Orhan MATARACI Erkan SERT Tolunay DUVARCI ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orhan MATARACI Erkan SERT Tolunay DUVARCI ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI 03.03.2011 ANTALYA"

Transkript

1 Orhan MATARACI Erkan SERT Tolunay DUVARCI ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

2 KAMUDA YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesinin 2. fıkrasında, kamu kuruluģlarına (Strateji GeliĢtirme BaĢkanlıkları, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlıkları ve strateji geliģtirme ve malî hizmetlere iliģkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler aracılığıyla) yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirme görevi de verilmiģ bulunmaktadır Sayılı Kanunun ikincil mevzuatlarından olan ve 18 ġubat 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde, yönetim bilgi sistemi kapsamında Strateji GeliĢtirme Biriminin görevleri Ģu Ģekilde ifade etmiģtir: a) Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri, varsa ilgili birimlerle iģbirliği içinde yerine getirmek. b) Yönetim bilgi sisteminin geliģtirilmesi çalıģmalarını yürütmek. c) Ġstatistiki kayıt ve kalite kontrol iģlemlerini yapmak. Bu mevzuat hükümleri gereğince, kamu kurumlarının gerekli organizasyonel yapıyı oluģturmak suretiyle, yönetim bilgi sistemi kurma, geliģtirme ve yürütmesi bir zorunluluk haline gelmiģtir.

3 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi olarak; içinde bulunduğumuz bilgi çağının gerekleri doğrultusunda, kurumsal hedeflerimize ulaģabilmek için günümüz koģullarında verilen hizmetlere yönelik kalite standardını yükseltmek, çağdaģ anlamda daha etkin ve verimli kılmak amacıyla, 5018 ve 5436 sayılı Kanunlar ile 2006/9972 sayılı yönetmelik uyarınca belirlenen görevlerimiz kapsamında ÇalıĢmalar baģlatılmıģtır. ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

4 Yönetim Bilgi Sistemleri Daire BaĢkanlığı nın baģlıca yetki görev ve sorumlulukları Ģunlardır: 1.Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri ilgili birimlerle iģbirliği içinde yerine getirmek, 2.Kurumsal e-dönüģüm çalıģmalarına katkı sağlamak, 3.Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı nın biliģim teknolojileri yönetimini sağlamak, 4.Ġdare faaliyetlerine iliģkin bilgi ve veri toplamak, tasnif ve analiz etmek, 5.Yönetim bilgi sistemlerinin geliģtirilmesi çalıģmalarını yürütmek, 6.BaĢkanlık nezdindeki yönetim bilgi sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, 7.DönüĢüm Türkiye Projesi nin yürütülmesine ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulamasına yönelik çalıģmaları Bakanlık nezdinde koordine etmek, 8.Ġstatistiki kayıt ve kalite kontrol iģlemlerini yapmak,

5 9.Ġdarenin yönetimi, hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, 10.TBMM den, BaĢbakanlıktan ve diğer Bakanlıklardan Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile araģtırma, soruģturma, gensoru önergelerini cevaplandırmak, bakanlık görüģünü bildirmek ve gündem dıģı görüģme konularını takip etmek, 11.Strateji GeliĢtirme BaĢkanı tarafından verilecek görevleri yapmak, 12.Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

6 Faaliyet alanı ve kapsamı, hizmet verilen kişi sayısı, hizmet türü farklı olmakla beraber bütün kuruluşların ortak paydadaki hedefi; mali kaynaklarını, projelerini ve insan kaynaklarını en iyi şekilde yönetebilmektir. Karar-destek çözümlerinin güncel bir işleyişi olan Yönetim Bilgi Sistemleri her kurum ve kuruluşun ihtiyacına göre farklı uygulamalar ile kullanılmaktadır. Dikey ve yatay alanda veri toplamak isteyen, var olan verilerini amaca yönelik zenginleştirmek isteyen, mevcut verilerini karar-destek tabanlı bilgiye dönüştürmek isteyen her kuruluş bilişim teknolojilerini kullanarak Yönetim Bilgi Sistemlerini oluşturmak zorundadır. e-bakanlık Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ġnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Yapı Denetim Sistemi Ulusal Afet Yönetim Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi BAKANLIK E-DEVLET PORTALĠNE DOĞRU 6

7 Bir kurumun geleceğine yönelik tüm hedeflerini belirlemeyi amaçlayan kararların verilmesi için bilgisayar sistemleriyle yapılan yardıma yönetim bilgi sistemi denilmektedir. Yönetim Bilgi Sisteminde bilgi işleme sistemi olarak bilgisayarlardan faydalanmasına rağmen, bilgi işleme işinden daha çok yönetime ve idari birimlere bilgi temin etme işinin yapıldığı bir sistemdir. Yönetim bilgi sistemi, genel anlamda, bir kurumun tamamına yönelik karar verme sistemine yardım etme işlemidir. Bu yüzden, YBS bir kurumun karar verme,yönetme ve diğer işlemlerini destekleyecek bilgileri sağlamak için iç içe girmiş bir insan-bilgisayar sistemidir. Yönetim bilgi sisteminin öncelikli amacı, bilgi veya belgeyi doğru zamanda, doğru kişiye, en uygun, en hızlı ve en güvenilir biçimde iletecek sistem ve sistem araçlarını kullanarak hizmet vermektir. ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

8 YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN KAMUYA KATKISI Kurum içinde bilgi akıģı hızlanır, hızlı düģünebilen ve değiģebilen bir organizasyon oluģur. Sorunların tespiti hızlı sağlanır. Çok daha hızlı çözüm sağlanır. Zaman tasarrufu sağlanır. Hizmet kalitesi artar. Gerçek zamanlı raporlama sağlanır. Nitelikli bilgiye dayalı raporlar oluģur. Sistem aracılığıyla bu raporlara her zaman ve her yerden ulaģılır. Flexibility (Esneklik) sağlar. Ölçeklenebilirlik (Kurum büyüdükçe ihtiyaçları karģılama) Entegrasyon hedeflenir. Maliyetleri Azaltmaya(bilgiye eriģimde) yardımcı olur. Kolay bilgi akıģı sağlanır. Sistematik iģ akıģı sağlanır. vs.

9 KURUMSAL KATKI HIZLI ERİŞİM VERİMLİ ÇALIŞMA ORTAK VERİTABANI ENTEGRASYON BİLGİ YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ GÜNCEL VERİ VERİ PAYLAŞIMI HIZLI KARAR ALMA RAPORLAMA KARAR-DESTEK TKGM İLLER BANKASI YİGM TAUGM

10 Neden Bu ÇalıĢmaya(YBS) Ġhtiyaç Duyuldu? Bakanlık ana, bağlı ve ilgili kurumlardan karar-destek amaçlı bilgilere ulaşmak zaman alıyor. Çok farklı bilgi kaynakları var. Bilgiler farklı formatta ve uyuşumsuz. Farklı kaynaktaki bilgileri tek bir noktadan sorgulama,analiz etme, istatistik alma..vb. zorluklar Veri\Bilgiye Erişimde ZAMAN KAZANMA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠ DAHA ETKĠN KULLANMA BĠLGĠYE KOLAY VE STANDART ERĠġĠM BĠLGĠ BANKASI (TEK NOKTADAN ERĠġĠM) KARAR-DESTEK (KURUMSAL HAFIZA) Bilgiye ulaşmada Bilişim teknolojileri yeteri kadar kullanılamıyor. İhtiyaç duyulabilecek bilgilere tek bir noktadan erişilemiyor.

11 ĠĢ Zekası Güncel,doğru ve nitelikli veri altyapısı!

12 KURUMSAL ĠġBĠRLĠĞĠ VE VERĠMLĠ ÇALIġMA PLATFORMU(YBS) NEDĠR? (BAKANLIĞIMIZDA BAġLATILAN PROJE) İşbirliği ve Verimli Çalışma Platformu, Bakanlık ana, bağlı ve ilgili Genel Müdürlüklerdeki faaliyetler kapsamında üretilen verileri tek noktada toplayarak yönetimini sağlamak ve yöneticilere karar-destek anlamında profesyonel raporlamalar, analizler ve sorgulamalar yapma imkanı tanıyan interaktif bir bilgi sistemidir.

13 YBS(ĠVÇ) PROJESĠ Bu sistem bakanlıkta çalışan bütün yöneticilerin karar mekanizmalarını oluşturması için zamanında, doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmasına imkan sağlayacak bir sistem olmakla birlikte hizmet kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Bu nedenle IVÇ, Bakanlığımız kurumsal bilgilerinin bir noktada "Tek Bir Doğru Olmalı" hedefine ulaşmak amacı ile tasarlanarak uygulamaya koyulmuş bir portal çalışmasıdır. Bilgi toplumun da yöneticiler, devlet adamları, politikacılar, vatandaşlar sürekli karar almaktadırlar. İşte önemli olan durum bu kararlar alınırken gerekli bilgiye gerekli zamanda ve gerekli sürede erişebilmektir. Bunun için kurumsal uygun Bilgi Yönetimi süreci gerçekleştirmek gereklidir. Bilgi yönetimi, salt bir enformasyon teknolojisi konusu olmaktan çok öte bir kurumsal kültür sorunudur. Kurumlarda ve toplumda bilgiye önem veren, bilgi çalışanını tanıyan, takdir eden, bilginin paylaşıldıkça büyüdüğünü ve değer kazandığını görebilen ve bilgiyi paylaşanları ve etkili kullananları ödüllendiren bir kültüre ihtiyaç bulunmaktadır. İVÇ nin başarısı pek çok kaynaktan gelen Güncel" veriyi toplayabilmesine yani sürdürülebilir olmasına bağlıdır.

14 YBS(ĠVÇ) PROJESĠ Bugün Karar-Destek Sistemleri çözümleri bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok kuruluşun vazgeçilmez başarı unsuru haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde Kamu sektöründe öngörüsel analizlerin kullanımı ile kurumların stratejilerini en etkin şekilde yönetilebildiği alanlar arasında Bayındırlık, maliye, eğitim, sağlık, enerji vb. yer almaktadır. Bu amaçla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, stratejik hedeflerini en etkin şekilde yönetebilmesi için, Strateji Geliştirme Başkanlığı-Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi tarafından verimliliği artırmak için "İşbirliği ve Verimli Çalışma Platformu- İVÇ" adı altında bir portal geliştirilmiştir. İVÇ portalı, kullanım kolaylığı, mevcut sistemlerle kolay entegre olması, modüler yapısı ile bakanlığın ihtiyaçlarına uygun özel uygulamaların en kısa sürede en uygun maliyet ile geliştirilmesine olanak sağlanarak geliştirilmiş entegre bir bilgi sistemi çalışmasıdır. İVÇ portalı veriden bilgi elde etmenin en etkili yoludur. İVÇ ile bakanlıkta gizli kalan, ortaya çıkmayan önemli bilgiler hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmekte, grafiksel gösterimler ile bilginin kullanımı kolaylaştırılmakta; ilgili yöneticiye, doğru zamanda, doğru ve hızlı bir şekilde bilginin ulaşması sağlanabilmektedir.

15 YBS(ĠVÇ) PROJESĠ Uzmanlar tarafından doğru kişiye doğru zamanda doğru öneriyi ve bilgiyi götürmek amacı ile kullanılan bu portal ile kurumsal olarak alınacak kararlardan önce, yani doğru zamanda bilgiye ulaşılması ve alınacak yanlış kararın engellenmesi amacı ile kullanılması için de yöneticilere önemli katkılar sağlayabilir. İVÇ ile bir başka bakış açısı, bakanlığımıza ait tüm birimlerdeki karar-destek amaçlı verilerin belli bir standartta toplanarak, istatistiksel tekniklerin ve yapay zeka algoritmalarının bir arada kullanılarak verinin bilgiye dönüştürülme sürecidir. Bir başka ifade ile büyük miktarlardaki veriden anlamlı bilgiyi bulmaya yarayan bir sistemdir. Bilgi çağında kuruluşlar için karar destek tabanlı bilginin değeri büyük ölçüde artmış ve artmaya devam etmektedir. Kamu kuruluşlarının kaynaklarında var olan verilere ek olarak, gerek kurum içinden gerekse kurum dışından doğru bir şekilde veri toplaması çok önemli bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Veriden bilgiye uzanan bu süreç kurumlara büyük bir prestij katmakta, karar süreçlerinde belirleyici rol oynamaktadır.

16 YBS(ĠVÇ) PROJESĠ İVÇ sistemi birçok ayrı yer ve kaynaktan gelen veriyi birleştirmekte, analiz etmekte ve güncel, doğru bilgiyi kaynağından sunmaktadır. Günümüzde Doğru ve güncel bilgiye erişimin güç ve entelektüel bir sermaye olması yanında, Bilginin toplanması,güncel tutulması ve hızlı bir şekilde paylaştırılması kurumların prestij göstergesi haline gelmiştir.

17 BAYINDIRLIK VE ĠSKAN ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

18 ÇalıĢma Platformu

19 Merkez(Bakanlık) Business İntelligence Share Point Server Virtual Earth Google Earth-Silverlight Flex- Flash-Search Server Performance Point Server Lokal Bayındırlık ve Ġskan Ġl Müdürlükleri SQL Server Reporting Services Analysis Services integretad Services Microsoft Windows Server * Visual Studio.Net( C#, ASP.net), ActionScript programlama dilleri kullanılmıştır.

20 Birçok seviyeli Devredebilen Yönetim Sistemi Portal Ana Sunucusu Sistem Yöneticileri Üst düzey yönetici Portal Yönetici Portal Memur Portal Portal Yöneticileri Grup Yöneticileri

21

22

23

24 ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ NĠÇĠN,NASIL,. TASARIM BASĠT,UYGULANABĠLĠR, UYGUN MALĠYET UYGULAMA Ülke Geneline YaygınlaĢtırma Ġhtiyaç Analizi Donanım- Sistem Yazılım Pilot Veri Tabanı Sistem Veri ĠletiĢim Alt Test OluĢturma-Veri Merkezi Tasarımı Tasarımı ÇalıĢmalar Ġl Müdürlüklerine Analiz ModellemeYapısı çalıģmaları (Merkezde) Toplama YaygınlaĢtırma Birimler çalıģmaları GörüĢler Ülke Genelinde Bakanlık YBS oluģturma

25 YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ Yönetim Bilgi Sistemleri Merkezi OluĢturuldu. ĠVÇ(ĠĢbirliği ve Verimli ÇalıĢma Portali iģletime alındı. Ġnsan Kaynakları Bilgi Sistemi ĠĢletime alındı yılında Donanım ve iletiģim alt yapısı oluģturularak Yönetim Bilgi Sistemleri Merkezi oluģturuldu.bu kapsamda ayrıca baģkanlığımızda toplantı odası merkezi yapıldı. Sistem merkezi kendi mühendis ve teknik ekipimiz tarafından iģletilmektedir yılında ĠĢbirliği ve Verimli ÇalıĢma Portali oluģturuldu. BaĢlangıç aģamasında özel sektörden eğitim alındıktan sonra baģkanlığımız tarafından tasarlanarak kodlar geliģtirilmiģtir yılında Ġnsan Kaynakları yazılımı TKGM den alınarak bakanlığımıza uyarlanma çalıģması yapıldı yılında Yönetim Bilgi Sistemleri ile yapılan çalıģmalar bakanlığımız birimleri ile değerlendirme çalıģması yapılacaktır. Bu kapsamda mevcut sistemin yeterli olup olmadığı ve yapılması gereken ilave çalıģmaların neler olacağı ortaya koyulacaktır.

26 YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MERKEZĠ

27 Bilgiler Toplandı... STRATEJĠ - MALĠYE ĠLLER BANKASI TAU TKGM BAKANLIK KARAR-DESTEK AMAÇLI VERĠTABANI YAPI ĠġLERĠ

28 VERĠ/BĠLGĠ GĠRĠġĠ /AKTARIMI Form Adı Genel Müdürlük Daire Başkanlığı/Şube Müdürlüğü Veri Toplama Şekli Veri Sayısı Tarih Aralığı Kalan Veri Yüzdesi Parlamento Hizmetleri Formu Bakanlık merkez Strateji Geliştirme Başkanlığı Form İskân Konutları Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Daire Başkanlığı Form Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim Denetim Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Access bağlantısı Yapı Malzemeleri Onaylanmış Kuruluşlar Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Form Yapı Denetim Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Form Yapım İşleri Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü -Mimari Proje Daire Başkanlığı -Plan Proje Daire Başkanlığı -Yapım Proje Daire Başkanlığı Form Proje Bilgileri Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Daire Başkanlığı Form Laboratuar Bilgileri Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Form - - İmar Planlama Formu Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü İmar Planlama Daire Başkanlığı Form Harita Kıyı ve Kenar Daire Başkanlığı Form Stratejik Fiziki Planlama Daire Başkanlığı Access bağlantısı Harita Kıyı ve Kenar Formu Mücavir Alanlar Formu Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Formu Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Daire Başkanlığı Form Yerel Yönetimler Formu Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Kırsal Alanlar ve Yerel Yönetimler Daire Başkanlığı Access bağlantısı İstatistik Listesi Formu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web service Yabancılar İl Bilgisi Listesi Formu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web service Kadastro Bilgileri Formu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web service Takip Edilen İşler Formu İller Bankası Genel Müdürlüğü Web service

29 Rapor ve Grafikler Açıklama Rapor (YAPI - 15) * 1. Türkiye Ġl Bazlı Genel Rapor *İllere ve yıllara göre filtrelenen Bakanlık, ilgili, bağlı kuruluşların faaliyetlerinin listelendiği rapordur. 2.Yatırım Programı Genel Listesi Yıllara göre filtrelenen yatırım programının detaylı listesidir. 3.Yapım Yatırım Programında Geçici Kabulü Yapılan ĠĢler Yıllara göre filtrelenen geçici kabul yapılmış yatırım programı listesidir. 4.Yapım Yatırım Programında Devam Eden ĠĢler Listesi Yıllara göre filtrelenen devam eden işlerin listesidir. 5.Yapım ĠĢleri Genel Ġcmal Yıllara göre filtrelenen tüm işlerin toplam sayılarının listesidir. 6.Yapım Ġhale Talimatı Verilen ĠĢler Yıllara göre filtrelenen ihale talimatı verilen işlerin listesidir. 7.Yatırımcı KuruluĢa Göre Ġhale Talimatı Verilen ĠĢler Yıllara göre filtrelenen yatırım programında ihale talimatı verilen işlerin yatırımcı kuruluşuna göre dağılımlarının listesidir. 8.Yatırımcı KuruluĢa Göre Devam Eden ĠĢler Yıllara göre filtrelenen yatırım programında devam eden işlerin yatırımcı kuruluşuna göre dağılımlarının listesidir. 9.Yatırım Programı Ġcmal Yıllara ve illere göre filtrelenen yatırım programının listesidir. 10.Yatırım Programı Yıllara Göre Dağılımı Yıllara göre filtrelenen il bazında gruplandırılmış yatırım programının listesidir. 11.Yatırım Programı Yıllara Göre Dağılım Ġcmali Yıllara göre filtrelenen sektör bazında gruplandırılmış yatırım programı toplam işlerin listesidir. 12.Yapım ĠĢleri Genel Grafikler Yıllara ve illere göre filtrelenen grafiksel analizlerdir. 13.Yapı Denetim Genel Grafikler Yıllara ve illere göre filtrelenen grafiksel analizlerdir. 14.Yapı Denetim Türkiye Dağılım Grafiği Yıllara göre filtrelenen Türkiye bazındaki grafiksel analizlerdir. 15.Ġskan Konutları Genel Rapor Yıllara ve illere göre gruplandırılmış, iskan konutları dağılımlarının listelendiği rapordur. 16.Ġskan Konutları Yıllara Göre Dağılım Grafiği İskan konutları verilerinin yıllar bazındaki grafiksel analizidir.

30 Rapor ve Grafikler Rapor (TAU-11) Açıklama 17.Mücavir Alanlar Genel Grafikler Yıllara göre filtrelenen grafiksel analizlerdir. 18.Mücavir Alanlar Dağılım Grafiği Yıllar arasındaki değişimlerin görselleştirildiği grafiksel analizdir. 19.Ġmar Planlama Rapor İllere göre filtrelenen iş bazında gruplandırılmış rapordur. 20.Ġmar Planlama Onamaları Dağılımı İllere göre filtrelenen onamaların grafiksel analizidir. 21.Ġmar Planlama Onamaları Türkiye Dağılım Grafiği Yıllara göre Türkiye bazlı onamaların görselleştirildiği grafiksel analizdir. 22.Yerel Yönetimler Yardımlar Genel Rapor İllere göre gruplandırılmış yardımların yıllara göre dağılımının listesidir. 23.Yerel Yönetimler Yardımları Türkiye Dağılım Grafiği Yıllara göre Türkiye bazlı yardımların görselleştirildiği grafiksel analizdir. 24.Yerel Yönetimler Yardımları Dağılımı Grafiği İllere göre filtrelenen yardımların görselleştirildiği grafiksel analizdir. 25.Harita Kıyı ve Kenar Genel Rapor İllere göre filtrelenen onamaların raporudur. 26.Harita Kıyı ve Kenar Onama Dağılım Grafiği İllere göre filtrelenen yıllara göre onama sayısı dağılımına ilişkin grafiksel analizdir. 27.Harita Kıyı ve Kenar Onamaları Türkiye Dağılım Grafiği Onamaların Türkiye genelindeki dağılımını görselleştiren grafiksel analizdir.

31 KURUMSAL BĠLGĠYE AÇILAN KAPI -ĠĢbirliği ve Verimli ÇalıĢma Platformu-

32

33 Sistem(Donanım, Yazılım, Personel, Veri) Alt Yapısı Veri Girişi Parlamento Hizmetleri Genel Müdürlükler için Veri Analiz ve Sorgulama İl Bazlı Raporlar Bütçe Verileri Sorgulama Personel Bilgi Sorgulama Faaliyetler Kütüphane Randevu Sistemi Haber, tanıtım, doküman sunma..vs.

34 YBS PROJESİ KISACA NE YAPIYOR

35

36

37

38

39

40

41 TAU-Yerel Yönetim Krediler

42

43

44 Yapım ĠĢleri Formu

45

46 YABANCILARIN TAŞINMAZLARININ (WEB SERVİSİ KULLANARAK) ONLİNE TAKİBİ MODÜLÜ

47

48

49 PARLEMENTO HĠZMETLERĠ MODÜLÜ

50

51 Anayasanın 98. ve Meclis İçtüzüğü nün 99. Maddeleri gereği; Parlamento Hizmetleri kapsamında Bakanlığımızda, Başbakan ve Bakanlardan bilgi edinmek maksadıyla TBMM Başkanlığı na Milletvekillerince verilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili işlemler yapılmaktadır. Bakanlığımıza TBMM veya Başbakanlık ve diğer bakanlıklar aracılığı ile gelen yazılı ve sözlü soru önergeleri içeriğine göre, bilgi alınacak ilgili birim ve mercilere resmi yazı ile gönderilir. Gönderilen resmi yazıya ilişkin bilgi ve belgeler belirtilen süre içersinde toplanır. Birimimizce değerlendirilen bu bilgiler Bakanlığımızın görüşü olarak Makamın onayına sunulur. Onaylanan yazılı soru önergelerinin cevap metinleri, milletvekillerine iletilmek üzere; TBMM, Başbakanlık veya diğer Bakanlıklara gönderilir. Sözlü soru önergelerinin bilgi notları ise, Bakanımız veya Hükümet Üyesi diğer bir Bakan tarafından gündem sırasına göre TBMM kürsüsünden cevaplandırılır. Söz konusu çalışmalar 2009 yılından itibaren İşbirliği ve Verimli çalışma Platformu-(İVÇ) Portal yazılımı üzerinden Parlamento Modülü ile takip edilmektedir.

52 Sn. Bakanımızın önerge istatistik durumu Önergelerin Mevcut Durumu ve içerikleri En çok önerge veren milletvekillerinin kimler olduğu Önerge veren milletvekillerinin istatistikleri Önergelerin nerelerden geldiği Partilere göre önerge dağılımı.vs.

53 Tespitler. Proje 2008 yılının sonlarında başladı.2009 yılında uygulamaya geçildi. Proje SGB-YBS personeli tarafından geliştirilmiştir. Kodlar bakanlığımıza aittir. YBS(İVÇ)-işbirliği ve Verimli Çalışma Platformu Portal yazılımının bir modülü Parlemento Hizmetleri modülüdür. Parlemento Hizmetleri verileri önceki Bakanlarımız Sn.Zeki Ergezen, Sn.Faruk Özak dönemlerini kapsamaktadır. Parlemento Hizmetleri artık Bakanlığımızda bir otomasyon yazılımı halinde yürütülmektedir.

54 Tespitler. Önergelere ait istatistikler yapılmaktadır. Parlamento Hizmetleri modülü Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Basın Müşavirliğinde kullanılmaktadır. Parlamento Hizmetleri otomatik olarak çeşitli analiz ve sorgular yapmaktadır. Mevcut yazılım Web Tabanlı olduğu için istenildiği takdirde sistem herkese açık olabilir.bilgi kısıtlaması yapılabilir.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 YBS Projesinin istenilen Başarıya ulaşması için öncelikle; Üst Yönetimin Kararlılığına ve Gerekliliğe Olan İnancına, Birimlerin Güncel,doğru Bilgileri Sistemde Tutulmasına, Kurumsal İhtiyaçların ve Hedeflerin Belirlenmiş Olmasına, Kurumun Proje Yönetimi Yaklaşımı İle Sistemin Sürekli Geliştirilmesine, Çözümlerin Teknik Analizlerle Birlikte Katılım Sağlanarak Ortaya Konmasına, YBS Projesinin Kurum İçinde Yeteri Kadar Duyurulması Ve Çalışanların Anlatılmasına(farkındalık), Çözüm Hayata Geçirilerek, Ülke Genelinde Yaygınlaştırmaya, Kazanımların Sürekli Ve Güncel Kılınmasına, YBS Tüm Birimlerin Ortak Veritabanın Olduğunun Benimsenmesine,

65

66 "Tek Bir Doğru Olmalı" hedefinde.

67 amaç - doğru-karar verebilme kapasitesini artırmak

68 TEŞEKKÜRLER

69 YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

70 ĠSKAN KONUTLARI

71

72 2010 YILI İTİBARI İLE; TOPLAM KONUT( 2200 ADET) DEVAM EDEN ĠNġAAT KONUT (385 ADET) BAġLANMAMIġ ĠNġAAT KONUT(1107 ADET ) BĠTEN ĠNġAAT KONUT( 708 ADET)

73

74

75 Ġskan Konutları Formu

76 Ġskan Konutları Formu

77

78 Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim Denetim Formu

79 Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim Denetim Verileri

80 Yapı Malzemeleri OnaylanmıĢ KuruluĢlar Formu

81 Yapı Malzemeleri OnaylanmıĢ KuruluĢlar Verileri

82 Yapı Denetim Formu

83 Yapı Denetim Verileri

84

85 Yapım ĠĢleri Formu

86 Yapım ĠĢleri Verileri

87

88

89

90

91

92

93