ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2

3 Anadolu Üniversitesi, 3 ü uzaktan ö retim sistemi uygulayan 12 fakültesi, 6 yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvar, 4 meslek yüksekokulu, 9 enstitüsü ve 27 araflt rma merkezi ve birimi ile evrensel üniversite de erlerine sahip Türk Yüksekö retimi nde ilklere imza atm fl bir üniversitedir. Örgün bölümlerde , Aç kö retim de ise ö renci Anadolu Üniversitesi nde e itim almaktad r. Anadolu Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donat lm fl bölümlerinde, her biri alan nda en iyisi olmak için çal flan ve tüm zaman n ö rencileriyle paylaflan, say s ü aflan ö retim elemanlar yla ö rencilerini, yarat c ve dinamik e itim ortamlar içinde gelece in en iyileri olarak haz rlamak için çal flmaktad r. Olaylar n uza nda güvenli ve ça dafl kampuslerde bir ö renci için gerekli olan her olanak bulunmaktad r. Ö renciler, stanbul ve Ankara gibi büyük kentlerle eflzamanl olarak sinema, tiyatro, konser ve sergi salonlar m zda kültürel ve sanatsal etkinlikleri kolayca izleyebilme, sanatç larla yap lan söyleflilere kat labilme, kampuslerde bulunan yar olimpik yüzme havuzunda, uluslararas standartlarda yap lm fl spor salonlar nda, tenis kortlar nda, yeflil sahalarda her tür sporu yapabilme olana n bulurken, bofl zamanlar n da en iyi flekilde de erlendirebilmektedir. Çeflitli kurumlar n sa lad burslar n yan s ra belli bir baflar y tutturmufl ihtiyaç sahibi ö rencilere bar nma ve beslenme yard m uygulamalar yla, sundu u yemek ve sa l k hizmetleriyle; ça dafl ve güvenli kampusleriyle Türkiye ad na övünç duydu umuz Anadolu Üniversitesi dünyaya kucak açmaktad r. neden Anadolu Üniversitesi?

4 Demokratik, Ça dafl E itim Anadolu Üniversitesi nde, her türlü altyap s tamamlanm fl, ça dafl teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda ö renci öncelikli e itim verilmekte; ö renciler, uluslararas ölçütlerde kat l mc bir anlay flla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer almakta; kendilerini ifade etme olana bulmaktad rlar. Deneyimli ve Birikimli Ö retim Eleman Anadolu Üniversitesi nde, ulusal ve uluslararas alanda deneyimli ve birikimli, say lar ü aflan ö retim eleman ile kendi alanlar nda ülkemizin önde gelen bilim ve sanat insanlar da ilgili birimlerde konuk ö retim eleman olarak görev yapmaktad r. Bütün ö retim elemanlar, birikim ve deneyimlerini ö rencilere aktarmak için özveriyle çal flmaktad r. Atatürk ilkeleri fl nda evrensel bir e itim yuvas...

5 Baflar ya Ödül Üniversite Yönetim Kurulu karar yla örgün bölümlerde baflar l, fakat maddi durumu yetersiz ö rencilere bar nma ve beslenme yard m yap lmaktad r. Karfl l ks z olan bu yard m, gerekli koflullar yerine getiren ö renciler için e itimleri süresince devam etmektedir. E itime önem ve destek veren pek çok kurulufl ve vak f da Anadolu Üniversitesi ö rencilerine karfl l ks z burs vermektedir. Ayr ca, isteyen ö rencilere de ders d fl nda kalan zamanlar n de erlendirmek için, Anadolu Üniversitesi nin çeflitli birimlerinde yar zamanl ifl olana sunulmaktad r. Nitelikli Ö renci Profili Anadolu Üniversitesi nin örgün bölümlerine her y l 5 bini aflk n yeni ö renci kay t olmaktad r. Bunlar n yar dan ço unu; Ankara, stanbul, Eskiflehir, zmir, Bursa ve Antalya gibi büyük flehirlerdeki liselerden mezun olanlar oluflturmaktad r. Ö rencilerin mezun olduklar liseler de hem bulunduklar kentin hem de yurdumuzun önde gelen e itim kurumlar d r. Ö rencilerin ço unlu unu, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Yabanc Dil A rl kl Lise gibi üst düzeyde e itim veren ortaö retim kurumlar mezunlar oluflturmaktad r.

6 Anadolu Üniversitesi nin temelini, 1958 y l nda kurulan Eskiflehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi oluflturur y l nda Anadolu Üniversitesi ne dönüflen kurumumuz, k sa zamanda yaln zca ülkemizin de il, dünyan n en büyük üniversiteleri aras nda ça dafl, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini alm flt r. Bir bilim ve kültür merkezi ayn zamanda da bir gençlik kenti olarak nitelenen Eskiflehir in merkezinde yer alan ve ana kampus niteli inde olan, Yunusemre Kampusü nde, fakülte ve yüksekokullar n baz lar yla idari birimler ve sosyal tesislerin önemli bir k sm yer almaktad r. Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu, Sivil Havac l k Yüksekokulu ile Mühendislik Mimarl k Fakültesinin bulundu u 2 Eylül Kampusü ise kent merkezine 5 kilometre uzakl ktad r. Anadolu Havaalan da bu kampustedir. Bunun yan nda Porsuk Meslek Yüksekokulu, yine flehir merkezinde; Bilecik Meslek Yüksekokulu, Bilecik Gülümbe Kampusünde; Bozüyük Meslek Yüksekokulu ise ilçe merkezindeki kendi binalar nda e itim vermektedirler.

7 E itim ve Araflt rma Olanaklar kinci Anadal/Yandal E itimi Olana Anadolu Üniversitesi, örgün ö retim veren lisans bölümlerinde anadal programlar n baflar yla yürüten ö rencilerin, ayn zamanda ikinci bir dalda lisans diplomas almak üzere ö renim görmelerine de olanak sa lamaktad r. Bu ö renciler, e itimlerini baflar yla tamamlad klar zaman iki ayr bölümün diplomas n da almaktad r. Örgün ö retimde anadal lisans programlar n baflar yla yürüten ö rencilere, ilgi duyduklar baflka bir dalda bilgilenmelerini sa lamaya yönelik yandal program nda e itim olana sa lanmakta; bu flekilde e itim alan ö rencilere e itim ald klar anadal lisans diplomas n n yan s ra yandal program sertifikas verilmektedir. Yatay Geçifl Anadolu Üniversitesi nin örgün bölümlerinde e itim alan ö renciler, ilk iki yar y l tamamlad ktan sonra ilgili yönetmelikte belirtilen koflullar yerine getirmek kofluluyla kontenjanlar dahilinde bir baflka bölüme yatay geçifl yaparak e itimlerine bu bölümde devam etme hakk na sahiptirler. Di er üniversitelerin ö rencileri de yine Yüksekö retim Kurulu nca (YÖK) belirlenen koflullar do rultusunda, Anadolu Üniversitesi nin eflde er e itim veren birimlerine kontenjanlar dahilinde yatay geçifl yapma hakk na sahiptir. Bilgisayar Laboratuarlar / nternet Cafeler Anadolu Üniversitesi nin hemen her biriminde bilgisayar kullan m, birimin ders programlar na uygun olarak ö retilmekte, bu amaçla da her birimde bilgisayar derslikleri bulunmaktad r. Üniversitenin tüm birimleri internet ba lant s na sahiptir. Kullan mda olan bilgisayar say s in üstündedir. Her türlü donan m n tamamlam fl olan Bilgisayar Uygulama ve Araflt rma Merkezi, üniversite mensuplar n n uluslararas bilgisayar a lar yla dünyan n her yeri ile ba lant kurabilmelerini sa lamaktad r. Uzaktan ö retim ö rencileri dahil Anadolu Üniversitesi nin tüm mensuplar, de içinde olmak üzere ça dafl iletiflim sistemi olan internetten yararlanmaktad r. Elektronik iletiflim olana sa layan internet kafeler, üniversitemiz ö rencilerinin büyük ilgisini çeken yerlerdir. Yeterli say da bilgisayar bulunan ve ücretsiz olarak yararlan lan internet kafeler, ö renciler için adeta birer bilgisayar laboratuvar ve araflt rma merkezi olarak çal flmaktad r. Özde erleresayg l üniversite...

8 Kütüphane Üniversitemizin en önemli birimlerinin bafl nda gelen, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimiz, haftada 90 saat hizmet vermekte ve aç k olma süresi aç s ndan Türkiye'de üniversite kütüphaneleri aras nda ilk s ralarda yer almaktad r. 12 bin metrekareyi aflan kullan m alan na sahip olan kütüphanede, 25 adet çal flma odas n n yan s ra 10 adet okuma ve çal flma salonu bulunmaktad r. ki ayr sergi salonunun da yer ald kütüphane, 700 kiflilik oturma kapasitesine sahiptir. Her y l en az yeni kitab n kazand r ld merkezde, kitap say s 200 bini geçmifltir. nternet üzerinden eriflilen veri tabanlar na, Science Direct veri taban da eklenerek, yaklafl k dergiye elektronik eriflim imkan sa layan merkez, CD-Network sistemiyle de Citiation Index türündeki bilgi kaynaklar na kampus içi eriflim sa lanmas artarak devam etmektedir. Yurtd fl liflkiler ve Ö renci De iflim Programlar Anadolu Üniversitesi, Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar ndan birisi olan Erasmus Projesi içinde yer almaktad r. Projede temel fikir, Türkiye de ö renim gören bir ö rencinin, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, bir ya da iki dönemi Avrupa Birli i ne üye olan bir ülkede e itim görebilmesidir. Anadolu Üniversitesi, 100 ü aflk n Avrupa üniversitesiyle anlaflma yapm fl bulunmaktad r. Bu anlaflmalar kapsam nda karfl l kl olarak ö renci de iflimi sürmektedir. Mesleki e itim alan nda fon sa lamaya yönelik bir proje niteli indeki Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar ndan olan Leonardo da Vinci kapsam nda Anadolu Üniversitesi nin projeleri kabul edilerek ö renci ve ö retim elemanlar n n bu programdan yararlanmalar olana sa lanm fl durumdad r. Anadolu Üniversitesi nin tüm ö retim elemanlar, yurtd fl deneyimine sahiptir. Yurtiçindeki tüm üniversitelerle çeflitli alanlarda iflbirli i içinde olan Anadolu Üniversitesi, yurtd fl nda da dünyan n say l yüksekö retim kurumlar yla ortak çal flmalar yürütmektedir. Bu çal flmalar, genelde bilimsel, sanatsal ve kültürel alanlarda iflbirli ini, baz lar nda ise ö retim eleman ve ö renci de iflimini kapsamaktad r. Bu ba lamda, Almanya da Köln Üniversitesi nde, Anadolu ve Köln Üniversitesi ö retim üyelerince derslerin verildi i Tezsiz flletme Yüksek Lisans program baflar yla sürmektedir.

9 E itim dili ngilizce olan ve internet üzerinde flletme-suny (UOLP) iflletme yüksek lisans program n n (e-mba) ö rencileri, biri Anadolu Üniversitesi, di eri de SUNY-Empire State College (ABD) den olmak üzere iki diploma birden alma flans na sahiptir. Ayr ca, State University of New York College at Cortland ile Anadolu Üniversitesi E itim Fakültesi taraf ndan ngilizce Ö retmenli i, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat ortak lisans programlar uygulanmaktad r. Programa kabul edilen ö renciler, dört y ll k e itimlerinin birinci ve dördüncü y llar n Anadolu Üniversitesi'nde, ikinci ve üçüncü y llar n ise SUNY Cortland'da tamamlad ktan sonra Anadolu Üniversitesi ve SUNY Cortland (ABD) diplomalar n almaya hak kazanmaktad r. Anadolu Üniversitesi ayn zamanda afla daki uluslararas kurulufllar n da üyesidir. ICDE - International Council For Open Education (Aç k ve Uzaktan Ö retim Uluslararas Konseyi) IAA - International Advertising Education Program (Uluslararas Reklamc l k Derne i E itim Program ) CRE - Association of Europan Universities (Avrupa Üniversiteleri Rektörleri Birli i) ICMAP - International Council for Medicinal and Aromatic Plants (Uluslararas T bbi ve Aromatik Bitkiler Konseyi) EADTU - (Avrupa Uzaktan E itim Üniversiteleri Birli i) AEC - (Avrupa Müzik Okullar Birli i) AAOU - Asian Association of Open Universities (Asya Ülkeleri Aç k Üniversiteler Birli i)

10 Anadolu Üniversitesinde Sosyal ve Kültürel Yaflam Anadolu Üniversitesi nin ö rencileri ve mensuplar, hemen her türlü gereksinimlerini Yunusemre Kampusü nde yer alan Rektörlük Çarfl s, Çarfl Anadolu ve Migros gibi al flverifl merkezlerinden karfl layabilme olana na sahiptir. Çarfl larda banka flubeleri, otomatik para çekme makineleri, kitap ve k rtasiye, bay ve bayan kuaförleri, kargo ve otobüs bileti yaz haneleri, ayakkab c, kurutemizleme, çamafl rhane gibi iflyerleri bulunmaktad r. Anadolu Üniversitesi nde, e itim-ö retim ve bilimsel çal flmalar n yan s ra sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda, konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplant lar; gösteri, sergi, tiyatro, konser gibi çok say da kültürel etkinlik gerçeklefltirilmekte; Yunusemre Kampusü nde hemen her birimdeki küçük konferans salonlar n n yan s ra Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kongre Merkezi ve Sinema Anadolu da sürekli etkinliklere sahne olmaktad r. Uluslararas Eskiflehir Festivali nin etkinliklerinin büyük bir k sm, her y l ekim ay içinde Anadolu Üniversitesi salonlar nda gerçeklefltirilmekte; y l boyunca özel gruplar n konser ve gösterileri, Devlet Tiyatrolar, Devlet Opera ve Balesi gibi kurulufllar n yap tlar da izleyicilere sunulmaktad r. Tarihi binalar n restorasyonuyla Odunpazar Semti nde oluflturulan Cumhuriyet Tarihi Müzesi ve E itim Karikatürleri Müzesiyle Yunusemre Kampusündeki Ça dafl Sanatlar Müzesi de Anadolu Üniversitesi nin kültürel zenginlikleri aras nda yer almaktad r. Ö renciler, üyesi olduklar topluluklar içinde haz rlad klar etkinliklerle hem kendilerini ifade etme olana bulmakta, hem de becerilerini arkadafllar yla paylaflmaktad r. Ö rencilerin kantinleri ve kafeteryalar da gerekti inde bu etkinliklere sahne olmaktad r. Anadolu Üniversitesi Halk Danslar Toplulu u, çeflitli yörelerimizin oyunlar yla hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda baflar l gösteriler sunarken, Türk Sanat Müzi i ve Türk Halk Müzi i Korolar ise kendi dallar ndaki müzi in genç kuflaklarca tan nmas na büyük katk da bulunmaktad r. Y l boyu hemen her gün çeflitli sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçeklefltirildi i Anadolu Üniversitesi nde may s aylar bir baflkad r. Ay boyunca, baflta ö renci kulüpleri olmak üzere tüm birimler, haz rlad klar programlar "Bahar fienlikleri" kapsam nda, salon ve aç k hava ortamlar nda bir festival havas içinde sunmakta, üniversite yaflam daha da renklenmektedir. Birimler aras ndaki spor karfl laflmalar n n finalleri de flenlikler s ras nda gerçeklefltirilirken, doyumsuz bir coflku yaflanmaktad r. Üniversitemizdeki birimlerin sundu u gösteriler ve konserlerle ö renciler kendilerini ifade etme olana bulurken, yerli ve yabanc topluluklar n etkinlikleri de Bahar fienliklerini uluslararas bir düzeye tafl maktad r.

11 Anadolu Üniversitesi nde hem Spor Kulübü hem de Spor Birli i kapsam nda ö renciler, spor yapma olana bulmaktad r. Bayan Masa Tenisi ve Bayan Hentbol tak mlar, Avrupa Kupalar nda Türkiye yi temsil etme baflar s gösterirken, çeflitli dallarda Anadolu Üniversitesi sporcular gerek Eskiflehir de gerekse Türkiye düzeyinde baflar l sonuçlar almaktad r. Anadolu Üniversitesi bünyesinde; ö rencilerin yararland spor salonlar, kapal yüzme havuzu, futbol sahalar, tenis kortlar, aç khava voleybol ve basketbol alanlar gibi spor tesisleri bulunmaktad r. Her y l düzenlenen spor flenli i s ras nda de iflik dallarda yüzlerce ö rencinin aktif olarak yer ald karfl laflmalar büyük heyecan kayna olmaktad r.

12 ANADOLU ÜN VERS TES Eczacılık Fakültesi Ezcac l k Fakültesi nin amac ; evrensel bilim ve teknoloji çerçevesinde sa l kl bir toplum oluflturmaya yönelik olarak, kuramsal ve uygulamal çal flmalarla ilac n gelifltirilmesi ve hastaya sunulmas sürecinde çal flacak donan ml eczac lar yetifltirmektir. 40 y ll k köklü kurumsal yap içinde uluslararas deneyimli ö retim kadrosu ve Avrupa Birli i ne eflde er kuramsal dersler ve donan ml laboratuvar e itimi ortam nda mezun olan eczac lar; kendi eczanelerini açabilir, hastanelerde eczac olarak çal flabilir, ilaç endüstrisinin çeflitli alanlar nda ve Sa l k Bakanl na ba l birimlerde görev alabilirler. Bilim ve

13 teknoloji fl nda sa l kl bir toplum...

14 ANADOLU ÜN VERS TES Edebiyat Fakültesi Ça dafl dünyay alg layan, akl n ve bilimin yol göstericili inde; arkeoloji, sanat tarihi, sosyoloji, tarih, Türk Dili ve Edebiyat alanlar nda uzmanlar yetifltirilen fakültede, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nde zorunlu, di er bölümlerde iste e ba l 1 y l ngilizce haz rl k e itimi verilmektedir. BÖLÜMLER Arkeoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyat

15 Geçmifle Bugüne Gelece e, Arkeoloji Bölümü Bronz Ça lardan Klasik Ça n sonuna kadar olan dönemi kapsayan Küçük Asya arkeolojisi üzerine yo un çal flmalar yap lan bir bölüm. Avrupa Birli i Erasmus Program kapsam nda, Avrupa daki arkeoloji bölümleri ile iflbirli i içindedir. Ö renciler, bölüm elemanlar yla birlikte kaz lara, yüzey araflt rmalar na kat lma olana bulur. Mezunlar, müzelerde arkeolog olarak çal flabilir. Sanat Tarihi Bölümü Görsel Sanatlar n tarihsel süreç içindeki oluflumunu, ifllevini ve mant n inceleyen; disiplinleraras bir bak fl aç s yla sanatç ve eserler üzerinde yorum yapma yetene i kazanm fl, sanat n anlafl lmas na katk da bulunacak uzmanlar yetifltiren bir bölümdür. Mezunlar ; Kültür ve Turizm Bakanl, Vak flar Genel Müdürlü ü, valilik ve belediyelerin bünyesinde bulunan ilgili birimlerde, restorasyon ve rehberlik firmalar nda, kütüphane, müze ve saraylarda çal flabilir, sanat elefltirmenli i yapabilirler. Sosyoloji Bölümü nsan davran fllar n n toplumsal nedenleri ve sonuçlar ; grup, örgüt ve kurum yap lar konular nda donan ml uzmanlar yetifltiren bir bölümdür. Mezunlar, Baflbakanl a ba l Aile Araflt rma Teflkilat, DPT, D E, Sa l k Bakanl, çiflleri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Kamu bankalar ve belediyelerde sosyolog, uzman veya proje yöneticisi olarak çal flabilirler. Lisans e itimi s ras nda, felsefe grubu formasyonunu alanlar, ö retmenlik yapabilir. Tarih Bölümü nsanl n, geçmiflten günümüze, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ürettikleri de erleri inceleyerek yaflad dönemin sorunlar na bilimsel çözümler üretebilen; olaylara çok yönlü bakabilen; demokrat, ça dafl uzmanlar yetifltiren bir bölümdür. Mezunlar ; arflivlerde, kütüphanelerde, gazetelerde, dergilerde, televizyon kurulufllar nda çal flabilirler. Bölümün tezsiz yüksek lisans yapan ö rencileri ö retmenlik yapma olana na sahiptirler. Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Sayg l... Türk Dili ve Edebiyat n n tüm dönemlerine hakim; filoloji, felsefe ve mant k alanlar n n birleflimiyle oluflan dilbilim disiplini çerçevesinde çal flmalar yapabilecek donan mda uzmanlar n yetiflti i bir bölümdür. Baflar l ö renciler, Avrupa Birli i Erasmus Program kapsam nda, Avrupa daki Türkoloji bölümlerinde e itimlerinin bir bölümünü sürdürme olana na sahiptir. Mezunlar ; Türkolog unvan yla; arflivlerde, kütüphanelerde, müzelerde görev alabilecekleri gibi, tezsiz yüksek lisans e itimi yaparak ö retmenlik de yapabilir.

16 ANADOLU ÜN VERS TES Eğitim Fakültesi E itim Fakültesi; edindi i bilgileri, etkinliklerle uygulayan, ö rencilerini hayata haz rlayan; gelece i görebilen nitelikte e itim alan n n çeflitli birimlerine ö retmenler yetifltiren bir fakültedir. Yabanc Diller E itimi, lkö retim, Güzel Sanatlar E itimi, Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi ve Özel E itim Bölümlerinde 11 ayr alanda ö retmen yetifltirir. BÖLÜMLER Yabanc Diller E itimi Almanca Ö retmenli i Program Frans zca Ö retmenli i Program ngilizce Ö retmenli i (SUNY Cortland) ngilizce Ö retmenli i Program lkö retim lkö retim Matematik Ö retmenli i Program Okulöncesi Ö retmenli i Program S n f Ö retmenli i Program Sosyal Bilgiler Ö retmenli i Program Güzel Sanatlar E itimi Resim- fl Ö retmenli i Program Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri Ö retmenli i Özel E itim flitme Engelliler Ö retmenli i Program Zihinsel Engelliler Ö retmenli i Program

17 Yabanc Diller E itimi Bölümü Kültürleraras bilgiyle donanm fl, bilgilerini baflar ile aktarabilecek, elefltirel bak fl aç s na ve iletiflim becerilerine sahip ö retmenlerin yetifltirildi i bölümdür. ngilizce Ö retmenli i, ngilizce Ö retmenli i (SUNY Cortland), Almanca Ö retmenli i ve Frans zca Ö retmenli i alanlar na ö renci al r. Mezunlar, kamuya veya özel sektöre ait e itim kurumlar nda ö retmen olarak çal flabilecekleri gibi edindikleri yabanc dilleri çeflitli sektörlerde kullanabilirler. lkö retim Bölümü Zorunlu temel e itim alan na, ça m z n gereksinimlerine yan t verebilecek nitelikte ö retmenlerin yetifltirildi i bölümdür. lkö retim Matematik Ö retmenli i, Okulöncesi Ö retmenli i, S n f Ö retmenli i ve Sosyal Bilgiler Ö retmenli i alanlar na ö renci al r. Mezunlar, kamuya veya özel sektöre ait e itim kurumlar nda ö retmen olarak çal flabilirler Güzel Sanatlar E itimi Bölümü Sanat penceresinden dünyam z anlama, yorumlama ve paylaflma yetene i kazanm fl ö retmenlerin yetifltirildi i bölümdür. Bölümde, Resim- fl Ö retmenli i Program na ö renci al nmaktad r. Sanat yetileri, sanatç kiflilikleri, önkay t ve özel yetenek s nav yla, düflünsel bak fl aç lar ve el becerileri geliflmifl ö retmenleri e itim alan na kazand rmay amaçlayan bir bölümdür. Mezunlar, kamuya veya özel sektöre ait e itim kurumlar nda çal flabilecekleri gibi grafik tasar mc s veya serbest ressam ve heykelt rafl olarak da çal flabilirler. Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi Bölümü Ö renci-ö retmen-teknoloji etkileflimini temel alarak, ça dafl ö renme tekniklerini e itime uyarlayabilen, teknoloji ve e itim altyap s güçlü ö retmenlerin yetifltirildi i bölümdür. Mezunlar; kamuya veya özel sektöre ait e itim kurumlar nda ö retim teknolo u, yaz l m uzman, web tasar mc s, grafik tasar mc s ve sistem analisti olarak çal flabilirler. Özel E itim Bölümü Türkiye de aç lan ilk özel ö retim ö retmenli i bölümüdür. Teknik altyap ve uygulama olanaklar aç s ndan, benzerlerinden farkl ve zengin bir donan ma sahiptir. flitme Engelliler E itimi ve Zihin Engelliler E itimi alanlar na ö renci al n r. Mezunlar ;, kamuya veya özel sektöre ait e itim kurumlar nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na ba l okullarda veya merkezlerde görev yapabilirler. Çocuklar m za, ülkemiz gelece ine ö retmenler... yön verecek

18 ANADOLU ÜN VERS TES Fen Fakültesi Fen Fakültesi nin amac ; ileri teknoloji ile donat lm fl laboratuvar ve dersliklerde, biyoloji, fizik, istatistik, kimya ve matematik alanlar nda; ak lc, kendine güvenen, sorgulayan ve araflt rmac uzmanlar yetifltirmektedir. Fakülte nin bütün bölümlerinde 1 y l zorunlu yabanc dil haz rl k e itimi vard r. Akl n, Bilimin veileri BÖLÜMLER Matematik Fizik statistik Biyoloji Kimya

19 Matematik Bölümü Matematik bölümü ak l yürütme yoluyla irdeleyici, sorgulay c, özgüvene sahip, alan nda iyi yetiflmifl ça dafl bireyler yetifltirmeyi amaçlar. Ö rencileri üniversitenin çeflitli birimlerinde aç lan iflletme, iktisat ya da diledikleri sosyal içerikli dersleri seçimlik ders olarak alabilirler. Mezunlar, E itim Bilimleri Enstitüsü nde tezsiz yüksek lisans program n tamamlayanlar, resmi veya özel ortaö retim kurumlar nda matematik ö retmeni olarak, ayr ca çeflitli kamu ve özel kurulufllarda, bankalarda bilgisayarc, araflt rmac, planlamac gibi unvanlarla çal flabilirler. Fizik Bölümü Mesleki yaflamlar nda ortaya ç kabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinen, bilim ve teknolojiye uyum sa laman n yan s ra katk da bulunabilecek nitelikte fizikçiler yetifltiren bir bölümdür. Mezunlar, çeflitli kurum ve kurulufllar n araflt rma ve gelifltirme laboratuvarlar nda, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlar nda gerekli e itim formasyonu kazanmalar durumunda, e itim kurumlar nda yararl ve üretken görevlerde çal flabilirler. statistik Bölümü Kamu kurumlar n n ve özel sektörün gereksinim duydu u istatistikçi, araflt rmac ve bilgisayar programc lar n n yetifltirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Karfl laflabilece i sorunlar çözebilecek, kendini kulland programlarla ifade edebilen bölüm mezunlar ; kamu kurulufllar nda ve özel sektörde, istatistikçi veya araflt rmac olarak çal flabilir. Biyoloji Bölümü Biyolojik ve teknolojik geliflmeler fl nda uygulamal e itim ile desteklenen; kuramsal bilginin yan s ra deneysel beceri, geleneksel ve yüksek teknolojiyi tasarlama ve uygulama yetene i kazand ran bir bölümdür. Mezunlar; Tar m Çevre ve Orman Bakanl, Sa l k Bakanl birimlerinde ve araflt rma merkezlerinde biyolog olarak, g da kontrol alan nda üretim ve kalite kontrol eleman, ilaç ve t bbi malzeme üreten firmalarda üretim ve pazarlama eleman, gerekli e itim formasyonu kazanmalar durumunda e itim kurumlar nda ö retmen olarak çal flabilirler. Ayr ca, sadece biyoloji mezunlar n n kabul edildi i, Biyolojik ncelemeler fiube Müdürlü ü çat s alt nda, kriminal polis laboratuvarlar nda çal flma olana vard r. Kimya Bölümü Kimyay do ru yorumlayan, araflt rma gelifltirme becerileri geliflmifl, modern analiz tekniklerini kuramsal ve uygulama temelinde özümsemifl uzmanlar n yetiflti i bir bölümdür. Mezunlar, araflt rma ve gelifltirme laboratuvarlar nda, analiz ve kalite kontrol laboratuvarlar nda çal flabilir. Gerekli e itim formasyonunu kazanan mezunlar, e itim kurumlar nda ö retmen olarak çal flabilirler. teknolojilerin fl nda e itim...

20 ANADOLU ÜN VERS TES Güzel Sanatlar Fakültesi Türkiye de üç büyük kentin d fl nda aç lan ilk Güzel Sanatlar Fakültesi. Sanata ve yarat c l kla ilgili de erlerin, insan yaflam na kat lmas amac yla, sanatç ve tasar mc yetifltirir. Sanat ve tasar m e itiminin yan s ra alana özgü projeler, sanat etkinlikleri ve yay nlarla toplumun e itilmesine katk sa lar. Bütün bölümlere önkay t ve özel yetenek s nav yla ö renci al n r. Bask Sanatlar ve Cam Bölümlerinde iste e ba l, di er bölümlerde ise zorunlu 1 y l yabanc dil haz rl k e itim vard r. BÖLÜMLER Bask Sanatlar Cam Çizgi Film (Animasyon) Grafik Heykel ç Mimarl k Resim Seramik

21 Bask Sanatlar Bölümü Bölüm; plastik sanatlar n gerektirdi i altyap donan m n sa layan; ça dafl sanatç kimli ine uygun olarak farkl l klara önyarg s z yaklaflan, özgür düflünme ve araflt rma yetene i kazand rmay amaçlayan bir e itim sürecine sahiptir. Mezunlar, sanatla ilgili resmi veya özel, e itim ve araflt rma kurumlar nda sanat dan flman, ö retmen, ressam olarak ve serbest sanatç olarak çal flabilir. Cam Bölümü Cam sanat yla ilgili teknik, estetik ve yarat c tasar m bilgilerine sahip cam sanatç s ve tasar mc lar yetifltiren bir bölümdür. Gerekli altyap donan mlar yla desteklenen ve sanatç kimli inin öne ç kart ld bir e itim sürecine sahiptir. Mezunlar, cam endüstrisinde tasar mc olarak veya serbest sanatç olarak çal flabilir. Çizgi Film (Animasyon) Bölümü 2D ve 3D animasyon, sinema, film, video ve multimedya tekniklerini ö retmeyi amaçlayan bir bölümdür. Geleneksel çizgi film, üçboyutlu bilgisayar animasyon, multimedya ve sinema dersleri üzerine yap land r lm fl ileri teknolojiler ile gerçek anlamda uygulamal e itim süreci söz konusudur. Hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün donan ml olarak yetiflen bölüm mezunlar ; video, animasyon, multimedya yap m flirketleri, reklam ajanslar ve televizyon flirketlerinde çal flabilir. Grafik Bölümü Her türlü görsel tasar m sorunlar n çözebilecek; edindi i geliflmifl donan m yetkin flekilde kullanabilen, yarat c tasar mc lar yetifltirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Bölüm; ça dafl donan ml altyap ya, sürekli güncellenen e itim program na, nitelikli e itim kadrosuna sahiptir. Mezunlar için, reklam ajanslar, yay n kurulufllar, grafik tasar m atölyeleri, web tasar m flirketleri, dijital prodüksiyon flirketleri, tv kurumlar n n tasar m bölümleri gibi görsel iletiflimle ilgili pek çok alanda ifl olana vard r. leri teknolojilerle donat lm fl atölyeler...

22 Heykel Bölümü Bölümde; mimarl k, dekoratif sanatlar, resim gibi di er sanat dallar yan nda el sanatlar ve endüstriyel ürünler gibi günlük yaflama uygulanan bir sanat n temellerini oluflturmay amaçlayan bir e itim söz konusudur. E itim anlay fl, heykel sanat n n soyut ö retisini aflar niteliktedir. Ö rencinin sanatç kiflili ine dokunmadan bu kiflili i ortaya ç karmak, söylemek istediklerini kendi dili ile malzemeye uygulatan bir anlay flla yetiflen heykel bölümü mezunlar ; araflt rmac ve serbest heykel sanatç s olarak çal flabilirler. ç Mimarl k Bölümü nsan n fiziksel ve psikolojik gereksinimlerinin karfl land ça dafl çevrenin oluflturulmas n sa layacak sanatç duyarl l nda tasar mc lar yetifltirmeyi amaçlar. Tasar m, sadece, bir sonuç ürün de il, yaflanmas gereken özgün, bütüncül bir süreç olarak kabul eden ve bu do rultuda farkl ölçek ve boyutlardaki mekansal iliflkilerle birlikte mobilya tasar m n da içeren bir yaklafl m söz konusudur. Mezunlar, sektörleri içeren genifl bir çal flma alan na sahiptir. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES

23 Resim Bölümü Ça dafl estetik anlay fl temelinde; yarat c ve öncü sanatç kiflili ine sahip ö renciler yetifltirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Birinci s n fta yo un temel sanat e itimi dersleri, sonraki y llarda mesleki dersler yan nda sanat, kültür ve genel kültür dersleri yer almaktad r. Mezunlara serbest ressam, realizatör, desinatör olarak çal flma ve tezsiz yüksek lisans yaparak resim ö retmeni olarak çal flma olana söz konusudur. Seramik Bölümü Serbest Seramik, Endüstriyel Seramik, Seramik Teknolojisi ve Tasar m alanlar nda; donan ml, yarat c, nitelikli elemanlar yetifltirmeyi amaçlar. leri teknolojilerle desteklenen, altyap donan mlar n sa layan bir e itim süreci söz konusudur. Mezunlar, Seramik Tasar mc s ve Seramik Sanatç s olarak kendi atölyelerinde üretken olabildikleri gibi, Seramik Endüstrisinde, serami in çeflitli alanlar nda tasar mc ve yönetici olarak çal flabilir. Yaparak, yaflayarak, üreterek ö renmek...

24 ANADOLU ÜN VERS TES Hukuk Fakültesi De iflen koflullara göre yenilenen ve seçmeli derslerle desteklenen e itim anlay fl do rultusunda, hukukla ilgili bütün alanlarda çal flacak insan gücünü yetifltirmeyi amaçlar. ste e ba l olarak bir y l yabanc dil haz rl k e itimi vard r. Belirli koflullara sahip ö renciler, ikili anlaflmalar sonucunda, ö renimlerinin bir yar y l n Almanya, Fransa, ngiltere, Polonya ve Yunanistan daki hukuk fakültelerinde sürdürebilir. Mezunlar ; hukuk dan flman, yarg ç, savc ve avukat olarak çal flabilir.

25 Özgür hukukçular... düflünen

26 ANADOLU ÜN VERS TES İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Köklü ve kurumsallaflm fl, günümüzün ve gelece in çal flma hayat n n gereksinimlerine yönelik bilgi ve beceri zenginli i kazanm fl, ça dafl bak fl aç s na sahip elemanlar yetifltiren bir fakültedir. Uzman ö retim kadrosu, bilgisayar laboratuvarlar ile yüksek ö retim için ideal ortam sa lar. Haz rl k s n f, ngilizce programlarda zorunlu; di er programlarda ise iste e ba l d r. 50 y la yaklaflan e itim ve ö retim deneyimine sahip bir fakültedir. BÖLÜMLER Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri ktisat ktisat ( ngilizce) ktisat (2. Ö retim) ktisat (UOLP-SUNY, Cortland) flletme flletme ( ngilizce) flletme (2. Ö retim) Maliye

27 Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü flçi-iflveren ve devlet aras ndaki çal flma iliflkileri ile ilgili konularda uzman yetifltiren bir bölümdür. Bölümde; çal flma yaflam sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik ve yönetsel aç lardan incelenmekte, özellikle iflçi-iflveren ve devlet iliflkileri ve bu iliflkiler ba lam nda ortaya ç kan sorunlar üzerinde yo unlaflan bir e itim program izlenmektedir. Çal flma yaflam ve sosyal güvenlik ile iliflkili alanlarda uzman olarak çal flma olana bulunan mezunlar, kamu kurulufllar nda veya özel sektörde insan kaynaklar uzman, ekonomist ve müfettifl olarak da görev yapabilirler. ktisat Bölümü Ülkenin gereksinimi olan idari kadrolar için yeterli donan ma sahip bireylerin yetifltirildi i bir bölümdür. ktisat bilimi ile ilgili bilgileri, uygun araflt rma yöntemleriyle uygulama ortamlar sa layan bir e itim süreci söz konusudur. Bölüme; normal ve ikinci ö retim ve ngilizce ö retim için ayr ayr ö renci al nmaktad r. Kamu kurulufllar nda veya özel sektörde genifl bir çal flma olana olan mezunlar; denetçi, uzman, yönetici olarak para ve sermaye piyasalar nda ve sanayi sektöründe çal flabilir. Bölüme; normal ve ikinci ö retim, ngilizce ö retim ve SUNY Cortland için ayr ayr ö renci al nmaktad r. flletme Bölümü flletmecilik kavramlar n n bütünleflik bir yaklafl mla aktar ld, iflletme sorunlar na etkin yaklaflabilen, karar alma yeterli ine sahip bireylerin yetifltirildi i bir bölümdür. Mezunlar, bütün sektörlerde yönetici, hesap uzman, mali müflavir olarak çal flabilecekleri gibi insan kaynaklar, pazarlama, reklamc l k, finansal kontrol ve denetim gibi alanlarda kariyer sahibi de olabilirler. Bölüme; normal ikinci ö retim ve ngilizce ö retim olarak ö renci al n r. Maliye Bölümü Kamuda üst düzey yönetici olarak sorumluluk üstlenebilecek niteliklere sahip uzman yetifltirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Kuram ile uygulamay dengeli bir biçimde bir araya getiren; program nda iktisat, hukuk, matematik, istatistik ve bilgisayar kullan m gibi derslere de yer veren; kamu maliyesinin ve vergi ile ilgili konular n bütün boyutlar yla kavranmas n sa layan bir e itim söz konusudur. Mezunlar, kamu kurulufllar nda ve özel sektörde orta veya üst düzey yönetici olarak çal flabilecekleri gibi maliye müfettiflli i, hesap uzmanl, vergi denetmenli i, serbest mali müflavirlik, idari yarg hakimli i gibi meslek s navlar nda üstünlü e sahip olur. Köklü kurumda ça dafl, güncel e itim...

28 ANADOLU ÜN VERS TES İletişim Bilimleri Fakültesi Türkiye nin ilk letiflim Bilimleri Fakültesi. Ülkenin en deneyimli akademik kadrosuna sahiptir. Kuramsal ve uygulamal e itim veren fakültede ileri teknolojilerle uygulamal e itim yap lmaktad r. Bütün bölümlerde 1 y l yabanc dil haz rl k e itimi verilmektedir. BÖLÜMLER Sinema ve Televizyon Bas n ve Yay n Reklâmc l k ve Halkla liflkiler letiflim

29 Sinema ve Televizyon Bölümü Sinema ve Televizyon sektörüne; ak lc, becerileri olan, yarat c bireylerin yetifltirildi i bir bölümdür. Bu bölümde ileri teknolojilerle gerçek anlamda uygulamal e itim yap l r. Sinema ve Televizyon bölümünde her ö renci bireysel projelerle kendini yetifltirme olana na sahiptir. Bölümün mezunlar ; metin yazar, senarist, yap mc, yönetmen, televizyon programc s, görüntü yönetmeni olarak sinema ve televizyon sektöründe çal flabilirler. Bas n ve Yay n Bölümü Karfl laflaca sorunlara ak lc yaklaflabilen, beceri sahibi, kurumsal bilgilerle donanm fl bas n elemanlar yetifltirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Bas n ve Yay n bölümü bas n n ekonomik, siyasal ve kültürel boyutunu da içeren bir e itim vermektedir. Bölümde; televizyon gazetecili i, internet yay nc l gibi farkl aç l mlara yönelik uygulamal e itim yap l r. Bölümün mezunlar ; yaz l bas nda, haber ajanslar nda, elektronik gazetelerde, televizyon ve radyolarda haber müdürü, yay n yönetmeni, muhabir, sayfa tasar mc s olarak çal flabilirler. Reklamc l k ve Halkla liflkiler Bölümü Kendine güvenen, yarat c l temel alan reklamc ve halkla iliflkiler uzman yetifltirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Uluslararas Reklamc lar Derne i taraf ndan denkli i kabul edilen bir bölümdür. Bölümde yarat c düflünceyi gelifltirmeye yönelik kuramsal ve uygulamal e itim yap l r. Bölümün mezunlar ; metin yazar, iletiflim yönetimcisi, müflteri temsilcisi, medya planlamac s, halkla iliflkiler uzman olarak çal flabilirler. letiflim Bölümü Bu bölüm, insan n içinde bulundu u ortamlarda, iletiflim sorunlar n çözümleyebilecek; kuramsal ve uygulamal bilgilerle donanm fl iletiflim uzmanlar yetifltirmeyi amaçlar. Bölümde; birey, örgüt ve kitle iletiflimini temel alan bir e itim yap l r. letiflim bölümünde iletiflim stratejileri ve uygulamalar üretebilecek yetkinli e sahip insanlar yetifltirmeye yönelik bir e itim yap l r. Bölümün mezunlar ; iletiflim dan flman, hizmet içi e itim uzman, insan kaynaklar uzman, örgütsel iletiflim planlamac s olarak iletiflim sektörünün farkl alanlar nda çal flabilirler. Gerçek anlamda uygulamal e itim...

30 ANADOLU ÜN VERS TES Mühendislik Mimarlık Fakültesi ki Eylül Kampusü nda m 2 alanda, en son teknolojiye sahip ayg tlarla donat lm fl laboratuvarlar yla, her türlü tasar m çal flmalar n n yap labildi i atölyesiyle, gerçek ortamlarda mühendislik ve mimarl k e itimi yapan; TÜB TAK, Devlet Planlama Teflkilat (DPT) ve ulusal ve uluslararas sanayi kurulufllar n n destekledi i çok say da araflt rma ve gelifltirme projelerinin yürütüldü ü bir fakültedir. Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, nflaat ve Malzeme Bilimi ve Mühendisli i Bölümleri ngilizce; Kimya, Çevre, Endüstri Mühendislikleri ve Mimarl k Bölümleri ise ngilizce destekli e itim yapar. BÖLÜMLER Bilgisayar Mühendisli i Çevre Mühendisli i Elektrik Elektronik Mühendisli i Endüstri Mühendisli i nflaat Mühendisli i Kimya Mühendisli i Malzeme Bilimi ve Mühendisli i Mimarl k

31 Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Bilgisayar sistemlerinin, yaz l m ve donan m birimlerinin tasar m n, gelifltirilmesini ve bak m n yapabilecek; üretim ve servis sektörlerinin bilgisayara geçifl ve otomasyonunda etkin görev alabilecek bilgisayar mühendislerinin yetifltirildi i bölümdür. Üniversitemizin CISCO Networking Academy nin Local Akademisi olmas ndan dolay, CNAP e itimleri olana sa lar. Mezunlar, e itim, endüstri, ticaret, hizmet ve dan flmanl k alanlar nda çal flan kurulufllarda; TÜB TAK, Teknopark gibi araflt rma-gelifltirme merkezlerinde; yaz l m flirketlerinde; banka ve holdinglerde; büyük ölçekli sanayi kurulufllar nda bilgi-ifllem merkezlerinde çal flabilirler. Çevre Mühendisli i Bölümü Do adaki madde ve enerji kaynaklar n n, insanl k yarar na etkin ve ekonomik olarak kullan labilmesi için yöntemlerin ve teknolojilerin gelifltirilmesini, karar verme süreçlerini ö retmeyi amaçlayan bir bölümdür. Ö rencilerin ifl hayat na at ld klar nda gereksinim duyabilecekleri, ISO ve OHSAS gibi güncel özel konularda profesyonel d fl paydafllardan yararlan larak sertifikal e itim kurslar düzenlenir. Mezunlar, su ve at k su ar tma tesisleri, hava kirlili i kontrolu, kat at k toplama, geri kazan m ve bertaraf sistemleri, flehir içi su ve kanalizasyon flebekelerinin bulundu u belediyeler, ller Bankas, Devlet Su flleri, Çevre ve Orman Bakanl gibi kamu kurumlar nda; endüstriyel tesislerde, araflt rma merkezlerinde çal flabilirler. Elektrik Elektronik Mühendisli i Bölümü Bütün cihazlar n, elektronik devrelerin, bilgisayarlar n, çoklu ortam programlar n n, cep telefonlar n n, haberleflme sistemlerinin, otomatik kontrol sistemlerinin, uçaklar n uçufl sistemlerinin, otomobillerin, uydular n, mutfak eflyalar n n, enerji nakil hatlar n n; tüm cihaz, sistem ve algoritman n tasar m nda, üretiminde ve gelifltirilmesinde çal flabilecek analitik yap ya sahip mühendislerin yetifltirildi i bölümdür. Mezunlar ; haberleflme, elektronik sektörü ARGE bölümleri; araflt rma enstitüleri; enerji santralleri ve elektrik da t m flirketleri, programc l k ve sistem operatörlü ü, otomatik kontrol sistemleri alanlar nda çal fl rlar. Alan e itiminde elde edilen analitik sistem yaklafl m, mühendislik disiplini d fl ndaki ifller için de baflar ile çal flma yetene i kazand r r. Sanayi kurulufllar yla ortak araflt rmaprojeleri... gelifltirme

32 Endüstri Mühendisli i Bölümü Etkinlik, verimlilik, esneklik, duyarl l k ve yüksek kaliteyi önplanda tutan; bütünleflik üretim ve hizmet sistemlerini tasarlayan, kuran, yöneten uygulayan mühendislerin yetiflti i bir bölümdür. Sap R3, ARENA, MINITAB, MATLAB, L NDO, LINGO, SPSS gibi paket programlar n etkin bir flekilde kullan lmas sa lan r. Mezunlar, üretim sistemi tasar mlar ve verimlilik, üretim sistemleri kontrolü, yönetim, toplam kalite yönetimi, yöneylem araflt rmas, karar bilimleri, yapay zeka/uzman sistemler ile üretim sektörlerinde; sa l k, bankac l k, ulaflt rma, lojistik, e itim, pazarlama ve sigortac l k, gibi sektörlerde çal flabilirler. nflaat Mühendisli i Bölümü Her türlü bina, otoyol, havaalan, demiryolu, tünel, köprü, liman tasar m ; baraj, gölet ve sulama kanal, kanalet ve köprü tasar m ile bütün mühendislik yap lar n n altyap incelemesini ve gerekli iyilefltirmeleri yapabilen, mühendislik muhakemesi yapabilecek mühendislerin yetiflti i bir bölümdür. PLAX S, M-P LE, TALREN, MX Bentley, SewerCAD, StormCAD, PondCAD, HECPACK, SAP2000, STA4CAD, DECAD ve PROB NA, Primavera, MS ve CAD paket programlar n n etkin bir flekilde kullan lmas sa lan r. Mezunlar ; Devlet Su flleri, ller Bankas, Karayollar, Devlet Hava Limanlar, belediyeler gibi kamu kurulufllar n n yan s ra özel ifllerini kurarak çal flma olana na sahiptirler. Kimya Mühendisli i Bölümü Fiziksel ve kimyasal de iflimlerin gerçeklefltirildi i cihazlar n tasar m, yap m, çal flt r lmas ve fiyatland r lmas nda; fiziksel ve kimyasal ifllemlerin yer ald, seri üretimin yap ld ifllemlerinin uygulama ve gelifliminde görev alacak mühendislerin yetiflti i bir bölümdür. MATLAB, CAD, ve CHEM-CAD paket programlar yla bilgisayarlar etkin bir flekilde kullan l r ve tasar m çal flmalar yap l r. Mezunlar, petrol rafinasyonu ve petrokimya sektöründe; g da, ilaç, ka t, plastik, su ar t m, elektrik üretimi, tekstil, yar iletkenler, parfüm, kozmetik ve deterjan, boya, gübre ve çimento gibi sanayi dallar nda çal flabilirler. MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES

33 Malzeme Bilimi ve Mühendisli i Bölümü Yeni-ileri malzeme gelifltirme, üretim süreç ve teknolojilerinin tasar m ve uygulamalar na yönelik derslerin deste inde; metal, seramik ve plastik malzemelerin atomik seviyeden makro boyuta de iflen genifl aral ktaki yap lar n, buna ba l fizikselkimyasal özelliklerini, üretim süreçlerini inceleyecek yetenekte mühendisler yetifltirmeyi amaçlayan bir bölümdür. MATLAB ve CAD paket programlar yla bilgisayarlar etkin bir flekilde kullan l r ve tasar m çal flmalar yap l r. Mezunlar ; elektronik, savunma, plastik, çimento, otomotiv, seramik, refrakter, uçak, metal, nükleer, cam ve boya sanayileri ile madencilik, inflaat ve biyo-malzeme sektörlerinde çal flabilirler. Mimarl k Bölümü Hem sanatç hem de mühendis kimli ine sahip, insan taraf ndan yap lm fl ya da yap laflm fl çevrenin tasar m n ve gelifltirilmesini yapabilecek, yarat c, iletiflim ve organizasyon becerileri olan mimarlar n yetiflti i bir bölümdür. Türkiye de çok az kurumda bulunan yersel fotogrametri ve mimari ekipmanlar kullan l r. Bilgisayar destekli tasar m uygulamalar yaz l mlar yla, uygulanabilir tasar m çal flmalar gerçeklefltirilir. Mezunlar ; Bay nd rl k Bakanl nda, Kültür ve Turizm Bakanl nda, tasar m ofislerinde çal flabilmekte, serbest mimarl k yapabilmektedirler. MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES

34 ANADOLU ÜN VERS TES Açıköğretim Fakültesi Aç kö retim Fakültesi; ülkemizde ça dafl anlamda çokortaml e itim modeliyle e itim yapan; ders kitaplar yla birlikte televizyon yay nlar, internet, bilgisayar destekli e itim, video konferans gibi teknolojileri e itim amaçl kullanan bir kurumdur. Ö rencilerine ülke düzeyine yay lm fl birimleriyle akademik dan flmanl k ve yüz yüze e itim hizmetleri sunan; önlisans, lisans, lisans tamamlama ve her türlü sertifika programlar ile yaflam boyu e itim olana sa layan bir fakültedir. Okulöncesi Ö retmenli i ve ngilizce Ö retmenli i programlar nda lisans, di er programlar nda ise önlisans düzeyinde e itim verilmektedir. BÖLÜMLER Sosyal Bilimler Ev daresi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Yerel Yönetimler D fl Ticaret Muhasebe Turizm ve Otel flletmecili i Bankac l k ve Sigortac l k Sa l k Kurumlar flletmecili i Halkla liflkiler lahiyat Bilgi Yönetimi Perakende Sat fl ve Ma aza Yönetimi Okulöncesi Ö retmenli i (Lisans Program ) ngilizce Ö retmenli i (Lisans Program ) Laborant ve Veteriner Sa l k Tar m

35 Sosyal Bilimler Program n amac, sosyal bilimler alan nda genel bilgilerle donat lm fl elemanlar yetifltirmektir. Sosyal Bilimler Program nda; iletiflim bilgisi, uygarl k tarihi, hukuk, antropoloji, siyaset bilimi, felsefe, toplum ve iletiflim gibi dersler yer al r. Mezunlar ifl hayat nda farkl görevler üstlenirler. Özel ya da kamu iflletmelerinde, genellikle ofis ifllerinde, pazarlamadan insan kaynaklar na, halkla iliflkilerden sosyal hizmetlere vb. çeflitli departmanlarda çal flabilirler. Ev daresi Ev daresi Program n n amac, tüm ailelerin ve özellikle k rsal yöredekilerin mevcut kaynak ve olanaklar daha iyi kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir yaflam sa lamalar ; k rsal yörede, tar m yap lmayan aylarda, bofl kalan iflgücünden yararlanmalar ile ilgili konular ekonomik, psikolojik, sosyal, fiziksel, hijyenik ve estetik yönleriyle ele alarak onlara yard mc olacak elemanlar yetifltirmektir. Ev ekonomisi bölümünden mezun olanlar "Ev Ekonomisti" unvan yla çal fl r ve daha çok k rsal bölgelerde, insanlar kaynaklar n daha iyi kullan lmas konusunda ayd nlat r, toplum kalk nmas na ve halk sa l na yönelik araflt rma ve inceleme yapan özel ve kamu kurulufllar ile örgün ve yayg n e itim kurumlar nda e itim verirler. Ayr ca baflta Tar m Bakanl olmak üzere yukar da belirtilen alanlarda hizmet veren özel ve kamu kurulufllar nda çal flabilmektedirler. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Program n amac, h zl de iflen ve geliflen ifl dünyas n n gereksinimlerini karfl layabilecek bilgi ve becerilerle donat lm fl, nitelikli büro elemanlar, büro yöneticileri ve yönetici asistanlar yetifltirmektir. Günümüzde h zla de iflen ve geliflen teknolojiler ve teknolojik uygulamalar ifl yaflam n da önemli ölçüde etkilemekte ve bu koflullar, büro çal flanlar n n bilgi ve yetenek düzeylerinin de bu de iflime uygun olmas n gerektirmektedir. Mezunlar, tüm organizasyonlarda büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzman, üst yönetim asistan gibi pozisyonlarda çal flabilirler. Yerel Yönetimler Küreselleflme sürecinde kamusal hizmetlerin önemli bir k sm n n yerel yönetimlere aktar lmas, bu alanda e itimli alt ve orta düzey ifl gücü ihtiyac n artt rmaktad r. Yerel Yönetimler Program, belediyeler ve özel idareler gibi yerel yönetim kurumlar n n ( l Özel dareleri, Belediyeler vb.) çeflitli birimlerinde çal flacak ara insan gücü yetifltirmeyi amaçlar. Bu program bitirenler, genellikle belediyeler, valilikler ve bunlara ba l kurulufllarda görev alabilirler. S n rlar kald ranbir e itim...

36 D fl Ticaret Küreselleflme ile birlikte tüm ülkeler ve iflletmeler, dünya pazarlarlar ndan ald klar pay artt rabilmek için her zamankinden daha büyük bir çaba göstermek zorundad rlar. flletmelerin d fl pazarlarda rekabet edebilmesi, uluslararas anlaflmalara ve gümrük mevzuat na uygun çal flma zorunlulu u, d fl ticarette ara eleman ihtiyac n n artmas na sebep olmaktad r. D fl Ticaret Program, bu alanda ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyac n karfl lamak üzere kurulmufltur. Bu bölüm ö rencileri, d fl ticarete yönelik kamu ve özel sektör iflletmelerinde çal flabilmektedirler. Baflta gümrükler olmak üzere; ithalat ve ihracat firmalar, Ro-Ro iflletmeleri, havaalanlar nda faaliyet gösteren özel firmalarda çal flma imkan bulmaktad rlar. Muhasebe Program n amac ; iflletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen ifllemleri kay tlara geçirecek, bunlardan do an sonuçlar saptayacak ve yorumlayacak nitelikli insan gücünün yetifltirilmesidir. Mezun olan ö renciler yasal zorunluluklar yerine getirdikleri takdirde; Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas n n s navlar na girebilmekte ve s navda baflar l olanlar Serbest Muhasebeci, Mali Müflavir ya da Yeminli Mali Müflavir unvan alabilmektedir. Ayr ca kamu ya da özel sektörde mal veya hizmet üretimi yapan iflletmelerdeki muhasebe birimlerinde de çal flma imkan bulabilmektedirler. Turizm ve Otel flletmecili i Ülkemizde turizm sektörü h zl bir geliflim içerisindedir. Bir ülke aç s ndan turizmden beklenen faydalar n elde edilmesi ise, sektörü bilen, iyi yetiflmifl nitelikli personelin varl ile mümkündür. Turizm ve Otel flletmecili i Program n n amac, bu sektörde görev yapan iflletmeler için, turizm sektörünün farkl alanlar nda baflar yla çal flabilecek iflletmecili in ve yöneticili in temel bilgileriyle donat lm fl insan kayna n yetifltirmektir. Bölümden mezun olan ö renciler; turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kurulufllarda seyahat acentelerinde, havayolu iflletmelerinde, kongre ve konferans organizasyonlar nda görev almak üzere turizm sektörüne kat lmaktad rlar. Bankac l k ve Sigortac l k Bankac l k, sigortac l k ve finansal sektörlerdeki h zl geliflmeler ve yo un rekabetçi ortam, güncel bilgi ve becerilerle donat lm fl, nitelikli insan kayna na olan ihtiyac art rmaktad r. Program n amac, analitik düflünme yetene ine sahip, kendisini sürekli gelifltirmeyi hedef edinmifl, bankac l k sektörü içinde temel bilgileri edinmifl, belirli sektörel ve hukuksal bilgileri alm fl, finansal kurumlar ve uygulama tekniklerini bilen, yarat c, piyasalar takip ederek gerekli bilgileri ay klay p analiz edebilen insan kayna n sa lamakt r. Bu programdan mezun olan ö renciler; bankalarda, sigorta acentelerinde ve flirketlerde çal flabilirler. E itim için ülkemizin her ilinde, her evinde, Bat Avrupa da, KTTC de... AÇIKÖ RET M FAKÜLTES

37 Sa l k Kurumlar flletmecili i Sa l k Kurumlar flletmecili i Program n n amac, sa l k kurulufllar nda yönetici olarak çal flacak elemanlar yetifltirmektir. Mezunlar Hastane Yöneticisi vb. s fatlarla bütün resmi ve özel hastanelerde, sa l k merkezlerinde vb. sa l k kurumlar nda görev alabilmektedir. Halkla liflkiler Halkla liflkiler Program n n amac, kamu ve hizmet sektöründe yer alan uygulamalar, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayacak, giriflimci ve analitik düflünme yetene ine sahip insan gücünü yetifltirmektir. Program mezunlar, kurumlar n tan t m ve halkla iliflkiler departmanlar nda görev alabilir, pazarlama ve sat fl departmanlar nda müflteri iliflkileri sorumlusu olarak çal flabilirler. Mezunlar ayr ca; reklam ve haber ajanslar nda, kamu sektörünün tan t m faaliyetlerinde, reklam filmi yap m flirketlerinde çal flma olana na sahip olabilirler. lahiyat lahiyat Önlisans Program n n amac, dini bilimler dal nda uzman kadrolar yetifltirmek, böylece toplumda sa l kl, do ru dini anlay fl ve davran fllar n geliflip güçlenmesine öncülük etmektir. Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetimi, her türlü bilginin üretilmesi, farkl bilgi a lar aras ndan bilginin transfer edilmesi, bilginin kolayl kla yay lmas ve sektörün ihtiyaçlar do rultusunda kullan lmas n sa layan bir ifl kolu olarak tan mlanmaktad r. Bu çerçevede Bilgi Yönetimi Önlisans Program, günümüz iflletmelerinde en son teknolojiyi kullanarak bilgiyi üretebilecek, aktarabilecek ve gerekti i taktirde farkl formlara dönüfltürebilecek bilgi çal flan olarak nitelendirilen kiflilerin yetifltirilmesi amaçlanmaktad r. Programdan mezun olanlar "Bilgi Yönetimi Meslek Eleman " unvan almakta ve mezuniyet sonras nda kamu ve özel sektöre ait iflletmelerin birçok departman nda ara eleman olarak çal flabilmektedirler. Uzmanl a Sayg l E itim... AÇIKÖ RET M FAKÜLTES

38 Perakende Sat fl ve Ma aza Yönetimi Program Perakende Sat fl Ma aza Yönetimi Bölümü nün amac, al flverifl merkezlerine, hipermarket, süpermarket gibi perakendeci ma azalara, iflletme ve pazarlama alanlar nda ihtiyaç duyulan kalifiye elamanlar yetifltirmektir. Bu programdan mezun olanlar, perakende sektörünün yan s ra ifl hayat nda farkl iflletmelerde reklam, pazarlama ve halkla iliflkiler bölümlerinde orta kademe yöneticisi olarak da çal flabilmektedir. ngilizce Ö retmenli i Lisans Program ngilizce Ö retmenli i Lisans (4 y l) Program n n amac, yabanc dil e itimi alan ndaki geliflmeler ve yeniliklerden haberdar olan, ö renci gereksinimlerine uygun yöntem ve materyal gelifltirebilecek ngilizce ö retmenleri yetifltirmektir. Bu do rultuda, ö rencilerin ngilizce de yeterli hakimiyeti kazanmalar na yard mc olmak ve kendilerine ngilizce yi yabanc bir dil olarak ö retebilmek için gerekli bilgi ve becerileri sa lamak hedeflenmektedir. Bu programdan mezun olan ö renciler; ngilizce ö retmeni olmaya hak kazanarak özel okullarda, devlet okullar nda ve üniversitelerde ngilizce ö retmeni/okutman olarak ya da geliflmifl ngilizce becerilerini kullanmay gerektiren baflka alanlarda çal flabilmektedirler. Okulöncesi Ö retmenli i Lisans Program Okulöncesi Ö retmenli i Lisans (4 y l) Program 'n n temel amac, ülkemizin gereksinim duydu u Okulöncesi Ö retmenlerini, e itimin niteli inden ödün vermeden ve uygun maliyetlerle istenilen say ve nitelikte yetifltirilmesine katk sa lamakt r. Program baflar yla tamamlayanlar Milli E itim Bakanl 'n n mevzuat hükümlerine göre gereksinim oran nda Okulöncesi Ö retmeni olarak atanabildikleri gibi, dilerlerse ilk iki y l baflar yla tamamlad ktan sonra kay tlar n sildirmek kofluluyla "Önlisans Diplomas " almaya da hak kazanabilirler. "Anaokulu Ö retmeni" unvan alan mezunlar, devlete ya da özel sektöre ba l okulöncesi e itim kurumlar nda ö retmen olarak görev alabilmektedirler. AÇIKÖ RET M FAKÜLTES

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI El sanatları Teknolojisi Alanı altında yer alan dalları yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. El sanatları programının amacı, Bireylerin,

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 214 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KILAVUZU A- ve KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.15 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.2 - İktisat Anabilim Dalı a.16 - Felsefe Anabilim Dalı a.3 - Çalışma Ekonomisi Anabilim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Eczacılık Fakülteleri için Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı

Eczacılık Fakülteleri için Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Eczacılık Fakülteleri için Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı 26 Kasım 215, Yükseköğretim Kurulu-Ankara 18 Eylül 212 Durum tespi+

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ TANIM Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SANAYİ NAKIŞÇISI TANIM

SANAYİ NAKIŞÇISI TANIM TANIM İş talimatı doğrultusunda nakışlı ürün tasarımı yaparak desen programını kullanan, sanayi nakış makinelerini ve aparatlarını kullanarak ürüne dönüştürebilen kişidir. A- GÖREVLER - Nakışlı ürün tasarımları

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYILARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYILARI (Kasım) FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK Bölüm/Program Kız Erkek Toplam Almanca Öğretmenliği 138 60 198 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama- İletişim ve Reklam SGT 430 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tanıtım Fotografçılığı GRT 206 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

DÖNÜŞEN - DÖNÜŞTÜREN ODTÜ. Tayfur Öztürk DÖNÜŞEN DÖNÜŞTÜREN ODTÜ

DÖNÜŞEN - DÖNÜŞTÜREN ODTÜ. Tayfur Öztürk DÖNÜŞEN DÖNÜŞTÜREN ODTÜ DÖNÜŞEN - DÖNÜŞTÜREN ODTÜ Tayfur Öztürk Özgeçmiş Altyapı ve Örgütlenme Üniversite Giriş Sistemi Lisans Eğitimi Lisansüstü Eğitim Araştırma Toplumsal Hizmet Kampüste Hayat Öğrenciler İdari-Teknik Personel

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI Sayfa 1 / 5 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Mezuniyet aşamasına gelecek olan öğrenciler için diploma programının hazırlanmasını ve diploma basımını sağlamak. Sorumlu Kişi/Birim

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ 204-205 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI - Öğrenci, ilan edilen yandal programına anadal programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin

Detaylı