AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner alanýnda yoðunlaþtýrýlan çalýþmalar neticesinde, Hayvan Saðlýðý ve Hayvan Refahý Yasalarý sonlandýrýlýp Savcýlýk görüþü alýnarak Bakanlar Kuruluna gönderilmek üzere, diðer AB uyum yasalarý ile birlikte Baþbakanlýða gönderildi. AB Veteriner mevzuatýna uyumlaþtýrýlmasý öngörülen yasal düzenlemelere önemli bir zemin teþkil edecek olan bu iki yasadan Hayvan Saðlýðý Yasasý, insan ve hayvan saðlýðýnýn gözetilmesi ve insanlarý etkileyen veya hayvancýlarý ekonomik zarara uðratan baþlýca hayvan hastalýklarýný kontrol etmek ve ayný zamanda tüketiciyi korumak amacý taþýyor. Hayvan Refahý Yasasý ise hayvan refahýnýn en üst düzeye çýkarýlmasý, hayvanlarýn biyolojik ihtiyaçlarý gözetilerek bilimsel bilgi temelinde hayvanlarýn kötü muamele ve eziyetten korunmasýný hedefliyor. AB çiftlik hayvaný refahý standartlarýnýn uygulanmasý ile hayvan saðlýðý ve verimliliðini önemli ölçüde artýrýlmasý saðlanabilecek. Bu Yasalar temelinde Tüzük çalýþmalarýna devam ediliyor. Hayvan Saðlýðý Yasasý altýnda büyükbaþ ve küçükbaþ brusella hastalýklarýnýn, ayný zamanda büyükbaþ hayvanlarda tüberküloz hastalýðýnýn kontrolü ve eradikasyonun iliþkin kavram belgeleri hazýrlanarak Tüzük çalýþmalarý taslak olarak tamamlandý. TSE hastalýklarýnýn kontrol ve eradikasyona iliþkin Tüzük çalýþmasý ise baþlatýldý. Hayvan Refahý Yasasý kapsamýnda ise Hayvanlarýn Barýndýrýlmasý ile ilgili taslak Tüzük çalýþmasý tamamlandý, hayvanlarýn öldürülmesi ve kesimi ile hayvanlarýn nakli ile ilgili Tüzük çalýþmalarý ise devam ediyor. Taslak Veteriner Týbbi Ürünleri Yasasý ise hazýrlanarak danýþma süreci baþlatýldý ve Merkezi Mevzuat Dairesi'ne görüþ sunmasý için gönderildi. Bunun yanýnda Veteriner Hizmetleri Yasasý çalýþýlmakta olup, yakýn bir zamanda danýþma sürecinin baþlatýlmasý ve Merkezi Mevzuat Dairesine hukuki görüþ için gönderilmesi öngörülüyor. Yasa çalýþmalarýnýn yanýnda yasalarýn uygulanmasýna yönelik çalýþmalar da devam ediyor. Et ve süt iþletmeleri ve çiftliklerin yeni yasal çerçeve doðrultusunda uymasý gereken gereklilikler, resmi veterinerlerin çiftliklerde ve iþletmelerde gerçekleþtireceði denetim prosedürleri doðrultusunda rehberler ve formlar hazýrlanmakta ve kazalarda görevli veterinerler bu doðrultuda eðitilmektedirler. Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Tarým sektöründeki sorunlarýn yapýsal olarak ele alýnmasý hedefiyle Tarým ve Kýrsal Kalkýnma alanýnda yasal ve idari yönde çalýþmalar devam ediyor. Çerçeve yasa niteliði taþýyan Taslak Tarým ve Kýrsal Alanlara Destek Yasasý temel olarak doðrudan ödemeler, kýrsal kalkýnma ve piyasa düzeni konularýný ele almaktadýr. Doðrudan Ödemeler ve Kýrsal Kalkýnma bölümleri taslak olarak hazýrlanmýþ, Piyasa Düzeni ile ilgili bölüm ise kaleme alýnma aþamasýndandýr. Doðrudan Ödemeler bölümünde temel olarak hedeflenen mevcut tarýmsal destekler sistemine bir düzen getirilmesi, bazý destek þekillerinin AB desteklerine göre sýnýflandýrýlmasýnýn yapýlmasý ve idari ve yasal düzenlemelerle tarýmsal desteklerin yönetimi, denetimi, teftiþi ve yönlendirilmesinin iyileþtirmesidir. Kýrsal Kalkýnma bölümünde hedeflenen, kýrsal bölgelere þimdiye kadar tarýmsal ödemelerle saðlanan destek þeklinin deðiþtirilmesi, doðal kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý, saðlýklý, yüksek kalitede ürünlerin elde edilmesi ve kýrsal bölgelerindeki faaliyetlerin çeþitlendirilmesiyle, kýrsal yaþamýn desteklenmesidir. Piyasa Düzeni bölümünde ise piyasanýn ve fiyatlarýn düzenli olarak izlenmesinin saðlanmasý, satýn alma, depolama, satýþ, stok kontrolünün ve müdahale þeklinin çerçevesinin belirlenmesi, özellikle belli sektörlerde (meyve ve sebze) Üretici Gruplarýnýn oluþturulmasýnýn teþvik edilmesi, ayrýca karkas sýnýflandýrmasý ve diðer Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 standartlar getirilerek, üretim, iþleme ve pazarlama koþullarýnýn iyileþtirilmesi hedeflenmektedir. Gelinen aþamada Doðrudan Ödemeler bölümünün Ana Gereklilikler ve Kontrol Tüzükleri taslak olarak hazýrlanmaktadýr. Bunlara paralel olarak bu Yasanýn uygulanmasýný destekleyecek idari yapýlarýn oluþturulmasý için çalýþmalar sürmektedir. Doðrudan Ödemeler ve Piyasa Düzeni, Kýrsal Kalkýnma ve Tarýmsal Ödemeler konularýnda görev almasý öngörülen yapýlarýn görev ve sorumluluklarý ve çalýþma esaslarý üzerinde çalýþmalar devam ediyor. Tarýmsal Ödemeler ile ilgili devam eden teknik yardým çalýþmalarýnda da çeþitli kurumlarýn ödemeler sürecindeki rolü deðerlendirilerek akýþ þemalarý hazýrlandý. Yapýlan çalýþmanýn temel amacý desteklerin etkin ve þeffaf bir þekilde gerçekleþtirilebilmesi, belirlenen kurallar ve prosedürler çerçevesinde baþvurularý kabul edilmesi, iþleme konmasý ve onaylanmasýdýr. Genel Tarým Sigortasý Fonu, Süt Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu, Doðrudan Gelir Desteði Birimi, Hayvancýlýk ve Tarým Daireleri ile gerçekleþtirilen çalýþmalar sonucunda oluþturulan akýþ þemalarý, ödemeler yöntemi deðiþtikçe güncellenecektir. Akýþ þemalarý doðrultusunda her kumunun yükümlülüklerini belirleyen prosedürlere iliþkin rehberler ise kontrollerin belirli standartlarda yapýlmasýný saðlayacak ve sürecin etkinliðini artýracaktýr. Tarým ve Kýrsal Kalkýnma ve tarýmsal ödemeler alanýndaki çalýþmalarýn Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþecek uzman ziyaretleri ile sürdürülmesi öngörülüyor. BIÝKÝ KORUMA ÜRÜNLERÝ ALANINDA AB UYUM ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR Bitki Koruma Ürünlerinin yetkilendirilmesi ve kontrolü alanýnda AB mevzuatýna uyum çalýþmalarý devam ediyor. 1107/2009 sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüðünü temel alan Bitki Koruma Ürünlerine iliþkin oluþturulmakta olan Yasanýn, Merkezi Mevzuat Dairesi ile gerçekleþtirilen görüþmeler sonrasýnda çerçeve yasa niteliðini taþýmasýna ve çeþitli konularda genel hükümler ortaya koymasýna karar verildi. Bu konular, bitki koruma ürünlerinin yetkilendirilmesi, formüle edilmiþ ürünlerin üretimi, bitki koruma ürünlerinin pazarlanmasý, kullanýmý, piyasa kontrolleri ve atýk kontrolü olarak sýralanabilir. Gelinen aþamada, yasanýn kavram belgesi ve ilk taslaðý hazýrlandý. Bunun paralelinde yasa çerçevesinde düzenlenmesi öngörülen Tüzüklerden Bitki Koruma Ürünleri Etiketleme Tüzüðü ve Bitki Koruma Ürünleri Tanýtým Tüzüðü üzerinde çalýþýlmaktadýr. Bu çalýþmalara ek olarak Pestisit Kalýntýlarý konusunda Mayýs ayýnda gerçekleþen uzman seçimi neticesinde görevlendirilen Finlandiya ve Romanya'dan olmak üzere iki AB uzmaný Eylül ayýndan itibaren oluþturulan Proje Uygulama Planý doðrultusunda çalýþmalarýna baþladýlar. Yapýlan planlama sonucunda; bitki koruma ürünleri veri tabanýnýn planlanmasý ve oluþturulmasý, pestisit kalýntýlarý için maksimum kalýntý limitleri ile ilgili Tüzük çalýþmasýnýn yapýlmasý, kalýntý kontrol planýnýn oluþturulmasý ilk aþamada benimsenen öncelikler olarak ortaya çýktý. Bu doðrultuda, öncelikli olarak mevcut bitki koruma ürünlerinin kaydedilmesine iliþkin veri tabanýnda yer alacak verilerin toparlanmasý hedefi ile çalýþmalarýn 20 Ekim 2010 itibarýyla baþlanmasý öngörüldü. Halihazýrda Mali Yardým Projesi kapsamýnda çalýþmalarý devam eden Bitkisel Üretim Projesi ile bu alanda iþbirliði yapýlarak, proje kapsamýnda verilerin toplanmasýna destek olmak üzere kýsa dönemli uzman saðlandý. Tarým Dairesi, TAIEX ve Bitkisel Üretim Projesi iþbirliði ile verilerin kýsa bir sürede toplanmasý hedefleniyor. Ayný zamanda oluþturulmakta olan Yasa taslaðýna kalýntýlar konusunda destek saðlanmasý ve ilgili Tüzük çalýþmasýna da bu çerçevede devam edilmesi öngörülüyor. TÜKETÝCÝNÝN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR Tüketicinin Korunmasý sektörü iki ana konu çerçevesinde yürütülmesine baðlý olarak, Tüketicileri Koruma Yasasý ve Ürün Güvenliði konularýna iliþkin uzmanlarla beraber çalýþmalara devam ediliyor. Ýlk olarak 6 ve 7 Eylül tarihlerinde Paket Turlar ve Garanti Belgesi Tüzüklerinin uygulamalarýna yönelik bir çalýþma gerçekleþtirilerek, söz konusu mevzuatýn nasýl uygulanmasý gerektiðine iliþkin bir deðerlendirme yapýldý. Buna ek olarak ise, Eylül tarihleri arasýnda Ürün Güvenliði ile ilgili çalýþma gerçekleþtirildi ve Ürün Güvenliði konusunda hazýrlanan yasa tasarýsýnýn ikinci taslaðý uzmanla beraber deðerlendirildi. Söz konusu çalýþma kapsamýnda AB mevzuatý ile karþýlaþtýrýlarak hangi maddelerin uyumlu olduðu, hangilerinde deðiþiklik yapýlmasý gerektiði hususunda uzman tarafýndan çalýþma grubuna bilgi verildi. Son olarak ise, Yasa Tasarýsý üzerinde gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýný takiben bir sonraki çalýþmanýn düzenlenmesi konusunda hem fikir kalýndý. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMA yaþ grubu için istihdam oranýnýn yüzde YAPILDI 69'dan yüzde 75'e yükseltilmesi, Eylül ayý içerisinde Bakanlar Kurulu'na sevk edilen AR-GE yatýrýmlarýnýn AB'nin milli gelirinin Ýnsan Hücre Doku ve Organlarýnýn Baðýþlanmasý, yüzde 3'üne çýkarýlmasý, Tedarik Edilmesi, Test Edilmesi, Ýþlenmesi, AB'nin sera gazý salýnýmlarýnýn azaltýlmasý ve Korunmasý, Saklanmasý ve Daðýtýmýna Ýliþkin yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn daha fazla Güvenlik ve Kalite Standartlarýnýn Belirlenmesi Yasa kullanýmý için belirlenen 20/20/20 hedefine Tasarýsý ve bu tasarýya baðlý olarak hazýrlanmakta olan ulaþýlmasý, Üremeye Yardýmcý Tedavi Merkezleri ve Yöntemleri Erken yaþta okulu terk eden kiþilerin oranýnýn Tüzüðü konularýnda denetim komitesinde yer alacak yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi ve olan hekimlere ve doku, hücre ve organ nakli çalýþma gençlerin en az yüzde 40'ýnýn diploma sahibi grubuna yönelik bir çalýþtay düzenlendi. Bu kapsamda, olmalarýnýn saðlanmasý, denetim aþamasýnda dikkat edilmesi gereken hususlar Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþayan deðerlendirildi ve birtakým örnekler ele alýnarak Avrupalýlarýn oranýnýn yüzde 25 azaltýlmasý ve yardýmlý üreme merkezlerinin denetimlerinin nasýl hâlen 80 milyon olan yoksul nüfusun 20 yapýlmasý gerektiði tartýþýldý. Bu doðrultuda, milyona indirilmesi. uygulamaya yönelik yapýlmýþ olan bu çalýþtayýn bir Doðu Avrupa ülkelerinin yoksulluk hedefiyle ilgili sonraki aþamasýnýn Kasým ayýnýn son haftasýnda kuþkularý olduðu ve iklim hedeflerinin baþarýlabilmesi yapýlmasýna karar verildi. için zorlu bir mücadeleyle karþý karþýya bulunduklarý ortaya çýktý. Eðitimde ise karýþýk sinyaller alýnýyor. Üye devletlerin çoðu milli gelirin yüzde 3'ü hedefinin Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý altýnda AR-GE hedefleri belirleyeceklerini açýkladýlar. ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR Küresel ekonomik kriz AB iþ gücü piyasasýný ciddi Fasýl 113 Þirketler Yasasý'nýn tamamýnýn revize anlamda etkilemeye devam ediyor. Birlik genelinde 23 edilmesi ile ilgili çalýþmalara devam ediliyor, milyon iþsiz bulunuyor ve iþsizlerin önümüzdeki Eylül tarihlerinde ise bu konu ile ilgili bir diðer çalýþma aylarda yeni bir iþ bulma ümidi pek az. yapýldý. Söz konusu çalýþmada üçüncü ve dördüncü Son 1,5 yýlda AB iþgücünün yüzde 1,9'unu karþýlayan grup direktiflere göre yapýlan deðiþiklikler uzmanlarla 4,3 milyon iþ yeri kapandý. Ýþsizliðin yüzde 10'a beraber deðerlendirildi ve toplantýlarýn son günü olan yükselmesi ve en az 2011'e kadar bu düzeyde kalmasý 29 Eylül tarihinde ise ilgili paydaþlarýn dahil olduðu bekleniyor. geniþ katýlýmlý bir bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Avrupa Komisyonu Baþkaný José Manuel Barroso ilk Bu bilgilendirme toplantýsýnýn temel amacý, bugüne ulusa sesleniþ konuþmasýnda 27 AB ülkesinde dört kadar yapýlan çalýþmalarla ilgili tüm paydaþlara bilgi milyon kiþiye istihdam saðlanmasýyla ilgili planlardan vermek ve söz konusu çalýþmanýn kapsamlý bir çalýþma söz etti. olduðunu belirterek ilerleyen süreçte paydaþlarýn Haziranda Avrupalý liderleri Avrupa 2020 stratejisini katýlýmýnýn önemine vurgulandý. onaylamýþtý. Önümüzdeki on yýllýk sürede akýllý ve sürdürülebilir ekonominin inþa edilmesini amaçlayan AVRUPA 2020 STRATEJÝSÝ ÝSTÝHDAM stratejiye göre istihdam düzeyi beþ ana hedeften biri HEDEFÝNE KÝLÝTLENDÝ olurken uluslar bazýnda hedefler üzerinde sonbaharda mutabakat aranacak. Avrupa Birliði ekonomik krizi yavaþ yavaþ geride býrakýrken üye devletlerin hükümetleri þimdi iþ Ýstihdam hedefinin 2020'ye kadar yaþ grubunda piyasalarýný canlandýrma ve önümüzdeki yýllarda yüzde 75'e çýkarýlmasý, önümüzdeki on yýlda istihdamý temin etme sýkýntýsýný yaþýyor. Zira birliðin istihdamda yüzde 7 artýþ anlamýna geliyor. Halen AB'de 2020'ye kadar yüzde 75 istihdam hedefine ulaþmasý istihdam oraný yüzde 69. Ýstihdam oranýnýn gerekiyor. belirlenmesinde rol oynayan uluslararasý standarda göre yaþ aralýðý Ýstihdam oranýnýn yüzde 75'e yükseltilmesi Avrupa yaþlarýndaki her genç Komisyonunun Avrupa 2020 adýný verdiði ve için ortaokul eðitimi zaruri. geçtiðimiz mart ayýnda açýkladýðý önümüzdeki on yýllýk ekonomi planýnýn beþ önceliðinden biri. Orta Avrupa'da geniþ çaplý reformlar bekleniyor Bu stratejiye göre AB düzeyinde beþ ana baþlýk belirlendi ve üye devletlerin bu hedefleri kendi iç AB'nin Doðu Avrupalý dört üyesi (Çek iþlerine uyumlu hâle getirmeleri istendi: Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Polonya) ulusal istihdam politikasý hazýrlýklarýný sürdürüyorlar. Ekonomik büyümeyi canlandýrmak ve istihdam oranýný artýrmak, özellikle uzun süredir iþsiz kalan nüfusu yeni iþlere yerleþtirme bu hükümetlerin hedefi. Çek iþ gücü piyasasýný ekonomik kriz ciddi bir þekilde etkiledi. Çek hükümetinin 2020 hedefine ulaþýlabilmesi için köklü reformlara gitmesi gerekiyor. Bir önceki hükümet döneminde istihdam oraný AB hedefini yakalamak üzere yüzde 75 þeklinde belirlenmiþti yaþ grubunda istihdam oraný yüzde 70,9 iken bir yýl öncesine göre (yüzde 72,4) düþme kaydedildi. Çek Cumhuriyeti istihdamý kadýn ve erkeklerde yukarý çekmek, iþsizliði yaþ grubunda azaltmak ve niteliksiz eleman sayýsýný azaltmak gibi ulusal hedefler belirlemiþ bulunuyor. Yeni hükümetin bu hedefleri deðiþtirmesi beklenmiyor ve iþ gücü piyasasýnda esnekliði canlandýrmasý küçük ve orta-ölçekli iþletmeler (KOBÝ) için þartlarý kolaylaþtýrmasý ümit ediliyor. Slovakya'da istihdam oraný 2009'da yüzde 66,4 olarak açýklanmýþtý. Yeni hükümet iki ana hedef belirledi: Çalýþma isteðinin giderek azaldýðý iþsizlerin bu sosyal tuzaktan kurtarýlarak uzun vadede iþsizlikle mücadeleye devam edilmesi. Slovaklarýn çoðu için cömert sosyal iaþe sistemi pek az þey fark ediyor. Ýþsizlerin yarýsýndan çoðu bir yýldan fazla bir süredir çalýþmýyor. Problemin çözümü için hükümet piyasa içi iþ gücü adýyla bilinen ve yarým zamanlý çalýþanlara da sigorta güvencesi saðlayan bir teklif sunmaya hazýrlanýyor. Teklif kapsamýnda firmalar için vergi indirimi ve uzun süredir iþsiz kalan vatandaþlara iþ bulunmasý yer alýyor. Macaristan'da ise hükümet önümüzdeki on yýl içerisinde bir milyon kiþiye iþ olanaðý sunmaya hazýrlanýyor. Plana göre ülkede istihdam oranýnýn 2020'ye kadar yüzde 70'e çýkmasý hedefleniyor. Hâlen Macaristan'daki istihdam oraný yaþ grubu için yüzde 60,4. Bu hedefe ulaþýlabilmesi için Macarlarýn çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Macar istatistik kurumu uzmanlarýndan birine göre ülkede eðer bir milyon kiþiye iþ imkâný saðlanabilirse yüzde 70'lik istihdam hedefi baþarýlabilir. Þu anda iþsiz bulunan 1,9 milyon iþçi ise piyasaya geri dönebilir. Polonya ise istihdam oranýnýn en düþük olduðu ülkelerden biri olarak görülüyor. Özellikle çalýþan kadýn sayýsý çok az ve 50 yaþ üzerindekilerin erken emeklilik talebinde bulunmasý nedeniyle istihdam oraný þu anda yüzde 60 civarýnda seyrediyor. Bununla birlikte azalan nüfus ve toplu göçler istihdam edileceklere avantaj saðlýyor. Polonya Baþbakaný Donald Tusk 2008'de emeklilik sistemini reforma tabi tutarak yaklaþýk 750,000 kiþinin erken emeklilik ihtimali ortadan kalktý. Ancak 50 yaþ üzerindekilere daha fazla iþ imkâný sunuldu. Polonya Çalýþma Bakanlýðý etkin bir politika üzerinde yoðunlaþarak iþsizlerin piyasaya geri kazandýrýlmasýný hedefliyor. Bulgaristan iddialý, Romanya uðraþýyor Bulgaristan'da iþsizlik oranýnýn yüksek olmasýna ve vatandaþlar bu konuda oldukça karamsar olmalarýna raðmen Bulgar hükümeti istihdam oranýnda çýta yükseltti. Hükümet bu rakamý yalnýzca yüzde 75'e artýrmakla kalmayýp kendi ulusal istihdam hedefini de yüzde 76'ya çýkardý. Bu giriþim için Bakan Yardýmcýsý Krasimir Popov iddialý ama imkânsýz deðil þeklinde yorumladý. Hedefe ulaþýlabilmesi için istihdam oranýnýn 2020'ye kadar her yýl binde 75 artýrýlmasý gerekiyor. Bulgar hükümeti krizin etkileri tamamen ortadan kaybolduktan sonra bunu baþarmanýn güç olmadýðýna inanýyor ve uzun vadeli iþsizlikle mücadele tedbirleri hazýrlýyor, piyasa esnekliðini artýrmayý düþünüyor ve iþ gücünde nitelikli eleman sayýsýný, bilgi-beceri ve yeteneði artýrmayý planlýyor. Ancak bazý vatandaþlar hükümetin iyimserliðini paylaþmýyor. Mayýsta yapýlan Eurobarometer anketine göre, Bulgarlarýn yüzde 95'i ekonomik ve istihdam durumunun gidiþatýnýn kötü olduðunu düþünüyor ve yüzde 30'u iþ piyasasýnda daha fazla sýkýntý yaþanacaðýna inanýyor. Komþu Romanya'da iþsizlik oraný son on yýlda düþüþ gösterdi. 1998'lerde yüzde 64,2 iken 2009'da iþsizlik rakamlarý yüzde 58,6 olarak açýklandý. Ayný dönemde AB genelinde ortalama iþsizlik oraný yüzde 61,2'den yüzde 64,6'ya yükseldi. Romanya'da iþ piyasasýnda son birkaç yýlda 2 milyon kiþi iþsizler ordusuna katýldý. Ýspanya, Ýtalya ve Bulgaristan'da yaþayan Romanlar bu ülkelere göçü cazip hâle getirdi. Ýlkbaharda Çalýþma Bakaný Mihai Seitan AB'nin yüzde 75 hedefine karþýn Romanya'nýn istihdam hedefinin yüzde 50'ye yakýn olduðunu açýkladý. Özellikle kadýnlar, gençler ve 40 yaþ üzeri nüfus iþ bulmakta güçlük çekiyor. Ancak istihdam alanlarýndan biri geçim kaynaðý olarak düþünülmeyen çiftçilik. Romanya'nýn Avrupa Politika Merkezi yetkilisi Cristian Ghinea halkýn yüzde 30'unun tarým sektöründe çalýþtýðýný ve bunlara yalnýzca eve ekmek götürmek derdinde olanlarýn dâhil olduklarýný belirtiyor. Fransa'da istihdam hem halk hem de hükümet için endiþe kaynaðý olmaya devam ediyor. Ýþ piyasasýna katýlým ve iþ güvenliði en büyük zorluklar olurken 25 yaþ altý ve 50 yaþ üzerinde iþsizlik rakamlarýnda artýþ görülüyor. Ýþ oraný 2010 baþlarýnda artarak yüzde 63,8'e çýktý. Yine de bu rakam yaþ grubundakilerin yarýsýndan azýný kapsýyor. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Metis web sitesi istihdam müdürü Claude Emmanuel Triomphe'e göre Avrupa 2020 stratejisi Fransa için büyük bir hedef deðil. Ýþçi sendikalarý gerçek çözüm alternatiflerinin sunulmadýðýný belirterek kaliteye deðil niceliðe yönelimi eleþtiriyor. Fransýz hükümeti istihdamla ilgili sorunlarla mücadele için bir takým tedbirleri uygulamaya aldý. Bunlar arasýnda çýraklara destek ve yaþlý eleman alan iþyerlerine teþvik gibi imkânlar da sunuluyor. Fransa'da ayrýca emeklilik yaþýnýn 60'tan 62'ye çýkarýldýðý emeklilik sistemi reformu yapýldý. Ekonomik krize raðmen Almanya'da iþ piyasasýnda durumlar iyi. Alman Çalýþma Bakaný Ursula von der Leyen Ýþsizlik oraný deðiþmedi ve yüzde 7,6'da kaldý. Ekonomik iyileþme sürdürülebilir ve iþ piyasasý kriz öncesi duruma döndü dedi. Ýstihdam reformlarý 2000'den bu yana devam ederken iþ piyasasý artýk eskiye göre daha esnek ve geçici eleman istihdamýnda artýþ görülüyor. Özel sektörde ücretlendirmeye getirilen sýnýrlamanýn da yararlý olduðu belirtiliyor. Bununla birlikte iþçi sendikalarý üyeleri için daha yüksek maaþ talep ediyor. Almanya'nýn önümüzdeki yýllarda iki önemli engelle karþýlaþacaðý bildiriliyor. Birincisi yaþlanmakta olan nüfus, ikincisi ise göçmenler arasýndaki iþsizlik. Uzmanlar demografik kötüye gidiþi durdurmak için ülkede her yýl 200,000 göçmene ihtiyaç olduðu öngörüsünde bulunurken hükümet göçmenlerin topluma uyumlu hâle gelebilmeleri için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bununla iþ gücüne göçmenlerin katýlmasý umut ediliyor. AB 2011'DE YENÝ BASEL KURALLARINI UYGULAMAYA BAÞLAYACAK Avrupa Komisyonu Basel Bankacýlýk Komitesi'nin üzerinde uzlaþmaya vardýðý yüksek s e r m a y e s t a n d a r t l a r ý n ý önümüzdeki yýl bankalara uygulamak istediklerini açýkladý. Avrupa Komisyonu 2006'da kabul edilen Sermaye Yükümlülükleri Yönergesi'ni (CRD) dördüncü kez gözden geçiriyor. 27 üye ülkede Amerikan Merkez Bankasý Baþkaný Ben Bernanke gibi küresel standartlarý belirleyen bankacýlarý da bünyesinde bulunduran Basel Bankacýlýk Denetleme Komitesi'nin tartýþmakta olduðu teklifler uygulamaya konulabilir. Banka denetçileri ve merkez bankasý yöneticileriyle temmuzda bir araya gelen Basel Komitesi'nde Almanya yeni asgari sermaye miktarýyla ilgili kurallarý onaylamayý reddeden tek üye oldu. Bu arada, Avrupa Parlamentosu, CRD üçüncü gözden geçirme turunu onayladý. AB maliye bakanlarýnýn CRD'nin son hâliyle ilgili yasal mevzuatýna son noktayý koyacak Parlamento metnini Ekim 2010'da kabul etmeleri bekleniyor. CRD III bankalarýn maaþlarý yükseltmek için riskli iþler alýnmasýnýn önüne geçebilmek için ikramiye ödemelerinin zamaný, þekli ve miktarýyla ilgili bir takým yeni politikalarý kabul etmelerini öngörüyor. Yeni ilkeler G-20 Finansman Ýstikrar Kurulu'nun tavsiyelerinin de ötesine geçerek nakit para ikramiyelerine sýnýrlamalar getiriyor, ikramiyelerde kýsmi deðiþiklikler talep ediyor ve sabit maaþlara orantýlý bir þekilde ikramiyelerde tavan sýnýr belirlenmesini öngörüyor. Barnier'in de aralarýnda bulunduðu politika yapýcýlar grubun vardýðý anlaþmayý memnunlukla karþýladýlar. Söz konusu anlaþmaya Lehman Brothers'ýn 2008'deki iflâsýndan bu yana görüþmelerde yer veriliyor. AB Ýç Pazar Komiseri Michel Barnier açýklamasýnda Komisyon 2011'in ilk çeyreðinde gerekli mevzuatla ilgili metinlerin yasalaþtýrýlmasý için ilke kararý alýnmasýný teklif edecek dedi. Bankalarýn borsalarda muhtemel çöküþlere karþý bir tedbir olarak sermayenin yüzde 7'sini tutabilecekler. Bazý ülkeler toplamý yüzde 9,5' çýkaracak þekilde ek yüzde 2,5 talebinde bulunuyor. Ancak Basel grubu bu konuda henüz mutabýk deðil. Ýstendiði takdirde üye ülkeler münferit uygulama yapabilecekler. Hollanda Merkez Bankasý ve Basel Bankacýlýk Denetim Komitesi Baþkaný Nout Wellink ise Sermayenin daha kuvvetli bir tanýmý, daha yüksek yaptýrýmlar ve yeni sermaye tamponlarýnýn kullanýlmasý bankalarýn ekonomik ve mali sýkýntýlar döneminde ayakta kalabilmelerine yardýmcý olacak þeklinde konuþtu. Finans sektörü yeni kurallarýn kârlýlýðý azaltacaðý ve ekonomik büyümenin yavaþladýðý bir dönemde kredi maliyetlerini yükselteceði uyarýsýnda bulundu. Düzenleyiciler bankalarýn dokuz yýllýk alýþma döneminin kendilerine verilen destekten mahrum býrakacaðýný ve yeni kurallara uyumu yavaþlatacaðýný ileri sürdüler. Mali analist Kevin Newman Yeni kurallar yýllýk büyüme oranlarýnda yüzde 1-2'lik azalmaya sebep olabilir uyarýsýnda bulundu. Newman ayrýca Basel'deki politika yapýcýlarýn eksi büyümenin nasýl giderilebileceði konusunda henüz bir çalýþma yapýlmadýðýný sözlerine ekledi. Baþka bir büyüme kaynaðýna ihtiyacýmýz var ama onu göremiyorum. Basel kurallarýnýn Güney Kore'nin baþkenti Seul'de Kasým ayýnda yapýlacak G-20 toplantýsýnda onaylanmasý bekleniyor. AB üyesi ülkelerin yeni kurallara 1 Ocak 2013'e kadar hazýrlanmalarý gerekiyor ancak söz konusu þartlarýn uygulamaya alýnmasý anlaþmada daha katý Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 düzenlemelerin önüne geçecek. Birtakým þartlarýn ise 2019'dan önce hayata geçirilmesi beklenmiyor. Almanya'da Landesbanks Basel III anlaþmasý için 50 milyarlýk fon gerekli olduðunu ileri sürdü. Basel grubu buna karþýlýk bankalarýn 2017'ye kadar sermaye rezervleriyle kurtarýlmasýný kabul etti. Daha yüksek meblaðlý kurtarma operasyonlarý ve Deutsche Bank'ýn yükünü hafifletmek için banka sermaye piyasalarýnda hisse satýþlarýyla 9,8 milyar fon saðlayabileceklerini duyurdu. Görüþler Dünya Tasarruf Bankalarý Enstitüsü (WSBI) ve Avrupa Tasarruf Bankalarý Grubu (ESBG) bankacýlýk sektörünün dayanýklýlýðýný artýracak her türlü gayrete destek amacýyla bir bildiri yayýmladý. Yapýlan açýklamada, mevcut tekliflerle ilgili olarak WSBI ve ESBG, Basel Komitesi'nin sermaye konusunda herkese eþit muamele yaklaþýmýný benimsemesini doðru bulmadýklarýný kaydederek bankacýlýk faaliyetlerine göre ince ayarlamalar yapýlmasýnýn yararlý olmadýðýný ileri sürdü. Avrupa Bankacýlýk Federasyonu Genel Sekreteri Guido Ravoet Avrupa bankalarý yeni þartlarý yerine getireceklerdir. Ancak kredi alma maliyetlerinin ve miktarýnýn bir takým sonuçlarý olacaktýr. Dolayýsýyla bu durumun ekonomimiz üzerinde de bazý maliyet yükü olacaktýr. Avrupa'da bankalar özel sektör kredilerinin yüzde 75'ini saðlarken bu oran ABD'de yüzde 25'tir dedi. Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Jean-Claude Trichet ise Basel III'le ilgili olarak Uzun vadede finansman istikrarýna ve büyümeye katký esastýr. Geçiþle ilgili düzenlemeler bankalarýn ekonomik düzelmeye destek verirken yeni standartlarý yerine getirmelerine imkân tanýyacaktýr dedi. A B, K R Ý Z S O N R A S I T E C R Ü B E L E R SAYESÝNDE PÝYASALARA KARÞI DENETÝM GETÝRÝYOR AB, geçtiðimiz yýl yaþanan mali ve ekonomik krizden sonra olasý yeni krizleri önlemek üzere yasal önlemler paketini parlamentodan geçirdi. AB'de yeni mali denetim organlarý kuruluyor. Strasbourg'ta toplanan Avrupa Parlamentosu, finans piyasalarýnýn denetiminde tek tek ülkelerin yetkilerini, tek elde toplayan yasaya oy çoðunluðu ile onay verdi. Buna göre AB'ne baðlý çalýþacak üç denetleme dairesi, önümüzdeki yýlýn baþýndan itibaren bu sektördeki ulusal dairelerle birlikte, bankalar, sigortalar ve borsalarý denetleme yetkisine sahip olacak. Ayrýca bu üç AB dairesinin istisna durumlarda denetledikleri kurumlara doðrudan talimat vermesi de mümkün hale getirildi. AB Dönem Baþkaný Belçika'nýn Maliye Sayfa 6 Bakaný Didier Reynders, Bu, finans krizinden çýkarttýðýmýz ilk gerçek ders þeklinde konuþtu. Finans piyasalarýnýn denetimine iliþkin yasa tasarýsý hýzlý bir tempo ile yasalaþtý. Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin onay verdikleri yasa, AB'ne daha önce planlanandan daha fazla yetki veriyor. AB'nin öngördüðü yeni önlemlerle sermaye piyasasýndaki türev araçlarýnýn ve "açýða satýþ" adý verilen spekülatif mali iþlemlerin kontrol altýnda tutulmasý hedefleniyor. Bu alanda þimdiye kadarki uygulamalar ekonomik istikrarsýzlýðýn nedeni olarak görülüyordu. Avrupa Parlamentosu'nun sosyal demokrat milletvekili Udo Bullmann, bunu parlamentonun birlik üyesi ülkelerin oluþturduðu konsey karþýsýnda aldýðý büyük bir zafer olarak deðerlendiriyor ve þunlarý kaydediyor: Þimdi Avrupa çapýnda gerçek bir denetim merkezi oluþacak. Yetki Avrupalý denetimcilerde olacak; bundan dolayý bu, Avrupa için, Avrupa'da yaþayanlar için bir baþarýdýr. Merkezler Londra, Paris ve Frankfurt'ta Gelecek Ocak ayýndan itibaren AB çapýnda bankalar, sigortalar ve borsalar için birer AB denetleme dairesi oluþturulacak. Bankalardan sorumlu daire Londra'da, borsa/kýymetli kaðýt piyasasýndan sorumlu daire Paris'te olacak; Almanya'nýn finans merkezi Frankfurt'ta ise sigortalardan sorumlu denetleme dairesi bulunacak. Buna ek olarak Frankfurt'taki Avrupa Merkez Bankasý nezdinde ayrýca bir çeþit erken uyarý sistemi iþlevi olan Risk Danýþma Kurulu oluþturulacak. Burada Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný'nýn yönetiminde para uzmanlarý ve akademisyenler, finans piyasalarýný gözlemleyecek ve ufukta beliren tehlikeler karþýsýnda uyarýda bulunacaklar. Geniþ müdahale yetkisi Denetleme dairelerinin merkezî hale getirilmesine raðmen birliðe baðlý ülkelerin denetleme mercileri varlýklarýný sürdürecek. Bunlar günlük çalýþma rutinlerini sürdürecek. Avrupa merkezî dairelerinin ise oldukça güçlü müdahale haklarý olacak. Bullmann, ayrýca þunlarý söyledi: Ulusal denetim mekanizmalarýnýn anlaþmazlýða düþtüðü durumlarda, ya da Avrupa hukukuna aykýrý durumlar söz konusu olduðunda AB denetimcilerinin doðrudan müdahale hakký var. Ayrýca denetimcilerin örneðin piyasada insanlarýn yaþlýlýk teminatlarýný sýfýra indiren iþe yaramaz finans ürünlerini yasaklama hakký da bulunuyor. Açýk býrakýlan kapý Birliðe baðlý üye ülkelerin hükümetleri bir konuda kapýyý açýk býrakýyor. AB denetimcilerinin verecekleri talimatlarla ulusal bütçelere etkili müdahalede Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 bulunulmasý arzu edilmiyor. Örneðin büyük bir bankanýn devlet teminatlarý ile kurtarýlacak olmasý durumunda böyle bir müdahalenin gündeme gelmesi istenmiyor. Sorunun tamirinden daha ucuz Finans piyasalarýnýn denetiminin merkezî konuma getirilmesine iliþkin olarak Avrupa Parlamentosu, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasýnda aylarca süren, çetin görüþmeler yapýldý. Avrupa Parlamentosu'ndaki liberallerin grup baþkaný Guy Verhofstadt, Bu uzun soluklu mücadelenin bugün mutlu sonla noktalanmýþ olmasýndan büyük memnuniyet duyuyorum dedi. Avrupa Birliði Komisyonu'nun iç piyasalardan sorumlu üyesi Michel Barnier de, varýlan bu sonucun, gelecekte aðýr mali krizlere geçit vermeme niyetinin bir kanýtý olduðunu söyledi ve bankacýlýk sektöründe alýnan ön tedbirler, her zaman sorunun tamirinden daha ucuzdur þeklinde konuþtu. AB, RADYO FREKANSLARINI KABLOSUZ GENÝÞ BANDA AÇIYOR Birçok Telekom þirketi radyo spektrumunda yer almak isterken Avrupa Birliði (AB) 2013'e kadar internet eriþimini yüzde 100'e çýkarmak için kablosuz geniþ banda öncelik vermeyi kararlaþtýrdý. Yeni dijital teknoloji geleneksel analog iletiþimin yerini alýrken bu konuda belirlenen 2012 son tarihinin baþarýlabilmesi için ayný hizmetlere diðer operatörlere yer açabilmek amacýyla daha az yer ayrýlabilir. Brüksel yüksek kârlý dijital piyasayý canlandýrmak ve geniþ bandý uzak mesafelere taþýyabilmek için gösterilen çabalarý memnunlukla karþýladý. Brüksel Telekom operatörlerine sayýsal bölünmüþlüðe geçebilmeleri için MHz alt bandýný ayýrdý. Uzun mesafeleri kat eden ve binalarda da eriþilebilen 800 MHz bandý serbest býrakýlan en kýymetli frekans. Kasým 2009'da Avrupa Parlamentosu ve Konseyi AB Telekom yasalarýnda deðiþikliðe yeþil ýþýk yakarak Komisyon'a Radyo Spektrum Politika Programý (RSPP) hazýrlamasý çaðýrýsýnda bulundu. Programýn hedefi radyo spektrum kullanýmýnda uyum ve stratejik planlama hedefleri belirlenmesi ve politika düzenlenmesi þeklinde belirlendi. Yeni AB spektrum politikasý üye devletlere analog hizmetleri askýya alarak dijital hizmetlere daha fazla yer vermelerini isterken kýrsal alanlara geniþ bant eriþiminin saðlanmasý için daha fazla band ayrýlmýþ olacak. Ayný politikayla akýllý telefonlarda uydu konumlandýrma sistemi gibi seyyar kablosuz hizmetlerin taleplerine de cevap verilecek. AB RSPP'ye iliþkin iki son tarih açýkladý: Üye devletlerin analogdan dijitale geçiþinin Ocak 2012'ye kadar tamamlanmasý ve boþ kalan bantlarýn kablosuz yayýn için 2013'e kadar hazýr hâle getirilmesi. Herkes için geniþ bant Avrupa Komisyonu kýrsal alanda ve özellikle ücra köþelerde kablosuz ile cep telefonu aðlarýnýn aradaki iletiþim eriþim boþluðunu kapatmakta önemli rol oynadýðýna inanýyor. Komisyon'un Mart ayýnda yayýmladýðý bir belgede Spektrumun en iyi þekilde kullanýmýyla yenilikçilik canlandýrýlabilir ve AB'nin 2013'e kadar her yerde geniþ bant uygulamasý hedefinin gerçekleþtirilmesinde yardýmcý olunabilir ifadesine yer verildi. Açýklanan rakamlara göre, radyo spektrumunun kullanýmýyla ilgili hizmetler AB'nin milli gelirine yaklaþýk 300 milyar katkýda bulunacak. Komisyon, kablosuz hizmet tercihi bazý gruplarýn piyasanýn cep telefonu operatörleri lehine döneceði yolundaki eleþtirileri reddetti. RSPP'yi eleþtirenler bu politikanýn Avrupa Komisyonu'nun iyi niyetinin bir göstergesi olduðunu söylemekle birlikte uzak mesafelerdeki tüketici gruplarýna eriþim gibi telekom kuvvetler dengesi üzerindeki net etkilerin görülmesi gerektiðini kaydettiler. Kablo Avrupa sanayi grubu idarî müdürü Caroline Van Weede Yalnýzca kablosuz veya fiber karþýmý teknolojiyi teþvik etmek yeterli deðil. Sonunda bu tüketicinin bir talebi ve cazip hýz tekliflerinin verilebilmesi gerekiyor dedi. Piyasada bir operatör daha yeni ve daha hýzlý eriþim teklifinde bulunduðunda buna rakibinin de cevap vermesi gerektiðini ima etmiþ oluyor. Operatörler hýz konusunda birbiriyle yarýþabilir. Þu anda olan budur, özellikle kablolu ortamda. "Dijital Gündem'de hedeflenen teknoloji karýþýmlarýný destekleyen bir politika olduðuna inanýyoruz. Kablo, fiber ve 4G kablosuz yeni nesil teknolojileri bu karýþýmý oluþturan bileþenler diyen Van Weede Avrupa genelinde Mb hýza ulaþýlacaðýný kaydetti. Analiz Mason Danýþmanlýk firmasýnýn bir çalýþmasýna göre AB'nin telekom piyasalarý yeteri kadar rekabetçi deðil. Ayný çalýþmada Gerekli önleyici tedbirler alýnmamasý durumunda yeni nesil hizmetler için rekabet ortamýnýn kayda deðer ölçüde kötüleþeceði uyarýsýna yer verildi. Bulgulara göre, piyasadaki telekom firmalarý aslan payýný alýrken en büyük rakipler bile dar bir marj inde yaþamlarýný sürdürüyor. Bir Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Birliði yetkilisi Yüz milyondan fazla haneye eriþme Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7