Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir"

Transkript

1

2

3 Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l k getirmek, yenilikçi olmakla mümkün olabilir. Yenilikçi olmak ise al fl lagelmifl kurallar sorgulamakla bafllar. Bütün bunlar n bafllang c ise inançt r: Hem kendine, hem ekibe hem de yapabileceklerine! çi inançla doldurulmam fl aksiyonlar ise bir heves olarak kal r. fl dünyas muhteflem sonuçlar getirebilecek aksiyona dönüflmemifl heveslerle doludur. Elbette ODE yi yal t m sektöründe entegre bir tesis olarak tasarlamak ve bunu hayata geçirecek aksiyonda olmak uzun y llara dayanan bir dilekti. Var olan kapasitemizi yükseltirken, ürün yelpazemizde eksik olan cam yünü üretimini bafllatmak da ilk hedeflerimiz aras ndayd Eylül ü uzun y llardan beri bekledi imiz cam yünü üretiminin bafllad dönem oldu. Cam yünü yat r m m z, cirosal anlamda ODE ye y ll k 50 milyon dolar de er katarken ülke ekonomisi için de önemli olacak. Önümüzdeki günlerde girmeyi hedefledi imiz Avrupa yap malzemeleri pazar nda elimizi güçlendirecek olan bu yat r m n, Türkiye den bir marka yarat m sürecinde de katk s olacak. Bu anlamda fl Gelifltirme ve Stratejik Planlama departman m z yenilikçi yaklafl m m z sürdürmemize olanak sa layacak. Yenilikçi olmak ezber bozar demifltik! ODE pek çok kurum ve kurulufltan baflar lar ve sektöre katk lar nedeniyle ödüller al yor. Sektörün geliflimine katk da bulunmak, yal t m n gereklili i konusunda toplumu bilinçlendirmek ve bunu bir STK gibi beklentisiz yapmak ODE nin misyonu. nan yoruz ki yal t m sektörünü büyütmeden pazardan daha çok pay almay istemek do ru bir yaklafl m de il. ODE, yapt yapt r mlar ve var olan performans n artt rarak 2007 itibariyle cirosal anlamda kayda de er ölçülebilir bir büyüme gösterdi. En büyük ikinci 500 flirket içinde 193 s ra yukar ya ç karak 261. oldu y l nda ODE nin hedefi ilk 500 içinde olmak. Yapt m z ifle inanc m z, ODE olarak ald m z baflar l sonuçlar kiflisel olarak beni de motive ediyor. Ernest&Young ile Milliyet in birlikte düzenledikleri Y l n Giriflimcisi ni seçen yar flmaya kat lma iste im de ODE de yapt klar m za olan inanc m n sonucuydu. Türkiye de Y l n Giriflimcisi seçilmek ve Türkiye yi Monte Carlo da temsil etmek de yine bu inanc n sonucu. Daha iflin bafl nda inanmak her fleydir dememifl miydik? Bir kez daha tekrarl yorum ki inanmak her fleydir! ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ODE PUSULA > EK M

4 mtiyaz Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Müge Güney Yay n Kurulu Orhan Turan - Ifl l Ar da Faruk Öz Ali Türker Öykü Soysal Müge Güney Bar fl Demirdelen Nurten driso lu Emine Arlat Merhaba ODE h z na yetiflilemez bir flekilde büyüyor, yenileniyor. Pusula dergimiz de, bu büyümeye paralel olarak her say s nda daha ilginç konularla sizleri kucakl yor. Yeni say m z n kapak konusunu Yönetim Kurulu Baflkan m z Orhan Turan n Ernst & Young Türkiye taraf ndan Y l n Giriflimcisi seçilmesinin ard ndan Monte Carlo daki büyük yar flta Türkiye yi temsili ve bu y l n hemen hemen her günü bize ayn heyecan yaflatan camyünü yat r m m z oluflturuyor. F r n m z ateflleyerek camyünü üretimi için önemli bir ad m daha att k. Her say m zda bayilerimizden birini sizlerle buluflturuyor, bir mimar n gözünden yal t m n önemini vurguluyor, bir emlak editörünün uzman görüflüne baflvuruyoruz. Bu say m zda da belirlenen disiplin bafll klar alt nda sizleri Elaz bayisi ED Yap ile tan flt raca z. Kent ve Mimari sayfalar nda Mimar Tülin Hadi yi a rlad k ve Türkiye konut piyasas ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi Emlak Editörü Fatma Koflar dinledik. Umar m çevirdi iniz her sayfada bizimle beraber heyecan duyacak, ODE deki geliflmeleri ilgiyle takip edeceksiniz. Hep birlikte daha nice baflar lara.. Sevgiler Kurumsal letiflim Uzman Yard mc s Müge Güney Yönetim Adresi Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Tel: Faks: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Tu ba Y ld r m Nilgün Eryeflil Foto raf Onur Evrensel Görsel Uygulama P nar Gazanfer Müjgan Ero lu Murat Helvac Bask Tarihi Ekim 2008 Bask ve Cilt Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) 5 ODE PUSULA > EK M 2008

5 içindekiler sektörden haberler > 6-15 > Is Yal t m ile hem bütçeniz hem çevre korunacak > EU Build Projesi, uluslararas bir konferans ile tan t ld > hracatta Türk nflaat Sektörü bekledi i deste i görürse sektörü kimse tutamaz projelerimiz > > Akgün Elaz Hotel in sahibi Metin Akgün: Yal t m n sa layaca en büyük fayda, tabii ki enerji tasarrufudur > Y lmaz Mimarl k Mühendislik in tercihi ODE Yal t m kent ve mimari > > Yal t m, ekonomik ve kaliteli bir çözüm ODE haberler > > Orhan Turan, Monte Carlo da Türk giriflimcisini temsil etti. > Cay Yünü Fabrikam z üretime geçiyor. > ODE, ikinci SO 500 listesinde tam 193 s ra birden t rmand. > ODE Yal t m ana sponsorlu uyla Ekolojik gökdelen mucidi Ken Yeang Türk mimarlar yla bulufltu. tedarikçilerimiz > > Horoz Lojistik, ODE nin ihtiyaçlar na süratle karfl l k veriyor bayilerimiz > 60 > ODE nin kalitesi do uda y ld zlafl yor uzman gözüyle > > Türkiye nin konut aç büyük gezi > > En yak n komflu: Bulgaristan ODE PUSULA > EK M

6 sektörden haberler > Enerji verimlili i yasas aynen geçti Kanun, enerjinin üretim, iletim, da t m ve tüketim aflamalar nda endüstriyel iflletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve da t m flebekelerinde ve ulafl mda enerji verimlili inin art r lmas n n desteklenmesine; toplum genelinde enerji bilincinin gelifltirilmesine; yenilenebilir enerji kaynaklar ndan yararlan lmas na yönelik usul ve esaslar kaps yor. Kanuna göre, enerji verimlili i çal flmalar n n ülke genelinde ilgili kurulufllarca etkin olarak yürütülmesi, sonuçlar n n izlenmesi ve koordinasyonu amac yla Enerji Verimlili i Koordinasyon Kurulu oluflturulacak. Elektrik flleri Etüt daresi (E E) Genel Müdürlü ü, meslek odalar na ve üniversitelere, uygulamal e itim yapabilmeleri ve flirketleri yetkilendirebilmeleri için kurul onay yla yetki belgesi verecek. Endüstriyel iflletmeler, çal flanlar aras ndan enerji yöneticisi görevlendirecek. 16 baraj özel sektöre geçecek Baflbakan Tayyip Erdo an n talimat yla haz rlanan ve ller Bankas 'n n yap s n de ifltirerek bütün belediyelere su götürme yetkisini DS ye devreden teklif TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi. Yasayla hazinenin borçlanmas nedeniyle kredi görüflmeleri tamamlanamayan 16 baraj n yap m ve iflletimi de özel sektöre devredilecek. Bu barajlar: Bayram, Ba l k, Artvin, Gürsö üt, Karg, Alpaslan 2, Hakkari, Konaktepe 1-2, Beyhani, Do anl, Kaleköy, Çukurca, Eriç, Pervari, Durak ve Mut. Kaynak: 7 ODE PUSULA > EK M 2008

7 Is Yal t m ile hem bütçeniz hem çevre korunacak Dünyada fosil yak t tüketiminde hâlâ 13. s rada yer alan Türkiye, küresel s nmayla mücadeleyi öngören Kyoto Protokolü'nü imzalad takdirde, sera gaz emisyonunu yüzde 60 azaltmak zorunda kalacak. Sera etkisi yapan gazlar n sal m n azaltmak için al nacak önlemlerin bafl nda enerji tasarrufu geliyor. Enerjinin yüzde 34'ünü konutlarda kullanan ülkemizde, bir binada harcanan enerjinin yüzde 80'i ise s tma amaçl olarak tüketiliyor. Bu durumda, konut bafl na atmosfere yay lan karbon dioksit miktar n yar yar ya azaltacak olan s yal t m uygulamalar, gereklili in ötesinde acil bir zorunluluk haline geliyor. Ülkemizde s yal t m bilincinin geliflmesini misyon edinen XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, bu y l Dünya Çevre Günü'ne ülkemiz aç s ndan sevindirici bir geliflme ile girildi ini ve Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü imzalama yolundaki çal flmalar n n yaflan labilir bir çevre için çok önemli bir ad m oldu unu vurguluyor. XPSDER den yap lan aç klamaya göre, Türkiye'nin protokolü imzalad nda, flu anda dünya toplam emisyonunun yüzde 1.3'ü kadar olan sera gaz emisyonunu yüzde 60 azaltarak, yüzde 0.5'e çekmek zorunda kalacak ve bu rakamlara ulaflabilmenin en önemli ön koflulu ise s yal t m. Ülkemizdeki binalar n yaklafl k yüzde 92'sinin yal t ms z oldu unun alt n çizen XPSDER, Kyoto ile yal t m n ciddi bir zorunluluk haline gelece ine ve bu sayede hem küresel s nma ile mücadeleye katk sa lanaca na hem de yal t m sektörünün ciddi bir büyüme trendine girece ine dikkat çekiyor. XPSDER'in söylemine göre, s yal t m ile binalar n s tma ve so utma giderlerinde ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sa lan yor ve bu tasarrufun s tma ve so utmadan kaynaklanan sera gaz sal m n n da yar yar ya azalt lmas anlam na geliyor. Is yal t m n n avantajlar n yakalayabilmek de ancak standartlara uygun ürünlerle mümkün oluyor. Çevre dostu XPS Is Yal t m Levhalar, yal t m performans n bina ömrü boyunca koruyor. Bu sayede bina ömrü boyunca enerji tasarrufu sa layarak hem aile ve ülke ekonomisine katk da bulunuyor, hem de küresel s nma ile savafl yor. Üstelik s yal t m n n maliyeti, bir binan n toplam maliyetinin sadece yüzde 3 ila 5'i kadar ve sa lad tasarrufla birkaç y l içinde kendini ödüyor. Alplerde kar 20 y ld r azal yor... sviçre Alplerinde 1980'lerden bu yana kar ya fl n n azald ve Alplere 20 y ld r eskisi gibi kar ya mad bildirildi. sviçre'deki Federal Kar ve Ç Araflt rma Enstitüsünden Christoph Marty, 60 y l kapsayan meteorolojik verileri inceleyerek, 80li y llar n sonunda Alplerdeki kar oran nda ani düflüfl oldu u sonucuna vard. 20 y ld r kar ya an günlerin ortalama say s n n hiç bu kadar az olmad n belirten Marty, baz k fllar, kar miktar n n 80'lerin bafl ndakinden yüzde 60 az oldu unu söyledi. Daha önce yap lan araflt rmalar küresel s nman n Alplere etkisini göstermifl olsa da bu araflt rma ilk kez metre yükseklikte 34 istasyondan toplanan 10 y ll k yeni verileri kapsamas bak m ndan önem tafl yor. Marty nin araflt rmas n n sonuçlar Geophysical Research Letters dergisinde yay mlanacak. Kaynak: Dakika&ArticleID=757983&Date= ODE PUSULA > EK M

8 sektörden haberler > EU Build Projesi, uluslararas bir konferans ile tan t ld Türk müteahhitleri dünyada ABD ve Çin i takiben 3. s rada yer al yor. +50 ve -50 derece s cakl klarda çal flan müteahhitlerimiz, bölgesel güç olan inflaat malzemesi sanayicilerimizle AB ye çoktan girdik! Haziran 2008 tarihleri aras nda, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) taraf ndan organize edilen ve Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen ( nflaat Malzemeleri Sektöründe AB'ye Uyum ve flbirli inin Olas Etkileri Konusunda Fark ndal k Yaratma Projesi (EUbuild Projesi) Uluslararas Aç l fl Konferans, Bo aziçi Üniversitesi'nin Uçaksavar kampusünde gerçeklefltirildi. Yo un bir kat l mla gerçeklefltirilen konferans n aç l fl konuflmalar n MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dr. Hilmi Güler, Avrupa Komisyonu flletmeler ve Sanayi Bölümü Baflkan Yard mc s Tapani Mikkeli, stanbul Sanayi Odas Baflkan Yard mc s Nuri Tuna, BACIW Yönetim Kurulu Baflkan Yordan Nikolov (Bulgaristan), APMCR Baflkan Claudiu Georgescu (Romanya) ve Eczac bafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl yapt. Aç l fl Dr. Hilmi Güler T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Orhan Turan MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczacıbafl Eczacıbafl Holding Yönetim Kurulu Bflk. 9 ODE PUSULA > EK M 2008

9 konuflmalar n n ard ndan EUbuild Projesi'nin tan t m n s ras yla MSAD Genel Sekreteri Selda Baflbu o lu, CEPMC Genel Sekreteri Christine Beunen ve CPA Sanayi flleri Direktörü John Tebbit yapt. Befl oturumdan oluflan konferansa alan n n uzmanlar, akademisyenler ve bürokratlar konuflmac olarak kat ld. Birinci oturumda Avrupa Birli i Politikalar ve Sanayi, ikinci oturumda Avrupa Birli i ve nflaat Sektörü, üçüncü oturumda nflaat Sanayinin Avrupa Birli i'ne Uyumu ve Rekabet, dördüncü oturumda Binalarda Enerji Verimlili i, beflinci oturumda nflaat ve Çevre bafll alt nda EUbuild projesi ele al nd. Konferans, MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan' n Laszlo Borbely Romanya Bayındırlık Kalkınma ve Konut Bakanı konferans sonuç bildirgesini okumas yla sona erdi. EUbuild Projesi MSAD, EUbuild Projesi ile Avrupa Komisyonu'ndan tam destek alarak uygulamaya konulan 10 proje aras na girdi ve proje lideri oldu. Türk inflaat malzemeleri sektörü ile Bulgaristan, H rvatistan ve Romanya'daki sektörlerin Avrupa Birli i sürecine uyumu do rultusunda AB Komisyonu taraf ndan fonlanan EUbuild projesi, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i'nin ( MSAD) liderli inde hayata geçiriliyor. Projeye, Türkiye'de Bay nd rl k ve skan Bakan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan, Romanya'dan Bay nd rl k ve Konut Bakan 'n n yan s ra tüm sektör kurum ve örgütleri de destek veriyor. Claudiu Georgescu APMCR Baflkanı Romanya Proje ayr ca, Romanya nflaat Malzemesi Üreticileri Derne i (APMCR), Bulgaristan Yal t m Ürünleri Üreticileri Derne i (BACIW), ngiltere nflaat Malzemesi Üreticileri Derne i (CPA) ve Avrupa nflaat Malzemesi Üreticileri Konseyi'nin (CEPMC) ortakl nda gerçeklefltiriliyor. EUbuild Projesi'ne, sektör firmalar ndan tam destek Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'daki inflaat malzemeleri sektörünün, sektör temsilcisi kurulufllar vas tas yla AB müktesebat ve yap malzemelerindeki AB standartlar hakk nda bilgilendirilmesini hedefleyen ve sektörel anlamda taraflar n güçlerini birlefltirdi i EUbuild Projesi, MSAD üyelerinden de tam destek görüyor. Ampul fabrikas kural m Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, aç l fl konuflmas nda, son zamanlarda enerji verimlili inin çok önem kazand n ifade etti. Petrol fiyatlar nda meydana gelen beklentilere dikkat çekti ve bu art fl n enerji verimlili ini çok önemli bir konuma getirdi ini söyledi. Yal t m sektörünün önemli bir yat r m ve istihdam alan oldu undan söz eden Güler, Enerji verimlili ini sadece bir uygulama de il, bir kaynak olarak görmek gerekiyor. Örne in Türkiye'deki binalar n % 90' nda yal t m yok. Bu binalar n mutlaka yal t m n n yap lmas laz m dedi. Türkiye'nin günefl enerjisi haritas n n ç kar ld n, Türkiye'nin üretti i elektri in iki kat n güneflten üretebilecek kapasitesi oldu unu belirtti. Rüzgar enerjisi ODE PUSULA > EK M

10 sektörden haberler > konusuna da de inen Güler, y l sonuna kadar 3 tesis daha aç laca n duyurdu. Hilmi Güler, Türk flirketleri taraf ndan Türkiye'de yap lan ampul üretiminin yetersiz olufluna dikkat çekti. Konferansta bulunan Eczac bafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl 'na Burada Bülent Bey ve baflka di er ifl adamlar m z da var. Ampul fabrikas kurmak o kadar da zor de il. Çin'le rekabet edilemiyor olabilir ama o zaman her fleyi Çin'den bekleyelim. Bizim bu ifli çözmemiz laz m diye hitap etti. Güler ayr ca, Türkiye'deki her 100 vatl k lamban n 20 vatl k verimli lambayla de ifltirilmesi durumunda, yaklafl k 4 bin 500 megavatl k bir kaynak elde edilmifl olaca n söyledi ve bu konuda flu benzetmeyi yapt : Bu, iki Keban Baraj anlam na geliyor. ki Keban Baraj n 6 y lda yapamazs n z. Ama lambalar de ifltirerek iki ayda bu barajlar yapma imkan n z olabilir diye konufltu. Eczac bafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl da konuflmas nda, yap sektöründe durgunlu un devam etti ine dikkat çekerek y l n ikinci yar s için umutlar n sürdürdüklerini söyledi. AB yap yönetmeli inin yeniden de iflmesinden dolay inflaat sektöründe AB'yle yeni uyum sorunlar n n yaflanaca na dikkat çeken Eczac bafl, AB'ye uyum çal flmalar n n aksamadan devam etmesi gerekiyor. Ama bu konuda bir kargafla var. Kargaflan n en önemli nedeni AB yap yönetmeli inin yeniden de iflmesi. Yeni uyum sorunlar kap m zda. Bu çal flmalar n hükümet taraf ndan koordine edilmesi gerekiyor diyerek hükümete seslendi. Türkiye, Avrupa ya köprü olacak AB'ye yeni üye ve aday ülkelerde kentleflme ve yenileme ihtiyac n n giderek artt n belirten MSAD Baflkan Orhan Turan, aç l fl konuflmas nda Türkiye, 1. ve 2. kuflak komflular n n, özellikle enerjiden kazan p yap laflmaya ay raca kayna n kullan m nda önemli rol üstlenecek ve Avrupa'ya da köprü olacak dedi. EUbuild Projesi ile inflaat sektöründe AB'ye Uyum ve flbirli inin Olas Etkileri konusunda fark ndal k yaratmay hedeflediklerini belirten MSAD Baflkan Orhan Turan, önümüzdeki bir y l içinde sektördeki yeniden yap lanmaya katk sa layacaklar n ; çeflitli konferanslar, e itimler, çal fltaylar ve son kullan c ya yönelik kampanyalar yürüteceklerini vurgulad. Turan, Önümüzdeki dönemde Türk inflaat sektörü olarak, ekonomi ve sektörümüz aç s ndan çoktan içinde oldu umuz Avrupa Birli i ne, siyasi aç dan da girmeyi istiyor ve tam üyelik sürecini bir an önce tamamlamay amaçl yoruz dedi. nflaat sektörünün tüm dünyada oldu u gibi Avrupa da da stratejik önemi yüksek bir sektör oldu unu kaydeden Turan, konuflmas na flöyle devam etti: Ekonominin lokomotifi olan sektörün Avrupa'da toplam istihdama katk s %7'yi, sanayideki istihdama katk s ise %28'i geçiyor. Di er taraftan inflaat sektörü ile yap l çevre ve sürdürülebilir geliflme aras ndaki iliflki de giderek karmafl k hale geliyor ve önem kazan yor. Avrupa'da yeni ve aday AB ülkelerinde kentleflme ve yenileme ihtiyac ise giderek art yor. Türk inflaat sektörü, tüm dünyada müteahhitleri ve üreticileri ile birlikte rekabet edebilen, co rafyas nda ifl yapma tecrübesi yüksek olan etkin bir sektör. Türk müteahhitleri dünyada ABD ve Çin'i takiben 3. s rada yer al yor. Türk müteahhitleri +50 ve -50 derece s cakl klarda 70'den fazla ülkede çal fl yorlar. Türkiye 1. ve 2. kuflak komflular n n özellikle enerjiden kazan p yap laflmaya ay raca kayna n kullan m nda önemli rol üstlenecek ve Avrupa ya da köprü olacak. Türkiye, inflaat malzemesinde bölgesel bir güç ve üretim merkezi. Sektörün 180 ülkeye giderek artan ihracat ve Türk inflaat malzemesi sanayinin uluslararas konumu da bunu gösteriyor. nflaat sanayinin gündeminde yeni konular n giderek önem kazand na dikkat çeken Turan, Bir taraftan küresel s nma, enerji verimlili i, çevresel etkiler gibi konularda daha çok ad mlar atmak ve di er taraftan da REACH yeni Avrupa Kimya Politikas gibi yeni politika ve mevzuatlara uyum sa lamak yan nda; YMY Yap Malzemesi Yönetmeli i gibi mevcut yönetmelikler ve standartlardaki de iflikliklere, bu mevzuatlar n oluflumuna katk sa lamak gerekiyor diye konufltu. 11 ODE PUSULA > EK M 2008

11 hracatta Türk nflaat Sektörü bekledi i deste i görürse sektörü kimse tutamaz MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, hükümetten hem Türk müteahhitleri ve hem de Türk nflaat Malzemesi Sanayicilerinin yurtd fl ndaki ifl potansiyeli ve yeni f rsatlar konusunda daha fazla destek istedi ve nflaat Sektörünün ihracatta önü aç lmal dedi. MSAD, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Türk inflaat sektörünün ekonomiye olan katk s n n giderek artt n ve ihracatta gördükleri potansiyelle sektörün önünde yeni ve önemli f rsatlar gördüklerini belirtti. Türk inflaat sektörünün yurtd fl nda gerek Türk müteahhitleri ve gerekse Türk inflaat malzemesi sanayicileri yoluyla küresel arenada rekabet edebildi ini vurgulayan Turan, Türkiye'nin bölgesinde inflaat malzemesi üretim merkezi olarak rolünün artt n bildirdi. nflaat sektörü gibi sektörel ve kurumsal rekabet gücü becerisini oluflturmufl, hem mutlak döviz geliri kazand ran, hem de Türkiye'nin ihracat hacmine katk s her geçen bir y l bir kademe daha yükselen sektörlerin hükümet taraf ndan farkl bir konumda de erlendirilmesi ve hedeflerin buna göre belirlenmesini beklediklerini vurgulayan Orhan Turan, Türkiye'nin özellikle bölgesinde rakipsiz oldu una iflaret etti. Türkiye'nin çevresindeki ülkelerdeki ifl potansiyelini yak ndan takip ettiklerini belirten MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Türkiye'nin bir üretim ve lojistik merkezi olma avantaj n bu dönemde mutlaka de erlendirmesi gerekti ini bildirdi. Orhan Turan, birinci ve ikinci kuflak komflu ülkeler olarak, Ortado u, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika ülkelerinin birço unda, inflaat sektörlerinde hamle gözlendi ini ve Türk inflaat sektörünün bu hamle içinde en fazla pay almay bekledi ini ve hakketti ini belirtti. hracatta hükümetin inflaat sektörünün ihracat aç l m için özel ilgi göstermesini isteyen MSAD Baflkan Orhan Turan, D fl Ticaretten sorumlu Devlet Bakanl 'n n ve Müsteflarl k' n daha fazla inisiyatif almas n istedi. Özellikle Ortado u, Rusya, Kuzey Afrika ve Körfez bölgesinde büyük altyap ve üstyap inflaat projelerinin Türk inflaat sektörüne kazand r lmas için proje takip sürecine geç olmadan Bakanl k taraf ndan da önem verilmesini isteyen Turan, Bakanl n bu konuda yeni bir birim oluflturarak destek verebilece ini de belirtti. Körfez Ülkeleri'nin enerji kaynaklar ndan elde ettikleri ihracat gelirini 350 milyar dolar seviyesinde yeni inflaat sektörü projelerine yönlendirmeyi düflündüklerini hat rlatan Baflkan Turan, Rusya Federasyonu'nun ayn gerekçelerle önemli bir alt yap hamlesi bafllatt n da vurgulayarak, petrol ve do algazdan önemli kazanç elde eden ülkelerin inflaat projelerinde önemli bir pay al nmas için, ekonomi yönetiminin katk lar ile bir yol haritas oluflturulmas na katk sa lamaya haz r olduklar n da ifade etti. ODE PUSULA > EK M

12 sektörden haberler > Yal t m Plaza törenle aç ld Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ZODER'in liderli inde, yal t m sektörünün öncü kurulufllar stanbul Ümraniye'de yer alan Yal t m Plaza'da bir araya geldi. Yal t m Plaza'n n aç l fl nedeniyle 1 A ustos Cuma günü düzenlenen törene ZODER yönetim kurulu üyeleri, sektör temsilcileri, dernek üyeleri ve yerel yöneticiler kat ld. Soldan Sa a: Sedat Ar man- ZODER Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Hüseyin Erdo du-ümraniye Belediye Baflkan Yard mc s, Levent Ürkmez- ZODER Yönetim Kurulu Baflkan, Mehmet Özcan- ZODER Yönetim Kurulu Üyesi, Orhan Turan- MSAD Baflkan, Ertu rul fien- ZODER Genel Koordinatörü yal t m pazar n n kalite altyap s n gelifltirece ine inan yoruz. Toplam 927 m 2 kullan m alan na sahip olan Yal t m Plaza'da, Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER), Is Yal t m Sanayicileri Derne i (XPSDER), Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i (B TÜDER) ve Yal t m E itim Dan flma Merkezi YEDAM n yan s ra, bir ZODER kuruluflu olan TEBAR Test Belgelendirme Araflt rma ve Gelifltirme Afi ve ilgili Test Laboratuar yer al yor. ZODER, XPSDER, B TÜDER, YEDAM ve TEBAR Afi, faaliyetlerini bundan böyle modern e itim imkanlar na da sahip olan Yal t m Plaza'da sürdürecek. Yal t m sektöründe test ve belgelendirme hizmeti verecek olan TEBAR Afi ve ilgili Test Laboratuar 'n n da Yal t m Plaza'da bulundu unu belirten ZODER Yönetimi flu aç klamay yapt : TEBAR Test Belgelendirme Araflt rma ve Gelifltirme Afi'yi kurarak yal t m sektöründe CE kodlu ürün belgelendirme çal flmas n ve bu çerçevede piyasa denetimini bafllatm fl bulunuyoruz. TEBAR Afi, Yal t m Plaza'da 500 bin Dolarl k bir yat r mla kurulan Test Laboratuar ile hizmet vermektedir. Laboratuar m z n gerek hizmet yelpazesi, gerekse kalite oluflturma ifllevi ile Türk TEBAR Afi TEBAR Test Belgelendirme Araflt rma ve Gelifltirme Afi, yal t m malzemesi üreten kurulufllar n test ve belgelendirme ihtiyac n n en k sa sürede ve en uygun maliyetle Türkiye'den sa lanmas amac yla ZODER taraf ndan kuruldu. TEBAR, yal t m sektöründe CE kodlu ürün belgelendirme çal flmas n ve bu çerçevede piyasa denetimini bafllatt. TEBAR, Yal t m Plaza'da 500 bin Dolarl k bir yat r mla kurulan Test Laboratuar ile hizmet veriyor. TEBAR' n Test Laboratuar ; s yal t m malzemeleri, su yal t m örtüleri ve baz çat kaplama malzemelerine yönelik testler 13 ODE PUSULA > EK M 2008

13 gerçeklefltirecek altyap ya sahip. TEBAR, di er yap malzemeleri için de çözüm ortaklar ile birlikte hizmet sunuyor. TEBAR' n test ve belgelendirme hizmetlerinden, yal t m malzemesi üreticileri, inflaat firmalar, kamu kurulufllar ve tüketiciler faydalanabiliyor. Yal t m malzemelerinin üzerinde yer alacak CE iflareti, bu malzemelerin Yap Malzemeleri Yönetmeli i'nin bütün hükümlerini karfl lad n ve ilgili teknik flartnamelere uygun oldu unu temsil ediyor. Bu yönetmelik kapsam ndaki ürünlerin, tarihinden itibaren iç pazara ve AB pazar na CE iflareti ile sunulmas zorunlu. YEDAM Yal t m E itim ve Dan flma Merkezi YEDAM, yal t m sektörünün büyümesine paralel olarak artan vas fl iflgücü ihtiyac n karfl lamak, sektöre özel e itim ve uygulamalar n yap ld bir istihdam ve dan flma merkezi oluflturmak amac yla ZODER taraf ndan 2005 y l nda kuruldu. Merkezin tüm faaliyetleri ZODER taraf ndan yürütülüyor. YEDAM' n düzenledi i programlarda sadece mimar ve mühendislere de il; s, su, ses, yang n ve tesisat yal t m konusunda usta ve teknik elemanlara yönelik e itimler de veriliyor. Yal t m Plaza'da kat l mc lara bilgisayarl e itim imkan da sunuluyor. Çeflitli illerde düzenledi i e itimlerle, yal t m ustas ve uzman yetifltirme programlar ile YEDAM, sektörün her y l yüzlerce nitelikli insan gücü kazanmas na arac l k ediyor. MSAD n yeni Ekonomi Dan flman Prof. Dr. Kerem Alkin Makro ekonomi alan nda sürdürdü ü çal flmalar yla tan nan Prof. Dr. Kerem Alkin, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i'nin Ekonomi Dan flman olarak görev yapacak. Yap lanma çal flmalar n h zla sürdüren MSAD, Kerem Alkin'in dan flmanl nda Türkiye ekonomisinin katma de er yaratan en önemli sektörlerinden inflaat sektörünün ihtiyac olan ekonomik de erlendirmeleri, üyeleri ve kamuoyuyla paylaflacak. AB Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olan Alkin, MSAD' n lider olarak yürüttü ü AB Projesi'ne deneyimlerini ve birikimlerini de aktaracak. Konuya iliflkin bir aç klama yapan MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, önümüzdeki dönemde h zl ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sa lamak için rekabetçi olabilen sektörlerin ekonomik politikalar n oluflturmalar gerekti ini ifade etti. Turan aç klamas n flöyle sürdürdü: Sektörümüze ve ülkemize fayda sa layacak projeler üretmek ve gereken de erlendirmeleri ortaya koyabilmek için konusunda uzman, deneyimli profesyonellerle çal flmak MSAD n üstlendi i misyon gere i büyük önem tafl yor. nflaat sektörünün temsilcileri olarak sektörde bilgi eksikli ini gidermek yolunda çal flmalar yapmam z gerekti inin bilincindeyiz. Bu nedenle hem dünyadaki hem de Türkiye'deki makro ekonomik geliflmeler ve sektörel durum de erlendirmelerini bizlerle paylaflacak olan Prof. Dr. Kerem Alkin'in çal flmalar m zda bize güç kataca na inan yoruz. ODE PUSULA > EK M

14 sektörden haberler > Do algaz zamm inflaat malzemesi üretimini olumsuz etkiler MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, sanayide kullan lan do algaza % oran nda yap lan zamla Türk nflaat Sektörü'nün rekabet gücünün biraz daha zay flat ld n, bu durumun sektörün geliflimine engel oldu unu aç klad. Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) 2008 y l ilk çeyrek büyüme verilerine göre, inflaat sektörünün GSYH'ya sa lad % 6,3'lük katk ile 17 alt sektör içerisinde 5. s rada yer ald n vurgulayan nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan yapt aç klamada flunlar söyledi: Temmuz ay nda uygulamaya konulan maliyet bazl fiyatland rma sistemiyle zamlanan elektrik fiyatlar ndan sonra do algaza; konutlarda % 16,88, sanayide de % 18,77 oran nda zam yap ld. Elektri in ard ndan do algaza yap lan ve y lbafl ndan bu yana toplam % 35'e ulaflan zam ile küresel arenada rekabet eden inflaat sektörünün, yüksek olan girdi maliyetlerini daha da artt rarak rekabet gücünü zay flat r. Çimento, demirçelik, yal t m malzemeleri, plastik ürünler ve di er kalemler, özellikle de seramik üretim maliyetlerinin en önemli girdilerinden olan do algaz n zamlanmas inflaat sektörünü büyük s k nt ya sokacakt r. Özellikle seramik sektörü, tafl ve topra a dayal imalat sanayi, cam, demir-çelik, çimento gibi sektörlerde bu etki daha da fazla hissedilecektir. Örne in; üretim maliyetinin % 30'unu do algaz ve % 22'sini motorin olmak üzere toplam % 52'sinin enerjinin oluflturdu u seramik sektöründe do algaz zamm n n üretim maliyetini % 20 oran nda artt rmas söz konusudur. Bu durumdan sektörün yurt içi ve yurt d fl pazarlardaki rekabet gücü olumsuz etkilenerek % 50 oran nda katma de eri olan Türk Seramik Sektörü'nün ihracat flans da zay flayacakt r. Biz, hükümetten inflaat sektörüne her yönden ve özellikle ihracatta destek beklerken bu uygulamalar sektörün belini büküyor. Dünya enerji fiyatlar ndaki dalgalanmalar n Türkiye'deki enerji fiyatland rmas na yans mas n n do al ve beklenen bir durum oldu unu söyleyen Turan, konuflmas n flöyle sürdürdü: Petrol fiyatlar, Temmuz ay içinde 145 Dolar' n üzerini görerek rekor k rm fl olsa da, A ustos ay bafl nda neredeyse 126 Dolar seviyesine geriledi. Bu nedenle, yap lan do algaz fiyat zamm n n gerekçesi tam anlafl lamamaktad r. nflaat ve di er lokomotif sektörlerin temel endiflesi; enerji üreticisi kitlenin alacaklar n tahsil edememesi nedeniyle Enerji K T'lerinde ortaya ç kan aç n, bu tür fiyat zamlar yla kapat lmak istenmesi yönündeki de erlendirmedir. Enerji yo un sektörlerin oluflturdu u inflaat malzemesi üretimindeki temel girdilerden olan elektrik üretiminin yaklafl k % 65'i do algazdan sa lan yor. Dolay s yla do algaza yap lan zam, elektrik maliyetlerini daha da art r yor. Yüksek enerji maliyeti, hem üretim s ras nda hem de ihtiyaç duyulan hammadde maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle inflaat malzemesi birim fiyatlar nda art fl yaflanmas na yol açacak. Tüm alt sektörler de bundan do rudan ya da dolayl flekilde etkilenecek. Birim fiyatlardaki art fl, yaflanan bu geliflme, son günlerde yükselen enflasyon oran n n daha da yükselmesine neden olacak. Sanayimizin, uygun fiyatlarda, kesintisiz ve kaliteli enerji ihtiyac n karfl lamaya yönelik politikalar n süratle hayata geçirilmesi gerekti ini vurgulayan Orhan Turan, Yeni fiyatland rma mekanizmalar devreye sokulurken enerjide kaçak kullan m n önlenmesi, Enerji K T'lerinin alacaklar n n tahsilat ile ilgili sorunlar n bir an önce çözülmesi ve olas yeni zamlara gerek kalmamas sa lanmal. Aksi durumda, sadece fiyata zam yaparak bulunmaya çal fl lan çözüm, inflaat sektörünün küresel rekabet becerisini sürekli zay flatacakt r. nflaat sektörü, elektrik ve do algaz zamlar yla birlikte akaryak t zamm ve navlun ücretlerindeki art fllarla da bafl ediyor. Sektörümüzün ve ülkemizin artan enerji talebine yönelik gerçekçi enerji politikalar na ihtiyac var dedi. 15 ODE PUSULA > EK M 2008