Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ"

Transkript

1 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015

2 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme: İnsan doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Birlikte yaşamanın en temel gereksinimlerinden biri olan sosyal dayanışma ile daha hızlı ve daha verimli çalışmalar yapılırken toplumsal güç artmaktadır. Sosyal dayanışma ve işbirliği olguları ise birbirlerini kapsayan ve tamamlayan kavramlardır. Sosyal dayanışma ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmekte olup STK ların faaliyetleriyle toplumun sosyalleşmesine ve dayanışma kültürünün yaygınlaşmasına hizmet ettiği bilinmektedir. Trakya Bölgesi kurumsal işbirlikleri kapsamında ülkemizin geneli ile benzer bir tablo çizmekte olup bölgede iki bin civarında sivil toplum kuruluşu (STK) bulunmaktadır. Bölgede yürütülen saha çalışmaları ve araştırmalardan elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçlara göre, bu kadar çok sayıda STK bulunan Bölgede söz konusu örgütlerin faaliyetleri kısıtlıdır. STK larda yaşanan sorunların ve güven eksikliğinin temel nedeni ise bu kurumların kapasite eksiklikleri ve kurumsallaşamamalarıdır. Kalkınmanın en önemli destekleyicilerinden olan sivil toplum örgütlenmelerinin kapasitesinin geliştirilmesi önemlidir. Bu kapsamda STK ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ile birlikte STK ların kendileri arasında ve diğer kurumlarla bölgesel, ulusal ve uluslararası etkin işbirlikleri sağlamaları beklenmektedir. Benzer durum üretici kooperatif ve birliklerinde de görülmektedir. Bölge genelinde kooperatifleşme başlamış ve belli bir yaygınlık kazanmasına rağmen üyelerin ve toplumun kooperatif faaliyetlerinden yeterince memnun olmadıkları ve kooperatiflere sınırlı bir güven duyulduğu yapılan saha çalışmalarında izlemlenmiştir. Bununla birlikte özellikle tarımsal üretimde oluşmuş olan kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek profesyonel bir yönetim anlayışına kavuşmaları sağlanmalıdır. Bu sayede hem toplumdaki kooperatif ve birlikler hakkındaki olumsuz yargıların giderilmesi hem de tarımsal üretimde katma değer artışı sağlanabilecektir. Aynı şekilde işbirliğinin yaygınlaştırılmasında ve bilimsel temel üzerinde yürütülmesinde üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Üniversitelerin Bölgedeki işletmeler başta olmak üzere tüm kurumlarla etkin işbirlikleri gerçekleştirmeleri, yapacakları araştırmalar ve yönlendirmeler ile kalkınmanın lokomotif gücü rolündedir. Ayrıca üniversitelerin işletmeler arasında yapılacak kümelenme çalışmalarında aktif rol almaları ile sektörlerin rekabet güçlerinin arttırılması, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulacak işbirlikleri ile kamusal hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin arttırılması Bölge kalkınmasına yönelik önemli bir adımdır. Bölgede istenilen ölçüde işbirliği mekanizmalarının kurulmasında bölgesel güven ortamının oluşturulması önemlidir. Bu itibarla kurumlar arasında güven ortamını pekiştirici sosyokültürel faaliyetler ile birlikte işbirliğine yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülmesi toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması için kritik konumdadır. Kişilerin sosyal dayanışma ve işbirliği kavramlarıyla çok erken yaşta tanışmaları bu kavramları, hayatlarında daha ön sıralara koymaları açısından önemlidir. Bu yüzden, bu

3 3 kavramları küçük yaşlardan başlayarak bireylere aktarmak bu kavramları kültür haline getirebilmek için eğitimler ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek işbirliği kültürünün yerleşmesinde önemlidir. Yukarıda ifade genel çerçevede Bölge genelinde işbirliği kültürünün gelişmesinde ve sosyal dayanışmanın sağlanmasında; Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal ve yönetsel kapasiteleri artırılması, Sosyal dayanışma ve işbirliği kavramlarının topluma erken yaşta sunulması ve hayat biçimi haline getirilmesi, Kooperatif ve birliklerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması ve bölge içinde etkin işbirliklerinin kurulması, Kır ve kent arasındaki sosyo-ekonomik ilişki ve bağları güçlendirecek girişim ve işbirliklerinin sağlanması, Kırsal alanlar ve kentlerde ekonomik canlılık ve istihdam artımını yönelik yatırım olanak ve imkânlarının araştırılarak etkin tanıtımına yönelik girişim ve işbirliklerinin sağlanması, Kırsal alanlar, kent merkezleri ve ilçelerde sinema, tiyatro, açık hava aktiviteleri gibi sosyo kültürel hayatı canlandırıcı etkinlik ve faaliyetlerin yapılması, Okul öncesi başta olmak üzere örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerde işbirliği ve sosyal dayanışmayı güçlendirici organizasyon ve faaliyetler teşvik edilmesi, Üniversite, kamu kurumları ve özel sektör arasında işbirliğini artıracak çalışmaların yapılması önemlidir. Öncelik 2: Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması Gerekçelendirme: İşsizlik ekonomi içinde insan kaynaklarının etkin olmaması durumunu ortaya çıkarmasının yanı sıra sosyal sorunların önemli nedenlerinden birisidir. İş gücüne katılım gösterme niyetinde olanların iş fırsatlarını değerlendirmeleri yolu ile istihdam edilmeleri bir ekonominin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden bir tanesidir. Engelli bireyler, yoksul veya yoksulluk riski altındaki bireyler, yerinden olmuşlar, eski mahkûm veya tutuklular, yoksulluk riski altındaki çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, madde bağımlıları, çalışan çocuklar ve aileleri, vb. özellikle ele alınması gereken dezavantajlı bireylerdir. Her grubun ayrı ve kendine özel sorunları olmasına rağmen, işgücü piyasasına, eğitime, sağlık hizmetlerine ve sosyal korumaya kısıtlı erişim ortak sorunları olarak değerlendirilmektedir. Yoksulluk ve işsizlik, dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata tam anlamıyla katılımlarında yaşadıkları ana zorluklardır. Dezavantajlı bireyler işgücü piyasasına veya istihdama katılamamaktadır. İstihdamları durumunda da düşük veya düzensiz gelir, kayıtsız çalışma ve sosyal güvenlikten mahrum olma gibi sorunlar dezavantajlı bireylerin çalışan yoksul haline gelmelerine neden olmaktadır. TÜİK tarafından 2011 ve 2012 yıllarında, Hane Halkı Bütçe Anketi baz alınarak yapılan Yoksulluk Çalışmasına göre Türkiye nin kalıcı

4 4 yoksulluk riski/yoksulluk tuzağı riski %16 olup, bu oran 12.1 milyon kişiye tekabül etmektedir. Yoksulluğun sert ve yıkıcı etkileri genellikle hali hazırda olumsuz durumda bulunan dezavantajlı bireyleri daha fazla etkilemektedir. Bu kişilerin istihdam edilme ihtimalleri daha düşük olduğundan, yoksul olma ihtimalleri daha fazladır yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırmasına göre, toplam nüfusun % 12.29u engellidir. TÜİK in 2010 Engellilerin Sorun ve Beklentileri Anketi, engellilerin % 14.3ünün çalışmakta olduğunu, ancak % 85.7sinin uygun iş olanaklarının yetersizliği, beceri ve yetenek eksikliği, çalışma alanlarının fiziksel koşullarının uygun olmaması ve önyargılar nedeniyle istihdamda yer almadığını veya işgücüne dâhil olmadığını göstermektedir. Bölgemizde görece dezavantajlı konumda olan kesimlerin sahip oldukları eğitim düzeyi ve nitelikleri dolayısı ile iş bulma imkânları kısıtlı olmaktadır. Bununla birlikte bu vatandaşlarımızın yaşadıkları çevrede görülen altyapı yetersizlikleri, hijyen, beslenme ve diğer bireysel gelişimi destekleyecek unsurların eksiklikleri yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu kapsamda Bölgedeki özel ihtimam gerektiren gruplar ile ilgili öncelikle sosyal ve ekonomik eğilim araştırmaları yapılarak, bu araştırmalardan elde edilecek verilere göre belirlenen sorunlara uygun çözümlerin bölgesel bazda uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, yaş gruplarına göre işsizlik oranlarına bakıldığında, dezavantajlı olarak tanımlanabilen yaş arası gençlerin işsizlik oranları ile kadın işsizliği sosyo-ekonomik olarak incelenmesi gereken bir olgudur. Gençlerin ve kadınların istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi insan kaynaklarımızın etkin kullanılması adına önemlidir. Aşağıda tabloda geniş yaş gruplarına göre işsizlik oranları yer almakta, yaş arası işsizliğin ve kadın işsizliğinin görece yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 1: Geniş Yaş Grubuna Ve Dönemlere Göre İşsizlik Oranı (%) (15+ Yaş) Erkek ,6 15,5 5,2 3,9 4, ,2 16,4 5,6 5, ,4 18,5 7 6,5 4, ,7 29,6 9 8,5 3, ,8 21,2 7,8 7,6 5, ,3 5,5 6,1 2, ,8 14,7 5,8 5,9 3, ,2 13,7 5,8 5,6 2,5 Kadın ,4 22,7 12,7 8,3 2, ,9 25,4 14,1 10,9 2, , ,9 11,5 0, ,5 28,8 17,7 15, ,5 23,2 14,5 12,9 7, ,3 20,3 10,6 5,7 1, , ,9 6,3 1, ,9 28,6 15,7 5,4 0 Kaynak: Bölgesel İşgücü İstatistikleri, TÜİK.

5 5 Trakya Bölgesi Çorlu-Çerkezköy-Kapaklı-Ergene-Lüleburgaz ilçelerinin etrafında yoğunlaşan sanayi üretim yerleri ve Bölgenin batı bölümünde tarım ve hayvancılık üretimleri ile birlikte gelişmiş gıda sektörü Bölge içinde istihdam olanakları yönünden birçok fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda işsizlik oranlarının Türkiye ortalamasının altında olması Bölgenin istihdam konusunda göreceli daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Bu bölgelerdeki iş imkânlarının dezavantajlı kesimlerin istihdamını artıracak şekilde yönlendirilmesi ve bu iş fırsatlarından bu kesimin faydalanmasının sağlanması gerekmektedir. Yukarıda ifade edilen genel çerçevede; Dezavantajlı kesimlerin istihdam olanakları ile ilgili il ve ilçe merkezleri ile kırsal alanlarda iş gücü piyasa talep ve arz çalışmalarının yapılması, Dezavantajlı kesimlerin işgücü arzının artırılması için insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirliklerinin kurulması, Etkin mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin çoğaltılması, Uyum yeteneği ve istihdam edilebilirliğin arttırılması yoluyla dezavantajlı grupların işgücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanması, Dezavantajlı kişiler için eğitim, bireysel rehberlik, danışmanlık ve iş eşleştirme hizmetlerine yönelik çalışmaların yapılması, Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını arttırmak için uyum yeteneklerini arttırmaya yönelik tesislerin kurulması ve faaliyetlerin uygulanması, Mobil eğitim merkezleri ve benzer oluşumlar aracılığıyla, uygun organizasyonlarla mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, iş başı eğitimleri gibi faaliyetlerin çoğaltılması, Mesleki becerilerin uygun durumlarda açık eğitim veya uzaktan eğitim gibi yöntemlerle geliştirilmesi, Hedef grupların işgücü piyasasına entegrasyonlarına ilişkin olarak temel yetkinliklerinin (okur-yazarlık, temel beceriler, matematik becerileri, fen becerileri, bilgisayar becerileri, vb.) geliştirilmesi, Dezavantajlı kişiler için girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik için fon kaynakları mekanizmaları konusunda danışmanlık sağlanması, Dezavantajlı gruplar için mevcut yerleşim yerinde oluşturulacak iş kulüpleri yoluyla bireysel rehberlik, kariyer danışmanlığı, meslek rehberliği, koçluk iş eşleştirme ve arama desteği verilmesi, Dezavantajlı grupların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı rehabilitasyon programları, Çocuk işçiliğiyle mücadele etmek adına, çalışan çocukların ebeveynlerinin işgücü piyasasına girmelerine destek sağlayacak faaliyetlerin yaygınlaştırılması önemlidir. 3. Öncelik: Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi Gerekçelendirme: Bu öncelik kapsamında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve bölgenin girişimcilik altyapısına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitim, tanıtım ve farkındalık faaliyetlerinin

6 6 icra edilmesi, yaratıcı çözüm ve öneriler uygulanması ve genç nesillerin girişimciliğe hevesli hale getirilmesi için yapılan projeler desteklenecektir. Bölgenin kalkınmasında girişimciliğin rolü gittikçe artmaktadır. Yeni istihdam, sermaye artışı, hizmet kalitesinin yükselmesi, alt yapı yatırımları ve refahın toplumun en alt tabakalarına yayılması gibi hususlarda girişimcilik vazgeçilmez hale gelmektedir. Girişimciliğin bu yönüne dikkat çeken uzmanlar, sürdürülebilir büyüme ve refah ekonomisinin devamı için girişimciliğin geliştirilmesi hususunda hemfikirdir. Girişimcilik Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde son yılların popüler konusu hali gelmiş, kamu destekleri ve özel sektörün konuya olan ilgisi gittikçe artmıştır. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından çalışmaları tamamlanan Trakya Bölgesi Girişimcilik Oranı ve Profili Tespiti Araştırması-2013 çıktılarına göre tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Trakya Bölgesi nde de yeni bir iş kurmanın zor/çok zor olduğu gözlemlenmiştir. Trakya Bölgesi, diğer bölgelere nazaran girişimci sayısı açısından oldukça düşük sevilerde seyretmektedir. Buna göre Araştırmaya katılanların %73,6 sı Türkiye de %68,9 u ise Trakya da iş kurmanın zor olduğunu belirtmektedirler. Araştırmaya katılanların %2,5 i yeni bir iş kurmaya çalıştığını belirtmektedir. Ayrıca bunların da %3,4 ü önümüzdeki üç yıl içerisinde iş kurmayı düşündüklerini belirtmektedirler. %1,7 si son üç yıl içersinde bir işi sahibi oldukları ya da yönettikleri işi kapattıklarını belirtmekte; iş kurmayı düşünmeyenlerin düşünmeme nedenlerinin başında ihtiyaç duymamaları gelmektedir. İş kurarken de en çok tecrübeli arkadaşların görüşleri etkili olmaktadır. Araştırmaya katılanların %30,2 si il merkezinde, %55,3 ü ilçe merkezinde ikamet ederken, bunların%47,1 i erkek, %52,9 u kadındır. Aynı araştırmadan ortaya çıkan bazı tablolar şu şekilde belirtilebilir: Yeni bir iş kurmak isteseniz Trakya bölgesinde size yardımcı olabilecek kurum, kuruluş, dernek gibi yapılar var mı? sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Genel 11,6 88,4 Tekirdağ 19,5 80,5 Kırklareli 5,4 94,6 Edirne 0,4 99,6 Evet, var Hayır, yok

7 Maddi Yüksek kiralar Yüksek vergiler Destek Nitelikli Maddi Piyasa şartları Özgüven Yüksek vergiler Destek Maddi Yüksek kiralar Yüksek vergiler Nitelikli Destek Maddi Yüksek kiralar Yüksek vergiler Nitelikli Prosedürler İşkur Bankalar KOSGEB Ticaret Odası Esnaf ve Sanatkarlar İşkur Bankalar KOSGEB Esnaf ve Sanatkarlar Ticaret Odası Bankalar İşkur KOSGEB Sosyal Yardımlaşma Diğer dernekler 7 Trakya Bölgesi nde İş Kurmaya Yardımcı Olan Kuruluşları içeren tablo da aşağıdaki gibidir. 12,4 9,5 6,9 4,0 3,7 12,9 8,7 7,1 4,2 3,9 14,3 8,6 5,7 5,7 5,7 Yine iş kurmanın önündeki engeller nelerdir diye sorulan denekler şu şekilde cevap vermişlerdir: 66,5 76,5 48,9 62,9 5,7 4,1 2,7 2,4 2,4 2,4 1,8 1,8 14,5 6,2 5,9 5,4 7,5 7,1 3,1 2,5 İş kurmaya çalıştığınız halde neden herhangi bir çalışma içine girmediğinizi öğrenebilir miyiz? diye sorulan denekler aşağıdaki cevapları vermişlerdir.

8 8 Yukarıdaki araştırma sonuçları göstermektedir ki Trakya Bölgesi nde girişimciliğin önünün açılması ve devlet tarafından desteklenmesi, süreçlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi girişimcilerin bakış açıları ve onların girişim yaratma kapasiteleri açısından oldukça önemlidir. Trakya Kalkınma Ajansı, bu başlık ve öncelik kapsamında sunacağı mali destek mekanizmaları ile bölgede girişimcilik kültürünü güçlendirecek yapı ve makanizmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bir girişimcinin yaşamsal döngüsünde en çok sıkıntı çektiği aşama başlangıç ve erken aşamadır. Bunun sebebi, sürdürülebilir ve yenilikçi bir iş planı yaratmanın ve bunu hayata geçirebilmenin riskli bir süreç olmasıdır. Bu aşamada girişimciler kendisini hem maddi hem de manevi anlamda destekleyecek mekanizmalara ihtiyaç duyarlar. Bu kaynakların en önemlilerinin başında gelen kamusal desteklerdir. Bu yüzden hem erken aşamada hem de sonrasında girişimciliğin desteklemesi önem arz etmektedir. Girişimciliğe verilecek olan destek bölgenin kalkınmasına yardımcı olurken, ülkenin de uluslararası arenada girişimcilik puanını arttıracaktır. Türkiye nin girişimcilik alanında barındırdığını potansiyeller ve engelleri irdelemek adına, GEM gibi kuruluşların çalışmaları ipucu taşıyabilir. Kar amacı gütmeyen bir akademik araştırma konsorsiyumu olan GEM in araştırmalarına göre, yaş arasındaki yetişkin nüfusun 2012 yılı için kuruluş aşamasındaki girişimciler sıralamasında Türkiye 3.7 lik oranıyla 20. Sırada yer almıştır. Bu sıralamada dünyada öne çıkan ülkeler sırasıyla yüzde 22.1 ve yüzde 12.0 ile Peru ve Karadağ olmuştur. Erken dönem girişimcilik oranlarında Peru 27.2 oranı ile yine en önde yer alırken Ekvator 21.3 lük pay ile 2. sırada olup Türkiye bu sınıflama da 8.6 oranıyla 15. sırada yer almaktadır. Yine aynı grup insan popülasyonu için yeni iş sahibi girişimcilerin oranları incelendiğinde; liderliği yüzde 12.7 oran ile Kolombiya elinde bulundururken, 11.8 ile Brezilya 2. sırada, 5.1 oranla Türkiye 9. sırada yer almaktadır. Rapora göre; 2008 yılında yaş arasındaki yetişkin nüfusun yüzde 3,2'sini oluşturan kuruluş aşamasındaki girişimciler oranının yüzde 3,7'ye, yeni iş sahibi girişimciler oranının yüzde 3'ten yüzde 5,1'e, erken dönem girişimci oranının yüzde 6'dan yüzde 8,6'ya ve kurumsallaşmış girişimciler oranının yüzde 4,8'den yüzde 10,7'ye yükseldiği gözlemlenmiştir. Ancak, Türkiye'de genel olarak kadının girişimciliğe katılım oranının diğer ülkelere göre düşük olduğu, her 100 erkeğe karşılık 28 kadının girişimcilik faaliyeti içerisinde olduğu

9 9 bilinmektedir. Ayrıca, erken dönem girişimcilerin yaş durumuna bakıldığında her 5 gençten birinin işsiz olduğunun görüldüğü, yaş arası ile yaş arasındaki girişimcilerin sayısının arttığı gerçeği söz konusudur ve bir şekilde girişimcilerimizin daha yaşlandığı görülmektedir. Girişimlerin yapılabilmesi için bölgesel çapta işbirliği oldukça önemli bir parametredir. Girişimcinin finansman ve fikrini daha da geliştirebilecek, daha efektif hale getirebilecek unsurlarla bir araya gelmesi yapılacak olan girişimin hayata geçirilmesini hızlandıracak ve girişimin daha nitelikli hale gelmesini olanaklı kılacaktır. Bölgesel düzeyde kurulacak olan girişim ofis, girişim park ve kuluçka merkezi gibi yapılar; girişimciler, şirketler ve üniversite arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerdeki ve projelerdeki işbirliğini sürekli ve etkin kılacak uygun koşulları oluşturarak bölgenin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkıda bulunacaktır. Bölgenin teknoloji üretebilme yeteneğine de katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda üniversitedeki bilgi ve bilgi ve birikimin yatırımlarla hayata geçirilerek değere dönüşmesi sağlanacaktır. Üniversite öğrencilerini girişimciliğe teşvik edebilmek için, lisans ve lisansüstü öğrencilerine hitap eden girişimcilik derslerinde sadece teorik boyutla yetinmeyip tecrübeli girişimcilerle fikir alışverişi ile bilgi ve deneyim paylaşımı sayesinde ortaya çıkacak özellikle yenilikçi proje ve fikirlerin üniversitelerarası, yerel, ulusal yarışmalarda değerlendirerek girişimci gençlerin motivasyonları artırılacaktır. Ayrıca bölgede girişimciliğin geliştirilmesi gerektiğine yönelik temel ifade ve amaçların referans noktası Trakya Bölgesi Bölge planıdır. Bölge planı makro politikaların belirlendiği uzun vadede bölge için idealler içeren bir dokümandır. Ajans tarafından sağlanacak olan mali destek girişimciliğin geliştirilmesinde planın öngördüğü felsefeye uygun projelere gidecektir. Plan girişimciliğe de özel bir yer ayırmaktadır. Plana göre girişimci sayısının artmasıyla toplumsal refah düzeyi ve insanların hayat standartları da yükselir. Girişimciliğin artması hem ekonominin gelişimine katkı sağlayacak, en önemlisi de işsizliğin azalmasına etki edecektir. Girişimci sayısının artırılabilmesi için öncelikle gençleri ve kadınları hedef alan eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülmeli, girişimciliği özendirici ve tetikleyici dernek ve kurumsal yapıların kurulması özendirilmelidir. 4. Öncelik- Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi Gerekçelendirme: Bu öncelik kapsamında Ar-Ge ve yenilikçilik alanında altyapının geliştirilmesi ve yenilikçiliğin bir kültür olarak toplumun bir gerçeği haline getirilmesini ön gören projeler hedeflenmektedir. Teknoloji, bilim ve inovasyon günümüz dünyasında rekabet gücünün ve ekonomik büyümenin dolayısıyla toplumların kalkınması ile refahının en belirleyici unsurlarından biridir. Aynı şekilde bölgesel kalkınma açısından da yenilik ve Ar-Ge kavramları olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu alanda yapılacak olan herhangi bir yatırım orta ve uzun vadede misli ile dönüşler sağlayarak, bölgenin ve dolayısıyla ülkenin gelişme kat etmesini sağlayacaktır.

10 10 Bir ekonominin bilgi ekonomisine geçişi sürecindeki konumunu ve teknolojik düzeyini belirlemek amacıyla imalat sanayi için OECD tarafından gerçekleştirilen sınıflama önerisinde sektörlerdeki Ar-Ge yoğunlukları esas alınarak aşağıdaki 4 farklı sektörel grup tanımlanmıştır. Bunlar; yüksek teknoloji, orta-yüksek teknoloji, orta-düşük teknoloji, düşük teknoloji dir. Ülkemizin üretimde sahip olduğu teknoloji düzeyini anlamak açısından aşağıdaki tabloya bakmak yararlı olacaktır. Teknoloji Yoğunluğu İhracat(%) İthalat(%) İhracat(%) İthalat(%) 1-Yüksek Teknoloji 0,14 2,16 0,20 2,42 2-Orta-Yüksek teknoloji 40,32 39,42 31,12 42,93 3-Orta-Düşük Teknoloji 11,21 19,07 18,50 20,85 4-Düşük Teknoloji 48,34 39,35 50,18 33,81 Kaynak: Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu, Şeref, S. (2003), DPT, Yayın No. DPT:2675. Tablodan da görüldüğü üzere gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olan Türkiye, her iki dönemde de orta-yüksek ve düşük teknolojili üretim yoğunluğu ile ön plana çıkmaktadır. Dünyada ülkelerin Bilgi Toplumu olma seviyelerini belirleyen endeks olan BİT Gelişim Endeksinin (ICT Development Index-IDI) 2010 ve 2011 yılına ait verileri incelendiğinde Güney Kore nin ilk sırada yer aldığı görülmektedir ve 2011 yıllarında BİT Gelişim Endeksinin ilk 40 sırasında ağırlıkta Avrupa Birliği ülkelerinin bulunduğu göze çarpmaktadır. Türkiye bu sıralamada ancak 69.sıradan kendisine yer bulmaktadır. Trakya Bölgesi nde yenilikçilik, teknoloji yoğunluğu ve Ar-Ge çalışmaların düzeyi konusunda çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler yararlı olacaktır. Buna göre Ar-Ge belgesi almış firma sayıları, firmaların mal ve hizmet üretiminde kullandıkları teknoloji seviyesi, Ar- Ge harcamaları ve üniversiteler irdelenmektedir yılı itibariyle bölgede faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri de aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kodu İşletme adı Sektörü Şehir 004.MERKEZ.2008 BSH Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Dayanıklı Tüketim Malları TEKİRDAĞ 008.MERKEZ.2008 Arçelik Kurutma Makinası Ve Elektrik Motorları Ar- Ge Bölümü Dayanıklı Tüketim Malları TEKİRDAĞ 060.MERKEZ.2009 Hema Endüstri A.Ş. Otomotiv TEKİRDAĞ 080.MERKEZ.2010 Deva Holding A.Ş. İlaç TEKİRDAĞ 094.MERKEZ MERKEZ.2010 Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Tekstil TEKİRDAĞ Intersource Tekstil Ve Konfeksiyon San. Ve Tic. Tekstil TEKİRDAĞ

11 11 A.Ş. 146.MERKEZ.2011 Setaş Kimya Sanayi A.Ş. Kimya TEKİRDAĞ 054.MERKEZ.2009 Eczacıbaşı Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İlaç KIRKLARELİ Kaynak: Ar-Ge Merkezleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Benzer şekilde Trakya daki illerde Ar-Ge merkezi belgesi alan sekiz firmanın yedi tanesi Tekirdağ da, bir tanesi de Edirne de bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda ise Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerine Akademik Destek Verebilecek Üniversite Birimleri gözükmektedir. Bölümler Bilgisayar Mühendisliği Trakya Üniversitesi X Namık Kemal Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme X Mühendisliği Makine Mühendisliği X X Ziraat Mühendisliği X X Kimya X X Biyoloji X X Fizik X X X Tıp Fakültesi X X Teknopark X Kırklareli Üniversitesi TR21 Trakya Bölgesi nde üç adet kamu üniversitesi bulunmaktadır. Trakya Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Trakya Teknopark ın önemli görevlerinden birisi üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülerek ekonomiye katma değer sağlanmasıdır. Üniversitelerin bilimsel verimliliklerinin önemli ölçütlerinden birisi de bilimsel yayınlardır. TR21 Trakya Bölgesi üniversitelerinin imzasını taşıyan yayın sayısında 2005 ten günümüze artan bir eğilim görülmektedir. Bu yayınlar konularına göre sınıflandırıldığında tıp ve mühendislik bilimlerine ait çalışmaların çoğunlukta olduğu görülmüştür. Namık Kemal ve Kırklareli Üniversiteleri nin kuruluş aşamasında olmaları nedeniyle bu konuda istenileni veremedikleri görülmektedir yılına ait aşağıdaki tabloda, yıllara göre Trakya Bölgesi ndeki bilimsel yayın sayılarını görmek daha açıklayıcı olacaktır.

12 Nisan 2010 Türkiye TR21 Trakya TR21 Trakya/Türkiye oranı (%) 1,39 1,36 1,71 1,53 1,54 1,64 Namık Kemal Üniversitesi Trakya Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Kaynak: Yayın İstatistikleri, ISI Web of Knowledge Bölgede yenilikle dönüşümün sağlanması için inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için de hem kamu hem de özel sektör kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kalkınma ajansı tarafında sağlanacak destekler ile bölgede yer alan üretim altyapısı ve ekipmanları, yenilik ve Ar-Ge kullanımına bir adım daha yaklaştırılmış olacak, katma değer üzerinde bir artış sağlanacaktır. Trakya Bölgesi ne ait Ar-Ge ve inovasyon verileri dikkate alındığında bu ihtiyaç daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Verilerin sunumuna devam edildiğinde, aşağıdaki tablolar öne çıkmaktadır. Örneğin ilk tabloda Trakya Bölgesi ndeki Ar-Ge merkezlerinin dağılımı bulunmaktadır. Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv İlaç Tekstil Kimya Toplam Tekirdağ Kırklareli Toplam Kaynak: Ar-Ge İstatistikleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Aşağıda ise Trakya Bölgesi nde yapılan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına Başvuru sayılarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Yıl Başvuran Desteklenen Kaynak: Destek İstatistikleri, KOSGEB Tekirdağ Hizmet Merkezi Müdürlüğü. TÜBİTAK istatistiklerine göre özel sektöre yönelik Ar-Ge ve yenilik destek programlarına başvuru bakımından Tekirdağ ili %1 lik bir oran ile 13., Kırklareli ili de %0,4 lük oran ile 20. sırada yer alarak en çok başvuru yapan 20 il içerisine girmiştir. Hibe destek tutarının illere göre dağılımına bakıldığında ise yine yılları birikimli istatistiklerine göre Tekirdağ

13 13 ili ülke genelinde %8 lik oran ile 13. Sırada yerini almıştır. Bunu da ayrıntıları ile aşağıda görmek mümkündür. Başvuran Firma Toplam Tekirdağ Edirne Kırklareli TR Desteklenen Firma Toplam Tekirdağ Edirne Kırklareli TR Kaynak: TÜBİTAK TÜBİTAK TEYDEB desteklerine başvuran ve desteklenen proje dağılımı ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Proje Başvurusu Toplam Tekirdağ Edirne Kırklareli Toplam Desteklenen Proje Toplam Tekirdağ Edirne Kırklareli Toplam Kaynak: TÜBİTAK

14 Tekird ağ TR 21 Trakya Türkiye 14 Bu tabloda ise en çok başvuru yapılan sektörleri görmek mümkündür. Tekirdağ Edirne Kırklareli Makine ve İmalat 33% - - Otomotiv 18% - - Beyaz Eşya 14% - - Tekstil 9% - 21% Kimya 7% 33% 21% Biyoteknoloji - 33% 16% Tarım ve Gıda - 33% 11% Makine ve İmalat % Kaynak: TÜBİTAK Trakya Bölgesi nin insan kaynakları profili yenilikçilik faaliyetlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesi için yeterli görünmese de Türkiye nin en iyi üniversitelerine olan coğrafi yakınlığı nedeniyle Trakya kalifiye iş gücüne ve akademik desteğe erişimin en kolay sağlanabileceği bölgelerden birisidir. Bölgenin durumunu tespit açısından, son olarak bölgedeki araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetlerine dönük olarak bölgede alınan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularının yıllara göre dağılımını ele alan tabloya bakmak faydalı olacaktır. Patent Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Patent Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Patent Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil

15 Kırklareli Edirne 15 Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Patent Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Patent Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Kaynak: Türk Patent Enstitüsü Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Tüm bu veriler ışığında Trakya Bölgesi nin araştırma ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi açısından gidilecek çok yolu olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bölge, barındırdığı yüksek potansiyele ve avantajlı konuma rağmen bir yenilik ve araştırma üssü haline gelememiştir. Bu durgunlukta birçok etken rol oynamış olabilir. Ancak bundan sonraki süreçte üretimde yenilikçiliğin hayata geçirilmesi adına hem özel sektör hem kamu hem de sivil toplum kuruluşlarına önemli roller ve görevler düşmektedir. Bu sebeple Trakya Kalkınma Ajansı 2015 yılı mali destek programları arasına yenilikçiliğe yapılacak olan katkıları özellikle dahil etmiştir. Dünyanın küçük bir köy haline geldiği günümüzde, yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerine yapılacak olan her destek, gelecekte misli ile bize kazanım olarak yansıyacaktır. Ajansın mali destekler ile yaratmaya çalıştığı dönüşümün temel referanslarını Trakya Bölgesi yılı bölge planında bulmak mümkündür. Ajans bölge planının ideallerini hayata geçirmek adına oyunculardan sadece bir tanesidir. Bu yüzden aynı hedefler doğrultusunda tüm ilgili kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesi gerekmektedir. Buna göre verilecek olan destekler ile Bölge ekonomisinin yüksek katma değerli bir yapıya geçişinde yenilik ve araştırma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. Bölgenin araştırma geliştirme ortamını iyileştirmeye yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım düzeyinin arttırılması, üniversitelerin bilimsel yayınlarının yükseltilerek üniversite sanayi işbirliğini arttıracak yapılar oluşturmaları, bölgedeki insan kaynaklarının yenilikçilik kültürü ile yetiştirilmesine imkân sağlayacak altyapıların oluşturulması hedeflenmektedir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimlerin artırılması için öncelikle yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projeleri geliştiren girişimciler desteklenerek özendirilmelidir. Yine bölge planında üzerinde dikkatle durulan bir konu olan yenilikçi bakış açısının eğitim sistemi vasıtası ile erken yaşta bireylere kazandırılması mevzusu Ajansın hedeflerinden bir