N i d a N e v r a S a v c ý l ý o ð l u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N i d a N e v r a S a v c ý l ý o ð l u"

Transkript

1 Bülten N i d a N e v r a S a v c ý l ý o ð l u Merhaba, Size burada, bu sayýdan itibaren neler okuyabileceðinizle ilgili bir önbilgi veremeyeceðim. Konu baþlýklarý size ipucu, bana da bir sonraki sayý için fikir verecektir. Konu edebiyat, öykü olunca, bir sýnýrlandýrma yapasý gelmiyor insanýn. Soruþturma Ýmge Öyküler'in telif konusundaki hassasiyeti, yeni telif yasasýndan ve mevcut dergilerin telif politikalarýndan bahsetme fikrinin doðmasýna yol açtý. Öncelikle iletiþim alanýnda uzman Avukat Fikret Ýlkiz'den bize telif yasasýyla ilgili bilgi vermesini ve bir durum deðerlendirmesi yapmasýný rica ettim. Basýn yasasýnýn ana hatlarýný nasýl özetleyebilirsiniz? Bir toplumun fikir ve sanat eserleri, o toplumun kültürel yapýsýný ve geleceðini de belirler. Toplum düþüncelerin özgürce ifade edilmesiyle yönlenir, dinamizm kazanýr ve ilerler. Basýn özgürlüðü, onun için demokrasinin olmazsa olmaz koþuludur. Basýn yasamýzýn 3. maddesine göre Basýn özgürdür; bilgi edinme, yayma, eleþtirme, yorumlama ve eser yaratma haklarýný içerir. Bu açýk, öz ve yerinde tanýma karþýn maddenin sonraki fýkrasýnda bu özgürlük sýnýrlandýrýlmýþtýr. Basýn özgürlüðünün kullanýlmasý ancak demokratik toplum gereklerine uygun olarak; baþkalarýnýn þöhret ve haklarýnýn, toplum saðlýðýnýn ve ahlâkýnýn, milli güvenlik, kamu düzeni ve toprak bütünlüðünün korunmasý, devlet sýrlarýnýn açýklanmasýnýn veya suç iþlenmesinin önlenmesi, yargý gücünün otorite ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý amacýyla sýnýrlandýrýlabilir. Bu sýnýrlandýrmalar olmalý mý? Bu sýnýrlamalar yerinde midir, deðil midir tartýþýlýr, tartýþýlacaktýr da. Asýl konumuz olan fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali ve manevi haklarýn korunmasý yönünde ülkemizdeki yasal düzenlemeler, fikri haklarýn korunmasý yönündeki eksiklikler, ortaya çýkan sorunlar aslýnda günlerce tartýþýlacak konular. Çünkü son derece kapsamlý, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu bu hatta bir sorunlar yumaðýdýr diyebiliriz. Türkiye'de ilk telif kanunu ne zaman hazýrlandý? Türkiye'de cumhuriyet döneminde ilk telif kanunu Prof. Dr. Ernst E. Hirsch tarafýndan ha- 184 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

2 ÝMGE ÖYKÜLER BÜLTEN zýrlanan, tarihinde kabul edilen tarihli R.G. yayýmlanarak yürürlüðe giren 5846 Sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'dur. FSEK teknik, toplumsal ve hukuksal geliþmeler karþýsýnda duyulan ihtiyaç, uluslararasý sözleþmelere uyarlamak amacýyla birçok deðiþikliðe uðradý. Yasa, fikir ve sanat eserini sahibinin hususiyetini taþýyan ilmi ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayýlan her nevi fikir ve sanat mahsulleri olarak tanýmladý ve bunlarý 2., 3., 4., 5. ve 6. maddelerinde açýkladý. Bugün için Türkiye'de yeterli yasal düzenlemeler yapýlmýþ ve uluslararasý sözleþmelere uyum saðlanmýþ olduðu söylenebilirse de Fikir ve Sanat Eseri Yasasý'nýn uygulamasýný saðlayacak yargýlamaya iliþkin yeterli mahkeme altyapýsý oluþturulamadý. Kurulan Fikri Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemelerinin çok az sayýda olmasý nedeniyle bu konudaki davalarýn kýsa sürede sonuçlandýrýlamamasý da ayrý bir sorun olarak ele alýnabilir. Yasa, eseri ve eser sahibini nasýl tanýmlýyor? Bir eserin var olabilmesi için iki koþul aranýr: Birincisi objektif koþul, yani bir fiziki unsur üzerine kaydedilmiþ olma. Ýkincisi subjektif unsur, sahibinin özelliðini taþýma yani özgün olma veya yaratýcý özellik taþýma. Subjektif unsurun varlýðý için, baþka bir eserden kopya edilmemiþ olmasý gerekiyor. Yasanýn tanýmýna göre eser sahibi, eseri meydana getiren kiþidir tarihli 4110 sayýlý yasa deðiþikliðinden önce (8. madde) Türkiye'de sanatçýlarý çalýþtýranlara, yayýncýlara, yapýmcýlara dolayýsýyla tüzel kiþilere yayýmladýklarý eser üzerinde eser sahipliði tanýnmýþtý. Bir eserin sahibi onu meydana getirendir. Yapýmcýlarýn ve tüzel kiþilerin fikri faaliyeti olmadýðý için eser sahibi olarak kabul edilmeleri mümkün olamýyor. Eser sahibinin eser üzerinde manevi ve mali haklarý vardýr. Bu haklar eserin bölüm ve parçalarý için de geçerlidir. Maddi ve manevi haklar konusunu açarak sýkça karþýlaþýlan sorunlardan da bahseder misiniz? Manevi haklar eserin umuma sunulmasý, eser sahibi olarak belirtilmesi, eserde deðiþiklik yapýlmasýný men etmek; mali haklar çoðaltma, yayma, yayýmlama, kiralama, temsil, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla iletim hakký olarak özetlenebilir. Eserin mali haklarýnýn kullanma yetkisi münhasýran eser sahibine aittir. Mali haklar birbirine baðlý deðildir. Bunlarýn birinin devri veya bu konuda yetki verilmesi diðerinin de kullanýlmasý yetkisini vermez. Keza bir eserden, onu iþleme suretiyle faydalanma hakký da münhasýran eser sahibine aittir. Örneðin Türkçe bir eserin baþka bir dile çevrilmesi veya sinema senaryosu haline getirilmesi gibi. Aralarýndaki özel sözleþmeden veya iþin mahiyetinden aksi anlaþýlmadýkça, memur ve çalýþanlarýn iþlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunlarý çalýþtýran/ iþverenler tarafýndan kullanýlýr. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

3 NÝDA NEVRA SAVCILIOÐLU Haklarýna tecavüz edildiðini düþünen eser sahibi ne yapmalý? Tazminat davasý açabilir. Eser sahibinin izni olmadan çevrilmiþ, sözleþme dýþý veya sözleþmede belirtilen sayýdan fazla basýlmýþ diðer biçimlerde iþlenmiþ veya temsil edilmiþse eser sahibi sözleþme yapýlmýþ olmasý halinde isteyebileceði bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibariyle uðradýðý zararýn en çok üç kat fazlasýný isteyebilir. Sizce bu yeterince caydýrýcý mý? Yasanýn öngördüðü tazminata iliþkin bu ölçütün yeterli olmadýðýný düþünüyorum. Ayrýca fikri mülkiyet haklarýnýn korunmasý, ihlallere karþý hukuki ve cezai yaptýrýmlarýn uygulanmasý hayli masraflý ve meþakkatli bir uðraþtýr. Eser sahibinin böyle bir durumla baþa çýkabilmesini beklemek doðru deðildir. Kimler bundan sonra daha dikkatli olmalý? Yasanýn 71. maddesi ile manevi haklara tecavüz suçlarý ve cezalar belirlendi. Anýlan yasa hükmüne göre, eser sahibi veya haleflerinin yazýlý izni olmadan bir eseri umuma arz eden ve yayýmlayan, sahip veya halefinin yazýlý izni olmadan, bir esere veya çoðaltýlmýþ nüshalara ad koyan, baþkasýnýn eserini kendi eseri veya kendisinin eserini baþkasýnýn eseri olarak gösteren, kaynak gösterilmesi gerektiði halde kaynak göstermeyen veya yanlýþ, yetersiz veya aldatýcý kaynak gösteren, eser sahibinin yazýlý izni olmasýzýn bir eseri deðiþtiren kiþiler hakkýnda, iki yýldan dört yýla kadar hapis veya elli milyar liradan yüz elli milyara kadar aðýr para cezasýna çarptýrýlabilir (veya zararýn aðýrlýðý dikkate alýnarak her ikisine birden hükmedilir). Telif ödenmeksizin yayýmlanan eserler, örneðin dergi yönetimleri için bir sorun oluþturacak mý bundan sonra? Yasanýn mali haklara tecavüze iliþkin maddesi hükmüne göre: 5846 sayýlý yasaya aykýrý olarak kasten, aralarýnda mevcut sözleþme olmasýna raðmen bu sözleþme hükümlerine aykýrý olarak bir eser veya iþlenmelerinin kendi tarafýndan çoðaltýlmýþ nüshalarýný satan, daðýtan kiþiler hakkýnda, üç aydan iki yýla kadar hapis veya YTL'den YTL'ye kadar para cezasýna veya zararýn aðýrlýðý dikkate alýnarak her ikisine birden hükmedilir. Fikir ve Sanat Eseri Yasasý yeteri kadar etkili olabildi mi sizce? Bugün için Türkiye'de yeterli yasal düzenlemeler yapýlmýþ ve uluslararasý sözleþmelere uyum saðlanmýþ olduðu söylenebilirse de Fikir ve Sanat Eseri Yasasý'nýn uygulamasýný saðlayacak yargýlamaya iliþkin yeterli mahkeme altyapýsý oluþturulamadý. Kurulan Fikri Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemelerinin çok az sayýda olmasý nedeniyle bu konudaki davalarýn kýsa sürede sonuçlandýrýlamamasý da ayrý bir sorun olarak ele alýnabilir. Teþekkürler! Ben teþekkür ederim. 186 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

4 ÝMGE ÖYKÜLER BÜLTEN Sýra þu sorularýn cevaplanmasýna gelmiþti: Türkiye'de eser sahiplerinin telif konusunda maðdur býrakýldýklarýný düþünüyor musunuz? Bazý dergi yönetimlerinin telif ödenmemesi konusunda haklý gerekçeleri var mý sizce? Yazarlar ve dergiler, mevcut adaletsizliðe (var olduðunu düþünüyorsanýz) nasýl müdahale edebilirler? Ýþte cevaplar: Enver Ercan (Varlýk dergisi yönetmeni) Eser sahipleri derken, diðer sorularýnýzý da göz önünde tutup yalnýzca þair ve yazarlarý kastettiðinizi düþünüyorum. Telif konusunda kitap ve dergi yayýncýlýðýný ayrý ayrý deðerlendirmekte yarar var. Kitap yayýncýlýðýnda sözleþme þartý var artýk. Yazar ve yayýncý mutabýk kalmadan sözleþmeyi imzalamayacaklarýna göre, bir suiistimal söz konusu olamaz. Maðduriyet, ancak sözleþme þartlarýna uyulmadýðý zaman ortaya çýkar ki, her sözleþmede mutlaka bulunan madde gereðince, mahkemeye intikal eder ve sorun orada çözülür. Son zamanlarda yazýya dökülmüþ, dava konusu olmuþ þikâyetlere pek rastlamadýðýmýza göre, kimi pürüzlere raðmen, kitap telifleri konusunda büyük bir sýkýntý yaþandýðýný söyleyemeyiz. Yönettiðim ya da yayýna hazýrladýðým dergiler dýþýnda, diðerlerinin telif politikalarý ve bütçeleriyle ilgili hiçbir fikrim yok. Aslýnda haklý gerekçeler konusunda saðlýklý bir yorum yapabilmek için, dergileri de sýnýflandýrmak gerekir: 1. Büyük yayýn gruplarýnca; 2. Kurumsal niteliði olan yayýnevlerince; 3. Küçük yayýnevlerince; 4. Kimi þair ve yazarlarýn bir araya gelip maliyetini paylaþtýklarý, yani amatörce yayýmlanan dergilerin haklý gerekçelerinin örtüþebileceklerini sanmýyorum. Varlýk dergisini yönetiyorum. Yasakmeyve ve Siyahi dergilerini yayýna hazýrlýyorum. Telif durumlarý farklý. Varlýk, kurumsal niteliði olan bir yayýnevince yayýmlanýyor. Elbette bir telif bütçesi var. Ama bu bütçe, dergide imzasý görülen herkese yetmeyeceði için politika giriyor devreye. Benim politikam basit; hazýrladýðým dosyalarda yer alan yazarlara, ustalarýmýza, belirli bir konuda ya da bir kitap hakkýnda yazý istediklerimize, bir de dergiye röportaj yapmaktan soruþturma takibine kadar her iþe koþturan öðrenci arkadaþlara telif yazabiliyorum. Pek çok kiþiye telif yazamýyorum tabii. Arkadaþlarým onlar!... Yasakmeyve ve Siyahi, küçük bir yayýnevince yayýmlanýyor. Telif bütçesi olmadýðý için, politikasý da yok. Hatta patronu da yok. Yakýn çevremizdeki herkes yayýnevinin sahibi ve çalýþaný; þairi, yazarý, çevirmeni, sevgili grafikerimiz Nazlý Ongan'ý. Vergi dairesi de þaþýrýyor bu duruma, bu kadar insan sigortasýz nasýl çalýþýyor diye. Ama öyle. Mevcut satýþlarla dergi yöneticilerinin yapabileceði pek bir þey yok. Bakmayýn saðda solda telaffuz edilen satýþ rakamlarýna. Eðer öyle olsa, her yayýnevi dergi çýkarmak, bir dergiye sahip olmak istemez mi sanýyorsunuz? Getirisi olmayan, fazla meþakkatli ve sýkýntýlý bir iþ. En baþta ticari deðil. Ancak bir ideal uðruna yapýlýrsa yapýlýr!... Peki yazar ne yapabilir? Tek bir kozu var; yazý vermez. (Eðer arkadaþým deðilse tabii!...) ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

5 NÝDA NEVRA SAVCILIOÐLU Murat Yalçýn (Kitap-lýk dergisi editörü) Son yýllarda yazar-yayýncý iliþkilerinin daha profesyonel düzeyde seyrettiðini sanýyorum. En azýndan tanýdýðým, görüþtüðüm yazarlardan bu yönde bir yakýnma duymuyorum. Yazarýn haklarý, alacaðý telif ücretinin oraný ve ödeme þekli sözleþmelerle imzaya baðlandýktan sonra herhangi bir suiistimal durumunda hukuki bir süreç baþlar. Bunun dýþýnda, belgesiz, imzasýz yazar-yayýncý iliþkilerinden doðan telif sorunlarý hâlâ yaþanýyor mu, bilmiyorum. Bildiðim kadarýyla edebiyat dergilerinde ya hiç telif öden(e)miyor ya da sadece bazý yazarlara -özellikle yazý ýsmarlananlara- ödeme yapýlýyor. Bu telifler de genellikle sembolik miktarlar. Burada, düzenli yazarlarý, derginin yazý kadrosunu oluþturan anlaþmalý yazarlarý ayrý tutmalý. Telif ödemeden çok iyi bir dergi çýkarýlabileceði gibi, bazan da dergiye okur çekeceði varsayýlan yazarlara özel telifler ödemek gerekebilir. Derginin konumu ve bir telif bütçesi'nin olup olmadýðý göz önünde tutulmalý. Dergi yönetiminde kiþisel iliþkilerin çok önemli ve belirleyici olduðunu söylemekle yetinebilirim. Kitap-lýk dergisinin yýldan yýla artmasý öngörülen belirli bir telif bütçesi var. Her sayýda bu bütçe editörün terazisi nde o sayýnýn imzalarýna paylaþtýrýlýyor. Maddi konulardaki adaletsizlik ler, doðru, dürüst, açýk ve profesyonel yaklaþýmlarla, bu tarz iliþkilerle ortadan kalkabilir. Dergiler, telif ücretinden önce manevi adaletsizliklere yol açmamak konusunda özenli davranmalý. Yazar-yayýncý arasýnda kayda deðer bir telif sorunu olduðunu sanmýyorum. Asýl kýyamet, daðýtým ve tanýtým aþamasýnda bugün. Faruk Duman (yazar-editör) Yayýncýlýk, bir iþkolu; kitabýn/derginin basýlmasý, daðýtýlmasý iþlemleri yazarýn yapýtýndan, sorunsalýndan bambaþka bir þey. Ýlk öykülerimizi yayýmladýðýmýz dönemlerde dergide yer almýþ bir öykünün parasal bir karþýlýðý olabileceðini aklýmýzdan bile geçirmezdik. Olmazdý da zaten Oysa çaðdaþ yasalarýn ýþýðýnda, geliþmiþ ülkelerde örneðini gördüðümüz gibi, yayýmlanmýþ bir eserin telifi yazarýna mutlaka ulaþtýrýlmalý. Yazar, sanatçý, hiçbir etkinliðe (burada da bir üretim söz konusu olduðu için) karþýlýðý verilmeden çaðrýlmamalý. Yazar da eserinin basýmýndan, basýn etkinliklerine kadar telifini takip etmeli. Türkiye'de belli baþlý yayýnevleri ve dergiler dýþýnda telif konusunda belirgin bir duyarsýzlýk var. Ama bu iþ duyarlýk/duyarsýzlýktan çýkmalý, bir hukuk devletinde yaþadýðýmýz unutulmamalý ve telif yasalarý uygulanmalýdýr. Sevengül Sönmez (editör-eleþtirmen) Eskiye oranla telif haklarý konusunda hayli yol aldýðýmýzý, yazarlarýn ve yayýnevi çalýþanlarýnýn (editör, çevirmen ve düzeltmen vb.) telif ödemeler konusunda biraz daha rahat olduklarýný düþünüyorum. Bu rahatlýk, en baþta, yazdýklarý bir þey karþýsýnda para alacaklarý mahcubiyetini yenmek, öte taraftan da yazdýklarýnýn karþýlýðýnýn olmasý gerektiði düþüncesinden kaynaklanýyor. Ancak yine de telif alanýnda her þeyin toz pembe olduðunu düþünmek yanlýþ, yayýnevlerinin ve dergilerin kiþilere göre bir telif politikasý izlediðini tahmin etmek pek tabii ki zor deðil. Söz konusu telif ödemesi olduðunda, bir ortak paydanýn oluþturulmasý gerektiðini düþünüyorum. 188 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

6 ÝMGE ÖYKÜLER BÜLTEN Dergi yayýncýlýðýnýn ne kadar zor bir iþ olduðu ve bu zorluðun maddi karþýlýðýnýn pek de alýnamadýðý açýk. Bu nedenle kimi dergilerin yazarlarýna telif ödemediðini de biliyoruz. Ancak, söz konusu olan telifin yazarýn hakký olduðu, azlýðý ya da çokluðundan öte bu hakkýn teslimi açýsýndan yazara saygý göstermek için önemli olduðunu düþünüyorum. Dergiciliðin zor koþullar altýnda sürdürülmesi telif ödenmemesi için kabul edilebilir bir gerekçe gibi gözükse de ben, bu gerekçenin zaman içinde çokça kullanýlmaya baþlanan ve gerçek bir neden olmadýðýný düþünüyorum. Telif konusundaki adaletsizlikler, pek çok alanda olduðu gibi ortak tavýrla çözümlenecek, bir dergiye yazan herkes, ödenecek telifle ilgilenirse, dergi yöneticilerine bu konuyu hatýrlatýrsa, sanýrým bir çözüm yolu bulunur. Ayrýntýlý bilgi: Öykülü Geceler, Türk edebiyatýný New York'ta tanýtmak, takip etmek ve bu alana yazýnsal/düþünsel olarak katkýda bulunmak amacýyla gerçekleþtirilmeye baþlanmýþ bir etkinlik. Öykülü Geceler 7 Ekim'de Erdal Öz'ü The Marmara Manhattan Oteli'nde aðýrlayarak sezonu açacak. Yolu New York'a düþebileceklere, buluþmanýn saat 19.00'da yapýlacaðýný belirtelim. Sarý Saman Kâðýdý Arþiv taramalarý, geri dönüþler, zamanda yolculuklar hiçbir þeyin deðiþmediði, deðiþmeyeceði ile ilgili bir duyguya kapýlmamýza yol açýyor ister istemez. Kimi zaman geçmiþte, bugün söylenen pek çok þeyin söylenmiþ olduðunu, bugünden çok daha ileri görüþlü aydýnlarýn var olduðunu, lakin pek anlaþýlmadýklarýný da gösteriyor sararmýþ dergi yapraklarý. Öykünün içinde bulunduðu krize dair sonu gelmez yakýnmalarýmýzýn kaynaðýna inmek, bugün neden deðiþen hiçbir þey olmadýðýný anlamamýzý saðlayabilir belki. 39 yýl önce Bilge Karasu, Rauf Mutluay, Adnan Özyalçýner, Mehmet Seyda, Cemal Süreya, Haldun Taner, Turgut Uyar bir araya gelirler. Bugünkü hikâyemizde bir kriz var mýdýr? sorusuna yanýt aranmaya çalýþýldýðýný okuyoruz Papirüs dergisinde (Cemal Süreya ile pek çok þeyin konuþulduðu söyleþiler ve soruþturmalarýn yer aldýðý YKY'den çýkan Güvercin Curnatasý adlý kitapta da bulmak mümkün). Sonra sorular çoðaltýlýyor: Bugünkü hikâye derken neyi kastediyoruz? Kriz ve duraklama yla anlatýlmak istenilen ayný þeyler midir? Hikâye kitabýnýn yeteri kadar basýlmamasý mýdýr asýl sorun? Edebiyatta yaþanan krizden hikâyecilik de nasibini almýþtýr diyebilir miyiz? Edebiyat türleri arasýnda okuyucunun tercihleri belirginleþmeye baþlýyor 60'larda. Hikâyecinin okuyucusunu küstürmüþ olabileceði geliyor gündeme. Yazarýn yeni anlatým teknikleri geliþtirme çabasý, karanlýk tema lara heves etmesi bu küskünlüðe gerekçe gösteriliyor. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

7 NÝDA NEVRA SAVCILIOÐLU Aslýnda galiba geçmiþe dönmenin zevki, bugünün ustalarýnýn, zamanýn genç öykücüleri olarak kabul edilmelerine tanýklýk etmekle çýkýyor. Bizden sonra gelen kuþaðýn bir aceleciliði var; özümsemeden okuduklarýný hemen aktarmak istiyorlar, diyor Mehmet Seyda. O kuþaðý oluþturan isimleri hatýrlamak, bu sözü bir daha düþünmek, yeni nesil hikâyecileri, izledikleri yolu bu düþünceyle takip ederek deðerlendirmek gerçekten zevkli. Yýl Hikâyenin dünyadaki kabulünü sorgulamak gerektiðini öne sürüyor Turgut Uyar ve hikâye iþlevini kaybetmekte olan bir sanat türü müdür? diye soruyor. Hikâyeye atfedilen deðerde bir yanlýþ anlaþýlma var gibi görünüyor o zaman da. Hikâyenin, yazarýn roman için Bir dosyadan neler çýkar? Çok þey! Dergimizin elinizdeki sayýsýnda yer alan 12 Eylül dosyasýyla bunu ispatlayabiliriz, ne dersiniz? Bu dosyayla ilgili söyleyecek sözü olanlar, bir dosyada yer alan metinlerin kalemi nasýl kýþkýrtabileceðini gösterme gücüne sahip olacaklar kuþkusuz. Keþke, bence, katýlýyorum, katýlmýyorum, diyebilmek gibisi yok. Bir dosyadan neler çýkar? Önümüzdeki sayýda bu soruya verdiðiniz cevaplarý yayýmlamayý umut ediyoruz. yaptýðý ön çalýþma olduðu düþüncesi ve bu durumun eleþtirilmesine aþikârýz þüphesiz. Yazarýn malzemesi 1955'ten öncesine göre çok deðiþmiþtir. 60'larýn öyküsü, 60'larýn kendi gerçekliði içinde ele alýnmalýdýr. Peki adý geçen yazarlar bu gerçekliði nasýl tarif ediyor? Deðiþen yaþam tarzlarý, yazarýn olaysýz, kiþisiz öykülerine nasýl yansýyor? Yazar anlaþýlamayacak kadar farklýlaþýyor mu, kalitesizleþiyor mu yoksa? Öykü üzerine yapýlan konuþmalarýn öykücülüðümüze, öyküyle olan iliþkimize etkisi, katkýsý üzerine bir araþtýrma yapmak isterseniz ya da sadece merak ederseniz döneceðiniz bir kaynaktan haberdar etmek istedim sizi. Bundan sonra da sarý saman kâðýtlarý çevirmeye devam edeceðiz. Üniversitelilere sorduk: Edebiyatta ilginizi en çok çeken tür hangisi? Öykünün yaþadýðý krizle ilgili tartýþmalarýn sonu gelir mi bilinmez, durumun pek parlak olmadýðý açýk. Roman mý, þiir mi, öykü mü? Edebiyat dýþý okumalar yapýyorsan onu da bildirir misin? Bu arada, kitap okuyor musun sahiden? Bu sorularý üniversite öðrencilerine sorduk. Gençlerin meraksýzlýklarýndan, sanata karþý ilgisizliklerinden, duyarsýzlýklarýndan, kariyer hedeflerinin hayatlarýný nasýl kuþattýðýndan bahsedip duruyoruz. Biraz da rakamlar üzerinden konuþalým dedik. Türkiye'nin 77 üniversitesinde eðitimine devam eden öðrencilerin buluþma noktasý bu soruyu üniversitelilere yöneltmemize aracýlýk etti. 190 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

8 ÝMGE ÖYKÜLER BÜLTEN Gelelim sonuçlara Soruya toplam 1013 kiþi cevap verdi. Sonuçlara baktýk ve 691 gencin (%54.6) ilgisini çeken türün roman olduðunu öðrenince, romanýn üniversiteliler üzerindeki hâkimiyetini de kabul ettik. Okuyan ama edebiyata ilgisi olmayanlarýn sayýsý ise 148 (%11.7). Durumun vehametini ortaya çýkartan 117 (%11.3) kiþi kitap okumuyorum cevabýný verdi. Bu soruyu cevaplayanlarýn sadece üniversite öðrencileri olduðunu tekrar hatýrlatmakta fayda var! Kitap okumuyorum seçeneðinin varlýðý bile rahatsýz etmiþti aslýna bakarsanýz bizi ama 180 kiþi (%14.2) þiir çekiyor ilgimi dedi ve öykü 99 kiþiyle (%7.8) en alt sýradaki yerini aldý. Bir sonraki sayýda burada neden bahsedeceðimiz de þekillendi böylece. Edebiyat Bölümlerinde Öykü Denince Bir yýl boyunca birileri edebiyattan bahsediyor. Onlar panellerin, sempozyumlarýn, köþe yazýlarýnýn, eleþtirilerin, röportajlarýn sunduðu bilgiden fazlasýna eriþebiliyor. Üniversite öðrencilerinden bahsediyorum ve her yýl onlarca mezun veren edebiyat bölümlerinden Edebiyatýn, piyasanýn çok uzaðýnda ayrý bir ritmi var üniversitelerde ve bu ritimden haberdar olmak, çoðalmak bakýmýndan bence önem taþýyor. Akademisyenler ve öðrenciler aracýlýðýyla edebiyatýn arka bahçesine konuk olmak; farklý bakýþ açýlarýnýn, yöntemlerin, tezlerin paylaþýlmasýna ön ayak olmak amacýyla burada, her sayý üniversitelerde olup bitenlerden haberdar etmek, öykünün bahsi geçen derslerde payýmýza düþeni size ulaþtýrmak; ders notlarýndan, hazýrlanan tezlerden, baþvurulan kitaplardan, tartýþmalardan bahsetmek istiyorum. Ýmge Öyküler'in bu sayýsý için hazýrlýklar aðustos ayýnda tamamlandý. Bu nedenle size geçtiðimiz yýl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde öyküyle ilgili neler yapýldýðýný kýsaca özetlersem, bundan sonraki sayýlarda üniversitelerden gelecek haberlerin içeriðine dair ipucu verebilirim diye düþündüm. Mimar Sinan'da Hikâye Tahlilleri ve Çaðdaþ Türk Hikâyesi adý altýnda gerçekleþen iki ders var. Hikâye Tahlilleri zorunlu bir ders. Çaðdaþ Türk Hikâyesi ise öyküye meraklý öðrencilerin seçmeli dersi. Türk öykücülüðünün baþlangýcýný, geliþiminin izlenmesi ve günümüzdeki örneklerini ortaya koymasý bakýmýndan bu iki ders birbirinin devamý olarak düþünülebilir. 4. sýnýf öðrencisi Ýpek Þahbenderoðlu'na sordum: TÜYAP ta Ýmge Kitabevi Yayýnlarý Ýmza Günleri 8-16 Ekim 2005 tarihinde Beylikdüzü nde gerçekleþecek olan TÜYAP Kitap Fuarý nda Ýmge Kitabevi Yayýnlarý standýnda yazarlarýmýz okurlarýyla buluþuyor. Taner Timur 9 Ekim Cumartesi Saat: Can Dündar 15 Ekim Cumartesi Saat: Kemal Ateþ 16 Ekim Pazar Saat: M. Ali Kýlýçbay 16 Ekim Pazar Saat: ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

9 NÝDA NEVRA SAVCILIOÐLU Antakya'dan mektup var! Yener Kitabevi ve Antakya'da yaþayan edebiyatseverlerin iþbirliðiyle Öykü Akþamlarý projesi hayata geçmiþ. 12 Aðustos tarihinde birincisi gerçekleþtirilen Öykü Akþamlarý nda önce Fatoþ Yener ve Sevim Salmanoðlu öykü üzerine aforizmalar okumuþ, sonra Ferit Sürmeli ile Muhsin Boz kendi öykü serüvenini aktarmýþ ve öykülerini seslendirmiþler. Ustalara saygý bölümünde E. Allen Poe'nun yaþamý ele alýnmýþ ve yazarýn bir öyküsü okunarak program sonlandýrýlmýþ. Mektubun sonunda önümüzdeki ay için ön hazýrlýklarýn baþladýðý yazýyor! Bize derslerin içeriðiyle ilgili bilgi verebilir misin? Hikâye Tahlilleri adlý dersimizde kronoloji esas alýnýyor. Türün ilk örneklerinden itibaren her yazardan birkaç öykü seçiliyor. Metin incelemesine geçmeden önce bir önaraþtýrma yapýlýyor. Öykünün tarihsel geliþimini izlediðimiz için yazarýn yaþadýðý dönemi, hayatýný, öykü üzerine düþüncelerini, estetik ve biçim kaygýlarýný, dilini, düþünce dünyasýný ve yazar üzerine yapýlmýþ belli baþlý incelemeleri bilmeden, metne sýzmanýn pek mümkün olmadýðý görüþündeyim. Ön araþtýrmadan sonra, elde ettiðimiz bilgilerden de yararlanarak metin incelemesine geçiyoruz. Burada istenilen, her öðrencinin seçilen metinler üzerine yazýlý deðerlendirmeler yapmasý. Daha sonra bunlar sýnýfta okunarak tartýþmaya açýlýyor. Bu yöntemi, bir metne farklý açýlardan nasýl yaklaþýlabileceðini göstermesi bakýmýndan önemli buluyorum. Bu dersin not deðerlendirmesi ise iþlenen yazarlar arasýndan serbest olarak seçtiðimiz bir öykü üzerinde hazýrladýðýmýz incelemeye göre yapýlýyor. Hangi yazarlar üzerinde duruluyor? Nabizade Nâzým, Samipaþazade Sezai, Halid Ziya Uþaklýgil, Ömer Seyfeddin, Hüseyin Rahmi Gürpýnar, Memduh Þevket Esendal, Refik Halid Karay, Sabahattin Ali ve Sait Faik derste incelenen yazarlar arasýnda. Çaðdaþ Türk Hikâyesi dersinde ise amaç daha çok günümüzün yazarlarýný tanýmaya yönelik, öyle mi? Bu ders seçmeli olduðu için daha çok bizlerin ilgi ve isteklerine göre bir liste düzenlenmeye çalýþýlýyor. Tanýmak, okumak istediðimiz öykücülere yer veriyoruz. Dolayýsýyla her yýl deðiþen bir listeden söz edebiliriz. Örneðin geçen yýl Oðuz Atay, Selim Ýleri, Füruzan, Tomris Uyar, Sevgi Soysal incelendi. Bunlara deðiþik dönemlerde Mustafa Kutlu, Adalet Aðaoðlu, Oktay Akbal gibi yazarlarýn da eklendiði oldu. Nasýl bir yöntem uyguluyor hocalarýnýz? Bu derste daha serbest bir yöntem kullandýk. Yazardan çok metne yöneldik. Metnin bizde býraktýðý izlerin peþine düþtük. Her öykü üzerine yazýlý olarak deðerlendirmeler yapýp, bunlarý sýnýf içerisinde sunarak, birbirimizle paylaþtýk. Teþekkürler! 192 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

AJANDA. I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler

AJANDA. I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler AJANDA I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler 1 I. Fikir ve Sanat Eserleri 1. Eser: «Sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar ÖÐRENME Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr. Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur. Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR Savaþ SARI Makina Mühendisi EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR 1. Giriþ Ýçersinden geçtiðimiz dönemde insan ve toplum yaþamýndaki birçok olgunun metalaþtýðý ve bu anlamý ile de

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ

MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ 7 MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ Dosya Editörü Nurcihan Doðmuþ Kadýoðlu H. Ali Ulusoy TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Ekim ayý bülteninin dosya konusu Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk Eðitiminin Dönüþümü

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 10 Geçtiðimiz haziran ayýnda hükümetçe hazýrlanan Devlet memurlarý kanununda deðiþikliklik tasarýsý gündeme gelmesiyle birlikte çokça tartýþýlmýþtý.tasarý

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

bizi altüst ettiði yaþamalara. Vüs'at O. Bener çok kýsa bir süre sonra, Sað kalmaktan utanmaya

bizi altüst ettiði yaþamalara. Vüs'at O. Bener çok kýsa bir süre sonra, Sað kalmaktan utanmaya Vüs at O. Bener ile Söyleþi * Ö z c a n K a r a b u l u t Fotoðraf: Mahmut Turgut Vüs'at O. Bener'le birkaç kez ertelenmiþ, gecikmiþ bir buluþmayý sonunda gerçekleþtiriyoruz. Çankaya'da Denizatý Pastanesi'nde

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

11 II. BÖLÜM Zaman Ýçindeki Eðilimler: Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý Neden Düþüyor? Bu bölüm Türkiye de kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn son yirmi yýlda neden düþmekte olduðunu anlamayý amaçlamaktadýr. Yapýlan

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem Giriþ Bu yazýda TODAÝE KYUP (Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlýk Programý) gereðince hazýrlanan Bireysel Ýþ Uyuþmazlýklarýnda Hak Arama baþlýklý tez de yer alan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Yeni kayä±t, Kayıt yenileme nasä±l yapä±lä±r. Gerekli belgeler nelerdir?

Yeni kayä±t, Kayıt yenileme nasä±l yapä±lä±r. Gerekli belgeler nelerdir? Yeni kayä±t, Kayıt yenileme nasä±l yapä±lä±r. Gerekli belgeler nelerdir? ıÜüıLK DEFA KAYIT OLACAKLAR ıÇıN B A ÅŸ V U R ULAR1-B A ÅŸ V U R ULAR1) Açık ÖÄŸretim Lisesi 2007 &nd 2008 EÄŸitim ÖÄŸretim

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? 27 Kasım 2014 günü Resmi Gazete de yayınlaman

Detaylı

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :(

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( 56\'ya Lazým Parçalar Gönderen : classic61-17/07/2012 12:15 Sedat abi ve sevgili klasik severler; Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( *

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Görme Engelli Üniversitede

Görme Engelli Üniversitede Görme Engelli Üniversitede Aþaðýdaki çalýþma "Görme Engelli Öðrenciler" e-mail grubu üyelerine danýþýlarak yapýlmýþ, açýk uçlu sorulara verilen cevap bir mini klavuz oluþturulmuþtur. Bu çalýþmanýn temelini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

II. BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE ÝLGÝLÝ MEVZUAT

II. BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE ÝLGÝLÝ MEVZUAT II. BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE ÝLGÝLÝ MEVZUAT A- AMAÇ ( Neden Teknopark? ); Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmalarýn, belirli

Detaylı

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi Ýlaç Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi SSK ilaç üreticisi konumundadýr, SSK Türkiye'de en fazla ilacý alýcý konumunda olan kamu kurumudur, SSK'nýn saðlýk sigortacýlýðý

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

ETİK VAKA TARTIŞMALARI. Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD

ETİK VAKA TARTIŞMALARI. Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD ETİK VAKA TARTIŞMALARI Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD İstanbul da yaşayan AA rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmeye başladı. Hastayı muayene eden doktor tahlil ve film sonuçlarına

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR (2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR NO KURUM BAKANLIK ADI SOYADI KADRO ÜNVANI GÖREV YERİ NO HİZMET SÜRESİ 1 A0559 ABDULLAH YILMAZ BİLGİSAYAR

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews

Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 506-512 Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews Ýstanbul Modern Sanat Müzesi Kütüphanesi Nur Ünal * Giriþ Ýstanbul Modern Sanat Müzesi, 11 Aralýk 2004 tarihinde Ýstanbul Boðazý

Detaylı

LSI Keywords İle Sitenizin Sıralamasını Ve Trafiğini Arttırın

LSI Keywords İle Sitenizin Sıralamasını Ve Trafiğini Arttırın LSI Keywords İle Sitenizin Sıralamasını Ve Trafiğini Arttırın Giriş Her web sitesi sahibi, Seo açısından anahtar kelimelerin önemi çok iyi bilir. Fakat içeriğinizi optimize etmek için kullandığınız ana

Detaylı

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Abubekir TAÞYÜREK * 1. Giriþ Yerel yönetimlerin þekillenmesi tarihi, sosyal ve

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI ÖÐRETMEN ADAYLARININ ALANLARINA YÖNELÝK LÝSANS PROGRAMLARINDA YER ALMASINI ÝSTEDÝKLERÝ

Detaylı

Elektronik Kaynaklarda Yasal Sorunlar

Elektronik Kaynaklarda Yasal Sorunlar Elektronik Kaynaklarda Yasal Sorunlar Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı Plan Telif

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 516-522 Dizin / Index Hayýrsever iþ adamýndan kütüphane Kýraathaneye kitaplýk Her okula kütüphane Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu gerçekleþtirildi Ýstanbul'a

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu

Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu izlem.gozukeles@emo.org.tr 15 Ekim, 2011 Ankara Dünden bugüne baki kalan soru: BOŞUNA MI OKUDUK? İki Farklı Bağlam

Detaylı

*Tüm hakları saklıdır. İzin alınmadan içerik kullanılamaz. Dergideki yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Haberler

*Tüm hakları saklıdır. İzin alınmadan içerik kullanılamaz. Dergideki yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Haberler 3 8 9 12 16 Haberler Şiir Ah Be Orhan Veli Ah mert öztürk Öykü Gül İle Bülbül oscar wilde (gülden eryılmaz) İnceleme Seni Unutmadım fatma kahraman Dosya Sait Faik in Denizi sima ay 18 20 22 23 24 Dosya

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Erasmus (Yükseköðretim) Programý 2007-2013 ERASMUS PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Erasmus

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ANKARA

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ANKARA Ünitesi : Genel Sekreterlik Sayı : 2017/02-13/21791 Konu : UEFA EURO 2024 Slogan Yarışması 05.12.2017 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ANKARA Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

Baþarýnýn Temeli,Uður Dershaneleridir

Baþarýnýn Temeli,Uður Dershaneleridir Baþarýnýn Temeli,Uður Dershaneleridir Onaylayan Seda GÜNGÖR Monday, 03 September 2012.:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::. Kiraz; YGS, LYS ve SBS de bu yýlki baþarýlarýnýn temelinde Bahçeþehir Üniversitesinin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ GELECEĞİN EĞİTİMİNE KATKI ÖDÜLLERİ YÖNERGE YARIŞMANIN KONUSU Eğitimde Teknoloji

Detaylı

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu BILIŞIM VE HUKUK Köksal & Genç Avukatlık Bürosu İçerik Bilişim suçları İnternette telif hakkı ihlalleri Güvenli internet kullanımı Kavramlar Veri Bilgi Program Bilgisayar Çevre Birimleri Yayın Bilişim

Detaylı

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Tuna ve Coþkun un yaþlarý toplamý 23, Coþkun ve Ali nin yaþlarý toplamý 24 ve Tuna ve Ali nin yaþlarý toplamý 25 tir. En büyük olanýn yaþý kaçtýr? A) 10 B)

Detaylı

Günhan Kuþkanat, Ethem Baran, Nedim Gürsel, Ömer Ayhan, Onur Caymaz

Günhan Kuþkanat, Ethem Baran, Nedim Gürsel, Ömer Ayhan, Onur Caymaz Panel: Kent-Kültür-Öykü * Günhan Kuþkanat, Ethem Baran, Nedim Gürsel, Ömer Ayhan, Onur Caymaz Nedim Gürsel: Hoþ geldiniz. Biraz geç baþlýyoruz, kusura bakmayýn Bir Akdeniz limanýnda olsaydýk zaten yarým

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Amaç: T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ Sürekli yenilenen ve büyüyen, çağdaş nitelikleriyle yüksek eğitim standartlarına sahip

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKİR VE SANAT ESERLERİ ESER Bir fikri ürün üzerindeki hakların fikir ve sanat eserleri hukuku uyarınca korunması, söz konusu

Detaylı

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Halil KALABALIK * II- Ýmar Hukukunda Tevhit (Birleþtirme) A. Taným Ýmar hukukunda imar planlarýnýn uygulanmasýnda kullanýlan yöntemlerden

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-73 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

gerekir. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi,,, Bilgi Sistem Kontrolleri Bilgi ve, Raporlama,, Hata,

gerekir. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi,,, Bilgi Sistem Kontrolleri Bilgi ve, Raporlama,, Hata, ilmesi için gerekir. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi,,, Bilgi Sistem Kontrolleri riskleri Bilgi ve, Raporlama,, Hata, vizyon 96 denetimi için, ve önemlidir.

Detaylı

ENGELLER VE AÞMA YOLLAR Baþöðretmen Dr. Þemsettin IÞIK, Ank. Gölbaþý Þ.S.K. And. Ýmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öðretmeni(*)

ENGELLER VE AÞMA YOLLAR Baþöðretmen Dr. Þemsettin IÞIK, Ank. Gölbaþý Þ.S.K. And. Ýmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öðretmeni(*) KÝTAP OKUMANIN ÖNÜNDE DURAN ENGELLER VE AÞMA YOLLARI (21052014) Editör Baþöðretmen Dr.Þemsettin IÞIK Ank. Gölbaþý Þ.S.K. Son Güncelleme (21052014) KÝTAP OKUMANIN ÖNÜNDE DURAN ENGELLER VE AÞMA YOLLAR Baþöðretmen

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

B Ý L Ý M S E L Y A Y I N O R G A N I TMSF yýl:6 sayý:27 Temmuz - Aðustos - Eylül 2011 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU FÝNANS SEKTÖRÜNDE DÜZENLEME VE REFORM Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te 6100 SAYILI HUKUK

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 109b-7e90-32c2-8212-0611 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 109b-7e90-32c2-8212-0611 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 109b-7e90-32c2-8212-0611 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

Öðrenmeyi öðrenmiþ, Araþtýran, Bilgi üreten, Yabancý dil bilen, Teknolojiyi kullanabilen, Sosyal bilimlere açýk,

Öðrenmeyi öðrenmiþ, Araþtýran, Bilgi üreten, Yabancý dil bilen, Teknolojiyi kullanabilen, Sosyal bilimlere açýk, bu sorunlar karþýsýnda, mühendislik alanýnda dünyadaki ve ülkemizdeki geliþmeleri, bu geliþmelere baðlý olarak mühendislik hizmetlerindeki üretim sistemlerini, iþ süreçlerini, hizmetlerin tanýmýný, uygulama

Detaylı