PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE"

Transkript

1 PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE Sanayi alanındaki yenilikler (buluşlar), ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Buluşlar, genel olarak yeni ürünlerin ve yeni usullerin bulunması ve geliştirilmesi ile bunların ekonomiye yansımasını sağlayan gelişmeler olarak kabul edilmektedir. Buluşların hukuken korunmasını sağlayan patent, teknolojik literatürün bir parçası olduğu gibi önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır. Etkin bir patent sistemi, yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya; iş adamlarını da, yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patent sistemi, sağladığı koruma itibariyle, üretim faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir. Patent, teknolojinin tüm alanlarında ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir. Ayrıca, patent hakkının korunması ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirmekte ve teknoloji üretimi ve transferine uygun zemin hazırlamaktadır. Teknik gelişmenin, sadece ekonomik gelişmeye çok büyük katkılar sağlayan önemli buluşlarla sağlanacağı söylenemez. Bunun yanında, üretimi arttıran, kolaylaştıran veya kalitesini yükselten küçük buluşların da teknik gelişime önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Hem zaman hem de masraf açısından daha elverişli olan faydalı model sistemi de bu tür buluşların korunması amacına hizmet etmektedir. Patent ve faydalı model korumasına aynı kanunda yer verilmiştir. Bunun nedeni, gerek faydalı modelin ve gerekse patentin aynı amaca hizmet etmesi, hukuken aynı etkiye sahip olması ve patent hakkı ile ilgili bir çok hükmün, özelliği ile çelişmediği ölçüde faydalı modele de uygulanmasıdır. Patent ve faydalı model hakkının da içinde yer aldığı fikri ve sınai haklar alanındaki düzenleme ve uygulamalar, ülkeler arasındaki ekonomik ve hatta politik ilişkilerle ilgili kararları etkileyen önemli faktörlerdendir. Özellikle sanayi ülkeleriyle ve Avrupa Birliği ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerin uyumlu bir şekilde yürümesinde fikri ve sınai haklar alanındaki ulusal mevzuatın ve uygulamanın önemli bir yeri olduğu açıktır. Patent ve Faydalı Model Kanunu hazırlanırken, kanunun, bir yandan Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun ve daha iyi işleyebilecek bir sistemin oluşturulmasına hizmet etmesi, öte yandan da taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara uyumlaştırılması amaçlanmıştır. Özellikle Avrupa Patent Sözleşmesine katılımımız ile 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bununla birlikte sınai mülkiyet hakları konusunda dünya konjonktüründeki gelişmelere paralel olarak AB mevzuatı, Patent Kanunu Anlaşması, Patent İşbirliği Anlaşmasında yapılan düzenlemelere ve Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasına uyum sağlamak ve uygulamada görülen aksaklıkları gidermek amacıyla çeşitli ülkelerin ulusal mevzuatlarından da yararlanılarak kanunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 1

2 Kanunda yapılan en önemli düzenlemelerden biri, AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan Ulusal Programa uygun olarak, biyoteknolojik buluşlarla ilgili kapsamlı yasal bir düzenlemenin yapılmış olmasıdır. Kanundaki bir diğer önemli düzenleme, incelemesiz patent sisteminin kaldırılmış olmasıdır. Bunun nedeni, 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükte olduğu sürede bu sistemin uygulamada sakıncalar doğurduğunun açıkça görülmesi ve kısa sürede elde edilen ve düşük maliyetli bir sistemin zaten faydalı model koruması ile sağlanmış olmasıdır. Yine kanunda yapılan önemli bir düzenlemeyle patente üçüncü kişiler tarafından yapılacak itiraz, patent verilmesinden sonraki bir sürece alınmış, henüz patent verme prosedürü tamamlanmadan bir itiraz yapılmasının önüne geçilmiş ve Enstitünün vermiş olduğu bir karara itiraz edilmesi sağlanmıştır. Böylece yeni düzenlemeyle, başvuru ile ilgili işlemler devam ederken üçüncü kişilerin başvuru ile ilgili görüşlerini bildirebilmesi, patent verilme kararından sonra ise koruma kapsamını oluşturan nihai metne itiraz edebilmeleri sağlanmıştır. Bu düzenleme Avrupa Patent Sözleşmesine uyum sağlanmasında da önemli bir adım olmuştur. Kanunda hakların yeniden tesisi ile ilgili yasal bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile verilen sürelere tüm itina gösterildiği halde istek dışında uyulmadığı zaman kaybolan hakların yeniden verilmesi suretiyle başvuru ve patent sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, faydalı model sisteminde yapılan değişiklik ile faydalı modele itiraz etmek isteyen üçüncü kişilerin de araştırma talebi yapabileceği hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemenin amacı, faydalı model sisteminin avantajı olan kısa sürede ve düşük maliyetle koruma elde edilmesi amacına aykırı olmayacak şekilde daha sağlam bir hak verilebilmesinin sağlanmasıdır. Böylece, mahkemelere faydalı modellerle ilgili gidecek davalar azalacak, bu tür itirazlar Enstitü nezdinde de değerlendirilebilecektir. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 2

3 MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1- Madde ile, bu Kanunun amaç ve kapsamı belirlenmektedir. MADDE 2- Madde ile, Kanunda geçen ve açıklanmasına ihtiyaç duyulan ibareler tanımlanmaktadır. MADDE 3- Madde ile, bu Kanun kapsamındaki hükümlerden yararlanacak kişiler açıkça belirlenmektedir. MADDE 4- Madde ile, Anayasanın uluslararası anlaşmaların geçerliliği hakkındaki hükmüne uygun bir düzenleme yapılmaktadır. MADDE 5- Patentler teknolojinin her alanındaki buluşlar için verilmektedir. Teknolojinin her alanı ifadesinin kullanılması teknolojinin hızla ilerlemesi nedeni ile ileride oluşabilecek bilgisayar destekli teknik etkiler oluşturan yeni sistemler gibi yeni teknik alanların da koruma kapsamına alınabilmesi amacına yöneliktir. Bu madde hükümlerine göre, özellikle aşağıda sayılan konular dünyadaki bütün patent sistemlerinde olduğu gibi burada da buluş sayılmadıkları için patent verilerek korunacak nitelikte kabul edilmez: Keşifler doğada var olan ancak henüz bilinmeyen nesnelerin veya olayların ortaya çıkarılmasıdır ve patentlenemez. Ancak keşfedilen bir maddenin teknik bir problemin çözümünde kullanılması patent konusu olabilir. Örneğin, bilinen bir maddenin mekanik şoklara dayanıklı olduğunun bulunması bir keşiftir ve patentlenemez. Ancak, demiryolu traverslerinin bu maddeden imal edilmesi bir buluştur ve patentlenebilir. Bilimsel teoriler keşiflerin daha genel bir şeklidir ve aynı kural burada da uygulanır. Teknik bir kuralı ifade etmedikleri için buluş değildir. Örneğin, yarı iletkenlikle ilgili fiziksel bir teori patentlenemez ancak yeni yarı iletken cihazlar ve bunların üretimine ilişkin usuller patentlenebilir. Matematiksel yöntemler de soyut veya yalnızca akılla ilgili yöntemler olduğundan patentlenemez. Örneğin, bölme işleminin kısa yoldan yapılmasına ilişkin bir yönteme patent verilmez. Bu tür bir hesaplama yapan cihaz patentlenebilir. Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemlerde müşterek olan husus teknik bir faaliyet ile ilgili bilgi vermemiş olmalarıdır. Bu nedenle patentlenemezler. Örneğin, yabancı dil öğrenimi veya bulmaca çözümü için geliştirilen yöntemlere patent verilemez. Bununla beraber bir oyunun oynanması için geliştirilen cihazlar patentlenebilir. Son zamanlarda patent verilmesi konusunda en çok tartışılan konulardan birisi de bilgisayar programlarıdır. Bilgisayar programı, kavram olarak bir bilgisayarın işletilmesi ile ilgili talimatları kapsar. Problem veya sistem analizi, program akış planı, kodlama aşamaları itibariyle bilgisayar Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 3

4 programı patent korumasından yararlanamaz. Bununla birlikte bilgisayar programlarının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki korumadan yararlanması mümkündür. Ancak, bir bilgisayar programı bir cihaz ile birlikte patent korumasına hak kazanabilmektedir. Örneğin, kelime işlem programları tek başına patenlenemez ancak bir bilgisayar programı ile trafik ışıklarının kontrolünün sağlanması patentlenebilir. Estetik niteliği olan eserler, insan gözüne ve zevkine hitap eden sanatsal değer taşıyan estetik dış görünüm düzenlemeleridir. Teknik olmayan özelliklere sahip ve yorumu sübjektif değerlendirmeler gerektiren bu eserlere patent verilmez. Örneğin, resim, heykel, mimari çizimler patentlenemez. Bununla beraber estetik yaratmaların gerçekleştirilmesinde kullanılan cihaz veya yöntemlere patent verilebilir. Örneğin, bir kumaş üzerindeki desene patent verilmezken bu deseni kumaşa uygulayan cihaz veya yöntem patentlenebilir. Bununla birlikte estetik niteliği olan yaratımlar da Türk Patent Enstitüsünün çalışma alanı içinde olan endüstriyel tasarım tescili ile korunabilirler. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan yöntemler teknik nitelik taşımayan usuller oldukları için patentlenemezler. Örneğin, internette sunulan bilgiler patent konusu olmazken bu bilgileri sunmada yardımcı olan cihazlar patentlenebilir. Maddenin üçüncü fıkrasında, ikinci fıkrada sayılan konular için münhasıran koruma talep edilmesi halinde bu konuların patent koruması kapsamı dışında kalacakları belirtilmektedir. Örneğin bir bilgisayar yazılımı patent korumasına hak kazanan bir cihazın çalışması ile ilgili ise, bu cihaz ile birlikte koruma talep edilmesi halinde patent korumasına hak kazanmaktadır. MADDE 6-6 ncı maddenin (a) bendinde, ticari kullanımı kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı buluşların patent verilerek korunamayacağı hükme bağlanmıştır. "Kamu Düzeni" ve "Ahlaka Aykırılık" kavramları, genel hukuk kavramları olarak seçilmiş olup, hukukumuzda geçerli olan kurallar çerçevesinde yorumlanarak anlam kazanacaktır. Bir kanun hükmüne aykırılığın, aynı zamanda kamu düzenine aykırılık anlamına gelmediği bilinmektedir. Ancak, kanun hükmüne aykırılık, aynı zamanda örgütlü kamu yaşamını da muhtemelen tehdit edecek ise, kamu düzenine aykırılığı beraberinde getirir. Maddenin (b) bendinde, canlıların patentlenebilirliğine dair sınırlar çizilmiştir. Biyoteknoloji alanındaki çalışmalar yüksek maliyetli ve uzun solukludur. Bu nedenle, biyoteknolojik buluşların patentle korunarak desteklenmesi gereklidir. Ancak, bu alanda ortaya çıkarılan gelişmelerin her zaman buluş niteliği taşımaması, örneğin buluş basamağını içermemesi ya da keşif olması, patent kapsamı dışında bırakılmasını gerektirmektedir. Bitki çeşitleri, modern biyoteknolojik yöntemlerin yanı sıra, geleneksel yöntemlerle de elde edilebilmekte ve ülkemizde 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ile korunmaktadır. Hayvan ırkları için de, 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu yürürlüktedir. Bu nedenlerle, buluş niteliği taşımasına karşın geliştirilen bir bitki çeşidi ya da hayvan ırkı, çifte koruma sağlanmaması amacıyla patent kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca, bunların üretiminde kullanılan esas olarak biyolojik işlemler, yani çaprazlama ya da seçme gibi tamamen doğal süreçler, buluş niteliği taşımadığından patent kapsamının dışındadır. Öte yandan, TRIPS in 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendine uygun olarak Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 4

5 mikrobiyolojik işlemler ve bunun sonucunda elde edilen ürünlere bir istisna getirilmiş; bu konudaki gelişmelere patent koruması sağlanmıştır. 6 ncı maddenin (c) bendinde, insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi dahil tüm tedavi yöntemleri ile insan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemlerinin patent verilerek korunamayacağı hükmü getirilmiştir. Burada amaçlanan kamu sağlığının korunmasıdır. Bu istisna, TRIPS in 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde verilen patentlenebilirliğin istisnaları kapsamında olduğundan uluslararası anlaşmalarla da uyumludur. MADDE 7- Madde ile, patent verilerek korunabilirliğin şartlarından biri olan yeniliğin tanımı yapılmaktadır. Buluşta "evrensel, mutlak" yenilik aranmaktadır. Böylece önceden kamunun bilgisine herhangi bir şekilde ulaşmış bilgi ile ilgili patent başvurusu yapma fırsatçılığı önlenmek istenmiştir. "Tekniğin bilinen durumu" kavramı, yenilik kavramına açıklık getirmek için öngörülmüştür. Tekniğin bilinen durumu, kamunun erişimine açık olan doğrudan veya dolaylı yazılı veya sözlü bilgi ile kullanılan, üretilen veya satılan ürün olarak tanımlanır. Tekniğin bilinen durumuna ait olmayan buluş yeni sayılır. 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında, patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içeriklerinin de tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu hükmü getirilmiştir. Böylece, başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvuru henüz yayınlanmasa dahi, önceki tarihli başvuru sahibinin başvurusunda belirttiği teknik fikrin, başkası adına korunması önlenmek istenmiştir. Burada bahsedilen ulusal patent ve faydalı model başvurularına, uluslararası ve bölgesel anlaşmalar yolu ile yapılan başvurular ile patent ve faydalı model belgeleri de dahildir. Maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında, bilinen madde veya terkiplerin hangi koşullarda tıbbi ürün olarak patentlenebileceği açıklanmıştır. Dördüncü fıkrada, bilinen herhangi bir madde veya terkip, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan bir tıbbi yöntemde kullanıldığında, bu madde ve terkibin patentlenebileceği hükmü getirilmiştir. Beşinci fıkrada, tıbbi kullanımı bilinen herhangi bir madde veya terkip, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan özel bir tıbbi yöntemde kullanıldığında, bu madde ve terkibin patentlenebileceği hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemenin amacı, insan ve hayvan sağlığı konusunda yeni ilaç aktif maddelerini patentlemenin yanı sıra, yapılan diğer araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de teşvik ederek, mevcut kimyasalların ve ilaçların yeni tıbbi alanlarda kullanılabilmesi için yapılan çalışmaları desteklemektir. MADDE 8- Uluslararası uygulamalara paralel olarak, başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önceki altı ay içinde, buluş konusu ile ilgili açıklama yapılmış olmasının buluşa patent verilmesini etkilemeyeceği bu maddede hükme bağlanmıştır. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 5

6 Başvuru sahibi veya onun yasal selefinin iradesi dışında yapılan bir açıklama veya başvuru sahibi veya onun yasal selefinin buluşu yönetmelikte tanımlanan resmi veya resmi nitelikte sayılan bir uluslararası sergide teşhir etmesi, buluşun yenilik özelliğini kaybettirmeyecektir. Böylece başvuru sahibinin, başvuru tarihinden önce düzenlenen uluslararası bir sergide buluşunu tanıtma imkanı engellenmemiş olacaktır. MADDE 9- Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan kolayca çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmişse, patentlenebilirliğin diğer bir koşulu olan "buluş basamağı" kriterini sağladığı kabul edilir. Bu koşulun varlığını belirlemede, önceden genel bir ölçü verilemeyeceği için, bunu belirleme görevi, uygulama ve mahkeme kararlarına düşmektedir. Maddede yer alan teknik alandaki uzman ile, tekniğin ilgili alanında genel bilgiye sahip ve tekniğin bilinen durumundaki her şeye erişebilen, rutin araştırma ve uygulamaları yapabilme kapasitesine sahip, buluş yapma yeteneği olmayan dikkatli bir uygulayıcı kastedilmektedir. Tekniğin bilinen durumu 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan dokümanları da kapsıyor ise, bu dokümanlar buluş basamağının olup olmadığına karar verilmesinde dikkate alınmaz. MADDE 10- Patentlenebilirliğin bir diğer koşulu olan "sanayiye uygulanabilir olma" kriteri, buluşun tarım dahil, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olması ve genel olarak sınai türde bir faaliyete elverişli olması veya buna imkan vermesi anlamındadır. MADDE 11- Maddenin ilk fıkrasında, patent hakkından yararlandırmada, buluşun gerçekleştirildiği yer, ilgili olduğu teknik alan ve üretim yerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Buluş, fikri bir faaliyetin ürünü olduğu için, buluş sahibi gerçek kişidir. Tüzel kişiler buluş sahibi olamaz. Buluş sahibi olmayan kişi buluş üzerindeki hakkı, devir yoluyla alabilir, yani aslen orijinal bir kazanım söz konusu değildir. Maddede "gerçek buluş sahipliği ilkesi"nden hareket edilerek, patent hakkının ilke olarak buluşu yapana ait olduğu kabul edilmiştir. Bu hak, buluşu yapanın kişilik hakkı saklı kalmak kaydıyla devri mümkün bir haktır. "Müşterek Buluş Sahipleri, hiç birinin önceliği olmaksızın, ortak bir fikri faaliyete katılarak buluş fikrine varmada, yaratıcı katkıda bulunmuş kişilerdir. Müşterek buluş sahiplerinin, buluşla ilgili olarak birbirlerine karşı hukuki durumları sözleşmeyle düzenlenmiş olabilir. Aksi halde, Medeni Kanundaki müşterek mülkiyete (paylı mülkiyete) ilişkin hükümler uygulanır. Aynı buluşun birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, buluş için patent hakkı, başvuruyu önce yapana aittir. Ancak, önceki başvuru sahibi başvurusunu yayımlanmadan geri alırsa veya başvuru yayımlanmadan reddedilirse, sonraki başvuru sahibinin hakkı yeniden doğar. MADDE 12- Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında hak sahipliği iddiasının Enstitü nezdinde talep edilemeyeceği ancak, bu konuda yetkili mahkemede dava açılabileceği hükmü getirilmiştir. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 6

7 Patentin verilmesinden önceki aşamada, patent hakkının gerçek sahibinin açtığı dava, hakkın tespitine yöneliktir. Bu davanın davacı lehine kesinleşmesi halinde, kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç ay içinde, davacının: a- Patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlemlere devam edilmesini veya, b- Önceki başvuru geçersiz sayılarak, aynı buluş için, önceki başvurunun başvuru tarihinden geçerli olmak üzere ve varsa rüçhan hakkından yararlanarak yeni bir başvuruda bulunmayı veya, c- Başvurunun reddedilmesini Enstitüden talep etme hakkı vardır. Bunlardan birini talep etmediği taktirde, başvuru geri çekilmiş sayılır. Maddenin son fıkrasında, hak sahipliği ile ilgili davanın devamı süresince, hakkın doğduğu başvurunun davalı tarafından geri alınması engellenerek, davacının davayı kazanması halinde talep edebileceği hakların yok edilmesini önlemek amaçlanmıştır. MADDE 13- Patent, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gerçek hak sahibinden başkasına verilmişse, 11 inci maddeye göre hak sahibi olan kişi, diğer hak ve talepleri de saklı kalmak şartıyla, patentin kendisine devir edilerek, haklılığının tanınmasını isteme hakkına sahiptir. Devir ve temlik niteliğinde olan bu dava, "ayni" nitelikte kabul edildiği için, özel hukuktaki "istihkak" davasına benzer ve patent hukuku literatüründe bu bakımdan "patent istihkak davası" olarak anılır. Gerçek hak sahibinin, genel hükümlere göre, talep edebileceği sebepsiz zenginleşme, haksız fiil ve benzeri gibi hukuki nedenlerden doğan tazminat talepleri saklıdır. Patent üzerinde müşterek hakkın varlığı söz konusu ise, dava müşterek hakkın tanınmasına yönelik olacaktır. Bu durumda Medeni Kanunun müşterek mülkiyete ilişkin hükümleri uygulanır. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen dava açma süresi, patentin verildiğine ilişkin ilandan itibaren başlar. Gerçek hak sahibinin varlığından habersiz olarak patent almış iyi niyetli kişilerin, patent konusu buluş için yapabilecekleri ciddi yatırımlar göz önüne alınarak, bu kişilerin zarar görmesini önlemek amacıyla dava açma süresi iki yıl ile sınırlandırılmıştır. Ancak, kötü niyet halinde patentin süresinin bitimine kadar dava açılabileceği hükmü getirilmiştir. Maddenin dördüncü fıkrası, dava sonuçlarının sicile işlenmesi ile ilgili tedbir niteliğinde bir hükmü içermektedir. MADDE üncü madde hükmüne göre açılan dava sonucunda gerçek hak sahipliğini elde etmiş kişi, patentin sağladığı tüm haklara sahip olduğundan, bu patentle ilgili daha önce üçüncü kişilere tanınan lisans ve diğer haklar sona erer. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 7

8 Bununla birlikte madde, "iyi niyet" halinde, sonradan gerçek patent sahibi olmadığı anlaşılan kişiye veya bu kişiyle lisans anlaşması yapmış olan üçüncü kişiye, "inhisari olmayan lisans" verilmesini talep etme hakkı vermektedir. Gerçek hak sahibinin belli olmasından önce, buluşu kullanmak için çeşitli yatırımlar ve harcamalar yapmış olan önceki hak sahibi veya bu kişiden lisans alan diğer kişilerin zarar görmesini önlemek amacıyla böyle bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye uygun olarak verilecek bir lisansta, süre ve koşullar, gerçek hak sahibinin çıkarları göz önüne alınarak makul tutulmalıdır. MADDE 15- Paris Sözleşmesinin 3 üncü mükerrer 4 üncü maddesinde, buluşu yapanın patentte adının belirtilmesi hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. Maddede, Paris Sözleşmesinin bu maddesinin de ötesine geçilerek, daha belirgin bir ifadeyle, buluşu yapanın bu konudaki hakkını, başvuru sahibi veya patent sahibine yönelik olarak ileri sürebileceği açıkça belirtilmektedir. Bu hüküm, buluş nedeniyle şahsiyet hakkına ilişkindir. MADDE 16- Bu madde hükmüne göre, patentin geçerlilik süresi, TRIPS Anlaşmasının 33 üncü maddesine uygun olacak şekilde yirmi yıl olarak düzenlenmiştir ve bu süre uzatılamaz. MADDE 17- Bu madde hükümleriyle patent başvurusunun veya patentin sağladığı hakkın kapsamı düzenlenmiştir. Patent sahibinin buluşu gerçekleştirmek için yapmış olduğu çalışmaları ve harcamaları telafi etmesini ve ticari kazanç elde etmesini sağlamak için, koruma süresi boyunca tüm ticari çıkarlarının korunması amaçlanmıştır. Bu nedenle, üçüncü şahıslara (a) ve (b) bentlerindeki sınırlamalar getirilmiştir. MADDE 18- Madde, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesinin önlenmesi ile ilgili hükümleri düzenlemiştir. Patent konusu ürünün parçalarının üretilmesi de, sonuçta parçaların birleşimi ile patent konusu ürün meydana geleceğinden üretim fiili kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak, patent konusu ürünün parçalarının bu kapsamda değerlendirilebilmesi için iki hususu dikkate almak gerekir. Birincisi, parçaların bağımsız olarak üretilmesi ve ticarete sunulması mümkün olmalıdır. İkincisi, parçaların patent konusu ürünü oluşturmak için özellikle üretildiğinin aşikar olması ya da üçüncü kişilerin bu parçaların patent konusu buluşu uygulamaya koymak için yeterli olduğunu bilmeleri gerekir. Söz konusu önleme yetkisinin kullanılması için, üçüncü kişilerin, unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması hallerinin varlığı gerekmektedir. Patent unsurlarının veya araçlarının piyasada kolayca ulaşılabilir olması durumunda ise, maddenin birinci fıkrası hükmünün uygulanabilmesi, fiili yapanın üçüncü kişilerce tahrik edilmiş olması şartına bağlanmıştır. Maddenin son fıkrası hükmüne göre, sınai ve ticari amaç taşımayan fiilleri, deneme amaçlı fiilleri veya eczanelerde seri üretim olmadan hazırlanan ilaçlara ilişkin fiilleri yapanlar, patenti kullanmaya yetkisi olmayan kişiler olarak değerlendirilmezler. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 8

9 MADDE 19- Bu madde ile patentin sağladığı hakların kapsamının sınırları düzenlenmiştir. Maddenin (a) bendinde, üçüncü kişilerin sınai ve ticari amaç taşımaksızın patenti kişisel amaçlarla kullanmaları, patent sahibinin ticari çıkarlarını etkilemeyeceği için, kapsam dışı bırakılmıştır. Maddenin (b) bendinde, ruhsatlandırma için gerekli olanın dışındaki seri üretimin yapılmaması, depolanmaması ve satışa sunulmaması koşuluyla, jenerik ilaçların ruhsat işlemleri için gerekli test ve deneylerde patentli ilaçların kullanılabileceği hükmü getirilmiştir. Böylece, patentin koruma süresi sonunda, ruhsatlandırma işlemleri önceden sonuçlanmış olan jenerik ilaçların piyasaya çıkış süresinin kısaltılması mümkün olacaktır. Ayrıca, patent konusu buluşlarla ilgili deneme amaçlı fiiller de, teknolojik gelişmelere katkıda bulunabileceği gerekçesiyle, patentle sağlanan hakkın kapsamı dışında bırakılmıştır. Maddenin (c) bendinde, kişiye özel reçetede yer alan bir ilacın seri üretim olmaksızın eczanede hazırlanması ve bu ilacın kullanılması da, patentle sağlanan hakkın kapsamı dışında bırakılmıştır. Maddenin (d) bendi, Paris Sözleşmesi hükümleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Maddenin (e) bendinde ise, 7/12/1944 tarihli Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasının 27 nci maddesi hükmü göz önüne alınmıştır. MADDE 20- Paralel ithalatın ülkemizde doğuracağı olumsuzluklar göz önünde bulundurularak maddede, patent sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye de satışa sunulmuş patentli ürün üzerindeki patent hakkının tüketilmiş sayılması ile ilgili düzenleme yapılmıştır. MADDE 21- Bu madde, ön kullanım hakkını düzenlemektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre, buluş, 8 inci maddede belirtilen açıklamanın yapıldığı tarih ile patent başvurusunun yapıldığı tarih veya varsa rüçhan tarihi arasındaki sürede iyi niyetli kişiler tarafından kullanılmakta ise, buluş sahibinin, söz konusu kullanımı önlemeye hakkı olmayacaktır. Ancak, bu kullanım sınırsız olmayıp sadece işletmenin makul ihtiyaçlarının giderilmesi ölçüsünde olabilecektir. Ayrıca, söz konusu kullanma hakkının, ancak işletme ile birlikte devir edilebileceği aynı fıkrada düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası patent ile ilgili ön kullanım hakkı verilmiş kişiler tarafından piyasaya çıkarılan ürünlere, 20 nci madde hükmünün uygulanmayacağı ile ilgilidir. Ön kullanım hakkına sahip kişilerin böyle bir kullanımı durumunda piyasaya çıkan ürünler, patent sahibinin hakkını tüketmeyecektir. MADDE 22- Maddede, patentin ve patente konu olan buluşun kullanımının yasalara veya genel ahlaka veya kamu düzenine veya genel sağlığa aykırı olmama ve kanuni yasaklama ve sınırlamalara tabi olma zorunluluğu göz önüne alınarak, söz konusu kullanıma ilişkin sınırlar getirilebileceği belirtilmektedir. Örneğin, teknolojik gelişmeler ve yenilikler teşvik edilirken aynı zamanda sürdürülebilir bir rekabet ortamının sağlanması ve patentin sağladığı hakların kullanımının rekabet ortamını engellememesi gerekmektedir. Bununla birlikte, iyi niyetli kullanım durumunda bu hüküm rekabet kurallarının bu Kanun ile hak sahibine verilen hak ve yetkilerin sınırlandırılması anlamına gelmeyecektir. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 9

10 MADDE 23- Konusu tekel mevzuatına tabi olan bir buluş için patent verildiğinde, tekel sahibinin buluşu kullanabilmesi için, patent sahibinden izin alması gerekir. Madde, bu gibi durumlarda, kullanım hakkına ilişkin koşulları düzenlemektedir. MADDE 24- Maddede, patent başvurusunun yayımlanmasının etkileri düzenlenmiştir. Patent başvurusunun yayımlanmasıyla, patentlere sağlanan koruma, yayın tarihinden başlamak üzere başvurulara da geçici olarak sağlanmaktadır. Böyle bir geçici koruma sağlamanın amacı, başvuru yayımlanarak üçüncü kişilerin bilgisine sunulduğundan başvuruya karşı olası ihlal ve tecavüzlere karşı başvuru sahibinin haklarını korumaktır. Maddenin ikinci fıkrası, patent başvurusu veya kapsamından haberdar edilen kişilere karşı, yayından önce de başvuru sahibinin haklarının korunacağı hükmünü düzenlemektedir. Böyle bir düzenlemenin nedeni, birinci fıkrada olduğu gibi, yayından önce başvurudan haberdar edilmiş kişilerin olası ihlal ve tecavüzüne karşı başvuru sahibinin haklarını korumaktır. Maddenin son fıkrasında ise, geri çekilen, geri çekilmiş kabul edilen veya reddedilen başvurular için geçici korumanın hiç doğmamış sayılacağına ilişkin bir hüküm düzenlenmiştir. Bu fıkradaki düzenlemenin gerekçesi, patent verilmesi ile sonuçlanmayan bir başvuru için, başvuru sahibinin geçici koruma hakkını kullanarak üçüncü kişileri engellemesi durumunda, üçüncü kişilerin uğramış olabileceği haksız yaptırımların telafi edilebilmesidir. MADDE 25- Maddenin birinci fıkrasında, patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın kapsamının, patent istemleriyle belirleneceği düzenlenmiştir. Ayrıca, tarifname ve resimlerin, koruma kapsamı belirlenirken, istemlerin yorumlanmasında kullanılacağı da bu fıkrada düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, koruma kapsamının belirlenmesinde istemlerin nasıl yorumlanacağına dair hüküm getirilmiştir. Buna göre, istemlerde, tarifnamede ve resimlerde kullanılan kelimeler, katı bir şekilde, kelimesi kelimesine tanımlanmış hali ile anlaşılmayacaktır. Bununla birlikte, istemlerin sadece kılavuz görevi gördüğü ve gerçek koruma kapsamının tarifname ve resimlerin o konudaki uzman bir kişi tarafından değerlendirilmesiyle patent sahibinin tasarladığı noktaya kadar genişleyebileceği anlamı da çıkartılmayacaktır. Maddenin üçüncü fıkrasında, koruma kapsamının üçüncü kişiler için bir kesinlik ifade edecek, patent sahibi için de adil bir koruma sağlayacak şekilde yorumlanacağı düzenlenmiştir. Maddenin dördüncü fıkrası, patent başvurusunun veya patentin sağladığı koruma kapsamının hangi istemler üzerinden belirleneceğini düzenlemektedir. Maddenin beşinci fıkrası, koruma kapsamının belirlenmesinde istemlerde belirtilen unsurların yanında, bu unsurlarla aynı işlevi gören ve bu işlevi aynı şekilde gerçekleştirip aynı sonucu ortaya çıkaran eşdeğer unsurların da dikkate alınacağını hükme bağlamıştır. Maddenin son fıkrası, koruma kapsamının belirlenmesinde, istemlerin, sadece buluşun işlev veya sonuçlarının örnekleri veya buluşun bir düzenlemesinin örnekleri ile sınırlandırılamayacağı hükmünü getirmiştir. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri Webde güncelleme tarihi 30/06/

11 kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul, istemler ile sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmaz. MADDE 26- Maddenin birinci fıkrası, bir patent başvurusunda; başvuru dilekçesi, tarifname, istemler ve varsa resimler ile özetin bulunması gerektiğini hükme bağlamıştır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, başvuru ücretinin miktarı, ödenme süresi ve koşullarının Yönetmelikle belirlenerek, bu koşullara uygun olarak başvuru ücreti ödenmeyen başvuruların geri alınmış kabul edileceği hükmü getirilmiştir. Patent ile ilgili konular uluslararası nitelikte olduğundan ve Türk vatandaşlarının yanında, Paris Sözleşmesi veya DTÖ Anlaşmasına üye ülkelerin vatandaşları ile karşılıklılık ilkesini uygulayan ülkelerin vatandaşları da bu Kanunla Türk vatandaşlarına tanınan haklara aynen sahip olduklarından, yapılacak başvurularda bu ülkelerin resmi dillerinden birinde hazırlanmış tarifname, istemler ve varsa resimlerin verilebilmesi imkanı tanınmıştır. Yabancı dilde verilen bu belgelerin Türkçe çevirilerinin, Yönetmelikte belirtilen süre ve diğer koşullara uygun olarak verilmesi gerektiği yine bu fıkrada hükme bağlanmıştır. Bu koşullara uygun olarak Türkçe çevirilerin verilmemesi halinde başvuru geri alınmış sayılacaktır. MADDE 27- Patent başvurularında, başvuru tarihi, patent hakkının başlangıcını belirleyeceği için çok önemlidir. Bu maddede, Yönetmelikte belirtilen koşulların yerine getirilmesi ile başvuru tarihinin alınabileceği hükme bağlanmıştır. Bu koşullar, Kanunun esnekliğini artırmak için, patent istendiğini gösterir bir talep, başvuru sahibini tanımlayan ve onunla iletişim kurulmasını sağlayan bir bilgi ve herhangi bir dildeki tarifname alındığında bir başvuru tarihi verilmesi gerektiğini belirten Patent Kanunu Anlaşmasına (PLT) uygun olarak Yönetmeliğe aktarılmıştır. MADDE 28- Bu madde, buluşu yapan veya yapanların, başvuruda belirtilmesi ile ilgilidir. Bu hüküm, 15 inci maddedeki, "buluşu yapan veya yapanların, buluşu yapan veya yapanlar olarak tanınmasını isteme hakkı vardır" hükmüne dayanmaktadır. Ancak, buluş sahibi isminin gizli tutulmasını yani isminin üçüncü kişilerce bilinmesini engellemek için Enstitüden gerekli tedbirleri almasını isteyebilir. Ancak bu talebini, başvurunun yayımlanması için yapılan teknik hazırlıklardan önce yapması bu hakkı sağlayabilecektir. Aksi taktirde, buluş sahibinin adı yayımlanmış olacağı için gizli tutulması mümkün olmayacaktır. Bu maddenin bir diğer hükmü ise, başvuru yapanın, buluşu yapan olmaması veya buluşu yapanın birden çok kişi olması hallerinde, patent hakkının bu kişi veya kişilerden ne şekilde elde edildiğinin açıklanmasının gerektiği ile ilgilidir. MADDE 29- Buluşun bütünlüğü ile ilgili bu madde hükmünün amacı, farklı konulardaki buluşların, tek bir başvuru kapsamında bulunmasını önlemektir. Bir patent başvurusu tek bir buluşla ilgili olmalıdır. Bununla birlikte, bir ana buluş fikrini oluşturacak şekilde birbirlerine bağlı buluşlar grubu da tek bir buluş olarak değerlendirilir. Örneğin, aşağıdaki istemlere sahip bir patent başvurusu buluş bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde: İstem 1. Kimyasal X maddesi üretimi için bir usul. İstem 2. X maddesi. Webde güncelleme tarihi 30/06/