Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken"

Transkript

1 Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Dr. Murat Köylü (*) Kýbrýs Adasý stratejik konumu nedeniyle, binlerce yýl Akdeniz`in en ö- nemli cazibe ve bölge güçlerinin mücadele merkezinin odaðýnda olmuþtur. Baþlangýçta ticaret kolonilerince uðrak ve yerleþim yeri olarak görülen ada, zamanla Ortadoðu ve Doðu Akdeniz`in en önemli güç kontrol merkezi haline gelmiþ, bu geliþme ada üzerindeki çýkar çatýþmalarýný arttýrmýþtýr. Osmanlý idaresine geçtiði 1571`den sonra ise adaya yerleþen Türk denizciler ile Ortodoks Hýristiyan ahali arasýnda baþlayan hâkimiyet mücadelesi, zaman içinde farklý aktörlerin müdahalesi ile dönemsel olarak boyut deðiþtiren ve kapsamlý çözümlerin dahi artýk taraflarýn uzun süreli dinçlerini kýrmaya yeterli gelmediði bir yapýyla günümüze kadar süregelmiþtir. Bugüne kadar sorunun çözümünde, ada halkýnýn talep ve görüþlerinden çok, taraf olan devletlerin çýkar çatýþmalarýna sahne olan Kýbrýs sorunun son durumu ve gelinen nokta, yakýn geçmiþteki geliþmelerde deðerlendirilerek incelenecektir. 1. Annan Planý Öncesi Kýbrýs'taki Geliþmeler: Her iki toplumun ortak iradesiyle ve 1960'da yürürlüðe giren üç belgeyle(garanti ve Ýttifak anlaþmasý ile Kýbrýs Cumhuriyeti'ni Kuran Anlaþma) kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti, umut dolu bir baþlangýç yapmýþtý. Bu büyük þans, Kýbrýslý Rum ve Yunan Milliyetçilerin, oldu bittiyle adayý bir Yunan Adasýna dönüþtürme plânýný ortaya koyduklarý 1963 Kanlý Noel gecesinden sonra, ortadan kalkmýþ oldu. Bugün adadaki barýþýn tesisi için çaba harcayan ülkeler, o dönemde bu kanlý katliamý önleyebilecekleri halde, olan bitene sadece seyirci kalmayý seçmiþlerdi. * 21.Yüzyýl Türkiye Enstitüsü Balkan-Kýbrýs Araþtýrmalarý Bölümü Baþkaný. [35]

2 Dr. Murat Köylü EOKA katliamlarýnýn artmasý ile adadaki barýþýn bozulmasý sonucu, 1964'te BM Güvenlik Konseyi'nden acilen Barýþ Gücü isteyen Makarios'un gerçek amacýnýn Türkiye'nin müdahalesini engellemek ve Rumlarýn Türk kýyýmýna rahatça devam etmesini saðlamak olduðu da dönemin ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý George W. Ball'un raporlarýy- 1 la kayýtlara geçmiþti. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurulmasý ile Ýngiltere, Garanti Antlaþmasýna yeni bir madde ekleyerek, ada üzerindeki egemenliklerinden vazgeçmiþ ancak, adanýn yüzölçümünü % 2.77'sini kapsayan 256 kilometrekarelik alanda 10 bin dolayýnda Ýngiliz askeri olduðu Akrotiri ve Dikelya 2 üslerini elinde bulundurmaya devam etmiþtir. Bu üslerinin varlýðýnýn temelde, 1960`da Türkiye, Ýngiltere, Yunanistan ve Kýbrýs Cumhuriyetinin imzaladýðý Garanti Anlaþmasýnýn 2.nci maddesini uygulamak(yunanistan, Ýngiltere ve Türkiye, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin diðer herhangi bir devlet ile gerek birleþmesini gerekse Ada'nýn taksimini doðrudan doðruya veya dolaylý olarak gerçekleþtirmeye yardým ve teþvik edici bir amacý olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri o- 3 ranýnda önlemeyi üstlenirler) olmasýna raðmen, Rumlarýn; Aralýk 1963'te baþlayan ve 1974'e dek süren, 500 Türk kurþuna dizilmesi, yüzlercesinin canlý canlý gömülmesi, yakýlmasý ya da kuyulara atýlmasý, 30 bin Türk'ün evlerini terk etmesi ve 103 Türk köyünün tamamen yok edilmesi olaylarýna göz yumulmuþ, bütün bu haksýzlýklarý yetmezmiþ gibi, aldýklarý bir kararla Türkler, Ada'nýn yüzde 3'lük kýsmýnda yaþamaya mahkûm edilmiþ, temel yiyecek ve ilaç temininden dahi yoksun býrakan aðýr bir am- 4 bargoya tabi tutulmuþlardý. 2000'li yýlýn baþlarýna gelindiðinde, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan, görev yaptýðý dönemde Kýbrýs Sorunu kendisinin hazýrlamýþ olduðu bir planla çözme giriþimi, her iki toplumda farklý tepkilere yol açmýþtý. Bu plan, Kýbrýs Türk ve Rum tarafýnýn eþit iki kurucu i- dare olarak adlandýrýldýðý, kurucu devletlerin statüsü ve birbirleriyle olan iliþkilerini Ýsviçre modeline dayandýðý iki kesimli, iki toplumlu federal bir yapý öngörüyordu. 1 George W. Ball, The Past Has Another Pattern, Memoirs, Norton & Co, New York Policy Report Kýbrýs: Bölünme Sürecini Durdurmak, 190.Avrupa raporu, , s TÜRKSAM internet sitesinde Kýbrýs Müzakerelerinde Sýra Güvenlik ve Garantiler Baþlýðýnda: Bundan sonra ne olacak [36] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

3 Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Annan Planý'nýn sunumu ilk kez 11 Kasým 2002 tarihinde yapýldý. Düzeltmeler ve eklemeler sýrasýyla 10 Aralýk 2002, 26 Þubat 2003 ve 29 Mart 2004 tarihlerinde oldu. Genel Sekreter plânýn en son þeklini taraflara 31 5 Mart 2004 tarihinde Ýsviçre'de Bürgenstock kentinde verdi. Aslýnda, Türkiye`de 2002 Kasým'ýnda yapýlan genel seçimlerin sonuçlarý, Kýbrýs sorunun yeni bir dönemin baþlangýcýnýn iþaretlerini vermiþti. Yeni kurulan hükümet, sorunun çözümünde geleneksel modelden uzaklaþarak, önceden kabul görmeyen, sorunu Türkiye'nin AB üyeliði ile baðlantýlýsýný kabullenen bir politika izlemeye baþlayarak, Annan Plânýný destekleyen çabalarýný artýrmýþtýr yýlýnda yaþanan diðer bir geliþme ile adadaki plâna olan desteðin olumlu yönde artýþýný hýzlandýrmýþtýr. Aralýk 2003`te yapýlan KKTC parlamento seçim sonuçlarýnda ilk kez Kuzey Kýbrýs`taki geleneksel yapýda bir deðiþiklik yaþanmasýna sebep olmuþtu. Daha önceleri, adadaki mevcut durumun korunmasý yönünde politikalar üreten partiler seçimlerde çoðunluðu elde ederken, bu defa Kýbrýs Türk halký statükonun korunmasý- deðiþtirilmesi eksenlerinde eþit oy vermiþti. Bu sonuç, Kýbrýs politikasýnda deðiþikliðe giden Türkiye'deki yeni hükümetin elini de 6 güçlendirmiþtir USAK, Kýbrýs Sorununda Alternatif Açýlýmlar: Çok Bileþenli Adým Modeli, Nisan 2008, S YÜZYIL A ralýk 2009 [37]

4 2004 yýlý Mayýs ayýnýn baþýnda Rum yönetimin Avrupa Birliðine girmesi, otuz yýldan fazladýr izolasyon ve ambargo içinde yaþayan Türk toplumunu tedirgin ediyordu. Özellikle 1974 ve sonrasý doðumlu Türk toplumu fertlerinin önemli bir bölümü, baþta seyahat olmak üzere ekonomik özgürlüklerini geri almanýn tek yolu gördükleri bu plâný destekliyorlardý. Kýbrýs Davasýnýn en önemli isimlerinden dönemin Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ bu plâný Kýbrýs Türklerini yok etme plâný gördüðünden karþý çýkýyor, ancak ayný dönemde baþbakan olan Mehmet Ali Talat ise bu plâný Kýbrýs Türk'ünün kurtuluþu olarak görüyordu. Türkiye`deki aydýnlar ise çözüme milli bir dava olarak baktýklarý için plan, Kýbrýslý Türkler kadar desteklenmiyordu. Annan Plâný nýn oylanacaðý gün yaklaþýrken, baþta Kýbrýs`ta yaþayan toplumlar, Türk ve Yunan halklarý olmak üzere Ýngiltere, diðer Avrupa devletleri ile ABD, artýk bu sorunun kalýcý olarak çözümü için her türlü hoþ görüye açýk önerilerini gündeme taþýyorlardý. Kýbrýs ve Yunanistan, kendi isteklerinin kabul gördüðü bir çözüm için, önlerindeki zamaný çok iyi deðerlendirmenin yollarýný arýyorlardý. Annan Plâný kabul edilse de, edilmese de Kýbrýs Rum Yönetimi adanýn tek temsilcisi olarak, planýn oylamasýndan 7 gün sonra resmen AB üyesi olacaktý. Þimdi bu plâný kabul etmek, Kýbrýs Rum Yönetiminin AB`ye üye olduktan sonra kabul etmek arasýnda büyük fark vardý. AB üyeliði için müzakereleri devam eden Türkiye ye daha fazla baský uygulanabilecek ve adadan daha çok taviz alýnabilecekti. Annan planý kabul edilse de, edilmese de Kýbrýs Rum Yönetimi adanýn tek temsilcisi olarak, plânýn oylamasýndan 7 gün sonra resmen AB üyesi olacaktý. Dr. Murat Köylü Böyle bir avantaj, görmemezlikten gelinemezdi. Ýngiltere, 2004 yýlýnda, Kýbrýs sorununa kapsamlý çözüm öngören Annan Plâný'ný iki tarafýn da kabul etmesi durumunda, üslerinden toprak vermeyi taahhüt etmesine raðmen, Annan Plâný'na KKTC yüzde 65 ''evet'' derken, Rumlar ise yüzde 76 oranýnda hayýr denilerek red edildi. 2. Annan Planý Sonrasý Geliþmeler ve Müzakereler Annan Planý referandumu sonuçlarý, BM çerçevesinde bir çözümün Rumlara gösterdiði hayýr cý tavýr ile uzun süre rafa kalkmasýna ve hatta [38] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

5 Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken bu konuda uluslararasý aktörlerin bir anlamda uzun süre umutlarýnýn yok olmasýna neden olmuþtu. Ancak bu plânýn kuzeyde büyük bir yüzdeyle desteklenmesi, uluslararasý kamuoyunun taraflarý konumlandýrdýklarý pozisyonlar açýsýndan kýrýlma noktasý yaratmýþtýr. Uzun yýllar çözümsüzlüðün nedeni olarak gözüken Türk Kesimi, kamuoyunda artýk çözüm yanlýsý irade olarak görülürken, Rum tarafý çözümsüzlüðün kaynaðý ola- 7 rak gösterilmeye baþlanmýþtý. Ancak bu þaþkýnlýk içinde 1 Mayýs 2004 günü Kýbrýs Rum Kesimi, AB ye tam üye olarak yoluna devam etmeye baþladý. 2005`e gelindiðinde, AB dýþiþleri bakanlarýnýn Gümrük Birliði'ne iliþkin Ek Protokolü imzalamasýyla Kýbrýs'ta yeni süreç de gündeme gelmiþti. Protokol Güney Kýbrýs'ý da içine alacak þekilde, AB'nin 10 yeni üyesini Gümrük Birliði kapsamýna almasýný 8 öngörüyordu. Þimdi soru þu olacaktý: Türkiye'nin Ek Protokol 'e imza koymuþ olmasý 10 yeni üye ile süreci baþlattýðý anlamýna gelir mi? 2005`e gelindiðinde, AB dýþiþleri bakanlarýnýn Gümrük Birliði'ne iliþkin Ek Protokolü imzalamasýyla Kýbrýs'ta yeni süreç de gündeme gelmiþti. Hükümetin hedefi þöyle özetlenmiþti: Türkiye'nin Ek Protokol'ü kabulü sonrasý limanlarýný Rum gemilerine açmasý karþýlýðý, KKTC'nin liman ve hava alanlarýnýn da dünyaya açýlmasý... Bunun için Kýbrýs'taki referandumun hemen ardýndan BM Güvenlik Konseyi'ne Annan'ýn sunmuþ olduðu KKTC'ye izolasyonu kaldýran Raporu'nun onayý gerekiyordu. Ancak, Annan'ýn Raporu, Rusya'nýn "veto ederim" tehdidi dolayýsýyla daha Güvenlik Konseyi gündemine dahi gelmeden askýda kalmýþtý. Bütün bunlar yaþanýrken 2005 yazýnda Türkiye`nin önüne Gümrük Birliði Anlaþmasý'ný, Kýbrýs dahil AB'nin 10 yeni üyesini kapsayacak þekilde geniþleten Ek Protokol haline getirildi. Her ne kadar Ankara Ek Protokol'e imza koyarken, bunun Rum kesimini tanýma anlamýna gelme- 9 yeceðini duyuran bir deklarasyon yayýmladý ise de bu deklarasyon, AB Parlamentosunda Rumlarýn ve Yunanlýlarýn sesini kesmeye yetmedi. 7 USAK, a.g.e., S.7 8 SARIKAYA, Muharrem, Sabah Gazetesi Kýbrýs Satrancý, SARIKAYA, Muharrem, Sabah Gazetesi 31. Yýlýnda Kýbrýs, YÜZYIL A ralýk 2009 [39]

6 2008 baþlarýnda Balkanlardaki geliþmeler Kýbrýs sorununa hiç beklenmedik bir çözümün olabileceði ihtimalini ortaya koymuþtu. Kosova'- nýn baðýmsýzlýðýný ilân etmesi, Kosova'nýn BM Güvenlik Konseyi kararlarýna raðmen tanýnmasýnýn uluslararasý hukukta yarattýðý kýrýlma nedeniyle KKTC'nin tanýnmasý önündeki tek engel olan BMGK 541 ve 550 sayýlý kararlarýn etkisini yitirmesinin önünü açarak, Rum tarafýnda büyük bir telaþa yol açmýþtý. Bu kýrýlma noktasýný aþmanýn tek yolunun, Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakerelere çekilerek zaman kazanýlmasý olduðu düþünülüyordu. Öyle de yapýldý baþlarýnda Balkanlardaki geliþmeler Kýbrýs sorununa hiç beklenmedik bir çözümün olabileceði ihtimalini ortaya koymuþtu. Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Kýbrýs Rum kesiminde Þubat ayýnda yapýlan baþkanlýk seçimini Tasos Papadopulos ilk turda kaybetti ve seçimi ikinci turda, komünist AKEL partisi Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas beklenmedik þekilde ve tarihinde ilk kez kazandý. Hristofyas'ýn Rum liderliðine seçilmesi, Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik umut rüzgârlarý estirmeye baþlatmýþ- 10 tý. KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kýbrýs'ta 4 yýldan fazla süren durgunluðun ardýndan, kapsamlý Kýbrýs müzakerelerinin prosedürünü belirlemek a- macýyla 3 Eylülde 2008`de bir araya geldi ve 11 Eylülde Yönetim ve Güç Paylaþýmý ana baþlýðý altýnda kapsamlý müzakerelere baþladý. Ýlk önce çalýþma gruplarý ve teknik komitelerin kurulmasý üzerinde anlaþmaya varan liderler, bu grup ve komitelerin çalýþmalarýný gözden geçirip deðerlendirmek amacýyla yaptýklarý görüþmelerde iki kesimli, iki toplumlu ve siyasî eþitliðe dayalý çözüm taahhüdünde bulunup, tek egemenlik ve tek vatandaþlýk konularýný ele aldýlar. BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde 3 Eylül'de tam teþekküllü müzakerelerin prosedür görüþmesini yapan ve 11 Eylül'de müzakerelere baþlayan iki lider, Kýbrýs sorununa karþýlýklý olarak kabul edilebilecek ve Kýbrýslý Rumlarýn ve Kýbrýslý Türklerin temel ve meþru hak ve çýkarlarýný koruyacak bir çözüm bulunmasý amacýný taþýyan tam teþekküllü müzakerelerde üzerinde anlaþýlacak çözümün, ayrý ayrý ve eþ zamanlý olarak referanduma sunulmasýný kararlaþtýrdý. 10 Ajanslar-Milliyet, [40] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

7 13 Kýbrýs Özel Temsilcisi Taye-Brook Zerihoun da katýldý. KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas baþkanlýðýnda, konu baþlýklarýna göre deðiþen liderlerin heyetleri arasýnda yapýlan görüþmelerde, sýrasýyla 6 ana baþlýk üzerinde 14 duruldu. Bunlar; Yönetim ve Güç Paylaþýmý, Mülkiyet, Toprak ve Harita, Güvenlik ve Garantiler, Ekonomi, Avrupa Birliði Konularýdýr. Kasým 2009`a gelindiðinde, KKTC Cumhurbaþkaný Talat ile KRY lideri Hristofyas ýn, 51'inci görüþmelerinde, Birleþik Kýbrýs Cumhuriyeti oluþturulmasýna iliþkin son aþamaya gelindiði ve müzakereler tamamlanana kadar basýna bilgi vermeme kararý alýndýðý bildirildi. Bugüne kadar anlaþma konusunda iyimser tablo çizemeyen iki tarafýn, üzerinde anlaþtýklarý söylenen konulara göre; ordusuz yeni yapýlanmada, tek silahlý kuvvet polis olacak ve iki toplumun da kendi polis teþkilatý bulunacak. Genel güvenlik için ise, FBI benzeri genel bir polis teþkilatý kurulacak. Türkçe ve Rumcanýn resmi dil olacaðý Birleþik Kýbrýs'ta, resmi kurumlar için ortak bir çalýþma dili de belirlenebilmesi kararlaþtýrýldý. Alýnan bilgilere göre, müzakereler çerçevesinde üzerinde mutabakat saðlanan konular; Devlet Baþkaný ve yardýmcýsýný senatonun seçmesi, yeni kabinenin 6 Rum ve 3 Türk'ten oluþmasý, Dýþiþleri ve Avrupa Rumlar Türkiye'den gelenlerin geri gönderilmesini talep etse de, Türk tarafýnýn resmi tutumu, vatandaþlarýmýzý pazarlýk konusu yapmayýz þeklindedir. Dr. Murat Köylü ile Maliye ve Ýçiþleri bakanlarý farklý toplumdan olmasý ve herhangi bir kara- 15 rýn geçerli olabilmesi için her toplumdan en az bir kiþinin onay vermesi. Anlaþma saðlanan konularýn dýþýnda, müzakerelerin devam ettiði ve henüz anlaþma saðlanamayan konular ise; Egemenlik, Mülkiyet, Türkiye'den gelenlerin durumu. Bunlardan en büyüðü, Rumlarýn 'egemenlik tektir' söyleminde direnmesidir. Rumlar, federasyona dönüþerek tek devlet olmak istemektedirler. Diðer bir sorun ise Rumlar Türkiye'den gelenlerin geri gönderilmesini talep etse de, Türk tarafýnýn resmi tutumu, vatandaþlarýmýzý pazarlýk konusu yapmayýz þeklindedir. 13 Sabah Gazetesi AB Haber, [42] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

8 En önemli sorunlardan biri de mülkiyet. Tazminatlarýn hangi çerçevede ödeneceði belirlenemedi. Türk tarafý, çözüm konusunda kullaným kaybý gündeme gelirse ayný haklarýn Türkler için de geçerli olmasýný istiyor. Bu baðlamda ya mülkiyet için tazminat ödenecek, ya güney kesimdeki Türk evlerinden birisi verilecek. Görüþmelerde Türk tarafýnýn en önemli dayanaðý Annan Plâný. Anlaþmaya varýlýrsa, iki tarafta referanduma sunulacak. Anlaþmanýn yürürlüðe girmesi için iki toplumun da onaylamasý gerekiyor. Rumlar bir taraftan çözüm için çalýþýrken bir taraftan da AB kurumlarýndaki Rumlar aracýlýðýyla umutsuzluk yayýyor. Çabalarý Aralýk'taki AB-Türkiye Deðerlendirme Zirvesi'nden olumsuz bir sonuç çýkmasý. 4. Sonuç ve Deðerlendirme Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Bugün itibariyle gelinen durum; ufukta AB ve ABD`nin baskýsýyla, Annan Plâný benzeri zorlama bir çözüm çalýþmasýnýn baþladýðý gözüküyor. Belki bu gün Kýbrýs ve Türkiye`de yaþayanlardan barýþ havarisi kesilenler, AB vatandaþý olma hevesi içinde olanlar, bu geliþmeyi büyük bir coþkuyla karþýlayabilirler. Görünürde baþta Rauf Denktaþ gibi düþünenlerin artýk dönemlerinin bittiði, adaya huzur ve barýþýn hakim olacaðýný kabul edenlerin sayýsý, Annan Plânýn oylamasý ile ortaya çýkmýþtý. Türk tarafý gündeme getirilen bu plâný, %65`ten daha yüksek bir oranla kabul edebileceðini göstermektedir. Asýl sorulmasý gereken soru þu olmalý; benzer þartlarý içeren Annan Planýna % 74 gibi çok yüksek bir oranda hayýr diyen Rum Tarafýnýn, üzerinde anlaþma saðlanýlacaðý düþünülen son durumu nasýl karþýlayacaðýdýr? Kýbrýs tarihinin son yüzyýlýný inceleyenler ve elli yýl öncesini yaþayanlar, gelinen bu noktayý endiþeyle izliyorlardýr. 11 Þubat 1958 ve 19 Þubat 1959`da imzalanan Zürih ve Londra Anlaþmalarý ile; Her iki toplum eþit statüde kurucu ortak olmuþlardý. Resmi dil Türkçe ve Rumca, Cumhurbaþkaný Rum ve yardýmcýsý Türk, 10 üyeli Bakanlar Kurulunun 7'si Rum 3'ü Türk, 50 kiþilik meclisin 35`i Rum ve 15`i Türk olmuþtu. Kýbrýs Cumhuriyeti`nin baðýmsýzlýðýný ve toprak bütünlüðünü koruyacak 1600 kiþilik askeri gücün 950`si Rum, 650'si ise Türklerden 16 kuruluydu. 16 KÝLERCÝOÐLU, Orhan.S. Unutulan Bedel, Fark Yayýnlarý, Ankara,2007, S YÜZYIL A ralýk 2009 [43]

9 Dr. Murat Köylü Tarih tekerrürden ibarettir diyenler için iyi bir örnek olur mu bilinmez ancak Rum Yönetimi Lideri Hristofyas`ýn Katar`da yayýnlanan Tribune gazetesine, KKTC`de yaþayan Türkiye kökenlilerle ilgili olarak bir soruyu cevaplarken, Çözüm sonrasýnda, AB`ye üyelik çerçevesinde imzaladýðýmýz özel protokolde, birleþik cumhuriyet ve AB`nin iþgal altýndaki bölgeyi adým adým asimile etme yönünde gerekli önlemleri alacaðýz 17 demesi, Rum tarafýnýn bu birleþime nasýl baktýðýný görmek için yeterli olur sanýrým. Hiçbir Türk, yaþadýðý topraklarda kimliðini, özünü ve inançlarýný kaybetmeden yüksek yaþam kalitesi içinde diðer milletlerle ortak yaþama itiraz etmez. Ancak ecdadýmýz; kendi tebaasýndaki farklý din ve ýrktan olanlara gösterdiði hoþgörüyü, diðer milletlerden görmemiþtir. Azýnlýk duruma düþtüðü her dönemde asimile edilip, yok edilmeyle karþý karþýya kalmýþtýr. Katolik Hýristiyanlarýn iþkencelerinden býkan Ortodokslar, ruhaniler ayinlerde: Ýstanbul'un içinde Türk sarýðýný görmek, Latin serpuþunu görmekten evladýr diye seslenirlerken, bugünlerde Avrupa Konseyi, Yunanistan'da ýrkçýlýk ve yabancý düþmanlýðý ile ilgili mücadele konularýndaki organý olan ECRI'nin, Yunanistan hakkýnda hazýrladýðý dördüncü denetim raporunda: Batý Trakya'daki Türk ve Müslüman azýnlýðýn maruz kaldýðý insan hakký ihlâllerinin ön plâna çýkarmýþ, ülkedeki dini azýnlýklara yönelik ayrýmcýlýk ve önyargýlarýn kökeninde Yunan Ortodoks Kilisesi'nin bulunduðu 18 görüþü dile getirilmiþtir. Kýbrýs Türk'ü geleceðini ararken, geçmiþini de iyi okumalý ve yaþananlarý asla unutmamalýdýr. Altmýþ sonrasý adada yaþanan ve bu gün Lozan Anlaþmasýný hiçe sayarak Batý Trakya Türklerine yaþatýlan insan haklarý ihlâllerinin de mimarlarýnýn, þu an masanýn karþýsýnda oturanlar olduðu unutulmamalýdýr. Vaatler ve anlaþmalar, onlarý tutmaya ve uygulamaya niyetleri olanlar için geçerlidir, aksi takdirde bir söz veya kâðýt parçasýndan ibaret olurlar. 17 KARAHASAN, Sefa, Hiristofyas: Çözümden Sonra Türkleri Asimile Edeceðiz, özel haber, Milliyet, [44] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ Hasan DURAN * Özet: Kýbrýs'ta II. Dünya Savaþý'ndan sonra iki taraf arasýnda baþlayan soruna çözüm arayýþlarý da yýllardýr devam etmektedir. 1960

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Kýbrýs A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Katýlým Ortaklýðý Belgelerinde ve Ulusal Programlarda Kýbrýs Sorunu Araþ. Gör. Bahadýr Bumin Özarslan (*) Giriþ Türkiye-Avrupa Birliði(AB)

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Sonuç almak saldýrmaktan çok daha zor olacak

Sonuç almak saldýrmaktan çok daha zor olacak AKP, Kýbrýs'ta çözüm deðil 'yük'ten kurtulma peþinde Kýbrýs yükünden kurtulmuþ bir Türkiye eli rahatlamýþ, emperyalizmin taþeronluðunda olanaklarý artmýþ, bu nedenle de bölgenin bütün ilerici halklarýna

Detaylı

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009)

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Dr. Hatem Cabbarlý Vüsale Abdullayeva (*) (**) 1. Giriþ 1980'li yýllarýn sonu dünyada yaþanan ciddî deðiþikliklere tanýklýk etmiþtir. Elli yýldan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý

Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý Yrd. Doç. Dr. Nuran YILDIZ Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Halkla iliþkilerin deðiþen anlamý içerisinde þeffaf yönetim anlayýþý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Faaliyetlerimiz 24 Yurdumuzu Tanýyalým: Yeþilýrmak Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 1. Giriþ Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoðullarý * Parlamento sözcüðü, Fransýzca da konuþmak anlamýna gelen parler fiilinden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

UHÝM ULUSLARARASI ANAYASA REFERANDUMU SÜRECÝNDE ÝSTANBUL/2012 RAPOR NO: 9 HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g

UHÝM ULUSLARARASI ANAYASA REFERANDUMU SÜRECÝNDE ÝSTANBUL/2012 RAPOR NO: 9 HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g MISIR ANAYASA REFERANDUMU SÜRECÝNDE ÝSTANBUL/2012 RAPOR NO: 9 UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH ING VIOLATION OF RIGHTS w w w. u h i m. o r g 5 MISIR RAPORU

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK

ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK Dizgi ve Hazýrlýk: MHP Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Baský Tarihi: Ankara - 2005 GÝRÝÞ AB nin Türkiye stratejisi, Türkiye

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

Arafat Sonrasý Dönemde Filistin'de Liderlik Sorunu

Arafat Sonrasý Dönemde Filistin'de Liderlik Sorunu Arafat Sonrasý Dönemde Filistin'de Liderlik Sorunu Miray Vurmay (*) Giriþ Filistin halký, yarým yüz yýlý aþkýnca bir süredir sýnýrlarý belli olmayan, belli aralýklarla de facto olarak deðiþ(tiril)en ve

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 RAPOR NO: 16 Afrika vizyon belgesi NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

için fazla birþey yapýlamadý ve Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 20. maddesi gereði, Kýbrýs'daki Ýngiliz egemenliði hukuken de

için fazla birþey yapýlamadý ve Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 20. maddesi gereði, Kýbrýs'daki Ýngiliz egemenliði hukuken de için fazla birþey yapýlamadý ve Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 20. maddesi gereði, Kýbrýs'daki Ýngiliz egemenliði hukuken de 64 kabul edilmiþ oldu. Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn doðrudan doðruya Kýbrýs'la ilgili

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Parlamento Hukuku Açýsýndan Baþkanlýk Divaný nýn Konumu, Görevleri ve Yetkileri 1. Giriþ Hamit Eþen * Demokratik temsil esasýna dayanan yönetim biçimlerinin ilk akla getirdiði kurum, özgür ve adil seçimlerle

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI

MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI YÜKSEK DÜZEYLÝ GRUP RAPORU 13 Kasým 2006 BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI YÜKSEK DÜZEYLÝ GRUP RAPORU 13 Kasým 2006 (GAYRIRESMÝ TERCÜME) BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NEW YORK, 2006

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004

SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004 24 SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004 20 16 4 Ýçindekiler Sunuþ 12 15 16 18 19 20 24 25 26 28 31 32 33 34 35 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 10 Genel Baþkan dan Bir Ýhanet Belgesi:

Detaylı

sosyalist isci Günde iki simit

sosyalist isci Günde iki simit sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 332 6 Eylül 2008 1 YTL Hükümetin kamu çalýþaný maaþlarýna yaptýðý zam Günde iki simit Kafkaslar da ABD-Rusya çatýþmasý

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ Yrd. Doç. Dr. Zübeyir TURAN (*) GÝRÝÞ Türk ekonomisinde istikrar politikalarýný 1980 öncesi ve 1980 sonrasý olarak deðerlendirmek mümkündür. Çünkü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝMAR PLANI UYGULAMALARI PANELÝ 5 Kasým 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýmar Planý Uygulamalarý Paneli ISBN: 978-9944-89-874-4

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

düþün kürsü HAZAR PETROLLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÇEKÝÞME VE TÜRKÝYE

düþün kürsü HAZAR PETROLLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÇEKÝÞME VE TÜRKÝYE düþün Ýletiþim Ýçin: Atatürkçü Düþünce Topluluðu Kültür Ýþleri Müdürlüðü 06531 ODTÜ / ANKARA Tel: 0312. 210 60 11 Belgeç: 0312. 210 12 23 e-posta: wwwadt@metu.edu.tr Genel að sayfasý: www.dusun.metu.edu.tr

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN 55 YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN Türk-Amerikan iliþkilerini deðerlendirirken bu iliþkideki büyük ortak olan

Detaylı

Kürt Açýlýmýnýn Geleceði

Kürt Açýlýmýnýn Geleceði Kürt Açýlýmýnýn Geleceði Prof. Dr. Ümit Özdað (*) ABD'nin 2003'de Irak'ý iþgal ederken plâný Irak'ýn kuzeyinde Türkiye'- nin kabullenmek zorunda kalacaðý baðýmsýz bir Kürt devleti kurmaktý. Washington,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4409 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULUTLARI YALADIM (5)

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4409 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULUTLARI YALADIM (5) Güneyde papazlar bizim imamlardan daha erken davranmýþ ve yaðmur duasýna çýkmýþ... Ancak yalnýz güney için dua ettiklerinden dolayý dualarý kabul olunmamýþ... Seller bizim Girne'yi basmýþ! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı