Effcets of Dictary Copper and Zine Supplementation on Performanee with Some Tissues Copper and zine Content of Broilers

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Effcets of Dictary Copper and Zine Supplementation on Performanee with Some Tissues Copper and zine Content of Broilers"

Transkript

1 Vet. mi. Derg. (2004), 20, 2: BROYLERLERDE RASYONA BAKıR VE ÇiNKO ilavelerinin PERFORMANS ile BAZI DOKU BAKıR VE ÇiNKO KONSANTRASYONLARıNA ETKiLERi * Miyase Mehmet N izamlıoğlu 2 Effcets of Dictary Copper and Zine Supplementation on Performanee with Some Tissues Copper and zine Content of Broilers Özet : Bu çalışmada, broyler yemlerine fa rk lı düzeylerde kat ı lan bakır (Cu) ve çinko (Zn)'nun canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranları ile bazı dokulardaki Cu ve Zn düzeyleri üzerine etkileri araştırı lmışt ır. Çalışm ada 430 adet Avian ırkı broyler civciv kullanılmı ş, rasyon l arına farkl ı dozlarda Cu, Zn ve Cu- Zn ilave edilenler olmak üzere kontrol grubu dahil 12 grup oluşt uru lmuşt ur. Hayva nları n, 1., 14., 28. ve 42. günlerde can lı ağı rl ı kları ve yemden yararlanma oranla rı, 14., 30. ve 42. günlerde ise doku örneklerinde Cu ve zn düzeyleri b e l irlenm işti r. Ka raciğe r dokusu nda, en fazla Zn ilave edilen 8. grupta 14. ve 30. günlerde, böbrek dokusunda ise 42. günde Zn de ğ e rl erini n en yüksek düzeye ç ıkt ığı saptan mı ş tır. Yaşa ba ğlı olarak bursa Fabricii dokusunda Zn değerlerind e 30. ve 42. günlerde art ış be l i rlenmi şt ir. Cu ve Zn ilavelerinin broylerlerde verim pe rlormansı üzerinde olumlu etkiler o luşt urabileceğ i sonucun a va rı lmıştı r. Anahtar Kelimeler: Broyler, Bak ı r, Çinko, Perlormans, Doku Konsantrasyo nları Summary: In the present study, etfects of ditferent doses of dietary Cu and zn supplementation on live weight and feed efficiency and tissue biochemical parameters in broilers were investigated. In this study, a total of 430 Avian Broiler chicks were used and divided into 12 groups as control and treatment groups in which different doses of Cu, Zn and Cu- Zn supplemented. Live weight and feed etficiency were determined at the lst, 14th, 28th and 42nd days of age, also tissue samples were collected at the 14th, 30th and 42nd days of age and Cu, Zn levels were determ ined. The highest Zn values were determined in 8th group that is the highest Zn supplemented, and there were chang es between the groups at the 14th dayand 30th day in liver while only at the 42nd day in kidney. The values of Zn increased in bursa of Fabricius at the 30th and 42nd days. it may be spaculated that Cu and Zn supplementation have positive etfects on yield performance of broilers. Key Words: Broiler, Copper, Zinc, Perlormance, Tissue Concentrations Giriş Esansiyel elementler, amino asitler ve vitaminler kanatlı beslenmesi için mutlaka gerekli olan maddelerdir (Austic ve Scott,1997). Ancak bu tür elementlerin yeterli düzeyde alınamadığı hallerde yetmezliklerine bağlı olarak yaşamsal fonksiyonlarda aksamalar görülürken, fazla miktarda alınmas ında ya tokslsite gel iş ir ya da d iğer iz elementlerle antagonistik etk ileş imler görülmektedir. Antagonistik etk ileş imlere en iyi örneği de, rasyanda fazla bulunan Zn'nun Cu emilimini engellemesi şek linde verilebilir (Milne. 1994). Genelolarak kanatlı hayvanların yemlerinde Cu 'ın 6-8 mg/kg düzeyinde bulunmasının yeterli olacağı, ancak yemlerde bulunan kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), çinko (Zn), kükürt (S). molibden (Mo). demir (Fe) gibi minerallerle. protein i çe r i ği n i n Cu emilimini etkileyerek gereksinimi değ iştirebi lece ğ i bildirilm iştir (NRC.1984; Ensminger ve ark.,1990). Ba k ı r yetmezliğ inin tavuklar üzerindeki etkileri de yoğun bir şekilde araştmlrn ış, rasyona Cu ilavesinin yem tüketimini artırarak canlı ağ ır lık kazancını yüksel tti ğ i gözlenmiş (Çetin ve ark.,1992), ancak Cu a l ımın ın aşırı derecede yükselmesinde büyümenin engellendiği saptanm ışt ır (Ledoux ve ark.,198?). Bakırın dokular arasındaki dağılımı hayvanın yaşı, t ürü ve Cu durumu ile değişir (Underwood,1977). Yüksek miktarda Cu (>5 mg/kg) içeren organlar karac iğer. beyin, kalp ve saçlardır. orta derecede Cu (1.5-5 mg/kg) içeren organlar böbrek, pankreas, dalak, kas, kemik, deridir, düşük düzeyde Cu «1.5mg/kg) içeren dokular ise tirold. timus, ovaryum ve testislerdir (Keen ve Graham,1989; Karagül ve ark.,2000). Etlik piliçlerin Zn i h t i yaç l arı n ın 8 hafta l ık yaş a kadar 40 mglkg o lduğu b ild ir i lmişt ir (NRC,1984; G e liş Tarihi : *: Bu makale "Broylcrlcrde Rasyona B akı r ve Çinko Ilavelerinin Bazı Biyokimyasal Değerlere Etkileri" isimli doktora tezinden ö ze t le n m i ş t i r. i. Veteriner Hekim. KONYA 2. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 8i yokimya Anabilim D a lı. KONYA

2 ÇiNAR, Nl7..AMUcx"iıu McDowell,1992). Kutlu ve ark. (1998), 0-4 h a ftalık dönemde 47 mglkg zn bulunan m ıs ı r - soya kuspes! esaslı rasyona 15 ve 30 mglkg Zn ilavelerinin plliçlerin yem tüketimini % 10, aqı rlık kazancını % 20 ve yemden ya ra rlanmayı % 11 oranı nda a rt ırdlqın l ve 0-4 haftalık broyterlerde Zn mikta rının 60 mglkg 'dan az o l ma mas ı gerekliqini bildirmişle rdir. Demir ve ark. (1999), etlik piliçlerde resyonun yapısına giren yem maddeleri ve Zn içeren lz mineral ka tkıla rıyla saqlarian yaklaşık 105 mglkg topla m Zn düzeymin etlik piliçler için yeterli olduqu ve daha yüksek düzeylenn pertormansta ek ilerleme sağlamadlqın l bildirm işlerd ir. Memeli doku larının çoğundaki zn konsantrasyonu, mg/kg (yaş ağırl ık), mg! kg (kuru ağ ırl ık) aras ı nda değ işmekted ir (McDowell, 1992). Çinko bakımından zengin doku ve sı vılar prestat. serum, karaciğe r. böbrek, retina. kemik ve ka s tı r (Kalaycıoğ lu ve ark.,2oo0). Lü ve Combs (1988), zn intoksikasyonunda karac iğer zn değerlerin in arttl Q ınl, Cu değe rlerinde ise orta derecede azalmalar olduğunu ileri sü rmüşler ve rasyona ilave edilen yükse k miktarda Zn'nun doku Cu içeriqini azal llığ ı nı belirtmişle rdi r, Jackson ve ark. (1986) ise, yumurtacı tavuktarda Zn ilavesi ile Cu konsantrasyonunun karaciqer dokusunda azaldığ ını, böbrek dokusunda artt ı ğın ı, pankreas dokusunun ise uygulamalardan etkilenmediqini saptamrşta rdrr. Yemleriri Cu ve Zn içerikleri tam ayartanamad ı ğında her iki iz elementın metabolizmas ı nda bozulacağ ı akla gelmektedir.bu konuda kanatlı larda yürütülmüş kapsamlı bir ça lışma bulunmadı ğ ı nda n, özellikle h ızl ı bir boyüme trend ine sahip broylerlerde Cu ve zn arasın da ki etkileşimlenn bilinmesi buyük önem taş ımaktad ı r ve bu çalışmada braylerle rde bu i l i ş k i incelenecektir Materyal ve Metot Çalışma materyali olarak, ticari bir civciv i ş letmesinden sağlanan 430 adet günlük Avian ırkı broyter elvelvler ku llan ılmıştır. Hayvanlar, ilk gün ca nlı a ğı rl ı k la rı ta rt ı lt p ağırlı kları birbirine yakın olacak şekilde kontrol grubu dahil 12 gruba ayrılarak Konya Tablo t. Grvplara UYgı.Nnan(jyel (ftl9'kg) KONTROL I.GRUP 'Cu' 2.GRUP,Cu, 3.GRUP (Cu).GRUP,Zn, 5:GRUP (Cu. Zn) 6.GRlJP (Cu.Zn) 7.GRUP (Cu. Zn) 8 GRUP,Zn, 1l.GR UP (Cu.Zn) BazalOoyıı l (80) BO. 12Cu 8O..t2Cu BO-t-92Cu BO+40 Zn BO-t- l2cu BO.-42 Cu BD.92 Cu BO. 12Cu BD-t--42Cu BO.92 Cu..4OZn..40 Zn..4OZn ın..12ozn.1 20 Zn.1 20 Zn Tatılo 2. KontrOl ve dlioeme gruplarına yedı rilen~ wl pilıç rasyon biieşımı Yem içerıqı Başlangıç yemi (%) BUYUıma yemi (%) (1 ) ha ftaı...) (4~ k) Mısıt SOYa la$üyesi (% 44 Hp) Tam yaoiı soya Arpa E I kemı k ur Kemok unu Bolklsel yaq oık.alsıyuon (o.C.p) Tuz v~ karışımı 0.6' 0.6- AnaliZIe he5.tpianarı değener Mc ıatıalık enetj(kca\i1(g) J Kuru madoe Ham proleırı Hıım kul 6, Ham Selüloz ca P H ayva nc ı lık Ara ş t ı rma Enstitüsü'ndeki broy ler kümesfere ye rleş tiri lmişt i r. Cfvcrvlere yem ve su ad u bitum verilmiş t i r. Denemede etlik elvelv ve piliç yemlerine CuS04.5H20 ve ZnS04,7H20 formunda Cu ve zn ilaveleri ya pıımıştı r. Deneme gruplarına tablot'de belirtilen şeklide yemleme program ı uygulanmış tı r, Temel rasyon içerikleri ve Oran ları ise tablo 2'de be l i rtilm işt ir. Birinci, 14., 28. ve 42. günlerde canh.aqırlıkları ve yem tüketimleri saptan mıştır. Tart ım sonuçlarına göre ortalama ca n lı <:ı Q ırl ı k artışlan. günlük yem lüketimleri ve yemde n yararlanma deqerleri he saplan mış tı r. Deneme boyunca ölen hayvanlar günlük olarak kayded i lmişt ir. Birinci, , ve 42. günlerde grup ların hepsi nde n t ü'ar adet elvelv tart ı ld ı kta n sonra kesilerek doku (karaciqer, böbrek, Hat kg yemiçin sa~anan VrtarrWHtWıerıı ka rışımı : ' v otartw\ A nı : vitamin D, 2000 LU; vi ıamitl E. 20 mg;\iiiamlr'i LO. S mg: vitamin B L.25 mg; liiwtwı 62, 7.5 mg; vıtamin B6 5 mg: vı tamin mg: loiık ıısıl 0.75 mg; kalsr,un PıınIOIen, 10 mg; askorbik mg: mononsin sod',\jm, 100 mg; kolin klonl 400 mg: nıkoiın amıı. 25 mg; D-btolın, 0.05 mg: m~. 60 mg. demir. 40 mg: çlnko, 60 mg: bakı r. 5 mg:!yol 0.4 mg; selen)ull, O. IS mg: kcıl:*i. 0.1mg; annoksidan, LOmg. Vitamin A ıu ; vıtıımin LU; YiI3min E, 20 mg: vııanwı K3.~ :.",ıamın Bi. 2 mg; vitamin mg: vitamin BS. mg: vıtamin mg: IelikasiL mg: klilsiyvm panlolen, 5mg : monensin sodyum. 100 mg: kolın kiqril300mg:"oii'i amit. 25 mg; mangan, 60 mg: damil', 40 mg: çinko. 60 mg: bakır, 5 mg;!yol O. mg; selenyum. 0.15mg; koba/l 0.1mg; antıoksıdaıı. 10 mg. 3B

3 Broylerlerde Rasyon a Bakır ve Çinko İ lavele r i ni n... bursa Fabricii) örnekleri alınmıştır ve analizlere kadar -20 oc'lik derin dondurucuda saklanmıştır. Birinci günde alınan doku örnekleri yeterli miktarda olmadığ ı için analizleri yapılamamıştır. Dokuda mineral analizi kuru yakma yöntemi ile yapılmış ve hesaplamalarda ya ş ağırlık kullanılmıştır. Yaklaş ık 1 g doku örneği porselen kül pota larına alınarak kül fırınında 550 C'de bir gece yakılmıştır ve elde edilen kül örnekleri 3 N'lik hidroklorik asit ile çözündürülmüştür. Çözünen küller balon jojeye süzülüp dokulara ve minerailere göre farklı miktarlarda sulandırılarak (Perkin Elmer, 1982) atomik absorpsiyon spektrofotometre (Buck Scientific 200 A) ile Cu ve Zn düzeyleri saptanmıştır (Milne, 1994). Verilerin istatistiki analizleri Minitab (Minitab,1998) adlı bilgisayar paket programı ile gruplar arası farkın önemlilik kontrolü için One Way Anova ile, fa rk lı bulunan grupların belirlenmesi Tukey testi ile yapılmıştır, Gruplar içi dönem farklılıkları ise two sample t testi ile yapılmıştır. Bulgular Deneme gruplarında farklı dönemlere ait canlı ağırlık değerleri tablo 3'te, ortalama canlı ağırlık kazan cı, günlük yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları tablo 4'de, karaciğer, böbrek ve bursa Fabricii dokularında Cu, Zn değerleri sıras ıyla tablo 5, 7, 9'da, Cu ve Zn değerlerinin doku alma dönemlerindeki grup içi dönem farklılıkları tablo 6, 8, 10'da gösterilmiştir. Tablo 3. Deneme gruplarında farklı dönemlere ait canlı ağırlık değerleri (g) DÖN EM 1.GÜn 14.GÜn 28.GÜn 42. Gün GRUPLAR n x ±Sx n x ±Sx n x ±Sx n x ±Sx Kontrol G ± ± ± ,7 ± 43.49ab 1. G. (12 mglkgcu) ± ± ± ± 64.24ab 2. G. (42 mglkg Cu) ± ± ± ,9 ± 59.89ab 3. G. (92 mglkg Cu) ± ± ± ,8 ± 67.44b 4. G. (40 mglkg Zn) ± ± ± ± 67.69b 5. G. (12 mgtkg ClJ+4Orngtkg Zn) ± ± ± ± 39.72ab 6. G.(42 mglkg Cu+40mg/kg Zn) ± ± ± ± 77.86b 7. G.(92 mglkg Cu+40mglkg Zn) ± ± ± ± 64.79a 8. G. (120 mglkg Zn) ±O, ± ± ± 62.64ab 9. G.(12 mglkg co-120 mglkg Zn) ± ± ,9 ± ± 67.12ab 10. G.(42 mgtkg co-120 mgtkg Zn) ± ,67 ± ,1 ± ± 66.26ab 11. G.(92 mgtkg Cu+120 mgtkg Zn) ± ± ± ± 86.87ab Önem P=0.692 P=0.811 P=0.492 P=0.026 a,b : Aynı sütunda farklı harf taş ıyan değerle r a rası farkl ılık önemlidir : P<

4 ÇINAR, N17.AMI.I<Xiıu Tablo 4,Den&me gıw&annda laı1dı donemierdeki peı10tmans de{ıerleri DONEM GfA'ı GCn GLı'ı Glrı GRUPlAR OCAA IT YVO OCAA IT YVO OCAA IT YVO OCAA IT YVO Kon ırol Gn.tıu '"' l 002S1.n n I.G_(12 rtiqikgcu) G.(42 fl19'1l.g Cu) "" G,(92 mg.'kg Cu) ' G.(40 mglkg Zn) G.(12 rngrkg Cu-0-4OOıgi1l.g Zn) , G.(42 rrııykg~ g Zn) G. ( 92rııgt\(gCu+4~g Zn) LO' G. ( 12O~Zn) '"' G.(12mQr1l.gCu12OrTIQIkg Zn ) , G.(42mg11<gCu+120 mglkg Zn) i 1.G.(92 mgikg eu.1 2O rtiqikg Zn) ""O' OC/IA ortalama canı ı aoırlı k artışı (g). YVO: Yem:len yaraı1aıyna oranı (g yemfg CM), YT: Yem T"'elimi (g(:rliuk cteıarna yem üellrti, g) G.: Gn.ıp Tablo 5. Broy1erlerde WI 42. gıilde ki karaciğer dokusucu wl zn düzeyleri (rtlqlkg yaş aqıt1lk) PARAMETRELER CU zn DONEM 14.GUrı 3O.GCn 42.Gen 14.GUrı 30.co- 42.G:n GRUPLAR o lc t Sıc o lc ±Sıc o ıc t Sx o ıc t Sıc o x t Sx o x t Sx Kon t roı Gn.tıu ;1; S3t tO ±1.67bc JObc t G.(12 mgileg Cu) ± ;1; ± t1.73c 8 2S.61±2.34abc 2S.3Q± G.(42 mgikg Cu) ;1; Q5t ± O.71± 1.54<: 7 2O.S3t123bc ± G.(92 mgileg Cu) ± !: ± t1.3SC tl.3Sc t G.(40 rng!kg Zn ) 72.25± ± tO S±2.61ab ±3.02ab &t (12 rtlq'1\g Cu-+40 mg.1l.g Zn) t ± L3.24abc ttl.28ab ± G.(42 rrıg.1tg CU+4O mg.1l.g Zn) 7 2.S3± ± :tQ ttl.35bc ±2.05abc 7 23.&H G,(92~ CU+4O ITlQi1tg Zn) t ±O. 2O tO tl.93abc 8 26.S3tl.45abc G.(12O JT'91qı Zn) ± ±O ±3.87a 8 JO.07:t l.73a :1: G.(12~Qı+ 12O ml)1<g Zn) 7 2.GttO S± tO tl.318bc t123abc ± G. (42 ~Cu+ 120 rnftg Zn) tO.2O t0, ± ±1.49abc t2.39abc ± G.(92 rrıgikgcu ~Zn) ± n102S ± tl.78Oc S±1.4 9abc ± 3.58 onom p=394 P.Q,633 P=O.36S P- O.OOO ooo P:Q.Q09' o P..o.733 a. b, C, :Aynı SUtı..ndıı Iarklı harf taşıyan de\)eı1er arası far1d ı hk ooomkir ": 1)<0.01, 000 : P<:O.OOl G. :Gıup 40

5 Broylerlerde Rasyona Bakır ve Çinko İlavelerinin. Tablo 6. Broylerlerde karaciğer dokusunda Cu ve Zn değerlerinin doku alma dönemlerindeki grup içi dönem farklılıkları (P) PARAMETRELER Cu Zn DÖNEM GRUPLAR GÜn Gün 3O-42.GÜn GÜn Gün GÜn Kontrol Grubu G. 12 mg/kgcu G. 42 mglkg Cu ' 0.027" 3. G. 92 mg/kg Cu G. 40 mg/kg Zn G. 12 mglkg Cu+40mglkg Zn G. 42 mg/kg Cu+40mglkg Zn G. 92 mglkg Cu+40mglkg Zn G. 120 mg/kg Zn G. 12 mglkg Cu-120 mg/kg Zn G. 42 mglkg Cu+120 mglkg Zn G. 92 mg/kg cu-120 mglkg Zn P<0.05 ' P<O.Ol fark önemli Tablo 7. Broylerterde ve 42.gündeki böbrek dokusu Cu ve zn değerleri (mgtkg yaş ağ ırl ık) PARAMETRELER Cu zn DÖNEM 14. Gün 30. Gün 42. Gün 14. Gün 30. Gün 42. Gün GRUPLAR n x ± Sx n x ± Sx n x ± Sx n x ± Sx n x ± Sx n x ± Sx Kontrol Grubu ± ± ± ± ± ± 2.73b 1. G.12 mgtkg Cu ± ± ± ± ± ± G.42 mgtkg Cu ± ± ± ± ± ± 1.53ab 3. G.92 mgtkg Cu ± ± ± ± ± ± 1.10b 4. G.40 mgtkg Zn ± ± ± ± ± 0, ± 5.41ab 5. G.12 mgtkg Cu+40 mgtkg zn ± ± ± ± ± ± 1.32ab 6. G.42 mgtkg Cu+40 rngikg zn ± ± ± ± ± ± 1.04ab 7. G.92 mgtkg Cu+40 mgtkg Zn ± ± ± ± ± ± 2.07b 8. G.120 mgtkg zn ± ± ± ± ± ± 4.84a 9.G.12 mgtkg Cu+120 mgtkg Zn ± ± ± ± ± ± 1.14b 10.G.42 rngikgcu+120 rngikg zn ± ± ± ± ± ± 1.41ab 11.G.92 mgtkgcu+120 mgtkg zn ± ± ± ± ± ± 2.66 b Önem P=0.809 P=D.125 P=0.216 P=D.978 P=0.318 P=0.020 a. b :Ayn ı sütorca farklı harf taşıyan de ğerler arası farklılık önemlidir. : p<o.os 41

6 ÇINAR. NlZAMLloGLU Tablo 8. Broylerlerde böbrek dokusunda Cu ve Zn değerlerinin doku alma dönemlerindeki grup içi dönem farklılıkları (P) PARAMETRELER Cu Zn DÖNEM GÜn Gün GÜn G Ün Gün GÜn Kontrol Grubu G. 12 mg/kg Cu G. 42 mg/kg Cu " 3. G. 92 mglkg Cu G. 40 mglkg Zn G. 12 mg/kg Cu+40 mglkg zn ""' 6. G. 42 mg/kg Cu+40 mglkg Zn G. 92 mglkg Cu+40 mglkg Zn G. 120 mglkg Zn G. 12 mg/kg cu-120 mglkg Zn G. 42 mg/kg CU+120 mglkg Zn G. 92 mglkg co- 120 mglkg Zn " P<0.05, """ P<O.OOl fark önemli Tablo 9. Broy1erlerde 14.,30. ve 42.gündeki bursa Fabricii dokusu Cu ve zn düzeyleri (mglkg yaş ağ ırlık) PARAMETRELER Cu zn DÖNEM 14. Gün 30. Gün 42. Gün 14. Gün 30. Gün 42. Gün GRUPLAR n x ± Sx n x ± Sx n x ± Sx n x ± Sx n x ± Sx n x ± Sx Kontrol Grubu ± ± ±O ± ± 1, ± G. 12 mglkgcu ± ± ±O ± ± ± G. 42 mglkg Cu ± ± ±O ± ~13 ± G. 92 mglkg Cu ± ± ±O ±O ± ± G. 40 mglkg zn ± ± ±O ±O ± ± G.12 mglkg Cu+40mglkg zn ± ± ±O ±O ± ± G.42 mglkg Cu+40mglkg Zn ± ± ±O ± ± ± G. 92 mglkg Cu+40mglkg Zn ± ± ±O ± ± ± G. 120 mglkg zn ± ± ±O ± ± ,40± G.12 mglkg co- 120 mglkg zn ± ± ±O ± ± ± G,42 mglkg co-120 mglkg zn ± ± ±O ± ± ± G.92 mglkg Cu mglkg zn ± ± ±O ± n ± ± o.n Önem P=0,425 P=0.793 P=0.940 P=O,494 P=0.196 P=0.141 P>0.05 fark önemsizdir 42

7 Uruylerin de Rasycna Il akı r ve Çin ko İ l a v ele e i n i n. Tab ıo 10. Broyter1erde bursa Fabridi dokusunda Cu ve zn değeı1erinin doku alma dönemlerindeki grup içi dönem larklılıkları(p ) PARAMETRELER Cu zn DöNEM GRUPLAR Gün Gün 3Q.42.GÜn GÜn Gün 3O-42.GÜn Kontrol Grubu 0.27 O.IS i. G. (12 m~gcu ) "" "" " G. (42 ~g Cu) ' " 0.S7 3. G. I92 mçı1<g Cu) "' """ G. I40 mçı1<g Zn ) OJ)O()()' " """ 0.99 S. G. ( 12 mglkg Cu+4()mçfkg Zn) S ' " ' " 0.9S 6. G. (42 mçı1<g Cu+40mçı1<g Zn ) ' "' ' " G. 192 mçı1<g Cu+4Omçı1<g Zn ) O.02S" " " G. (120 mçı1<g Zn) S " 0.017' G. (12 m~g Cu+ 120 rrç'kg Zn) o.cors " G. (42 m~g Cu+120 mglkg Zn) "" "' G. (92 mwkg Cu+l 20 mglkg Zn ) "" 0.012" O. t S P<o.OS. "Peö.üt P<O.OQ1 lark önemli G.: Grup Ta rtış ma ve Sonuç Çalı şmada. rasyana hem Cu hem de Zn ilavesinin can lı a{;ırlık o rta lama s ı n ı artutl ı{;t. 42. günde ca nlı ağ ı rlı k o rtalamas ı nda 7. gruba göre ve 6. gruplarda önemli (P<O.D5) düzeyde azaldığı (Tablo 3) saptan mı şt ı r. En iyi yemden yararlanma oranla n nı n ise tüm dönemlerde 4. grupta (40 mglkg Zn) olduğu tespit ed i lmişt i r (Tablo 4). Tüm deneme gruplarında yem tüketimlerinin kontrol grubuna gore az. yemden ya ra rla n ma nı n ise daha fazla olduğ u, dotayısıyla bu minerallerin yemden yararlanma üzerine olumlu etkilerinin g örüldüğü gözlenmiştir. Rasyona far1dı düzeylerde Zn ilave edilen etlik piliçlerde (Demir ve ark. 1999; Uyanık ve ark..2(01). Cu ilave edilen pruç ıerde (Ledou x ve al1<..1989a.1991) hem zn hem de Cu ilave edilen kuzularda (Onder,2oo1) canlı a{; ırl ık kazanc ı ile yemden yarartanma oranının etk ile n medi ~i bildirilme sine karşın. Wedekind ve Bakar (1990), Kutlu ve ark. (1998). piliçlerde rasyona farklı düzeyde zn ilavesinin canlı ağırl ık kazancını art ırdıoını ilen sürmüş le rd ir. Ay rıca Stahl ve ark. (1989). watkins ve Southem (1993). piliçlerin rasyonla rında sıras ıyla 37 rng!l<g ve 35 mglkg zn bulu nması nın büyümeyi ge l işt ird iğ in i bel irtmiş lerd ir. Ledoux ve ark. (1969b). resyona 300 mglkg Cu ilave edilen 3 haftalık piliçlerin yem tüketimi ve ao ırlı k kazancı nda azalmalar old uğ u n u, rasyondaki Cu konsantrasyonuna baqil cımadan yem tüketimi ve ağırlık kazancının yaş ile artt ı{l ını. bunun neden inin de rasyond a bulunan kükürtlü amino asit içeriklerinden kaynakla ndığını ilen sür- rrı üşlerdtr. Yenıden yara rlanmanın ise yaş ve rasyondaki Cu'dan etkilenmedi ğin i b ild irmiş lerd ir. Çalışmada, karaciqer dokusunda Cu değerle ri yönünden grup lararası fark istafistikl açıdan önemsiz bulunurken, araşt ırıc ılar (Ledoux ve ark. 1989a;1989b;1991; Funk ve Baker.1991). rasyana Cu ilavesi ile karaciğerde Cu konsantrasyonunun istatistiki olarak önemli o randa anl ığını be lirtm işlerdir. Bunun sebeb inin rasyona ilave edilen Cu miktann ın farklı ol ması ndan kaynaklanabileceği sanı lmaktad ır. Çatışmada. tüm gruplardaki karaciğer (Tablo 5) ve böbrek Cu d e{ıerle ri (Tablo 7) Blalaek ve Hill (1988)'in bitdirdi ği değerlere (her lkl doku için 2.3 mglkg yaş ağ ı rl ı k ) uygunluk göstermektedir ve bu değerler rasyana Cu ilavesinden elkilenmem iştir. Bu durum. braylerlerde böbrek dokusundaki Cu konsantrasyonlarının rasyondaki Cu'dan elkilenmedi{;inj belirlen Ledoux ve ark ( 1989b)' nı n bu lguların ı desteklemekted ir. Ayrıca çalışmada. karacl ğe r (Tablo 6) ve böbrek (Tablo 8) Cu konsantrasyonla rında yaşa ba{ıh olarak önemli bir değiş ikl ik gözlenmem iştir. ça nşrnada. tüm gruplardaki karaciğe r zn değerleri (Tablo 5) Lü ve Combs (1988); Stahl ve al1<. (1989;1990); Tu ftı ve Nockels (1991) gibi araş nncıla nn bildirdikleri d$rierle (sırasıyla 29±3mglkg: 23mg1kg: 19.3mg/kg: 22.36mg1kg yaş a~ın ık) uygunluk göstermektedi r. On dördüncü (P<O.OO l) ve 30. (P<O.01) günlerde sadece zn ilave edilen gruplarda kontrol grubu ve Cu ilave edilen gruplara gore 43

8 ÇiNAR. NlZAMUOCLU Onemli düzeyde a rtışlar saptanmışt ır (Tablo 5). Tüm gruplardaki böbrek zn değ e rle ri (Tablo 7) Blalcck ve Hill (1988)'in bildirdiai değ erlere (2 1 mglkg yaş aaırlık) uygu nluk göstermektedir. Çinko değ erle ri yönünden grupla r a rası fark sadece 42. günde önemli (? <O.05) bulunmuş, en faz la Cu ilave edilen tüm gruplara ve kontrol grubuna göre en fazla zn ilave edilen 8. qrupta önemli düzeyde a rtı ş oldu au be lirtil m işt ir (Tablo 7). Yaşa baqiı olara k karaciğe r Zn oeşerıe nrde 42. günde 2. grupta. böbrek dokusunda 2. ve 5. gruplarda önemli düzeyde art ışlar tespit e di lmişti r (Tablo 6.8). Southem ve Baker (1963). piliçlerde rasyona fazla miktarda Zn (2000 ve 4000 mglkg) ilavesinin karaci{ıer zn konsan ı rasyonunu a rtırd lqı nl, Cu konsantrasyonunu ise azaınlqı nı ancak. rasyondaki fazla Cu ' ın (500 mglkg) karaciöerdeki zn düzeyini etkilemediqini belirtirken, Evans ve ark. (1975) ise, Cu'm zn emihmin i enqeüediqmi ileri sü rmüşlerdi r. Stahl ve arn (1989) da piliçlerin rasyon la r ı nda 100 mg/kg ' ın üzerinde bulu nan Zn'nun dokularda birikime neden olduqunu bi ldi rmişlerd i r, Yumurt acı tavuktarda da rasyona fazla miktard a zn ilavesi ile karacşe r ve böbrek dokuları nda zn mi ktarı n ı n a rttıq ı, karaciqer dokusu Cu konsantrasyo nunun ise azaldlqı (Jackson ve ark. 1986, Stevenson ve ark. l 987) bel i rtil mi şti r. vap ıla n ça lışmada da a raştırmac ıların (Evans ve ark.,1975; Southem ve Baker.l 983: Jackson ve ark.,1986; Stevenson ve ark..1987: Stahl ve ark..1989) bildirdikleri gibi, kara ciğer (?<O.ool) ve böb rek (P<O.05) zn konsa ntrasyon la rı nı n rasyo na zn ilavesiyle Onemli düzeyde artt l Q ı, rasyona Cu ilavesiyle ise azaldlqı saptanm ıştı r. Ça lışmad a. bursa Fabricii dokusunda Cu, zn de Qerleri yönünden gruplar a rası fark istatistiki açıdan önems iz bu lunmu ştur (Tablo 7). Bursa Fabricil dokusunda mineral maddelerin Onemli deo i şi k li k le r 90s termemesi, mineral madde metabolizması nda bursa Fabric il'nin karac l {ıe r ve bö brekten daha az işleve sahip olduqu düşü n ü lebi l ir. Bursa Fabricii'de Cu degerleri Tufft ve Noc kels (199 1) ile Stahl ve a rk. (1989)'nın bildi rdiği değe rle rin (s ı ra s ıyla 1.58 ; 3.9mg1 kg) a rasındaki değerlere, zn değ erl eri ise TuHt ve Noc kels (199 1)' ln deqer1eri (19.23 mglkg) ile uygunluk gös te nn iş t ir. Bu rsa Fabricii'de Cu değerle rinde 30. günde t. ve 7. gruplarda. Zn de ğ ertennde ise 30. ve 42. günlerde kontrol grubu d ış ındaki tüm deneme gru pla rı nda Onemli düzeyde a rt ış lar tespit edilm iş t i r (Tablo 10). Bu a rtış B lenfos illerinin yaplld lqı yer olan bursa Fabr icü dokusunda (Tanyolaç,1999) kuluçkadan ç ı kış ı takip eden 4. ve 6. hafta lannda lenf foliküllerin in art mas ı (Kocaöz ve ark.,l997; Dönmez ve Çelik,1998) ve Zn'nun da lenlosit fonks iyonla rının düzenlenmesinde önemli bir role sahip o lmasıyla (Tanaka ve ark. 1990) de stek lenebilir. 44 Son uç olarak, ra syon l arı na Cu veya Zn ilave edi len grupların doku Cu ile zn düzeylerinde artmalann o ld uğu gözlenmişt i r. Rasyonla rı na Cu ilave edilen gruplann zn değ erl eri nde görülen Onemli azalmala rı n yanı nda Cu 'ı n zn emilimini d üşürd ü{j ü tespit ed i lm i şt ir. Genel olarak Cu ve zn ilaveleri ile canlı aq ı rlık ortalamalan ve yemden yararlanma o ran ı nda art ı ş, yem tüketiminde ise azalma. oldugu belirlenmiş, buna baq'1r olarak Cu ve zn ilavelerinin broylerlerde perlormans üzerinde olumlu etkile r o luşt u rabi l eceğ i sonucuna van lm ış tır. Kaynaklar Austic, RE. and Scott, ML ( 199 7). Nutrilional Dıseases I n ~Oiseases ol Poultry " Tenth Edilion Edited by BW Calnek with H. John Bames, Chartes W. Beard.larıy R McD ı>uçakt, YM Sait. pp: IOW8 s ıaıe University Press! Ames. Iowa, USA. Blalock, TL and Hill, CH. (1988 ). Studies on The Role of Iron In Zine TOlCicity in Chicks. Biological Trace ElementResearch, 17, Çetin, M., Mert, N., Yavuz. M. ve Erdinç, H. (1992 ). OvcMerde Bakı r N oksanl ı ğ ın ın Yemden Yararlanma ve Can lı Ağırlık Kazancı Ozerine Etkilerinin Araştınlması Konusunda Ça lışmala r. U.O. VeterinerFak Dergisi. 1. ll, Demir. E. Şekeroğ l u, A., Karaaıp, M. ve Özcan. MA. ( 1999). Rasyon Çinko Düzeylerinin Artınımasını n Etlik Piliçlerde BüyOme Pe rformans ı ve Bazı Organ Ağırlıklarına Olan Etkileri. U l usla ra rası Tavukçuluk Fuan ve Kon ferans ı, Dönmez, HH. ve Çelik, i. (1998). Erken Embriyonal Dönemde Yumurtaya Verilen Testosleron P ropiyana Y ın Tavuk Bursa Fabricii'si Üzerindeki Etkileri. vet. BiL. Derg., 14 ( l), Ensminger, ME., Oldlield, JE., Heınema nn, WN. (1990). Feeding Poultry In "Feeds & Nutril ion ~ pp:10 1Q.l063, second Edition, The Ensmirıge r Publishing Company 648 West Serra Avenue. C1ovis, Calitomia Evans, GW., Grace, Cl. and voıava. HJ. (1975). A Proposed Mechanism For Z irıc Absorption in The Ral Am. J. Physiol., 228, Funk, MA and Baker, OH. ( 199 1). Toxicity and Tıssue A/; cumulation ol Copper in Chicks Fed Casein And Soy-based Diets. J. Anim. Sci. 69, Jackson, N., Gibson. SW. and Stevensen. MH. (1986). Etfects ol Short And Long- Tenn Feeding ol zinc Oxidesupplemented Die ıs on The Matura, Female Domestic Fow1 With Special Referance lo ll ssue Mineral contenı. British Journal of Nut ıit ion, 55, 33J.349. Kalayc ıoğ lu. L. Serpek, B., N izaml ıoğ lu, M., Başpına r. N.. Tittik, AM. (2OOQ). Biyoelementler ' Biyokimya~, 35-53, 2.8askı. Nobel Yayın Dağ ıtım, Ankara Karagüı, H., Altmtaş. A.. Fidancı, UR. ve Tevhide, S. (2000). Mineral Metabolizmas ı "Klinik B iyokim ya~ , 1.

9 Broylerlerde Rasyona Bakır ve Çinko İlavelerinin... Baskı, Medisan, Ankara. Keen, CL. and Graham, TW. (1989). Trace Elements. In "Clinical Biochemistry of Domestic Animals" Fourth edition, Edited Kaneko JJ, pp: , Academic Press Inc. New York. Kocaöz, N., Çelik, ı. ve Ünsal, S. (1997). Kuluçkadan Çıkıştan Sonra Tavuk Bursa Fabricii'sinde Oluşan Histolojik Değişiklikler. Vet. BiL. Derg., 13(1), Kutlu, HR., Görgülü, M. ve Baykal, L. (1998). Rasyon Çinko Düzeylerinin Etlik Piliçlerin Büyüme Performansı Üzerine Etkisi , i. Ulusal Çinko Kongresi Mayıs, Eskişeh ir. Ledoux, DR., Henry, PA., Ammerman, CB. and Harms, RH. (1987). Interaction of Dietary Nutrient Concentration And Supplemental Copper On Chick Performance and Tissue Copper Concentration. Poultry Science, 66, Ledoux, DR., Henry, PR., Ammerman, CB. and Miles, RO. (1989a). Effect of Dietary Copper on Tissue Mineral Composition As An Estimate of Copperbioavailability in Broiler Chicks. Nutrition, Report Intemational, 39 (6), Ledoux, DR., Henry, PA., Ammerman, CB., Rao, PV. and Miles, RO. (1989b). Effect of Dietary Copper And Age On Tissue Mineral Composition of Broiler - Type Chicks As A Bioassayof Inorganic Copper Sources. Poultry Science, 40 (1) Ledoux, DR., Henry, PA., Ammerman, CB., Rao, PV. and Miles, RO. (1991). Estimation oithe Relative Bioavailability Of Inorganic Copper Sourees For Chieks Using Tlssue Uptake Of Copper. J. Anim. Sci., 69, Lü, J. and Combs, GF. (1988). Elfect of Excess Dietary line On Pancreatic Exocrine Function In The Chick. J. Nutr., 118, McDowell, LR. (1992). "Minerals in Animal and Human Nut rition".academic Press Inc. San Diago.New York. Milne, DB. (1994). Trace elements. In 'Tietz Textbook of Clinical Chemistry" Burtis CA. Ashwood ER, pp: , 2 nd edition. United States of America. Minitab for Windows r: 12.1 (1998). Minitab Inc National Research Counsil (NRC). (1984). Nutrient Requirements of th Edition. National Aeademic Press, Washington D.C. Önder, F. (2001). Konya Merinosu Kuzularda Rasyona Çinko Ve Bakır Ilavesinin Rumen Protozoonlan Ve Bazı Hematolojik Parametreler Ile Yapağı Kalitesi Üzerine Etkisi. SÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Perkin Elmer Corporation. (1982). Analytical Methods for Atomic Absorption Spectrophotometry, Norwalk, Connecıicut, U.SA The Perkin Elmer Cooperation. Southem, LL. and Baker, OH. (1983). linc Toxicity, line Deficiency and linc-copper Interrelatıonship In Eimeria Acervulina- Infected Chicks. J. Nutr., 113, Stahl, JL., Greger, JL. and Cook, ME. (1989). linc, Copper and Iron Utilisation By Chicks Fed Various Concentrations of Zinc, British Poultry Science, 30, Stahl, JL., Greger, JL. and Cook, ME. (1990). Breedinghen and Progeny Performance When Hens are Fed Excessive Dietary linc. Poultry Science, 69, Stevenson, MH., Gibson, SW. and Jackson, N. (1987). Withdrawal of linc Oxide-eontaining Diets From Mature, Female Domestic Fowl: Elfects on Selected Tissue Mineral Contents. British Poultry Science, 28, Tanaka, Y., Shiozawa, S., Monmoto, i. and Fujıta, T. (1990). Role of linc in Interleukin 2 (IL-2)- Mediated T-Cell Activation. Scand. J. Immunol., 31, Tanyolaç, A. (1999). "Özel Histoloji ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara. Tuff1, LS. and Nockels. CF. (1991). The Effects of Stress, Escherichia Coli, Dietary Ethylenediaminetetraacetic Acid, and Their Interaction on Tissue Traee Elements in Chicks. Poultry Science, 70, Underwood, EJ. (1977). "Trace Elements in Human and Animal Nutrition" 4th Edition, Academic Press. New York. Uyanık, F., Eren, M. and Tunçoku, G. (2001). Effect of Supplemental linc on Growth, Serum Glucose, Ch0 lesterol, Enzymes and Minerals in Broilers. Pakistan Joumal of Biological Sciences, 4 (6), Watkins, KL. and Southem, LL. (1993). Effect of Dietary Sodium leolite a on line Utilization By Chicks. Poultry Science, 72, 2, Wedekind, KJ. and Baker, OH. (1990). linc Bioava ilability in Feed Grade Sources of linc. J. Anim. Sci., 68,

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi*

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 36-42, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Ali ÖZBEK 1 Veysel

Detaylı

Etlik Piliç Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Çinko ve Fitaz İlavesinin Bazı Dokularda Mineral Birikimine Etkisi*

Etlik Piliç Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Çinko ve Fitaz İlavesinin Bazı Dokularda Mineral Birikimine Etkisi* Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 31-37, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Etlik Piliç Rasyonlarına Farklı Seviyelerde

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2.3.2. ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI : Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi : TUAM -Veteriner Fakültesi Birimi : Metin PETEK*, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR Yayınlandığı Yer

Detaylı

Merinos Kuzulara Vitamin ve İz Mineral Verilmesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi

Merinos Kuzulara Vitamin ve İz Mineral Verilmesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi Merinos Kuzulara Vitamin ve İz Mineral Verilmesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi Yücel Kemal BAYRAKTAR 1 İbrahim İsmet TÜRKMEN 2 1 Ziraat Müh., İntegro Gıda San. ve Tic. A.Ş./İstanbul 2 Sorumlu yazar:

Detaylı

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2002 Cilt 02 Sayı 2 Sayfa 1-5 (orijinal dergide sayfa 3-6) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703020201.pdf Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde

Detaylı

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ İÇİNDEKİLER > 1 14 > 2 > 26 > 32 > 36 > 56 > 18 > 128 > 13 > 138 > 144 6 İÇİNDEKİLER > 154 > 38 164 > 168 > 2 > 232 > 246 > 248 > 36 > 318

Detaylı

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı/Nilüfer-BURSA

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı/Nilüfer-BURSA Yeni doğan kuzulara ilave vitamin ve mineral verilmesinin besi performansı ve kan parametreleri üzerine etkisi Ali Yılmaz 1 Yücel Kemal BAYRAKTAR 1 İbrahim İsmet TÜRKMEN 2 1 Ziraat Müh., İntegro Gıda San.

Detaylı

Erkek Keklik (A.chukar) Rasyonlarına Organik Çinko İlavesinin 9-16 Haftalık Dönemde Performans ve Bazı Dokularda Çinko Konsantrasyonuna Etkisi

Erkek Keklik (A.chukar) Rasyonlarına Organik Çinko İlavesinin 9-16 Haftalık Dönemde Performans ve Bazı Dokularda Çinko Konsantrasyonuna Etkisi Hayvansal Üretim 45(2):10-16, 2004 Araştırma Makalesi Erkek Keklik (A.chukar) Rasyonlarına Organik Çinko İlavesinin 9-16 Haftalık Dönemde Performans ve Bazı Dokularda Çinko Konsantrasyonuna Etkisi Alp

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

THE EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF ZINC AT TOXIC LEVEL ON THE PERFORMANCE AND THE ZINC CONCENTRATIONS OF SOME TISSUES IN BROILERS

THE EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF ZINC AT TOXIC LEVEL ON THE PERFORMANCE AND THE ZINC CONCENTRATIONS OF SOME TISSUES IN BROILERS İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 28(1). 105-112, 2002 J. Fac. Vel. Med. Univ. istanbul 28(1), 105-112, 2002 THE EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF ZINC AT TOXIC LEVEL ON THE PERFORMANCE AND THE ZINC CONCENTRATIONS

Detaylı

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi 1 Barış ALTÜRK, 1 Kerem

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 94-100

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 94-100 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 94-100 BROYLER RASYONLARINA İLAVE EDİLEN ORGANİK SELENYUM VE VİTAMİN E NİN PERFORMANS, KARKAS KARAKTERLERİ VE BAZI DOKULARDA SELENYUM KONSANTRASYONUNA ETKİLERİ

Detaylı

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):111-118 ISSN 1018-8851 Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Broyler Rasyonlar ı na Kat ı lan A, D3 ve E Vitaminlerinin Gereksinim Sürelerinin Saptanmas ı Üzerine Bir Ara ştı rma'

Broyler Rasyonlar ı na Kat ı lan A, D3 ve E Vitaminlerinin Gereksinim Sürelerinin Saptanmas ı Üzerine Bir Ara ştı rma' TARIM BIL İMLER İ DERG İ S İ 1997, 3 (3) 78-82 Broyler Rasyonlar ı na Kat ı lan A, D3 ve E lerinin Gereksinim Sürelerinin Saptanmas ı Üzerine Bir Ara ştı rma' Engin YEN İ CE2 M.Rifat OKUYAN 2 Geli ş Tarihi

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Genç Japon Bıldırcınlarında Organik Çinko Kaynaklarının Performans ve Kemik Mineralizasyonuna Etkisi

Genç Japon Bıldırcınlarında Organik Çinko Kaynaklarının Performans ve Kemik Mineralizasyonuna Etkisi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 178-182, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Genç Japon Bıldırcınlarında Organik Çinko Kaynaklarının Performans ve Kemik Mineralizasyonuna

Detaylı

(A Research on the Effects of Only Barley Ration Added Urea As A Protein Source on the Fattening Performance of Lambs).

(A Research on the Effects of Only Barley Ration Added Urea As A Protein Source on the Fattening Performance of Lambs). TEK YEM ARPA RASYONUNA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK ÜRE KATILMASININ KUZULARDA BESİ Lalahan PERFORMANSINA Hay. Araşt. Enst. ETKİLERİ Derg. 1998, ÜZERİNDE 38 (1) 4148 BİR ARAŞTIRMA TEK YEM ARPA RASYONUNA PROTEİN

Detaylı

8. BÖLÜM: MİNERAL TOPRAKLARDAKİ BİTKİ BESİN MADDELERİ

8. BÖLÜM: MİNERAL TOPRAKLARDAKİ BİTKİ BESİN MADDELERİ 8. BÖLÜM: MİNERAL TOPRAKLARDAKİ BİTKİ BESİN MADDELERİ BİTKİ GELİŞMESİNİ KONTROL EDEN ETMENLER IŞIK TOPRAK (durak yeri) ISI HAVA SU BİTKİ BESİN MADDELERİ BİTKİLER İÇİN MUTLAK GEREKLİ ELEMENTLER MUTLAK GEREKLİ

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Ç İ Ş Ç ü ç Ç ö ğ Çİ İ Ö ğ ş ü ç ğ ş ö ü ş ç ş ü ü ğ ğ ü ğ ğ ğ ş ç ç ğ ö ü ü ç ö ç ş Ç ş ş ğ ç İ İ ş ü ü İ İ İ ş ç ş ş İ İ ç ü ü Ç ç ç İ ş İ İ ş ğ

Ç İ Ş Ç ü ç Ç ö ğ Çİ İ Ö ğ ş ü ç ğ ş ö ü ş ç ş ü ü ğ ğ ü ğ ğ ğ ş ç ç ğ ö ü ü ç ö ç ş Ç ş ş ğ ç İ İ ş ü ü İ İ İ ş ç ş ş İ İ ç ü ü Ç ç ç İ ş İ İ ş ğ İ Ç İ Ç Ü İ İş ş ğ ş ü Ü İ İ Ü İ İ Ü ç ş ş ğ Ğ İ ç ğ Ç ö ü ç Ü ç ş ş ğ ö ü ü ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü ç ç ü ş ü ğ ç ş ü ü ü ü ü ç ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ç ş ş ş ğ ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ Ü Ü İ Ç İ Ş Ç

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adı Soyadı : Musa KARAALP Doğum Yılı-Yeri : 1967- KAYSERİ Ünvanı/Yabancı Dili : Yrd. Doç. İngilizce ÖZGEÇMĠġ Dahili No E-Posta/Web Adresi : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr Lisans Okulu MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb500 broylerleri için saha ve karkas hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak önerileri kapsamaktadır. Kitapçıkta

Detaylı

Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Bakır Sülfat

Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Bakır Sülfat Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Bakır Sülfat İlavesinin Karaciğer, But ve Göğüs Dokularının Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi Adem KAYA 1, Hatice KAYA 1, Şaban ÇELEBİ 1, Muhlis MACİT 1,

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

T.C. EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

T.C. EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) T.C. Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama BHP EBELİK, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ (* Bu programda mülakat sınavını kazanan öğrenci sayısı 7'nin

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Farklı Düzeylerde Ham Protein İçeren Karma Yemlerin Yumurtacı Erkek Damızlıkların Üreme Performansına Etkileri

Farklı Düzeylerde Ham Protein İçeren Karma Yemlerin Yumurtacı Erkek Damızlıkların Üreme Performansına Etkileri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 8 (1): 15-19, 2009 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Farklı Düzeylerde Ham Protein İçeren Karma Yemlerin Yumurtacı Erkek Damızlıkların

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI : Saccharomyces cerevisiae Canlı Maya Kültürünün Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Bileşenleri İle Bazı

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları

Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları Katkı Servis Rm-43 Syf 250-260 ların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları KONU İLGİ Trouw Nutrition Mineraller, İz Elementler ve 2013 Vitamin Tavsiyeleri ların Güncellenmiş Mineral,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Yavuz Sultan Selim Cad. 118. Sokak No: 29 Dilovası 41455 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 754 17 81 Faks : 0 262 754 19 84 E-Posta : EHSTurkey@sgs.com

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi

Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi Hayvansal Üretim 42 (1): 1-7 (2001) Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi Güray ERENER 1 Nuh OCAK 1 Aslı ÖZDAŞ 2 1 Ondokuz Mayıs

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Büyükbaşlarda Mineral Emilimi ve Kullanımını Etkileyen Faktörler. Smart Minerals. Smart Nutrition.

Büyükbaşlarda Mineral Emilimi ve Kullanımını Etkileyen Faktörler. Smart Minerals. Smart Nutrition. Büyükbaşlarda Mineral Emilimi ve Kullanımını Etkileyen Faktörler Smart Minerals. Smart Nutrition. İz Minerallerdeki Gelişmelerin Tarihçesi Hidroksi iz mineraller 1996 dan günümüze Oksit iz mineraller 1900

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları*

Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları* Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 2005 63 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 63-68, 2005 Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları* İlkay

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: 21 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28 (2009), 2: 21-26 Yumurta Tavuğu Rasyonlarına İlave Edilen Organik ve İnorganik Kromun Vitamin E ile Kombine Edilmesinin Performans, Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesi

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Üre Kapsayan Kuzu Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Katılan Yucca schidigeranın

Üre Kapsayan Kuzu Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Katılan Yucca schidigeranın Bilimsel Yayınlar Doktora Tez Çalışması Üre Kapsayan Kuzu Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Katılan Yucca schidigeranın Besi Performansı, Karkas Özellikleri ile Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Detaylı

ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI FARKLI DÜZEYDE PROTEİN VE ENERJİ İÇEREN KARMA YEMLERİN ETLİK PİLİÇLERDE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2006 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Sabri TÜZÜN 1, Murat ÇİMEN 1*, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Mehmet KOTAN 1, Maas TAYFUR 1 Özet Bu çalışma ile Edirne ilinden

Detaylı

PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) NEW PALTZ) (ÜCRETLİ) ÖĞRETİM) ÖĞRETİM)

PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) NEW PALTZ) (ÜCRETLİ) ÖĞRETİM) ÖĞRETİM) 1 A377 13******* ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS MU*** SÜ*** PROGRAMI, (ÖRGÜN 91. 1, 95, Kazandı A373 *******1 EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (UOLP-SUNY FE*** KA*** NEW PALTZ) (ÜCRETLİ).3 1, 9,15 Kazandı 3 A3797

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

YAZ AYLARINDA ETLİK PİLİÇ RASYONLARINA YAĞ KATKISININ BESİ PERFORMANSINA ETKİLERİ * Mürsel ÖZDOĞAN, Mustafa SARI

YAZ AYLARINDA ETLİK PİLİÇ RASYONLARINA YAĞ KATKISININ BESİ PERFORMANSINA ETKİLERİ * Mürsel ÖZDOĞAN, Mustafa SARI ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2006; 3(1) : 45-50 YAZ AYLARINDA ETLİK PİLİÇ RASYONLARINA YAĞ KATKISININ BESİ PERFORMANSINA ETKİLERİ * 1 2 Mürsel ÖZDOĞAN, Mustafa SARI ÖZET Bu çalışma, yaz aylarında farklı

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ Hayvan ve yemlerin yapısında bulunan ve hayvan organizmasında çeşitli fizyolojik fonksiyonlara katılan organik ve inorganik

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY KONU İLGİ 4. Jenerasyon Bütrat: GUSTOR N RGY Bütratların yeni bir formunun broiler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Özel Ürünler Teknik

Detaylı

Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri

Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (2):73-78 ISSN 1018-8851 Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri Arzu DUMAN 1 Erdinç DEMİRÖREN

Detaylı

BAZI KAN VE DOKU PARAMETRELERİNE ETKİSİ. Effects of zinc bacitracin some blood and tissue parameters on Kıvırcık lambs

BAZI KAN VE DOKU PARAMETRELERİNE ETKİSİ. Effects of zinc bacitracin some blood and tissue parameters on Kıvırcık lambs istanbul Ünİv. Vet. Fak. Dcrg. 28 (2). 267-275, 2002 J. Fac. Vet. Med. Univ. İstanbul 28 (2). 267-275, 2002 KIVIRCIK KUZU RASYONLARINA KATILAN ZİNC BACİTRACİNİN BAZI KAN VE DOKU PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ESWL - ESER ELEMENT İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ESWL - ESER ELEMENT İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA TIP MECMUASI (THE OF JOURNAL OF THE FACULTV OF MEDICINE) Vol. 48 : 391-396, 1995 ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ESWL - ESER ELEMENT İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Orhan Canbolat* Mustafa Kavutçu* Hasan Biri**"

Detaylı

Tavşan rasyonlarında ekmek mayası kullanımının besi performansı ve besin madde sindirilme derecesi üzerine etkisi*

Tavşan rasyonlarında ekmek mayası kullanımının besi performansı ve besin madde sindirilme derecesi üzerine etkisi* Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 2005 57 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 57-61, 2005 Tavşan rasyonlarında ekmek mayası kullanımının besi performansı ve besin madde sindirilme derecesi üzerine etkisi* M. Numan

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi

Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi Hayvansal Üretim 39-40: 91-97 (1999) Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi Mehmet Bozkurt 1 Ahmet Alçiçek 2 Metin Çabuk 2 1

Detaylı

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama)

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) -Ders Notu- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Adana ADANA-2008 ÖNSÖZ Hayvan beslemenin

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Kanatlı. Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar

Kanatlı. Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar Kanatlı Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar KONU İLGİ Bütiratların yeni bir formunun broyler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DERLEME Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar Kanatlı Özel Ürünler Teknik & Satış Müdürü

Detaylı

ENCON LABORATUVARI MADEN VE AKD ANALİZLER VE FİYAT LİSTESİ (2019) ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ENCON LABORATUVARI MADEN VE AKD ANALİZLER VE FİYAT LİSTESİ (2019) ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ENCON LABORATUVARI MADEN VE ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. AKD ANALİZLER VE FİYAT LİSTESİ (2019) JEOKİMYA NUMUNE HAZIRLAMA Kod Parametre Ücret ENC-01 Kırma 20 ENC-02 Öğütme 30 ENC-03 Kurutma 25 ENC-04

Detaylı

Merinos ve Ile de France x Akkaraman sütlerinde iz element düzeyleri ve laktasyondaki değişimleri

Merinos ve Ile de France x Akkaraman sütlerinde iz element düzeyleri ve laktasyondaki değişimleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2011; 36 (2) ; 149 153. Araştırma Makalesi [Research Article ] Yayın tarihi 15 Haziran, 2011 TurkJBiochem.com [Published online 15

Detaylı

Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama Durum

Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama Durum 1 A3719 3*******1 İŞLETME (İNGİLİZCE), LİSANS BE*** İL*** 7.1 95,,55 Kazandı A37793 33******* EB*** ŞE*** İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR.. 9, 5,3 Kazandı 3 A33 17*******5 SE*** YÜ*** PSİKOLOJİ PR.. 5, 3,9

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 9 (1): 5-10, 2010 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

Eser Kemal GÜRCAN 1*, Özden ÇOBANOĞLU 2

Eser Kemal GÜRCAN 1*, Özden ÇOBANOĞLU 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22(2): 85-90 Geliş Tarihi(Received): 13.03.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.05.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Japon Bıldırcınlarında (Coturnix

Detaylı