ANADOLU TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ 1. ANATEKDER PROJE FİKİRLERİ YARIŞMASI REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ 1. ANATEKDER PROJE FİKİRLERİ YARIŞMASI REHBERİ"

Transkript

1 Referans No: ANATEKDER-PFY Giriş: Anadolu Teknik Elemanlar Derneği teknik elemanların hizmet kalitelerinin yükseltilmesi, istihdam edilebilirliklerinin artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hayat standartlarının geliştirilmesi, haklarının savunulması ve korunması, mesleki, teknik, ahlaki, manevi ve kültürel seviyelerinin yükseltilmesi amaçlarına yönelik çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur. Bu çalışmalarla toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek suretiyle ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Teknik elemanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, hizmet kalitelerini yükseltmek, teknik elemanlar ile aile bireyleri arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirmek maksadıyla bundan tam 12 yıl önce yola çıkan ANATEKDER kervanı, bugün itibariyle 17 farklı branştan 500 e yakın mühendis, mimar ile çok sayıda tekniker ve teknisyenin katılımı ile yoluna devam etmektedir. Bilgiyi üretmek, üretilen bilginin teknik elemanlar arasında paylaşımını sağlamak ve bunları toplumun istifadesine sunmak amacıyla yürütülen seminer, konferans, mesleki ve kişisel eğitimler, AB Projeleri ve benzeri faaliyetler, Dernek bünyesinde kurulmuş olan 5 ayrı sektör çatısı altında planlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır. Bütün bu faaliyetler aynı zamanda teknik elemanların toplumda saygın bir konum edinmelerine vesile olmaktadır. Derneğimiz 2012 yılında "anatekdergi" adlı yayın ile kamuoyunun huzuruna çıkmış bulunmaktadır. Anadolu Teknik Elemanlar Derneği 1. ANATEKDER Proje Fikirleri Yarışması nın ilki bu yıl gerçekleşecektir

2 Yönetim Kurulu: Anadolu Teknik Elemanlar Derneği 1. ANATEKDER Proje Fikirleri Yarışması nın yürütmesini Anadolu Teknik Elemanlar Derneği Yönetim Kurulu yapmaktadır. Değerlendirme Kurulu: Mühendislik alanında faaliyet gösteren akademisyenler, işadamları, sektörde çalışan mühendisler ve dernek üyelerinden oluşmaktadır. Amaç(lar): Konya da faaliyet gösteren mühendislik fakültesi ve yüksekokullarında okuyan üniversite öğrencilerinin bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, çevreye saygılı, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmaktır. Hedef(ler): Hayat boyu öğrenme kültürünü gençler arasında yaygınlaştırmak, genç nesillerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgilerini arttırarak, bu alanda öz güvene sahip, yenilikçi, iletişim becerileri ve liderlik özellikleri gelişmiş gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, gençler arasında ar-ge ve inovasyon bilincinin yerleştirilmesi ve estetik değerlerin kazanılmasına katkı sağlamak, işsiz gençler ile işverenler arasında sağlıklı iletişimi kurarak sürdürülebilir istihdamın arttırılmasına katkı sağlamak, gençlerin iş hayatında başarılı olmalarına katkı sağlamak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır. Başvuru Süreci: İlan Tarihi Proje Hazırlama Eğitimi Tarihi Son Başvuru Tarihi 08/12/ /12/ /02/2015, Saat: 17:

3 Uygun Başvuru Sahipleri: Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karatay Üniversitesi ve Mevlana Üniversitesi nin mühendislik fakültesi ve mühendislik alanında faaliyet gösteren yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler. Özel Durumlar: Proje yazım dili Türkçe olmalıdır. Mühendislik alanında her konudaki proje fikri başvuruya açıktır. Çalışmalar mühendislik alanında yenilikçi, özgün ve ticarileştirilebilir değerler taşımalıdır. Proje fikirlerinin öğrencilerin bizzat kendileri tarafından oluşturulmuş, kendi bilgi ve becerilerini kullanarak hazırlanmış ve sunulmuş olması gerekmektedir. Bireysel ya da grup halinde başvuruda bulunulabilir. Katılımcılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir fakat dereceye giren bir projesine ödül verilir. Proje Rehberi nde belirtilen şartları taşımayan proje başvuruları başarısız kabul edilecektir. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler: Yapılacak proje başvurusu için kullanılacak formlara Anadolu Teknik Elemanlar Derneği nin resmi internet sitesi olan ile resmi facebook sayfası olan https://tr-tr.facebook.com/anatekder ve resmi twitter sayfası olan https://twitter.com/anatekder adreslerinden ulaşabilirsiniz. Proje Başvuru Formu, Öğrenci Belgesi, Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) Fotokopisi ile birlikte, her biri A4 boyutunda olmak üzere bir orijinal ve bir kopya şeklinde sunulmalıdır. Proje Teklifinin elektronik formatta da gönderilmesi zorunludur. Proje Teklifinin basılı hali ile birlikte bir CD/DVD içerisinde elektronik versiyonu da teslim edilmelidir. Elektronik format matbu versiyon ile birebir aynı içeriğe sahip olmalıdır

4 Başvuruların Nereye ve Nasıl Yapılacağı: Proje Başvuru Formu ve Ekleri ıslak imzalı olarak; İhsaniye Mh. Kozanoğlu Sk. Mekik İş Merkezi No:1/301 Selçuklu/KONYA adresindeki Anadolu Teknik Elemanlar Derneği Başkanlığı na posta yoluyla gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir. Başarı Kriterleri: Proje teklifinin başarılı kabul edilebilmesi için İlgililik bölümde otuz (30) üzerinden en az yirmi (20) puan ve nihai değerlendirmede ortalama en az yetmiş (70) puan alması zorunludur. Değerlendirme Tablosu 1. Proje başvurusu, yarışma kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili? (30 puan) 2. Proje başvurusu, ticarileştirilme unsurlarını içeriyor mu? (30 puan) 3. İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış? (20 puan) 4. Başvurunun beklenen sonuçlarının, hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkisi var mı? (20 puan) Toplam Puan (100) Değerlendirme: Sunulan projeler Yönetim Kurulunca görevlendirilen üç kişilik komisyon tarafından Proje Rehberi ndeki kriterleri bakımından değerlendirilecektir. Proje Rehberi ndeki kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa proje başvurusu bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir. Proje Rehberi ndeki kriterleri karşılayan projeler nihai değerlendirme için bağımsız değerlendiricilere gönderilecektir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirmesi yapılan projelerden en yüksek puanı alan beş proje ödül almaya hak kazanacaktır

5 Ödüller: 1. seçilen projeye TL, 2. seçilen projeye TL, 3. seçilen projeye TL, 4. ve 5. olarak seçilen projelere ise 500 TL nakdi ödül verilecektir. Değerlendirme Sonucunun Duyurulması: Değerlendirme sonuçları Anadolu Teknik Elemanlar Derneği nin; Resmi internet sitesi olan Resmi facebook sayfası olan https://tr-tr.facebook.com/anatekder Resmi twitter sayfası olan https://twitter.com/anatekder adreslerinden duyurulacaktır. Ödüller düzenlenecek bir törenle hak sahiplerine takdim edilecektir. Diğer Hususlar: 1. Yarışmaya katılan projelerin bütün hakları proje sahibine aittir. 2. Anadolu Teknik Elemanlar Derneği, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayımlayabilir. 3. Anadolu Teknik Elemanlar Derneği üye ve personelleri, görevden çekilmiş olsalar bile proje yönetim kurulu ve proje danışma kurulu üyeleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, Anadolu Teknik Elemanlar Derneği Genel Başkanlığınca ödülü geri alınır. 4. Proje yarışmasına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir. Proje yarışmasına katılan projelerin, daha önce başka bir proje yarışmasına sunulmamış ve ticarileşmemiş olması zorunludur

6 5. Anadolu Teknik Elemanlar Derneği yarışmaya katılan projelerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili hiçbir tazminat, sorumluluk ve cezadan sorumlu tutulamaz. Proje katılımcısı proje müracaatında proje ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sorumluluk ve cezalardan kendilerinin sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder. 6. Proje fikirlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma ve yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan yeni buluşlarına patent ve faydalı model alınması hakları münhasıran yarışmacıya aittir. Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi adresinden elde edilebilir. 7. Yarışmaya katılan projelerin özgün olmaması, daha önceden piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar için Anadolu Teknik Elemanlar Derneği hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, tüm sorumluluk yarışmacılara aittir. 8. Yarışma sürecinin her hangi bir anında müelliflik hakkı sorunları, intihal (plajerizm), uydurmacılık, insan-hayvan etiğine saygısızlık, çıkar çatışması gibi etik sorun içerdiği tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Bu tür durumlarda, proje sahibi öğrencilere etik inceleme başlatılabilir. İletişim Bilgileri: Anadolu Teknik Elemanlar Derneği Adres: İhsaniye Mh. Kozanoğlu Sk. Mekik İş Merkezi No:1/301 Selçuklu/KONYA Telefon: Faks: E-Posta: Resmi İnternet Sitesi: Resmi Facebook Sayfası: https://tr-tr.facebook.com/anatekder Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/anatekder