SOSYAL GÜVENLİK REFORM ADI ALTINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER SORUNLARI ÇÖZMEYECEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK REFORM ADI ALTINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER SORUNLARI ÇÖZMEYECEK"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİK REFORM ADI ALTINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER SORUNLARI ÇÖZMEYECEK Ankara

2 ÖNSÖZ Yıllardan beri süren ekonomik istikrarsızlık sosyal güvenlik kurumlarını olumsuz etkileyerek aktüreyal dengelerinin bozulmasına ve açıklarının büyümesine önemli ölçüde etken olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarının özerk yönetimden yoksun olmaları dış müdahalelerden kolayca etkilenmelerine neden olmuş, siyasi hesaplar ve popülist yaklaşımlarla yapılan düzenlemeler sonucu sistemin aktüreyal dengeleri daha da bozulmuştur. Aktüreyal dengesi bozulan sistemin giderek büyüyen açıkları gerekçe gösterilerek Reform adı altında yapılan düzenlemelerle gelirlerin artırılıp giderlerin azaltılması için sigortalıların yükümlülükleri ağırlaştırılmış, sosyal sigorta hakları ise kısıtlanmıştır. Yanlış yönetimin faturası işçi ve işverenlere kesilmiştir. Sistemin sorunlarını çözme amacına yönelik olarak TBMM kabul edilen yasalar da aynı mantıkla hazırlanmıştır. Sağlık; Genel Sağlık Sigortası ve Sağlıkta Dönüşüm Projeleri ile piyasalaştırılmakta, giderek gelir düzeyi yüksek olanların yararlanabileceği bir yapıya dönüşme riskini taşımaktadır. Genel Sağlık Sigortasının, tarihinde yürürlüğe girecek olmasına karşın, giderler arttıkça, IMF ye verilen taahhütler doğrultusunda sağlık yardımlarının kapsamı daraltılmaktadır. Maliye Bakanlığının 8 sayılı Tebliği bunun somut kanıtıdır. Emeklilik sisteminin yeniden düzenlenerek; ülke koşullarına uygun düşmeyecek şekilde yaşlılık ve malullük aylığını hak etme koşullarının ağırlaştırılması, çoğunluğu yoksulluk sınırının ve hatta açlık sınırının altında yaşayan emekli dul ve yetimlerimizin durumları gözardı edilerek, emekli aylıklarının daha düşük hesaplanmasını öngören düzenlemelerin yapılması, ile sistemin sorunlarının çözülemeyeceği ortadadır. Nitekim aynı mantıkla 1999 yılında sosyal güvenlik sistemimizde reform adı altında yapılan düzenlemeler de sorunları çözmemiş, daha da ağırlaşmasına yol açarak bugünkü olumsuz duruma getirmiştir. Hiç kuşkusuz sosyal güvenlik sistemimizin, tüm kesimlerce kabul edilen sorunları mevcuttur. Bu sorunlar, sosyal tarafların görüş ve önerileri dikkate alınarak bulunacak doğru çözümler üretilmesi ile ortadan kalkabilecektir yılında olduğu gibi sistemi risk altına sokacak çözümlerde ısrar etmek daha büyük sorunlar yaratacaktır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu 2

3 GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemimizin sorunları ile çözüm önerilerini içeren bu rapor üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sosyal güvenlik sistemimizin tüm kesimlerce kabul edilen sorunları ve bu sorunları yaratan nedenler irdelenmiştir. İkinci bölümde ise sosyal güvenlik sistemimizde reform adı altında T.B.M.Meclisinde kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sistemin sorunlarını çözüp çözemeyeceği üstünde durulmuş ve neden çözemeyeceklerine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise, kabul edilen kanunlara rağmen ağırlaşarak devam edeceği düşüncesinde olduğumuz sorunların çözüm önerilerine yer verilmiştir. Raporun eklerinde ise sosyal güvenlik sisteminin finansman açığının temel nedenlerini oluşturan kayıt dışı istihdam ile istihdam sorunlarının çözümüne yönelik ayrıntılı bilgileri içeren raporlara yer verilmiştir. 3

4 BÖLÜM- I ÜLKEMİZ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ, ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA SORUNLARI A. Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sisteminin Özellikleri Osmanlı döneminde ilk sigorta kuruluşu askerler için tesis edilen Askeri Tekaüt Sandığıdır (1886). Sonra sivil memurlar (1881), tersane işçileri (1909), Hicaz Demiryolu (1910) ve Şirket-i Hayriye çalışanları (1907) için yardım sandıkları kurulmuştur. TBMM kurulduktan sonra 151 Sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesi nin Hukuku na Müteallik Kanun (1921) ile her madende bir yardım sandığı kurulması esası getirildi. Cumhuriyet in ilanından sonra, önceki dönemde olduğu gibi, münferit çalışan gruplar için münferit sandıklar oluşturulması uygulaması sürdürüldü. Bunlara İmalat-ı Harbiye (1926), Devlet Demiryolları ve Liman İşletme İdaresi (1934) sandıkları örnek olarak gösterilebilir yılında 4792 sayılı Kanun ile İşçi Sigortaları Kurumu kurulması kabul edildi. Ardından Kurum mensuplarının haklarına ilişkin dağınık düzenlemeler 506 sayılı Kanun ile (1964) tek metin içinde toplandı. Bu arada, memurlar için de Ziraat (1937), Emlak ve Eytam (1938), Merkez Bankası (1938) mensupları, Deniz Yolları (1937), Devlet Hava Yolları Memurları (1938) gibi çok sayıda sandık kuruldu. Ancak, işçilerde olduğu gibi dağınık memur sandıkları 1949 yılında 5434 Sayılı Kanun ile Emekli Sandığı bünyesinde toplandılar. Nihayet 1971 yılında 1479 sayılı Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kabul edilerek bağımsız çalışanlar da sosyal güvence kapsamına alınmışlardır (1). (1) SÖZER Ali Nazım Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nın 29 Temmuz 2004 Tarihli Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi Taslak Metni üzerine, 2004, TÜRK-İŞ 4

5 Tarımda hizmet akdi ile süreksiz çalışan tarım işçileri 2925 sayılı kanunla, kendi adına bağımsız çalışanlar ise 2926 sayılı Kanunla kapsama alınmışlardır. B- Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sisteminin Özellikleri Yukarıda verilen kısa tarihçeden anlaşılacağı üzere, modern anlamda sosyal güvenlik kurulurken ülkemizde güvenceye ilk olarak çalışanlar kavuşturulmuştur. Başlangıçta dağınık olarak ve bazı çalışan grupları için tesis edilen sandıklar, sonra onlara ilişkin mevzuat ile birlikte toplulaştırılarak sadeleştirme yoluna gidilmiştir. Sonuçta, çalışma rejimleri farklı üç çalışan grubu için üç sandık oluşturulmuştur. Sandıkların üçü de tüm sigorta dalları için görev üstlenmişlerdir. (Emekli sandığının sadece emekliler için sağlık sigortası işlevi bulunmaktadır). Bu yapı, ülkemizde Alman tipi bir sosyal güvenlik sistemi mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, saf bir Bismarck modelinden bahsedebilmek mümkün değildir. Çünkü Almanya da riskler itibariyle farklı sandıklar görev üstlenmiş olup, ayrıca aynı risk için de hizmet sunan çok sayıda sandık vardır. Ülkemizde ise, üç ana sandık her risk için yetkilidir. Bu sandıklar Merkeziyetçi, hantal bir yapıya sahiptirler. Bu durumun benzeri, İngiliz halk sigortasında da görülmektedir. Diğer yandan belirtmek gerekir ki, Almanya da geçerli olan sandıkta çokluk uygulaması, ödenen primlerde ve sunulan edimlerde farklılık anlamına gelmemektedir. İşçiler, müstahdemler ve bağımsız çalışanlar için farklı düzenlemeler mevcut olmasına karşın, risklere göre ödenen primler ve sağlanan edimler istisnalar dışında farklılıklar göstermemektedir. Zorunlu sigortalar ile isteğe bağlı ve topluluk sigortasından yararlananlar arasında olduğu gibi, bazen aynı sandık mensupları arasında dahi farklılıklar bulunabilmektedir. 5

6 Bismarck tipi sosyal sigorta uygulamasında özerklik en önemli ilke iken, ülkemizde hiç dikkate alınmayan bir husustur (2). C- Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin sorunları, siyasiler, sosyal taraflar, bilim adamları ve bürokratlarca özellikle 1990 lı yıllardan bugüne kadar tartışılmıştır. Önemli olan, tüm kesimlerin bu sorunlarda görüş birliği içinde olmasıdır. Üzerlerinde uzlaşı sağlanan sorunları üç ana başlıkta toplamak olanaklıdır. a) Finansman b) Kapsam c) Hak ve yükümlülüklerde birliktelik (Norm ve standart birliği) d) Kurumsal yapı a- Finansman Sistemin önde gelen sorunu giderek büyüyen finansman açıklarıdır. Ancak finansman açıklarının sistemin kendi yapısından kaynaklandığını söylemek olanaksızdır. Aktüreyal dengenin giderek bozularak açıkların büyümesi yanlış yönetim ve kararlar yüzündendir. (2) SÖZER, Ali Nazım Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 29 Temmuz 2004 tarihli Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi Taslak Metni Üzerine TÜRK-İŞ/2004 6

7 Nitekim, sosyal sigorta ilkeleri göz ardı edilerek, dışardan yapılan müdahalelerle sosyal güvenlik sistemi siyasi popülizme kurban edilmiştir. Siyasi iktidarlar sosyal sigorta kurumlarını (özellikle SSK nu) siyasi yatırım aracı, ucuz kredi müessesesi olarak görmüşlerdir. Sistemin kaynakları; konut kredileri, düşük faizli devlet tahvillerinin alınması, karşılıksız ödemeler (Sosyal yardım zammı) gibi siyasi güdümlü uygulamalar ile tüketilmiştir. Sık sık çıkartılan yasalar ile geriye dönük hizmet borçlanmalarına olanak sağlanması, Sigortalıların hak ve yükümlülüklerinin üzerinde sürekli oynanması, Kayıt dışı çalıştırma ile etkin mücadele edilmemesi, Art niyetli taşeron uygulamaları, Sosyal dayanaktan yoksun özelleştirme uygulamaları ile çalışanların emekliliğe zorlanması, İşsizlik oranının giderek artması ve buna bağlı olarak işgücüne katılım oranının düşmesi, Sahte hizmet kazanma yolu ile emekli olma girişimleri, gibi uygulamalar sistemin aktüreyal dengesinin bozulmasına ve finansman açığının giderek büyümesine neden olmuştur. 7

8 1980 yılında üç sosyal güvenlik kurumunun 4 ün üstünde olan aktif-pasif dengesi, belirtilen olumsuzlukların etkisi ile 1999 yılında 2,24 e, 2003 yılında 2.03 e, 2005 yılında ise 1,82 ye düşmüştür. (Tablo-1) Bağ-Kur un aktif-pasif dengesinin prim ödeyenler bakımından 1 civarında olduğu dikkate alındığında, oranın daha da düşeceği kuşkusuzdur. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ AKTİF PASİF ORANLARI (TABLO-1) YILLAR SSK BAĞ-KUR EMEKLİ SANDIĞI ORTALAMA SSK, Bağ-Kur ve T.C Emekli Sandığı yayınlarından alınmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarının aktif pasif dengelerinin bozulmasına paralel olarak açıkları da büyümüştür. Üç sosyal güvenlik kuruluşunun (SSK, Bağ-Kur, T.C Emekli Sandığı) 1999 yılında yaklaşık 3 katrilyon lira olan açıkları, 2005 yılı sonu itibariyle 23,3 katrilyon lirayı aşmıştır. (Tablo 2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA YAPILAN BÜTÇE TRANSFERLERİ (MİLYAR TL) (TABLO-2) YILLAR SSK BAĞ-KUR EMEKLİ SANDIĞI TOPLAM * SSK yayınlarından alınmıştır. 8

9 1999 yılında sistemin sorunlarının çözümü için reform adı altında yapılan düzenlemelere rağmen, tablo (1) de görüleceği üzere aktifpasif dengesi her yıl bozularak 2005 yılı itibariyle ortalama 1,82 ye düşmüş, bunun sonucu olarak açıklarda, 23,3 katrilyon liraya ulaşmıştır. (Tablo-2) Görülüyor ki 1999 yılında reform adı altında yapılan düzenlemeler sistemin sorunlarını çözme yerine daha da bozulmasına yol açmıştır. Sistemin temel dengesini oluşturan aktif-pasif oranı her yıl bozularak 2 nin altına düşmüştür. Bu bozulmanın temel nedeni 4447 sayılı Kanunun uygulanması ile birlikte aktif sigortalı sayısındaki artış oranının, 2000 yılından itibaren daha düşük oranlarda gerçekleşmesidir. Nitekim Türk-İş in 4447 sayılı kanunun uygulama sonuçlarını araştıran raporunda bu husus somut olarak saptanmıştır. Rapora göre 1999 dan önceki yıllarda aktif sigortalı artış oranı %14 lere ulaşmakta iken, 2000 yılından sonraki yıllarda ise bu oran en çok %5 e ulaşmıştır. Diğer önemli bir saptama ise, 2000 yılından itibaren kayıt dışı çalıştırma oranındaki artıştır. Her yıl artan kayıt dışı çalıştırma oranı 2005 yılı itibariyle resmi kayıtlara göre (TÜİK) %51 lere ulaşmıştır. Bu sonuçlar, sosyal güvenlik sistemimizi düzlüğe çıkartacağı iddiası ile, 1999 yılında reform adı altında yapılan düzenlemelerin ülkemiz koşulları ile bağdaşmadığı için aksine sonuçlar ortaya koyduğunun kesin kanıtıdır. Kayıt dışının diğer bir boyutu ise düşük ücret beyanıdır. Sendikal örgütlenmenin olmadığı çoğu işyeri gerçek ücretlerin çok altında beyanda bulunarak önemli miktarda prim ve vergi kaybına neden olmaktadır. 9

10 Kayıt dışı istihdamın ve beyanın büyük oranlarda artmasının yanında işsizlik oranının da her yıl artıp 2005 yılı itibariyle eksik istihdam dahil %13,7 ye (TÜİK) ulaşması, nüfus yapımızın genç olmasına karşın sistemin aktüreyal dengesinin bozulmasına ve açıklarının büyümesine neden olmuştur. Hiç kuşkusuz kamuda küçülme çalışmaları nedeniyle kamu görevlilerinin sayılarının azaltılması ve zorla emekli edilmeleri, olumsuz ekonomik gelişmelerin çok sayıda işletmenin kapatılmasına yol açması ve esnafın iş yapamayıp primlerini ödeyememesi sistemin dengelerini daha da bozmuştur. Geriye dönük hizmet kazandıran borçlanma uygulamaları haklıhaksız çoğu kimsenin kısa sürede emekli olmasına olanak sağlamıştır. Özelleştirme uygulamaları çok sayıda sigortalı işçiyi iradesi dışında emekli olmaya zorlamıştır. Sistemde aktif olup prim ödeyen bu kimseler pasif duruma düşüp, sistemden aylık alır duruma geçmişlerdir. Tekel in özelleştirilmesi nedeniyle sadece sigara fabrikasında çalışmakta iken iradesi dışında emekli olmaya zorlanan sigortalıların 2003 yılında kuruma getirdiği ek yük 150 tirilyon lira olarak hesaplanmıştır. Yeterli iş güvencesi sağlanmadığı için işverenlerin emekliliğini hakkeden sigortalıları işten çıkartmaları da emekli sayılarını artıran uygulamalardır. Giderek artan emekli sayısı aktüreyal dengenin bozulmasına ve açıkların büyümesine neden olmuştur. 10

11 Çalışanları emekliliğe zorlayan diğer önemli faktör ise ücret seviyesinin çok düşük olmasıdır. Sosyal Sigortalar kayıtlarına göre çalışanların %77 sine yakını yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır. Çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılan sigortalı işçiler, emekli aylığını garantili bir gelir olarak görmekte, yaşlılık aylığını hakketme koşullarını yerine getirdikleri tarih itibariyle emekli olmaktadırlar yılında 4447 sayılı kanunla emeklilik koşullarının ağırlaştırılmasına rağmen özelleştirme, işten çıkartılma ve düşük ücret uygulamaları sigortalı işçilerin emekli olmaya zorladığından emeklilerin artış hızı düşmemiştir. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALANLAR (TABLO-3) YILLAR GELİR-AYLIK ÖNCEKİ YILA GÖRE ALANLAR ARTIŞ ORANI , , , , , , ,5 KAYNAK: SSK Sistemin finansman yapısının bozulmasına neden olan diğer önemli faktör ise sağlık hizmetlerinin üretimi ve sunumu konusunda alınan yanlış kararlardır. 11

12 Sosyal Sigortalar Kurumunun özellikle 1980 yıllarından itibaren sağlık sektöründe artan talebini karşılayacak yeterlikte sağlık sektöründe yatırım yapması engellenmiş, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetinin satın alınması ön görülmüştür. Nitekim 1980 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunun bakmakla sorumlu olduğu nüfus iken, sağlık sektörüne yaptığı yatırım 991 milyon liradır. Bu rakam 2005 yılına güncellendiğinde 900 tirilyon liraya değere ulaşmaktadır. Bir başka söyleyişle 1980 yılında kapsamdaki 10,5 milyon nüfusa karşılık sağlık sektöründe yaklaşık 900 trilyon lira yatırım yapan kurumun kapsamdaki nüfusu sürekli büyümesine karşılık yatırımları düşürülmüş, sağlık hizmetleri daha pahalı miktarlarda satın alınmıştır. Böylece sağlık giderleri sürekli yükselmiştir. (TABLO-4) (TABLO-5) Piyasadan bu hizmeti satın almakta olan T.C Emekli Sandığı ile Bağ-Kur un ise her yıl sağlık giderleri önemli ölçülerde artmıştır. SSK KAPSAMINDAKİ NÜFUS SAĞLIK YATIRIM HARCAMALARI VE SATIN ALINAN SAĞLIK HİZMETİ ÖDEMELERİ (TABLO-4) SAĞLIK YATIRIM SATIN ALINAN KAPSAMDAKİ YILLAR HARCAMASI SAĞLIK HİZMETİ NÜFUS (MİLYAR TL) ÖDEMESİ (MİLYAR TL) , , , , , , , Sağlık Tesisleri devredildi , KAYNAK: SSK 12

13 SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ SAĞLIK HARCAMALARI (TABLO-5) (MİLYAR TL) KURUMU SSK , , ,0 E.SANDIĞI , , ,5 BAĞ-KUR KAYNAK: SSK, E.SANDIĞI, BAĞ-KUR KAMU KESİMİ (MEMUR+EMEKLİ) KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SAĞLIK HARCAMALARI (2005) (TABLO-6) KİŞİ SAYISI HARCAMA HARCAMA KİŞİ BAŞINA KİŞİ BAŞINA (MİLYAR TL) (BİN $) HARCAMA HARCAMA (TL) ($) SSK Bağ-Kur Dolar Kuru TL. alınmıştır. Kaynak: E.Sandığı Sendikaların karşı çıkışına karşın 2005 Şubat ayı itibariyle daha verimli ve kaliteli hizmet sunup, maliyetleri düşüreceği, hastaların yaşadığı sorunları ortadan kaldıracağı gerekçesi ile Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi alınan hatalı kararların en önemlilerinden biri olmuştur. 13

14 Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri sigortalıların hastanelerde yaşadığı sorunları azaltmadığı gibi hastaların yeni sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Buna karşın, kurumun sağlık giderleri daha da artırmış, sağlık harcamalarında açık vermeyen kurum açık vermeye başlamıştır. Kurumun 2005 yılındaki sağlık giderleri açığı 4,8 katrilyon lirayı aşmıştır (3). Oysa ki kurumun sağlık hizmetlerini ürettiği dönemlerde kişi başına düşen sağlık harcama tutarı iki sosyal güvenlik kurumundan (Bağ-Kur, E.Sandığı) çok düşüktür. (Tablo-6) Özellikle kurumun, ilaç fiyatlarında toplu alım nedeniyle sağladığı indirimden ve ilaç fabrikasının kapatılması ile çok düşük maliyetlerle sağladığı ilaçlardan yoksun kalması, sağlık giderlerinin önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Böylece kurum sağlık giderleri nedeniyle de bütçe transferlerine ihtiyaç duymuştur. Sosyal güvenlik kurumlarının finansman alanında yaşadıkları sorunlara neden olan diğer bir faktör ise, devletin üçüncü taraf olarak sisteme düzenli katkıda bulunmamasıdır. Oysa ki 1990 yılı itibari ile AB ülkelerinin sosyal güvenlikle ilgili kamusal harcamalarının GSYIH içindeki payı, ortalama %21 civarlarındadır. Ülkemizde ise bu oran %5,9 seviyesindedir. Dünya ortalaması ise %14 dür. Devletin sisteme katkısındaki olumsuz tablo bu iken IMF ye verilen taahhütlerde oranın daha da düşürüleceği bildirilmiştir (3) Geniş bilgi için TÜRK-İŞ in Hastanelerinin Devri Raporuna bakınız. 14

15 Çağdaş sosyal yardım ve ödemeler kurumundan yoksun olan ülkemizde, Sosyal Sigortalar Kurumuna bir şekilde bu görevin üstlendirildiği de göz ardı edilmemelidir. Uzun tedaviyi gerektiren hastalıkların %80 inin kurum tarafından tedavi edildiği unutulmamalıdır. Oluşturduğu maliyet de küçümsenmemelidir. b- Kapsam Sistemimizin diğer önemli bir sorunu da tüm nüfusu kapsamamasıdır. Bazı verilere göre nüfusumuzun % 8 veya 10 u sosyal güvenlik kapsamının dışındadır. Aslında kayıt dışı istihdamın işgücünün %51 ine ulaştığı ifade edilen ülkemizde, kapsam dışı nüfusun daha da büyük olacağını söylemek olanaklıdır. Sistemimiz özel sektörde çalışan süreksiz tarım işçileri hariç tüm çalışanları zorunlu sigorta kapsamına almayı öngörmektedir. Buna göre sadece işçilerin, çalışmayanların kapsam dışında kalması söz konusudur. Kaldı ki bu kimselerden geliri olanların isteğe bağlı sigorta yolu ile kapsama girmeleri de olanaklıdır. Mevcut sistemin tüm nüfusu kapsama yapısına sahip olmasına karşın, nüfusun %10 luk kısmının kapsam dışı kalmasının nedeni, işsizlik oranındaki artış, milli gelir dağılımındaki dengesizlik, buna bağlı olarak büyüyen yoksulluk ile sistemin prim oranlarındaki yükseklik ve kayıt dışı istihdamdır. c- Hak ve yükümlülüklerde birliktelik Çalışanların statülerine göre örgütlenmiş üç sosyal güvenlik kuruluşunun sigortalılarına sunduğu sosyal sigorta haklarında önemli ayrılıklar sözkonusudur. 15

16 Ayrıca aynı kazanca sahip, farklı miktarlarda prim ödeyip aynı sürede emekli olan işçiye, memura, esnaf ve sanatkara, çiftçiye farklı yöntemler ile farklı miktarlarda emekli aylığı hesaplanıp bağlanması, sağlık yardımlarından eşit olmayan haklarla yararlanılması, sisteme karşı güvensizliği artırmıştır. Sigortalıların yükümlülük ve haklarının adil ve ölçülü olmayacak şekilde farklı düzenlenmiş olması, çalışanların devlet katkısından eşit olarak yararlanmalarını da önlemiştir. Üç ayrı sosyal güvenlik kurumunun (SSK, Bağ-Kur, E.Sandığı) kendi aralarındaki farklılıktan daha da beteri Sosyal Sigortalar Kurumunun kendi emeklileri arasında yarattığı farklılıktır. Özellikle 1980 yılından itibaren emekli aylığının hesaplanması, artışı konularında yapılan yasal düzenlemeler, intibak ön görmediğinden kendi içinde farklı emekli grupları oluşturmuştur. Hiçbir hukuk kuralına uygun olmayan bu farklılıklar emekli aylıklarının artışında da adil dağılımı önlemektedir. d- Kurumsal Yapı Sosyal güvenlik kurumlarının özerk yapıya sahip olmaması, Genel Kurullarda bağlayıcı kararların alınamaması, kurumları ihtiyaçlarına uygun akıllı yönetimden uzaklaştırmış, siyasi iktidarların istek ve çıkarları doğrultusunda yönetilmesine neden olmuştur. Özellikle yönetim kadrolarına liyakat ilkeleri gözardı edilerek, sadece siyasi tercihlerle atanan, görevin gerektirdiği nitelikten yoksun, beceriksiz yöneticilerin kötü ve siyasi güdümlü kararları, kurum kaynaklarının ısraf edilmesinin bir başka önemli nedenini oluşturmuştur. Kurum kaynakları, ihtiyaca uygun yatırımlar yerine siyasi tercihlere uygun yatırımlara yönlendirilmiştir. 16

17 Etkin kurum kültürünün ve ahlakının oluşmasına imkan vermeyen, kurumu misyon ve vizyonuna uygun yönetemeyen bu nitelikteki yöneticiler yolsuzlukların yaygınlaşmasının da nedeni olmuştur. Özellikle SSK da 1980 li yıllardan itibaren sağlık sektörünün ihtiyacı olan zorunlu yatırımlar yapılmayarak, sağlık hizmetinin giderek artan maliyetler ve miktarlarla dışardan satın alınması, kurum kaynaklarının istismarına yol açmış, yolsuzluk iddialarının yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur. Neşter, Beyaz Gömlek Operasyonları, Özel hastaneler ile yapılan protokoller ve ilaç alımı hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddiaları, hep bu uygulamaların sonuçlarıdır. Öte yandan; Yükümlülüklerini yasal süresinde yerine getiren dürüst işverenler aleyhine haksız rekabet oluşturan prim yada gecikme zamlarının aflarına ilişkin uygulamalar, Düşük kazanç ve eksik prim gün sayısı beyanlarının etkin denetlenememesi, Prim takip ve tahsilatındaki yetersizlikler, Kayıt dışı istihdamla etkin mücadele edilememesi, Sağlık ve sigorta hizmetlerinin sunumundaki yetersizlikler, Sağlıklı veri tabanının oluşturulamaması, Sahte emeklilik gibi kurumun istismar eden uygulamalar ile etkin mücadele edilememesi, 17

18 gibi tüm sorunların temel nedeni kurumun özerk yönetim yapısından yoksun olmasıdır. Sorunların genel değerlendirilmesi yapıldığında ortaya çıkış nedenlerinin kurumların özerk yönetimden yoksun olmasından kaynaklandığı ağırlıklı olarak görülmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumunda 1980 yılına kadar seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu oluşturduğu dönemlerde, kaynakların daha uygun kullanılması bunun somut kanıtıdır. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu oluşturduğu özerkliğin tümü ile ortadan kalktığı 1980 yılından itibaren ise belirtilen sorunların ortaya çıkması ve kaynakların israf edilmesi özerk yönetim yapısının önemini ortaya koymaktadır. 18

19 BÖLÜM-2 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE REFORM ADI ALTINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERİN SİSTEMİN SORUNLARINI ÇÖZÜP- ÇÖZEMEYECEĞİ A- Yasal düzenlemelerin gerekçeleri Sosyal güvenlik sistemimizi yeniden yapılandırma amacı güden Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan Reform Önerileri gerekçelerine dayandırılarak hazırlanmış ve TBMM de kabul edilmiştir. Beyaz kitap olarak adlandırılan Reform Öneri Metninde sosyal güvenlik sistemimizin sorunları özetle şu şekilde açıklanmıştı. Mevcut sosyal güvenlik kurumlarının, sosyal güvenlik sistemlerinin en önemli amacı olan vatandaşlarımızı yoksulluğa karşı koruma amacını etkili bir biçimde ve yeterince yerine getirememeleri; her üç Sosyal Güvenlik Kuruluşu arasında eşitsizlikler ve farklı uygulamaların bulunması, demokrasinin temel unsurları olarak eşitlik ve adalet ilkelerinin zedelenmesi ve bunun sonucu olarak toplumsal dayanışmanın zayıflaması, (4) Tüm nüfusu kapsamaması, Hak ve yükümlülüklerde birliktelik sağlamaması, Devlet bütçesinden karşılanan açıkların (genel bütçeden yapılan transferlerin 2003 yılı GSMH nın %11 ine ulaşması) ülkemizin borçlarını ve faiz oranlarını artırması, hayat pahalılığına, yatırımlarda daralma ve işsizliğe yol açması ve sosyal güvenlik sisteminin mevcut yapısının ülke ekonomisinin geleceğini ve toplumsal barışı tehdit etmesi. Bu gerekçelere dayalı reformun, sonuçları ya da öngörüleri ise şöyle açıklanmıştır: Bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilecek bir reformun sağlayacağı tek ve önemli bir yarar, sistemin uzun vadede mali açıdan sürdürülebilir bir hale getirilmesini sağlamak olmayacaktır. Daha da önemlisi, kurumsal etkinliği artıracak olan böylesi bir reform, ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımıza, eşit koşullarda, hak ettikleri kapsam ve kalitede sosyal koruma olanağı sağlayacaktır (4) (4) Güzel, Ali Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut sorunlara Çözüm mü? Çalışma ve Toplum Dergisi 19

20 B- Yasal düzenlemelerde ön görülen temel ilkeler Her iki yasada öneri metninde öngörülen ilkelere uygun düzenlemeler içermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu yasada, üç sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağ-Kur, E.Sandığı) kaldırılmış yerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı oluşturmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumunun organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık olarak belirlenmiştir. Kurumsal yapı özerk olarak tanımlanmışsa da, Genel Kurula bağlayıcı karar alma yetkisi verilmemiş, Yönetim Kurulu ise atama ile gelen üyelerin çoğunluğu oluşturacağı şekilde yapılandırılmıştır. Genel kurul ve Yönetim Kurulunda çoğunluğun temsil edilmesi ilkesinden vazgeçilmiş, Başkanlığın ana hizmet birimleri dört genel müdürlük, iki daire başkanlığı, danışma birimleri ise bir daire başkanlığı ve iki müşavirlik birimlerinden oluşturulmuştur. Taşra teşkilatı Hizmet Sunum Genel Müdürlüğüne Bağlı Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinden oluşmaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ise, Hizmet akdi ile çalışan işçiler; nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkar ve çiftçiler, kamu görevlileri sigortalı olarak sayılmış, Yevmiyeli olarak bir günlük işlerde çalışan işçiler ile aylık kazançları prime esas aylık kazancın altında olan ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalışan işçiler, esnaf, sanatkar ve çiftçiler zorunlu emeklilik sisteminin dışına çıkartılmıştır. Malüllük ve yaşlılık aylığını hak etme koşulları (özürlü işçiler dahil) ağırlaştırılmış, Aylıkların hesaplanmasına esas kazançların güncellenme şekli değiştirilerek, aylık bağlama oranları da düşürülüp malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının daha düşük hesaplanması ön görülmüştür. Aylık ve gelirlerde alt sınır uygulaması kaldırılmıştır. 20

21 Kamu görevlilerine prime esas kazançlarda üst sınır konmayarak yüksek gelir alan kamu görevlilerinin daha yüksek aylık almaları ön görülmüştür. Aynı statü altında toplanan sigortalılar arasında uzun vade sigorta kolları uygulamalarında farklılıklar düzenlenmiştir. Ortodonti tedavilerinde ve diş protezlerin de yaş sınırlaması öngörülmüştür. Sigortalıların yararlanacakları tedavilerin yönteminin belirlenmesine, verilecek kan ve kan ürünleri ile ilaç, tıbbi malzemelerin ve protezlerin süreleri ile miktarlarının belirlenmesine tarafların dışında oluşturulacak komisyonun karar vermesi kabul edilmiştir. Muayenelerde alınacak katılım paylarının her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerlendirme oranında artırılması ön görülmüştür. C- Yasal düzenlemeler sorunları çözmeyecek Tüm dünyadaki sosyal güvenlik sistemine ilişkin çözüm arayışlarını iki başlıkta toplamak mümkündür. Bunlardan biri mevcut sosyal güvenlik modeline bağlı kalınarak çözüm üretmek diğeri ise yeni model oluşturmaktır. Özellikle Avrupa Birliği ne üye ülkelerin büyük bir bölümü, yürürlükteki sistemlerine bağlı kalarak, reform arayışlarına yönelmişlerdir. Mevcut sistemin tümüyle tasfiye edilerek yeni bir modelin benimsenmesi yönündeki siyasi iktidar girişimleri (Fransa ve Almanya örnekleri), toplumun büyük tepkisine yol açmış ve bu nedenle geri adım atılarak, modelin korunması esası benimsenmiştir. IMF ve Dünya Bankası nın etki çemberindeki, daha çok gelişmekte olan ülkelerde, anılan kuruluşların öngördüğü sosyal güvenlik modeli yürürlüğe konularak, mevcut sosyal güvenlik sistemleri tasfiye edilmektedir. 21

22 Ancak bu modelin uygulandığı ülkelerde başarısızlıkla sonuçlanması ve Avrupa ülkelerinde bu modele gösterilen şiddetli tepkiler üzerine, sosyal güvenliğin tümüyle özelleştirilemeyeceği anlaşılmış ve bu kez, mevcut sosyal güvenlik sistemlerini başka bir biçimde tasfiye etme stratejisi geliştirilmiştir. Bu yeni stratejiye dayalı sosyal güvenlik modeli ise, iki ya da üç ayaklı bir sosyal güvenlik sistemini öngörür. Sistemin ilk ayağını, kapsama alınan herkese asgari (maktu) düzeyde sosyal sigorta yardımı (yaşlılık aylığı, malüllük aylığı, ölüm aylığı) sağlayan kamu sosyal güvenlik rejimi oluşturur. Sistemin ikinci ayağı ise, bireyin sorumluluğu temelinde fon biriktirme esasına dayalı özel emeklilik programları oluşturur. İşte, ülkemizde Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında hazırlanan ve tartışılan Yasa Tasarıları da tümüyle bu modeli yansıtmaktadırlar. IMF nin yeni stand-by anlaşmasının önkoşulu olarak sosyal güvenlik reformunu zorunlu görmesinin nedeni de budur. Mevcut sosyal güvenlik kuruluşları tasfiye edilerek, merkezi bir yönetim altında, herkesin tek bir yasaya bağlı olduğu kamu sosyal güvenlik rejimi, sistemin ilk basamağını oluşturmaktadır. Daha önce uygulamaya konulmuş bulunan Bireysel Tasarruf ve Emeklilik Sistemi ise, öngörülen modelin ikinci basamağını oluşturmaktadır. (5) Prof.Dr.Ali Güzel in yukarıda belirttiği gibi ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını çözerek yeniden yapılandırma amacı güden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu da aynı mantıkla hazırlanmıştır. Yeni oluşturulan sistem, üç sosyal güvenlik kurumunu tek çatı altında toplayıp, tarafları kendi aralarında çatışmaya sokabilecek, hükümetlerin güdümünde yönetilmeye açık olabilecek kurumsal yapı oluştururken, sigortalılar ile işverenlerin yükümlülüklerini ağırlaştırıp, sigortalıların haklarını kısıp asgari yardım öngörmektedir. Nitekim sosyal güvenlik sistemimizin başat sorunlarından birinin kurumun özerk yönetim yapısından yoksun olduğu tartışmasız olarak kabul edilmişken, yeni oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu da özerk yönetim yapısından yoksun olarak kurulmuştur. Her ne kadar kurum mali ve idari açıdan özerk olarak tanımlanmışsa da, Genel Kurulun bağlayıcı karar alma yetkisine sahip olmayışı, Yönetim Kurulunda atama ile gelen üyelerin çoğunluğu oluşturması, Kurum Başkanı, Başkan Yardımcıları ile Genel Müdürlerini siyasi iktidarların ataması kurumun özerk yönetimini tümü ile ortadan kaldırmaktadır (5) Güzel, Ali Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut sorunlara Çözüm mü? Çalışma ve Toplum Dergisi, 2005/4 22

Sistemin koruması altında olmayan kesimi gelir düzeyi çok düşük olan yoksul vatandaşlarımızın oluşturduğu tartışmasızdır.

Sistemin koruması altında olmayan kesimi gelir düzeyi çok düşük olan yoksul vatandaşlarımızın oluşturduğu tartışmasızdır. SOSYAL GÜVENLİKTE YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERİN BİR YILLIK UYGULAMASI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARINI ÇÖZEMEDİĞİ GİBİ, YENİ SORUNLARIN KAYNAĞI OLDUĞUNU GÖSTERDİ. Reform adı altında yapılan yasal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR Tarihsel Gelişim: 1. Osmanlı İmparatorluğu nda: A. Meslek Örgütleri İçinde Yardımlaşma ve Hayır Kuruluşları Loncalar:

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 07/06/2007 26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İşsizlik Sigortası'nın uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2007 tarihine kadar geçen

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek.

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. YENİ DÖNEMDE EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK? Emekli Aylıkları Oransal Olarak Daha Düşük Bağlanacak 5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. Aylıkların

Detaylı

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI İntibak Kanunu Üzerine Değerlendirmeler I- GİRİŞ Uyum anlamına gelen intibak kavramı; sosyal güvenlik sisteminde prim ödeme gün sayısı, yaş ve kazançları aynı olmasına rağmen, aylık hesaplama parametrelerinde

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE ZORUNLU ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTASI MODELİ ÖNERİSİ

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE ZORUNLU ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTASI MODELİ ÖNERİSİ SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE ZORUNLU ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTASI MODELİ ÖNERİSİ Herkese kendi evi en emin sığınak olmalıdır. (Debet sua cuique domus esse perfegium tutissimum. Latince özdeyiş Güçlü olma girişken

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK KONSEPT BELGESİ KONSEPT BELGE (TASLAK) Türkiye 2053 Stratejik Lokomotif Sektörler SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK ANA TEMA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK ALT TEMALAR Sağlık Politikaları Kapasite İnşası Herkes İçin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Konu : SGYDK Toplantısında Gündeme Alınması Önerilen Konular

Konu : SGYDK Toplantısında Gündeme Alınması Önerilen Konular SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞINA ANKARA Konu : SGYDK Toplantısında Gündeme Alınması Önerilen Konular 5502 Sayılı Kanunun

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 17. Madde

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik (SG) kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, ilk kullanan ülke olan ABD, bugün

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9 bin gün prim ödeme ve yaşında emeklilik gibi birçok maddesini, memurlar yönünden iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9 bin gün prim ödeme ve yaşında emeklilik gibi birçok maddesini, memurlar yönünden iptal etti Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9 bin gün prim ödeme ve 58-60 yaşında emeklilik gibi birçok maddesini, memurlar yönünden iptal etti ANKARA - Anayasa Mahkemesi, 1 Ocak 2007'de yürürlüğe

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI Özer DEMİRDİZEN* 63 ÖZ Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalının ölümü halinde kız çocuklarına yasada aranan şartların gerçekleşmesi

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP nin Ekonomi Politikaları Eylül 2012

Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP nin Ekonomi Politikaları Eylül 2012 Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP nin Ekonomi Politikaları Eylül 2012 Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili 1 2003-2012 Bir Başarı Hikayesi Var mı?

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 SİRKÜLER İstanbul, 17.02.2016 Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 Konu: SGK TARAFINDAN 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ Gökhan BEDİR 50 * ÖZ Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 28. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA Ersin UMDU * I-GİRİŞ Ülkemizde Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Umut Oran Basın Açıklaması 30.9.2012. AKP nin Sağlıkta Dönüşüm ü, kara deliğe dönüştü: BÜTÇEDE SOSYAL GÜVENLİK ALARMI!...

Umut Oran Basın Açıklaması 30.9.2012. AKP nin Sağlıkta Dönüşüm ü, kara deliğe dönüştü: BÜTÇEDE SOSYAL GÜVENLİK ALARMI!... Umut Oran Basın Açıklaması.9.22 AKP nin Sağlıkta Dönüşüm ü, kara deliğe dönüştü: BÜTÇEDE SOSYAL GÜVENLİK ALARMI!... Sağlık sistemini piyasalaştırarak yandaş sermayeye para pompalayan AKP nin son yıllarda

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Mustafa CERİT 1 1. GIRIŞ Engelliler 2 için çalışabilecek bir iş bulmak ve bulunan bu işi sürekli olarak elde tutmak

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

EN AZ ÜÇ AYDAN BERİ İŞSİZ OLANLARIN İSDİHDAMIYLA İLGİLİ TEŞVİK UYGULAMASI

EN AZ ÜÇ AYDAN BERİ İŞSİZ OLANLARIN İSDİHDAMIYLA İLGİLİ TEŞVİK UYGULAMASI EN AZ ÜÇ AYDAN BERİ İŞSİZ OLANLARIN İSDİHDAMIYLA İLGİLİ TEŞVİK UYGULAMASI I- GİRİŞ: 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5921 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi.

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi. O R K U N O R K U N duyuru 207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6770 SAYILI KANUNLA 550, 633 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 02 Mart 2011 SİRKÜLER NO: 2011 / 14 Konu: 4447, 4817 ve 4857 sayılı Kanunlarda 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler Torba yasa olarak bilinen, 6111 sayılı Kanunla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER Türkiye İş Bankası A.Ş. Munzam Sandık Vakfı 27 Ekim 2016 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 28.03.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

TÜRK-ĐŞ in Görüş ve Önerileri

TÜRK-ĐŞ in Görüş ve Önerileri TÜRK-ĐŞ Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Đle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkında TÜRK-ĐŞ

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU PROJESİ

TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU PROJESİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 PROJESİ - SEKTÖREL PERSPEKTİF - STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) SOSYAL GÜVENLİK VE SİVİL TOPLUM ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL POLİTİKALAR VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 Ġstanbul, 28 Ekim 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 KONU : 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Net Asgari Ücretin 1.300,- TL nin Altına Düşmesini Önlemeye Yönelik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı