Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN Telefon: (0312) Faks: (0312)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN bilgi@analizisguvenligi.com Telefon: (0312) 446 12 29 Faks: (0312) 446 12 39"

Transkript

1 Sayın Yetkili, Değerli kurumunuzun şirketimize göstermiş olduğu ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Gerek mevcut işlerin yürütümünde, gerekse de odanız açısından yararlı olacağına inandığımız, Đş Sağlığı ve Güvenliğinin entegre Denetim, Eğitim, Danışmanlık, Uzmanlık, Đş Yeri Hekimliği süreci içerisindeki programların yürütülmesinde sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan ve ilk kısmı Ocak ayında yürürlüğe giren Đş Sağlığı ve Đş Güvenliği Yasası göz önüne alınarak Diş Hekimleri odası için teklif oluşturulmuştur. Teklifimiz hakkında her türlü bilgiyi vermeye hazır olduğumuzu özellikle belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN Telefon: (0312) Faks: (0312)

2 ĐŞYERĐ HEKĐMĐ VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ UZMANI HĐZMET TEKLĐFĐ Taraflar Madde 1. Đşbu teklif 12/11/2013 tarihinde, ÇANKIRI,KASTAMONU,KIRIKALE,ANKARA adreslerinde faaliyet gösteren Diş Hekimleri Odası ile ÇEHRE SOK. no:13/7 ÇANKAYA / ANKARA adresinde ikamet eden ANALĐZ ORTAK SAĞLIK GÜVENLĐK BĐRĐMĐ TĐC. LTD. ŞTĐ. arasında dır. Teklifin Konusu Madde 2. Diş Hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumunu arttırılması ve 6331 sayılı Đş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Analiz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tic. Ltd. Şti. tarafından Đş Güvenliği Uzmanı ve işyeri hekimi istihdam edilmesi. ( tarihinde yayınlanan, 6331 Sayılı Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında tüm görev ve sorumlulukları yerine getirecek şekilde personel istihdamının sağlanması) Đstihdam Edilen Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Madde Đşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları: ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ KANUNU ile bu kanuna dayanarak çıkarılan mevzuat hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesi 4857 Sayılı Đş Kanunu nu çerçevesinde çalıştırılmak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bildirim yapılmak üzere Đşyeri Hekimliği ve Đş güvenliği uzmanı hizmeti verilecektir. Đşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür; 1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek, 2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak, 3) Đş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,

3 4) Đşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak, Đş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, 5) Đşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak, 6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak, 7) Đşin yürütümünde ergonomik ve psiko sosyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır. 8) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, 9) Đşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek, 10) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek, 11) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, 12) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak, 13) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, 14) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek, 15) Gerekli laboratuvara tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek, 16) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5 te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir. 17) Đşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

4 18) Đş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak, 19) Đşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak, 20) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek. 21) Đlgili birimlerle işbirliği; a) Đş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ĐSG Kurul üyeliği b) Đş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, c) Đş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, d) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, e) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak, f) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. Đşyeri hekimi Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna dayanarak çıkarılan mevzuatta yer alan görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile işçinin kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler Đş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları: Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna dayanarak çıkarılan mevzuatta yer alan görev ve yükümlülüklerine uygun ve eksiksiz yerine getirilmesi, Đş Güvenliği Uzmanı istihdamının sağlanmasıdır. Đş güvenliği uzmanı, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 6331 Sayılı Đş Kanunu nu çerçevesinde çalıştırılmak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bildirim yapılmak üzere Đş Güvenliği Uzmanı hizmeti verilecektir. 1) Đşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

5 2) Risk değerlendirmesi; a) Risk değerlendirmesinin yapmak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. b) Çalışma ortamı gözetimi; çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. 3) Đşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.(acil Eylem Planı oluşturmak) 4) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; a) Đş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. b) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak. c) Đlgili birimlerle işbirliği; 5) Đşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 6) Đşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak. 7) ĐSG Kurul Üyeliği Đş güvenliği uzmanı görevlerini yaparken, Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna dayanarak çıkarılan mevzuatta yer alan görevlerini yaparken, işin normal akışını aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. Teklifin Süresi Madde 4. Bu teklif tarihinde başlayıp tarihinde sonlanır. Teklifin Kapsamı Madde 5. Bu teklif; ortak sağlık ve güvenlik birimi hizmeti konularını kapsar.( iş güvenliği uzmanı ve işyeri Hekimi istihdamı). Bu teklif TEHLĐKELĐ ĐŞLER SINIFINDA bulunan işletmede çalışanlar için hazırlanmıştır. Teklifin Bedeli

6 Madde 6. Yukarıda belirtilen hususlar için; yol ve konaklama giderleri dahil olmak üzere her bir Diş Hekimi için : Đş Güvenliği Uzmanı ve Đş Yeri Hekimi aylık bedeli : 140+KDV dir. Uzlaşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Merci Madde7. Đşbu sözleşmenin uygulanmasından ya da içeriğinin yorumlanmasından doğan Anlaşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

7 EK:1 PLAN: 1. Periyodik Denetimler ve Araştırmalar a. Đşyeri Đş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulması, b. Đşyerinde Kullanılması Gereken Güvenlik ve Sağlık Đşaretlerinin Tespiti c. Đşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması d. Đzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması e. Aylık Periyotlarla Denetimler Yapılacak f. Çalışma Ortamındaki Tehlikeler, Uygun Olmayan Şartlar Belirlenecek g. Đş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması, h. Kaza raporlarının hazırlanması, i. Kaza kök neden analizi çalışmaları 2. ĐSG Kurulunun Oluşturulması a. Kurul atamalarının yapılması, b. Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması, c. Kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması d. Kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması, e. ĐSG Kurul Đç Yönetmeliğinin hazırlanması, b. 3. Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması a. KKD Kullanma Talimatlarının Hazırlanması Ve Teslim Edilmesi b. Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması, c. Đş Sağlığı ve Güvenliği Talimatlarının Hazırlanması d. Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması, e. Kaza istatistiklerinin oluşturulması, f. Ramak kala tespiti ve raporlanması, 4. Acil Durum Çalışmaları a. Acil Durum Planlarının hazırlanması b. Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması c. Acil durum ekiplerinin Eğitimi d. Acil durum tatbikatları e. Acil Durum Talimatlarının hazırlanması 5. Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Đş yerinde Yangın ile mücadelede gerekli bütün önlemleri almak, Müdahale ve Tahliye Ekiplerini oluşturmak, oluşturulan mücadele ekiplerinin Đtfaiye Teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini kazandırmaktır.

8 6. Đş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi, 4857 Sayılı Đş Kanunu Ve Çalışanların Đsg Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Temel Đş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Planının Hazırlanması Ve Teslim Edilmesi a. Đşçilere Đş Güvenliği Eğitimleri verilecek b. Sektöre Özel Eğitimler Verilecek c. Her yeni işe giren Personele Eğitim Verilecek d. Eğitimler Yıllık Plana Alınacak, Uygulanması sağlanacak e. Eğitim Sonunda Eğitim Sertifikası Düzenlenecek 7. Đş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Analizlerinin Değerlendirilmesi Đş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği"nin 6. maddesinin b fırkasına göre a. Risklerin önlenmesi, b. Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, c. Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, için çalışmalar yapılması. d. Şantiyelerdeki Tehlikeler Belirlenecek e. Mevcut Risk Analizi kontrol edilecek gerekli görülen eklemeler yapılacak, şartlar değiştikçe Risk Analizi Revize Edilecek

9