HAFTA 11 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN ORGANĠZASYONU 1. HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ĠÇĠNDEKĠLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAFTA 11 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN ORGANĠZASYONU 1. HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ĠÇĠNDEKĠLER"

Transkript

1 HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN ORGANĠZASYONU 1 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yönetim sürecinin ikinci aşaması olan organize etmeyi tanımlayabilecek, Organize etmede izlenen adımları kavrayabilecek, Organizasyon şeması çiziminde dikkat edilecek noktaları öğrenecek, Formal ve informal organizasyonların özelliklerini öğrenecek, Organizasyonların temel ilkelerini kavrayabileceksiniz. ĠÇĠNDEKĠLER 1. Organizasyon ve organizasyon yapıları 2. Organizasyon şemaları 3. Organizasyon ilkeleri HAFTA 11

2 HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN ORGANĠZASYONU 1 GĠRĠġ Bu konuda yönetim sürecinin önemli bir diğer adımı olan organizasyon/örgütleme basamağından söz edilecektir. Yönetim sürecinin ilk aşaması olan planlama aşamasında; hemşirelik hizmetleri ile ilgili amaç ve hedeflerin, hemşirelik felsefesinin, standartların ve kriterlerin, politika ve prosedürlerin belirlenmesiyle ilgili bilgiler verilmişti. Bu konuda, genel olarak organizasyon kavramından, organize etme sürecini etkileyen faktörlerden, organizasyon ilkelerinden, bir kurumun organizasyon yapısını oluşturan organizasyon şemalarından ve organizasyon şeması çizerken dikkat edilecek noktalardan söz edilecek, bu konun devamı bir sonraki konuda ise, hastane ve hemşirelik hizmetlerinin organizasyon yapılarından, yönetici hemşirenin organizasyon ile ilgili sorumluluklarından söz edilecektir. ORGANĠZASYON /ÖRGÜTLEME Organizasyon (örgüt); belirli amacı gerçekleştirmek üzere iki veya daha fazla kişinin çabalarını bilinçli olarak birleştirmeleri yolu ile ortaya çıkan işbirliği sistemidir. Organize etme (örgütleme)ise amaçlara ulaşmak üzere yapılması öngörülen işlerin, tanımlanmış görevler halinde düzenlenmesi ve bu görevlere uygun kişilerin getirilmesi yoluyla ortaya çıkan yapısal süreç şeklinde tanımlanmaktadır. Örgüt, örgütleme süreci sonunda ortaya çıkan yapıyı belirtir. Organizasyon, belirli amaçlar kümesini gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir işletmede/kurumda, iş bölümü ve uzmanlaşma esasından hareketle detaylı olarak belirlenmiş görevler/işler arasındaki koordinasyonu (iletişim, yetki ve sorumluluk ilişkilerini) yansıtan/belirleyen yapıdır/iskelettir. Organize etmek/örgütlemek denildiğinde, varılmak istenen bir amaç ya da amaçlar dizisi, bu amaç ya da amaçlar dizisini gerçekleştirmek için yapılacak işler, bu işlerin çalışacak kişiler arasında bölünmesi ve bu kişiler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi anlaşılmalıdır. Yönetim sürecinin ikinci işlevi olan organize etme (örgütleme); örgütün biçimsel, resmi otorite yapısının kurulmasıdır. Bu yapı aracılığı ile departmanlar ve daha küçük alt birimler belirlenecek, birbiriyle ilişkilendirilip belirlenmiş amaçlara ulaşılabilmesi için

3 etkinlikler koordine edilecektir. Planların verimli ve ekonomik bir biçimde uygulanması için gerekli koşulları sağlama ve sürdürme çalışmaları örgütleme içerisinde yapılır. Örgütleme, görev ve yetkilerin personel arasında dağıtılmasını ve personelin çalışma çerçevesinin kurulması işlemlerini de kapsar. Organize etmenin bir değişmeyen (statik) bir de değişen (dinamik) yönü vardır. Statik yön, örgütün yapısının örgütün asıl amacına uygun biçimde ayarlanmasıdır. Dinamik yön ise, sosyal ekonomik ve siyasal konular, malzeme, insan gücü ve usuller karşısında örgüte yeni bir yön verme aşamasıdır. Organizasyon/ örgütleme - İş ile iş - İş ile insan - İnsan ile insan arasındaki düzen ve düzenlemelerdir. Örgütlemenin Evreleri Nelerdir? Amaçlara ulaşmak için yapılacak işler belirlenmeli, İş analizleri yardımıyla, birbirlerine çeşitli bakımlardan benzer işleri bir araya getirerek gruplandırılmalı, Her iş grubu için bu işleri görecek sayı ve nitelikte personel belirlenmeli (normkadro), İşe alınacak personelin (yöneticiler ve işgörenlerin) yetenek, bilgi ve tecrübelerinin ne olması gerektiği belirlenmeli, İşe personel almadan önce bu personelin yapacağı görevlerin veya işlerin tanımı yapılmalı, Yönetim görevini üstlenecek personelin üretim kaynaklarını (araç, gereçleri, insanları v.b.) ne oranda kullanabileceği, kuruluşu hangi konularda, nasıl ve ne ölçüde temsil edeceği, hangi ölçüde kurum adına serbestçe anlaşmaya girebileceği konusundaki yetkileri ve bunun karşılığında sorumlulukları belirlenmeli, Organizasyonda görev alan yöneticilerin hangi iş grupları (bölüm ve kısımların) yöneticileri ile ne konularda nasıl ilişki ve işbirliğine gidecekleri açıklanmalı,

4 Yöneticilerin kuruluşun yakın çevresindeki kişi, grup ve kuruluşlarla ne zaman, nasıl, hangi konularda, hangi yetkiler ölçüsünde ilişki kuracakları belirlenmeli, Üst yönetici ile hangi zamanlarda ne tür (yazılı veya sözlü veya her ikisi) bir raporlama ilişkisi kurulacağı belirlenmeli, Her bölüm veya kısım yöneticisinin başka grup yöneticileri ile katılacakları komite toplantılarının neler olduğunu, bu komitedeki görevleri açıklanmalı, Bütün bu özellikleri taşıyan pozisyonlar için işe uygun nitelik ve özellikleri taşıyan personel, bilimsel usullerle istihdam edilmelidir (işe uygun eleman seçme ve yerleştirme). Örgütlemenin Yararları Nelerdir? Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenerek, emir-komuta zincirinin oluşturulması ile belirsizliklerin önlenmesi, işlerde tekrarların engellenmesi ve boşluklardan kaçınılmasını sağlar. Görev, yetki ve sorumluluk karmaşasından kaynaklanacak çatışmaları önler. İnsan ve yönetimin diğer kaynakları arasında uyumlu ilişkiler kurarak bunlardan en üst düzeyde yararlanılmasını sağlar. Ekip çalışmasını ve işbirliğini sağlar. Yöneticilerin yöneltme ve denetim işlerine ışık tutar, Astların kime karşı sorumlu oldukları belirlendiğinden rehberlik etkinliklerini artırır, ast-üst ilişkilerini düzenler. Grup motivasyonunu ve birlikte istekle çalışma ortamının oluşmasını sağlar. Birimler arası ilişkilerin kurulmasını ve bunlar arasındaki uyumu sağlar. ORGANĠZASYON ġemalari Organizasyon şemaları, bir örgütsel yapı içinde yer alan bölümleri, organları ve bunlar arasındaki ilişkileri ve haberleşme kanallarını gösteren çizimlerdir. Her örgütün bir organizasyon şeması olmalıdır.

5 Şemalar, işlerin nasıl dağıldığını her birimin ne yaptığını, kimlerin kimleri yönettiğini ve emir veren ve emir alanların yetki ve sorumluluk durumlarını gösterir. İnceleme yapanlara ve yöneticilere işlerin yürütülmesinde yardımcı olur. Şemalar sayesinde örgütte çalışan herkes, örgüt içindeki yerini kolaylıkla bulabilir. Organizasyon Ģemaları; İşlerin ana gruplanma tarzının ne olduğunu, Pozisyonlar arasındaki ilişkileri ve kimin kime bağlı olduğunu Pozisyonları ve unvanlarını Çeşitli pozisyonların organizasyon içindeki nisbi yerini gösterir. Organizasyon Ģemaları; Her pozisyonun sahip olduğu yetki düzeyini Ne tür bir yönetim tarzı uygulandığını İşLerin tanım ve genişliğini Fiili haberleşme düzenini İnformel ilişkileri göstermez göstermez. Organizasyon Ģemaları ne iģe yarar? Organizasyonun analiz edilmesinde büyük kolaylık sağlar. Personel yönetimine ve örgüt geliştirme programlarına yardımcı olur. Eksik ve aşırı örgütlenme varsa açıklıkla görülebilir. Bireylerin yeteneklerine göre nereye kadar yükselebilecekleri görülür. Organizasyon şeması, yukarıdan aşağıya inen emirlerin ve aşağıdan yukarı gelen dilek ve isteklerin yerine getirilmesini çabuklaştırır ve her iki yönde olabilecek tıkanıklıkları önler. Organizasyon şemaları yapısal, görevsel ve kadroları gösteren örgüt şemaları olarak sınıflandırılabilir. Ancak organizasyon şeması denildiği zaman akla gelen yapısal örgüt şemalardır.

6 Organizasyon Ģeması çizerken nelere dikkat edilmelidir? Örgüt şemaları açık ve basit olarak hazırlanmalıdır. Çizgiler ve dikdörtgenlerin sade anlaşılır biçimde olmasına dikkat edilmelidir. Örgüt şemaları simetrik ve dengeli biçimde olmalıdır. Örgüt şemalarında yetki ve görev yönünden ağırlıkları eşit olan makamlar bir hizada yani aynı hat veya yatay çizgi üzerinde gösterilmelidir. Örgüt şemalarında danışma birimleri ile yürütme birimleri kolaylıkla birbirinden ayırt edilebilmelidir. Bunu sağlamak için genellikle yürütme birimleri düz çizgilerle gösterilir, danışma birimleri ise, kesik çizgi noktalarla ve çok kez yürütme birimlerinin yanlarında, emir ve kumanda çizgisinin dışında gösterilirler.

7 Örgüt şemalarında, sözü edilen şemanın hangi kuruluşa ait olduğu belirten bir başlığı, şemanın hazırlandığı tarih ve yerini belirten bilgiler bulunmalıdır. Örgüt şemalarında, bir birimi veya makamı belirtmek için dikdörtgenler kullanılır. Dikdörtgenlerin birbirleriyle olan bağlantıları da dikey ve yatay çizgilerle belirtilir. Üst kademede bulunanlar daha büyük dikdörtgenlerle ve alt kademelere inildikçe gittikçe küçülen dikdörtgenler kullanılarak dikdörtgenler kullanılır. Bir hizada bulunanları, görev ve sorumlulukları aynı olan makamları ifade etmek üzere aynı yatay düz çizgi üzerinde bulunan dikdörtgenlerin büyüklükleri birbirine eşit olur. Organizasyon şemaları, bir örgütün yapısını ve modelini göstermek amacıyla kullanılan araçlardır. Bir örgütün yapısını ve modelini göstermek amacıyla kullanılan bir diğer araç organizasyon el kitabıdır. Organizasyon el kitapları, örgüt üyeleri için örgütün amaçları, ilkeleri ve politikaları, her organa düşen yetki ve sorumluluğun sınırları, ilişkiler ve haberleşme kanallarının bilinmesi açısından bir kaynaktır.

8 Biçimsel (Formal) ve Biçimsel Olmayan (Ġnformal) Organizasyon Türleri Bir kurum içinde, kurumun bilinen biçimsel organizasyon şeması dışında, orada çalışan personelin birbirine çeşitli biçimde yakınlaşmalarından doğan biçimsel olmayan gruplar ve örgütler vardır. Biçimsel organizasyona, formal organizasyon, resmi organizasyon da denilmektedir. Biçimsel olmayan organizasyona da resmi olmayan, gayri resmi organizasyon denilmektedir. Biçimsel (Formal) Yapı Biçimsel yapı; insanlar, araçlar ve görevler arasındaki ilişkilerin yönetim tarafından belirlendiği, işleyişin nasıl olması gerektiğini belirten örgüt yapısını ifade eder. Biçimsel organizasyon yapısında, çalışanların davranışlarını standartlaştıran planlanmış bilinçli düzenlemeler vardır. Biçimsel Olmayan (İnformal) Yapı İnformal yapı, biçimsel örgüt yapısındaki düzey ve konumların çalışanlarca doldurulması sonucunda oluşan ve herhangi bir ön planlama ve bilinçli bir düzenleme eseri olmayan, ancak bireylerarası ilişkiler sonucu ortaya çıkan bir yapıdır. Bu yapıda hiyerarşik temellere dayanmayan ilişkiler esastır. Biçimsel olmayan örgütün temel unsurları arasında güç, gruplar ve üyelerin algıları, ihtiyaçları, çıkarları, meslekleri yer alır. Ayrıca biçimsel olmayan örgüt yapısının oluşmasında örgüt kültürü ve örgüt iklimi de etkilidir. Bir yöneticinin informal yapıyı görmemezlikten gelmesi mümkün değildir. Çünkü formal yapının etkinliğini informal yapı önemli ölçüde etkiler. ORGANĠZASYON ĠLKELERĠ Amaç Birliği Ġlkesi Bir bütün olarak organizasyonun ve onu oluşturan her düzeyin açıkça belirlenmiş bir amacı olmalıdır. organizasyonun temel amacı belirlendikten sonra, bu temel amacın alt amaçları olarak bölümlerin ve mevkilerin amaçları saptanmalıdır.

9 Alt amaçların gerçekleşmesi sonucu organizasyonun temel amacına ulaşılması mümkün olacaktır. O halde örgütlemede tüm birimler aynı amacı gerçekleştirecek şekilde düzenlenmelidir. ĠĢbölümü ve UzmanlaĢma Ġlkesi İşbölümü, işlerin küçük parçalara bölünerek, bir kişinin işin bütününü yapması yerine, uzmanlaştığı tek bir parçasını yapmasıdır. İş bölümü eşit emekle, daha üstün sonuç almak demektir. Uzmanlaşma ise, hem iş bölümünü kolaylaştırır, hem de işe egemen olmayı sağlar, dolayısıyla etkinliği sağlar. Bu nedenle yöneticiler çalışanlara bilgi, yetenek ve tecrübelerine uygun olan görevler vermeli, diğer kimselerin yapacağı görevlerden ayırmalı ve bu görevleri devamlı şekilde yapmalarını sağlayarak uzmanlaşmalarına zemin hazırlamalıdır. Kontrol Alanı Ġlkesi ve Merkeziyetçilik Derecesi Bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim ve insanların sayısı sınırlıdır. Çünkü, her yöneticinin uzmanlık alanı, enerji ve zamanı belirlidir. Bir üstün kontrol alanını, denetimi altında bulunan astların sayısı belirler. Bir üste kaç ast bağlanması gerektiği konusunda 3-10 gibi rakamların verildiği görülmektedir. Ancak sabit bir rakam her zaman için doğru değildir. Bir organizasyonda ideal kontrol alanının koordinasyon ihtiyacına bağlı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Kontrol alanını belirleyen pek çok faktör vardır. Bunlar: Denetlenen işin karmaşıklığı Diğer işlerle olan benzerlik Diğer işlerle olan karşılıklı bağlılık

10 Örgütün içinde bulunduğu ortam koşulları İşlerin standartlaşma derecesi Yönetici ve astların nitelikleri Yöneticinin yönetim felsefesi Uzmanlaşma derecesi Çalışanların bilgi ihtiyacı Kişilerin otonomi talepleri Çalışanların yönlendirilme ihtiyaçları Bir organizasyonda kontrol alanının genişliği yönetsel hiyerarşinin niteliğini ve merkeziyetçiliğin derecesini göstermektedir. Kontrol alanın geniş ve dar tutulduğu örgüt yapıları aşağıdaki gibidir. Bir örgütte yetkinin tek bir merkezde toplanma veya sistemik bir tarzda alt düzeylere geçirilme derecesi, o örgütte merkezleşmenin veya merkezleşmemenin derecesini ifade eder. Merkeziyetçi yapı Merkezleşme, yetkinin sistemli ve bilinçli bir biçimde üst kademelerde toplanmasıdır. Üst yöneticiler tüm kararları alır ve daha alt kademe yöneticiler, üst yönetimin talimatlarını yerine getirir. Merkezi yapı dik bir piramit, daha fazla hiyerarşik düzey ve daha dar kontrol alanına sahiptir. MerkezleĢmenin yararları Karar verme yetkisi tek elde toplandığı için yöneticiler güç ve prestij sahibi olur. Karar mekanizmalarında bütünlük sağlanır.

11 Yetkinin tek elde toplanması sonucunda bütün işletme birimlerinde tek düze bir politika ve karar uygulaması sağlanır. Yetkilerin tek elde toplanması neticesinde çeşitli bölümler tarafından yapılacak gereksiz tekrarlar ortadan kalkar. Üst yönetimde işletmenin geleceği ile ilgili planlara daha geniş ve daha bütüncül olarak bakıldığından, bunların isabet derecesi yükselir. Yöneticiler astları üzerinde kontrol, denetim ve koordinasyonu kolay sağlar. İşletmenin farklı fonksiyonlarının yöneticileri birbirleriyle rekabet ortamında işletmenin genel amacını gözden kaçırabilirler. Yetkinin üst yönetimde toplanması bu durumu önler. MerkezleĢmenin sakıncaları Karaların merkezden verilmesi, uzak bölgelerdeki şubelerde işerin aksamasına neden olur. Yetki devrine girilmediği için, orta ve alt kademe yöneticileri sadece verilen emirleri yapacaklarından, insiyatif kullanma alışkanlıkları gelişmez. Emir kumanda zinciri uzadığı için haberleşme güçleşir. Kontrol alanı dar olduğu için çalışanların üzerinde sıkı denetim vardır.

12 Merkezkaç Yapı Merkezkaç yapıda, örgütteki karar alma yetkisinin organizasyonun alt kademelerine doğru yayılımını ifade eder. Merkezkaç yapı, çalışanları karar verme sürecine katarak motive etmektedir. Merkezkaç yapı basık organizasyon piramidinde denetim alanı geniştir. Günümüzün büyük örgütlerinde merkezkaç yapıya dolayısıyla demokratikleşmeye daha çok önem verilmektedir. Çünkü en alt kademelere kadar örgütte görev alan bütün bölüm ve şahıslara bir dereceye kadar özerk olma ortamı sağlamaktadır. Merkezkaç yapının yararları Üst kademe yöneticilerini önemsiz ayrıntılardan kurtarır. Astların yetişmesini ve gelişmesini sağlar. Üst yönetimi faaliyet sorumluluklarından kurtarır, yönetimin yükünü hafifletir. Yenilikler desteklenir. Yöneticilerin gelişimini sağlar. Karar vermede çabukluk ve doğruluk sağlar. Emir komuta zinciri kısaldığı için iletişim kolaylaşır, yanlış anlaşılmalar azalır. Merkezkaç yapının sakıncaları Yetki devredilen yöneticilerde sorumluluktan kaçma olabilir. Hizmetlerde ve tesislerde çakışma olur. HiyerarĢik Yapı Ġlkesi Örgütte görev, yetki ve sorumluluklar yukarıdan aşağıya doğru açık, kesin ve zincirleme bir şekilde derece derece inmektedir. Ast üstünün kim olduğunu ve kendi yöneticisinin uyguladığı kural ve politikaların ne olduğunu öğrenmelidir. Böylece organizasyonunun en alt kademesi ile en üst kademesi arasında tam bir uyumluluk ve dikey koordinasyon sağlanmış olacaktır. Organizasyonda çalışan bir birey, kendisine devir olunan yetkiyi aşan konularda, kime başvuracağını bilmelidir.

13 Emir - Komuta Birliği Ġlkesi Emir-komuta birliği ilkesi, bir örgütte her astın sadece bir üstten emir almasını ve bir üste karşı sorumlu olmasını öngörmektedir. Bu ilkenin temelinde yatan varsayım, işi ile ilgili birden fazla amirden emir almak durumunda kalan bir astın etkin çalışmasının güç olacağı şeklindendir. Ayrıca koordinasyonun sağlanıp sürdürülebilmesi için bu ilkeye uyulması gerekmektedir. Fakat matriks proje örgüt yapılarında ve fonksiyonel örgütleme biçimlerinde bu ilke geçerliliğini kaybetmiş durumdadır. Ġstisna Ġlkesi Örgütte rutin sık sık tekrarlanan kararlar alt kademe yöneticilerine bırakılmalı, stratejik ve önemli nitelik taşıya kararlar üst kademe yöneticiler tarafından alınmalıdır. Bu ilke, üst yönetim düzeyinin günlük ayrıntılardan uzaklaşarak, daha temel nitelikteki konularda düşünebilmek için zaman ayırmasını amaçlamaktadır. Modern örgüt yaklaşımı, örgütlerde verilecek kararları stratejik nitelikteki kararlar, yönetim kararları ve teknik nitelikteki kararlar olmak üzere üç grupta ele alır. Bunlardan stratejik kararları tepe yönetim, yönetim kararlarını orta düzey yöneticiler, teknik kararları ise alt düzey yöneticilere aittir. Açıklama Ġlkesi Bir örgütte görev alan kişilerin görevleri, yetki ve sorumlulukları, örgütsel ilişkileri açık anlaşılır bir dille tanımlanmalı ve yazılı hale getirilmelidir. Böylece örgüt içindeki yetki çatışmaları, görev karışıklıkları, aksamalar büyük ölçüde önlenmiş olacaktır

14 Ekonomiklik Ġlkesi Organizasyonun amaçlarının en az maliyetle, en etkin biçimde gerçekleştirilmesidir. Yetki ve Sorumluluk Denkliği ilkesi Yetki, karar verme ve diğer bireyleri harekete geçirme, onlara emir verme hakkıdır. Sorumluluk ise; işe ilişkin faaliyetleri başarma yükümlülüğüdür. Örgütün her düzeyindeki kişilere verilen sorumluluğa denk bir yetkinin verilmesini ifade eder. Bir kimsenin üstüne karşı taşıdığı sorumluluk o kimsenin, kendi astına karşı sahip olduğu yetkiye eşit olmazsa, görevini yerine getirmesi olanaklı değildir. Sorumluluk Ġlkesi Astlar, yaptıkları bütün faaliyetlerden dolayı üstlerine karşı sorumludurlar. Üstler de astlarının başarılarından veya başarısızlıklarından sorumludurlar. Denge Ġlkesi Organizasyonun çeşitli bölümlerinin büyüklüğü arasında, standardizasyon ile esneklik arasında ve merkezilik ile merkezkaçlık arasında belirli bir denge sağlanmalıdır. Basitlik ve AnlaĢılırlık Ġlkesi Organizasyon basit ve anlaşılır olmalıdır. Bu ilke bilgi ve veri akışı yönünden örgüt kademelerinin azlığı ile ele alınabilir. Çünkü her kademe bilgi veri akışının sağlığını olumsuz etkilemektedir. Esneklik (DeğiĢebilirlik ve Reorganizasyon) Ġlkesi Örgütler dinamik ve değişen iç ve dış şartlara kolayca uyabilecek esneklikte olmalıdır. Örgütler değişikliler karşısında amaçlarını gözden geçirebilmeli, gerekirse yeni amaçlar benimsemeli ve yeni düzenlemeler yapabilmelidirler. Bir örgüt için en büyük sakınca; yapısının katı, donmuş ve durağan kalmasıdır. ÖZET Bu derste özetle, genel olarak organizasyon kavramından, organize etme sürecini etkileyen faktörlerden, bir kurumun organizasyon yapısını oluşturan organizasyon şemalarından ve organizasyon şeması çizerken dikkat edilecek noktalardan ve organizasyon ilkelerinden söz edildi.

15 DEĞERLENDĠRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin yararlarından biri değildir? a) Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile işlerde tekrarları engeller. b) Astların kime karşı sorumlu oldukları bilinmediğinden ast-üst ilişkilerini engeller. c) Emir-komuta zincirinin oluşturulması ile ilişkilerdeki belirsizlikleri önler. d) Görev, yetki ve sorumluluk karmaşasından kaynaklanacak çatışmaları önler. e) Yöneticilerin yöneltme ve denetim işlerine ışık tutar. 2. Organizasyon şemaları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? a) Organizasyon şeması pozisyonları ve unvanlarını gösterir. b) Organizasyon şeması pozisyonlar arasındaki ilişkileri ve kimin kime bağlı olduğunu gösterir c) Organizasyon şeması, kurumda ne tür bir yönetim tarzı uygulandığını gösterir. d) Organizasyon şeması sayesinde çalışan herkes, örgüt içindeki yerini kolaylıkla bulabilir. e) Organizasyon şeması kurumdaki formal (resmi) haberleşme yolunu gösterir. 3. Biçimsel ve biçimsel olmayan organizasyon yapıları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? a) Bir kurum içinde, çalışanların birbirine çeşitli biçimde yakınlaşmalarından doğan biçimsel olmayan yapılar vardır. b) Biçimsel yapı; insanlar, araçlar ve görevler arasındaki ilişkilerin yönetim tarafından belirlendiği yapıyı ifade eder. c) İnformal yapı, herhangi bir ön planlama ve bilinçli bir düzenleme yapılmadan bireylerarası ilişkiler sonucu ortaya çıkan bir yapıdır. d) Biçimsel olmayan örgüt yapısının oluşmasında, örgüt kültürü ve örgüt iklimi etkilidir. e) Bir yönetici formal yapının etkinliğini önemli ölçüde etkileyen informal yapıyı görmezlikten gelmelidir. CEVAP ANAHTARI 1. B 2. C 3. E

16 KAYNAKLAR 1. Saruhan SC, Yıldız ML. Çağdaş Yönetim Bilimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, Koçel T. İşletme Yöneticiliği, Yönetim Ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış Klasik-Modern-Çağdaş Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, Tortop N, İsbir EG, Aykaç B, Yayman H, Özer A. Yönetim Bilimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Efil İ. İşletme Organizasyonu ve Ekip Çalışması. İstanbul: Aktüel Yayınları, Motif Matbaacılık, Seçim H. Hastane Yönetim ve Organizasyonu, Türkiye de hastanelerin organizasyonu için bir model önerisi. İstanbul: Küre Ajans, Uyer G. Hemşirelik hizmetleri yönetimi el kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Birlik Ofset Velioğlu P, Oktay S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Uyer G. Hemşirelik ve Yönetim. Ankara: Hürbilek Matbaacılık, Şimşek Ş. Yönetim ve organizasyon. Konya: Adım Ofset, Tengilimoğlu D. Işık O. Akpolat M. Sağlık işletmeleri yönetimi.ankara. Nobel Yayın Dağıtım Özyurt Basımevi, Budak G, Budak G. İşletme yönetimi. İzmir: Barış Yayınları, Şafak matbaacılık, Genç N. Yönetim ve organizasyon, çağdaş sistem ve yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık, Eren E. Yönetim ve organizasyon, çağdaş ve küresel yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayım, Kahraman Neşriyat Ofset, 2009.

-1- YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. VİZE. 13-Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken

-1- YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. VİZE. 13-Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. VİZE 1-Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken A) Etkinliği arttırmak için yeni yöntemler araştırması B) Değişen koşullara göre kurumda yenilikler yapması C)

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Yönetim ve organizasyon 2 Yöneticilik, belli bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilen

Detaylı

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 1-İşletmenin teşkilat yapısı ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 2-Yetki, yetki devri ve sorumluluk 3-Aşırı ve eksik örgütlenme 4-Teşkilat şemaları Bu üniteye neden çalışmalıyız.! Bir işletmede teşkilatlanmanın

Detaylı

Organize Etme: Temel Unsurlar

Organize Etme: Temel Unsurlar Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ www.barisbaraz.com adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

( Yeniden Yapılanma)

( Yeniden Yapılanma) REORGANİZASYON ( Yeniden Yapılanma) ÇAĞDAŞ YÖNETİM İLKELERİ DERSİ 2013 Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN DEĞİŞİM -Yönetim Felsefesi -Organizasyon Yapısı -Çalışanların Tam Katılımı Bu Organizasyon niçin var? (MİSYON)

Detaylı

HAFTA 7. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER

HAFTA 7. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER Bu konunun sonunda, Yükseköğretim mevzuatı kapsamında üniversite hastanelerinin yapı ve işleyişini öğrenebileceksiniz. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

HAFTA 8 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN PLANLANMASI HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER

HAFTA 8 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN PLANLANMASI HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN PLANLANMASI HEDEFLER Bu konu sonunda; Hemşirelik hizmetlerinde planlamanın önemini bilecek Hemşirelik hizmetleri felsefesi, amaç ve hedeflerinin belirlenmesiyle ilgili bilgi edinecek

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÇATIŞMA TANIMI İki veya daha fazla kişi arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. Uzm. Hem. Samin Esmailzade Çatışma, aynı ya da karşıt

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

Şirket Nabzına Göre Organizasyon

Şirket Nabzına Göre Organizasyon BAHÇEŞEHIR ÜNIVERSITESI Şirket Nabzına Göre Organizasyon Performans ve İş Etüdü Eren YENİGÜN 6/11/2012 Organizasyonun verimliliğini yükselten temel unsurlardan biri olan organizasyonel yapılar literature,

Detaylı

Örgütsel Tasarım-Sorular

Örgütsel Tasarım-Sorular Örgütsel Tasarım-Sorular İşletmeler neden önemlidir? İşletme öğrencisi ne olur? İşletme bölümünde kazandırılmak istenen nedir? Paydaş gözüyle işletme nasıl tanımlanabilir? Yöneticilik doğuştan mı geliyor?

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yönetimin Fonksiyonları Yönetimin Fonksiyonları Yönetim, evrensel bir süreçtir. Örgütün tipi, büyüklüğü ve faaliyet alanı ne olursa olsun belirli bazı fonksiyonların bilinmesi

Detaylı

Türkeli Devlet Hastanesi

Türkeli Devlet Hastanesi Türkeli Devlet Hastanesi 1 YÖNETİM Ticari Faaliyetler Muhasebe Faaliyetleri Teknik Faaliyetler Emniyet Faaliyetleri Finansal Faaliyetler Yönetim Faaliyetleri Planlama Organizasyon Yöneltme Koordinasyon

Detaylı

ÜNİTE - 5 BÜRO ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ

ÜNİTE - 5 BÜRO ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ ÜNİTE - 5 BÜRO ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ Bu üniteye neden çalışmalıyız.! Büro organizasyonu ve yönetiminin işletme içindeki yerini kavrayacak Büro düzenlemesinde yerleşme biçimi, estetik, renk ve müziğin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz?

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? Yönetici - Tartışma Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? 1 Yapılacak bir iş (amaç) Yönetim İşi yapacak kişiler (insan) + kaynaklar Etkin ve verimli olma

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Hastanelerin Tanımı *Hastanelerin Özellikleri *Hastanelerin

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: BDDK.RGTAD.-II.1-8111 03.10.2001 T.BANKALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE Bilindiği üzere, Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

HR- Şemalar Modülü. Kullanıcı Kitabı

HR- Şemalar Modülü. Kullanıcı Kitabı HR- Şemalar Modülü Kullanıcı Kitabı 1 İnsan Kaynakları - Şemalar Modülü Genel Bakış Şemalar modülünde organizasyon modülünde tanımlamış olduğunuz birimler arası ilişkilere göre organizasyon şemasını görüntüleyebilirsiniz.

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

Öğretim Materyali Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı Öğretim Materyali Tasarımı Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekir. Bu sağlanamıyorsa, var olan materyalin uygun hale getirilmesi gerekir.

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Giriş İşletmelerin rakiplerinden tek farklı kaynağı insan dır. Günümüz dünyasının insan kaynağının profili İnsan Kaynakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ DERS 6: İLETİŞİM P. ŞENEL TEKİN-AÜ SHMYO 1 Yöneticilerin başarısı ve organizasyonların etkinliği üzerinde rol oynayan en önemli süreçlerden birisi iletişim (haberleşme) sürecidir.

Detaylı

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir.

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Organizasyonun kullandığı teknoloji, işletme içindeki pek çok sürecin işleyişini etkileyecektir.

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

HAFTA 12 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN ORGANĠZASYONU 2 HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER

HAFTA 12 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN ORGANĠZASYONU 2 HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠNĠN ORGANĠZASYONU 2 HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Organizasyonlarda bölümlere ayırmanın hangi temellere YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON göre yapıldığını öğrenecek, Örgütsel yapı türlerinden

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

KARİYER PLANLAMA Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası

KARİYER PLANLAMA Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası KARİYER PLANLAMA Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Bu doküman ile Netsis İnsan Kaynakları paketinde bulunan Kariyer

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Konu: 3. Örgütlerde Bölümlendirme Sistemleri Ve İş-mevki Tanımları

Konu: 3. Örgütlerde Bölümlendirme Sistemleri Ve İş-mevki Tanımları Konu: 3 Örgütlerde Bölümlendirme Sistemleri Ve İş-mevki Tanımları AMAÇLARIMIZ Örgüt yapısı Örgütlerde bölümlendirme Örgütleri bölümlere ayırma türleri ve Örgüt oluşturmada iş ve mevki tanımlarını yapabilecek

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

Modern Organizasyon Teorisi. Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR

Modern Organizasyon Teorisi. Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR Modern Organizasyon Teorisi Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR Modern Organizasyon Teorisi Sistem Yaklaşımı Durumsallık Yaklaşımı Güncel Yaklaşımlar Sistem Yaklaşımı Biyolog Ludwig Bertalanffy in (1951) Genel

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. M.Hakan KESKİN Hazırlayan Behiye ERYİĞİT

Detaylı

Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır.

Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır. BÜTÇE Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır. İşletme Bütçeleri; planlama fonksiyonunun bir parçası olup, İşletmelerin saptanmış

Detaylı

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi 1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretim ve satışına yönelik olan temel fayda yaratıcı faaliyetler arasında yer almaz? A) Yer faydası yaratma B) Şekil faydası yaratma C) Kâr faydası yaratma

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

HAFTA 14 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE EKĠP ÇALIġMASI HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER

HAFTA 14 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE EKĠP ÇALIġMASI HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON HEDEFLER Bu konunun sonunda, Ekibin ne olduğu ve nasıl oluştuğunu Sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasını Hemşirelik hizmetlerinde ekip çalışmasını öğrenmiş olacaksınız. ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün görev,

Detaylı

ORGANIZASYON TEORILERI

ORGANIZASYON TEORILERI ORGANIZASYON TEORILERI Klasik Organizasyon Teorisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Yönetim Süreci Yaklaşımı Bürokrasi Yaklaşımı Neo-Klasik Organizasyon Teorisi Beşeri İlişkiler Yaklaşımı Beşeri Kaynakları Yönetme

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

YETKİNLİK DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM

YETKİNLİK DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM YETKİNLİK DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM Bu sunum PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 360 DERECE YETKİNLİK DEĞERLENDİRME 360 Derece Değerlendirme

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

HAFTA 1 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YÖNETIMLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR

HAFTA 1 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YÖNETIMLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR YÖNETĠM HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yönetim ve yönetici kavramlarını tanımlayabilme Yönetim faaliyetinin özelliklerini bilme İyi bir yöneticinin özelliklerini ve rollerini bilme Yönetim düzeylerini

Detaylı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı Dök. No: AUZEF-SS-1.2-11 Yayın Tarihi:30.12.2015 Rev No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ İÜ AUZEF süreçlerinin kalite, verimlik ve etkinliğini arttırmak için yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarında

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI Organizasyonsuz yönetici düşünülemez. Organizasyon yöneticinin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı bir araç tır. Organizasyon aynı zamanda,

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Yönetim Planı İş Fikrinin Gerçekleştirilmesi Yönetim Aktiviteleri Örgütsel Yapı Yönetim Planı İşgücü İş Fikrinin Gerçekleştirilmesi Yönetsel İşgücü Yönetim Planı GÖZLEM: Teknik becerilerini

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, İşletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme)

Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme) Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme) Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Örgütlerde Bölümlere Ayırma 2 Örgütlerde Bölümlere Ayırma Proje yöneticisi ile fonksiyonel yönetici arasında ast-üst

Detaylı

Yönetimin Fonksiyonları: Örgütleme (Teşkilatlandırma)

Yönetimin Fonksiyonları: Örgütleme (Teşkilatlandırma) 1 Yönetimin Fonksiyonları: Örgütleme (Teşkilatlandırma) 2 Örgüt (Teşkilat) Belirli bir amacı gerçekleştirmeye çalışan ve ayrı ayrı parçalardan oluşan sistem Örgütlenme Bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirebilmesi

Detaylı

Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim: Standardizasyon ve İşbirliği

Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim: Standardizasyon ve İşbirliği Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim: Standardizasyon ve İşbirliği Yrd. Doç. Dr. Celal GÜLŞEN Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) Müdürü nevsem@gmail.com 1

Detaylı

ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI WORKSHOP U

ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI WORKSHOP U ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI Pek çok insan kaynakları profesyonelinin teorik bilgim tam ancak bir sistemi A dan Z ye kurabileceğ imi zannetmiyorum tarzı yorumları ile sıklıkla

Detaylı

SPOR YÖNETİCİSİ. Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

SPOR YÖNETİCİSİ. Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. TANIM Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TEMEL KAVRAMLAR YÖNETİM YÖNETİM FONKSİYONLARI STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2 YÖNETİM Yönetim, sınırları

Detaylı

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 6. Hafta. Hayrettin ZENGİN Burçak BAŞAK

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 6. Hafta. Hayrettin ZENGİN Burçak BAŞAK ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 6. Hafta Hayrettin ZENGİN Burçak BAŞAK YÖNETİMİN TANIMI, ANLAMI VE YÖNETİM FONKSİYONLARI YÖNETİMİN TANIMI VE ANLAMI Sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi Başkaları vasıtasıyla

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü İÇ KONTROL, EKİP İŞİ Değişimi yönetmek zordur. Ancak daha zor olan, insanları değişimin gerekliliğine inandırabilmek, ikna edebilmektir. İç kontrol çalışmaları da hem kurumsal hem zihinsel bir değişim

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Ülgen & Mirze 2004 Yönetim ve Stratejik Yönetim İşletme Yönetimi Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM Grup Teknolojisi Ve Hücresel Üretim Kavramları Grup teknolojisi oldukça geniş bir kavramdır. Üretim ve endüstri mühendisliği alanlarında

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı