Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir"

Transkript

1

2

3 Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l k getirmek, yenilikçi olmakla mümkün olabilir. Yenilikçi olmak ise al fl lagelmifl kurallar sorgulamakla bafllar. Bütün bunlar n bafllang c ise inançt r: Hem kendine, hem ekibe hem de yapabileceklerine! çi inançla doldurulmam fl aksiyonlar ise bir heves olarak kal r. fl dünyas muhteflem sonuçlar getirebilecek aksiyona dönüflmemifl heveslerle doludur. Elbette ODE yi yal t m sektöründe entegre bir tesis olarak tasarlamak ve bunu hayata geçirecek aksiyonda olmak uzun y llara dayanan bir dilekti. Var olan kapasitemizi yükseltirken, ürün yelpazemizde eksik olan cam yünü üretimini bafllatmak da ilk hedeflerimiz aras ndayd Eylül ü uzun y llardan beri bekledi imiz cam yünü üretiminin bafllad dönem oldu. Cam yünü yat r m m z, cirosal anlamda ODE ye y ll k 50 milyon dolar de er katarken ülke ekonomisi için de önemli olacak. Önümüzdeki günlerde girmeyi hedefledi imiz Avrupa yap malzemeleri pazar nda elimizi güçlendirecek olan bu yat r m n, Türkiye den bir marka yarat m sürecinde de katk s olacak. Bu anlamda fl Gelifltirme ve Stratejik Planlama departman m z yenilikçi yaklafl m m z sürdürmemize olanak sa layacak. Yenilikçi olmak ezber bozar demifltik! ODE pek çok kurum ve kurulufltan baflar lar ve sektöre katk lar nedeniyle ödüller al yor. Sektörün geliflimine katk da bulunmak, yal t m n gereklili i konusunda toplumu bilinçlendirmek ve bunu bir STK gibi beklentisiz yapmak ODE nin misyonu. nan yoruz ki yal t m sektörünü büyütmeden pazardan daha çok pay almay istemek do ru bir yaklafl m de il. ODE, yapt yapt r mlar ve var olan performans n artt rarak 2007 itibariyle cirosal anlamda kayda de er ölçülebilir bir büyüme gösterdi. En büyük ikinci 500 flirket içinde 193 s ra yukar ya ç karak 261. oldu y l nda ODE nin hedefi ilk 500 içinde olmak. Yapt m z ifle inanc m z, ODE olarak ald m z baflar l sonuçlar kiflisel olarak beni de motive ediyor. Ernest&Young ile Milliyet in birlikte düzenledikleri Y l n Giriflimcisi ni seçen yar flmaya kat lma iste im de ODE de yapt klar m za olan inanc m n sonucuydu. Türkiye de Y l n Giriflimcisi seçilmek ve Türkiye yi Monte Carlo da temsil etmek de yine bu inanc n sonucu. Daha iflin bafl nda inanmak her fleydir dememifl miydik? Bir kez daha tekrarl yorum ki inanmak her fleydir! ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ODE PUSULA > EK M

4 mtiyaz Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Müge Güney Yay n Kurulu Orhan Turan - Ifl l Ar da Faruk Öz Ali Türker Öykü Soysal Müge Güney Bar fl Demirdelen Nurten driso lu Emine Arlat Merhaba ODE h z na yetiflilemez bir flekilde büyüyor, yenileniyor. Pusula dergimiz de, bu büyümeye paralel olarak her say s nda daha ilginç konularla sizleri kucakl yor. Yeni say m z n kapak konusunu Yönetim Kurulu Baflkan m z Orhan Turan n Ernst & Young Türkiye taraf ndan Y l n Giriflimcisi seçilmesinin ard ndan Monte Carlo daki büyük yar flta Türkiye yi temsili ve bu y l n hemen hemen her günü bize ayn heyecan yaflatan camyünü yat r m m z oluflturuyor. F r n m z ateflleyerek camyünü üretimi için önemli bir ad m daha att k. Her say m zda bayilerimizden birini sizlerle buluflturuyor, bir mimar n gözünden yal t m n önemini vurguluyor, bir emlak editörünün uzman görüflüne baflvuruyoruz. Bu say m zda da belirlenen disiplin bafll klar alt nda sizleri Elaz bayisi ED Yap ile tan flt raca z. Kent ve Mimari sayfalar nda Mimar Tülin Hadi yi a rlad k ve Türkiye konut piyasas ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi Emlak Editörü Fatma Koflar dinledik. Umar m çevirdi iniz her sayfada bizimle beraber heyecan duyacak, ODE deki geliflmeleri ilgiyle takip edeceksiniz. Hep birlikte daha nice baflar lara.. Sevgiler Kurumsal letiflim Uzman Yard mc s Müge Güney Yönetim Adresi Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Tel: Faks: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Tu ba Y ld r m Nilgün Eryeflil Foto raf Onur Evrensel Görsel Uygulama P nar Gazanfer Müjgan Ero lu Murat Helvac Bask Tarihi Ekim 2008 Bask ve Cilt Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) 5 ODE PUSULA > EK M 2008

5 içindekiler sektörden haberler > 6-15 > Is Yal t m ile hem bütçeniz hem çevre korunacak > EU Build Projesi, uluslararas bir konferans ile tan t ld > hracatta Türk nflaat Sektörü bekledi i deste i görürse sektörü kimse tutamaz projelerimiz > > Akgün Elaz Hotel in sahibi Metin Akgün: Yal t m n sa layaca en büyük fayda, tabii ki enerji tasarrufudur > Y lmaz Mimarl k Mühendislik in tercihi ODE Yal t m kent ve mimari > > Yal t m, ekonomik ve kaliteli bir çözüm ODE haberler > > Orhan Turan, Monte Carlo da Türk giriflimcisini temsil etti. > Cay Yünü Fabrikam z üretime geçiyor. > ODE, ikinci SO 500 listesinde tam 193 s ra birden t rmand. > ODE Yal t m ana sponsorlu uyla Ekolojik gökdelen mucidi Ken Yeang Türk mimarlar yla bulufltu. tedarikçilerimiz > > Horoz Lojistik, ODE nin ihtiyaçlar na süratle karfl l k veriyor bayilerimiz > 60 > ODE nin kalitesi do uda y ld zlafl yor uzman gözüyle > > Türkiye nin konut aç büyük gezi > > En yak n komflu: Bulgaristan ODE PUSULA > EK M

6 sektörden haberler > Enerji verimlili i yasas aynen geçti Kanun, enerjinin üretim, iletim, da t m ve tüketim aflamalar nda endüstriyel iflletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve da t m flebekelerinde ve ulafl mda enerji verimlili inin art r lmas n n desteklenmesine; toplum genelinde enerji bilincinin gelifltirilmesine; yenilenebilir enerji kaynaklar ndan yararlan lmas na yönelik usul ve esaslar kaps yor. Kanuna göre, enerji verimlili i çal flmalar n n ülke genelinde ilgili kurulufllarca etkin olarak yürütülmesi, sonuçlar n n izlenmesi ve koordinasyonu amac yla Enerji Verimlili i Koordinasyon Kurulu oluflturulacak. Elektrik flleri Etüt daresi (E E) Genel Müdürlü ü, meslek odalar na ve üniversitelere, uygulamal e itim yapabilmeleri ve flirketleri yetkilendirebilmeleri için kurul onay yla yetki belgesi verecek. Endüstriyel iflletmeler, çal flanlar aras ndan enerji yöneticisi görevlendirecek. 16 baraj özel sektöre geçecek Baflbakan Tayyip Erdo an n talimat yla haz rlanan ve ller Bankas 'n n yap s n de ifltirerek bütün belediyelere su götürme yetkisini DS ye devreden teklif TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi. Yasayla hazinenin borçlanmas nedeniyle kredi görüflmeleri tamamlanamayan 16 baraj n yap m ve iflletimi de özel sektöre devredilecek. Bu barajlar: Bayram, Ba l k, Artvin, Gürsö üt, Karg, Alpaslan 2, Hakkari, Konaktepe 1-2, Beyhani, Do anl, Kaleköy, Çukurca, Eriç, Pervari, Durak ve Mut. Kaynak: 7 ODE PUSULA > EK M 2008

7 Is Yal t m ile hem bütçeniz hem çevre korunacak Dünyada fosil yak t tüketiminde hâlâ 13. s rada yer alan Türkiye, küresel s nmayla mücadeleyi öngören Kyoto Protokolü'nü imzalad takdirde, sera gaz emisyonunu yüzde 60 azaltmak zorunda kalacak. Sera etkisi yapan gazlar n sal m n azaltmak için al nacak önlemlerin bafl nda enerji tasarrufu geliyor. Enerjinin yüzde 34'ünü konutlarda kullanan ülkemizde, bir binada harcanan enerjinin yüzde 80'i ise s tma amaçl olarak tüketiliyor. Bu durumda, konut bafl na atmosfere yay lan karbon dioksit miktar n yar yar ya azaltacak olan s yal t m uygulamalar, gereklili in ötesinde acil bir zorunluluk haline geliyor. Ülkemizde s yal t m bilincinin geliflmesini misyon edinen XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, bu y l Dünya Çevre Günü'ne ülkemiz aç s ndan sevindirici bir geliflme ile girildi ini ve Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü imzalama yolundaki çal flmalar n n yaflan labilir bir çevre için çok önemli bir ad m oldu unu vurguluyor. XPSDER den yap lan aç klamaya göre, Türkiye'nin protokolü imzalad nda, flu anda dünya toplam emisyonunun yüzde 1.3'ü kadar olan sera gaz emisyonunu yüzde 60 azaltarak, yüzde 0.5'e çekmek zorunda kalacak ve bu rakamlara ulaflabilmenin en önemli ön koflulu ise s yal t m. Ülkemizdeki binalar n yaklafl k yüzde 92'sinin yal t ms z oldu unun alt n çizen XPSDER, Kyoto ile yal t m n ciddi bir zorunluluk haline gelece ine ve bu sayede hem küresel s nma ile mücadeleye katk sa lanaca na hem de yal t m sektörünün ciddi bir büyüme trendine girece ine dikkat çekiyor. XPSDER'in söylemine göre, s yal t m ile binalar n s tma ve so utma giderlerinde ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sa lan yor ve bu tasarrufun s tma ve so utmadan kaynaklanan sera gaz sal m n n da yar yar ya azalt lmas anlam na geliyor. Is yal t m n n avantajlar n yakalayabilmek de ancak standartlara uygun ürünlerle mümkün oluyor. Çevre dostu XPS Is Yal t m Levhalar, yal t m performans n bina ömrü boyunca koruyor. Bu sayede bina ömrü boyunca enerji tasarrufu sa layarak hem aile ve ülke ekonomisine katk da bulunuyor, hem de küresel s nma ile savafl yor. Üstelik s yal t m n n maliyeti, bir binan n toplam maliyetinin sadece yüzde 3 ila 5'i kadar ve sa lad tasarrufla birkaç y l içinde kendini ödüyor. Alplerde kar 20 y ld r azal yor... sviçre Alplerinde 1980'lerden bu yana kar ya fl n n azald ve Alplere 20 y ld r eskisi gibi kar ya mad bildirildi. sviçre'deki Federal Kar ve Ç Araflt rma Enstitüsünden Christoph Marty, 60 y l kapsayan meteorolojik verileri inceleyerek, 80li y llar n sonunda Alplerdeki kar oran nda ani düflüfl oldu u sonucuna vard. 20 y ld r kar ya an günlerin ortalama say s n n hiç bu kadar az olmad n belirten Marty, baz k fllar, kar miktar n n 80'lerin bafl ndakinden yüzde 60 az oldu unu söyledi. Daha önce yap lan araflt rmalar küresel s nman n Alplere etkisini göstermifl olsa da bu araflt rma ilk kez metre yükseklikte 34 istasyondan toplanan 10 y ll k yeni verileri kapsamas bak m ndan önem tafl yor. Marty nin araflt rmas n n sonuçlar Geophysical Research Letters dergisinde yay mlanacak. Kaynak: Dakika&ArticleID=757983&Date= ODE PUSULA > EK M

8 sektörden haberler > EU Build Projesi, uluslararas bir konferans ile tan t ld Türk müteahhitleri dünyada ABD ve Çin i takiben 3. s rada yer al yor. +50 ve -50 derece s cakl klarda çal flan müteahhitlerimiz, bölgesel güç olan inflaat malzemesi sanayicilerimizle AB ye çoktan girdik! Haziran 2008 tarihleri aras nda, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) taraf ndan organize edilen ve Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen ( nflaat Malzemeleri Sektöründe AB'ye Uyum ve flbirli inin Olas Etkileri Konusunda Fark ndal k Yaratma Projesi (EUbuild Projesi) Uluslararas Aç l fl Konferans, Bo aziçi Üniversitesi'nin Uçaksavar kampusünde gerçeklefltirildi. Yo un bir kat l mla gerçeklefltirilen konferans n aç l fl konuflmalar n MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dr. Hilmi Güler, Avrupa Komisyonu flletmeler ve Sanayi Bölümü Baflkan Yard mc s Tapani Mikkeli, stanbul Sanayi Odas Baflkan Yard mc s Nuri Tuna, BACIW Yönetim Kurulu Baflkan Yordan Nikolov (Bulgaristan), APMCR Baflkan Claudiu Georgescu (Romanya) ve Eczac bafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl yapt. Aç l fl Dr. Hilmi Güler T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Orhan Turan MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczacıbafl Eczacıbafl Holding Yönetim Kurulu Bflk. 9 ODE PUSULA > EK M 2008

9 konuflmalar n n ard ndan EUbuild Projesi'nin tan t m n s ras yla MSAD Genel Sekreteri Selda Baflbu o lu, CEPMC Genel Sekreteri Christine Beunen ve CPA Sanayi flleri Direktörü John Tebbit yapt. Befl oturumdan oluflan konferansa alan n n uzmanlar, akademisyenler ve bürokratlar konuflmac olarak kat ld. Birinci oturumda Avrupa Birli i Politikalar ve Sanayi, ikinci oturumda Avrupa Birli i ve nflaat Sektörü, üçüncü oturumda nflaat Sanayinin Avrupa Birli i'ne Uyumu ve Rekabet, dördüncü oturumda Binalarda Enerji Verimlili i, beflinci oturumda nflaat ve Çevre bafll alt nda EUbuild projesi ele al nd. Konferans, MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan' n Laszlo Borbely Romanya Bayındırlık Kalkınma ve Konut Bakanı konferans sonuç bildirgesini okumas yla sona erdi. EUbuild Projesi MSAD, EUbuild Projesi ile Avrupa Komisyonu'ndan tam destek alarak uygulamaya konulan 10 proje aras na girdi ve proje lideri oldu. Türk inflaat malzemeleri sektörü ile Bulgaristan, H rvatistan ve Romanya'daki sektörlerin Avrupa Birli i sürecine uyumu do rultusunda AB Komisyonu taraf ndan fonlanan EUbuild projesi, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i'nin ( MSAD) liderli inde hayata geçiriliyor. Projeye, Türkiye'de Bay nd rl k ve skan Bakan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan, Romanya'dan Bay nd rl k ve Konut Bakan 'n n yan s ra tüm sektör kurum ve örgütleri de destek veriyor. Claudiu Georgescu APMCR Baflkanı Romanya Proje ayr ca, Romanya nflaat Malzemesi Üreticileri Derne i (APMCR), Bulgaristan Yal t m Ürünleri Üreticileri Derne i (BACIW), ngiltere nflaat Malzemesi Üreticileri Derne i (CPA) ve Avrupa nflaat Malzemesi Üreticileri Konseyi'nin (CEPMC) ortakl nda gerçeklefltiriliyor. EUbuild Projesi'ne, sektör firmalar ndan tam destek Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'daki inflaat malzemeleri sektörünün, sektör temsilcisi kurulufllar vas tas yla AB müktesebat ve yap malzemelerindeki AB standartlar hakk nda bilgilendirilmesini hedefleyen ve sektörel anlamda taraflar n güçlerini birlefltirdi i EUbuild Projesi, MSAD üyelerinden de tam destek görüyor. Ampul fabrikas kural m Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, aç l fl konuflmas nda, son zamanlarda enerji verimlili inin çok önem kazand n ifade etti. Petrol fiyatlar nda meydana gelen beklentilere dikkat çekti ve bu art fl n enerji verimlili ini çok önemli bir konuma getirdi ini söyledi. Yal t m sektörünün önemli bir yat r m ve istihdam alan oldu undan söz eden Güler, Enerji verimlili ini sadece bir uygulama de il, bir kaynak olarak görmek gerekiyor. Örne in Türkiye'deki binalar n % 90' nda yal t m yok. Bu binalar n mutlaka yal t m n n yap lmas laz m dedi. Türkiye'nin günefl enerjisi haritas n n ç kar ld n, Türkiye'nin üretti i elektri in iki kat n güneflten üretebilecek kapasitesi oldu unu belirtti. Rüzgar enerjisi ODE PUSULA > EK M

10 sektörden haberler > konusuna da de inen Güler, y l sonuna kadar 3 tesis daha aç laca n duyurdu. Hilmi Güler, Türk flirketleri taraf ndan Türkiye'de yap lan ampul üretiminin yetersiz olufluna dikkat çekti. Konferansta bulunan Eczac bafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl 'na Burada Bülent Bey ve baflka di er ifl adamlar m z da var. Ampul fabrikas kurmak o kadar da zor de il. Çin'le rekabet edilemiyor olabilir ama o zaman her fleyi Çin'den bekleyelim. Bizim bu ifli çözmemiz laz m diye hitap etti. Güler ayr ca, Türkiye'deki her 100 vatl k lamban n 20 vatl k verimli lambayla de ifltirilmesi durumunda, yaklafl k 4 bin 500 megavatl k bir kaynak elde edilmifl olaca n söyledi ve bu konuda flu benzetmeyi yapt : Bu, iki Keban Baraj anlam na geliyor. ki Keban Baraj n 6 y lda yapamazs n z. Ama lambalar de ifltirerek iki ayda bu barajlar yapma imkan n z olabilir diye konufltu. Eczac bafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl da konuflmas nda, yap sektöründe durgunlu un devam etti ine dikkat çekerek y l n ikinci yar s için umutlar n sürdürdüklerini söyledi. AB yap yönetmeli inin yeniden de iflmesinden dolay inflaat sektöründe AB'yle yeni uyum sorunlar n n yaflanaca na dikkat çeken Eczac bafl, AB'ye uyum çal flmalar n n aksamadan devam etmesi gerekiyor. Ama bu konuda bir kargafla var. Kargaflan n en önemli nedeni AB yap yönetmeli inin yeniden de iflmesi. Yeni uyum sorunlar kap m zda. Bu çal flmalar n hükümet taraf ndan koordine edilmesi gerekiyor diyerek hükümete seslendi. Türkiye, Avrupa ya köprü olacak AB'ye yeni üye ve aday ülkelerde kentleflme ve yenileme ihtiyac n n giderek artt n belirten MSAD Baflkan Orhan Turan, aç l fl konuflmas nda Türkiye, 1. ve 2. kuflak komflular n n, özellikle enerjiden kazan p yap laflmaya ay raca kayna n kullan m nda önemli rol üstlenecek ve Avrupa'ya da köprü olacak dedi. EUbuild Projesi ile inflaat sektöründe AB'ye Uyum ve flbirli inin Olas Etkileri konusunda fark ndal k yaratmay hedeflediklerini belirten MSAD Baflkan Orhan Turan, önümüzdeki bir y l içinde sektördeki yeniden yap lanmaya katk sa layacaklar n ; çeflitli konferanslar, e itimler, çal fltaylar ve son kullan c ya yönelik kampanyalar yürüteceklerini vurgulad. Turan, Önümüzdeki dönemde Türk inflaat sektörü olarak, ekonomi ve sektörümüz aç s ndan çoktan içinde oldu umuz Avrupa Birli i ne, siyasi aç dan da girmeyi istiyor ve tam üyelik sürecini bir an önce tamamlamay amaçl yoruz dedi. nflaat sektörünün tüm dünyada oldu u gibi Avrupa da da stratejik önemi yüksek bir sektör oldu unu kaydeden Turan, konuflmas na flöyle devam etti: Ekonominin lokomotifi olan sektörün Avrupa'da toplam istihdama katk s %7'yi, sanayideki istihdama katk s ise %28'i geçiyor. Di er taraftan inflaat sektörü ile yap l çevre ve sürdürülebilir geliflme aras ndaki iliflki de giderek karmafl k hale geliyor ve önem kazan yor. Avrupa'da yeni ve aday AB ülkelerinde kentleflme ve yenileme ihtiyac ise giderek art yor. Türk inflaat sektörü, tüm dünyada müteahhitleri ve üreticileri ile birlikte rekabet edebilen, co rafyas nda ifl yapma tecrübesi yüksek olan etkin bir sektör. Türk müteahhitleri dünyada ABD ve Çin'i takiben 3. s rada yer al yor. Türk müteahhitleri +50 ve -50 derece s cakl klarda 70'den fazla ülkede çal fl yorlar. Türkiye 1. ve 2. kuflak komflular n n özellikle enerjiden kazan p yap laflmaya ay raca kayna n kullan m nda önemli rol üstlenecek ve Avrupa ya da köprü olacak. Türkiye, inflaat malzemesinde bölgesel bir güç ve üretim merkezi. Sektörün 180 ülkeye giderek artan ihracat ve Türk inflaat malzemesi sanayinin uluslararas konumu da bunu gösteriyor. nflaat sanayinin gündeminde yeni konular n giderek önem kazand na dikkat çeken Turan, Bir taraftan küresel s nma, enerji verimlili i, çevresel etkiler gibi konularda daha çok ad mlar atmak ve di er taraftan da REACH yeni Avrupa Kimya Politikas gibi yeni politika ve mevzuatlara uyum sa lamak yan nda; YMY Yap Malzemesi Yönetmeli i gibi mevcut yönetmelikler ve standartlardaki de iflikliklere, bu mevzuatlar n oluflumuna katk sa lamak gerekiyor diye konufltu. 11 ODE PUSULA > EK M 2008

11 hracatta Türk nflaat Sektörü bekledi i deste i görürse sektörü kimse tutamaz MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, hükümetten hem Türk müteahhitleri ve hem de Türk nflaat Malzemesi Sanayicilerinin yurtd fl ndaki ifl potansiyeli ve yeni f rsatlar konusunda daha fazla destek istedi ve nflaat Sektörünün ihracatta önü aç lmal dedi. MSAD, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Türk inflaat sektörünün ekonomiye olan katk s n n giderek artt n ve ihracatta gördükleri potansiyelle sektörün önünde yeni ve önemli f rsatlar gördüklerini belirtti. Türk inflaat sektörünün yurtd fl nda gerek Türk müteahhitleri ve gerekse Türk inflaat malzemesi sanayicileri yoluyla küresel arenada rekabet edebildi ini vurgulayan Turan, Türkiye'nin bölgesinde inflaat malzemesi üretim merkezi olarak rolünün artt n bildirdi. nflaat sektörü gibi sektörel ve kurumsal rekabet gücü becerisini oluflturmufl, hem mutlak döviz geliri kazand ran, hem de Türkiye'nin ihracat hacmine katk s her geçen bir y l bir kademe daha yükselen sektörlerin hükümet taraf ndan farkl bir konumda de erlendirilmesi ve hedeflerin buna göre belirlenmesini beklediklerini vurgulayan Orhan Turan, Türkiye'nin özellikle bölgesinde rakipsiz oldu una iflaret etti. Türkiye'nin çevresindeki ülkelerdeki ifl potansiyelini yak ndan takip ettiklerini belirten MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Türkiye'nin bir üretim ve lojistik merkezi olma avantaj n bu dönemde mutlaka de erlendirmesi gerekti ini bildirdi. Orhan Turan, birinci ve ikinci kuflak komflu ülkeler olarak, Ortado u, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika ülkelerinin birço unda, inflaat sektörlerinde hamle gözlendi ini ve Türk inflaat sektörünün bu hamle içinde en fazla pay almay bekledi ini ve hakketti ini belirtti. hracatta hükümetin inflaat sektörünün ihracat aç l m için özel ilgi göstermesini isteyen MSAD Baflkan Orhan Turan, D fl Ticaretten sorumlu Devlet Bakanl 'n n ve Müsteflarl k' n daha fazla inisiyatif almas n istedi. Özellikle Ortado u, Rusya, Kuzey Afrika ve Körfez bölgesinde büyük altyap ve üstyap inflaat projelerinin Türk inflaat sektörüne kazand r lmas için proje takip sürecine geç olmadan Bakanl k taraf ndan da önem verilmesini isteyen Turan, Bakanl n bu konuda yeni bir birim oluflturarak destek verebilece ini de belirtti. Körfez Ülkeleri'nin enerji kaynaklar ndan elde ettikleri ihracat gelirini 350 milyar dolar seviyesinde yeni inflaat sektörü projelerine yönlendirmeyi düflündüklerini hat rlatan Baflkan Turan, Rusya Federasyonu'nun ayn gerekçelerle önemli bir alt yap hamlesi bafllatt n da vurgulayarak, petrol ve do algazdan önemli kazanç elde eden ülkelerin inflaat projelerinde önemli bir pay al nmas için, ekonomi yönetiminin katk lar ile bir yol haritas oluflturulmas na katk sa lamaya haz r olduklar n da ifade etti. ODE PUSULA > EK M

12 sektörden haberler > Yal t m Plaza törenle aç ld Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ZODER'in liderli inde, yal t m sektörünün öncü kurulufllar stanbul Ümraniye'de yer alan Yal t m Plaza'da bir araya geldi. Yal t m Plaza'n n aç l fl nedeniyle 1 A ustos Cuma günü düzenlenen törene ZODER yönetim kurulu üyeleri, sektör temsilcileri, dernek üyeleri ve yerel yöneticiler kat ld. Soldan Sa a: Sedat Ar man- ZODER Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Hüseyin Erdo du-ümraniye Belediye Baflkan Yard mc s, Levent Ürkmez- ZODER Yönetim Kurulu Baflkan, Mehmet Özcan- ZODER Yönetim Kurulu Üyesi, Orhan Turan- MSAD Baflkan, Ertu rul fien- ZODER Genel Koordinatörü yal t m pazar n n kalite altyap s n gelifltirece ine inan yoruz. Toplam 927 m 2 kullan m alan na sahip olan Yal t m Plaza'da, Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER), Is Yal t m Sanayicileri Derne i (XPSDER), Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i (B TÜDER) ve Yal t m E itim Dan flma Merkezi YEDAM n yan s ra, bir ZODER kuruluflu olan TEBAR Test Belgelendirme Araflt rma ve Gelifltirme Afi ve ilgili Test Laboratuar yer al yor. ZODER, XPSDER, B TÜDER, YEDAM ve TEBAR Afi, faaliyetlerini bundan böyle modern e itim imkanlar na da sahip olan Yal t m Plaza'da sürdürecek. Yal t m sektöründe test ve belgelendirme hizmeti verecek olan TEBAR Afi ve ilgili Test Laboratuar 'n n da Yal t m Plaza'da bulundu unu belirten ZODER Yönetimi flu aç klamay yapt : TEBAR Test Belgelendirme Araflt rma ve Gelifltirme Afi'yi kurarak yal t m sektöründe CE kodlu ürün belgelendirme çal flmas n ve bu çerçevede piyasa denetimini bafllatm fl bulunuyoruz. TEBAR Afi, Yal t m Plaza'da 500 bin Dolarl k bir yat r mla kurulan Test Laboratuar ile hizmet vermektedir. Laboratuar m z n gerek hizmet yelpazesi, gerekse kalite oluflturma ifllevi ile Türk TEBAR Afi TEBAR Test Belgelendirme Araflt rma ve Gelifltirme Afi, yal t m malzemesi üreten kurulufllar n test ve belgelendirme ihtiyac n n en k sa sürede ve en uygun maliyetle Türkiye'den sa lanmas amac yla ZODER taraf ndan kuruldu. TEBAR, yal t m sektöründe CE kodlu ürün belgelendirme çal flmas n ve bu çerçevede piyasa denetimini bafllatt. TEBAR, Yal t m Plaza'da 500 bin Dolarl k bir yat r mla kurulan Test Laboratuar ile hizmet veriyor. TEBAR' n Test Laboratuar ; s yal t m malzemeleri, su yal t m örtüleri ve baz çat kaplama malzemelerine yönelik testler 13 ODE PUSULA > EK M 2008

13 gerçeklefltirecek altyap ya sahip. TEBAR, di er yap malzemeleri için de çözüm ortaklar ile birlikte hizmet sunuyor. TEBAR' n test ve belgelendirme hizmetlerinden, yal t m malzemesi üreticileri, inflaat firmalar, kamu kurulufllar ve tüketiciler faydalanabiliyor. Yal t m malzemelerinin üzerinde yer alacak CE iflareti, bu malzemelerin Yap Malzemeleri Yönetmeli i'nin bütün hükümlerini karfl lad n ve ilgili teknik flartnamelere uygun oldu unu temsil ediyor. Bu yönetmelik kapsam ndaki ürünlerin, tarihinden itibaren iç pazara ve AB pazar na CE iflareti ile sunulmas zorunlu. YEDAM Yal t m E itim ve Dan flma Merkezi YEDAM, yal t m sektörünün büyümesine paralel olarak artan vas fl iflgücü ihtiyac n karfl lamak, sektöre özel e itim ve uygulamalar n yap ld bir istihdam ve dan flma merkezi oluflturmak amac yla ZODER taraf ndan 2005 y l nda kuruldu. Merkezin tüm faaliyetleri ZODER taraf ndan yürütülüyor. YEDAM' n düzenledi i programlarda sadece mimar ve mühendislere de il; s, su, ses, yang n ve tesisat yal t m konusunda usta ve teknik elemanlara yönelik e itimler de veriliyor. Yal t m Plaza'da kat l mc lara bilgisayarl e itim imkan da sunuluyor. Çeflitli illerde düzenledi i e itimlerle, yal t m ustas ve uzman yetifltirme programlar ile YEDAM, sektörün her y l yüzlerce nitelikli insan gücü kazanmas na arac l k ediyor. MSAD n yeni Ekonomi Dan flman Prof. Dr. Kerem Alkin Makro ekonomi alan nda sürdürdü ü çal flmalar yla tan nan Prof. Dr. Kerem Alkin, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i'nin Ekonomi Dan flman olarak görev yapacak. Yap lanma çal flmalar n h zla sürdüren MSAD, Kerem Alkin'in dan flmanl nda Türkiye ekonomisinin katma de er yaratan en önemli sektörlerinden inflaat sektörünün ihtiyac olan ekonomik de erlendirmeleri, üyeleri ve kamuoyuyla paylaflacak. AB Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olan Alkin, MSAD' n lider olarak yürüttü ü AB Projesi'ne deneyimlerini ve birikimlerini de aktaracak. Konuya iliflkin bir aç klama yapan MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, önümüzdeki dönemde h zl ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sa lamak için rekabetçi olabilen sektörlerin ekonomik politikalar n oluflturmalar gerekti ini ifade etti. Turan aç klamas n flöyle sürdürdü: Sektörümüze ve ülkemize fayda sa layacak projeler üretmek ve gereken de erlendirmeleri ortaya koyabilmek için konusunda uzman, deneyimli profesyonellerle çal flmak MSAD n üstlendi i misyon gere i büyük önem tafl yor. nflaat sektörünün temsilcileri olarak sektörde bilgi eksikli ini gidermek yolunda çal flmalar yapmam z gerekti inin bilincindeyiz. Bu nedenle hem dünyadaki hem de Türkiye'deki makro ekonomik geliflmeler ve sektörel durum de erlendirmelerini bizlerle paylaflacak olan Prof. Dr. Kerem Alkin'in çal flmalar m zda bize güç kataca na inan yoruz. ODE PUSULA > EK M

14 sektörden haberler > Do algaz zamm inflaat malzemesi üretimini olumsuz etkiler MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, sanayide kullan lan do algaza % oran nda yap lan zamla Türk nflaat Sektörü'nün rekabet gücünün biraz daha zay flat ld n, bu durumun sektörün geliflimine engel oldu unu aç klad. Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) 2008 y l ilk çeyrek büyüme verilerine göre, inflaat sektörünün GSYH'ya sa lad % 6,3'lük katk ile 17 alt sektör içerisinde 5. s rada yer ald n vurgulayan nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan yapt aç klamada flunlar söyledi: Temmuz ay nda uygulamaya konulan maliyet bazl fiyatland rma sistemiyle zamlanan elektrik fiyatlar ndan sonra do algaza; konutlarda % 16,88, sanayide de % 18,77 oran nda zam yap ld. Elektri in ard ndan do algaza yap lan ve y lbafl ndan bu yana toplam % 35'e ulaflan zam ile küresel arenada rekabet eden inflaat sektörünün, yüksek olan girdi maliyetlerini daha da artt rarak rekabet gücünü zay flat r. Çimento, demirçelik, yal t m malzemeleri, plastik ürünler ve di er kalemler, özellikle de seramik üretim maliyetlerinin en önemli girdilerinden olan do algaz n zamlanmas inflaat sektörünü büyük s k nt ya sokacakt r. Özellikle seramik sektörü, tafl ve topra a dayal imalat sanayi, cam, demir-çelik, çimento gibi sektörlerde bu etki daha da fazla hissedilecektir. Örne in; üretim maliyetinin % 30'unu do algaz ve % 22'sini motorin olmak üzere toplam % 52'sinin enerjinin oluflturdu u seramik sektöründe do algaz zamm n n üretim maliyetini % 20 oran nda artt rmas söz konusudur. Bu durumdan sektörün yurt içi ve yurt d fl pazarlardaki rekabet gücü olumsuz etkilenerek % 50 oran nda katma de eri olan Türk Seramik Sektörü'nün ihracat flans da zay flayacakt r. Biz, hükümetten inflaat sektörüne her yönden ve özellikle ihracatta destek beklerken bu uygulamalar sektörün belini büküyor. Dünya enerji fiyatlar ndaki dalgalanmalar n Türkiye'deki enerji fiyatland rmas na yans mas n n do al ve beklenen bir durum oldu unu söyleyen Turan, konuflmas n flöyle sürdürdü: Petrol fiyatlar, Temmuz ay içinde 145 Dolar' n üzerini görerek rekor k rm fl olsa da, A ustos ay bafl nda neredeyse 126 Dolar seviyesine geriledi. Bu nedenle, yap lan do algaz fiyat zamm n n gerekçesi tam anlafl lamamaktad r. nflaat ve di er lokomotif sektörlerin temel endiflesi; enerji üreticisi kitlenin alacaklar n tahsil edememesi nedeniyle Enerji K T'lerinde ortaya ç kan aç n, bu tür fiyat zamlar yla kapat lmak istenmesi yönündeki de erlendirmedir. Enerji yo un sektörlerin oluflturdu u inflaat malzemesi üretimindeki temel girdilerden olan elektrik üretiminin yaklafl k % 65'i do algazdan sa lan yor. Dolay s yla do algaza yap lan zam, elektrik maliyetlerini daha da art r yor. Yüksek enerji maliyeti, hem üretim s ras nda hem de ihtiyaç duyulan hammadde maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle inflaat malzemesi birim fiyatlar nda art fl yaflanmas na yol açacak. Tüm alt sektörler de bundan do rudan ya da dolayl flekilde etkilenecek. Birim fiyatlardaki art fl, yaflanan bu geliflme, son günlerde yükselen enflasyon oran n n daha da yükselmesine neden olacak. Sanayimizin, uygun fiyatlarda, kesintisiz ve kaliteli enerji ihtiyac n karfl lamaya yönelik politikalar n süratle hayata geçirilmesi gerekti ini vurgulayan Orhan Turan, Yeni fiyatland rma mekanizmalar devreye sokulurken enerjide kaçak kullan m n önlenmesi, Enerji K T'lerinin alacaklar n n tahsilat ile ilgili sorunlar n bir an önce çözülmesi ve olas yeni zamlara gerek kalmamas sa lanmal. Aksi durumda, sadece fiyata zam yaparak bulunmaya çal fl lan çözüm, inflaat sektörünün küresel rekabet becerisini sürekli zay flatacakt r. nflaat sektörü, elektrik ve do algaz zamlar yla birlikte akaryak t zamm ve navlun ücretlerindeki art fllarla da bafl ediyor. Sektörümüzün ve ülkemizin artan enerji talebine yönelik gerçekçi enerji politikalar na ihtiyac var dedi. 15 ODE PUSULA > EK M 2008

15 Is yal t m ile yak t faturalar n z % 60 azalt n Ülkemizdeki yaklafl k 24 milyon konutun ne yaz k ki % 90' yal t ms z. Bu durum ise her y l 7 milyar dolar havaya savurdu umuz anlam na geliyor. Oysa s yal t m ile hem ülke ekonomisine katk sa lan yor hem de s tma ve so utma giderleri azalt l yor. Yaz s ca n fazlas yla hissetti imiz flu günlerde, do algaza gelen zamlar da bizleri terletiyor. Yaklaflmakta olan k fl mevsiminde ise artan yak t masraflar yüzünden ya so ukta oturmak ya da hayli kabar k yak t faturalar ödemek zorunda kalaca m z bir gerçek. Oysa, bugünden önlemimizi alarak binalar m za yapt raca m z s yal t m ile hem yak t faturalar m z % 60'a varan oranlarda azaltabilir hem de s cak, sa l kl ve konforlu ortamlarda yaflama f rsat n yakalayabiliriz. Üstelik s yal t m ile ayn tasarrufu, yaz n serinlemek için harcan lan enerjide de sa lamak mümkün. Do algaza konutlarda yüzde 16,88 ve sanayide ise yüzde 18,77 oran nda zam yap lmas, aile bütçelerinin yan s ra uluslararas rekabet aç s ndan iflletmeleri de zora sokuyor. Buna ra men, enerji maliyetlerini azaltmak için al nmas gereken önlemlerin bafl nda gelen s yal t m uygulamalar na bak ld nda çok yetersiz oldu umuzu görüyoruz. Is yal t m n n ekonomik boyutunun yan s ra, bir de sa l k ve çevre boyutu var. Is yal t m eksik olan binalar sa l ks z yaflam koflullar n n da sorumlusu. Is yal t m, evlerde s transferi sonucunda oluflan yo uflman n (terlemenin) neden oldu u küflenme, rutubet ve mantar oluflumunu engelliyor. Rutubet ve nemden kaynaklanan hastal klar önlüyor. Dünyada fosil yak t tüketiminde hâlâ 13. s rada yer alan ülkemizde, do ru s yal t m yla konut bafl na atmosfere yay lan karbon dioksit miktar da yar yar ya azal yor. Is yal t m n n tüm bu avantajlar için seçilecek ürünün kalitesi, uygulama ve iflçilik büyük önem kazan yor. Is yal t m yapt rmaya karar verildi inde en kritik nokta seçilecek ürünlerin standartlara uygun olmas. Örne in mantolama uygulamalar nda uluslararas standartlara uygun paket sistemler, 20 y l boyunca yaflayabilece i fiziksel koflullara laboratuar ortam nda maruz b rak larak iklim koflullar na dayan kl l ve yafllanmas test ediliyor. Mantolama olarak adland r lan d fltan s yal t m uygulamalar nda XPS'li paketleri tercih ederek di er paketlere göre önemli avantajlar sa lan yor. Is iletkenlik de erinin düflük olmas sebebi ile di er s yal t m malzemelerinden daha avantajl olan XPS, bünyesine su almad için s iletkenlik de eri hiçbir zaman de iflmiyor. Ayr ca XPS'in dona karfl dayan kl l ve boyutsal stabilitesini korumas, s va ve boya yüzeyinde çatlak oluflumunu engelliyor. XPS Is Yal t m Levhalar performans n bina ömrü boyunca koruyarak maksimum tasarruf sa l yor. Hangi paket sistemin seçilece ine karar verildikten sonra, uygulamac firma ile birlikte yal t m malzemesinin kal nl n n belirlenmesine s ra geliyor. Uygulanacak s yal t m levhas n n kal nl bölgenin iklim koflullar na göre de ifliklik gösteriyor. Uygulama firmalar ndan mantolama için teklif al rken cephe metraj n n do ru ç kar lmas maliyetlerin do ru hesaplanmas aç s ndan da önemli. Uygulamay yapacak olan firman n verece i detayl bir fiyat teklifinde, malzemelerin metrekare tüketim miktarlar n görüp, uygulama bafllamadan e er eksik kullan lan birtak m malzemeler varsa bunlar tespit edip müdahale etmek mümkün oluyor. Ayr ca firma uygulama ustalar n n sertifikal olmas en iyi ve sorunsuz sonucu elde etmekte yard mc oluyor. Mantolama yapt r rken dikkat edilmesi gereken bir di er konu ise binan n sadece bir bölümünün de il yap lar n tüm d fl kabu unun s yal t m ile sar lmas gereklili i. Aksi takdirde, yap lan eksik uygulama çeflitli sorunlara neden oluyor. Ülkemizde s yal t m uygulamalar ndan kaç lmas n n en önemli nedeni ise bilinç eksikli i. Is yal t m konusunda birçok konunun eksik ya da yanl fl biliniyor olmas hem aile bütçelerine, hem ülke ekonomisine hem de çevreye büyük zarar veriyor. Is yal t m n n pahal bir uygulama oldu unun düflünülmesi yanl fl bilinenlerin bafl nda geliyor. Oysa s yal t m n n maliyeti, toplam bina maliyetinin sadece yüzde 3'ü ila 5'i aras nda de ifliyor ve sa lad yüzde 60'l k enerji tasarrufu ile yap lan yat r m birkaç y l içinde amorti edilebiliyor. ODE PUSULA > EK M

16 sektörden haberler > XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i nde bayrak de iflimi Türkiye de s yal t m bilincinin yayg nlaflt r lmas ve yal t mda AB standartlar nda ileri teknoloji ürünlerin kullan m n n sa lanmas yoluyla vatandafllar n bütçelerinin, ülke ekonomisinin ve çevrenin korunmas n misyon edinen XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, 2. Ola an Genel Kurulu nu gerçeklefltirdi. Derne in yeni adresi olan Yal t m Plaza da, 11 Eylül de gerçeklefltirilen 2. Ola an Genel Kurul da derne in Yönetim Kurulu Baflkanl na YALTEKS Genel Müdürü Kubilay Ulu, Baflkan Yard mc l na BPLAS Pazarlama ve Sat fl Müdürü Ertu rul Feyzi Yörük ve ODE Sat fl ve Pazarlama Müdürü Ali Türker oybirli iyle seçildi. ODE Yal t m Sat fl Pazarlama Direktörü Ali Türker Ülkemizdeki yal t m bilinci eksikli i ve kay t d fl üretim nedeniyle sektörün yara almas na neden olan kalitesiz üretime karfl mücadele eden XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, iki y l aflk n süredir sektöre ve kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme kampanyas yürütüyor. 17 ODE PUSULA > EK M 2008

17

18 projelerimiz > Akgün Elaz Hotel in sahibi Metin Akgün: Yal t m n sa layaca en büyük fayda, tabii ki enerji tasarrufudur 19 ODE PUSULA > EK M 2008

19 Otelcilik gibi maliyetlerin yüksek oldu u bir sektörde en önemli fley, maliyetleri asgari düzeyde tutmakt r. Bu nedenle yal t m n bizim aç m zdan önemi çok büyük. Bizim en büyük dezavantaj m z Türkiye'nin do usunda bulunmam z. Çünkü güneyde konumlanan otellerinin enerji maliyetlerinin büyük bir k sm n yaz aylar ndaki so utma art fl, klimalar oluflturuyor ama bizim için durum farkl. Biz, yaz n so utup k fl n s t yoruz. Haliyle, hava koflullar bizim için çok önemli. Bunu iyi muhafaza etmemiz gerekiyor, bu da iyi bir yal t mla mümkün. Akgün Elaz Hotel'in sahibi, nflaat Yüksek Mühendisi Metin Akgün'den Akgün Elaz Hotel'in yap m sürecini, teknik özelliklerini ve bu süreçte ODE yal t mla yollar n n nas l kesiflti ini ö rendik. Ayn zamanda Türkiye'de yal t m n önemini konusundaki görüfllerini ald m z Metin Akgün, ODE Pusula dergisi okuyucular na da tavsiyelerde bulundu. Akgün Hotel'in kuruluflundan bahseder misiniz? Akgün Hotel'in inflaat özellikleri nelerdir? 2002 y l n n fiubat ay nda, Akgün Elaz Hotel'in inflaat na baflland ve 2004 y l n n Haziran ay nda Al flverifl Merkeziyle birlikte iflletmeye aç ld. Otelimiz toplam m 2 arsa üzerine kurulu, Al flverifl Merkeziyle birlikte m 2 kapal alana sahip.al flverifl Merkezimiz 3 kat, otel imiz ise 10 katl bir yap. 142 oda, irili ufakl 6 adet toplant salonu, 1 adet Alacarte Restaurant, Aç k Havuz, Türk Hamam, Sauna, Fittness Center ile hizmet veriyoruz. Otelinize ne zaman yal t m yapt rd n z? Yal t m n önemini göz önünde bulundurursak Akgün Hotel de nas l malzemeler kullanmaya özen gösterdiniz? Otelin kaba inflaat bittikten sonra, yal t m yapmaya uygun hale geldi ve bu aflamada yal t m uygulamas na baflland. Malzeme seçimimizi bölgenin yaz ve k fl aylar n n mevsimsel s de erlerini göz önünde bulundurarak yapt k. Otel binalar nda yal t m n sa layaca yararlar nelerdir? Ülkemizde ve dünyadaki enerji s k nt lar n ve buna ba l olarak enerji maliyetlerinin yüksek oldu u bu dönemde, sadece otel binalar nda de il bütün binalarda yal t m n sa layaca en büyük fayda, tabii ki enerji tasarrufudur. Dünden bugüne bakt n zda yal t m alan nda ne gibi de ifliklikler gözünüze çarp yor? H zla geliflen günümüz teknolojisinde; her geçen gün, her alanda oldu u gibi yal t m alan nda da yeni teknolojiler ve yeni ürünler piyasaya ç k yor. Bu da sektördeki inflaat firmalar na malzeme seçiminde kolayl k sa l yor. Geçen süreçte yal t m n size kazand rd klar nelerdir? Otelcilik gibi maliyetlerin yüksek oldu u bir sektörde en önemli fley, maliyetleri asgari düzeyde tutmakt r. Bu nedenle yal t m n bizim aç m zdan önemi çok büyük. Bizim en büyük dezavantaj m z Türkiye'nin do usunda bulunmam z. Çünkü güneyde konumlanan otellerinin enerji maliyetlerinin büyük bir k sm n yaz aylar ndaki so utma art fl, klimalar oluflturuyor ama bizim için durum farkl. Biz, yaz n so utup k fl n s t yoruz. Haliyle, hava koflullar bizim için çok önemli. Bunu iyi muhafaza etmemiz gerekiyor, bu da iyi bir yal t mla mümkün. ODE ile nas l tan fld n z? ODE ürünlerini nas l buluyorsunuz? Otel projemizin oluflmaya bafllad dönemde, inflaatta kullan lacak malzemelerin özelliklerini, fiyatlar n ve temin edilebilirli ini araflt rmaya bafllad m. Bu süreçte, birçok yal t m yapan firmayla görüfltüm. ODE'nin Elaz 'daki ifl ortaklar ndan Bayisi Say n Emre Düflmez ile tan flt m. Emre Bey'in sundu u fiyat teklifi ve teknik özellikleri benim istedi im normlarda oldu u için ODE'yle anlaflmaya vard k. ODE ürünleri, standartlar n gerektirdi i kalitede ürünler. ODE Pusula dergisi okuyucular na yal t m veya inflaat sektörüyle ilgili nas l bir mesaj vermek istersiniz? Yüksek enerji maliyetlerinin oldu u ülkemizde yal t m n önemi çok büyük. Hem çevremize hem de cebimize yans yan enerji tasarrufu için ülkesini seven her insan gibi ben de insanlar m z n daha duyarl olmas n isterim. ODE PUSULA > EK M

20 projelerimiz > Röportaj: Zeynep Fetvac Y lmaz Mimarl k Mühendislik in tercihi ODE Yal t m 21 ODE PUSULA > EK M 2008

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı