PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMACI Bu talimatın amacı; Bilintur Catering Centre Merkez ve Proje personellerinin hak ve yükümlülüklerini ve şirketin çalışma prensiplerini düzenlemektir. MADDE 2: KAPSAM VE SORUMLULUKLARI Bu talimat, Bilintur Catering Centre Merkez Mutfak ve Projelerin personellerini kapsar. Bu talimatın uygulanmasından İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur. MADDE 3: TANIMLAR ŞİRKET: Bilkent Üniversitesi Doğu Kampüsü 1 Cad. Bilkent / ANKARA PERSONEL: Bilintur Catering Centre de Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile çalışanlardır. G.M.: Genel Müdür İ.K.M.: İnsan Kaynakları Müdürü İ.K. Departmanı: İnsan Kaynakları Departmanı MADDE 4: İŞE ALINMA ŞARTLARI İşe alınacak personelin işe alınması süresince işletme yönetimince belirlenen kurallar uygulanır. MADDE 5: ADAYIN İŞE MÜRACATI VE İŞE ALINMASI İş Başvurusu Formu adayca eksiksiz, doğru ve el yazısıyla doldurulur. Bu form müracaat niteliğinde olup, bununla iş isteyenin işe kabulü anlamı çıkmaz. Aday iş başvurusundaki beyanlarında doğruluk kurallarına uyacaktır. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday, bundan doğacak sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır. Bu nedenle işine son verilmesi halinde hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarardan işe alınan personel sorumludur. Personel, medeni halindeki değişiklikleri, ikametgâh değişikliklerini ve işini ilgilendirebilecek nitelikte özel durumundaki herhangi bir değişikliğe en geç 3 işgünü içerisinde İnsan Kaynakları Departmanına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde bu durumdan doğacak sonuçlardan personel sorumludur. İşe alınacak personele; işe başlama tarihi, genel ve özel çalışma koşulları, günlük ya da haftalık çalışma süresi, temel ücret ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme dönemi, süresi belirli ise sözleşmenin süresi ve fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümler ve varsa bu yönetmelikte düzenlenmemiş özel şartlar yazılı olarak iş akdi ile düzenlenir ve personelin sicil dosyasına konur. Ayrıca, kendisine bu yönetmelikten bir suret işe başladığı ilk gün imza karşılığı verilir. MADDE 6: DENEME SÜRESİ Şirkette işe alınan aday 2 ay deneme süresine tabidir. Deneme süresi içinde taraflar iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız olarak bozabilme hakkına sahiptirler. Personelin çalıştığı günlere ilişkin

2 ücreti ve diğer hakları saklıdır. Toplu iş sözleşmesi uygulaması durumunda 4857 Sayılı İş Kanunundaki hükümler geçerlidir. MADDE 7: BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Şirket gerekli hallerde personel ile belirli süreli iş sözleşmesi yapabilir. Bu durumda sözleşme süresi sonunda ayrıca ihbara gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden Tazminatsız ve Önelsiz sona erer. MADDE 8: KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Taraflar iş sözleşmesini, kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar korunmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. Şirket gerekli hallerde personel ile kısmi süreli iş sözleşmesi ve bu sözleşmenin türlerini yapabilir. İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanla duyurulur. Personelin haftalık çalışma gün ve saatleri, ücreti gibi çalışma koşulları personelle yapılacak iş sözleşmesinde belirlenir. MADDE 9: PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Personelin görev ve sorumlulukları iş akdinde ve görev tanımlarında belirlenir. Ancak bir işin tam olarak yapılabilmesi için gerekli olan çalışmalar iş akdinde veya görev tanımlarında yazılmamış olsa bile işin muhtevasına dahil olup, görev tanımında yazılı olmadıkları gerekçesi ile yapılmalarından kaçınılamaz. Davranış İlkeleri Şirket personeli, kurumsal çalışma ilkeleri ve değerleri paralelinde hareket etmekle yükümlüdür. Şirket personeli, gerek kılık kıyafet, gerekse tavır ve davranışları açısından bulundukları yerlerde şirketi temsil ettiklerinin bilincinde davranmakla yükümlüdür Görevin Yerine Getirilmesi Şirket personeli, iş saatleri içinde GÖREV TANIMLARI kapsamındaki görevlerinin gerektirdiği işlem ve eylemleri, çalışma arkadaşları ve amirleri ile uyum içinde dikkat, özen ve bağlılıkla, zamanında, en iyiyi en verimli bir şekilde yerine getirmek, bu görevi yerine getirirken de şirket yararlarını azami derecede korumak zorundadır. Şirket personeli, işyerinin çalışma sürelerine uymakla yükümlüdür. Şirket personeli görevleri gereği kullandıkları makine- teçhizat, araç ve gereçleri titizlikle kullanmak, bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunlara şirket kuralları çerçevesinde çözümler getirmek zorundadır. Şirkete ait makine- teçhizat, araç ve gereçler özel amaçlar için kullanılamaz. Şirket personeli aynı zamanda görevlerini yerine getirirken işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür. Talimatların Uygulanması Şirket personeli, üstlerinin verdikleri talimatları eksiksiz olarak zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. MADDE 10: İŞYERİ KURALLARI İşyerinde çalışan personelin mutlaka uyması gereken davranış kuralları ilkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bu kurallara riayet edilmemesi halinde, belirtilen davranışlar 4857 Sayılı İş Kanunu nun 18. MADDE Sİ gereğince hizmet akdinin feshi için geçerli neden olarak kabul edilecektir. A. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Kuralları; 1.Mutfaklardaki bütün emniyet kural ve işaretlerine uymak 2.Talimatları okumak, takip etmek, bilinmeyen konuları yetkililerden sorarak öğrenmek 3.Emniyetsiz olan durumları düzeltmek veya ilgililere haber vermek. 4.Mutlaka iş için belirlenen elbiseleri ve koruyucu teçhizatı kullanmak

3 5.Mutfaklarda ve çalışma alanlarında İLK YARDIM çantası bulundurmak, bunun nasıl kullanıldığını iyi öğrenmek ve uygulamak. 6.Yetki dışı iş yapmamak ve ekipman kullanmamak 7.İş için uygun ekipmanı ve malzemeyi seçmek 8.Daima bir disiplin ve düzen içinde çalışmak, iş esnasında şakalaşmamak. 9.Çalışırken dalgın olmamak, kendini işe vermek 10.Bütün cihazları ve ekipmanları kendi kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmak 11.Arızalı ekipmanlarla kesinlikle çalışmamak 12.Isıtılmış veya ısınmış tencere ve tepsileri taşırken mutlaka gerekli emniyet tedbirlerini almak (eldiven giymek, araba ile taşımak gibi) 13.Bütün elektrikli cihazlar kendi açma ve kapama düğmelerinden çalıştırılmalı kesinlikle fişe takmak ve fişten çekmek sureti ile çalıştırılmamalıdır 14.Hiçbir elektrikli cihaz su ile yıkanmamalı ve temizlenmemelidir 15.Elektrikle çalışan hiçbir cihazın gerek üzerinde gerekse içindeki ayar düğmeleri, termostat, dijital gösterge ve paneller vs. gibi yerleri kesinlikle kurcalanmamalıdır. Bu tür müdahaleler hem arızalara hem de istenmeyen hasarlara yol açabilir 16.Fritöz, çay otomatı, benmari gibi içine su veya yağ konarak çalıştırılan ekipmanlar içlerinde bulunan seviye göstergesine kadar doldurulmalı ve bundan sonra çalıştırılmalıdır. Yine bu cihazlar boşaltılırken içindeki sıvılar ortam sıcaklığına düştükten sonra içi boşaltılmalıdır 17.Bütün elektrikle çalışan cihazlarda duvardaki priz veya sigortadan itibaren cihaza kadar olan tesisat (fiş, kablo, ara priz, uzatma kablosu vs.) çok iyi kontrol edilmeli,en küçük arızada kesinlikle çalıştırılmamalıdır 18.Gazla çalışan cihazlarda kesinlikle suyla yıkanmamalı gerekiyorsa silinerek temizlenmelidir 19.Bu cihazlarda kendi gaz musluklarından açılıp kapatılmalı, kullanılması bittikten sonra ayrıca vanadan da kapatılmalıdır 20.Özellikle yer ocaklarının bulunduğu alan temizlenirken ocaklar fazla yerinden oynatılmamalı, hortum ve bağlantı yerlerinin zedelenmesi önlenmelidir 21.Büyük ve küçük sanayi tüpleri kesinlikle yağlı ve kirli eller ile taşınmamalı veya üzerindeki vanalar açılıp kapatılmamalıdır (Tüpler infilak edebilir) 22.Kıyma makinelerinde de diğer ekipmanlarda olduğu gibi çalıştırmadan önce elektrik tesisatı kontrol edilmeli, arızalı tablo ve şalteri olan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır 23.Kıyma çekilirken makineye ilave boyun parçası takılmalı ve et mutlaka et takozu ile itilmelidir 24.Makine temizlenirken mutlaka fişten çekilmeli ve şalterden kapatılarak makine temizlenmelidir. Ayna, bıçak ve helezon, makineden ayrılarak temizlenmeli ve tekrar makineye monte edilmelidir 25.Makine ve teçhizat arızalarında yetkiliye haber verilmesi ve yetkili dışında müdahale edilmesi yasaktır 26.Elektrik düğme ve şalterlerine ıslak elle dokunmak yasaktır. 27.Açıkta görülen elektrik donanım kablolarına dokunulmayacak ve derhal ilgililere haber verilecektir. B. İşyerindeki Davranışlara İlişkin Kurallar; 1.Personel devam devamsızlık Saatine parmak okutmasını giriş çıkışlarda mutlak suretle okutması 2.İzin almış bir işçinin kapıdan çıkarken kontrol görevlisine haber vermemesi 3.İşçinin, işveren yetkililerinin izni olmadıkça çalışılan diğer bölümlere girmesi 4.Zorunluluk olmadıkça şikayet maksadı ile üst amirinin dışında ve üstünde bir makama başvurmak 5.İşçiler, sağlıklarını korumak, yerlere tükürmemek, sümkürmemek, kendilerinin ve başkalarının bir kazaya uğramamaları için çalışırken çok dikkatli hareket etmek ve kendilerine verilecek güvenlik malzemesi ile iş elbisesi veya iş gömleği gibi eşyayı işyerinde giymekle yükümlüdürler. Bu hususlara riayet etmemek

4 6.İşveren veya vekillerinin muvafakati olmaksızın fazla saatlerde çalışmak (bu saatlere ait ücret ödenmez) 7.İşçi makineleri ve teçhizatları iyi kullanmakla, hasara uğramaktan korumakla ve düzgün, temiz, ihmali veya dikkatsizliği sebebiyle makinelerde ve teçhizat her hangi bir arıza vuku bulmasına meydan vermemekle yükümlüdür. Bu hususlara riayet etmemek 8.Viziteye çıkacak personelin, vizite evraklarını personel servisinde düzenleterek anlamaları esastır. Viziteye çıkan personel istirahat alması halinde işbaşı tarihini ya da durumunu 24 saat içinde Personel bölümüne bildirmekle yükümlü olup bu kurallara riayet edilmemesi 9.Amiri, arkadaşları çalıştırdıkları elemanlar hakkında yalan veya yanlış şayialar çıkarmak dayanaksızın ihbar ve şikâyetlerde bulunmak. 10.İşyerine miktarı ne olursa olsun alkollü veya uyuşturucu nitelikli bir MADDE alıp gelmek 11.İşyerinin düzen ve asayişini bozacak hareketlerde bulunmak 12.İşçileri işyeri ve işveren aleyhine kışkırtmak 13.İş arkadaşlarından sık sık borç para istemek 14.İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışmak 15.İşyerinden çıkarken veya gerektiğinde girerken işyerinin bu konuyla ilgili görevlilerinin arama, isteklerine karşı koymak 16.Hizmet sözleşmesinin doğal sonucu olarak işçinin işverene vermek zorunda olduğu verimliliği ve emsali işçilerle eşdeğerdeki çalışmaları yapmamak ve yeterli performansı göstermemek 17.Sigara içmek (sigara işçiye tahsis edilen veya işveren tarafından sigara içilmesinde mahzur görülmediği bildirilen ve şimdiye kadar içilmekte olan yerlerde içilir) 18.İş esnasında uyumak 19.İşyerine çalışma saati başlangıcında gelmemeyi, gecikmeyi alışkanlık haline getirmek 20.Çalışma mevzuatı ile işyeri iç yönetmeliğinde yazılı olan hususlarla işveren tarafından çıkarılan tamim, tebliğ veya ilan edilecek emir ve talimatlara aykırı hareket etmek 21.Çalışma sırasında iş arkadaşlarını tahrik etmek veya her ne şekilde olursa olsun fuzuli yere işgal etmek disiplin ve adaleti bozacak fiillerde bulunmak 22.Özel aracını işverenin göstereceği yere park etmemek 23.İşveren vekilleri veya amirleri tarafından verilen emirlere itaat etmemek 24.Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak 25.İşçi, işe başlama zamanından en az beş dakika önce iş yerine gelmeye ve zamanında işinin başında bulunmaya mecburdur 26.Çalışma zamanı içinde, işin başında bulunmamak 27.Her ne sebeple olursa olsun yine çalışma zamanı içinde yemekhane veya soyunma yerlerinde bulunmak 28.Çalıştığı bölüm dışına (idari bölüm- yemekhane vs.) gitmesi gereken durumlarda önlüklerin giyilerek ön düğmelerinin kapatılması gerektiği halde kapatılmamış olması 29.Çalışılan yerlerde yemek yemek, içmek, çekirdek vs. gibi çerez yemek 30.İş yerinin ana giriş kapısından veya işverenin göstereceği kapının dışında başka yerlerden iş yerine girip çıkmak 31.İşçi, işyerinde yangın çıkmaması için çok dikkatli davranmak ve yangına sebebiyet verecek her türlü hareketlerden kaçınmakla yükümlüdür. Bu kuralların aksine hareket edilmesi 32.Diğer işçileri rahatsız edecek şekilde ahlak ve adaba aykırı ve diğer uygunsuz hareketlerde bulunmak veya eşyalarına zarar vermek 33.İşçinin, çalıştığı sırada makinesinde göreceği bozukluğu ilk amirine bildirmesi zorunludur. Makineye hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir. 34.İşveren tarafından tespit ve tayin edilen fazla mesaiyi zamanında yapmamak 35.Ortalama olarak emsali işi yapan diğer işçi arkadaşlarından daha az verimli çalışmak 36.İşe yoğunlaşmasının giderek azalması ve dalgınlık 37.Öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği 38.İşe yatkın olmamak 39.Uyum yetersizliği

5 40.İşini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen şekilde hasta olmak ve alışılmışın dışında sık sık hastalık raporu almak 41.İşverene miktarı ne olursa olsun zarar vermek zararı tekrar edeceği tedirginliğini yaratmak 42.İşini eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek 43.İşi sırasında uzun telefon görüşmeleri yapmak 44.İşveren tarafından geçici veya devamlı olarak alınmış, işverenden başka bir işverenin işçisine (müteahhit yada taşeron işçisine) sataşmak ve bu bent de yazılı olan tüm davranışları gerek işçilerine ve gerekse müteahhit işverene ve sorumluluğu altındaki makine ve teçhizata karşı yapmak 45.İşçinin eşinin işverene ve işveren vekillerine gerek işyeri içinde ve gerekse dışında sataşması ve şeref ve haysiyetini incitir beyanlarda bulunarak kışkırtıcı davranışlarda bulunması 46.İşçinin işveren ve iş yeri hakkında basın ve yayın kuruluşlarında hakarete yönelik söz ve isnatlarda bulunması ve gerçeğe aykırı haber vermesi 47.Hiç kimse paydos saatinden önce izin almaksızın işi terk etmesi 48.Her işçi sırası ile Usta, Usta başı, İşletme Yöneticileri, Birim Müdürlerine ve Genel Müdüre saygılı davranmaya ve kendileri konuşmalarında dikkatli olmaya mecburdur 49.İşyerinde çalışan her personel tarafından kendisine verilen isim kartı, iş elbisesinin sol göğüs üstüne gelen kısmına takılır ve iş saatleri süresince bu kart aynı yerde muhafaza edilir 50. İlişik Kesme belgesinde yazılı yerler gezilip imzalar alındıktan sonra İnsan Kaynakları Müdürlüğü ne teslim edilir. Üzerindeki zimmetli bulunan eşyayı teslim etmeyen veya edemeyen işçiden bu malın bedeli tahsil edilir 51.İşçiler, Ustabaşlarına ve Bölüm Müdüründen izin almadan görev mahallerini terk edemezler 52.Herhangi bir rahatsızlığı nedeniyle İşyeri Hekimine muayene olmak isteyen personel, Muayene Belgesini en yakın amirine, Departman Yöneticisine ve İnsan Kaynakları Sorumlusuna onaylatmak zorundadır. Muayene belgesi olmayan personelin İşyeri Hekimi tarafından (İş Kazası Durumları Hariç) tedavileri yapılmayacak ve izinsiz görev yerini terk etme nedeni ile yazılı ihtara muhatap olacaklardır 53.Herkes işbaşı- paydos saatlerine riayet etmekle yükümlüdür. Çalışma saatleri içerisinde kimse amirinden izin ve görev belgesi düzenlemeyip, amirine imzalatmadan firma dışına çıkamaz 54.Şahsi bilgilerde olan değişiklikler en geç bir hafta içinde bunu belgeleyen evraklarla birlikte İnsan Kaynakları servisine bildirecektir 55.Görev yerleri terk edilirken gereksiz yanan ampuller söndürülecek; boş yere akan musluklar ve açık kalması gerekmeyen makine ve aletler mutlaka kapatılacaktır 56.Dışarıdan üretilmek veya tamir edilmek üzere iş getirilmesi kesinlikle yasaktır 57.Öğle yemeği saatleri.. saatleri arasında saattir. İşçiler amirlerinin bu saatler içinde belirleyeceği zaman diliminde yemek ihtiyacının gidermek mecburiyetindedir 58.Yemekhanenin açılış saatinden önce gelip kapı önünde beklemesi yasaktır. Açılış saatinde yemekhaneye gelenler sıraya girerek yemeklerini alırlar. Yemeğini bitirenler tepsi, çatal, bıçak, kaşık ve su bardaklarını kirlilerin konulduğu yere götürüp bırakırlar. Bunun yanında.. - saatleri arasında 15 dakika, -.. arasında dinlenme molaları mevcuttur. Bu sürelerde ve bu uygulamada yapılacak her türlü değişiklik, uygun vasıtalarla işçilere duyurulacaktır 58.İşçiler dilek ve şikayetlerini içeren kağıtları ilgili kutulara atabilirler. Bu öneriler ve şikayetlere karşı, gerek duyulduğunda işverenin görevlendireceği ilgili kişilerce cevap verilecektir. 59.İşyerinde iki gün üst üste veya bir ay içinde üç iş günü veyahut bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü mazeretsiz işe gelmeyen personelin İş Akdi İş Kanunu hükümlerine göre tazminatsız Fesih edilir. Bu davranış alışkanlık haline getirilemez 60.Günlük izin ve yıllık izine çıkan işçinin ilk müracaat edeceği yer Usta Başı, Departman Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Sorumlusudur 61.İşçiler kendiliklerinden vardiyalarını değiştiremezler. Vardiya değiştirecek personel, durumunu ve mazeretini ilgili formla amirine bildirir. Departman Yöneticisi onayı alındıktan ve İnsan Kaynakları Departmanına bilgi verildikten sonra vardiya değiştirme işlemi yapılır 62.İşçilerin kişisel eşyalarını çalışma ortamında bulundurmaları ve eşyalarını yıkayıp makinelere asmaları veya kurutmaları kesinlikle yasaktır

6 63.İşyeri hudutları içinde, işyeri personeli tarafından herhangi bir ürünün pazarlamasını veya satışının yapılması kesinlikle yasaktır 64.İşçilere verilecek olan eğitimlere işverenin belirleyeceği tarih ve saatte çağırılanların katılması zorunlu olup; eğitim sonunda işçi eğitim etkinliği değerlendirme ve formunun doldurulup İnsan Kaynakları Departmanına verilmesi zorunludur 65.İşyerine ait bilgi, belge ve evrakların işveren veya işveren vekilinin bilgisi ve onayı olmadan şirket dışına çıkarılması yasaktır 66.Firma müşterileri ile saygı çerçevesinde iletişim kurmak. 67.Yemek taşıma kaplarının üzerine doğru bilgilerin yazılması 68.Bulaşıkların düzgün yıkanmayıp kirli yada lekeli bırakılmaması 69.Yemek dağıtımı ve boş toplama işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması geciktirilmemesi ve servis bitiminde fabrikaya dönülmesi, malzemelerin teslim edilmesi 70.Pişirilen yemeklere ilgili yönetici tarafından belirlenen miktarda malzemelerin kullanılması 71.Yemek dağıtım esnasında maske ve eldiven kullanılması 72.Taşıma yemeklerin servise bar kodlanan miktardan az ya da fazla konulması 73.Her türlü yemek malzemelerinin (ölçme, sayma v.b.) işlemleri yapılmadan teslim alınmayacak 74.Üretimde kullanılacak malzemelerin hijyen kurallarına uygun (ayıklama, temizleme, yıkama v.b.) olarak işlemlerinin yapılması 75.Firmamıza ait her türlü yiyecek, içecek v.b. ürünlerin her ne şekilde olursa olsun izinsiz bir şekilde dışarıya çıkarılmayacaktır 76.İade gelen veya bulaşıkhaneye gelen yemekler çalışanlar tarafından kendi kullanımına ayrılmayacaktır 77.Servis araçlarının iç ve dış temizliklerinin sürekli yapılması 78.Şirket araçlarını kullanan personel araç kullanma talimatı doğrultusunda araçlarını kullanacaklardır C. Hijyen ve HACCP Kuralları; 1.Mal Kabullerini talimatta belirtilen kriterlere göre kontrol ederek uygun mal kabul etmeli veya kabulünü sağlamalıdır 2.Depolarda bozulmuş, kokuşmuş ürün bulunmaması için gerekli kontrolleri yapmalı ve bu tür bir ürünü üretimde kullanılmasını engellemelidir 3.Depoları gerçekçi ve düzenli olarak kontrol edilmelidir 4.Dolap sıcaklıklarının ölçümünü gerektiği zamanlarda gerçekçi olarak yapmalıdır 5.Depolarda bulunan ürünlerin talimata uygun etiketlenmesini sağlamalıdır 6.Riskli ürünlerde bekletme yapılmamasını sağlamalıdır 7.Soğutma işleminin talimata uygun yapılmasını kontrol etmelidir 8.Servisten artan I.derece riskli ürünün servise sunulmasını engellemeli, gerekli kontrolleri yapmalıdır. 9.Servisten artan ürünü hammadde olarak kullanmamalıdır 10.Ana mutfak ve uç noktalarında yaşanabilecek Müşteri Şikayeti veya GZB den bizzat sorumludur 11.Gerekli formların düzenli ve gerçekçi işleyişini sağlamalıdır 12.Ayıklama yıkama talimatına uygun ayıklama yapılmasını kontrol etmelidir 13.El yıkama ve eldiven kullanma talimatına uygun çalışılmasını sağlamalıdır 14.Alet ekipman ve çiğ sebzelerin talimata uygun dezenfekte edilmesini sağlamalı ve kontrol etmelidir 15.Tüm Hijyen HACCP talimatlarının ön gördüğü kurallara uymalı, uygulanmasını sağlamalı ve astlarına Hijyen HACCP Talimatlarının ihlaline yönelik her hangi bir talimat vermemelidir 16.Görev yaptığı tüm noktalarda uygulanmakta olan, değişen ve uygulama zorluğu olan talimatların kolay uygulanması için gerekli eğitimleri verip takip etmelidir 17.Amirleri tarafından verilen iş ve kendisine verilen diğer görevleri Hijyen HACCP talimatlarına uygun yerine getirmelidir

7 18.El yıkama ve eldiven kullanma talimatlarına uyarak çalışmalıdır 19.Sorumluluğunda olan formları gerçekçi ve düzenli tutmalıdır 20.Mutfakta hijyen açısından riskli bir durum gördüğünde kendi görev alanında olmasa bile gerekli tedbirleri alarak yöneticilerine haber vermelidir Bu Maddelerde ve bu personel yönetmeliği içinde yer almamış ve fakat işyerindeki genel davranış ve teamül gereğince disiplin suçu sayılacak fiil ve davranışlar için, fiilin niteliğine göre bu maddedeki müeyyidelerden birisi kıyasen uygulanır. Yasaklara ve belirlenen davranış şekillerine uymak zorunlu olup, personelin aksine davranışı iş akdinin haklı nedenle feshini gerekçesidir. MADDE 11: GİZLİLİK Şirket personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz. Personel, şirket yetkililerinin yazılı izni olmadıkça şirket ile ilgili konularda basın yayın organlarına demeç ve bilgi veremez. MADDE 12: VEKÂLET ETME EK GÖREV Personele Şirket yönetiminin uygun ve gerekli gördüğü durumlarda vekaleten veya ek görev olarak kendi görevi dışında başka bir görev verilebilir. Ancak, bu görev mevcut pozisyonuna uygun olur. Başka bir göreve vekâlet eden veya ek görev üstlenen personele herhangi bir ek ücret ödenmez. MADDE 13: ŞİRKET DIŞI ÇALIŞMA VE REKABET YASAĞI Personel işverenin yazılı izni olmadan şirket dışında resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev kabul edemez. Keza şirketin faaliyet konusuna dahil olsun veya olmasın herhangi bir ticari işle bizzat ve dolaylı olarak meşgul olamaz. Personel veya yakın aile bireyleri; şirket ile aynı faaliyet alanında çalışan diğer şirketlerle, tedarikçileriyle ve müşterileriyle şirkette çalışmaya devam ettiği müddetçe hiçbir şekilde ortaklık veya başka bir iş ilişkisi içine giremez. Personel iş akdinin sona ermesini izleyen. ay/yıl boyunca,. il/bölge sınırları içinde işverenin faaliyet sahasında çalışan herhangi bir şirkette görev almamayı kabul ve taahhüt eder. MADDE 14: ÇALIŞMA SÜRELERİ Tam süreli iş sözleşmesine göre çalışan personelin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Şirkete bağlı işyerlerinin değişik bölümlerinde işin özelliğine göre, aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. İşin ve işyerinin gerektirdiği hallerde, haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İşverenin, çalışma sürelerinde kanunun öngördüğü bu tarz değişikliği makul bir süre öncesinde işçiye duyurup, gerekli eğitimi vermesini müteakip yapılacak uygulamaya işçilerin itirazsız uyacağı; bu tür bir değişikliğin işçi yönünden iş sözleşmesinin haklı olarak sona erdirilmesi hakkı olmayacağı konusunda işçi ve işveren iş sözleşmesi içinde vardıkları mutabakata burada da sadıktırlar. Keza, 4857 sayılı İş Kanun unun 76.Maddesinde açıklanan ve şirkete ait işyerlerinde uygulanma imkanı bulunan yönetmeliklerin getireceği çalışma usulleri, işveren tarafından benimsenmesi halinde işçiye yukarıdaki bent hükümlerinde olduğu gibi duyurularak uygulanacaktır. İşçi, bu çalışma düzenine göre çalışacağını, iş sözleşmesiyle kabul etmiştir. MESAİ DÜZENİ Çalışma saatleri aşağıdaki gibidir;

8 Vardiyasız çalışan personel; 08:30 17:30 ( Pazartesi Cuma ) ( 1 saat yemek molası ) 08:30 13:30 ( Cumartesi günleri ) Vardiyalı personel 07:30 16:30 ( 6 Çalışma günü, 1 saat yemek molası ve günde 2 kez 15 er dk. Ara dinlenme. ) 08:30 17:30 ( 6 Çalışma günü, 1 saat yemek molası ve günde 2 kez 15 er dk. Ara dinlenme. ) 10:30 19:30 ( 6 Çalışma günü, 1 saat yemek molası ve günde 2 kez 15 er dk. Ara dinlenme. ) 23:30 08:30 ( 6 Çalışma günü, 1 saat yemek molası ve günde 2 kez 15 er dk. Ara dinlenme. ) Vardiyalı personel çalışma gününde yemek molası haricinde 15 er dakikadan 2 sefer ara dinlenmesi yapar. Haftada 6 gün çalışır, 1 gün haftalık izin kullanır. Vardiyası her hafta değişir. MADDE 15: ÜCRET Personelin ücretleri, şirketin halen mevcut ve durumun özelliğine göre ileride belirleyeceği ücret politikası kapsamında, işlerin mahiyeti ve personelin liyakati dikkate alınarak işverence tespit edilir. Maaşlar her ayın ilk haftası içinde banka hesabına yatar. Personel ayın 5 den itibaren İnsan Kaynakları Departmanı tarafından hazırlanan bordrosunu bölüm amirinden imza karşılığı alır. MADDE 16: FAZLA ÇALIŞMA ve FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA İşveren, gerekli gördüğü durumlarda fazla çalışma ve fazla süreli çalışma yaptırabilir. Personel, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanacak fazla çalışmalar ile fazla süreli çalışmalara uymayı peşinen kabul eder. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. MADDE 17: ULUSAL BAYRAM ve GENEL TATİL GÜNLERİ İşin gerektirmesi halinde, işçiye önceden uygun vasıtalarla duyurularak Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde şirkete ait işyerlerinin tümünde ve/veya bir kısmında çalışma yapılabilecektir. Bu günlerde çalışma yapıldığında işçinin işe icabet etmesi zorunludur. Şirkete bağlı işyerlerinde çalışan işçiler, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalıştırılmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak; tatil yapmayarak çalıştırılırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. MADDE 18: YILLIK ÜCRETLİ İZİN Yıllık ücretli izinler konusunda İş Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için şirkette en az bir yıl çalışmış olmak gerekir.yıllık izin, çalışılan yılı takip eden yıl içerisinde kullanılır.

9 Ücretli Yıllık İzin: İşe giriş tarihinden itibaren bir yıl çalışmış olan personel yıllık ücretli izine hak kazanır. Personel yıllık ücretli iznini amirinin uygun gördüğü tarihte kullanmak zorundadır ve yıllık ücretli izinler birinci dilimi 10 işgününden az olmamak şartıyla ikiden fazla bölünemez. Bu konuda işveren şirketin uygulamalarını işçi kabul eder. Yıllık ücretli izin süreleri; 1-5 yıl arası hizmet süresi için : 14 işgünü 6-15 yıl arası hizmet süresi için : 20 işgünü 15 yıldan fazla hizmet süresi için : 26 işgünü İşgünü hesaplamalarında hafta 6 işgünü olarak alınır, bayram ve tatil günleri süreye dahil edilmez. Ücretli İzin: Personele, belgelemesi kaydıyla evlenme için 3 gün, çocuğu veya kardeşi evlendiğinde 1 gün, çocuğu doğumunda 3 gün (kadın personele doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 haftayı aşmamak kaydıyla toplam 12 hafta), anne, baba, kardeş, eş, çocuk, kayınpeder veya kayınvalide ölümü halinde 3 gün izin (ölen başka kentte ise 2 gün ilave ücretsiz yol izni) verilir, bu izinler ancak özür ortaya çıktığı zaman kullanılır ve yıllık izne mahsup edilmez. Ücretli Mazeret İzni: Personel ayrıca yılda toplam 3 işgününü geçmemek şartıyla mazeret izni kullanabilir. Personel bu izinleri birleştirerek kullanamaz ve kullanmadan en az bir gün önce Birim Amiri ne haber verip onaylatmak zorundadır. Ücretsiz İzin: Personele, personelin yazılı talebi ve amirinin onayı ile en fazla 2 hafta süre ile ücretsiz mazeret izni verilebilir. Personelin 3 ayı aşmayan geçici Askeri göreve çağrılması halinde amirinin onayı ile ücretsiz izin verilir. MADDE 19: İŞİN DÜZENLENMESİ İŞ BAŞI VE PAYDOS SAATLERİ A.İşyerinde işbaşı ve paydos saatleri, vardiya saatleri ile yemek saatleri mevzuat hükümlerine göre işveren tarafından tayin, tespit ve ilan edilir. B.İşe başlama, dinlenme ve paydos saati memleket saat ayarı ile ayarlanan işyeri saat ayarına göre yapılır. C.Çalışma süresinin dışında, görevlilerden başkası işyerinde bulunamaz. D.İş elbisesi giymek zorunda olan personel iş elbiselerini giymiş olarak işbaşı saatlerinde işleri başında bulunurlar. E.İşçiler dinlenme zamanlarını serbestçe kullanabilirler, şu kadar ki, dinlenme zamanını bu maksatla ayrılmış olan dinlenme yerlerinde geçirirler, işi olmadan başka yerlere giremezler. F.İşçinin devamını tevsik hususunda işyeri hususunda işyeri uygulamasına göre hareket edilir. G.Ara dinlenmesi süreli, iklim, mevsim, işyerinin konumu ve gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak aralı olarak, aynı veya değişik saatlerde kullandırabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. MADDE 20: İŞYERİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞ İşyerinde çalışan personel işyerine yalnız kendilerine tahsis edilen kapılardan girer ve çıkarlar. İşyerine giriş ve çıkışlarda işyerinin emniyetinden sorumlu güvenlik görevlileri gerekli gördükleri taktirde onur kırıcı olmamak üzere üst ve eşya yoklaması, hüviyet veya kimlik tespiti yapabilirler. MADDE 21: GİYİM ve KUŞAM Personel iş elbise ve ayakkabılarını temiz olarak giymek mecburiyetindedir. İş elbiseleri ve ayakkabıları işyerinden başka yerlerde ve işlerde giyilemez. Çalışırken kılık ve kıyafete çeki düzen verilerek tertipli olunur, çalışma esnasında tespit edilen kıyafetlerin dışında herhangi bir kıyafet giyilmez.

10 İş sırasında kullanılmak üzere koruma malzemesi olarak verilen eldiven, bone, maske, önlük ve diğer koruyucu malzemelerin kullanılması mecburidir.kullanılmamasından personel kişisel olarak sorumludur. Bu nedenle, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde, işçinin haksız nedenle işten çıkarıldığı iddiasında bulunmayacağı ve ihbar ve kıdem tazminatı da hak etmeyeceği taraflarca benimsenmiştir MADDE 22: TEMİZLİK İŞLERİ İşyerlerinde, her kısım yetkilileri kendi bölgelerinin temiz tutulmasına nezaret ederler. Bütün personel de çalışırken ve dinlenirken gerek işyeri dahilinde, gerekse yemek, soyunma, tuvalet, yıkanma dinlenme vb. yerlerini kirletmemeye dikkat edeceklerdir. Soyunma yerlerinde temizliğe dikkat etmek; muslukları ve dolapları açık bırakmamak gereklidir.soyunma dolabı dışında eşya bırakmak, etrafa çöp atmak, kendisine ait olmayan dolapları karıştırmak yasaktır.dolaplara yiyecek koymak kesinlikle yasaktır. Genel olarak kasten herhangi bir yeri, aleti, eşyayı kirletmek ve kirli bırakmak yasaktır. İş saatleri içinde, işverenden izin almaksızın soyunma yerlerine girmek; kendi dolabını ve/veya diğer çalışanların dolabını açmak; tevessül etmek kesinlikle yasaktır. MADDE 23: İŞYERİ GENEL DAVRANIŞ KURALLARI İşbu Personel Yönetmeliğinin 9.Maddesinin 3.bendinin (b) başlığının altında yer alan Yasak fiil ve hareketlerle aşağıda sayılan benzeri fiil ve hareketlere tüm çalışanlar uymak zorundadır. Aksine hareket halinde, 4857 sayılı İş Kanununun 18. Maddesindeki geçerli neden çerçevesinde iş sözleşmesinin feshi yoluna gitmekte işveren tamamen serbesttir. Burada yer almış buluna davranış kurallarının, işverenin çalışma koşulu olduğu konusunda işçi, işverenle tamamen mutabık sayılmıştır. Yukarıda yer alan 9.maddesinin 3. Bendinin (b),10.maddenin a - b ve c başlığının altında yer alan Yasak fiil ve hareketlerle ilgili hükümde ve aşağıda yer alan davranış kurallarına tüm çalışanlar uymak zorundadır. MADDE 24: HASTALIK ve İSTIRAHAT DURUMLARI İşyeri Hekimine veya SSK Hastanesine muayene olmak isteyen personel Birim/Departman Müdürü ne isteğini iletir. İşyeri Hekimi için: İşyeri Hekimi nin Catering Centre de bulunduğu süre içinde revire giderek muayene olur, işyeri hekiminin en fazla 2 günlük istirahat vermesi uygundur. SSK Hastanesi için: SSK dan Rapor alan personel, durumu İK Departmanı na bildirir. Şayet rapor 2 günden daha uzun bir süreyi kapsıyorsa raporlu olduğu süre maaşından kesilir, personel bu tutarı SSK dan temin eder. Personel, rapor süresi ne olursa olsun rapor tarihinin sonunda SSK tarafından verilen İş Görmezlik belgesini İnsan Kaynakları Departmanı na getirmek zorundadır. Personel hastalık nedeni ile işe gelmediğinde Birim/Departman Müdürü ne mutlaka haber vermelidir. Hastalığını SSK dan aldığı bir rapor ile belgelemelidir. Özel sağlık birimlerinden alınan raporlar SSK tarafından onaylanmadığı sürece kabul edilmez, Personel işe devamsızlık yapmış sayılır. İşbaşında hastalanan veya kazaya uğrayan personel durumunu derhal ilk amirine bildirmeye zorunludur. Durumu buna imkan vermiyorsa, en yakınında bulunan iş arkadaşı görevi yüklenir. Kaza ve hastalığını ihbar etmemek, kendi kendine tedaviye kalkışmak yasaktır. Aksi taktirde işveren sorumlu değildir. İstirahatlı iken çalışmak yasaktır. MADDE 25: PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

11 Personel hakkında şirketin belirleyeceği dönemlerde ve yılda dört defa performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirme sonuçlarına göre yetersiz personelin şirket ile ilişkisi kesilir. MADDE 26: TERFİ Personelin üst derece bir göreve yükseltilebilmesi şirkette bu konuda karar vermeye yetkili kişi veya kurulların kararı ve üst derecedeki kadronun boş bulunması, personelin o işin gerektirdiği niteliğe sahip bulunması ve bu kadronun gerektireceği performansı yerine getirmiş olması şartına bağlıdır. MADDE 27: İÇ ve DIŞ SEYAHAT YOLLUKLARI Görev nedeni ile yurtiçi/yurtdışı yolculuklarda, personele kademesine göre ödenecek yolluklar ve ödeme şartları şirket yönetiminin belirlediği doğrultuda gerçekleşir. Harcamaların belgelendirilmesi esastır. MADDE 28: EĞİTİM Şirket gerekli gördüğü hallerde, personeline işine uyum sağlaması, mesleğinde ilerlemesi ve görevini daha iyi yürütebilmesi için eğitim sağlayacaktır. Eğitimler; Personel veya Eğitim Bölümleri tarafından planlanır. Personel şirket içinde veya şirket dışında kurs, seminer veya konferansa gönderilebilir. İş sözleşmesinin kendi isteğiyle sona ermesi ile işçinin kötü niyetli davranışlarıyla kasti olarak sona ermesini sağlaması hallerinde, işverenin talep etmesi durumunda, işçiye işveren tarafından sağlanmış olan eğitim masraflarının tamamını veya işverence belirlenecek bir bölümünü işverene geri ödenmesi yükümlülüğü kabul ve taahhüt edilmiştir. MADDE 29: AKDİN FESİHİNDE BİLDİRİM Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshine, İş Sözleşmeleri: A.İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılamasından başlayarak iki hafta sonra B.İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra C.İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra D.İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, FESHEDİLMİŞ sayılır İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle iş akdini feshedebilir. Burada sayılan bildirim süreleri işçi ve işveren için geçerli olup; bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. MADDE 30: KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı konusunda kanun hükümleri uygulanır. Ancak, işçinin herhangi bir nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, tahakkuk edecek kıdem tazminatı, işçinin işyeriyle ilişiğinin kesilmesinden bir ay sonra ödenmesi hususundaki iş sözleşmesinde yazılı karşılıklı mutabakat, aksine bir yazılı hüküm olmadığı sürece geçerliliğini koruyacaktır. Taraflar, işçinin talebi ve işverence de kabul edilmesi halinde, kıdem tazminatını taraflarca yapılacak taksitle ödeme protokolü çerçevesinde ödenmesi konusunda iş sözleşmesindeki anlaşmayı işbu yönetmeliğe de taşımakta mutabakat sağlamışlardır. Bu durumda, işçinin

12 işvereni temerrüde düşürecek davranışlarda bulunarak sözleşmeden cayması ve faiz talebinde bulunması bir hakkın suiistimali olarak kabul edilecektir. MADDE 31: FESİH GEREKÇELERİ İşçi ve işveren arasında işe girerken yapılmış bulunan İş Sözleşmesi hükümleriyle bu sözleşmenin eki sayılan işbu Personel Yönetmeliği nde belirtilen kurallara, işyerinde işveren tarafından çıkartılan emir ve talimatlara; çalışma sistemlerine ve bunların dışında diğer işyeri kurallarına, ilkelerine ve politikalarına aykırı davranan personelin iş akdi, işveren tarafından feshedildiğinde bu uygulama, 4857 sayılı İş Kanununun 18.maddesinde yazılı bulunan işçinin yetersizliği veya davranışlarından dolayı geçerli sebeple fesih sayılır.işveren, ekonomik nedenlerle, işletmedeki imalat yöntemlerinin değişmesi, teknoloji değişimleri ve ihale ile alınan projelerin sona ermesi nedeniyle, işin şartları gerektirdiği taktirde işçinin iş sözleşmesini feshedebilir. MADDE 32: DEVİR TESLİM Personel işten ayrılmadan önce kullandığı, makine-teçhizat, defter, dosya, bilgisayar ortamında bulunan her türlü şirket bilgisi, kıymetli evrak, yazı vb. gibi belge ve demirbaşları yöneticisine veya İnsan Kaynakları Bölümüne teslim etmek zorundadır. MADDE 33: İŞE GEÇ GELME Personel belirlenen işbaşı zamanında (varsa) barkot kartını okutmuş olarak kendi kısımlarında hazır bulunmaları şarttır. Ancak ayda iki kere 10 dakikaya kadar geç kalanlar ile meşru mazereti nedeniyle ayda (otuz günlük süre içinde) iki defa 2 saate kadar geç kalanlar işe alınacak ve ücretlerinde bir kesinti yapılmayacaktır. Bunun dışındaki geç kalmalarda işveren personele o gün için işbaşı yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Bu halde, personele işe alınmadığı günün ücreti ödenmeyeceği gibi personel hafta tatil ücretine de hak kazanamaz. İşe geç kalma işverenin kusurundan kaynaklandığı taktirde, personel işe alınır ve haklarından hiçbir kesinti yapılamaz. Bu hükmün uygulanmasında personel hiçbir şekilde iyi niyet kurallarına aykırı davranışta bulunamaz MADDE 34: DUYURU PANOSU İşveren, işçilere duyurulması gereken aşağıdaki konuları, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkilileri vasıtasıyla bütün işçilerin kolaylıkla görüp okuyabilecekleri yerler koyduğu camekanlı ve kilitli duyuru panosu vasıtasıyla duyuracaktır. Bu Duyuru Panosunda: A.Kanunen ilan edilmesi zorunlu hususlar; B.İş mevzuatıyla ilgili duyurular; C.İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliğiyle diğer işyeri iç mevzuatında yapılacak değişikler ile işverenin işçilere duyurmasını istediği konular; D.İşyeriyle ilgili ilan ve duyurular ve İnsan Kaynakları müdürlüğünce seçilecek sosyal faaliyetlere katılım çağrıları ile benzeri duyurular, ilan olunur. Bu duyuru panosunun kilidi sadece işverenin yetkili kıldığı yöneticiler tarafından açılıp, duyuru asılabilir. MADDE 35: ZARAR KARŞILIĞI KESİNTİLER Her personel kendisine tevdi edilen malzemeye, mamul ve yarı mamul mallara, alet edevata, makineler velhasıl işyerine ait veya ait olmayıp da eli altında bulunan müşteri mallarına azami dikkat ve ihtimamı göstermeye mecburdur. Aksi halde ihmal veya kasıt ile hasıl olan zarar ve ziyandan, bozuk ve hatalı imalattan ilgili kanun hükümlerine göre sorumludur ve tazmin ile mükelleftir.

13 Zararın ilgili olduğu birim şefi, işletme müdür, muhasebe ve personel müdürü ile fabrika müdüründen oluşan zarar tespit komisyonu bu konuda inceleme yapar ve zararın ne miktarda olduğu, bunun ne kadarının işçinin kasıt ve kusurundan kaynaklandığını belirten işçinin savunmasını da içeren bir rapor hazırlar. Bu rapor işçiye tebliğ edilir. Eğer işçinin verdiği zarar 30 yevmiyesinden fazla ise işveren işçinin iş akdini tazminatsız feshedebilir; az ise, işverene verilen zarar, işçinin istihkakından işverenin taktirine uygun şartlarda kesilip tazmin olunur. MADDE 36: SOSYAL YARDIMLAR A.Her personele mevsimine göre doyuracak şekilde bir öğün ücretsiz yemek verilir. B.Belli güzergah ve duraklara uyan her eleman firmanın temin ettiği servislerden yararlanır. Servis otobüsleri paydos saatinden on beş dakika sonra fabrikadan hareket eder. Şayet servislerin hareket saatlerinde veya güzergahlarında değişiklikler olursa, durum İnsan Kaynakları Departmanınca yayınlanacak duyurularla ayrıntılı olarak bildirilir. Servislerle ilgili şikayetlerin yapılacağı yer İnsan Kaynakları Müdürlüğüdür. Hiçbir personel bu konuda servis şoförleri ile muhatap olamaz. İşçilere, ücretleri dışında yapılacak ödemelerin kazanılmış hak sayılabilmesi için, ücretin dışında verilmiş bulunan bu ödemenin devamlılık arz edeceği konusunda işveren tarafından yazılı tebligat yapılarak sebebinin de bildirilmesi şarttır. Yapılan bir ödeme kazanılmış hakkın delili sayılmaz. Keza, işveren ücret dışında herhangi bir ödeme yaptığında bireysel iş sözleşmesinden kaynaklanan bir ödeme söz konusu olduğundan; diğer işçiler için bu ödeme emsal teşkil etmeyecektir. MADDE 37: EĞİTİMLER Eğitimler şirkette çalışan tüm personele yılda en az 2 kez verilecektir. MADDE 38: ÜCRETSİZ İZİNLER Gün içerisinde saatlik izin alan personelimiz izine çıkış ve izinden dönüş saatlerinde kart basmak zorundadır. Aksi taktir de o günün yevmiyesi ücretinden kesilecektir. MADDE 39: YÜRÜRLÜK Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şirkette çalışan tüm personel bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, yürürlük tarihinden sonra şirkette görev alanlar ise işe girişleri ile bu yönetmelik hüküm ve şartlarını aynen kabul etmiş sayılırlar. ONAY Yukarıda yazılı olan ve 39 maddeden itibaren bulunan Personel Yönetmeliğini teslim aldım. Bu yönetmelikte yazılı bulunan işyeri çalışma koşullarına ve bu yönetmeliğin eki sayılacak tüm emir ve talimatlara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. Aksine davranışım halinde ise, usulüne uygun olarak taktir olunacak cezaya muhatap olacağımı bildiğimi de beyan ederim. İŞÇİ