Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği"

Transkript

1 Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1

2 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2

3 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3

4 ÇağdaĢ Eğitim Modelleri Çoklu Zekaya Dayalı Öğrenme Modeli Bağımsızlık SavaĢı (ġarkılar, Haritalar, AntlaĢmalar) Proje Tabanlı Öğrenme Modeli Etkin Öğrenme (High Scope) Eğitim Modeli AraĢtırma 4

5 Öğretme mi? - Öğrenme mi? Öğretme, içinden su akıtılmak istenen ama üzerinde delikler bulunan bir boru gibidir. Nasıl ki bu delikler bulunduğu sürece su akıtılamazsa, öğretme olgusu devam ettiği sürece öğrenme olgusu da meydana gelemez. Öğrenme ise, parmak izleri gibi kiģiye özgüdür. Herkesin farklı öğrenme biçimleri vardır. Farklı kiģiler farklı konuları farklı biçimlerde öğrenmektedirler. 5

6 ÇağdaĢ Eğitimde Öğretmenin Rolü Paulo Freire Rehber 6

7 Öğretmenlerde bulunması gereken beceriler : ISTE (International Society for Technology in Education) Teknoloji okuryazarı olmak; Öğremen ortamları düzenlemek Mesleki geliģeleri izleyebilmek MeslektaĢları ile iģbirliği yapabilmek Mesleki geliģmeleri izleyebilmek ve deneyimlerini paylaģmak için meslektaģları ile (interneti de kullanarak) iģbirliği yapabilmek Öğrencilerine bilgiye ulaģma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandıracak öğrenme ortamları düzenleyebilmek, 7

8 ÇağdaĢ Eğitimde Okul Kütüphanesi; Bilgi Okuryazarı; Etkin Okuyucular; Etik değerlere saygı duyan; 8

9 Dewey -1924! John Dewey her okul faal bir kütüphane merkezi olmalı, her binanın inģaasından evvel plan yapılırken kütüphane salonu düģünülmelidir 9

10 Prof. Dr. Kate V. Wofford 1951! Bana okulunuzdan bahsediyorsunuz; öğretmenlerinizin iyi birer öğretici ve bilgili kimseler olduğunu söylemek istiyor, öğrencilerinizin kendilerine verilen vazifeleri iyi yaptıklarını, okulun senede Ģu kadar mezun verdiğini rakam ve istatistiklere dayanarak izah etmeye çalıģıyorsunuz. Bütün bunların doğru olduğuna inanabilmem için bana okulunuzun haftalık ders programını verin, beni kütüphanenize götürün. Eğer okul kütüphanesinin çalıģma programı okul programını tamamlıyorsa; kütüphaneciniz okul programına vakıf, okutmayı bilen bir kimse ise, haftalık çalıģma programının baģarılı bir Ģekilde tatbik edilebilmesi için öğretmen, kütüphaneci ve öğrenciler müģtereken çalıģmasını biliyorsa iģte o zaman söylediklerinizi değerlendirir ve inanırım. 10

11 OKULUNUZDA ÇOK ĠYĠ KAYNAKLARA SAHĠP BĠR KÜTÜPHANENĠZ OLSA NELER YAPARDINIZ? 11

12 Öğretmen-Kütüphaneci ĠĢbirliği: Neden? Farklı uzmanlık alanları Nasıl? ĠĢbirliğini mümkün kılan faktörler: Müdür/Akademik BaĢkan Öğretmenlerin eğitimleri Öğretmen YetiĢtiren Eğitim Programları Öğretmen okulları Eğitim fakülteleri 12

13 Okul kütüphanecisi: Bilgi Kaynaklarının çeģitliliği (elektronik, kitap, gazete vb.) Öğretmen Konular; Müfredat + Bilgi Kaynakları = Etkin Öğrenme 13

14 Temel Hedef: Öğrenci baģarısını artırmak Konu ile ilgili araģtırmalar göstermektedir ki; öğrencinin akademik baģarısı ile okul kütüphanecisi ile öğretmen arasındaki iģbirliğinin iliģkisi vardır. 14

15 Müfredat Programı ÇalıĢmaları ĠġBĠRLĠĞĠ=ENTEGRASYON Planlama Düzenleme Değerlendirme Programda amaçlar, stratejiler, kullanılacak kaynaklar, ulaģılmak istenen nokta ve ders ve kütüphane programı arasındaki yatay/dikey iliģkiler açıkça ortaya konmalıdır. Ders Programları oluģturma sürecinde; Proje çalıģmalarında; Yıllık/Dönemlik ödevlerin belirlenmesinde kütüphaneci ve öğretmen birlikte çalıģmalıdır. 15

16 Aralık Süre UNIT: ÖĞRENİM YILI ÜNİTE PLANI Tarih Hafta Dönem Sayısı Konular Amaçlar 2 Kaynak bulma, farklı kaynaklardan not alma *Farklı kaynaklarda yer alan kaynakları bulma ve ulaşma *Bilginin güvenilirliğinin ve araştırma konusuyla olan ilişkisinin araştırılması *Not alma *Aktarma *Sentez yapma *MLA kullanarak Kaynakça hazırlama Öğrenme Öretme Yöntemi Anlatım Araştırma Not Alma Araç ve Gereçler *Kağıt *Kütüphane Programı *Basılı kaynaklar *Veri tabanları Web sayfaları Değerlendirm e Hangi Departman L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Amaçlar Yöntem Kaynaklar Sonuç (Öğrenci... davranışını kazanacaktır. Kütüphane kullanımı Kitapların ve dergilerin yerleşiminin incelenmesi. Nasıl ödünç kaynak alınacağı,. Kitaplar Dergiler, DVD ler vb. Kütüphane düzenli bırakma, ödünç aldıkları kitapların sorumluluğunu üstlenme becerisi. 16

17 Kütüphane Dersleri; AraĢtırma Teknikleri Ġlköğretim Lise Anlatım Uygulama Projeler Türk Sanatları Projesi Dönem Ödevleri 17

18 Örenekler: Ödevler Ödev Yönetmeliği (1989) Amaç Plân yapma bilgi ve becerisi geliģtirmek. Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek. Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kiģileri belirleme alıģkanlığı kazandırmak. Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek. Konulara, değiģik açılardan bakabilme, danıģabilme, tartıģabilme ve soru sorabilme davranıģları kazandırmak. Birlikte çalıģma davranıģı kazandırmak. DüĢünce gücünü geliģtirmek. Bilmediğini araģtırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak 18

19 Değerlendirme; RUBRIC (Değerlendirme Yapılırken Kullanılan Kriterler) Kaynakça (MLA Easybib.com; noodletools vb.) Turnitin Kaynak çeģitliliği (3 internet, 2 ansiklopedi, 1 kitab gibi) 19

20 Ders Programı Kütüphane Programı Okul Müfredatı 20

21 Kaynakça Akkoyunlu, Buket, Serap Kurbanoğlu: Öğretmenlere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması Üzerine Bir ÇalıĢma, Türk Kütüphaneciliği, C:XIV, Sayı 2, Aydın, Atakan: ÇağdaĢ Okul Kütüphanesinin Eğitime Katkısı ve Yasal Dayanaklar Açısından Türkiye de Durum, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Durukan, AyĢe: Kankam Kitabım: Kitap Sohbetleri/Tanıtımları(Booktalks), II. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı / Bildiriler, 27 Haziran 2009, yay. Haz. Atakan Aydın, Kurulay AteĢ, Ġstanbul, Oğlak Yayınları, CevizbaĢ, Sevim: Okul Kütüphanecisi ile Öğrenmen Arasındaki ĠĢbirliğinin Özellikleri, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Demirel, Özcan: Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program GeliĢtirme, 3. bs. Ankara, Pegem, Freire, Paulo: Ezilenlerin Pedagojisi, Çev. Dilek Hattatoğlu, Erol Özbek, 4. bs., Ġstanbul, Ayrıntı Yayınları, John Adair, Etkili ĠletiĢim: Yönetim Silahlarının En Önemlisi, Türkçesi Ömer Çolakoğlu, Ġstanbul, Babıali Kültür, Montiel-Overall, Patricia: Toward A Theory of Collaboration for Teachers and Librarians, ALA, April 2005, (Çevrimiçi)http://www.ala.org/ala/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/slmrcontents/volume82005 /theory.htm, Nisan

22 TeĢekkürler... Atakan Aydın Üsküdar Amerikan Lisesi Tel: /140 Eposta: 22