BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4644 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EY ÖLÜ BEBEKLER, AFFEDÝN BÝZÝ l 2. sayfada KARANLIKLARA DOÐRU... Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Ali Osman BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA Erdoðan Baybars BÜYÜK ÝÞLER YÜKLEDÝKLERÝMÝZ Ondan bundan Ülker Fahri Özgün Kutalmýþ TÝYATRONUN IÞIÐINDA YÜZLEÞMEK Mehmet Levent Kolordu mensubu Uzman Çavuþ Kubilay Güler, Alayköy'deki Harem gece kulübünde Faslý konsomatris ile barmeni vurarak öldürdü... Çifte cinayet Toplumumuz dün cinayetle uyandý... Sabah sýralarýnda Harem gece kulübünde meydana gelen olayda KTBK mensubu Uzman Çavuþ Kubilay Güler'in açtýðý Uzman Çavuþ ateþle aðýr Kubilay Güler yaralanan Fas uyruklu konsomatris Siham Benchargui ile 34 yaþýndaki garson Hüseyin Demiri kurtarýlamayarak can verdi... n 2 kiþiyi silahla vurarak öldüren ve kaçan Kubilay Güler, ancak Çevik Kuvvet'in desteði ile güçlükle yakalandý... n Saat sýralarýnda Þirinevler bölgesinde kýskývrak yakalanan Güler'in Türk Silahlý Kuvvetleri'ne baðlý Eþref Bitlis Topçu Kýþlasý'nda görev yapan uzman çavuþ olduðu öðrenildi... n Kubilay Güler, iki kiþiyi vurduktan sonra üçüncü kiþi olan Ali Bahçeci'ye de öldürmek maksadýyla ateþ etti, ancak l 3. sayfada vuramadý... Mustafa Akýncý Ölüm tatil dönüþü yakaladý... Feribotta ölüm Ýntihar yaþýnda canýna kýydý n Cevdet Konuksal isimli 70 yaþýndaki vatandaþ dün Alsancak'ta intihar ederek yaþamýna son verdi... l 6. sayfada Bakanlýk: Ýnþaatta göçük tehlikesi vardý n Mersin-Maðusa seferini yapan Bozcaada feribotunda yolcu olarak bulunan 38 yaþýndaki Züleyha Gök aniden l 2. sayfada rahatsýzlanarak hayatýný kaybetti... n Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý da bunun iþ kazasý deðil, cinayet olduðu görüþünde birleþti... Bakanlýk inþaatta göçük tehlikesi olduðu halde önlem alýnmadýðýný doðruladý DE Kýbrýs Türkü ile Türkiye arasýnda yanlýþ zeminde iliþkiler kuruldu... n 13. sayfada

2 ÝSKAN VE REHABÝLÝTASYON DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ'NE FATMA SARGON ATANDI Ýskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüðü'ne Fatma Sargon atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, üçlü kararnameyle göreve getirilen Sargon'un atamasý bugünden itibaren geçerli olacak. KHYD DEN KUÐULU PARK'TA KERMES Kanser Hastalarýna Yardým Derneði (KHYD) bugün Kuðulu Park'ta, 'Derneði Ýdame Ettirme Kermesi' düzenleyecek. Dernekten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, kermes saat saatleri arasýnda gerçekleþecek. 2 KÝÞÝ UYUÞTURUCUDAN TUTUKLANDI Polis, 2 kiþiyi kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufundan tutukladý. Polis Basýn Subaylýðý açýklamasýna göre, Boðazköy-Girne'de C.R.'nin (E-21), Alayköy'de C.K.'nin (E-48) evlerinde dün polis tarafýndan arama yapýldý. Aramada, söz konusu þahýslarýn evinde yaklaþýk 2'þer gram aðýrlýðýnda "sentetik cannabinoid" türü uyuþturucu ile içinde bu maddenin bulunduðuna inanýlan 2 sarma sigara bulundu ve emare olarak alýndý. Söz konusu kiþiler tutuklandý. GÜNEYDE ÝKÝ CAMÝ DAHA TADÝL EDÝLÝYOR Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum temsilcilerin oluþturduðu Kültürel Miras Teknik Komitesi, Güney Kýbrýs'ta bulunan Evretu Cami ile Çerkez Camii'deki tadilat çalýþmalarýnýn önümüzdeki günlerde baþlayacaðýný açýkladý. Evretu Camii'deki çalýþmalarýn gelecek hafta baþlayýp, Kasým ortasý tamamlanmasýnýn ardýndan Çerkez Camii'ndeki çalýþmalara baþlanmasý planlanýyor. Komitenin açýklamasýna göre, iki tadilat projesi de Avrupa Birliði tarafýndan, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Gelecek için Ortaklýk tarafýndan yürütülen Kýbrýs için Büyük Öneme Sahip Kültürel Miras Yapýlarýna Destek Projesi kapsamýnda finanse ediliyor. "GÝRNE- DEÐÝRMENLÝK" ANAYOLUNDA BAKIM ÇALIÞMASI "Dað yolu" olarak da bilenen "Girne-Deðirmenlik" anayolunda yarýn bakým ve tamirat çalýþmasý yapýlacak. Yolun bazý kesimleri 9.00 ile saatleri arasýnda trafiðe kapalý olacak. Yolun trafiðe kapalý olduðu sürede ulaþým alternatif yollardan saðlanacak. Karayollarý Dairesi'nin konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklama þöyle: "Acapulco Kavþaðý- Deðirmenlik Dað Yolu-Demirhan Kavþaðý yol güzergahýnda (D 35 numaralý karayolu) yapýlacak yol bakým çalýþmalarý nedeniyle Girne- Deðirmenlik-Lefkoþa istikametindeki þerit, Acapulco kavþaðý, Deðirmenlik-Baþpýnar- Alevkayasý Kavþaðý arasýnda ikinci bir duyuruya kadar yarýn sabah saat 09:00 ile öðleden sonra 18:00 saatleri arasýnda trafiðe kapatýlacak. KEMAL AÞIK CADDESÝ TRAFÝÐE KAPALI Lefkoþa'da Küçükkaymaklý bölgesinde, Gazeteci Kemal Aþýk Caddesi'nin bir kýsmý bugün ve cumartesi trafiðe kapalý olacak. Lefkoþa Türk Belediyesi(LTB)'den verilen bilgiye göre, Yeniþehir Bölgesi Ýçme Suyu Þebeke Yenilemesi Projesi kapsamýnda bugün ve cumartesi günleri Gazeteci Kemal Aþýk Caddesi'nde ana boru döþeme çalýþmasý yapýlacak. Ölüm tatil dönüþünde yakaladý Gamze BAYKUR - Mersin - Maðusa seferini yapan Bozcaada isimli feribotta yolcu olarak bulunan 38 yaþýndaki Züheyla Gök, 07:30 raddelerinde aniden fenalaþtý. Feribotta fenalaþan Gök, Sahil Güvenlik botu tarafýndan Bozcaada isimli feribottan alýnarak Maðusa Limaný'na çýkarýldýðý sýrada hayatýný kaybetti. Maðusa Limaný'na gelen ambulansla Maðusa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Gök, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kalbinde pil vardý Yakýn akrabalarý tarafýndan elde edilen bilgilere göre, bir çocuk annesi Züheyla Gök'ün kalp rahatsýzlýðý olduðu ve kalbinde pil takýlý olduðu öðrenildi. Ailesi ile Mersin'in Erdemli ilçesine tatile giden Gök, tatil dönüþü feribotta aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Ölüm nedeni... Züheyla Gök'ün cansýz bedeni Maðusa Devlet Hastanesi Morguna kaldýrýldý. Gök'ün ölüm nedeni ise yapýlan otopside aort damarýnýn yýrtýlmasý sonucu olduðu açýklandý. Az kalsýn Yunan olacaktý! (Kamalý Haber)- Lefkoþa'da Lokmacý Kara Giriþ Kapýsýndan sahte Yunan pasaportu ile KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþan zanlý Hekmat Al Kadi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Samet Öztürk olayla ilgili bulgularý aktardý. Öztürk, 10 Eylül saat sýralarýnda Lokmacý Kapýsý'nda zanlý Hekmat Al Kadý'nýn henüz tespit edilemeyen bir tarihte Ýstanbul'da kimliði meçhul bir þahýstan 5 bin 500 euro karþýlýðýnda temin etmiþ olduðu, sahte Yunanistan pasaportu ile KKTC'ye giriþ yapmak isterken tespit edildiðini söyledi. Polis memuru Zanlýnýn "sahte evraký tedavüle sürme ve sahtekârlýkla kayýt teminine teþebbüs" suçundan methaldar olduðunu söyledi. Öztürk zanlýnýn Suriye uyruklu olduðunu hakkýnda baþlatýlan soruþturmanýn tamamlandýðýný belirterek mahkemenin uygun göreceði bir teminata baðlanmasý talep etti. Yargýç Hale Ahmet Raþit, zanlýnýn yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasý, iki kefilin 40 bin TL tutarýnda kefalet senedi imzalamasý þartlarý ile tutuksuz yargýlanmasýna emir verdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EY ÖLÜ BEBEKLER, AFFEDÝN BÝZÝ "Ölü Bebek"in hikayesi çok duygulandýrdý okuyanlarý... Gazeteye telefon açarak duygularýný paylaþtýlar benimle... Gözyaþlarýný tutamayanlar olmuþ... Ancak beni arayan bir kadýn okurun söyledikleri çok farklýydý... Okuyunca çok heyecanlanmýþ... Ve unutamadýðý bir sahne gelip geçmiþ gözünün önünden 'te... Bana da anlattý ve "bu bebek acaba o bebek mi?" diye sordu. "O bebek" dediði yine beþikte unutulan bir bebek... Timbu'da... Esir alýnan Rum kadýnlarý bir araca doldurulurken, bir kadýn acý acý feryat etmeye baþlamýþ... -Bebeðim... Bebeðim... Ýki çocuðunu kapýp almýþ, ama bebeðini beþikte unutmuþ... Çocuk öylece kalmýþ beþikte... -Merak etme bir þey olmaz ona, sana getirirler, demiþler yanýndakiler ona... Tanýk olduðu bu olayý bana anlatan kadýn daha sonra neler olup bittiðini bilmiyor. Feryat eden anneyi hiç unutamamýþ ama... "Andrulla" imiþ kadýnýn adý... Hayýr, o bebek deðildi dün yazdýðým ölü bebek... O baþka... Timbu'da deðil, Lefkoþa'daydý... Ancak bu hikayeyi de dinledikten sonra, kimbilir beþikte unutulan kaç bebek var böyle acaba diye düþündüm... Savaþ kurbaný... Yeni doðmuþ... Veya birkaç aylýk daha... Kurþun ve bomba sesleri arasýnda aç ve susuz çýðlýk çýðlýða can verdiler bir beþikte... Kimbilir, minik bir mezarlarý bile olmadý belki daha... Dünyamýzýn ne kadar tehlikeli bir yer olduðunu kavrayamadan göçüp gittiler aramýzdan... O cehennemden kurtulmayý baþaranlar þimdi kýrk yaþýnda... Kimisi babasýný hiç göremeden açtý gözlerini dünyaya... Yarým bir vatanda doðdular... Ancak kuzeydekilerle güneydekiler farklý ninnilerle büyüdüler... Kýbrýslýrum anne iþgal ninnisi söyledi bebeðine, hatta uyumadýðýnda "uyu, yoksa Türkler gelecek" diye onu korkuttu... Aðýtlar yaktý, yurdunu iþgal edenlere lanet etti... Kýbrýslýtürk anne ise 'kurtuluþ' ninnileri ile büyüttü bebeðini, "Türk askeri gelip kurtarmasaydý, Rumlar hepimizi kesecekti" naðmeleri okudu... Bir annenin 'iþgal' dediðine diðer anne 'kurtuluþ' dedi... Þimdi kýrk yaþýna basmýþ olan 74'ün bebekleri iþte bu ninnilerle büyüdü... Kýrk yaþ... Az þey mi? "Yaþ otuzbeþ, yolun yarýsý eder" diyen þaire bakýlýrsa, yolun yarýsý aþýldý... Delikanlýlýk ve gençlik geride kaldý. Olgunluk çaðý baþladý... Ýnsan kýrkýndan sonra daha farklý görmeye baþlar herþeyi... Delikanlýlýk ve gençlikte yaptýðý pek çok þeye güler geçer... "Þimdiki aklým olsaydý" gibi sözler dökülmeye baþlar dudaklarýndan... Çocuklarýna anlatýr hatýralarýný... Bir daha dünyaya gelse, geçmiþte yapýp da piþman olduðu pek çok þeyi bu kez yapmayacaðýna inanýr... Ama ne yazýk hiçbirimizin öyle bir þansý yok... Bir deney olamaz ölüm bundan dolayý... Kanla yoðrulan cennet ülkemizin her köþesi acý hatýralarla dolu... Ölümden kýlpayý kurtulanlar, kurtulduklarý mekaný hiç unutmadýlar... Nasýl hayatta kaldýklarýna kendileri de çok þaþarlar kuþaðýnýn öyle hatýralarý yok. Beþikte unutulan ölü bir bebek hayali ile büyümediler... Esir olmadýlar... Göç etmediler... Doðduklarý vatanýn bölünmüþ bir vatan olduðunu ve aslýnda diðer yarýsýnýn da kendi vatanlarý olduðunu sonradan anladýlar... Çözümsüzlük bile savaþtan daha berbat olamaz... Deðil mi?

3 Aydýn Havasý Aydýn Hikmet AFRÝKA dan mektup... EKSÝKLERÝ TAMAMLAYIN YAÞAYANLAR RASGELE YAÞAR, BÝR DUVARA TOSLAYANA KADAR Çok olaylý bir güne uyandýk dün... Cinayet... Ýntihar... Feribotta ölüm... Bir anda güne damgasýný vurdu... Bugünkü gazetelerin baþ sayfalarýnda bunlarý bulacaksýnýz iþte... Kriminal haberler çoktan gündemimizin baþ köþesine oturdu... Bunlar Türkiye basýnýnda ancak üçüncü sayfa olabilir, ama bizde birinci sayfa manþeti... Türkiye'de artýk baðýþýklýk kazandý, zamanla biz de alýþýrýz herhalde... Biz de üçüncü sayfaya atlarýz... Ancak þu anki durumu da fazla yadýrgamamalý... Biz küçük bir ülkeyiz... Küçük bir toplum... Türkiye kocaman bir ülke... Üstelik sýk sýk cinayet ve intihar görmeye alýþkýn deðiliz biz... Hayatýmýz iki döneme ayrýlýrsa, bu hayat 74'ten sonraki hayatýmýz... Kurtarýlma dönemi yani... * Gece kulübü derler hala... Oysa iþletmeciler bile kerhane olduðunu açýkça itiraf etti... Fuhuþ suçlamasýyla mahkemeye çýkarýlanlar dayanamayýp isyan etti... Haksýz da deðil hani... Yani onlarý mahkemeye çýkaranlar, orada ne yapýldýðýný gerçekten mi bilmiyorlar? Yoksa 'huzur operasyonu' diyerek bizimle dalga mý geçiyorlar?.. Çocuklara bile sorsanýz bilir de, onlar mý bilmez? Kerhane iþte... Git al, parasýný öde ve yat! * Uzman çavuþun kafasý neye bozuk... Çekmiþ tetiði... Faslý konsomatristi de, barmeni de yere sermiþ... Çavuþ kolordu mensubu... Polis yakalamýþ ve kolorduya teslim etmiþ... Hesabýný onlar görecekmiþ... Bu da ayrý bir konu... Olan zavallý kadýna ve barmene oldu... Þaþtýnýz mý? Kriminal bir yuvada her an silahlarýn patlama olasýlýðý yok mu? Gece kulüpleri de, casinolar da her an tetiðin çekilebileceði mekanlar deðil mi? Þaþmayýn... Bunlar çok olaðan buralarda... * Bakýn, 70 yaþýndaki adam da kendi kendini vurmuþ dün Alsancak'ta... Karava'da deðil, Alsancak'ta... Al ve sancak... Ne isim ama! Demek sancaðýnýn gölgesinde bile mutlu olamamýþ... Kýymýþ canýna... Geçtiðimiz gün bir de polis intihar etmiþti... Yine adanýn incisinde! Girne'de! * Mersin'den Maðusa'ya gelen feribotta da bir kadýn rahatsýzlanarak ölmüþ... Aniden rahatsýzlanan kadýna feribotta bakacak saðlýk ekibi olsa ölmezdi belki... Ama ne gezer... Öyle uygar mertebelere eriþmedi daha burasý... Yaþayanlar rasgele yaþar... Ta ki bir duvara toslayana kadar... Uzman çavuþ gece kulübünde dehþet saçtý!.. Ýkisini vurdu, üçüncüyü vuramadý (Afrika Özel)- Alayköy'de faaliyet gösteren Harem Gece Kulübü'nde 2 kiþiyi silahla vurarak öldüren Kubilay Güler, Çevik Kuvvet'in desteði ile güçlükle yakalandý. Olayda aðýr yaralanan Hüseyin Demiri hastaneye kaldýrýlýrken yolda öldü, yine aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýlan Fas uyruklu kadýn Siham Benchargui'de yapýlan tüm müdahalelere raðmen dün öðlen saat 13.30'da hayatýný kaybetti. Harem Gece Kulübü'nde dün sabah civarýnda meydana gelen olayda bir konsomatris, bir de garson vurularak hayatýný kaybetti. Olay yerinde aðýr yaralanan garson 34 yaþýndaki Hüseyin Demiri ve Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan 26 yaþýndaki Konsomatris kadýn Siham Benchargui ise yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatlarýný kaybettiler. Ýki kiþiyi vurduktan sonra üçüncü kiþi olan Ali Bahçeci'ye de öldürmek maksadýyla ateþ eden ancak Bahçeci'yi vuramayan Kubilay Güler, Alayköy istikametine doðru koþarak olay yerinden kaçtý. Saat sýralarýnda Þirinevler köyünün güney bölgesinde Çevik Kuvvet'in desteði ile kýskývrak yakalanan Güler'in Türk Silahlý Kuvvetleri'ne baðlý Eþref Bitlis Topçu Kýþlasý'nda görev yapan uzman çavuþ olduðu tespit edildi. Zanlý Çevik Kuvvet desteðiyle yakalandýktan sonra askeri birliðe teslim edildi ve aleyhinde soruþturma baþlatýldý. Yargýlanmanýn Askeri Mahkeme'de gerçekleþeceði elde ettiðimiz bilgiler arasýnda. NEMRUT, Keldânî kavmi hükümdarlarýnýn unvanýdýr. Birinci Nemrut, Nuh peygamberin oðlu Ham'ýn soyundandýr. Bâbil þehrinin kurucusu ve taç giyen ilk hükümdardýr. Keldani kavmi ve hükümdarlarý olan Nemrutlar putperest idiler. Kendi elleriyle yonttuklarý heykellere taparlardý. Kibir ve gururu had safhaya ulaþan Nemrut, tanrýlýk iddiasýnda bulundu. Ahalisinin kendisine secde etmesini istedi ve uymayanlara zulmetti. Ýbrahim peygambere inanmayýp onu ateþe attýran bu Birinci Nemruttur. Hz. Ýbrahim'in yanmadýðýný görünce hayrete kapýlmýþ yine de imana gelmemiþtir. Bu olaydan sonra Hz. Ýbrahim kendisine inananlarla birlikte Bâbil'i terk eder. Onlar Bâbil'i terk ettikten sonra Keldânî kavmi Allahýn gazabýna uðrar. Sürüler hâlinde uçuþan sivrisinekler kanlarýný emerek onlarý helâk eder. Sineklerden biri Nemrûd'un burnuna girip beynine kadar ilerler ve ölümüne sebep olur. * Ekim ayýnda 12. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan yeni sarayýnýn açýlýþýný yapacak. Söðütözü'ndeki bu Cumhurbaþkanlýðý Sarayý, yoðun güvenlik önlemlerine sahip. Komplekste dinlemelere karþý priz dahi bulunmayan 'saðýr oda' bulunuyor. Kayýt ve dinleme cihazý sokma riskine karþý bütün ziyaretçilerin gireceði steril oda yer alýyor. Odaya giren herkesin röntgeni çekilecek. Ayakkabýlarýn tabanýndaki çiviler dahi görüntülenecek. Komplekse siber saldýrýya karþý Bilgi Güvenliði ve Veri Yönetim Sistemi de kuruldu. Ayrýca kimyasal saldýrýlara karþý tüneller bulunacak. Binanýn altýna Hükümet Harekat Merkezi inþa edildi. Merkezden olaðanüstü haller ve savaþ durumlarý yönetilecek. Saray'ýn bahçesi ve etrafý da Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan aðaçlandýrýldý. Helikopter pistinin bulunduðu komplekse, proje dýþý binalar eklendi. Erdoðan ve ailesinin ikameti için 3 katlý rezidans yapýldý. Kampüse, Cumhurbaþkanlýðý Muhafýz Alayý'nýn atlarý için ahýrlar da inþa edildi * Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çýkan yangýnda üçyüzbir maden iþçisi öldü. Bu feci olay, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybý kazasý olarak kayýtlara geçti. Maden ocaðý, Soma Kömür Ýþletmeleri A.Þ. tarafýndan iþletilmekteydi. * Mecidiyeköy'de yýkýlan Ali Sami Yen Stadý'nýn arazisine rezidans inþa edilmekteydi. Ýnþaatta çalýþan iþçileri taþýyan asansör 14. kattan zemine çakýldý. Olayda 10 iþçi yaþamýný yitirdi. * Her iki kaza sonrasý hayatta kalan iþçiler "Kazanýn nedeni tedbirsizliktir" dediler. Soma'daki kazanýn elektrik ekipmanýnýn bozuk olmasýndan kaynaklandýðýný söylediler. Mecidiyeköy kazasýna ise asansör sensörünün eksikliðini sebep gösterdiler. Bunlarýn hiç biri yabancý deðil, hepsi de olaðan þeyler. Siz boþ verin elektrik ekipmanýný, asansör sensörünü. Diðer tarafta dev projeler çiziliyor, koca bir saray yapýlýyor. Nemrut'un emniyeti için her türlü tedbir alýnýyor ama yine de bir eksik var. Soruyorum: Nerede bu sarayýn SÝNEKSAVAR'ý?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ralli için okullar tatil edilecekmiþ Sokaða da çýkýlmayacakmýþ o güzergâhta Görülen o ki bunlar kafayý iyice yemiþ Güya KKTC'yi tanýtacaklar lâfta Kalay KKTC'DE NORVEÇ'TEYMÝÞ GÝBÝ Aramýzdaki AKP hayranlarýnýn, bu hayranlýklarýna gösterdikleri gerekçeler AVM'ler, yollar ve Türkiye'nin dört yanýnda yükselen dev inþaatlar. Ýstanbul'a Ankara'ya gidip geldikten sonra döþedikleri yazýlarda anlat anlat bitiremiyorlar. Ýnþaatlarla ilerlediðini sandýklarý Türkiye'de, özgürlük ve ahlak adý altýnda gericiliðin yeniden inþa edildiðini ya görmüyorlar, ya da görmek istemiyorlar. Türkiye'de giderek semiren gericiliðin Kýbrýs'ýn kuzeyine nasýl yansýdýðýný görmek ve buna en azýndan karþý çýkmak yerine sözgelimi Norveç'teymiþ gibi konuþarak "KKTC'de aydýn" oluyorlar. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KARANLIKLARA DOÐRU... Geçtiðimiz hafta arkadaþýmýz Dolgun Dalgýçoðlu, bence önemli bir noktaya temas etti... IÞÝD'in Yýllar önce Menemen'de doðduðunu yazdý. Müslümanlýðýn ilk dönemlerini tarihçiler bize ne kadar doðru olarak aktardýlar bilemeyiz. Ancak bugünkü müslümanlýðý gördükten sonra o günlerde, doðum yeri olan Arabistan'da, herhalde kan gövdeyi götürmekteydi. IÞÝD'in doðuþuna göre deðerlendirirsek müslümanlýðýn doðuþunu, anlayýn vahameti. Bugün müslümanlýk adýna yola çýkanlar ve kafa kesenler gittikçe çoðalýyorlar. Müslümanlýðýn doðuþunda Muhammed her zora girdiðinde bir yere kapanýr ve ondan sonra insanlarýn arasýna çýkýp Tanrýdan kendisine vahiy geldiðini söylerdi. Bu vahiyler müslümanlýðýn temelini teþkil eden kurallardý.. Bir zaman Menemen'deki yobazlarýn yorumladýðý, bugün de IÞÝD'cilerin dayandýðý kurallar bu vahiylerden baþkasý deðildir. Menemen'de Kubilay'ýn baþýný keserek kasabada dolaþtýranlarýn torunlarý bugün Türkiye'de iktidarda... Türkiye'de yollar yapýlmýþ, hastanelerde insanlarýn rahat tedavi olmalarý saðlanmýþ ama getirilmek istenen düzen þeriat düzeni olduðu gerçeði yapýlanlarýn güzelliðini örtüyor. Almanya'da müslüman gençler "þeriat polisi" oluþturmuþlar... Almanya emniyeti bu konuda sancýlý... Kafkaslar'daki müslüman gençlerin IÞÝD'e katýldýklarý da Lübnanlý araþtýrmacý yazar Ali Hüseyin tarafýndan açýklandý. Ali Hüseyin'in ortaya koyduðu veriler, Türkiye'yle de örtüþüyor. Yani Türkiye'nin kýsa sürede laiklikten þeriata doðru aldýðý yola ýþýk tutuyor. Ne diyor Ali Hüseyin? Yoðun katýlýmýn olduðu Tunus'tan ve de Kafkaslar'dan IÞÝD'e katýlanlarýn, yýllarca baský altýnda tutulduklarý, ekonomik zorluklar içerisinde olduklarý belirtiliyor. Türkiye'de de geçmiþ yönetimlerin aþýrý milliyetçi baskýcý tutumlarý, ekonomik zorluklar ve genelde geliþmemiþliðin yarattýðý þartlarýn sonucunda þeriata doðru bir hareketlenme oldu. Týpký Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesi gibi... Dün SA'lara, SS'lere topluca katýlanlara vadedilen, daha güzel günler, iþsizliðe son verileceði, ekonomik yönden kalkýnmaydý. Bugün de Tayyip'in AKP'sinin peþine farklý nedenlerden dolayý deðil, benzer nedenlerden dolayý düþtüler. Zaten eleþtiriler karþýsýnda verilen örneklerden bu anlaþýlmaktadýr. AKP yol yaptý, hastane yaptý diyorlar. Ormanlarýn yok edildiðini, betonlaþmanýn son sürat devam ettiðini ve de geçici ekonomik kalkýnmanýn, Türkiye halklarýna ait kurum ve kuruluþlarýn satýlmasýndan doðduðunu düþünmüyorlar bile. Gördükleriyle yetiniyorlar sadece... Yabancý sermayenin Türkiye'den yavaþ yavaþ çekildiði, IÞÝD'e olan destek nedeniyledir ve bu durum yakýnda Türk Lirasý'nýn yabancý para birimleri karþýsýnda sýfýrlanacaðýnýn farkýnda bile deðiller baþlarýnda dolarýn 2.20'den Euro'nun da 3.44'ten iþlem göreceðini ekonomistler söylüyorlar. Sonuç gençliðin karanlýða hücumunu getirecektir. Biz mi, burada iþgali altýnda olduðumuz Türkiye'nin yaratacaðý düzenin olumsuzluklarýný katmerli bir þekilde yaþayacaðýz. DAÜ Bir-Sen den Maðusa Belediyesi önünde eylem... Gamze BAYKUR - DAÜ BÝR-SEN, DAÜ'de Toplu Ýþ Sözleþmesini imzalayabilmek için sürdürdükleri görüþmelerde uzlaþýya varamadýklarý gerekçesiyle baþlattýklarý pankart açma eylemine dün Maðusa Belediyesi önünde devam ettiler. 8 aydýr görüþmelerin devam etmesinden ve uzlaþýya varýlamamasýndan dolayý Vakýflar Yöneticiler Kurulu (VYK) Baþkaný Ýsmail Arter'i de sorumlu tutan DAÜ BÝR-SEN uzlaþýya varýlmamasý halinde eylemlerin þeklinin ve dozajýnýn deðiþerek devam edeceðini belirtti. Hakverdi: "Vakýf Baþkaný Ýsmail Arter de sorumludur " DAÜ BÝR-SEN Eþ Baþkaný Kazým Hakverdi, 25 Þubat 2014 tarihinde beri DAÜ'de Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinin devam ettiðini ancak bir sonuca varýlamadýðýný belirtti. En son 4 Aðustos tarihinde uzlaþtýrma kuruluna gidildiðini dile getiren Hakverdi, DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak'ýn oyalama ve zaman kazanma taktiðinin devam etiðini ileri sürdü. Yapýlan görüþmelerden sonuç alamadýklarýný vurgulayan Hakverdi, seslerini duyurmak için ilk adým olarak pankart eylemine baþladýklarýný ve bu eylemlerin þeklinin ve dozajýnýn deðiþerek devam edeceðini belirtti. Kendilerine göre VYK Baþkaný Ýsmail Arter'in de sorumlu olduðunu dile getiren Hakverdi, Arter'in kendilerine, görüþmelere müdahale edeceðine dair bir takým sözler verdiðini ancak müdahale edemediðini söyledi. Yoldaþ: "DAÜ'de hala UBP zihniyetinde bir yönetim vardýr " Eylemde basýna açýklamalarda bulunan DAÜ BÝR-SEN Genel Sekreteri Tevfik Yoldaþ, VYK Baþkaný Ýsmail Arter ile DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak'a yüklendi. Yoldaþ, ülkede hükümetin bir sene önce deðiþtiðini ancak DAÜ'de hala UBP hükümeti olduðunu ve UBP zihniyetinde bir yönetim olduðunu belirterek "VYK Baþkaný Ýsmail Arter ile Rektör Abdullah Öztoprak el ele vererek DAÜ'de UBP zihniyetini canlý tutuyorlar. UBP'nin çýkarlarýný ve bazý milletvekillerinin çýkarlarýný korumaktan baþka bir þey yaptýklarý yok" þeklinde konuþtu. Yalardýr masada görüþme yapmayý beklediklerinin altýný çizen Yoldaþ, bir ek menfaat taleplerinin ve ek hak taleplerinin olmadýklarýný sadece "yasalarýn içinde kalýn" dediklerini belirterek "görüþecek insan bulamýyoruz" dedi. Bir haftadýr pankart açarak dikkat çekmeye çalýþtýklarýný dile getiren Yoldaþ, kimsenin kendilerini görmediðini söyledi. DAÜ çalýþanlarýnýn kendilerini temsilen VYK ile görüþmek için Ocak ayýnda sendikayý görevlendirdiðini belirten Yoldaþ, VYK Baþkaný Ýsmail Arter'in sendika ile bu konuyu sonuçlandýrmadýðý için tüm DAÜ çalýþanlarýna büyük bir saygýsýzlýk yaptýðýný ifade etti. "Arter, sadece Rektörü umursuyor DAÜ BÝR-SEN Genel Sekreteri Tevfik Yoldaþ, VYK Baþkaný Ýsmail Arter'in saygýsýzlýk ve duyarsýzlýk yaptýðýný yineleyerek "Umurumda deðil" mesajý verdiðini ileri sürdü. Yoldaþ, "Ama Ýsmail Arter'in hakkýný yemeyelim. Arter, DAÜ çalýþanlarýndan en azýndan birini umursamaktadýr. Sayýn Ýsmail Arter, Rektör Abdullah Öztoprak'ý çok umursamaktadýr. Onun iþlerini yapmak için tüm mesaisini harcamaktadýr. Sayýn Öztoprak'ýn iþlerini takip etmektedir. Onun getirdiði önerileri bir tasdik memuru gibi onaylamaktadýr. Baþka hiçbir DAÜ'lü sayýn baþkanýn umurunda deðildir ve bu kabul edilebilir bir durum deðildir" þeklinde konuþtu. Ýsmail Arter, eylemcilerle konuþtu Maðusa Belediyesi Baþkaný ve VYK Baþkaný Ýsmail Arter, belediye önünde eylemcilerle konuþtu. Arter, toplu iþ sözleþmesinin imzalanmayýþýndan ve imzalanmasýnýn gecikmesinden dolayý VYK olarak rahatsýzlýk duyduklarýný söyledi. Arter, VYK üyeleri ile yaptýklarý temaslarda bu iþin artýk bitmesi gerektiðini ve uzadýk sonra problem olduðunu vurguladýklarýný söyleyerek, eylemcilere "VYK olarak görüþmelere çok dahil olamadýk çünkü bu iþin kendi aranýzda çözülebileceðine inandýk. Ama gördük ki 8 aydýr beklenen ilerleme saðlanamadý ve biz bundan rahatsýzlýk duyuyoruz" þeklinde konuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TÝYATRONUN IÞIÐINDA YÜZLEÞMEK Ana temasý "Yüzleþmek" olan 12. Kýbrýs Tiyatro Festivali, her oyunuyla belleklerde iz býrakarak, beyinlerimizi ve yüreklerimizi tiyatronun ýþýðýyla yýkayarak geçiyor... Aðýr aðýr çýkýyoruz merdivenlerini... Her basamakta yeni bir heyecan... Her basamakta yeni bir yüzleþme... Yüzleþmemiz gereken ne çok þey varmýþ anlýyoruz... Sorgulamamýz gereken ne çok þey... Kendimizle yüzleþiyoruz... Geçmiþimizle, yaþadýklarýmýz ve yaþamakta olduklarýmýzla... Toplumumuz ve acýlar içindeki adamýzla yüzleþiyoruz... Ve tiyatro ayna tutuyor bütün bu yüzleþmelere... Onun ýþýðýnda gerçeði, yaþamý, insaný ve dünyayý daha yakýndan tanýyor, daha yakýndan anlýyoruz. Kýsacasý, gerek birey gerekse toplum olarak, geçmiþimiz ve bugünümüzle yüzleþmeye en çok ihtiyacýmýz olduðu bir dönemden geçerken, yüzleþmenin 12. Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin ana temasý olarak seçilmesindeki isabetliliði vurgulamaya bilmem gerek var mý? Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin, Kuzey Kýbrýs'ýn en nitelikli sanat olaylarý arasýnda ön sýrada olduðu artýk herkesin kabul ettiði bir gerçek. Bunu Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun tüm sýkýntýlara, tiyatronun ýþýðýndan her zaman korkan siyasilerin ilgisizlik ve engellemelerine inatla, inançla ve kararlýlýkla direnmesine borçluyuz. LTB Kültür Sanat Koordinatörü ve büyük tiyatro ustasý sevgili Yaþar Ersoy, Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin babasýdýr. Tiyatro sanatýna neredeyse bir ömür hasretmiþ, toplumsal mücadelelerde ve aydýnlanmada her zaman halkýn yanýnda saf tutmuþ Yaþar Ersoy'un önde gelen ideallerinden biriydi böyle bir festivali yaþama geçirip kurumsallaþtýrmak. 11 yýl bu festivalin mutfaðýnda baþ aþçý olarak çalýþtýktan sonra, bu idealini gerçekleþtirmiþ olmanýn mutluluk ve gururu içinde bu görevi genç arkadaþlarýna devretti. Kuþkusuz bu onurlu davranýþ, baþta siyasetçilerimiz olmak üzere her kademeye örnek olacak cinstendir. Bunu anlayabilecek cibiliyette olanlara tabii. Festivalin açýlýþýnda kendisine takdim edilen onur ödülünü Mustafa Akýncý'nýn elinden alýrken, sanýrým hiçbir oyunda duymadýðý heyecaný ve gururu yaþadý. Týklým týklým dolu salon onu ayakta alkýþlarken, o, bu vefa dolu sevgi gösterisinin hayatýnýn en büyük ödülü olduðunu söyleyerek teþekkür etti. Ve Kýymet Karabiber. 12. Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin Komite Baþkaný. Ustasýnýn büyük bir güvenle kendisine devrettiði görevi, ekibiyle birlikte, ayný özveri ve baþarýyla sürdürüyor... Büyük bir heyecan ve elbette haklý bir onurla... Dün geçe, Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'ndan festivalin 4. oyununu izledik. Topluluk, 9 Eylül Salý gecesi de, son derece eðlenceli bir komedi olan "Þark Diþçisi" adlý þarkýlý, danslý müzikali sahneleyerek, seyircinin büyük takdir ve alkýþýný almýþtý. Dün gece yine büyük baþarýyla sahnelenen Türkiye Kayasý'nda ise, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan bir ailenin hazin göç öyküsünü izledik. Sýrada LBT'nin "Kayýp" adlý oyunu var Eylül tarihlerinde LBT salonunda sahnelenecek. Aliye Ummanel'in yazýp yönettiði oyun, savaþ sonrasý neslin neyi kaybettiði sorusunun yanýtýný arayan bir sorgulama, geçmiþ, gelecek ve bugünle içten bir yüzleþme... Organizasyonda yer alan herkese... Oyunlarýyla katký koyan tüm tiyatro gruplarýna sevgiler, saygýlar... Sana da iyi seyirler sevgili okurum... Ýyi ki varsýnýz...

5 5 12 Eylül 2014 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bir baþbakan ya da bir bakan konuþurken "sözüme inanacaklar mý, bana güven duyacaklar mý?" düþüncesi taþýmýyorsa, dinleme Lafazanlýk ediyordur... BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA MÝÞ-MIÞLAR * Cumhurbaþkaný Eroðlu "Anastasiadis iþi yokuþa sürüyor" demiþ. - Ellemesin, braksýn çýkarabildiði kadar yükseðe çýkarsýn Ýniþe geçtiði zaman biz de ucundan tutarýz bir zahmet! * Lefkoþa'nýn fethi törenlerle kutlanmýþ. - Ama bu kuru kuruya kutlamalar býktýrdý yani Aðzýmýz ile istemeyelim dedik ama biraz helva, bulgur köfteciði, sigara böreciði gibi bir þeyler daðýtýlsa fena mý olur? Selimin ruhuna da bir Fatiha gitmiþ olur. * UBP Milletvekili Atun "Baþýbozuk hükümet" demiþ. - Kim bilir Yorgancýoðlu ne kadar içerlemiþtir bu sözlere! * 2 aylýk eðitim, 2 haftada tamamlanmýþ. -Motosikletçilerimizin maþallahý var ama Baksanýza hepsi cin gibi ve çok kabiliyetli Hemen kavradýlar dersi! Daha da uzatmanýn ne anlamý vardý. * Göreve yeni atanan BM Danýþmaný Espen Barth Eide; "sinsi, çýkarcý, güvenilmez birisi" olarak tanýmlanýyormuþ. - Ýyi ya, tam yerine geldi iþte.. Staja gönderildi gibi. Burada çok þeyler öðretecek. Ama bizim politikacýlarýn hakkýný da yemeyelim. Bizimkilerden de eksikliklerini tamamlayacak. * Denktaþ "Turizmciler haklý ama n'apalým Ödemeler 2015'e sarkacak" demiþ. - Belliydi Seçime beþ kala olabilir mesela Akýllý uslu durulursa tabii. * Ýbo, bir zamanlar Asena'yý odunla dövüyormuþ. - Tokat atýp, kafa mý vuruyordu yani! * Koalisyon ortaklarý, CTP-DP birçok senaryo hazýrlýðý içindeymiþ. - Ayyy Yandýk desenize Maraþ gerçekten film platosu oluyor Ýnþallah mutlu son ile bitirirler. Ha Gürsel'in yemek yediði masa, ha müteahhitlerimizin inþaat alaný Bakýn, fark varsa söyleyin! "Bakanlýðýn her inþaatta bir görevli bulundurmasý mümkün deðildir." Hani sýkýþtýrýyoruz ya baþbakaný, "hani n'oldu kazada ölen genç soruþturmasý" diye, böyle bir açýklama yaptý kendisi de.. Al topuzu çýk yola Hem de hiç verme mola. Ey okuyucum, ben bu laflara çok üzüldüm, ya siz? Elbette her inþaata bir görevli dikmek mümkün deðildir. Bunu Gürsel'in de aklý keser, Aren'in de. Bu, bana kahvehane aðzý ile konuþuyorsun demektir. Sen, on defa ahbap-çavuþ iliþkisi içinde deðil Sadece bir defa ve devlet ciddiyeti ile denetleme yapsan, yanlýþa sapacak olaný caydýrmaya geride býrakacaðýn gölgen yeter. Devletin gölgesi Yasalarýn gölgesi Uygulamalarýn gölgesi. Bakanlýðýn her inþaatta bir görevli bulundurmasý mümkün deðilmiþ Çok üzgünüm Baþbakanýn bu söylediði "uygulamalarýmýz kör tuttuðunu" modelinden baþka bir þey deðildir demektir. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS POSTU YERE VURMAYAN HAYVANSEVER Yürüyorduk. Fark etmedi, kaldýrýmdaki köpek pisliðine bastý. Ayakkabýsý berbat olmuþtu. Tepkisini bekledim. Yerdeki boka basmýþ gibi deðil de, sanki kafasýna güvercin pislemiþ gibi olaðan karþýladý. "Hayvanlarý suçlamamak gerek" dedi ayakkabýsýna yapýþanlarý, kaldýrýmýn kenarýna çýkarmaya uðraþýrken. "Öyle Yürürken de önüne bakmalý insan.." dedim. KAFATASI Geçitkale eski Belediye Baþkaný Buhara dedi ki: "Ben kafatasý çalacak olsam, Rum mezarlýðýndan çalardým." Doðru.. Kafasý çalýþan insan, öyle yapardý. Kývanç da az kurnaz deðildir. Þimdi bir ihbarda bulunuyorum. Rum mezarlýðýndaki bütün mezarlar açýlsýn.. Ýddia ediyorum ki, hiçbir mezarda kafatasý yoktur. Neden? Çünkü Buhara, Rum mezarlýðýndaki kafataslarýný bitirdikten sonra Türk mezarlýðýna yöneldi! Not: Bu ciddi bir ihbardýr!..

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri BÜYÜK ÝÞLER YÜKLEDÝKLERÝMÝZ Son bir aydýr yaþananlara bakýyorum da... Ne düþünüyorum biliyor musunuz? Bu ülke neden ve nasýl bu hale gelmiþtir? Anlamak çok zordur. Gece kulübü basýlarak garson ve konsimatris kadýn öldürülüyor. Koca, karýsýný öldürene kadar dövüyor, kemiklerini kýrýyor, polise giderse öldürmekle tehdit ediyor. Kooperatif Merkez Bankasý soygunu yaþandý, soygunu yapanlar içinden polis çýkýyor. Merkez Bankasý önünde, bir diðer soygun teþebbüsünde faillerin ikisi ast subay. Karpaz'da, bir polis cinayete kurban gidiyor. Lefkoþa Polis Müdürlüðü binasý içinde tutuklu zanlý 4. kattan merdiven boþluðuna atlayarak intihar ediyor. Gönyeli'de bir kiþi, av tüfeði ile birisini öldürdü ve intihar ediyor. Cinayet gibi trafik kazalarý ölümleri yaþanýyor. Ev basýlýp insan darp edilip býçaklanýyor. Uçak alanýnda, kaçak 3.5 kilo külçe halinde eritilmiþ hurda altýn yakalanýyor. Yurt dýþýna çok miktarda nakit para kaçýrýrken yakalanýyor. Polis memuru sokak ortasýnda þakaðýna tabancasýný dayayýp intihar ediyor. Ve... Bir sürü olay daha yazabilirim... Þimdi... Ýnsan kendi kendine "be ama bu memlekete ne oluyor" diye soruyor. Aslýnda... Sormasýnýn nedeni; Kýbrýs'ta, Kýbrýslý'lar bu tür olaylara alýþýk olmadýðýndandýr. Peki... Bütün olaylar neden yaþanýyor ve neden önlenemiyor? Bir kere... Kimse alýnmasýn, gücenmesin ama... Þunu bileceðiz. Biz... Bu ülkede... Küçük iþleri halletmeyi dahi beceremeyen insanlardan, büyük iþler halletmelerini beklemekteyiz. Bilin ki boþuna beklemekteyiz. Bakýn... Kamuda iþler yürümüyor diye hem vatandaþlar hem çalýþanlar þikayet ediyoruz da; Kamu çalýþanlarýnýn iþe alýnma, çalýþma koþullarý, görev tanýmý, terfi sistemi ve benzeri düzenlemeleri yaptýk ve laiki ile çalýþýyor da iþler yürümüyor mu? Yoksa... Ýþe alýnma, çalýþma koþullarý, terfiler kiþilere göre deðiþen, siyasilerin iki dudaðý arasýnda çýkacak olan karara veya Sendikalarla vardýklarý mutabakatlara göre mi götürülüyor? Verilecek cevap ikincisidir ve "baþýbozukluk" da "düzeltilememesi" de ondandýr. Okullarda eðitim tamam deðilse, öðretmen de öðrenci de veliler de mutlu deðilse, çalýþma disiplini ve öðrencilerde disiplin yoksa yerleþmiþ bir sistem olmamasýndandýr. Hastahanelerde, saðlýk hizmetleri yolunda gitmiyorsa, ne doktorlar ne hasta bakýcýlar ne hastalar verilen hizmetten mutlu deðilse yine oluþturulan sistem yanlýþtýr. Devletin çýktýðý ihaleler sürekli "yolsuzluk" iddialarýna neden oluyorsa, yine sistemde hata vardýr. Dünyanýn en pahalý ücretini ödediðimiz "elektrik" ve "telefon" hizmetleri sürekli arýzaya ve kesintiye uðruyorsa, yine sorunu baþka yerde aramayýnýz, "hükümet" "çalýþan" ve "sendika" iþbirliði ile bu hale getirilmiþtir. Polis güvenliði saðlayamýyor, cürümleri önleyemiyorsa o da sistemden kaynaklanmaktadýr. Düzeltmek mi? Önce... Kendilerine "büyük iþler yüklediðimiz" ve aslýnda "küçük iþleri dahi yapamayacak" kiþilerden kurtulmamýz gerekiyor. Nasýl mý? Devamý haftaya... Alsancak'da intihar! Cevdet Konuksal av tüfeði ile kendini vurdu Dün sabahýn erken saatlerinde meydana gelen intihar olayýnda 70 yaþýndaki Cevdet Konuksal tasarrufunda bulundurduðu av tüfeði ile kendini vurdu. Her sabah eþi ile birlikte Alsancak'ta yürüyüþe çýkan bölge sakini 70 yaþýndaki Cevdet Konuksal isimli vatnadaþ dün sabah yine ayni saatlerde kalkarak kendini tasarrufunda buldurduðu av tüfeði ile vurdu. Olay yerinde hayatýný kaybeden Cevdet Konuksal'ýn ekonomik durumunun iyi olduðu, bir sorun yaþamadýðý bildirilirken polisin olay ile ilgili soruþturma baþlattýðý öðrenildi. PROTARA'DA GÖRÜLMEMÝÞ "ANÝ ÖLÜM" KARISI AÐZINA USTURA, TÝRBUÞON, KAÞIK, BOZUK PARA, V.B. SOKARAK "KURTARMAYA ÇALIÞTI" Protara'daki bir villada ikamet eden 39 yaþýndaki Rus iþadamýnýn "ani ölümü" üzerine ambülansla birlikte olay yerine giden Rum polisinin, benzeri görülmemiþ bir manzarayla karþýlaþtýðý haber verildi. Fileleftheros "Ani Ölüm', Korku Filmine Dönüþtü" baþlýklý haberinde, 37 yaþýndaki Rus'u evinin salonundaki kanepede oturur vaziyette bulan Rum polisi ve saðlýk ekibi, iþadamýnýn 47 yaþýndaki eþinin "onu kurtarmaya çalýþtým" demekle ne kast ettiðini fark etmeleriyle korku filmine dönüþtüðünü yazdý. Milletvekillerine ve bakanlara 500 TL artýþ! Býçaklý, Asgari Ücret Komisyonu'nun acilen toplanarak yeni asgari ücreti belirlemesini istedi Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk-Sen) Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu acilen toplanmaya ve günün koþullarýna uygun olarak "Yeni Asgari Ücreti" belirlemeye çaðýrdý. Býçaklý yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkede yeni asgari ücreti belirlemek üzere Temmuz ayýnda toplanan Asgari Ücret Komisyonu'nda, günün koþullarýna uygun olarak yeniden belirlenmesi gereken asgari ücretin, devlet ve iþveren temsilcilerinin "ret" oyu Yüksek Adliye Kurulu yeni atamalarý duyurdu Çiftçioðlu ve Öncül Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na atandý... Yüksek Adliye Kurulu, yeni atamalarý duyurdu. Yüksek Adliye Kurulu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Kaza Mahkemesi Baþkaný Gülden Çiftçioðlu ve Kaza Mahkemesi Baþkaný Tanju Öncül'ün Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na, Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Bertan Özerdað ve Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Talat Usar'ýn Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na, Kaza Mahkemesi Yargýcý Füsun Cemaller ve Kaza Mahkemesi Yargýcý Fadýl Aksun'un Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý'na, Avukat Rauf Kürþad ve Avukat Mesut Mesutoðlu'nun Kaza Mahkemesi Habere göre, Rus iþadamýnýn aðzýna týkýlmýþ halde bir adet ustura, bir adet kaþýk, bir tirbuþon, metal paralar ve diðer cisimler bulundu. Rus iþadamýnýn eþine, aðzýndaki cisimlerin neden orada olduðu sorulduðunda ise, "kalp krizi geçirdi ve dili geri gitti. Cisimlerden bazýlarýyla nefes borusunu açýk tutmaya, bazýlarýyla da geri giden dilini çekmeye çalýþtým" dedi. Gazete, Rus iþadamýnýn kesin ölüm sebebinin yapýlacak otopside ortaya çýkacaðýný haberine ekledi. vermesiyle belirlenemediðini anýmsattý. "Enflasyonun her gün ciddi biçimde arttýðý, dövizin patlama yaptýðý, asgari ücretle çalýþanlarýn alým gücünün yarý yarýya düþtüðü, milletvekillerinin, bakanlarýn ortalama 500 TL artýþ aldýðý, 'emek en yüce deðerdir' diyen bir siyasi partinin hükümet olduðu bir dönemde" asgari ücrete hiç bir artýþ yapýlmamasýný eleþtiren Býçaklý, "aksi halde geçmiþ hükümetler gibi emeðe saygý göstermeyenler en erken zamanda bunun siyasi bedelini öderler" dedi. Yargýçlýðý'na atandýðý kaydedildi. Atamalar 16 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Açýklamada ayrýca, Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na terfi eden Gülden Çiftçioðlu ve Tanju Öncül'ün 12 Eylül Cuma günü, saat 10.00'da Cumhurbaþkanlýðý'nda; Kaza Mahkemesi Baþkanlýðýna terfi eden Bertan Özerdað ve Talat Usar, Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý'na terfi eden Füsun Cemaller ve Fadýl Aksun, ile Yargýçlýða atanan Rauf Kürþad ve Mesut Mesutoðlu'nun ise 15 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da Yüksek Adliye Kurulu Toplantý Salonu'nda törenle yemin edecekleri kaydedildi. GENÇLER KAMP YAPTI - Sosyal Hizmetler Dairesi'ne baðlý Girne 18 Yaþ Üstü Rehabilitasyon Merkezi'ne devam eden gençler, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Esentepe Dinlenme Tesisinde 3 günlük kamp yaptý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile Sosyal Hizmetler Dairesi iþbirliðinde, Esentepe Belediyesi'nin katkýlarýyla gerçekleþen kampa, Merkezde rehabilite edilen 18 genç katýldý. GÜNLÜK 12 EYLÜL'ÜN ÝÞKENCE SUÇLARINA ZAMANAÞIMI 12 Eylül davasýnda Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya hakkýnda müebbet hapis cezasý verilirken iþkence suçuna iliþkin açýlan bir dava zamanaþýmý kararýyla sonuçlandý. Hasan Kaplan isimli bir yurttaþýn yýllarýnda Amasya Et Balýk Kurumu'nda rütbeli askerler Atalay Fitos ve Burhan Erde tarafýndan iþkence ve kötü muameleye maruz kaldýðý gerekçesiyle yaptýðý suç duyurusu üzerine dava açýldý.amasya Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanýn 3. duruþmasýnda, müþteki Hasan Kaplan'ýn avukatlarý Ömer Kavilli ve Mehmet Horuþ'un taleplerini reddeden mahkeme kararýný açýkladý. Mahkeme, açýlan davanýn zaman aþýmýndan düþürülmesine hükmetti. Böylece 12 Eylül döneminde iþlenen iþkence suçlarýyla ilgili olarak, bir mahkeme ilk defa zamanaþýmý hükümlerinin uygulanmasýna karar vermiþ oldu. ZAROÐLU LEVENT ÖZADAM'A ÞÝKAYET ETTÝ BÝZÝ Bertan Zaroðlu... Hataylýlar Kültür Dayanýþma Derneði Baþkaný... Hakaret ve küfürleriyle övünen kiþi... Gazeteci Levent Özadam'ý aramýþ ve bizi þikayet etmiþ ona... Sekreteri darp olayýný neden 15 ay sonra gündeme taþýmýþýz diye soruyor ay sonra öðrendik de ondan çünkü... Polis gizlemiþse, basýna sýzdýrmamýþsa biz ne yapalým ki... Hatýrlý adamlarýn vaziyetleri böyle örtbas edilir iþte... Deðil mi Levent? Sen de ayný fikirde deðil misin? Ama bak ne demiþ sana Bertan Zaroðlu... "Siyaseten tehdit ediliyorum" demiþ ve sen de "Haksýz da deðil" diyorsun!! Tehdit edilen biz, haklý olan Zaroðlu! Olur mu? Adam "7 sülalenizi isimlerine kadar biliyoruz ve günü gelince hepinizin de hakkýndan geleceðiz" diyor da, sen bir de hak veriyorsun ona üstünden! Maþallah! 41 kere! Zaroðlu darp ettiði sekreterin dernekte kavga çýkardýðýný ve üstüne yürüdüðünü, onun da bu sebepten dolayý kendini savunduðunu mu söyledi sana? Ve sen de bunca yýllýk gazeteci kimliðinle buna inandýn ha... Çok yazýk! Týrnak... "Polisimizde son dönemlerde hiç istenmeyen dört olay yaþandý. Bu dört olaydan üçünde 'ölüm' var... Kesin olmasa da; yaþanan dört olay þöyle: Bir polis subayý cinayete kurban gitti. Bu cinayette adý geçen bir kiþi, polis karakolunda yaþamýna kýydý. Bir baþka polis subayýnýn adý büyük bir soyguna bulaþtý ve son olarak bir polis memuru yaþamýný sonlandýrdý." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Daha kaç saat, kaç gün geçti ki üzerinden... Þöyle bir göz atýnýz çevrenize... Ýnþaatlara bakýnýz yol boyunca... Mahallenizde... Þehrinizde... Tek bir 'iþçi' var mý baþýnda 'baret'... Tek bir inþaat var mý, 'güvenlik' þeridi içinde... Yok!.. Ölüme raðmen yok! Onca gündeme, tartýþmaya, öfkeye, uyarýya, açýklamaya raðmen yok!.. Yok!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Nihayet uðraþa didine kýyamet gününü de dayadýk kapýya: Sonunda anasý babasý kabak olan karpuz üretildi! Tabii öyle de olunca artýk karpuz niyetine kabak yemekteyiz!" Eþref ÇETÝNEL (Havadis) Günün Kahramaný AZÝZ GÜRPINAR Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar de Girne'de meydana gelen 'iþ kazasý' ile ilgili açýklama yaptý ve o da bunun kaza deðil, cinayet olduðu yönündeki görüþleri doðruladý... Bakanlýðýn açýklamasýnda, "Göçük tehlikesi vardý" denildi. Bu durumda suçlularýn polis tarafýndan soruþturulmasý, kendilerine dava okunmasý ve yargýlanmalarý gerekmez mi? Bakanlýk son noktayý koyduðuna göre, top þimdi poliste ve yargýda...

7 7 12 Eylül 2014 Cuma Baflýnýn Köþesi KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÝNCÝR (Ýstanbul)- Dýþarýda hafif yaðmur çiseliyordu. Perdeler içeriye sýzan rüzgârýn etkisiyle kýpýr kýpýrdý Arada pencerenin bir tarafý sallanarak duvara vuruyordu. Oda loþtu. Evin dibindeki incir aðacý meyvelerini olgunlaþtýrmaya çalýþýyordu. Oysa mevsim sonbahardý Bir adým ötesinde, havalar normal devam edecek olursa, soðuktu. Kýþ kapýdaydý Ve yapraklar dökülmeye hazýrlanmalýydýlar. Ýstanbul'da orman henüz yeþil... Mevsim sonbahar ama aðaçlar farkýnda deðiller. Sarý yapraklar göletlere düþmedi henüz. Göletler zaten boþ. Yaprak düþse de topraða düþecek. Bildik sonbahar kareleri çekilemeyecek. Yaðmur bu sene de yaðmayabilir Yaðmazsa toprak, iyice kuruyacak. Ve meyvesini olgunlaþtýrmaya çalýþan Bu arada havalarýn soðumaya baþladýðýný pek önemsemeyen incir Belki de seneye olgunlaþtýracak meyve veremeyecek. Kuru bir yaprakla yazý geçirip, bir sonraki seneyi bekleyecek. O, diðer canlýlar gibi sabýrlý. Bu sene olmazsa, seneye diyebilir. Doða kendi þartlarýný kendi oluþturur. Dinozorlarýn döneminde yaþam baþkaydý. O zaman da güneþ bildik güneþti O zaman da hava, deniz, dað aynýydý. Fakat aðaçlar devasaydýlar. Hayvanlar da öyle. Hele uçan yaratýklar. Dünya devasalara uyumlu idi Bugün neyse þartlar o gün de aynýydý. Ürünler daha mý fazlaydý, yiyecek her ne varsa daha mý boldu, bilemeyiz. Öyle veya böyle kaynaklar o dönemdeki yaratýklara yetiyordu Günümüzde devasa denilecek üç, bilemedin beþ tür kaldý Fakat insanýn varlýðý ile onlara yetecek gýda ne yazýk ki yok Ýmkânlarýn hepsini insan kendinin bilmiþ Bir yalanla dünyayý bitirmiþ. Yalansa, "Tanrý, her þeyi insan için yarattý" yalaný Ýnsan, bu yalanýn arkasýna sýðýnarak, diðer canlýlarýn neslini tüketme pahasýna dünyayý parselleyip duruyor Çünkü insan arttýkça, yerinde sayan kaynaklar, insan denilen canavara yetmiyor. Ve binlerce insaný doyuracak balýðýn bir balina tarafýndan tek seferde yutulmasýný hazmedemiyor. Öyleyse, "benden olmayan yaþamasýn", zihniyetiyle kendi acýmasýz kanunlarýný iþletiyor. Dýþarýda hafif yaðmur çiseliyordu. Perdelerse esen rüzgârýn etkisiyle sallanýp duruyordu Ýncir, kokusunu olanca gücüyle salýyordu. Ve o anda bir insan gelip aðacýn altýnda durdu. Elinde testere vardý. Önce incire baktý. Sonra kökünden kesmeye baþladý. Ýncir meyvelerini o anda bile olgunlaþtýrmaya çalýþýyordu. Perdelerse hiçbir þeyin farkýna varmadan sallanýyordu. ALO AFRÝKA HATTI APARTMANDA AYÝN LTB Engellenmeyen Þehirler Komisyonu toplandý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Engellenmeyen Þehirler Komisyonu, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarýný gidermek amacýyla belediye bünyesinde yeni bir birim oluþturulmasý için görüþ birliðine vardý. Belediyeye ait binalardan birinin, özel gereksinimli kiþilerin kullanýmýna verilmesi gibi birçok konuyu görüþen Engellenmeyen Þehirler Komisyonu'nun dün akþamki toplantýsýnda, özel gereksinimli bireyler için araç temin edilmesi, bu kiþilerin ailelerine yönelik destek çalýþmasý yapýlmasý, LTB bünyesinde çalýþan engelli sayýsýnýn kayýt altýna alýnmasý gibi konular ele alýndý. Toplantýda ayrýca, Komisyonun iþbirliðinin devamý ve hedeflere ulaþýlmasý için birlikte çalýþýlmasý yönünde görüþler ortaya konuldu. LTB Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý'nýn da hazýr bulunduðu toplantýya Engelli Aileleri Dayanýþma Derneði, Ortopedik Özürlüler Derneði, Özel Eðitim Vakfý, Kýbrýs Türk Fizyoterapistler Birliði, Toparlanýyoruz Hareketi, Kýbrýs Türk Zihinsel Engelliler Derneði ile Spastikleri Koruma Cemiyeti yetkililerinin temsilcileri katýldý. Ayrýca toplantýya özel gereksinimli çocuk sahibi aileler de katýldý ve sorunlarýný dile getirdi. "GÜZEL BÝR BAÞLANGIÇ " LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, yaptýðý deðerlendirmede, verimli geçen toplantýyla güzel bir baþlangýç yapýldýðýný belirterek, katýlýmcýlara teþekkür etti. Özel gereksinimli çocuða sahip ailelere sosyal destek verilmesinin önemine iþaret eden Harmancý, bu amaçla LTB'de yeni bir birim oluþturulmasý yönünde görüþ birliðine varýldýðýný kaydetti. Bu konudaki alt yapý çalýþmalarýna en kýsa sürede baþlanacaðýný ifade eden Mehmet Harmancý, Engellenmeyen Þehirler Komisyonu üyelerinin ve meclis üyelerinin bu konuda özverili þekilde çalýþmaya hazýr olduðunu söyledi. VERGÝ AFFI YASASI MAHKEMEDE n UBP'NÝN YASA GÜCÜNDEKÝ KARARNAMEYE KARÞI AÇTIÐI DAVA ANAYASA MAHKEMESÝ'NDE GÖRÜÞÜLDÜ Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) "Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarýnýn Tahsiline Ýliþkin Yasa Gücündeki Kararname" dolayýsýyla hükümet aleyhine açtýðý davanýn dün Anayasa Mahkemesi'nde görüþüldüðü bildirildi. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Yorgancýoðlu hükümetinin hukuksuzluðunu sorgulatmak olan dava gerekçemizin haklýlýðý yönündeki çalýþmalarýmýz hukukçularýmýz tarafýndan sürdürülüyor. Anayasa Mahkemesi, ara emri talep edilmeden davanýn esasýnýn görüþülmesi kararý üretmiþtir" denildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "UBP olarak, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararýný, haklý nedenlerle maðduriyet yaþayan, ödeme güçlüðü çeken halkýmýzýn bu süre içinde yararlanmalarýna imkân tanýmasý bakýmýndan olumlu karþýladýðýmýzý belirtiriz." Telefonla gazetemizi arayan bir apartman sakini, apartmanda kiralýk bir dairede yapýlan dini ayin sýrasýnda meydana gelen gürültüden dolayý þikayetlerini dile getirdi. Polisi de suçlayan vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben sade bir vatandaþým. Lefkoþa'da Arabacýoðlularý apartmanýnda bir dairem vardýr. Bugüne kadar komþularýmýzla birbirimize saygý ve sevgi çerçevesinde yaþadýk. Dairelerden birisi bir süre önce kiralandý. Yaklaþýk dört yýldýr bu kiracýlarla aramýzda sorunlar yaþanmaktadýr. Her akþam kiraladýklarý dairede kiþi toplanýp ibadet etmektedirler. Sessiz, kimseyi rahatsýz etmeyecek þekilde ibadet yapsalar bizim de umurumuzda olmaz. Ancak gürültü, patýrtýdan rahatsýz oluyoruz. Bunu kaç kere kendilerine söyleyip ikaz ettik. Olmadý Konuyu Adli Þube'ye bildirdik. Gelip baktýlar ve gittiler. Ancak onlar da buna çare bulamadýlar. Evde üniversiteye giden, liseye giden çocuklarýmýz vardýr. Ders çalýþamýyorlar. Ülkenin hali de ortada. Her akþam tanýmadýðýnýz, bilmediðiniz bir çok insan apartmana girip çýkmakta. Bu durum her kim olsa kendisini ürkütür, korkutur. Ama bizim daha sonradan öðrendiðimize göre Fettullah yanlýsý olduklarý söylenen cemaatçi kesimin umurunda deðil bu. Çarþamba akþamý bu gürültü patýrtýdan sonra tartýþtýk ve yine polislendik. Geceyi poliste ifade vermekle geçirdik. Polisin anladýðým kadar ile bu konunun üzerine gitmeye niyeti yok. Birileri bilmem ne vakýfmýþ falan dediler. Ama önemli deðil Apartmanlarda kurallar vardýr. Sevgi saygý çerçevesinde ve birbirlerinin emniyetini koruyarak yaþamlarýný sürdürürler. Oysa bizim apartmanda birilerinin diðerlerinin varlýðýna saygýlarý ve sevgileri yok Konuyu böyle devam ederse yargýya da havale etmekten çekinmeyeceðim." DEVLET ADAMLARINA BAKIN Kendisinin eski bir KTHY çalýþaný olduðunu söyleyen vatandaþýmýz telefonla gazetemize þunlarý söyledi: "Ben eski bir KTHY çalýþanýyým. KTHY battýktan sonra bizi havaalanýnda görevlendirdiler. Bir süre orada çalýþtýk. Daha sonra oradan alýp baþka bir yere verdiler. Bazý arkadaþlarýmýz da devlette görev aldý bu arada Maliye Bakaný KKTC'ye tek bir kiþi almaya yetkisi yokmuþ, diyor. Býraktýk asgari ücreti evimize ekmek götürmek istiyoruz. Bu arada bir þirket kurulduðunu ve hu þirketin hisselerinin yüzde yüz devlette olduðunu söylüyor yetkililer. Ben de onlara sormak istiyorum. Madem bu devlet battý, tek bir kiþi alamaz, devletin kurduðu BÝZÝM DUVAR þirket demek ki adý var kendisi yok bir þirketten öteye geçemez. Bize hala yalan söylüyorlar Bir söyledikleri diðerini tutumuyor. Ve devlet adamlýðý oyunu oynuyorlar. Yazýklar olsun." KAFA YOK KÝ TASI OLSUN Bizim Mandra YENÝ UNFICYP KOMUTANI - Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü'nün (UNFICYP) yeni Komutaný Kristin Lund'ý kabul etti. Cumhurbaþkanlýðýnda dün saat 14:20'de baþlayan görüþmede, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör ile Diplomatik Ýþler Özel Danýþmaný ve Sözcü Osman Ertuð da hazýr bulundu. UNFICYP Komutanlýðý görevini Çinli Tümgeneral Chao Liu'dan devralan Kristin Lund'un 34 yýlý aþkýn, ulusal ve uluslararasý düzeyde ordu tecrübesi bulunuyor. Tuðgeneral rütbesiyle döneminde Norveç Silahlý Kuvvetler Komutanlýðýnda Komutan Yardýmcýlýðý görevini yürüten Lund, 2009'da Tümgeneralliðe yükselen ilk bayan asker oldu. Lübnan ve Bosna'da da Birleþmiþ Milletler altýnda görev yapan Lund, Suudi Arabistan, Balkanlar ve Afganistan da dahil pek çok ülkede uluslararasý operasyonlarda da yer aldý doðumlu olan Lund, Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü operasyonu yöneten ilk kadýn olma özelliðini de taþýyor. Mandrada cumhurbaþkanlýðý için adý geçenler, Akýncý'nýn aday olduðu açýklamasýndan sonra, toplumda gördüðü ilgi karþýsýnda, aday olup olmamayý ciddi ciddi düþünmeye baþlamýþlardýr. Toplumun yýllardan beri Akýncý'nýn aday olmasýný yana yana beklediðini düþünerek, o günün geldiðini ve toplumsal varoluþ için bunun son þans olduðunu düþünenlerin sayýsý bir çýð gibi büyürken, sokaktaki adam, "Erdoðan'a raðmen bunu baþarmak zorundayýz, aksi halde kaçacak olan son kiþi ýþýklarý söndürmeyi unutmasýn" diye imalý imalý söylenir.

8 8 12 Eylül 2014 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ondan bundan Geçtiðimiz hafta BRT'nin borcundan dolayý elektriði kesildi. Elektriði kesildikten sonra otomatik olarak devreye giren jeneratörü de patlayýnca hem BRT'nin hem de BRT üzerinden yayýn yapan diðer özel televizyonlarýn da yayýnlarý sustu. Binbir rica ve temennadan sonra elektriði yeniden baðlanan BRT ile birlikte diðer özel kanallar da yayýna baþladýlar. Þimdi çok bilmiþ ve kýymeti kendinden menkûl BRT Müdürüne soralým. "Bu ülkede hergün kaç tane jeneratör çalýþmaktadýr? Bugüne kadar kaç tanesi sýcaktan patladý?" Sen jeneratörünün rutin bakýmlarýný yaptýrmaz, arada bir kontrol amaçlý çalýþtýrmazsan, ilk ihtiyaç duyulduðu anda jenaratörün devre dýþý kalýr. Þimdi baþta BRT Müdürü olmak üzere tüm yönetim kurulunun istifa etmesi ve hem elektrik kesintisi hem de jeneratör arýzasý için hesap vermeleri gerekirdi. Ama önce hesap soran olmasý gerekir. Adýný da unuttum. Zûloðlu mu ne, 2013 yýlýnda bayan sekreterini yumruklayarak aðzýný burnunu kýrmýþ ve vahim zarara neden olmuþ. Polise yapýlan þikâyet üzerine tutuklanmýþ. Ancak mahkemeye dahi çýkarýlmadan ve hiçbir teminat þartýna baðlanmadan serbest býrakýlmýþ. Davasý önümüzdeki günlerde görülecekmiþ. Þimdi mahkemeleri etki altýnda býrakacak yazý yamamak gerekirmiþ. Olabilir ama bir hatýrlatma yapmadan da edemiyeceðim. Daha önce de yazdým. Akýn Sait Baþsavcý iken, önünü kesen iki kiþi tarafýndan darbedildi. Darbedenler Sait'e vahim zarar vermemiþlerdi. Üstelik sicilleri de Zûloðlu gibi kabarýk deðildi. Ancak derhal tutuklanmýþlar, hükümsüz tutuklu olarak hapse konulmuþlar ve davalarý 15 gün içerisinde sonlandýrýlýp 2'þer yýl hapse mahkûm edilmiþlerdi. Þimdi merak ediyorum. Benzer davalar daima emsâl alýnýp yargýçlar ona göre karar verirler. Bakalým darp sonucu vahim zarara neden olan Zûloðlu için karar ne olacaktýr? TC AB Bakaný Volkan Bozkýr, geçtiðimiz hafta þimdiye kadar duymadýðýmýz kesin rakam da vererek bir açýklama yaptý. Bozkýr'ýn açýklamasýna göre, "Kýbrýs Sorunundan para kazanan 5 bin kiþi varmýþ. Bu kiþiler bu yüzden Kýbrýs sorununun çözülmesini istemiyorlarmýþ. KKTC denen bu ucube kurumsal yapýda, Kýbrýs Sorununun devamýndan nemalananlar olduðunu biliyoruz. Yüzlerce diye ifade edebiliriz bu grubu. Ama kesin kes 5 bin kiþi diyemeyiz. Acaba Bozkýr bu 5 bin rakamýna nasýl ulaþtý? Bu 5 binin içerisindekilerin kaçý KKTC'de, kaçý Rum tarafýnda, Kaçý Türkiye'de ve kaçý diðer ülkelerde veya ülkelerin üye olduklarý birliklerdedir? TC AB Bakaný Bozkýr sözlerini açarsa en azýndan içimizdeki çözümsüzlük yanlýlarýný daha yakýndan tanýmýþ oluruz. Bugün çadýr eylemine baþlýyorlar... SON KTHY MAÐDURU 64 KÝÞÝ Afrika (Özel)- Gazetemizi ziyaret eden bir grup eski KTHY personeli, KTHY kapatýldýktan sonra baþlarýna geleni anlattýlar ve son 64 KTHY maðduru olarak bugün KTHY önünde tam kadro çadýr eylemine baþlayacaklarýný açýkladýlar. Maðdurlar adýna Osman Çelikoðlu gazetemize þunlarý söyledi: "Bizler yýlý devlet þirketi olan KTHY'de çalýþmakla geçen personelleriz yýlýnda ayný yuvada yýllarýmýzý verdiðimiz kitlenin içinde ekonomik sýkýntýlar bahanesi ile KTHY-HAVAÞ ortaklý CAS yer hizmetlerinde görevlendirilmek üzere oraya devletimiz tarafýndan aktarýldýk. Tüm haklarýmýzýn geçerli olacaðý %51 CAS devlet þirketinde oyuna getirilip %40 maðduriyet ve hiçbir sosyal hakkýmýz olmadan orada güvendesiniz diyerek, terkedildik. Ayný dönemler içerisinde KTHY'deki tüm arkadaþlarýmýz devlette istihdam edildiler. Devletin bizi CAS'a aktarmasý esnasýnda bir protokol yapýlmýþtý. O protokolde KTHY yer hizmetlerinde görevli bulunan bu personel KTHY'nin ekonomik yönden yaþayabilmesi için KTHY-HAVAÞ ortaklý %51 devlet %49 HAVAÞ hissesine sahip CAS'ta görevlendirildiler. Bu personeller ileride CAS yer hizmetlerinin ekonomik yönden sýkýntýya girmesi, maaþ ödeyememesi veya kapatýlmasý durumunda KTHY'deki görevlerine geri iade edildiler. Peki þimdi yine devlet þirketi olan CAS yer hizmetlerinden de 4 yýlýmýzý geçirmemize raðmen elimize ekonomik sýkýntýlardan dolayý durdurulduðumuzun belgesi verilmiþtir. Þu andan itibaren %100 devlet kuruluþu olan KTHY ve CAS yer hizmetleirnden herþeyimiz gaspedilmiþ ve haksýz bir þekilde sokakta kalmýþ durumdayýz. Tüm KTHY personellerinin yasal olarak faydalanmýþ olduðu, tüm ETÝ çalýþanlarýnýn ve kapatýlan banka personelinin aktarýlmýþ olduðu gibi bizler 2. kez maðdur olduk. Eþitlik yasasý gereðince haklý olduðumuz ortadadýr. Biz kendi ülkemizde, kendi vatanýmýzda yaþama hakkýmýzý istiyoruz. Biz özbe öz bu memleketin insanlarýyýz. Memleketimizi terketmemek istiyoruz. Hükümetimizin haklý durumumuzu görüp gereðini yapmasýný bekleyen son KTHY 64 maðduruyuz." ECZANELERÝN KIÞ DÖNEMÝ ÇALIÞMA SAATLERÝ Eczaneler, 15 Eylül Pazartesi gününden itibaren kýþ dönemi çalýþma saatlerine geçecek. Eczacýlar Birliði'nden yapýlan açýklamaya göre, 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren ileri saat uygulamasýnýn biteceði tarihe kadar, eczaneler, hafta içi , cumartesi , nöbetçi eczaneler ise gece 23.00'e kadar açýk olacak. Saatlerin geri çekileceði tarihten 1 Mayýs 2015 tarihine kadar ise, eczaneler, hafta içi: , cumartesi: , nöbetçi eczaneler ise: arasý açýk olacak. ÝSMET KOTAK MEZARI BAÞINDA ANILDI Kýbrýs Türk toplumunun varoluþ mücadelesinde önemli hizmetleri bulunan, gazeteci-yazar, politikacý ve eski bakanlardan Ýsmet Kotak, ölümünün üçüncü yýldönümünde dün Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda anýldý. Anma törenine, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný, Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Mete Tümerkan, bazý dernek baþkan ve temsilcileri, Kotak'ýn arkadaþlarý ve ailesi katýldý. Çelenklerin konmasý ve saygý duruþuyla baþlayan anma töreninde, eski politikacý ve bakanlardan Salih Coþar, Özel Tahsin, oðlu Serhat Kotak ve TMT Mücahitler Derneði yetkililerinden, Kotak'ýn yakýn arkadaþlarýndan Celal Bayar birer konuþma yaptý. 1 Mayýs 2015'den - 15 Haziran 2015 tarihine kadar çalýþma saatleri þöyle: "Hafta Ýçi; 'a, Cumartesi; , Nöbetçi eczaneler ise; saatleri arasýnda hizmet verecek. 15 Haziran Eylül 2015 tarihleri arasýnda ve her iki tarih dahil olmak üzere eczanelerin çalýþma saatleri ise þöyle; Hafta içi: , Cumartesi, , Nöbetçi eczaneler Nömbetçi eczaneler, cumartesi 13.30'dan itibaren ayrýca pazar, resmi tatil ve bayram günlerinde tam gün açýk olacak." KOTAK: "VATAN SEVGÝSÝ ÝLHAM KAYNAÐI" Ýsmet Kotak'ýn oðlu Serhat Kotak da babasýnýn yokluðuna alýþmanýn imkansýz olduðunu belirterek, "Onun parçasý olduðu davanýn devamý için yola çýktým, bundan gurur duyuyorum" dedi. Kotak, babasýnýn vatan sevgisi ve gösterdiði liderliðin, vizyonunu hayata geçirmek için bir ilham kaynaðý olduðunu vurguladý. "Babamýn ölümü üzerinden üç yýl geçti. Buna raðmen babamýn adý bir sokaða, bir kapýya, bir bayrak direðine bile verilmedi. Bunu hâlâ kabul edemiyorum" diyen Kotak, "Bu kadar mý vefasýz olduk?" diye sordu. Kýbrýs davasýnýn aldýðý þekle bakýldýðýnda, Ýsmet Kotak gibi kiþilere ihtiyaç duyulduðunun görüldüðünü söyleyen Kotak, "Onun býraktýðý bayraðý alýp yürümek zorundayýz" dedi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir SÝZÝN MESLEÐÝNÝZ BU! Serhat Ýncirli gazeteci deðil de geleceði görebilen bir medyum mu? Yoksa bu ülkede siyaset yapýyorum diyenlerden çok daha zeki bir insan mý? Doðrusu büyük bir merak içerisindeyim... Serhat Ýncirli dün çýkýyor ve köþe yazýsýnda herkesin silah taþýmamasý gerektiðine vurgu yapýyor... Hani adam silahlara karþý olan bir insan olsa "fobi" der geçersin... Ama öyle deðil... Açýkça "ben silah hastasýyým" diyor... Ancak her önüne gelenin de silah taþýmamasý gerektiðine dikkat çekiyor... Özellikle de polisi örnek gösteriyor... Ki Serhat Ýncirli'nin ne kadar haklý olduðunu hem geçtiðimiz gün yaþanan intihardan, hem de geçmiþte yaþanan benzer intihar ve cinayetlerden görebiliyoruz... Yani Serhat Ýncirli bu sonuca kendini çok yorarak varmadý... Ve büyük araþtýrmalar sonucunda dünkü köþe yazýsýný yazmadý... Hatta iddia ediyorum dünkü yazýsýný en fazla 20 dakikada tamamlamýþtýr... Çünkü o ülke gerçeklerinden korkmuyor ve yaþanan aksaklýklarý görebiliyor... Yazýsýný Çarþamba günü yazdý, Perþembe günü, yani dün henüz daha birçok insan gazeteyi eline alýp okumaya baþlamadan önce saat dokuz sularýnda bir astsubay silahla 2 kiþiyi öldürüyor, bir kiþiyi de aðýr yaralýyor... Bu da bizlere hükümetlerin bahsedilen konulara karþý ne kadar pasif bir duruþ sergilediðini ve birçok adýmý atmakta ne kadar geciktiðini gösteriyor... Gördüðümüz yanlýþlýklar üzerine köþe yazýsý yazýp birilerini uyarmaya bile vaktimiz kalmadý... Durum o kadar kötü yani!.. Akþamdan "silah konusuna dikkat" diye yazý yazýyorsun ve sabah birçok kiþi tarafýndan okunup önlem alýnmasýný umuyorsun ancak daha yazýn topluma ulaþmadan bir üniformalý kiþi daha ortalýða dehþet saçýyor... Hani bu yazýyý yazarken bile yarýný düþünerek ürküyorum!.. "Yarýn sabah baþka bir olayla karþýlaþýr mýyýz" diye korkuyorum... Çünkü ülkede otorite yok... Yargý yeterince düzgün çalýþmýyor... Adalet ise sana bana deðil gerekli olmayan kiþilere lazým... Yani haksýz ama güçlü olanlara... Ýþin ilginç tarafý polis cinayetin olduðu mekana gidiyor... Yani "gece kulübü" adý altýndaki kerhaneye... Hani "devlet"in kendi elleriyle muayene ettirdiði kadýnlarý satýlmasý için gönderdiði yere... Yasalara göre fuhuþ yasak ancak devlet eliyle KKTC'de fuhuþ serbest... Ondan sonra da birisi kalkýp duvarlara "pezevenk devlet istemiyoruz" diye yazdýðýnda güceniyorsunuz... Ve günlerce onu temizlemekle uðraþýyorsunuz... Hade yazýnýn üstünü bir þekilde örtüyorsunuz, peki bu giden canlarýn üzerini ne ile örteceksiniz? Ya da daðýlan ailelerin ve bundan etkilenip ruh hali bozulan çocuklarýmýzýn hesabýný kim verecek? Bugüne kadar kim verdiyse sizler de verirsiniz deðil mi? Ben sizlerin yerinde olsam yaptýðýnýz meslekten utanmam ve ismimi deðiþtirip kendime "vekil", "bakan", "baþbakan", "cumhurbaþkaný" demem... Çýkar ve ben "beyefendi"yim derim... Veya Doðuþ Derya gibi emziðini kaybetmiþ çocuk gibi aðlamaz, gider yürekli bir insan gibi "ben hanýmefendi deðilim" diyerek istifa ederdim... Ama nerede sizde öyle yürek!.. Kendi ellerinizle kadýnlarý fuhuþa zorluyorsunuz ve bu tür olaylarýn yaþanmasýna göz yumuyorsunuz... Saðlýk eski Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, "gece kulüplerini kapatalým da 40 bin asker bizi mi becersin" demiþti... Ýþte bir tanesi önce becerdi, sonra gebertti Sayýn Hasipoðlu... Bizimki can da onlarýnki deðil mi? Ne zaman onlarýnda insan olduðunu ve yaþamaya hakký olduðunu anlayacaðýz... Üstelik biz Türk askerinin Kýbrýslý Türkleri korumak için burada olduðunu sanýyoruz... Sanýrým "kýçýmýzý korumak" Sayýn Hasipoðlu'nun dediði anlama çýkýyor olsa gerek... Yani gece kulüpleri kapatýlsa toprak bütünlüðümüzün yanýnda kýçlarýmýz da askerin inisiyatifine terk edilecek!.. Ýnanýnýz sevgili siyasiler, sizlerin akýl olarak ne Serhat Ýncirli'den, ne Þener Levent'ten, ne Ahmet Okan'dan ne de bir baþkasýndan herhangi bir eksiðiniz yok!... Sizlerin tek eksiði, dürüstlük, cesaret ve onurlu bir duruþtur... Ancak üzülmeyiniz çünkü bu bahsettiklerim sizde olsa zaten þu anda zevk alarak yaptýðýnýz o malum mesleði icra etmezdiniz...

9 9 12 Eylül 2014 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV TEHLÝKENÝN FARKINDA MISINIZ? Özgürlükleri dini referanslarla tarif etmeye kalkýþýrsanýz, Türkiye'yi nereye gideceði belli olmayan bir 'kavga'nýn içine sokarsýnýz. Tehlikenin farkýnda deðil misiniz?kemalizm'in otoriter laiklik anlayýþýndan geçmiþte epeyce çekmiþ olanlar þimdi intikam almaya mý hazýrlanýyorlar?yoksa Çankaya Köþkü'nden AK Saray'a bunun için mi inecekler?gidiþ, bir uçtan öbür uca mý?ýþaretler her geçen gün su yüzüne vuruyor.bu son derece tehlikeli bir durum.yeni Türkiye böyle bir Türkiye mi?bakýn, "seçim sandýðýndan çýktým, çoðunluk bende, her istediðim yaparým!" zihniyetinin demokrasiyle ilgisi yoktur.bu anlayýþ, özgürlükleri boðar.ne yazýk ki bu süreç çoktandýr iþlemeye baþladý.dini referanslarý, Ýslami referanslarý ne kadar siyasetin içine sokarsanýz, özgürlükleri ne kadar bu referanslarla tarif etmeye kalkýþýrsanýz, demokrasiden o kadar uzaklaþýrsýnýz. Türkiye'yi nereye gideceði belli olmayan bir 'kavga'nýn içine sokarsýnýz.tehlikenin farkýnda deðil misiniz? Hasan CEMAL (T24) TARÝH 16 AÐUSTOS 2013 UBP'de hala iplerin Ýrsen Küçük'ün elinde olmasý merkez saðdaki birleþmeyi engelliyor. Serdar Denktaþ, "DP-UG ve UBP'nin birleþmesi için henüz hazýrlýk yok... Þu anda UBP'de taþlar yerine oturmuþ deðil" dedi... Ýki dönüm bostan, yan gel yat Güner Ustam... Gözden kaçmayanlar... SINIF ATLADIKÇA SINIFTA KALMAK Kýbrýslýtürk solcular ekonomik olarak sýnýf atladýkça, sol'un en temel deðerlerinden sýnýfta kalýyorlar. Sýnýf atladýkça kaybedecekleri þeyler çoðalýyor, kaybedecekleri þeyler çoðaldýkça "ana"nýn "yavru"su olmayý sindirmek de daha kolay oluyor. Sol'un en temel deðerlerinden sýnýfta kalýnca kuru kafalý "anavatan-yavruvatan"cýlarla aralarýndaki fark da en aza iniyor. "Annan Planý"na "evet" diyenlerle "hayýr" diyenlerin, az gidip uz gidip "Ana'nýn planý"nda buluþtuðunu seyrediyoruz hep birlikte. Hazindir gerçekten DÝPNOT "Neurology" dergisinde yayýmlanan bir araþtýrmaya göre, kan grubu AB olan kiþilerin ileri yaþta bunamaya kadar giden hafýza sorunlarýyla diðer kan grubundan olan kiþilerden yüzde 82 fazla karþýlaþtýðýný ortaya koydu. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Herkes bilmektedir ki, Rum tarafýnýn siyasetinin temelini, KKTC'nin varlýðýný ve kabulünü inkar etmek ve engellemek prensibi oluþturmaktadýr." Tahsin Ertuðruloðlu UBP Lefkoþa Milletvekili VÝRGÜL... ETEK BOYUNDAN AHLAK ÜRETENLER Nedense kimse üzerinde durmadý Ahmet Davutoðlu'nun Baþbakan olur olmaz kurduðu cümlenin: "Biz bütün özgürlükleri yeni bir ahlaki formasyonla buluþturacaðýz!" Özgürlüklere "ahlaki çerçeve" çizmekten söz eden Davutoðlu'nýn ahlaki çerçeve dediði þey etek boyudur, rakýdýr, çocuk sayýsýdýr, kadýnýn örtünmesidir Adamlarýn ahlaktan anladýklarý bunlardan ibarettir. Hazýr mýsýnýz "Yeni" Türkiye ile yürümeye Haydi bismillah Önce etek boylarý kýsalacak Sonra Kýbrýs'ýn cehennem sýcaðýnda, Aðustos'un göbeðinde kadýnlar uzun kollu giymeye baþlayacak SÝZÝ GÝDÝ FESTÝVALLERÝN POLÝTÝK ACILARI "Festivaller insanlarýn kaynaþmasý, kültürün geleceðe taþýnmasý açýsýndan önemlidir." Özkan YORGANCIOÐLU (Baþbakan) Coþtukça coþuyor Seda Haným: "Ben halkýn bacýsýyým, siz kim oluyorsunuz anam?" "Ben her gece yastýða baþýmý huzur içinde koyuyorum, vicdaným rahat, siz kendinize bakýn anam!" Seda Sayan'ýn vurguladýðý noktalardan biri "yastýða baþýný huzur içinde koymak". Yaþanan rezillik ne olursa olsun, rahatlamýþ bir vicdanla uykuya geçme yeteneðine sahip olanlarýn ülkesinde yaþýyoruz artýk. Maden kazalarý, iþ cinayetleri, kadýn çocuk cinayetleri, orantýsýz güç kullanýmý, insanlýk dýþý selfie'ler sadece "bir avuç azýnlýðýn" kendine dert ettiði meseleler. Bu haddini bilmez azýnlýðýn tek derdi, güzelliði tartýþýlmaz büyük resme zarar verecek detaylar aramak. Siyasetin ayrýþtýrýcý dili sokaðýn her köþesine sinmiþ durumda. Artýk spor da ayný dilden konuþuyor sanat da. 80 sonrasýnda duyduðumuz "Sen benim kim olduðumu biliyor musun?" tehdidi, yerini "Sen kim oluyorsun?" üslubuna býrakmýþ durumda. Bir zamanlar üst kademelerden birinin tanýdýðý olmak silahýný elinde tutan sokaðýn dili, artýk gücünü yüzdelerden alýr durumda. Seda Sayan'ýn parmaðýnýn ucunu gösterip "Siz kimsiniz, siz þu kadarsýnýz be!" deyiþi boþuna deðil. "Halkýn gücü" arkasýnda ne de olsa... Stüdyoda, öfke kontrolünü yitirmiþ, bir ajans tarafýndan günlüðü 20 liraya KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu kiralanmýþ seyirci kitlesinin onayýyla coþtukça coþuyor Seda Haným. "Buradan kaç kiþi ekmek yiyor, sayemde kaç eve para giriyor, emekten yana olduðunu söyleyenler bunu hiç düþünüyor mu?" derken, rezilliði savunmak için verdiði savaþta "taraf" olmayanlarýn akþam eve eli boþ döneceðini söylüyor açýktan.kiþisel hikayesini kullanýyor. Dayakçý bir baba, ezilen bir ana. Çünkü biliyor ki, "Bakýn ben nerelerden geldim hikayeleri" ile oluþturuluyor en güvenilen insanlarýn listeleri. Özel gecelerin astronomik ücretli konserleriyle vergi rekortmeni olmak, devletin açtýðý kapýlarla okullar yaptýrmak bu gücün maddi karþýlýðýný oluþturuyor. "Bu gücün küstahlýklarýný alkýþlamazsanýz siz de o zavallý azýnlýktansýnýz" diyor bir anlamda.alkýþ aldýkça coþuyor. Erkek egemen bir dili yeniden üretmesinden keyif alanlarýn "Delikanlý Kadýn"ý, acýlarla dolu geçmiþini baþarýsýnýn sýrrý belleyenlerin "Kadýrgalý Aysel"i hata yapmýþ olma ihtimalini düþünmüyor. Özür dilemenin erdem deðil zayýflýk olduðuna inanýyor. Çoðunluðun karar vericilerinden olmak, özür dilemeyi deðil diletmeyi gerektiriyor. "Sakýn gelmeyin üstüme," diyor, "sakýn, sakýn, sakýn!" Botoksunu göðsünü gererek söyleyecek mertlikte bir kadýn o. Gücünü öyle bir sergiliyor ki, her gün yastýða baþýný huzur içinde koyuyor. Ýktidarýn her türlü silahýný kuþanmýþ, huzur içinde uyuyor. Ama O da biliyor ki, vicdan kolayca kafese konabilen bir kuþ deðil. Vicdan, günü geldiðinde yüreði parçalayan bir kartal. Þunu bilmiyor: Bu ülke, bu dünya sadece "Siz kimsiniz?" diye haykýranlarýn deðil, her gece yastýða baþýný huzursuz koyanlarýn da dünyasý. (Bu yazý YEKTA KOPAN'ýn Radikal'de yayýmlanan "Ben halkýn bacýsýyým, siz kim oluyorsunuz anam?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 12 Eylül 2014 Cuma Ercan Gündoðan KKTC'de AKP Türkiye'sine iltifat eden o kadar çok insana rastladým ki, þaþýrdým kaldým hep...sonra baþka bir facebook mesajýnda yanýtý buldum... Kýbrýslý Türklerin en azýndan bir kýsmýnda, koloni döneminde Ýngilizlere de acayip bir yalakalýk yapýlýyormuþ... Ahmet Ersöz "19 TEMMUZ 2011'de KTHY binasýönünde çýkan olaylar nedeniyle yargýlanan 6 eylemci ile ilgili yargý süreci tamamlandý, eylemciler BERAAT ETTi, SUÇSUZ BULUNDU" cümlesinde beraat sebebiyle ilgili ne söylenemez? A. Adalet Mülkün temelidir B. Adalet Keyfiyatýn temelidir C. Beraat kararý 3.5 Yýl gerektirir D. Yasama yürütme yargý týkýr týkýr E. Maðdurlar tekrardan maðdur edilemez F. Uzatmalarda maðdurspor kazandý G. Görünen maðduriyet,uzakta deðildir H. Kaliteli yargýlama,uzun olanýdýr. J. Our job is mascaralýck Atýf Müezzinler Hiçkimseye hiçbirþey diyemediði zamanlardaydý. 'Nereden baksan tutarsýzlýk' tavan yapmýþtý. Yüreðinde katmerlenmiþ, kabarmýþ acýlar vardý: Dost kazzýklarý, sevgili yalanlarý, akrabalarýn safsatalarý, manavýn bozuk elmalarý kakalamak için sahte yalakalýklarý, bankadaki krediler sorumlusunun kendisinin dahi inanmadýðý þeyleri yüzsüzce savunmasý, patronun iþ koþullarýnýn düzeleceðine iliþkin sallamalarý, politikacýlarýn sonu gelmeyen mazaretleri, 'baþarýsýz' cinsel yaþamýn da etkisinin bulunduðu sabah trafiðindeki asabi insanlarýn tahamülsüz davranýþlarý ve niceleri. Bunca yaþananlar karþýsýnda, bir meziyetti 'yaþamak'. Janna Kýral Mutluluk verici bir haberle güne baþlamak çok güzel bir duygudur doðrusu. Bir hazin öykü daha mutlu sonla bitmek üzere... Sahibi tarafýndan terk edilen, þiddete maruz kalan, vicdansýz bir sürücü tarafýndan ezilen, acý çekmesin diye vurulmaktan son anda kurtarýlan köpeciðimiz önceki gün ameliyat edildi. Köpeðimizi baþarýlý bir þekilde ameliyat eden ve gereken tüm bakým ve tedavilerini yapan sevgili Tuðþad Ebeoðlu na, maddi yardým saðlayan sevgili Ahmet Topçuoðlu na, Þener Levent e, Ali Osman Tabak a, Bilgin Günsoy a, Altýn Patiler Kulübü ne, Süleyman Ant a, Mehmet Levent e, Hüseyin Kýral a, Ýnci Nebih e, Esma Eroðlu na, Moyra Hassan ve eþi Güney Bey e, Barýþ Burcu ya, Mustafa Erkan a, ayrýca durumu yakýndan takip edip yardýma koþmaya hazýr olan Lara Bulli ye, Yeliz Osman Cin e ve diðer arkadaþlara teþekkürü borç biliyoruz. Bundan sonra tek dileðimiz, çocuðumuzun bir an önce eski saðlýðýna kavuþup ömür boyu yaþayacaðý bir aile bulmasý. Þu an bulunduðu yerde yaþayamaz, lütfen ona sýcak bir yuva bulmaya yardýmcý olalým. Ýzzet Türkmen Merkezi cezaevi çalýþaný sevgili arkadaþlarým, aylar hatta yýllar süren yeni yasa çalýþmalarý geçtiðimiz günlerde yaptýðým ýz ve yüzde 90 katýlým ile gerceklesen grev ile hýzlý ve olumlu bir sürece girmiþtir. Ancak daha kosulacak çok yolumuz, uðrunda savaþ verilecek bir çok konumuz bulunmaktadýr. Bu grev bizlere zor gunlerde kenetlenen 200 kiþilik bir ailenin fertleri olduðumuzu hatýrlattý. Bu grev bizlere ve en önemlisi de dosta düþmana gerçek gücümüzü gösterdi. Þimdi geri kalan yüzde 10 arkadaþýmýzý da kucaklayarak daha güçlü bir savaþ verme zamanýdýr. Ayrýlýklar kuskunlükler bizi gucsüzlestirdigi gibi verdigimiz savasa da zarar verir. Þimdi yolumuz yasanýn meclisden gecmesine, terfi sýnavlarýnýn açýlmasýna, 25 yilda emeklilik hakkýmýz a, yeni cezaevi binasý yapýmýna ve bir cok konuya hep birlikte bölünmeden parcalanmadan koþmakdan geçer. Herkesin görüþüne saygý duyarak daha huzurlu bir çalýþma ortamý yaratmak hepimizin görevidir. Saygýlarýmla... Aziz Þah Merkel týrsmýþ... da kimden? ELYE'NÝN, KKTC'DEN AYRILMASI REFERANDUMUNDA %98 EVET...!!! YAZAR MAHMUT ANAYASA TARÝH 11 EYL 2014 KATEGORÝ ÝÞ LASDÝG 15 Kasým 1983'den beri KKTC'ye karþý baðýmsýzlýk savaþý veren "Elye Cuhuriyeti" nihayet amacýný ulaþtý... Dün yapýlan referandumda ezici çoðunluk ile % 98 "EVET" çýktý... Referandum sonrasý açýklamalarda bulunan ve "Müracaat etmeden", Baðýmsýz Elye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný adayý olan Mehmet Bicen, "Sýrtýmýzdaki gamburu attýk, bundan sonra gendi evimizin efendisi olacayýk" dedi... Bicen devamla, "Usandýydýk bu Garkariya'larýn elinden, köyde dað olsa silahlanýp daða çýkacaydýk ama ber ovanýn içinde devrim mi olur?, olsa olsa tavuþan avý olur, biz da çareyi Ýskoçya gibi referandumda bulduk" dedi... "Bizi esas uyandýran olay, Karadaðda oynanan Lefke- Real Madrid maçýydý" diyen Bicen, amaçlarýnýn, Elye, Angolem, Omorfo ve Lefke Cumhuriyetler Birliðini kurmak olduðunu, Baf Cumhuriyetini de kardeþ Cumhuriyet olarak ilan edeceklerini sözlerine ekledi... Bu arada muhalif kanadýn adayý Kubilay Özkýraç ise "Esas devrimi ben baþlattým ama ehliyetim olmadýðý için yolda galdým,... Annaþmalý bir daksicim var, onun da lasdik patladý gelemedi, yoldaþ Ali Osman'ý aradým, "Gel be gumbaro al beni da bitirelim bu iþi" dedim, Ali Osman efendi kýskançlýðýndan bana "Yörü be git iþinge" dedi... Özkýraç sözlerini þöyle bitirdi "Gücüme giddi çok"... Bilindiði üzere Elye, üretim niteliði açýsýndan Kýbrýsýn en verimli bölgesi olmasý hasebi ile "Üreten Var Olur" bilinci ile bu yola çýkmýþtý.. Bu arada Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun, Ýngiltere Baþbakaný David Cameron'u telefonla arayarak, "Be David napacayýk gardaþ? Hem Ýskoçlar hem da bizim Elyeliler deli oldu... Var bicez önericiðing söyleyesing bize?", diye yardým talebinde bulunduðu iddia edildi... Haber: Mandýra Times - Newyork Times Konsorsiumu... Foto: LAGGADAK Sait Almýþ Ahhh...Yýlmaz abi niye kestirdin ki bize saçlarýmýzý... bak uzamýyorlar artýk...þimdiki devrimci çocuklarý görsen hepsi saçlý-sakallý... yakýþýyor ama onlara...sen de görsen beðenirdin... Baraka Kültür "Sol Anahtarý" 13 Eylül Cumartesi akþamý Lefkonuk'ta sahne alýyor. Saat 21.30'da baþlayacak halk konserine davetlisiniz. Burak Toksoy Boþuna "ELYE CUMHURÝYETÝ" demedik ya bunca zamandýr... Mustafa Serdengecti Keþke kendimize gelsek de yer yer KKTC den ayrýlsak. Yerleþim yerlerimizin 3000 yýllýk eski isimlerine geri dönsek, uyduruk, dayatma isimleri red etsek. Hem tarihimize hem de kültürümüze sahip çýktýðýmýzý isbatlasak. Bunu sadece börek ve çörek ile yapmasak... Osman Yaðýz Kýrmýzý Son seçimlere UBP ve CTP'nin Elye'de aldýðý oy neydi?.. Emin Içener Sevgili Mustafa Serdengecti, çok doðru dedin saðol, yalnýz bazý eklemeler yapayým. Ben 16 yýllýk eðitim hayatýmda okuduðum dersler, T.C tarihi, Türkiye Coðrafyasý, TC Anayasasý, TC Yurttaþlýk Bilgisi ve dahalarý, hep sordum niye Kýbrýs Coðrafyasý ve Kýbrýs Tarihi, Kýbrýs yurtaþlýk bilgisi okumadýk, ve de benim köyüm Piskobu, oldu Yalova Evdim oldu Düzkaya Polemitya oldu Binatlý.. Aytuma oldu Mersinli ve de en ilginci LEFKOÞA ille olacak LefkoþE Kuðulu Park olacak ne bileyim ne. Olmaz be annem, yes be annemi bazýlarý yanlýþ algýladý galiba. Ýnnalahým messabirin. Kýsacasý söyleyim, hastalýk Osmanlý hastalýðý ve bu hastalýk halen T.Cumhuriyetinde de devam etmektedir, bunlar da bize yansýmalarýdýr. Hepimize kolay gelsin. Sami Saygun Çok takdir ettim... Mustafa Serdengecti Osmanlý yapmadý bunlarý. Türkiye'de 1908'den sonra ve burada 58 yýlda yapýlanlar, ÝTTÝHAT - TERAKKÝ VE sonrasý TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ'nin geleneði oldu... Ali Gazi Bu sefer da valizler çantalar hep ters geldi.. Bir türlü doðru dürüst iþ yapmayý ve yaptýrmayý öðrenemedik. Ya çantanýn valizin içinde seyahat edenin ilaçlarý var ise.. Sývý zaten uçaða alýnmýyor.. Bunu düþünmek için profesör olmak gerekmiyor. Zaten alýyorsun ve zaten banda koyuyorsun.. Düzgün koy..

11 12 Eylül 2014 Cuma 11 Viplus Girne - Öyle bir ülke düþünün ki turizm yok, sanayi yok, tarým yok, milli marþý yok, milli takýmý yok kendi parasý yok ve bunun gibi bir çok þey daha yok ve en önemlisi cocuklarýmýzýn geleceði yok,peki ne var ay sonu geldiðinde stg kiralarýnýn nasýl ödeneceðinin stresi ve bu ve bu gibi birbirine baðlantýlý insanlarý mütemadien yýpratan sorunlarla dolu bir memleket, parasý olanda da olmayandada bir mutsuzluk.. nereye kadar böyle gider bilinmez ancak bu ülkede yaþayanlar bunu haketmiyor, bu topluma bu günleri reva görenler ve bugün hala hiçbirþey yokmuþ gibi davrananlar elbet bir gün bunun hesabýný evlatlarýna verecekler.. DÝKKAT! KKTC BU ÝSÝMLERÝN VERÝLMESÝNÝ YASAKLADI! YAZAR ULAÞ BARIÞ TARÝH 11 EYL 2014 KATEGORÝ ÝÞ LASDÝG Ahmet Billuroglu Dünümüzü özlemle arayanlara. Bir zamanlar bizim Blue Bandlarýmýz vardý. Resat Oguz Olan bu blue band yüzünden binlerinan Kýbrýslý kalpten gitti be Ahmet Billuroglu Yanlýþýn var gardaþ. Binlerinan Gýbrýslý bu blu bandlarý bulamayýnca kalpten gitti Resat Oguz Bunlarý Ýngiliz bize mahsus yedirdi yýllarca hantal ve hareketsiz bir hayatýmýz olsun fazla güçlenmeyelim diye Kapitalizmin oyunlarýdýr bunlar Hah hah hah cerrygold daha güzel saf tereyaðý Yaþasýn baðýmsýz Ýrlanda Ahmet Billuroglu Gardas bu tezin doðru olabilir. Düþünmek lazým. Ama ne ilgincik be Bir yandan baðýmsýzlýk adýna baðýmlýlardan kurtulalým derik, diðer yandan da blue bandlarý özlemle anýp bir baþka sömürgecinin ürününü ön plana çýkartýrýk Resat Oguz Sen tarihçisin bilin. Tarihte Kýbrýlsýlar ne zaman kendilerini yönettiler? Ama blue bandcýk saðolsun onun sayesinde benim kolestrol o zamandan beri bir çýktý bir daha düþmedi. Ahmet Billuroglu Be bay senin blue band fabrikasýynan özel sorunun var bence. Bence az yemeyi bilmediðinden kolesterolun çýkardý. Ama yine de bu adamlara dava açabilirik. Süleyman Mert Baylar, ben onu bunu bilmem! Blue Band'ýn tadý hala damaðýmda. Hatta Rum tarafýndan da bir ara aradýydým ama bulamadým. Ahmet Billuroglu Süleyman blue band sömürgecilik döneminin afyonuydu belki de. Görevi sahibi ile bitti mi acaba? Feza Sakiner Yediðim en lezzetli þeydi. Nurcan Acaroðlu Aydoðan Keþke gene olsa Ahmet bulabilsek. Ahmet Billuroglu Belki buluruz bulmasýna ama o yýllarýn blue bandlý çocukluðunu bulabilir miyiz? Tarýk Ertuð Köy ekmeciðine sür, üzerine da þekeri ekele tamamdýr Derviþ Güryel Yanýklar Müzik Grubu - Lefkoþa - Ibrahim Ozan, hasan yanýk(rahmetli), Güven Arca, Gul Borova ve Mehmet Koroglu ile birlikte. Serdar Saydam Sokak isimlerini deðiþtirmeyin. Uli von Davlos Ayný saçmalýk kuzeyde de var Adonis Constantinides Serdar Saydam eðer kuzeyden de ismi deðiþtirilen bir köy veya cadde fotoðrafý eklersen bir kampanya baþlatabiliriz. Söz. Ulus Irkad Ya bizim yaptýklarýmýz? Biz de deðiþtirmedik mi? Biz daha mý þikarýz onlardan? Birbirimize gülecek halimiz yok anlaþýlan... Ali Çomunoðlu Adam hem muz hem havuç isdedi yesin, onardýk verdik eline.. "afferin babam.. meyvelerini böyle yersan boyun çok uzun olacak, güclenecen, diþlerin keskin olacak, cok akýllý olacan..." falan filan sýraladým yarým saat..ben bitirdikten sonra ALAYCI ALAYCI SIRITARAK: " havuç sebzedir, muz meyvedir. Annaman ama?" Demez mi bana Ýpek Ýbretler Sevgili sinek, Benda çok dadlý olduðmun farkýndayým. Aksini söyleyemem... Ama artýk benden uzak durmalýsýn. Sen ve senin türünün ýsýrdýðý heryerim morarmaya baþladý Keþke facebookun olsaydý, seni taglardým.. senda böylece ne bok yediðini bilirdin... Adonis Constantinides (The Cyprus Dream) 70'LERDEN BÝR KARÝKATÜR. MAKARÝOS ÝLE DENKTAÞ KIBRIS'I PARÇALIYOR Arjantin'de nüfus müdürlüðü, dünyaca ünlü Barcelonalý futbolcu Lionel Messi'nin isminin yeni doðan çocuklara verilmesini 'yoðunluk' üzerine yasaklayýnca, bunu duyan KKTC de hemen harekete geçerek tartýþmalý bir karara imza attý! Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay'ýn bu sabah basýn toplantýsý yaparak açýkladýðý kararlara göre bir kýsým isim artýk yeni doðan çocuklara verilemeyecek! Bakanýn açýkladýðý yasaklý listesinde KKTC devletinin en üst düzey yetkililerinin bazýlarýnýn olmasý ve tümünün de erkek ismi olmasýysa dikkatlerden kaçmadý. Ayrýca listede bazý müzmin muhalif isimlerin de bulunmasý bir baþka dikkat çekici nokta oldu. Bakan Uluçay "yýllardýr bu isimlerle yatýp bu isimlerle kalktýk. Artýk bu isimlerden baþka isimlerle, gelecek nesiller adýna yeni bir KKTC yaratmak için toptan devirme karar verdik. Ýþe 10 tane isimle baþlýyoruz" dedi. Bakan Uluçay'ýn açýkladýðý isimlerse büyük tartýþmalarý da beraberinde getirdi. Söz konusu kararýn açýklanmasýndan sonra KKTC'nin muhtelif yerlerinde aile kavgalarýnýn çýktýðý, hastanelerin doðum bölümlerinde yoðunluk yaþandýðý da gelen haberler arasýnda. Ýsimlerle ilgili karar yarýn sabahtan itibaren KKTC Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girecek. Alýnan karara göre, yasaklý isimleri yeni doðan çocuklarýna verenlere 10 Asgari ücrete kadar ceza kesilecek. Çocuklarýn isimsiz kalma tehlikesine karþý da bu iþ için özel olarak kurulan 'Ýsimleri Ayarlama Enstitüsü' görevlendirildi. Enstitü, söz konusu yasaklý isimleri verenler hakkýnda cezai iþlem yapacak ve verilen isimler yerine yeni isimleri ala guduru olarak verecek, kararlarýna itiraz edilemeyecek. Ýþte KKTC'de yeni doðan çocuklara artýk verilemeyecek 10 isim: 1-Derviþ 2-Ýrsen 3-Cemal 4-Mehmet Ali 5-Mahmut 6-Hasan 7-Hüseyin 8-Þener 9-Serdar 10-Ejder Haber: TAKA Foto: FC Barca Ces Yanis Gapsendollis, Girne'de intihar! Gönyeli'de cinayet! Alsancak'ta intihar! Ercan'da eroin! Lefkoþa'da bonzai! Girne'de gannavuri! Lefkoþa'da metanfitomin! Ercan'da hintkeneviri! Lefkoþa'da NLS! Girne'de kokain! Maðusa baþka dünya... Güzelyurt terk! Lefke kayýp! Yollarda soygun... Girne'de tecavüz! Trafik kazalarý takip edilecek durumda deðil, kelleler kopar, vücutlar biçilir, hýrsýzlýk bahçadan Yusufcuk aþýrmak gibi masum! Dolandýrýcýlýk yalan üç kaðýt mahsül! Hükümet yok, baþkan yok, lider yok, parti yok, KKTC yok! Beyaz garga git görüþ gel takip etmeye gerek yok! Hükümet yalelli gazel gemisi üfle gitsin, gidilecek yolu yok! Ýþimiz kumar bet fahiþelik, ganimet, sahtekarlýk, yolsuzluk, torpil! Çirkefin içinde burnumuzun delikleri kaldý batmayan! Sonbahar Kýþ intihar mevsimi. Bahisler açýldý, listeler kalabalýk. Bol þanslar... Günaydýn KKTC mandýra cumhuriyeti!

12 12 Günün Manisi Emine Hür Birþey deme öyle dur Gözüm içini okur Ben güneþte iþlerim Sen gölgelerde otur KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Siyah Sancak (Ukab ile Armagedon'un Kanlý Mücadelesi) Ali Kuzu KARÝYER YAYINCILIK 12 Eylül 2014 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "En iyi arkadaþ yalnýzlýktýr." Thoreau Güzelliðin aklýmda selli saðanaklardan sonra açan gök altýnda ýþýyan bir zeytinlik zaman ne kadar kirlenirse kirlensin yaþam ne kadar arabeskleþirse arabeskleþsin sakýn kirlenip arabeskleþme sen Fikret Demirað "Koru kendini" adlý þiirinden Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali baþladý Geçitkale Belediyesi'nce düzenlenen "1'inci Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali" önceki akþamki açýlýþ töreniyle baþladý. Açýlýþ törenine, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, Geçitkale Belediye Baþkaný Hasan Öztaþ, Gazimaðusa Kaymakamý Þifa Çolakoðlu, bazý milletvekilleri ve belediye baþkanlarý katýldý. Kortej yürüyüþü ile baþlayan açýlýþ töreni, açýlýþ konuþmalarýyla devam etti. Konuþmalarýn ardýndan Gönendere Kültür ve Sanat Derneði Büyükler Halk Danslarý Topluluðu gösteri sundu. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, Geçitkale Belediye Baþkaný Hasan Öztaþ, Gazimaðusa Kaymakamý Þifa Çolakoðlu ve CTP-BG Gazimaðusa Milletvekili Erkut Þahali'nin festival kurdelesini kesmesinin ardýndan stantlar gezildi. Festival Pazar gününe kadar devam edecek. EROÐLU Derviþ Eroðlu, festivalin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, bu yýl Kültür ve Sanat Festivali adýyla yeni bir baþlangýç yapan festivalin hayýrlý olmasýný diledi. Festivallerde önemli olanýn insanlarýn iyi vakit geçirmesi, kaynaþmasý ve dostluk konuþmasýnda festivallerin insanlarýn kaynaþmasý, kültürün geleceðe taþýnmasý ve bölgede ekonomik aktivite saðlanmasýna hizmet verdiðini anlatarak, Geçitkale'de son yýllarda festival yapýlmamasýnýn büyük bir kayýp olduðunu söyledi. Bunu gidermek adýna belediye baþkaný, belediye çalýþanlarý, halk ve esnafýn çaba ortaya koyduðunu anlatan Yorgancýoðlu, festivalin düzenlenmesine katkýda bulunanlara teþekkür etti. ortamý oluþmasý olduðunu ifade eden Eroðlu, kýrsal belediyelerin yaþadýðý maddi sýkýntýlara raðmen bu gibi organizasyonlarýn düzenlenmesinin önemli olduðunu belirtti. Bölge halkýnýn sürekli yaþanan kuraklýða raðmen topraklardan ve üretimden vazgeçmediðine iþaret eden Eroðlu, "Biz ülkemizi bu topraklara kurduk. Topraða sahip çýkmak ülkeye sahip çýkmak demektir" dedi. Halkýn tarýmdan kopmamasýnýn önemli olduðunu vurgulayan Eroðlu, hükümetlerle birlikte, tarým ve hayvancýlýkla uðraþanlarý teþvik etmeye devam edeceklerini kaydetti. SÝBER Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, festivalin yaþatýlmasýnýn önemli olduðunu kaydederek, bunun için gönül ve ruh birliði gerektiðini dile getirdi. Siber, festivali düzenleyenleri kutladý. YORGANCIOÐLU Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu da ÖZTAÞ Geçitkale Belediye Baþkaný Hasan Öztaþ da konuþmasýnda, son yýllarda kapanma noktasýna gelen festival için bu yýl yeni bir baþlangýç yapýldýðýný belirtti. Festivalin bundan sonra layýk olduðu deðere kavuþmasýný dileyen Öztaþ, bu yýlki festivale sýfýr bütçeyle baþladýklarýný ancak bölge halký ve esnafýnýn desteðiyle festivalin gerçekleþtirilebildiðini anlattý. RAHATSIZLANAN VATANDAÞA ÝLK MÜDAHALE EROÐLU VE SÝBER'DEN... Bu arada Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun konuþmasýný yaptýðý sýrada rahatsýzlanan bir vatandaþa ilk müdahaleyi, ikisi de týp doktoru olan Meclis Baþkaný Sibel Siber ile Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yaptý. New York'ta Gazze Film Festivali New York ta, Ýsrail'in Gazze'ye saldýrýlarýný ve Filistinlilerin çektiði acýlarý konu alan filmlerin yer aldýðý Gazze Film Festivali düzenlendi. Mýsýrlý doktora öðrencisi Eman Mursi'nin öncülüðünde düzenlenen Gazze Film Festivali, New York Üniverstesi'nin (NYU) Yakýn Doðu Araþtýrmalarý Hagop Kevorkian Merkezi ve NYU'daki Asya/Pasifik/Amerikan Enstitüsü'nün desteðiyle gerçekleþtirildi. Ýlk gün "Gazze'nin Gözyaþlarý" ve "Uçan Kaðýt" filmlerinin gösterildiði festivalin ikinci gününde ise Ýsrail'in saldýrýlarýnýn ekonomik etkisine vurgu yapan Ayelet Heller'in yönettiði "Çilek Tarlalarý", Abdel Salam Shehada'nin yönettiði ''Gözyaþlarýnýn Bir Baþka Çeþidi'' ve Ýsrail'in Gazze'ye uyguladýðý ablukayý anlatan Fida Qishta'nýn yönettiði ''Kuþlar Nerede Uçmalý'' filmleri sýralandý. Festivali düzenleyen Yakýn Doðu Araþtýrmalarý Hagop Kevorkian Merkezi'nde Ortadoðu doktora öðrencisi Eman Mursi, bu yaz Ýsrail'in Gazze'yi bombalayarak 2 binden fazla kiþiyi öldürmesinin ardýndan bu konuda bir þey yapmak gerektiði düþüncesiyle böyle bir festivali düzenlediðini ifade etti. ABD'nin Ýsrail'in saldýrýlarýyla ilgili tutumunu ''utanç verici'' olarak yorumlayan Mursi, filmlerle ABD medyasýnda yer almayan Filistinlilerin acýlarýný göstermeye çalýþtýðýný belirtti. Mursi, festivalde yer alan filmlerin, sadece belirli askeri operasyonlarý deðil, ayný zamanda kuþatma altýndaki hayatýn fiziki, duygusal ve ekonomik etkilerini de ortaya koyduðunu ifade etti. Yönetmenliðini Vibeke Lokkeberg'in yaptýðý ve Ýsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldýrýlarýný anlatan ''Gazze'nin Gözyaþlarý'' adlý filmin gösterimi sýrasýnda, birçok izleyicinin gözyaþlarýna hakim olamadýklarý görüldü. Demokrat Hukukçular Konseyi üyesi ve þair Gloria Blatter, ''Filmi seyrettikten sonra gözyaþlarýna hakim olmak zor'' dedi. Ýsrail'in 'da çekildi saldýrýlarýndan sonra Birleþmiþ Milletler (BM) ile Gazze'ye gittiðini belirten Blatter, orada fabrikalarýn yýkýldýðýný ve Gazze'nin güzel plajýnýn korkunç hale geldiðini yakýndan gördüðünü ifade etti. "Gazze'nin Gözyaþlarý", Ýsrail ordusunun tarihinde yaptýðý saldýrýlarýn ardýndan 'ABD, Ýsrail desteðini kesmeli' Filmi izleyenlerden çocuk psikoloðu Sandy Turner da, ''ABD'de olanlarý deðiþtirmek, Ýsrail'e desteðini kesmesinden emin olmak zorundayýz'' dedi. Amerikalý Turner, Gazze'deki kýsýr döngüden çýkýlmasýnýn yolunun, Gazze'ye olanlarý deðiþtirmekten geçtiðini belirtti. Çocuklarýn içinde bulunduklarý travmanýn büyüklüðüne dikkat çeken Turner, filmde çocuklarýn travmanýn üstesinden gelmesinin herhangi bir yolu olmadýðýný gördüðünü anlattý. Turner, ''Çocuklarýn çok ciddi bir þekilde travmaya uðradýklarýný görüyoruz. Onlarý, sadece onlara olanlarý deðiþtirerek tedavi edebiliriz. Filmde çocuklarýn doktor olmak istediðini gördüm ancak orada doktor olmak, avukat olmak hiçbir þeyi deðiþtirmiyor'' diye konuþtu.

13 12 Eylül 2014 Cuma 13 Akýncý Türkiye-KKTC iliþkilerini deðerlendirdi... Yanlýþ zeminde iliþkiler kuruldu Cumhurbaþkaný adayý Akýncý,müzakere sürecine ivme kazandýracak, yeni iþ sahalarý açacak, iþsizlerine iþ yaratacak formüller üzerinde durduklarýný söyledi... gazete360.com - Halktan aldýðý yoðun talep üzerine Cumhurbaþkanlýðýna adaylýðýný koyduðunu söyleyen Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) eski Baþkaný Mustafa Akýncý, bu konuda büyük bir vicdani sorumluluk hissettiðini belirtti. Ezber bozan bir vizyonla yola çýktýklarýný aktaran Akýncý, bu vizyonu "Çözüm odaklý siyaset ve buna paralel süreçte Kapalý Maraþ, Kýbrýs Türk halkýnýn hava ve deniz yoluyla ticaret ve turizmindeki dar boðazlarýný aþacak, yeni bir formülle müzakere sürecine ivme kazandýracak, yeni iþ sahalarý açacak, iþsizlerine iþ yaratacak vizyon" þeklinde yorumladý. "TARTIÞILMASI GEREKEN SEÇÝLENÝN NE YAPACAÐI" ADA TV'de Erçin Þahmaran'ýn sorularýný yanýtlayan Mustafa Akýncý programda þu ifadelere yer verdi: "Bugüne gelinceye kadar uzunca bir süre adaylar, isimler kim olacaðý ile ilgili tartýþmalar var. Aslýnda asýl tartýþýlmasý gereken kim olacaktan öte, ne yapacaðý meselesidir. O anlamda ben gerçekten bu yönüyle meseleyi tartýþmak isterim. Bir aday olarak yola çýktýk. Görünen odur. Ancak þöyle de bir durum var, örneðin ABD'de adaylýk sürecine baktýðýnýzda önce kendi partileri içerisinde sonra da toplum içerisinde oldukça süre oluyor. Mesela Hillary Clinton'ýn adý geçiyordu, 2 yýllýk bir süre var oysa seçimlere. Uzunca bir süre var þimdiden adaylar konuþulmaya baþlandý. Bizde de adaylar 1 yýl öncesinden baþlandý. Yýlbaþýndan önce çok muhatap oldum bu sorularla. "VÝCDANÝ SORUMLULUK HÝSSEDÝYORUM" Önümde iki yol vardý, ya halkýn mesajlarýný ciddiye alýp bu yola koyulacaktým ya da diyecektim ki yok benden buraya kadar. Eleþtiriler de yapýldý çekildiðime ve geri döndüðüme dair. Evet çekilmiþtim,bunu gizli de yapmadým. Aktif siyasetten ayrýldým, parti baþkanlýðýný düþünmediðimi söyledim. Siyasetin yaþamý daha güzel kýlma uðraþýsý olduðuna göre bunun çeþitli yollarý da olabileceðini düþündüðümü söyledim. Bu baðlamda kitap yazacaðýmý söyledim. Ýki kitap sözümden birini yazdým diðerini yarýladým. Onu da tamamlayacaðým. Toplumca mesajlar geldikten sonra bu yola girmezsem bunun çok büyük bir vicdaný sorumluluðu olacaðýný hissettim ben. Bu büyük bir sorumluluk. 7 ay sonra ben gelen mesajlarý yanlýþ algýlamýþ olabilir miyim ancak o gün anlaþýlacak. Belki de daha farklý bir sonu da çýkabilir. Ama ben yine de vicdanen rahat olurum. "VÝZYONUMUZ" Vatandaþtan gelen mesajý doðru algýladýysam o zaman ben vatandaþýma, toplumuma nasýl bir Cumhurbaþkanlýðý vizyonu düþündüðümü anlatýyorum. Çözüm odaklý siyaset ve bunun paralel süreçte Kapalý Maraþ, Kýbrýs Türk halkýnýn hava ve deniz yoluyla ticaret ve turizmindeki dar boðazlarý aþacak, yeni bir formülle müzakere sürecine ivme kazandýracak, yeni iþ sahalarý açacak, iþsizlerine iþ yaratacak, ezber bozan bir vizyonun takipçisiyiz. Bunu baþka söyleyen yok. Muhtemel adaylara bakýyorum hepsinin söylediði bütünlüklü çözümün parçasýdýr Maraþ. Türkiye ile iliþkiler meselesinde, biz Türkiye ile elbette diyalog halinde olacaðýz, Kýbrýs sorununun çözümünde önemli aktörlerden görüyoruz. Türkiye bölge için de önemli bir ülke. Bu kadar yýl Kýbrýs Türkü ile Türkiye yönetimi arasýnda yanlýþ zeminde iliþkiler kuruldu. Gerçekleri konuþmadýðýnýz takdirde sorunlarý büyütürsünüz. "HARMANCI ELÝNÝ KAYANIN ALTINA KOYDU" Benim söylediðim þuydu; toplumda bu konuda gerçek anlamda bir talep görürsem, benim hizmetime verebileceklerime inanan bir kesim, ciddi bir talep söz konusu olursa ben bu görevden kaçamam. Günler, haftalar geçti 11 Þubat ortak açýklamasý da yapýldý. Yerel seçimler gündeme geldi. Ben Lefkoþa dýþýna pek çýkmadým. Harmancý'nýn yanýnda da durdum. Onu görev bildim. Lefkoþa'ya Harmancý'nýn yakýþacaðýný düþündüm. Harmancý'nýn Lefkoþalýya hizmet edebileceðine inandým. Zor bir görev, elini taþýn altýna deðil kayanýn altýna koyuyor dedim. Lefkoþalýnýn önünün açýlabileceðinin inancýný da belirttim. Harmancý'nýn sorunlarý yoðun ancak Lefkoþa iyi, çalýþkan, gayretli, temiz bir baþkan kazandý. Ýnanýyorum ki elbirliði ile kendisine yardýmcý olacaðýz. Biraz sabýr göstereceðiz. En memnun olduðum taraf halkla olan iletiþimini koparmamýþ olmasýdýr. Yani beni seçtiniz, hadi gidin evinize demedi." GÝFA HOLDÝNG 300 KÝÞÝLÝK MÜMHAL Bay ve bayan bilgisayar kullanabilen personel alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn ikinci dil bilmesi avantaj sayýlacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmekte olup, 30 Eylül'e kadar kabul edilecektir. Atatürk Caddesi No.34 Yeniþehir - Lefkoþa Tel:

14 14 12 Eylül 2014 Cuma DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy (Devpa Süpermarket YoluLastikçi Yusuf Çocuk Karþýsý) Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Mehmet Güven Eczanesi: Namýk Kemal Cad. No:59/G Yukarý Girne Yazýcýzade Camisi Yaný (Türk Mahallesi) Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Hatýr ve gönül dinlemeden, hiçbir þeyden çekinmeden konuþan (iki kelime). Ýridyum'un kýsaltmasý. 2-Seçkin. Bütün aile hep birlikte. 3-Eski dilde "Bir makamda, bir görevde kendinden önce bulunmuþ olan kimse". Bir þeyi anlamak veya öðrenmek için duyulan istek. 4-Sözlerinin bütünü veya çoðu þarký olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. Ýrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun uluslararasý kýsa yazýlýþý. 5-Köpek. Nobelyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Damarda dolaþan". 6-"Hangi yerde" anlamýnda kullanýlýr. Selenyum'un kýsaltmasý. 7-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Ýyi, pek iyi. Çizgi. 8-Üzülmek, kaygýlanmak, endiþelenmek. 9-Örülerek dokunan bir cins yün kumaþ. Ýngilizcede evlenmemiþ kadýnlar için kullanýlan unvan. 10-Karý kocadan her biri. Bir göreve getirilme, tayin edilme. 11-Harf okunuþu. Birinin veya bir topluluðun adýna davranan kimse, mümessil. Önceki bulmacanýn çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Acý, öfke, heyecan gibi duygularý yatýþtýrmak, dindirmek (iki kelime). 2Ýspanyolca "Yaþa". Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. Harf okunuþu. 3-Bin gramlýk aðýrlýk ölçü birimi. Türk müziðinde bir makam. 4Motorlu taþýtlarda janta takýlý þiþirilmiþ lâstiði ile birlikte yedek olarak bulundurulan tekerlek. Bir emir. 5Özellikle Batý Avrupa'da topraðý ve üzerinde yaþayan köylüleri tek bir kimsenin malý sayan orta çað siyasi düzeni, derebeylik. 6-Baþa "A" konursa "Üye" olur. Ters okunuþu "Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý". 7Gemilerin barýnarak yük alýp boþaltmalarýna, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluþlarý olan doðal veya yapay sýðýnak. Duyuru, duyurma. 8-Sona "Þ" konursa "Pay" olur. En kýsa zaman. Bir nota. 9-Bir yaz meyvesi. Ücretle yük taþýyarak geçinen kimse. 10-Kira Ýçki toplantýlarýnda içki daðýtan kimse. 11Ayný amacý güden kimseler arasýndaki çekiþme. Kayak. "Halkýnýzý dinlemek için altyapý kurarsanýz ABD de sizi dinler" Assange: Google artýk ABD savunma sisteminin bir parçasý geliþiyor ve hayatýmýzý etkiliyor. Günümüzde vermemiz gereken mücadele bu teknolojileri insanlýðýn faydasýna kullanabilmek" diye konuþtu. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Ýstanbul'daki "Internet Ungovernance Forum"da önceki gün telekonferansla konuþtu. Assange, "Halkýnýzý dinlemek için altyapý kurarsanýz ABD ve diðer ülkeler bu altyapý üzerinden sizi dinler" dedi Ýstanbul'da düzenlenen Internet Ungovernance Forum'un son gününe Wikileaks'in kurucusu Julian Assange de katýldý. Birleþik Krallýk'taki Ekvador Büyükelçiliði'nde iki yýldýr sýðýnmacý olan Assange, etkinliðe telekonferans yöntemiyle baðlandý ve Türkiye'deki gözetim devletinin sonuçlarýyla ilgili önemli açýklamalar yaptý. Birgün'den Onur Erem'in haberine göre, Türkiye'de basýn ve ifade özgürlüðünün çok kötü durumda olduðunu söyleyen Assange, otoritelerin ellerindeki gücü denetimsizce kullandýðýný belirtti. Assange açýkladýklarý belgelerde ABD-Danimarka-Türkiye üçlüsünün Roj TV'nin kapatýlmasý ve Ermeni Soykýrýmý'na yönelik çalýþmalarýn sansürlenmesi hakkýnda önemli bilgiler olduðunu hatýrlatýrken medyanýn etkisine dair þunlarý söyledi: "Büyük medya þirketleri hayatýmýzýn her alanýný etkiliyor. Kültürlerimizi endüstriyel kültürler haline getiriyor." Assange'dan internette gerilla taktikleri Assange ABD'nin ve gizli servislerin aðlar üzerindeki etkisini anlatýrken þu ifadeleri kullandý: "Bir aða dominant bir güç dahil olduðunda, zamanla o aðý kendi kontrolüne alýr. Bu eðilim kaçýnýlmazdýr. Ýþte bizim de bu eðilime karþý elimizdeki tüm silahlarla mücadele vermemiz gerekir. Geçmiþteki kurtuluþ örgütlerine, gerilla organizasyonlarýna baktýðýnýzda, hiçbiri AK-47 silahýný sevdiði için bu iþe giriþmemiþtir. AK-47 onlar için bir araçtý. Bizim mücadelemizde de kripto bir amaç deðil, araç.herkesin kripto kullanmasý kitlesel gözetime karþý kitlesel bir direniþ haline gelir, kitlesel gözetimi imkânsýzlaþtýrýr. Karþý tarafa sürekli huzursuzluk verecek þekilde davranmalý, geri çekilmek zorunda kalýnca geri çekilmeliyiz. Onu da mümkün olduðunca zarar verici þekilde yapmalýyýz. Latin Amerika'nýn son 10 yýlda baðýmsýzlaþmasý kýta içindeki aktörlerin birbirleriyle iletiþiminin artmasý, gözetimin bunun gerisinde kalmasý sonucunda gerçekleþmiþtir. Kripto aracýmýz, amacýmýz ise adalet. Adalete ancak dayanýþma ile varabiliriz." Fransa Libya'yý içerden bitirdi Bugün halkýný dinlemek isteyen küçük ülkelerin bunun karþýlýðýnda kendisini en az bir büyük ülkenin dinleyeceðini kabullenmesinin gerektiðini söyleyen Julian Assange þu ifadeleri kullandý: "Fransa Libya'ya sattýðý gözetim teknolojileri sayesinde ülkeyi gözetledi ve Kaddafi'yi rahatça düþürdü. Bugün kriptolu telefon satanlar veya yapanlar bile kullandýklarý parçalara göre kendilerini dinleyecek devletler arasýnda tercihte bulunmaktan öteye geçemez halde. Türkiye de yýllar boyunca halkýný dinlemek için ekipman aldý, iletiþim altyapýsýný halkýný dinlemek üzerine kurdu. Ancak Batý'dan aldýðý bu ekipmanlar hükümetin de dinlenmesine olanak saðladý." "Google artýk ABDsavunma sisteminin bir parçasý" JulIan Assange Google, Facebook gibi þirketlerin farklý amaçlarla yola çýksalar bile, ele geçirdikleri büyük veriler nedeniyle dünya istihbarat örgütlerinin hedefi olmaya mahkûm olduklarýný söyledi. Artýk Google'ýn kritik spesifik görevler için kullanýlabilecek hale geldiðini anlatan Assange "Dünyada her gün 1,5 milyon Android cihaz satýn alýnýyor. Tüm Batý istihbaratýnýn Çin'den edinemediði bilgileri Google, Android ve YouTube aracýlýðýyla edinmeyi baþardý" dedi. Kriptolu telefon imkânsýz Kriptolu telefon veya kripto uygulamalarý konusunda özel giriþimlere güvenmenin imkânsýz olduðunu söyleyen Assange "Buralarýn yöneticilerinden, çalýþanlarýndan rüþvetle, þantajla, tehditle bilgi edinmek gizli servisler için çok kolaydýr. Bu nedenle özel þirketlere deðil, herkesin denetimi altýnda bulunan açýk kaynak kodlu uygulamalara güvenmeliyiz" dedi. Snowden: Gezi direniþçilerine teþekkürler Foruma telekonferans ile katýlmasý planlanan ancak teknik sorunlar nedeniyle yazýlý mesaj göndermek zorunda kalan, Rusya'da sýðýnmacý durumundaki eski NSA çalýþaný Edward Snowden mesajýnda þunlarý söyledi: "Türk toplumu yoðun bir þekilde sansür ve gözetime maruz kalmaktadýr. Türkiye'de hükümet en temel insan haklarýný bile ihlal etmekten çekinmezken, gözetim araçlarý ile yabancý gizli servislerin de ülkeyi gözetlemesine zemin hazýrlýyor. Dün Gezi Parký'nda direnen, bugün Ungovernance Forum'da mücadele gösteren herkese teþekkürler. Desteðim ve dayanýþmam sizinle." Ýdeolojiler tohum gibidir Dünyada farklý ideolojilerin birbirleriyle sürekli yarýþacaðýný söyleyen Assange "Ýdeolojiler topraða ekilmiþ tohumlar gibidir. Hangisinin yeþerip büyüyeceðine bazen topraðýn kalitesi, bazen iklim karar verir. Teknoloji sürekli DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 12 Eylül 2014 Cuma Ýnþaattaki kaza ile ilgili bakanlýk da açýklama yaptý Güvenlik tedbiri alýnmadý n "Ýnþaatýn faaliyeti, gerekli iþ güvenliði tedbirleri alýnýncaya kadar durduruldu " n "Etkili önlemler alýnmadý, çevre emniyeti saðlanmadý. Yerin birçok kýsmý çatlak ve hasarlý " n "Olayda hatasý, kusuru ve ihmali bulunanlar hakkýnda suç dosyasý hazýrlanacak " n "Ýnþaatta halen ciddi bir göçük tehlikesi var " Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, geçen hafta Girne'de meydana gelen ve 19 yaþýndaki bir gencin yaþamýný yitirdiði iþ kazasýnýn meydana geldiði inþaatta gerekli iþ güvenliði tedbirlerinin alýnmadýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. Þantiyede halen ciddi bir göçük tehlikesi olduðunu, etkili önlemlerin alýnmadýðýný ve çevre emniyetinin saðlanmadýðý açýklayan bakanlýk, þantiyenin bulunduðu yerin hareketinden dolayý buradaki birçok kýsýmda çatlak ve hasar olduðunu da belirtti. Bakanlýk, söz konusu inþaatýn faaliyetinin gerekli iþ güvenliði tedbirleri alýnýncaya kadar durdurulduðunu açýkladý. Tahkikatýn tamamlanmasý sonrasýnda olayda hatasý, kusuru ve ihmali bulunanlarýn hakkýnda suç dosyasý tanzim edileceði ve dosyanýn yargýya intikal ettirileceði de ifade edildi. "ÝNÞAATTA HALEN CÝDDÝ BÝR GÖÇÜK TEHLÝKESÝ VAR " Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, geçtiðimiz hafta Girne'de bir binanýn inþaatýnda meydana gelen ve 19 yaþýndaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan iþ kazasýyla ilgili açýklama yaptý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada, ilgili teknik birimlerin olayýn meydana geldiði ilk günden düne kadar söz konusu inþaat þantiyesine gerekli denetimleri yaptýðý belirtildi. Açýklamada, "Ýnþaatta halen ciddi bir göçük tehlikesi bulunduðu, etkili önlemlerin mevcut olmadýðý, çevre emniyetinin alýnmamýþ olduðu, yer hareketinden dolayý yerin birçok kýsmýnda çatlak ve hasarlar oluþtuðu tespit edilmiþtir" denildi. Öte yandan, önlem kapsamýnda, inþaatýn yapýldýðý parsele komþu olan binalarýn Girne Belediyesi tarafýndan "Tehlikeli Bina" ilan edildiði ve bu binalarýn tahliyesinin saðlandýðý da kaydedildi. "KAPSAMLI BÝR ARAÞTIRMA SÜRDÜRÜLÜYOR " Açýklamada, bakanlýk tarafýndan yapýlan çalýþmalarda gelinen son durum þöyle aktarýldý: "1. Ýþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý Bakanlýðýmýzýn görev, yetki ve sorumluluklarý arasýnda bulunmaktadýr. Bakanlýðýmýz, bu görevi Çalýþma Dairesi Müdürlüðü vasýtasýyla yürütmektedir. Daireye baðlý müfettiþler, 35/2008 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý ve bu Yasa altýnda çýkarýlan Tüzükler çerçevesinde bu mevzuatýn denetlenmesi görevini yürütmeye çalýþmaktadýr. Olay vuku bulduðu günden itibaren Dairemize baðlý müfettiþlerimiz tarafýndan tahkikata baþlanmýþ olup, gerek olayýn meydana geliþ nedenleri gerekse alýnmasý gereken önlemler ve olayýn meydana geliþinde hata, ihmal ve sorumluluðu bulunanlarýn ortaya çýkarýlmasý hususlarýnda kapsamlý bir araþtýrma sürdürülmektedir. Olay, yapý denetimi ve yapý güvenliði ile de yakýndan ilgili olduðundan, Bakanlýðýmýz, Girne Belediyesi, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odasý ve Ýnþaat Encümeni ile de iþbirliði halinde çalýþmalarýný sürdürmeye özen göstermektedir. 2. Dairemiz müfettiþleri ile yukarýda sayýlan birimlerin teknik ekipleri çeþitli tarihlerde inþaat þantiyesine denetimler yapmýþ ve son olarak 10 Eylül 2014 tarihinde inþaat þantiyesinde yapýlan denetimde, halen inþaatta ciddi bir göçük tehlikesi bulunduðu, etkili önlemlerin mevcut olmadýðý, çevre emniyetinin alýnmamýþ olduðu, yer hareketinden dolayý yerin birçok kýsmýnda çatlak ve hasarlar oluþtuðu tespit edilmiþtir. 3. Yapýlan istiþare neticesinde, bir önlem olarak; inþaatýn yapýldýðý parsele komþu olan binalar; Girne Belediyesi tarafýndan "Tehlikeli Bina" ilan edilmiþ ve bu binalarýn tahliyesi saðlanmýþtýr. 4. Söz konusu inþaat faaliyeti gerekli iþ güvenliði tedbirleri alýnýncaya kadar Ýþ Yasasý'nýn 72 (1) ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý'nýn 34 (1) Maddesi uyarýnca, Çalýþma Dairesi tarafýndan durdurulmuþtur. Tehlikeli durumu ortadan kaldýracak önlemlerin alýnmasýna dair uzman kiþilerce hazýrlanacak bir rapor ve buna dayalý bir iþ planý hazýrlanmasý ve Dairenin onayýna sunulmasý gerekmektedir. Bu iþlem yapýlmadan ve Dairenin yazýlý izni olmadan inþaat faaliyetine devam edilmesi yasaklanmýþtýr. Kapatma kararý, iþverene Daire tarafýndan teblið edilmiþ, inþaatýn çeþitli yerlerine asýlmýþ, ayrýca Girne Belediyesi, Polis Genel Müdürlüðü, Ýnþaat Mühendisleri Odasý ve Ýnþaat Encümeni'nin bilgisine getirilmiþtir. 5. Ýþ kazasýna iliþkin olarak sürdürülen tahkikatýn bir boyutu iþyerlerindeki tehlikenin giderilmesine yönelik olarak alýnmasý gereken önlemlere iliþkin olurken, bir boyutu da kazanýn meydana gelmesinde hata, kusur ve ihmali görülenler hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmasýna dönük olmaktadýr. Bu çerçevede, tahkikatýn tamamlanmasý sonrasýnda olayda hata, kusur ve ihmali bulunanlar hakkýnda suç dosyasý tanzim edilecek ve dosya yargýya intikal ettirilecektir yýlý içerisinde tahkikatý yapýlan 2 ölümlü iþ kazasýna iliþkin suç dosyalarý daha önce Baþsavcýlýða iletilmiþti. 6. Bakanlýðýmýz, özellikle inþaatlarda iþ kazalarýný önlemek amacýyla, yapý denetimi ve yapý güvenliði boyutunu da dikkate alarak Belediyeler baþta olmak üzere, ilgili kurumlarla ortak hareket ederek etkili bir denetim sistemi oluþturmak için çalýþmalarýný sürdürmektedir. Amacýmýz, inþaatlarda daha güvenli bir çalýþma ortamý yaratmak ve iþ kazalarýnýn sayýsýný en az seviyeye indirmektir." "ENGELSÝZ TOPLUM VE SOSYAL MEDYA ÇALIÞTAYI" Yakýn Doðu Üniversitesi Center of Excellence'e baðlý Toplumsal Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi ile Yakýn Doðu Enstitüsü ve Ýstanbul Akademi'nin birlikte organize ettiði "Engelsiz Toplum ve Sosyal Medya Çalýþtayý" Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde yapýldý. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, YDÜ'nün toplumsal duyarlýlýk ve farkýndalýk faaliyetlerinden biri olduðu kaydedilen "Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Kampý" kapsamýnda düzenlenen çalýþtaya, sosyal medya ve dijital pazarlama kampý katýlýmcýlarý, uzmanlarý ve KKTC'de "yaþamý kýsýtlý" vatandaþlara odaklý faaliyet gösteren kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgülerinin yönetici ve temsilcileri katýldý.

16 16 12 Eylül 2014 Cuma Yunancadan tercüme AMMOHOSTOS (GAZÝMAÐUSA) KAZA MAHKEMESÝNDE Dava konusunun deðeri: Euro dan fazla D. No: 954/2012 K.M.B. H. Malahtos huzurunda 1. Ýþgal edilen Ammohostos (Gazimaðusa) sakinlerinden MÝM TAS LTD 2. Ýþgal edilen Ammohostos (Gazimaðusa) sakini CAFER GURCAFER Davacýlar Ýle TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ Davalý ARASINDA DAVACILAR-BAÞVURANLAR TARAFINDAN TARÝHLÝ TEK TARAFLI DÝLEKÇE ÝÞBU MAHKEME, davacýlarýn-baþvuranlarýn avukatý olan Sotiris Drakos LLC nin talebi üzerine (s. Matikoloni dikkatine) davacýlar-baþvuranlardan ve/veya tarafýndan sunulan yeminli beyannameyi okuduktan sonra, Celpnamenin/ celpname çýkarýldýðýna iliþkin ihbarnamenin Davalýlara yargý yetkisi dýþýnda (out of jurisdiction) teblið edilmesi hakkýnda emir ve izin vermektedir. Ayrýca ÝÞBU MAHKEME, celpnamenin teblið edilmesinin Afrika K/T günlük gazetesinde yayýnlamak yoluyla yapýlmasý hakkýnda emir ve izin vermektedir. Ayrýca ÝÞBU MAHKEME, Davalýnýn, söz konusu celpnamenin teblið edilmesinden itibaren 30 gün zarfýnda ispat-ý vücut vermesini emretmektedir. Davalýnýn belirtildiði gibi ispat-ý vücut yaptýrmazsa, davaya ait olan sonraki herhangi dilekçenin/ belgenin, kopyasý yedi (7) gün için Mahkemenin tablosunda asýlmýþ olduðu þartýyla, kendisine teblið edilmiþ sayýlmasýný emretmektedir tarihinde verilmiþtir tarihinde hazýrlanmýþtýr. H. Malahtos, K.M.B. (imza) ASLINA UYGUN Mukayyit (imza-okunamaz) MP MAÐUSA KAZA MAHKEMESÝNDE Euro2,000,000 ve yukarý K.M.B., H. Malahtos huzurunda Dava Numarasý: 954/12 Davacý: 1-MÝM TAÞ LTD, Maðusa nýn iþgal bölgeden 2- CAFER GURCAFER, Maðusa nýn iþgal bölgeden Ve Davalý: TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ Arasýnda 20/05/2014 tarihli davacýlarýn-baþvuranlarýn baþvurusu ÝÞBU MAHKEME davacýlarýn tarafýndan veya adýna yapýlan yeminli itirafý davacýlarýn-baþvuranlarýn avukatý sayýn Drakosun baþvurusunu okuduktan sonra, Ýþbu vesileyle emreder ve olanak verir Yukarýdaki dava için celpname yenilenmesine ve bu vesile ile yenilenir tarihten itibaren 3 ay müddet ile. Masraflar için hiçbir emir 29/05/2014 tarihinde verilmiþtir. 02/06/2014 tarihinde hazýrlanmýþtýr. (Ýmza) H. Malahtos K.M.B. Aslýna uygundur. Ýmza-mahkemenin mühürü Hristodulu Mukayyit /MP, I hereby certify that this text is a true translation of the attached document (Sgd.) I hereby certify that the signature of the translator is that of A.M. Arajian (Sgd.) for Director Press and Information Office Republic of Cyprus Date: 23/06/2014 Yunanca dan tercüme FORMA 6 Kýbrýs Vatandaþý olmayana yetki alaný dýþýnda ihbar vermeye Mahkeme tebliði/ Celpname (D.6 T.6) Larnakada toplanan Maðusa Kaza Mahkemesi Dava Numarasý: 954/2012 Davacý: 1- MÝM TAÞ LTD, Maðusa nýn iþgal bölgeden, Kýbrýs 2- CAFER GURCAFER, Maðusa nýn iþgal bölgeden, Kýbrýs Ve Davalý: TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ Arasýnda TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝNE- (a) Yunanistan, Atina nýn Türkiye büyükelçiliði aracýlýðýyla, Vasileos Yeorgýyu B No. 8, Atina, Yunanistan. Bu vesileyle Kýbrýs ýn Larnaka sýnda toplanan Maðusa Kaza Mahkeme sinde MÝM TAÞ LTD, Maðusa nýn iþgal bölgesinden, Kýbrýs ve CAFER GURCAFER, Maðusa nýn iþgal bölgesinden, Kýbrýs yukarýda sözü geçen Mahkeme nin 04/10/2012 tarihli celpnameyle alehinize dava ikame edilmiþ olduðunu size bildiriliyor. Davacýlarýn davadaki taleplerini aþaðýda belirleniyor: A. Yasal ve/veya özel tazminat çünkü davalý taammüden ve/veya yalan gösterilerde bulunarak ve/veya sahtekarlýkla davacýlara yönelik sözde (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti)-nin (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýhtiyat Sandýðý) aracýlýðýyla ki tamamýyla Türkiye Cumhuriyeti kontrolundadýr ve Birleþik Milletler tarafýndan veya Türkiyeden hariç uluslararasý herhangi bir ülke tarafýndan tanýnmamýþ, ayrýca Türkiyenin kontrolunda bulunan iþgal bölgesinde taþýnmaz mülkün gerçek sahibidir davalýnýn temsilcisi (agent) olarak gösterilmekteðidi, yani MÝMOZA OTEL adlý otelin unsurlarý: Tanýtým/ Kimlik Numarasý: 2172/3/21, Pafta/Harita No:24/26, Parsel No: 151, Hisse: Tüm, Yüzölçümü: 3677 m2 (metre kare) Mevkii: Maðusa, Yeni Boðaziçi (Ayos Sergio), (Lumata) oysa gerçekte söz konusu taþýnmaz malýn gerçek sahibi deyildi ve bu yalan olayý davacýlar hiçbir zaman bilgilendirilmediler, yani Kýbrýs rumu taþýnmaz malý olduðunu, ve davalý ve/ veya temsilcileri müzakere etmeye ve/veya kira-satýþa ve/veya satmaya haklarý yoktu söz konusu taþýnmaz malýn ki davalý üçüncü kiþiye ayit olduðunu bilmekteydi. B. Ýbret alýnacak ve/veya arttýrýlmýþ ve/veya cezalandýrýcý aldatma ve/ veya yalan gösteriler ve/veya sahtekarlýk nedeniyle davalýdan ve/veya onun temsilcilerinden ve/veya sözde (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti)-nin (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýhtiyat Sandýðý)-ndan ki tamamiyla davalýnýn kontrolundadýr, davacýlara 25/ 09/1995 tarihli kira-satýþ sözleþmeyi imzalamaya teþfiki için, gayrimenkul ile ilgili sahte ve/veya yalan tapu sunulduðu halde, yani MÝMOZA OTEL adlý otelin ki Kýbrýs ýn iþgal bölgesinde bulunur, unsurlarý: Tanýtým/ Kimlik Numarasý: 2172/3/21, Pafta/Harita No:24/ 26, Parsel No: 151, Hisse: Tüm, Yüzölçümü: 3677 m2 (metre kare) Mevkii: Maðusa, Yeni Boðaziçi (Ayos Sergiyo), (Lumata), ki sözü geçen taþýnmaz mülk davalýnýn malýdýr ve/veya kendi temsilcilerine ayitdir ve/veya davalý tarafýndan kontrol edilen alt yönetime ayitdir netice olarak davacýlar yukarýda sözü geçen taþýnmaz mülkün kirasatýþ sözleþmesinin imzalanmasýna ilerlenmesine iyi niyet varsayýmýyla ki onlar gerçek mal sahibidirler ama aslýnda gerçek sahibleri Kýbrýs Cumhuriyetinde yasal olarak kayýtlý þirket dir ve Kýbrýs rumlarý tarafýndan kontrol edilir. C. Yasal ve/veya herhangi bir fayiz ki Mahkeme karar vermek ister. D. Bu koþullar altýnda muhterem mahkemenin uygun ve/veya haklý gördüðü baþka herhangi bir emir E. Masraflar, artý KDV (No A) Bu davanýn konusu/mevzuatý Euro ve yukarýdýr. Ýþbu Celpnamenin tarafýnýza tebliðden itibaren 30 gün zarfýnda (d) aleyhinize ikame edilmiþ olan davada aþaðýda belirlenen þekilde yoklama kaydý yaptýrmanýz sizden talep olunur. Vedahi malumunuz olsun ki aþaðýda tayin edildiði þekilde yoklama kayýdý yaptýrmayý ihmal ederseniz adý geçen MÝM TAÞ LTD, Maðusa nýn iþgal bölgeden, Kýbrýs ve CAFER GURCAFER, Maðusa nýn iþgal bölgeden, Kýbrýs gýyabýnýzda dava açabilirler ve hüküm verilebilir. Yukarýdaki Mahkemenin mühürüyle mühürlenmiþ 21/12/12 (Ýmza) Maria Tsappa-Yeoryadu Mukayyit ÝHTAR- Yoklama, ya bizzat veya avukat vasýtasýyla (e) Larnakada toplanan Maðusa Kaza Mahkemesi nde Mukayyide bir ispatý vücut muhtýrasý tedvi eylemek ve ayný gün Muhtýranýn Mukayyit tarafýndan tarihlenmiþ, imzalanmýþ ve mühürlenmiþ bir nüshasýný davacýnýn teblið adresine, ki budur: Sotiris Drakos Avukat Bürosu H.B.Ltd.Þ. ortaðý Andreas Th. Matikoloni Avukat Bürosu H.B.Ltd.Þ., Ðriðori Avxentiu 7, Fransis Kort daire 11-12B, Larnaka, býrakýlmak suretiyle yapýlabilir. (a) Davalýnýn adresi. (b) Davalýnýn mesleði, eðer malumsa. (c) Davacýnýn mesleði. (d) Mahkeme emrinin tayin ettiði gün sayýsý burada yazýnýz. (e) Davanýn kayýt olduðu Mukayyitliðin adýný söyleyiniz.

17 12 Eylül 2014 Cuma 17

18 18 12 Eylül 2014 Cuma

19 12 Eylül 2014 Cuma 900 TON PATATES HAYVANLARA VERÝLECEK Güney Kýbrýs'ta üretilip satýlamayan 900 ton patatesin hayvan yemi olarak kullanýlacaðý belirtildi. Haravgi gazetesi bu yýlki patates ticaretinin son yýllarýn en kötüsü olduðuna iþaret ederek, 900 ton patatesin buzluklarda bekletildiðini ve edindiði bilgilere göre hayvan yemi olarak kullanýlacaðýný yazdý. Bu olumsuz geliþmeye Rusya'nýn AB ülkelerine uyguladýðý ambargonun önemli derecede sebep olduðunu belirten gazete, Güney Kýbrýs'ýn Rusya'ya patates ihraç etmediðini ancak, patates ihraç ettiði Avrupa ülkelerinin patates alacak durumda olmadýðýný kaydetti. RUM EÐÝTÝM BAKANLIÐI DARBEYÝ MÜFREDATTAN ÇIKARDI Rum Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nýn, yeni ders yýlýnda, tarih ve "özgürlük mücadeleleriyle" ilgili müfredattan, III. Makarios'a yapýlan Yunan albaylar cuntasý destekli 15 Temmuz 1974 darbesini çýkardýðý haber verildi. Haravgi "Darbeyi! 'Unuttular'... Yeni Ders Yýlýnda Hedefler Arasýnda Ýhanete Direniþ Yok" baþlýklý haberinde, Rum Eðitim ve Kültür Bakaný Kostas Kadis'in, yeni ders yýlýyla ilgili hedeflerini Meclisi Eðitim Komitesi'nin son toplantýsýnda açýkladýðýný yazdý. Kadis'in bu ders yýlýyla ilgili üçüncü sýradaki hedefinin, "özgürlük mücadelelerinin" öðretilmesi olduðunu belirten gazete "Ancak 1974'teki büyük ihanet ve darbe suçuna kahraman direniþ, ülkenin çaðdaþ tarih haritasýndan silindi" ifadesini kullandý. IRAK'A ÜÇ FAHRÝ KONSOLOS Rum Bakanlar Kurulu'nun dün Irak'a üç fahri konsolos atanmasýna ve Çin'e bir konsolosluk memuru alýnmasýna karar verdiði bildirildi. Haravgi gazetesi, Güney Kýbrýs'ýn Irak'taki fahri konsoloslarýndan Yeorgios Parpas'ýn Baðdat, Abbas Kasým'ýn Basra ve Ýbrahim Al Sindi'nin de Erbil'de görev yapacaðýný belirtti. Gazete, giriþ vizeleriyle ilgili yoðun talep olduðundan, Güney Kýbrýs'ýn Pekin Büyükelçiliði'ne geçici olarak bir konsolosluk memuru alýnacaðýný yazdý. KTÖS'ten "parasýz, bilimsel, demokratik ve eþit eðitim" çaðrýsý Saygun: Özellikle mülteci ve göçmen çocuklarý, belge eksiði gerekçe gösterilerek okullara kaydedilmiyor Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý Baþkaný Semen Saygun, baðýþ adý altýnda zorunlu para talebi ve göçmen-mülteci çocuklarýnýn ebeveynlerinin çalýþma izni olmadýðý gerekçe gösterilerek okullara kaydedilmemesinin, hem anayasal, hem de insanlýk suçu olduðunu savundu. Saygun, Milli Eðitim Bakanlýðý'ný "Parasýz, bilimsel, demokratik ve eþit eðitim" için göreve çaðýrdý. Semen Saygun bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, eðitimin temel insan hakký olduðuna iþaret ederek, ülkedeki bazý uygulamalardan dolayý zorunlu eðitim yaþýndaki çocuklarýn eðitim sisteminin dýþýna itildiðini söyledi. Semen Saygun, geçmiþ dönemlerde okullara gönderilen ve çocuklarýn anne ve babalarýnýn çalýþma izni olmamasý durumunda okullara kaydedilmemesini içeren genelgenin derhal iptal edilmesi gerektiðini belirtti. Saygun, "Kendi hukuk kurallarýmýz ve uluslararasý hukuk kurallarý çerçevesinde her kim olursa olsun öðrencilerin okula kaydedilmemesi anayasal suçtur. Öðretmenlerimizin ve okul AKINCILAR'DA YOL SORUNU ÇÖZÜM BEKLÝYOR BELEDÝYE YETKÝLÝLERÝNDEN VE KÖYLÜLERDEN OLUÞAN BÝR HEYET BAÞBAKAN YORGANCIOÐLU'NA ÞÝKÂYETLERÝNÝ ÝLETTÝ Akýncýlar Belediye Baþkaný Hasan Barbaros, belediye meclis üyeleri ve köylülerden oluþan bir heyet Akýncýlar'daki yol sorunu hakkýndaki þikâyetlerini Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'na iletti. Akýncýlar'da bir süredir devam eden yol çalýþmalarýndan rahatsýz olduklarýný belirten heyet, 310 kiþinin imzasýný taþýyan bir dosyayý Yorgancýoðlu'na takdim ederek, hükümetin ve ilgili bakanlýðýn en erken zamanda gereðini yapmasýný istedi. Eylem kararý alýndýðýný söyleyen ve bu kararý Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'na aktaran heyet "Bu sorun artýk yöneticilerimizin bu suça ortak olmayacaðýný belirtiriz" dedi. Özellikle göçmen ve mülteci çocuklarýn eðitim hakkýndan yararlanmasýnda çeþitli nedenlerden dolayý hak ihlalleri yaþandýðýný kaydeden Saygun, "Ailelerin doküman eksikliði veya dokümansýz ailelerin sýnýr dýþý edilme korkusu nedeniyle, çocuklarýný okula göndermemesi sýk karþýlaþtýðýmýz durumlardýr" dedi. Saygun, þöyle devam etti: "Ailesinin yada kendisinin etnik kökeni, ekonomik durumu ve statüsüne bakýlmaksýzýn her çocuk eðitim hakkýna sahiptir.bütün çocuklarýn ve özelde göçmen çocuklarýn, mülteci çocuklarýn, engelli çocuklarýn da eðitim hakkýndan yararlanmalarý için gerekli tedbirler alýnmalýdýr" Saygun, devlet dokümaný olmayan göçmen çocuklara, çocuk odaklý bir yaklaþým geliþtirilmesi ve bu çocuklarýn okullara kayýt yaptýrmasýna, kýyafet ve okul ihtiyaçlarýný karþýlamasýna yardýmcý olunmasý gerektiðini kaydetti. Engelli çocuklarýn da ücretsiz eðitim hakkýndan yararlanabilmesi için okullarda gerekli altyapý çalýþmalarýnýn yapýlmasý gerektiðini ifade eden Saygun, "Her çocuðun ayrýmcýlýða uðramadan eðitim hakkýndan yararlanmasý saðlanmalýdýr" dedi. dayanýlmaz boyutlara ulaþtý. Ýlgili bakanlýðýn ve hükümetin en ivedi þekilde gerekeni yapmasýný talep ediyoruz" dedi. Baþbakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Özkan Yorgancýoðlu, bugün, Akýncýlar Belediyesi Baþkaný Hasan Barbaros, Belediye Meclis Üyeleri ve köy sakinlerinden oluþan bir heyeti kabul etti. Belediye yetkilileri ve Akýncýlar köyü sakinleri köylerinde uzun süredir devam eden yol çalýþmalarý nedeniyle yaþadýklarý sýkýntýlarý Baþbakan Yorgancýoðlu'na aktardý. 19 ODTÜ KAMPÜSÜ'NDE EK KONTENJANLAR BELÝRLENDÝ Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kýbrýs Kampüsü'nde ek kontenjanlar belirlendi. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, "ek kontenjan" baþvuru sürecinde 278 kontenjan açýldý. Burslu kontenjanlara yerleþtirilen öðrenciler, bir yýl Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve 5 yýl lisans eðitimi süresince baþarý durumuna bakýlmaksýzýn, öðrenim ücretinin yüzde100, yüzde 50 veya yüzde 25'inden muaf olacak. Ayrýca LYS ile yerleþtirildiði programla ilgili MF puan türündeki sýnav baþarý sýralamasýnda ilk 35 bin, TM puan türündeki sýnav baþarý sýralamasýnda ilk 25 bin, DÝL sýnav baþarý sýralamasýnda ilk 4 bin içindeki öðrenciler, yurt bursu; lisans programlarýnda belli baþarý düzeyini yakalayan öðrenciler akademik baþarý bursu alabilecek. YDÜ ÖÐRENCÝ KABUL EDECEK YDÜ Atatürk Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü Müzik Öðretmenliði Anabilim Dalý Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarýna Eðitim Yýlý için öðrenci kabul edecek. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, tam burs ve yarým burslu müzik eðitimi alma þansýna sahip olacak öðrencilerin belirleneceði giriþ yetenek sýnavý 24 Eylül Çarþamba günü saat 10:30, Eðitim Sarayý Giriþ Katý, Müzik Öðretmenliði Koro- Orkestra Sýnýfý'nda yer alacak. MAÐUSA'DA GEMLÝK ZEYTÝNÝ HASADI 13 EYLÜL'DE, YERLÝ ZEYTÝN HASADI ÝSE 5 EKÝM'DE Gazimaðusa ilçesi dahilinde Gemlik Zeytini hasadýna 13 Eylül Cumartesi günü; yerli zeytin hasadýna ise 5 Ekim Pazar günü baþlanabilecek. Gazimaðusa Kaymakamý Þifa Çolakoðlu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Zeytin ve Baþka Ürünleri (Koruma) Yasasý" uyarýnca ilan edilen tarihlerden önce zeytin toplayacak kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacaðý duyuruldu. MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: KÝRALIK DAÝRELER Gönyeli Kolan Hastanesi karþýsý. 150 metrekare yeni bitmiþ daireler kiralýktýr. Tel: ETÝLER MARMARÝS ARANIYOR -Deneyimli, motor ehliyeti olan paketçi -Deneyimli garson -Ýmalat ve temizlikten sorumlu bayan eleman Ýlgilenenlerin þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Adres: Mehmet Akif Cad. B C. Ahmet Batman Apt. Dereboyu, Lefkoþa. Aranýyor Büyükbaþ hayvan çiftliðine aile aranýyor. Cihangir. Tel: KÝRALIK DAÝRE Hastane ve otobüs duraðýna çok yakýn Lemar Süpermarket Kermiya bölgesinde kiralýk lüks daire. Tel: ELEMAN ARANIYOR Göçmenköy Park Station Cafe'de çalýþabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: SATILIK Restoran sandalyeleri ve masalarý ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: GRAFÝK TASARIM ÝÞLERÝ YAPILIR Her türlü kitap, dergi, broþür, reklam tasarýmý hazýrlanýr. Tel: KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasýnda sendeli dükkan. WC ve lavabosu müstakil. Tel:

20 Gönyeli'de hazýrlýk maçlarý devam ediyor Süper Lig ekibi Gönyeli önceki gün oynadýðý hazýlýk maçýnda Türk Ocaðý'ný 4-1 maðlup etmiþti. Kýrmýzý beyazlýlar 13 Eylül cumartesi günü de Çetinkaya ile karþýlaþacak. Gönyeli ayrýca Cihangir, Gençlik Gücü ve Deðirmenlik takýmlarýnýn katýlacaðý turnuvada yer alacak. Turnuvada ilk maçlar yarýn final maçlarý ise 14 Eylül Pazar günü oynanacak. Kaymaklý'da 5 genç kiralýk n Sezona takýmý gençleþtirme ve geleceðin takýmýný yaratma operasyonu ile baþlayan Kaymaklý'da 20 kiþilik kadro belirlendi. Kadro dýþý kalan, yani bu sezon kadroda düþünülmeyen genç futbolcular Yaðýþ, Serhan, Þefket, Dalyan ve Barýþ'ýn kiralanacaðý açýklandý... Küçük Kaymaklý Teknik Direktörü Fýrat Canova futbol sezonunda deðerlendirmek istediði 20 kiþilik takým kadrosunu belirleyip yönetime rapor verdi. Küçük Kaymaklý Sportif Asbaþkan ve Basýn sözcüsü Mehmet Özler dün yaptýðý basýn bildirisinde Fýrat Canova'nýn raporundan sonra kadroda yer almayan futbolcularý kiralama yoluna gideceklerini açýkladý. Mehmet Özler'in açýklamasý þöyle: "Fýrat Hoca 20 kiþilik sezon kadrosunu yönetime bildirdi. Kadro dýþý kalan, yani bu sezon kadroda düþünmediði genç futbolcularýn isimleri Yaðýþ, Serhan, Þefket, Dalyan ve Barýþ'týr. Biz bu sezon için kadroya girmeyen, Kulübümüz için gelecek vaadeden futbolcularýmýzý kiralama yoluna gideceðimizi gerekli kolaylýðý göstereceðimizi ve gelecek sezonda ise tekrar takýmýmýzda görmeyi umut ettiðimizi spor kamuoyuna bildiririm". Meril Sonakýn 10 yaþ Masterlerde yarý finalde KTSYD Kupasý'nda hazýrlýklar tamam Türkiye'de Ankara'da düzenlenen 10 yaþ Master Tenis Turnuvasý'na davet alarak ana tablodan baþlayan ülkemizin baþarýlý minik tenisçisi Meril Sonakýn çeyrek finalde oynadýðý rakibi Sude Çapaoglunu 6-0/6-3 yenerek adýný yarýfinale yazdýrdý. Türkiye Tenis Federasyonunun tenis yönetimi alanýnda dünyanýn en büyük deneyime sahip uzmanlarý arasýnda gösterilen, Amerika'lý tenis adamý Doug MacCurdy Meril Sonakýnýn oynadýðý çeyrek final maçýný baþýndan sonuna kadar izledi. Merilin bu yaþ kategorisi arasýnda neredeyse en iyi ayak hareketlerine ve tekniðine sahip olduðunu söyleyen antrenör Meril'in oyunundan çok etkilendi. Meril Sonakýn turnuvaya sadece tekler de deðil çiftler müsabakalarýnda da devam ediyor. Turnuvaya çiftler kategorisinde Ankara Tenis Kulübü oyuncusu Melike Kýymaz ile katýldý. Ýlk turda S.Capaoglu-S. Ýnce ciftini 6-2/ 6-4 yenerek çeyrek finale kaldýlar. Çeyrek finalde ise Ý.Z. Yörür- Ý. Alpaslaný 6-3/6-4 yenerek çiftler müsabakalarýnda da adýný yarýfinale yazdýrmayý bildi. Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Kupasý Cumartesi günü saat 16.30'da Güzelyurt Zafer Stadý'nda oynanýyor. Doðan Türk Birliði ile Küçük Kaymaklý takýmlarý arasýnda oynanacak KTSYD Kupasý'ný Fehim Dayý yönetecek. Dayý'nýn yardýmcýlýklarýný ise Mustafa Torun ve Cemal Sakallý, dördüncü hakemliðini ise Mustafa Öztugay yapacak. Karþýlaþmanýn berabere tamamlanmasý durumunda uzatmalara gidilmeden direk penaltý atýþlarýna geçilerek kupanýn sahibi belirlenecek. Maç sonunda ayrýca spor yazarlarý arasýnda yapýlacak oylamayla maçýn adamý da seçilerek ödüllendirilecek. Karþýlaþmaya kadýn ve çocuklarýn ücretsiz girebileceði belirtilen açýklamada maça giriþte serbest giriþ kartlarýnýn geçersiz olduðu da vurgulandý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Macila ve Kamiloðlu'na destek n Uluslararasý Kýbrýs Rallisi'ne katýlacak olan iki sporcu Fikri Macila ve Mehmet Kamiloðlu'a Acapulco sponsor oldu Dünya Ralli Federasyonu'nun (FIA) düzenlediði Avrupa ve Ortadoðu ralli þampiyonalarýnýn ortak yarýþý olan Uluslararasý Kýbrýs Rallisi'nin Seyirci Özel Etabý için günler azaldýkça heyecan artýyor. 16'sý Kýbrýslý Türk olmak üzere toplam 66 sporcunun kayýt yaptýðý ve Dünya'nýn tek bölünmüþ baþkenti Lefkoþa'yý birleþtirecek olan Uluslararasý Kýbrýs Rallisi'ne katýlacak olan iki sporcu Fikri Macila ve Mehmet Kamiloðlu'a dün müjdeli haber geldi. Acapulco, iki sporcunun sponsoru olmayý kabul etti. Dün saat 12:00'de yapýlan görüþmede, Acapulco Otel Direktörü Ünal Çaðýner, bu dev organizasyonda iki sporcuyu desteklemeyi kabul ettiðini söyledi. Bu müjde üzerine iki sporcuyu yarýþ heyecaný sardý. Acapulco'nun sponsorluðu 16 Eylül 2014, Salý günü saat 18:30'da Acapulco Otel'de yapýlacak kokteylli basýn toplantýsýnda resmen açýklanacak. Ýki yarýþçý, basýn toplantýsýnda sunumu yapýlacak arabalarýný hazýrlamaya dünden itibaren baþladýlar. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4641 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 444 YIL GEÇTÝ... LEFKOÞA KAN AÐLIYOR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4641 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 444 YIL GEÇTÝ... LEFKOÞA KAN AÐLIYOR Yine elektrik yok, yine karanlýk... Sebep? Kalecik Santrali devre dýþý kalmýþ! Hat arýzasýymýþ... Bizim hangi hattýmýzda hayýr var zaten... Ne demiþti Gazi: Hatt-ý müdafaa yoktur, sath-ý müdafaa vardýr!

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı