VOLVO V70, V70 R & XC70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOLVO V70, V70 R & XC70"

Transkript

1 VOLVO V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2005

2 Ýçindekiler Kýlavuzun arkasýnda alfabetik bir dizin bulunmaktadýr. Sayfa Güvenlik 9 Göstergeler, düðmeler ve kumandalar 29 Klima kumandasý 53 Ýç donaným 65 Kilitler ve alarm 85 Çalýþtýrma, sürme, vites deðiþtirme 95 Tekerler ve lastikler 123 Standart donanýma ek olarak, bu kýlavuzda ayný zamanda isteðe baðlý donanýmlar ile aksesuarlar da açýklanmýþtýr. Ayrýca düz þanzýman veya otomatik þanzýman gibi donaným seçenekleri de bulunmaktadýr. Belirli ülkelerde donanýmýn düzeyini etkileyen yasal gereklilikler olabilir. Bu nedenle kýlavuzu okurken ara sýra otomobilinizde bulunmayan donaným ile bölümleri atlamanýz gerekebilir. Bu Kullaným Kýlavuzu ndaki özellikler, tasarým özellikleri ve resimler baðlayýcý deðildir. Önceden bildirimde bulunmadan deðiþiklik yapma hakkýmýzý saklý tutarýz. Volvo Car Corporation Sigortalar, ampul deðiþtirme 137 Araç bakýmý ve servis 149 Teknik özellikler 165 Müzik sistemi 177 Telefon 199 Dizin 213 1

3 COMFORT SPORT ADVANCED DOLBYBNR Ön panel - soldan direksiyon Hararet göstergesi Hýz göstergesi...30 Kilometre sayacý...30 Gezinti kilometre sayacý...30 Uyarý lambalarý Ekran Devir göstergesi...30 Otomatik þanzýman...30 Saat...30 Araç dýþý sýcaklýk sensörü Yakýt göstergesi Aktif þasi, FOUR-C (V70 R)...37, 102 Dörtlü flaþör Radyo Uzun/kýsa huzmeli farlar Park lambalarý Sis lambalarý Gösterge paneli aydýnlatmasý Huzme uzunluðunun ayarlanmasý m Direksiyon simidi ayarlarý...41 Hava yastýðý...12 Sabit hýz kumandasý...39 Radyonun kumandasý için tuþ takýmý Ön cam yýkayýcýsý/silecekleri...43 Sinyal verme çubuðu...42 Yol bilgisayarý...38 Otomatik klima kumandasý ECC Manuel klima kumandasý A/C Koltuk ýsýtýcýsý Isýtma - arka cam, kapý aynalarý

4 DOLBYBNR COMFORT SPORT ADVANCED Ön panel - saðdan direksiyon Dörtlü flaþör Aktif þasi, FOUR-C (V70 R)...37, 102 Hararet göstergesi Hýz göstergesi Kilometre sayacý Gezinti kilometre sayacý Uyarý lambalarý Ekran Devir göstergesi Otomatik þanzýman Saat Araç dýþý sýcaklýk sensörü Yakýt göstergesi Uzun/kýsa huzmeli farlar Park lambalarý Sis lambalarý Gösterge paneli aydýnlatmasý.. 40 Huzme uzunluðunun ayarlanmasý Radyo m Otomatik klima kumandasý ECC Manuel klima kumandasý A/C Koltuk ýsýtýcýsý Isýtma - arka cam, kapý aynalarý Direksiyon simidi ayarlarý Hava yastýðý Sabit hýz kumandasý Radyonun kumandasý için tuþ takýmý Ön cam yýkayýcýsý/ silecekleri Sinyal verme çubuðu Yol bilgisayarý

5 Ýç donaným - soldan direksiyon Kapýlar ve kilitler Alarm Elektrikli camlar Elektrikli ayna kumandalarý Torpido gözü Elle ayarlanan ön koltuklar...66 Elektrikle ayarlanan ön koltuklar...68 Koltuk ýsýtýcýsý...45 Döþemenin temizlenmesi Düz vites Otomatik þanzýman El freni Orta konsoldaki düðme M Arka koltuðun aþaðý doðru katlanmasý Aþaðý katlama baþ desteði Ayarlama baþ desteði Çocuklar için entegre destek minderi

6 Ýç donaným - saðdan direksiyon Kapýlar ve kilitler Alarm Elektrikli camlar Elektrikli ayna kumandalarý Torpido gözü Düz vites Otomatik þanzýman El freni Orta konsoldaki düðme m Elle ayarlanan ön koltuklar Elektrikle ayarlanan ön koltuklar Koltuk ýsýtýcýsý Döþemenin temizlenmesi Arka koltuðun aþaðý doðru katlanmasý Aþaðý katlama baþ desteði Ayarlama baþ desteði Çocuklar için entegre destek minderi

7 Dýþ donaným Otomobil karoserinin temizlenmesi Paslanmaya karþý koruma Boya hasarlarýnýn düzeltilmesi Sunroof (Açýlýr tavan) Silecek kanatlarýnýn deðiþtirilmesi M Ön ampullerin deðiþtirilmesi Yakýt deposu kapaðý Yakýt alma Ekonomik sürüþ Lastikler Tekerlekler Frenleme Yedek teker (stepne) Tekerlerin deðiþtirilmesi Arka kapak Arka ampullerin deðiþtirilmesi

8 Volvo Car Corporation ve çevre Volvo Car Corporation ýn çevre ile ilgili felsefesi Çevreyi koruma, güvenlik ve kalite, Volvo Car Corporation ýn tüm operasyonlarýný etkileyen üç temel deðerdir. Volvo otomobiller, katý uluslararasý çevre standartlarýna uygundur ve dünyadaki en temiz ve en üst derecede kaynak verimliliðine sahip fabrikalar arasýnda olan tesislerde üretilmiþlerdir. Volvo Car Corporation, çevre konusunda sürekli geliþme gösteren, çevre ile ilgili ISO standardýnýn küresel sertifikasýna sahiptir. Tüm Volvo modelleri, müþterinin farklý modellerin ve motorlarýn çevreye etkilerini karþýlaþtýrabildiði, çevre ile ilgili bir bildirime sahiptirler. Daha fazla bilgi için adresine bakýnýz. Ýçi ve dýþý temiz Volvo nuz, hem temiz bir yolcu ortamý hem de yüksek etkinlikte emisyon kontrolünü kapsayan bir kavram olan Ýçi ve dýþý temiz kavramýna göre üretilmiþtir. Otomobiliniz yakýttan tasarruf saðlar ve zararlý maddeleri dýþarýya eser miktarlarda býrakýr. Ayný zamanda, yolcu bölmesine giren havayý temizleyerek, sizin ve yolcularýnýzýn diðer araçlarýn egzoz emisyonlarýný solumamanýzý saðlar. Geliþmiþ hava temizleme sistemi, AQS 1 (seçenek), yolcu bölmesindeki havanýn dýþarýdaki trafik ortamýndaki havadan daha temiz olmasýný saðlar. Sistem elektronik bir algýlayýcý ve bir karbon filtresinden oluþur. Algýlayýcý gelen havada bulunan karbon monoksit seviyesini izler ve yolcu kabinindeki karbon monoksit seviyesinin fazla yükselmemesini saðlamak amacýyla hava 1 Hava Kalitesi Sistemi giriþini kapatýr - örneðin, yoðun þehir içi trafik, araç kuyruklarý veya tüneller. Karbon filtresi, azot oksitlerin, yer seviyesindeki ozon ve hidrokarbonlarýn girmesini önler. Araçta kullanýlan kumaþlar, Öko-Tex 2 standardýnýn gereksinimlerini karþýlamaktadýr. Radyatör üzerinde, tehlikeli yüzey ozon gazýný saf oksijene çeviren özel bir kaplama, PremAir 3 bulunmaktadýr. Volvo, sera etkisine katkýda bulunan karbondioksit emisyonunun azaltýlmasý amacýyla, katý uluslararasý çevresel talepleri yerine getirmektedir ve yakýt tüketimi düþüktür. Volvo otomobilleri, benzer sýnýflardaki araçlarla karþýlaþtýrýldýklarýnda, yakýt tüketiminde de oldukça rekabetçidir. 2 Tekstil ürünleri için uluslararasý standart. 3 PremAir, Engelhard Corporation nýn tescilli markasýdýr. 7

9 Volvo Car Corporation ve çevre Volvo atölyeleri ve çevre Bir Volvo atölyesinde usulüne göre yapýlan bakým, düþük yakýt tüketimi koþullarýný meydana getirir ve böylece temiz bir çevreye katkýda bulunur. Personel, çevreye mümkün olan en iyi özeni garanti edecek bilgi ve takýmlara sahiptir. Çevresel etkiyi azaltýnýz Müþterilerimizin, çevre ile ilgili kaygýlarýmýzý paylaþtýklarýna inanýyoruz. Çevre etiketli araç bakým ürünleri satýn alarak ve otomobilin servisini ve bakýmýný kullaným kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yaparak çevresel etkinin azaltýlmasýna yardýmcý olabilirsiniz. Aþaðýda çevresel etkinin nasýl azaltýlabileceði konusunda birkaç tavsiye bulunmaktadýr: Lastiklerin daima doðru basýnçta olmalarýný saðlayýnýz. Çok düþük lastik basýncý, yakýt tüketiminin artmasýna neden olur. Port bagajlar ve kayak kutularý rüzgar direncini ve dolayýsýyla da yakýt tüketimini önemli ölçüde artýrýrlar. Kullandýktan sonra hemen çýkarýnýz. Gereksiz maddeleri otomobilden çýkarýnýz. Yük ne kadar fazla ise, yakýt tüketimi de o kadar fazladýr. Otomobilinizi soðuk çalýþtýrmadan önce, eðer varsa, daima motor bloðu ýsýtýcýsý kullanýnýz. Bu, yakýt tüketimini ve emisyonlarý azaltacaktýr. Yumuþak sürünüz. Gereksiz ani hýzlanma ve sert fren yapmadan kaçýnýnýz. Otomobili mümkün olan en yüksek viteste kullanýnýz. Düþük motor devri,daha düþük tüketime eþittir j Yokuþ aþaðý iniþlerde gaz pedalýný gevþetiniz. Motoru fren gibi kullanýnýz, gaz pedalýný býrakýnýz ve düþük bir vitese geçiniz. Rölantide gereksiz çalýþtýrmaktan kaçýnýnýz. Trafikte beklerken motoru kapatýnýz. Akü ve yað gibi tehlikeli atýklarýn çevre saðlýðýna uygun þekilde bertaraf edilmesi gerektiðini unutmayýnýz. Atýklarýn güvenli bertaraf edilmesi konusunda emin deðilseniz, Volvo servisinize danýþýnýz. Aracýnýzýn bakýmýný düzenli olarak yaptýrýn. Bu tavsiyeye uyarak, yolculuk sürenizi uzatmadan ya da sürüþ zevkinden ödün vermeksizin yakýt tüketiminizi azaltabilirsiniz. Otomobilinize özen göstererek, paranýzý ve gezegeninizin kaynaklarýný koruyunuz. 8

10 Güvenlik Emniyet kemerleri 10 Hava yastýklarý 12 Yan hava yastýklarý 15 Hava perdesi 18 WHIPS 19 Fren sistemi 21 Denge sistemi 23 Çocuk güvenliði 24 9

11 Emniyet kemerleri Her türlü sürüþte emniyet kemeri kullanýn Emniyet kemeri takmazsanýz sert fren yapmanýn bile tehlikeli sonuçlarý olabilir! Bu yüzden her zaman yolcularýnýzdan emniyet kemeri kullanmalarýný isteyin! Aksi takdirde bir çarpýþmada arka koltuktaki yolcular, ön koltuklarýn arka kýsýmlarýna fýrlayabilirler. Bu durumda araçtaki herkes yaralanabilir. Emniyet kemerini þu þekilde kullanýn: Kemeri yavaþça çekin ve metal dili tokaya takarak sabitleyiniz. Yüksek bir klik sesi kemerin kilitlendiðini belirtir. Kemer normal olarak gergin deðildir, serbestçe hareket edebilirsiniz. Kemerin daha fazla çekilmesi aþaðýdaki durumlarda engellenir: Çok hýzlý çekilirse Fren ya da hýzlanma sýrasýnda Araç aþýrý derecede öne doðru eðilirse Maksimum koruma saðlayabilmesi açýsýndan kemerin vücuda dayanmasý önemlidir. Koltuk sýrtýný çok fazla arkaya yatýrmayýnýz. Emniyet kemeri yolcularý normal oturma konumunda koruyacak þekilde geliþtirilmiþtir. Aþaðýdakileri aklýnýzdan çýkarmayýn: Emniyet kemerinin düzgün durmasýný engelleyecek toka veya buna benzer herhangi bir madde kullanmayýn. Kucak kemerinin çekilmesi d Emniyet kemerinin bükülmemiþ ya da bir yere takýlmamýþ olmasýna dikkat ediniz. Kalça kemeri aþaðýda olmalýdýr - karnýn üzerinden geçmemelidir. Çapraz omuz kemerini yukarydaki þekilde görüldüðü gibi çekerek, kalça kemerinin kalçanýzýn üzerinde gerilmesini saðlayýnýz. Her emniyet kemeri yalnýza bir kiþi içindir! Kemeri açmak için: Kilidin içindeki kýrmýzý düðmeye basýn ve makaranýn kemeri içeri çekmesini bekleyiniz. Kemer tamamen içeri girmezse, gevþek þekilde asýlý durmamasý için kemeri elle içeri itin a Emniyet kemerleri ve gebelik Emniyet kemerinin gebe kadýnlar tarafýndan doðru bir þekilde kullanýlmasý son derece önemlidir. Vücutla temas halinde olmalýdýr. Emniyet kemerinin üst kýsmý göðüslerin arasýndan ve karnýn yan tarafýndan geçmelidir. Emniyet kemerinin kalça kýsmý düz ve karýndan olabildiðince uzak olmalýdýr. Karnýn üstüne doðru kaymamalýdýr. Araç kullanan gebe bir kadýn direksiyon simidi ile karýn arasýnda olasý en büyük mesafeyi elde etmek için koltuðu olabildiðince geri kaydýrmalýdýr. Direksiyon simidini konforlu sürüþ konumunun izin verdiði ölçüde öne ayarlayýn. 10

12 Emniyet kemerleri ve kemer gergileri Emniyet kemerleri ve kemer gergileri Her emniyet kemerinde emniyet kemeri gergisi vardýr. Atalet makarasýna entegre edilmiþ küçük bir mekanizma, çarpma anýnda devreye sokulur ve yumuþak giysilerin veya benzerlerinin neden olduðu bolluðu azaltmak için gövdenin çevresindeki emniyet kemerini sýkar. Bu, emniyet kemerinin koltukta oturan kiþiyi daha etkin tutmasýna yardýmcý olur. Emniyet kemerleri ve kemer gergileri UYARI! Emniyet kemeri, örneðin bir çarpýþmada büyük bir yüke maruz kalýrsa, makara, baðlantý elemaný, cývatalar ve toka dahil olmak üzere emniyet kemerinin tamamý deðiþtirilmelidir. Emniyet kemeri zarar görmemiþ görünse bile koruma özelliklerinden bazýlarý kaybolmuþ olabilir. Emniyet kemeri yýprandýðýnda veya hasar gördüðünde de deðiþtirilmelidir. Yeni emniyet kemeri onaylanmýþ tipte olmalý ve deðiþtirilen kemerin bulunduðu ayný koltuða takýlmalýdýr. Emniyet kemerlerinde asla kendi baþýnýza deðiþiklik ya da onarým yapmaya kalkmayýnýz. Bu iþi yetkili bir Volvo servisine býrakýnýz. Emniyet kemeri gergisi ile donatýlmýþ emniyet kemerleri üzerindeki etiket 11

13 Hava yastýklarý (SRS) Saðdan direksiyon m e e Soldan direksiyon M Sürücü tarafýndaki hava yastýðý (SRS) Araç içi güvenliðini daha da artýrmak için, aracýnýz üç noktalý emniyet kemerine ek olarak bir hava yastýðýyla (SRS*) donatýlmýþtýr. Hava yastýðý direksiyon simidinin göbeðine yerleþtirilmiþtir. Direksiyon üzerinde SRS AIRBAG iþareti vardýr. Direksiyon simidine yerleþtirilmiþ olduðundan, sürücü tarafýndaki hava yastýðý yolcu tarafýndakinden daha küçüktür. * Destek Tutma Sistemi (Supplemental Restraint System) 12 Yolcu tarafýndaki hava yastýðý (SRS) (isteðe baðlý) Ön yolcu hava yastýðý torpido gözünün üzerindeki bir bölmeye yerleþtirilmiþtir. Panelin üzerinde SRS AIRBAG iþareti vardýr. UYARI! Ön panel ya da direksiyon üzerine klips ya da herhangi baþka bir donaným tutturmayýnýz! Bu tip þeyler yaralanma tehlikesi oluþturur ve/veya þiþen hava yastýðýnýn saðlayacaðý korumayý azaltabilir. Ön yolcu tarafýndaki hava yastýðýnýn konumu UYARI! Hava yastýklarý (SRS) ek koruma saðlamak için tasarlanmýþtýr ve emniyet kemerlerinin yerini tutmaz. Maksimum güvenlik için: Her zaman emniyet kemeri kullanýn.

14 Hava yastýðý (SRS) UYARI! Hava yastýðý (SRS) - yolcu tarafý Hava yastýðý (SRS) aktive edilmiþ ise, ön koltuða asla çocuk koltuðu veya destek minderi yerleþtirmeyiniz*. Çocuklarýn ön yolcu koltuðunda oturmalarýna ya da ayakta durmalarýna asla izin vermeyin. Hava yastýðý aktive edilmiþ ise, 140 cm den kýsa boylu hiç kimse ön koltuða oturmamalýdýr*. Yukarýdaki tavsiyelere uyulmamasý çocuðun hayatýný tehlikeye sokabilir m UYARI! Hava yastýðý (SRS) - yolcu tarafý Yolcular ayaklarý yerde ve sýrtlarý koltuk sýrtýna dayalý olacak þekilde, dik bir konumda oturmalýdýr. Emniyet kemerleri baðlý olmalýdýr. (Torpido gözünün üzerindeki) SRS panelinin üzerine veya yanýna ya da hava yastýðýndan etkilenen alana hiçbir nesne veya aksesuar yerleþtirilmemelidir. Yere, koltuklarýn veya ön panelin üzerine serbest duran hiçbir þey koymayýn. Hava yastýðý sisteminde asla deðiþiklik yapmayýnýz. Onarýmlarý sadece yetkili bir Volvo servisi yapabilir. Kombine gösterge panelindeki uyarý lambasý Hava yastýðý sistemi, sensörü/kontrol modülü tarafýndan sürekli olarak denetlenir ve uyarý lambasý kombine gösterge panelinde bulunmaktadýr. Bu lamba kontak anahtarý I, II veya III konumuna çevrildiðinde yanar ve sensör/kontrol modülü hava yastýðý sistemini kontrol edip, arýzalý olmadýðýný saptadýktan sonra söner. Bu iþlem genellikle yaklaþýk 7 saniye sürer. * Hava yastýðýnýn (SRS) nasýl devreden çýkartýlacaðý/devreye sokulacaðý hakkýnda bilgi için, bkz. sayfa 16. UYARI! Hava yastýðý uyarý lambasý yanýk olarak kalýyorsa veya sürüþ sýrasýnda yanarsa, hava yastýðý sistemi tam olarak çalýþmýyordur. Sembol emniyet kemerinde, SRS, SIPS veya IC sisteminde bir arýzayý iþaret ediyor olabilir. En kýsa zamanda yetkili bir Volvo servisi ile temasa geçiniz. 13

15 Hava yastýklarý (SRS) UYARI! Hava yastýðý sisteminin herhangi bir parçasýný asla kendi kendinize tamir etmeye çalýþmayýnýz. Sisteme yapýlacak herhangi bir müdahale arýzaya ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bu konuda yapýlacak herhangi bir çalýþma yetkili Volvo servisi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir d d SRS sistemi, soldan direksiyon. Hava yastýðý (SRS sistemi) Sistem, þiþebilen hava yastýðýyla çevrelenmiþ bir gaz jeneratöründen oluþmaktadýr. Yeterli þiddette çarpma sonucu sensörler, gaz jeneratörünün ateþlenmesini ve yan hava yastýðýnýn þiþmesini saðlar. Hava yastýðý sýkýþtýrýlmýþ olduðundan, daha iyi yastýklama saðlamak için söner. Bu iþlem sonucu otomobilin içine bol miktarda duman yayýlýr ve bu tamamen normaldir. Hava yastýðýnýn þiþmesi ve sönmesi dahil olmak üzere, tüm süreç saniyenin onda biri kadar sürer. SRS Sistemi, saðdan direksiyon. DÝKKAT! T! Sensör, çarpmaya ve ön yolcu ve/ veya sürücü tarafýndaki emniyet kemerlerinden hangisinin kullanýldýðýna baðlý olarak farklý tepki gösterir. Bu nedenle emniyet kemerinizi daima doðru tokaya kilitlemeniz önemlidir. Yukarýda belirtilen faktörler nedeniyle, bazý kazalar sadece bir (veya hiçbir) hava yastýðýný tetikleyebilir. Hava yastýklarý (SRS) Hava yastýklarýnýn iþlevinden dolayý, kapasiteleri aracýn maruz kaldýðý çarpma kuvvetine uyarlanýr. 14

16 SRS (hava yastýðý) ve SIPS hava yastýðý (yan hava yastýðý) Yolcu tarafýnda etkinleþtirilmiþ* hava yastýðýyla (SRS) donatýlmýþ aracýn ön koltuðuna asla çocuðu oturtmayýnýz (140 cm veya daha kýsa herhangi bir kiþi çocuk olarak adlandýrýlýr). Bunun yerine çocuk, arka koltuktaki bir çocuk koltuðuna veya çocuk minderine oturtulmalýdýr. UYARI! Otomobil etkinleþtirilmiþ* bir ön yolcu hava yastýðý (SRS) ile donatýlmýþ ise, çocuðu asla ön koltuktaki bir çocuk koltuðuna veya çocuk minderine oturtmayýnýz. Bu tavsiyeye uyulmamasý çocuðun hayatýný tehlikeye sokabilir. Hava yastýklarý ve çocuk koltuklarý uyumlu deðildir! Çocuk koltuðu ve hava yastýðý (SRS) e Çocuk, etkinleþtirilmiþ* ön yolcu hava yastýðý bulunan bir otomobilin ön koltuðuna yerleþtirilmiþ bir çocuk koltuðuna veya çocuk minderine oturtulursa, ciddi þekilde yaralanabilir. Etkinleþtirilmiþ* bir ön yolcu hava yastýðý ile donatýlmýþ bir otomobilde, çocuk için en güvenli yer arka koltuktaki çocuk koltuðu/ çocuk minderidir. SIPS hava yastýðý SIPS (yan darbe koruma sistemi) hava yastýðý sistemi, iki ana parçadan oluþan elektronik bir sistemdir: Yan hava yastýðý ve sensörler. Yan hava yastýklarý, ön koltuklarýn arkalýk iskeletine takýlmýþtýr ve sensörler orta ve arka kolonlarýn içine yerleþtirilmiþtir. Yeterli þiddette bir çarpma meydana gelirse, sensörler reaksiyon göstererek, gaz jeneratörünü devreye sokarlar, bu da yan hava yastýðýný þiþirir. Hava yastýðý, oturan kiþi ve kapý paneli arasýnda þiþer ve sýkýþtýrýldýðýnda ilk darbenin etkisini azaltmak üzere söner. Yan hava yastýðý sadece otomobilin çarpmadan etkilenen tarafýnda þiþer. Þiþmiþ durumdaki SIPS hava yastýðý e Çocuk koltuðu ve SIPS hava yastýðý Çocuk koltuðu ve SIPS hava yastýðý Yan hava yastýðý, çocuk koltuðunda oturan çocuklara aracýn saðladýðý korumayý azaltmaz. Araçta aktif* bir yolcu hava yastýðý yoksa, ön yolcu koltuðuna bir çocuk koltuðu veya çocuk minderi yerleþtirilebilir. * Hava yastýðýnýn (SRS) nasýl devreden çýkartýlacaðý/devreye sokulacaðý hakkýnda bilgi için, bkz. sayfa

17 Ön yolcu hava yastýðýnýn (SRS) devreye sokulmasý/devreden çýkartýlmasý (isteðe baðlý) Gösterge yolcu hava yastýðýnýn (SRS) devreden çýkarýlmýþ olduðuna iþaret etmektedir. PACOS (Yolcu Hava Yastýðý Kesme Anahtarý) (isteðe baðlý) Ön yolcu koltuðunun hava yastýðý (SRS) devreden çýkarýlabilir. Buraya bir çocuk koltuðu yerleþtirilecekse, bu gereklidir. Gösterge m Dikiz ayasý üzerindeki bir yazýlý mesaj yolcu hava yastýðýnýn (SRS) devreden çýkartýldýðýný göstermektedir. Devreye sokma/devreden çýkartma m PACOS (Yolcu Hava Yastýðý Kesme Anahtarý) Düðme, ön panelin yolcu tarafýnda bulunmaktadýr ve yolcu kapýsý açýkken eriþilebilir. Düðmenin gerekli konumda olup olmadýðýný kontrol ediniz. Volvo, düðmenin konumunu deðiþtirmek için kontak anahtarýnýn kullanýlmasýný tavsiye etmektedir. (Anahtara benzer bir biçime sahip diðer nesneler de kullanýlabilir.) UYARI ARI! Devreye sokulmuþ hava yastýðý (yolcu tarafý): Bir çocuðu ön yolcu koltuðundaki bir çocuk koltuðuna veya çocuk minderine kesinlikle oturtmayýn. Bu kural, 140 cm den kýsa kiþiler için de geçerlidir. Devreden çýkartýlmýþ hava yastýðý (yolcu koltuðu): 140 cm den uzun kiþiler yolcu koltuðuna oturmamalýdýr. Yukarýdaki tavsiyelere uyulmamasý hayati tehlikeye yol açabilir. UYARI ARI! Araç ön yolcu hava yastýðý (SRS) ile donatýlmýþ ancak PACOS a sahip deðilse, hava yastýðý her zaman devrede olacaktýr. 16

18 Yolcu hava yastýðýnýn (SRS) devreye sokulmasý/devreden çýkartýlmasý, (isteðe baðlý) (devam) UYARI! Dikiz aynasýndaki yazýlý mesaj hava yastýðýnýn (SRS) devreden çýkarýldýðýný belirtiyorsa veya kombine gösterge panelindeki hava yastýðý uyarý sembolü görüntüleniyorsa, ön yolcu koltuðuna hiç kimsenin oturmasýna izin vermeyiniz. Bu, ciddi bir arýza olduðunu göstermektedir. En kýsa zamanda yetkili bir Volvo servisi ile temasa geçiniz m m Düðme hangi konuma ayarlanmalýdýr? ON (AÇIK) = Hava yastýðý (SRS) devrede. Düðme bu konumdayken, 140 cm den daha uzun birisi ön yolcu koltuðuna oturabilir, fakat çocuk koltuðunda veya çocuk minderindeki bir çocuk asla oturmamalýdýr. OFF (KAPALI) ALI) = Hava yastýðý (SRS) devre dýþý. Düðme bu konumdayken, çocuk koltuðunda veya çocuk minderindeki bir çocuk ön yolcu koltuðuna oturabilir, fakat 140 cm den daha uzun birisi asla oturmamalýdýr. 17

19 IC sistemi (Hava perdesi) m n IC sistemi (hava perdesi) Hava perdesi yolcularýn baþlarýný, araç içindeki çarpmalara karþý korur. Perde ayný zamanda araca çarpan nesnelere karþý da koruma saðlar. IC sistemi hem ön hem de arka koltukta yolculuk eden yolcularý korur. Hava perdesi tavan kaplamasýnýn içine gizlenmiþtir. IC sistemi - þiþebilen yan hava perdesi - aracýn ön ve arka koltuklarýn yanýnda kalan iç üst kýsmýný kaplar. IC sistemi, araca yandan çarpýldýðýnda SIPS sistemi çarpýþma sensörleri tarafýndan harekete geçirilir. IC sistemi harekete geçtikten sonra perde, perdenin arkasýna yerleþtirilmiþ olan gaz jeneratöründen gelen gazla dolar. UYARI! Tavan kaplamasýna, kapý dikmelerine ve yan panellere bir þey vidalamayýn veya monte etmeyin. Aksi takdirde koruma sistemi tehlikeye girebilir. Arka koltuk sýrtlarý aþaðý katlanmýþ durumdayken araç, arka kapý pencerelerinin üst kenarýndan 50 mm den daha yükseðe yüklenmemelidir. Aksi takdirde tavan kaplamasýnýn içindeki hava perdesi koruma özelliklerini yitirebilir. Daima emniyet kemeri takýn! Arka koltuk yolcularý varsa, dýþ taraftaki baþ desteklerinin dik konumda ve oturan birisi varsa orta baþ desteðinin doðru olarak ayarlandýðýndan emin olunuz. 18

20 WHIPS (Arka Darbeden Koruma Sistemi) WHIPS Bu sistem ön koltuklarýn her ikisinde de bulunan darbe emici koltuk sýrtlarýndan ve özel olarak geliþtirilmiþ baþ desteklerinden oluþur. WHIPS koltuðu WHIPS arkadan çarpan aracýn çarpma açýsýna, hýzýna ve þekline göre harekete geçer. Sistem harekete geçtiðinde ön koltuklarýn sýrtlarý, eðer yolcu varsa geriye doðru hareket eder ve ön tarafta oturan yolcularýn oturma konumlarý deðiþtirilir. Bu da ensenin yaralanma riskini azaltýr. Doðru oturma konumu Olasý en iyi koruma için siz ve ön koltukta oturan yolcunuz, baþlarýnýz ve baþ destekleri arasýnda mümkün olan en küçük aralýkla koltuklarýnýzýn ortasýna oturmalýsýnýz. WHIPS ve çocuk koltuðu WHIPS sistemi, çocuk koltuðunda/çocuk minderinde oturan çocuklara aracýn saðladýðý korumayý ortadan kaldýrmaz. Etkinleþtirilmiþ* yolcu hava yastýðý (SRS) olmamasý koþuluyla, ön yolcu koltuðuna bir çocuk koltuðu/çocuk minderi yerleþtirilebilir. Arkaya bakan bir çocuk koltuðu arka koltuða yerleþtirilip ön koltuða dayatýlsa bile WHIPS sistemi iþlevini sürdürür. * Hava yastýðýnýn (SRS) nasýl devreden çýkartýlacaðý/devreye sokulacaðý hakkýnda bilgi için, bkz. sayfa e UYARI! Asla WHIPS sisteminin çalýþmasýný engellemeyin. Bir arka koltuk sýrtý yatýrýlmýþsa, önünde kalan ön koltuðun sýrtýný, yatýrýlan koltuk sýrtýna deðmeyecek þekilde ayarlayýn. Kutu ya da benzeri yük yerleþtirirken, arka koltuk minderi ile ön koltuk sýrtý arasýna sýkýþmamasýna dikkat edin. UYARI! Koltuk, örneðin bir çarpma durumunda olduðu gibi aþýrý bir darbeye maruz kalýrsa, WHIPS sistemi yetkili bir Volvo servisi tarafýndan incelenmelidir. Koltuk hasarlý görünmese bile WHIPS sistemi koltuða gözle görülür bir zarar vermeksizin harekete geçmiþ olabilir. WHIPS sistemi koruma özelliklerini kýsmen yitirmiþ olabilir. Hafif arkadan çarpmalardan sonra bile sistemi yetkili Volvo servisine kontrol ettirin. Koltuk veya WHIPS sistemi üzerinde asla kendiniz deðiþiklik veya onarým iþlemleri gerçekleþtirmeyin! e 19

21 SRS (Hava yastýðý), SIPS yastýðý (Yan darbe hava yastýðý) ve IC hava perdesi Hava yastýklarý ve perdesi ne zaman þiþer? SRS sistemi, çarpýþmayý, çarpýþmanýn neden olduðu frenleme þiddetinden ve hýz azalmasýndan algýlar. Sensör, çarpýþmanýn, hava yastýklarýnýn açýlmasýný gerektirecek þiddet ve þekilde olup olmadýðýný belirler. Burada aracýn sensörlerinin sadece karoserin deforme olmasýndan deðil, çarpýþma esnasýndaki hýz düþüþünden de etkilendiklerine dikkat çekmekte yarar vardýr. Yani SRS sensörü ön koltuklarda oturanlarýn ön panele ya da direksiyona çarparak yaralanma tehlikesi ile karþýlaþabilecekleri durumlarý algýlar. UYARI! SRS sistemi sensörü orta konsola yerleþtirilmiþtir. Yolcu kabininin tabaný ýslanmýþsa bagajda bulunan akü kablolarýný çýkarýn. Arabayý çalýþtýrmaya kalkmayýn, hava yastýklarý açýlabilir. Aracýnýzý yetkili bir Volvo servisine çektirin. Ayný þey SIPS sistemi (yan darbe hava yastýklarý) ve hava perdesi için de geçerli olmakla beraber, yan darbe hava yastýklarý ile hava perdesi yalnýz yandan çarpmalarda ve otomobilin yeterli bir kuvvetle bir nesneye çarpmasý halinde devreye girerler. DÝKKAT! T! SRS, SIPS ve IC sistemleri yalnýzca bir çarpýþmada ilgili yönde bir kez þiþer. Hava yastýklarý þiþmiþse aþaðýdakilerin yapýlmasýný öneririz: Aracý bir Volvo servisine çektirin. Araç bir kazadan sonra sürülebilir durumda olsa bile hava yastýklarý þiþmiþken aracýnýzý kullanmayýn. Yetkili Volvo servisinin SRS, SIPS ve IC parçalarýný deðiþtirmesini saðlayýn. UYARI! Aracýnýzý asla hava yastýklarý þiþmiþ halde kullanmayýn! Yastýklar aracýnýzýn direksiyon hakimiyetini engelleyebilir. Diðer güvenlik sistemleri de hasar görmüþ olabilir. Hava yastýklarý açýldýðýnda ortaya çýkan duman ve toza aþýrý ölçüde maruz kalma deri ve gözlerin tahriþ olmasýna sebep olabilir. Böyle bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda soðuk suyla yýkayýn ve/veya bir doktora baþvurun. Hava yastýðýnýn kumaþýyla ilgili olarak þiþme hýzý deride sürtünme kaynaklý yanýklarýn oluþmasýna da sebep olabilir. 20

22 Bir fren devresi arýza yaptýðýnda Devrelerden birinde bir arýza olsa bile, aracýn durdurulmasý mümkündür. Pedala bir defa sert olarak basýnýz - arka arkaya basmayýnýz. Fren pedalý normalden daha aþaðýya basýlabilir ve normalden biraz daha yumuþak çalýþýr. Bunun yaný sýra normal fren etkisi elde edebilmek için pedala daha kuvvetli basmak gerekir. Fren servosu yalnýzca motor çalýþýrken aktif haldedir. Araç motor durur þekilde itilir veya çekilirken, motorun çalýþýr durumundaki fren etkisini yaratmak için fren pedalýna yaklaþýk 5 kat daha fazla basýnç uygulamanýz gerekir. Fren pedalý size sýkýþýk ve sert gelecektir. Fren disklerindeki ve fren balatalarýndaki nem, frenleme özelliklerini deðiþtirir! Araç þiddetli yaðmurda seyir halindeyken veya su birikintilerinden geçerken ya da yýkanýrken fren elemanlarý ýslanacaktýr. Bu nedenle fren disklerinin kavrama özelliklerinde fren zamanýný geciktirecek þekilde deðiþiklikler olacaktýr. Aracýnýzla yaðmurlu ya da karlý havalarda uzun mesafelere giderken veya ayný hava koþullarýnda aracýnýzý park etmeden önce zaman zaman hafifçe fren pedalýna dokunun. Böylece, fren balatalarý ýsýnýp kuruyabilir. Aracýnýzý yýkadýktan sonra ya da yaðýþlý veya soðuk hava koþullarýnda aracýnýzý çalýþtýrdýðýnýzda da bu iþlemi yapmanýz gerekir. Frenlere aþýrý yüklenildiðinde Daðlýk bölgelerdeki seyirlerde veya benzeri þartlar altýnda aracýn frenleri, fren pedalýna özellikle sert basmasanýz bile aþýrý yüklenir. Aracýn hýzý genellikle düþük tutulduðu için, frenler düz yol sürüþlerindeki kadar iyi soðumaz. Frenlerde aþýrý zorlanma olmasýný engellemek için vites küçültmeniz ve fren kullanmak yerine, yokuþ aþaðý inerken olduðu gibi yokuþ yukarý çýkarken de ayný vitesi (düz vites) kullanmanýz önerilir. Bu þekilde motor freni daha etkili þekilde kullanýlýr ve frene yalnýzca kýsa sürelerle ihtiyaç duyulur. Aracýnýzýn frenlerinin römork çekerken daha fazla yük altýnda kaldýðýný unutmayýn. ABS - Anti blokaj frenler ABS sistemi (Anti blokaj frenleme sistemi) frenleme sýrasýnda tekerlerin kilitlenmesini engellemek için tasarlanmýþtýr. Bu sistem, frenleme sýrasýnda olasý en iyi direksiyon hakimiyetinin saðlanmasýna yardýmcý olur. Bu, önünüze çýkan bir engelden kaçýnma yeteneðinizi artýrýr. ABS sistemi toplam fren kapasitesini yükseltmez. Bununla birlikte sürücü olarak direksiyon hakimiyetinizi artýrýr ve bu nedenle araç üzerindeki hakimiyetinizi geliþtirerek güvenliðinizin artmasýný saðlar. Aracýnýzý çalýþtýrdýktan ve yaklaþýk 20 km/saat hýza ulaþtýktan sonra sistemin kýsa bir süre için kendi kendini test ettiði duyulur ve hissedilir. ABS sisteminiz çalýþýyorsa, fren pedalýndaki darbeleri duyabilir ve hissedebilirsiniz. Bu, tamamen normaldir. Fren sistemi/abs/ebd DÝKKAT! ABS sisteminden maksimum þekilde yararlanabilmek için fren pedalýna tamamen basmanýz gerekir. ABS darbelerini hissedip duymaya baþladýðýnýzda ayaðýnýzý pedaldan çekmeyin. Uygun bir yerde ABS sistemiyle frenleme alýþtýrmalarý yapýn. ABS sembolü aþaðýda belirtilen durumlarda yanar ve yanýk kalýr: Aracýnýzý çalýþtýrdýðýnýzda sistemi test etmek için yaklaþýk iki saniye boyunca Aracýnýzý çalýþtýrdýðýnýzda sistemi test etmek için yaklaþýk iki saniye boyunca 21

23 Fren sistemi/abs/ebd Elektronik Fren Kuvveti Daðýlýmý (EBD) Elektronik Fren Kuvveti Daðýlýmý (EBD) ABS sistemine entegre bir sistemdir. EBD sistemi, her zaman olasý en iyi fren kuvvetini saðlamak için arka tekerlere giden fren kuvveti daðýlýmýný kontrol eder. Sistem fren kuvvetini ayarlarken titreþimler duyulabilir ve fren pedalýnda hissedilebilir. UYARI! FREN ve ABS uyarý lambalarýnýn ayný anda yanmasý, sert bir fren yapýldýðýnda aracýn arka kýsmýnýn kayma eðilimi olabileceðine iþaret eder. Eðer bu durumda fren hidrolik yaðý seviyesi normalse, fren sistemini kontrol ettirmek için aracýnýzý dikkatli kullanarak en yakýn yetkili Volvo servisine götürebilirsiniz. Depodaki fren hidroliði seviyesi MIN iþaretinin altýndaysa, fren hidroliði ekleninceye kadar araç kullanýlmamalýdýr. Fren hidroliðinin eksilme nedeni araþtýrýlmalýdýr. Acil Fren Desteði (EBA) Acil Fren Desteði fonksiyonu (EBA), DSTC sistemine entegre edilmiþ olup, ani fren yapýlmasý gerektiðinde derhal maksimum fren gücü saðlamak amacýyla tasarlanmýþtýr. Sistem, frene ne kadar çabuk basýldýðýný ölçerek, daha kuvvetli frenlemenin gerekip gerekmediðini algýlar. EBA fonksiyonu bütün hýzlarda etkindir. Bu fonksiyonun devre dýþý edilmesi güvenlik nedeniyle mümkün deðildir. EBA fonksiyonu devreye sokulduðunda, maksimum güç uygulanýrken fren pedalý dibe çöker. Ayaðýnýzý fren pedalýndan çekmeden fren yapmaya devam edin. Fren pedalýndaki basýnç azaldýðýda EBA fonksiyonu devreden çýkar. 22

24 Denge sistemi çalýþtýðý zaman, sanki otomobil hýzlanmaya normal þekilde yanýt vermiyor gibi görünebilir. Bunun sebebi, sistemin yol yüzeyinin sürtünmesini algýlamasý ve farklý denge sistemi fonksiyonlarýnýn çalýþmasýna imkan vermesidir. Araçta ya STC (Denge ve Çekiþ Kontrolü) ya da DSTC (Dinamik Denge ve Çekiþ Kontrolü) vardýr. Fonksiyon/sistem STC DSTC* TC X X SC X X AYC X Çekiþ kontrolü (TC) (Traction Control) Çekiþ Kontrolü sistemi patinaj yapan tahrik tekerleðini frenleyerek, bu tekerleðe giden gücü, çekiþ yapabilen tahrik tekerleðine yöneltir. Böyle bir durumda öne çekiþi artýrmak için, gaz pedalýna normalde olduðundan daha fazla basmak gerekebilir. Çekiþ Kontrolü çalýþýrken bir darbe sesi duyulur. Bu tamamen normaldir. TC fonksiyonu en sýk düþük hýzlarda etkindir. Devre dýþý edilemez. Kayma kontrolü (SC) (Spin Control) Denge Kontrolü fonksiyonu, tahrik tekerleklerinin hýzlanma esnasýnda kaymayý önler. Bu, kaygan zeminlerde yol güvenliðini artýrýr. Kar zinciri ile sürme, çok karlý yollarda ya da kumun üzerinde sürme gibi özel koþullarda çekiþi artýrmak için SC fonksiyonunun devre dýþý edilmesi yararlý olabilir. Bu, STC/DSTC düðmesine basýlarak yapýlýr. Denge sistemi Aktif Savrulma Kontrolü (AYC) (Active Yaw Control) Aktif Savrulma Kontrolü fonksiyonu, yana kayma durumunda otomatik olarak bir veya daha fazla sayýda tekerleði frenleyerek aracýn dengesini artýrýr. Böyle bir durumda frene basmanýz gerekirse, fren pedalýnýn her zamankinden daha sert olduðunu hisseder ve bir darbe sesi duyarsýnýz. AYC fonksiyonu daima aktiftir ve devreden çýkarýlamaz. * Belirli pazarlarda isteðe baðlý olarak 23

25 Aracýn içinde çocuk varsa Çocuklar rahat ve güvenli bir þekilde oturmalýdýr Yaþlarý veya boylarý ne olursa olsun, çocuklarýn her zaman aracýn içinde emniyetli bir þekilde baðlanmalarý gerektiðini unutmayýn. Asla çocuklarýn yolculardan birinin dizinde oturmasýna izin vermeyin. Konum ve donaným çocuðun aðýrlýðý göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Volvo çocuk güvenlik ekipmaný aracýnýza uygun olarak tasarlanmýþtýr. Volvo ekipmanýný seçerseniz, montaj noktalarýnýn ve baðlantýlarýn doðru yerde ve yeterince saðlam olduðundan emin olabilirsiniz. En küçük çocuklar arkaya dönük koltuklara oturtulmalýdýr. Bu konum 3 yaþýna kadar olan çocuklara tam koruma saðlar. DÝKKAT! T! Birçok ülkede çocuklarýn araçta nereye oturacaklarýna iliþkin yasal düzenlemeler vardýr. Ziyaret ettiðiniz ülkelerde hangi yasalarýn uygulandýðýný öðrenin. * Hava yastýðýnýn (SRS) nasýl devreden çýkartýlacaðý/devreye sokulacaðý hakkýnda bilgi için, bkz. sayfa UYARI! Otomobil etkinleþtirilmiþ* bir ön yolcu hava yastýðý (SRS) ile donatýlmýþ ise, çocuðu asla ön koltuktaki bir çocuk koltuðuna veya çocuk minderine oturtmayýnýz. Bu tavsiyeye uyulmamasý çocuðun hayatýný tehlikeye sokabilir. Önemli püf noktalarý! Piyasada bulunabilen diðer çocuk güvenlik ürünlerini kullanacaksanýz, ürünle birlikte gelen kurulum talimatlarýný dikkatle okuyarak bunlara uymak önemlidir. Ýþte dikkat etmeniz gereken bazý noktalar: Emniyet kemeri düðmesinin üzerine gelebilecek çelik iskelete veya baþka bir tasarýma sahip destek minderleri/çocuk koltuklarý kullanýlmamalýdýr çünkü emniyet kemerinin kaza ile açýlmasýna sebep olabilirler. Volvo kendisi için tasarlanan ve kendisinin denediði çocuk güvenlik ürünleri sunmaktadýr. Çocuk koltuðu her zaman üreticinin talimatlarýna göre yerleþtirilmelidir. Çocuk koltuklarýnýn kayýþlarýný, koltuðun altýnda bulunan ve keskin kenarlarý olabilecek yatay ayarlama çubuðuna, yaylara ya diðer herhangi bir desteðe baðlamayýn. Çocuk koltuðunu, arkalýðý ön panele yaslanacak þekilde yerleþtirin. Çocuk koltuðunun üst kýsmýnýn ön cama dayanmamasýna dikkat edin. Yolcu tarafýnda etkinleþtirilmiþ* hava yastýðýyla (SRS) donatýlmýþ aracýn ön koltuðuna asla çocuk koltuðu yerleþtirmeyin. DÝKKAT! Çocuk güvenlik ekipmanlarýnýn montajý ile ilgili herhangi bir zorlukla karþýlaþýrsanýz daha açýk kurulum talimatlarý için üreticiyle baðlantý kurun.

26 1 2 Dýþ koltuklar için çocuk minderi (isteðe baðlý) a a a Dýþ koltuk - kaldýrma 1. Koltuk minderi yukarý kalkacak þekilde kolu çekin. 2. Minderi iki elinizle kavrayýp arkaya doðru hareket ettirin. 3. Yerine kilitlenene kadar minderi bastýrýn. Emniyet kemeri çocuðun gövdesiyle temas halinde olmalý ve bol ya da kývrýlmýþ olmamalýdýr. Kemer omuzun üzerinden doðru þekilde geçmeli, kucak kemeri maksimum koruma saðlamasý için mümkün olduðu kadar aþaðý yerleþtirilmelidir. Kemer, çocuðun boynuna deðmemeli ve omuzlarýnýn altýndan geçmemelidir. Dýþ koltuk - indirme 1. Kolu çekin. 2. Koltuðu aþaðý doðru hareket ettirin ve yerine kilitlenene kadar bastýrýn. DÝKKAT! T! Koltuðun sýrtýný öne katlamak istiyorsanýz, önce koltuk minderini indirmeyi unutmayýn. Volvo nun dýþ arka koltuklar için öngörülmüþ olan entegre destek minderi çocuklar için en uygun güvenliði saðlamak üzere özel olarak tasarlanmýþtýr. Normal emniyet kemeriyle birlikte kullanýldýðýnda, destek minderi kg aðýrlýðýndaki çocuklar için uygundur. 25

27 Isofix çocuk koltuklarý için baðlantý sistemi (isteðe baðlý),, aksesuarlar Çocuk koltuklarý için Isofix baðlantý sistemi Dýþ arka koltuklara çocuk koltuðu monte edilebilmesini saðlamak için araç bir Isofix baðlantý sistemi ile donatýlabilir. Çocuk güvenliði donanýmlarý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak için lütfen Volvo bayiinize baþvurun. 26 Isofix baðlantý noktalarý Çubuk m m DÝKKAT! T! Isofix baðlantý sistemi arka dýþ koltuklarýn her ikisine de yerleþtirilmiþtir. Isofix kýlavuzu gerektiðinde bir taraftan diðerine alýnabilir. Çocuk güvenliði aksesuarlarý Volvo çocuk güvenliði konusunda önde gelir. Volvo çocuk güvenliði alanýndaki ürünlerini sürekli olarak geliþtirmekte ve iyileþtirmektedir. Çocuk güvenliði ile ilgili yeni çözümler ve geliþmeler konusunda bilgi almak için Volvo bayiinize baþvurmanýzý tavsiye ederiz. Volvo nun çocuk güvenliði ile ilgili ürünleri özel olarak otomobiliniz için tasarlanmýþ ve geliþtirilmiþtir. Bu ürünler çocuklarýnýza maksimum güvenlik saðlarlar. UYARI! Eðer entegre destek minderi örneðin bir çarpýþma sonucunda büyük bir yük gerilimine maruz kalýrsa, emniyet kemeri ve cývatalar da dahil olmak üzere destek minderinin tamamý deðiþtirilmelidir. Entegre destek minderi hasarsýz görünse bile belirli koruma özelliklerini yitirmiþ olabilir. Destek minderi yýprandýðýnda veya hasar gördüðünde de deðiþtirilmelidir. Bununla birlikte, destek minderinin doðru montajý yolcu güvenliði açýsýndan hayati önem taþýdýðýndan minder yalnýzca bir uzman tarafýndan deðiþtirilmelidir. Bu nedenle her hangi bir minder deðiþikliði ya da onarým yetkili Volvo servisince gerçekleþtirilmelidir. Minder kirlenirse, olduðu yerde temizlemeyi deneyin. Eðer döþeme ayrýca yýkamayý gerektirecek kadar kirlenmiþse, minderin deðiþtirilmesi ve takýlmasý ile ilgili yukarýdaki talimatlar izlenmelidir. Çocuk koltuðu minderlerinde deðiþiklik ya da ekleme yapmayýn.

28 Çocuðun araçtaki konumu Aðýrlýk/Yaþ aþ Ön koltuk, seçenekler* Yan an arka koltuklar, seçenekler Orta arka koltuk, seçenekler <10 kg (0-9 aylýk) 9-18 kg (9-36 aylýk) kg (3-12 yaþýnda) 1. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeriyle sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, ISOFIX baðlantýlarýyla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeri ve kayýþlarla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeriyle sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, ISOFIX baðlantýlarýyla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeri ve kayýþlarla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Destekli veya desteksiz koltuk minderi. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeri ve destek koluyla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, ISOFIX baðlantýlarý ve destek koluyla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeri, destek kolu ve tespit kayýþlarýyla sabitlenmiþ. L. Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeri ve destek koluyla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, ISOFIX baðlantýlarý ve destek koluyla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeri, destek kolu ve tespit kayýþlarýyla sabitlenmiþ. L. Tip onay numarasý E Destekli veya desteksiz koltuk minderi L: Tip onay numarasý E Entegre çocuk koltuðu minderi. B: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeri, destek kolu ve tespit kayýþlarýyla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet kemeri, destek kolu ve tespit kayýþlarýyla sabitlenmiþ. L: Tip onay numarasý E Destekli veya desteksiz koltuk minderi. L: Tip onay numarasý E UYARI! * Otomobil, etkinleþtirilmiþ** bir ön yolcu hava yastýðý (SRS) ile donatýlmýþ ise, çocuðu asla ön koltuktaki bir çocuk koltuðuna veya çocuk minderine oturtmayýnýz. Bu tavsiyeye uyulmamasý çocuðun hayatýný tehlikeye sokabilir. L: Listede tanýmlanan özel çocuk koltuklarý için uygundur. Çocuk koltuk modelleri; araç tipine uygun, kýsýtlý, genel veya kýsmi genel olmak üzere ayrýlabilir. B: Bu yaþ grubu için araca monte edilmiþ ve onaylanmýþtýr. ** Hava yastýðýnýn (SRS) nasýl devreden çýkartýlacaðý/devreye sokulacaðý hakkýnda bilgi için, bkz. sayfa

29 28

30 Göstergeler,, düðmeler ve kumandalar Kombine gösterge paneli 30 Gösterge ve uyarý lambalarý 31 Ekrandaki mesajlar 35 Orta konsoldaki düðme 36 Yol bilgisayarý 38 Sabit hýz kumandasý 39 Farlar, sis lambalarý 40 Huzme uzunluðunun ayarlanmasý, Gösterge paneli aydýnlatmasý 40 Kontak anahtarý ve direksiyon simidi kilidi, direksiyon simidinin ayarlanmasý 41 Sinyal lambalarý 42 Ön cam silecekleri/yýkayýcýlarý 43 Dörtlü flaþörler, arka camýn buðulanmasýnýn önlenmesi, ýsýtmalý koltuklar 45 Park freni, elektrik soketi 46 Elektrikli camlar 47 Dikiz aynasý 48 Sunroof 49 Lamine yan camlar (isteðe baðlý) 50 29

31 Kombine gösterge paneli m Hararet göstergesi Motor soðutma sisteminin sýcaklýðýný gösterir. Sýcaklýk olaðanüstü yüksekse ve ibre kýrmýzý bölgeye ulaþýrsa, gösterge ekranýnda bir mesaj görünecektir. Radyatör panjurunun önüne monte edilecek fazladan lambalarýn yüksek dýþ sýcaklýk ve yüksek motor yükü olan durumlarda soðutma kapasitesini azaltacaðýný unutmayýn. 2. Ekran Gösterge ekraný bilgilerini ve uyarý mesajlarýný gösterir. 3. Hýz göstergesi Aracýn hýzýný gösterir. 4. Gezinti kilometre sayacý, T1 ve T2 Seyir kilometre sayacý kýsa mesafeleri ölçmek için kullanýlýr. Saðdaki rakam hanesi kilometrenin onda birini gösterir. Sýfýrlamak için düðmeye 2 saniyeden uzun bir süre basýn. Sayaçlar arasýnda geçiþ yapmak için düðmeye kýsa basýn Sabit hýz kumanda göstergesi Bkz. sayfa Kilometre sayacý Kilometre sayacý aracýn toplam kilometresini gösterir. 7. Uzun huzme açýk/kapalý 8. Uyarý lambasý Bir arýza olduðunda lamba yanar ve ekranda bir mesaj görüntülenir. 9. Devir göstergesi Motor hýzýný dakikada bin devir (RPM) olarak gösterir. Devir gösterge ibresinin kýrmýzý alana geçmemesine dikkat edin. 10. Otomatik þanzýman göstergesi Burada seçilen vites programý gösterilir. Aracýnýzda Geartronic otomatik vites kutusu varsa ve siz düz vites kullanýyorsanýz, o andaki düz vites gösterilir Araç dýþý sýcaklýk sensörü Dýþ hava sýcaklýðýný gösterir. Sýcaklýk +2 C ile -5 C arasýndaysa, ekranda bir kar tanesi simgesi belirir. Bu simge yol yüzeyinin kaygan olabileceðini belirtir. Araç duruyorsa veya yeni hareket etmiþse dýþ hava sýcaklýðý göstergesi gerçekte olandan biraz daha yüksek bir deðer gösterebilir. 12. Saat Saati ayarlamak için düðmeyi çevirin. 13. Yakýt göstergesi gesi Gösterge panelindeki lamba yandýðýnda, depoda yaklaþýk 8 litre kullanýlabilir yakýt kalmýþtýr. 14. Gösterge ve uyarý lambalarý 15. Sinyal lambalarý - sol/sað

32 Ön panelin ortasýndaki uyarý lambasý Bu lamba, bulunan hatanýn ciddiyetine göre kýrmýzý veya sarý olarak yanar. Daha ayrýntýlý bilgi için bir sonraki sayfaya bakýn! Gösterge ve uyarý lambalarý Kýrmýzý sembol Aracý durdurun. Ekrandaki mesajý okuyun. Lamba ve mesaj metni, arýza giderilene kadar gösterilir m Gösterge ve uyarý lambalarý, aracý çalýþtýrmadan önce kontak anahtarý sürüþ konumuna (II konumuna) getirildiðinde yanar. Bu, lambalarýn çalýþtýðýný gösterir. Motor çalýþtýðýnda bütün lambalar söner. Motor 5 saniye içinde çalýþmazsa, ve hariç bütün lambalar söner. Bazý lambalar, aracýn donanýmýna göre çizimlerinde belirtilen iþleve sahip olmayabilir. El freni lambasý, el freni indirildiðinde söner. Sarý sembol Ekrandaki mesajý okuyun. Hatayý düzeltin. Mesaj, OKU düðmesi vasýtasýyla silinebilir (bkz. sayfa 35) veya 2 dakika sonra kendiliðinden kaybolur. DÝKKAT! T! ZAMANI GELDÝ DÜZENLÝ SERVÝS mesajý görüntülendiðinde uyarý lambasý ve mesajý OKU düðmesi vasýtasýyla silinebilir ve 2 dakika sonra kendiliðinden kaybolur. 31

33 Gösterge ve uyarý lambalarý UYARI! FREN ve ABS uyarý lambalarýnýn ayný anda yanmasý, sert bir fren yapýldýðýnda aracýn arka kýsmýnýn kayma eðilimi olabileceðine iþaret eder. FREN ve ABS uyarý ýþýklarý ayný anda yanýyorsa, fren gücü daðýlýmýnda bir sorun olabilir. Aracý güvenli bir yerde durdurun ve motoru kapatýn. Aracý tekrar çalýþtýrýn. Her iki uyarý lambasý da sönerse arýzanýn geçici olduðu anlaþýlýr ve servise uðramak gerekmez. Eðer uyarý lambalarý yanmaya devam ederse önce fren hidrolik yaðý seviyesini ölçün. Hidrolik seviyesi MIN iþaretinin altýndaysa, araç daha fazla kullanýlmamalýdýr. Fren sistemini kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine aracýnýzý çektirin. Eðer bu durumda fren hidrolik yaðý seviyesi normalse, fren sistemini kontrol ettirmek için aracýnýzý en yakýn yetkili Volvo servisine çok dikkatli olarak götürebilirsiniz. Uyarý - fren sistemi arýzalý FREN uyarý lambasý yanýyorsa, fren hidroliði seviyesi çok düþük olabilir. Aracý güvenli bir yerde durdurun ve fren hidrolik yaðý seviyesini kontrol edin. Hidrolik seviyesi MIN iþaretinin altýndaysa, araç daha fazla kullanýlmamalýdýr. Fren sistemini kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine aracýnýzý çektirin. Uyarý - ABS sistemi arýzalý ABS uyarý lambasýnýn yanmasý, ABS sisteminin çalýþmadýðýný gösterir. Aracýn normal fren sistemi ABS fonksiyonu olmadan çalýþmaya devam eder. Aracý güvenli bir yerde durdurun ve motoru kapatýn. Motoru tekrar çalýþtýrýn. Her iki uyarý lambasý da sönerse arýzanýn geçici olduðu anlaþýlýr ve servise uðramak gerekmez. Uyarý lambasý yanmaya devam ederse, ABS sistemini kontrol ettirmek için aracýnýzý dikkatli bir þekilde yetkili bir Volvo servisine sürün. 32

34 Gösterge ve uyarý lambalarý, aracý çalýþtýrmadan önce kontak anahtarý sürüþ konumuna (II konumuna) getirildiðinde yanar.. Bu, lambalarýn çalýþtýðýný gösterir.. Motor çalýþtýðýnda bütün lambalar söner.. Motor 5 saniye içinde çalýþmazsa, ve hariç bütün Gösterge ve uyarý lambalarý lambalar söner.. Bazý lambalar,, aracýn donanýmýna göre çizimlerinde belirtilen iþleve sahip olmayabilir.. El freni lambasý, el freni indirildiðinde söner. Denge sistemi STC* ve DSTC* m STC/DSTC sistemi, sayfa 23'te daha ayrýntýlý olarak açýklanan birkaç farklý fonksiyon içerir. Sembol (lamba) yanar ve yaklaþýk iki saniye sonra tekrar söner Araç çalýþtýrýldýðýnda sembol (lamba), bir sistem kontrolü için yanar. Sembol yanýp söner SC fonksiyonu, otomobilin tekerleklerinin patinaj yapmalarýný önlemek için çalýþýr. TC fonksiyonu otomobilin çekiþini artýrmak için çalýþýr. AYC fonksiyonu kaymayý önlemek için çalýþýr. Uyarý sembolü, sürekli olarak kehribar renginde parlar Bilgi ekranýnda sembolle birlikte ÇEKÝÞ KONTROLÜ GEÇÝCÝ KAPALI yazýsý görünür. Fren sýcaklýðýnýn yükselmesi nedeniyle TC fonksiyonu geçici olarak azaltýlmýþtýr. Fren sýcaklýðý normal deðere döndüðünde, fonksiyon otomatik olarak tekrar devreye sokulur. Uyarý sembolü, sürekli olarak kehribar renginde parlar Bilgi ekranýnda sembolle birlikte PATÝNAJ ÖNLEME SERVÝS GEREK yazýsý görünür. STC veya DSTC sistemi arýza nedeniyle devreden çýkarýlmýþtýr. Aracý güvenli bir yerde durdurun ve motoru kapatýn. Motoru tekrar çalýþtýrýnýz. Uyarý lambasý sürekli yanarsa, sistemi kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine uðrayýn. STC ya da DSTC sisteminde arýza Sistemi her hangi bir þekilde devre dýþý etmemenize raðmen, uyarý sembolünün yanmasý ve ekranda PATÝNAJ ÖNLEME SERVÝS GEREK mesajýnýn görüntülenmesi, sistemde bir arýza olduðunu gösterir. Aracý güvenli bir yerde durdurunuz ve motoru stop ediniz. Aracý tekrar çalýþtýrýnýz. Uyarý sembolü sönerse, göstergede geçici bir arýza olmuþ demektir ve bu durumda bir tamirhaneye gitmenize gerek yoktur. Uyarý sembolü yanýk kalýrsa, sistemi kontrol ettirmek için yetkili bir Volvo servisine gidiniz. * STC ve DSTC sistemi bazý ülkelerde isteðe baðlýdýr. Sistemin standart versiyonu R versiyonudur. UYARI! Normal sürüþ koþullarýnda, STC/DSTC sistemi aracýn yol güvenliðini artýrýr ancak bu hýzlý sürmek için bir sebep olarak görülmemelidir. Kaygan yollarda viraj alýrken ve aracý sürerken, daima normal güvenlik önlemelerini alýnýz. 33

35 Gösterge ve uyarý lambalarý Gösterge ve uyarý lambalarý, aracý çalýþtýrmadan önce kontak anahtarý sürüþ konumuna (II konumuna) getirildiðinde yanar.. Bu, lambalarýn çalýþtýðýný gösterir.. Motor çalýþtýðýnda bütün lambalar söner.. Motor 5 saniye içinde çalýþmazsa, ve hariç bütün lambalar söner.. Bazý lambalar,, aracýn donanýmýna göre çizimlerinde belirtilen iþleve sahip olmayabilir.. El freni lambasý, el freni indirildiðinde söner. Aracýn emisyon sistemlerinde arýza Sistem bir Volvo servisinde kontrol edilmelidir. Arka sis lambalarý Bu lamba arka sis lambalarý açýkken yanar. Römork gösterge lambasý Aracýn ve römorkun sinyal lambalarý kullanýldýðýnda yanýp söner. Lamba yanýp sönmüyorsa sinyal lambalarýndan biri arýzalý demektir. SRS de arýza Uyarý lambasý yanmaya devam ederse ya da sürüþ esnasýnda yanarsa, SRS sisteminde bir arýza var demektir. Sistemi kontrol ettirmek için aracýnýzý yetkili Volvo servisine sürün. El freni çekili Lambanýn yalnýzca el freninin çekili olduðunu gösterdiðini fakat ne kadar çekili olduðunu belirtmediðini unutmayýn. El freninin doðru çekilip çekilmediðini kontrol edin. El frenini her zaman bir "diþin" içine oturtacak kadar sert çekin. Jeneratör þarj etmiyor Bu lambanýn sürüþ esnasýnda yanmasý, elektrik sisteminde büyük bir olasýlýkla bir arýza olduðunu belirtir. Bir Volvo servisine baþvurun. Düþük yað basýncý Bu lamba sürüþ sýrasýnda yandýðýnda motor yað basýncý çok düþük demektir. Motoru derhal durdurun ve motor yað seviyesini ölçün. Emniyet kemeri ikazý Bu lamba sürücü emniyet kemerini takana kadar yanar. Motor ön ýsýtýcýsý (dizel) Bu lamba motorun önceden ýsýtýlmakta olduðunu göstermek amacýyla yanar. Lamba söner sönmez motoru çalýþtýrabilirsiniz. Yalnýzca dizel motorlu araçlar için geçerlidir. 34

36 A Ekrandaki mesajlar Ekrandaki mesajlar Bir uyarý lambasý yandýðýnda ayný zamanda gösterge ekranýnda bir mesaj da görüntülenir. Mesajý okuyup anladýktan sonra READ tuþuna (A) basýn. Okunan mesajlar böylece gösterge ekranýndan silinir ve aracýn hafýzasýna saklanýr. Arýzalarla ilgili mesajlar, arýza düzeltilene kadar hafýzada kalýr. Çok ciddi arýza mesajlarý ekrandan silinmez. Arýza düzeltilene kadar ekranda kalýrlar. DÝKKAT! Eðer yol bilgisayarý menüsündeyken veya telefonu kullanmak isterken bir uyarý mesajý araya girerse, önce READ tuþuna (A) basarak mesajý teyit etmelisiniz. Hafýzada saklanan mesajlar tekrar okunabilir. Saklanmýþ mesajlarý görmek için READ tuþuna (A) basýn. READ tuþuna (A) basarak hafýzada saklý mesajlarý kaydýrabilirsiniz. Okunmuþ mesajlarý tekrar hafýzaya göndermek için READ tuþuna (A) basýn. 3 Mesaj Önemli/Eylem EMNÝYETLÝ DUR Aracý durdurun ve motoru kapatýn. Ciddi hasar riski. MOTORU DURDUR Aracý durdurun ve motoru kapatýn. Ciddi hasar riski. ACÝL SERVÝS Aracýnýzý derhal servise götürün. EL KÝTABINA BAK Kullaným kýlavuzuna baþvurun. SERVÝS GEREK Aracýnýzý en kýsa zamanda servise götürün. BÝR SONRAKÝ SERVÝSÝ AYARLA Bir sonraki serviste aracýnýzý kontrol ettirin. ZAMANI GELDÝ DÜZENLÝ SERVÝS Bu mesaj ekrana geldiðinde aracýn servise gitme zamaný gelmiþ demektir. Mesajýn ne zaman ekrana geleceðini katedilen mesafe, son servisten bu zamana kadar geçen ay sayýsý ve motor çalýþma süresi etkiler. 1) YAÐ SEVÝY. DÜÞÜK - Motor yaðý seviyesi düþük. Kontrol edin ve en kýsa zamanda yað doldurun. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 159. YAÐ DOLDUR* 2) YAÐ SEVÝY. DÜÞÜK - Motor yaðý seviyesi düþük. Otomobili güvenli bir þekilde durdurun ve yað sevisini kontrol edin. Bkz. sayfa 159. EMNÝYETLI DUR* 2) YAÐ SEVÝY. DÜÞÜK - Motor yaðý seviyesi düþük. Otomobili güvenli þekilde durdurun, motoru kapatýn ve yað seviyesini kontrol edin. MOTORU DURDUR* Bkz. sayfa ) YAÐ SEVÝY. DÜÞÜK - Motor yaðý seviyesi düþük. Otomobili güvenli þekilde durdurun, motoru kapatýn ve yað seviyesini kontrol edin. EL KÝTABINA BAK* Bkz. sayfa ) Kehribar renkli bir uyarý üçgeni ile birlikte görünür. 2 ) Kýrmýzý renkteki uyarý üçgeni ile birlikte görüntülenir. * Sadece yað seviye sensörü bulunan otomobil modelleri için geçerlidir. 35

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol,

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 82/5750 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 116/2750 Uzunluk - Genişlik (mm) 4157-1729

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

VOLVO C30 quick Guide

VOLVO C30 quick Guide VOLVO C30 quick Guide Yenİ volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik İlan no: 230882 Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik Sahibinden GT LİNE TR'DE TEK 150 BİNDE 163hp 2.0HDI 6 İLERİ 36.500 TL İlan tarihi: 8 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Focus Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Sahibinden 35.000 km'de 2011 İlan no: 242285 İlan detayları 53.500 TL 28 Ağu 2015 53.500 TL 03 Ağu 2015 56.000 TL model Insignia 1.6T Edition Elegance İlan

Detaylı

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites İlan no: 207935 Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites Sahibinden DOKTORDAN ÇOK TEMİZ VOLVO XC60 R DESIGN OCEAN RACE ÖZEL ÜRET 140.000 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2014 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Volvo XC D D5 AWD (7 Koltuk) Adventure Edition

Volvo XC D D5 AWD (7 Koltuk) Adventure Edition Volvo XC 90 2.4 D D5 AWD (7 Koltuk) Adventure Edition İlan no: 241793 İlan detayları Sahibinden 72.500 TL 07 Oca 2016 72.500 TL 06 Oca 2016 74.800 TL 18 Ara 2015 79.400 TL 12 Ağu 2015 82.500 TL Teknolojinin

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1598 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 120/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160/4250 Uzunluk - Genişlik (mm) 4275-1810 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus Hyundai ix35 1.6 GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus İlan no: 413052 İlan detayları Sahibinden 66.500 TL 10 Eyl 2017 66.500 TL 30 Ağu 2017 65.500 TL Böylesi yok Full-Full-extralı sıfırdan farksız İlan tarihi:

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları

Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları Karlı havalarda prensip Yumuşak düşün, yumuşak davran olmalı. Gaz pedalına aniden basma ktan ya da bırakmaktan, sert direksiyon hareketlerinden

Detaylı

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline İlan no: 209679 Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline Sahibinden Kiralık Scirocco - SİYAH - Günlük : 149 TL Haftalık : 148 TL Aylık : 147 TL BEYAZ - GRİ - UYGUN FİYAT GARANTİ İlan tarihi: 17 Ekim

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden 3 YIL GARANTİ 2011 İlan no: 196842 İlan detayları 43.800 TL 27 Haz 2014 43.800 TL 23 Haz 2014 43.900 TL 19 Haz 2014 42.000 TL 19 Haz 2014 43.900 TL HONDA CIVIC 1.6 PREM.ORJINAL

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

VOLVO V70 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION

VOLVO V70 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION VOLVO V70 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR CITROËN NEMO CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Citroën Nemo Combi Plus, Nemo Combi nin üstün özelliklerine bir de üçüncü sırada cam, yukarı açılır arka kapı ve yan hava yastıkları

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio İlan no: 209687 BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio Sahibinden Kiralık BMW 6.40 - SİYAH - Günlük : 249 TL Haftalık : 248 TL Aylık : 247 TL BEYAZ - UYGUN FİYAT GARANTİSİ İlan tarihi: 17 Ekim 2014 İlan detayları İlan

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf İlan no: 246525 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden ÖĞRETMEN SAHİBİNDEN LPG li HYUNDAI i20 KM'si DÜŞÜK KAZASIZ 30.500 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Kocaeli, Darıca, Darıca,

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Sahibinden GERÇEK TİTANYUM X. İlan no: 246903 İlan detayları 43.499 TL 03 Oca 2016 43.499 TL 09 Eki 2015 43.000 TL 04 Eki 2015 43.750 TL HATASIZ.BOYASIZ.DEĞİŞ

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

MINI Cooper Cabrio 1.6 115 HP

MINI Cooper Cabrio 1.6 115 HP İlan no: 209686 MINI Cooper Cabrio 1.6 115 HP Sahibinden Kiralık Cooper - BEYAZ - Günlük : 149 TL Haftalık : 148 TL Aylık : 147 TL MAVİ - KIRMIZI - UYGUN FİYAT GARANT İlan tarihi: 17 Ekim 2014 İlan detayları

Detaylı

LandRover Range Rover Sport 3.0 TDV6 245 HP Autobiography + Bodykit

LandRover Range Rover Sport 3.0 TDV6 245 HP Autobiography + Bodykit İlan no: 209682 LandRover Range Rover Sport 3.0 TDV6 245 HP Autobiography + Bodykit Sahibinden Kiralık Range Rover Sport - Günlük : 249 TL Haftalık : 248 TL Aylık : 247 TL Vouge - SİYAH - BEYAZ - KIRMIZI

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik İlan no: 234487 Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik Sahibinden SERVİS BAKIMLI 100.000 KM DE ML 280 CDİ LÜKS,kapalı garaj 135.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Volvo S D Drive

Volvo S D Drive Volvo S40 1.6 D Drive Sahibinden Acil Ev İhtiyaçından satılık Sahibinden S40 İlan no: 320376 41.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2010 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Seat Leon 1.6 Stylance

Seat Leon 1.6 Stylance Seat Leon 1.6 Stylance İlan no: 211167 İlan detayları Sahibinden 39.900 TL 19 Şub 2016 39.900 TL 30 Eki 2014 37.800 TL İBakımlı Hatasız Leon Stylance İlan tarihi: 19 Şubat 2016 İlan detayları İl Ankara

Detaylı

Peugeot Comfort

Peugeot Comfort İlan no: 287506 Peugeot 307 1.6 Comfort Sahibinden PEUGEOUT 307 1.6 110HP MAKYAJLI KASA, FULL, KAZASIZ, ORJİNAL 27.500 TL İlan tarihi: 27 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Pendik, Yenişehir,

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Volvo XC T6 Aut.

Volvo XC T6 Aut. Volvo XC 90 2.9 T6 Aut. Sahibinden Volvo XC 90 2.9 T6 Aut. (2003) İlan no: 206417 52.500 TL İlan tarihi: 15 Eylül 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beykoz, Anadoluhisarı Model yılı Ocak 2003

Detaylı

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Sahibinden SIFIR KOKUSU ÜZERİNDE DAHA TEMİZİ YOK İlan no: 303386 57.500 TL İlan tarihi: 18 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2012 Km Kasa tipi

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

VOLVO V50 KULLANICI EL KİTABI WEB EDITION

VOLVO V50 KULLANICI EL KİTABI WEB EDITION VOLVO V50 KULLANICI EL KİTABI WEB EDITION DEĞERLİ VOLVO SAHİBİ VOLVO'YU SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium İlan no: 288954 Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden SAHİBİNDEN 2011 MODEL PREMIUM FULL HATASIZ 52 BİN KM BRC LPG 51.750 TL İlan tarihi: 10 Mayıs 2016 İlan detayları İlan detayları İl Edirne, Keşan Model

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon nadolu Isuzu, dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar A üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Þampiyon Isuzu, yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik İlan no: 236037 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik Sahibinden Öğretmenden Temiz, Boyasız, Değişensiz F1 Direksiyonlu Auris 53.250 TL İlan tarihi: 27 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Volvo V40 V40 T-4 Aut.

Volvo V40 V40 T-4 Aut. Volvo V40 V40 T-4 Aut. İlan no: 407956 İlan detayları Sahibinden 110.000 TL 18 Haz 2017 110.000 TL 18 Haz 2017 11.000 TL SAHİBİNDEN SIFIR AYARINDA VOLVO V40 CC T3 İlan tarihi: 18 Haziran 2017 İlan detayları

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE ULLANMA ILAVUZU A030A01O-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve ullanma ýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz ürün

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO XC90 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO XC90 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO XC90 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. u Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

Citroen C4 1.6 THP 156 Hp Exclusive MCP

Citroen C4 1.6 THP 156 Hp Exclusive MCP Citroen C4 1.6 THP 156 Hp Exclusive MCP İlan no: 194081 İlan detayları Sahibinden 46.900 TL 23 Haz 2014 46.900 TL 19 May 2014 46.000 TL 28000 km de garaj arabası, full İlan tarihi: 19 Mayıs 2014 İlan detayları

Detaylı

Seat Toledo 1.6 Signo

Seat Toledo 1.6 Signo İlan no: 256337 Seat Toledo 1.6 Signo Sahibinden SEAT TOLEDO 1.6SR SİGNO OTOMATİK-LPG ORGİNAL TAKASLI 24.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Bursa, Mudanya Model yılı Ocak

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites İlan no: 244028 Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites Sahibinden Acil!!! Sahibinden, Hatasız, Kazasız, Boyasız, Değişensiz 65.550 TL İlan tarihi: 24 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! UZAKTAN KUMANDA TUŞU, PCC -KİŞİSEL ARAÇ İLETİŞİMİ*, ANAHTARSIZ SÜRÜŞ 3 1 2 Yalnızca PCC için geçerlidir 1 Yeşil ışık: Araç kilitlidir. 2 Sarı ışık:

Detaylı

Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Comfortline DSG Tiptronic

Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Comfortline DSG Tiptronic Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Comfortline DSG Tiptronic İlan no: 333144 İlan detayları Sahibinden 49.300 TL 14 Oca 2017 49.300 TL 16 Ara 2016 49.500 TL 2010(2.GEN) YETKİLİ SERVİS BAKIMLI İlan tarihi:

Detaylı

De erli Volvo sahibi Volvo yu seçti iniz için te ekkürler!

De erli Volvo sahibi Volvo yu seçti iniz için te ekkürler! Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır. Volvo, dünyadaki en güvenli

Detaylı

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT S3 1.6 e-hi 92 HP Style M/T STT TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 92 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 230 / 1750 Uzunluk - Genişlik (mm) 3948-1715 Yükseklik -

Detaylı

Peugeot HDi Premium Otomatik

Peugeot HDi Premium Otomatik Peugeot 308 1.6 HDi Premium Otomatik İlan no: 322237 İlan detayları Sahibinden 47.500 TL 12 Oca 2017 47.500 TL 18 Eyl 2016 52.500 TL ÖZEL ÜRETİM TÜRKİYEDE TEK DİYENLER BİDAHA DÜŞÜNSÜN KAZASIZ İlan tarihi:

Detaylı

Chery Tiggo HP Lusso

Chery Tiggo HP Lusso Chery Tiggo 3 2.0 136 HP Lusso İlan no: 232732 İlan detayları Sahibinden 31.250 TL 01 May 2015 31.250 TL 25 Nis 2015 32.000 TL FİYAT DÜŞTÜ...TEMİZ BAKIMLI VE HATASIZ ARAÇ ARAYANLAR... İlan tarihi: 25 Nisan

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF

Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF İlan no: 332873 Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF Sahibinden TÜRKİYEDE BİR BENZERİ KESİNLİKLE YOK 92.000 TL İlan tarihi: 13 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Antalya Model yılı Ocak 2015

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Opel Astra Classic III

Opel Astra Classic III Opel Astra Classic III Beklentilerinizi yükseltin opel astra classic III. Dinamik tasarım, kaliteli mühendislik ve üstün konfor standartlarının birbiriyle eşsiz uyumunu keşfedin. Electronik Stabilite

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Sahibinden Bravo 120 Bg 6 İleri 2010 Model 128000km İlan no: 386185 40.000 TL İlan tarihi: 20 Ocak 2017 İlan detayları İlan detayları İl Denizli Model yılı Ocak 2010 Km Kasa

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S60 & S60 R WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S60 & S60 R WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S60 & S60 R 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTi 160 HP Cosmo

Opel Insignia 2.0 CDTi 160 HP Cosmo Opel Insignia 2.0 CDTi 160 HP Cosmo İlan no: 250340 İlan detayları Sahibinden 61.300 TL 14 Kas 2015 61.300 TL 12 Kas 2015 58.000 TL 12 Kas 2015 61.300 TL SAHİBİNDEN YETKİLİ SERVİS BAKIMLI. DİZEL COSMO

Detaylı