T.C. SĠVAS VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKĠF ĠLKOKULU STRATEJĠK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SĠVAS VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKĠF ĠLKOKULU STRATEJĠK PLANI"

Transkript

1 T.C. SĠVAS VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKĠF ĠLKOKULU STRATEJĠK PLANI

2 En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim iģleridir. Millî eğitim iģlerinde kesinlikle zafere ulaģmak lâzımdır. Bir milletin gerçek kurtuluģu ancak bu suretle olur. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek düģünce olarak esaslı bir program üzerinde çalıģması lazımdır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 ĠSTĠKLAL MARġI Korkma, sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu Ģiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaģadım, hür yaģarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmıģ? ġaģarım! KükremiĢ sel gibiyim, bendimi çiğner, aģarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taģarım. Garbın afakını sarmıģsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek diģi kalmıģ canavar? ArkadaĢ! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Ģehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? ġüheda fıģkıracak toprağı sıksan, Ģüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, Ġlâhî, Ģudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki Ģahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taģım, Her cerihamdan, ilâhî, boģanıp kanlı yaģım, FıĢkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naģım; O zaman yükselerek arģa değer belki baģım. Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaģamıģ, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl. Mehmet Akif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. Ġstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düģersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve Ģeraitini düģünmeyeceksin! Bu imkân ve Ģerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ġstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düģmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiģ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiģ, bütün tersanelerine girilmiģ, bütün orduları dağıtılmıģ ve memleketin her köģesi bilfiil iģgal edilmiģ olabilir. Bütün bu Ģeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri Ģahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düģmüģ olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! ĠĢte, bu ahval ve Ģerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK 4

5 SUNUġ Mehmet Akif Ġlkokulu olarak ilk amacımız yalnızca ilkokula gitmiģ çocuklar yetiģtirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ıģık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiģtirmektir. Ġdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuģ, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek çocuklar yetiģtirmeyi ilke edinmiģ bulunmaktayız. Okul idaresi ve öğretmenler olarak bizler, Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına bağlı, Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalıģkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düģünen ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden nitelikli bireyler yetiģtirmek üzere bu okulda görev yaptığımızın bilincindeyiz. Çağa uyum sağlamıģ, çağı yönlendiren öğrenciler yetiģtirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetiģip, düģünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taģıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir Ģekilde tüm azmimizle çalıģmaktayız. Görevimizi yaparken ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizin fikirlerine önem veririz. Bizim için bütün öğrenciler değerlidir. Sürekli geliģme düģüncesinden hareketle, yaratıcılığı ve yenilikleri destekleriz. Bizim için karar alma sürecinde katılımcılık, Ģeffaflık ve eģitlik esastır. Biliyoruz ki; çağımız bilgiyi öğretme çağı değil, bilgiye ulaģma yollarının öğretildiği çağdır. Bu nedenle önemli olan bütün öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Eğitimde kaliteyi ön planda tutarız. Mehmet Akif Ġlkokulu Stratejik Planı ( ) da belirtilen amaç ve hedeflere ulaģmamızın okulumuzun geliģme ve kurumsallaģma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. GeçmiĢten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda geliģmiģliğin ulaģtığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değiģikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taģımaktadır. GeliĢen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaģam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmıģ zaman diliminde gerçekleģecek uygulama faaliyetleri ile oluģabilmektedir. Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi ne, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teģekkür ederim. MUZAFFER YUVACI Okul Müdürü 5

6 GĠRĠġ Okul müdürlüğü tarafından tarihinde oluģturulan Stratejik Planlama Kurulu tarihinde ilk toplantısını yaparak yıllarını kapsayan stratejik planımızın oluģturulması sürecini baģlatılmıģtır. Kurul kendi içinden bir müdür yardımcısı baģkanlığında planlama ekibi oluģturarak, bu ekibi teknik çalıģmaları yapmakla görevlendirmiģtir. Stratejik Planlama Ekibi ilk etapta okulumuzun mevcut durumunu tespit edilerek öncelikleri belirlenmiģtir. Değerlerimiz, misyonumuz ve vizyonumuza göre mevcut durumumuz da dikkate alınarak stratejik amaç ve bunlara bağlı hedefler belirlenmiģtir. Bu amaç ve hedefler belirlenirken, paydaģlarımızın beklentileri, güçlü yönlerimiz ve fırsatlarımızla muhtemel imkanlarımız, misyon ve vizyonumuz birlikte değerlendirilmiģtir. Bilindiği gibi bu plan eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya baģlanacaktır. Bu amaç ve hedefler belirlenirken arada geçecek süre de ( eğitim-öğretim yılı) göz önüne alınmıģtır. Planın mutlaka aksayan ya da eksik yönleri olacaktır. Bu aksayan ya da eksik yönler ilk iki yıllık uygulama döneminin sonunda revize edilebilecektir. Planın baģarılı olması bütün paydaģlarımızın bu planın gerekliliğine inanması, planı benimsemesi ve planın uygulanmasına katkıda bulunmasıyla mümkün olacaktır. Belirlenen hedefleri gerçekleģtirmek için kurulacak olan çalıģma gruplarının performansları bu planın genel performansını ortaya koyacaktır. Okul geliģim planları yıllık hedefleri kapsayacak Ģekilde yıllık olarak düzenlenecek ve sene sonunda planla ilgili kapsamlı rapor hazırlanarak planın performans değerlendirilmesi yapılacaktır. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

7 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO SUNUġ 5 GĠRĠġ 6 I. BÖLÜM: MEHMET AKĠF ĠLKOKULU STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 9 Yasal Çerçeve 9 Stratejik Planlama ÇalıĢmaları 9 II. BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Tarihi GeliĢim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Sunulan Hizmetler PaydaĢ Analizi Kurum Ġçi Analiz Organizasyon Yapısı Ġnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar Ġstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 61 III. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELĠM Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler Eylem Planları 66 IV. BÖLÜM: MALĠYETLENDĠRME 75 V. BÖLÜM: ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME 76 7

8 KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ Kurum Adı Kurum Türü Mehmet Akif Ġlkokulu Ġlkokul Kurum Kodu Kurum Statüsü X Kamu Özel Yönetici : 3 Kurumda ÇalıĢan Personel Sayısı Öğretmen : 30 Hizmetli : 2 Memur : 1 Öğrenci Sayısı 657 Öğretim ġekli Normal X Ġkili Okulun Hizmete GiriĢ Tarihi 02/10/1978 KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel. : Fax : mehmetakif58.meb.k12.tr Kurum Adresi Mahalle : Yunus Emre Mah. 9 Sokak No:17 Posta Kodu : Ġlçe : Merkez Ġli : Sivas Kurum Müdürü Adı ve Soyadı: Muzaffer YUVACI Tel: Müdür Yard. 1: Mehmet KALKAN Tel: Kurum Müdür Yardımcıları Müdür Yard. 2: ġuayıp EKĠNCĠ Tel:

9 BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKĠF ĠLKOKULU STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ STRATEJĠK PLAN ÇALIġMALARI 1. YASAL ÇERÇEVE tarihinde kabul edilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının tarihli ve (2006/55) sayılı Genelgesi. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının Stratejik Plan Kılavuzu, 2.AMAÇ Mehmet Akif Ġlkokulu yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar,kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluģturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiģ göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayıģıyla stratejik planlama yapmak. Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dıģ çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaģmak üzere yeni stratejiler geliģtirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 3.KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı Mehmet Akif Ġlkokulu nun yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. 4.DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı DAYANAK sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kalkınma Planı ( ) 3 Yüksek Planlama Kurulu Kararları 9

10 4 Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Kamu Ġdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu ĠĢlemlere ĠliĢkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6 Milli Eğitim Bakanlığı Sayıı Genelgesi. 7 Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu 8 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 9 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 10 Sivas Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5.TEMEL ĠLKELER Planlama OGYE tarafından yürütülür, Planlama sürecine Mehmet Akif Ġlkokulu nda çalıģan tüm yönetici ve çalıģanların katılım ve katkısı sağlanır, Ġhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalıģanlara konuyla ilgili Hizmet içi Eğitim düzenlenir, Planlama, Mehmet Akif Ġlkokulu tüm faaliyetlerini kapsar, Planlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon-Vizyon oluģturulması, Stratejik Amaçlar bu amaçlara yönelik ölçülebilir Hedefler, hedeflerin gerçekleģtirilmesine yönelik Faaliyet ve Projeler, bütçeleme, Faaliyetlerin izleme-değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçüm süreçlerini kapsar. 6.OKULUN STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Okulumuzun bugünkü yönetim anlayıģında ise eğitimin uzun vadeli toplumsal bir yatırım olduğu ve globalleģen dünya Ģartlarına entegre olacak nesiller yetiģtirmek vardır. Bizler, mevcut kıt imkân ve olumsuzlukları en maliyet ve güvenilir Ģekilde TKY felsefesini benimseyerek ve hayata geçirerek yeneceğimize inandık. Amacımız verdiğimiz hizmeti ilk defada ve mükemmel olarak vermektir. Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını daha önceki yıllarda belirlemiģtir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaģmak düģüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluģturmak için eğitim ve öğretim baģta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaģma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla iliģkiler ve kurumlar arası iliģkileri kapsayan stratejik planı hazırlanmıģtır. 10

11 Okulumuzun Stratejik Planına ( ) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından, tarihinde okulumuzun toplantı salonunda, çalıģma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluģturularak baģlanmıģtır. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gönderilen Stratejik Planlama ile ilgili evraklar Stratejik Planlama ekibimiz tarafından incelenmiģtir. Stratejik Planlama süreci hakkında ekip bilgilendirilmiģtir. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiģ ve elde edilen veriler birleģtirilerek paydaģ görüģleri oluģturulmuģtur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıģtır. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dıģ paydaģların görüģ ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalıģmayla stratejik plan hazırlanmıģtır. Bu çalıģmalarda izlenen adımlar; 1. Okulun var oluģ nedeni (misyon), ulaģmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaģlarının görüģleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaģmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileģtirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düģünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere iliģkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleģtirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaģılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaģılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, baģlı baģına bir bütünlük oluģturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaģtırır mı sorgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin baģarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 5. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaģların önerileri, çalıģanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değiģiklikler ve GZFT (SWOT) çalıģması göz önünde bulunduruldu. 6. GZFT çalıģmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileģtirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalıģıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değiģikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 11

12 MEHMET AKĠF ĠLKOKULU Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı ĠletiĢim Müdür Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğrenci Öğrenci Veli Veli Muzaffer YUVACI ġuayıp EKĠNCĠ Zeliha KELEġ Mecit GÜNER Kanat MARġAN Sedat AKSOY Doğuhan GÖKKAYA Zeynep Feyza ġahġn Mustafa ALTUN Mehmet GÜLMEZ Destek Personeli Destek Personeli Okul Aile Birliği baģkanı Muhtar Turgut DUMAN Ali AĞKUġ Adnan ÇĠNKO / /2015 Muzaffer YUVACI Okul Müdürü 12

13 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Sunulan Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 61 13

14 1. Tarihi GeliĢim MEVCUT DURUM ANALİZİ Okulumuz 02 Ekim 1978 Tarihinde YENĠDOĞAN ĠLKOKULU adıyla ikili olarak eğitim ve öğretime baģlamıģtır.aynı yıl birinci sınıfa 230 öğrenci kaydı yapılmıģ olup,diğer sınıflara, DaniĢment Ġlkokulu,Recep Handan Ġlkokulu ve Ġstiklal Ġlkokulundan toplu nakillerle 617 öğrenci kaydı yapılarak öğrenci sayımız ilk yıl 847 olmuģtur. Okulumuz birinci katta 4,ikinci katta 6 derslik olmak üzere toplam 10 derslik olup, kaloriferlidir. Okulumuzun bahçe düzenlemesi kısmen yapılarak çevresi demirlerle çevrilmiģtir. Kanalizasyon bağlantısı bulunmayan ve suyu kafi gelmeyen okulumuza daha sonra bunlar yaptırılarak bu sorunlar çözümlenmiģtir. Okul bahçesinin bir bölümü ağaçlandırma için ayrılmıģ olup burası zamanla ağaçlandırılmıģtır. Okulumuzun çevresinin yeni yerleģim birimi olması nedeniyle açılıģının ertesi yılı, öğrenci mevcudumuz hızla artmıģ ve bina ihtiyacı karģılanamaz hale gelmiģtir.buna çözüm olarak Türk-ĠĢ bloklarında kooperatifin depo olarak yaptırmıģ olduğu binada gerekli tadilat yapılarak 5 derslikli geçici bina açılmıģ,burada 10 öğretmen ile 525 öğrenci 7 yıl eğitim ve öğretim yapmıģtır. Öğrenci sayımızın hızla artması sonunda bu iki bina yetersiz kalınca, 19 Kasım 1984 yılında okulumuz bahçesi içerisine 8 derslikli ek binamız yapılarak aynı yıl hizmete girmiģtir. Bu yıl içerisinde yapılan yeni binanın önüne ATATÜRK BÜSTÜ yaptırılmıģtır. Milli Eğitim Bakanlığının 20/02/1986 gün ve AraĢtırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığının 020-APD sayılı emirleri ile okulumuzun adı 05/03/1986 tarihin den itibaren MEHMET AKĠF ĠLKOKULU olarak değiģtirilmiģtir.18/08/1997 den itibaren MEHMET AKĠF ĠLKÖĞRETĠM OKULU adını almıģtır. Kalorifersiz olarak yapılan ek binamız daha sonra kaloriferli hale getirilmiģtir. Bugün ise her iki binada 3 Ġdareci odası,2 Öğretmenler odası,2 Yardımcı Hizmetli odası bulunmakta olup bunun yanı sıra 17 derslik,1kitaplık,1 Teknoloji Tasarım Odası,1BTS sınıfından ibarettir. Ayrıca her iki binada ikiģerden toplam 4 bölüm tuvalet bulunmaktadır.1 Anasınıfı mevcuttur.okulumuz 23 Kasım 2007 tarihinden itibaren Doğalgazlı ısınmaya geçmiģtir yılında okulumuz büyük bir tadilattan geçirilmiģ, her iki binada yalıtım yapılarak, kurumumuzun tamamı boyanmıģtır. Yine aynı yıl bahçe etrafı beton ile ihata edilmiģ ve iki ayrı kapı takılmıģtır. Bütün bölümleri ile hizmet veren okulumuz, adını Milli ġairimiz Mehmet Akif ERSOY dan aldığı için mutluluk ve gurur duymaktayız. 14

15 2. Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülük (Görevler) Mehmet Akif Ġlkokulu yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluģturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiģ göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayıģıyla stratejik planlama yapmak. Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no su) Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği,Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı TD yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesiġubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı TD yayımlanan MEB TaĢra TeĢkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi, 10 / 12 / 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi. 15

16 Kimse, kanunda açıkça yazılı olmayan hiçbir sebeple eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı ve kullanılmasının sınırları kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaģ bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz ANAYASASI EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM HAKKI ve ÖDEVĠ MADDE 42.( Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi) Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. Ġlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaģlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile eriģilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddî imkânlardan yoksun baģarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve baģka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araģtırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden baģka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaģlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliģtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıģan; insan haklarına ve Anayasanın baģlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ haline getirmiģ yurttaģlar olarak yetiģtirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliģmiģ bir kiģiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düģünme gücüne, geniģ bir dünya görüģüne sahip, insan haklarına saygılı, kiģilik ve teģebbüse değer veren, topluma karģı sorumluluk duyan; yapıcı,yaratıcı ve verimli kiģiler olarak yetiģtirmek;ġlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliģtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıģlar ve birlikte iģ görme alıģkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;böylece bir yandan Türk vatandaģlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaģ uygarlığın yapıcı, yaratıcı,seçkin bir ortağı yapmaktır SAYILI MĠLLĠ EĞĠTĠM TEMEL KANUNU (TÜRK MĠLLĠ EĞĠTĠMĠNĠN AMAÇLARI) Madde 2 ĠLKÖĞRETĠM OKULLAR YÖNETMELĠĞĠ (ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARININ ÖZEL AMAÇLARI) 16

17 3. Faaliyet Alanları, Sunulan Hizmetler FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 1 Öğrenci iģleri hizmeti Kayıt- Nakil iģleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Satranç Anma ve Kutlama Programları Seminer ve Konferanslar Geziler Tiyatro ve Piyesler Halkoyunları Gösterileri ġiir Dinletileri Oratoryolar Müzik Koroları Bilgi YarıĢmaları ve Diğer YarıĢmalar Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol, Mendil kapmaca, Çocuk oyunları Hizmet 4 Temel Ġlkokul Eğitimi YetiĢtirme Uygulamalı Eğitim Temel Eğitim Beceri Eğitimi Yönlendirme Hizmet 5 Okul Öncesi Eğitimi Anasınıfı ve Okul öncesi eğitim Hizmet 2 Öğretmen iģleri hizmeti Derece terfi Atama, nakil, görevlendirme Stajyerlik-adaylık iģlemleri Personel özlük hakları Sicil ve disiplin iģleri Sağlık-güvenlik-askerlik iģlemleri Devam izleme Denetleme ve değerlendirme vb. FAALĠYET ALANI: ÖĞRETĠM Hizmet-1: Öğretimin Planlanması Planlar Öğretmenler Kurulu Zümre toplantıları ġube Öğretmenler Kurulu Rehberlik ve Yürütme Komisyonu Öğrenci kurulu Öğrenci meclisi Hizmet-2: Öğretimin Uygulanması Sınıf içi uygulamalar Gezi ve inceleme YetiĢtirme kursları Ödevler, performans ve proje görevleri Hizmet-3: Öğretimin Değerlendirilmesi Dönem içi değerlendirmeler Ortak sınavlar Hizmet-4: Kurslar YetiĢtirme Hazırlama 17

18 Mehmet Akif İlkokulu Sunulan Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam iģleri Öğrenci baģarısının değerlendirilmesi Sınav iģleri Sınıf geçme iģleri Öğrenim belgesi düzenleme iģleri Personel iģleri Öğrenci davranıģlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre iliģkileri Rehberlik Öğrenci nakil iģleri Staj çalıģmaları Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalıģmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci Belgesi Kurslar Geziler Öğrenci izin iģlemleri Okullar Hayat Olsun Projeler Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not, öğrenim belgesi düzenleme iģlemleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin özlük, derece-kademe, terfi, hizmet içi eğitim, maaģ ve ek ders iģlemleri MEBBĠS ve KBS sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Okulumuzun mali iģlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzun rehberlik anlayıģı sadece öğrenci odaklı değildir. Okulumuzun donanımlı ve güçlü bir rehberlik servisi vardır. Rehber öğretmenimiz öğrenci ve velilere yönelik seminerler düzenlemekte, çeģitli anket ve envanterler uygulamaktadır. Düzenli olarak veli görüģmeleri yapılmaktadır. Okulumuzda davranıģ problemi gözlemlenen sınıf ve öğrenciler güdülenerek olumlu davranıģ kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Okulumuz Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif yarıģmalara katılmaktadır. Okulumuzda kültürel geziler, tiyatro, piknik, kermes gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Engelliler Haftasında Özel Eğitim sınıfımız düzenlenen Ģenliklere katılmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak hafta içi ve hafta sonu halk oyunları, satranç ve gitar kursları açılmıģtır. Okulumuzda hafta içi 3 gün günde ikiģer saat olmak üzere öğrencilerimiz için yetiģtirme kursları açılmıģtır. 18

19 4. PAYDAŞ ANALİZİ A) ĠÇ PAYDAġLAR: 1. Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun bağlı olduğu mercidir. 2. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir. 3. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaģlardır. 4. Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu iģbirliği içinde olunması gereken kesimdir. 5. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden destekçisi ve iģleticisi görevi vardır. 6. Memurlar: Görevli personeldir. 7. Destek Personeli: Görevli personeldir. B) DIġ PAYDAġLAR Temel Ortaklar: 1. Sivas Valiliği 2. Sivas Belediye BaĢkanlığı 3. Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında iģbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu olan stratejik bir dıģ paydaģtır. 4. Sivil Toplum Örgütleri En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir iģbirliği ile bir geliģim fırsatıdırlar. 5. Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı 6. Hayırseverler, eğitime katkıda bulunan esnaflar. 7. RAM 8. Nüfus Müdürlüğü 9. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve iģbirlikçi konumda olması gereken tedarikçi ve müģteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz müģteri konumundadır. Mehmet Akif Ġlkokulu Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması aģamasında katılımcı bir yapı oluģturmak için ilgili tarafların görüģlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekli görülmüģ ve bu amaçla paydaģ analizi çalıģması yapılmıģtır. Katılımcılık stratejik 19

20 planlamanın temel unsurlarından biridir. Stratejik planın sahiplenilmesi ve uygulama Ģansını artırmak amacıyla okulumuzun etkileģim içinde olduğu tarafların görüģleri dikkate alınarak plana yansıtılmıģtır. Diğer yandan hizmetlerin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda Ģekillendirilebilmesi açısından da bu aģamanın önem arz ettiği düģünülmektedir. Ekibimiz tarafından iç ve dıģ paydaģlar belirlenmiģ, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıģtır. PaydaĢ; okulumuzun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, okulumuzdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya okulumuzu etkileyen kiģi, grup veya kurumlardır. Belirlenen bütün paydaģların okulumuz ile ilgili görüģ, beklenti ve önerileri uygulanan anketler, toplantı ve görüģmeler yoluyla alınmıģtır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu toplantıları, zümre toplantıları gibi toplantılarla görüģ ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte, okulumuz bünyesinde değerlendirilmektedir. PaydaĢ Analizi ve Sınıflamasında Kullanılan Kavramlara ĠliĢkin Açıklamalar: PaydaĢ: Kurumun gerçekleģtirdiği faaliyetlerden etkilenen taraflardır. Lider: Kurumda herhangi bir kademede görev alan çalıģanlar içerisinde liderlik özellikleri olan kiģilerdir. ÇalıĢan : Kurum çalıģanlarıdır. MüĢteri: Ürün, hizmet veya süreçten etkilenen veya satın alıp kullanan herkestir. Ġki çeģit müģteri vardır. DıĢ müģteriler; hizmet veren kuruma mensup olmayan, ancak ürün/hizmetten yararlanan veya ondan etkilenenlerdir. Ġç müģteriler; kurumda çalıģanlardır. Temel Ortak: Kurumun faaliyetlerini gerçekleģtirmek üzere kendi seçimine bağlı olmaksızın zorunlu olarak kurulmuģ olan ortaklıklardır.(yapısal bağlılık gibi) Stratejik Ortak: Kurumun faaliyetlerini gerçekleģtirmek üzere kendi seçimi üzerine kurduğu ortaklıklardır. Tedarikçi: Kurumun faaliyetlerini gerçekleģtiren ihtiyaç duyduğu kaynakları temin eden kurum/kuruluģlardır. Ürün/Hizmet: Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısıdır. PaydaĢ analizi aģamasında öncelikle; PaydaĢların tespiti yapılmıģ, paydaģların önceliklendirilmesi yapılmıģ, paydaģlar değerlendirilmiģ, görüģ ve önerileri alınmıģtır. 20

21 3. KURUM İÇİ ANALİZ 3.1 Organizasyon Yapısı 21

22 Okulda Oluşturulan Birimler: Görevler Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iģ birliği yapmak Okul ve aile iģ birliğini sağlamak, okula maddi kaynak oluģturmak Okulda düzenlenecek Sosyal, kültürel etkinliklerde okul yönetimi ile iģ birliği yapmak. Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Okul Aile Birliği Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) Okul aile birliği yönetimi, okul müdürü, öğretmenler. Hedef kitle Veliler, öğrenciler. Yeni öğretim yılı çalıģma esasları belirlenir ve iģ bölümü yapılır. Ders yılı içinde ve ders yılı sonunda yapılan toplantılarda çalıģmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüģülür ve kararlaģtırılır. Öğretmenler kurulu Okul yöneticileri ve öğretmenler. Öğretmenler, öğrenciler. PaylaĢımcı ve iģ birliğine dayalı yönetim anlayıģıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci baģarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliģtirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli geliģim sağlamak OGYE Okul Yönetimi, Öğretmenler, Veliler Öğrenci Satın alma ile ilgili iģlemler Satın alma komisyonu Okul Yönetimi - Öğrenci sosyal ve kiģilik hizmetlerinin planlanması ve geliģtirilmesi Psikolojik danıģma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Okul Yönetimi Öğrenci Sosyal etkinliklerin planlanması ve uygulanması Sosyal Etkinlikler Kurulu Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği Öğrenci 22

23 5.2 İnsan Kaynakları Okul yöneticilerimiz, insan kaynaklarına iliģkin politika, strateji ve planların oluģturulması ve bu sürece çalıģanların katılımlarını onlar da içindeyken oluģturulan misyon ve vizyonun birer yaratıcısı olduklarını hissettirerek, olayların içerisinde yer almalarını sağlayarak, bilgi ve düģüncelerine saygı göstererek, dinleyerek, önemseyerek, bize ait olma kavramını sürekli empoze ederek sağlarlar. ÇalıĢanların, mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerinin uygun hale getirilmesi amacıyla eğitim ve geliģtirme planlarını, tarafsız güvenilir ve herhangi bir baskı olmaması amacıyla gizli (isimsiz) olarak yapılan geri bildirimli anketler kullanırlar. Ayrıca anketlere tam katılımın olmasını sağlayarak var olabilecek sapmayı aza indirgerler. Geri bildirim alınacak birçok yol olmasına karģın, bu yolların çoğunun güvenirlilikleri tarafsızlıkları da göz önünde bulundurularak uygulanırlar. Bunların baģında dilek kutusu, gözlemler ve müģteri memnuniyeti gelir. Okulumuzun insan kaynakları yönetime iliģkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim Bakanlığının politika ve stratejisine uyumlu olarak çalıģanların yönetimi süreci kapsamında yürütülmektedir. Ġnsan kaynaklarına iliģkin politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile uyum içerisindedir. Okulumuzun kilit süreçleri Okul GeliĢim Yönetim Ekibinde eğitim-öğretim süreci, okul-veli ve öğrenci iģbirliği süreci olarak belirlenmiģtir. Okulumuzda iģe alma, iģten çıkarma ve ücretlendirme ile ilgili konular Milli Eğitim Bakanlığı kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmaktadır. Bunun dıģında destek personel alımı, mesleki yetkinlikleri ve yapılan iģin niteliğine uygunluğu dikkate alınarak, belirtilen yasa ve yönetmelikleri kapsayan Ģartlarda okul idaresi ve Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ders saati sayısına ve norm kadro esasına göre insan kaynakları planlaması yapılmaktadır. ÇalıĢanın iģten ayrılması (emekli olma, yer değiģtirme) durumunda, yerine atama Milli Eğitim Bakanlığı prosedürleri doğrultusunda yapılmaktadır. ÇalıĢanların kısa süreli (rapor, izin vb.) ayrılmaları durumunda ise dersin boģ geçmemesi için gerekli planlama yapılmaktadır. Yönetici veya dersi boģ olan öğretmenler derslere girmektedir. Okulumuzda her yıl bireysel, yetenek, bilgi ve beceri derslerinde ders sayısına göre ihtiyaç planlaması yapılarak ücretli öğretmen çalıģtırılmaktadır. ĠĢ dağılımı yapılmadan önce çalıģanların (yazılı veya sözel olarak) istekleri göz önüne alınarak ders planlamaları ve nöbet uygulamaları yapılmaktadır. ÇeĢitli görevlendirilmelerde ve görev dağılımında çalıģanların uzmanlık alanları ve yetkinlikleri esas alınmaktadır. ÇalıĢanların bilgi birikimi ve yeteneklerini artırmak, performans geliģimlerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır. 23

24 Ġnsan kaynaklarına iliģkin politika ve stratejiler belirlenirken çalıģanlar bu sürece dâhil edilmekte ve bu stratejiler her yıl Okul GeliĢim Yönetim Ekibi tarafından güncellenmektedir. Kaliteli ve çağdaģ eğitim politikamızın amacı evrensel düģüncelere sahip, yaratıcı, demokratik, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, katılımcı ve çağdaģ bireyler yetiģtirmektir. Okul yöneticilerimiz, ilgili mevzuat ve kuruma özgü uygulamalar dâhilinde ödül sürecinin gerçekleģtirilmesine ve geliģtirilmesine; doğru zamanlama, tutarlılık, demokratik ve etik kurallar çerçevesinde katkıda bulunurlar. ÇalıĢanların performanslarının değerlendirilmesi için maarif müfettiģleri tarafından rehberlik ve denetimler yapılmakta, yapılan denetimler denetim raporlarıyla değerlendirilmektedir. ÇalıĢanların daha iyi performans göstermelerini sağlamak için performans değerlendirme ve geliģtirme sistemi oluģturulmuģtur. Bu sistemle çalıģanların yetkinlik bazı değerlendirilmesi yapılmakta, kuvvetli yönleri ve iyileģtirmeye açık yönleri belirlenerek çalıģanlarla birebir paylaģılması sağlanmaktadır. ÇalıĢanları öğrenci ve liderler değerlendirmektedir. Performans değerlendirme sistemi sonucunda sözlü ve yazılı tanıma yapılarak çalıģanın motivasyonu sağlanmaktadır. Okul yöneticilerimiz, iyileģtirme çalıģmalarına birey ve ekip düzeyinde katılımı doğru görevlendirmelerle, doğru süreç tanımlamalarıyla, gönüllük esasını kullanarak davet ederler. Okul yöneticilerimiz, çalıģanların ekip halinde çalıģmalarının etkili halde gerçekleģmesini, özverili, uyumlu ekipler oluģturarak, onlara her konuda yardımcı ve önder olarak, okulun imkânlarını sunarak, çalıģanları yüreklendirip zamanında ödüllendirerek sağlamaktadırlar. Okulumuzda iyileģtirme çalıģmalarına katılım, takım ruhuna sahip olma ilkemiz de göz önüne alınarak değiģmeye ve geliģmeye açık olma ilkemizden yola çıkarak gönüllülük ve yetkilendirme yapılarak sağlanmaktadır. Okulumuz çalıģanlarının grup dayanıģmasını sağlamak için yılda bir kez piknik, en az bir kere çalıģanların katılımıyla yemekler düzenlenmektedir. Ayrıca, özel çalıģma proje toplantılarında kahvaltı ve yemek ları yapılmaktadır. Okul yöneticilerimiz, bireysel ve ekip düzeyinde, okulun bütününde öğrenme olanaklarını, okulun tüm araç ve gereçlerini kullanıma sokarak, zaman vererek, öğrenme olanaklarını oluģturmakta, katılımın davet yoluyla sağlanmasını, istekleri karģılayıp çalıģmayı istekli ve özenli hale getirmektedir. Ekip düzeyinde ise ekibin yanında yer alarak onlarında kendi içlerinde misyon ve vizyon yaratmasını sağlayıp, yapılan iģleri önemli ve önemsiz olarak ayırmadan saygı, sevgi ve güven ortamı yaratarak, öğrenme olanaklarını oluģturmakta ve katılımları özendirmektedirler. 24

25 Okul yöneticilerimizin öncülüğünde belirlenen, birey ve ekip düzeyindeki hedefler, tüm birey ve ekiplerin ortak birer yansıması olarak ortaya çıktığından kurumun hedefleri ile uyumlu olmaktan öteye birbirini destekler nitelik taģımaktadır.. ÇalıĢanların performans göstermeleri için geri bildirimler alarak ve iģin yakın takipçisi olarak, gözlemlerini de öz değerlendirmelerine ekleyerek belirleyip iģin içinde yer alırlar. ÇalıĢanların performansının her adımını takip ederler, benimserler, imkanlarını gerektiğinde zorlayarak isteklerini karģılayarak yardımcı olurlar. Okulumuzda eğitim-öğretim kalitesi yüksek, kendi alanlarında yetkin öğretmen kadrosu bulunmaktadır. ÇalıĢanlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatındaki değiģikliklere göre bilgilendirilmekte, öğretmenlere yapılan anketlerde ihtiyaç duyulan konularla ilgili programlar Milli Eğitim Müdürlüğü ile iģbirliğine gidilip hizmet içi eğitim planları yapılmaktadır. Misyon ve vizyonumuzdaki değerlere ulaģmak için çağdaģ eğitim anlayıģı ve çağdaģ eğitim kalitesinde eğitim yapabilmek amacıyla çalıģanlara kurumumuz örgüt kültürüne uygun, hizmet içi eğitimleri verilmektedir. Öğretmenlerimizin bireysel düzeyde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders dıģı etkinlikler, sosyal kulüpler, ders dağıtım çizelgeleri planlanmaktadır. Ekip düzeyinde ise örgüt kültürünü yansıtmak, bireysel farklılıklara önem vermek ve takım ruhuna sahip olmak ilkelerimizle hareket eden, birbirleri ile iģbirliğine açık öğretmenlerimiz tarafından öğrenme olanakları oluģturulmakta ve katılıma özendirilmektedir. Öğrenme faaliyetlerine iliģkin bilgiler çeģitli ortamlardan elde edilmektedir. ÇalıĢanların kendilerini geliģtirmeleri amacıyla öğrenme faaliyetleri desteklenmekte ve seminer, toplantı, eğitim vb. katılmaları sağlanmaktadır. Okul yöneticilerimiz, çalıģanların katılımını (örneğin okul içi seminer, konferans ve törenler düzenlenerek özendirilmesi) performanslarını doğru değerlendirerek, çalıģanların baģarılarını paylaģarak, onların kendilerini ortaya koymaları için olanak yaratarak, kendilerini tanıtma süreçlerinde önderlik ederek, çalıģanların katılımını özenli hale getirmekte ve desteklemektedir. Yöneticilerimiz, insan kaynaklarına iliģkin, politika, strateji ve planların oluģturulmasını ve bu sürece çalıģanların katılımını, öncelikle çalıģanlarını tanımayla baģlayan süreçte, onların yeterliliklerini göz önüne alarak, doğru görevlendirmeler de bulunarak ödül mekanizmasını sağlarlar. Okulumuzda çalıģanların ekip çalıģmalarını özendirmek amacıyla eğitim verilmekte özellikle yeni oluģturulan performans değerlendirme sisteminde iyileģtirme çalıģmalarına katılım, ekip sorumluluğu üstlenme yetkinlik olarak alınmıģtır. Bununla birlikte okulumuzda sosyal kulüple, Okul GeliĢim Yönetim Ekibi, kurul, komisyon, kriter ekipleri ve komiteler ekip çalıģmalarına örnek olarak verilebilir. Okul yöneticilerimiz, iletiģim gereksinimlerini anket, soru-cevap, birebir görüģme yöntemi ile saptarlar. Bu çerçevede iletiģim politikalarını oluģtururlar. OluĢan politika doğrultusunda teknolojiyi yakın takip edip, bu teknolojiyi okula getirerek kullanırlar. Yukarıdan 25

26 aģağıya, aģağıdan yukarıya ve yatay iletiģim kanallarını düzenledikleri etkinliklerle oluģtururlar. (özel toplantılar, seminerler, piknik v.b.). Bu kanalların sürekli açık olup olmadığını denetleyerek, doğru zamanda doğru müdahalelerde bulunarak, okulun hedeflerini gerçekleģtirmek amacıyla kullanırlar. Okul yöneticilerimiz, çalıģanların görevleri ile ilgili kararları, duyduğu güvenle tam yetkilendirip, bu kararların içinde olarak cesaret vermektedirler. Okul yöneticilerimiz okul içindeki dağılımında ilgili mevzuatlara dayanarak demokratik, laik, yenilikçi, çağdaģ, özveri ilkelerini uygular. Okulun misyon ve vizyonuna uygun öncü kurumlardan biri olması için maddi, manevi her türlü katkıyı sağlar. Yöneticilerimiz, çalıģanların kararlara katılımını, yenilikçi ve yaratıcı giriģimleri çalıģanların fikirlerine saygı duyarak, ön yargısız, dinleyerek doğru ve özel zaman yaratarak onları cesaretlendirmekte ve bunları desteklemektedirler. Yöneticilerimiz, kariyer geliģtirme sürecini çalıģanların yetenekleri doğrultusunda görev vererek, istekli hale getirerek, özenti sağlayarak verimli olunabilecek, doğru zamanda doğru kararları alabilecek, öğrenciyi istenilen sürekli geliģme ile Atatürk ün izinde baģarılı saygılı ve öz değerlerini önemseyen, koruyan yeni nesil yetiģtirmek üzerine tasarlar. Okul yöneticilerimiz, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çalıģanları iyi organize ederek öğrencilere bu tip etkinliklerin sağlayacağı bedensel ve ruhsal yararları doğru anlatarak özendirmekte. sosyal ve kültürel tüm faaliyetlerinde tam katılımı esas almaktadır. Bu çerçevede okul içinde yazılı ve sözlü güncel duyurularla en üst makamların da katılımlarını sağlayarak, faaliyetlere önem vererek, takdir ederek, ödüllendirerek desteklemektedir. Okulumuz insan kaynaklarına ait bilgiler aģağıya çıkarılmıģtır Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yard 2-2 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans Lisans

27 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri - - Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı / /2014 TOPLAM

28 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Muzaffer YUVACI Müdür EĞİTİM YÖNETİMİ SEMİNERİ 2002 REHBERLİK ANLAYIŞI KAZANDIRMA SEMİNERİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA SEMİNERİ STRATEJİK PLANLAMA KONULU SEMİNER OKUL YÖNETİMİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI SEMİNERİ ÖZEL EĞİTİM SEMİNERİ 2008 OKUL SAĞLIĞI SEMİNERİ 2010 EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMLERİNİ GELİŞTİRME SEMİNERİ EĞİTİM VE OKUL YÖNETİCİLERİNİ GELİŞTİRME SEMİNERİ OKUL YÖNETİCİLERİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI OKUL YÖNETİMİ 2013 TOPYEKÛN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ SEMİNERİ 2008 OKUL GELİŞTİRME SEMİNERİ 2008 OKUL SAĞLIĞI SEMİNERİ 2010 İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI SEMİNERİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI SEMİNERİ

29 OKUL YÖNETİCİLERİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI 2012 Mehmet KALKAN Müd. Yrd. OKUL SAĞLIĞI SEMİNERİ 2010 TOPLU BESLENME EĞİTİMİ SEMİNERİ 2010 Şuayıp EKİNCİ Müd. Yrd. ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARININ TANITILMASI SEMĠNERĠ 2005 ÖĞRENMEYĠ ÖĞRENME SEMĠNERĠ 2004 ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRME VE YAYGINLAġTIRMA SEMĠNERĠ TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI SINIF REHBERLĠK PROG. UYGULAMASI YENĠ ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARININ TANITILMASI OKUL YÖNETĠMĠNĠ GELĠġTĠRME PROGRAMI SEMĠNERĠ ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 2008 Toplıu Beslenme Eğitimi Semineri 2010 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 2011 Ġlköğretim Kurumları Standartları Semineri ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARI STANDARTLARI SEMĠNERĠ Okul Yöneticileri Uzaktan Eğitim Programı AYLIK ĠNGĠLĠZCE KURSU 2007 TEKNOLOJĠ VE TASARIM KURSU 2013 TEKNOLOJĠ VE TASARIM KURSU

30 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Din Kültürü İngilizce Okul Öncesi Rehberlik Sınıf Öğretmeni TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri 2014 Yılı Kişi Sayısı % Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri

31 Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı / /2014 TOPLAM Öğretmenlerin katıldığı hizmet-içi programlar: Adı ve Soyadı Branşı Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No AHMET ELÇİ İNGİLİZCE REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 2002 ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 2008 TOPYEKUN SĠVĠL SEMĠNERĠ SAVUNMA HĠZMETLERĠ 2009 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 2010 Ġngilizce Dersi Öğretim Programları Yöntem ve Teknikleri Semineri 2011 FATĠH PROJESĠ ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA KULLANIM SEMĠNERĠ 2013 AYFER ERDOĞAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ Okul Temelli Mesleki GeliĢim Kılavuzunun Tanıtılması 2006 Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 2007 Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Program Semineri 2007 Öğretmen Yeterliklerini GeliĢtirmek için Okul Temelli Mesleki GeliĢim Kılavuzu 2007 Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri

32 AYLİN TÜMKAYA YENMİŞ Fen Bilgisi Laboratuvar Araçlarını tanıma ve kullanma semineri ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARININ TANITILMASI SEMĠNERĠ TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ 2006 YARATICI SEMĠNERĠ DRAMA 2008 ĠZCĠ LĠDERLERĠ MÜZĠK GELĠġĠM SEMĠNERĠ ORĠENTRĠNG YÜRÜYEREK VE KOġARAK HEDEF BULMA TOPYEKUN SĠVĠL SEMĠNERĠ SAVUNMA HĠZMETLERĠ 2009 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 2010 BĠLGĠSAYAR KULLANIMI 2003 Özel eğitim kursu 2005 DĠKSĠYON KURSU 2011 BAHATTİN BEKTAŞ Öğrenci Programı Öğretmen Eğitimi Kursu 2006 TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRME VE YAYGINLAġTIRMA SEMĠNERĠ ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI SINIF REHBERLĠK PROGRAMI UYGULAMASI YENĠ ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARININ TANITILMASI OKUL YÖNETĠMĠNĠ GELĠġTĠRME PROGRAMI SEMĠNERĠ ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ

33 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 2010 Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri 2012 BĠLGĠSAYAR KULLANIMI 2000 BÜLENT SAZAK ZAFER PROGRAM TANITIM SEMĠNERĠ(SATRANÇ) 29/03/2007 EKREM İPEK AFET VE ACĠL DURUM HAZIRLIK UYGULAMALARI SEMĠNERĠ Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri YENĠ ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARININ TANITILMASI TOPYEKUN SAVUNMA SĠVĠL HĠZMETLERĠ SEMĠNERĠ 16/03/ /06/ /01/ /10/2009 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 08/06/2010 ERKAN KOÇAK KAYNAġTIRMA EĞĠTĠMĠ VE BEP HAZIRLAMA SEMĠNERĠ Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI SINIF REHBERLĠK PROGRAMI TANITIM SEMĠNERĠ 18/04/ /06/ /11/2006 ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 27/06/2009 ERTUĞRUL SARIKAYA Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARININ TANITILMASI SEMĠNERĠ STRES KENDĠNE GÜVEN VE MÜCADELE RUHU SEMĠNERĠ 29/06/ /06/ /04/2007 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 18/05/2010 Ġlköğretim Kurumları Standartları Semineri KAYNAġTIRMA EĞĠTĠMĠ VE BEP HAZIRLAMA SEMĠNERĠ ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARI STANDARTLARI SEMĠNERĠ Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri 10/03/ /04/ /05/ /06/

34 GÜL BOĞAZLIYAN ÖĞRENEN LĠDER ÖĞRETMEN SEMĠNERĠ TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ 30/05/ /06/2006 ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 29/02/2008 TOPYEKUN SAVUNMA SĠVĠL HĠZMETLERĠ SEMĠNERĠ 23/10/2009 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 08/06/ AYLIK ĠNGĠLĠZCE KURSU 30/06/2007 HACER AKBULUT HALİL YILDIRIM ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI SINIF REHBERĠLĠK PROGRAMI UYGULAMALARI SEMĠNERĠ Kan BağıĢçısı Eğitici Eğitimi Semineri Okullarda Ġlk Yardım-Ġlk Müdahale Semineri Çevreye Uyum Eğitim Semineri HAZIRLAYICI EĞĠTĠM KURSU (MESLEKĠ EĞĠTĠM) TEMEL EĞĠTĠM KURSU (MESLEKĠ EĞĠTĠM) ĠLKÖĞRETĠM OKULU 3. SINIF OKUTAN SINIF ÖĞRETMENLERĠ ĠNGĠLĠZCE 16/05/ /10/ /04/ /12/ /06/ /06/ /03/2002 REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 27/04/2002 ÖĞRENMEYĠ ÖĞRENME SEMĠNERĠ 09/09/2004 TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ 25/11/2006 ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 28/03/2008 TOPYEKUN SAVUNMA SĠVĠL HĠZMETLERĠ SEMĠNERĠ 23/10/2009 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 08/06/2010 GĠYA VE FEN BĠLGĠSĠ LABORATUVAR ARAÇLARI KULLANMA HARUN ŞAHİN TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ 26/01/ /06/2006 ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 18/04/

35 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 21/12/2010 HASAN HÜSEYİN YILMAZ AFET VE ACĠL DURUM HAZIRLIK UYGULAMALARI SEMĠNERĠ Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRME VE YAYGINLAġTIRMA SEMĠNERĠ 16/03/ /06/ /03/2006 ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 29/02/2008 TOPYEKUN SAVUNMA SĠVĠL HĠZMETLERĠ SEMĠNERĠ 23/10/2009 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 08/06/2010 KANAT MARŞAN ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARININ TANITILMASI SEMĠNERĠ TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRME VE YAYGINLAġTIRMA SEMĠNERĠ 24/06/ /09/ /11/2006 ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 07/03/2008 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 18/05/2010 MECİT GÜNER MEHMET TEYFİK YILMAZ KAYNAġTIRMA EĞĠTĠMĠ VE BEP HAZIRLAMA SEMĠNERĠ Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri TOPYEKÜN SAVUNMA SĠVĠL HĠZMETLERĠ SEMĠNERĠ Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ SEMĠNERĠ ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARININ TANITILMASI SEMĠNERĠ TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ STRATEJĠK PLANLAMA KONULU SEMĠNER 18/04/ /06/ /10/ /06/ /10/ /06/ /06/ /03/

36 OKUL YÖNETĠMĠNĠ GELĠġTĠRME PROGRAMI SEMĠNERĠ 02/02/2007 ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 20/06/2008 MÜRİDE YAKAN NİLGÜN KALAYLI OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 25/02/2011 Ġlköğretim Kurumları Standartları Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Meslekî GeliĢim Eğitimi Programı Semineri Fatih Projesi BiliĢim Teknolojilerinin ve Ġnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Okul Öncesi Eğitimi Programı Uygulayıcılarının Eğitim Semineri FATĠH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı TOPYEKÜN SAVUNMA SĠVĠL HĠZMETLERĠ SEMĠNERĠ EKOLOJĠK OKURYAZARLIK SEMĠNERĠ 10/03/ /06/ /12/ /02/ /12/ /10/ /05/2014 ÖMER GÜLBAHAR Liderlik Temel Kursu 21/08/2009 KümebaĢı YetiĢtirme Kursu 18/07/2011 TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ 16/06/2006 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 12/01/2010 SEBAHATTİN ŞİMŞEK ĠLKYARDIM VE ĠLKMÜDAHALE SEMĠNERĠ Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ 10/03/ /06/ /06/2006 ÖZEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 29/02/2008 TOPYEKUN SAVUNMA SĠVĠL HĠZMETLERĠ SEMĠNERĠ 23/10/2009 OKUL SAĞLIĞI SEMĠNERĠ 08/06/2010 Mesleki GeliĢim Eğitimi ve ÇalıĢmaları Semineri 29/06/