YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 Bu Yönerge; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, TÜBİTAK Harcamalarına İlişkin Esas ve Usuller, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Yıllık Bütçe Kanunlarına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu Yönergede geçen; a) TTO: Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi b) Müdür: Merkezin Müdürünü, c) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini, ç) Rektör: Üniversite Rektörünü, d) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini, e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, f) Akademik Birimler: Üniversitenin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, Enstitüleri, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve Rektörlüğe Bağlı Bölümlerini, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM TTO nun Amacı, Faaliyet Alanları, Merkezin Organları ve Görevleri TTO nun amacı MADDE 5 TTO nun amacı, Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilgi ve teknolojinin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak; bunun yanı sıra Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin yapısı, organları, çalışma şekli, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile hedeflerine ilişkin esasları düzenlemektir. TTO faaliyet alanları MADDE 6 TTO amacına uygun olarak aşağıdaki beş hizmet alanında çeşitli faaliyetlerde bulunur: a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri kapsamında Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetleri sunmak, Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturmak, yurt içi ve/veya yurt dışındaki teknoloji transfer ofisi merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler kapsamında ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratmak ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirmek ve etkinlikler düzenlemek. c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri kapsamında sanayi ile Üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretmek, proje geliştirilmesini ve sözleşmeler oluşturulmasını desteklemek, buna ilave olarak, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlemek ve sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yönünde projeler organize etmek. ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen fikri ve sınai mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak. 2

3 d) Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri kapsamında, Üniversite mezunları ve sanayicilerin katılımını organize ederek iş melekleri ağı kurmak ve girişim sermaye fonları oluşturmak, oluşmasına destek vermek, bireysel katılım ve girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri konularında çalışmalar yapmak ve konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenlemek, kuluçka merkezi gibi yapıların kuruluşuna destek olmak, öğrenci ve/veya akademisyenlerin kurdukları firmalara ortak olarak destek sağlamak. TTO organları MADDE 7 TTO organları şunlardır: a) Müdür. b) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür; Üniversite-sanayi işbirliği alanında hizmet veren teknoloji transfer ofisi, teknoloji kuluçkalığı, teknopark veya inovasyon merkezi gibi yapılarda görev almış, bu yapılar ile ilgili proje geliştirme ve yönetme deneyimi bulunan, sanayinin problemlerini teşhis ve tedavi yönünde çeşitli projelerde görev alarak deneyim sahibi olan, kişiler arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı onayıyla üç yıl için görevlendirilir. (2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi Danışma Kurulunun ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Rektörün onayıyla Müdüre vekâlet eder. 3) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevleri MADDE 9 Müdürün görevleri şunlardır: a) Danışma Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak. b) Danışma Kurulunun direktifleri doğrultusunda, TTO nun kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Danışma Kuruluna sunmak. c) TTO yıllık faaliyet raporlarını Danışma Kuruluna sunmak. ç) TTO kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Danışma Kuruluna sunmak. 3

4 d) TTO nun ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Danışma Kuruluna Rapor vermek. e) TTO da yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek. f) Çalışma Gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay için Danışma Kuruluna sunmak. g) Danışma Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak. Danışma Kurulu MADDE 10 (1) Danışma Kurulu beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri TTO çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları ve/veya yasa ve yönetmelikler çerçevesinde üniversitede görevlendirilen konusunda tecrübeli akademik ve idari personel arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. (2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir. (3) Danışma Kurulu, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, oy çokluğu ile alınır. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 11 Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: a) TTO çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak. b) TTO yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Mütevelli Heyetin onayı alınmak üzere Rektörün onayına sunmak, onaylanan rapor ve çalışma programını uygulamak. c) TTO stratejik planının, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayı alınmak üzere Rektöre sunmak, onaylanan planları uygulamak. ç) TTO yıllık faaliyet raporlarını Rektöre ve Mütevelli Heyetin bilgisine sunmak. d) TTO kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Mütevelli Heyetin onayı alınmak üzere Rektöre sunmak. e) TTO amaçları doğrultusunda, Mütevelli Heyet tarafından onaylanmış faaliyet ve projelere destek sağlamak. f) TTO amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Mütevelli Heyetin onayı alınmak üzere Rektöre sunmak. g) Çalışma gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirilmek üzere Rektöre önermek 4

5 ve faaliyetlerini takip etmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Çalışma grupları ve görevleri MADDE 12 TTO nun amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya ilgili sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, Danışma Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilirler. Personel ihtiyacı MADDE 13 TTO nun akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından onaylanarak görevlendirilecek personelce karşılanır. Uygulama ve Yürürlük: MADDE 14 Bu Yönerge yayın tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 Bu Yönerge hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 5