AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner alanýnda yoðunlaþtýrýlan çalýþmalar neticesinde, Hayvan Saðlýðý ve Hayvan Refahý Yasalarý sonlandýrýlýp Savcýlýk görüþü alýnarak Bakanlar Kuruluna gönderilmek üzere, diðer AB uyum yasalarý ile birlikte Baþbakanlýða gönderildi. AB Veteriner mevzuatýna uyumlaþtýrýlmasý öngörülen yasal düzenlemelere önemli bir zemin teþkil edecek olan bu iki yasadan Hayvan Saðlýðý Yasasý, insan ve hayvan saðlýðýnýn gözetilmesi ve insanlarý etkileyen veya hayvancýlarý ekonomik zarara uðratan baþlýca hayvan hastalýklarýný kontrol etmek ve ayný zamanda tüketiciyi korumak amacý taþýyor. Hayvan Refahý Yasasý ise hayvan refahýnýn en üst düzeye çýkarýlmasý, hayvanlarýn biyolojik ihtiyaçlarý gözetilerek bilimsel bilgi temelinde hayvanlarýn kötü muamele ve eziyetten korunmasýný hedefliyor. AB çiftlik hayvaný refahý standartlarýnýn uygulanmasý ile hayvan saðlýðý ve verimliliðini önemli ölçüde artýrýlmasý saðlanabilecek. Bu Yasalar temelinde Tüzük çalýþmalarýna devam ediliyor. Hayvan Saðlýðý Yasasý altýnda büyükbaþ ve küçükbaþ brusella hastalýklarýnýn, ayný zamanda büyükbaþ hayvanlarda tüberküloz hastalýðýnýn kontrolü ve eradikasyonun iliþkin kavram belgeleri hazýrlanarak Tüzük çalýþmalarý taslak olarak tamamlandý. TSE hastalýklarýnýn kontrol ve eradikasyona iliþkin Tüzük çalýþmasý ise baþlatýldý. Hayvan Refahý Yasasý kapsamýnda ise Hayvanlarýn Barýndýrýlmasý ile ilgili taslak Tüzük çalýþmasý tamamlandý, hayvanlarýn öldürülmesi ve kesimi ile hayvanlarýn nakli ile ilgili Tüzük çalýþmalarý ise devam ediyor. Taslak Veteriner Týbbi Ürünleri Yasasý ise hazýrlanarak danýþma süreci baþlatýldý ve Merkezi Mevzuat Dairesi'ne görüþ sunmasý için gönderildi. Bunun yanýnda Veteriner Hizmetleri Yasasý çalýþýlmakta olup, yakýn bir zamanda danýþma sürecinin baþlatýlmasý ve Merkezi Mevzuat Dairesine hukuki görüþ için gönderilmesi öngörülüyor. Yasa çalýþmalarýnýn yanýnda yasalarýn uygulanmasýna yönelik çalýþmalar da devam ediyor. Et ve süt iþletmeleri ve çiftliklerin yeni yasal çerçeve doðrultusunda uymasý gereken gereklilikler, resmi veterinerlerin çiftliklerde ve iþletmelerde gerçekleþtireceði denetim prosedürleri doðrultusunda rehberler ve formlar hazýrlanmakta ve kazalarda görevli veterinerler bu doðrultuda eðitilmektedirler. Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Tarým sektöründeki sorunlarýn yapýsal olarak ele alýnmasý hedefiyle Tarým ve Kýrsal Kalkýnma alanýnda yasal ve idari yönde çalýþmalar devam ediyor. Çerçeve yasa niteliði taþýyan Taslak Tarým ve Kýrsal Alanlara Destek Yasasý temel olarak doðrudan ödemeler, kýrsal kalkýnma ve piyasa düzeni konularýný ele almaktadýr. Doðrudan Ödemeler ve Kýrsal Kalkýnma bölümleri taslak olarak hazýrlanmýþ, Piyasa Düzeni ile ilgili bölüm ise kaleme alýnma aþamasýndandýr. Doðrudan Ödemeler bölümünde temel olarak hedeflenen mevcut tarýmsal destekler sistemine bir düzen getirilmesi, bazý destek þekillerinin AB desteklerine göre sýnýflandýrýlmasýnýn yapýlmasý ve idari ve yasal düzenlemelerle tarýmsal desteklerin yönetimi, denetimi, teftiþi ve yönlendirilmesinin iyileþtirmesidir. Kýrsal Kalkýnma bölümünde hedeflenen, kýrsal bölgelere þimdiye kadar tarýmsal ödemelerle saðlanan destek þeklinin deðiþtirilmesi, doðal kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý, saðlýklý, yüksek kalitede ürünlerin elde edilmesi ve kýrsal bölgelerindeki faaliyetlerin çeþitlendirilmesiyle, kýrsal yaþamýn desteklenmesidir. Piyasa Düzeni bölümünde ise piyasanýn ve fiyatlarýn düzenli olarak izlenmesinin saðlanmasý, satýn alma, depolama, satýþ, stok kontrolünün ve müdahale þeklinin çerçevesinin belirlenmesi, özellikle belli sektörlerde (meyve ve sebze) Üretici Gruplarýnýn oluþturulmasýnýn teþvik edilmesi, ayrýca karkas sýnýflandýrmasý ve diðer Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 standartlar getirilerek, üretim, iþleme ve pazarlama koþullarýnýn iyileþtirilmesi hedeflenmektedir. Gelinen aþamada Doðrudan Ödemeler bölümünün Ana Gereklilikler ve Kontrol Tüzükleri taslak olarak hazýrlanmaktadýr. Bunlara paralel olarak bu Yasanýn uygulanmasýný destekleyecek idari yapýlarýn oluþturulmasý için çalýþmalar sürmektedir. Doðrudan Ödemeler ve Piyasa Düzeni, Kýrsal Kalkýnma ve Tarýmsal Ödemeler konularýnda görev almasý öngörülen yapýlarýn görev ve sorumluluklarý ve çalýþma esaslarý üzerinde çalýþmalar devam ediyor. Tarýmsal Ödemeler ile ilgili devam eden teknik yardým çalýþmalarýnda da çeþitli kurumlarýn ödemeler sürecindeki rolü deðerlendirilerek akýþ þemalarý hazýrlandý. Yapýlan çalýþmanýn temel amacý desteklerin etkin ve þeffaf bir þekilde gerçekleþtirilebilmesi, belirlenen kurallar ve prosedürler çerçevesinde baþvurularý kabul edilmesi, iþleme konmasý ve onaylanmasýdýr. Genel Tarým Sigortasý Fonu, Süt Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu, Doðrudan Gelir Desteði Birimi, Hayvancýlýk ve Tarým Daireleri ile gerçekleþtirilen çalýþmalar sonucunda oluþturulan akýþ þemalarý, ödemeler yöntemi deðiþtikçe güncellenecektir. Akýþ þemalarý doðrultusunda her kumunun yükümlülüklerini belirleyen prosedürlere iliþkin rehberler ise kontrollerin belirli standartlarda yapýlmasýný saðlayacak ve sürecin etkinliðini artýracaktýr. Tarým ve Kýrsal Kalkýnma ve tarýmsal ödemeler alanýndaki çalýþmalarýn Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþecek uzman ziyaretleri ile sürdürülmesi öngörülüyor. BIÝKÝ KORUMA ÜRÜNLERÝ ALANINDA AB UYUM ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR Bitki Koruma Ürünlerinin yetkilendirilmesi ve kontrolü alanýnda AB mevzuatýna uyum çalýþmalarý devam ediyor. 1107/2009 sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüðünü temel alan Bitki Koruma Ürünlerine iliþkin oluþturulmakta olan Yasanýn, Merkezi Mevzuat Dairesi ile gerçekleþtirilen görüþmeler sonrasýnda çerçeve yasa niteliðini taþýmasýna ve çeþitli konularda genel hükümler ortaya koymasýna karar verildi. Bu konular, bitki koruma ürünlerinin yetkilendirilmesi, formüle edilmiþ ürünlerin üretimi, bitki koruma ürünlerinin pazarlanmasý, kullanýmý, piyasa kontrolleri ve atýk kontrolü olarak sýralanabilir. Gelinen aþamada, yasanýn kavram belgesi ve ilk taslaðý hazýrlandý. Bunun paralelinde yasa çerçevesinde düzenlenmesi öngörülen Tüzüklerden Bitki Koruma Ürünleri Etiketleme Tüzüðü ve Bitki Koruma Ürünleri Tanýtým Tüzüðü üzerinde çalýþýlmaktadýr. Bu çalýþmalara ek olarak Pestisit Kalýntýlarý konusunda Mayýs ayýnda gerçekleþen uzman seçimi neticesinde görevlendirilen Finlandiya ve Romanya'dan olmak üzere iki AB uzmaný Eylül ayýndan itibaren oluþturulan Proje Uygulama Planý doðrultusunda çalýþmalarýna baþladýlar. Yapýlan planlama sonucunda; bitki koruma ürünleri veri tabanýnýn planlanmasý ve oluþturulmasý, pestisit kalýntýlarý için maksimum kalýntý limitleri ile ilgili Tüzük çalýþmasýnýn yapýlmasý, kalýntý kontrol planýnýn oluþturulmasý ilk aþamada benimsenen öncelikler olarak ortaya çýktý. Bu doðrultuda, öncelikli olarak mevcut bitki koruma ürünlerinin kaydedilmesine iliþkin veri tabanýnda yer alacak verilerin toparlanmasý hedefi ile çalýþmalarýn 20 Ekim 2010 itibarýyla baþlanmasý öngörüldü. Halihazýrda Mali Yardým Projesi kapsamýnda çalýþmalarý devam eden Bitkisel Üretim Projesi ile bu alanda iþbirliði yapýlarak, proje kapsamýnda verilerin toplanmasýna destek olmak üzere kýsa dönemli uzman saðlandý. Tarým Dairesi, TAIEX ve Bitkisel Üretim Projesi iþbirliði ile verilerin kýsa bir sürede toplanmasý hedefleniyor. Ayný zamanda oluþturulmakta olan Yasa taslaðýna kalýntýlar konusunda destek saðlanmasý ve ilgili Tüzük çalýþmasýna da bu çerçevede devam edilmesi öngörülüyor. TÜKETÝCÝNÝN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR Tüketicinin Korunmasý sektörü iki ana konu çerçevesinde yürütülmesine baðlý olarak, Tüketicileri Koruma Yasasý ve Ürün Güvenliði konularýna iliþkin uzmanlarla beraber çalýþmalara devam ediliyor. Ýlk olarak 6 ve 7 Eylül tarihlerinde Paket Turlar ve Garanti Belgesi Tüzüklerinin uygulamalarýna yönelik bir çalýþma gerçekleþtirilerek, söz konusu mevzuatýn nasýl uygulanmasý gerektiðine iliþkin bir deðerlendirme yapýldý. Buna ek olarak ise, Eylül tarihleri arasýnda Ürün Güvenliði ile ilgili çalýþma gerçekleþtirildi ve Ürün Güvenliði konusunda hazýrlanan yasa tasarýsýnýn ikinci taslaðý uzmanla beraber deðerlendirildi. Söz konusu çalýþma kapsamýnda AB mevzuatý ile karþýlaþtýrýlarak hangi maddelerin uyumlu olduðu, hangilerinde deðiþiklik yapýlmasý gerektiði hususunda uzman tarafýndan çalýþma grubuna bilgi verildi. Son olarak ise, Yasa Tasarýsý üzerinde gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýný takiben bir sonraki çalýþmanýn düzenlenmesi konusunda hem fikir kalýndý. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMA yaþ grubu için istihdam oranýnýn yüzde YAPILDI 69'dan yüzde 75'e yükseltilmesi, Eylül ayý içerisinde Bakanlar Kurulu'na sevk edilen AR-GE yatýrýmlarýnýn AB'nin milli gelirinin Ýnsan Hücre Doku ve Organlarýnýn Baðýþlanmasý, yüzde 3'üne çýkarýlmasý, Tedarik Edilmesi, Test Edilmesi, Ýþlenmesi, AB'nin sera gazý salýnýmlarýnýn azaltýlmasý ve Korunmasý, Saklanmasý ve Daðýtýmýna Ýliþkin yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn daha fazla Güvenlik ve Kalite Standartlarýnýn Belirlenmesi Yasa kullanýmý için belirlenen 20/20/20 hedefine Tasarýsý ve bu tasarýya baðlý olarak hazýrlanmakta olan ulaþýlmasý, Üremeye Yardýmcý Tedavi Merkezleri ve Yöntemleri Erken yaþta okulu terk eden kiþilerin oranýnýn Tüzüðü konularýnda denetim komitesinde yer alacak yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi ve olan hekimlere ve doku, hücre ve organ nakli çalýþma gençlerin en az yüzde 40'ýnýn diploma sahibi grubuna yönelik bir çalýþtay düzenlendi. Bu kapsamda, olmalarýnýn saðlanmasý, denetim aþamasýnda dikkat edilmesi gereken hususlar Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþayan deðerlendirildi ve birtakým örnekler ele alýnarak Avrupalýlarýn oranýnýn yüzde 25 azaltýlmasý ve yardýmlý üreme merkezlerinin denetimlerinin nasýl hâlen 80 milyon olan yoksul nüfusun 20 yapýlmasý gerektiði tartýþýldý. Bu doðrultuda, milyona indirilmesi. uygulamaya yönelik yapýlmýþ olan bu çalýþtayýn bir Doðu Avrupa ülkelerinin yoksulluk hedefiyle ilgili sonraki aþamasýnýn Kasým ayýnýn son haftasýnda kuþkularý olduðu ve iklim hedeflerinin baþarýlabilmesi yapýlmasýna karar verildi. için zorlu bir mücadeleyle karþý karþýya bulunduklarý ortaya çýktý. Eðitimde ise karýþýk sinyaller alýnýyor. Üye devletlerin çoðu milli gelirin yüzde 3'ü hedefinin Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý altýnda AR-GE hedefleri belirleyeceklerini açýkladýlar. ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR Küresel ekonomik kriz AB iþ gücü piyasasýný ciddi Fasýl 113 Þirketler Yasasý'nýn tamamýnýn revize anlamda etkilemeye devam ediyor. Birlik genelinde 23 edilmesi ile ilgili çalýþmalara devam ediliyor, milyon iþsiz bulunuyor ve iþsizlerin önümüzdeki Eylül tarihlerinde ise bu konu ile ilgili bir diðer çalýþma aylarda yeni bir iþ bulma ümidi pek az. yapýldý. Söz konusu çalýþmada üçüncü ve dördüncü Son 1,5 yýlda AB iþgücünün yüzde 1,9'unu karþýlayan grup direktiflere göre yapýlan deðiþiklikler uzmanlarla 4,3 milyon iþ yeri kapandý. Ýþsizliðin yüzde 10'a beraber deðerlendirildi ve toplantýlarýn son günü olan yükselmesi ve en az 2011'e kadar bu düzeyde kalmasý 29 Eylül tarihinde ise ilgili paydaþlarýn dahil olduðu bekleniyor. geniþ katýlýmlý bir bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Avrupa Komisyonu Baþkaný José Manuel Barroso ilk Bu bilgilendirme toplantýsýnýn temel amacý, bugüne ulusa sesleniþ konuþmasýnda 27 AB ülkesinde dört kadar yapýlan çalýþmalarla ilgili tüm paydaþlara bilgi milyon kiþiye istihdam saðlanmasýyla ilgili planlardan vermek ve söz konusu çalýþmanýn kapsamlý bir çalýþma söz etti. olduðunu belirterek ilerleyen süreçte paydaþlarýn Haziranda Avrupalý liderleri Avrupa 2020 stratejisini katýlýmýnýn önemine vurgulandý. onaylamýþtý. Önümüzdeki on yýllýk sürede akýllý ve sürdürülebilir ekonominin inþa edilmesini amaçlayan AVRUPA 2020 STRATEJÝSÝ ÝSTÝHDAM stratejiye göre istihdam düzeyi beþ ana hedeften biri HEDEFÝNE KÝLÝTLENDÝ olurken uluslar bazýnda hedefler üzerinde sonbaharda mutabakat aranacak. Avrupa Birliði ekonomik krizi yavaþ yavaþ geride býrakýrken üye devletlerin hükümetleri þimdi iþ Ýstihdam hedefinin 2020'ye kadar yaþ grubunda piyasalarýný canlandýrma ve önümüzdeki yýllarda yüzde 75'e çýkarýlmasý, önümüzdeki on yýlda istihdamý temin etme sýkýntýsýný yaþýyor. Zira birliðin istihdamda yüzde 7 artýþ anlamýna geliyor. Halen AB'de 2020'ye kadar yüzde 75 istihdam hedefine ulaþmasý istihdam oraný yüzde 69. Ýstihdam oranýnýn gerekiyor. belirlenmesinde rol oynayan uluslararasý standarda göre yaþ aralýðý Ýstihdam oranýnýn yüzde 75'e yükseltilmesi Avrupa yaþlarýndaki her genç Komisyonunun Avrupa 2020 adýný verdiði ve için ortaokul eðitimi zaruri. geçtiðimiz mart ayýnda açýkladýðý önümüzdeki on yýllýk ekonomi planýnýn beþ önceliðinden biri. Orta Avrupa'da geniþ çaplý reformlar bekleniyor Bu stratejiye göre AB düzeyinde beþ ana baþlýk belirlendi ve üye devletlerin bu hedefleri kendi iç AB'nin Doðu Avrupalý dört üyesi (Çek iþlerine uyumlu hâle getirmeleri istendi: Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Polonya) ulusal istihdam politikasý hazýrlýklarýný sürdürüyorlar. Ekonomik büyümeyi canlandýrmak ve istihdam oranýný artýrmak, özellikle uzun süredir iþsiz kalan nüfusu yeni iþlere yerleþtirme bu hükümetlerin hedefi. Çek iþ gücü piyasasýný ekonomik kriz ciddi bir þekilde etkiledi. Çek hükümetinin 2020 hedefine ulaþýlabilmesi için köklü reformlara gitmesi gerekiyor. Bir önceki hükümet döneminde istihdam oraný AB hedefini yakalamak üzere yüzde 75 þeklinde belirlenmiþti yaþ grubunda istihdam oraný yüzde 70,9 iken bir yýl öncesine göre (yüzde 72,4) düþme kaydedildi. Çek Cumhuriyeti istihdamý kadýn ve erkeklerde yukarý çekmek, iþsizliði yaþ grubunda azaltmak ve niteliksiz eleman sayýsýný azaltmak gibi ulusal hedefler belirlemiþ bulunuyor. Yeni hükümetin bu hedefleri deðiþtirmesi beklenmiyor ve iþ gücü piyasasýnda esnekliði canlandýrmasý küçük ve orta-ölçekli iþletmeler (KOBÝ) için þartlarý kolaylaþtýrmasý ümit ediliyor. Slovakya'da istihdam oraný 2009'da yüzde 66,4 olarak açýklanmýþtý. Yeni hükümet iki ana hedef belirledi: Çalýþma isteðinin giderek azaldýðý iþsizlerin bu sosyal tuzaktan kurtarýlarak uzun vadede iþsizlikle mücadeleye devam edilmesi. Slovaklarýn çoðu için cömert sosyal iaþe sistemi pek az þey fark ediyor. Ýþsizlerin yarýsýndan çoðu bir yýldan fazla bir süredir çalýþmýyor. Problemin çözümü için hükümet piyasa içi iþ gücü adýyla bilinen ve yarým zamanlý çalýþanlara da sigorta güvencesi saðlayan bir teklif sunmaya hazýrlanýyor. Teklif kapsamýnda firmalar için vergi indirimi ve uzun süredir iþsiz kalan vatandaþlara iþ bulunmasý yer alýyor. Macaristan'da ise hükümet önümüzdeki on yýl içerisinde bir milyon kiþiye iþ olanaðý sunmaya hazýrlanýyor. Plana göre ülkede istihdam oranýnýn 2020'ye kadar yüzde 70'e çýkmasý hedefleniyor. Hâlen Macaristan'daki istihdam oraný yaþ grubu için yüzde 60,4. Bu hedefe ulaþýlabilmesi için Macarlarýn çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Macar istatistik kurumu uzmanlarýndan birine göre ülkede eðer bir milyon kiþiye iþ imkâný saðlanabilirse yüzde 70'lik istihdam hedefi baþarýlabilir. Þu anda iþsiz bulunan 1,9 milyon iþçi ise piyasaya geri dönebilir. Polonya ise istihdam oranýnýn en düþük olduðu ülkelerden biri olarak görülüyor. Özellikle çalýþan kadýn sayýsý çok az ve 50 yaþ üzerindekilerin erken emeklilik talebinde bulunmasý nedeniyle istihdam oraný þu anda yüzde 60 civarýnda seyrediyor. Bununla birlikte azalan nüfus ve toplu göçler istihdam edileceklere avantaj saðlýyor. Polonya Baþbakaný Donald Tusk 2008'de emeklilik sistemini reforma tabi tutarak yaklaþýk 750,000 kiþinin erken emeklilik ihtimali ortadan kalktý. Ancak 50 yaþ üzerindekilere daha fazla iþ imkâný sunuldu. Polonya Çalýþma Bakanlýðý etkin bir politika üzerinde yoðunlaþarak iþsizlerin piyasaya geri kazandýrýlmasýný hedefliyor. Bulgaristan iddialý, Romanya uðraþýyor Bulgaristan'da iþsizlik oranýnýn yüksek olmasýna ve vatandaþlar bu konuda oldukça karamsar olmalarýna raðmen Bulgar hükümeti istihdam oranýnda çýta yükseltti. Hükümet bu rakamý yalnýzca yüzde 75'e artýrmakla kalmayýp kendi ulusal istihdam hedefini de yüzde 76'ya çýkardý. Bu giriþim için Bakan Yardýmcýsý Krasimir Popov iddialý ama imkânsýz deðil þeklinde yorumladý. Hedefe ulaþýlabilmesi için istihdam oranýnýn 2020'ye kadar her yýl binde 75 artýrýlmasý gerekiyor. Bulgar hükümeti krizin etkileri tamamen ortadan kaybolduktan sonra bunu baþarmanýn güç olmadýðýna inanýyor ve uzun vadeli iþsizlikle mücadele tedbirleri hazýrlýyor, piyasa esnekliðini artýrmayý düþünüyor ve iþ gücünde nitelikli eleman sayýsýný, bilgi-beceri ve yeteneði artýrmayý planlýyor. Ancak bazý vatandaþlar hükümetin iyimserliðini paylaþmýyor. Mayýsta yapýlan Eurobarometer anketine göre, Bulgarlarýn yüzde 95'i ekonomik ve istihdam durumunun gidiþatýnýn kötü olduðunu düþünüyor ve yüzde 30'u iþ piyasasýnda daha fazla sýkýntý yaþanacaðýna inanýyor. Komþu Romanya'da iþsizlik oraný son on yýlda düþüþ gösterdi. 1998'lerde yüzde 64,2 iken 2009'da iþsizlik rakamlarý yüzde 58,6 olarak açýklandý. Ayný dönemde AB genelinde ortalama iþsizlik oraný yüzde 61,2'den yüzde 64,6'ya yükseldi. Romanya'da iþ piyasasýnda son birkaç yýlda 2 milyon kiþi iþsizler ordusuna katýldý. Ýspanya, Ýtalya ve Bulgaristan'da yaþayan Romanlar bu ülkelere göçü cazip hâle getirdi. Ýlkbaharda Çalýþma Bakaný Mihai Seitan AB'nin yüzde 75 hedefine karþýn Romanya'nýn istihdam hedefinin yüzde 50'ye yakýn olduðunu açýkladý. Özellikle kadýnlar, gençler ve 40 yaþ üzeri nüfus iþ bulmakta güçlük çekiyor. Ancak istihdam alanlarýndan biri geçim kaynaðý olarak düþünülmeyen çiftçilik. Romanya'nýn Avrupa Politika Merkezi yetkilisi Cristian Ghinea halkýn yüzde 30'unun tarým sektöründe çalýþtýðýný ve bunlara yalnýzca eve ekmek götürmek derdinde olanlarýn dâhil olduklarýný belirtiyor. Fransa'da istihdam hem halk hem de hükümet için endiþe kaynaðý olmaya devam ediyor. Ýþ piyasasýna katýlým ve iþ güvenliði en büyük zorluklar olurken 25 yaþ altý ve 50 yaþ üzerinde iþsizlik rakamlarýnda artýþ görülüyor. Ýþ oraný 2010 baþlarýnda artarak yüzde 63,8'e çýktý. Yine de bu rakam yaþ grubundakilerin yarýsýndan azýný kapsýyor. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Metis web sitesi istihdam müdürü Claude Emmanuel Triomphe'e göre Avrupa 2020 stratejisi Fransa için büyük bir hedef deðil. Ýþçi sendikalarý gerçek çözüm alternatiflerinin sunulmadýðýný belirterek kaliteye deðil niceliðe yönelimi eleþtiriyor. Fransýz hükümeti istihdamla ilgili sorunlarla mücadele için bir takým tedbirleri uygulamaya aldý. Bunlar arasýnda çýraklara destek ve yaþlý eleman alan iþyerlerine teþvik gibi imkânlar da sunuluyor. Fransa'da ayrýca emeklilik yaþýnýn 60'tan 62'ye çýkarýldýðý emeklilik sistemi reformu yapýldý. Ekonomik krize raðmen Almanya'da iþ piyasasýnda durumlar iyi. Alman Çalýþma Bakaný Ursula von der Leyen Ýþsizlik oraný deðiþmedi ve yüzde 7,6'da kaldý. Ekonomik iyileþme sürdürülebilir ve iþ piyasasý kriz öncesi duruma döndü dedi. Ýstihdam reformlarý 2000'den bu yana devam ederken iþ piyasasý artýk eskiye göre daha esnek ve geçici eleman istihdamýnda artýþ görülüyor. Özel sektörde ücretlendirmeye getirilen sýnýrlamanýn da yararlý olduðu belirtiliyor. Bununla birlikte iþçi sendikalarý üyeleri için daha yüksek maaþ talep ediyor. Almanya'nýn önümüzdeki yýllarda iki önemli engelle karþýlaþacaðý bildiriliyor. Birincisi yaþlanmakta olan nüfus, ikincisi ise göçmenler arasýndaki iþsizlik. Uzmanlar demografik kötüye gidiþi durdurmak için ülkede her yýl 200,000 göçmene ihtiyaç olduðu öngörüsünde bulunurken hükümet göçmenlerin topluma uyumlu hâle gelebilmeleri için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bununla iþ gücüne göçmenlerin katýlmasý umut ediliyor. AB 2011'DE YENÝ BASEL KURALLARINI UYGULAMAYA BAÞLAYACAK Avrupa Komisyonu Basel Bankacýlýk Komitesi'nin üzerinde uzlaþmaya vardýðý yüksek s e r m a y e s t a n d a r t l a r ý n ý önümüzdeki yýl bankalara uygulamak istediklerini açýkladý. Avrupa Komisyonu 2006'da kabul edilen Sermaye Yükümlülükleri Yönergesi'ni (CRD) dördüncü kez gözden geçiriyor. 27 üye ülkede Amerikan Merkez Bankasý Baþkaný Ben Bernanke gibi küresel standartlarý belirleyen bankacýlarý da bünyesinde bulunduran Basel Bankacýlýk Denetleme Komitesi'nin tartýþmakta olduðu teklifler uygulamaya konulabilir. Banka denetçileri ve merkez bankasý yöneticileriyle temmuzda bir araya gelen Basel Komitesi'nde Almanya yeni asgari sermaye miktarýyla ilgili kurallarý onaylamayý reddeden tek üye oldu. Bu arada, Avrupa Parlamentosu, CRD üçüncü gözden geçirme turunu onayladý. AB maliye bakanlarýnýn CRD'nin son hâliyle ilgili yasal mevzuatýna son noktayý koyacak Parlamento metnini Ekim 2010'da kabul etmeleri bekleniyor. CRD III bankalarýn maaþlarý yükseltmek için riskli iþler alýnmasýnýn önüne geçebilmek için ikramiye ödemelerinin zamaný, þekli ve miktarýyla ilgili bir takým yeni politikalarý kabul etmelerini öngörüyor. Yeni ilkeler G-20 Finansman Ýstikrar Kurulu'nun tavsiyelerinin de ötesine geçerek nakit para ikramiyelerine sýnýrlamalar getiriyor, ikramiyelerde kýsmi deðiþiklikler talep ediyor ve sabit maaþlara orantýlý bir þekilde ikramiyelerde tavan sýnýr belirlenmesini öngörüyor. Barnier'in de aralarýnda bulunduðu politika yapýcýlar grubun vardýðý anlaþmayý memnunlukla karþýladýlar. Söz konusu anlaþmaya Lehman Brothers'ýn 2008'deki iflâsýndan bu yana görüþmelerde yer veriliyor. AB Ýç Pazar Komiseri Michel Barnier açýklamasýnda Komisyon 2011'in ilk çeyreðinde gerekli mevzuatla ilgili metinlerin yasalaþtýrýlmasý için ilke kararý alýnmasýný teklif edecek dedi. Bankalarýn borsalarda muhtemel çöküþlere karþý bir tedbir olarak sermayenin yüzde 7'sini tutabilecekler. Bazý ülkeler toplamý yüzde 9,5' çýkaracak þekilde ek yüzde 2,5 talebinde bulunuyor. Ancak Basel grubu bu konuda henüz mutabýk deðil. Ýstendiði takdirde üye ülkeler münferit uygulama yapabilecekler. Hollanda Merkez Bankasý ve Basel Bankacýlýk Denetim Komitesi Baþkaný Nout Wellink ise Sermayenin daha kuvvetli bir tanýmý, daha yüksek yaptýrýmlar ve yeni sermaye tamponlarýnýn kullanýlmasý bankalarýn ekonomik ve mali sýkýntýlar döneminde ayakta kalabilmelerine yardýmcý olacak þeklinde konuþtu. Finans sektörü yeni kurallarýn kârlýlýðý azaltacaðý ve ekonomik büyümenin yavaþladýðý bir dönemde kredi maliyetlerini yükselteceði uyarýsýnda bulundu. Düzenleyiciler bankalarýn dokuz yýllýk alýþma döneminin kendilerine verilen destekten mahrum býrakacaðýný ve yeni kurallara uyumu yavaþlatacaðýný ileri sürdüler. Mali analist Kevin Newman Yeni kurallar yýllýk büyüme oranlarýnda yüzde 1-2'lik azalmaya sebep olabilir uyarýsýnda bulundu. Newman ayrýca Basel'deki politika yapýcýlarýn eksi büyümenin nasýl giderilebileceði konusunda henüz bir çalýþma yapýlmadýðýný sözlerine ekledi. Baþka bir büyüme kaynaðýna ihtiyacýmýz var ama onu göremiyorum. Basel kurallarýnýn Güney Kore'nin baþkenti Seul'de Kasým ayýnda yapýlacak G-20 toplantýsýnda onaylanmasý bekleniyor. AB üyesi ülkelerin yeni kurallara 1 Ocak 2013'e kadar hazýrlanmalarý gerekiyor ancak söz konusu þartlarýn uygulamaya alýnmasý anlaþmada daha katý Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 düzenlemelerin önüne geçecek. Birtakým þartlarýn ise 2019'dan önce hayata geçirilmesi beklenmiyor. Almanya'da Landesbanks Basel III anlaþmasý için 50 milyarlýk fon gerekli olduðunu ileri sürdü. Basel grubu buna karþýlýk bankalarýn 2017'ye kadar sermaye rezervleriyle kurtarýlmasýný kabul etti. Daha yüksek meblaðlý kurtarma operasyonlarý ve Deutsche Bank'ýn yükünü hafifletmek için banka sermaye piyasalarýnda hisse satýþlarýyla 9,8 milyar fon saðlayabileceklerini duyurdu. Görüþler Dünya Tasarruf Bankalarý Enstitüsü (WSBI) ve Avrupa Tasarruf Bankalarý Grubu (ESBG) bankacýlýk sektörünün dayanýklýlýðýný artýracak her türlü gayrete destek amacýyla bir bildiri yayýmladý. Yapýlan açýklamada, mevcut tekliflerle ilgili olarak WSBI ve ESBG, Basel Komitesi'nin sermaye konusunda herkese eþit muamele yaklaþýmýný benimsemesini doðru bulmadýklarýný kaydederek bankacýlýk faaliyetlerine göre ince ayarlamalar yapýlmasýnýn yararlý olmadýðýný ileri sürdü. Avrupa Bankacýlýk Federasyonu Genel Sekreteri Guido Ravoet Avrupa bankalarý yeni þartlarý yerine getireceklerdir. Ancak kredi alma maliyetlerinin ve miktarýnýn bir takým sonuçlarý olacaktýr. Dolayýsýyla bu durumun ekonomimiz üzerinde de bazý maliyet yükü olacaktýr. Avrupa'da bankalar özel sektör kredilerinin yüzde 75'ini saðlarken bu oran ABD'de yüzde 25'tir dedi. Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Jean-Claude Trichet ise Basel III'le ilgili olarak Uzun vadede finansman istikrarýna ve büyümeye katký esastýr. Geçiþle ilgili düzenlemeler bankalarýn ekonomik düzelmeye destek verirken yeni standartlarý yerine getirmelerine imkân tanýyacaktýr dedi. A B, K R Ý Z S O N R A S I T E C R Ü B E L E R SAYESÝNDE PÝYASALARA KARÞI DENETÝM GETÝRÝYOR AB, geçtiðimiz yýl yaþanan mali ve ekonomik krizden sonra olasý yeni krizleri önlemek üzere yasal önlemler paketini parlamentodan geçirdi. AB'de yeni mali denetim organlarý kuruluyor. Strasbourg'ta toplanan Avrupa Parlamentosu, finans piyasalarýnýn denetiminde tek tek ülkelerin yetkilerini, tek elde toplayan yasaya oy çoðunluðu ile onay verdi. Buna göre AB'ne baðlý çalýþacak üç denetleme dairesi, önümüzdeki yýlýn baþýndan itibaren bu sektördeki ulusal dairelerle birlikte, bankalar, sigortalar ve borsalarý denetleme yetkisine sahip olacak. Ayrýca bu üç AB dairesinin istisna durumlarda denetledikleri kurumlara doðrudan talimat vermesi de mümkün hale getirildi. AB Dönem Baþkaný Belçika'nýn Maliye Sayfa 6 Bakaný Didier Reynders, Bu, finans krizinden çýkarttýðýmýz ilk gerçek ders þeklinde konuþtu. Finans piyasalarýnýn denetimine iliþkin yasa tasarýsý hýzlý bir tempo ile yasalaþtý. Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin onay verdikleri yasa, AB'ne daha önce planlanandan daha fazla yetki veriyor. AB'nin öngördüðü yeni önlemlerle sermaye piyasasýndaki türev araçlarýnýn ve "açýða satýþ" adý verilen spekülatif mali iþlemlerin kontrol altýnda tutulmasý hedefleniyor. Bu alanda þimdiye kadarki uygulamalar ekonomik istikrarsýzlýðýn nedeni olarak görülüyordu. Avrupa Parlamentosu'nun sosyal demokrat milletvekili Udo Bullmann, bunu parlamentonun birlik üyesi ülkelerin oluþturduðu konsey karþýsýnda aldýðý büyük bir zafer olarak deðerlendiriyor ve þunlarý kaydediyor: Þimdi Avrupa çapýnda gerçek bir denetim merkezi oluþacak. Yetki Avrupalý denetimcilerde olacak; bundan dolayý bu, Avrupa için, Avrupa'da yaþayanlar için bir baþarýdýr. Merkezler Londra, Paris ve Frankfurt'ta Gelecek Ocak ayýndan itibaren AB çapýnda bankalar, sigortalar ve borsalar için birer AB denetleme dairesi oluþturulacak. Bankalardan sorumlu daire Londra'da, borsa/kýymetli kaðýt piyasasýndan sorumlu daire Paris'te olacak; Almanya'nýn finans merkezi Frankfurt'ta ise sigortalardan sorumlu denetleme dairesi bulunacak. Buna ek olarak Frankfurt'taki Avrupa Merkez Bankasý nezdinde ayrýca bir çeþit erken uyarý sistemi iþlevi olan Risk Danýþma Kurulu oluþturulacak. Burada Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný'nýn yönetiminde para uzmanlarý ve akademisyenler, finans piyasalarýný gözlemleyecek ve ufukta beliren tehlikeler karþýsýnda uyarýda bulunacaklar. Geniþ müdahale yetkisi Denetleme dairelerinin merkezî hale getirilmesine raðmen birliðe baðlý ülkelerin denetleme mercileri varlýklarýný sürdürecek. Bunlar günlük çalýþma rutinlerini sürdürecek. Avrupa merkezî dairelerinin ise oldukça güçlü müdahale haklarý olacak. Bullmann, ayrýca þunlarý söyledi: Ulusal denetim mekanizmalarýnýn anlaþmazlýða düþtüðü durumlarda, ya da Avrupa hukukuna aykýrý durumlar söz konusu olduðunda AB denetimcilerinin doðrudan müdahale hakký var. Ayrýca denetimcilerin örneðin piyasada insanlarýn yaþlýlýk teminatlarýný sýfýra indiren iþe yaramaz finans ürünlerini yasaklama hakký da bulunuyor. Açýk býrakýlan kapý Birliðe baðlý üye ülkelerin hükümetleri bir konuda kapýyý açýk býrakýyor. AB denetimcilerinin verecekleri talimatlarla ulusal bütçelere etkili müdahalede Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 bulunulmasý arzu edilmiyor. Örneðin büyük bir bankanýn devlet teminatlarý ile kurtarýlacak olmasý durumunda böyle bir müdahalenin gündeme gelmesi istenmiyor. Sorunun tamirinden daha ucuz Finans piyasalarýnýn denetiminin merkezî konuma getirilmesine iliþkin olarak Avrupa Parlamentosu, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasýnda aylarca süren, çetin görüþmeler yapýldý. Avrupa Parlamentosu'ndaki liberallerin grup baþkaný Guy Verhofstadt, Bu uzun soluklu mücadelenin bugün mutlu sonla noktalanmýþ olmasýndan büyük memnuniyet duyuyorum dedi. Avrupa Birliði Komisyonu'nun iç piyasalardan sorumlu üyesi Michel Barnier de, varýlan bu sonucun, gelecekte aðýr mali krizlere geçit vermeme niyetinin bir kanýtý olduðunu söyledi ve bankacýlýk sektöründe alýnan ön tedbirler, her zaman sorunun tamirinden daha ucuzdur þeklinde konuþtu. AB, RADYO FREKANSLARINI KABLOSUZ GENÝÞ BANDA AÇIYOR Birçok Telekom þirketi radyo spektrumunda yer almak isterken Avrupa Birliði (AB) 2013'e kadar internet eriþimini yüzde 100'e çýkarmak için kablosuz geniþ banda öncelik vermeyi kararlaþtýrdý. Yeni dijital teknoloji geleneksel analog iletiþimin yerini alýrken bu konuda belirlenen 2012 son tarihinin baþarýlabilmesi için ayný hizmetlere diðer operatörlere yer açabilmek amacýyla daha az yer ayrýlabilir. Brüksel yüksek kârlý dijital piyasayý canlandýrmak ve geniþ bandý uzak mesafelere taþýyabilmek için gösterilen çabalarý memnunlukla karþýladý. Brüksel Telekom operatörlerine sayýsal bölünmüþlüðe geçebilmeleri için MHz alt bandýný ayýrdý. Uzun mesafeleri kat eden ve binalarda da eriþilebilen 800 MHz bandý serbest býrakýlan en kýymetli frekans. Kasým 2009'da Avrupa Parlamentosu ve Konseyi AB Telekom yasalarýnda deðiþikliðe yeþil ýþýk yakarak Komisyon'a Radyo Spektrum Politika Programý (RSPP) hazýrlamasý çaðýrýsýnda bulundu. Programýn hedefi radyo spektrum kullanýmýnda uyum ve stratejik planlama hedefleri belirlenmesi ve politika düzenlenmesi þeklinde belirlendi. Yeni AB spektrum politikasý üye devletlere analog hizmetleri askýya alarak dijital hizmetlere daha fazla yer vermelerini isterken kýrsal alanlara geniþ bant eriþiminin saðlanmasý için daha fazla band ayrýlmýþ olacak. Ayný politikayla akýllý telefonlarda uydu konumlandýrma sistemi gibi seyyar kablosuz hizmetlerin taleplerine de cevap verilecek. AB RSPP'ye iliþkin iki son tarih açýkladý: Üye devletlerin analogdan dijitale geçiþinin Ocak 2012'ye kadar tamamlanmasý ve boþ kalan bantlarýn kablosuz yayýn için 2013'e kadar hazýr hâle getirilmesi. Herkes için geniþ bant Avrupa Komisyonu kýrsal alanda ve özellikle ücra köþelerde kablosuz ile cep telefonu aðlarýnýn aradaki iletiþim eriþim boþluðunu kapatmakta önemli rol oynadýðýna inanýyor. Komisyon'un Mart ayýnda yayýmladýðý bir belgede Spektrumun en iyi þekilde kullanýmýyla yenilikçilik canlandýrýlabilir ve AB'nin 2013'e kadar her yerde geniþ bant uygulamasý hedefinin gerçekleþtirilmesinde yardýmcý olunabilir ifadesine yer verildi. Açýklanan rakamlara göre, radyo spektrumunun kullanýmýyla ilgili hizmetler AB'nin milli gelirine yaklaþýk 300 milyar katkýda bulunacak. Komisyon, kablosuz hizmet tercihi bazý gruplarýn piyasanýn cep telefonu operatörleri lehine döneceði yolundaki eleþtirileri reddetti. RSPP'yi eleþtirenler bu politikanýn Avrupa Komisyonu'nun iyi niyetinin bir göstergesi olduðunu söylemekle birlikte uzak mesafelerdeki tüketici gruplarýna eriþim gibi telekom kuvvetler dengesi üzerindeki net etkilerin görülmesi gerektiðini kaydettiler. Kablo Avrupa sanayi grubu idarî müdürü Caroline Van Weede Yalnýzca kablosuz veya fiber karþýmý teknolojiyi teþvik etmek yeterli deðil. Sonunda bu tüketicinin bir talebi ve cazip hýz tekliflerinin verilebilmesi gerekiyor dedi. Piyasada bir operatör daha yeni ve daha hýzlý eriþim teklifinde bulunduðunda buna rakibinin de cevap vermesi gerektiðini ima etmiþ oluyor. Operatörler hýz konusunda birbiriyle yarýþabilir. Þu anda olan budur, özellikle kablolu ortamda. "Dijital Gündem'de hedeflenen teknoloji karýþýmlarýný destekleyen bir politika olduðuna inanýyoruz. Kablo, fiber ve 4G kablosuz yeni nesil teknolojileri bu karýþýmý oluþturan bileþenler diyen Van Weede Avrupa genelinde Mb hýza ulaþýlacaðýný kaydetti. Analiz Mason Danýþmanlýk firmasýnýn bir çalýþmasýna göre AB'nin telekom piyasalarý yeteri kadar rekabetçi deðil. Ayný çalýþmada Gerekli önleyici tedbirler alýnmamasý durumunda yeni nesil hizmetler için rekabet ortamýnýn kayda deðer ölçüde kötüleþeceði uyarýsýna yer verildi. Bulgulara göre, piyasadaki telekom firmalarý aslan payýný alýrken en büyük rakipler bile dar bir marj inde yaþamlarýný sürdürüyor. Bir Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Birliði yetkilisi Yüz milyondan fazla haneye eriþme Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 potansiyeline sahip olan kablo Dijital Gündem'in yarýsýnýn baþarýlmasýna yardým edebilir. Kamu fonlarý ancak saðlýklý altyapý rekabetine zarar vermediði sürece kýrsal kesimlere ayrýlabilir. Yüksek hýzda seyyar geniþ band saðlayan spektrumu operatörler arasýnda adil þekilde pay etmek ve rekabetten yana tavýr alarak seyyar geniþ bant hizmetlerinde makul fiyata tüketiciye farklý seçenekler sunabilmek önemlidir dedi. Cihazlardaki bir diðer sorun ise gürültü. Çeþitli çýkar gruplarý hasara yol açan ses karýþmalarýnýn ve bu durumun televizyon ile radyo yayýnlarýnýn geniþ bant paylarýnýn artýrýlmasý hâlinde ne þekil alacaðý üzerine görüþ alýþveriþlerinde bulunuyor. AB'DE ROAMING ÜCRETLERÝ DÜÞECEK Avrupa Birliði, Telekom operatörleri tarafýndan tahsil edilen yüksek roaming (dolaþým) ücretlerinin artýk kabul edilemez olduðunu dile getirdi ve telekomünikasyon sektöründe yapacaðý yeni düzenlemelerle dolaþým ücretlerinin düþürmeye hazýrlandýklarýný bildirdi. Telekom operatörleri tarafýndan tahsil edilen yüksek roaming ü c r e t l e r i n e i l i þ k i n deðerlendirmede bulunan Avrupa Birliði Dijital Gündemden Sorumlu Komisyon Üyesi Neelie K r o e s t e l e k o m ü n i k a s y o n sektöründe yapacaðý yeni düzenlemelerle dolaþým ücretlerinin düþürmeye hazýrlandýklarýný bildirdi. Kroes yüksek roaming (dolaþým) ücretleri için telekomünikasyon sektöründeki rekabet eksikliði suçladý. Komisyon'un Bilgi Toplumu ve Medyadan Sorumlu eski Komisyon Üyesi Viviane Reding, üye ülkeler arasýnda cep telefonu konuþmalarýndaki roaming ücretlerinin ve cep telefonu ile mesaj gönderme ücretlerinin çok yüksek olduðunu sýk sýk dile getirmiþ ve geçtiðimiz yýl Avrupa Parlamentosu'nun desteklediði bir teklifle ücretlerin bir miktar düþürülmesine katkýda bulunmuþtu. Avrupa Telekomünikasyon Að Operatörleri Birliði'nin bir konferansýnda konuþan Kroes, sorunun çözümüne iliþkin Komisyon'un kapsamlý araþtýrma yapmasý gerekliliðinden bahsederken bu baðlamda Avrupa'da Telekom hizmetlerinin her alanýnda rekabetçi bir tek pazarýn olmadýðýna da dikkat çekti. Kroes, rekabetten sorumlu Komisyon Üyesi olduðu dönemde rekabet kurallarýný çiðneyen þirketlere milyarlarca Euro deðerinde para cezalarý verdiðini kaydetti. Kroes konuþmasýnda ayrýca tek pazardaki sesli posta, metin mesajlarý ve veri indirme arasýndaki fiyat farklarýna da deðindi ve hizmetler arasýndaki fiyat farklýlýklarýnýn gerçek maliyetlere dayanmasý gerektiðinin altýný çizdi. Kroes gerçek bir Avrupa pazarý için yapýsal, ekonomik ve yasal engelleri deðerlendireceðini belirtirken þu aþamada mevcut sorunlarýn giderilmesi için yeni bir yasa teklifi sunmaya korktuðunu söyledi. Fakat ülkeler arasýnda cep telefonu konuþmalarýndaki dolaþým ücretlerinin modasý geçmiþ bir konsept olduðunu kaydeden Kroes bir taban fiyat konmasýnýn söz konusu olmayacaðýný gerekirse yeni düzenlemelere gidileceðini belirtti. ABD'den AB'ye uyarý Öte yandan, ABD Uluslararasý Ýletiþim ve Bilgilendirme Politikasýndan sorumlu Büyük Elçi Philip Verveer roaming ücretlerinin düþürülmesine iliþkin yeni düzenlemelerin beklenmedik sonuçlar doðurmasý riskine karþý AB'yi uyardý. Ancak Verveer, üye ülkelerin telif yasalarýnda uluslararasý e-ticareti artýracak düzenlemeleri yapmalarýndan ABD'nin mutluluk duyacaðýný dile getirdi. Mayýs ayýndaki Avrupa Telekom Konseyinde, Dijital Gündemden Sorumlu Komisyon Üyesi Neelie Kroes Avrupa'da 2020 'strateji'sinin bir parçasý olarak Avrupa standartlarýnýn elveriþli hale geleceði taahhüdünde bulunurken, Verveer verimlilik açýsýndan bakýldýðýnda telif yasalarýndaki bu geliþmenin arzu edilen bir sonuç olduðunu vurguladý. Ayrý arama motorlarý ve Google gibi siteler için AB'nin mevcut üye ülkeleri, telif açýsýndan var olan yazýlý genel hukuk kurallarýyla kodlanmýþ kanunlarý uygulamak arasýnda bölünüyor. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Faaliyetleri Tüm Hýzýyla Devam Ediyor Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı