in (asm) ya ný na Ceb ra il (as) gel di ði ni söy le di ði za man ba þý ný aç. E ðer o me lek i se, sen ba þý ný aç tý ðýn za man kay bo la cak týr. Þa yet o gö rü nen þey tan i se kay bol ma ya cak ve gö rün me ye de vam e de cek tir. O za man o nun me lek mi, yok sa þey tan mý ol du ðu nu bi lir sin de di. Hz. Ha ti ce (ra) Pey gam be ri mi ze (asm) ge le rek Þa yet me le ði gö rür sen gel di ði ni ba na da ha ber ver de di. Ceb ra il (as) ge lin ce Pey gam be ri miz (asm) ha ber ver di. Gel di iþ te þu ra da de di. Hz. Ha ti ce ba þýn dan ör tü sü nü çý kar dý ve Þim di gö rü yor mu sun? de di. Pey gam be ri miz (asm) Ha yýr! Ar týk o nu gö re mi yo rum de di. O za man Hz. Ha ti ce (r.an hâ) Ar týk ben ke sin lik le ka na at ge tir dim ki o ger çek ten bir me lek tir. Zi ra þey tan ol say dý bu hal de bi zi terk et mez di de di. 2 Dip not lar: 1- Müd des sir Sû re si, Ýbn-i Hi þam, Si re, 1:154. HAY VAN LAR Â LE MÝ ME LÝ KE KA BAY Ba li na lar de niz de ya þa ma ya çok mü sa it ya ra týl mýþ lar dýr. Ka za ra ký yý ya vur ma dýk la rý sü re ce ký yý ya yak laþ maz lar. Ký yý ya vur duk la rýn da i se ge nel de ö lür ler. Bü yük ba li na tür le rin den o lan u zun ba li na 100 yýl, ma vi ba li na 90 yýl, ga ga lý ba li na i se yak la þýk 36 Balinalar yýl ka dar ya þar. Yer yü zün de ya þa mýþ en bü yük hay van ma vi ba li na dýr. Bir ma vi ba li na, en bü yük di no zo run bi le üç ka tý ka dar ko ca man dýr. Ye tiþ kin bir di þi ma vi ba li na, 30 met re den da ha u zun, 150 ton dan da ha a ðýr dýr. Bir in sa nýn 60 ki lo ol du ðu nu farz e de lim. Bu du rum da, 150 ton ge len bir bü yük ba li na, 2500 in sa nýn a ðýr lý ðý na denk o la cak týr. Ba li na la rýn sev gi do lu kos ko ca man bir kalp le ri var dýr. Tam bir o to mo bil bü yük lü ðün de! Bu sev gi do lu kalp, her sa ni ye yak la þýk on ton kan pom pa lar. Ba li na lar i ri cüs se le ri ne rað men, bes le nir ken pek mü te va zý dýr lar. Ý çi ne yüz a det in sa nýn sý ða bi le ce ði dev a ðýz la rý na, yak la þýk 3-4 ton ge len ko ca man dil le ri ne rað men (bir fil den da ha a ðýr!), a ðýz la rýn da ki çu buk lu ya pý lar dan do la yý bir kar pu zu bi le yi ye mez ler. Yi ye bi le cek le ri en bü yük þey, bir por ta kal o la bi lir an cak. Bu yüz den kü çük de niz can lý la rýy la bes le nir ler. Bu da mil yon lar ca de niz can lý sý de mek tir! Dü þün se ni ze, bü yük ba li na lar dan bir ta ne si gün de 4 ton yi ye cek tü ke ti yor. Kim bi lir kaç ta ne kü çük de niz hay va ný nýn top la mý 4 ton ya pý yor dur... Bu na rað men o kü çük de niz hay van la rý nýn sa yý sý a zal mý yor. Ýl miy le ve hik me tiy le her þe yi ku þa tan Al lah, bu ra da da ya rat tý ðý den ge yi ko ru yor. Kay nak: A ni mals of the World, Par ra gon, KÂ Ý NAT KÝ TA BI MUSTAFA ÖZ TÜRK ÇÜ Dünyamýzýn direkleri: Daðlar Þu ya zý yý ka le me a lýr ken kar þým da bu lu nan yük sek Ar tos Da ðý na ba ký yo rum. Van Gö lü ký yý sýn da, Ge vaþ il çe si nin gü ne yin de yer a lan sý ra dað lar dýr. Zir ve sin de kar var dýr. Bu lun du ðum Van Gö lü ký yý sýn - da, yur du mu zun i kin ci yük sek da ðý Süp han Da ðý da bü tün haþ me tiy le gö rül mek te dir. Dað la rý kar þý ma a la rak yaz ma nýn mut lu lu ðu nu ya þý yo rum. Her bi ri si, yer yü zü nün den ge si ni sað lar þe kil de ya ra týl mýþ ay rý bi rer di rek ler dir. Nur un sa týr a ra la rý na na zar gez di re rek, A ziz Üs ta dý mýn dað lar la il gi li mü ba rek söz le ri ni so lu yo rum Þöy le bu yu ru yor Üs tad ým: Dað lar da hi, zel ze le te si râ týn dan ze mi nin sü kû ne ti ne ve i çin de ki da hi lî in ký lâ bât fýr tý na la rýn dan sü kû tu na ve de niz le rin is ti lâ sýn dan kur tul ma sý na; ve ha va nýn gâ zât-ý mu zýr ra dan tas fi ye si ne; ve su yun mu hâ fa za ve id di har la rý na; ve zî ha yat la ra lâ zým o lan mâ den le rin ha zî ne dar lý ðý na et ti ði hiz met le riy le ve hik met le riy le Se ni ta ný yor lar ve ta nýt tý rý yor lar. (3. Þu â) Haþ met le riy le ruh lar da tat lý e sin ti ler mey da na ge tir me le ri nin ya ný sý ra, hik met ve fa i de le riy le de bir Rabb-i Ra hî min var lý ðý ný göz ler ö nü ne ser mek te dir dað lar Dað lar i le ça ðýr mýþ Mev lâ sý ný bi zim Yu nus ya ÇOCUKÇA MERVE ÝRÝYARI Bir o ruç, bin ka zan dý rýr ÇARÞIDAN al dým bir ta ne, e ve gel dim bin ta ne, bu ne dir? E vet, bu nar mey ve si dir. Pe ki, i çin den bo nus la rý i le biz le re se lâm ve rin ce han gi miz se vin mi yo ruz. Ra ma zan o ru cu nun da bin ta ne se vap sak lý dýr i çin de. Týp ký bir bil gi sa yar o yu nun da ki Ma ri o ka rak te ri gi bi, a ma bu se fer biz kim se yi kur tar ma yýz. O ruç bi zi kur tar ma ya ge lir. Pe ki, o nun en gel le ri mi? - Nef si miz - Çev re miz - Ýz le dik le ri miz Ve da ha bir çok et ken a ma biz ler ço cuk o ru cu muz ya rým ol sa bi le bu bo nu sun ya rý sý ný da ka za na bi li riz. O za man nar gi bi kýy met le ni riz. Pe ki, nar ne ye ya ký þýr? Me se lâ çok kýy met li a þu re nin ü ze ri ni þah lan dý rýr ve o nu gös te riþ li ký lar. Týp ký ge lin e vi gi bi ci ci li bi ci li ya par. O ruç da bi zi süs ler iþ te. Ma ne vî bir gü zel lik ka tar. O za man bu u zun gün ler de yü zü müz sa rý ol sa da göz le ri miz bay gýn ol sa da, ru hu muz çok gü zel o la cak týr. * Kim se yi din le me ye lim. Sý cak ta o ruç tu ta bil me þan sý mýz bel ki her za man e li mi ze geç me ye cek bir ve si le dir bi zim i çin.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı