Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS IN TERMS OF COVERING THEIR OWN FIELD Öz lker KÖSTERELOLU** Fatih DEMR*** Safa ÖZGÜRLER*** Mücahit AYRA*** Hamdi KARAMAN*** Yavuz CANSIZ*** Bu aratırmanın amacı sınıf öretmeni adaylarının hizmet öncesi lisans eitimlerinin sınıf öretmenlii özel alan yeterliklerini kazandırma düzeyini belirlemektir. Aratırma genel tarama türünde betimsel bir çalımadır. Aratırmanın evrenini, eitim-öretim yılında Amasya Üniversitesi Eitim Fakültesi nden mezun olan sınıf öretmeni adayları (n=165) oluturmaktadır. Aratırma evren üzerinde yürütülmü olup 142 öretmen adayı aratırmaya gönüllü olarak katılım salamıtır. Aratırmada veri toplama aracı olarak Milli Eitim Bakanlıı tarafından yayınlanan Sınıf Öretmenlii Özel Alan Yeterlikleri anketi kullanılmıtır. Aratırmada tüm özel alan yeterliklerine ilikin öretmen adaylarının görülerinin aritmetik ortalaması =3,43 olup oldukça etkili düzeyde olduu saptanmıtır. Ayrıca ankette yer alan 35 madde incelendiinde öretmen adayları, lisans örenimlerinin beklenen yeterliklerin kazanılmasında 12 maddede orta düzeyde etkili, 23 maddede ise oldukça etkili seçeneinde yıılma göstermektedir. Çalımanın sonuçları göstermitir ki öretmenlerin hizmet öncesi eitimleri öretim kariyerlerinde gerekli olan yeterliliklerinin kazanılmasında etkilidir. Anahtar Kelimeler: Öretmen Adayları, Özel Alan Yeterlikleri, Eitimin Etkililii. Abstract The purpose of this study is to determine at what level classroom teaching special qualifications with pre-service education of classroom teacher candidates gained. This study is a kind of descriptive research. The population of study includes prospective teachers (n = 165) who graduated from Department of Classroom Teaching, College of Education, Amasya University in academic year. Research was conducted on the entire population and 143 of them participated in the study on a voluntary basis. The questionnaire -which is named "Special Area Qualifications of Classroom Teaching and created by the Ministry of National Education- was used to collect data for this study. The arithmetic average level of prospective teachers in the study is found as 3.43 (x = 3.43) to be quite effective on the proficiency of all the special area. The 35 items of questionnaire has been also examined and the participants accumulated that their undergraduate education matches up with the expected qualification in 12 items on moderately effective level and in 23 items on highly effective level. The findings of this study show that pre-service education of teachers is effective to acquire for their proficiency in their teaching career. Keywords: Prospective Teachers, Special Area Proficiency, The Effectiveness of Education. Bu aratırma Marmara Üniversitesi nde tarihleri arasında düzenlenen 8. Ulusal Eitim Yönetim Kongresi nde sözlü bildiri olarak sunulmutur. ** Yrd. Do. Dr.,Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi. *** Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öretmenlii Yüksek Lisans Örencisi

2 Giri Bir meslek olarak öretmenlik; eitim sisteminin beklenen hedeflere ulaabilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Öretmenin eitim sistemi içindeki etkisini gösterebilmesi, kendisinden beklenen niteliklere uygun yetimesi hiç kukusuz öretmenin belli yeterliklere sahip olmasını gerektirmektedir. Sahip olduu yeterlikler ile birlikte öretmen; örenci baarısını etkileyen örenci, yönetici, eitim uzmanı, eitim teknolojileri, fiziki ve mali kaynaklar gibi etkenlerin arasında en önemli unsur olarak görülmektedir (Demirta, Cömert ve Özer, 2011: 98). Öretmenlerin sahip olması beklenen yeterlikler tüm dünyada olduu gibi ülkemizde de sürekli tartıılan ve üzerinde çalıılan bir konudur. Yeterlik kavramını Üstüner, Demirta, Cömert ve Özer (2009:2) i görenin kendinden beklenen rolleri beklenen nicelik ve nitelikte gerçekletirmesi; bir davranıı yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmı olmak eklinde tanımlamaktadır. Öretmen yeterlikleri, öretmenlerden sahip olması beklenen bilgi, beceri, tutum ve deerler bütünü olarak ifade etmektedirler. Öteden beri öretmenlerin yeterlik sahibi olmaları öngörülen alanlar, konu alanı bilgisi, meslek bilgisi, genel kültür olmak üzere üç balık altında toplanmaktadır (iman, 2009: 68). Bu konu alanında ülkemizde son olarak 2006 yılında Milli Eitim Bakanlıı nın yürüttüü çalımada eitim sistemi içerisine dahil olacak öretmenlerin meslee balarken kazanmı olmalarını bekledii bilgi, beceri ve tutum özelliklerini içeren 6 ana alt yeterlik alanı içerisinde (Kiisel ve mesleki deerler-mesleki geliim, Örenciyi tanıma, Örenme ve öretme süreci, Örenmeyi, geliimi izleme ve deerlendirme, Okul, aile ve toplum ilikileri ve Program ve içerik bilgisi) genel yeterlikler belirlenmitir (MEB, 2006: 3). Belirlenen öretmenlik meslei genel yeterliklerinin ardından her öretmenlik branı bazında 8 yeterlik balıı altında da özel alan yeterlikleri hazırlanarak yürürlüe koyulmutur. Öretmenlerin kendi alanında geliimini salamak için sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumları içeren bran bazındaki özel alan yeterliklerinin her biri için A1, A2, A3 düzeyinde performans göstergeleri belirlenmitir. Bu düzeyler; A1 düzeyi (bilgi ve farkındalık);öretmenin öretim programına ilikin uygulamalarındaki farkındalıı ile öretmenlik mesleine ilikin sahip olduu temel bilgi, beceri ve tutumları gösteren performans göstergelerini içermektedir. A2 düzeyi (Zenginletirme); öretmenin A1 düzeyindeki bilgi ve farkındalıının yanı sıra, öretim sürecindeki uygulamalarında edindii mesleki deneyimlerle programın gereini yerine getirdii, uygulamalarını çeitlendirdii, örenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldıı performans göstergelerinden olumaktadır. A3 düzeyi (Özgünletirme ve ibirlikli çalıma); öretmenin A2 düzeyinde gelitirdii uygulamalarını, öretimin farklı deikenlerini de göz önünde bulundurarak özgün bir ekilde çeitlendirmesini gerektiren performans göstergelerini kapsamaktadır (MEB, 2008: 5). Tablo 1: Yeterlik alanlarına göre sınıf öretmenlii özel alan alt yeterliklerinin daılımı Konu alanı 1.Örenmeöretme ortamı ve geliim 2.zleme ve deerlendirme 3.Bireysel ve mesleki geliim- toplum ile ilikiler 4.Sanat ve estetik 5.Dil becerilerini gelitirme 6.Bilimsel ve teknolojik geliim 7.Bireysel sorumluluklar ve sosyalleme 8.Beden Eitimi ve Güvenlik Yeterlik Performans Göstergeleri Alanları A1 A2 A3 Toplam Toplam Tablo 1 de görüldüü üzere hizmet öncesinde yetien sınıf öretmenlerinin sahip olması beklenen özel alan yeterlikleri 8 konu alanında, 39 alt yeterlik balıı altında 215 performans göstergesi ile ifade edilmektedir. Eitim öretim etkinliklerini yerine getiren, çeitli disiplinlerdeki bilgi ve becerileri anlamlı bir bütün halinde örencilerine kazandırması beklenen öretmenlerin lisans öreniminden itibaren belirtilen tecrübeleri kazanmaları beklenmektedir (Kahyaolu ve Yangın, 2007:83). Bu açıdan öretmenlerin öretmenlik mesleine aktif olarak balamadan hizmet öncesinde eitim fakültelerinde, beklenen yeterlikler dorultusunda yetitirilmesi önem arz etmektedir. Dier bir deile; öretmenlerin yetitirildikleri kurumlarda bu alanlarda gerekli eitimi almaları gerekmektedir. Öretmenlerin nitelikli ve yeterli bir biçimde yetitirilebilmesinde özellikle hizmet öncesi eitimin yerinin önemli bir boyut oluturduu ifade edilebilir. Bu kapsamda öretmen yetitiren kurumların programlarında yer alan dersler ve bu derslerin içeriklerinin güncel olarak beklentiler dorultusunda düzenlenmesine vurgu yapılmaktadır (iman, 2008:, akt; Tagın ve Sönmez, 2013: 83). Ülkemizde özellikle yapılandırmacı örenme anlayıına dayalı gelitirilen programların uygulanmaya konulmasının ardından, hizmet öncesinde yetitirilen öretmenlerin de bakanlıın bekledii yeterliklere sahip olarak yetimesi için fakültelerde ders içeriklerinin güncellenmesi ve özellikle teorik bilginin yanında

3 uygulama becerilerinin de gelimesinin salanmasını önemli kılmaktadır. Öretmen yeterlikleri konusunda yapılan çalımaların, öretmen yetitirme politikaların belirlenmesinde, öretmen yetitiren yükseköretim kurumlarının hizmet öncesi öretmen yetitirme programlarında, öretmenlerin hizmet içi eitiminde, öretmenlerin seçiminde, öretmenlerin ii baarımlarının, performanslarının deerlendirilmesinde, öretmenlerin kendilerini tanıma ve kariyer geliimleri gibi çok geni alanlarda kullanılması düünülmektedir (MEB, 2008: iii). Bu çerçevede öretmen yeterliklerinin deerlendirilmesi, öretmenlerin mesleki geliimlerinin ve yenilenen programların öngördüü yeterliklerin gelitirilmesi için bir ön koul nitelii taımakla birlikte, bakanlık tarafından hazırlanan yeterliklerin gelitirilmesi için yeterliklerin mevcut durumu ile ilgili çalımalara yer verilmesi bir ihtiyaç olarak görülmektedir (TED, 2009: 18). Literatürde yapılan aratırmalar incelendiinde çounlukla çalımaların öretmenlerin ve öretmen adaylarının belirtilen yeterlikler kapsamında öz-yeterlik algıları balıı altında kendilerini ne derece yeterli buldukları konusunda younlatıı izlenmektedir. Bu aratırmada öretmen adaylarının kendilerini ne düzeyde yeterli algıladıklarından ziyade, öretmen adaylarının hizmet öncesi lisans örenimleri sürecinde almı oldukları eitimin beklenen yeterlikleri gelitirmede ne düzeyde etkili olduu üzerine odaklanılmıtır. Bu bakı açısı ile bu aratırma kapsamında sınıf öretmeni adaylarının Milli Eitim Bakanlıı nın belirledii özel alan yeterliklerinin kazandırılmasında lisans eitiminin ne derecede etkili olduu konusunda görülerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Aratırmadan elde edilen bulguların sınıf öretmenlii meslei özel alan yeterlikleri kapsamında öretmen adaylarının yeterliklerinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçların salayacaı geribildirimler vasıtasıyla öretmen yetitiren yükseköretim kurumlarının hizmet öncesi öretmen yetitirme programlarının gelimesine katkı salaması beklenmektedir. Aratırmanın amacına balı olarak; Milli Eitim Bakanlıı nca belirlenmi olan sınıf öretmenlii özel alan yeterliklerinin kazanılmasında öretmen adaylarının lisans eitimlerinin etkililik düzeyine ilikin görüleri nedir? sorusuna yanıt aranmıtır. Yöntem Aratırma Modeli: Aratırma tarama modelinde olup öretmen adaylarının görülerini belirlemek açısından betimsel bir çalımadır. Tarama modelinde 670 var olan durum ya da gerçeklik olduu gibi aratırılıp açıklanır. Aratırmacının örneklem üzerinde herhangi bir müdahalesi yoktur ve var olan özellikler, koullar, ilikiler, eilimler olduu gibi raporlatırılır (imek, 2012: 92). Çalıma Grubu: Aratırma 2013 yılında Amasya Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii bölümünden mezun olan 165 öretmen adayı içerisinden aratırmaya gönüllü katılım salayan 142 öretmen adayı ile yürütülmütür. Tablo 2: Aratırma grubunda yer alan örencilere ilikin bilgiler f % Cinsiyet Örenim Türü Kadın 99,70 Erkek 43,30 1.Öretim 79,55 2.Öretim 63,45 Toplam Tablo 2 incelendiinde aratırmaya katılan öretmen adaylarının %70 inin kadın ve %30 unun erkek, %55 inin birinci öretim ve %45 inin ikinci öretimde örenim görmektedirler. Veri Toplama Araçları ve Analizi Bu aratırmada verilerin toplanmasında; öretmen adaylarının demografik bilgilerini yansıtan kiisel bilgi formu ve sınıf öretmenlii adayları özel alan yeterlik anketi olmak üzere iki farklı veri toplama aracı kullanılmıtır. I. Kiisel bilgi formu: Aratırmada kiisel bilgi formunda cinsiyet, örenim ekli, lisans eitimi akademik baarı ortalaması ve derslere karı devam devamsızlık algı düzeyi olmak üzere 4 soru yer almaktadır. II. Özel alan yeterlik anketi: Sınıf öretmen adaylarının lisans eitimlerinin etkililiin belirlenmesinde MEB tarafından yayınlanan sınıf öretmenlii özel alan yeterlikleri kılavuzunda bulunan 8 boyut ve 39 alt yeterlik alanını ifade eden maddeler incelenmitir. Yapılan incelemenin ardından Atatürkçülük konularını ifade eden dört madde birletirilerek ankete bir madde olarak yansıtılmıtır. Sonuç olarak özel alan yeterlik anketi 35 maddeden olumaktadır. Anketin uygulanmasından sonra hesaplanmı vecronbach alfa() güvenilirlik analizi katsayısının()=0,93 olduu tespit edilmitir. Verilerin Analizi Aratırmada elde edilen verilerin madde düzeyinde aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak yorumlanmıtır. Ankette yer alan

4 671 maddelerin hepsinin be seçenei bulunmaktadır. Maddelerin analiz bulguları sunulurken aritmetik ortalamaları arası olanlar hiç etkili deil, arası olanlar biraz etkili, arası olanlar orta düzeyde etkili, arası olanlar oldukça etkili, arası olanlar tamamen etkili olarak ifadelendirilmitir. Bulgular ve Yorum Bu bölümde, aratırma sorununun çözümlenmesi amacı ile öretmen adaylarının görülerinin istatistiksel çözümlemeleri yapılarak elde edilen bulgulara ve bulguların yorumlanmasına yer verilmitir. Tablo 3: Aratırmaya Katılan Öretmen Adaylarına yönelik betimsel bulgular Lisans akademik baarı ortalaması Derslere yönelimi devam f % , , ,1 Toplam Devamsızlık hakkımı 20 0,14 sonuna kadar kullanırım Çounu kullanırım 41 0,29 Yarıya yakınını 48 0,34 kullanırım Çok azını kullanırım 33 0,23 Toplam Öretmen adaylarının lisans not ortalamaları incelendiinde aralıında düük düzeyde olan öretmen adaylarının %25, aralıında bulunan orta düzeyde olanların %74 ve aralıında yüksek düzeyde olanların ise %1 olduu görülmektedir. Ayrıca öretmen adaylarının derslere devamının beklenen yeterliklerin gelimesinde önemli bir deiken olduu düünülmektedir. Örencilerden devamsızlık haklarını sonuna kadar kullanmayı tercih eden öretmen adaylarının oranı %14, çounu kullanırım düüncesinde olanların oranı %29, yarıya yakınını kullanırım diyenlerin oranının %34 ve çok az kullananların oranının %23 olduu saptanmıtır. Çizelge 1. Öretmen adaylarının lisans eitimlerinin özel alan yeterliklerini gelitirmeye etkisine ilikin algıları ss Örenme ortamı ve geliim yeterlik alanı Geliim ve örenme ile ilgili kavramları ve ilkeleri uygulayabilme becerisini kazandırmamda; Örencilere geliim dönemlerine uygun rehberlik yapabilme becerisini kazandırmamda; Örencilerin üstün yeteneklilik, örenme güçlüü, örenme stilleri gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun örenme ortamları hazırlamamda; Örenme ve öretme süreçlerini zenginletirmek için araç ve gereçlerden yararlanmamda; Örenim sürecindeki uygulamalarında eletirel düünme, yaratıcı düünme gibi düünme becerilerini benimsememde; 3,24,81 3,19,80 4,02,78 3,64,80 3,61,83 Örencilere problem çözme becerilerini gelitirebilme becerisini kazandırmamda; Örencilerin akıl yürütme becerilerini gelitirebilme becerisini kazandırmamda; Örenme öretme ortamında özel gereksinimli ve özel gereksinime ihtiyaç duyan örencileri dikkate alan uygulamalar yapmamda, zleme ve deerlendirme yeterlik alanı 3,45,83 3,41,73 4,13,83 Örencilerin örenim sürecinde geliim düzeylerini 3,64,82 izleyebilme becerisini kazandırmamda; Öretim sürecinde uygulanan ölçme aracında elde 3,51,90 edilen verileri deerlendirebilmemde; Bireysel mesleki geliim yeterlik alanı Mesleki geliimimi salayabilme becerisini 3,40,82 kazanmamda; Mesleki etik deerler oluturabilmemde; 3,73,94 Eitim-öretim sürecinde eitim paydaları ve 3,69,86 toplumun dier üyeleri ile birlikte çalıabilme bilinci kazanmamda; Biliim teknolojilerinden mesleki geliim ve iletiim 3,43,82 için yararlanabilmemde; Sanat ve estetik yeterlik alanı Güzel sanatlar ile ilgili genel bilgilere sahip 2,76,94 olabilmemde; Sanatsal etkinlikleri, örenme sürecinde 2,75,94 kullanabilmemde; Örenme ve öretme ortamlarını düzenlerken estetik 3,14,96 bakı açısını dikkate almamda; Dil becerilerini gelitirme yeterlik alanı Örencilerin Türkçeyi doru, güzel ve etkili 3,67,95 kullanabilme becerilerini gelitirebilmede; Örencilerin okuma ve yazma becerilerini 3,85,75 gelitirebilmede; Türkçe nin doru ve etkili kullanımı ve iletiim 3,66,87 açısından model olmamda; Bilimsel ve teknoojik geliim yeterlik alanı Örencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doru 3,39,78 ve etkin kullanabilmelerini salayabilmemde; Örencilere bilimin geliimi hakkında genel bilgileri 3,24,88 kazandırmamda; Bireysel sorumluluk ve sosyalleme yeterlik alanı Örencilerin kendini ve yakın çevresini ( ailesini, 3,82,94 arkadalarını, okulunu) tanımalarını salayabilmemde; Örencilerin demokratik davranma ve sorumluluk 3,83,88 bilincini kazanmalarını salayabilmemde; Örencilerle etkili iletiim kurabilme becerileri gelitirmemde; 3,77,87 Çizelge 1. Öretmen adaylarının lisans eitimlerinin özel alan yeterliklerini gelitirmeye etkisine ilikin algıları Örencinin içinde yaadıı doal çevreyi tanımalarını ve gözlem becerisini gelitirebilmelerini salamamda; Örencide doal afetlere ve etkilerine karı anlayı gelitirmemde; Örencide doayı sevme ve koruma bilinci oluturabilmemde; Örencide zaman(geçmi, imdi ve gelecek) kavramı ve deiim bilinci gelitirebilmemde; Beden eitimi ve güvenlik yeterlik alanı Örencilerin ritim ve müzik eliinde jimnastik ve dans hareketlerini gelitirmelerine rehberlik yapabilmemde; Örencilere ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili temel bilgiler ve motor becerilerini kazandırmamda; Örencilere ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili etkinlik ve oyunlar düzenlememde; Örencilere doru ve dengeli beslenme alıkanlıı kazandırabilmemde; Spor sakatlanmalarında ilk yardım kurallarını uygulayabilme becerisini kazandırmamda; ss 3,63,88 3,16 1,01 3,47 1,07 3,47,85 2,64 1,18 2,68 1,10 2,66 1,15 3,52 1,07 3,41 1,15

5 Atatürkçülük konularına ilikin yeterlik alanı Atatürk ün çada düünce ve görülerini örenme 3,56 1,02 sürecindeki uygulamalara yansıtabilme ve içselletirmelerini salayabilmemde; Toplam 3,43,90 Çizelge 1 de sınıf öretmeni adaylarının lisans eitimlerinin sınıf öretmenlii özel alan yeterliklerini gelitirmedeki etkililiine ilikin görülerinin ortalamaları incelendiinde tüm maddelerin ortalamasının =3.43 olduu tespit edilmitir. Örencilerinin algılarının oldukça etkili düzeyde olduu saptanmıtır. Anketteki 35 madde incelendiinde, lisans örenimlerinin beklenen yeterliklerin kazanılmasında 12 maddede orta düzeyde etkili, 23 maddede ise oldukça etkili seçeneinde yıılma gösterdii görülmektedir. Bu bulguya dayanarak öretmen adaylarının lisans örenimlerinin sınıf öretmenlii özel alan yeterlik alanına ilikin beklenen yeterliklerin gelimesinde etkili olduu söylenebilir. Aratırmadan elde edilen bu bulgu literatürde Çaycı (2011), Tagın ve Sönmez (2013), Kahramanolu ve Ay (2013), Köstereliolu ve Akın Köstereliolu (2008) nun aratırmalarından elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. Çaycı nın aratırmasında sınıf öretmenlii eitimi lisans programındaki alan eitimi derslerinin, sınıf öretmeni adaylarının öretmen yeterlikleri üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçladıı aratırmada, sınıf öretmenlii eitimi lisans programındaki alan eitimi derslerinin alınarak baarıyla tamamlanmasının, öretmen adaylarının öretmen yeterlik algılarını yükselttii sonucuna ulaılmıtır (Çaycı, 2011: 9-10). Tagın ve Sönmez in (2013: 88) yürüttükleri aratırmada ise sınıf öretmeni adaylarının öretmenlik meslei genel yeterliklerinden öretme ve örenme süreci, örenmeyi, geliimi izleme ve deerlendirme yeterliklerine ilikin görülerinin genellikle olumlu yönde olduu tespit edilmitir. Köstereliolu ve Akın Köstereliolu nun (2008: 273) stajyer öretmenlerin mesleki yeterliklerini kazanma düzeylerine ilikin algılarını inceledikleri aratırmada stajyer öretmenler genel olarak meslee karı kendilerini büyük ölçüde yeterli görmektedirler. Kahramanolu ve Ay (2013: 295) sınıf öretmeni adaylarının yeterlik algılarının genel olarak yeterli düzeyinde olduu belirtilen aratırma sonuçları bu aratırmada belirtilen yeterlik maddelerine ilikin sınıf öretmeni adaylarının görülerinin oldukça etkili seçeneinde yıılma gösterdii aratırma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Öretmen adaylarının görüleri incelendiinde lisans eitimlerinin en fazla etkili olduklarını düündükleri özel alan yeterliklerinin; örenme öretme ortamında özel gereksinimli ve özel gereksinime ihtiyaç duyan örencileri dikkate alan uygulamalar yapma 672 ( =4,13), örencilerin üstün yeteneklilik, örenme güçlüü, örenme stilleri gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun örenme ortamları hazırlama ( =4,02), örencilerin demokratik davranma ve sorumluluk bilincini kazanmalarını salayabilme ( =3,83), örencilerin kendini ve yakın çevresini ( ailesini, arkadalarını, okulunu) tanımalarını salayabilme ( =3,82), örencilerin okuma ve yazma becerilerini gelitirebilme ( =3,85), örencilerle etkili iletiim kurabilme becerileri gelitirme ( =3,77) ve mesleki etik deerler oluturabilme ( =3,73) olduu belirtilmektedir. Bu bulguların yanı sıra öretmen adaylarının algılarının; örencilerin ritim ve müzik eliinde jimnastik ve dans hareketlerini gelitirmelerine rehberlik yapabilme ( =2,64), örencilere ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili etkinlik ve oyunlar düzenleme ( =2,66), örencilere ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili temel bilgiler ve motor becerilerini kazandırma ( =2,68),sanatsal etkinlikleri örenme sürecinde kullanabilme ( =2,75), güzel sanatlar ile ilgili genel bilgilere sahip olabilme ( =2,76) geliim ve örenme ile ilgili kavramları ve ilkeleri uygulayabilme becerisini kazandırma ( =3,24), örencilere geliim dönemlerine uygun rehberlik yapabilme becerisini kazandırma ( =3,19) yeterlik alanlarında orta düzeyde etkili olduu görülmektedir. Hacıömerolu ve ahin sınıf öretmeni adaylarının uygulama öretmenlerinin özel alan yeterlik algılarına ilikin görülerinin özel alan yeterlikleri boyutların tümünde tamamen yeterli olarak algıladıkları görülmekle birlikte sanat ve estetik ve beden eitimi ve güvenlik konularındaki algılarının yeterli olduu belirtilmektedir. Bu yeterlik alt boyutlarında ortalamalarının dümesi yürütülen aratırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Hacıömerolu ve ahin, 2011: 481). Demiral, Baydar ve Gönen öretmen adaylarının sınıf öretmenlii özel alan yeterliklerine ilikin; örenme ortamı ve geliim, sanat ve estetik ile beden eitimi ve güvenlik boyutlarında yer alan yeterlikleri daha az kazanıldıı ifade edilmektedir. Aratırmacılar sınıf öretmenlerinin tüm özel alan yeterliklerini az veya çok kazandıklarını, sınıf öretmenlerinin fazlasıyla kazandırdıı herhangi bir boyutun bulunmadıını belirtmektedirler. Aratırmada elde edilen dier bir bulgunun öretmen adaylarının akademik baarılarının arttıkça öretmenlik meslek bilgisiyle ilgili yeterliklere sahip olma oranının arttıı yönündedir. Bu bulgu ile yürütülen aratırmaya katılan öretmen adaylarının %74 ünün lisans örenimi not ortalamalarının aralıında ve orta düzeyde olması belirtilen bulguyla

6 benzerlik göstermektedir (Demiral, Baydar ve Gönen, 2010: 4). Aratırmadan elde edilen bulguların Kahramanolu ve Ay ın aratırmalarından elde ettii ve sınıf öretmeni adaylarının özel alan yeterlik algısı ortalamalarında akademik baarılarına göre anlamlı bir fark olduu bulgusu bu aratırmadan elde edilen bulguları destekledii görülmektedir. Aratırmacılar bu farkın akademik baarısı orta ve yüksek olan öretmen adaylarının lehine olduunu ve öretmen adaylarının akademik ortalamalarının arttıkça öretmenlik mesleiyle ilgi yeterliklerinin de kazanıldıını ifade etmektedirler (Kahramanolu ve Ay, 2013: 296). Seferolu nun aratırmasında MEB in öretmenlerde aradıkları yeterliklere öretmen adaylarının ne ölçüde sahip olduklarını belirlemeyi amaçladıı aratırma bulgularına göre örenciler kendilerini yeterliklerin önemli bir kısmında orta ve iyi derecede deerlendirmektedirler. Aratırmacı bu bulguları kendilerine verilen eitim açısından olumlu bir gösterge olarak deerlendirmektedir (Seferolu, 2004: 139). ahin ve Kartal bu konuda; genel kültür derslerinin fazla önemli olmadıı ve meslek geliimine yönelik derslerin aırlıının arttırılması görüüne dikkat çekmekle birlikte son sınıfta sadece uygulamaya dönük derslerin olması önerilmektedir (ahin ve Kartal, 2013: 172). Kazu ve Erolu nun yürüttükleri dier bir aratırmada öretmen adaylarının derslerin örenci merkezli yürütülmesi, görsellik kazandırılması, çada yaklaımlar temelinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması ve öretim elemanlarının etkili öretmenlik nitelikleri taıması gereklilii beklentisi içinde olduklarını ortaya koymulardır. Öretmen adaylarının aratırmalarda ortaya koyulan beklentilerinin karılanmasının yetien öretmen adaylarının yeterliklerini arttıracaı düünülmektedir (Kazu ve Erolu, 2013: 503). Literatürde özel alan yeterlikleri konusunda gerçekletirilen aratırmaların (Gökçe, 2013; Cokun, Özer ve Tiryaki, 2010; Cokun, Gelen ve Öztürk, 2009; Akta ve Walter, 2005; Çapri ve Çelikkaleli, 2008; Karacaolu, 2008; Kahyaolu ve Yangın, 2007) genelde farklı branlarda yetien öretmen adaylarının öretmenlik mesleine ilikin yeterlik algıları üzerinde younlamaktadır. Bu aratırmalarda da öretmenlerin öretmenlik mesleini yerine getirmede kendilerinden beklenen yeterliklere yönelik algılarının olumlu olduuna ilikin bulgular elde edilmitir. Arslan ve Özpınar yeni ilköretim programlarının öretmenlerde bulunmasını istedii yeterliklerle eitim fakültelerinde öretmen adaylarına kazandırılması amaçlanan mesleki yeterliklerin uyuup uyumadıını 673 belirlemek amacıyla yürüttükleri aratırmada eitim fakültelerinde öretmen adaylarına kazandırılması amaçlanan mesleki yeterlik ve nitelikler arasında bir uyum olduu ve öretmen adaylarının MEB in arzuladıı nitelik ve becerilerin çounluuna sahip olacak ekilde yetitii bulgularına eriilmitir (Arslan ve Özpınar, 2008: 60). Sonuç ve Öneriler Bu çalımada Milli Eitim Bakanlıı nın yetien sınıf öretmenlerinin sahip olmasını bekledii sınıf öretmenlii özel alan yeterliklerinin gelimesinde öretmen adaylarının lisans eitimlerinin ne düzeyde etkili olduunun belirlenmesi amaçlanmıtır. Bu kapsamda beklenen yeterlikleri ifade eden 35 madde öretmen adaylarına sunularak aldıkları eitimi deerlendirmeleri istenmitir. Elde edilen bulgulara göre sınıf öretmeni adayları lisans eitimlerinin beklenen yeterliklerin kazanılmasında =3.43 ortalama ile oldukça etkili düzeyde olduu, 35 maddeye bakıldıında, lisans örenimlerinin beklenen yeterliklerin kazanılmasında 12 maddede orta düzeyde etkili, 23 maddede ise oldukça etkili seçeneinde yıılma gösterdii saptanmıtır. Öretmen adayları madde bazında lisans eitimlerinin en fazla örenme öretme ortamında özel gereksinimli ve özel gereksinime ihtiyaç duyan örencileri dikkate alan uygulamalar yapma ( =4,13) ve en az örencilerin ritim ve müzik eliinde jimnastik ve dans hareketlerini gelitirmelerine rehberlik yapabilme ( =2,64) maddelerinde etkili olduunu düünmektedirler. Eitim sistemi içerisinde öretmen yetitirme uygulamalarına dönüt veren bu bulgulara dayanarak programda yürütülen derslerden beklenen etkinin gerçeklemesinde, belirtilen yeterliklerin kazanılmasında, dersleri yürüten öretim elemanları kullandıkları öretme yöntemlerini gözden geçirebilirler. Bu bakı açısı ile yapılacak deerlendirmelerin eitim sürecinin daha etkili ve verimli ilemesini destekleyecek ve nitelikli öretmenlerin yetimesine katkı salayacaktır. Yürütülen aratırmaya balı olarak u öneriler gelitirilmitir. *Eitim fakültelerinde örenim gören örencilere branları bazında MEB in beklentilerini ifade eden özel alan yeterlikleri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. *Lisans programındaki dersleri yürüten öretim elemanlarının dersin hedeflerine uygun yeterliklerin gelimesinde sorumluluk taımalıdır. *Öretmenlerin hizmet öncesinde belli aralıklarla beklenen özel alan yeterlikleri balamında

7 biçimlendirme ve yetitirmeye dönük deerlendirmelerle yetitirilmesine önem verilmelidir. KAYNAKÇA AKTA, Iıl ve James WALTER (2005). Öretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu, Spormetre Beden Eitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C.3, S.3, s ARSLAN, Selahattin ve lknur ÖZPINAR (2008). Öretmen Nitelikleri: lköretim Programlarının Beklentileri ve Eitim Fakültelerinin Kazandırdıkları, Necatibey Eitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eitimi Dergisi (EFMED), C.2, S.1, s ÇAPR, Burhan ve Öner ÇELKKALEL (2008). Öretmen Adaylarının Öretmenlie likin Tutum ve Mesleki Yeterlik nançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre ncelenmesi, nönü Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, C.9, S.15, s ÇAYCI, Barı (2011). Sınıf Öretmenlii Lisans Programındaki Alan Eitimi Derslerinin Öretmen Yeterlii Üzerindeki Etkisinin ncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, C.7, S.2, s COKUN, Eyyup; Bayram ÖZER ve Esra N. TRYAK (2010). Türkçe Öretmenlii Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Deerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi, S. 27, s COKUN, Eyyup; smail GELEN ve Emine P. ÖZTÜRK (2009). Türkçe Öretmeni Adaylarının Öretimi Planlama, Uygulama ve Deerlendirme Yeterlik Algıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 12, s DEMRAL, Hilmi; Fatih BAYDAR ve smail GÖNEN (2010). Sınıf Öretmenlii Özel Alan Yeterlikleri Hakkında Öretmen Adaylarının Görüleri, 9. Ulusal Sınıf Öretmenlii Eitimi Sempozyumu Mayıs Elazı Fırat Üniversitesi. Bildiriler Kitabı. DEMRTA, Hasan; Melike CÖMERT ve Niyazi ÖZER (2011). Öretmen Adaylarının Öz yeterlik nançları ve Öretmenlik Mesleine likin Tutumları, Eitim ve Bilim, C. 36, S. 159, s GÖKÇE, Erten. (2003). lköretim Öretmenlerinin Yeterlikleri. Eitimde Yansımalar-VII. Çada Eitim Sisteminde Öretmen Yetitirme Ulusal Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Sivas. Öretmen Hüseyin Hüsnü Tekıık Eitim ve Aratırma Gelitirme Vakfı Yayınları:8, HACIÖMEROLU, Güney ve Çavu AHN (2011). Sınıf Öretmeni Adaylarının Uygulama Öretmenleri Hakkındaki Özel Alan Yeterlikleri Algısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 15, S. 8, s KAHRAMANOLU, Recep ve Yusuf AY (2013). Sınıf Öretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Çeitli Deikenler Açısından Analizi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eitim Dergisi, C. 2, S. 2, s KAHYAOLU, Mustafa ve Selami YANGIN (2007). lköretim Öretmen Adaylarının Mesleki Öz yeterliklerine likin Görüleri, Kastamonu Eitim Fakültesi Dergisi, C. 15, S.1, s KARACAOLU, Ömer C. (2008). Öretmenlerin Yeterlilik Algıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, s KAZU,. Yaar ve Mehmet EROLU (2013). Öretmen Eitiminde Niteliin Artırılmasına Yönelik Nitel Bir Çalıma, International Online Journal of Educational Sciences, C. 5, S. 2, s KÖSTERELOLU, lker ve Meltem A. KÖSTERELOLU (2008). Stajyer Öretmenlerin Mesleki Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine likin Algıları, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, C. 10, S. 2, s MEB (2006). Öretmenlik Meslei Genel Yeterlikleri, Ankara: Milli Eitim Basımevi. MEB (2008). Öretmenlik Meslei Genel ve Özel Alan Yeterlikleri, Ankara: Milli Eitim Basımevi. SEFEROLU, Süleyman S. (2004). Öretmen Adaylarının Öretmen Yeterlikleri Açısından Kendilerini Deerlendirmeleri, Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, S. 26, s AHN, Çavu ve Osman Y. KARTAL (2013). Sınıf Öretmeni Adaylarının Sınıf Öretmeni Yetitirme Programı Hakkındaki Görüleri, Uak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, s MEK, Ali. (2013). Aratırma Modelleri, Ali, MEK (Ed.). Sosyal Bilimlerde Aratırma Yöntemleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 2653, s MAN, Mehmet (2009). Öretmen Yeterlilikleri: Modern Bir Söylem ve Retorik, nönü Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 3, s TAGIN, Adnan ve Selami SÖNMEZ (2013). Öretmenlik Meslei Genel Yeterliklerinin Sınıf Öretmenleri ve Sınıf Öretmeni Adaylarının Görülerine Göre Deerlendirilmesi, Middle Eastern & African Journel of Educational Research, S. 3, s TÜRK ETM DERNE (TED) (2009). Öretmen Yeterlikleri Özet Raporu, Ankara: Adım Okan Matbaacılık. ÜSTÜNER, Mehmet; Hasan DEMRTA, Melike CÖMERT ve Niyazi ÖZER (2009). Ortaöretim Öretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 17, s

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Özet Sema KARARMAZ Ali ARSLAN * Bu

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ 1

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ 1 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ 1 Özet Recep KAHRAMANOĞLU * Sınıf öğretmenleri birden fazla dersten sorumlu olmaları nedeniyle diğer branş

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Şerif Ali DEĞİRMENÇAY Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri 98 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri 1 Yasemin DEVECİOĞLU Özet Öğretim teknolojilerinden yararlanma davranıı, öğretmen adaylarının Öğretmenlik

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction Elementary Education Online, 7(1), 71-90, 2008. lköretim Online, 7(1), 71-90, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme

Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme Prof. Dr. Münevver ÇETİN *, Gürkan SARIDAŞ

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM Dr. Cevdet EPÇAÇAN* Dr. Melih ERZEN** Özet Bu aratırmanın amacı, ilköretim Türkçe dersi öretim

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

LKÖRETM ÖRETMENLERNN MESLEK BENLK SAYGISI VE DOYUMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES

LKÖRETM ÖRETMENLERNN MESLEK BENLK SAYGISI VE DOYUMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 345-358 345 LKÖRETM ÖRETMENLERNN MESLEK BENLK SAYGISI VE DOYUMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES Nuri BALOLU Ahi Evran

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition !"#$%#&&'' Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition Yasar Ersoy * ABSTRACT. During the last two years the Ministry of National Education (MoNE)/TTKB

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı