Orhan MATARACI Erkan SERT Tolunay DUVARCI ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orhan MATARACI Erkan SERT Tolunay DUVARCI ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI 03.03.2011 ANTALYA"

Transkript

1 Orhan MATARACI Erkan SERT Tolunay DUVARCI ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

2 KAMUDA YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesinin 2. fıkrasında, kamu kuruluģlarına (Strateji GeliĢtirme BaĢkanlıkları, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlıkları ve strateji geliģtirme ve malî hizmetlere iliģkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler aracılığıyla) yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirme görevi de verilmiģ bulunmaktadır Sayılı Kanunun ikincil mevzuatlarından olan ve 18 ġubat 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde, yönetim bilgi sistemi kapsamında Strateji GeliĢtirme Biriminin görevleri Ģu Ģekilde ifade etmiģtir: a) Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri, varsa ilgili birimlerle iģbirliği içinde yerine getirmek. b) Yönetim bilgi sisteminin geliģtirilmesi çalıģmalarını yürütmek. c) Ġstatistiki kayıt ve kalite kontrol iģlemlerini yapmak. Bu mevzuat hükümleri gereğince, kamu kurumlarının gerekli organizasyonel yapıyı oluģturmak suretiyle, yönetim bilgi sistemi kurma, geliģtirme ve yürütmesi bir zorunluluk haline gelmiģtir.

3 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi olarak; içinde bulunduğumuz bilgi çağının gerekleri doğrultusunda, kurumsal hedeflerimize ulaģabilmek için günümüz koģullarında verilen hizmetlere yönelik kalite standardını yükseltmek, çağdaģ anlamda daha etkin ve verimli kılmak amacıyla, 5018 ve 5436 sayılı Kanunlar ile 2006/9972 sayılı yönetmelik uyarınca belirlenen görevlerimiz kapsamında ÇalıĢmalar baģlatılmıģtır. ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

4 Yönetim Bilgi Sistemleri Daire BaĢkanlığı nın baģlıca yetki görev ve sorumlulukları Ģunlardır: 1.Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri ilgili birimlerle iģbirliği içinde yerine getirmek, 2.Kurumsal e-dönüģüm çalıģmalarına katkı sağlamak, 3.Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı nın biliģim teknolojileri yönetimini sağlamak, 4.Ġdare faaliyetlerine iliģkin bilgi ve veri toplamak, tasnif ve analiz etmek, 5.Yönetim bilgi sistemlerinin geliģtirilmesi çalıģmalarını yürütmek, 6.BaĢkanlık nezdindeki yönetim bilgi sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, 7.DönüĢüm Türkiye Projesi nin yürütülmesine ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulamasına yönelik çalıģmaları Bakanlık nezdinde koordine etmek, 8.Ġstatistiki kayıt ve kalite kontrol iģlemlerini yapmak,

5 9.Ġdarenin yönetimi, hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, 10.TBMM den, BaĢbakanlıktan ve diğer Bakanlıklardan Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile araģtırma, soruģturma, gensoru önergelerini cevaplandırmak, bakanlık görüģünü bildirmek ve gündem dıģı görüģme konularını takip etmek, 11.Strateji GeliĢtirme BaĢkanı tarafından verilecek görevleri yapmak, 12.Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

6 Faaliyet alanı ve kapsamı, hizmet verilen kişi sayısı, hizmet türü farklı olmakla beraber bütün kuruluşların ortak paydadaki hedefi; mali kaynaklarını, projelerini ve insan kaynaklarını en iyi şekilde yönetebilmektir. Karar-destek çözümlerinin güncel bir işleyişi olan Yönetim Bilgi Sistemleri her kurum ve kuruluşun ihtiyacına göre farklı uygulamalar ile kullanılmaktadır. Dikey ve yatay alanda veri toplamak isteyen, var olan verilerini amaca yönelik zenginleştirmek isteyen, mevcut verilerini karar-destek tabanlı bilgiye dönüştürmek isteyen her kuruluş bilişim teknolojilerini kullanarak Yönetim Bilgi Sistemlerini oluşturmak zorundadır. e-bakanlık Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ġnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Yapı Denetim Sistemi Ulusal Afet Yönetim Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi BAKANLIK E-DEVLET PORTALĠNE DOĞRU 6

7 Bir kurumun geleceğine yönelik tüm hedeflerini belirlemeyi amaçlayan kararların verilmesi için bilgisayar sistemleriyle yapılan yardıma yönetim bilgi sistemi denilmektedir. Yönetim Bilgi Sisteminde bilgi işleme sistemi olarak bilgisayarlardan faydalanmasına rağmen, bilgi işleme işinden daha çok yönetime ve idari birimlere bilgi temin etme işinin yapıldığı bir sistemdir. Yönetim bilgi sistemi, genel anlamda, bir kurumun tamamına yönelik karar verme sistemine yardım etme işlemidir. Bu yüzden, YBS bir kurumun karar verme,yönetme ve diğer işlemlerini destekleyecek bilgileri sağlamak için iç içe girmiş bir insan-bilgisayar sistemidir. Yönetim bilgi sisteminin öncelikli amacı, bilgi veya belgeyi doğru zamanda, doğru kişiye, en uygun, en hızlı ve en güvenilir biçimde iletecek sistem ve sistem araçlarını kullanarak hizmet vermektir. ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

8 YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN KAMUYA KATKISI Kurum içinde bilgi akıģı hızlanır, hızlı düģünebilen ve değiģebilen bir organizasyon oluģur. Sorunların tespiti hızlı sağlanır. Çok daha hızlı çözüm sağlanır. Zaman tasarrufu sağlanır. Hizmet kalitesi artar. Gerçek zamanlı raporlama sağlanır. Nitelikli bilgiye dayalı raporlar oluģur. Sistem aracılığıyla bu raporlara her zaman ve her yerden ulaģılır. Flexibility (Esneklik) sağlar. Ölçeklenebilirlik (Kurum büyüdükçe ihtiyaçları karģılama) Entegrasyon hedeflenir. Maliyetleri Azaltmaya(bilgiye eriģimde) yardımcı olur. Kolay bilgi akıģı sağlanır. Sistematik iģ akıģı sağlanır. vs.

9 KURUMSAL KATKI HIZLI ERİŞİM VERİMLİ ÇALIŞMA ORTAK VERİTABANI ENTEGRASYON BİLGİ YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ GÜNCEL VERİ VERİ PAYLAŞIMI HIZLI KARAR ALMA RAPORLAMA KARAR-DESTEK TKGM İLLER BANKASI YİGM TAUGM

10 Neden Bu ÇalıĢmaya(YBS) Ġhtiyaç Duyuldu? Bakanlık ana, bağlı ve ilgili kurumlardan karar-destek amaçlı bilgilere ulaşmak zaman alıyor. Çok farklı bilgi kaynakları var. Bilgiler farklı formatta ve uyuşumsuz. Farklı kaynaktaki bilgileri tek bir noktadan sorgulama,analiz etme, istatistik alma..vb. zorluklar Veri\Bilgiye Erişimde ZAMAN KAZANMA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠ DAHA ETKĠN KULLANMA BĠLGĠYE KOLAY VE STANDART ERĠġĠM BĠLGĠ BANKASI (TEK NOKTADAN ERĠġĠM) KARAR-DESTEK (KURUMSAL HAFIZA) Bilgiye ulaşmada Bilişim teknolojileri yeteri kadar kullanılamıyor. İhtiyaç duyulabilecek bilgilere tek bir noktadan erişilemiyor.

11 ĠĢ Zekası Güncel,doğru ve nitelikli veri altyapısı!

12 KURUMSAL ĠġBĠRLĠĞĠ VE VERĠMLĠ ÇALIġMA PLATFORMU(YBS) NEDĠR? (BAKANLIĞIMIZDA BAġLATILAN PROJE) İşbirliği ve Verimli Çalışma Platformu, Bakanlık ana, bağlı ve ilgili Genel Müdürlüklerdeki faaliyetler kapsamında üretilen verileri tek noktada toplayarak yönetimini sağlamak ve yöneticilere karar-destek anlamında profesyonel raporlamalar, analizler ve sorgulamalar yapma imkanı tanıyan interaktif bir bilgi sistemidir.

13 YBS(ĠVÇ) PROJESĠ Bu sistem bakanlıkta çalışan bütün yöneticilerin karar mekanizmalarını oluşturması için zamanında, doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmasına imkan sağlayacak bir sistem olmakla birlikte hizmet kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Bu nedenle IVÇ, Bakanlığımız kurumsal bilgilerinin bir noktada "Tek Bir Doğru Olmalı" hedefine ulaşmak amacı ile tasarlanarak uygulamaya koyulmuş bir portal çalışmasıdır. Bilgi toplumun da yöneticiler, devlet adamları, politikacılar, vatandaşlar sürekli karar almaktadırlar. İşte önemli olan durum bu kararlar alınırken gerekli bilgiye gerekli zamanda ve gerekli sürede erişebilmektir. Bunun için kurumsal uygun Bilgi Yönetimi süreci gerçekleştirmek gereklidir. Bilgi yönetimi, salt bir enformasyon teknolojisi konusu olmaktan çok öte bir kurumsal kültür sorunudur. Kurumlarda ve toplumda bilgiye önem veren, bilgi çalışanını tanıyan, takdir eden, bilginin paylaşıldıkça büyüdüğünü ve değer kazandığını görebilen ve bilgiyi paylaşanları ve etkili kullananları ödüllendiren bir kültüre ihtiyaç bulunmaktadır. İVÇ nin başarısı pek çok kaynaktan gelen Güncel" veriyi toplayabilmesine yani sürdürülebilir olmasına bağlıdır.

14 YBS(ĠVÇ) PROJESĠ Bugün Karar-Destek Sistemleri çözümleri bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok kuruluşun vazgeçilmez başarı unsuru haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde Kamu sektöründe öngörüsel analizlerin kullanımı ile kurumların stratejilerini en etkin şekilde yönetilebildiği alanlar arasında Bayındırlık, maliye, eğitim, sağlık, enerji vb. yer almaktadır. Bu amaçla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, stratejik hedeflerini en etkin şekilde yönetebilmesi için, Strateji Geliştirme Başkanlığı-Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi tarafından verimliliği artırmak için "İşbirliği ve Verimli Çalışma Platformu- İVÇ" adı altında bir portal geliştirilmiştir. İVÇ portalı, kullanım kolaylığı, mevcut sistemlerle kolay entegre olması, modüler yapısı ile bakanlığın ihtiyaçlarına uygun özel uygulamaların en kısa sürede en uygun maliyet ile geliştirilmesine olanak sağlanarak geliştirilmiş entegre bir bilgi sistemi çalışmasıdır. İVÇ portalı veriden bilgi elde etmenin en etkili yoludur. İVÇ ile bakanlıkta gizli kalan, ortaya çıkmayan önemli bilgiler hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmekte, grafiksel gösterimler ile bilginin kullanımı kolaylaştırılmakta; ilgili yöneticiye, doğru zamanda, doğru ve hızlı bir şekilde bilginin ulaşması sağlanabilmektedir.

15 YBS(ĠVÇ) PROJESĠ Uzmanlar tarafından doğru kişiye doğru zamanda doğru öneriyi ve bilgiyi götürmek amacı ile kullanılan bu portal ile kurumsal olarak alınacak kararlardan önce, yani doğru zamanda bilgiye ulaşılması ve alınacak yanlış kararın engellenmesi amacı ile kullanılması için de yöneticilere önemli katkılar sağlayabilir. İVÇ ile bir başka bakış açısı, bakanlığımıza ait tüm birimlerdeki karar-destek amaçlı verilerin belli bir standartta toplanarak, istatistiksel tekniklerin ve yapay zeka algoritmalarının bir arada kullanılarak verinin bilgiye dönüştürülme sürecidir. Bir başka ifade ile büyük miktarlardaki veriden anlamlı bilgiyi bulmaya yarayan bir sistemdir. Bilgi çağında kuruluşlar için karar destek tabanlı bilginin değeri büyük ölçüde artmış ve artmaya devam etmektedir. Kamu kuruluşlarının kaynaklarında var olan verilere ek olarak, gerek kurum içinden gerekse kurum dışından doğru bir şekilde veri toplaması çok önemli bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Veriden bilgiye uzanan bu süreç kurumlara büyük bir prestij katmakta, karar süreçlerinde belirleyici rol oynamaktadır.

16 YBS(ĠVÇ) PROJESĠ İVÇ sistemi birçok ayrı yer ve kaynaktan gelen veriyi birleştirmekte, analiz etmekte ve güncel, doğru bilgiyi kaynağından sunmaktadır. Günümüzde Doğru ve güncel bilgiye erişimin güç ve entelektüel bir sermaye olması yanında, Bilginin toplanması,güncel tutulması ve hızlı bir şekilde paylaştırılması kurumların prestij göstergesi haline gelmiştir.

17 BAYINDIRLIK VE ĠSKAN ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI ANTALYA

18 ÇalıĢma Platformu

19 Merkez(Bakanlık) Business İntelligence Share Point Server Virtual Earth Google Earth-Silverlight Flex- Flash-Search Server Performance Point Server Lokal Bayındırlık ve Ġskan Ġl Müdürlükleri SQL Server Reporting Services Analysis Services integretad Services Microsoft Windows Server * Visual Studio.Net( C#, ASP.net), ActionScript programlama dilleri kullanılmıştır.

20 Birçok seviyeli Devredebilen Yönetim Sistemi Portal Ana Sunucusu Sistem Yöneticileri Üst düzey yönetici Portal Yönetici Portal Memur Portal Portal Yöneticileri Grup Yöneticileri

21

22

23

24 ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ NĠÇĠN,NASIL,. TASARIM BASĠT,UYGULANABĠLĠR, UYGUN MALĠYET UYGULAMA Ülke Geneline YaygınlaĢtırma Ġhtiyaç Analizi Donanım- Sistem Yazılım Pilot Veri Tabanı Sistem Veri ĠletiĢim Alt Test OluĢturma-Veri Merkezi Tasarımı Tasarımı ÇalıĢmalar Ġl Müdürlüklerine Analiz ModellemeYapısı çalıģmaları (Merkezde) Toplama YaygınlaĢtırma Birimler çalıģmaları GörüĢler Ülke Genelinde Bakanlık YBS oluģturma

25 YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ Yönetim Bilgi Sistemleri Merkezi OluĢturuldu. ĠVÇ(ĠĢbirliği ve Verimli ÇalıĢma Portali iģletime alındı. Ġnsan Kaynakları Bilgi Sistemi ĠĢletime alındı yılında Donanım ve iletiģim alt yapısı oluģturularak Yönetim Bilgi Sistemleri Merkezi oluģturuldu.bu kapsamda ayrıca baģkanlığımızda toplantı odası merkezi yapıldı. Sistem merkezi kendi mühendis ve teknik ekipimiz tarafından iģletilmektedir yılında ĠĢbirliği ve Verimli ÇalıĢma Portali oluģturuldu. BaĢlangıç aģamasında özel sektörden eğitim alındıktan sonra baģkanlığımız tarafından tasarlanarak kodlar geliģtirilmiģtir yılında Ġnsan Kaynakları yazılımı TKGM den alınarak bakanlığımıza uyarlanma çalıģması yapıldı yılında Yönetim Bilgi Sistemleri ile yapılan çalıģmalar bakanlığımız birimleri ile değerlendirme çalıģması yapılacaktır. Bu kapsamda mevcut sistemin yeterli olup olmadığı ve yapılması gereken ilave çalıģmaların neler olacağı ortaya koyulacaktır.

26 YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MERKEZĠ

27 Bilgiler Toplandı... STRATEJĠ - MALĠYE ĠLLER BANKASI TAU TKGM BAKANLIK KARAR-DESTEK AMAÇLI VERĠTABANI YAPI ĠġLERĠ

28 VERĠ/BĠLGĠ GĠRĠġĠ /AKTARIMI Form Adı Genel Müdürlük Daire Başkanlığı/Şube Müdürlüğü Veri Toplama Şekli Veri Sayısı Tarih Aralığı Kalan Veri Yüzdesi Parlamento Hizmetleri Formu Bakanlık merkez Strateji Geliştirme Başkanlığı Form İskân Konutları Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Daire Başkanlığı Form Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim Denetim Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Access bağlantısı Yapı Malzemeleri Onaylanmış Kuruluşlar Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Form Yapı Denetim Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Form Yapım İşleri Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü -Mimari Proje Daire Başkanlığı -Plan Proje Daire Başkanlığı -Yapım Proje Daire Başkanlığı Form Proje Bilgileri Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Daire Başkanlığı Form Laboratuar Bilgileri Formu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Form - - İmar Planlama Formu Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü İmar Planlama Daire Başkanlığı Form Harita Kıyı ve Kenar Daire Başkanlığı Form Stratejik Fiziki Planlama Daire Başkanlığı Access bağlantısı Harita Kıyı ve Kenar Formu Mücavir Alanlar Formu Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Formu Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Daire Başkanlığı Form Yerel Yönetimler Formu Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Kırsal Alanlar ve Yerel Yönetimler Daire Başkanlığı Access bağlantısı İstatistik Listesi Formu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web service Yabancılar İl Bilgisi Listesi Formu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web service Kadastro Bilgileri Formu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web service Takip Edilen İşler Formu İller Bankası Genel Müdürlüğü Web service

29 Rapor ve Grafikler Açıklama Rapor (YAPI - 15) * 1. Türkiye Ġl Bazlı Genel Rapor *İllere ve yıllara göre filtrelenen Bakanlık, ilgili, bağlı kuruluşların faaliyetlerinin listelendiği rapordur. 2.Yatırım Programı Genel Listesi Yıllara göre filtrelenen yatırım programının detaylı listesidir. 3.Yapım Yatırım Programında Geçici Kabulü Yapılan ĠĢler Yıllara göre filtrelenen geçici kabul yapılmış yatırım programı listesidir. 4.Yapım Yatırım Programında Devam Eden ĠĢler Listesi Yıllara göre filtrelenen devam eden işlerin listesidir. 5.Yapım ĠĢleri Genel Ġcmal Yıllara göre filtrelenen tüm işlerin toplam sayılarının listesidir. 6.Yapım Ġhale Talimatı Verilen ĠĢler Yıllara göre filtrelenen ihale talimatı verilen işlerin listesidir. 7.Yatırımcı KuruluĢa Göre Ġhale Talimatı Verilen ĠĢler Yıllara göre filtrelenen yatırım programında ihale talimatı verilen işlerin yatırımcı kuruluşuna göre dağılımlarının listesidir. 8.Yatırımcı KuruluĢa Göre Devam Eden ĠĢler Yıllara göre filtrelenen yatırım programında devam eden işlerin yatırımcı kuruluşuna göre dağılımlarının listesidir. 9.Yatırım Programı Ġcmal Yıllara ve illere göre filtrelenen yatırım programının listesidir. 10.Yatırım Programı Yıllara Göre Dağılımı Yıllara göre filtrelenen il bazında gruplandırılmış yatırım programının listesidir. 11.Yatırım Programı Yıllara Göre Dağılım Ġcmali Yıllara göre filtrelenen sektör bazında gruplandırılmış yatırım programı toplam işlerin listesidir. 12.Yapım ĠĢleri Genel Grafikler Yıllara ve illere göre filtrelenen grafiksel analizlerdir. 13.Yapı Denetim Genel Grafikler Yıllara ve illere göre filtrelenen grafiksel analizlerdir. 14.Yapı Denetim Türkiye Dağılım Grafiği Yıllara göre filtrelenen Türkiye bazındaki grafiksel analizlerdir. 15.Ġskan Konutları Genel Rapor Yıllara ve illere göre gruplandırılmış, iskan konutları dağılımlarının listelendiği rapordur. 16.Ġskan Konutları Yıllara Göre Dağılım Grafiği İskan konutları verilerinin yıllar bazındaki grafiksel analizidir.

30 Rapor ve Grafikler Rapor (TAU-11) Açıklama 17.Mücavir Alanlar Genel Grafikler Yıllara göre filtrelenen grafiksel analizlerdir. 18.Mücavir Alanlar Dağılım Grafiği Yıllar arasındaki değişimlerin görselleştirildiği grafiksel analizdir. 19.Ġmar Planlama Rapor İllere göre filtrelenen iş bazında gruplandırılmış rapordur. 20.Ġmar Planlama Onamaları Dağılımı İllere göre filtrelenen onamaların grafiksel analizidir. 21.Ġmar Planlama Onamaları Türkiye Dağılım Grafiği Yıllara göre Türkiye bazlı onamaların görselleştirildiği grafiksel analizdir. 22.Yerel Yönetimler Yardımlar Genel Rapor İllere göre gruplandırılmış yardımların yıllara göre dağılımının listesidir. 23.Yerel Yönetimler Yardımları Türkiye Dağılım Grafiği Yıllara göre Türkiye bazlı yardımların görselleştirildiği grafiksel analizdir. 24.Yerel Yönetimler Yardımları Dağılımı Grafiği İllere göre filtrelenen yardımların görselleştirildiği grafiksel analizdir. 25.Harita Kıyı ve Kenar Genel Rapor İllere göre filtrelenen onamaların raporudur. 26.Harita Kıyı ve Kenar Onama Dağılım Grafiği İllere göre filtrelenen yıllara göre onama sayısı dağılımına ilişkin grafiksel analizdir. 27.Harita Kıyı ve Kenar Onamaları Türkiye Dağılım Grafiği Onamaların Türkiye genelindeki dağılımını görselleştiren grafiksel analizdir.

31 KURUMSAL BĠLGĠYE AÇILAN KAPI -ĠĢbirliği ve Verimli ÇalıĢma Platformu-

32

33 Sistem(Donanım, Yazılım, Personel, Veri) Alt Yapısı Veri Girişi Parlamento Hizmetleri Genel Müdürlükler için Veri Analiz ve Sorgulama İl Bazlı Raporlar Bütçe Verileri Sorgulama Personel Bilgi Sorgulama Faaliyetler Kütüphane Randevu Sistemi Haber, tanıtım, doküman sunma..vs.

34 YBS PROJESİ KISACA NE YAPIYOR

35

36

37

38

39

40

41 TAU-Yerel Yönetim Krediler

42

43

44 Yapım ĠĢleri Formu

45

46 YABANCILARIN TAŞINMAZLARININ (WEB SERVİSİ KULLANARAK) ONLİNE TAKİBİ MODÜLÜ

47

48

49 PARLEMENTO HĠZMETLERĠ MODÜLÜ

50

51 Anayasanın 98. ve Meclis İçtüzüğü nün 99. Maddeleri gereği; Parlamento Hizmetleri kapsamında Bakanlığımızda, Başbakan ve Bakanlardan bilgi edinmek maksadıyla TBMM Başkanlığı na Milletvekillerince verilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili işlemler yapılmaktadır. Bakanlığımıza TBMM veya Başbakanlık ve diğer bakanlıklar aracılığı ile gelen yazılı ve sözlü soru önergeleri içeriğine göre, bilgi alınacak ilgili birim ve mercilere resmi yazı ile gönderilir. Gönderilen resmi yazıya ilişkin bilgi ve belgeler belirtilen süre içersinde toplanır. Birimimizce değerlendirilen bu bilgiler Bakanlığımızın görüşü olarak Makamın onayına sunulur. Onaylanan yazılı soru önergelerinin cevap metinleri, milletvekillerine iletilmek üzere; TBMM, Başbakanlık veya diğer Bakanlıklara gönderilir. Sözlü soru önergelerinin bilgi notları ise, Bakanımız veya Hükümet Üyesi diğer bir Bakan tarafından gündem sırasına göre TBMM kürsüsünden cevaplandırılır. Söz konusu çalışmalar 2009 yılından itibaren İşbirliği ve Verimli çalışma Platformu-(İVÇ) Portal yazılımı üzerinden Parlamento Modülü ile takip edilmektedir.

52 Sn. Bakanımızın önerge istatistik durumu Önergelerin Mevcut Durumu ve içerikleri En çok önerge veren milletvekillerinin kimler olduğu Önerge veren milletvekillerinin istatistikleri Önergelerin nerelerden geldiği Partilere göre önerge dağılımı.vs.

53 Tespitler. Proje 2008 yılının sonlarında başladı.2009 yılında uygulamaya geçildi. Proje SGB-YBS personeli tarafından geliştirilmiştir. Kodlar bakanlığımıza aittir. YBS(İVÇ)-işbirliği ve Verimli Çalışma Platformu Portal yazılımının bir modülü Parlemento Hizmetleri modülüdür. Parlemento Hizmetleri verileri önceki Bakanlarımız Sn.Zeki Ergezen, Sn.Faruk Özak dönemlerini kapsamaktadır. Parlemento Hizmetleri artık Bakanlığımızda bir otomasyon yazılımı halinde yürütülmektedir.

54 Tespitler. Önergelere ait istatistikler yapılmaktadır. Parlamento Hizmetleri modülü Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Basın Müşavirliğinde kullanılmaktadır. Parlamento Hizmetleri otomatik olarak çeşitli analiz ve sorgular yapmaktadır. Mevcut yazılım Web Tabanlı olduğu için istenildiği takdirde sistem herkese açık olabilir.bilgi kısıtlaması yapılabilir.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 YBS Projesinin istenilen Başarıya ulaşması için öncelikle; Üst Yönetimin Kararlılığına ve Gerekliliğe Olan İnancına, Birimlerin Güncel,doğru Bilgileri Sistemde Tutulmasına, Kurumsal İhtiyaçların ve Hedeflerin Belirlenmiş Olmasına, Kurumun Proje Yönetimi Yaklaşımı İle Sistemin Sürekli Geliştirilmesine, Çözümlerin Teknik Analizlerle Birlikte Katılım Sağlanarak Ortaya Konmasına, YBS Projesinin Kurum İçinde Yeteri Kadar Duyurulması Ve Çalışanların Anlatılmasına(farkındalık), Çözüm Hayata Geçirilerek, Ülke Genelinde Yaygınlaştırmaya, Kazanımların Sürekli Ve Güncel Kılınmasına, YBS Tüm Birimlerin Ortak Veritabanın Olduğunun Benimsenmesine,

65

66 "Tek Bir Doğru Olmalı" hedefinde.

67 amaç - doğru-karar verebilme kapasitesini artırmak

68 TEŞEKKÜRLER

69 YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

70 ĠSKAN KONUTLARI

71

72 2010 YILI İTİBARI İLE; TOPLAM KONUT( 2200 ADET) DEVAM EDEN ĠNġAAT KONUT (385 ADET) BAġLANMAMIġ ĠNġAAT KONUT(1107 ADET ) BĠTEN ĠNġAAT KONUT( 708 ADET)

73

74

75 Ġskan Konutları Formu

76 Ġskan Konutları Formu

77

78 Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim Denetim Formu

79 Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim Denetim Verileri

80 Yapı Malzemeleri OnaylanmıĢ KuruluĢlar Formu

81 Yapı Malzemeleri OnaylanmıĢ KuruluĢlar Verileri

82 Yapı Denetim Formu

83 Yapı Denetim Verileri

84

85 Yapım ĠĢleri Formu

86 Yapım ĠĢleri Verileri

87

88

89

90

91

92

93

INFORMATION BASED MANAGEMENT PRACTICES OF PUBLIC WORKS AND SETTLEMENT MINISTRY Cooperation and Efficiency Portal

INFORMATION BASED MANAGEMENT PRACTICES OF PUBLIC WORKS AND SETTLEMENT MINISTRY Cooperation and Efficiency Portal TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI'NDA BİLGİYE DAYALI YÖNETİM UYGULAMALARI İşbirliği ve

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI TANITIM DOKÜMANI EXECUSELECT - ONLİNE İŞE ALIM VE ADAY VERİTABANI SİSTEMİ Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı günümüz piyasa şartlarında, iş akışının

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ

ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ Üniversite Bilgi Sistemleri Proje Grubu 1998 Yılında Ege Üniversitesinin Personel ve Öğrenci işleri yazılımları ile başlandı. 2006 Yılında 11 üniversiteye hizmet veren 8 kişilik

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETĠM SĠSTEMĠ WEB SAYFASI

T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETĠM SĠSTEMĠ WEB SAYFASI T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETĠM SĠSTEMĠ WEB SAYFASI Yapı Denetim Sistemi Kullanıcıları Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri Yapı Denetim Kuruluşları Denetçiler,

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V.

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. SUNUM İÇERİĞİ SAYS Nedir? Yapılan Çalışmalar Sit Alanlarının Türkiye Genelinde Durumu /Proje Çıktıları Karşılaşılan Sorunlar Sistemin Faydaları Hedefler 1 Kaç tane

Detaylı

KoçSistem. İK Uygulaması

KoçSistem. İK Uygulaması KoçSistem İK Uygulaması 444 0 262 www.kocsistem.com.tr İK Uygulaması nedir? İnsan kaynakları ekiplerinin işe alım sürecinden başlayarak, tüm insan kaynakları fonksiyonlarında uçtan uca çözüm üretebilen

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Daire BaĢkanlığı. Sinan DEMĠR

T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Daire BaĢkanlığı. Sinan DEMĠR T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Daire BaĢkanlığı Sinan DEMĠR AFET YÖNETĠMĠNĠN TEMEL AġAMALARI Zarar Azaltma Hazırlık AFET Müdahale ĠyileĢtirme AFET YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için 2 Biz Kimiz? Artı Metrik Bilişim Teknolojileri, iş yerlerinde sağlığın ve güvenliğin korunması, geliştirilmesi, işe bağlı hastalık ve kazaların

Detaylı

BiliĢimde Türkiye e-dönüşüm STRATEJİSİ Reha DENEMEC Ankara Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Ar-Ge) 17 ġubat 2010

BiliĢimde Türkiye e-dönüşüm STRATEJİSİ Reha DENEMEC Ankara Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Ar-Ge) 17 ġubat 2010 BiliĢimde Türkiye e-dönüşüm STRATEJİSİ Reha DENEMEC Ankara Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Ar-Ge) 17 ġubat 2010 Dünya BiliĢim Harcamaları Milyon $ 2008 Kişisel Bilgisayarlar 242,7 Diğer

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

LOGO NETSİS 3 ENTEGRE FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

LOGO NETSİS 3 ENTEGRE FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. LOGO NETSİS 3 ENTEGRE FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI

Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI GİRİŞ Alpata Yazılım, müşterilerine yeni bin yılda çağdaş teknolojilerle daha iyi hizmetler üretmek amacı ile, farklı bir vizyon ve yapılanma düşüncesinden hareketle

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 05/ 02/ 2010 2010 / 34 meclis toplantısında alınan 34 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 34: Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 5393 Sayılı Kanununun

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulaması. 1 of 36

Kentsel Dönüşüm Uygulaması. 1 of 36 Kentsel Dönüşüm Uygulaması 1 of 36 12 Adımla Kentsel Dönüşüm Proje İhaleye İNTERAKTİF KENT REHPERİ Çıkar UYGULAMASI Bakanlık Projeyi Onaylar Bölgenin Panoramik Çekimi Yapılır Kentsel Dönüşüm Raporu Bakanlığa

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN*

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN* HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET Yahya ARIKAN* Dünyadaki baş döndürücü gelişim ve değişim içinde, teknoloji, hayatımıza ve mesleğimize birebir etkisi anlamında ise e-devlet uygulamaları

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) GİRİŞ UKAY İÇİN YASAL DAYANAK Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi (2010-2012) Ekonomi

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI

VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI Veritabanı Programlama Nedir Veritabanı programlama aslında mimari oluşturabilme ve optimize sorgu yazabilme becerisidir. Bir veritabanı uzmanının temel görevi; yazılımcılar

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Teknik Alt Yapı Microsoft Visual Studio Asp.Net C# Oracle Veritabanı Framework 2 Genel Özellikler Tamamen Web Tabanlı Modüler yapıya sahip Detaylı yetkilendirme yapılabiliyor

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? Dr. Ü. Gül Erdem S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Amaç Bilgi sistemi nedir? Hastane bilgi sistemi nedir?

Detaylı