PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE"

Transkript

1 PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE Sanayi alanındaki yenilikler (buluşlar), ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Buluşlar, genel olarak yeni ürünlerin ve yeni usullerin bulunması ve geliştirilmesi ile bunların ekonomiye yansımasını sağlayan gelişmeler olarak kabul edilmektedir. Buluşların hukuken korunmasını sağlayan patent, teknolojik literatürün bir parçası olduğu gibi önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır. Etkin bir patent sistemi, yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya; iş adamlarını da, yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patent sistemi, sağladığı koruma itibariyle, üretim faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir. Patent, teknolojinin tüm alanlarında ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir. Ayrıca, patent hakkının korunması ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirmekte ve teknoloji üretimi ve transferine uygun zemin hazırlamaktadır. Teknik gelişmenin, sadece ekonomik gelişmeye çok büyük katkılar sağlayan önemli buluşlarla sağlanacağı söylenemez. Bunun yanında, üretimi arttıran, kolaylaştıran veya kalitesini yükselten küçük buluşların da teknik gelişime önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Hem zaman hem de masraf açısından daha elverişli olan faydalı model sistemi de bu tür buluşların korunması amacına hizmet etmektedir. Patent ve faydalı model korumasına aynı kanunda yer verilmiştir. Bunun nedeni, gerek faydalı modelin ve gerekse patentin aynı amaca hizmet etmesi, hukuken aynı etkiye sahip olması ve patent hakkı ile ilgili bir çok hükmün, özelliği ile çelişmediği ölçüde faydalı modele de uygulanmasıdır. Patent ve faydalı model hakkının da içinde yer aldığı fikri ve sınai haklar alanındaki düzenleme ve uygulamalar, ülkeler arasındaki ekonomik ve hatta politik ilişkilerle ilgili kararları etkileyen önemli faktörlerdendir. Özellikle sanayi ülkeleriyle ve Avrupa Birliği ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerin uyumlu bir şekilde yürümesinde fikri ve sınai haklar alanındaki ulusal mevzuatın ve uygulamanın önemli bir yeri olduğu açıktır. Patent ve Faydalı Model Kanunu hazırlanırken, kanunun, bir yandan Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun ve daha iyi işleyebilecek bir sistemin oluşturulmasına hizmet etmesi, öte yandan da taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara uyumlaştırılması amaçlanmıştır. Özellikle Avrupa Patent Sözleşmesine katılımımız ile 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bununla birlikte sınai mülkiyet hakları konusunda dünya konjonktüründeki gelişmelere paralel olarak AB mevzuatı, Patent Kanunu Anlaşması, Patent İşbirliği Anlaşmasında yapılan düzenlemelere ve Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasına uyum sağlamak ve uygulamada görülen aksaklıkları gidermek amacıyla çeşitli ülkelerin ulusal mevzuatlarından da yararlanılarak kanunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 1

2 Kanunda yapılan en önemli düzenlemelerden biri, AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan Ulusal Programa uygun olarak, biyoteknolojik buluşlarla ilgili kapsamlı yasal bir düzenlemenin yapılmış olmasıdır. Kanundaki bir diğer önemli düzenleme, incelemesiz patent sisteminin kaldırılmış olmasıdır. Bunun nedeni, 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükte olduğu sürede bu sistemin uygulamada sakıncalar doğurduğunun açıkça görülmesi ve kısa sürede elde edilen ve düşük maliyetli bir sistemin zaten faydalı model koruması ile sağlanmış olmasıdır. Yine kanunda yapılan önemli bir düzenlemeyle patente üçüncü kişiler tarafından yapılacak itiraz, patent verilmesinden sonraki bir sürece alınmış, henüz patent verme prosedürü tamamlanmadan bir itiraz yapılmasının önüne geçilmiş ve Enstitünün vermiş olduğu bir karara itiraz edilmesi sağlanmıştır. Böylece yeni düzenlemeyle, başvuru ile ilgili işlemler devam ederken üçüncü kişilerin başvuru ile ilgili görüşlerini bildirebilmesi, patent verilme kararından sonra ise koruma kapsamını oluşturan nihai metne itiraz edebilmeleri sağlanmıştır. Bu düzenleme Avrupa Patent Sözleşmesine uyum sağlanmasında da önemli bir adım olmuştur. Kanunda hakların yeniden tesisi ile ilgili yasal bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile verilen sürelere tüm itina gösterildiği halde istek dışında uyulmadığı zaman kaybolan hakların yeniden verilmesi suretiyle başvuru ve patent sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, faydalı model sisteminde yapılan değişiklik ile faydalı modele itiraz etmek isteyen üçüncü kişilerin de araştırma talebi yapabileceği hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemenin amacı, faydalı model sisteminin avantajı olan kısa sürede ve düşük maliyetle koruma elde edilmesi amacına aykırı olmayacak şekilde daha sağlam bir hak verilebilmesinin sağlanmasıdır. Böylece, mahkemelere faydalı modellerle ilgili gidecek davalar azalacak, bu tür itirazlar Enstitü nezdinde de değerlendirilebilecektir. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 2

3 MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1- Madde ile, bu Kanunun amaç ve kapsamı belirlenmektedir. MADDE 2- Madde ile, Kanunda geçen ve açıklanmasına ihtiyaç duyulan ibareler tanımlanmaktadır. MADDE 3- Madde ile, bu Kanun kapsamındaki hükümlerden yararlanacak kişiler açıkça belirlenmektedir. MADDE 4- Madde ile, Anayasanın uluslararası anlaşmaların geçerliliği hakkındaki hükmüne uygun bir düzenleme yapılmaktadır. MADDE 5- Patentler teknolojinin her alanındaki buluşlar için verilmektedir. Teknolojinin her alanı ifadesinin kullanılması teknolojinin hızla ilerlemesi nedeni ile ileride oluşabilecek bilgisayar destekli teknik etkiler oluşturan yeni sistemler gibi yeni teknik alanların da koruma kapsamına alınabilmesi amacına yöneliktir. Bu madde hükümlerine göre, özellikle aşağıda sayılan konular dünyadaki bütün patent sistemlerinde olduğu gibi burada da buluş sayılmadıkları için patent verilerek korunacak nitelikte kabul edilmez: Keşifler doğada var olan ancak henüz bilinmeyen nesnelerin veya olayların ortaya çıkarılmasıdır ve patentlenemez. Ancak keşfedilen bir maddenin teknik bir problemin çözümünde kullanılması patent konusu olabilir. Örneğin, bilinen bir maddenin mekanik şoklara dayanıklı olduğunun bulunması bir keşiftir ve patentlenemez. Ancak, demiryolu traverslerinin bu maddeden imal edilmesi bir buluştur ve patentlenebilir. Bilimsel teoriler keşiflerin daha genel bir şeklidir ve aynı kural burada da uygulanır. Teknik bir kuralı ifade etmedikleri için buluş değildir. Örneğin, yarı iletkenlikle ilgili fiziksel bir teori patentlenemez ancak yeni yarı iletken cihazlar ve bunların üretimine ilişkin usuller patentlenebilir. Matematiksel yöntemler de soyut veya yalnızca akılla ilgili yöntemler olduğundan patentlenemez. Örneğin, bölme işleminin kısa yoldan yapılmasına ilişkin bir yönteme patent verilmez. Bu tür bir hesaplama yapan cihaz patentlenebilir. Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemlerde müşterek olan husus teknik bir faaliyet ile ilgili bilgi vermemiş olmalarıdır. Bu nedenle patentlenemezler. Örneğin, yabancı dil öğrenimi veya bulmaca çözümü için geliştirilen yöntemlere patent verilemez. Bununla beraber bir oyunun oynanması için geliştirilen cihazlar patentlenebilir. Son zamanlarda patent verilmesi konusunda en çok tartışılan konulardan birisi de bilgisayar programlarıdır. Bilgisayar programı, kavram olarak bir bilgisayarın işletilmesi ile ilgili talimatları kapsar. Problem veya sistem analizi, program akış planı, kodlama aşamaları itibariyle bilgisayar Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 3

4 programı patent korumasından yararlanamaz. Bununla birlikte bilgisayar programlarının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki korumadan yararlanması mümkündür. Ancak, bir bilgisayar programı bir cihaz ile birlikte patent korumasına hak kazanabilmektedir. Örneğin, kelime işlem programları tek başına patenlenemez ancak bir bilgisayar programı ile trafik ışıklarının kontrolünün sağlanması patentlenebilir. Estetik niteliği olan eserler, insan gözüne ve zevkine hitap eden sanatsal değer taşıyan estetik dış görünüm düzenlemeleridir. Teknik olmayan özelliklere sahip ve yorumu sübjektif değerlendirmeler gerektiren bu eserlere patent verilmez. Örneğin, resim, heykel, mimari çizimler patentlenemez. Bununla beraber estetik yaratmaların gerçekleştirilmesinde kullanılan cihaz veya yöntemlere patent verilebilir. Örneğin, bir kumaş üzerindeki desene patent verilmezken bu deseni kumaşa uygulayan cihaz veya yöntem patentlenebilir. Bununla birlikte estetik niteliği olan yaratımlar da Türk Patent Enstitüsünün çalışma alanı içinde olan endüstriyel tasarım tescili ile korunabilirler. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan yöntemler teknik nitelik taşımayan usuller oldukları için patentlenemezler. Örneğin, internette sunulan bilgiler patent konusu olmazken bu bilgileri sunmada yardımcı olan cihazlar patentlenebilir. Maddenin üçüncü fıkrasında, ikinci fıkrada sayılan konular için münhasıran koruma talep edilmesi halinde bu konuların patent koruması kapsamı dışında kalacakları belirtilmektedir. Örneğin bir bilgisayar yazılımı patent korumasına hak kazanan bir cihazın çalışması ile ilgili ise, bu cihaz ile birlikte koruma talep edilmesi halinde patent korumasına hak kazanmaktadır. MADDE 6-6 ncı maddenin (a) bendinde, ticari kullanımı kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı buluşların patent verilerek korunamayacağı hükme bağlanmıştır. "Kamu Düzeni" ve "Ahlaka Aykırılık" kavramları, genel hukuk kavramları olarak seçilmiş olup, hukukumuzda geçerli olan kurallar çerçevesinde yorumlanarak anlam kazanacaktır. Bir kanun hükmüne aykırılığın, aynı zamanda kamu düzenine aykırılık anlamına gelmediği bilinmektedir. Ancak, kanun hükmüne aykırılık, aynı zamanda örgütlü kamu yaşamını da muhtemelen tehdit edecek ise, kamu düzenine aykırılığı beraberinde getirir. Maddenin (b) bendinde, canlıların patentlenebilirliğine dair sınırlar çizilmiştir. Biyoteknoloji alanındaki çalışmalar yüksek maliyetli ve uzun solukludur. Bu nedenle, biyoteknolojik buluşların patentle korunarak desteklenmesi gereklidir. Ancak, bu alanda ortaya çıkarılan gelişmelerin her zaman buluş niteliği taşımaması, örneğin buluş basamağını içermemesi ya da keşif olması, patent kapsamı dışında bırakılmasını gerektirmektedir. Bitki çeşitleri, modern biyoteknolojik yöntemlerin yanı sıra, geleneksel yöntemlerle de elde edilebilmekte ve ülkemizde 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ile korunmaktadır. Hayvan ırkları için de, 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu yürürlüktedir. Bu nedenlerle, buluş niteliği taşımasına karşın geliştirilen bir bitki çeşidi ya da hayvan ırkı, çifte koruma sağlanmaması amacıyla patent kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca, bunların üretiminde kullanılan esas olarak biyolojik işlemler, yani çaprazlama ya da seçme gibi tamamen doğal süreçler, buluş niteliği taşımadığından patent kapsamının dışındadır. Öte yandan, TRIPS in 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendine uygun olarak Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 4

5 mikrobiyolojik işlemler ve bunun sonucunda elde edilen ürünlere bir istisna getirilmiş; bu konudaki gelişmelere patent koruması sağlanmıştır. 6 ncı maddenin (c) bendinde, insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi dahil tüm tedavi yöntemleri ile insan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemlerinin patent verilerek korunamayacağı hükmü getirilmiştir. Burada amaçlanan kamu sağlığının korunmasıdır. Bu istisna, TRIPS in 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde verilen patentlenebilirliğin istisnaları kapsamında olduğundan uluslararası anlaşmalarla da uyumludur. MADDE 7- Madde ile, patent verilerek korunabilirliğin şartlarından biri olan yeniliğin tanımı yapılmaktadır. Buluşta "evrensel, mutlak" yenilik aranmaktadır. Böylece önceden kamunun bilgisine herhangi bir şekilde ulaşmış bilgi ile ilgili patent başvurusu yapma fırsatçılığı önlenmek istenmiştir. "Tekniğin bilinen durumu" kavramı, yenilik kavramına açıklık getirmek için öngörülmüştür. Tekniğin bilinen durumu, kamunun erişimine açık olan doğrudan veya dolaylı yazılı veya sözlü bilgi ile kullanılan, üretilen veya satılan ürün olarak tanımlanır. Tekniğin bilinen durumuna ait olmayan buluş yeni sayılır. 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında, patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içeriklerinin de tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu hükmü getirilmiştir. Böylece, başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvuru henüz yayınlanmasa dahi, önceki tarihli başvuru sahibinin başvurusunda belirttiği teknik fikrin, başkası adına korunması önlenmek istenmiştir. Burada bahsedilen ulusal patent ve faydalı model başvurularına, uluslararası ve bölgesel anlaşmalar yolu ile yapılan başvurular ile patent ve faydalı model belgeleri de dahildir. Maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında, bilinen madde veya terkiplerin hangi koşullarda tıbbi ürün olarak patentlenebileceği açıklanmıştır. Dördüncü fıkrada, bilinen herhangi bir madde veya terkip, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan bir tıbbi yöntemde kullanıldığında, bu madde ve terkibin patentlenebileceği hükmü getirilmiştir. Beşinci fıkrada, tıbbi kullanımı bilinen herhangi bir madde veya terkip, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan özel bir tıbbi yöntemde kullanıldığında, bu madde ve terkibin patentlenebileceği hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemenin amacı, insan ve hayvan sağlığı konusunda yeni ilaç aktif maddelerini patentlemenin yanı sıra, yapılan diğer araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de teşvik ederek, mevcut kimyasalların ve ilaçların yeni tıbbi alanlarda kullanılabilmesi için yapılan çalışmaları desteklemektir. MADDE 8- Uluslararası uygulamalara paralel olarak, başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önceki altı ay içinde, buluş konusu ile ilgili açıklama yapılmış olmasının buluşa patent verilmesini etkilemeyeceği bu maddede hükme bağlanmıştır. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 5

6 Başvuru sahibi veya onun yasal selefinin iradesi dışında yapılan bir açıklama veya başvuru sahibi veya onun yasal selefinin buluşu yönetmelikte tanımlanan resmi veya resmi nitelikte sayılan bir uluslararası sergide teşhir etmesi, buluşun yenilik özelliğini kaybettirmeyecektir. Böylece başvuru sahibinin, başvuru tarihinden önce düzenlenen uluslararası bir sergide buluşunu tanıtma imkanı engellenmemiş olacaktır. MADDE 9- Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan kolayca çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmişse, patentlenebilirliğin diğer bir koşulu olan "buluş basamağı" kriterini sağladığı kabul edilir. Bu koşulun varlığını belirlemede, önceden genel bir ölçü verilemeyeceği için, bunu belirleme görevi, uygulama ve mahkeme kararlarına düşmektedir. Maddede yer alan teknik alandaki uzman ile, tekniğin ilgili alanında genel bilgiye sahip ve tekniğin bilinen durumundaki her şeye erişebilen, rutin araştırma ve uygulamaları yapabilme kapasitesine sahip, buluş yapma yeteneği olmayan dikkatli bir uygulayıcı kastedilmektedir. Tekniğin bilinen durumu 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan dokümanları da kapsıyor ise, bu dokümanlar buluş basamağının olup olmadığına karar verilmesinde dikkate alınmaz. MADDE 10- Patentlenebilirliğin bir diğer koşulu olan "sanayiye uygulanabilir olma" kriteri, buluşun tarım dahil, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olması ve genel olarak sınai türde bir faaliyete elverişli olması veya buna imkan vermesi anlamındadır. MADDE 11- Maddenin ilk fıkrasında, patent hakkından yararlandırmada, buluşun gerçekleştirildiği yer, ilgili olduğu teknik alan ve üretim yerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Buluş, fikri bir faaliyetin ürünü olduğu için, buluş sahibi gerçek kişidir. Tüzel kişiler buluş sahibi olamaz. Buluş sahibi olmayan kişi buluş üzerindeki hakkı, devir yoluyla alabilir, yani aslen orijinal bir kazanım söz konusu değildir. Maddede "gerçek buluş sahipliği ilkesi"nden hareket edilerek, patent hakkının ilke olarak buluşu yapana ait olduğu kabul edilmiştir. Bu hak, buluşu yapanın kişilik hakkı saklı kalmak kaydıyla devri mümkün bir haktır. "Müşterek Buluş Sahipleri, hiç birinin önceliği olmaksızın, ortak bir fikri faaliyete katılarak buluş fikrine varmada, yaratıcı katkıda bulunmuş kişilerdir. Müşterek buluş sahiplerinin, buluşla ilgili olarak birbirlerine karşı hukuki durumları sözleşmeyle düzenlenmiş olabilir. Aksi halde, Medeni Kanundaki müşterek mülkiyete (paylı mülkiyete) ilişkin hükümler uygulanır. Aynı buluşun birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, buluş için patent hakkı, başvuruyu önce yapana aittir. Ancak, önceki başvuru sahibi başvurusunu yayımlanmadan geri alırsa veya başvuru yayımlanmadan reddedilirse, sonraki başvuru sahibinin hakkı yeniden doğar. MADDE 12- Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında hak sahipliği iddiasının Enstitü nezdinde talep edilemeyeceği ancak, bu konuda yetkili mahkemede dava açılabileceği hükmü getirilmiştir. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 6

7 Patentin verilmesinden önceki aşamada, patent hakkının gerçek sahibinin açtığı dava, hakkın tespitine yöneliktir. Bu davanın davacı lehine kesinleşmesi halinde, kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç ay içinde, davacının: a- Patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlemlere devam edilmesini veya, b- Önceki başvuru geçersiz sayılarak, aynı buluş için, önceki başvurunun başvuru tarihinden geçerli olmak üzere ve varsa rüçhan hakkından yararlanarak yeni bir başvuruda bulunmayı veya, c- Başvurunun reddedilmesini Enstitüden talep etme hakkı vardır. Bunlardan birini talep etmediği taktirde, başvuru geri çekilmiş sayılır. Maddenin son fıkrasında, hak sahipliği ile ilgili davanın devamı süresince, hakkın doğduğu başvurunun davalı tarafından geri alınması engellenerek, davacının davayı kazanması halinde talep edebileceği hakların yok edilmesini önlemek amaçlanmıştır. MADDE 13- Patent, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gerçek hak sahibinden başkasına verilmişse, 11 inci maddeye göre hak sahibi olan kişi, diğer hak ve talepleri de saklı kalmak şartıyla, patentin kendisine devir edilerek, haklılığının tanınmasını isteme hakkına sahiptir. Devir ve temlik niteliğinde olan bu dava, "ayni" nitelikte kabul edildiği için, özel hukuktaki "istihkak" davasına benzer ve patent hukuku literatüründe bu bakımdan "patent istihkak davası" olarak anılır. Gerçek hak sahibinin, genel hükümlere göre, talep edebileceği sebepsiz zenginleşme, haksız fiil ve benzeri gibi hukuki nedenlerden doğan tazminat talepleri saklıdır. Patent üzerinde müşterek hakkın varlığı söz konusu ise, dava müşterek hakkın tanınmasına yönelik olacaktır. Bu durumda Medeni Kanunun müşterek mülkiyete ilişkin hükümleri uygulanır. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen dava açma süresi, patentin verildiğine ilişkin ilandan itibaren başlar. Gerçek hak sahibinin varlığından habersiz olarak patent almış iyi niyetli kişilerin, patent konusu buluş için yapabilecekleri ciddi yatırımlar göz önüne alınarak, bu kişilerin zarar görmesini önlemek amacıyla dava açma süresi iki yıl ile sınırlandırılmıştır. Ancak, kötü niyet halinde patentin süresinin bitimine kadar dava açılabileceği hükmü getirilmiştir. Maddenin dördüncü fıkrası, dava sonuçlarının sicile işlenmesi ile ilgili tedbir niteliğinde bir hükmü içermektedir. MADDE üncü madde hükmüne göre açılan dava sonucunda gerçek hak sahipliğini elde etmiş kişi, patentin sağladığı tüm haklara sahip olduğundan, bu patentle ilgili daha önce üçüncü kişilere tanınan lisans ve diğer haklar sona erer. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 7

8 Bununla birlikte madde, "iyi niyet" halinde, sonradan gerçek patent sahibi olmadığı anlaşılan kişiye veya bu kişiyle lisans anlaşması yapmış olan üçüncü kişiye, "inhisari olmayan lisans" verilmesini talep etme hakkı vermektedir. Gerçek hak sahibinin belli olmasından önce, buluşu kullanmak için çeşitli yatırımlar ve harcamalar yapmış olan önceki hak sahibi veya bu kişiden lisans alan diğer kişilerin zarar görmesini önlemek amacıyla böyle bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye uygun olarak verilecek bir lisansta, süre ve koşullar, gerçek hak sahibinin çıkarları göz önüne alınarak makul tutulmalıdır. MADDE 15- Paris Sözleşmesinin 3 üncü mükerrer 4 üncü maddesinde, buluşu yapanın patentte adının belirtilmesi hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. Maddede, Paris Sözleşmesinin bu maddesinin de ötesine geçilerek, daha belirgin bir ifadeyle, buluşu yapanın bu konudaki hakkını, başvuru sahibi veya patent sahibine yönelik olarak ileri sürebileceği açıkça belirtilmektedir. Bu hüküm, buluş nedeniyle şahsiyet hakkına ilişkindir. MADDE 16- Bu madde hükmüne göre, patentin geçerlilik süresi, TRIPS Anlaşmasının 33 üncü maddesine uygun olacak şekilde yirmi yıl olarak düzenlenmiştir ve bu süre uzatılamaz. MADDE 17- Bu madde hükümleriyle patent başvurusunun veya patentin sağladığı hakkın kapsamı düzenlenmiştir. Patent sahibinin buluşu gerçekleştirmek için yapmış olduğu çalışmaları ve harcamaları telafi etmesini ve ticari kazanç elde etmesini sağlamak için, koruma süresi boyunca tüm ticari çıkarlarının korunması amaçlanmıştır. Bu nedenle, üçüncü şahıslara (a) ve (b) bentlerindeki sınırlamalar getirilmiştir. MADDE 18- Madde, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesinin önlenmesi ile ilgili hükümleri düzenlemiştir. Patent konusu ürünün parçalarının üretilmesi de, sonuçta parçaların birleşimi ile patent konusu ürün meydana geleceğinden üretim fiili kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak, patent konusu ürünün parçalarının bu kapsamda değerlendirilebilmesi için iki hususu dikkate almak gerekir. Birincisi, parçaların bağımsız olarak üretilmesi ve ticarete sunulması mümkün olmalıdır. İkincisi, parçaların patent konusu ürünü oluşturmak için özellikle üretildiğinin aşikar olması ya da üçüncü kişilerin bu parçaların patent konusu buluşu uygulamaya koymak için yeterli olduğunu bilmeleri gerekir. Söz konusu önleme yetkisinin kullanılması için, üçüncü kişilerin, unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması hallerinin varlığı gerekmektedir. Patent unsurlarının veya araçlarının piyasada kolayca ulaşılabilir olması durumunda ise, maddenin birinci fıkrası hükmünün uygulanabilmesi, fiili yapanın üçüncü kişilerce tahrik edilmiş olması şartına bağlanmıştır. Maddenin son fıkrası hükmüne göre, sınai ve ticari amaç taşımayan fiilleri, deneme amaçlı fiilleri veya eczanelerde seri üretim olmadan hazırlanan ilaçlara ilişkin fiilleri yapanlar, patenti kullanmaya yetkisi olmayan kişiler olarak değerlendirilmezler. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 8

9 MADDE 19- Bu madde ile patentin sağladığı hakların kapsamının sınırları düzenlenmiştir. Maddenin (a) bendinde, üçüncü kişilerin sınai ve ticari amaç taşımaksızın patenti kişisel amaçlarla kullanmaları, patent sahibinin ticari çıkarlarını etkilemeyeceği için, kapsam dışı bırakılmıştır. Maddenin (b) bendinde, ruhsatlandırma için gerekli olanın dışındaki seri üretimin yapılmaması, depolanmaması ve satışa sunulmaması koşuluyla, jenerik ilaçların ruhsat işlemleri için gerekli test ve deneylerde patentli ilaçların kullanılabileceği hükmü getirilmiştir. Böylece, patentin koruma süresi sonunda, ruhsatlandırma işlemleri önceden sonuçlanmış olan jenerik ilaçların piyasaya çıkış süresinin kısaltılması mümkün olacaktır. Ayrıca, patent konusu buluşlarla ilgili deneme amaçlı fiiller de, teknolojik gelişmelere katkıda bulunabileceği gerekçesiyle, patentle sağlanan hakkın kapsamı dışında bırakılmıştır. Maddenin (c) bendinde, kişiye özel reçetede yer alan bir ilacın seri üretim olmaksızın eczanede hazırlanması ve bu ilacın kullanılması da, patentle sağlanan hakkın kapsamı dışında bırakılmıştır. Maddenin (d) bendi, Paris Sözleşmesi hükümleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Maddenin (e) bendinde ise, 7/12/1944 tarihli Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasının 27 nci maddesi hükmü göz önüne alınmıştır. MADDE 20- Paralel ithalatın ülkemizde doğuracağı olumsuzluklar göz önünde bulundurularak maddede, patent sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye de satışa sunulmuş patentli ürün üzerindeki patent hakkının tüketilmiş sayılması ile ilgili düzenleme yapılmıştır. MADDE 21- Bu madde, ön kullanım hakkını düzenlemektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre, buluş, 8 inci maddede belirtilen açıklamanın yapıldığı tarih ile patent başvurusunun yapıldığı tarih veya varsa rüçhan tarihi arasındaki sürede iyi niyetli kişiler tarafından kullanılmakta ise, buluş sahibinin, söz konusu kullanımı önlemeye hakkı olmayacaktır. Ancak, bu kullanım sınırsız olmayıp sadece işletmenin makul ihtiyaçlarının giderilmesi ölçüsünde olabilecektir. Ayrıca, söz konusu kullanma hakkının, ancak işletme ile birlikte devir edilebileceği aynı fıkrada düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası patent ile ilgili ön kullanım hakkı verilmiş kişiler tarafından piyasaya çıkarılan ürünlere, 20 nci madde hükmünün uygulanmayacağı ile ilgilidir. Ön kullanım hakkına sahip kişilerin böyle bir kullanımı durumunda piyasaya çıkan ürünler, patent sahibinin hakkını tüketmeyecektir. MADDE 22- Maddede, patentin ve patente konu olan buluşun kullanımının yasalara veya genel ahlaka veya kamu düzenine veya genel sağlığa aykırı olmama ve kanuni yasaklama ve sınırlamalara tabi olma zorunluluğu göz önüne alınarak, söz konusu kullanıma ilişkin sınırlar getirilebileceği belirtilmektedir. Örneğin, teknolojik gelişmeler ve yenilikler teşvik edilirken aynı zamanda sürdürülebilir bir rekabet ortamının sağlanması ve patentin sağladığı hakların kullanımının rekabet ortamını engellememesi gerekmektedir. Bununla birlikte, iyi niyetli kullanım durumunda bu hüküm rekabet kurallarının bu Kanun ile hak sahibine verilen hak ve yetkilerin sınırlandırılması anlamına gelmeyecektir. Webde güncelleme tarihi 30/06/2009 9

10 MADDE 23- Konusu tekel mevzuatına tabi olan bir buluş için patent verildiğinde, tekel sahibinin buluşu kullanabilmesi için, patent sahibinden izin alması gerekir. Madde, bu gibi durumlarda, kullanım hakkına ilişkin koşulları düzenlemektedir. MADDE 24- Maddede, patent başvurusunun yayımlanmasının etkileri düzenlenmiştir. Patent başvurusunun yayımlanmasıyla, patentlere sağlanan koruma, yayın tarihinden başlamak üzere başvurulara da geçici olarak sağlanmaktadır. Böyle bir geçici koruma sağlamanın amacı, başvuru yayımlanarak üçüncü kişilerin bilgisine sunulduğundan başvuruya karşı olası ihlal ve tecavüzlere karşı başvuru sahibinin haklarını korumaktır. Maddenin ikinci fıkrası, patent başvurusu veya kapsamından haberdar edilen kişilere karşı, yayından önce de başvuru sahibinin haklarının korunacağı hükmünü düzenlemektedir. Böyle bir düzenlemenin nedeni, birinci fıkrada olduğu gibi, yayından önce başvurudan haberdar edilmiş kişilerin olası ihlal ve tecavüzüne karşı başvuru sahibinin haklarını korumaktır. Maddenin son fıkrasında ise, geri çekilen, geri çekilmiş kabul edilen veya reddedilen başvurular için geçici korumanın hiç doğmamış sayılacağına ilişkin bir hüküm düzenlenmiştir. Bu fıkradaki düzenlemenin gerekçesi, patent verilmesi ile sonuçlanmayan bir başvuru için, başvuru sahibinin geçici koruma hakkını kullanarak üçüncü kişileri engellemesi durumunda, üçüncü kişilerin uğramış olabileceği haksız yaptırımların telafi edilebilmesidir. MADDE 25- Maddenin birinci fıkrasında, patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın kapsamının, patent istemleriyle belirleneceği düzenlenmiştir. Ayrıca, tarifname ve resimlerin, koruma kapsamı belirlenirken, istemlerin yorumlanmasında kullanılacağı da bu fıkrada düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, koruma kapsamının belirlenmesinde istemlerin nasıl yorumlanacağına dair hüküm getirilmiştir. Buna göre, istemlerde, tarifnamede ve resimlerde kullanılan kelimeler, katı bir şekilde, kelimesi kelimesine tanımlanmış hali ile anlaşılmayacaktır. Bununla birlikte, istemlerin sadece kılavuz görevi gördüğü ve gerçek koruma kapsamının tarifname ve resimlerin o konudaki uzman bir kişi tarafından değerlendirilmesiyle patent sahibinin tasarladığı noktaya kadar genişleyebileceği anlamı da çıkartılmayacaktır. Maddenin üçüncü fıkrasında, koruma kapsamının üçüncü kişiler için bir kesinlik ifade edecek, patent sahibi için de adil bir koruma sağlayacak şekilde yorumlanacağı düzenlenmiştir. Maddenin dördüncü fıkrası, patent başvurusunun veya patentin sağladığı koruma kapsamının hangi istemler üzerinden belirleneceğini düzenlemektedir. Maddenin beşinci fıkrası, koruma kapsamının belirlenmesinde istemlerde belirtilen unsurların yanında, bu unsurlarla aynı işlevi gören ve bu işlevi aynı şekilde gerçekleştirip aynı sonucu ortaya çıkaran eşdeğer unsurların da dikkate alınacağını hükme bağlamıştır. Maddenin son fıkrası, koruma kapsamının belirlenmesinde, istemlerin, sadece buluşun işlev veya sonuçlarının örnekleri veya buluşun bir düzenlemesinin örnekleri ile sınırlandırılamayacağı hükmünü getirmiştir. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri Webde güncelleme tarihi 30/06/

11 kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul, istemler ile sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmaz. MADDE 26- Maddenin birinci fıkrası, bir patent başvurusunda; başvuru dilekçesi, tarifname, istemler ve varsa resimler ile özetin bulunması gerektiğini hükme bağlamıştır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, başvuru ücretinin miktarı, ödenme süresi ve koşullarının Yönetmelikle belirlenerek, bu koşullara uygun olarak başvuru ücreti ödenmeyen başvuruların geri alınmış kabul edileceği hükmü getirilmiştir. Patent ile ilgili konular uluslararası nitelikte olduğundan ve Türk vatandaşlarının yanında, Paris Sözleşmesi veya DTÖ Anlaşmasına üye ülkelerin vatandaşları ile karşılıklılık ilkesini uygulayan ülkelerin vatandaşları da bu Kanunla Türk vatandaşlarına tanınan haklara aynen sahip olduklarından, yapılacak başvurularda bu ülkelerin resmi dillerinden birinde hazırlanmış tarifname, istemler ve varsa resimlerin verilebilmesi imkanı tanınmıştır. Yabancı dilde verilen bu belgelerin Türkçe çevirilerinin, Yönetmelikte belirtilen süre ve diğer koşullara uygun olarak verilmesi gerektiği yine bu fıkrada hükme bağlanmıştır. Bu koşullara uygun olarak Türkçe çevirilerin verilmemesi halinde başvuru geri alınmış sayılacaktır. MADDE 27- Patent başvurularında, başvuru tarihi, patent hakkının başlangıcını belirleyeceği için çok önemlidir. Bu maddede, Yönetmelikte belirtilen koşulların yerine getirilmesi ile başvuru tarihinin alınabileceği hükme bağlanmıştır. Bu koşullar, Kanunun esnekliğini artırmak için, patent istendiğini gösterir bir talep, başvuru sahibini tanımlayan ve onunla iletişim kurulmasını sağlayan bir bilgi ve herhangi bir dildeki tarifname alındığında bir başvuru tarihi verilmesi gerektiğini belirten Patent Kanunu Anlaşmasına (PLT) uygun olarak Yönetmeliğe aktarılmıştır. MADDE 28- Bu madde, buluşu yapan veya yapanların, başvuruda belirtilmesi ile ilgilidir. Bu hüküm, 15 inci maddedeki, "buluşu yapan veya yapanların, buluşu yapan veya yapanlar olarak tanınmasını isteme hakkı vardır" hükmüne dayanmaktadır. Ancak, buluş sahibi isminin gizli tutulmasını yani isminin üçüncü kişilerce bilinmesini engellemek için Enstitüden gerekli tedbirleri almasını isteyebilir. Ancak bu talebini, başvurunun yayımlanması için yapılan teknik hazırlıklardan önce yapması bu hakkı sağlayabilecektir. Aksi taktirde, buluş sahibinin adı yayımlanmış olacağı için gizli tutulması mümkün olmayacaktır. Bu maddenin bir diğer hükmü ise, başvuru yapanın, buluşu yapan olmaması veya buluşu yapanın birden çok kişi olması hallerinde, patent hakkının bu kişi veya kişilerden ne şekilde elde edildiğinin açıklanmasının gerektiği ile ilgilidir. MADDE 29- Buluşun bütünlüğü ile ilgili bu madde hükmünün amacı, farklı konulardaki buluşların, tek bir başvuru kapsamında bulunmasını önlemektir. Bir patent başvurusu tek bir buluşla ilgili olmalıdır. Bununla birlikte, bir ana buluş fikrini oluşturacak şekilde birbirlerine bağlı buluşlar grubu da tek bir buluş olarak değerlendirilir. Örneğin, aşağıdaki istemlere sahip bir patent başvurusu buluş bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde: İstem 1. Kimyasal X maddesi üretimi için bir usul. İstem 2. X maddesi. Webde güncelleme tarihi 30/06/

12 İstem 3. X maddesinin böcek öldürücü olarak kullanılması. Her üç istemde de ortak teknik özellik X maddesi olduğundan buluş bütünlüğünün olduğu kabul edilir. Aşağıdaki istemlere sahip diğer bir patent başvurusu ele alındığında: İstem 1. A özelliği ile tanımlanan bir taşıma bandı. İstem 2. B özelliği ile tanımlanan bir taşıma bandı. İstem 3. A ve B özellikleri ile tanımlanan bir taşıma bandı. Bu örnekte, İstem 1 ile İstem 3 arasındaki ortak teknik özellik A, İstem 2 ile İstem 3 arasındaki ortak teknik özellik B dir. Ancak, istem 1 ile İstem 2 arasında herhangi bir ortak teknik özellik bulunmamaktadır. Bu nedenle, istem 1 ile 3 arasında ve İstem 2 ile 3 arasında buluş bütünlüğü sağlanmışken, İstem 1 ile İstem 2 arasında buluş bütünlüğü yoktur. MADDE 30- Patent başvurusunun 29 uncu maddede belirtildiği şekilde buluş bütünlüğüne sahip olmaması durumunda, Enstitü, ilk başvurunun kapsamının aşılmaması koşulu ile başvuru sahibinden ilk başvurusunu birden çok başvuruya bölmesini isteyebilir. Bununla birlikte, yine ilk başvurunun kapsamının aşılmaması koşulu ile başvuru sahibi işlemleri devam eden başvurusunu Yönetmelikteki koşullara uygun olarak bölebilir. Bu maddenin ikinci fıkrası, bölünen başvurular için başvuru tarihinin ana başvurunun başvuru tarihi olacağı ve ana başvurunun sahip olduğu rüçhan hak veya haklarının bölünen başvurulara da uygulanacağı hükmünü getirmiştir. MADDE 31- Bu madde, patent başvurusuna konu olan buluşun açıklanması ile ilgilidir. Başvuru, ilgili teknik alandaki bir uzmanın, başvurudaki açıklamalara göre buluş konusunun uygulamasını sağlayacak yeterlikte, açık ve tam olması gerekmektedir. Böylece patent sisteminin temel işlevlerinden biri olan teknik bilginin yayılması işlevi yerine getirilmiş olacak ve bu bilgiler sonraki buluşların ortaya çıkmasında kullanılabilecektir. Ayrıca, buluşun patent başvurusunda yeterince açık ve tam olarak anlatılması, tekniğin bilinen durumunun belirlenmesi ve patentlenebilirlik kriterleri açısından incelenebilmesi için de çok önemlidir. MADDE 32- İstemler buluşun teknik özelliklerinin anlatıldığı kısımdır. Patent başvurusunun veya patentin sağladığı korumanın kapsamı istemler ile belirlenir. İstemler, tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır. Bu nedenle istemlerin, sadece patent alınarak korunmak istenen unsur veya unsurları kapsaması, tarifnameye dayanması, açık ve öz olması gerekmektedir. MADDE 33- Madde, patent konusu buluşun özeti ile ilgilidir. Teknik bilgi verme amacına hizmet eden özet, başka amaçla ve özellikle korumanın kapsamının belirlenmesi ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. MADDE 34- Bu madde Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan rüçhan hakkı ile ilgilidir. Webde güncelleme tarihi 30/06/

13 Rüçhan hakkı, bir ülkenin vatandaşının, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaptığı patent veya faydalı model başvurusunun, başvuru tarihinden itibaren oniki ay içinde üye ülkelere başvuru yapması halinde, iki tarih arasında üçüncü kişiler tarafından yapılacak aynı konudaki başvuruların, rüçhan hakkından yararlanan başvurunun patent verilebilirlik şartlarını etkilememesi sonucunu doğurur. Maddenin birinci fıkrasında, ülkemizin de tarihinde Dünya Ticaret Örgütüne üye olmasıyla, Paris Sözleşmesine taraf ülkelerin yanında bu Örgüte üye ülkelerin de Türkiye de rüçhan hakkından yararlanması sağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında, hangi başvuruların rüçhan hakkı doğuracağı tanımlanmıştır. Buna göre, Paris Sözleşmesine taraf veya Dünya Ticaret Örgütüne üye herhangi bir ülkede veya bu devletlerin oluşturduğu ikili ya da çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılan ve başvuru tarihi almaya hak kazanmış her başvuru rüçhan hakkı doğurur. Maddenin üçüncü fıkrasında rüçhan hakkına temel oluşturan usulüne uygun başvuru nun tanımı yapılmış ve bu başvurunun akıbetinin önemli olmadığı vurgulanmıştır. Maddenin dördüncü fıkrasında, aynı devlete aynı konuda aynı kişi tarafından yapılan iki başvurudan hangisinin rüçhana temel alınacağı ve bunun kriterleri açıklanmıştır. Maddenin son fıkrasında, karşılıklılık ilkesi gereğince, Türkiye ye yapılan bir ilk başvurunun kendisi için rüçhan hakkı doğurduğunu kabul eden bir ülkede yapılan başvuruların da Türkiye için rüçhan hakkı doğuracağının kabul edileceği açıklanmıştır. MADDE 35- Rüçhan hakkının etkisi ile ilgili olan bu maddede, rüçhan hakkının hangi durumlarda bir etki yapacağı açıklanmıştır. Patent başvurusu ile ilgili bir çok işlemde referans tarihi olarak başvuru tarihi esas alınır. Bununla birlikte, başvuru tarihine göre tekniğin bilinen durumunun belirlenmesinde ve aynı buluşun birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda hakkın kime ait olacağının tespitinde, rüçhan tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilir. Ancak, elbette ki rüçhan tarihinin bazı durumlarda başvuru tarihi olarak kabul edilmesi, korumanın başlangıcının rüçhan tarihi olarak alınacağı anlamını taşımayacaktır. MADDE 36- Madde, rüçhan hakkının talep edilmesi ve belgelendirilmesi ile ilgili olup, maddenin birinci fıkrasında, rüçhan hakkı talebinin yapılması ve rüçhan hakkı belgesinin verilmesi sürelerinin Yönetmelikte düzenleneceği belirtilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında, bir başvuruda birden çok rüçhan hakkının talep edilebileceği ve bu başvuruların farklı ülkelerde yapılmış olmasının mümkün olabileceğine ilişkin hüküm getirilmiştir. Ayrıca, bir istem için aşağıdaki örnekte açıklandığı gibi birden fazla rüçhan hakkı talep edilebilir: Birinci rüçhan A + B özelliklerini, ikinci rüçhan ise A + B + C özellikleri içermektedir. Buna göre, her iki rüçhan hakkını talep eden bir başvurunun birinci istemi A + B ve ikinci istemi de A + B + C özellikleri içermektedir. Bu durumda; birinci istem için her iki rüçhan, ikinci istem için ise sadece ikinci rüçhan talep edilebilmektedir. Webde güncelleme tarihi 30/06/

14 Birden çok rüçhan hakkı talep edilmesi halinde, rüçhan tarihinden itibaren işleyen sürelerin rüçhanın en önceki tarihli olanından başlayacağı da yine bu fıkrada belirlenmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında, rüçhan hakkının sınırları belirlenmiş olup, rüçhan hakkını doğuran başvuru veya başvuruların içermediği unsurlar için rüçhan hakkının geçerli olmadığı hükmü getirilmiştir. Maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre, başvuru konusu buluşun bazı unsurlarının, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun tarifnamesinde açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde bulunması halinde, söz konusu başvurunun istem veya istemlerinde bu unsurlarla ilgili bir talepte bulunulmamış olması, rüçhan hakkının kabulünü engellemeyecektir. MADDE 37- Bu maddede, bir başvurunun başvuru tarihi alabilmesi için Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediği açısından Enstitünün bir inceleme yapacağı hükmü getirilmiştir. Yönetmelikte belirtilen bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle başvuru tarihi verilmemiş bir başvuru için ise, başvuru sahibine gereklilikleri yerine getirmesi için bir fırsat verilerek, yeniden bir başvuru yapmak yerine mevcut başvurusuna başvuru tarihi değiştirilerek devam edebilme olanağının sağlanması amaçlanmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında, başvuru konusunun patent verilemeyecek konular ve buluşlar kapsamına girip girmediğine ilişkin inceleme yapılması hükmü getirilmiştir. Bu fıkra ile patent koruması kapsamına girmeyen bir konu veya buluş için başvuru sahibi başvuru aşamasında uyarılacaktır. Böylece, başvuru sahibinin gereksiz zaman ve para harcaması engellenebilecek, ayrıca böyle bir başvuru ile doğacak geçici koruma hakkı verilmeyerek, bu konuda üçüncü kişilerin haksız olarak zarar görmesinin önüne geçilebilecektir. Enstitünün, patent verilemeyecek konular ve buluşlar kapsamına girdiğine karar verdiği bir başvuruyu reddetmeden önce işlemlerini durdurması ve başvuru sahibinin konu hakkındaki karşı görüşlerini alması, doğabilecek tereddütleri gidermek bakımından önemlidir. Ret kararı ancak bu görüşlerin kabul görmemesi halinde alınacaktır. Maddenin dördüncü fıkrası başvurunun şekli şartlar ve fiziksel özellikler açıdan incelenmesi ile ilgilidir. Bu incelemenin amacı yayımlanacak olan patent dokümanlarında uluslararası standartlara uygunluğun sağlanmasıdır. Patent dokümanları bugün kağıt ortamdan çok elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Bu nedenle söz konusu standartların sağlanması ile Türk patent başvuruları da elektronik ortamda kolaylıkla yayımlanabilecektir. Söz konusu şekli ve fiziksel standartlar aynı zamanda patent araştırması yapanlar için de kolaylık sağlamaktadır. Maddenin beşinci fıkrası, şekli şartları ve fiziksel gereksinimleri sağlamayan başvurular için başvuru sahibine düzeltme fırsatı vermektedir. MADDE 38- Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik şartları açısından, sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için, o sahada daha önce açıklanmış bilgilerin tespiti gerekmektedir. Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce Türkiye veya yabancı bir ülkede toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgiler olarak tarif edilen "tekniğin bilinen durumu" kavramı, bu nedenle patent hukukunun esas unsurlarından birisidir. Webde güncelleme tarihi 30/06/

15 Tekniğin bilinen durumunun tespiti yapılmadan, patent konusunu değerlendirmek mümkün olmadığından, maddenin birinci fıkrasında, şekli şartları sağlayan başvurular için tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma talebi yapılmasına dair bir bildirim yapılacağı ve başvuru sahibinin bu bildirim üzerine Yönetmelikte belirtilen şartlara göre araştırma talebini yapması gerektiği belirtilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması hükmü yer almaktadır. Patent verilerek korunmak istenen unsur veya unsurlar, patent sahibi tarafından, patent istem veya istemlerinde belirtildiği için, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunun, istem veya istemler itibariyle, buluşu açıklayan tarifname ve resimler de dikkate alınarak düzenleneceği belirtilmiştir. Düzenlenen araştırma raporunun yayımlanmasıyla, yeniliği iddia edilen buluş konusunun önceki teknik karşısındaki durumu hakkında üçüncü kişilere de bilgi verilir. Böylece, menfaati olanların görüş bildirmesi için zemin hazırlanmış olur. Yine maddenin üçüncü fıkrasında, söz konusu talebin Yönetmelikte belirtilen süre ve koşullara uygun olarak yapılmaması (süresinde yapılmaması, ilgili ücretin ödenmemesi, vs.) halinde başvurunun geri alınmış sayılacağı hükmü getirilmiştir. MADDE 39- Bu madde, patent başvurularının yayımlanarak toplumun incelemesine açılması ile ilgilidir. Başvurunun yayını ile patent sisteminin temel amaçlarından biri olan bilginin yaygınlaştırılması işlevi gerçekleştirilmiş olur. Bunun yanı sıra başvurunun yayınıyla, patent sahiplerine tanınan yasal koruma, başvuru sahibi için de sağlanmış olur. Maddenin birinci fıkrasında, başvuru sahibine, 18 aylık yayın süresinin dolmasını beklemeden, başvurusunun üçüncü kişilere karşı daha önce hüküm ifade edebilmesi için, erken yayın talep hakkı getirilmiştir. Standartların sağlanması açısından, yayından önce başvurunun şekli gereklilikleri yerine getirmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, araştırma talebi yapılmaması nedeniyle geri çekilmiş sayılan başvurulara yeniden yapılabilme imkanı sağlanabilmesi amacıyla, araştırma talebi yapılmayan başvuruların yayımlanmasının önüne geçilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, patent başvurusunun yayımlanmasından önce patent verilmesi kararının alınması durumunda, yayın konusuna açıklık getirilmiş ve böyle bir durumda hem patent başvurusunun hem de patent fasikülünün aynı zamanda yayımlanacağı açıklanmıştır. MADDE 40- Bu madde, başvurunun incelenebilmesi için başvuru sahibinin talep yapması gerektiğini hükme bağlamıştır. Böylece, inceleme işleminin ancak başvuru sahibinin talebi ile başlayabileceği, bu talebin de inceleme ücretinin süresi içinde ödenmesiyle geçerli bir talep olacağı belirtilmiştir. İnceleme talebi süresi içinde yapılmayan başvuruların ise geri çekilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. MADDE 41- Başvuruya patent verilebilmesi için başvurunun bu Kanun hükümleri gereklerini yerine getirip getirmediği (örneğin başvurunun buluş konusunu yeterince açıklayıp açıklamadığı, buluş bütünlüğünün olup olmadığı, ) ve buluş konusunun patent verilebilirlik şartlarına sahip olup olmadığı konusunda inceleme yapılması gerekmektedir. İnceleme sonucunda başvurunun patent verilebilirlik şartlarını sağlamadığına karar verilirse, başvuru sahibi bu konuda bilgilendirilir ve patent verilebilmesinin önündeki olumsuzlukları gidermesi için fırsat verilir. Madde, bu bildirimler için sayıca bir sınırlandırma getirmemiştir. Webde güncelleme tarihi 30/06/

16 Ancak burada başvuru sahibi tarafından sunulan görüşler ve değişiklikler, Enstitü tarafından yapılan bildirimlerdeki görüşler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Başvuru sahibinden gelen görüşlerin ve değişikliklerin artık uzmanın kararını değiştirmeyeceği bir aşamaya gelmesi halinde süreç tamamlanır ve nihai karar alınır. Başvuru sahibi Enstitünün inceleme sürecindeki herhangi bir bildirimine süresi içinde cevap vermez ise, başvurunun geri çekilmiş sayılacağına ilişkin hüküm getirilmiştir. MADDE 42- Maddede, bir patent başvurusunun patent verilebilirlik koşullarını sağlaması halinde patent almaya hak kazanacağı, aksi takdirde ise reddedileceği hükme bağlanmıştır. Üçüncü kişilerin de başvurunun akıbetinden haberdar olabilmesi için, alınan bu kararlar Bültende ilan edilir. MADDE 43- Üçüncü kişilerin verilen bir patentin tam metnine erişebilmesi amacıyla, maddede patent fasikülünün yayımlanması hükme bağlanmıştır. MADDE 44- Maddede, patent verilmesi kararına üçüncü kişilerce itiraz edilebilmesi imkanı sağlanmıştır. İtiraz olmaması durumunda, Enstitünün vermiş olduğu tescil kararı nihai karar olacaktır. İtiraz yapılmış olması durumunda ise, patent verilmesi kararı Enstitünün nihai kararı olmayıp, itiraz prosedürü tamamlandıktan sonraki karar Enstitünün nihai kararı olacaktır. Maddede, itirazın dayanaklarının ne olacağı ve itirazın koşulları hükme bağlanmıştır. MADDE 45- Üçüncü kişiler tarafından yapılan itirazın incelenmesi, Enstitünün son kararını vermesi bakımından önemlidir. İtirazın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda incelenmesi sonucunda, itiraz reddedilebilir, patent kısmen veya tamamen hükümsüz kılınabilir veya patentin değiştirilmiş haliyle devamına karar verilebilir. Maddede buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. MADDE 46- Madde hükmüne göre, itiraz işlemleri sonucunda patentte bir değişiklik olmuş ise, bu değişiklikten üçüncü kişilerin de haberdar olabilmesi için, patent fasikülü değiştirilmiş hali ile yayımlanır. MADDE 47- Maddede, başvuru dosyalarının üçüncü kişiler tarafından incelenebilme şartları düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, yayınlanmamış patent başvurularının incelenebilmesi için, başvuru sahibinin yazılı izin vermesi gerektiği belirtilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, başvuru sahibinin başvurudan doğan haklarını kendine karşı ileri sürdüğünü ispat edebilen (noter kanalıyla çekilmiş bir ihtarname vs.) üçüncü kişilerin, gerçekten bir ihlal durumu oluşturup oluşturmadığını görebilmeleri açısından, yayımlanmamış patent başvuru dosyasını inceleyebileceği hükmü düzenlenmektedir. Ayrıca, üçüncü fıkra hükmüne göre; - 30 uncu maddeye göre bölünmüş bir başvurunun, - 12 nci maddeye göre yapılan yeni bir başvurunun, yayımlanması halinde, bu başvuruların dayandığı önceki başvuru yayımlanmasa bile, başvuru sahibinin izni olmaksızın, önceki başvuru da incelenebilir. Webde güncelleme tarihi 30/06/

17 Maddenin dördüncü fıkrasında, patent başvurusu sırasında veya patent verildikten sonra, dosyanın Yönetmeliğe uygun olarak incelenebileceği hükme bağlanmıştır. MADDE 48- Bu madde ile, patent sisteminin bilgi verme işlevini yerine getiren yayın işlemi sonucunda, üçüncü kişilere yayımlanan başvurularla ilgili görüşlerini bildirme hakkı verilmiştir. Bu görüşler, patent verilmesi işlemlerinde dikkate alınmayıp sadece başvuru sahibine iletilerek onun değerlendirmesine sunulur. MADDE 49- Madde, patent başvurusu veya patentte yapılabilecek değişikliklerle ilgilidir. Değişikliklerin hangi aşamalarda ve ne koşullarla yapılabileceği Yönetmelikte düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, yapılan değişikliklerin başvurunun ilk halindeki kapsamını aşamayacağı hükmü yer almaktadır. Maddenin son fıkrasında ise, verilmiş bir patentte değişiklik yapabilmenin mümkün olduğu ancak bu değişikliğin patentin sağladığı korumanın kapsamını aşamayacağı hükmü yer almaktadır. MADDE 50- Madde, patent başvurularının, başvuru sahibi tarafından, her zaman geri çekilebileceği hükmünü düzenlemektedir. Maddenin ikinci fıkrası, patent başvurusu üzerinde üçüncü kişilere tanınmış haklar olması halinde, başvurunun geri çekilmesinde yani patent verilmesi talebinden vazgeçilmesinde, üçüncü kişilerin rızası olması gerektiğini hükme bağlamıştır. MADDE 51- Madde, geri çekilen, geri çekilmiş sayılan veya reddedilen başvuru yayımlanmadığı sürece, o başvuruya konu olan buluşla ilgili herkes tarafından yeni bir başvuru yapılabileceği ile ilgili hükmü düzenlemektedir. Yayımlanmamış bir başvuru, tekniğin bilinen durumuna dahil olmadığı için, bu konuda yapılacak yeni bir başvuru da yenilik özelliğine sahip olabilecektir. MADDE 52- Bu madde ile Patent Sicilinin niteliği düzenlenmektedir. Patent Sicili kamunun incelemesine açıktır. Bu nedenle, başvuru yayımlanmadıkça, Patent Siciline kayıt yapılmaz. Sicile kayıt edilecek hususlar detaylı olarak Yönetmelikte düzenlenmiştir. MADDE 53- Maddenin birinci fıkrasında, patent başvurusunun veya patentin sağladığı haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri sürmek isteyen kişiye, patent başvurusu veya patent numarasını bildirme yükümlülüğü getirilerek, böyle bir iddianın dayanağı açık bir şekilde ortaya konmuş olacak, ayrıca üçüncü kişilerin bu başvuru veya patente ulaşmaları kolaylaştırılmış olacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkranın amacına uygun olarak, ürün veya etiketi veya ambalajı veya her türlü ilan veya reklam veya basılı evrak üzerinde patent başvurusu yapıldığı veya verilmiş bir patentin sağladığı korumanın mevcut olduğu izlenimini uyandıran beyanların bulunması halinde, patent başvurusu veya patent numarasının belirtilmesi zorunluluğu düzenlenmektedir. MADDE 54- Bu maddenin amacı, özellikle Patent Kanunu Anlaşması ve Avrupa Patent Sözleşmesi hükümleri göz önüne alınarak, verilen sürelere, tüm itina gösterildiği halde, istek Webde güncelleme tarihi 30/06/

18 dışında uyulmadığı zaman kaybolan hakların yeniden verilerek başvuru ve patent sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesidir. MADDE 55- Maddenin birinci fıkrasında, sürelerin hesaplanması ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Kanun ve Yönetmelikte belirtilen sürelerin, öngörülemeyen bazı durumlarda ihtiyaçları karşılayamayabileceği ve uygulamada sıkıntı yaratabileceği bilinmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında, bu gibi durumlarda, verilecek sürenin açık bir hüküm olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında, bir patent başvurusu veya patentle ilgili işlemlere ilişkin olarak Enstitü tarafından veya Enstitüye yapılacak bildirimlerin Yönetmeliğe uygun olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır. MADDE 56- Bu Kanunla belirlenmiş kurallara uygun olan bir buluş patentlenebilir. Ancak bundan, verilmiş olan bir patentin konusunun yararlı olduğu veya değeri açısından onaylanabilir olduğu veya getirdiği çözümün doğru olduğu anlamı çıkmamaktadır. Bunu açıkça ortaya koymak amacıyla da bu madde düzenlenmiştir. MADDE 57- Maddede, araştırma ve inceleme raporlarının hem Enstitüde hem de Enstitünün anlaşma yapacağı diğer patent ofislerinde düzenlenebileceği, aynı şekilde itirazların da hem Enstitüde hem de Enstitünün anlaşma yapacağı diğer patent ofislerinde değerlendirilebileceği hükme bağlanmıştır. MADDE 58- Maddede, Enstitünün almış olduğu kararlara karşı patent başvurusu veya patent sahipleri ve ilgili üçüncü kişiler tarafından ne zaman itirazda bulunulabileceğine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. Ancak, patent tescilinden sonraki 6 ay içinde üçüncü kişiler tarafından yapılabilecek olan itirazlar zaten Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda inceleneceğinden, bu kararlara Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz söz konusu değildir. Enstitünün işlemlerde yapmış olduğu şekli bir hataya ilişkin itirazlar ise zaman aşımı süresi içerisinde kalmak kaydıyla genel hukuk kurallarına göre her zaman yapılabilecektir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun almış olduğu kararlara karşı ne zaman ve hangi mahkemede dava açılabileceğine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. Maddenin üçüncü fıkrası ile, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun aldığı tüm kararların Patent Siciline kaydedileceği ve Bültende ilan edileceği belirtilmektedir. MADDE 59- Maddenin birinci fıkrasında, Enstitü nezdinde işlem yetkisi olan kişiler belirlenmiştir. (a) bendinde başvuru veya patent sahipleri, (b) bendinde patent vekilleri işlem yapma yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında, ikametgahı yurt dışında olan kişilerin, ancak patent vekilleri vasıtasıyla temsil edilebilecekleri düzenlenmiştir. Bu durumda tüm işlemler vekil vasıtasıyla yapılacaktır. Webde güncelleme tarihi 30/06/

19 Maddenin üçüncü fıkrasında, patent vekili tayin edildikten sonra, vekile yapılan tebligatın asile yapılmış sayılacağı hükmü düzenlenmiştir. Maddenin dördüncü ve beşinci fıkrasında ise, işlem yapma yetkisi olmayan veya vekillikten azledilen veya kendiliğinden vekillikten istifa eden kişiler tarafından yapılan işlemlerde izlenecek yol hükme bağlanmıştır. MADDE 60- Birden çok başvuru sahibi bulunan başvurularda, başvuru işlemlerinin tüm başvuru sahipleri tarafından müştereken yürütülmesinin zorluğu dikkate alınarak, ortak temsilci olarak atanacak bir başvuru sahibinin diğerleri adına işlem yapabilmesi kolaylığı bu madde ile getirilmiştir. Ortak temsilci atanmaması durumunda, başvuru dilekçesinde adı geçen ilk başvuru sahibi ortak temsilci olarak kabul edilecektir. Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında, ortak temsilci olarak atanan hak sahibinin veya ortak temsilci olarak kabul edilen hak sahibinin vekilsiz başvuru yapma hakkı var ise, diğer hak sahiplerinin ikametgahına bakılmaksızın başvuru işlemlerinin vekil olmaksızın yapılabileceği hükmü getirilmiştir. MADDE 61- Maddenin birinci fıkrasında, patent başvurusu ve patent ile ilgili ücretlerin ödenme koşullarının Yönetmelikte düzenleneceği belirtilmektedir. Herhangi bir işlemle ilgili ücretin, Yönetmeliğe uygun olarak ödenmemesi halinde, söz konusu işlemin gerçekleşmediği kabul edilerek, ilgili hüküm kapsamında işlem yapılır. MADDE 62- Maddenin birinci fıkrasında, patent başvurusu veya patent üzerindeki hakkın devam edebilmesi için yıllık ücretlerin ödenmesi gerektiği ve ödeme şekli düzenlenmektedir. Verilen tekel hakkı karşılığında, sahibine getireceği ekonomik kazanç da göz önüne alınarak bu hakkın bir bedeli olarak yıllık ücret ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, yıllık ücretlerin zamanında ödenmemesi halinde, hak sahibine ek bir ücret ödemesi koşuluyla ek bir süre içinde söz konusu yıllık ücreti ödeyebilme fırsatı verilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında, verilen bu süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde, patent hakkının vade tarihi itibariyle sona ereceği hükme bağlanmıştır. Hakkı sona ermiş olan bir patentin veya patent başvurusunun, süresi içinde telafi ücretinin ödenmesi ile yeniden geçerlilik kazanacağı hükme bağlanmıştır. MADDE 63- Yönetmelikte belirlenen herhangi bir ücretin ödenmemesinin hukuki sonuçları Kanunda belirlenmekle birlikte, ücretin eksik ödenmesi durumunda bir hukuki boşluk doğmaması amacıyla bu madde düzenlenmiştir. MADDE 64- Madde, patent başvurusu veya patentin birden çok kişiye ait olması halinde, ortak hak sahipliği ile ilgili hükümleri düzenlemektedir. Maddede, ortak hak sahipliği olması durumunda, her hak sahibinin birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ve bireysel haklarını belirlemek amaçlanmıştır. MADDE 65- Bu madde hükmü, patent başvurusu ve patent üzerinde yapılabilecek sağlararası veya ölüme bağlı hukuki işlemlere ilişkindir. Webde güncelleme tarihi 30/06/

20 MADDE 66- Patent konusu, devir veya herhangi bir hak tesisi anlamında bölünmez bir bütündür. Madde buna açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır. MADDE 67- Maddede, patent başvurusunun veya patentin kullanımının lisans sözleşmesine konu olabileceği belirtilmektedir. Böylece, herhangi bir nedenle buluşunu kullanamayan ya da buluşundan daha fazla gelir elde etmek isteyen hak sahibi, buluşun kullanımı ile ilgili lisans vererek buluşundan faydalanabilmektedir. Maddede lisans verilmesi durumunda, lisans alanın ve lisans verenin haklarının kapsamı düzenlenmektedir. MADDE 68- Madde, patent sahipliğinde bir değişiklik olması veya patentin bir lisansa konu olması durumunda, yeni hak sahibinin veya lisans alanın buluşu uygulayabilmesi için gerekli olan teknik bilgilerin patent sahibi tarafından verilmesi gerekliliğine açıklık getirmeyi ve bunun sonucu olarak olası gizli bilgilerin de başkalarına verilmemesi için devir alan ve lisans alana yükümlülükler getirmeyi amaçlamaktadır. MADDE 69- Patent konusu buluşunun kullanımı için lisans vermek isteyen patent başvurusu veya patent sahiplerinin, lisans almak isteyenleri bulma konusunda Enstitünün aracılığından da faydalanabilmesi için böyle bir madde düzenlenmiştir. Bu durumda, Enstitü lisans verme tekliflerini ilan etmek sureti ile aracı olacaktır. MADDE 70- Maddede, zorunlu lisansın hangi durumlarda verilebileceğine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Zorunlu lisansın ve zorunlu lisansa ilişkin taleplerin şekil ve şartları açıklanmıştır. MADDE 71- Maddede, patent konusu buluşun kullanılmaması durumunda, zorunlu lisans talep edilebilmesi ile ilgili şartlar düzenlenmiştir. MADDE 72- Patent konusu buluşun önceki bir patentin sağladığı hakka tecavüz edilmeksizin kullanılması mümkün değilse, patentler arası bağımlılık söz konusu olur. Maddede patentler arasında bağımlılık bulunması halinde, zorunlu lisans talep edilebilmesine ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Sonraki tarihli patentin sahibine zorunlu lisans verilmesi halinde, önceki tarihli patentin sahibinin de zorunlu lisans talep etme hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır. Maddede ayrıca, bağımlılık durumundaki zorunlu lisansın hükümsüz kılınma koşulları açıklanmıştır. MADDE 73- Maddede, kamu yararına ilişkin hallerin neler olduğu açıklanmış ve kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans verilmesine ilişkin hükümler getirilmiştir. Patent sahibinin buluşun kamu yararını karşılayacak yeterlikte kullamına yönelik kapasitesi mevcutsa, mahkemenin zorunlu lisans kararı vermeden önce patent sahibine kamu yararını karşılayacak şekilde kullanımı gerçekleştirmesi için bir süre verebileceği de hükme bağlanmıştır. Webde güncelleme tarihi 30/06/

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE Sanayi alanındaki yenilikler (buluşlar), ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Buluşlar, genel olarak yeni ürünlerin ve yeni usullerin

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER 1 GİRİŞ Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında yayımlanan kanun hükmünde kararnameler ilk olarak 27 Haziran 1995 tarihinde hazırlanmıştı. Bu aşamada öncelikle marka,

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Patent Sistemine Giriş Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 17 Ekim 2011, Gazi Teknopark, Ankara İçerik Patent ile İlgili

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER Enes ÖZ 21 ÖZ 10.01.2017 tarihli, 29944 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlük kazanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu1 22 ile birlikte marka hukukuna

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir.

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 1.12.2004 Sayısı : 7 AZR 198/04 Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Özü: Belirli süreli bir hizmet sözleşmesi

Detaylı

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 PATENT ALMA REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Türk Patent Enstitüsü Raporun Verildiği Kurum: Türk Patent Enstitüsü İşlem Masrafı: Değişken, ayrıntılar

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 25 NİSAN 2017 SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI I- GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çalışması konusunda kural olarak tek bir makam (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının,

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının, 2 Şubat 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29612 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE TEMELLİ KAMU İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Benzersiz bir buluş son derece zordur. Emek ve zaman harcanarak ortaya konulan buluşu korumak ise bazen çok daha önemlidir. Buluşunuz her ne olursa olsun,

Detaylı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı BÜLTEN NO:102 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine, istihdama etkisi doğrultusunda,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 474 Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT NEDİR? Buluş için hak sahibine verilen tekel hakkı ve bu hakkı gösteren belgedir. BULUŞ NEDİR? Bir probleme teknik çözüm

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Pınar ELMAS Globalleşmeyle gelen rekabet ortamıyla, yaratıcılığın yükselen bir değer haline gelmesi ve teknolojide kaydedilen hızlı ilerlemelerle sınai

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Mevcut Düzen Patent Kararnamesi, m. 41: Öğretim elemanlarının buluşları için patent başvurusu yapma (veya

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı 5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından :

Rekabet Kurumu Başkanlığından : Rekabet Kurumu Başkanlığından : FRANCHisE ANLAŞMALARINA ilişkin GRUP MUAFIYETi TEBllGi (Tebliğ No: 1998/7) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, franchise anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği,

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği, 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Ankara,

Detaylı

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır.

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır. www.anadolupatent.com Değerli dostlar, Uzun zamandır çalışmaları devam eden Sınai Mülkiyet Kanunu 22 Aralık 2016 tarihinde TBMM de kabul edilerek 10 Ocak 2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) *

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr 21. Yüzyılın Kilit Kavramları Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik)

Detaylı

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 12.08.2010 Sayı: 2010/40 Konu: 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 Uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2)

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) MADDE 1 (1) Türk Patent Enstitüsü nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı