BAKILAN DEÐÝL OKUNAN GAZETE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKILAN DEÐÝL OKUNAN GAZETE"

Transkript

1 Düðün, NÝþan, Sünnet DavetÝyelerÝ Basýlýr Adres: Yüzüncü Yýl Cad. Ýbaz Haným Apt. No:4 (Ýtfaiye Karþýsý) ÝSKÝLÝP Tel: ÝSKÝLÝP GAZETESÝ BAKILAN DEÐÝL OKUNAN GAZETE 16 Ekim 2017 Pazartesi Siyasi Baðýmsýz Gazete Fiyatý: 1,00tl ÝSKÝLÝP E YENÝ DOKTOR KADROSU orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 77.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüðü kapsamýnda Çorum'a 107 yeni doktor kadrosunun daha açýldýðý müjdesini verdi. Yaptýðý açýklamada 77.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüðü kapsamýnda 12 Ekim itibariyle açýklanan Münhal Kadro cetvelinde 107 doktor kadrosunun Çorum'a verildiðini belirten Uslu, "Ýl merkezi ve ilçelerimizin doktor ihtiyaçlarýmýzýn karþýlanmasý için takiplerimizle rekor düzeyde kadronun açýlmasýný saðladýk. Açýlan 107 doktor kadrosu için 20 Ekim Cuma günü akþamýna kadar ilgililer tercihlerini gerçekleþtireceklerdir. 25 Ekim'de yapýlacak kura ile atamalar gerçekleþtirilmiþ olacaktýr. Memleketimize hayýrlý olsun" dedi. 4 TE Ç Salim Uslu Ýsk:34 VATAN AJANS Web sitemiz hizmetinizde Kýzýlýrmak Týmarlý Sulama Projesi tarýmsal geliri altý kat artýracak evlet ve Su Ýþleri (DSÝ) 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Kýzýlýrmak Týmarlý Sulama Projesi'ne iliþkin, "Kýzýlýrmak Týmarlý Sulamasý 2. kýsým inþaatýnýn tamamlanmasýyla tarýmsal gelirde 6 kat artýþ saðlanacak. 3 TE D Ulucami çevresinde çalýþmalar baþladý Merhum gazeteciye vefa erhum Gazeteci Mustafa Yolyapar, kabri baþýnda anýldý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Yolyapar ýn vefatýnýn 3. yýl dönümü nedeniyle dün Ulu Mezarlýk ta anma programý düzenledi. 5 TE M 2 DE Araç sayýmýz 607 arttý ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aðustos ayý sonu itibarýyla 167 bin 053 oldu. Temmuz ayýnda 166 bin 446 olan araç sayýsý Aðustos ayý itibariyle 167 bin 053'ye yükseldi. Çorum araç sayýsý bakýmýndan 28.sýrada ki yerini korudu. 8 DE T

2 2 Ulucami çevresinde çalýþmalar baþladý Ýskilip Belediyesi Ulucami Etrafý Çevre Düzenleme ve Peyzaj uygulamasý çalýþmalarýna hýzlý ve kararlý bir þekilde baþladý. Düzenlemenin yapýlacaðý alan boþaltýldý. Hafriyat alma iþlemi aralýksýz devam ederken Ýs- kilip halkýnýn çalýþmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi için gerekli tedbirler alýnýyor. Baþkan Çatma uygulamanýn kýsa sürede tamamlanmasý için tüm imkânlarý seferber etti. Devletin düve alým desteði yetiþtiriciyi sevindirdi Türkiye'de, hayvan ihtiyacýnýn yurt içinden karþýlanmasý amacýyla baþlatýlan ve 31 ili kapsayan bir uygulamayla, hayvan kayýt sistemi TÜRKVET'e kayýtlý sýðýr iþletmesi olan yetiþtiricilere, en az 20, en fazla 200 baþ düve alým bedelinin yüzde 30'u hibe olarak verileceði bildirildi. Türkiye Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Merkez Birliði Genel Baþkan Yardýmcýsý Yunus Baydar, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca hayvan ihtiyacýnýn yurt içinden karþýlanmasý amacýyla üretici için destek amaçlý uygulama baþlattýðýný anýmsattý. ise hayvanlarýn temini ve hibe ödemeleri gerçekleþecek. Bakanlýðýn belirlediði hibe oraný birim fiyatlarý üzerinde yüzde 30 olarak gerçekleþecek." ifadelerini kullandý. Üreticinin, talebini TÝGEM, Tarým Kredi Kooperatifleri, Üretici Merkez Birliði ve Gebe Düve Merkezlerinde karþýlayabileceðini belirten Baydar, "Bu destek, özellikle Simental ve etçil hayvancýlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasý için önemli bir çalýþma. Besi materyali yapan Doðu Anadolu'da da bu destek daha anlamlýdýr. Belki tüm üreticilerimizin talebini bekleyemeyiz ama faaliyeti orta ölçekli olanlarýn müracaat etmelerini isteriz." dedi. Bu uygulama ile yetiþtiricilere düve alým desteði verileceðini bildiren Baydar, bakanlýðýn yaptýðý ve 31 ili kapsayacak olan söz konusu desteðin, üreticiye önemli katký saðlayacaðýna iþaret etti. Baydar, müracaatlarýn il ve ilçe gýda tarým ve hayvancýlýk müdürlüklerince alýndýðýný sözlerine ekledi. Baydar, bu desteðin hayvancýlýk açýsýndan çok önemli olduðunun altýný çizerek, "Damýzlýk düve desteði verilecek olan ve mera hayvancýlýðý yapýlan bu illerde zaten bakanlýðýn bir kýsým destekleri var. Örneðin Ardahan ve diðer bazý illerde buzaðý destekleri mevcut. Bu bölgelerimizde Simental ýrkýný, yani etçil ýrklarý yaygýnlaþtýrmak istiyoruz. Bu açýdan baktýðýmýzda düve alýmý desteklemesi önemli bir kalem. Bizler olumlu görüyoruz." dedi. Hayvancýlýk yapan Ersin Ürker, damýzlýk düve desteðinin bölge hayvancýlýðý için olumlu bir destek olduðunu belirterek, "Aslýnda çok iyi bir uygulama. Henüz tam bilgi sahibi deðilim. Yeterince bilgi sahibi olup, durumum el verirse ben de yararlanacaðým." dedi. "Çok iyi bir uygulama" Söz konusu destekten yararlanýlabilmesi için müracaatlarýn bir süre önce baþladýðýný ve 10 Ekim'de sona ereceðini belirten Baydar, çok sayýda üreticinin destekten yararlanmasý için birlik olarak üreticiye destek verdiklerini kaydetti. Hibe desteði Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yetiþtirici bölgesi olarak belirlenen Aðrý, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankýrý, Çorum, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüþhane, Iðdýr, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrþehir, Malatya, Muþ, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Þýrnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerinin yaný sýra Þanlýurfa'da hayvan kayýt sistemi TÜRKVET e kayýtlý sýðýr iþletmelerini kapsýyor. Baydar, yetiþtiricilerin düve alým talebinin en az 20, en fazla 200 baþtan oluþacaðýný belirterek, "Bu talepler 22 Kasým'dan itibaren deðerlendirmeye alýnacak. Deðerlendirmelerden sonra ocak ayýnda Söz konusu destek çerçevesinde bu illerdeki yetiþtiricilere, en az 20 baþ, en çok 200 baþ düve alým bedelinin yüzde 30'u hibe olarak verilecek. ÝSKÝLÝP GAZETESÝ Haftalýk Tarafsýz Yerel Gazete Ýmtiyaz Sahibi Ömer DOÐAN Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay KABADAYI Muhabirler Mehmet GÜLEY Halil ÇELÝK Sayfa Editörü Kemal ÖZÜRK Yönetim Yeri Yüzüncü Yýl Cad. Ýbaz Haným Apt. No:4 (Ýtfaiye Karþýsý) ÝSKÝLÝP Ýrtibat Yeri Yüzüncü Yýl Cad. Ýbaz Haným Apt. No:4 (Ýtfaiye Karþýsý) ÝSKÝLÝP Tel: web: Baský: Doðan Matbacýlýk Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No:4 ÝSKÝLÝP Tel: Ekim 2017 PAZARTESÝ Yýl: 8 Sayý: 519 Özel ilan-reklam (sütun/cm) 75 Kuruþ Vefat, teþekkür, baþsaðlýðý vb. mesajlar (3 sütun 10 cm maktu olarak) 25 TL Toplantý ilanlarý (maktu) 25 TL Birinci sayfa (4 Sütun/7 cm. maktu) 75 TL Satýlýk - Yitik - Eleman Arama vb. ilanlarý (2 sütun/5 cm.) 10 TL Tüzük (maktu olarak) 125 TL Tam sayfa ilan reklam 500 TL Abonelik Þartlarý 1 Yýl: 75 TL Ýl Dýþý: 100 TL

3 3 Kýzýlýrmak Týmarlý Sulama Projesi tarýmsal geliri altý kat artýracak Devlet ve Su Ýþleri (DSÝ) 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Kýzýlýrmak Týmarlý Sulama Projesi'ne iliþkin, "Kýzýlýrmak Týmarlý Sulamasý 2. kýsým inþaatýnýn tamamlanmasýyla tarýmsal gelirde 6 kat artýþ saðlanacak. 7 BÝN 500 KÝÞÝYE ZÝRAÝ ÝSTÝHDAM ÝMKÂNI SAÐLANIYOR Dündar, yaptýðý yazýlý açýklamada, Çankýrý Kýzýlýrmak Vadi Sulamalarý 1. Merhale Projesi Týmarlý Sulamasý 2. kýsým inþaatý çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. Projenin tamamlanmasýyla 77 bin 50 dekar alanýn suya kavuþacaðýný bildiren Dündar, "Orman ve Su iþleri Bakanýmýz Veysel Eroðlu'nun talimatlarý çerçevesinde Çankýrý ve Çorum için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Kýzýlýrmak Týmarlý Sulamasý 2. kýsým inþaatýnýn tamamlanmasýyla tarýmsal gelirde 6 kat artýþ saðlanmasýnýn yaný sýra milli ekonomide yýlda 24 milyon 600 bin lira zirai gelir artýþý saðlanacak. 7 bin 500 Kemiksiz et ithalatýnýn et sektörü için faydadan çok zarar getireceðini vurgulayan TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Kemiksiz et ithalatý üreticiyi de sektörü de olumsuz etkiler. Gelen etin her kutusunun içerisinden numune almak veya kutularý tek tek kontrol etmek imkânsýz. En önemlisi etin hangi hayvandan olduðu belli olmaz. Yani inek mi, dana mý, tosun mu ya da baþka bir hayvana mý ait? Bunlarýn ayrýntýlý olarak belirtilmesi ve bilinmesi gerekir. Hal böyle olunca hangi karkasýn hangi bölümünden olduðu da vatandaþ tarafýndan bilinmez, bu da þüphe uyandýrýr. Kemiksiz et ithalatý faydadan çok zarar getirir. Ayný zamanda bu ithal ürünlerin zincir marketlerde satýlmasý da esnaf ile marketler arasýndaki haksýz rekabeti artýrýr" dedi. "ÝTHAL ETÝN DENETÝM VE KONTROLÜ ÝMKÂNSIZ OLDUÐU ÝÇÝN RÝSKLÝ" Et ithalatýnýn sektöre ve üreticiye olumsuz yansýyacaðýný vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Etin ithal edilmesi her türlü spekülasyona ve olumsuzluða açýk. Gelecek olan etin hayvanýn hangi bölgesinden olduðunu tespit ve kontrol etmeye imkân yok. Bu hayvanýn ne zaman kesilip ne þekilde ve ne kadar süre sonra paketlendiði bilgisinin denetimini yapma imkâný yok. O sebeple ithal et her açýdan riskli. Bunun yaný sýra Kurban Bayramý sonrasýnda et fiyatlarýnda zaten bir gerileme oldu. Böyle bir ithalat kiþiye zirai istihdam imkaný temin edilmiþ olacak." deðerlendirmesinde bulundu. Dündar, özellikle çeltik üretimiyle Çankýrý ve Çorum'da çiftçinin yüzünün güleceðini, yeni zirai mahsullerin ekimiyle alternatif ürünler elde edileceðini ifade etti. Çalýþmalarý hýzlandýrdýklarýný ve yüzde 39'luk fiziki gerçekleþmeye ulaþtýklarýný belirten Dündar, þunlarý kaydetti: "Mevsim þartlarýnýn elverdiði ölçüde Çorum sýnýrlarý tarafýnda kalan kanal imalatlarýna devam edilecek. Kanal kapasitesi 4.3 metreküp/saniyeden 7.7 metreküp/saniyeye çýkarýldý. Bir büyük, 4 küçük rusubat havuzu, 15 arazi, 1 karayolu, 2 köy yolu köprüsü, 2 ek besleme kanalý ve 1 ek besleme borulu iletim hattý yapýldý. Þebekesi tamamlanmýþ olan bin 335 hektar alanýn 2018 yýlý sulama sezonuna hizmet verebilmesi için Karayollarý 15. Bölge Müdürlüðünün yol aðýyla kesiþen kýsýmlarýndaki sanat yapýlarýnýn yapýmý devam ediyor." Ýthal et faydadan çok zarar getirir yapýlacaksa dahi talebin arttýðý, satýþýn hýzlandýðý mübarek Ramazan ayý öncesinde yapýlmasý gerekirdi. Bu konuda sektör temsilcileri ile birlikte konsorsiyum saðlanmalý ve ülke menfaatleri için çalýþýlmalýdýr" diye konuþtu. "ÝTHAL ÜRÜNLERÝN ZÝNCÝR MARKETTE SATILMASI ESNAFA HAKSIZLIK" Ýthal ürünlerin zincir marketlerde satýþa sunulmasýnýn küçük esnafa karþý haksýz rekabet yaratacaðýný hatýrlatan Palandöken þunlarý söyledi, "Et ithalatý zaten üretici ve et üretimi için sýkýntýlý bir durum yaratacaðý gibi bu ithal edilen ürünlerin zincir marketlerde satýlmasý da küçük esnaf için büyük haksýzlýk olacaktýr. Mantar gibi çoðalan zincir marketler artýk her sokaða caddeye hýzla açýlýp esnafý zor duruma sokarken ithal etin de buralarda satýþa sunulacak olmasý haksýz rekabeti artýrýr. Ayakta durmaya çalýþan küçük esnaf kýsa zamanda bu haksýz rekabet karþýsýnda kapýsýna kilit vurur." "KUZU ETÝNE YÖNELÝNMELÝ" Et ithalatýna karþýlýk olarak ülkedeki üretimin ve hayvancýlýðýn geliþtirilmesi için çaba harcanmasý gerektiðinin altýný da çizen Bendevi Palandöken, "Dýþarýdan et almak yerine, ülkemizdeki yeterliliðin üzerine çýkýp et satabilecek pozisyona gelmeyi hedeflemeliyiz. Bu sebeple üretimle beraber çeþitliliði de artýrmalýyýz. Özellikle kuzu etinin toplam et üretim ve tüketimindeki payý yükseltilmeli" þeklinde konuþtu. Üniversite-özel sektör iþbirliði çalýþmalarýna hýz verilecek Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, il merkezi ve ilçelerde yer alan Meslek Yüksekokul Müdürleri ile toplantýda bir araya geldi. Toplantýya Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Cengil, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Çalýþkan, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk ve Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Erol katýldý. Toplantýda öðrencilerin 'iþ baþý eðitimi' konsepti çerçevesinde mesleki bilgilerini arttýrmasý, mesleðine dayalý pratik eðitim almalarý yönünde staj yapmalarý ve istihdam edilmeleri konularý görüþüldü. Üniversite-sektör iþbirliðine ve öðrencilerin mezun olmadan iþ hayatýna hazýrlanmalarý için teorik eðitimleri beraberinde yerinde eðitim almalarýna da büyük önem verdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Akademik Yýlý Açýlýþ Töreni'nde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn üniversite-sektör iþbirliðine ve iþ yeri eðitimlerinin teþviki konusunda önemli açýklamalar yaptýðýný belirterek üniversitenin en baþýndan bu yana üzerinde yoðun çaba serf ettiði üniversite-sektör ve iþbaþý eðitim konsepti konularýndaki çalýþmalara Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn söylemlerinden de yola çýkarak daha da hýz verileceðini vurguladý. Oluþturulmasý zor bir süreç olan üniversitesektör iþbirliði çerçevesinde sektörün ilgili pek çok firmasýyla iþbirliði ve yakýn diyalog içerisinde hareket ettiklerini söyleyen Rektör Alkan, öðrencilerin teorik bilginin yaný sýra reel sektörle iç içe girerek pratik anlamda da kendilerini geliþtirmeye büyük olanaklar saðlayan 3+1 formülü üzerinde çalýþmalarýn yoðunlaþtýrýlarak gerekeli somut adýmlarýn atýlacaðýnýn altýný çizdi. Meslek Yüksekokullarýnýn ülkemizde büyük bir boþluðu doldurduðunu ifade eden Rektör Alkan, göreve geldiði günden bu yana MYO'larýn doðru konuþlandýrýldýðý zaman ülkemizin geliþimine büyük katkýlar saðlayacaðýna ve üniversitenin bünyesinde barýndýrdýðý 7 Meslek Yüksekokulu ile sürdürülebilir kalkýnmada büyük önem arz eden nitelikli ara eleman yetiþtirme konusunda baþarýlý çalýþmalara imza atacaðýna yürekten inandýðýný belirterek gayretli ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý MYO Müdürlerine teþekkür etti. Rektör Alkan, Meslek Yüksekokul Müdürleri ile toplantýda bir araya geldi.

4 4 Çorum'a 107 yeni doktor kadrosu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 77.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüðü kapsamýnda Çorum'a 107 yeni doktor kadrosunun daha açýldýðý müjdesini verdi. Yaptýðý açýklamada 77.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüðü kapsamýnda 12 Ekim itibariyle açýklanan Münhal Kadro cetvelinde 107 doktor kadrosunun Çorum'a verildiðini belirten Uslu, "Ýl merkezi ve ilçelerimizin doktor ihtiyaçlarýmýzýn karþýlanmasý için takiplerimizle rekor düzeyde kadronun açýlmasýný saðladýk. Açýlan 107 doktor kadrosu için 20 Ekim Cuma günü akþamýna kadar ilgililer tercihlerini gerçekleþtireceklerdir. 25 Ekim'de yapýlacak kura ile atamalar gerçekleþtirilmiþ olacaktýr. Memleketimize hayýrlý olsun" dedi. 77.Dönem Devlet Hizmeti yükümlülüðü kapsamýnda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný, 1 Göðüs Cerrahisi, 1 Plastik, Rekonstrüktif ve estetik Cerrahi Uzmaný ile 25 tabip, Göðüs Hastalýklarý Hastanesine 2 tabip, Çorum Merkez Toplum Saðlýðý Merkezine 1 Halk Saðlýðý Uzmaný ile 2 tabip, 1 Nolu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonuna 1 tabip, Ýl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine 3 tabip, Alaca Devlet Hastanesine 1 Genel Cerrahi, 1 Göz Hastalýklarý Uzmaný ile 6 tabip, Bayat Devlet Hastanesine 6 tabip ile Toplum Saðlýðý Merkezine de 1 tabip, Boðazkale Ýlçe Devlet Hastanesine 1 tabip, Dodurga Ýlçe Devlet Hastanesine 2 tabip, Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesine 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý, 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný, 10 Tabip ile Toplum Saðlýðý Merkezine de 2 Tabip, Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi 1 Ýç Hastalýklarý Uzmaný, 4 Tabip ile Toplum Saðlýðý Merkezine de 1 Tabip, Mecitözü Ýlçe Devlet Hastanesine 1 Aile Hekimi ile 5 Tabip, Laçin Toplum Saðlýðý Merkezine 1 Tabip, Oðuzlar Ýlçe Devlet Hastanesine 2 Tabip, Ortaköy Ýlçe Devlet Hastanesine 1 Aile Hekimi ile 1 tabip, Osmancýk Devlet Hastanesine 10 tabip, Sungurlu Devlet Hastanesine 1 Üroloji, 1 Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Uzmaný ile 8 Tabip, Uðurludað Ýlçe Devlet Hastanesine de 1 tabip kadrosu açýldý. Salim Uslu Olimpik Eðitim Projesi Çorum da da yapýlacak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Porsun, Spor Kültürü ve Olimpik Eðitim Projesi (OLÝ) ailesinin bu yýl yaklaþýk 2 milyon kiþiye ulaþacaðýný bildirdi. TMOK'tan yapýlan yazýlý açýklamada, ilkokul çaðýndaki öðrencileri olimpik spor dallarý ve olimpik deðerlerle tanýþtýrýlan OLÝ kapsamýndaki çalýþmalara eðitim-öðretim yýlýnda Ýzmir'deki sunumlarla baþlandýðý belirtildi. Bornova Doða Koleji, Maviþehir Doða Koleji, Tevfik Fikret Okullarý, TAKEV Okullarý, Ýzmir Türk Koleji ve Evin Leblebicioðlu Ortaokulu nda düzenlenen sunumlara yaklaþýk 5 bin öðrencinin katýldýðý, katýlýmcýlara insan vücudu, spor, saðlýk, Olimpiyat Oyunlarý ve felsefesi, spor kültürü ve ahlaký, fair play, saðlýklý beslenme, çevre duyarlýlýðý gibi konular hakkýnda bilgiler verildiði kaydedildi. Bu yýl 19 þehirde 150 bin çocuða ulaþmayý hedefleyen projenin yýl boyunca Muðla, Antalya, Ankara, Çanakkale, Kütahya, Kayseri, Erzincan, Kahramanmaraþ, Bayburt, Çorum, Iðdýr, Denizli, Gaziantep, Bursa, Rize, Ýstanbul, Tekirdað ve Ordu'daki okullarda gerçekleþtirileceði bildirildi. Açýklamada görüþlerine verilen TMOK Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Kültürü ve Olimpik Eðitim Komisyonu Baþkaný Bilal Porsun, OLÝ projesi kapsamýnda bugüne kadar çok sayýda ilin ziyaret edildiðini aktarýldý. Bu ziyaretlerde olimpik deðerleri ve sporun bir bireyin yaþamýndaki önemini anlattýklarýný ifade eden Porsun, þunlarý kaydetti: "Ayný zamanda onlarýn çevreye, ülkesine ve dünyaya duyarlý sorumlu bir birey olarak yetiþmelerine katký sunmaya çalýþtýk. Geride býraktýðýmýz 3 günde Ýzmir'de gerçekleþtirdiðimiz sunumlarla, kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz. OLÝ ailesi bu yýl yaklaþýk 2 milyona eriþmiþ olacak. Bu büyük ailenin sporu hayatlarýnýn odak noktalarýndan biri yapmalarýný umuyor ve yeni öðrencilerimiz ile buluþmayý sabýrsýzlýkla beklediðimizi belirtmek istiyorum." OLÝ Projesi, Ekim'de Antalya'daki sunumlarla devam edecek. AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsý yapýldý AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsý dün yapýldý. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantýda konuþan Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti olarak genel baþkanýndan sandýk müþahidine kadar tüm kadrolarýyla ülke ve millete hizmete devam ettiklerini belirterek, "Peki ana muhalefet partisinin ve onunla ayný dili kullanan kesimlerin böyle bir sorumluluk þuuruyla hareket ettiðini söylemek mümkün mü, maalesef. Gerçekten samimi bir üzüntüyle ifade ediyorum ki, durum tam tersinedir. Dünyadaki en sorumsuz, en tutarsýz, en anakronik ana muhalefet partisine sahibiz, maalesef. Genel baþkanlarýndan milletvekillerine ve belediye baþkanlarýna kadar ana muhalefetin tüm kadrolarý, yabancý devletlerinden terör örgütlerine kadar herkesin yanýndadýr. Bir tek kendi ülkesinin ve milletinin yanýnda deðildir." dedi. Cumhurbaþkaný Erdoðan konuþmasýnda AB, Suriye ve Irak'ta yaþananlar, ABD ile vize krizi ve CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun deðerlendirmeleri ile ilgili tespitlerde bulundu. Toplantýya Çorum'dan ise AK Parti Ýl Baþkaný Mehmet Karadað, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Burak Köse, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir katýldý.

5 5 Merhum gazeteciye vefa Mustafa Yolyapar Merhum Gazeteci Mustafa Yolyapar, kabri baþýnda anýldý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Yolyapar ýn vefatýnýn 3. yýl dönümü nedeniyle dün Ulu Mezarlýk ta anma programý düzenledi. Anma programýna CHP eski Ýl Baþkanlarý Cengiz Atlas ve Osman Samsunlu, Basýn Ýlan Kurumu Þube Müdürü Osman Bolluk, Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Þimþek, Mustafa Külcü ve Recep Mebet, baz sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile gazeteciler ve yazarlar katýldý. Gazeteciler Cemiyeti Onursal Baþkaný Mehmet Yolyapar ile aile fertlerinin de hazýr bulunduðu programda, 12 Ekim 2014 tarihinde hayatýný kaybeden Mustafa Yolyapar dualarla yâd edildi. ÝYÝ BÝR GAZETECÝYDÝ Anma programýnda konuþan Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, Üç yýl önce ebediyete uðurladýðýmýz meslektaþýmýzý vefat yýldönümünde bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz dedi. Mustafa Yolyapar ýn genç meslektaþlarýna gazetecilik açýsýndan örnek olmuþ baþarýlý bir basýn mensubu olduðunu hatýrlatan Erzen, Kiþiliðiyle örnek olmuþ, gönüllerde iyi bir yer edinmiþ Mustafa Yolyapar bizlerde derin izler býrakarak aramýzdan ayrýldý. Ýnsanýn ölümünden sonra da hatýrlanmasý güzel bir haslet. Mesai arkadaþlýðý yaptýðýmýz dönemde beraber ekmek yedik, su içtik. Nasýl iyi bir insan olduðunu hepimiz biliyoruz. Allah hepimize vefatýndan sonra hayýrla anýlmayý nasip etsin diye konuþtu. YOLYAPAR I ANLATTILAR Eðitimci-Yazar Muzaffer Gündoðar, aralarýnda 30 yýlý aþan bir dostluk baðý bulunan merhum Mustafa Yolyapar ýn deðerli bir gazeteci ve mükemmel bir insan olduðunu söyledi. Beyefendi bir kiþiliði olan Yolyapar ý özlemle andýðýný dile getiren Gündoðar, Iþýklar içinde yatsýn. Mekaný cennet olsun dedi. Mustafa Yolyapar ý anmak için toplandýklarýný hatýrlatan Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak ise hayat ve ölüm kavramlarýndan bahsettiði konuþmasýnda, Gerek hayatta gerekse öldükten sonra en acý þeyin unutulmak diyerek ölülerin iyilik ve güzelliklerle anýlmaktan mutlu olduklarýný ifade etti. Cemiyet Onursal Baþkaný Mehmet Yolyapar da Ýyi bir insandý dediði merhum kardeþini, sevgi, özlem ve rahmetle andýklarýný belirterek programa katýlan tüm sevenlerine teþekkür etti. DUALARLA YÂD EDÝLDÝ Ulucamii emekli Ýmam Hatibi Hasan Kestek in Kuran-ý Kerim tilaveti ile devam eden programda duayý Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak yaptý. Duanýn ardýndan Çorum Haber Gazetesi eski Genel Yayýn Yönetmeni Yolyapar ýn kabrine ailesi, meslektaþlarý ve sevenlerince karanfil býrakýldý. Yeterli baþvuru olursa 'Satranç Boðaz aðrýsýna en etkili yöntem! Aday Hakemlik Kursu' açýlacak Çorum Satranç Ýl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen yeterli baþvurunun oluþmasý durumunda Ekim tarihleri arasýnda Çorum'da satranç aday hakemlik kursu açýlacaðýný belirtti. Hasan Özer Gökmen konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, fa- aliyet takvimi gereði Çorum'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile birlikte satranç turnuvalarý düzenlediklerini belirterek, "Turnuvalarýmýzda hakemlik yapmak isteyen yeni arkadaþlarý da aramýzda görmekten memnuniyet duyarýz. Bu sebepten dolayý Türkiye Satranç Federas- yonu Merkez Hakem Kurulu tarafýndan ilimizde Ekim 2017 tarihleri arasýnda aday hakemlik ve geliþim kursu açýlmasý yönünde baþvuruda bulunduk. Yeterli katýlým saðlandýðý takdirde belirtilen tarihlerde Satranç Aday Hakemlik kurusunun ilimizde açýlacaðýný belirtmek iste- rim. Aday Hakemlik kursuna katýlmak isteyen adaylarýn, 290 TL (200 TL kurs ücreti +50 TL vize ücreti +40 TL sporcu lisansý ücreti) alýnacaktýr. Sporcu Lisansý bulunan adaylarýn 250 TL kurs katýlým ücreti yatýrmalarý yeterli olacaktýr. Kurs ücretinin TSF'nin Ýþ Bankasý Ankara Þubesi nolu hesaba yatýrýlmasý gerekmek olup, banka dekontunun açýklama bölümüne (kursiyerin adý, soyadý ve kurs ili, kurs türü, hakem kurs bedeli ifadesi) ekletmeleri gerekmektedir. Ýlimizde açýlmasý planlanan Aday Hakemlik kursana baþvuracak adaylarýn banka dekont öðreðini adresine göndermeleri gerekmektedir. Adaylar kursa iliþkin ayrýntýlý bilgiye corum.tsf.org.tr web adresinden eriþebilirler" dedi. Boðaz aðrýsýna ne iyi gelir boðaz aðrýsýný evde tedavi etmek için neler yapmak gerekir? Tüm bu sorularýn cevaplarýný boðaz aðrýsýna iyi gelen 15 doðal reçeteyle çözebileceksiniz. Havalarýn soðumasýyla birlikte boðaz aðrýlarý da baþladý. Boðaz aðrýsý, vücudunuzun viral veya bakteriyel enfeksiyonlara karþý baðýþýklýk tepkisinin bir parçasý olarak ortaya çýkar. Doðal baðýþýklýk tepkiniz boðazdaki balgam (mukus) zarlarýnýn iltihaplanmasýna ve þiþmesine neden olur. Neyse ki, boðazýnýzý rahatlatabilecek çeþitli doðal ilaçlar var. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Opr. Dr. Melih Çiçek, boðaz aðrýsýndan kurtulmanýzý saðlayacak 15 doðal reçeteyi sizler için yazdý: Hatmi kökü: Hatmi bitkisi, Ortaçað'dan bu yana boðaz aðrýsý ve diðer hastalýklarý tedavi etmek için kullanýlmýþtýr. Yuttuðunuzda boðazý kaplayýp yaðlandýran jelatin benzeri bir madde içerir. Aðrýlý bir boðazý rahatlatmak için: Malzemeler: Soðuk su, 30 gram kuru hatmi kökü. Adaçayý ve ekinzeya: Birçok inflamatuar durumu tedavi etmek için kullanýlmýþtýr ve yapýlan kontrollü çalýþmalar, boðaz aðrýsýnýn hafifletilmesine yardýmcý olabileceðini göstermektedir. Ekinezya, geleneksel týpta yaygýn olarak kullanýlan baþka bir bitkidir. Bakterilerle savaþtýðý ve inflamasyonu azalttýðý gözlenmiþtir. Evde kendi adaçayý-ekinezya boðaz spreyinizi yapmak için bu tarifi kullanýn: Malzemeler: 1 çay kaþýðý adaçayý, 1 tatlý kaþýðý toprak ekinezisi, 1/2 su bardaðý su Nasýl yapýlýr? Suyu kaynatýn. Adaçayý ve ekinezyayý küçük bir kavanoz içine yerleþtirin ve sonra kaynar su ile doldurun. 30 dakika bekletin. Karýþýmý süzgeçten geçirin ve sonra 1/2 kap likör ile birleþtirin (herhangi bir nedenle alkol kullanmak istemezseniz bu kýsmý atlayýn). Küçük sprey þiþesine yerleþtirin ve her iki saatte bir veya gerektiðinde boðazýnýza püskürtün. Bu spreyin, boðaz aðrýsý rahatsýzlýðýný antiseptik ilaç spreyi kadar etkili bir þekilde hafiflettiði gözlenmiþtir.

6 6

7 Bakkal sayýsý son 10 yýlda yüzde 31 azaldý Zincir marketlerin büyük bir hýzla çoðalmaya devam ettiðini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bakkal ve büfe sayýsý son 10 yýlda yüzde 31 azalarak 240 binden 165 bine düþerken sadece son bir yýlda zincir market sayýsý yüzde 13 artarak 28 bine ulaþtý" dedi. Zincir marketlerin dünyanýn hiçbir yerinde bizdeki kadar hýzlý artmadýðýný vurgulayan Palandöken, "Dünyanýn hiçbir yerinde zincir marketlerin esnafý bitirecek bir hýzda açýlmasýna izin verilmiyor. Esnafý AVM ve zincir marketlere karþý korumak amacýyla çýkan Perakende Kanunu en kýsa zamanda yeniden düzenlenmeli ve amacýna hizmet eden bir noktaya getirilmelidir. Bu ayný zamanda Anayasanýn 173. maddesinde yer alan 'Devlet esnaf ve sanatkârý koruyucu ve kollayýcý tedbirleri alýr' hükmüne de uygun olacaktýr" diye konuþtu. Geliþmiþ ülkelerin, kendi ulusal maðazalarýný bile kolaylýkla ve istedikleri yerde açmalarýna izin vermediðini belirten Palandöken, "Yabancý menþeli zincir marketler, istedikleri yerde ve kolaylýkla þube açarak mantar gibi çoðalýyor. Batýlý ülkeler kendi esnafýný zincir marketlere karþý korurken bizim esnafýmýz her geçen gün marketlerin karþýsýnda eriyip yok oluyor. Buna bir dur diyebilmek için Perakende Kanunu yeniden düzenlenmeli ve market açýlmasý nufus oraný baþta olmak üzere belirli kurallara baðlanmalý" sözlerine yer verdi. Bu mesleklerde istihdam azalýyor! ÝÞKUR, Çorum genelinde 449 iþyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarýný tespit etti. Piyasanýn önde gelen faaliyetleri arasýnda imalat, toptan ve perakende ticaret ve inþaat sektörleri yer alýyor. Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Çorum genelinde 20+ istihdamlý iþyerlerinin %20,7'sinde 659 kiþilik açýk iþ olduðu tespit edilmiþtir. Çorum ilinde açýk iþ oraný %2,7 olarak hesaplanmýþ ve en yüksek açýk iþ oranýna sahip sektör %15,6 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler olmuþtur. Açýk iþi en çok olan iþyerleri %50 oraný ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ve %29,1 ile madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektörüdür. EN ÇOK TALEP BU MESLEKLERE Ýþverenlerin en çok talepte bulunduklarý meslekler makine montajcýsý, makineci (dikiþ), konfeksiyon iþçisidir. Açýk iþlerde en çok aranýlan ilk üç beceri fiziki ve bedensel yeterlilik, yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe ve takým çalýþmasýdýr. Ýþverenler talep ettikleri açýk iþleri en çok ÝÞKUR ve akraba, eþ dost aracýlýðý ile aramaktadýr. Araþtýrma kapsamýndaki 20+ istihdamlý iþyerlerinin %43,8'inde bin 23 kiþinin temininde güçlük çekilmektedir. Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler makineci (dikiþ), tuðla imal iþçisi, seramik imal iþçisi, konfeksiyon iþçisi, kaynakçý (oksijen ve elektrik), beden iþçisi (genel), gaz altý kaynakçýsý, beden iþçisi (inþaat), garson (servis elemaný) ve kamyonet þoförü meslekleridir. Çorum ilinde 20+ istihdamlý iþyerlerinde 916 kiþilik istihdam artýþý beklenmektedir. Ýþverenler, 2018 yýlý Nisan ayý sonuna kadar istihdamlarýnýn % 3,9 oranýnda artmasýný öngörmektedirler. En fazla istihdam artýþý beklenen sektörler imalat, inþaat, idari ve destek hizmet faaliyetleridir. denildi. 3 MESLEKTE ÝSTÝHDAM AZALIYOR Makineci (dikiþ), tuðla imal iþçisi ve konfeksiyon iþçisi mesleklerinde istihdam artýþý beklenirken; elektrik teknisyeni, beden iþçisi (inþaat) ve betonarme demircisi mesleklerinde istihdam azalýþý bekleniyor. Gribi bir günde hafifleten içecek Kýþ ayýnýn yaklaþmasý ile birlikte grip hýzla yayýnlama baþladý. Kararsýz havalar birçok insanýn baðýþýklýk sistemini ise çökertti. Ýþte gribi bir günde hafifleten detoksun malzemeleri ve yapýlýþý. Grip detoksu malzemeleri - Bir adet portakal - Bir adet limon - Bir adet zencefil - Bir adet kabuk tarçýn - Bir adet elma - Bir litre su - Nane Grip detoksu nasýl hazýrlanýr? Bir litre suyun içerisine bir adet portakal, bir adet limon, bir adet zencefil, bir adet zencefil, bir adet kabuk tarçýn, bir adet elma ve naneyi ekleyin ve güzelce karýþtýrarak kaynatýn. Ardýndan kaynayan karýþýmýnýzý soðutmak için bir kenara alýn. Grip için hazýrladýðýný detoksu ara öðünlerde tüketebilirsiniz. Beypazarý'nýn kök boyama iplerine Çorum dan ilgi Beypazarý ilçesinde Halk Eðitim Merkezi'ndeki kök boyama atölyelerinde renklendirilen ipler, çeþitli ilçelerdeki el sanatlarý ve dokuma kurslarýna gönderiliyor. Beypazarý Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Beypazarý'ndaki el sanatlarý ve dokuma kurslarýnýn pek çok ilçeye örnek olduðunu belirtti. Çalýþmalarýný yerinde gören birçok ilçe belediyesinin benzer faaliyetler baþlattýðýný aktaran Kaplan, "Dokuma kurslarýnýn ip ihtiyacý için bize sipariþ veriyorlar.'' dedi. Kaplan, kök boyama atölyelerinde bir yandan ilçenin ihtiyacýný karþýlamaya bir yandan da aldýklarý sipariþleri yetiþtirmeye çalýþtýklarýný söyledi. Renklendirilerek kurutulan iplerin, baþta Ankara'nýn bazý ilçelerindeki halk eðitim merkezleri olmak üzere Bolu, Amasya, Çorum, Artvin, Sivas, Kütahya, Bartýn'daki çeþitli ilçe kaymakamlýklarýna gönderildiðini ifade eden Kaplan, özel sektör temsilcilerinin de ip sipariþin de bulunduðunu kaydetti. KATI (YAKIT) KÖMÜR ALIMI ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ 7 ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ 300 TON LÝNYÝT KÖMÜRÜ KATI (YAKIT) KÖMÜR ALIMI ÝÞÝ 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2017/ Ýdarenin a) Adresi : KALEBOÐAZI MAHALLESÝ ESKÝ BUÐDAY PAZARI ÝSKÝLÝP/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 300 Ton Linyit Kömürü Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Ýskilip Belediyesi Mücavir Alaný içerisindeki depolara c) Teslim tarihi : Sözleþme imzalanmasýný müteakip yüzseksen gün (180) içerisinde teslimat tamamlanacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Ýskilip Belediyesi Meclis Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi : Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüklerinden alýnmýþ "Katý Yakýt Uygunluk Belgesi" Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðý olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsammda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýnda olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Katý Yakýt (Kömür) Satýþ Ýþi Benzer Ýþ olarak Kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ýskilip Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ýskilip Belediyesi Meclis Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kýrk beþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN N: 50

8 BAKILAN DEÐÝL OKUNAN GAZETE ÝSKÝLÝP GAZETESÝ 16 Ekim 2017 Pazartesi Siyasi Baðýmsýz Gazete Fiyatý: 1,00tl Web sitemiz hizmetinizde Araç sayýmýzdaki artýþ devam ediyor Araç sayýmýz 607 arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aðustos ayý sonu itibarýyla 167 bin 053 oldu. Temmuz ayýnda 166 bin 446 olan araç sayýsý Aðustos ayý itibariyle 167 bin 053'ye yükseldi. Çorum araç sayýsý bakýmýndan 28.sýrada ki yerini korudu. ÇORUM'DA 16 BÝN MOTOSÝKLET VAR Verilerde ayrýca Çorum'da 79 bin 854 otomobil, 2 bin 696 minibüs, 1182 otobüs, 21 bin 81 kamyonet, 5 bin 699 kamyon, 16 bin 993 motosiklet ve 39 bin 247 traktör olduðu belirtildi. Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aðustos Haziran ayý sonu itibarýyla 21 milyon 863 bin 854 oldu. Aðustos ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 21 milyon 863 bin 854 adet taþýtýn %54'ünü otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,3'ünü traktör, %3,8'ini kamyon, %2,2'sini minibüs, %1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre %15,8 azaldý. Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre %15,8 azaldý. Bu azalýþ otomobilde %15,8, kamyonette %14, kamyonda %2,4, motosiklette %22, özel amaçlý taþýtlarda %13,9, traktörde %13,4 olarak gerçekleþti. Minibüste %17, otobüste ise %10,9 artýþ oldu. Aðustos ayýnda adet otomobilin trafiðe kaydý yapýldý Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 63 bin Çorum da araç sayýsý her ay giderek artýyor. 263 adet otomobilin %16'sýnýn Renault, %12,5'inin Volkswagen, %8,6'sýnýn Fiat, %6,4'ünün Dacia, %6,3'ünün Opel, %6,2'sinin Hyundai, %6'sýnýn Ford, %5,4'ünün Toyota, %4,6'sýnýn Mercedes-Benz, %4,1'inin Nissan olduðu, %23,9'unun ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü. Türkiye'de en çok araç 4 milyon ile Ýstanbul'da yer alýrken, Ýstanbul'u Ankara, Ýzmir ve Antalya izledi. Türkiye'de en az araç olan il ise 8 bin ile Tunceli oldu. Tunceli'den sonra en az araç olan il ise 9 bin ile Hakkari oldu. ÝLLERÝN ARAÇ SAYILARI TÜÝK verilerine göre Haziran ayýnda Türkiye'de araç sayýsý þu þekilde açýklandý; "Adana 628 bin, Adýyaman 98 bin, Afyon 213 bin, Aðrý 33 bin, Amasya 111 bin, Ankara 1 milyon 852 bin, Antalya 1 milyon, Artvin 37 bin, Aydýn 426 bin, Balýkesir 456 bin, Bilecik 66 bin, Bingöl 16 bin, Bitlis 22 bin, Bolu 111 bin, Burdur 131 bin, Bursa 826 bin, Çanakkale 218 bin, Çankýrý 50 bin, Denizli 387 bin, Diyarbakýr 122 bin, Edirne 154 bin, Elazýð 116 bin, Erzincan 56 bin, Erzurum 115 bin, Eskiþehir 271 bin, Gaziantep 481 bin, Giresun 86 bin, Gümüþhane 23 bin, Hakkari 9 bin, Hatay 465 bin, Isparta 169 bin, Mersin 582 bin, Ýstanbul 4 milyon 4 bin, Ýzmir 1 milyon 325 bin, Kars 45 bin, Kastamonu 126 bin, Kayseri 357 bin, Kýrklareli 128 bin, Kýrþehir 65 bin, Kocaeli 372 bin, Konya 698 bin, Kütahya 206 bin, Malatya 161 bin, Manisa 565 bin, Kahramanmaraþ 218 bin, Mardin 74 bin, Muðla 470 bin, Muþ 33 bin, Nevþehir 113 bin, Niðde 100 bin, Ordu 128 bin, Rize 75 bin, Sakarya 273 bin, Samsun 333 bin, Siirt 20 bin, Sinop 57 bin, Sivas 154 bin, Tekirdað 260 bin, Tokat 169 bin, Trabzon 182 bin, Tunceli 8 bin, Þanlýurfa 254 bin, Uþak 131 bin, Van 79 bin, Yozgat 104 bin, Zonguldak 150 bin, Aksaray 117 bin, Bayburt 14 bin, Karaman 88 bin, Kýrýkkale 69 bin, Batman 44 bin, Þýrnak 31 bin, Bartýn 49 bin, Ardahan 19 bin, Iðdýr 27 bin, Yalova 62 bin, Karabük 65 bin, Kilis 43 bin, Osmaniye 153 bin, Düzce 106 bin." Yýlda 100 bin kiþi kalbine yenik düþüyor Türkiye'de her yýl ortalama 300 bin kiþi kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi geçirenlerin 3'te 1'i yani yaklaþýk 100 bin kiþi hayatýný kaybediyor. Hayatta kalan hastalarýn ise yaklaþýk 120 bini ayný yýl içerisinde tekrar kalp krizi geçiriyor. Medya takibinin öncü kuruluþu Ajans Press, Türkiye'nin kalp saðlýðýyla ilgili bir inceleme gerçekleþtirdi. Ajans Press'in Türk Kardiyoloji Derneði verilerinde elde ettiði bilgilere göre, ülkemizde yaþanan ölümlerin yüzde 40'ý kroner kalp rahatsýzlýklarýndan kaynaklanýyor. Önümüzdeki 20 yýl içerisinde kalp hastalýðý ve buna baðlý ölümlerin insan saðlýðý için birincil dereceden tehdit oluþturan en önemli faktör olacaðý belirtiliyor. Türkiye'de ani kalp krizi ve AKUT kroner sendroma baðlý ölüm oranlarý tüm Avrupa ülkelerinden yüksek durumda yer alýyor; bunlarýn baþlýca nedenleri arasýnda ise sigara, alkol, obezite, stres, hareketsizlik ve saðlýksýz beslenme baþý çekiyor. ITS Medya'nýn gerçekleþtirdiði medya incelemesinde kalp krizi konulu 24 bin 512 haber yapýldýðý tespit edilirken bu rakamýn son beþ yýl içerisinde en çok kalp krizi haberinin yapýldýðý yýl anlamýna geldiði belirlendi. Saðlýðý tehdit eden en yaygýn rahatsýzlýklarýn baþýnda gelen kalp ve damar hastalýklarý özellikle kadýnlarý daha çok etkiliyor. Erkekler de sigara en önemli risk faktörü olurken, sigaranýn yaný sýra diyabet, hiper tansiyon, yüksek kolestrol ve stres kalbin en büyük düþmanlarý arasýnda yer alýyor.medyada bu baþlýklar arasýnda en çok stres haber olurken, stres baþlýðýný sýrasýyla diyabet, obezite, sigara hipertansiyon ve kolestrol baþlýklarý takip etti. Ýsk:22

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yıllara Göre Akademik Personel,İdari Personel ve Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Akademik Personel 9.877..79.78 İdari Personel.7..79.. 9 9 9 977 7.99 8.78

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETME SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.01.2012-28163

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. a r k a. o r g.

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir.   a r k a. o r g. Ulusal Gelişmeler Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok Kaynak: TÜİK- Dünya Bankası; *:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR MAYIS Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat mayıs ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 513 milyon sm3, %15,92 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet

2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet 1 2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 997 bin

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Sultangazi İlçesi Dahilinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Bitki alım işi alımı 4734 sayılı

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR HAZİRAN Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat Haziran ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 434 milyon sm3, %13,76 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim 7 Haziran 2015 1 Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim Erol Tuncer 2 EROL TUNCER Giriş 2015 yılında siyasî tarihimizde bir ilk yaşanmış, aynı yılın 7 Haziran ve 1 Kasım günlerinde iki kez Milletvekili

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici istasyonlar

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%)   a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8 Büyüme Hızı (%) %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok 2018* 2017 2016 2015 YILLIK 2,6 IV -3,0 III 1,8 II 5,3 I 7,4 YILLIK 7,4 IV 7,3 III 11,5 II 5,3 I 5,3 YILLIK 3,2 IV 4,2 III -0,8 II

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Haziran SAGMER İstatistikleri

Haziran SAGMER İstatistikleri Haziran 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Haziran Ocak - Haziran Haziran Ocak - Haziran ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 2,8% 26,5% 6,6% 3,2% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 1,2% 18,8% 2,8% 26,5% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Kasım SAGMER İstatistikleri

Kasım SAGMER İstatistikleri Kasım 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Kasım Ocak - Kasım Kasım Ocak - Kasım ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Ağustos SAGMER İstatistikleri

Ağustos SAGMER İstatistikleri Ağustos 2017 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2016 2017 Ağustos Ocak - Ağustos Ağustos Ocak - Ağustos ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2016 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2015 2016 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 8,6% 6,8% 7,3% 26,7% ÇEK 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% DİĞER

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) a r k a. o r g. t r * II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%)   a r k a. o r g. t r * II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III 18.01.2019 Ulusal Gelişmeler Büyüme Hızı (%) %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok 2016 2017 2018* 14 II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III 12 10 8 6 11,5 4

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2014 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2013 2014 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2014 tarihinde 2014 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/01/2015 tarihinde 2014 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ ACİL TIP ANKARA KOCAELİ ÇANAKKALE BALIKESİR ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ MUĞLA YALOVA MANİSA EDİRNE TRABZON KÜTAHYA UŞAK OSMANİYE RİZE AFYONKARAHİSAR DÜZCE ORDU KARABÜK KIRKLARELİ BARTIN BİLECİK GİRESUN BURDUR

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı