A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ"

Transkript

1 1

2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA

3 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1. Eski Teşvik Sistemi ile Yeni Teşvik Sisteminin Vergisel Boyutu İle Karşılaştırılması Sayılı Kanunla Yapılan Son Vergi Düzenlemeleri 3.Bireysel Emeklilik Kanunda Yapılan Değişikliklerin Vergisel Yansımaları yildizymm.com 3

4 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir yildizymm.com 4

5 ESKİ 5

6 İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 6

7 VERGİ İNDİRİMİ & İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ (KVK MD:32/A) Kurumlar Vergisi Kanunu nun İndirimli Kurumlar Vergisi başlıklı 32/A maddede, yatırımlardan elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasına göre; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur. Buna göre, teşvikten yararlanmaya başlamak için yatırımın tamamlanması ve tamamlama vizesinin yapılmış olması koşulu bulunmamaktadır. Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını; yatırıma katkı oranını ise bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oranı ifade etmektedir. 7

8 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları belirlenmiştir. Buna göre indirim oranları ve yatırıma katkı oranları aşağıdaki gibidir: Bölge Bölgesel Uygulama Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) I II III IV Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Bölgesel Uygulama Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) I II III IV

9 YATIRIMA KATKI ORANI Örneğin, 1. bölgedeki Ankara da tarihinden önce başlamış olan yatırımlar için yatırım katkı oranı bölgesel yatırımlarda % 20 ve uygulanacak kurumlar vergisi oranı %20 yerine %10 olacaktır. BKK na göre KV indirim oranı %50 dir. ( 0,20 * %50 = 0,10) Buna göre 10 milyon TL değerindeki bir yatırım için devletin Ankaralı yatırımcıya desteği (katkısı) %20 üzerinden 2 milyon TL dir. Bu 2 milyon TL destek devletin %20 yerine %10 oranında indirimli kurumlar vergisi almasıyla dolaylı şekilde finanse edilecektir. Bu durumda 10 milyon TL değerindeki yatırımdan elde edilecek kazancın 20 milyon TL si 10 puan indirimli kurumlar vergisi ile vergilendirilecektir. Yatırım katkı tutarı: ( x %10)= TL ye ulaşıncaya kadar mükellef %20 yerine %10 oranında kurumlar vergisi ödeyecektir. Bu durumda devletin katkısı yatırım aşamasında değil, işletme aşamasında ve sadece bahse konu yatırımdan elde edilen kazanç için gerçekleşecektir. 9

10 6322 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ İLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan Hazine Müsteşarlığı ibaresi Ekonomi Bakanlığı şeklinde değiştirilmiştir. İkinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate alınmak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bu sektörler ile organize sanayi bölgeleri, Gökçeada ve Bozcaada da yapılan yatırımlara ve Bakanlar Kurulunca belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, (b) bendinde yer alan Her bir il grubu ibaresi Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, mevcut (c) bendi (ç) bendi olarak teselsül ettirilmiş, c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50 sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80 e kadar artırmaya, 10

11 Yatırım döneminde katkı tutarı kullandırılmasına ilişkin düzenleme 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde (15 Haziran 2012) yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunun 32/A maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda ikinci fıkranın (c) bendi uyarınca indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir. Bakanlar Kurulu bu yetkilerini tarih ve 2012/3305 sayılı kararı ile kullanarak yeni teşvik mevzuatına ilişkin uygulama esaslarını belirlemiş, Ekonomi Bakanlığı nca hazırlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 No lu Tebliğ ve Maliye Bakanlığı nca hazırlanan tarih ve 283 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. 11

12 YENİ İNDİRİMLİ VERGİ VE YATIRIMA KATKI ORANLARI A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 12

13 Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırıma katkı Kurumlar veya gelir Yatırıma katkı oranı Kurumlar veya gelir oranı (%) vergisi indirim oranı (%) (%) vergisi indirim oranı (%) Ancak 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir. Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar veya gelir vergisi indirim oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar Kurumlar veya gelir vergisi indirim oranı (%)

14 14 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İÇİN YATIRIMA KATKI ORANLARININ ESKİ SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI Eski

15 15 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İÇİN YATIRIMA KATKI ORANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Eski sistemde veya öncesi başlanan yatırımlar için sağlanan katkı oranı farkları ile kıyaslandığında, yeni sistemde öncesi başlayan yatırımlar için sağlanan katkı oranı farkları düşük kalmıştır. 6. bölgeye geçen illerde dahi eski sistemin 4. bölgesinde sağlanan avantaj farkı yaratılmamış, teşvik oranı düşük kalmıştır. Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Büyük Ölçekli Yatırımlar açısından eski sistemle karşılaştırma yapıldığında; Eski teşvik sistemine gelen eleştiriler göz önüne alınarak bölge sayısının 6 ya çıkarıldığı, 6 ilin (Antalya, Muğla, Kayseri, Konya, Trabzon ile önceki sınıflandırmada ayrıca değerlendirilen Bozcaada ve Gökçeada) ise önceki sınıflamaya göre daha az avantajlı bölgelere kaydırıldığı gözlenmiştir. Bununla birlikte daha avantajlı bölgelere kaydırılan il sayısı toplamda 52 dir. Bölge değişikliğinin ise özellikle 3. ve 4. bölgelerden 5. ve 6. bölgelere doğru yapıldığı görülmektedir. Üst bölgelerde yapılan değişiklikler genellikle bir alt bölgeye doğru olmakla birlikte dikkat çeken iki değişiklik Bilecik (1. bölgeden 3. bölgeye) ve Düzce de (1. bölgeden 4. bölgeye) gerçekleşmiştir. Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir. Bu uygulamadan eskiden olduğu gibi gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilmektedir.

16 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI UYGULAMASI BAŞLANGICI VE UYGULAMA SÜRESİ Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/A maddesi hükmüne göre, indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanacak, indirimli kurumlar vergisi uygulaması yoluyla vazgeçilen vergi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulamaya devam edilecektir. İndirimli kurumlar vergisi oranı kural olarak sadece yapılan yatırımdan elde edilen kazançlara uygulanmaktadır. Kural bu şekilde olmakla birlikte, yatırıma başlanan tarihten itibaren yatırıma katkı tutarına mahsuben, belli ölçüde yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazancına da indirimli oran uygulama olanağı sağlanmış bulunmaktadır.

17 17

18 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Eski teşvik sisteminde en çok eleştirilen konulardan biri olan, vergi indirimlerinin yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlanmasından sonra gerçekleştirilmesi ve indirimin de bu yatırım sonucu elde edilecek kazanca uygulanmasıdır. Yatırım döneminin uzun olması, yatırımdan bir kazanç elde etmenin ilk dönemlerde pek mümkün olmaması gibi konular, bu teşvikin uygulanmasının yetersiz düzeyde kalmasına yol açmaktaydı. Yapılan bu düzenlemeyle bundan böyle indirimli kurumlar vergisinden yararlanmak için işletme döneminin beklenmesine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte yatırım dönemi için özel bir belirleme yapılmış fakat işletme dönemi için var olan durum değiştirilmemiştir. Yani yatırım dönemi tamamlandıktan sonra işletme döneminde vergi indiriminin tüm kazançlar üzerinden yapılması mümkün bulunmamaktadır. İşletme döneminde indirim yalnızca yatırımdan elde edilen kazançlara uygulanacaktır. Bu durum kısmen işletilmeye başlanan yatırımlarda, kısmen işletilen dönemde yatırım da devam edebileceği için yatırım dönemi teşviklerinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda karışıklık yaratabilecektir.

19 ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 19

20 6322 SAYILI KANUNUN 12. MADDESİ İLE GVK NA EKLENEN GEÇİCİ 80. MADDE Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: GEÇİCİ MADDE 80- Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Birinci fıkraya istinaden terkin edilecek verginin hesabında, öncelikle 32 nci maddede yer alan asgari geçim indirimi dikkate alınır. Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanır. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanır. Bu madde kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki hükümlerden ayrıca yararlanamazlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 20

21 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİĞİNDEN YARARLANABİLECEK OLAN MÜKELLEFLER tarihinde yayınlanan 283 no lu Gelir Vergisi Genel Tebiği ne göre;gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olan, 6. Bölgede yer alan iller ve ilçelerde gerçekleştirilen yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlayan, (Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illeri ile Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri) Ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı yaparak muhtasar beyanname vermek zorunda olan, 2012/3305 sayılı BKK yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda aranılan şartları topluca taşıyan, mükellefler yararlanabilecektir. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde; devralan kurum aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanabilecektir. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde; gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralanın yararlanması mümkündür. Teşvikin uygulanmasında faaliyet konusu ile tam veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilmenin bir önemi bulunmamaktadır. 21

22 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİĞİ UYGULAMA ESASLARI Gelir vergisi stopajı teşviki, sadece kapsama dahil iller ve ilçelerde bulunan işyerlerinde fiilen çalıştırılan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı açısından geçerlidir. Bu işyerlerine ilişkin bordrolarda gösterilmiş olsalar dahi fiilen bu işyerlerinde çalışmayan işçiler açısından teşvikten yararlanmak mümkün değildir. İzin, hastalık ve benzeri nedenlerle işyerinde bulunulmaması halleri fiilen çalışmama olarak kabul edilmez. Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 01/7/2012 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananların; diğer kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki hükümlerden ayrıca yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu düzenleme 6322 sayılı Kanunun yayımını izleyen ay başında ( tarihinde) yürürlüğe girecektir. 22

23 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİK TUTARININ HESABI Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, asgari ücret üzerinden hesaplanan tutardan asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutar terkine konu edilecektir. Örnek: (A) Ltd. Şti. tarafından Ekonomi Bakanlığınca onaylanmış teşvik belgesine istinaden Muş ilinde gerçekleştirilen ve 200 kişi istihdam edilen yatırımın işletilmesine Ağustos 2012 döneminden itibaren başlanılmıştır. Fiilen istihdam edilen 200 işçinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı tutarı TL olup asgari geçim indirimi bordrosunda bu işçiler için hesaplanan asgari geçim indirimi tutarı ise TL'dir. Bu verilere göre, (A) Ltd. Şti.'nin 200 işçi için yararlanacağı terkin tutarı şöyle hesaplanacaktır: - Ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi TL - Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi (200 işçi x 119,91 TL) TL - Hesaplanan asgari geçim indirimi TL - Geçici 80 inci madde kapsamında terkin edilebilecek tutar ( ) TL - Vergi dairesine ödenecek tutar [ ( )] TL 23

24 BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARDA KDV İADESİ UYGULAMASI A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 24

25 6322 SAYILI KANUNUN 25. MADDESİ İLE KDVK NA EKLENEN GEÇİCİ 30. MADDE BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARDA KDV İADESİ UYGULAMASI GEÇİCİ MADDE 30-31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 25

26 KDV İSTİSNASI VE İADESİ Bilindiği gibi Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13 üncü maddesi gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV den istisna edilebilmektedir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanmaktadır. Katma Değer Vergisi istisnası, teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, sabit yatırım tutarları ve üzerindeki tüm teşvik belgeli yatırımlar için uygulanabilecektir. Ayrıca sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecektir.

27 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İLK UYGULAMA SONUÇLARI 19 Haziran 2012 den bugüne kadar teşvik belgesi düzenlenmesine yönelik olarak Ekonomi Bakanlığına toplam 5,5 milyar TL sabit yatırım tutarında 480 adet müracaat yapıldı. Aynı dönemde toplam yatırım tutarı 3,93 milyar TL ve öngörülen istihdamı kişi olan 340 projenin incelemeleri tamamlanmış ve teşvik belgeleri düzenlendi. Düzenlenen teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarları itibarıyla 2,26 milyar TL si (%57,3) bölgesel, 1,06 milyar TL si (%27) genel ve 616 milyon TL si (%15,7) büyük ölçekli yatırım uygulamaları kapsamında. Bu belgelerden 60 adedi (%18) Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlendi ve bu yatırımlar bir alt bölge desteklerinden yararlanabilecekler. 33 adet yatırım ise (%1) öncelikli yatırımlar kapsamında beşinci bölge desteklerinden yararlanma imkanı bulacak. Düzenlenmiş olan teşvik belgelerinin adet itibarıyla %3,8 i tarım, %9,1 i madencilik, %56,8 i imalat, %2,9 u enerji ve %27,4 ü hizmetler sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlara aittir. Daha önce olduğu gibi imalat ve hizmetler sektörleri bu süreçte de ilk sıralarda yer almaktadırlar. Bölgeler itibariyle teşvik belgelerinin dağılımına bakıldığında birinci bölgeden altıncı bölgeye doğru sırasıyla 99, 53, 67, 43, 29 ve 49 adet belge düzenlendiği görülmektedir. Birinci bölge %29 ile ilk sırada yer alırken %14,4 ile altıncı bölge 4. sırada yer almaktadır. Altıncı bölgede öngörülen istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı %17 dir. Alt sektörler dikkate alındığında tekstil ve konfeksiyon yatırımları ilk sırada yer almaktadır. 27

28 6322 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN SON VERGİSEL DÜZENLEMELER A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir yildizymm.com

29 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Dağılımı (2011) GELİRİN ÇEŞİDİ 2011 TOPLAMA (BİN TL) ORANI (%) VERGİ GELİRLERİ ,00 GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER ,33 GELİR VERGİSİ ,05 - Beyana Dayanan Gelir Vergisi ,12 - Basit Usulde Gelir Vergisi ,11 - Gelir Vergisi Tevkifatı ,32 - Gelir Geçici Vergisi ,51 KURUMLAR VERGİSİ ,28 - Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi ,53 - Kurumlar Vergisi Tevkifatı ,12 - Kurumlar Geçici Vergisi ,63 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER ,22 - Veraset ve İntikal Vergisi ,09 - Motorlu Taşıtlar Vergisi ,13 29

30 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Dağılımı (2011) GELİRİN ÇEŞİDİ 2011 (BİN TL) TOPLAMA ORANI (%) VERGİ GELİRLERİ ,00 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ ,32 DAHİLDE ALINAN KDV ,47 - Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi ,99 - Katma Değer Vergisi Tevkifatı ,49 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ,59 - Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV ,81 - Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV ,02 - Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV ,36 - Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV ,57 BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ,52 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ,19 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ,55 ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER ,81 - Gümrük Vergileri ,65 - İthalde Alınan Katma Değer Vergisi ,12 DAMGA VERGİSİ ,30 HARÇLAR ,98 30

31 VERGİ TÜRÜ BAZINDA FAAL MÜKELLEF SAYILARI VERGİ TÜRÜ ADI 2011 YILI FAAL MÜKELLEF SAYISI GELİR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI) GELİR STOPAJ VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ POTANSİYEL MÜKELLEF TOPLAMI

32 TÜRLERİ İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILARI ( TARİHİ İTİBARİYLE) ŞİRKET TÜRÜ FAAL Gerçek Kişi Limited Şirket Adi Ortaklık Anonim Şirket Diğer Kooperatif Kollektif Şirket Adi Komandit Şirket 202 Eshamlı Komandit Şirket 1 TOPLAM

33 1- GERÇEK USULDEN BASİT USULE DÖNÜŞ YOLU AÇILDI Gelir Vergisi Kanununda yer alan eski düzenleme uyarınca basit usule tabi olmanın şartlarını kaybedenler ile herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilmiş olanlar bir daha hiçbir şekilde basit usule dönememekte hatta bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamamaktadır. Bu noktada 6322 Sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan düzenlemeyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden olup işlem hacmi dolayısıyla basit usule tabi olmanın şartlarını taşır hale gelenlerden; arka arkaya iki hesap döneminde sahip oldukları iş hacmi Gelir Vergisi Kanununun 48. maddesinde yer alan basit usule tabi olmanın özel şartlarını da sağlaması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak basit usule geçmelerine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenleme sonrası oluşabilecek olası suistimallerin önlenmesi açısından Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemeyecekleri ve bu uygulamanın işin eş ve çocuklara devri halinde de yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

34 GERÇEK USULDEN BASİT USULE DÖNÜŞ YOLU AÇILDI Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin; Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıması, Arka arkaya iki hesap dönemi alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her birinin arka arkaya iki yıl süreyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması, Yazılı talepte bulunması halinde, bu şartların gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün bulunmaktadır. İşin eş ve/veya çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınacaktır. Ancak, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükellefler hiç bir suretle basit usule dönemeyeceklerdir. Diğer taraftan, 6322 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 inci madde hükmüne göre, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacaktır. Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihinden önce terk eden mükellefler için iki yıllık sürenin hesaplanmasına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacaktır. 34

35 GERÇEK USULDEN BASİT USULE DÖNÜŞ YOLU AÇILDI Örneğin: Ankara ilinde kuaförlük faaliyeti nedeniyle öteden beri gerçek usulde vergilendirilen Selçuk ALTINMAKAS' ın 2012 ve 2013 yıllarında elde ettiği iş hâsılatı, ilgili yıllar için Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hâsılat haddinin altında gerçekleşmiştir. Diğer şartları da taşınması kaydıyla kuaför Selçuk ALTINMAKAS'ın 01/01/2014 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirmeden yararlanması mümkündür.

36 2- ESNAF MUAFLIĞININ KAPSAMI KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN GELENEKSEL EL SANATLARIMIZI DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ 6322 Sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu'nda esnaf muaflığı kapsamına girenlerin sıralandığı 9. maddenin 8. bendi değiştirilmiş ve esnaf muaflığı kapsamına giren mükellefler genişletilmiştir. Söz konusu değişiklik ile daha önce faaliyetini işyeri açarak gerçekleştirmeleri durumunda esnaf muaflığından faydalanamayanlardan; bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan bazı meslek kollarında faaliyette bulunanlar da vergiden muaf esnaf kapsamı içine alınmaktadır. Bununla birlikte yukarıda sayılanlara benzerliği kabul edilen meslek kollarında faaliyette bulunanlar da Maliye Bakanlığınca esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilecektir. Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı basit usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşımaları ve münhasıran kendi ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu meslek kollarında; devamlı veya arızi olarak, işyeri açılarak, motorlu araç kullanılarak, yardımcı işçi veya çırak çalıştırılarak faaliyette bulunulması muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmak zorunda olanların, bu kapsamda esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında, yaptıkları ödemeler üzerinden % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekmektedir.

37 Ancak, söz konusu meslek kollarında aşağıdaki şekilde faaliyette bulunulması halinde ise muafiyetten yararlanılması mümkün değildir: Ticari işletmelere ait malları mutat olarak veya belli aralıklarla satanlar ile kendi ürettikleri ürünlerle birlikte başkalarına ait ürünleri de satanlar, Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunanlar, Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısıyla gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olanlar.

38 3- KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNASINDAN YARARLANABİLECEKLERİN KAPSAMI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DARALTILDI Bilindiği üzere binaların konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın her yıl belirlenen kısmı (2012 yılı için 3000 TL) gelir vergisinden istisna tutulmaktadır. Eski uygulamada maddede yer alan diğer tüm şartları taşısa dahi ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ise bu istisnadan yararlanamamaktadır Sayılı Kanunun 5. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yapılan değişiklikle tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanların yanı sıra belli bir tutarın üzerinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin de söz konusu istisnadan yararlanma imkanı kaldırılmıştır. İstisnadan yararlanılabilmesi için; konut kira geliri elde eden kişilerin ayrı ayrı veya birlikte elde ettikleri ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayrisafi tutarlarının toplamının Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinde yazılı gelir vergisi tarifesinin ücret gelirleri için belirlenmiş üçüncü gelir diliminde ( %27 oranında vergiye tabi olan dilim) yer alan tutarı aşmaması gerekmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında beyana tabi olsun ya da olmasın 2012 yılında ücret gelirleri için belirlenmiş tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan tutar olan TL'nin yeniden değerlenme oranında artırılması sonucunda bulunacak olan tutarı aşan tutarda ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler de elde ettikleri gelirlerin beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın konut kira gelirleri için uygulanan istisnadan yararlanamayacaklardır.

39 4- FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ARAMIZA DÖNDÜ 6322 Sayılı Kanunun 6 ve 37. maddeleriyle yapılan değişiklikle; vergi kanunlarının gider olarak düşülmesine izin vermediği harcamalar arasına bir yenisi daha eklenmiştir. Söz konusu düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının mülga 9 numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 11. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yeniden düzenlenerek yılları arasında uygulanan yabancı kaynaklara gider kısıtlaması uygulaması bazı farklılıklarla yeniden yürürlüğe konulmuştur. Finansman gider kısıtlaması uygulamasında firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmek amacıyla, yatırımın maliyetine eklenenler hariç olmak üzere, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10 una kadar olan kısmının (Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması halinde) kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Düzenleme yabancı kaynak kullanımı öz kaynak tutarını aşan işletmeleri ilgilendirmekte olup, bu durumdaki işletmelerin öz kaynaklarını aşan yabancı kaynaklar için yapmış oldukları faiz, komisyon, kur farkı ve benzeri ödemelerin belli bir kısmını gider yazamayacakları ve uygulamanın tarihinde başlayacağı belirtilmiştir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda ise Maliye Bakanlığı na yetki verilmiştir.