KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ"

Transkript

1 KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Ülkemizde kamu alımlarını düzenleyen ilk kanun Cumhuriyet döneminde çıkarılan gün ve 661 sayılı Müzayede, Münakaşa ve İhalat Kanunu dur. Daha sonraki kanun, 1934 yılından 1983 yılına kadar yürürlükte bulunan 249 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu dur. Kanun da, istisna konusunda esnekliğin olmayışından ve artan taleplere paralel olarak 1983 yılında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ancak, Devlet İhale Kanunu nun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermediği gerekçesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hazırlanmıştır sayılı Kamu İhale Kanunu tarihli Resmi Gazete de yayımlanmış ve tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu ile kamu ihale sistemi Avrupa Birliği (AB) standartlarında yeni baştan tasarlanmıştır. Kanun hazırlanırken Avrupa Birliğinde 24 yılında yürürlüğe girecek iki Direktifin (Yönergenin) genel yapıları göz önünde bulundurularak Direktifler ile uyumlu bir kanun hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu Kanun la, idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları harcamalara ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulama birliğini sağlamak amaçlanmıştır sayılı eski Kanun da bulunmayan bazı yeni kurumsal, kuralsal ve kavramsal yaklaşımlar getirilmiştir. Türk ihale sistemini merkezileştiren bir yapı oluşturmayı hedefleyen 4734 sayılı Kanun, ülkemizde kamu ihale prosedürlerinin uygulanmasında etkinlik ve şeffaflığın sağlanması amacını taşımaktadır sayılı Kamu İhale Kanunu acele ile yasalaşmış bir Kanun değildir. Sadece Dünya Bankası ve Avrupa Birliğinin isteğiyle uyum süreci ile ilgili değil, günümüz koşullarında küresel bir eğilimin sonucu olarak ihtiyaç duyulduğundan dolayı çıkmıştır. Kanun taslağı Mühendis Odaları ve Müteahhitler Birliği gibi sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarında üç yılı aşkın hazırlık aşaması geçirmiştir. Bugün Türkiye de kamu alımları Gayri Safi Milli Hâsıla nın %1 una ulaşmıştır. TOKİ ihaleleri buna dâhil değildir. TOKİ Kanun kapsamında yer almakla beraber, Kanun un 68/c maddesine göre toplu konut projeleri önemli ölçüde İhale Kanunu uygulamalarından istisna edilmiştir. Kamu ihalelerine bu büyüklükte kamu kaynağının tahsis edilmesi, hükümetler için büyük bir öneme sahip olmaları sonucunu doğurmaktadır. 119 EKİM - KASIM - ARALIK 21

2 Kamu İhale Kanunu nun Kapsamı, İstisnalar İle Kanun da Yapılan Değişiklikler ve Yeni Kanun Taslağının Getirdikleri sayılı Kamu İhale Kanunu nun kapsamı, istisnalar ve Kanunda yapılan değişiklikler Kanun, yalnızca mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamakta; kiralama, trampa, mülkiyetin gayri ayni haklarından birinin tesisi, taşıma işleri, taşınmaz mal alımı faaliyetlerini ise kapsamamaktadır. Kanun un kapsamında bulunmayan işlerin ihale usul ve süreçleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre yapılmaya devam edilmektedir. Kamu İhale Kanunu sözleşme aşamasına kadar gerçekleşen işlemleri düzenlemektedir. Sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usuller için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun un temel amaçlarından birisi kamu kaynağı kullanan tüm kuruluşların alımlarının Kanun kapsamına alınmasıdır. Özellikle 2886 sayılı Kanun döneminde kamu kurum ve kuruluşlarının farklı kamu alım düzenlemelerine duyulan tepki, bütün kamu kuruluşlarının tek bir alım Kanunu na dâhil edilmesinde temel gerekçe olmuştur. Kanun yürürlüğe girdikten sonra, özellikle bazı kamu kurumlarının Kanun un kapsamından istisna edilmeleri talepleri ortaya çıkmıştır. Bu açıdan 4734 sayılı Kanun un kapsamını düzenleyen 2 nci maddesi yoğun bir biçimde kapsamdan istisna taleplerine konu olmuştur. Kanun un değişiklik taleplerine konu olan en önemli maddesi ise, Kanun kapsamında olmakla beraber kamu kurum ve kurumlarının faaliyetlerinin bir kısmının 4734 sayılı Kanun dan istisna edilmesine ilişkin 3 üncü maddesidir. Kanunun istisnaları düzenleyen 3 üncü maddesi farklı zamanlarda çıkartılan düzenlemelerle genişletilmiştir. Kapsam maddesi ise Avrupa Birliği standartlarına uygun olmayan bir şekilde daraltılmıştır. İstisnaların çok fazla olduğu her ilerleme raporunda belirtilmesine rağmen, değişikliklerle söz konusu fazlalığın azaltılmasının aksine daha fazla istisna getirilmiştir. Avrupa Birliğinde kamu ihalesi konusu, Avrupa Birliğini oluşturan yasal belgeler, politikalar, yasal çerçeve ve kurumsal yapının tamamı olan Müktesebatın önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Kamu alımlarını etkileyen ve uygulamaya yön veren bir dizi direktiflerle de Avrupa Birliği kamu alımları şekillendirilmektedir. Bu ilkeler, Topluluk düzeyinde kamu ihale direktifleri aracılığıyla uygulanmaktadır. Bu Direktifler; 31 Mart 24 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey in Kamu Yapım İşleri, Kamu Mal Alımları ile Kamu Hizmet Alım İhale Usullerinin Koordinasyonuna İlişkin 24/18/EC sayılı Direktifi, 31 Mart 24 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey in Su,Enerji, Ulaştırma ve Posta Hizmet Sektörlerinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin İhale Usullerinin Koordinasyonuna İlişkin24/17/EC sayılı Direktifidir. Fakat aradan geçen zaman içinde 4734 sayılı Kanun oldukça fazla değiştirilmiş, yapılan değişiklikler 4734 sayılı Kanunu Avrupa Birliği Direktifleri ile neredeyse tamamen uyumsuz hale getirmiştir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu, ilerleme raporlarında bu konuyu sürekli eleştiri konusu yapmıştır. Kanunun tatbikatını görmeden, etki ve tepkilerinin ne olduğuna bakılmadan, hemen değişiklik çalışmaları gündeme getirilmiş ve ilk değişiklik, Kanun henüz yürürlüğe girmeden 4761 sayılı Kanun la başlamıştır. Daha en başta 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun getirdiği bütünlük korunamamış; kapsam maddesi daraltılmış, istisna maddesi de genişletilmiştir sayılı Kanun da yapılan değişikliklerin haricinde, bazı kurum ve kuruluşların kendi kanunları ile 4734 sayılı Kanuna tabi olmayacaklarına yönelik hükümler getirilmiştir. Doğal afetler, milli savunma, güvenlik ve istihbarat gibi konularda istisnalar olmalıdır, ancak bu istisnalar o kadar çoğalmıştır ki, amaçlanan uygulamada birlik ilkesi kaybolmuştur sayılı Kanun un 66. maddesinde; Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir denilmek suretiyle özel düzenlemelerle kapsamın değiştirilmesinin önüne geçilmesi amaçlandığı halde, 4734 sayılı Kanun daki 18 adet değişikliğin haricinde, 37 adet kanunla ayrıca değişiklik yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: 29 yılında İstanbul da yapılacak olan Dünya Bankası ve IMF toplantılarının organizasyon giderleri, Spor müsabakaları müşterek bahis oyunlarının özel kesime verilmesine dair ihale işlemleri (5738 sayılı Kanun), Vakıflar Genel Müdürlüğünün Vakıflar Kanunu çerçevesinde yapacağı danışmanlık türü hizmet alımları (5737 sayılı Kanun), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün oluşturacağı özel hesaptan yapılacak harcamalar ( 5764 sayılı Kanun), Türkiye Yatırım Destek Ajansının söz konusu Kanun dan muaf tutulması (5523 sayılı Kanun), İstanbul 21 Kültür Başkenti Ajansının söz konusu Kanun dan muaf tutulması ( 576 sayılı Kanun), TÜRKSAT A.Ş nin söz konusu Kanun dan muaf tutulması ( 5189 sayılı Kanun), Sağlık Tesislerinin kiralama karşılığı yaptırılması ( 5396 sayılı Kanun). 12 EKİM - KASIM - ARALIK 21

3 Yaşar ATEŞ Kamu İhale Kanunu nda yapılan değişikliklerin gerekçeleri ise, Söz konusu Kanundaki bazı düzenlemelerin başta Avrupa Birliği Direktifleri olmak üzere uluslararası standartlarla uyum içinde olmaması, Bazı maddelerin uygulanmasının idareler açısından fiilen imkânsız olması, bazı maddeler arasındaki çelişki ve tutarsızlıkların suiistimale açık olduğunun gözlenmesi, bunun karşısında kamu ihalelerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini teminen idarelerin bu konudaki yakınmaları, Uygulamanın izlenmesi sonucu uygulamada bazı esneklikler getirme gereği, şeklinde ifade edilmiştir. Yapılan değişikliklerin ikisi çok geniş kapsamlıdır. 23 yılında yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun la, 7 maddelik Kamu İhale Kanunu nun 52 maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan diğer kapsamlı değişiklik ise 29 yılının Ocak ayında 5812 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiş ve 31 maddeye müdahale edilmiş, ihalelerle ilgili şikâyet süreci zorlaştırılmıştır. Kanun bütün kurumları kapsama amacıyla çıkmış ancak bazı kurumların ve işlerin kanuna tabi olmaması gerektiği de Kanunda yer almıştır sayılı Kamu ihale Kanunu nda istisnalar, yani kamu ihale kanununun uygulanmayacağı kurumlar ve işler, İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesinde sayılmıştır. Avrupa Birliği müktesebatında 24/18/EC sayılı Direktiften istisna tutulan alımlar bellidir. Bunlar; savunma alımları, su, enerji, ulaştırma ve posta hizmetleri alanındaki alımlar, uluslararası anlaşmalara dayalı alımlar, imtiyazlar, AR-GE alımları ve Direktif in 16 ncı maddesinde sayılan diğer birkaç alım türüdür. Direktif ile çizilen çerçeve ile karşılaştırıldığında Kamu İhale Kanunu nun istisnalar maddesi, oldukça uzundur. Kamu İhale Kanunu ilk yürürlüğe girdiğinde istisnalar maddesi 6 bent halinde düzenlenmişken, bu Kanunun 8 yıllık uygulaması sonucunda bu istisnalar daha sonra 16 bende çıkmıştır. Ayrıca, Kanun da var olan ilk 6 bende ilişkin olarak da 6 değişiklik yapılmıştır. Ve bu 6 değişiklikte iki bent 2 kere değişikliğe uğramıştır. Oysa Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde kamu alımları başlığı için koyulan açılış kriterlerinden birinin, ihale mevzuatının kapsamı ve istisnalar olduğu unutulmamalıdır. İstisna hükümlerine tabi olma denetimi ortadan kaldırmamaktadır. Ancak daha esnek usullere tabii olmalarından dolayı denetimin etkinliğinin azaltılması söz konusudur. Ancak şu unutulmamalıdır ki, denetimsizlik bir kamu kurumu için en büyük eksiklik ve sorundur. 2.İstisnaların, 29 Yılı Kamu Alımı İstatistiklerindeki Durumu Kamu İhale Kurumunun, 29 yılı kamu alımları verilerinin değerlendirildiği 29 Yılı Kamu Alımı İstatistikleri ne göre; Kamu kurumlarının, ihale bilgisini gönderdiği ihalenin si (% 75 i) Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre, sı (% 25 i) ise istisna kapsamında yapılmıştır. İhale sözleşme bilgilerine göre, 29 yılında 53.4 milyar TL si (% 87 si) ihale usullerine göre, 8 milyar TL si (% 13 ü) istisna kapsamında olmak üzere 61.4 milyar TL kamu alımı yapılmıştır. İstisna kapsamında yapılan adet (8 milyar TL) ihalenin ise adedini (5.8 milyar TL) mal alımı, 518 adedini (1.7 milyar TL) hizmet alımı, 26 adedini (497 milyon TL) yapım işleri oluşturmuştur. Kamunun istisna kapsamında gerçekleştirilen 8 milyar TL alımının; yüzde 52 si (4.1 milyar TL) 3/g maddesi kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) ticari ve sınai faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptıkları mal ve hizmet alımları, yüzde 37 sini (3 milyar TL) 3/b maddesi kapsamında savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik alımlar oluşturmuştur. 2.1.İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Kamu Alımlarının İlgili Kanun Maddesine Göre Sınıflandırılması İstisna kapsamında yapılan kamu alımlarının tutar bazında % ini, 4734 sayılı Kanun un 3/g maddesi kapsamında yapılan alımlar oluşturmaktadır. Bunu % oranı ile ilgili Kanunun 3/b maddesi ile yapılan alımlar izlemektedir. İstisna kapsamında gerçekleştirilen yaklaşık 8 milyar TL lik kamu alımının % ü mal alımı için, % si hizmet alımı için ve % 6.25 i ise yapım işleri için harcanmıştır. İstisna kapsamında gerçekleştirilen mal alımlarının adet olarak % i ve hizmet alımlarının % u İstisna Maddesi Madde 3/a Madde 3/b Madde 3/c Madde 3/d Madde 3/e Madde 3/f Madde 3/g Madde 3/i Madde 3/j Madde 3K-5583 Madde 3K-5737 Madde 3/L 4964 s.k.g1.md. Kamu Alım Tutarı (1 TL) 29 % ,64 37,24 1,4,2,64 1,9 51,98 4,99,1,3,63,1,87 TOPLAM , 121 EKİM - KASIM - ARALIK 21

4 Kamu İhale Kanunu nun Kapsamı, İstisnalar İle Kanun da Yapılan Değişiklikler ve Yeni Kanun Taslağının Getirdikleri ilgili Kanunun 3/g maddesine göre gerçekleştirilirken, istisna kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerinin % 69.9 ı, ilgili Kanunun 3/i maddesine göre gerçekleştirilmiştir. İstisna kapsamında yapılan kamu alımlarının adet olarak % 9,7 i, tutar olarak da % 51,98 i 3/g yolu ile yapılırken, toplam kamu alımları içinde 3/g yolu ile yapılan alımların payı adet olarak % 22,6, tutar olarak ise % 6,2 dir. 2.2.İstisna Kapsamında Yürütülen Kamu Alımlarının Bütçe Türlerine Göre Sınıflandırılması Bütçe Türü Kamu Alımları Sayısı Kamu Alımları Tutarı İstisna kapsamındaki kamu alımlarının adet olarak % 78,7 si, tutar olarak ise % 4.98 i KİT ler tarafından gerçekleştirilmiştir. Düzenlemeyle, eleştirilere konu olan istisnalar önemli ölçüde daraltılmaktadır. Çünkü eşik değer sistemine geçildiğinden ve bu kapsamdaki alımların çoğu eşik değerin altında kalacağından istisnalara çok ihtiyaç kalmamaktadır. Yasa kapsamı dışında alım yapılmasını öngören istisnalar; savunma, güvenlik, istihbarat, acil durum, araştırma geliştirme, TRT nin program alımları, çerçeve anlaşmaya istinaden yapılacak alımlar ve istihdam sözleşmeleri gibi zorunlu alanlarla sınırlandırılmaktadır. Ancak yine de, taslağa göre Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılan bazı alanlara tanınan istisnalar, 214 yılı sonuna kadar devam etmektedir. Bazı alımların da, Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinden altı ay öncesine kadar, 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tabi olmaması öngörülmektedir. Diğer kanunların, istisna ve muafiyet tanıyan hükümlerinin bu Kanun la (Kanun taslağı) uygulanmayacağı belirtilmiştir. Bütçe Türü Genel Bütçe Özel Bütçe Düzenleme Denetleme Kuruluş Bütçesi İl Özel İdare Bütçesi Belediyeler KİT ler Mahalli İdareler Birlik Bütçesi Sosyal Güvenlik Kuruluşları Bütçesi Kamu Alımları Sayısı Adet % 1 TL % 7 3,1,5 11,1 78,7,4 Kamu Alımları Tutarı ,25 4,12 9,47 4,98,91 TOPLAM Kamu İhale Kanununda Değişiklik Öngören Son Kanun Tasarısında Kapsam Ve İstisnaların Durumu Ve Tasarı İle Getirilen Diğer Yenilikler Düzenlemeyle, Kanunun Avrupa Birliği direktiflerine uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Düzenlemenin Kapsam maddesinde, Kanun kapsamında olacak idareler; Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, Kamu hukukuna tabi kuruluşlar, Yukarıda sayılanların birlikte ya da ayrı ayrı oluşturdukları birlikler, Olarak sayılmış, Kanun kapsamındaki kuruluşlar ise; enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kamu teşebbüsleri ile bu sektörlerde faaliyet gösteren özel veya münhasır hak sahibi gerçek veya tüzel kişiler olduğu belirtilmiştir. Ancak bu kuruluşların hangi alımlarının Kanun kapsamında bulunduğu da sayılmak suretiyle ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Mevcut Kanun ile yeni hazırlanan kanun taslağı arasındaki temel fark eşik değere kavramı çerçevesinde meydana gelmiştir. Taslakta eşik değer esas alınarak, bu değerin üzerindeki ihaleler bire bir Avrupa Birliği Direktiflerine uyumlu hale getirilmiş, eşik değer in altında kalan ihaleler mevcut durumdan daha esnek bir yapıya kavuşturulmuştur. Avrupa Birliği tarafından her ilerleme raporunda ve müzakerelerde yüksekliği eleştiri konusu yapılan eşik değerler Avrupa Birliğine paralel olarak yeniden EURO üzerinden belirlenmiştir. 24/17/ AT ve 24/18/AT sayılı Avrupa Birliği Direktifleriyle belirlenen eşik değerlerin, Kurum (KİK) tarafından güncellenerek yeniden tespit edileceği belirtilmiştir. 24/18/ EC sayılı Avrupa Birliği Direktifinde eşik değerlerin 2 yılda bir yenilenmesi öngörülmektedir. Taslakta, uygulanacak ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü, ilanlı pazarlık usulü, ilansız pazarlık usulü ve rekabetçi müzakere usulü olarak belirtilmiştir. Taslak, rekabete en uygun alım yöntemi olarak tanımlanan açık ihale yöntemini sınırlı biçimde uygulanır hale getirmektedir, buna karşılık idarelerin açık ihale yapmadan gerçekleştireceği işlerin kapsamını bir hayli genişletmektedir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde bu ihale 122 EKİM - KASIM - ARALIK 21

5 Yaşar ATEŞ usullerinden biri uygulanacak; ancak idarelerin yaklaşık maliyeti elli bin TL yi aşmayan mal veya hizmet alımı ile yapım işleri ile, yaklaşık maliyeti elli bin ile yüz bin TL arasında olan mamul mal veya hizmet alımları ile elli bin TL ile bir milyon TL arasında olan yapım işleri, temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar ile genel çerçevesi Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek kuruluşların mal ve hizmet alımları ilan yapılmaksızın pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilecektir. Kurumlara yaklaşık maliyeti belli olmayan iş için dahi pazarlıkla alım yapma imkânı da sağlamaktadır. Doğrudan temin usulü kaldırılarak yerine getirilecek olan ilansız pazarlık yönteminde; mal veya hizmet alımında idarelere geniş yetkiler tanınmakta ve esneklikler getirilmektedir. İlansız pazarlıkta maddede sayılan hallerde yaklaşık maliyet tutarına bakılmaksızın gerekçesi belirtilmek suretiyle ilan verilmeksizin ihale yapılabilecektir. Rekabetçi müzakere usulü adı altında yeni bir ihale usulü getirilmektedir. Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlar hariç, işin karmaşık nitelikte olması nedeniyle hukuki ve mali özelliklerinin veya teknik şartnamede yer alacak hususların yeterince açık olarak belirlenemediği hallerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlara göre belirlendiği durumlarda rekabetçi ihale usulü ile ihale yapılabilecektir. Yeterliliği tespit edilenler arasından seçilecek adaylar ile müzakere yapılacağı hususu, ilan edilmek suretiyle duyurulacak, yeterli bulunanlar müzakereye davet edilecek, davet edilenler ile ihale konusu işin teknik detayları, gerçekleştirme yöntemleri ile mali veya hukuki yönleri gibi hususlarda müzakere yürütülecek, gerekirse karşılaştırmalar yapılacak ve ilan veya ihtiyaç tarifinde yer alan esaslara göre teklifler değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespit edilerek ihale karara bağlanacaktır. İhale dokümanında, işin özelliğine göre müzakereye katılan adaylara belli bir bedel ödenmesi de öngörülebilecektir. Rekabetçi müzakere usulü, kamu sektörünü rahatlatmak ve idarelere daha fazla esneklik sağlamak amacıyla getirilmektedir. Özellikle karmaşık ihaleler söz konusu olduğunda, idareler tarafından açık ihale usulü ya da belirli istekliler arasında ihale usulünün ihalenin sonuçlandırılmasına imkân vermeyeceğinin değerlendirildiği hallerde, idarelerin rekabetçi müzakere usulünü kullanmasına olanak sağlamaktadır. Rekabetçi müzakere usulü pazarlık usulü ile belirli istekliler arasında ihale usulünün arasında bir yerdedir. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihale en düşük teklif sahibi üzerinde değil de bir dizi fiyat dışı unsur dâhil edilerek belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılmaktadır. Bu unsurlar kalite, estetik, işlevsel ve çevresel özellikler, işletme masrafları, maliyet etkinliği, satış sonrası hizmet ve teknik yardım, teslimat tarihi ve teslimat süresi ya da işin tamamlanma süresi olabilir. Rekabetçi müzakere yönteminde idare önce, ihtiyaçlarını saptamak ve saptanan ihtiyaçların fiyat dışı unsurlarını ve teknik yönlerini tartışmak üzere isteklileri davet edilmektedir. Bu aşamada isteklilere eşit muamelede bulunulacak ve gizlilik ilkesine riayet edilecektir. İhale konusu İhtiyacın teknik detaylarına ilişkin uygun çözüm önerisini getiren istekli ile idare arasında müzakere aşamasından sonra fiyat görüşmelerine geçilmektedir. Fiyat görüşmelerinin hiçbir aşamasında tekrardan işin teknik detayları müzakere edilemeyecektir. İhaleye gireceklere, müteahhitlerdeki karne sistemini hatırlatan yeterlilik sertifikası verilmesini öngörülmektedir. Sertifika tedarikçi, hizmet sunucu ve yapım müteahhidinin yeterliliğinin tespitine ilişkin olarak verilen yazılı belge anlamına gelecek. Avrupa Birliğindeki mevcut direktiflerde, yemek, güvenlik, organizasyon gibi bazı hizmet alımları esnek bir yapıya sahiptir. Ama ülkemizde örneğin, yemek hizmeti işinin yaklaşık maliyeti belli bir tutarın üzerinde ise açık ihale usulüyle ihaleye çıkılmak zorundadır. Ancak, fiyatın ötesinde kalitenin öne çıktığı bu gibi alanlarda, açık ihale ile başarılı sonuç zordur. Çünkü genellikle en ucuz teklifi verene ihaleyi vermek gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır, Avrupa Birliği direktifleri, bu anlamda bir takım ihalelerin sadece o alanda faaliyet gösteren kişilere davetle yapılmasına izin vermektedir. Yeni kanun taslağında bu doğrultuda düzenlemeler yer almaktadır. Avrupa Birliğinde, kamu ihalelerinde değerlendirme kritiği olarak işin kalitesi, fiyatı, teknik üstünlüğü, fonksiyonu ele alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenmektedir. Yemek, güvenlik, organizasyon gibi bazı hizmet alımları esnek bir yapıya sahiptir. Türkiye de ise fiyat unsuru en ön plana çıkmakta ve değerlendirmede hemen hemen tek kriter gibidir. Yani en düşük fiyatı veren kalitesine bakılmadan ihaleyi kazanabilmektedir. Ülkemizde örneğin, yemek hizmeti işinin yaklaşık maliyeti belli bir tutarın üzerinde ise açık ihale usulüyle ihaleye çıkılmak zorundadır. Ancak, kalitenin öne çıktığı bu gibi alanlarda, açık ihale ile başarılı sonuç zordur. Avrupa Birliği Direktifleri, bu anlamda bir takım ihalelerin sadece o alanda faaliyet gösteren kişilere davetle yapılmasına izin vermektedir. Yeni Kanun taslağında bu doğrultuda düzenlemeler yer almaktadır. Türkiye Avrupa Birliğine sunduğu ulusal program kapsamında hangi mevzuatın ne zaman hayata geçirileceği konusunda taahhütte bulunmuş olup bu takvime göre Avrupa Birliğine tam uyumlu Kamu İhale Kanununun, 21 yılı sonuna kadar çıkarılması gerekmektedir. 123 EKİM - KASIM - ARALIK 21

6 Kamu İhale Kanunu nun Kapsamı, İstisnalar İle Kanun da Yapılan Değişiklikler ve Yeni Kanun Taslağının Getirdikleri SONUÇ 23 yılında yürürlüğe giren ve aradan geçen 8 yıl gibi bir sürede doğrudan 18, dolaylı olarak da 37 kanun değişikliği ile toplam 55 yasal düzenleme yolu ile takibi yapılamayacak kadar birçok ekleme ve değişiklik yapılarak, müdahalede bulunulan Kamu İhale Kanunu nun sistematiği bozulmuştur. Kamu İhale Kanununda değişiklik yapan tasarının yasalaşması halinde bu sistematik daha da bozulacaktır. Zira tasarı ile Kanunun 11 maddesi tamamen değiştirilmekte, 2 maddesi tamamen kaldırılmakta, 15 maddesi kısmi olarak değiştirilmekte veya eklemeler yapılmakta, 3 adet de yeni geçici madde eklenmektedir, bunlar çok kapsamlı ve önemli değişikliklerdir. Bu durumda, aksaklıkların sona ereceği etkin ve açık bir kamu ihale sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak sistematiği bozulan Kamu İhale Kanunu nun yeniden yazılması daha uygun olacaktır. 28 yılında kamu alımları politikasından sorumlu koordinatör kurum olarak görevlendirilen Maliye Bakanlığı ve tabii ki Kamu İhale Kurumu bu tespiti görmezden gelmemeli ve mutlaka dikkate almalıdır. Yeni kanun taslağında getirilen istisnalar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalı, muğlâk ifadeler içermemelidir. Kanunun etkinliği açısından, 214 yılı sonuna kadar devam etmesi öngörülen istisnalardan ve yine Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinden altı ay öncesine kadar devam etmesi öngörülen bazı alımların, 4734 sayılı Kanuna tabi olmaması düzenlemesinden vazgeçilmelidir. YARARLANILAN KAYNAKLAR - Avrupa Birliği 29 yılı Türkiye İlerleme Raporu. - Kamu İhale Kanununda ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı. - Kamu İhale Kurumu Kamu Alımları İzleme Raporu 29, Ankara Şubat Yılmaz, Muzaffer Asım, Kanunlar İstisnalar ve Kamu İhale Kanunu Uygulaması, 7 Nisan 29. stratejikboyut.com. - TEPAV, Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikler ve AB ye Uyum /Değerlendirme Notu/ Şubat sayılı Kamu İhale Kanunu Mart 24 tarih ve 24/17/AT ve 24/18/AT sayılı Avrupa Birliği Direktifleri. 124 EKİM - KASIM - ARALIK 21

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2015 Dönem 01.01.2015-30.06.2015 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-30.06.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2014 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

KAMU İHALE SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

KAMU İHALE SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KAMU İHALE SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 DERSİN İÇERİĞİ İhale Usulleri İhale Uygulamaları İş Alma Usulleri Teklif Verme Teklif Hazırlama Sürecinin Planlaması Teklif Hazırlama

Detaylı

Değişiklik Eski Yeni

Değişiklik Eski Yeni HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SAYFA GİRİŞ... 3 1. 4734 Sayılı Kanun Kapsamında İzlenebilen Kamu Alımları... 5 2. Alımların/İşlerin Türlerine Göre Sınıflandırılması... 6 2.1. İhale Usullerine Göre (Açık Belli İstekliler

Detaylı

KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Turgay ÇOŞGUN 1 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 34850 Avcılar/İSTANBUL costur@istanbul.edu.tr

Detaylı

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması)

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) Ecz.Hüseyin Başyiğit 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Dalaman, 2016 1 Hastaneler için ilaç tedarik zinciri Planlama

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2012 Dönem 01.01.2012-30.06.2012 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2012 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 05. 0007.1.01 Kamu Đhale

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2012 Dönem 01.01.2012-31.03.2012 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 2012 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2013 Dönem 01.01.2013-30.06.2013 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2013 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU. 2009 Dönem 01.01.2009-30.06.2009

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU. 2009 Dönem 01.01.2009-30.06.2009 KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2009 Dönem 01.01.2009-30.06.2009 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2009 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Türkiye 2013 İlerleme Raporu

Türkiye 2013 İlerleme Raporu Türkiye 2013 İlerleme Raporu Fasıl 5: Kamu Alımları Üzerine Bir Değerlendirme Ergun UNUTMAZ 28 Kasım 2013 GİRİŞ 1 Avrupa Birliği (AB) için stratejik bir ortak olan ve adaylık süreci devam eden Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 SİRKÜLER İstanbul, 10.04.2012 Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 Konu: YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER İLE SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN EK 7 İNCİ MADDESİNE GÖRE YÜKSEK PLANLAMA

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2016/98 Tarih: 28.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SEKTÖREL ALIMLAR: MÜNHASIR HAKLARDAN SERBESTLEġMEYE 2004/17 SAYILI DĠREKTĠFTE TANINAN ESNEKLĠĞĠN MANTIĞI

SEKTÖREL ALIMLAR: MÜNHASIR HAKLARDAN SERBESTLEġMEYE 2004/17 SAYILI DĠREKTĠFTE TANINAN ESNEKLĠĞĠN MANTIĞI A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU VI. IPA BÖLGESEL KAMU ALIMLARI KONFERANSI SEKTÖREL ALIMLAR: MÜNHASIR HAKLARDAN SERBESTLEġMEYE 2004/17 SAYILI DĠREKTĠFTE

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak

AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak Dosya 5 Eylül 2016 Kamu Alımları AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak İÇİNDEKİLER Mevcut eşik değerler Mali eşik değerler ne zaman belirlenir? Mali eşik değerlerin hesaplanmasında hangil ilkeler uygulanır?

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu

Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu Abdullah KORKMAZ Daire Başkanı abdullahkorkmaz@kik.gov.tr Ankara, 3 Eylül 2012 Uluslararası İlişkiler ve AB ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 1. Türkiye

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

RESMİ GAZETE SAYISI: 25021 RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.02.2003. Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/4)

RESMİ GAZETE SAYISI: 25021 RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.02.2003. Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/4) RESMİ GAZETE SAYISI: 25021 RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.02.2003 Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından Kurumumuza aktarılan

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR.

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. I- GĠRĠġ 4734 1 sayılı Kamu İhale Kanunu nda 4964 2 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, daha önce ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin usulü ihale

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet

Detaylı

Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı 2016 ANKARA

Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı 2016 ANKARA Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı 2016 ANKARA SİP Mevzuat Süreci 663 sayılı KHK; 13 üncü Maddenin 1 inci fıkrasının (f)

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 24.06.2015 Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 Konu: TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ NDE (SIRA NO:1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde(1)- (1)Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Doğrudan Temin Nedir. Kaynak: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22

Doğrudan Temin Nedir. Kaynak: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22 Doğrudan Temin Nedir Kaynak: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22 Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (1) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr.

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr. ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ve Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali - Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci

Detaylı

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ 2016 Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan DUMAN I ğ d ı r Ü n i v e r s i

Detaylı

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-30.09.2005 )

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-30.09.2005 ) BAŞLIK DÖNEM ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-30.09.2005 ) HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Samet DURAKOĞLU İstatistikçi Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA YILDIZ TTO UYGULAMALARI İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER I. Ar-Ge Reform Paketi II. Üretim

Detaylı

AB Kamu Alımları Direktifleri Reformu: Daha fazla esnekliğe doğru

AB Kamu Alımları Direktifleri Reformu: Daha fazla esnekliğe doğru AB Kamu Alımları Direktifleri Reformu: Daha fazla esnekliğe doğru Komisyon un Kamu Alımları Direktiflerine ilişkin Teklifleri (2004/18 ve 2004/17 sayılı Direktiflerin yerine) 20 Aralık 2011 Jari Kallio

Detaylı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı BÜLTEN NO:102 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine, istihdama etkisi doğrultusunda,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SPOR TOTO TEŞKİİLAT BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2011 Dönem 01.01.2011-30.06.2011 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2011 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumundan: Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2016 Sayı : 29903 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

T.C.... ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

T.C.... ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI T.C.... ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI "İDARENİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİNİN İNCELENMESİ" YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman:

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Türkiye de Kamu Alımlarının. Genel Çerçevesi: Düzenlemeler, Aktörler ve Eğilimler. Dr. Bülent BÜBER. Aralık

Türkiye de Kamu Alımlarının. Genel Çerçevesi: Düzenlemeler, Aktörler ve Eğilimler. Dr. Bülent BÜBER. Aralık Türkiye de Kamu Alımlarının Genel Çerçevesi: Düzenlemeler, Aktörler ve Eğilimler Dr. Bülent BÜBER Aralık 2014 1 Kamu örgütlerinin alımları, günümüz dünyasında ulusal ve küresel pazarın önemli bir parçasıdır.

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

KOBİ lerin Kamu Alım İhalelerine Katılımının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar. Dr. Bülent BÜBER Kamu İhale Kurumu

KOBİ lerin Kamu Alım İhalelerine Katılımının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar. Dr. Bülent BÜBER Kamu İhale Kurumu KOBİ lerin Kamu Alım İhalelerine Katılımının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Dr. Bülent BÜBER Kamu İhale Kurumu 1 Sununun Amacı Bu sunumun amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelere

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr.

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr. ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ve Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali - Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci

Detaylı

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 26/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/152 6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı

Detaylı