TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9"

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER NETCAD NEDÝR? 3 NETCAD / ANA MODÜL TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 NETCAD / GIS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 NETCAD / WEBGIS ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 NETCAD / NETSURF HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9 NETCAD / FOTOCAD KOMPLE DÝJÝTAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 10 NETCAD / YERSELFOTO YERSEL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 11 NETCAD / NETMAP ÝMAR/ KADASTRO UYGULAMALARI HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 12 NETCAD / NETKAMU KAMULAÞTIRMA ÇÖZÜMLERÝ 13 NETCAD / VECTORY OTOMATÝK SAYISALLAÞTIRMA RASTER / VEKTÖR DÖNÜÞÜMÜ 14 NETCAD / NETTOP ARAZÝ TOPLULAÞTIRMASI ÇÖZÜMLERÝ 15 NETCAD / NETPRO YOL, KANAL, BARAJ, TÜNEL PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ NETCAD / PLANET ÞEHÝR/BÖLGE PLANLAMA ÇÖZÜMLERÝ 18 NETCAD / PEYCAD PEYZAJ MÝMARLIÐI ÇÖZÜMLERÝ 19 NETCAD / NET3D 3D UYGULAMALAR PROJE SUNUMLARI NETCAD / NETSU.is ÝÇMESUYU PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ NETCAD / NETSU.ys YAÐMURLAMA / DAMLA SULAMA PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ 24 NETCAD / NETENERJÝ ELEKTRÝK PROJE ÇÖZÜMLERÝ 25 NETCAD / MILPAC ASKERÝ UYGULAMALAR 26 NETCAD / NETFLY SÝMÜLASYON ÇÖZÜMLERÝ 27 NETCAD / BELNET BELEDÝYECÝLÝK ÇÖZÜMLERÝ NETCAD / NETÇAP ÝMAR DURUMU/ÇAP 30 NETCAD / KÝOSK KÝOSK UYGULAMALARI 31 NETCAD / ATS ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ 32 NETCAD / ABS ADRES BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ 33 DÝÐER GIS ÇÖZÜMLERÝ 34 HÝZMETLER 35 2

3 NETCAD Nedir? - NETCAD; geniþ yelpazede profesyonel mühendislik çözümleri sunan, - Ulusal kaynaklarla üretilmiþ, - % 80 pazar payýna sahip - Bir CAD ve GIS yazýlýmýdýr. * Neden NETCAD? NETCAD; tamamen Ulusal kaynaklarla üretilmiþtir, dýþa baðýmlýlýðý yoktur. Firmamýz, birçok sektörde, bilinçsizce oluþan Yabancý ürün iyidir genellemesini kýrmýþ olmanýn mutluluðunu ve onurunu yaþamaktadýr. NETCAD; çok esnek, geliþmiþ, Kullanýcý Dostu, ara yüzü ve programlanabilir yapýsý, Türkçe Çevrimiçi Yardým (online help) sistemi ve amaca uygun tasarýmý ile kolay kullanýmlý, etkili bir yazýlýmdýr. Üretimde büyük artýþlar saðlayacaktýr. Baþka yazýlýmlara ihtiyaç duyulmaksýzýn, NETCAD in geniþ çözüm yelpazesi ile farklý ihtiyaçlarýn tek kaynaktan giderilmesi mümkündür. Mühendislik ve Coðrafi Bilgi Sistemi çözümleri tam entegrasyonlu çalýþmaktadýr. NETCAD; Ülkemiz yönetmeliklerine ve koþullarýna uygun olarak üretilmiþtir. Genel olarak yabancý yazýlýmlarda sýkça görülen uyumsuzluk ve kullanýlamama sorunu yoktur. Programýn yaygýn olarak kullanýlmasý, bir çok üniversitede ders olarak okutulmasý, yetiþmiþ personel bulunmasýnda büyük avantaj saðlamaktadýr. Üretilen harita ve benzeri projelerde yaklaþýk %80 oranýnda NETCAD kullanýlmasý, NETCAD in NCZ formatýný veri alýþveriþi açýsýndan ortak format haline getirmiþtir. NETCAD; 14 yýlý aþkýn süredir profesyonel kadrolarla üretilmekte ve desteklenmektedir. Kalitesi kanýtlanmýþtýr. Kiþilere baðýmlý deðildir. Uzun yýllar size hizmet edecektir. Firmanýn kurumsal kimliði oturmuþtur, NETCAD, ISO 9001 Uluslararasý KaliteStandartlarý güvencesi altýnda üretilmekte ve satýlmaktadýr.çekirdek kadrolarýmýz oturmuþtur. Satýþ sonrasý eðitim ve destek, kalifiye personelimiz tarafýndan verilmekte, karþýlaþýlan sorunlar ivedi olarak çözülmektedir. * CAD; Computer Aided Drawing (Bilgisayar Destekli Tasarým/Çizim) anlamýna gelen Ýngilizce kelimelerin baþ harflerinden oluþan, uluslararasý bir kelimedir. * GIS; Geographical Information System (Coðrafi Bilgi Sistemi/CBS) anlamýna gelen Ýngilizce kelimelerin baþ harflerinden oluþan, uluslararasý bir kelimedir. 3

4 ANA MODÜL TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI Tüm NETCAD Modüllerinin üzerinde çalýþtýðý, temel ve ortak fonksiyonlarýn yer aldýðý, güçlü, denenmiþ, Uluslararasý standartlarda tek ULUSAL CAD ve GIS yazýlýmýdýr. 4 Uluslararasý standartlarda tek ULUSAL CAD yazýlýmý, 32 bit Windows 95/98/NT/2000/XP platformutürkçe/ýngilizce versiyonlarýsýnýrsýz obje kapasitesi, ölçeðe baðlý gösterim, Spatial database desteði, Oracle, DB2,Netcad Spatial. Birden çok proje ve pencere ile çalýþabilme özelliði, Programlanabilme özelliði (VBScript, JavaScript, Delphi,VB), Open GL, Windows true type font ve 3D desteði, Geliþmiþ çizim/tasarým (CAD) özellikleri, On the fly re projection özelliði, 30+ projeksiyon sistemi Geliþmiþ obje seçme ve süzgeç sistemi, Seçilen objeleri tek komutla kaydýrma, döndürme, ölçekleme, kesme, dönüþtürme, tabaka, çizgi tipi, font özelliklerini deðiþtirme gibi iþlemler, Mimari ve inþaat proje çizimlerine yönelik ölçülendirme, Geliþmiþ çizgi tipi, tarama, semboloji ve blok yapýsý, Bitmap semboller Obje bazýnda tabaka, renk, çizgi tipi ve kalýnlýk belirleme, Vektör, raster, makro, spatial, OLE Döküman dosyalarý ayný proje içerisinde referans altlýk olarak yükleyebilme ve yönetebilme, Word, Excel ve Diðer OLE Dökümanlarý Coðrafi Olarak GörüntülüyebilmeDGN, DWG, DXF, ASCII, TKGM, TUF, UVDF, DTED, XML,MIF/MID, Shape, GPS format desteði, Geliþmiþ HTML yardým sistemi, Her türlü digitizer, plotter ve printer desteði, Rulo çizim olanaðý, Güçlü raster yönetimi, 60 ayrý formatta raster imaj desteði,geotiff,worldfile, ECW, 11 Bit TIFF, TIFF G4, vb. Uydu fotoðrafý desteði, Tüm Popüler uydular Birden fazla raster imajýn gerçek koordinatlarýnda yüklenebilmesi, Ekranda Heads-Up sayýsallaþtýrma, Dinamik deðiþken çalýþma ölçeði, Ýstenilen ölçekte çizim, Özel text editörü, Tak çalýþtýr modül yapýsý.

5 ANA MODÜL Ekran Görüntüleri 5

6 GIS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ Planlama ve karar verme sürecinde, yönetime somut faydalar saðlayabilecek, akýllý harita altlýklarýna dayalý, birimlerin ihtiyaçlarýna cevap verebilecek nitelikte tasarlanmýþ Coðrafi Bilgi Sisteminin oluþmasýna yönelik hazýrlanmýþ sorgulama ve analiz modülüdür. CAD ortamý ile iç içe çalýþmanýn getirdiði eriþim kolaylýðý, Oracle, informix, sybase ve benzeri veri tabanlarý ve ODBC desteði, Spatial Database desteði, Oracle, DB2, Netcad. HTML ve/veya XML olarak Multimedia sorgulamalar, ses, görüntü ve video, SQL, StoredProc sorgulamalar yapabilme, SQL hazýrlama sihirbazý, Raster altlýk üzerinde çalýþabilme, Grafik objelere baðlý öznitelik bilgilerinin sorgulanmasý, Sözel bilgilerden grafik objelere ulaþým, Topolojik sorgulamalar (içinde, dýþýnda, kesen, üzerinde ve benzeri), Hatalý sayýsallaþtýrma sonucu oluþmuþ grafik verinin otomatik düzeltilmesi (topolojik düzeltmeler), Pek çok overlay ve iliþkilendirme iþlemleri, Kullanýcý tanýmlý veri tablolarý, Yol, göl ve akarsu kenarlarýnda tampon bölge oluþturarak etki alanlarýný belirleme, Sunum ve analize yönelik tematik haritalama (renk, tarama, sembol, pie ve bar grafikler) 3 boyutlu pie ve bar grafikler, Belediye Bilgi Sistemlerine yönelik özel iþlemler, En kýsa yol analizleri, Elektrik,Su,Doðalgaz, Telekom, Yol vb. að yapýlarý için Etkilenme Analizleri, (Arýzadan Etkilenenler, Envanter, vb) Sayýsal arazi modeli (SAM-TIN) üzerinde; Eðim, Görünebilirlik, Yükseklik, Yön, Baký analizleri. Kullanýcý tanýmlý öz niteliklerden eþ daðýlým analizleri Standartlara uygun numarataj kodlamasý Voronoi diagramlarý MIS yazýlýmlarý ile entegrasyon 6

7 GIS Ekran Görüntüleri 7

8 WEBGIS ÝNTERNET UYGULAMALARI Netcad Ortamýnda Oluþturulmuþ ve Desteklenen Grafik ve Sözel verilerin Ýnternet ve Ýntranet Ortamlarýnda yayýnlanmasýna ve Sorgulanmasýna yönelik uygulamadýr. Internet Explorer veya Netscape ile Masaüstü yazýlýma ihtiyaç duymadan internet ve intranet uygulamalarýnda mapserver ile grafik ve sözel verilerin, kullanýcý tanýmlý arayüzler ile sorgulanabilmesi Netcad Tarafýndan Desteklenen tüm Raster ve Vektör Formatlar ile %100 uyumlu. Fotograf, video ve Ses gibi multimedya desteði, MÝS yazýlýmlarý ile entegrasyon, Veri Sözlüðü Tanýmlayabilme imkaný ile minimum programlama ile sorgulama ve sunum sayfalarýnýn hazýrlanabilmesi. XML Bazlý esnek tasarým. ASP,.NET, Java, WebSnap, vb. teknolojiler ile uyumlu. Kullanýcý Tanýma ve Yetkilendirme imkaný, Network Analiz Servisleri, En Kýsa Yol, Etkilenme Analizi( Su, Elektrik vb Uygulamalar için), Yol Tarifi, Arýza Analizleri. Kent haritalarý, Ýmar planlarý bu yöntemle yayýnlanabilir, Ýsteyenlerin binanýn veya parselin imar durumuna eriþmesi saðlanabilir, Bilinmeyen adresler öðrenilebilir, en yakýn lokanta, banka, dükkan, otel ve benzeri adresler sorulabilir, Örneðin; vergi borçlarýnýn öðrenilmesi ve internet aracýlýðý ile ödenmesi saðlanabilir, Kurumun istekleri doðrultusunda gerekli deðiþiklik ve eklentiler yapýlabilmektedir, Kurumlar arasý projelerde ortak veri tabanlarý kullanýlabilir, güncelleþtirmeler saðlanabilir, Kadastro Müdürlükleri ile Belediye ve diðer kamu kurumlarý birbirlerine baðlanabilir. 8

9 NETSURF HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 2 ve 3 Boyutlu halihazýr haritalarýn hazýrlandýðý, arazi modelleri üzerinde çeþitli en/boy kesit ve hacim iþlemlerinin yapýlabildiði modüldür. Üçgenleme ve üçgen edit iþlemleri, Sayýsal arazi modeli (SAM) oluþturma, Üçgen prizmalardan kübaj hesaplama, SAM üzerinden kesit ve profil alýmý, Her aralýkta eþyükselti ve eþ daðýlým eðrisi geçirimi, Seçenekli þev taramalarý ve otomatik eðri temizleme, Grid üzerinde istenilen sýklýkta plankote noktasý üretimi, Alfanümerik nokta adlandýrýlmasý, Poligon/Dizi nirengi hesaplamalarý, Otomatik paftalandýrma ve körükleme, Otomatik hesap/ölçü kanavasý çizimi, Dönüþüm hesaplarý, (Helmert/Affine/Grafik, Coðrafi, UTM, Dilim), Özel nokta, pafta editörleri, Her türlü harita üretimi; Meskun alan haritalarý, Gayri meskun alan haritalarý, Altyapý haritalarý, Güzergah haritalarý, Maden haritalarý, Yeraltý maden haritalarý, Sualtý haritalarý, Eþ daðýlým haritalarý. 9

10 FOTOCAD KOMPLE DÝJÝTAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ Dünyada çok az firma tarafýndan gerçekleþtirilebilen bu teknoloji, ulaþýlan bilgi düzeyi ile Netcad sistemine entegre edilmiþtir. Ülkemizin ilk ve tek sayýsal Fotogrametrik Harita üretim yazýlýmýdýr. Bu modül, Netcad in geliþmiþ harita altyapýsý üzerinde hava ve uydu fotoðraflarý yardýmý ile günümüz teknolojilerine uygun olarak, komple sayýsal fotogrametrik haritalama sistemini içermektedir, Taranmýþ imajlarýn iç/dýþ yöneltmeleri, yataylanmalarý, stereoskopik model oluþturma, otomatik model (DEM) oluþturma, otomatik eðri geçirimi mümkündür, Ýstenilen ölçeklerde S/B veya Renkli Ortofoto üretimi yapýlabilmektedir. Kontrastlýk dengelemesi, raster üzerinde münhani ve planimetrik detayýn gösterilmesi, arazi ayýrým gücünün belirtilmesi, mozaik yapabilme, Ortofoto yapýlacak parçalarýn etkileþimli seçilmesi, Otomatik Raster Paftalama gibi özellikler mevcuttur, Manuel ve/veya otomatik iç yöneltme, Projeden baðýmsýz kamera verilerinin girilmesi, Model ve kolonlar arasý baðlama noktalarýnýn manuel ve/veya otomatik ölçümü, Güncel 1 metre veya daha iyi çözünürlüklü uydu fotoðraflarýna RPC yöntemi ile tam destek. Entegre edilmiþ ýþýn demetleri ile blok dengeleme mümkündür. 10

11 YERSEL FOTO YERSEL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ Mimari, Endüstri, Kaza/Suç Analizi, Trafik, Enerji Sektörü vb kullanýma uygun ülkemizin ilk ve tek yersel fotogrametri yazýlýmýdýr. Netcad for windows altýnda Çalýþabilme, Netcad Araçlarýnýn kullanýmý Stereo Ortamda 3D Sayýsallaþtýrabilme imkaný Kamera Kalibrasyon, Non-Metrik Kamera Desteði. Otomatik Eksen Dönüþümü, Sayýsallaþtýrma düzlemlerinin otomatik hesabý, Ortak Bir Arabirimde Yüzeyler arasýnda dolaþabilme, ölçme ve iþleme yeteneði, Iþýn Demetleri ile Blok Dengeleme, Robust Hata Denetimi, Serbest Að, Self Kalibrasyon, Dýþ Yöneltme, Karþýlýklý Yöneltme, Mutlak Yöneltme fonksiyonlarý Ýlk Resim Dýþ Yöneltme Parametrelerin bulunmasý için Yöneltme Optimizasyonu. Yataylama (Rektifikasyon) iþlemleri 3D Mono Nokta Ölçümü Zoom, Pan, vb. iþlemlerin hýzlý ve kolay kullanýmý. Etkin Cursor, Klavye Desteði 2D Plan Gösterimi Yüzey Birleþtirme Ýþlemleri, 3D Görüntüleme, netcad/3d desteði OrthoFoto Ýþe özel, akýllý nokta/çizgi/alan detay toplama iþlemleri Sýnýrsýz Resim ve Nokta Kapasitesi Total Station v.b aletlerden okunan Noktalarýn girilmesi ve iþlenmesi. Netcad tarafýndan desteklenen pek çok vektör ve raster formatý kullanabilme, DXF,DWG,TIFF,JPEG,ECW vb. 11

12 NETMAP ÝMAR KADASTRO UYGULAMALARI HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ Harita birimlerinde, Ýmar ve Kadastro projelerinin hazýrlanmasý amacý ile yoðun olarak kullanýlan, tüm grafik koordinat hesaplamalarýnýn (COGO) yapýldýðý modüldür. Tüm grafik koordinat hesaplamalarý (COGO), Seçenekli alan dengelemeleri ve çýktýlarý, Geliþmiþ otomatik paftalandýrma yöntemleri, Otomatik ve manuel ölçü krokisi, Özel ifraz/tevhit iþlemleri, /18 daðýtýmlarý, Limitsiz grafik bölme (parselasyon) seçenekleri, Alfa nümerik nokta adlandýrmasý, Poligon/Dizi nirengi hesaplamalarý, Otomatik hesap/ölçü kanavasý çizimi, Dönüþüm hesaplarý (Helmert/Affine/Grafik, Coðrafi, UTM, Dilim), Özel nokta, pafta, ada/parsel editörleri, Sýnýrsýz nokta, ada/parsel kapasitesi, Ekranda dinamik balastro özelliði, Yol geniþliklerinin otomatik dengelenmesi, Daðýtýmda istenilen ada/parsel ve maliklerin grafikle etkileþimli sorgulanmasý, Kullanýcý tanýmlý raporlarýn hazýrlanmasý ve çýktýlarýnýn alýnmasý. 12

13 NETKAMU KAMULAÞTIRMA ÇÖZÜMLERÝ Yol, kanal, baraj, Enerji Nakil Hatlarý, kamulaþtýrma ve irtifak hakký tesisi iþlemlerini kolaylaþtýran modüldür. TCK, DSÝ, TEAÞ, TEDAÞ, ULAÞTIRMA BAKANLIÐI þartnamelerine uygunluk, Amaca yönelik özel editörler, Kamulaþtýrma þerit geniþlikleri editörü, Some koordinatlarý ve yarýçaplarý editörü, Tapu kayýtlarý için özel editörler, Kamulaþtýrma planýnýn otomatik oluþturulmasý, Otomatik kesiþim ve alan kapatma iþlemleri ile a, b, c, parsellerinin oluþturulmasý, Rulo plan oluþturma, otomatik körükleme, Otomatik ENH ve direk yeri kamulaþtýrmasý yapan tek program, Direk cinsleri, konsol boylarý, salýným deðerleri, direk ara mesafe giriþleri, Deðerlerin direk tiplerine göre tablodan otomatik alýnmasý, Otomatik ifraz beyannamesinin çizimi. Tasarruf Ýþlemleri Kamulaþtýrma sürecinin takibinde gerekli tüm kontroller, yazýþmalar, hesaplamalar, iþlemler ve raporlar. TEÝAÞ, TCK ve DSÝ ye yönelik özel ekler. 13

14 VECTORY OTOMATÝK SAYISALLAÞTIRMA RASTER/VEKTÖR DÖNÜÞÜMÜ Bu modül scannerdan (tarayýcý) geçirilerek elde edilen BMP, PCX, TIF, JPEG, TGA,ECW, PNG ve benzeri formatýndaki raster haritalarýn vektör (çizgisel) haline dönüþtürülmesini ve bilgisayar ortamýna aktarýlmasýný (sayýsallaþtýrýlmasýný) kolaylaþtýran modüldür. Raster üzerinde gerekli silme ve editleme iþlemlerini yapabilme, Raster verinin istenilen pixel deðerine kadar incetilmesi ve kalýnlaþtýrýlmasý, Raster veride gösterilen hatlarýn otomatik sayýsallaþtýrýlmasý, Raster veri üzerinde otomatik alan kapatma, Raster verideki eðrilerin, kot deðerleri verilerek otomatik sayýsallaþtýrýlmasý, Son derece etkili raster ve vektör yakalama modlarý, Raster/Raster, Raster/Vektör ve Vektör/Vektör birleþtirme iþlemleri, Monochrome (siyah-beyaz) raster verinin istenilen renklerde görüntülenebilmesi. 14

15 NETTOP ARAZÝ TOPLULAÞTIRMA ÇÖZÜMLER Miras ve diðer nedenlerle bölünmüþ ve iþletme verimliliðini kaybetmemiþ alanlarda yapýlan toplulaþtýrma þeklindeki arazi ve arsa düzenleme iþlemlerinin özel parselasyon ve daðýtým sorunlarýna çözüm getiren bir modüldür. Arazi toplulaþtýrmasý konusunda baþarýya ulaþmýþ tek çözüm, Parsel deðer sayýsý bazlý daðýtým, Otomatik blok içi parselasyon ve parsel numaralama, birleþtirme, Deðer sayýsý hesabýnda aðýrlýk tanýmlama olanaðý, Kadastro ve blok deðer sayýlarýnýn otomatik deðer sayýsý hesabý, Sýnýrsýz indeks katman tanýmý, Köy Hizmetleri raporlarý, Tarým Reformu raporlarý. 15

16 NETPRO YOL, KANAL, BARAJ, TÜNEL PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ Arazi çalýþmalarý, otoyollar, kent geçiþleri, demiryollarý, hava alanlarý, limanlar, barajlar, kaplama ve yol yenilenmesi, tüneller ve alt geçitler, açýk madencilik, yerleþim alanlarýnýn projelendirilmesi ve hafriyat ile hacim hesaplarýnýn hazýrlanmasýný kolaylaþtýran modüldür. CAD ortamý ile iç içe çalýþmanýn getirdiði kolaylýklar, TCK/DSÝ ve uluslararasý standartlara uygunluk, Klasik kesit bilgileri giriþi ve Total Station desteði, Arazi modelinden otomatik en ve boy kesit oluþumu, Etkileþimli yatay ve düþey çalýþmalar, Klotoid desteði, Sýyýrma ve diþ kazýsý, temel, alt temel, þev yatýrma, kar küreme katmanlarý, Sýnýrsýz kullanýcý tanýmlý katman, Akýllý kesit operatörleri, Rakordman, dever, þev, hendek, palye tanýmlarý, TCK Yönetmeliklerine uygun dever hesabý, Otomatik geniþleme hesabý, Kot taþýma, 3 boyutlu kavþak tasarýmlarý, Otomatik plan, boykesit ve enkesit çizimleri, Otomatik istinat ve iksa duvarlarý, TCK tablolarýna göre otomatik brükner dengelemesi, Paralý taþýma, metraj cetveli ve diðer raporlar, Otomatik plan profil paftalama, TCK Yönetmeliklerine uygun profil çizimi, Kot deðerleri, brükner deðerleri, þerit geniþlikleri, þev eðimleri, RS noktalarý, Palye çizimleri, Ýstinat duvarý, Hendek kaplama çizimleri... Sýnýrsýz enkesit ve sýnýrsýz güzergah elemaný, Görsel kural bazlý hacim hesaplarý, Kullanýcý tanýmlý raporlar, Excel e veri aktarým olanaðý, belirli hakediþ yazýlýmlarýna veri aktarýmý, NET3D modülü ile projenin 3 boyutlu sanal modeli üzerinde, gerçek zamanlý gezi ve inceleme. 16

17 NETPRO Ekran Görüntüleri 17

18 PLANET ÞEHÝR / BÖLGE PLANLAMA ÇÖZÜMLERÝ Ýmar planlarýnýn bilgisayar ortamýnda tasarýmý, çizimi, plan revizyonlarýnýn yapýlabilmesi ve saklanabilmesine yönelik hazýrlanmýþ, ülkemizin ilk ve tek planlama çözümüdür. Sayýsal halihazýr ve/veya raster harita üzerinde çalýþabilme, Hava ve uydu fotoðrafý üzerinde çalýþabilme, Raster harita üzerine renkli arazi kullanýmýnýn iþlenmesi, Raster ve vektör verinin birlikte çizdirilebilmesi, Plan çizimine yönelik geliþmiþ özellikler, Otomatik yol çizimi ve çoklu kavþak oluþumu, Otomatik ve manuel lejand hazýrlama, Yönetmelikteki tüm semboller, hat tipi ve taramalar, 1000, 5000 ve ölçekli çalýþmalara uygunluk, Nüfus ve alan daðýlýmý hesaplamalarý, Otomatik DOP hesabý, Planlamaya özel hesaplamalar, Arazi modeli üzerinde eðim, yükseklik, yön ve baký analizleri, GIS baðlantýsý ile eþik analizleri ve çeþitli sorgulamalar. 18

19 PEYCAD PEYZAJ MÝMARLIÐI ÇÖZÜMLERÝ Peyzaj mimarlýðý ile ilgili projelerin hazýrlanmasýný ve bunlarýn arazi modelleri üzerinde sunumunu kolaylaþtýran 3 boyut destekli bir modüldür. Peyzaj planý çizimine yönelik geliþmiþ özellikler, Tüm tarama tipleri, Aðaç, bitki ve kent mobilyasý sembolleri, Aðaç, bitki ve kent mobilyasý veri tabaný, Veri tabanýndan istenilen özelliðe göre seçim, Sembollere raster görüntü atayabilme, Otomatik ölçek deðiþimi, Keþfin çýkartýlmasý, Sayýsal arazi modeli üzerinde çalýþabilme, Planýn 3 boyutlu sunumu (NET3D Modülü ile). 19

20 NET3D 3D UYGULAMALAR PROJE SUNUMLARI Kent ve arazi modellerinin, imar ve yerleþim planlarýnýn, peyzaj, mimari ve yol projelerinin 3 boyutlu sunumlarýnýn gerçekleþtiði, her türlü 3 boyutlu çalýþmanýn yapýlabildiði modüldür. Her hangi bir Netcad modülü ile hazýrlanmýþ verilerin 3 boyutlu sunumu, Open GL destekli grafik kartlarý ile PC ortamýnda Work Station performansý, Foto gerçekçi, doku kaplanmýþ yüzey görüntüleri, Modelin istenilen açý ve yönden incelenebilmesi, Model içerisinde dolaþma, üzerinde uçuþ yapabilme, Belirlenen rota boyunca real time dolaþma, Real time rendering, gölgelendirme, sis ve ýþýk efektleri, Araç, uçak ve helikopter simülasyonlarý, Film (AVI) çekimi ve oynatýmý, Raster haritanýn 3D arazi modeli üzerine kaplanmasý (DRAPE), Transparan yüzey özellikleri, Maket yapýmýna göre hýzlý ve ekonomik çözüm. 20

21 NET3D Ekran Görüntüleri 21

22 NETSU.is ÝÇMESUYU PROJELEMDÝRME ÇÖZÜMLERÝ Köy Hizmetleri, Devlet Su Ýþleri, Ýller Bankasý, Belediyeler, inþaat ve içme suyu firmalarýnýn proje yapýmlarýný kolaylaþtýran modüldür. Açýk ve kapalý þebeke, terfili ve cazibeli proje uygulamalarýna tam çözüm, Belirtilen güzergahtan otomatik profil hazýrlayabilme, Profil üzerinde otomatik sanat yapýsý yerleþtirimi (kaptaj, maslak, vantuz, BKV, hava bacasý, ayýrým noktasý, boru cins deðiþikliði, çeþme), Pompa, hidrofor, depo, kazan hesaplarý ve raporlarý, Otomatik loop ve her loop için kör nokta tespiti, Otomatik prensip ve vaziyet planý çizimi, Otomatik boru çapý, hýz, eðim hesabý, Yeni boru tanýmlayabilme olanaðý, Þebeke hesap planý, tablosu, inþaat planý ve düðüm detay çizimleri, Grafik ekranda hazýrlanmýþ çizimlerin tek iþlem ile koordinat ve kotlu olarak aðaç yapýsýna aktarýlmasý, Taslak plan hazýrlama, 1. kademe ve 2. kademe projelerinin hazýrlanabilmesi, Ýstenilen boru çapý ve malzeme cinsi aralýklarýnda çözüm yapýlabilmesi, Min. ve max. iþletme basýnçlarýný deðiþtirebilme, Esas boru, tali boru min. çap deðerini deðiþtirebilme, Düðüm noktalarýný ve kör noktalarýný numaralandýrma, Ýcmal tablolarýnýn otomatik alýnabilmesi, Yoðunluk deðerlerinin otomatik ve manuel deðiþtirilebilmesi, Mevcut borularýn projeye dahil edilebilmesi, Kademe ve açýkta kalan borularýn kontrollerinin yapýlmasý, Kullanýlan boru çaplarýna göre kazý/dolgu hesaplarýnýn yapýlmasý ve raporlarýn hazýrlanmasý, Max. kapalý göz alanýný tanýmlayabilme. 22

23 NETSU.is Ekran Görüntüleri 23

24 NETSU.ys YAÐMURLAMA / DAMLA SULAMA PROJELENDÝRME ÇÖZÜMLERÝ Yaðmurlama/Damlama yöntemine göre yapýlan sulama projelerini kolaylaþtýran modüldür. Proje sahasýndaki tüm parsel alanlarýnýn harita üzerinden hesaplanmasý, Projede kuyu, hidrant, almaç ve parsellerin sýnýrsýz yerleþtirilmesi, Sulanacak alanýn haritasý ve arazi modeli oluþturulduktan sonra sulama objelerinin (su kaynaðý, hidrant, ayýrým...) parsellerin uygun olan yerlerine yerleþtirilmesi ve borularýn baðlanmasý, Arazi modelinden parsellerin yüksek yerlerinin tespit edilerek hidrantlarýn otomatik yerleþtirilmesi, Grafik ekranda hazýrlanmýþ olan sulama objelerinin, tek iþlem ile koordinat ve kotlu olarak aðaç yapýsýna aktarýlmasý, Tüm parsellerin, lateral ve almaç debilerinin hesaplanmasý, CropWat programý tarafýndan belirlenen bilgilerin girilmesi ve okunmasý, Hidrant yük kayýplarý hesaplarý, Olasýlýk hesaplarý, Motopomp gücü ve pompa maliyetleri hesabý, Alternatif çap ve optimizasyon hesaplarýnýn yapýlmasý ve çýktýlarýnýn alýnmasý, Gerekli görüldüðü zaman örnek parsel uygulamasý yapýlabilmesi, Boru hatlarýnýn profilleri alýnarak çizdirilmesi, Armatürler hesaplatýlarak düðüm noktasýnda kullanýlan parçalarýn bulunabilmesi. 24

25 NETENERJÝ ELEKTRÝK PROJE ÇÖZÜMLERÝ Elektrik enerjisi üreten iletimini ve daðýtýmýný yapan kamu ve özel kuruluþlar, tesis yüklenicileri ve proje yüklenicileri tarafýndan kullanýlan þebeke çözümleridir. Komple Elektrik Bilgi Sistemi, OG/AG Þebekelerinin Coðrafi Planlara Ýþlenmesi, OG/AG Þebeke Sorgulamalarý, OG/AG Þebeke Envanteri, OG Þebeke Hesaplarý, Kýsa Devre Hesaplarý, AG Þebeke Hesaplarý, OG/AG Keþif, OG Þebeke Optimizasyonu, Bina Yerleþim Planlarý, Enerji Kayýp Maliyeti ve Yatýrým Hesaplarý, SCADA Desteði, Abone Bilgi Sistemi, Etkilenme Analizi ile Aboneye ait,direk,trafo, kaynaka dinamik olarak eriþim. Arýzalý hat,trafo veya kaynaðýn etkileyeceði abonelerin bulunmasý. Kaçak Tüketim Takibi, Veri Tabaný Baðýmsýz çalýþabilmeli. 25

26 MILPAC ASKERÝ UYGULAMALAR Basýlý haritalar üzerinde yapýlabilen her türlü iþlemin bilgisayarýn getirdiði hýz ve doðrulukla yapýlabilmesini saðlayan bir pakettir. H.G.K ve NATO Tarafýndan Kullanýlan/Üretilen raster ve vektör formatlarý desteklenmektedir, Ýstenilen ölçekte raster/vektör haritalarýn koordinatlarýna göre yüklenebilmesi ve üzerinde çalýþýlabilmesi mümkündür, GPS Desteði, Netcad Araç Takip Sistemi ile Entegrasyon. Gereðinde Tatbikatlarýn On-Line izlenmesi ve Analizi. Gösterilen iki nokta arasýnda istenilen ölçekte kesit alýnabilir, Görüþ Analizi. Noktayý görenler veya Noktadan Görünenler. Görünmeden Sýzma veya Kaçýþ için En uygun güzergahýn bulunmasý. On-The-Fly Projeksiyon Özelliði ile istenilen projeksiyonda çalýþabilme rahatlýðý, Raster ve vektör harita üzerinde her türlü harekat bilgisinin, planýn ve projenin iþlenebilmesi, 3 boyutlu arazi desteði ile eðim, yön, yükseklik (hipsometri) haritalarýnýn hazýrlanmasý, Sayýsal arazi modeli üzerine, haritalarýn raster görüntüsü, Hava fotoðrafý veya Ortofoto Harita veya Uydu Fotoðrafý ile kaplanarak 3 boyutlu kabartma haritanýn elde edilmesi, Harekat planlarýnýn yapýlabilmesi, Mahalline gitmeden arazi keþfi ve harekat simülasyonu yapýlabilmesi mümkündür. 26

27 NETFLY SÝMÜLASYON ÇÖZÜMLERÝ Pilot eðitimi amacý ile uçak simülasyonu yapýlmasýný saðlayan, ayný zamanda simülatörlerin görsel sistemi olarak da kullanýlabilen bir modüldür. Arazi modeli üzerinde gerçek zamanlý simülasyon hazýrlayabilme ve uçuþu gerçekleþtirme, Sýnýrsýz model büyüklüðü, Arazi modeli üzerine ekstra modellerin (hava alanlarý, binalar, aðaçlar ve benzeri) eklenebilmesi, Uçuþ için X,Y,Z deðerleri ile bakýþ noktalarýnýn program dýþýndan ayarlanabilmesi, Klavyeden, seri porttan ve joystickten koordinat verilerinin alýnabilmesi, Gerçek zamanlý uçuþun kaydedilip yeniden gösterilebilmesi, Arazi modelinin gerçek zamanlý doku ile kaplanmasý (rendering), Uçuþ için gece-gündüz modlarý, bulut, sis ve patlama efektleri, özel havaalaný ýþýklarý (VASI ve PAPI), Kullanýcý tarafýndan oluþturulan sürücü mekanizmasý ile mevcut simülasyon ortamlarýna adaptasyon olanaðý, Çapraz konfigürasyon ile network ortamýnda birden çok makinede eþ zamanlý simülasyon. 27

28 BELNET BELEDÝYECÝLÝK ÇÖZÜMLERÝ YAPI RUHSATI ve YAPI KULLANMA ÝZÝN BELGESÝ Türk Standartlarý 8737 ye uygun formda hazýrlanmýþ hazýr ve boþ kaðýtlara uygun baskýnýn yapýlmasý, Aranan bilgilerin verilen kriterlere göre otomatik taranarak uygun kayýtlarýn gösterilmesi, Deðiþkenlerin önceden verilerek hýzlý veri giriþinin yapýlmasý, Að (network) ortamýnda ayný anda birden fazla kullanýcý tarafýndan veri giriþi ve sorgulama yapma olanaðý, Verilerin tek bilgisayardan girilmesiyle tüm kullanýcýlarýn buradan kullanýlmasý, Kullanýcýlarýn yetki derecelerinin belirlenmesi, Sonuç verilerin Netinfo tarafýndan sorgulanmasý. FEN ÝÞLERÝ OTOMASYONU Yapýlan iþlerin, çalýþan iþçilerin, harcanan malzemenin, araçlarýn takibinin yapýlmasý, bilgilerin rapor çýktýlarýnýn alýnmasý, Bilgilerden sorgulama yapýlmasý, Sonuç verilerin Netinfo tarafýndan sorgulanmasý. HARCAMALARA KATILIM PAYI HESABI Harcamalara katýlmasý gereken maliklerin, katýlým miktarlarýnýn hesaplanmasý, Emlak beyannamelerine göre katýlým miktarýnýn hesaplanmasý, Maliklerin gösterilen sokak/sokaklar ya da ada parsellerden otomatik bulunarak iþleme katýlmasý, Emlak vergi numarasý olamayanlarýn sorgulanarak bulunmasý, Grafik ortamdan parsel ve malik sorgulamalarýnýn yapýlarak bilgi alýnmasý, Rapor sonuçlarýnýn ve çýktýlarýnýn alýnmasý, Sonuç verilerin Netinfo tarafýndan sorgulanmasý. NUMARATAJ UYGULAMALARI Ilçe,Mahalle, Cadde, Sokak ile birlikte binalara numarataj bilgileri verilmesi, DÝE nin standart formlarýný oluþturabilme, Sonuç verilerin Netinfo tarafýndan sorgulanmasý. 28

29 BELNET Ekran Görüntüleri 29

30 NETÇAP ÝMAR DURUMU / ÇAP Birkaç dakika içerisinde çap, imar durumu, istikamet krokisi hazýrlanmasýný saðlayan modüldür. Yoðun olarak belediyeler tarafýndan kullanýlmaktadýr. Sadece parsel numarasýnýn verilmesiyle o parsel ile ilgili grafik ve sözel bilgilere ulaþýlabilir ve çap çizelgesi otomatik düzenlenebilir. Çap çizelgeleri kullanýcý tanýmlýdýr ve istenen deðiþiklikler her aþamada yapýlabilir, Verilerin tek dosya altýnda toplanmýþ olmasýna gerek yoktur. Kadastro, imar planý, halihazýr ve benzeri paftalar ayrý ayrý olabilir. Program, verilerin ayný bilgisayarda farklý yerlerde veya farklý bilgisayarlarda olmasý durumunda bile gerekli arama, bulma, birleþtirme, ekrana getirme iþlevini çok hýzlý þekilde yerine getirebilmektedir, Birden çok paftaya giren parsellerde otomatik bulma ve birleþtirme iþlemleri yapýlabilmektedir, Dünyada ilk ve tek olarak, elinde sayýsal veri olmayan, diðer bir deyiþle, imar planlarý, kadastro mülkiyet haritalarý, halihazýr haritalarý henüz bilgisayar ortamýnda olmayan Belediyeler için özel olarak geliþtirilen RASTER ÇAP teknolojisi ile 3 gün içerisinde çap/imar durumu verilmesine baþlanabilir. 30

31 KÝOSK KÝOSK UYGULAMALARI Oluþturulan her türlü grafik altlýk ve sözel bilginin, bina giriþleri, meydan, hava alaný, otogar gibi yerlere yerleþtirilecek,dokunmatik ekranlý özel olarak firmamýz tarafýndan tasarlanmýþ Kiosk Terminallerden kullanýma sunulmasýna yöneliktir. Ýsteyenler, haritalar, imar planlarý ile ilgili çeþitli bilgilere eriþebilir. Binanýn veya parselin imar durumu görülebilir. Bilinmeyen adresler öðrenilebilir, en yakýn lokanta, banka, dükkan, otel ve benzeri adresler sorulabilir. Yazýcý çýktýsý ve çizim alýnabilir, Örneðin, otogara veya çarþý merkezine konulacak bir terminalden, turistik amaçlý olarak kente gelen bir kimse, vereceði kýstaslar dahilinde, oda fiyatý, havuz olup olmadýðý, denize uzaklýðý, sauna ve klima olup olmadýðý gibi kýstaslarla kendisine uygun konaklama tesislerini seçebilir, listelerini alabilir. Bilgilerin sürekli güncel olmasý saðlandýðý takdirde, o anda yer olup olmadýðý bile anlaþýlabilir. Turistik tesisin tanýnmasý amacý ile varsa fotoðraflar veya video çekimleri izlenebilir, Kurumlar arasý projelerde ortak veri tabanlarý kullanýlabilir, güncelleþtirmeler saðlanabilir. Netcad WebGis Çözümleri ile uyumlu. Amaca Uygun olarak KIOSK üzerinde bulunabilecek, Yazýcý, Kredi Kart Okuyucu, Parmak Ýzi Okuyucu, Proxy Kart Okuyucu, Kamera, GSM Telefon vb. cihaz ve aksesuarlara destek. Yazýlým, Donaným ve Projelendirmeye Yönelik Proje Hizmeti verilir. 31

32 ATS ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Raster/ vektör harita üzerinde, araçlarýn takibinin, kontrol ve denetleme iþlemlerinin yapýlabildiði modüldür. Araç ile merkez arasýndaki haberleþmelerde GSM þebekesi üzerinde SMS (Kýsa Mesaj Servisi) veya GPRS, veya Telsiz veya Uydu Telefonu desteði. Birden çok aracýn takibi ayný anda yapýlabilir. Araçlarýn hangi adresten geçtikleri, belirtilen yerlere uðrayýp uðramadýklarý, bölge veya güzergah dýþýna çýkýp çýkmadýklarý saptanabilir, Haberleþme giderlerinin azaltýlmasý veya tamamen yok edilmesi istendiðinde offline araç takibi yapýlabilir. Bu yöntemde araca iliþkin bilgiler araçta bulunan avuç içi bilgisayarda depolanmakta, toplanan bilgiler daha sonra istenilen zaman aralýklarýnda bilgisayara aktarýlarak deðerlendirilmektedir, Aracýn bulunduðu yerden, gösterilecek adrese en kýsa yol analizinin yapýlmasý ile adrese ulaþým bilgisinin alýnabilmesi saðlanabilir, Ýstenilen araçlara önceden tanýmlanan görevlerin atanabilmesi ve araçlarýn bu görevlere uygun olarak gidip gitmediðinin gerçek zamanlý kontrolü, belirtilen bir adrese en yakýn aracýn bulunmasý ile bu araç hakkýnda bilgi edinebilme ve benzeri iþlemler mümkündür, Altlýk harita olarak farklý koordinat ve projeksiyon düzleminde üretilmiþ raster ve/veya vektör haritalar kullanýlabilir, 3 boyutlu arazi modeli, kabartma harita ve kent modelleri üzerinde, 3 boyutlu objeler kullanýlarak araç takibi de yapýlabilmektedir, (Dünyada tek) Araçlarýn denetlenmesi, görev haricinde kullanýmlarý engelleyeceði gibi, iþ verimini arttýrýcý, yakýt sarfiyatýný düþürücü sonuçlar doðurmaktadýr. 32

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Ayhan E., Erden Ö., Kýzýl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme hkm 2005/2 Sayý 93 mýþtýr. Daha sonra arazide bu nokt

Ayhan E., Erden Ö., Kýzýl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme hkm 2005/2 Sayý 93 mýþtýr. Daha sonra arazide bu nokt hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Kýzýl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme Eminnur AYHAN 1, Özlem ERDEN 2 Özet Bu

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Veri Ekle Mdb, Shape, GeoDB Veritabanı bağlantısı Sde Bağlantısı OleDb Bağlantısı Oracle, MsSQL,

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İstanbul 2006 Rehber Yapı Adası

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

22.HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ

22.HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 1-Adres Yönetim Şefliği 1- İlçe Bazında Sayısal Ortamda Adres Bilgi Sistemi (Kapı Numarası Verileri) 2- İlçe Bazında Sayısal Ortamda Adres Bilgi Sistemi (Yapı Adası Verileri) 3- İlçe Bazında Adres Bilgi

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235- -236- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

Bilgi Nedir? İnsan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümü. Bilginin Sınıflandırılması

Bilgi Nedir? İnsan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümü. Bilginin Sınıflandırılması Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı 2015-2016 / Bahar Dönemi HKP212 Coğrafi Bilgi Sistemleri Dersi Yardımcı Notları

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri Kurum / Kuruluş Adı Kurum / Kuruluş Adı Kısaltması Kurum / Kuruluş Adresi Semt / İlçe

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI Özge ÖZDEMİR GIS-Harita Şefi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı doğrultusunda Tekkeköy, Canik, İlkadım ve

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý DesignShop V9 size ilham verecek iþinizi hýzlýca yapabilmeniz için güçlü özelliklere sahip kolay harflendirme ve dijitalleþtirme aletleriyle hizmetinizde... De Tasarýmý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GEOMATICS GROUP MEHMET KOCAMANOĞLU MEHMET İLVAN. Harita Mühendisi Geomatics Group Genel Müdürü. Yazılım Departman Müdürü

GEOMATICS GROUP MEHMET KOCAMANOĞLU MEHMET İLVAN. Harita Mühendisi Geomatics Group Genel Müdürü. Yazılım Departman Müdürü GEOMATICS GROUP MEHMET İLVAN Yazılım Departman Müdürü MEHMET KOCAMANOĞLU Harita Mühendisi Geomatics Group Genel Müdürü 1 2 Yeni MobileMapper 10 Arazi şartlarına dayanıklı GPS/CBS Cihazı Harici anten bağlama

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

MapMAP Mobile Aplikasyon ve Parsel Gezgini Version.1.0

MapMAP Mobile Aplikasyon ve Parsel Gezgini Version.1.0 MapMAP Mobile Aplikasyon ve Parsel Gezgini Version.1.0 MapMAP Adroid işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde çalışan bir konumsal veri sorgulama yazılımıdır. Uygulama Kadastral Parsel Verilerini

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Büyük Ölçekli Verilerde Yol Eksenlerinin Üçgenleme Yöntemiyle Otomatik Olarak Oluþturulmasý Hüseyin Zahit SELVÝ 1, Öztuð

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Atıksu Hakkında MapCodeX Atıksu Modülü, atıksu baca, boru ve parsel

Detaylı