Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak / Ýstanbul

3 Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN : Genel Baský : Ocak 2010, 750 Adet Yayýmlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Ýletiþim :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi 19 Mayýs Mh. Samanyolu Sk. No: 106 D:2 Onur Apt. Þiþli / Ýstanbul Tel: (3 hat), Faks: e-posta: Baský : Ezgi Matbaacýlýk, Sanayi Cad. Altay Sok. No:10 Çobançeþme/Ýstanbul Kaynak gösterilerek yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda, yayýmcýnýn yazýlý izni olmadan hiçbir yolla çoðaltýlamaz.

4 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ -PANEL- ÝÞ GÜVENLÝÐÝ ve ÝÞÇÝ SAÐLIÐI Yrd. Doç. Dr. M. TEVFÝK ÖZLÜDEMÝR (HKMO Ýstanbul Þube Yönetim Kurulu Baþkaný)- Deðerli katýlýmcýlar, odalarýmýzýn deðerli üyeleri, deðerli meslektaþlarým, sevgili öðrenci kardeþlerim; Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý baþlýklý panelimize hoþ geldiniz. Sizleri, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu adýna sevgi ve saygýyla selamlýyorum. 27 Eylül 2007 tarihi bizim açýmýzdan acý bir gün olmuþtur. Þubemizde yaptýðý özverili çalýþmalarla örgütlülüðümüzü güçlendiren, yaþamý önemseyen ve yaptýðý her iþi ciddiye alan deðerli arkadaþýmýz, yoldaþýmýz Gülseren Yurttaþ ý, çalýþtýðý þantiyede yaþadýðý, adýna iþ kazasý denilen olay nedeniyle kaybettik. Neredeyse tamamý yeterli iþ güvenliði önleminin alýnmamasýndan kaynaklanan, binlerce ölüme ve yaralanmaya neden olan kazalardan biri, bu kez bir deðerimizi aramýzdan aldý. Yaþadýðýmýz bu olay, harita ve kadastro mühendisliði özelinde, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý baþlýðýnda gereken donanýma, bilgi ve birikime sahip olmadýðýmýz gerçeðiyle yüzleþmemize neden oldu. Ayrýca, yeterince bilgi sahibi olmadýðýmýz bu konunun, üniversitelerimizin eðitim programlarýnda da yer almadýðýnýn farkýna vardýk. Bu gerçeklikten hareketle, çalýþma dönemimizin baþlangýcýnda hazýrladýðýmýz Çalýþma Programý hedeflerimiz arasýnda, iþ saðlýðý ve iþçi saðlýðý baþlýklarýnda, üyelerimizin bilincini arttýrmaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi hedefi de yer alýyordu. Bu etkinliðimiz, bu konuda atacaðýmýz bir ilk adým olacak. Özelde meslektaþlarýmýzýn, genelde ise tüm çalýþanlarýn iþ hukuku çerçevesinde yasal haklarýný kavramalarý, iþ güvenliði konusunda iþyerlerinde ne tür önlemler alýnmasý gerektiði konusunda bilinçlenmelerini saðlamak için çalýþmalarýmýz devam edecek. Yürüteceðimiz bu çalýþma, elbette salt bize özgü bir çalýþma olmayacak; bu alanda çalýþma yürüten emek örgütlerinin, demokratik mesleki kitle örgütlerinin kolektif çalýþmasýnýn bir parçasý konumunda olacak. Ýþ güvenliði önlemlerinin kaðýt üzerinde kalmasý, sermayenin bir tercihidir. Çabalarýmýzý, bu tercihe karþý, ücretli çalýþanlarýn hak elde etme mücadelesinin bir parçasý olarak görüyoruz. Bu etkinliðimiz, Þubemizde özverili bir çalýþma yürüten Ýnþaat Sektöründe Mesleki Standartlarýn Geliþtirilmesi Çalýþma Grubumuzun örgütleyiciliðinde gerçekleþtiriliyor. Kendilerine, Yönetim Kurulumuz adýna içtenlikle teþekkür ediyorum. Etkinliðimize yürütücü ve konuþmacý olarak katýlan, deðerli birikimlerini bizlerle paylaþan ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi Öðretim Görevlisi Dr. Emre Gürcanlý ya, DÝSK Birleþik Metal-Ýþ Sendikasýndan Tevfik Güneþ e, ÝTÜ Ýþletme Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kadriye Bakýrcý ya ve Ýstanbul Tabip Odasýndan Dr. Celal Mestcioðlu na içten teþekkürlerimizi sunuyoruz. Ýstanbul Barosuna, dayanýþma kültürümüzün ve geleneðimizin bir parçasý olarak, bu salonu etkinliðimizde kullanma olanaðý saðladýðý için çok teþekkür ediyoruz. Son olarak, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konusunu bilince taþýmak adýna düzenlediðimiz etkinliðe katýlan tüm konuklarýmýza, kolektif çabamýza katký koyacaklarýna olan inancýmýzla, Yönetim Kurulumuz adýna sevgi ve saygýlarýmýzý sunuyorum. Bir de hatýrlatma yapmak istiyorum. Mekânýn giriþinde Þubemizin bültenleri var, son iki sayýmýz var. Her bültenimizin bir temasý var, bültenimizde dosya konusu olarak ele aldýðýmýz bir baþlýk var. Bir sonraki bültenimizin dosya konusunu iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konusu oluþturacak. Bunu da burada sizlerle paylaþmýþ olayým. Sizlerin de katkýlarýný önemsediðimizi, katký vermenizi beklediðimizi de burada belirtmek istiyorum. Sözü, Panel Yöneticimiz Emre Gürcanlý ya býrakýyorum. Teþekkür ediyorum. (Alkýþlar) Dr. EMRE GÜRCANLI (Panel Yöneticisi)- Hoþ geldiniz arkadaþlar. 3

5 Ben, kýsa bir giriþ yapmak istiyorum. Özellikle inþaat sektöründe iþ kazalarý ve bunun bilançosu nedir, Türkiye'nin durumu nedir, bu konuda çok kýsa bilgiler vermeye çalýþacaðým. Sonrasýnda Kadriye hocama söz vereceðim. Kadriye hocam, yasal yükümlülükler nelerdir; gerek iþçilerin, gerek iþverenlerin, gerekse de teknik personelin yasal yükümlülükleri nelerdir, bunlardan bahsedecek. Daha sonra sözü Sayýn Dr. Celal Mestcioðlu na vereceðim. Sayýn Mestcioðlu, iþçi saðlýðý açýsýndan olaya bakmaya çalýþacak ve iþyeri hekimliði açýsýndan durum nedir, hangi noktadayýz, o açýdan kendi birikimlerini yansýtmaya çalýþacak. Son sözü de Sayýn Tevfik Güneþ e vermek istiyorum. Sayýn Güneþ, son dönemde sürekli tartýþýlan Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yasa Tasarýsý ve kurulmaya çalýþýlan iþ saðlýðý ve güvenliði sistemi, yasal süreçte son durum nedir, ne gibi tartýþmalar yaþanýyor, nasýl bir sistem kurulmaya çalýþýlýyor ve olmasý gereken nedir, bu konularda bize birikimlerini aktarmaya çalýþacak. 15 er dakika konuþma süremiz olacak, sonrasýnda da soru ve cevaplarla panelimize devam edeceðiz. ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi bünyesinde yaptýðýmýz çalýþmalar ve sahada yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda, inþaat sektörüyle ilgili çok ayrýntýlý istatistiksel bilgilere sahip olduk. Gerek akademik çalýþma kapsamýnda, gerekse de akademik dýþýndaki alandaki çalýþmalarýmýzda, Fakültede, bu konuda pek çok çalýþma yapýyoruz. Þunu çok net gördük: Ýnþaat sektörü açýsýndan gerçekten bir alarm noktasýna gelmiþ durumdayýz. Bir an önce çok etkili önlemler alýnmak durumunda. Aksi takdirde, gerçekten çok daha fazla sayýda iþçi arkadaþýmýzý ve teknik personel arkadaþýmýzý þantiyelerde kaybedeceðiz. Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye, iþ kazasý sonucu ölümlerde, dünyada 3. sýrada. Avrupa'ya baktýðýmýz zaman, Avrupa'da 1. sýrada. Ýnþaat açýsýndan söylüyorum. Diðer sektörler açýsýndan da 1. sýrada deðildir de, 2. sýradadýr; yani ilk 5 içindeyiz sürekli. Bunun neden böyle olduðuna baktýðýmýz zaman, kafamýzdaki bazý kavramlarý yerle bir etmemiz gerekiyor. Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði meselesi ne zaman açýlsa, hep söylenilen þey þu oluyor: Eðitim þart. Ýþçilerimiz eðitimsiz. Bunu kesinlikle unutalým. Bunun kesinlikle yanlýþ, bunun kesinlikle olaya çok daha farklý açýdan bakan yanlýþ bir bakýþ açýsý olduðunun farkýna varalým. Neden böyle, birazdan açýklamaya çalýþacaðým. Çünkü eðitimden önce, gerek inþaat sektöründe, gerek diðer sektörlerde alýnmasý gereken çok fazla sayýda önlem var. Bilimsel açýdan çok somut bazý veriler vermek istiyorum sizlere. Tüm sanayi endeksine baktýðýmýz zaman, 2000 yýlýnda kapasite kullaným oraný yüzde 75 iken, 2007 yýlýnda 81,9 a yükselmiþ. Baþka bir tabirle, istihdam artýþý yüzde 1 yükselirken, yüzde 8 lik kapasite artýþý ve sanayi endeksinde yüzde 25 artýþ gerçekleþmiþ. Bu nasýl gerçekleþir? Yani bir ekonomide, çýktýnýz sürekli artýyor, ama iþçi sayýsý artmýyor. Bunu yapmanýz için iki yol vardýr. Birincisi þu: Teknolojik yatýrým yaparsýnýz ve yüksek teknolojiyle, daha az iþçiyle daha büyük verim elde edebilirsiniz. Ancak, inceliyoruz; bu türden yatýrýmlar da yapýlmamýþ. Peki, o zaman olan ne? Olan þudur: 2000 den 2007 ye kadar Türkiye'de çalýþma saatleri yüzde 16 oranýnda artmýþ. Çalýþma saatleri arttýðý zaman, çok doðal olarak yorgunluk ve buna baðlý dikkat bozukluðu, dikkat bozukluðuna baðlý iþ kazalarý görülmemesi mümkün deðil. Yaptýðýmýz çalýþmalarda zaten þunu çok net bir þekilde görüyoruz: Ýþ kazalarýnýn en fazla gerçekleþtiði saatler -inþaat sektörü için söylüyorum arasý ve akþam saatleri, mesai bitimine yakýn saatler; yani iþçilerin, çalýþanlarýn karýnlarýnýn acýktýðý, kan þekerinin düþtüðü, dikkatinin bozulduðu, yani bir mola ihtiyacýnýn ortaya çýktýðý saatler ve mesai sonrasýndaki, mesainin bitimi sýrasýndaki saatler. Biz daha enteresan þeylerle de karþýlaþtýk inþaat sektöründe. Biliyorsunuz, inþaat sektörü aðýr ve tehlikeli iþler kapsamýnda bir sektör; ama bu sektörde, benim incelediðim pek çok dava dosyasýnda, yaptýðým pek çok bilirkiþilikte, iþ kazalarýnýn saat de gerçekleþtiðini görüyorum, saat de gerçekleþtiðini görüyorum, saat de gerçekleþen iþ kazalarý olduðunu görüyorum. Yani klasik çalýþma saatleri dýþýnda gerçekleþen kazalarýn sayýsý son derece fazla. Tüm bunlar bir araya geldiði zaman, bu çalýþma koþullarýný deðiþtirmediðimiz takdirde, inþaat sektöründe iþ kazalarýný önlememizin mümkün olmadýðýný çok net bir þekilde görüyoruz. Bazý istatistikler vermeye çalýþacaðým. Bilirkiþi dosyalarýndan topladýðýmýz bazý istatistikler, inþaat sektöründe en fazla rastlanan kazalarý net bir þekilde gösteriyor. Aslýnda daha önceden belirttiðim bir hususun altýný çizeyim. Eðitim þart denilen kavramý kafamýzdan atmamýz gerektiðini söylemiþtim. Bilimsel açýdan, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðinde, bu gördüðünüz 9 temel maddeyi uygulamanýz þart. Ancak Ancak bunlarý uyguladýðýnýz zaman iþyerindeki riskleri ortadan kaldýrabilirsiniz. Dikkat ederseniz, 4

6 eðitim son sýrada yer alýyor burada. Siz, bunu 8. sýraya alabilirsiniz, 7. sýraya alabilirsiniz; ama 6., 5. sýraya alamazsýnýz. Harita mühendisi arkadaþlarýmýzýn da çalýþtýðý inþaat þantiyelerinde riskler son derece fazla. Ýlk önce bu risklerin kaynaðýný, tehlike kaynaðýný ortadan kaldýrmamýz, dolayýsýyla riski ortadan kaldýrmamýz gerekiyor. Bilim bunu söylüyor. Eðer bunu yapamýyorsak, daha az tehlikeli olanýyla yer deðiþtireceðiz. Tehlikeleri kaynaðýnda azaltmaya çalýþacaðýz. Örneðin, bir binanýn dýþ cephesinde sýva yapýlýyor. Örneðin, Ben, sýva yapmýyorum, çok farklý bir malzeme kullanýyorum, çok farklý bir tuðla tekniði kullanýyorum; bunun dýþ sýva ihtiyacý yok dersiniz, tehlikeyi ortadan kaldýrýrsýnýz. Bunu yapmadýðýnýzý varsayalým, sýva yapacaksýnýz; daha az tehlikeli olanýyla, daha çabuk kuruyanýyla, daha kolay iþçiliði olanýyla yer deðiþtireceksiniz ki, çoðu zaman daha pahalý oluyor bu. Bunu da yapamadýðýnýzý varsayalým. Tehlikeyi kaynaðýnda azaltacaksýnýz. Yani ne yapacaksýnýz tehlikeyi kaynaðýnda azaltmak için; iskele kurduðunuz zaman, iskelenin korkuluklarý olacak, yani toplu koruma önlemini ortaya koyacaðýz veya iþçiyi tehlikeden uzaklaþtýracaðýz. Yani orada iþçi çalýþtýrmayacaðýz, robot sistemler kullanacaðýz, daha yüksek teknoloji kullanmaya çalýþacaðýz, tehlikeyi izole edeceðiz; yani o sýva iþi yapýlýrken, o çevreden kimseyi geçirmeyeceðiz. O sýva iþi yapýlýrken, alt kattaki iþleri engelleyeceðiz veya herhangi bir iþ kazasýnýn alt kata sirayet etmesini engelleyeceðiz. Malzeme düþmesini, baþka kiþileri etkilemesini engelleyeceðiz. Bunlarý yapamýyorsak eðer, tehlikeleri hafifleþtireceðiz. Tüm bunlarý yapmakla birlikte, þantiyenize uygun yönetim stratejileri, yani iþ güvenliði yönetim sistemi uygulayacaksýnýz. Bu da nedir; denetim ve gözetim faaliyetini sürekli yerine getireceksiniz, muhakkak surette orayý denetleyen bir teknik personel olacak. Tüm bunlarý yaptýktan sonra, iþçiye emniyet kemeri ve baret vermeye geliyor sýra. Tüm bunlar yapýlmadan, iþ güvenliði, yalnýzca baret vermek, emniyet kemeri vermek, bu türden kiþisel koruyucular vermek deðildir. Tüm bunlarla birlikte, iþçiye eðitim de vereceksiniz. Gördüðünüz gibi, hedef þu: Eðitimsiz bir iþçinin dahi, küçük bir çocuðun dahi bir inþaat þantiyesinde veya bir iþyerinde kazaya maruz kalmasýný önlemek. Bilimsel olarak bizim iþ güvenliði uzmanlýðý açýsýndan bakýþ açýmýz bu. Bunlarý saðladýktan sonra, bir de eðitimli bir iþgücü olursa, iþ kazasý riskini muazzam suretle azaltmýþ oluyorsunuz. Bizim tanýk olduðumuz kazalarýn çok büyük bir kýsmýnda, maalesef, ilk 7 sýradaki önlemin alýnmadýðýný, sadece iþçiye koruyucu ekipman verildiðini ve kimi zaman eðitim verilmeye çalýþýldýðýný vesaire görüyoruz. Bunlarý nereden anlýyoruz? Sanýk olarak yargýlanan iþverenler diyorlar ki, Ben, ona emniyet kemeri verdim, riskler konusunda da uyardým. Savunmasýnda bunlar var; zaten bu bilinçsizliði anlýyorsunuz. Baþtaki o toplu koruma önlemleri vesaire konusunda bir savunma verme ihtiyacý duymuyor, çünkü bunun farkýnda deðil. O yüzden de, özellikle pek çok mühendis arkadaþýmýzýn çalýþtýðý, makine mühendisinden tutalým, elektrik mühendisine kadar, inþaat mühendisinden harita mühendisine kadar tüm mühendis arkadaþlarýmýzýn çalýþtýðý inþaat þantiyelerinde riskler maksimum düzeyde. Bunlarý azaltmanýn yolu ise böyle bir yönetim stratejisi izlemektir. Hangi risklerle karþýlaþýyoruz, çok kýsaca o konuda da bilgi verdikten sonra, sözü diðer konuþmacýlara vereceðim. Ýnþaat sektöründe ana kaza tiplerine baktýðýmýz zaman, toplam incelediðimiz 5 bin 398 tane olay var. Bu olaylarýn çoðu SSK istatistiklerine girmemiþ, bizzat mahkemelere yansýmýþ, yýllarý arasýnda ayrýntýlý bir þekilde incelediðimiz, mahkemelerdeki dava dosyalarýndan derlediðimiz olaylar. Þunu çok net bir þekilde görelim: Ýnþaat sektöründe en sýk rastlanan kazalar insan düþmeleri, yüksekten düþme. Yüksekten düþmeleri önlediðiniz zaman, neredeyse ölümlerin yarýsýný ortadan kaldýrmýþ oluyorsunuz. Bu son derece önemli bir þey. Dolayýsýyla, inþaat þantiyelerinde, sadece inþaat mühendislerinin ya da inþaat iþçilerinin deðil; tüm çalýþanlarýn en fazla karþýlaþtýðý risk yüksekten düþmeler. Sonrasýnda elektrik çarpmalarý geliyor. Þantiyelere gittiðiniz zaman görürsünüz; çoðu yerde gerekli izolasyon vesaire saðlanmamýþtýr, sigortalar eskidir, kullanýlan elektrikli aletler son derece eskidir ve kiþisel koruyucular da kullanýlmaz. Örneðin, lastik eldivenler kullanýlmaz veya uygun ayakkabý donanýmý yoktur. Topraklama son derece önemlidir. Bunlar çoðu yerde gerçekleþtirilmez. 5

7 Ölümle sonuçlanan üçüncü önemli kaza tipi malzeme düþmeleri. Sonrasýnda, gerçekleþen kazalar þantiye içi trafik kazalarý; yani bildiðimiz, tipik trafik kazasý. Ýki arabanýn çarpmasý, bir aracýn bir yayayý ezmesi gibi kazalarý büyük þantiyelerimizde çok sýk görüyoruz. Kazý kenarýnýn göçmesi de bir diðer kaza türü. Bu ilk 7 kazanýn toplamdaki payý yüzde arasý. O yüzden, bu kazalarý ortadan kaldýrmak için gerekli önlemleri aldýðýmýz zaman, denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirdiðimiz zaman, kazalarýn yüzde ine hâkim olabiliyoruz en azýndan. Onun haricinde, inanýlmaz kazalar var, aklýnýza hayalinize gelmeyecek kaza tipleri var inþaat þantiyelerinde. En fazla karþýlaþtýðýmýz kazalardan bir tanesi boðulmalar. Peki, kim boðuluyor? Örneðin, incelediðimiz olaylarda 85 kiþi boðulmuþ, bunlardan 52 si çocuk, þantiyelerde biriken su birikintilerinde oynamaya çalýþan veya çevresinden geçerken onun içine düþüp boðulan çocuklar. Yani inþaat þantiyeleri yalnýzca iþçiler için deðil; ayný zamanda üçüncü þahýslar için, çevre halký için, çevredeki çocuklar için de çok büyük riskler barýndýrýyor. Bu riskleri ortadan kaldýrmak için de, tek baþýna eðitim yeterli deðil. Küçük çocuða eðitim verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Eðer o alaný, su birikintisini oradan yalýtmýyorsanýz, zaten orada o iþ kazasýna maruz kalacaktýr. Ýnþaat þantiyesine giriþ-çýkýþlarý denetlemiyorsanýz, üçüncü þahýslarýn kazaya uðrama ihtimali vardýr. Bir örnek vereceðim. Ýki hafta önce, bir bilirkiþilik için, keþif yapmak için bir þantiyeye gittik. O þantiyede ben de iþ kazasý geçiriyordum. Açýkçasý, ucuz kurtuldum. Yapý makinesindeki kazalar kapsamýnda incelenen bir örnek olay olacaktým ben de, yanýmda savcýyla birlikte. Yani orada, sizin eðitim almanýz vesaire de yeterli deðil. Balta girmemiþ bir orman gibi düþünün þantiyeyi. O þantiyede riskin nereden geleceði gerçekten belli deðil. O yüzden de sürekli denetim ve gözetim faaliyetini yerli yerine oturtmanýz lazým. Aksi takdirde, pek çok iþçi arkadaþýmýzý, teknik personel ve mühendis arkadaþýmýzý þantiyelerde yitirmiþ olacaðýz. Ben, ayný zamanda Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Komisyonunda çalýþýyorum yýlý raporu hazýrladýk. Sadece gazetelerden, sadece Internet yoluyla, yani basýna yansýmýþ olaylarý taradýðýmýz zaman bile, ölümle sonuçlanan 400 ün üzerinde kazayý deðerlendirmiþ olduk. Bu yýlki tahminim, arasýnda iþ kazasý gerçekleþeceði yönünde. Bunlar Bakanlýðýn verileri. Mayýs ayýndayýz, Mayýs ayýnýn sonuna geliyoruz. Bakanlýk, 2008 yýlý istatistiklerini yayýnlamadý daha; veya yayýnladý, ben göremedim. O kadar aradým, yok. Baþka bir þeyi daha vurgulayacaðým. Her alanda bir þekilde kadrolaþma faaliyetine giren bir siyasi iktidar var, ama Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn kadrolarýnýn 3 te 1 i boþ þu anda. Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Genel Müdürlüðü kadrolarýnýn büyük bir kýsmý boþ, buralara yeni kadro alýnmýyor. Türkiye'de toplam iþ müfettiþi sayýsý 325 ti. Türkiye'de 1 milyona yakýn iþyeri var. Bunlarýn büyük bir kýsmý küçük iþyeri vesaire diyelim; ama 350, 400 olsun. Bu kadar sayýda iþ müfettiþiyle çalýþma yaþamýný denetlemeye çalýþýyorsunuz. Bu mümkün deðil. Burada çok bilinçli bir tercih var; Býrakýnýz, yapsýnlar; býrakýnýz, etsinler bakýþ açýsý hâkimdir iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðinde. Bu konuda çýkarýlmaya çalýþýlan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasa Tasarýsý da bu alaný tamamen kamusal denetimden kurtarmak istemektedir, buraya da özel þirketlerin girmesi hedeflenmektedir. Dolayýsýyla, önümüzdeki süreçte bizi çok da iyi bir çalýþma yaþamý beklemiyor. Önümüzdeki bir-iki sene için þöyle bir olumlu taraf, ekonomik krizin olumlu bir etkisi olarak söyleyebiliriz belki: Ekonomik krizden dolayý bir daralma, pek çok kiþinin iþsiz kalmasý, pek çok inþaat þantiyesinin durmasý, iþ kazalarýnda bir azalmaya yol açýyor. Yani iþ yoksa, çok doðal olarak kaza da yok. Bunun en somut örneðini Tuzla tersanelerinde görüyoruz yýlýnda bizim tespit ettiðimiz, ölümle sonuçlanan 38 iþ kazasý oldu Tuzla tersanelerinde. Ama 2009 yýlýnda bu sayýnýn tek tük olduðunu görüyoruz, çünkü iþlerin bir kýsmý durmuþ durumda. Tuzla tersanelerinde bin iþçi iþsiz kalmýþ durumda. Yani ekonomik krize sevinir hale geliyoruz maalesef, iþçilerimiz ölmesin diye. Genel itibarýyla tablo bu. Bu tablonun deðiþmesi için, teknik elemanlar olarak, mühendisler olarak bizim de yapmamýz gereken çok büyük þeyler olduðunu düþünüyorum. Çok ayrýntýlý istatistiksel verilere girmeyeceðim. Ýkinci kýsýmda, soru-yanýt kýsmýnda bu ayrýntýlara girmeye çalýþýrým. 6

8 Sözü, Sayýn Doç. Dr. Kadriye Bakýrcý ya vermek istiyorum. Bize, iþin hukuki boyutunda, hukuksal sorumluluklar konusunda bilgi verecek. Buyurun hocam. Doç. Dr. KADRÝYE BAKIRCI (ÝTÜ Ýþletme Fakültesi)- Çok teþekkür ederim. Aslýnda Emre nin anlattýklarý, yine dönüp dolaþýp eðitimin ne kadar önemli olduðunu gösterdi bana. Bu anlamda, iþverenlerin eðitimi çok önemli. Yani Emre nin bahsettiði hususlarýn iþverenler tarafýndan biliniyor olmasý gerekir ki, iþyerinde önleyici önlemler alabilsinler. Konuþmama, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði kavramý üzerinde durarak baþlamak istiyorum. Dün akþam da aslýnda bu konuyu konuþtuk, Ýþ saðlýðý mýdýr, iþçi saðlýðý mýdýr, hangi kavram kullanýlýrsa daha doðru olur? meselesini konuþtuk. Avrupa Birliði mevzuatýnda Ýþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði diye geçiyor, diðer mevzuatta da Mesleki saðlýk ve güvenlik diye geçiyor. Türkiye'de, Ýþ saðlýðý ve güvenliði diyor hukuksal mevzuat. Fakat sýnýfsal kaygýlarý olanlar da Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði kavramýný tercih ediyorlar. Aslýnda doðrusu, iþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði, iþyerinde saðlýk ve güvenlik. Çünkü koruyucu mevzuat, sadece iþçileri korumuyor, iþçiler dýþýndaki çalýþan gruplarý da bu kavram içerisinde koruyor. Emre, Ben de kaza geçiriyordum neredeyse diyor. Hukuken, kendisi üçüncü kiþi. Saðlýk ve güvenlik mevzuatý gereðince, iþyerine veya herhangi bir yere gidecek olan herhangi bir kiþinin de korunmasý gerekiyor. Ben, aslýnda hukuk okumama ve iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda çalýþmama raðmen, kapsamý konusunda, ne kadar geniþ olabileceði konusunda, yurtdýþýnda yaþadýðým bir deneyim beni bile çok irkiltmiþti. Bir gün çok acil bir iþim vardý, fakültedeki kütüphaneye gidecek kadar vaktim yoktu; oturduðum yere çok yakýn bir halk kütüphanesine gittim. Orada dizüstü bilgisayarýmýn uzun kablosunu bir prize taktým ve uzak bir masaya oturdum. Ýki dakika sonra kütüphaneci geldi, Buradan geçen birisi takýlabilir ve düþebilir, baþýna bir kaza gelebilir. Rica etsem, daha kýsa tutabileceðiniz bir masaya taþýnabilir misiniz? dedi ve beni oradan kaldýrdý. Dolayýsýyla, aslýnda son derece geniþ bir uygulama alaný bulan bir kavram. Mevzuat ne diyor konusunda çok genel bir çerçeve çizebileceðim ancak. Hukuk açýsýndan getirilen düzenlemeler önleme ve tazmine yöneliktir. Önleme, iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan tabii ki en önemli husustur. Mevzuat, önce önlemeye çalýþýyor, önlemenin yetersiz kaldýðý iþ kazalarýnýn veya meslek hastalýklarýnýn meydana geldiði durumlarda da tazminle ilgili düzenlemeler getiriyor. Ýþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili düzenlemeler büyük ölçüde Ýþ Kanununda yer alýyor. Borçlar Kanununda birkaç hüküm var; bir de Türk Ceza Kanununda düzenlemeler var. Ayrýca çok sayýda da yönetmelik var. Bu yönetmeliklerin çok önemli olan bazýlarý da Danýþtay tarafýndan ya iptal edilmiþ ya da yürütmesi durdurulmuþ durumda. Bunlarýn yerine de maalesef yeni düzenlemeler yapýlmadýðý için boþluklar söz konusudur. Ýþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn iþçi açýsýndan sonuçlarý son derece vahimdir. Tabii, bunlarýn detaylarýna girmeyeceðim. Eðer soru gelirse, ne gibi sonuçlarý olduðu üzerinde durabilirim. Öncelikle iþçi, çalýþan açýsýndan; ama onun dýþýnda, tabii ki ülke ekonomisi veya iþverene maliyeti açýsýndan ve sosyal açýdan iþ kazalarýnýn sonuçlarý vahimdir. Anayasadaki pek çok düzenleme, aslýnda devlete bu konuda yükümlülük getiriyor. Yani her ne kadar Anayasada doðrudan doðruya iþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili, bu hakla ilgili bir düzenleme yoksa da, Anayasanýn pek çok maddesi, devlete, iþverenlere bu konuda önleyici önlemler alma yükümlülüðü getiriyor. Gerçi, bazen tartýþmalarda, özellikle hukukçularýn kendi aralarýndaki tartýþmalarda, Anayasanýn 65. Maddesi gerekçe gösterilerek, bu konuda devletin üzerine çok fazla gidilemeyeceðini savunanlar oluyor. Çünkü Anayasanýn 65. Maddesi, devletin sosyal ve iktisadi yükümlülüklerini mali kaynaklarý ölçüsünde yerine getireceðini söylüyor. Dolayýsýyla, þu görüþü savunanlar var: Devlet, iþ saðlýðý ve güvenliði bu sosyal ve ekonomik haklara iliþkin olduðu için, mali kaynaklarýnýn yeterliliði ölçüsünde iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerini yerine getirmek zorunda, önlemleri bu ölçüde yerine getirmek zorunda diyenler var. Fakat bu düþünceye katýlmak mümkün deðil; çünkü iþ saðlýðý ve güvenliði aslýnda temel insan hakký olan yaþam hakký ve maddi ve manevi varlýðýný geliþtirme hakkýný ilgilendiriyor. Dolayýsýyla, bunun istisnasý olamaz. Devlet, bu konuda bütün yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. 7

9 Mevzuatla ilgili problemlerimizden bir tanesi, çok daðýnýk bir mevzuatýmýzýn var olmasýdýr. Çok çeþitli kanunlarda, çok çeþitli kurumlara denetleme yükümlülüðü getirilmiþ durumdadýr. Halbuki ABD veya Ýngiltere gibi, bu konuda çok geliþmiþ mevzuatý olan ülkelere baktýðýmýz zaman, tek bir kurumun bu konuyla yükümlü kýlýndýðýný ve bütün yetkilerin bu kurumlar elinde olduðunu, bunlarýn özellikleri olduðunu ve çok ciddi bir finansal kaynak saðlandýðýný görüyoruz. Dolayýsýyla, aslýnda Türkiye'de de yapýlmasý gereken budur. Özetle mevzuatýn bu kadar daðýnýk olmamasý gerekiyor. Örneðin, Umumi Hýfzýsýhha Kanunu, Belediye Kanunu, Sosyal Sigortalar Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Ýþ Kanunu açýsýndan, yapýlacak olan denetimler farklý farklýdýr. Dolayýsýyla, bunlarýn aslýnda tek bir kuruma baðlanmasý gerekiyor. Sorunlardan bir tanesi, bu son dönemlerde çýkarýlan yönetmeliklerdir. Son dönem derken, 2003 yýlýndan sonra çýkarýlan yönetmelikler, Avrupa Birliði yönergelerinin çevirisi niteliðinde olan yönetmelikleri kastediyorum. Avrupa Birliði yönergeleri aslýnda çerçeve hüküm belirleyen yönergelerdir. Dolayýsýyla, bu çerçeve yönergeler Türkçe ye çevrildiði zaman þu tür sýkýntýlar oluyor: Detaylý düzenlemeler yok, pek çok konuda boþluklar var. Dolayýsýyla, aslýnda yine bu yönetmeliklerin tamamýnýn gözden geçirilip, Türkiye koþullarýna uygun düzenlemelerin yapýlmasý gerekiyor. Ýþverenlerin yükümlülüklerine bakacak olursak, bir defa, iþverenlerin iþçiyi gözetme borcu var ve bu gözetme borcu çerçevesinde iþverenlerin, iþçileri koruyucu bütün önlemleri alma yükümlülükleri söz konusu. Bu yükümlülük, Ýþ Kanununun 77. Maddesinde de detaylý olarak düzenlenmiþ. Burada da yine iþverene, her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansýz bulundurmak, denetlemek, bilgilendirmek ve eðitim vermek yükümlülüðü getirilmiþ durumda. Dolayýsýyla, aslýnda oldukça kapsamlý bir yükümlülük getirilmiþ Ýþ Kanunuyla ve kapsam oldukça geniþ tutulmuþ. Yargýtay kararlarýna baktýðýmýz zaman, Yargýtay, alýnacak olan önlemlerin, bilim, teknik ve tecrübenin o anda ulaþtýðý düzeyde olmasý gerektiðini söylüyor; yani iþveren kalkýp, mali gücünü gerekçe göstererek, önlemleri alamayacaðýný söyleyemiyor. Yargýtay, en son teknolojik ve bilimsel nokta neyse, o husustaki bütün önlemlerin alýnmasý gerektiðini söylüyor. Ýþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði konusunu örgütleme yükümlülüðü getiriyor Ýþ Kanunu. Bu örgütleme yükümlülüðü çerçevesinde de, iþverenlerin, iþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði kurulu oluþturmalarý, bir de iþyeri saðlýk ve güvenlik birimi oluþturma yükümlülükleri var. Ýþ saðlýðý ve güvenliði kuruluyla ilgili düzenleme, Ýþ Kanununun 80. Maddesinde düzenlenmiþ. Ýþyeri saðlýk ve güvenlik birimi çerçevesinde de, iþyeri hekimi, iþyeri güvenliðiyle ilgili mühendis ve teknik elemanlar, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcilerinin oluþturulmasý yükümlülüðü var. Kanun diyor ki, Sanayiden sayýlan, devamlý olarak en az 50 iþçi çalýþtýran ve 6 aydan fazla sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde, her iþveren bir iþ saðlýðý ve güvenliði kurulu kurmakla yükümlüdür. Ýþverenler, iþ saðlýðý ve güvenliði kurullarýnca iþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýna uyularak verilen kararlarý uygulamakla yükümlüdürler. Teknik elemanlarla ilgili yönetmelik iptal edildi sanýyorum. Eðer iþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði kurulu kurmazsa, hem idari para cezasý düzenliyor Kanun; hem de iþ saðlýðý ve güvenliði kurulu kurmadýðý için bir iþ kazasý veya meslek hastalýðý meydana gelirse, iþveren yüzdeyüz kusurlu sayýlýyor. Dolayýsýyla, bu kurulun mutlaka iþveren tarafýndan kurulmasý yükümlülüðü öngörülmüþ durumda. Ýþyeri saðlýk ve güvenlik birimiyle ilgili düzenleme için de, Ýþ Kanununun 81. Maddesi þöyle bir düzenleme öngörmüþ: Ýþverenler, devamlý olarak en az 50 iþçi çalýþtýrdýklarý iþyerlerinde alýnmasý gereken iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin belirlenmesi, uygulanmasý ve izlenmesi; iþ kazasý ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesi, iþçilerin ilkyardým ve acil tedaviyle koruyucu saðlýk hizmetlerinin yürütülmesi amacýyla, iþyerindeki iþçi sayýsý, iþyerinin niteliði ve iþin tehlike sýnýf ve derecesine göre, iþ saðlýk ve güvenlik birimi oluþturmakla; bir veya birden fazla iþyeri hekimiyle, gerektiðinde diðer saðlýk personelini görevlendirmekle; sanayiden sayýlan iþlerde, iþ güvenliði uzmaný olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemaný görevlendirmekle yükümlüdürler diyor. Sanýyorum, bununla ilgili detaylarý Celal Bey verecek. Dolayýsýyla, bununla ilgili detaylarý geçiyorum. Ýþçilerin yükümlülükleri konusu üzerinde durmak istiyorum biraz. Ýþçilerin yükümlülüðüyle ilgili olarak da Ýþ Kanununun 77. Maddesi, iþçilerin, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda alýnan her türlü önleme uymakla yükümlü olduklarýný söylüyor. Dolayýsýyla, iþçiler eðer bu yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, Kanun, iþçinin derhal, hiçbir tazminat ödenmeksiniz çýkarýlabileceðini öngörüyor. Bunun için, iþçiye 8

10 tabii ki önceden eðitim verilmesi gerekiyor ve iþçinin bu konuda uyarýlmýþ olmasý gerekiyor iþten çýkarýlmadan önce. Yargýtay kararlarýna baktýðýmýz zaman, Yargýtay, iþçinin çýkarýlabilmesi için, mutlaka bir zararýn meydana gelmesi gerekmesini aramýyor. Ýþçinin sadece bir tehlike yaratmýþ olmasý da iþten çýkarýlmasý için yeterli; yani illa bir kazaya neden olmasý, bunun sonucunda bir zarar meydana gelmiþ olmasý gerekmiyor. Ýþçinin davranýþý tek baþýna bir tehlike durumu yaratmýþsa, bu takdirde, iþçinin iþten çýkarýlabileceðini söylüyor. Örneðin, bir kararýnda þunu söylüyor: Buhar kazanlarýný denetlemekle görevli iþçinin bu görevini yerine getirmemesi kazalara yol açabileceðinden, iþten çýkarýlabilir diyor. Dolayýsýyla, böyle bir kaza meydana gelmemiþ olmasýna raðmen, sýrf bu davranýþý nedeniyle iþten çýkarýlabileceðini söylüyor. Yine Yargýtay, bir baþka kararýnda, iþçinin davranýþý kendi saðlýðýna ve güvenliðine bir tehlike oluþturduðu durumlarda da iþçinin çýkarýlabileceðini söylüyor. Örneðin iþçi, baret takmayý reddetmiþ. Kendi saðlýðýný tehlikeye düþürdüðü için, yine iþçinin iþten çýkarýlabileceðini ve herhangi bir tazminat hakkýnýn doðmayacaðýný söylüyor Yargýtay. Ýþçilerin ne gibi haklarý var? meselesinde, 2003 tarihli Ýþ Kanunu birtakým düzenlemeler getirdi; fakat çokça eleþtirilen düzenlemeler bunlar. Eski Kanunda, eðer iþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerini almýyorsa, sadece iþçinin iþ sözleþmesini fesih hakký vardý; iþçi, iþ sözleþmesini derhal feshedebiliyordu. Bu yeni Kanun bunu zorlaþtýrdý. Kanun, bir de çalýþmaktan kaçýnma hakký tanýdý iþçilere; fakat bunu da yine belli prosedürlere baðlayarak kabul etti. Ýþ Kanununun 83. Maddesi þunu söylüyor: Ýþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan iþçinin saðlýðýný bozacak veya vücut bütünlüðünü tehlikeye sokacak, yakýn, acil ve hayati bir tehlikeyle karþý karþýya kalan iþçi, iþ saðlýðý ve güvenliði kuruluna baþvurarak, durumunun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alýnmasýna karar verilmesini talep edebilir. Kurul, ayný gün acilen toplanarak kararý verir ve durumu tutanakla tespit eder. Kurulun, iþçinin talebi yönünde karar vermesi halinde iþçi, gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði tedbiri alýnýncaya kadar çalýþmaktan kaçýnýr. Yani iþçi, bir tehlikenin varlýðý halinde, kendisi buna karar veremeyecek, mutlaka iþ saðlýðý ve güvenliði kurulunun bu konudaki kararýný bekleyecek. Kanun tasarýsýnda, yakýn, acil ve hayati bir tehlike deðil; sadece yaþamsal ve/veya acil bir tehlike varsa, iþçinin bu prosedüre baþvuracaðý öngörülmüþtü. Fakat daha sonra Mecliste, hepsi bir arada, ve eki konularak, Tehlike yakýn olacak, acil olacak ve hayati olacak þeklinde düzenlendi. Ýþçinin iþi yapmaktan kaçýma hakkýný kullanabilmesi içi, bu unsurlarýn üçü birden aranýyor. Örneðin, silikoz gibi tozlarla ortaya çýkan tehlikeler uzun vadede hayati tehlike yarattýklarý için, acil nitelik taþýmadýklarýndan, iþçi, bu yola baþvuramayacak. Dolayýsýyla bu, çokça eleþtiriye açýk bir düzenleme. Borçlar Kanununda da aslýnda iþi yapmaktan kaçýnma hakkýyla ilgili bir düzenleme var. Dolayýsýyla iþçi, riski göze almak koþuluyla, iþ saðlýðý ve güvenliði kuruluna baþvurmadan da çalýþmaktan kaçýnma hakkýný kullanabilir; yani iþverene, Sen, iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerini alýncaya kadar çalýþmayacaðým diyebilir. Çalýþmaktan kaçýnma hakkýnýn kullanýldýðý durumlarda, iþçi çalýþmasa da, çalýþmadýðý süreye iliþkin ücretine hak kazanýr. Yalnýz, eðer Borçlar Kanunundaki bu düzenleme, Ýþ Kanunundaki düzenlemeyi bypass eder, Borçlar Kanunundaki düzenlemeye göre çalýþmaktan kaçýnma hakkýný kullanýrsa, risk iþçide. Örneðin, daha sonra bilirkiþi marifetiyle, iþçinin var olduðunu zannettiði bir riskin olmadýðý saptanýrsa, bu durum, iþçinin hiçbir tazminat ödenmeksizin sözleþmesinin feshine yol açabilir; ama iþçi eðer bu riski göze alabiliyorsa, mevcut mevzuatta yine bu yola baþvurabilir. Ýþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerini almýyorsa, Ýþ sözleþmesini fesih hakký var iþçinin. Eski Kanunda, iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin alýnmamasýyla ilgili özel bir düzenleme olmamasýna raðmen, Kanundaki düzenlemeler kýyas yoluyla uygulanarak, iþçi, bu hakkýný kullanabiliyordu. Fakat burada bir prosedür öngörülmüþ. Ýþ Kanununda deniliyor ki, Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurulu kararýna, iþçinin talebine raðmen gerekli tedbirin alýnmadýðý iþyerlerinde iþçiler 6 iþgünü içinde iþ sözleþmesini feshedebilirler. Kanun, yine burada iþ saðlýðý ve güvenliði kurul kararýna baðlamýþ iþçinin fesih hakkýný. Aslýnda iþçi, çalýþma þartlarýnda esaslý deðiþiklik olduðu gerekçesiyle de bu fesih hakkýný kullanabilir ve yine iþ saðlýðý ve güvenliði kuruluna baþvurmasý gerekmez. Aslýnda Kanunun böyle bir düzenleme yapmasý da doðru deðil; fakat maalesef, bazý þeyleri zorlaþtýrmak istemiþler ve böyle bir düzenleme yapmýþlar. Ýlginç olan da, iþçinin hayatý, saðlýðý düþünülmemiþ de, iþverenin uðrayacaðý mali kayýplar hesaplanmýþ, ona göre düzenlemeler yapýlmýþ. Bu, oldukça çarpýcý. 9