ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı"

Transkript

1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 1

2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon MİSYON Tarihi ve doğal dokuya özen gösteren, Çağdaş ve fiziksel mekanları tasarlayan, Sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol alan, Katılımcı demokrasi ve yönetişim ilkesine bağlı yerel yönetim anlayışı ile hareket eden, Yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle, KENTLİLEŞMEYİ BAŞARAN KENT YÖNETİMİ VİZYON Ekonomik, sosyal, kültürel ve kamusal çevreyle bütünleşmiş üniversitesiyle, Doğasına, tarihine özgü efsaneleşmiş değerleriyle, Yerel, ulusal, uluslararası sorunlara duyarlı sivil toplum kuruluşlarıyla, Eğitimli, kültür düzeyi yüksek ve mutlu vatandaşlarıyla, Ulusal ve uluslararası katılımlı, sürekli yinelenen festivalleriyle, Turizm, kültür, eğitim, doğa, çevre bilim dostu ekonomik sektörleriyle, Gelenekselliği ve modernizmi estetiğe yansıtan mimarisiyle, 2

3 YAŞANILABİLİR BİR BAYRAMİÇ' İ YÖNETEN VE YAŞATAN BELEDİYE B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 sayılı Belediye Kanununun 3. Bölüm, 14. ve 15. Maddelerinde belirtilen yetki, görev ve sorumluluklar; yetki ve imtiyazları şunlardır: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Madde 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 3

4 inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 4

5 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 5

6 o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyük şehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 6

7 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Bayramiç Belediyesi Atatürk Caddesinde bulunan merkez binasında hizmet vermektedir. Merkez Bina: Başkanlık (Özel Kalem),Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Komiserliği ve İtfaiye Çavuşluğu hizmet vermektedir. 7

8 Araç ve İş Makinaları CİNSİ ADET CİNSİ ADET BİNEK ARAÇ 1 İTFAİYE ARACI 2 OTOBÜS 5 SU TANKERİ 2 KAMYON 4 ARAZİ TAŞITI 2 AMBULANS 1 KANAL AÇISI 1 TRAKTÖR 4 ET TAŞIMA ARACI 1 MOTOSİKLET 6 CENAZE ARACI 1 GRAYDER 2 ÇÖP KAMYONU 4 YÜKLEYİCİ 2 YOL SÜPÜRME ARACI 1 KEPÇE 2 SİLİNDİR 1 KAMYONET 1 MİNİBÜS 1 2- Örgüt Yapısı Belediye örgüt yapısı Başkanlık ve Başkanlığa bağlı birimlerden oluşmaktadır. Belediye Başkanı: Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkan Yardımcısı: Belediye idaresinde Belediye Başkanından sonra üst yöneticidir. Müdür: Belediye bütçesi ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir. Belediyemiz Başkanlık(Özel Kalem), Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Komserliği, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye birimlerinden oluşmakta olup bu birimlerimizde 15 memur, 42 işçi, 1 adet sözleşmeli personel olmak üzere 58 personelimiz görev yapmaktadır. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bayramiç Belediyesi 2008 yılı içinde Tek sicil uygulamasına geçiş çalışmalarını başlatmış ve LAN tipi yerel bilgisayar ağı üstündeki sunucuda kurulu SQL server ve web tabanlı Belediye Yönetim Bilgi Sistemine bağlı Kişisel Bilgisayar kullanımına geçmiştir. 8

9 BİRİM CİNSİ ADET BAĞLANTI Başkanlık Laptop 2 LAN & İnternet Başkanlık Pc 1 LAN & İnternet Yazı İşleri Müdürlüğü Pc 2 LAN & İnternet Mali Hizmetler Müdürlüğü Pc 4 LAN & İnternet Avukat Pc 1 LAN & İnternet Fen İşleri Müdürlüğü Pc 4 LAN & İnternet Fen İşleri Müdürlüğü Laptop 1 LAN & İnternet Gelir Servisi Pc 8 LAN & İnternet Su Servisi Pc 1 LAN & İnternet Emlak Servisi Pc 2 LAN & İnternet Zabıta Komiserliği Pc 2 LAN & İnternet Otobüs Terminali Pc 1 LAN & İnternet Hal Müdürlüğü Pc 3 LAN & İnternet İşhanı Pc 4 İnternet Renkli Laser Yazıcı Yazıcı 1 USB S/B Laser Yazıcı Yazıcı 1 USB & Network S/B Laser Yazıcı Yazıcı 15 USB Çok Fonksiyonlu S/B Laser Yazıcı Yazıcı 4 USB & Network Renkli İnkjet Yazıcı Yazıcı 2 USB Nokta Vuruşlu Yazıcı Yazıcı 3 Paralel Tarayıcı Tarayıcı 1 USB ADSL Modem Modem 7 LAN & İnternet GHDSL Modem Modem 4 LAN Switch Hub HUB 5 LAN Online K.G.K. 10 KVa UPS V. Online K.G.K. 6 KVa UPS V. Firewall Server Firewall 1 İnternet GPRS li El Terminali El Terminali 4 İnternet 9

10 Bayramiç Belediyesinde bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak amacıyla 27 adet Bilgisayar, 19 adet Yazıcı, 1 adet Tarayıcı, 6 adet Modem, 3 adet Switch-Hub, 1 adet Firewall server, 3 adet UPS, Online tahsilat ve su tahakkuku yapabilen 4 adet El Terminali olmak üzere teknolojik donanıma sahiptir. BİRİM Kamera Adedi Belediye Binası 4 Kademe 4 Hal Müdürlüğü 4 Otogar 4 Kapalı Pazaryeri 16 Halkımızın ve Belediyemiz birimlerinin güvenliğini sağlamak üzere Belediye merkez binasında 4 kamera ve kayıt cihazı, Oto terminalinda 4 kamera ve kayıt cihazı, Kapalı pazar yerinde 16 kamera ve kayıt cihazı, Kademe binasında 4 kamera ve kayıt cihazı, Yaş sebze ve meyve toptancı halinde 4 kamera ve kayıt cihazı olmak üzere 32 adet kamera ve 5 adet kayıt cihazı 24 saat sürekli görüntü kaydı yapmaktadır. Merkez bina-atatürk Caddesi üzerinde Halkımızı bilgilendirme amaçlı Kayan Yazı Panosu kurulmuştur. Ayrıca Merkez bina - Atatürk Caddesi üzerinde, Atatürk Caddesi - Sığıralanı mevkiinde, Vatan Caddesi - Otogar önünde ve Menderes Mahalesi - Şehit Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi başlangıcında tarih, sıcaklık ve dijital saat gösteren panolar kurulmuştur. 10

11 4- İnsan Kaynakları Bayramiç Belediyesi nde kamu kesiminde uygulanan personel rejimine paralel olarak memurluk, sürekli işçilik ve sözleşmeli işçilik olmak üzere üç grupta personel istihdam edilmektedir. Personel Statü ve Sayı Tablosu 2010 MEMUR 15 SÜREKLİ İŞÇİ 42 SÖZLEŞMELİ 2 11

12 Memur personelin kadro sınıf durumu G. İ. H. T. H. Y.H. S. H. TOPLAM dolu boş dolu boş dolu boş dolu boş dolu boş TOPLAM Eğitim Durumu İlköğretim Lise Teknik ÜNİVER MYO Y.OKUL Lise SİTE Toplam Memur Sürekli Sözleşmeli Toplam Personel yaş durumu Toplam Memur Sözleşmeli Sürekli İşçi Toplam Sunulan Hizmetler 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklara ait hizmetler ilgili müdürlükler tarafından yürütülmektedir. Aşağıda müdürlükler bazında yürütülen hizmet alanları tanımlanmıştır. 12

13 Müdürlük ve Hizmetleri Müdürlükler Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Komiserliği Hizmet alanları 1. Bütçe 2. Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama 3. Ön Mali Kontrol 4. Gelir Tahakkuku İle Gelir Ve Alacakların Takibi 5. Maaş Tahakkuk Hizmetleri 1. Yol Yapımları 2. Yağmur Suyu Yapımları 3. Bina Yapımları 4. Bina Bakım, Onarım 5. İçme Suyu Hatları Yapımı, Mevcutların Revizyonu 6. Su Üretimi 7. İmar Ve Şehircilik Hizmetleri 8. Ruhsat Hizmetleri 9. Denetim Hizmetleri 10. Yapı Projeleri 11. Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 12. Toplu Konut Hizmetleri 13. Atık Su Hatları Yapımı, Mevcutların Revizyonu 14. Suyun Abonelere Ulaştırma Hizmetleri 15. Atık Suyun Uzaklaştırılma Hizmetleri 1.İş Yeri Ruhsat Hizmetleri 2.Trafik Hizmetleri 3.Çevre Ve Denetim Hizmetleri 4.Hal Hizmetleri 5.Kent Düzeni Hizmetleri 6. Numarataj Hizmetleri 7.Yeşil Alan Üretim Ve Bakım Hizmetleri 8. Mezarlık Bakım Hizmetleri 9. Rekreasyon Alanları 13

14 İtfaiye Çavuşluğu Yazı İşleri Müdürlüğü 10. Park Ve Çocuk Oyun Parkları 11. Kavşak Ve Refuj Yeşil Alanları 12. Ağaçlandırma Hizmetleri 13. Toplu Taşıma Hizmeti 14. Otogar Hizmetleri 15. Kent İçi Trafik Hizmetleri 16.Denetim Hizmetleri 17. Haşere İle Mücadele 18. Çevre Ve Çevre Temizliği Toplumsal Bilinçlendirme Hizmetleri 19. Evcil Hayvan Barınağı Ve Sokak Hayvanlarına Yönelik Hizmetler 20. Evsel Atık Toplama Ve Kent Temizliği 21. Et Ve Et Ürünleri Denetim Hizmetleri 22. Mezbaha Hizmetleri 23. Evcil Hayvanlar Bakım Ve Barınma Hizmetleri 1. Yangından Korunma Ve Müdahale Hizmetleri 2. Toplumsal Bilinci Arttırmaya Yönelik Eğitim Ve Bilgilendirme Hizmetleri 3. Baca Temizleme Hizmeti 4. Kara Arama Kurtarma Hizmetleri 5. Denetim Hizmetleri 6. Su Baskınlarına Müdahale Hizmetleri 7. Hizmet İçi Eğitim Programları 1.Meclis 2.Encümen 3.Evlendirme 4.Yazı işleri( gelen- giden evraklar) 5.İdare işleri 6. Personel Özlük Hizmetleri 14

15 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun 55,56,57 ve 58. maddeleri; 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; tarihin de yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınarak tarihi itibari ile Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ön Mali Kontrol Birimi ve bütçede ödenek tahsis edilen Belediye birimleri içinde harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri tespit edilerek görevlendirilmişlerdir. Adı Soyadı Ünvanı Birimi Görevi İsmail Sakin TUNÇER Belediye Başkanı Başkanlık (Özel Kalem) Harcama Yetkilisi Ünal SÖZEN Yazı İşleri Müdür V. Yazı İşleri Müdürlüğü & Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Yetkilisi Üzeyir ASLAN Teknisyen Fen İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi Aytimur ÖNDER Zabıta Komiseri V. Zabıta Komiserliği & Temizlik Hizmetleri Harcama Yetkilisi Aytimur ÖNDER İtfaiye Çavuşu V. İtfaiye Çavuşluğu Harcama Yetkilisi Kazım ÖZKAN Şöfor Başkanlık & Yazı İşleri Müd. Gerçekleştirme Görevlisi Derya TAŞ Bilgisayar İşletmeni Mali Hizmetler Müdürlüğü Gerçekleştirme Görevlisi Tuncay ÖZKAYA Tahsildar Fen İşleri Müdürlüğü Gerçekleştirme Görevlisi Talip UYDAŞ Tahsildar Zabıta Komiserliği & Temizlik Hizmetleri Gerçekleştirme Görevlisi Mehmet BEYOĞLU Şoför İtfaiye Çavuşluğu Gerçekleştirme Görevlisi 15

16 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri Belediyemizi kanunlar nezdinde sosyal, kültürel, fiziksel ve ekonomik anlamda, demokratik, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile yarınlara hazırlama çabası. B- Temel Politikalar ve Öncelikler TOPLUMSAL DEĞERLER VE İLKELER Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kentte yaşayan tüm insanların yaşam kalitesini yükseltmek. Toplumsal dayanışmayı tesis ederek kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak. İnsan ilişkilerinde bencilliği ortadan kaldırarak diyaloğun gerçekleştirilmesi, çatışma yerine uzlaşma ve hoşgörü kültürünün tesisini sağlamak. ETİK DEĞERLER VE İLKELER Gerek kentsel hizmetin sunumunda vatandaş odaklı olmak ve gerekse kentlilerin beklenti ve ihtiyaçlarını gidermede güvenilirliği sağlamak açısından kaliteden ödün vermemek, kaliteli hizmet sunumunu bir yaşam felsefesi olarak algılamak. Hizmet sunumunda gösterilen başarıları sahiplenebilmek kadar başarısızlıkları da üstlenebilmek. Hizmet sunumunda kabul edilebilir riskleri üstlenmek. Kurum içinde ve dışında ben merkezli olmaktan vazgeçmek. Yapılanların yazılması kadar yazılanların yapılmasını da sağlamak. 16

17 DEMOKRATİK DEĞERLER VE İLKELER Dünyada kamu yönetimi alanında geliştirilen ve yönetişim olarak ifadesini bulan yeni yönetim stratejilerini takip etmek ve bu yeniliklerin kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilmesini sağlamak, kısaca yeniliklere açık olmak. Hizmet sunumunda kent yaşayanlarının sosyal, ekonomik, kültürel özelliklerine, dini inanç ve farklılıklarına bakılmaksızın tüm bireylere insan haklarına bağlı eşit hizmet sunmak. Belediye yönetiminde sosyal demokrasinin temel anlayışı olan katılımcı, sosyal adaleti gözeten, rasyonel hizmet ve yatırımlarda bulunan, taleplere duyarlı, hesap verebilir yerel yönetim anlayışını egemen kılmak. EKONOMİK DEĞERLER VE İLKELER Kentsel yaşam kalitesini bir bütün olarak artırmaya yönelmiş yatırımların kısa süreli olmak yerine geleceği yöneten ve onu taşıyabilen bir nitelikte olmasını sağlamak. Hizmetleri doğrudan üretmek yerine hizmeti planlamak, kaynak tahsisi yapmak, eşgüdüm ve denetimi etkin bir şekilde yerine getirmek. Hizmetin sürekliliğini, yerindeliğini, verimliliğini ve kalitesini hizmet sunumunun ana felsefesi olarak benimsemek. YÖNETSEL DEĞERLER VE İLKELER Etkin ve verimli hizmet sunumu için teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri belediyecilik uygulamalarına yansıtmak. 17

18 Yönetimin temel dayanağı bilginin bilişim teknolojilerinin kullanımı ile kurum içinde ve kurum dışında bilgi atmosferi oluşturmak. İşbirliği ve katılımcılığın tesisi için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yönetim anlayışını gerçekleştirmek, kaliteli kentsel hizmet sunumunu gerçekleştirmek, kentte mevcut toplumsal sorunların üstesinden gelmede diğer paydaş kurumlar ile birlikte çözüm ortağı olmak. Karar alma ve uygulama süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı vazgeçilmez kılmak. Hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yöneticiler ve çalışanların sürekli eğitimini sağlama, bilgi, beceri ve yetkinliklerini çok yönlü artırmak. Çalışanları yönetimin en temel unsuru olarak görmek, çalışanların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak. Ekip çalışması, takım ruhu, paylaşımcılık, yaratıcılık, esneklik ve sahiplik bilinci açısından belediyecilik konusundaki mevzuatın, değişikliklerin ve gelişmelerin tüm çalışanlara aktarmak. GLOBAL DEĞERLER VE İLKELER Kentsel sürdürülebilirliğin ve bir bütün olarak kentsel yaşam kalitesinin artırılması temel amaçtır. Hızla gelişen ve değişen uluslararası gelişmeleri takip etmek gerekmektedir. Küresel ve kamusal değerlerin yaygınlaştırılması sürdürülebilir kalkınmanın ön koşuludur. 18

19 ULUSAL-YEREL DEĞERLER VE İLKELER Ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olunan tarihsel ve kültürel mirası koruma ve geleceğe taşıma bilincine dayalı olarak toplumsal ve yönetsel bir sorumluluğu üstlenmek. Bayramiç in sahip olduğu değerler mirasına dayalı olarak kentlilik kültürünü ve sahiplik bilincini geliştirme amacına yönelik Bayramiç' li olmayı ve tüm Türkiye nin Bayramiç duyarlılığını gözetmeyi en üst değer olarak kabul etmek. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Politikaları ve Uygulama Sonuçları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun ilgili hükümleri esas alınarak; kent kaynakları yönetiminin etkinliği ve verimliliğini arttırma ana prensibi ile hazırlanır. Vatandaştan aldığı yetki ile ilçe kaynaklarını kullanan yerel yönetimlerin son zamanlarda gerek yasal gerekse bakış açılarında değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu değişim ve gelişmeler hizmet kalitesi, performans, analitik bütçe vb teknik kavramları sistemin içine dahil etmiştir. Bununla birlikte oluşan yeni sistem hesap verilebilirliği, saydamlığı, hizmetlerin eşit dağılımını ve kaynakların sahibi Bayramiç' lilerin ilçe yönetimine katılmasını da beraberinde getirmiştir. Önce İnsan yaklaşımı ile hareket eden Bayramiç Belediyesi ve yönetimi 2010 yılı bütçesini katılımcı yaklaşımda hazırlamıştır. 19

20 YILLARI MALİ DURUM ANALİZİ BAYRAMİÇ BELEDİYESİ YILLARI GİDER KESİN HESABI KARŞILAŞTIRMASI GİDERİN TÜRÜ 2003 YILI 2004 YILI 2005 YILI PERSONEL GİDERLERİ , , ,87 DİĞER CARİ , , ,16 TOPLAM CARI , , ,03 PROJE KREDİSİ , , ,80 YATIRIM KREDİLERİ , , ,11 TOPLAM YATIRIM , , ,91 KAMULAŞTIRMA ,31 TRANSFERLER , , TOPLAM TRANSFERLER , , GİDER TOPLAMI , , BAYRAMİÇ BELEDİYESİ YILLARI GELİR KESİN HESABI KARŞILAŞTIRMASI GELİRİN TÜRÜ 2003 YILI 2004 YILI 2005 YILI VERGİ GELİRLERİ , , VERGİ DIŞI GELİRLER , , ,81 YARDIM VE FONLAR , , ,42 TOPLAM , , ,91 20

21 YILLARI MALİ DURUM ANALİZİ BAYRAMİÇ BELEDİYESİ YILLARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI GİDER KESİN HESABI EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEY KARŞILAŞTIRMASI GİDERİN TÜRÜ 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , ,02 02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , ,64 03 MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ , , , , ,80 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , ,08 05 CARİ TRANSFERLER , , , , ,20 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , ,51 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,73 0,00 0, ,41 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , ,66 BAYRAMİÇ BELEDİYESİ YILLARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI GELİR KESİN HESABI BİRİNCİ DÜZEY GELİRLERİN KARŞILAŞTIRMASI GELİRİN TÜRÜ 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 01 VERGİ GELİRLERİ , , , , ,91 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , ,44 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE DİĞER ÖZEL GELİRLER , , , , ,15 05 DİĞER GELİRLER , , , , ,71 06 SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİ (İLLER BANKASI PAYI) , , , , ,88 TOPLAM , , , , ,09 21

22 KOD BAYRAMİÇ BELEDİYESİNİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2010 YILI GİDER BÜTÇE TEKLİFİ PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZ. ALIM GİD. FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERL ER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERL ERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , , , , ,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM , , , ,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZM. 0,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZM , , , , ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM , , , , ,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM. 0,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM. 0,00 TOPLAM , , , , , , ,00 0, , ,00 BÜTÇEYE ORANI 14,14 2,38 27,09 0,54 2,39 45,80 0,27 0,00 7,39 22

23 2010 MALİ YILINDA EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞEN GİDERLER KODU AÇIKLAMA BÜTÇE HARCANAN 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,02 02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,64 03 MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ , ,80 04 FAİZ GİDERLERİ , ,08 05 CARİ TRANSFERLER , ,20 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,51 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,41 08 BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK , TOPLAM , ,66 23

24 BAYRAMİÇ BELEDİYESİ 2010 YILI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI KOD GELİRİN TÜRÜ 2010 YILI 01 VERGİ GELİRLERİ ,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 05 DİĞER GELİRLER ,00 06 SERMAYE GELİRLERİ ,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER --- TOPLAM , MALİ YILINDA EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLER KODU AÇIKLAMA BÜTÇE KESİNLEŞEN 01 VERGİ GELİRLERİ , ,91 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,44 04 ALINAN BAĞIŞ VER YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,15 05 DİĞER GELİRLER , ,59 06 SERMAYE GELİRLERİ , ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER TOPLAM , ,09 24

25 YILLARI VERGİ GELİRLERİ, MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAY VE VERGİ DIŞI GELİRLER KARŞILAŞTIRMASI 2003 % 2004 % 2005 % VERGİ GELİRLERİ ,52 21, ,04 19, ,92 20,30 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİ (İLLER BANKASI PAYI) ,85 37, ,13 37, ,76 37,22 VERGİ DIŞI GELİRLER ,56 39, ,77 41, ,81 41,70 YARDIM VE FONLAR (ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR) ,01 1, ,94 1, ,42 0,78 TOPLAM ,94 100, ,88 100, ,91 100, YILLARI VERGİ GELİRLERİ, MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAY VE VERGİ DIŞI GELİRLER KARŞILAŞTIRMASI 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % VERGİ GELİRLERİ ,33 19, ,08 18, ,37 14, ,99 13, ,91 16,19 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE DİĞER ÖZEL GELİRLER ,98 21, ,21 39, ,09 37, ,16 35, ,44 30, ,95 3, ,00 0, ,50 2, ,85 2, ,15 2,01 DİĞER GELİRLER ,39 18, ,59 5, ,84 3, ,21 4, ,71 5,15 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİ (İLLER BANKASI PAYI) ,87 37, ,07 36, ,52 41, ,84 43, ,88 45,97 TOPLAM ,52 100, ,95 100, ,32 100, ,05 100, ,09 100,00 25

26 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Gelir kalemlerinin 2003 yılı %61,32 sini, 2004 yılı %61,04 ünü, 2005 yılı %62,00 sini, 2006 yılı %59,28 ini, 2007 yılı %63,96'sını, 2008 yılı %58,36'sını, 2009 yılı %56,33 sini, 2010 yılı %54,02 sini belediyenin kendi öz kaynakları oluşturmaktadır. Belediyenin gelir kalemlerinin 2003 yılı %37,07 sini, 2004 yılı %37,33 ünü, 2005 yılı %37,22 sini, 2006 yılı %37,04 ünü, 2007 yılı %36,04 ünü, 2008 yılı %41,65 ini,2009 yılı %43,67sini, 2010 yılı %45,98 sini merkezi yönetim genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay oluşturmaktadır. Belediye gelirlerinin giderleri karşılama oranı 2003 yılı %83,97, 2004 yılı %99,54, 2005 yılı %112,05, 2006 yılı 104,49, 2007 yılı %100,21, 2008 yılı %77,10, 2009 yılı %99,41, 2010 yılı %122 'dir. 3- Mali Denetim Sonuçları 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesine göre Belediyemiz Meclisinin 07/01/2011 tarih ve 2011/3 Sayılı Kararı gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu, 2010 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlerin denetim işlemini tamamlamış olup, konusu suç teşkil eden hususlara rastlanılmamıştır Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar GİDERLER: 2010 yılı kesin hesap gider bütçesinde tahmin edilen gider ,00-TL, kesinleşen gider ,66-TL dir. Gider bütçesi gerçekleşme oranı %48,58 dir Yılı Toplam giderlerin içinde Personel giderleri % 24,56 dır. 26