YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR?"

Transkript

1 YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? H. Bayram ÇOLAK* 1 ÖZET Bilindi i üzere kamu mali sisteminde yap lan temel de iklikler, 1050 say Muhasebe-i Umumiye Kanunu nun kald lmas ve yerine 5018 say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun kabul edilip yürürlü e konulmas yla ba lam r. Bu de ikliklerle, genel yönetim olarak adland lan ve geni bir yelpazede yer alan kamu idareleri için kamu kaynaklar n etkin, verimli ve tutumlu kullan sa lamak, etkin bir hesap verme sorumlulu u sistemini kurmak amaçlanm r. Genel yönetim kapsam nda yer alan idareler için getirilen söz konusu düzenleme, an lan idarelerin lemlerini denetlemekle görevli Say tay n da tabi oldu u mevzuat n bu çerçevede gözden geçirilmesini zorunlu k lm r. Bu kapsamda tarihinde yay mlanan 6085 say yeni Say tay Kanunu ile 832 say eski Say tay Kanunu yürürlükten kald lm r. Bu makalede, 6085 say yeni Say tay Kanunu hakk nda de erlendirmelerde bulunulacakt r. ANAHTAR SÖZCÜKLER Say tay Kanunu, Performans, Performans Denetimi, Sorumluluk, lam, Denetim 1. G Kamuoyu taraf ndan uzunca süredir beklenen yeni Say tay Kanunu nun yay mlanmas yla birlikte kamu mali yönetim ve denetimi alan nda yeni bir safhaya girilmi tir. Anayasa ve 5018 say Kanun la genel yönetim olarak adland lan merkezi yönetim, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlar n denetiminden sorumlu bir denetim birimi olan Say tay n etkinli i ve fonksiyonlar yeni yasas yla birlikte tart lmaya devam edecektir. Bu makalede, 6085 say Say tay Kanunu nun öngördükleri hakk nda de erlendirmelerde bulunulacakt r. 2. SAYI TAY KANUNU NELER GET R(M) YOR? Yeni Kanun bir tak m tart malar da beraberinde getirmektedir. kinci bölümde önemli görülen konularda 6085 say Kanun un getirdikleri üzerinde de erlendirmelerde bulunulacakt r KANUN UN AMACI 1 Muhasebat E. Ba kontrolörü

2 5018 say kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun kabulü ve yürürlü e girmesiyle birlikte kamu mali yönetiminde öne ç kan kavramlar, kamu kaynaklar n etkin ve verimli kullan lmas, yürütülen i lemlerde hesap verebilirlik ve saydaml n sa lanmas r. Bu çerçevede yeni Say tay Kanunu nun amaç ve kapsam da kamu mali yönetimi anlay ndaki de ime paralel olarak ele al nm, hesap verilebilirlik ve saydaml k ba ta olmak üzere mali yönetimin tüm ça da unsurlar n ya ama geçirilmesine katk sa lamak üzere Say tay n te kilat yap, denetime yakla ve di er tüm görev/yetkileri yeniden düzenlenmi tir KANUN UN KAPSAMI 5018 say Kanun ile genel yönetim kapsam nda yer alan kamu idareleri ile bunlar n i ve i lemlerinin Say tay denetimi kapsam na al nmas öngörülmü tür. Ancak uluslararas uygulamalar, say taylar n kamu kayna kullan lan her alan n ve birimin denetiminden sorumlu olmas eklindedir. Bu kapsamda özellikle INTOSAI Denetim Standartlar na li kin Avrupa Uygulama Rehberleri nde yer alan Say taylar n ulusal bütçede yer al p almad na ve kimler taraf ndan topland na ve yönetildi ine bak lmaks n tüm kamu fonlar, kaynaklar ve faaliyetlerini (AB fonlar da dâhil olmak üzere) denetlemek üzere Anayasada ve kanunlarda aç kça ifade edilen yetkilere ve araçlara sahip olmal rlar. hükmü de dikkate al narak, yeni Kanun da Say tay n denetim alan tüm kamu idarelerini, kamu fonlar, kamu kaynaklar ve kamu faaliyetlerini içerecek biçimde yeniden düzenlenmi tir. Yeni Kanun da Say tay n denetim alan tüm kamu idarelerini, kamu fonlar, kamu kaynaklar ve kamu faaliyetlerini içerecek biçimde yeniden düzenlenmi tir. Ayr ca uluslararas bir anla ma veya sözle me ile Say tay n uluslararas bir kurulu veya örgütü denetlemesinin öngörüldü ü durumlarda, denetimin anla ma veya sözle medeki esas ve usullere uygun olarak yerine getirilece i ve raporlar n sözle mede belirtilen yetkili makam veya organlara sunulaca esas benimsenmektedir. Bu çerçevede Say tay n denetimi kapsam na giren idare ve i lerin 3 madde hâlinde de erlendirilebilmesi mümkündür: 1) Say tay; say Say tay Kanunu Madde 1 - Bu Kanunun amac ; kamuda hesap verme sorumlulu u ve mali saydaml k esaslar çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çal mas ve kamu kaynaklar n öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve di er hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullan lmas için Türkiye Büyük Millet Meclisi ad na yap lacak denetimleri, sorumlular n hesap ve i lemlerinin kesin hükme ba lanmas ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme ba lama i lerini yapmak üzere Say tay n kurulu unu, leyi ini, denetim ve hesap yarg lamas usullerini, mensuplar n niteliklerini ve atanmalar, ödev ve yetkilerini, haklar ve yükümlülüklerini ve di er özlük i lerini, Ba kan ve üyelerinin seçim ve teminat düzenlemektir.

3 a) Merkezi yönetim bütçesi kapsam ndaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlar, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu pay do rudan veya dolayl olarak %50 den fazla olan özel kanunlar ile kurulmu anonim ortakl klar (%50 den az olmas halinde ortakl k haklar yönüyle), di er kamu idarelerini (kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar hariç), b) (a) bendinde say lan idarelere ba veya bu idarelerin kurduklar veya do rudan do ruya ya da dolayl olarak ortak olduklar her çe it idare, kurulu, müessese, birlik, letme ve irketleri (kamu pay n yar dan az olmas hâlinde ortakl k haklar yönüyle), c) Kamu idareleri taraf ndan yap lan her türlü iç ve d borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt d ndan al nan hibelerin kullan, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacaklar, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili di er hususlar, tüm kaynak aktar mlar ve kullan mlar ile Avrupa Birli i fonlar dâhil yurt içi ve yurt ndan sa lanan di er kaynaklar n ve fonlar n kullan, ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer al p almad na bak lmaks n özel hesaplar dâhil tüm kamu hesaplar, fonlar, kaynaklar ve faaliyetlerini, denetler. 2) Say tay, yap lan anla ma veya sözle medeki esaslar çerçevesinde uluslararas kurulu ve örgütlerin hesap ve i lemlerini de denetler. 3) 02/04/1987 tarihli ve 3346 say Kamu ktisadi Te ebbüsleri ile Fonlar n Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun un 2 nci maddesi kapsam na giren kamu kurum, kurulu ve ortakl klar n Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve di er kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. Ancak bu noktada Say tay denetiminin kapsam na ili kin maddenin, Anayasa n n Say tay n görev alan düzenleyen 160 nc maddesine uygun olmad görülmektedir. Anayasa n n an lan maddesinde Say tay,... merkezi yönetim bütçesi kapsam ndaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlar n... ve mahalli idarelerin... bütün gelir ve giderleri ile mallar TBMM ad na denetler. denmektedir. Oysa Say tay Kanunu nun 4 üncü maddesinde Anayasa da say lan kamu idareleriyle s rl kal nmayarak çok daha geni bir kapsam öngörülmektedir. Say tay Kanunu nun 4 üncü maddesinde Anayasa da say lan kamu idareleriyle rl kal nmayarak Say tay denetimi konusunda çok daha geni bir kapsam öngörülmektedir PERFORMANS DENET Kamu idarelerinin belirlenen hedef ve göstergelere ula ma seviyesini ifade eden performans ve devam niteli indeki performans esasl bütçeleme ve performans

4 denetimi gibi kavramlar, Türk kamu mali literatürüne Avrupa Birli ine girme süreci içerisinde yap lan kanuni düzenlemelerle girmi tir. Bu çerçevede 2003 y nda kabul edilen, tüm hükümleriyle 2006 y nda yürürlü e giren 5018 say Kanun ile performans esasl bütçeleme ve performans yönetimi konusunda temel esaslar belirlenmeye çal lm r. Performans esasl bütçelemede, kamu idarelerinin kamu kaynaklar etkili, ekonomik ve verimli bir eklide kullanmak amac yla hedefler olu turmalar ve bu hedeflere ne ölçüde ula ld ölçmek üzere göstergeler belirlemeleri öngörülmü tür. Yönetsel sorumluluk çerçevesinde, kamu kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan lmas sorumlulu u idareye ait oldu undan bu amaca ula mak için politikalar olu turulmas, farkl politika seçenekleri aras nda tercihte bulunulmas veya bunlar n önceliklendirilmesi idarenin yetkisine b rak lm r. Performans yönetiminin ba lant oldu u di er bir alan da performans denetimidir say Kanun kamu idareleri ile sorumlulara iç kontrol ve iç denetim mekanizmalar kullanarak performans denetimini de yapma yetkisi tan r. Performans denetimi kamu idareleri d nda ayr ca d denetim organ olan Say tay taraf ndan da yap lmas gereken bir denetim türüdür. Say tay taraf ndan yerine getirilen bu denetimin amaçlar ndan birisi, kamu idarelerinin kendilerinin belirledikleri hedef ve göstergeler esas al narak yürütülen faaliyetlerin sonuçlar n ölçülmesidir. Bu çerçevede, Say tay taraf ndan yap lacak olan performans denetimi, idarenin veya sorumlular n yerine geçerek hedefler belirleyen, politikalar olu turan, farkl politika seçenekleri aras nda tercihte bulunan veya önceliklendirme yapan bir denetim de ildir. Belirlenmi hedefler ve bu hedeflere ula mak için kararla lan araçlar n yerindeli i veya gereklili i performans denetimine konu edilemez. Say tay taraf ndan yap lacak performans denetiminde faaliyet sonuçlar, idare taraf ndan belirlenmi göstergeler esas al narak ölçülmelidir. Bu ekliyle esasen kamu idaresinin kendisi taraf ndan da yap lan ölçme i lemi, bir d denetim birimi olan Say tay taraf ndan faaliyetler sonuçland ktan sonra TBMM ye sunulacak de erlendirme raporlar nda kullan lmak üzere yeniden yap lmaktad r. Kanun da yer alan Say tay taraf ndan gerçekle tirilen performans denetimleri mali ve hukuki sorumluluk do urmaz." hükmü ile performans denetimlerinin sonuç olarak ba lay olmad ifade edilerek Say tay n denetim alan ve yetkisi rland lm r. Di er taraftan Kanun un 7 nci maddesinde yer alan "Say tay taraf ndan gerçekle tirilen performans denetimleri mali ve hukuki sorumluluk do urmaz." hükmü ile performans denetimlerinin sonuç olarak ba lay olmad ifade edilerek Say tay n denetim alan ve yetkisi s rland lm r. Dolay yla mali ve hukuki sorumluluk do urmayacak bir denetim ekli dü ünülemeyece inden performans

5 denetimi hakk nda yap lan bu ekildeki bir düzenleme de denetimin amac ve sonucu ile ba da mamaktad r SORUMLULUK Bilindi i üzere 832 ve 1050 say kanunlarla sayman n kusursuz sorumlulu u üzerine kurulmu olan sorumluluk düzenlemesi, 5018 say Kanun la birlikte kusurlu sorumluluk olarak yeniden düzenlenmi tir. Ancak 5018 say Kanun da (mali) sorumluluk hususundaki belirsizlik uygulamada tart malar da beraberinde getirmi tir. Bu ba lamda, 5018 say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun en çok tart lan hususlar ndan birisi de mali sorumluluk konusudur. Mali sorumlulu un yapt ise sebep olunan kamu zarar n tazminidir. Mali sorumluk konusunda her ne kadar Kanun un 7 nci maddesinde mali saydaml n bir gere i olarak görev, yetki ve sorumluluklar n aç k bir ekilde ifade edilmesi gerekti i belirtilmi ise de sorumluluk hususunun özellikle mali sorumlulu un aç k ve net bir ekilde ifade edilmemesi Kanun un olumsuz yönlerinden biri olarak öne kmaktad r. Bu konudaki belirsizlik, özellikle an lan Kanun la d denetimden tamamen tek ba na sorumlu tutulan Say tay aç ndan önem ta maktad r. Genel yönetim kapsam nda yer alan idarelere ait hesaplar n Say tay taraf ndan yarg lanmakta oldu u bir dönemde, sorumluluk hususundaki belirsizlik ve muhataplar n netle tirilememi olmas, eski al kanl klar n devam olarak muhasebe yetkililerinin tek muhatap gibi görülmesi uygulamas devam ettirme e ilimine götürmektedir 3. Yeni kabul edilen Say tay Kanunu da bu çerçevede 5018 say Kanun u esas alarak bir düzenleme yapmaktad r. Ancak bu ekilde bir düzenleme, belirsiz olan sorumluluk hususunun çözümüne yönelik bir düzenleme içermedi inden uygulamada, görev alan üst yönetici, harcama yetkilisi, gerçekle tirme görevlisi ve muhasebe yetkilisinin sorumluluklar ve s konusundaki tart malar da devam ettirecektir. Yeni Say tay Kanunu nda sorumluluk konusunda 5018 say Kanun a yap lan at f, INTOSAI Denetim Standartlar nda yer alan Say taylar n temel i levi kamusal hesap verme sorumlulu unu yerle tirmek ve geli tirmektir. eklindeki ilkenin de gere ini yerine getirememektedir. Yeni Say tay Kanunu nda sorumluluk konusunda 5018 say Kanun a yap lan at f, INTOSAI Denetim Standartlar nda yer alan Say taylar n temel i levi kamusal hesap verme sorumlulu unu yerle tirmek ve geli tirmektir. eklindeki ilkenin de gere ini yerine getirememektedir. 3 ÇOLAK, H. Bayram, Son De iklikleriyle Birlikte Konu Anlat ml 5018 Say Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Ankara, 2008, s.168.

6 2.5. DENET M LKELER Say tay taraf ndan yap lacak denetimlerin genel kabul görmü uluslararas denetim standartlar na uyumlu olarak yap labilmesi için denetimin temel ilkelerine yer verilmi ve bu ilkelerin tespit edilmesinde, say taylar için en temel belge niteli inde olan ba ta Lima Deklarasyonu olmak üzere, INTOSAI Denetim Standartlar ve INTOSAI Denetim Standartlar na li kin Avrupa Uygulama Rehberleri nden yararlan lm r. Say tay yerindelik denetimi yapamaz, idarenin takdir yetkisini s rlayacak ve ortadan kald racak kararlar alamaz. Yap lan düzenleme ile Say tay taraf ndan yerindelik denetimi yap lamayaca, idarenin takdir yetkisini s rlayacak ve ortadan kald racak karar al namayaca hükme ba lanm r. Buna göre, Say tay yerindelik denetimi yapamaz, idarenin takdir yetkisini s rlayacak ve ortadan kald racak kararlar alamaz. Bu düzenleme, yönetimle denetim aras ndaki çizgiyi ortaya koymaktad r. Denetim i levine atfedilen fonksiyonun idarenin yerine geçerek sorumluluk ta mayan bir yönetim i levine dönü mesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktad r. Bu düzenleme, denetim aç ndan da önemli bir güvenceyi sa lamaktad r. Çünkü denetimin nesnel, objektif ve tarafs z olmas sa layacak en önemli güvence, denetim i levini yerine getirenlerin kendilerini yönetimin yerine koyan bir anlay la hareket etmek zorunda kalmamalar r DENET M TÜRLER 6085 say Yasa n n 36 nc maddesinde, Say tay n genel kabul görmü uluslararas denetim standartlar çerçevesinde yapaca düzenlilik ve performans denetimlerinin hangi hususlar dikkate al narak gerçekle tirilece i madde metninde düzenlenmi tir say Kanun a göre düzenlilik denetimi, kamu idaresi hesaplar ve bunlara ili kin belgeler esas al narak, mali tablolar n güvenilirli i ve do rulu una ili kin mali denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallar na ili kin mali i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere uygun olup olmad n tespiti eklinde aç klanm r say Kanun uyar nca kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje baz nda kaynak tahsislerini, stratejik planlar na, y ll k amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayand rmak zorundad rlar. Ayr ca yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunlar n kaynak ihtiyaçlar, performans hedef ve göstergelerini, haz rlayacaklar performans programlar nda göstermekle yükümlü tutulmaktad rlar.

7 Bu nedenle maddede, Say tay taraf ndan gerçekle tirilecek performans de erlendirmesinin, kurulu lar n bütçelerinde yer alan hedef ve performans göstergeleri çerçevesinde yürütülen faaliyet sonuçlar n ölçülmesi ve performans bak ndan gözden geçirilmesi suretiyle yap laca ifade edilmi tir. Yine performans denetiminin önemli amaçlar ndan birisi de kamu kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli kullan ile kamu idarelerinin hizmetlerini etkin bir biçimde sunmas na yard mc olmakt r. Performans denetimi sonucunda tespit edilen hususlar n raporlarla, gerek y ll k gerekse tamamland klar dönemler itibar yla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmas öngörülmü tür DENET M GRUP BA KANLIKLARI Kanun un 32/6. maddesinde Say tay Ba kan n n teklifi ve Say tay Genel Kurulunun karar ile gerek görülen illerde denetim grup ba kanl klar kurulabilece i belirtilmektedir. Ancak Say tay n illerde denetim grup ba kanl klar kurma yetkisinin, günümüzün teknolojik ve ula m imkânlar n yan s ra, Ba kanl n bütün illerde geçici görevlendirme yoluyla denetim yapt rma yetkisi de dikkate al nd nda, denetimin etkilili i ve verimlili i aç ndan bir katk sa lamayaca de erlendirilmektedir LAMLARIN NFAZINDA FA Z Kanun un 53 üncü maddesinde, Say tay ilamlar n kesinle tikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilece i ve ilam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamlar n gönderildi i kamu idarelerinin üst yöneticilerinin sorumlu oldu u belirtildikten sonra, ilamlarda gösterilen tazmin miktar n hüküm tarihinden itibaren kanuni faize tabi tutularak, 09/06/1932 tarihli ve 2004 say cra ve flas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilece i belirtilmektedir. Bu ekilde yap lm olan bir düzenleme, 832 say eski Say tay Kanunu nda yer alan, Tahsil edilecek faiz tutar n tazmininine hükmedilen tutar n %10 unu geçemez. hükmünün olumsuz etkilerini de berteraf etmektedir. Bu aç dan ilk bak ta ilamlarla ilgili faiz düzenlemesinin olumlu oldu unu belirtmek gerekmektedir. Faizin ba lang ç tarihi konusunda ifade edilen hüküm tarihinin kamu zararlar n geri ödenmesinde gecikmelere ve kay plara neden olaca de erlendirilmektedir. Di er taraftan faizin ba lang ç tarihi konusunda ifade edilen hüküm tarihinin ise tart malara yol açaca, kamu zararlar n geri ödenmesinde gecikmelere ve kay plara neden olaca dü ünülmektedir say Kanun un 71 inci maddesinde yer alan, Kamu zarar n olu tu u tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte ilgililerden hükme ba lan r... düzenlemesinden de yararlan larak ilamlarda da faizin ba lang ç tarihinin gösterilmesine yönelik düzenleme yap lmam olmas, özellikle r zaen yap lan tahsilatlarda faizin ba lang ç tarihi olarak zarar n olu tu u, Say tay ilamlar nda ise hüküm tarihi olmas gibi birbirinden farkl uygulamalara

8 neden olabilecek ve kamu zarar n Say tay ilam na b rak lmas gibi bir sonuca da zemin haz rlayabilecektir. Böylesi bir düzenleme kamu zarar n tahsilini geciktirebilece i gibi r zai tahsilat imkân da ortadan kald rabilecektir. 3. SONUÇ Kamu mali sisteminde 5018 say Kanun la yap lan de im, kamu idarelerinin denetiminden sorumlu olan Say tayla ilgili 6085 say Kanun un kabulüyle birlikte önemli bir ivme kazanm r. Kamuoyunun bu konudaki beklentisi ise Kanun un, kamu kaynaklar n elde edilmesi, kullan lmas ve yönetiminde etkinlik ve verimlili i sa lamak, hesap verebilirlik ve mali saydaml a hizmet etmesidir. Kanun ve Ba kanl k, belirtilen hususlara katk sa lad sürece Say tay Ba kanl da etkinli ini sa lamla racak ve art racakt r.