TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9"

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER NETCAD NEDÝR? 3 NETCAD / ANA MODÜL TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 NETCAD / GIS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 NETCAD / WEBGIS ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 NETCAD / NETSURF HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9 NETCAD / FOTOCAD KOMPLE DÝJÝTAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 10 NETCAD / YERSELFOTO YERSEL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 11 NETCAD / NETMAP ÝMAR/ KADASTRO UYGULAMALARI HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 12 NETCAD / NETKAMU KAMULAÞTIRMA ÇÖZÜMLERÝ 13 NETCAD / VECTORY OTOMATÝK SAYISALLAÞTIRMA RASTER / VEKTÖR DÖNÜÞÜMÜ 14 NETCAD / NETTOP ARAZÝ TOPLULAÞTIRMASI ÇÖZÜMLERÝ 15 NETCAD / NETPRO YOL, KANAL, BARAJ, TÜNEL PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ NETCAD / PLANET ÞEHÝR/BÖLGE PLANLAMA ÇÖZÜMLERÝ 18 NETCAD / PEYCAD PEYZAJ MÝMARLIÐI ÇÖZÜMLERÝ 19 NETCAD / NET3D 3D UYGULAMALAR PROJE SUNUMLARI NETCAD / NETSU.is ÝÇMESUYU PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ NETCAD / NETSU.ys YAÐMURLAMA / DAMLA SULAMA PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ 24 NETCAD / NETENERJÝ ELEKTRÝK PROJE ÇÖZÜMLERÝ 25 NETCAD / MILPAC ASKERÝ UYGULAMALAR 26 NETCAD / NETFLY SÝMÜLASYON ÇÖZÜMLERÝ 27 NETCAD / BELNET BELEDÝYECÝLÝK ÇÖZÜMLERÝ NETCAD / NETÇAP ÝMAR DURUMU/ÇAP 30 NETCAD / KÝOSK KÝOSK UYGULAMALARI 31 NETCAD / ATS ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ 32 NETCAD / ABS ADRES BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ 33 DÝÐER GIS ÇÖZÜMLERÝ 34 HÝZMETLER 35 2

3 NETCAD Nedir? - NETCAD; geniþ yelpazede profesyonel mühendislik çözümleri sunan, - Ulusal kaynaklarla üretilmiþ, - % 80 pazar payýna sahip - Bir CAD ve GIS yazýlýmýdýr. * Neden NETCAD? NETCAD; tamamen Ulusal kaynaklarla üretilmiþtir, dýþa baðýmlýlýðý yoktur. Firmamýz, birçok sektörde, bilinçsizce oluþan Yabancý ürün iyidir genellemesini kýrmýþ olmanýn mutluluðunu ve onurunu yaþamaktadýr. NETCAD; çok esnek, geliþmiþ, Kullanýcý Dostu, ara yüzü ve programlanabilir yapýsý, Türkçe Çevrimiçi Yardým (online help) sistemi ve amaca uygun tasarýmý ile kolay kullanýmlý, etkili bir yazýlýmdýr. Üretimde büyük artýþlar saðlayacaktýr. Baþka yazýlýmlara ihtiyaç duyulmaksýzýn, NETCAD in geniþ çözüm yelpazesi ile farklý ihtiyaçlarýn tek kaynaktan giderilmesi mümkündür. Mühendislik ve Coðrafi Bilgi Sistemi çözümleri tam entegrasyonlu çalýþmaktadýr. NETCAD; Ülkemiz yönetmeliklerine ve koþullarýna uygun olarak üretilmiþtir. Genel olarak yabancý yazýlýmlarda sýkça görülen uyumsuzluk ve kullanýlamama sorunu yoktur. Programýn yaygýn olarak kullanýlmasý, bir çok üniversitede ders olarak okutulmasý, yetiþmiþ personel bulunmasýnda büyük avantaj saðlamaktadýr. Üretilen harita ve benzeri projelerde yaklaþýk %80 oranýnda NETCAD kullanýlmasý, NETCAD in NCZ formatýný veri alýþveriþi açýsýndan ortak format haline getirmiþtir. NETCAD; 14 yýlý aþkýn süredir profesyonel kadrolarla üretilmekte ve desteklenmektedir. Kalitesi kanýtlanmýþtýr. Kiþilere baðýmlý deðildir. Uzun yýllar size hizmet edecektir. Firmanýn kurumsal kimliði oturmuþtur, NETCAD, ISO 9001 Uluslararasý KaliteStandartlarý güvencesi altýnda üretilmekte ve satýlmaktadýr.çekirdek kadrolarýmýz oturmuþtur. Satýþ sonrasý eðitim ve destek, kalifiye personelimiz tarafýndan verilmekte, karþýlaþýlan sorunlar ivedi olarak çözülmektedir. * CAD; Computer Aided Drawing (Bilgisayar Destekli Tasarým/Çizim) anlamýna gelen Ýngilizce kelimelerin baþ harflerinden oluþan, uluslararasý bir kelimedir. * GIS; Geographical Information System (Coðrafi Bilgi Sistemi/CBS) anlamýna gelen Ýngilizce kelimelerin baþ harflerinden oluþan, uluslararasý bir kelimedir. 3

4 ANA MODÜL TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI Tüm NETCAD Modüllerinin üzerinde çalýþtýðý, temel ve ortak fonksiyonlarýn yer aldýðý, güçlü, denenmiþ, Uluslararasý standartlarda tek ULUSAL CAD ve GIS yazýlýmýdýr. 4 Uluslararasý standartlarda tek ULUSAL CAD yazýlýmý, 32 bit Windows 95/98/NT/2000/XP platformutürkçe/ýngilizce versiyonlarýsýnýrsýz obje kapasitesi, ölçeðe baðlý gösterim, Spatial database desteði, Oracle, DB2,Netcad Spatial. Birden çok proje ve pencere ile çalýþabilme özelliði, Programlanabilme özelliði (VBScript, JavaScript, Delphi,VB), Open GL, Windows true type font ve 3D desteði, Geliþmiþ çizim/tasarým (CAD) özellikleri, On the fly re projection özelliði, 30+ projeksiyon sistemi Geliþmiþ obje seçme ve süzgeç sistemi, Seçilen objeleri tek komutla kaydýrma, döndürme, ölçekleme, kesme, dönüþtürme, tabaka, çizgi tipi, font özelliklerini deðiþtirme gibi iþlemler, Mimari ve inþaat proje çizimlerine yönelik ölçülendirme, Geliþmiþ çizgi tipi, tarama, semboloji ve blok yapýsý, Bitmap semboller Obje bazýnda tabaka, renk, çizgi tipi ve kalýnlýk belirleme, Vektör, raster, makro, spatial, OLE Döküman dosyalarý ayný proje içerisinde referans altlýk olarak yükleyebilme ve yönetebilme, Word, Excel ve Diðer OLE Dökümanlarý Coðrafi Olarak GörüntülüyebilmeDGN, DWG, DXF, ASCII, TKGM, TUF, UVDF, DTED, XML,MIF/MID, Shape, GPS format desteði, Geliþmiþ HTML yardým sistemi, Her türlü digitizer, plotter ve printer desteði, Rulo çizim olanaðý, Güçlü raster yönetimi, 60 ayrý formatta raster imaj desteði,geotiff,worldfile, ECW, 11 Bit TIFF, TIFF G4, vb. Uydu fotoðrafý desteði, Tüm Popüler uydular Birden fazla raster imajýn gerçek koordinatlarýnda yüklenebilmesi, Ekranda Heads-Up sayýsallaþtýrma, Dinamik deðiþken çalýþma ölçeði, Ýstenilen ölçekte çizim, Özel text editörü, Tak çalýþtýr modül yapýsý.

5 ANA MODÜL Ekran Görüntüleri 5

6 GIS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ Planlama ve karar verme sürecinde, yönetime somut faydalar saðlayabilecek, akýllý harita altlýklarýna dayalý, birimlerin ihtiyaçlarýna cevap verebilecek nitelikte tasarlanmýþ Coðrafi Bilgi Sisteminin oluþmasýna yönelik hazýrlanmýþ sorgulama ve analiz modülüdür. CAD ortamý ile iç içe çalýþmanýn getirdiði eriþim kolaylýðý, Oracle, informix, sybase ve benzeri veri tabanlarý ve ODBC desteði, Spatial Database desteði, Oracle, DB2, Netcad. HTML ve/veya XML olarak Multimedia sorgulamalar, ses, görüntü ve video, SQL, StoredProc sorgulamalar yapabilme, SQL hazýrlama sihirbazý, Raster altlýk üzerinde çalýþabilme, Grafik objelere baðlý öznitelik bilgilerinin sorgulanmasý, Sözel bilgilerden grafik objelere ulaþým, Topolojik sorgulamalar (içinde, dýþýnda, kesen, üzerinde ve benzeri), Hatalý sayýsallaþtýrma sonucu oluþmuþ grafik verinin otomatik düzeltilmesi (topolojik düzeltmeler), Pek çok overlay ve iliþkilendirme iþlemleri, Kullanýcý tanýmlý veri tablolarý, Yol, göl ve akarsu kenarlarýnda tampon bölge oluþturarak etki alanlarýný belirleme, Sunum ve analize yönelik tematik haritalama (renk, tarama, sembol, pie ve bar grafikler) 3 boyutlu pie ve bar grafikler, Belediye Bilgi Sistemlerine yönelik özel iþlemler, En kýsa yol analizleri, Elektrik,Su,Doðalgaz, Telekom, Yol vb. að yapýlarý için Etkilenme Analizleri, (Arýzadan Etkilenenler, Envanter, vb) Sayýsal arazi modeli (SAM-TIN) üzerinde; Eðim, Görünebilirlik, Yükseklik, Yön, Baký analizleri. Kullanýcý tanýmlý öz niteliklerden eþ daðýlým analizleri Standartlara uygun numarataj kodlamasý Voronoi diagramlarý MIS yazýlýmlarý ile entegrasyon 6

7 GIS Ekran Görüntüleri 7

8 WEBGIS ÝNTERNET UYGULAMALARI Netcad Ortamýnda Oluþturulmuþ ve Desteklenen Grafik ve Sözel verilerin Ýnternet ve Ýntranet Ortamlarýnda yayýnlanmasýna ve Sorgulanmasýna yönelik uygulamadýr. Internet Explorer veya Netscape ile Masaüstü yazýlýma ihtiyaç duymadan internet ve intranet uygulamalarýnda mapserver ile grafik ve sözel verilerin, kullanýcý tanýmlý arayüzler ile sorgulanabilmesi Netcad Tarafýndan Desteklenen tüm Raster ve Vektör Formatlar ile %100 uyumlu. Fotograf, video ve Ses gibi multimedya desteði, MÝS yazýlýmlarý ile entegrasyon, Veri Sözlüðü Tanýmlayabilme imkaný ile minimum programlama ile sorgulama ve sunum sayfalarýnýn hazýrlanabilmesi. XML Bazlý esnek tasarým. ASP,.NET, Java, WebSnap, vb. teknolojiler ile uyumlu. Kullanýcý Tanýma ve Yetkilendirme imkaný, Network Analiz Servisleri, En Kýsa Yol, Etkilenme Analizi( Su, Elektrik vb Uygulamalar için), Yol Tarifi, Arýza Analizleri. Kent haritalarý, Ýmar planlarý bu yöntemle yayýnlanabilir, Ýsteyenlerin binanýn veya parselin imar durumuna eriþmesi saðlanabilir, Bilinmeyen adresler öðrenilebilir, en yakýn lokanta, banka, dükkan, otel ve benzeri adresler sorulabilir, Örneðin; vergi borçlarýnýn öðrenilmesi ve internet aracýlýðý ile ödenmesi saðlanabilir, Kurumun istekleri doðrultusunda gerekli deðiþiklik ve eklentiler yapýlabilmektedir, Kurumlar arasý projelerde ortak veri tabanlarý kullanýlabilir, güncelleþtirmeler saðlanabilir, Kadastro Müdürlükleri ile Belediye ve diðer kamu kurumlarý birbirlerine baðlanabilir. 8

9 NETSURF HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 2 ve 3 Boyutlu halihazýr haritalarýn hazýrlandýðý, arazi modelleri üzerinde çeþitli en/boy kesit ve hacim iþlemlerinin yapýlabildiði modüldür. Üçgenleme ve üçgen edit iþlemleri, Sayýsal arazi modeli (SAM) oluþturma, Üçgen prizmalardan kübaj hesaplama, SAM üzerinden kesit ve profil alýmý, Her aralýkta eþyükselti ve eþ daðýlým eðrisi geçirimi, Seçenekli þev taramalarý ve otomatik eðri temizleme, Grid üzerinde istenilen sýklýkta plankote noktasý üretimi, Alfanümerik nokta adlandýrýlmasý, Poligon/Dizi nirengi hesaplamalarý, Otomatik paftalandýrma ve körükleme, Otomatik hesap/ölçü kanavasý çizimi, Dönüþüm hesaplarý, (Helmert/Affine/Grafik, Coðrafi, UTM, Dilim), Özel nokta, pafta editörleri, Her türlü harita üretimi; Meskun alan haritalarý, Gayri meskun alan haritalarý, Altyapý haritalarý, Güzergah haritalarý, Maden haritalarý, Yeraltý maden haritalarý, Sualtý haritalarý, Eþ daðýlým haritalarý. 9

10 FOTOCAD KOMPLE DÝJÝTAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ Dünyada çok az firma tarafýndan gerçekleþtirilebilen bu teknoloji, ulaþýlan bilgi düzeyi ile Netcad sistemine entegre edilmiþtir. Ülkemizin ilk ve tek sayýsal Fotogrametrik Harita üretim yazýlýmýdýr. Bu modül, Netcad in geliþmiþ harita altyapýsý üzerinde hava ve uydu fotoðraflarý yardýmý ile günümüz teknolojilerine uygun olarak, komple sayýsal fotogrametrik haritalama sistemini içermektedir, Taranmýþ imajlarýn iç/dýþ yöneltmeleri, yataylanmalarý, stereoskopik model oluþturma, otomatik model (DEM) oluþturma, otomatik eðri geçirimi mümkündür, Ýstenilen ölçeklerde S/B veya Renkli Ortofoto üretimi yapýlabilmektedir. Kontrastlýk dengelemesi, raster üzerinde münhani ve planimetrik detayýn gösterilmesi, arazi ayýrým gücünün belirtilmesi, mozaik yapabilme, Ortofoto yapýlacak parçalarýn etkileþimli seçilmesi, Otomatik Raster Paftalama gibi özellikler mevcuttur, Manuel ve/veya otomatik iç yöneltme, Projeden baðýmsýz kamera verilerinin girilmesi, Model ve kolonlar arasý baðlama noktalarýnýn manuel ve/veya otomatik ölçümü, Güncel 1 metre veya daha iyi çözünürlüklü uydu fotoðraflarýna RPC yöntemi ile tam destek. Entegre edilmiþ ýþýn demetleri ile blok dengeleme mümkündür. 10

11 YERSEL FOTO YERSEL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ Mimari, Endüstri, Kaza/Suç Analizi, Trafik, Enerji Sektörü vb kullanýma uygun ülkemizin ilk ve tek yersel fotogrametri yazýlýmýdýr. Netcad for windows altýnda Çalýþabilme, Netcad Araçlarýnýn kullanýmý Stereo Ortamda 3D Sayýsallaþtýrabilme imkaný Kamera Kalibrasyon, Non-Metrik Kamera Desteði. Otomatik Eksen Dönüþümü, Sayýsallaþtýrma düzlemlerinin otomatik hesabý, Ortak Bir Arabirimde Yüzeyler arasýnda dolaþabilme, ölçme ve iþleme yeteneði, Iþýn Demetleri ile Blok Dengeleme, Robust Hata Denetimi, Serbest Að, Self Kalibrasyon, Dýþ Yöneltme, Karþýlýklý Yöneltme, Mutlak Yöneltme fonksiyonlarý Ýlk Resim Dýþ Yöneltme Parametrelerin bulunmasý için Yöneltme Optimizasyonu. Yataylama (Rektifikasyon) iþlemleri 3D Mono Nokta Ölçümü Zoom, Pan, vb. iþlemlerin hýzlý ve kolay kullanýmý. Etkin Cursor, Klavye Desteði 2D Plan Gösterimi Yüzey Birleþtirme Ýþlemleri, 3D Görüntüleme, netcad/3d desteði OrthoFoto Ýþe özel, akýllý nokta/çizgi/alan detay toplama iþlemleri Sýnýrsýz Resim ve Nokta Kapasitesi Total Station v.b aletlerden okunan Noktalarýn girilmesi ve iþlenmesi. Netcad tarafýndan desteklenen pek çok vektör ve raster formatý kullanabilme, DXF,DWG,TIFF,JPEG,ECW vb. 11

12 NETMAP ÝMAR KADASTRO UYGULAMALARI HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ Harita birimlerinde, Ýmar ve Kadastro projelerinin hazýrlanmasý amacý ile yoðun olarak kullanýlan, tüm grafik koordinat hesaplamalarýnýn (COGO) yapýldýðý modüldür. Tüm grafik koordinat hesaplamalarý (COGO), Seçenekli alan dengelemeleri ve çýktýlarý, Geliþmiþ otomatik paftalandýrma yöntemleri, Otomatik ve manuel ölçü krokisi, Özel ifraz/tevhit iþlemleri, /18 daðýtýmlarý, Limitsiz grafik bölme (parselasyon) seçenekleri, Alfa nümerik nokta adlandýrmasý, Poligon/Dizi nirengi hesaplamalarý, Otomatik hesap/ölçü kanavasý çizimi, Dönüþüm hesaplarý (Helmert/Affine/Grafik, Coðrafi, UTM, Dilim), Özel nokta, pafta, ada/parsel editörleri, Sýnýrsýz nokta, ada/parsel kapasitesi, Ekranda dinamik balastro özelliði, Yol geniþliklerinin otomatik dengelenmesi, Daðýtýmda istenilen ada/parsel ve maliklerin grafikle etkileþimli sorgulanmasý, Kullanýcý tanýmlý raporlarýn hazýrlanmasý ve çýktýlarýnýn alýnmasý. 12

13 NETKAMU KAMULAÞTIRMA ÇÖZÜMLERÝ Yol, kanal, baraj, Enerji Nakil Hatlarý, kamulaþtýrma ve irtifak hakký tesisi iþlemlerini kolaylaþtýran modüldür. TCK, DSÝ, TEAÞ, TEDAÞ, ULAÞTIRMA BAKANLIÐI þartnamelerine uygunluk, Amaca yönelik özel editörler, Kamulaþtýrma þerit geniþlikleri editörü, Some koordinatlarý ve yarýçaplarý editörü, Tapu kayýtlarý için özel editörler, Kamulaþtýrma planýnýn otomatik oluþturulmasý, Otomatik kesiþim ve alan kapatma iþlemleri ile a, b, c, parsellerinin oluþturulmasý, Rulo plan oluþturma, otomatik körükleme, Otomatik ENH ve direk yeri kamulaþtýrmasý yapan tek program, Direk cinsleri, konsol boylarý, salýným deðerleri, direk ara mesafe giriþleri, Deðerlerin direk tiplerine göre tablodan otomatik alýnmasý, Otomatik ifraz beyannamesinin çizimi. Tasarruf Ýþlemleri Kamulaþtýrma sürecinin takibinde gerekli tüm kontroller, yazýþmalar, hesaplamalar, iþlemler ve raporlar. TEÝAÞ, TCK ve DSÝ ye yönelik özel ekler. 13

14 VECTORY OTOMATÝK SAYISALLAÞTIRMA RASTER/VEKTÖR DÖNÜÞÜMÜ Bu modül scannerdan (tarayýcý) geçirilerek elde edilen BMP, PCX, TIF, JPEG, TGA,ECW, PNG ve benzeri formatýndaki raster haritalarýn vektör (çizgisel) haline dönüþtürülmesini ve bilgisayar ortamýna aktarýlmasýný (sayýsallaþtýrýlmasýný) kolaylaþtýran modüldür. Raster üzerinde gerekli silme ve editleme iþlemlerini yapabilme, Raster verinin istenilen pixel deðerine kadar incetilmesi ve kalýnlaþtýrýlmasý, Raster veride gösterilen hatlarýn otomatik sayýsallaþtýrýlmasý, Raster veri üzerinde otomatik alan kapatma, Raster verideki eðrilerin, kot deðerleri verilerek otomatik sayýsallaþtýrýlmasý, Son derece etkili raster ve vektör yakalama modlarý, Raster/Raster, Raster/Vektör ve Vektör/Vektör birleþtirme iþlemleri, Monochrome (siyah-beyaz) raster verinin istenilen renklerde görüntülenebilmesi. 14

15 NETTOP ARAZÝ TOPLULAÞTIRMA ÇÖZÜMLER Miras ve diðer nedenlerle bölünmüþ ve iþletme verimliliðini kaybetmemiþ alanlarda yapýlan toplulaþtýrma þeklindeki arazi ve arsa düzenleme iþlemlerinin özel parselasyon ve daðýtým sorunlarýna çözüm getiren bir modüldür. Arazi toplulaþtýrmasý konusunda baþarýya ulaþmýþ tek çözüm, Parsel deðer sayýsý bazlý daðýtým, Otomatik blok içi parselasyon ve parsel numaralama, birleþtirme, Deðer sayýsý hesabýnda aðýrlýk tanýmlama olanaðý, Kadastro ve blok deðer sayýlarýnýn otomatik deðer sayýsý hesabý, Sýnýrsýz indeks katman tanýmý, Köy Hizmetleri raporlarý, Tarým Reformu raporlarý. 15

16 NETPRO YOL, KANAL, BARAJ, TÜNEL PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ Arazi çalýþmalarý, otoyollar, kent geçiþleri, demiryollarý, hava alanlarý, limanlar, barajlar, kaplama ve yol yenilenmesi, tüneller ve alt geçitler, açýk madencilik, yerleþim alanlarýnýn projelendirilmesi ve hafriyat ile hacim hesaplarýnýn hazýrlanmasýný kolaylaþtýran modüldür. CAD ortamý ile iç içe çalýþmanýn getirdiði kolaylýklar, TCK/DSÝ ve uluslararasý standartlara uygunluk, Klasik kesit bilgileri giriþi ve Total Station desteði, Arazi modelinden otomatik en ve boy kesit oluþumu, Etkileþimli yatay ve düþey çalýþmalar, Klotoid desteði, Sýyýrma ve diþ kazýsý, temel, alt temel, þev yatýrma, kar küreme katmanlarý, Sýnýrsýz kullanýcý tanýmlý katman, Akýllý kesit operatörleri, Rakordman, dever, þev, hendek, palye tanýmlarý, TCK Yönetmeliklerine uygun dever hesabý, Otomatik geniþleme hesabý, Kot taþýma, 3 boyutlu kavþak tasarýmlarý, Otomatik plan, boykesit ve enkesit çizimleri, Otomatik istinat ve iksa duvarlarý, TCK tablolarýna göre otomatik brükner dengelemesi, Paralý taþýma, metraj cetveli ve diðer raporlar, Otomatik plan profil paftalama, TCK Yönetmeliklerine uygun profil çizimi, Kot deðerleri, brükner deðerleri, þerit geniþlikleri, þev eðimleri, RS noktalarý, Palye çizimleri, Ýstinat duvarý, Hendek kaplama çizimleri... Sýnýrsýz enkesit ve sýnýrsýz güzergah elemaný, Görsel kural bazlý hacim hesaplarý, Kullanýcý tanýmlý raporlar, Excel e veri aktarým olanaðý, belirli hakediþ yazýlýmlarýna veri aktarýmý, NET3D modülü ile projenin 3 boyutlu sanal modeli üzerinde, gerçek zamanlý gezi ve inceleme. 16

17 NETPRO Ekran Görüntüleri 17

18 PLANET ÞEHÝR / BÖLGE PLANLAMA ÇÖZÜMLERÝ Ýmar planlarýnýn bilgisayar ortamýnda tasarýmý, çizimi, plan revizyonlarýnýn yapýlabilmesi ve saklanabilmesine yönelik hazýrlanmýþ, ülkemizin ilk ve tek planlama çözümüdür. Sayýsal halihazýr ve/veya raster harita üzerinde çalýþabilme, Hava ve uydu fotoðrafý üzerinde çalýþabilme, Raster harita üzerine renkli arazi kullanýmýnýn iþlenmesi, Raster ve vektör verinin birlikte çizdirilebilmesi, Plan çizimine yönelik geliþmiþ özellikler, Otomatik yol çizimi ve çoklu kavþak oluþumu, Otomatik ve manuel lejand hazýrlama, Yönetmelikteki tüm semboller, hat tipi ve taramalar, 1000, 5000 ve ölçekli çalýþmalara uygunluk, Nüfus ve alan daðýlýmý hesaplamalarý, Otomatik DOP hesabý, Planlamaya özel hesaplamalar, Arazi modeli üzerinde eðim, yükseklik, yön ve baký analizleri, GIS baðlantýsý ile eþik analizleri ve çeþitli sorgulamalar. 18

19 PEYCAD PEYZAJ MÝMARLIÐI ÇÖZÜMLERÝ Peyzaj mimarlýðý ile ilgili projelerin hazýrlanmasýný ve bunlarýn arazi modelleri üzerinde sunumunu kolaylaþtýran 3 boyut destekli bir modüldür. Peyzaj planý çizimine yönelik geliþmiþ özellikler, Tüm tarama tipleri, Aðaç, bitki ve kent mobilyasý sembolleri, Aðaç, bitki ve kent mobilyasý veri tabaný, Veri tabanýndan istenilen özelliðe göre seçim, Sembollere raster görüntü atayabilme, Otomatik ölçek deðiþimi, Keþfin çýkartýlmasý, Sayýsal arazi modeli üzerinde çalýþabilme, Planýn 3 boyutlu sunumu (NET3D Modülü ile). 19

20 NET3D 3D UYGULAMALAR PROJE SUNUMLARI Kent ve arazi modellerinin, imar ve yerleþim planlarýnýn, peyzaj, mimari ve yol projelerinin 3 boyutlu sunumlarýnýn gerçekleþtiði, her türlü 3 boyutlu çalýþmanýn yapýlabildiði modüldür. Her hangi bir Netcad modülü ile hazýrlanmýþ verilerin 3 boyutlu sunumu, Open GL destekli grafik kartlarý ile PC ortamýnda Work Station performansý, Foto gerçekçi, doku kaplanmýþ yüzey görüntüleri, Modelin istenilen açý ve yönden incelenebilmesi, Model içerisinde dolaþma, üzerinde uçuþ yapabilme, Belirlenen rota boyunca real time dolaþma, Real time rendering, gölgelendirme, sis ve ýþýk efektleri, Araç, uçak ve helikopter simülasyonlarý, Film (AVI) çekimi ve oynatýmý, Raster haritanýn 3D arazi modeli üzerine kaplanmasý (DRAPE), Transparan yüzey özellikleri, Maket yapýmýna göre hýzlý ve ekonomik çözüm. 20

21 NET3D Ekran Görüntüleri 21

22 NETSU.is ÝÇMESUYU PROJELEMDÝRME ÇÖZÜMLERÝ Köy Hizmetleri, Devlet Su Ýþleri, Ýller Bankasý, Belediyeler, inþaat ve içme suyu firmalarýnýn proje yapýmlarýný kolaylaþtýran modüldür. Açýk ve kapalý þebeke, terfili ve cazibeli proje uygulamalarýna tam çözüm, Belirtilen güzergahtan otomatik profil hazýrlayabilme, Profil üzerinde otomatik sanat yapýsý yerleþtirimi (kaptaj, maslak, vantuz, BKV, hava bacasý, ayýrým noktasý, boru cins deðiþikliði, çeþme), Pompa, hidrofor, depo, kazan hesaplarý ve raporlarý, Otomatik loop ve her loop için kör nokta tespiti, Otomatik prensip ve vaziyet planý çizimi, Otomatik boru çapý, hýz, eðim hesabý, Yeni boru tanýmlayabilme olanaðý, Þebeke hesap planý, tablosu, inþaat planý ve düðüm detay çizimleri, Grafik ekranda hazýrlanmýþ çizimlerin tek iþlem ile koordinat ve kotlu olarak aðaç yapýsýna aktarýlmasý, Taslak plan hazýrlama, 1. kademe ve 2. kademe projelerinin hazýrlanabilmesi, Ýstenilen boru çapý ve malzeme cinsi aralýklarýnda çözüm yapýlabilmesi, Min. ve max. iþletme basýnçlarýný deðiþtirebilme, Esas boru, tali boru min. çap deðerini deðiþtirebilme, Düðüm noktalarýný ve kör noktalarýný numaralandýrma, Ýcmal tablolarýnýn otomatik alýnabilmesi, Yoðunluk deðerlerinin otomatik ve manuel deðiþtirilebilmesi, Mevcut borularýn projeye dahil edilebilmesi, Kademe ve açýkta kalan borularýn kontrollerinin yapýlmasý, Kullanýlan boru çaplarýna göre kazý/dolgu hesaplarýnýn yapýlmasý ve raporlarýn hazýrlanmasý, Max. kapalý göz alanýný tanýmlayabilme. 22

23 NETSU.is Ekran Görüntüleri 23

24 NETSU.ys YAÐMURLAMA / DAMLA SULAMA PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ Yaðmurlama/Damlama yöntemine göre yapýlan sulama projelerini kolaylaþtýran modüldür. Proje sahasýndaki tüm parsel alanlarýnýn harita üzerinden hesaplanmasý, Projede kuyu, hidrant, almaç ve parsellerin sýnýrsýz yerleþtirilmesi, Sulanacak alanýn haritasý ve arazi modeli oluþturulduktan sonra sulama objelerinin (su kaynaðý, hidrant, ayýrým...) parsellerin uygun olan yerlerine yerleþtirilmesi ve borularýn baðlanmasý, Arazi modelinden parsellerin yüksek yerlerinin tespit edilerek hidrantlarýn otomatik yerleþtirilmesi, Grafik ekranda hazýrlanmýþ olan sulama objelerinin, tek iþlem ile koordinat ve kotlu olarak aðaç yapýsýna aktarýlmasý, Tüm parsellerin, lateral ve almaç debilerinin hesaplanmasý, CropWat programý tarafýndan belirlenen bilgilerin girilmesi ve okunmasý, Hidrant yük kayýplarý hesaplarý, Olasýlýk hesaplarý, Motopomp gücü ve pompa maliyetleri hesabý, Alternatif çap ve optimizasyon hesaplarýnýn yapýlmasý ve çýktýlarýnýn alýnmasý, Gerekli görüldüðü zaman örnek parsel uygulamasý yapýlabilmesi, Boru hatlarýnýn profilleri alýnarak çizdirilmesi, Armatürler hesaplatýlarak düðüm noktasýnda kullanýlan parçalarýn bulunabilmesi. 24

25 NETENERJÝ ELEKTRÝK PROJE ÇÖZÜMLERÝ Elektrik enerjisi üreten iletimini ve daðýtýmýný yapan kamu ve özel kuruluþlar, tesis yüklenicileri ve proje yüklenicileri tarafýndan kullanýlan þebeke çözümleridir. Komple Elektrik Bilgi Sistemi, OG/AG Þebekelerinin Coðrafi Planlara Ýþlenmesi, OG/AG Þebeke Sorgulamalarý, OG/AG Þebeke Envanteri, OG Þebeke Hesaplarý, Kýsa Devre Hesaplarý, AG Þebeke Hesaplarý, OG/AG Keþif, OG Þebeke Optimizasyonu, Bina Yerleþim Planlarý, Enerji Kayýp Maliyeti ve Yatýrým Hesaplarý, SCADA Desteði, Abone Bilgi Sistemi, Etkilenme Analizi ile Aboneye ait,direk,trafo, kaynaka dinamik olarak eriþim. Arýzalý hat,trafo veya kaynaðýn etkileyeceði abonelerin bulunmasý. Kaçak Tüketim Takibi, Veri Tabaný Baðýmsýz çalýþabilmeli. 25

26 MILPAC ASKERÝ UYGULAMALAR Basýlý haritalar üzerinde yapýlabilen her türlü iþlemin bilgisayarýn getirdiði hýz ve doðrulukla yapýlabilmesini saðlayan bir pakettir. H.G.K ve NATO Tarafýndan Kullanýlan/Üretilen raster ve vektör formatlarý desteklenmektedir, Ýstenilen ölçekte raster/vektör haritalarýn koordinatlarýna göre yüklenebilmesi ve üzerinde çalýþýlabilmesi mümkündür, GPS Desteði, Netcad Araç Takip Sistemi ile Entegrasyon. Gereðinde Tatbikatlarýn On-Line izlenmesi ve Analizi. Gösterilen iki nokta arasýnda istenilen ölçekte kesit alýnabilir, Görüþ Analizi. Noktayý görenler veya Noktadan Görünenler. Görünmeden Sýzma veya Kaçýþ için En uygun güzergahýn bulunmasý. On-The-Fly Projeksiyon Özelliði ile istenilen projeksiyonda çalýþabilme rahatlýðý, Raster ve vektör harita üzerinde her türlü harekat bilgisinin, planýn ve projenin iþlenebilmesi, 3 boyutlu arazi desteði ile eðim, yön, yükseklik (hipsometri) haritalarýnýn hazýrlanmasý, Sayýsal arazi modeli üzerine, haritalarýn raster görüntüsü, Hava fotoðrafý veya Ortofoto Harita veya Uydu Fotoðrafý ile kaplanarak 3 boyutlu kabartma haritanýn elde edilmesi, Harekat planlarýnýn yapýlabilmesi, Mahalline gitmeden arazi keþfi ve harekat simülasyonu yapýlabilmesi mümkündür. 26

27 NETFLY SÝMÜLASYON ÇÖZÜMLERÝ Pilot eðitimi amacý ile uçak simülasyonu yapýlmasýný saðlayan, ayný zamanda simülatörlerin görsel sistemi olarak da kullanýlabilen bir modüldür. Arazi modeli üzerinde gerçek zamanlý simülasyon hazýrlayabilme ve uçuþu gerçekleþtirme, Sýnýrsýz model büyüklüðü, Arazi modeli üzerine ekstra modellerin (hava alanlarý, binalar, aðaçlar ve benzeri) eklenebilmesi, Uçuþ için X,Y,Z deðerleri ile bakýþ noktalarýnýn program dýþýndan ayarlanabilmesi, Klavyeden, seri porttan ve joystickten koordinat verilerinin alýnabilmesi, Gerçek zamanlý uçuþun kaydedilip yeniden gösterilebilmesi, Arazi modelinin gerçek zamanlý doku ile kaplanmasý (rendering), Uçuþ için gece-gündüz modlarý, bulut, sis ve patlama efektleri, özel havaalaný ýþýklarý (VASI ve PAPI), Kullanýcý tarafýndan oluþturulan sürücü mekanizmasý ile mevcut simülasyon ortamlarýna adaptasyon olanaðý, Çapraz konfigürasyon ile network ortamýnda birden çok makinede eþ zamanlý simülasyon. 27

28 BELNET BELEDÝYECÝLÝK ÇÖZÜMLERÝ YAPI RUHSATI ve YAPI KULLANMA ÝZÝN BELGESÝ Türk Standartlarý 8737 ye uygun formda hazýrlanmýþ hazýr ve boþ kaðýtlara uygun baskýnýn yapýlmasý, Aranan bilgilerin verilen kriterlere göre otomatik taranarak uygun kayýtlarýn gösterilmesi, Deðiþkenlerin önceden verilerek hýzlý veri giriþinin yapýlmasý, Að (network) ortamýnda ayný anda birden fazla kullanýcý tarafýndan veri giriþi ve sorgulama yapma olanaðý, Verilerin tek bilgisayardan girilmesiyle tüm kullanýcýlarýn buradan kullanýlmasý, Kullanýcýlarýn yetki derecelerinin belirlenmesi, Sonuç verilerin Netinfo tarafýndan sorgulanmasý. FEN ÝÞLERÝ OTOMASYONU Yapýlan iþlerin, çalýþan iþçilerin, harcanan malzemenin, araçlarýn takibinin yapýlmasý, bilgilerin rapor çýktýlarýnýn alýnmasý, Bilgilerden sorgulama yapýlmasý, Sonuç verilerin Netinfo tarafýndan sorgulanmasý. HARCAMALARA KATILIM PAYI HESABI Harcamalara katýlmasý gereken maliklerin, katýlým miktarlarýnýn hesaplanmasý, Emlak beyannamelerine göre katýlým miktarýnýn hesaplanmasý, Maliklerin gösterilen sokak/sokaklar ya da ada parsellerden otomatik bulunarak iþleme katýlmasý, Emlak vergi numarasý olamayanlarýn sorgulanarak bulunmasý, Grafik ortamdan parsel ve malik sorgulamalarýnýn yapýlarak bilgi alýnmasý, Rapor sonuçlarýnýn ve çýktýlarýnýn alýnmasý, Sonuç verilerin Netinfo tarafýndan sorgulanmasý. NUMARATAJ UYGULAMALARI Ilçe,Mahalle, Cadde, Sokak ile birlikte binalara numarataj bilgileri verilmesi, DÝE nin standart formlarýný oluþturabilme, Sonuç verilerin Netinfo tarafýndan sorgulanmasý. 28

29 BELNET Ekran Görüntüleri 29

30 NETÇAP ÝMAR DURUMU / ÇAP Birkaç dakika içerisinde çap, imar durumu, istikamet krokisi hazýrlanmasýný saðlayan modüldür. Yoðun olarak belediyeler tarafýndan kullanýlmaktadýr. Sadece parsel numarasýnýn verilmesiyle o parsel ile ilgili grafik ve sözel bilgilere ulaþýlabilir ve çap çizelgesi otomatik düzenlenebilir. Çap çizelgeleri kullanýcý tanýmlýdýr ve istenen deðiþiklikler her aþamada yapýlabilir, Verilerin tek dosya altýnda toplanmýþ olmasýna gerek yoktur. Kadastro, imar planý, halihazýr ve benzeri paftalar ayrý ayrý olabilir. Program, verilerin ayný bilgisayarda farklý yerlerde veya farklý bilgisayarlarda olmasý durumunda bile gerekli arama, bulma, birleþtirme, ekrana getirme iþlevini çok hýzlý þekilde yerine getirebilmektedir, Birden çok paftaya giren parsellerde otomatik bulma ve birleþtirme iþlemleri yapýlabilmektedir, Dünyada ilk ve tek olarak, elinde sayýsal veri olmayan, diðer bir deyiþle, imar planlarý, kadastro mülkiyet haritalarý, halihazýr haritalarý henüz bilgisayar ortamýnda olmayan Belediyeler için özel olarak geliþtirilen RASTER ÇAP teknolojisi ile 3 gün içerisinde çap/imar durumu verilmesine baþlanabilir. 30

31 KÝOSK KÝOSK UYGULAMALARI Oluþturulan her türlü grafik altlýk ve sözel bilginin, bina giriþleri, meydan, hava alaný, otogar gibi yerlere yerleþtirilecek,dokunmatik ekranlý özel olarak firmamýz tarafýndan tasarlanmýþ Kiosk Terminallerden kullanýma sunulmasýna yöneliktir. Ýsteyenler, haritalar, imar planlarý ile ilgili çeþitli bilgilere eriþebilir. Binanýn veya parselin imar durumu görülebilir. Bilinmeyen adresler öðrenilebilir, en yakýn lokanta, banka, dükkan, otel ve benzeri adresler sorulabilir. Yazýcý çýktýsý ve çizim alýnabilir, Örneðin, otogara veya çarþý merkezine konulacak bir terminalden, turistik amaçlý olarak kente gelen bir kimse, vereceði kýstaslar dahilinde, oda fiyatý, havuz olup olmadýðý, denize uzaklýðý, sauna ve klima olup olmadýðý gibi kýstaslarla kendisine uygun konaklama tesislerini seçebilir, listelerini alabilir. Bilgilerin sürekli güncel olmasý saðlandýðý takdirde, o anda yer olup olmadýðý bile anlaþýlabilir. Turistik tesisin tanýnmasý amacý ile varsa fotoðraflar veya video çekimleri izlenebilir, Kurumlar arasý projelerde ortak veri tabanlarý kullanýlabilir, güncelleþtirmeler saðlanabilir. Netcad WebGis Çözümleri ile uyumlu. Amaca Uygun olarak KIOSK üzerinde bulunabilecek, Yazýcý, Kredi Kart Okuyucu, Parmak Ýzi Okuyucu, Proxy Kart Okuyucu, Kamera, GSM Telefon vb. cihaz ve aksesuarlara destek. Yazýlým, Donaným ve Projelendirmeye Yönelik Proje Hizmeti verilir. 31

32 ATS ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Raster/ vektör harita üzerinde, araçlarýn takibinin, kontrol ve denetleme iþlemlerinin yapýlabildiði modüldür. Araç ile merkez arasýndaki haberleþmelerde GSM þebekesi üzerinde SMS (Kýsa Mesaj Servisi) veya GPRS, veya Telsiz veya Uydu Telefonu desteði. Birden çok aracýn takibi ayný anda yapýlabilir. Araçlarýn hangi adresten geçtikleri, belirtilen yerlere uðrayýp uðramadýklarý, bölge veya güzergah dýþýna çýkýp çýkmadýklarý saptanabilir, Haberleþme giderlerinin azaltýlmasý veya tamamen yok edilmesi istendiðinde offline araç takibi yapýlabilir. Bu yöntemde araca iliþkin bilgiler araçta bulunan avuç içi bilgisayarda depolanmakta, toplanan bilgiler daha sonra istenilen zaman aralýklarýnda bilgisayara aktarýlarak deðerlendirilmektedir, Aracýn bulunduðu yerden, gösterilecek adrese en kýsa yol analizinin yapýlmasý ile adrese ulaþým bilgisinin alýnabilmesi saðlanabilir, Ýstenilen araçlara önceden tanýmlanan görevlerin atanabilmesi ve araçlarýn bu görevlere uygun olarak gidip gitmediðinin gerçek zamanlý kontrolü, belirtilen bir adrese en yakýn aracýn bulunmasý ile bu araç hakkýnda bilgi edinebilme ve benzeri iþlemler mümkündür, Altlýk harita olarak farklý koordinat ve projeksiyon düzleminde üretilmiþ raster ve/veya vektör haritalar kullanýlabilir, 3 boyutlu arazi modeli, kabartma harita ve kent modelleri üzerinde, 3 boyutlu objeler kullanýlarak araç takibi de yapýlabilmektedir, (Dünyada tek) Araçlarýn denetlenmesi, görev haricinde kullanýmlarý engelleyeceði gibi, iþ verimini arttýrýcý, yakýt sarfiyatýný düþürücü sonuçlar doðurmaktadýr. 32