SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI"

Transkript

1 SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununa(KVK) eklenen 5/B maddesi ve Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4 üncü maddesine eklenen (z) bendi ile Türkiye de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların satış ve kiralanmasından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası; bunların satış ve kiralama bedelleri için de KDV istisnası getirilmiştir. Bu çalışmamızda, 6518 sayılı Kanun ile KVK ve KDVK larında konuya ilişkin olarak getirilen istisna hükümleri ele alınacak ve değerlendirilecektir. 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esaslar, kurallar ve şartlar belirlenmiştir. Anılan Kanunun 1 inci maddesinde yapılan belirlemeye göre yapılan düzenlemenin amacı; buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır. Kısaca sınai mülkiyet hakkı olarak adlandırılabilecek buluşların, ülke ekonomisi için önemi dikkate alınarak, sadece söz konusu 551 sayılı KHK ile değil, başka kanunlarla da bu buluşların korunması ve teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda vergi kanunlarında da konuyla ilgili düzenlemeler yer almıştır. Örneğin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 10/1-a maddesinde, mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi"nin kurum kazancından indirilebileceği belirtilmiştir. Yine 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesinde de, yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR- GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır" hükmü yer almaktadır.

2 Yine 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) Geçici 20 nci maddesinde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır şeklinde düzenleme yapılmıştır. Yukarıda belirtilen düzenlemelerin, sınai mülkiyet haklarının teşvik edilmesi konusunda yeterli kadar vergisel teşvik sağlamadığı düşüncesinden olsa gerek, 6518 sayılı Kanun ile söz konusu işlemlere ve işlemlerden elde edilen kazançlara yönelik olarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi açısından ilave istisna hükümleri getirilmiştir. Söz konusu istisna hükümleri izleyen bölümlerde ele alınacak ve değerlendirilecektir. 3. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI: 3.1. Yasal Düzenlemeler: 6518 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa, 5/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5/B maddesi eklenmiştir. (Anılan düzenleme, 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara ve bu tarihten itibaren yapılacak vergi kesintilerine uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yani 19 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir). Sınai mülkiyet haklarında istisna MADDE 5/B (1) Türkiye de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, c) Türkiye de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların, ç) Türkiye de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, % 50 si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır. (2) İstisnanın uygulanabilmesi için; a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model

3 belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması, b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması, c) İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satış hâlindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi, gerekmektedir. (3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin % 50 sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin % 100 ünü aşamaz. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir. (4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır. (5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır. (6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz. (7) Birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan % 50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye, % 100 e kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, üçüncü fıkrada yer alan % 100 oranını % 200 e kadar artırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer alan süreyi 1 yıla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; ikinci fıkranın (c) bendinde yer alan değerleme raporunun şekil, içerik, hazırlanması ile üçüncü fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye ve bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

4 3.2. İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar: Yapılan düzenleme uyarınca; kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri tarafından Türkiye de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, Türkiye de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların, Türkiye de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, %50 si, tarihinden itibaren kurumlar vergisinden ve maddede yapılan atıf uyarınca gelir vergisinden istisna olacaktır. Öte yandan, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de söz konusu istisna uygulanacaktır. Söz konusu istisnanın uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığı na anılan Kanun maddesi ile yetki verilmiş olup, bu konuda ilgili Bakanlık tarafından henüz bir belirleme yapılmamış olmakla birlikte, kanunda yer alan hükümler doğrultusunda bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekmektedir. İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir. Buna göre istisna uygulamasından; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır. Ayrıca Bu kapsamda olmamasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi uyarınca istisna uygulamasından yararlanır. İstisnadan faydalanacak kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması gerekmektedir.

5 İstisnadan yararlanılacak ilk yıl için, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satış hâlindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Değerleme raporunun şekil, içerik, hazırlanması ile ilgili usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığı yetkilidir. İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin % 50 sini, yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin % 100 ünü aşamaz. Buna göre, bir mükellefin anılan düzenleme kapsamında yararlanabileceği istisna tutarı, Maliye Bakanlığı tarafından düzenletilen değerleme raporunda yer alan değerin %50 sini aşamayacaktır. Herhangi bir nedenle anılan sınai mülkiyet hakkı nedeniyle birden fazla mükellefin istisnadan yararlanmasının söz konusu olması halinde ise yararlanılabilecek istisna tutarı, belirlenen değerin %100 ünü aşamayacaktır. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir. Ancak transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Buna göre, buluşun kiralanması, devri, satışı ya da seri üretime geçerek pazarlanması dışında, üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından sağlanan kazançlar da belli şartlarla istisnadan yararlanabilecektir. Bu şekilde istisnadan yararlandırılacak tutarın da yukarıda bahsedilen istisnadan yararlanılacak sınırın tespitinde dikkate alınacağı tabiidir. İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır. Yapılan düzenleme uyarınca kazancın istisna kapsamında olması, bu kazançlar üzerinden stopaj yoluyla vergileme yapılmasına engel değildir. Ancak istisna konusu kazançlar üzerinden gelir veya kurumlar vergisi kanunları uyarınca yapılacak tevkifat oranları %50 indirimli olarak uygulanacaktır. Örneğin, bir gerçek kişinin sahip olduğu bir patenti kiralaması durunda anılan kira bedeli üzerinden GVK nun 94/5-a maddesi uyarınca % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte ise de yukarıda bahsedilen şartların mevcudiyeti halinde yapılacak tevkifatın oranı % 10 olacaktır. Diğer taraftan bu kapsamda gelir elde eden kişinin, GVK nun 86 ncı maddesi uyarınca kazancı kesinti yoluyla vergilendiği için beyanname vermesinin söz konusu olmaması halinde indirimli vergi kesintisi

6 5 yıl süre ile uygulanacak ve 5 yıldan sonra ise yine normal oranda kesinti uygulanacaktır. Söz konusu buluşla ilgili olarak farklı dönemlerde birden fazla kişinin yukarıda belirtilen düzenleme kapsamında olması halinde; bize göre, 5 yıllık sürenin her bir mükellef için ayrı ayrı uygulanması gerekir. Anılan düzenleme kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz. Ancak bu mükelleflerin AR-GE indiriminden, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla yararlanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlar Kurulu; maddede yer alan oranları arttırma veya eksiltme ya da gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırma konusunda, ayrıca yine maddede yer alan süreleri kısaltma ya da arttırma konusunda yetkilidir Uygulamadan Yararlanamayacak Olan Kişiler ve İşlemler: 6518 sayılı Kanunla KVK na eklenen 5/B maddesinde yapılan düzenleme ve istisna uygulamasından, yine aynı kanunda yer alan hükümler uyarınca bazı mükelleflerin faydalanmasına izin verilmemektedir. Ayrıca bazı işlemler de mahiyetleri itibariyle düzenlemenin kapsamına girmemektedir. Buna göre, istisna uygulamasından yararlanamayacak olan kişi ve işlemleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Yukarıda bahsedilen KVK nun 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan düzenleme uyarınca; istisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki kişi ve işlemler anılan istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. 551 sayılı KHK kapsamına girmeyen kişiler: anılan 551 sayılı KHK nin 2 nci maddesinde, patent veya buluş nedeniyle korumadan faydalanabilecek kişiler belirlenmiştir. Anılan düzenleme uyarınca korumadan; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır. Bu kapsamda olmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de patent ve/veya faydalı model belgesi korumasından yararlanabilecektir. Dolayısıyla yukarıda sayılanlar dışındaki kişi ve kuruluşlar, bir buluş yapmış olsalar bile, anılan istisna uygulamasından yararlanamayacaklardır. Patent verilemeyecek konular ve buluşlar: 551 sayılı KHK nin 6 ncı maddesinde, patent verilmeyecek konular ve buluşlar belirtilmiştir. Söz konusu madde hükmüne göre patent verilemeyecek olan konu ve buluşlar şunlardır:

7 a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri (bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç); f) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar; g) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri. Öte yandan aynı KHK nin 155 inci maddesi uyarınca yukarıda belirtilen konularda faydalı model belgesi de verilmemektedir. Ayrıca aynı maddedeki düzenleme uyarınca; usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında da faydalı model belgesi verilmemektedir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen konularda yapılacak buluşlar için patent veya faydalı model belgesi verilemeyeceğinden, bu alanlarda yapılacak buluşlardan sağlanacak kazançların istisnadan yararlanması da söz konusu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen patent verilemeyecek konular arasında yer alan bilgisayar yazılımları konusu özellikli ve önemli bir konu olup, uygulamada da sıklıkla karşılaşılabilen bu işlemden sağlanan kazançla ilgili olarak, KVK nun 5/B maddesi kapsamında istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır. Ancak anılan faaliyetlerin teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülmeleri halinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesinde yer alan şartlar dahilinde söz konusu kazançlar için istisna uygulanabilecektir. 3.4.Uygulamayla İlgili Tartışmalı Konular: 6518 sayılı Kanunla KVK na eklenen 5/B maddesinde yapılan düzenlemenin yeni olması ve bu düzenleme kapsamındaki istisna uygulamasının tarihinden itibaren geçerli olacak olması nedeniyle, uygulamadan kaynaklanabilecek sorunlar henüz ortaya çıkmamış olmakla birlikte, konunun Platformda tartışılması sırasında, Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerde dikkate alınması açısından ilk bakışta gündeme gelebilecek olan bazı sorunlar gündeme getirilmiş olup, bunları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. Kanunun yayım tarihi olan 19 Şubat 2014 tarihinden önce ortaya çıkarılıp, patent veya faydalı model kapsamında koruma altına alınan ya da bu belgelere konu edilmeyen buluşlarla ilgili kazanç ve iratların istisna kapsamında olup olmadığı konusunda Kanunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konunun Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle açıklığa kavuşturulacağını umut etmekle birlikte; bize göre söz konusu işlemlerle ilgili kazanç ve iratların, diğer şartları da taşımak kaydıyla tarihinden itibaren istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

8 Kanunun yayım tarihinden önce patent veya koruma belgesine bağlanan ancak koruma süresi dolmuş olan buluşlarla ilgili kazanç ve iratların, hiçbir şekilde istisnadan faydalanması mümkün olmayacaktır. İstisna, bir kazanç istisnası olduğundan, istisna konusu işlemle ilgili kazancın diğer faaliyetlerden ayrı olarak ve bağımsız şekilde belirlenmesi gerekir. Söz konusu faaliyetlerden zarar doğması halinde, bu zararın %50 sinin diğer faaliyetlerden doğan kazançlardan indirilmesi de mümkün olmayacaktır. Buna karşılık, söz konusu istisna, dönem faaliyet sonucunun zarar olması halinde de zarar arttırıcı bir unsur olarak uygulanacaktır. Kanunda, Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz denilmektedir. Bu düzenlemenin, mükelleflerin mutlaka anılan istisnadan yararlanması zorunda oldukları ve 4691 sayılı Kanunda yer alan istisnadan hiçbir şekilde yararlanamayacağı şeklinde yorumlanmaması ve mükelleflerin hangi istisnadan faydalanmak isteyecekleri hususunda seçimlik haklarının olması gerektiğini düşünüyoruz. Maliye Bakanlığı tarafından bu konuda da bir açıklama yapılmasının faydalı olacağını düşündüğümüz bu konuyu önümüzdeki sayılarımızda da ele alacağız. 4. PATENTLİ VEYA FAYDALI MODEL BELGELİ BULUŞA İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI: 4.1. Yasal Düzenlemeler: 6518 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile KDV Kanununun 17/4 üncü maddesine eklenen (z) bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı işlemleri KDV den istisna edilmiş ve bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir İstisna Uygulamasının Şartları ve Esasları: Buna göre, yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilecek kazanç ve iratlara konu buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı işlemleri KDV den de istisna olacak ve tarihinden itibaren yapılacak teslim ve hizmetlere uygulanacak söz konusu istisna konusu işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması da mümkün olabilecektir. KDV istisnası, buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı için uygulanacak olup, bu buluş sonucu üretilen malların satışı için istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır. Anılan işlemlerin kurumlar vergisinden istisna olması, bu işlemlere otomatik olarak KDV istisnası uygulanmasını da gerektirmemektedir.

9 KDVK nun 17/4-z maddesinde yer alan istisna, aynı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan, teknoloji bölgelerindeki istisna uygulaması ile doğrudan bağlantılı olmayıp, istisna konuları da farklılık göstermektedir. Hatta her iki istisnanın birbirini tamamlar mahiyette olduğunu yani birinin kapsam dışı bıraktığı konuların diğerinin kapsamına girdiğini de söylemek çok yanlış olmayacaktır. 5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Bu çalışmamızda, 6518 sayılı Kanunla KVK na eklenen 5/B maddesi ve KDVK nun 17/4 üncü maddesine eklenen (z) bendi ile Türkiye de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan sağlanan kazançlar ve işlemlere yönelik olarak getirilen kurumlar vergisi ve KDV istisnaları hususları ana hatlarıyla ele alınmıştır. Her ne kadar söz konusu istisna hükümleri, tarihinden itibaren fiilen uygulanacak olsalar da bu tarihte başlayacak uygulamadan önce çözüme kavuşturulması gereken bazı konular ve sorunlar da bulunmaktadır. Çalışmamızda hem anılan düzenlemelerin uygulaması ve hem de konuyla ilgili olarak çıkabilecek sorunlar ele alınarak tartışılmıştır. Maliye Bakanlığı nın, Kanunda kendisine verilen yetkiye istinaden yapacağı düzenlemeler sırasında, belirttiğimiz sorunlara da makul ve düzenlemenin özüne uygun çözümler getirmesi; ekonomik gelişme ve kalkınma için son derece önemli olduğuna inandığımız anılan düzenlemelerin amaca daha iyi hizmet etmesinde faydalı olacaktır.