FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç. Dr. İbrahim ARSLAN Hazırlayan Mehmet Mesut BARKALE Konya 2010

2 İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ETİK SAYFASI...VIII YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU...IX ÖZET...X SUMMARY...XII KISALTMALAR...XIV GİRİŞ... 1 I. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ... 1 II. ÇALIŞMANIN AMACI... 3 III. ÇALIŞMANIN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI... 4 BİRİNCİ BÖLÜM FAYDALI MODEL KAVRAMI, BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ VE İKTİSABINDA İZLENECEK USUL I. FAYDALI MODEL KAVRAMI...7 A. Genel Olarak...7 B. Faydalı Modelin Tarihi Gelişimi Faydalı Modelin Dünyada Gelişimi Faydalı Modelin Avrupa Birliğinde Gelişimi Faydalı Modelin Türkiye de Gelişimi II

3 II. FAYDALI MODELİN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI A. Genel Olarak B. Faydalı Model İle Patent in Karşılaştırılması Faydalı Model ile Patent Arasındaki Benzerlikler Faydalı Model ve Patent Arasındaki Farklar a. Korumanın Kıstasları b. Korumanın Süresi c. İnceleme Şekli d. Hükümsüzlük Davası C. Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım ın Karşılaştırılması Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Arasındaki Benzerlikler Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Arasındaki Farklar III. FAYDALI MODELİN İKTİSABINDA İZLENECEK USUL A. Faydalı Model Verilebilmesi İçin Gerekli Şartlar Başvuru Şartları Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi Başvurunun Yayınlanması Üçüncü Kişilerin İtirazı B. İstisnai Haller Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi III

4 3. Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili Aynı Buluşa Patent ve Faydalı Model Belgesi Verilememesi İKİNCİ BÖLÜM HÜKÜMSÜZLÜK KAVRAMI, HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ VE FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ I. HÜKÜMSÜZLÜK KAVRAMI A. Genel Olarak B. Hükümsüzlüğün Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması Hükümsüzlük ve İptal Hükümsüzlük ve Sona Erme Hükümsüzlük ve Butlan Hükümsüzlük ve Yokluk C. 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Hükümsüzlük II. HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ A. Genel Olarak B. Tam Hükümsüzlük C. Kısmi Hükümsüzlük III. FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ A. Genel Olarak B. Buluşun Koruma Şartlarına Aykırılığı IV

5 1. Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunan Buluşlar ve Konular (PatKHK m. 154) a. Yenilik (PatKHK m. 156) b. Sanayiye Uygulanabilirlik Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunamayan Buluşlar ve Konular (PatKHK m. 155) C. Buluşun Açık ve Tam Olarak Açıklanmaması D. Korumanın Başvuru Kapsamını Aşması Maddeye Göre Ayrılmış Olan Bir Başvuruya Dayanması veya Kapsamını Aşması Maddeye Göre Yapılan Bir Başvuruya Dayanması veya Kapsamını Aşması E. Belge Sahibinin Hak Sahibi Olmadığının İspat Edilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI I. GENEL OLARAK II. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME A. Yetkili Mahkeme Üçüncü Kişiler Tarafından Başvuru veya Belge Sahibi Aleyhine Açılacak Hükümsüzlük Davalarında Yetkili Mahkeme V

6 2. Faydalı Model Belge Sahibi Tarafından Üçüncü Kişiler (Mütecavizler) Aleyhine Açılacak Konusu Hükümsüzlük Olmayan Davalarda Yetkili Mahkeme B. Görevli Mahkeme Genel olarak İşbölümü ve Görev İlişkisi III. TARAFLAR A. Davacılar Zarar Gören Üçüncü Kişiler Cumhuriyet Savcıları Vasıtasıyla İlgili Resmi Makamlar Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkına Sahip Kişiler Diğer Kurum ve Kuruluşlar B. Davalı IV. SÜRE V. DAVA AÇILMASININ VE KARARIN SONUÇLARI A. Davanın Sonuçları Hakların Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi Kesin Hüküm ve Derdestlik Bekletici Mesele İhtiyati Tedbir Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı B. Kararın Sonuçları Tazminat Talebi VI

7 a. Faydalı Model Belge Sahibinin Kötü Niyetli Olarak Hareket Etmesinden Kaynaklanan Tazminat b. Üçüncü Kişilerin Faydalı Modele İlan Aşamasında İtirazları İle Açılacak Hükümsüzlük Davasından Kaynaklanan Tazminat c. Haklarını İleri Süremeyen Belge Sahibinin Tazminat Talebi Kural: Geriye Etkili Olma İstisna: İleriye Etkili Olma a. Patentin Hükümsüz Sayılmasından Önce, Bir Patente Tecavüz Sebebiyle Verilen Hukuken Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar b. Patentin Hükümsüzlüğüne Karar Verilmeden Önce, Yapılmış ve Uygulanmış Sözleşmeler Tam hükümsüzlük ve Kısmi Hükümsüzlük Buluşun Toplumun Malı Haline Gelmesi Kesinleşmiş Kararın Herkese Karşı İleri Sürülmesi Ülkesel Etkili Olma Hükmün İlanı VI. YENİ PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA VII

8 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Mehmet Mesut BARKALE VIII

9 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ başlıklı bu çalışma 25/10/2010 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler İmza Doç.Dr. İbrahim ARSLAN Yrd.Doç.Dr. Cumhur BOYACIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman SAVAŞ IX

10 ÖZET Küçük buluşların da korunması gerektiği fikrinden hareketle, patentteki korumaya benzer bir koruma sistemi, faydalı model fikri olarak ortaya çıkmıştır. Temeli patente dayanan, Sanayiye uygulanabilen ancak buluş basamağına ulaşmayan, alanında getirdiği yenilik ile basit problemleri çözen küçük, teknik ve fonksiyonel buluşları faydalı model olarak tanımlayabiliriz. Faydalı model başvuruları, Türk Patent Enstitüsünce şeklî bir incelemeye tabi tutulmaktadır. İlana çıkarılan faydalı modellere ilan süresince yapılan itirazlar, Türk Patent Enstitüsünce incelenmemektedir. Başvuru sahibinin itiraza rağmen belge istemesi halinde, çoğu zaman hükümsüzlük hallerinden birçoğuna sahip belgelerin tescil edildiği görülmektedir. Faydalı model belgeleri hangi amaçla alınırsa alınsın, belgeden doğan hakların piyasadaki yoğun rekabet ortamında herhangi bir şekilde üçüncü kişilere karşı kullanılma ihtimali daima vardır. Genellikle bu hakların kullanımından doğacak ağır zararları önlemek için veya açılan davalara karşı dava olarak faydalı modelin hükümsüzlüğü yoluna gidilmektedir. Faydalı modelin hükümsüzlüğü altındaki düzenlemeler de bu gereklilikten kaynaklanmaktadır. Faydalı modelin hükümsüzlüğüne ilişkin gelişmelerin dönüm noktası, gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi nin gün ve 2001/1 Esas, 2004/36 Karar sayılı kararı ile olmuştur. PatKHK m. 165/3 ün, Anayasa nın 36 ve 91 inci maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmesi ile zarar gören üçüncü kişilerin hükümsüzlük davası açabilmeleri, herhangi bir şarta bağlı olmadan, koruma süresi boyunca talep edilebilir hale dönüşmüştür. Faydalı modelin hükümsüzlüğü; belgenin yeni olmaması, sanayiye uygulanamaması, açık ve tam olarak tanımlanmaması, başvurunun kapsam dışına çıkması ve faydalı model isteme hakkına sahip olmaması gibi sınırlı durumlarda talep edilebilmektedir. Bazı istisnalar dışında, belge sahibinin haklarını kullanmasına X

11 engel olan, tazminata hükmedilebilen, belgenin hükümsüz kılınması ile kararın geriye etkili olarak başvuru tarihi itibariyle sicilden terkin edilmesi gibi önemli hukuki sonuçları olan hükümsüzlük davası, faydalı modeller açısından büyük önem taşımaktadır. Uygulamada, patentin hükümsüzlüğü davalarından daha çok, faydalı modelin hükümsüzlüğü davalarına başvurulması ve bu davalarda yaşanan sorunlar çalışma konumuzun belirlenmesinde önemli bir etken olmuştur. XI

12 SUMMARY Considering that the idea of protecting petit inventions is also necessary, a protection system similar to patent protection came out as utility model idea. We can define utility model as; petit, technical, and functional inventions which are based on patent, applicable to industry but not reaching inventive step and solving simple problems with innovation in relevant field. Utility model applications are subjected to a procedural review by Turkish Patent Institute. Oppositions to published utility models during publication are not examined by Turkish Patent Institute. In case of applicant s certificate demand in despite of opposition, mostly it is seen that certificates having many of invalidity circumstances are registered. For any purpose to obtain utility model certificate, possibility of use of certificate resultant rights against third parties in any way always exists in strong competition environment. Generally in order to prevent severe harms resulted from use of these rights or as countersuit against brought suits, invalidity of utility model is resorted. Regulations under invalidity of utility model are originated in this necessity. Turning point in developments relating to invalidity of utility model is constituted with Constitutional Court s decision, dated , Nr. 2001/1 Base and 2004/36 Decision, published in Official Gazette Nr , dated Bringing a invalidity suit turns into claimable for third parties during protection period, without any condition, with revocation of art.165/3 of Patent Decree Law that found contrary to art.36 and art.91 of Constitution. Invalidity of utility model is claimable in limited conditions as; the document is not new, utility model is not applicable to industry and not able to be identified explicitly and exactly, application is out of the scope and does not have the right to demand utility model. With some exceptions, invalidity suit, which has important XII

13 legal results like; preventing certificate owner to use rights of certificate, awarding damages, retroactively cancellation of certificate from registry by the date of application via certificate is nullified, is all important for utility models. Applying for invalidity suits of utility model more than invalidity suits of patent in practice and the problems encountered in these suits are the important factors to determine subject of our study. XIII

14 KISALTMALAR AB BK Bkz. CoğİşKHK : Avrupa Birliği : Borçlar Kanunu : Bakınız : Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname CPC CMK E EndTasKHK : Community Patent Convention (Topluluk Patent Sözleşmesi) : Ceza Muhakemeleri Kanunu : Esas : Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname EndTasKHKY : Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ETDK : Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında 5147 Sayılı Kanun EPOBA : European Patent Office Board of Appeals (Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu) EPC FMR FSHD HUMK İÜHFM K : European Patent Convention (Avrupa Patent Sözleşmesi) : Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi : Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi : Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası : Karar XIV

15 KHK KOBİ m MarKHK : Kanun Hükmünde Kararname : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler : Madde : Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname MK MPEP : Medeni Kanun : Manuel of Patent Examining Procedure (Patent İnceleme Usûlü Rehberi) No PatKHK : Numara : Patentlerin Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname PatKHKY : Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik PatFMKT RG s S T TOBB TPE TRIPS : Patent ve Faydalı Model Kanun Tasarısı : Resmi Gazete : Sayfa : Sayı : Tarih : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türk Patent Enstitüsü : Agreement on The Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfiet Goods (Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması) XV

16 USPTO TSK TTK vd WIPO : United States Patent Office: Amerikan Patent ve Marka Ofisi : Türk Silahlı Kuvvetleri : Türk Ticaret Kanunu : ve devamı : Word Intellectual Property Organisation (Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı) YİDK YÖK : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu : Yüksek Öğretim Kurumu XVI

17 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ Dünyada hızla gelişen iletişim ve bilgi teknolojisi ile buna bağlı endüstriyel hayat, sanayi alanındaki yenilikleri sürekli tetiklemektedir. Şirketlerin ürettiği, yeni ve sanayiye uygulanabilen küçük, teknik, fonksiyonel buluşlar, markalar ve ayırt edici tasarımlar ile bütünleşerek ekonomik büyümenin ana faktörleri haline gelmiştir. PatKHK nin amacı da; buluş yapma faaliyetini özendirerek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için, buluşlara patent ve faydalı model belgesi vererek korumaktır. Dünyada hiçbir yenilik yoktur ki daha önce yapılmış olandan ilham almamış olsun. Hayatımızdaki küçük teknik problemlerin çözülmesi, büyük buluşlara esin kaynağı olabilir. Küçük buluşların da korunması gerektiği fikrinden hareketle, patentteki korumaya benzer bir koruma sistemi, faydalı model fikri olarak ortaya çıkmıştır. Temeli patente dayanan, aynı amaca hizmet eden, üretimi arttıran, kolaylaştıran, kaliteyi yükselten, ucuz ve küçük buluşlar ile teknik gelişmeyi sağlayan faydalı model sisteminin hukuken korunması ihtiyacı hasıl olmuştur. Faydalı model belgesine başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, buluşlara öncelikle gerçek hak sahibi olarak, daha sonra tedbir amaçlı ve son olarak kötü niyetli olmak üzere üç tür başvuru yaptığı gözlemlenmiştir.

18 Bunlardan birincisi, gerçek hak sahipliği; buluş basamağına ulaşmayan ancak yeni ve sanayiye uygulanabilen ürünler için yapılan başvurular sonucu alınan belgelerdir. İkincisi tedbir amaçlı; PatKHK de incelemesiz sistem boşluğundan faydalanarak, piyasada yıllardır bilinen, kullanılan ürünler için yapılan başvurular sonucu alınan belgelerdir. Bu tür başvurular, üçüncü kişilerin yeni olmayan belgelerinin hukuki ve cezai yaptırımlarından korunmak için, küçük değişiklikler ile aynı içerikli belgelerin koruma ve tedbir amaçlı tekrar alınmasına dayanmaktadır. Üçüncüsü; hiçbir fikrî çabası ve üretimi dahi olmadan yıllardır sanayiye uygulanabilen ancak yeni olmayan başvurular sonucu alınan kötü niyetli belgelerdir. Faydalı model belgeleri hangi amaçla alınırsa alınsın, belgeden doğan hakların piyasadaki yoğun rekabet ortamında herhangi bir şekilde üçüncü kişilere karşı kullanılma ihtimali daima vardır. Genellikle bu hakların kullanımından doğacak ağır zararları önlemek için veya açılan davaya karşı dava olarak faydalı modelin hükümsüzlüğü yoluna gidilmektedir. Faydalı modelin hükümsüzlüğü başlığı altındaki düzenlemeler de bu gereklilikten kaynaklanmaktadır. Faydalı modelin hükümsüzlüğü; belgenin yeni olmaması, sanayiye uygulanamaması, açık ve tam olarak tanımlanmaması, başvurunun kapsam dışına çıkması ve faydalı model isteme hakkına sahip olunmaması gibi sınırlı durumlarda talep edilebilmektedir. Belge sahibinin haklarını kullanmasına engel olan, tazminat ödenmesi sonucunu doğurabilen, belgenin hükümsüz kılınması ile kararın geriye etkili olarak başvuru tarihi itibariyle sicilden terkin edilmesi gibi önemli hukuki sonuçları olan hükümsüzlük davası, faydalı modeller açısından büyük önem taşımaktadır. Bu genel kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Hakkın hükümsüz sayılmasından önce, bir faydalı modele tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar bu kuralın ilk istisnasını oluşturmaktadır. Faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerin, hükümsüzlük kararından etkilenmemesi de diğer bir istisnadır. 2

19 Uygulamada, patentin hükümsüzlüğü davalarından daha ziyade, faydalı modelin hükümsüzlüğü davalarına başvurulması ve bu davalarda yaşanan sorunlar çalışma konumuzun belirlenmesinde önemli bir etkendir. Faydalı modelin hükümsüzlüğü isimli bu çalışmamızın, sık rastlanmayan Yargıtay kararları ve uygulamadan yeni örneklerle, yaşanan hukuki problemlere çözüm olması ve yeni hazırlanan patent ve faydalı model kanun tasarısına ışık tutmasını temenni ediyoruz. II. ÇALIŞMANIN AMACI Faydalı modelin hükümsüzlüğü konulu tezimiz, 1995 yılından beri yürürlükte olan ve bir çok maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 551, 554, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin yeni kanun tasarılarının kanunlaşması aşamasında yazılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnameler ceza hukuku açısından, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararları ve ceza kanununun birinci kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümlerinin 31 Aralık 2008 tarihine kadar gerekli değişiklikler yapılarak kanunlaşmamasından dolayı, uygulanamaz durumdadır. Faydalı model başvuruları, Türk Patent Enstitüsünce şeklî bir incelemeye tabi tutulmaktadır. İlana çıkarılan faydalı modellere ilan süresince yapılan itirazlar, Türk Patent Enstitüsünce incelenmemektedir. Başvuru sahibinin itiraza rağmen belge istemesi halinde, çoğu zaman hükümsüzlük hallerinden birçoğuna sahip belgelerin tescil edildiği görülmektedir. Bu belgeler daha sonra kötü niyetli kişilerce ve piyasada pazar arayışında olan firmalar tarafından tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılmakta, anlaşma için ise ciddi tazminatlar istenerek sanayici ve işadamları zor durumda bırakılmaktadır. Avrupa Patent Sözleşmesine katılımımız ile PatKHK hükümlerinin değiştirilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Özellikle Türkiye nin AB Hukuk sistemini 3

20 ifade eden AB müktesebatına uyum programı doğrultusunda, 7. Fasıl olan Fikrî Mülkiyet başlığı açılmıştır. Ancak patent ve faydalı model mevzuatımızın AB ile uyum düzeyinin artırılması ve KHK ile düzenlenmiş olan patent ve faydalı modellerin yasalaşması sağlanamamıştır. Temennimiz tüm aksaklıkların giderildiği bir patent ve faydalı model mevzuatının yasalaşmasıdır. Uygulamada yaşanan problemler artık belirginleşmiş, bazı problemler ise kronikleşmiştir. Tezimizin yazılış gayesi; yeni hazırlanan PatFMKT da, faydalı modellere ilişkin sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak çözümlere, mevcut yasal düzenlemedeki boşluklardan kaynaklanan kötüniyetli hak kullanımlarına ve çözüm maksadıyla açılan hükümsüzlük davalarına katkı sağlanmasıdır. Bu tezimizde, yukarıda kısaca ortaya koyduğumuz sorunlar tespit edilecek ve söz konusu sorunların yeni hazırlanan PatFMKT da giderilmesine yönelik öneriler sunulacaktır. III. ÇALIŞMANIN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI Ülkemizde 1995 yılından beri uygulamada olan. PatKHK hükümleri, faydalı model başvurularının incelemesiz, ucuz, kolay ve seri olmasını öngörmüştür. Bunun yanında cezai yönden de yaptırımların çok ağır olması sonucu zaman içerisinde başvurular ile ilgili ciddi suiistimaller ve bunun neticesinde hükümsüzlük davaları ortaya çıkmıştır. Hükümsüzlük davaları, özellikle belge sahibi tarafından yapılan şikâyet üzerine açılan ceza davalarına, karşı dava olarak ileri sürülmektedir. Faydalı model belgesinin avantajlarını öldürmeden daha sağlam bir hak tanınmasına ilişkin yeni hazırlanan PatFMKT da bazı değişiklikler öngörülmektedir. Faydalı modelin hükümsüzlüğü ile sınırlı olarak, yeni PatFMKT ye ilişkin bazı somut önerilerimiz de bu çalışmamızda ele alınacaktır. 4

21 Faydalı modelin hükümsüzlüğü konulu tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öncelikle faydalı modelin tanımı ve tarihi gelişimi ile kanun hükmünde kararnamede ortak hükümler içeren patent ve faydalı modelin karşılaştırması ile ortak hükümlerin uygulanabilirliği incelenmiştir. Faydalı modelin iktisabında izlenecek usul başlığı altında, faydalı model verilebilmesi için gerekli şartlar ele alınmıştır. İstisnai haller başlığı altında patent ve faydalı modelin birbirine değiştirilmesi ele alınmıştır. Ayrıca faydalı model belgesi konusunun endüstriyel tasarım olarak tescili ve aynı buluşa patent ve faydalı model belgesi verilememesi bu başlık altında incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde; faydalı modelin hükümsüzlüğü başlığı altında; hukuk düzeninin öngördüğü şartlara aykırılığın bir yaptırımı olan hükümsüzlük kavramı, iptal, sona erme, butlan ve yokluk kavramları ile karşılaştırılarak incelenmiş, tam ve kısmi hükümsüzlük tanımları yapılmıştır. Ayrıca PatKHK daki hükümsüzlük halleri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; hükümsüzlük davaları her yönüyle ele alınmış, uygulamada problem oluşturan yetkili ve görevli mahkemeler incelenmiştir. Davanın tarafları geniş bir şekilde ele alınmıştır. Faydalı modelin hükümsüzlüğü davalarında davanın açılması ile birlikte sorun olan, hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesi, bekletici mesele, ihtiyati tedbir, kesin hüküm ve derdestlik, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı ilkesi, davanın sonuçları bölümünde, hükümsüzlük kararlarının sonuçları kısmında; tazminat, geriye etkili olma kuralı ve istisnaları, tam ve kısmi hükümsüzlük, buluşun toplumun malı haline gelmesi, kesinleşmiş kararın herkese karşı ileri sürülmesi, ülkesel etkili olma ile hükmün ilanı ise yine bu bölümde incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca yeni hazırlanan PatFMKT nin genel olarak bir değerlendirilmesi de yapılmıştır. Ülkemizde ihtisas mahkemelerine örnek teşkil eden Ankara, İstanbul, İzmir ihtisas mahkemelerinin örnek kararları, uluslararası uygulamalar, Alman Federal 5

22 Mahkeme Kararları, Yargıtay ve doktrin görüşleri temel alınarak karşılaştırmalı olarak yeni PatFMKT da ışık tutacak şekilde incelenmiştir. Çalışmanın genel anlamda değerlendirilmesi ise sonuç bölümünde yapılmıştır. Çalışmamızda özel olarak koruma kapsamına değinilmemiş, bu başlık konunun genişliği nedeniyle sınırlandırılarak genel hatlarıyla hükümsüzlük halleri içerisinde ele alınmıştır. Faydalı model belgesinden doğan inhisari hakkın korunması ve kapsamı patentten doğan hakkın kapsamı ile aynıdır. Koruma kapsamı açısından farklar ve benzerlikler genel hatlarıyla faydalı modelin benzer kavramlarla karşılaştırılması içerisinde incelenmiştir. Koruma kapsamının belirlenmesi, hakkın kapsamını oluşturan konular, ayrı bir çalışma konusu olacak kadar kapsamlı olacağından, faydalı modelin hükümsüzlüğü ile bağlantılı bulunan alanlarla sınırlı olarak incelenmiştir. 6

23 BİRİNCİ BÖLÜM FAYDALI MODEL KAVRAMI, BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ VE İKTİSABINDA İZLENECEK USUL I. FAYDALI MODEL KAVRAMI A. Genel Olarak Buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek korunacağı 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 1. maddesinde belirtilmektedir. Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri her zaman mümkün olmadığından, sanayiye uygulanabilen yenilikler ile basit problemleri çözen küçük teknik buluşların da korunması gerektiği fikrinden 1 RG, , S: 22326; SULUK, Cahit / KEŞLİ, Ahmet / ORHAN, Ali, Uygulamalı Fikrî Mülkiyet Hukuku Cilt I, Mevzuat, İstanbul 2005, s ; Amerikan Federal Mahkemesinin (109 Circuit Court S. Ct. 1989), deniz sürat motorları ile ilgili olarak baktığı bir patent hakkına tecavüz davasında verdiği kararda, patent hakkının korunmasının (the purpose of the Federal Patent Act) amacı; yaratıcı çalışma ve bu çalışma ve çabanın ürünü buluşların, bu buluşunun konusu, olan ürün veya usul ü sadece kendisinin (buluşu yapanın diğerlerini engelleyerek) üretmesi, kullanması ve satışını yapması karşılığında topluma açıklanmasıdır (Razskowsky), CAMCI, Ömer, Endüstriyel Tasarım Davaları, Patent Hakkı, İstanbul 2000, s. 27 den naklen.

24 hareketle, patentteki korumaya benzer bir koruma sistemi ile faydalı model fikri ortaya atılmıştır. Faydalı model korumasının temeli patente dayanmaktadır 2. Tekinalp 3 ; PatKHK m. 154 ün sadece yeniliği aradığı ve yeniliğe ilişkin hükümde yenilik basamağından söz edilmemiş olmasından dolayı, faydalı model anlamında buluşun küçük, sorunun basit olduğu sonucuna varılabileceğini ifade etmekte ve faydalı modeli; sanayiye ve üç boyutlu bir ürüne uygulanan yenilik basamağını haiz bulunmayan basit bir çözümü içeren küçük bir buluş, şeklinde tanımlamaktadır. Faydalı model sahibinin, patente benzeyen faydalı model belgesiyle korunduğunu belirtmektedir. Yasaman 4 ise; faydalı modeli; patent alma mertebesine ulaşamayan fakat basit formüllere ve ilkelere dayanan, bazı gereksinimlere cevap veren teknik çözümlerdir, şeklinde tanımlamaktadır. Türk Patent Enstitüsü tarafından idari işlemler sonucu verilen faydalı model belgesi, kamusal nitelikli bir belge olup, faydalı modele konu olan buluş bu belge ile korunur ve sahibine inhisari yetkiler verir. Faydalı model belgesi hak yönünden kurucu, buluş açısından açıklayıcı bir etkiye sahiptir Faydalı modeller bir çeşit küçük patentlerdir, diğer taraftan bu tür hakların elde edilme iş yükü patentlerinkinden (Faydalı Model Koruması) daha basittir, oysaki diğer taraftan münhasır haklar daha az kapsamlıdır; bunlar Üye Devletlerin birçoğunda mevcuttur ve küçük ve orta ölçekli müteşebbisler için gerçekten büyük bir öneme sahiptirler, RAITH, Raimund, Avrupa Birliğindeki Sınai Mülkiyet Hakları, Türkiye de ve Dünyada Sınai Mülkiyet Koruması Uluslar arası Konferansı, Bildiriler, İstanbul 1997, s. 92. TEKİNALP, Ünal, Fikrî Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2005, s. 671, 681. YASAMAN, Hamdi, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Endüstriyel Tasarımlar Patentler İle İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları, İstanbul 2006, s TEKİNALP, s

25 Dünya fikrî mülkiyet teşkilatı (WIPO) 6 : Faydalı modelin özellikle KOBİ lerin ürettiği ürünler ve uygun adaptasyonlar için düzenlenmiş küçük yeniliklere verilen belge olduğunu ve öncelikle mekanik alandaki buluşlar için kullanıldığını ifade etmektedir. Faydalı modeller, sınırlı bir süreyle bir buluş için verilen münhasır bir hak olup, hak sahibinin izni olmadan korunan buluşun üçüncü kişiler tarafından ticari olarak kullanılmasını engeller şeklinde tanımlamaktadır 7. Buraya kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda, faydalı modeli; sanayiye uygulanabilen ancak buluş basamağına ulaşmayan, alanında getirdiği yenilik ile basit problemleri çözen küçük, teknik ve fonksiyonel buluşlar olarak tanımlayabiliriz. B. Faydalı Modelin Tarihi Gelişimi 1. Faydalı Modelin Dünyada Gelişimi Faydalı modellere ilişkin düzenleme PatKHK gerekçesinde 8, ilk kez Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 Tarihli Mukavele ye (Paris Anlaşması) 2 Haziran 1911 tarihinde WIPO ve amaçları için bkz, TEKİNALP, s. 77; Ayrıca WIPO resmi internet sitesi WIPO nedir ( ); Kısaca (WIPO) veya (OMPI) olarak adlandırılan Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü, fikrî mülkiyetin dünya genelinde korunmasını sağlamak amacıyla uluslar arası sözleşmelerin imzalanması, ulusal mevzuatların modernleştirilmesi, gelişmekte olan devletlere teknik yardımlar yapılması konularında faaliyet göstermektedir. Türkiye, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütünü kuran sözleşmeyi 1975 yılında kabul etmiştir, YAZICIOĞLU, Yılmaz, Fikrî Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Suçlar, 5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki Suçlar, İstanbul 2009, s. 39; WIPO kuruluş sözleşmesi için bkz. KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet, Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s Faydalı model tanımı ve açıklamalar için bkz: business/utility_ models/utility_models.htm ( ) tarihli Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü nün B.02.0.KKG/101-1/336/3093 sayılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin genel gerekçesi için bkz: ( ). 9

26 Washington Metni ile dahil edildiği belirtilmiştir. Tekinalp 9 ; kendi bulgularına göre, bu konuda ki ilk kanun un 1 Ekim 1891 tarihinde Almanya da Kullanma Modeli Kanunu adı altında yürürlüğe girdiğini belirtir. Birçok ülke ve bölge mevzuatında faydalı modellere ilişkin koruma sağlandığı görülmektedir 10. Kavram olarak ülkelerde bir yeknesaklık olmamasına rağmen genel olarak Faydalı model deyimi kullanılmaktadır. Faydalı model İngilizcede utility model, petty patent, second-tier protection, short-term patent ve utility model certificate; Almanca da Gebrauchsmuster; Fransızca da ise, certificate d utilite terimleriyle ifade edilmektedir 11. Alman faydalı model uygulaması uzun bir süre duraklamış ve 1980 lerde yapılan kanunlaştırmalar ile birden bire patlama yaşanmıştır. Bunun sebebi, faydalı Alman düzenlemesi Kullanma Modeli Kanunu (Gebrauchsmustergesetz) (RGBI, 1891, S. 290), adını taşıyordu. Bu kanun, patentteki yenilik araştırmasında -büyük bir olasılıkla- başarılı sayılmayacak ve patent alma usulünün giderlerine değmeyebilecek, basit ancak faydalı buluşları ve teknik kolaylıkları korumayı amaçlıyordu. Mesela, ütülenmiş gömleği kolayca katlamaya, ocağı hemen tutuşturmaya, pantolonu iki levha arasına sıkıştırıp elektrik vererek ütülemeye, sargı bezini kolayca yapıştırmaya, çimleri döner püskürtücülerle sulamaya yarayan buluşlar gibi. Örneklerdeki buluşlar patent alamayacak kadar düşük buluş basamağındadırlar, ancak kolaylık sağladıkları ve faydalı oldukları da şüphesizdir, TEKİNALP, s Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad&Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan ( ). SULUK, Cahit, AB ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması (I), Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Cilt: II, Sayı: s. 54; Avusturalya da yenilik patenti innovation patent, Malezya da faydalı yenilik utility innovation, Fransa da faydalı (sınai kullanıma uygun) belge utility certificate, Belçika, İrlanda, Hollanda ve Slovenya da kısa sürüli patent short-term patent, Çin, Meksika, Peru ve Uruguay da faydalı model patenti utility model patent, Endonezya da küçük/basit patent Petty Patent/Simple Patent, Güney Afrika da fonksiyonel tasarım functional design gibi kullanımlar da vardır. Bkz: ( ); CAMCI, Ömer, Haksız Rekabet Davaları (2), İstanbul 2002, s. 27. Yazar, faydalı modeli patentçik olarak adlandırmaktadır. 10