FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç. Dr. İbrahim ARSLAN Hazırlayan Mehmet Mesut BARKALE Konya 2010

2 İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ETİK SAYFASI...VIII YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU...IX ÖZET...X SUMMARY...XII KISALTMALAR...XIV GİRİŞ... 1 I. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ... 1 II. ÇALIŞMANIN AMACI... 3 III. ÇALIŞMANIN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI... 4 BİRİNCİ BÖLÜM FAYDALI MODEL KAVRAMI, BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ VE İKTİSABINDA İZLENECEK USUL I. FAYDALI MODEL KAVRAMI...7 A. Genel Olarak...7 B. Faydalı Modelin Tarihi Gelişimi Faydalı Modelin Dünyada Gelişimi Faydalı Modelin Avrupa Birliğinde Gelişimi Faydalı Modelin Türkiye de Gelişimi II

3 II. FAYDALI MODELİN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI A. Genel Olarak B. Faydalı Model İle Patent in Karşılaştırılması Faydalı Model ile Patent Arasındaki Benzerlikler Faydalı Model ve Patent Arasındaki Farklar a. Korumanın Kıstasları b. Korumanın Süresi c. İnceleme Şekli d. Hükümsüzlük Davası C. Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım ın Karşılaştırılması Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Arasındaki Benzerlikler Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Arasındaki Farklar III. FAYDALI MODELİN İKTİSABINDA İZLENECEK USUL A. Faydalı Model Verilebilmesi İçin Gerekli Şartlar Başvuru Şartları Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi Başvurunun Yayınlanması Üçüncü Kişilerin İtirazı B. İstisnai Haller Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi III

4 3. Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili Aynı Buluşa Patent ve Faydalı Model Belgesi Verilememesi İKİNCİ BÖLÜM HÜKÜMSÜZLÜK KAVRAMI, HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ VE FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ I. HÜKÜMSÜZLÜK KAVRAMI A. Genel Olarak B. Hükümsüzlüğün Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması Hükümsüzlük ve İptal Hükümsüzlük ve Sona Erme Hükümsüzlük ve Butlan Hükümsüzlük ve Yokluk C. 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Hükümsüzlük II. HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ A. Genel Olarak B. Tam Hükümsüzlük C. Kısmi Hükümsüzlük III. FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ A. Genel Olarak B. Buluşun Koruma Şartlarına Aykırılığı IV

5 1. Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunan Buluşlar ve Konular (PatKHK m. 154) a. Yenilik (PatKHK m. 156) b. Sanayiye Uygulanabilirlik Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunamayan Buluşlar ve Konular (PatKHK m. 155) C. Buluşun Açık ve Tam Olarak Açıklanmaması D. Korumanın Başvuru Kapsamını Aşması Maddeye Göre Ayrılmış Olan Bir Başvuruya Dayanması veya Kapsamını Aşması Maddeye Göre Yapılan Bir Başvuruya Dayanması veya Kapsamını Aşması E. Belge Sahibinin Hak Sahibi Olmadığının İspat Edilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI I. GENEL OLARAK II. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME A. Yetkili Mahkeme Üçüncü Kişiler Tarafından Başvuru veya Belge Sahibi Aleyhine Açılacak Hükümsüzlük Davalarında Yetkili Mahkeme V

6 2. Faydalı Model Belge Sahibi Tarafından Üçüncü Kişiler (Mütecavizler) Aleyhine Açılacak Konusu Hükümsüzlük Olmayan Davalarda Yetkili Mahkeme B. Görevli Mahkeme Genel olarak İşbölümü ve Görev İlişkisi III. TARAFLAR A. Davacılar Zarar Gören Üçüncü Kişiler Cumhuriyet Savcıları Vasıtasıyla İlgili Resmi Makamlar Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkına Sahip Kişiler Diğer Kurum ve Kuruluşlar B. Davalı IV. SÜRE V. DAVA AÇILMASININ VE KARARIN SONUÇLARI A. Davanın Sonuçları Hakların Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi Kesin Hüküm ve Derdestlik Bekletici Mesele İhtiyati Tedbir Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı B. Kararın Sonuçları Tazminat Talebi VI

7 a. Faydalı Model Belge Sahibinin Kötü Niyetli Olarak Hareket Etmesinden Kaynaklanan Tazminat b. Üçüncü Kişilerin Faydalı Modele İlan Aşamasında İtirazları İle Açılacak Hükümsüzlük Davasından Kaynaklanan Tazminat c. Haklarını İleri Süremeyen Belge Sahibinin Tazminat Talebi Kural: Geriye Etkili Olma İstisna: İleriye Etkili Olma a. Patentin Hükümsüz Sayılmasından Önce, Bir Patente Tecavüz Sebebiyle Verilen Hukuken Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar b. Patentin Hükümsüzlüğüne Karar Verilmeden Önce, Yapılmış ve Uygulanmış Sözleşmeler Tam hükümsüzlük ve Kısmi Hükümsüzlük Buluşun Toplumun Malı Haline Gelmesi Kesinleşmiş Kararın Herkese Karşı İleri Sürülmesi Ülkesel Etkili Olma Hükmün İlanı VI. YENİ PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA VII

8 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Mehmet Mesut BARKALE VIII

9 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ başlıklı bu çalışma 25/10/2010 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler İmza Doç.Dr. İbrahim ARSLAN Yrd.Doç.Dr. Cumhur BOYACIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman SAVAŞ IX

10 ÖZET Küçük buluşların da korunması gerektiği fikrinden hareketle, patentteki korumaya benzer bir koruma sistemi, faydalı model fikri olarak ortaya çıkmıştır. Temeli patente dayanan, Sanayiye uygulanabilen ancak buluş basamağına ulaşmayan, alanında getirdiği yenilik ile basit problemleri çözen küçük, teknik ve fonksiyonel buluşları faydalı model olarak tanımlayabiliriz. Faydalı model başvuruları, Türk Patent Enstitüsünce şeklî bir incelemeye tabi tutulmaktadır. İlana çıkarılan faydalı modellere ilan süresince yapılan itirazlar, Türk Patent Enstitüsünce incelenmemektedir. Başvuru sahibinin itiraza rağmen belge istemesi halinde, çoğu zaman hükümsüzlük hallerinden birçoğuna sahip belgelerin tescil edildiği görülmektedir. Faydalı model belgeleri hangi amaçla alınırsa alınsın, belgeden doğan hakların piyasadaki yoğun rekabet ortamında herhangi bir şekilde üçüncü kişilere karşı kullanılma ihtimali daima vardır. Genellikle bu hakların kullanımından doğacak ağır zararları önlemek için veya açılan davalara karşı dava olarak faydalı modelin hükümsüzlüğü yoluna gidilmektedir. Faydalı modelin hükümsüzlüğü altındaki düzenlemeler de bu gereklilikten kaynaklanmaktadır. Faydalı modelin hükümsüzlüğüne ilişkin gelişmelerin dönüm noktası, gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi nin gün ve 2001/1 Esas, 2004/36 Karar sayılı kararı ile olmuştur. PatKHK m. 165/3 ün, Anayasa nın 36 ve 91 inci maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmesi ile zarar gören üçüncü kişilerin hükümsüzlük davası açabilmeleri, herhangi bir şarta bağlı olmadan, koruma süresi boyunca talep edilebilir hale dönüşmüştür. Faydalı modelin hükümsüzlüğü; belgenin yeni olmaması, sanayiye uygulanamaması, açık ve tam olarak tanımlanmaması, başvurunun kapsam dışına çıkması ve faydalı model isteme hakkına sahip olmaması gibi sınırlı durumlarda talep edilebilmektedir. Bazı istisnalar dışında, belge sahibinin haklarını kullanmasına X

11 engel olan, tazminata hükmedilebilen, belgenin hükümsüz kılınması ile kararın geriye etkili olarak başvuru tarihi itibariyle sicilden terkin edilmesi gibi önemli hukuki sonuçları olan hükümsüzlük davası, faydalı modeller açısından büyük önem taşımaktadır. Uygulamada, patentin hükümsüzlüğü davalarından daha çok, faydalı modelin hükümsüzlüğü davalarına başvurulması ve bu davalarda yaşanan sorunlar çalışma konumuzun belirlenmesinde önemli bir etken olmuştur. XI

12 SUMMARY Considering that the idea of protecting petit inventions is also necessary, a protection system similar to patent protection came out as utility model idea. We can define utility model as; petit, technical, and functional inventions which are based on patent, applicable to industry but not reaching inventive step and solving simple problems with innovation in relevant field. Utility model applications are subjected to a procedural review by Turkish Patent Institute. Oppositions to published utility models during publication are not examined by Turkish Patent Institute. In case of applicant s certificate demand in despite of opposition, mostly it is seen that certificates having many of invalidity circumstances are registered. For any purpose to obtain utility model certificate, possibility of use of certificate resultant rights against third parties in any way always exists in strong competition environment. Generally in order to prevent severe harms resulted from use of these rights or as countersuit against brought suits, invalidity of utility model is resorted. Regulations under invalidity of utility model are originated in this necessity. Turning point in developments relating to invalidity of utility model is constituted with Constitutional Court s decision, dated , Nr. 2001/1 Base and 2004/36 Decision, published in Official Gazette Nr , dated Bringing a invalidity suit turns into claimable for third parties during protection period, without any condition, with revocation of art.165/3 of Patent Decree Law that found contrary to art.36 and art.91 of Constitution. Invalidity of utility model is claimable in limited conditions as; the document is not new, utility model is not applicable to industry and not able to be identified explicitly and exactly, application is out of the scope and does not have the right to demand utility model. With some exceptions, invalidity suit, which has important XII

13 legal results like; preventing certificate owner to use rights of certificate, awarding damages, retroactively cancellation of certificate from registry by the date of application via certificate is nullified, is all important for utility models. Applying for invalidity suits of utility model more than invalidity suits of patent in practice and the problems encountered in these suits are the important factors to determine subject of our study. XIII

14 KISALTMALAR AB BK Bkz. CoğİşKHK : Avrupa Birliği : Borçlar Kanunu : Bakınız : Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname CPC CMK E EndTasKHK : Community Patent Convention (Topluluk Patent Sözleşmesi) : Ceza Muhakemeleri Kanunu : Esas : Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname EndTasKHKY : Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ETDK : Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında 5147 Sayılı Kanun EPOBA : European Patent Office Board of Appeals (Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu) EPC FMR FSHD HUMK İÜHFM K : European Patent Convention (Avrupa Patent Sözleşmesi) : Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi : Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi : Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası : Karar XIV

15 KHK KOBİ m MarKHK : Kanun Hükmünde Kararname : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler : Madde : Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname MK MPEP : Medeni Kanun : Manuel of Patent Examining Procedure (Patent İnceleme Usûlü Rehberi) No PatKHK : Numara : Patentlerin Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname PatKHKY : Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik PatFMKT RG s S T TOBB TPE TRIPS : Patent ve Faydalı Model Kanun Tasarısı : Resmi Gazete : Sayfa : Sayı : Tarih : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türk Patent Enstitüsü : Agreement on The Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfiet Goods (Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması) XV

16 USPTO TSK TTK vd WIPO : United States Patent Office: Amerikan Patent ve Marka Ofisi : Türk Silahlı Kuvvetleri : Türk Ticaret Kanunu : ve devamı : Word Intellectual Property Organisation (Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı) YİDK YÖK : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu : Yüksek Öğretim Kurumu XVI

17 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ Dünyada hızla gelişen iletişim ve bilgi teknolojisi ile buna bağlı endüstriyel hayat, sanayi alanındaki yenilikleri sürekli tetiklemektedir. Şirketlerin ürettiği, yeni ve sanayiye uygulanabilen küçük, teknik, fonksiyonel buluşlar, markalar ve ayırt edici tasarımlar ile bütünleşerek ekonomik büyümenin ana faktörleri haline gelmiştir. PatKHK nin amacı da; buluş yapma faaliyetini özendirerek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için, buluşlara patent ve faydalı model belgesi vererek korumaktır. Dünyada hiçbir yenilik yoktur ki daha önce yapılmış olandan ilham almamış olsun. Hayatımızdaki küçük teknik problemlerin çözülmesi, büyük buluşlara esin kaynağı olabilir. Küçük buluşların da korunması gerektiği fikrinden hareketle, patentteki korumaya benzer bir koruma sistemi, faydalı model fikri olarak ortaya çıkmıştır. Temeli patente dayanan, aynı amaca hizmet eden, üretimi arttıran, kolaylaştıran, kaliteyi yükselten, ucuz ve küçük buluşlar ile teknik gelişmeyi sağlayan faydalı model sisteminin hukuken korunması ihtiyacı hasıl olmuştur. Faydalı model belgesine başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, buluşlara öncelikle gerçek hak sahibi olarak, daha sonra tedbir amaçlı ve son olarak kötü niyetli olmak üzere üç tür başvuru yaptığı gözlemlenmiştir.

18 Bunlardan birincisi, gerçek hak sahipliği; buluş basamağına ulaşmayan ancak yeni ve sanayiye uygulanabilen ürünler için yapılan başvurular sonucu alınan belgelerdir. İkincisi tedbir amaçlı; PatKHK de incelemesiz sistem boşluğundan faydalanarak, piyasada yıllardır bilinen, kullanılan ürünler için yapılan başvurular sonucu alınan belgelerdir. Bu tür başvurular, üçüncü kişilerin yeni olmayan belgelerinin hukuki ve cezai yaptırımlarından korunmak için, küçük değişiklikler ile aynı içerikli belgelerin koruma ve tedbir amaçlı tekrar alınmasına dayanmaktadır. Üçüncüsü; hiçbir fikrî çabası ve üretimi dahi olmadan yıllardır sanayiye uygulanabilen ancak yeni olmayan başvurular sonucu alınan kötü niyetli belgelerdir. Faydalı model belgeleri hangi amaçla alınırsa alınsın, belgeden doğan hakların piyasadaki yoğun rekabet ortamında herhangi bir şekilde üçüncü kişilere karşı kullanılma ihtimali daima vardır. Genellikle bu hakların kullanımından doğacak ağır zararları önlemek için veya açılan davaya karşı dava olarak faydalı modelin hükümsüzlüğü yoluna gidilmektedir. Faydalı modelin hükümsüzlüğü başlığı altındaki düzenlemeler de bu gereklilikten kaynaklanmaktadır. Faydalı modelin hükümsüzlüğü; belgenin yeni olmaması, sanayiye uygulanamaması, açık ve tam olarak tanımlanmaması, başvurunun kapsam dışına çıkması ve faydalı model isteme hakkına sahip olunmaması gibi sınırlı durumlarda talep edilebilmektedir. Belge sahibinin haklarını kullanmasına engel olan, tazminat ödenmesi sonucunu doğurabilen, belgenin hükümsüz kılınması ile kararın geriye etkili olarak başvuru tarihi itibariyle sicilden terkin edilmesi gibi önemli hukuki sonuçları olan hükümsüzlük davası, faydalı modeller açısından büyük önem taşımaktadır. Bu genel kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Hakkın hükümsüz sayılmasından önce, bir faydalı modele tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar bu kuralın ilk istisnasını oluşturmaktadır. Faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerin, hükümsüzlük kararından etkilenmemesi de diğer bir istisnadır. 2

19 Uygulamada, patentin hükümsüzlüğü davalarından daha ziyade, faydalı modelin hükümsüzlüğü davalarına başvurulması ve bu davalarda yaşanan sorunlar çalışma konumuzun belirlenmesinde önemli bir etkendir. Faydalı modelin hükümsüzlüğü isimli bu çalışmamızın, sık rastlanmayan Yargıtay kararları ve uygulamadan yeni örneklerle, yaşanan hukuki problemlere çözüm olması ve yeni hazırlanan patent ve faydalı model kanun tasarısına ışık tutmasını temenni ediyoruz. II. ÇALIŞMANIN AMACI Faydalı modelin hükümsüzlüğü konulu tezimiz, 1995 yılından beri yürürlükte olan ve bir çok maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 551, 554, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin yeni kanun tasarılarının kanunlaşması aşamasında yazılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnameler ceza hukuku açısından, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararları ve ceza kanununun birinci kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümlerinin 31 Aralık 2008 tarihine kadar gerekli değişiklikler yapılarak kanunlaşmamasından dolayı, uygulanamaz durumdadır. Faydalı model başvuruları, Türk Patent Enstitüsünce şeklî bir incelemeye tabi tutulmaktadır. İlana çıkarılan faydalı modellere ilan süresince yapılan itirazlar, Türk Patent Enstitüsünce incelenmemektedir. Başvuru sahibinin itiraza rağmen belge istemesi halinde, çoğu zaman hükümsüzlük hallerinden birçoğuna sahip belgelerin tescil edildiği görülmektedir. Bu belgeler daha sonra kötü niyetli kişilerce ve piyasada pazar arayışında olan firmalar tarafından tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılmakta, anlaşma için ise ciddi tazminatlar istenerek sanayici ve işadamları zor durumda bırakılmaktadır. Avrupa Patent Sözleşmesine katılımımız ile PatKHK hükümlerinin değiştirilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Özellikle Türkiye nin AB Hukuk sistemini 3

20 ifade eden AB müktesebatına uyum programı doğrultusunda, 7. Fasıl olan Fikrî Mülkiyet başlığı açılmıştır. Ancak patent ve faydalı model mevzuatımızın AB ile uyum düzeyinin artırılması ve KHK ile düzenlenmiş olan patent ve faydalı modellerin yasalaşması sağlanamamıştır. Temennimiz tüm aksaklıkların giderildiği bir patent ve faydalı model mevzuatının yasalaşmasıdır. Uygulamada yaşanan problemler artık belirginleşmiş, bazı problemler ise kronikleşmiştir. Tezimizin yazılış gayesi; yeni hazırlanan PatFMKT da, faydalı modellere ilişkin sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak çözümlere, mevcut yasal düzenlemedeki boşluklardan kaynaklanan kötüniyetli hak kullanımlarına ve çözüm maksadıyla açılan hükümsüzlük davalarına katkı sağlanmasıdır. Bu tezimizde, yukarıda kısaca ortaya koyduğumuz sorunlar tespit edilecek ve söz konusu sorunların yeni hazırlanan PatFMKT da giderilmesine yönelik öneriler sunulacaktır. III. ÇALIŞMANIN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI Ülkemizde 1995 yılından beri uygulamada olan. PatKHK hükümleri, faydalı model başvurularının incelemesiz, ucuz, kolay ve seri olmasını öngörmüştür. Bunun yanında cezai yönden de yaptırımların çok ağır olması sonucu zaman içerisinde başvurular ile ilgili ciddi suiistimaller ve bunun neticesinde hükümsüzlük davaları ortaya çıkmıştır. Hükümsüzlük davaları, özellikle belge sahibi tarafından yapılan şikâyet üzerine açılan ceza davalarına, karşı dava olarak ileri sürülmektedir. Faydalı model belgesinin avantajlarını öldürmeden daha sağlam bir hak tanınmasına ilişkin yeni hazırlanan PatFMKT da bazı değişiklikler öngörülmektedir. Faydalı modelin hükümsüzlüğü ile sınırlı olarak, yeni PatFMKT ye ilişkin bazı somut önerilerimiz de bu çalışmamızda ele alınacaktır. 4

21 Faydalı modelin hükümsüzlüğü konulu tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öncelikle faydalı modelin tanımı ve tarihi gelişimi ile kanun hükmünde kararnamede ortak hükümler içeren patent ve faydalı modelin karşılaştırması ile ortak hükümlerin uygulanabilirliği incelenmiştir. Faydalı modelin iktisabında izlenecek usul başlığı altında, faydalı model verilebilmesi için gerekli şartlar ele alınmıştır. İstisnai haller başlığı altında patent ve faydalı modelin birbirine değiştirilmesi ele alınmıştır. Ayrıca faydalı model belgesi konusunun endüstriyel tasarım olarak tescili ve aynı buluşa patent ve faydalı model belgesi verilememesi bu başlık altında incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde; faydalı modelin hükümsüzlüğü başlığı altında; hukuk düzeninin öngördüğü şartlara aykırılığın bir yaptırımı olan hükümsüzlük kavramı, iptal, sona erme, butlan ve yokluk kavramları ile karşılaştırılarak incelenmiş, tam ve kısmi hükümsüzlük tanımları yapılmıştır. Ayrıca PatKHK daki hükümsüzlük halleri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; hükümsüzlük davaları her yönüyle ele alınmış, uygulamada problem oluşturan yetkili ve görevli mahkemeler incelenmiştir. Davanın tarafları geniş bir şekilde ele alınmıştır. Faydalı modelin hükümsüzlüğü davalarında davanın açılması ile birlikte sorun olan, hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesi, bekletici mesele, ihtiyati tedbir, kesin hüküm ve derdestlik, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı ilkesi, davanın sonuçları bölümünde, hükümsüzlük kararlarının sonuçları kısmında; tazminat, geriye etkili olma kuralı ve istisnaları, tam ve kısmi hükümsüzlük, buluşun toplumun malı haline gelmesi, kesinleşmiş kararın herkese karşı ileri sürülmesi, ülkesel etkili olma ile hükmün ilanı ise yine bu bölümde incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca yeni hazırlanan PatFMKT nin genel olarak bir değerlendirilmesi de yapılmıştır. Ülkemizde ihtisas mahkemelerine örnek teşkil eden Ankara, İstanbul, İzmir ihtisas mahkemelerinin örnek kararları, uluslararası uygulamalar, Alman Federal 5

22 Mahkeme Kararları, Yargıtay ve doktrin görüşleri temel alınarak karşılaştırmalı olarak yeni PatFMKT da ışık tutacak şekilde incelenmiştir. Çalışmanın genel anlamda değerlendirilmesi ise sonuç bölümünde yapılmıştır. Çalışmamızda özel olarak koruma kapsamına değinilmemiş, bu başlık konunun genişliği nedeniyle sınırlandırılarak genel hatlarıyla hükümsüzlük halleri içerisinde ele alınmıştır. Faydalı model belgesinden doğan inhisari hakkın korunması ve kapsamı patentten doğan hakkın kapsamı ile aynıdır. Koruma kapsamı açısından farklar ve benzerlikler genel hatlarıyla faydalı modelin benzer kavramlarla karşılaştırılması içerisinde incelenmiştir. Koruma kapsamının belirlenmesi, hakkın kapsamını oluşturan konular, ayrı bir çalışma konusu olacak kadar kapsamlı olacağından, faydalı modelin hükümsüzlüğü ile bağlantılı bulunan alanlarla sınırlı olarak incelenmiştir. 6

23 BİRİNCİ BÖLÜM FAYDALI MODEL KAVRAMI, BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ VE İKTİSABINDA İZLENECEK USUL I. FAYDALI MODEL KAVRAMI A. Genel Olarak Buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek korunacağı 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 1. maddesinde belirtilmektedir. Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri her zaman mümkün olmadığından, sanayiye uygulanabilen yenilikler ile basit problemleri çözen küçük teknik buluşların da korunması gerektiği fikrinden 1 RG, , S: 22326; SULUK, Cahit / KEŞLİ, Ahmet / ORHAN, Ali, Uygulamalı Fikrî Mülkiyet Hukuku Cilt I, Mevzuat, İstanbul 2005, s ; Amerikan Federal Mahkemesinin (109 Circuit Court S. Ct. 1989), deniz sürat motorları ile ilgili olarak baktığı bir patent hakkına tecavüz davasında verdiği kararda, patent hakkının korunmasının (the purpose of the Federal Patent Act) amacı; yaratıcı çalışma ve bu çalışma ve çabanın ürünü buluşların, bu buluşunun konusu, olan ürün veya usul ü sadece kendisinin (buluşu yapanın diğerlerini engelleyerek) üretmesi, kullanması ve satışını yapması karşılığında topluma açıklanmasıdır (Razskowsky), CAMCI, Ömer, Endüstriyel Tasarım Davaları, Patent Hakkı, İstanbul 2000, s. 27 den naklen.

24 hareketle, patentteki korumaya benzer bir koruma sistemi ile faydalı model fikri ortaya atılmıştır. Faydalı model korumasının temeli patente dayanmaktadır 2. Tekinalp 3 ; PatKHK m. 154 ün sadece yeniliği aradığı ve yeniliğe ilişkin hükümde yenilik basamağından söz edilmemiş olmasından dolayı, faydalı model anlamında buluşun küçük, sorunun basit olduğu sonucuna varılabileceğini ifade etmekte ve faydalı modeli; sanayiye ve üç boyutlu bir ürüne uygulanan yenilik basamağını haiz bulunmayan basit bir çözümü içeren küçük bir buluş, şeklinde tanımlamaktadır. Faydalı model sahibinin, patente benzeyen faydalı model belgesiyle korunduğunu belirtmektedir. Yasaman 4 ise; faydalı modeli; patent alma mertebesine ulaşamayan fakat basit formüllere ve ilkelere dayanan, bazı gereksinimlere cevap veren teknik çözümlerdir, şeklinde tanımlamaktadır. Türk Patent Enstitüsü tarafından idari işlemler sonucu verilen faydalı model belgesi, kamusal nitelikli bir belge olup, faydalı modele konu olan buluş bu belge ile korunur ve sahibine inhisari yetkiler verir. Faydalı model belgesi hak yönünden kurucu, buluş açısından açıklayıcı bir etkiye sahiptir Faydalı modeller bir çeşit küçük patentlerdir, diğer taraftan bu tür hakların elde edilme iş yükü patentlerinkinden (Faydalı Model Koruması) daha basittir, oysaki diğer taraftan münhasır haklar daha az kapsamlıdır; bunlar Üye Devletlerin birçoğunda mevcuttur ve küçük ve orta ölçekli müteşebbisler için gerçekten büyük bir öneme sahiptirler, RAITH, Raimund, Avrupa Birliğindeki Sınai Mülkiyet Hakları, Türkiye de ve Dünyada Sınai Mülkiyet Koruması Uluslar arası Konferansı, Bildiriler, İstanbul 1997, s. 92. TEKİNALP, Ünal, Fikrî Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2005, s. 671, 681. YASAMAN, Hamdi, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Endüstriyel Tasarımlar Patentler İle İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları, İstanbul 2006, s TEKİNALP, s

25 Dünya fikrî mülkiyet teşkilatı (WIPO) 6 : Faydalı modelin özellikle KOBİ lerin ürettiği ürünler ve uygun adaptasyonlar için düzenlenmiş küçük yeniliklere verilen belge olduğunu ve öncelikle mekanik alandaki buluşlar için kullanıldığını ifade etmektedir. Faydalı modeller, sınırlı bir süreyle bir buluş için verilen münhasır bir hak olup, hak sahibinin izni olmadan korunan buluşun üçüncü kişiler tarafından ticari olarak kullanılmasını engeller şeklinde tanımlamaktadır 7. Buraya kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda, faydalı modeli; sanayiye uygulanabilen ancak buluş basamağına ulaşmayan, alanında getirdiği yenilik ile basit problemleri çözen küçük, teknik ve fonksiyonel buluşlar olarak tanımlayabiliriz. B. Faydalı Modelin Tarihi Gelişimi 1. Faydalı Modelin Dünyada Gelişimi Faydalı modellere ilişkin düzenleme PatKHK gerekçesinde 8, ilk kez Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 Tarihli Mukavele ye (Paris Anlaşması) 2 Haziran 1911 tarihinde WIPO ve amaçları için bkz, TEKİNALP, s. 77; Ayrıca WIPO resmi internet sitesi WIPO nedir ( ); Kısaca (WIPO) veya (OMPI) olarak adlandırılan Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü, fikrî mülkiyetin dünya genelinde korunmasını sağlamak amacıyla uluslar arası sözleşmelerin imzalanması, ulusal mevzuatların modernleştirilmesi, gelişmekte olan devletlere teknik yardımlar yapılması konularında faaliyet göstermektedir. Türkiye, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütünü kuran sözleşmeyi 1975 yılında kabul etmiştir, YAZICIOĞLU, Yılmaz, Fikrî Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Suçlar, 5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki Suçlar, İstanbul 2009, s. 39; WIPO kuruluş sözleşmesi için bkz. KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet, Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s Faydalı model tanımı ve açıklamalar için bkz: business/utility_ models/utility_models.htm ( ) tarihli Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü nün B.02.0.KKG/101-1/336/3093 sayılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin genel gerekçesi için bkz: ( ). 9

26 Washington Metni ile dahil edildiği belirtilmiştir. Tekinalp 9 ; kendi bulgularına göre, bu konuda ki ilk kanun un 1 Ekim 1891 tarihinde Almanya da Kullanma Modeli Kanunu adı altında yürürlüğe girdiğini belirtir. Birçok ülke ve bölge mevzuatında faydalı modellere ilişkin koruma sağlandığı görülmektedir 10. Kavram olarak ülkelerde bir yeknesaklık olmamasına rağmen genel olarak Faydalı model deyimi kullanılmaktadır. Faydalı model İngilizcede utility model, petty patent, second-tier protection, short-term patent ve utility model certificate; Almanca da Gebrauchsmuster; Fransızca da ise, certificate d utilite terimleriyle ifade edilmektedir 11. Alman faydalı model uygulaması uzun bir süre duraklamış ve 1980 lerde yapılan kanunlaştırmalar ile birden bire patlama yaşanmıştır. Bunun sebebi, faydalı Alman düzenlemesi Kullanma Modeli Kanunu (Gebrauchsmustergesetz) (RGBI, 1891, S. 290), adını taşıyordu. Bu kanun, patentteki yenilik araştırmasında -büyük bir olasılıkla- başarılı sayılmayacak ve patent alma usulünün giderlerine değmeyebilecek, basit ancak faydalı buluşları ve teknik kolaylıkları korumayı amaçlıyordu. Mesela, ütülenmiş gömleği kolayca katlamaya, ocağı hemen tutuşturmaya, pantolonu iki levha arasına sıkıştırıp elektrik vererek ütülemeye, sargı bezini kolayca yapıştırmaya, çimleri döner püskürtücülerle sulamaya yarayan buluşlar gibi. Örneklerdeki buluşlar patent alamayacak kadar düşük buluş basamağındadırlar, ancak kolaylık sağladıkları ve faydalı oldukları da şüphesizdir, TEKİNALP, s Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad&Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan ( ). SULUK, Cahit, AB ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması (I), Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Cilt: II, Sayı: s. 54; Avusturalya da yenilik patenti innovation patent, Malezya da faydalı yenilik utility innovation, Fransa da faydalı (sınai kullanıma uygun) belge utility certificate, Belçika, İrlanda, Hollanda ve Slovenya da kısa sürüli patent short-term patent, Çin, Meksika, Peru ve Uruguay da faydalı model patenti utility model patent, Endonezya da küçük/basit patent Petty Patent/Simple Patent, Güney Afrika da fonksiyonel tasarım functional design gibi kullanımlar da vardır. Bkz: ( ); CAMCI, Ömer, Haksız Rekabet Davaları (2), İstanbul 2002, s. 27. Yazar, faydalı modeli patentçik olarak adlandırmaktadır. 10

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 07.0007.1.01 WIPO Telif Hakları Andlaşmasına

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı!

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı! ANAYASA MAHKEMESİ FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSU YAYINLANDIĞINDA İTİRAZ ETMEYENLERİN DAVA AÇAMAYACAĞINA İLİŞKİN 551 SAYILI PATENTLERİN KORUNMASI HAKKINDA KHK' NIN 165/3. FIKRASINI İPTAL ETTİ. Büyük haksızlık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ.. 1 1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK).3 2. SİNEMA. VİDEO VE MÜZİK ES E FİLERİ KANUNU (SVMEK) 69 3. SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Kütahya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (86,25) YDS (90). Advance

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ Adana ÜSAM (Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) ideege-tgb Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve EBİLTEM TTO Sabancı Üniversitesi ve Inovent BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ SUNUM İÇERİĞİ Madrid Sistemi Türkiye Tarihçesi Madrid Sisteminin Amacı Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir? Uluslararası İşlem Süreci Uluslararası

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BiRiNCi BÖLÜM Bilgisayar ve Bilgisayar Programları I- BİLGİSAYARIN TANIMI

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

ELEKTRONİK İMZA KANUNU makaleler ÖZTÜRK / ERGÜN ELEKTRONİK İMZA KANUNU Av. Mehtap Yıldırım ÖZTÜRK * Av. Çağdaş Evrim ERGÜN ** I. GİRİŞ Son yıllarda elektronik ticarette (e-ticaret) ve elektronik iletişimde (e-iletişim) güvenlik

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. MARKA BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ HAKLAR

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA K... http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/amk2013-147.htm

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA K... http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/amk2013-147.htm 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin Anayasa'nın 2., 35. ve 91. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ Uğur G. YALÇINER Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. 2 3 Haziran 2011 - İZMİR İÇERİK 1) Buluş Sahipliği,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME Uğur G. YALÇINER YALÇINER Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ TEKPOL Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI AVUKAT Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ * ** *** TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI I. GİRİŞ Türkiye de tasarımlar, Gümrük Birliği sürecinde ilk kez 1995

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın n GültekinG Fikri MülkiyetM Hakkı Nedir? Kişinin inin her türlt rlü fikri emeği i sonucu meydana gelen ve fikrin vücut v bulduğu u unsurlar üzerinde hukuken korunan

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır.

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Telif hakları ile korunan malzemeleri içeren video kasetleri ve CD ler artan sayıdaki ülkede pazarlanmakta; Coca- Cola

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/103. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/103. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı