T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN Tez Danışmanı Prof. Dr. Levent Köker ANKARA-2013

2 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN Tez Danışmanı Prof. Dr. Levent Köker ANKARA-2013

3

4 i ÖNSÖZ Bir anne ve hakim sıfatlarım ile başladığım yüksek lisans çalışmam boyunca bana anlayış gösterdiği için eşim, çoğu zaman onlara ayırmam gereken zamanda çalışmak zorunda kaldığım için biricik oğlum ve kızıma, yaşadığım her an desteklerini bir an olsun esirgemeyen anneme ve babama, nihayet yüksek lisans çalışmamın tümünde yardımları ile bana yön veren, eleştirileri ile katkıda bulunan değerli hocam Profesör Doktor Levent Köker e teşekkür ederim.

5 ii KISALTMALAR a.g.e. : adı geçen eser a.g.k. : adı geçen kitapçık a.g.m. : adı geçen makale AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AMKD : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi AYD : Anayasa Yargısı Dergisi AYM : Anayasa Mahkemesi Bkz : Bakınız C. : Cilt CMK : Ceza Muhakemeleri Kanunu DDDGK : Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu E. : Esas E.T.-e.t : erişim tarihi HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKAB : Hukuk Adamları Birliği K. : Karar K.T.-k.t : Karar Tarihi Md.-m. : Madde R.G. : Resmi Gazete s. : sayfa S. : Sayı s.k. : sayılı kanun TBBD : Türkiye Barolar Birliği Dergisi TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TDK : Türk Dil Kurum v.d. : ve devamı v.s. : ve sair YSK :Yüksek Seçim Kurulu y.y. : yayın yeri yok

6 iii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR...ii İÇİNDEKİLER...iii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA YARGISI, TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUMU KURULUŞU, GÖREV ve YETKİLERİ, ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN YOLLARI ( DENETİM ŞEKİLLERİ ) I. ANAYASA YARGISI... 3 A. Anayasa Yargısının Kavramsal Anlamı... 3 B. Anayasa Yargısının Varlık Nedeni... 5 C. Anayasa Yargısının Varlık Şartları... 6 D. Anayasa Yargısının Meşruluğu... 6 E. Anayasa Yargısının Fonksiyonu... 7 F. Anayasa Yargısı Modelleri Amerikan Modeli Kara Avrupa sı Modeli... 8 G. Anayasa Yargısının Türkiye de Tarihsel Gelişi Anayasası Öncesi Anayasası ve Sonrası... 11

7 iv II. TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUMU, KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ A Anayasasına Göre Anayasa Mahkemesinin Konumu B. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Üyelerin Seçimi Üyelerin Statüsü Üyelerin Görev Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi C. Anayasa Mahkemesinin Görev Ve Yetkileri III. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN YOLLARI A. Soyut Norm Denetimi ( İptal Davası ) İptal Davası Açma Yetkisi İptal Davasında Süreler İptal Davasında Usul B. Somut Norm Denetimi ( İtiraz Yolu ) Somut Norm Denetiminin Konusu Somut Norm Denetiminin Şartları a. Bakılmakta Olan Bir Dava Olması b. Davaya Bakmakta Olan Bir Mahkeme Olması c. Uygulanacak Hüküm Olması d. Mahkemenin Uygulanacak Hükmü Re sen veya İtiraz Üzerine Anayasaya Aykırı Görmesi veya Aykırılık İddiasının Ciddi Olduğu Kanısına Varması e. Somut Norm Denetiminin İşleyiş Usulü C. Bireysel Başvuru Yolu... 37

8 v İKİNCİ BÖLÜM ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU I. BİREYSEL BAŞVURU YOLU A. Bireysel Başvuru Kavramı B. Bireysel Başvuru Yolunun Tanımı Ve Nitelikleri Bireysel Başvuru Yolunun Tanımı Bireysel Başvuru Yolunun Nitelikleri a. Bireysel Başvuru Yolunun Anayasal Bir Yargı Yolu olması b. Bireysel Başvuru Yolunun Temel Hak ve Özgürlük İhlallerine Karşı Kullanılması c. Bireysel Başvuru Yolunun İkincil Nitelikte Olması d. Bireysel Başvurunun Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Kullanılması C. Bireysel Başvuru Yolunun İşlevi II. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN TÜRKİYE DE TARİHSEL GELİŞİMİ A. Genel Olarak B. Türk Hukukunda Bireysel Başvuru Yolunun Tarihsel Gelişimi III. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KOŞULLARI A. Genel Olarak B. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar Herkes Kavramı: Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Yabancı Uyruklu Kişiler C. Bireysel Başvuruya Konu Edilebilecek İşlemler D. Bireysel Başvurunun Konusu... 66

9 vi E. Bireysel Başvuruda Hukuki Yarar F. Bireysel Başvuru Yolundan Önce Diğer Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması IV. BİREYSEL BAŞVURU USULÜ A. Başvuru Merci B. Bireysel Başvuru Dilekçesinde Belirtilmesi Gerekenler C. Bireysel Başvuru Süresi D. Bireysel Başvuru Harcı V. BİREYSEL BAŞVURULARIN İNCELENMESİ A. Kabul Edilebilirlik Bakımdan İnceleme B. Esas Bakımından İnceleme VI. BİREYSEL BAŞVURU SONUNDA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLECEK KARARLAR A. Genel Olarak B. Yeniden Yargılama İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi C. Tazminata Hükmedilmesi veya Genel Mahkemelerde Dava Açılması Yolunun Gösterilmesi D. Bireysel Başvurudan Feragat ve Düşme E. Pilot Karar F. Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması G. Bireysel Başvuru Sonunda Verilen Kararların Yerine Getirilmesi VII. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN ETKİLİLİĞİ SORUNU VIII. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER A. Genel Olarak B. Hukukçuların Bireysel Başvuru Yolunun Anayasal Ve Yasal Mevzuatı Üzerine Getirdiği Eleştiriler Bireysel Başvuruda Kanun Yolunda Gözetilmesi Gereken Hususlarda İnceleme Yapılamaz Hükmüne Getirilen Eleştiriler

10 vii 2. Bireysel Başvuru Hak Öznelerine Getirilen Eleştiriler Bireysel Başvurunun Konusunu Oluşturan Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Eleştiriler Bireysel Başvuruya Konu Olamayacak İşlem ve Kararlara Yönelik Eleştiriler Bireysel Başvuru Usulüne İlişkin Bazı Düzenlemelerin İçtüzüğe Bırakılmış Olmasına Getirilen Eleştiriler Bireysel Başvuru Yolunun Anayasa Mahkemesinin İş Yükünü Altından Kalkılamayacak Hale Getireceğine Yönelik Eleştiriler SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Eki Protokoller EK 2: Bireysel Başvuru Formu EK 3: Bireysel Başvuru Kılavuzu ÖZET ABSTRACT...188

11 1 GİRİŞ İnsan, geleneklerin, dinin ve otoritenin baskısı, yönlendirmesi ve gücü altında yaşadığı ortaçağdan aklını kullanmayı öğrenmeye başlaması ile kurtulmuştur. Gücün taşıyıcıları olan otoriteye karşı girişilen kanlı mücadele, insanın özerkliğini ve varoluş gayesini elde etme çabasıdır. Bu çabanın sonunda insan hakları terimi doğmuştur. Köle ya da tebaa olan insan, özgürlük için verdiği mücadele sonundaki kazanımını önce bildiriler ile, daha sonra anayasalarda yazılı hale getirerek ve parlamentodaki siyasal temsil yoluyla koruyacağını sanmıştır. İkinci dünya savaşı sonrasında, parlamento işlemleri ile en temel hakları ağır biçimde ihlal edilen insan, temel hak ve özgürlüklerini parlamentoya karşı da koruması gerektiğinin farkına varmıştır. Bu durum, Anayasa yargısı fikrinin ortaya çıkış noktası olmuştur. Anayasa yargısı ile anayasal düzenin siyasi sisteme karşı korunması amaçlanmıştır. Anayasal düzenin korunması çerçevesinde, kamu gücünün sınırları olan temel hak ve özgürlüklerin de korunması sağlanacaktır. Anlaşılacağı gibi temel amaç anayasal düzenin korunması olup, temel hak ve özgürlüklerin korunması ancak bu koruma sağlanırken ortaya çıkabilecektir. İnsanın sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin pasif biçimde korunması yeterli görülmemiş ve birçok devlet tarafından bireylere sahip oldukları temel hak ve özgürlükleri kamu gücüne karşı etkin bir biçimde korumak için Anayasa Mahkemelerine başvuru imkanı tanınmıştır. Bireysel başvuru -anayasa şikayeti- kurumu, bireylere, salt insan oldukları için sahip oldukları temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün ihlallerine karşı doğrudan koruma sağlayan bir başvuru yolu olarak ortaya çıkmıştır. Bireysel başvuru yolunun tarihsel geçmişi çok eskiye dayanmamaktadır. Federal Almanya da 1951 yılında uygulanmaya başlanmış, Türkiye de 1961 Anayasası nın hazırlıkları sırasında tartışılan kurum kabul edilmemiştir yılına gelindiğinde ise, 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkındaki Kanunun TBMM tarafından kabul edilip, 12 Eylül 2010

12 2 günlü halk oylaması ile çoğunluğun evet oyunu almasından sonra Anayasamızın 148. maddesine eklenen fıkralar ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları inceleme yetkisi verilmiştir. Bu çalışmada, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Mahkemesi nin konumu, kuruluşu, işlevi ve anayasaya uygunluk denetiminin yolları incelendikten sonra, denetim yollarının sonuncusu olarak 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile hukuk sistemimize giren bireysel başvuru yolu incelenecektir. Bireysel başvuru yolunun tanımı, nitelikleri, işlevi, tarihsel gelişiminin ele alınmasından sonra pozitif hukuk sistemimizde düzenlendiği biçimi ile bireysel başvuru yolunun koşulları, usulü, incelenmesi ve başvurular sonunda Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek kararlar değerlendirilecektir. Son olarak bireysel başvuru yolunun etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edilip edilmeyeceği konusu ile başvuru yoluna yönelik getirilen eleştirilere de değinilecektir. Bireysel başvuru yolunun, Anayasa Mahkemesinin bu yöndeki başvurular sonunda vereceği kararlar ile somutlaşacağı açık olup, getirilen bazı eleştirilere de bir cevap olacaktır. Mahkemenin, çalışma süresi içinde verdiği ve yayınladığı kararlara da ilgili bölümlerde yer vererek bireysel başvuru yolunun Türkiye deki gelişimini tartışmaya çalışacağım.

13 3 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA YARGISI, TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUMU KURULUŞU, GÖREV ve YETKİLERİ, ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN YOLLARI ( DENETİM ŞEKİLLERİ ) I. ANAYASA YARGISI A. Anayasa Yargısının Kavramsal Anlamı Literatürde anayasa yargısının kavramsal tanımının tamamen pozitif hukuk metinlerinden yola çıkılarak yapıldığını gördüğümüz gibi teorik yaklaşımlar ile yapılan tanımlara da rastlamaktayız. Esasen bu ayırım anayasa yargısının hangi kapsamda anlaşıldığı ile doğrudan ilgilidir. Pozitif hukuk metinlerinden yola çıkılarak yapılan tanımlarda, anayasa yargısının konusu, sınırları ve işlevi tamamen pozitif hukuk meselesi olarak ele alınmakta olduğundan yapılan tanım çok daha kolay ve işlevsel olmaktadır. Maddi anlamda anayasa yargısı, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimidir 1. Anayasaya uygunluk denetiminin yargı eliyle yapılmasının yöntem ve esaslarına ilişkin kurallar dar anlamda anayasa yargısı olarak tanımlanmıştır 2. 1 Metin Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1966, s Yılmaz Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı, Ankara,Yetkin Yayınları, 1997, s. 37

14 4 Anayasa yargısı, yargılama süreci içerisinde hukuka uygunluğun ne anlama geldiği konusunda, Anayasa hukukunu esas ve kriter alarak bağlayıcı bir şekilde karar vermektir. 3 Görüldüğü gibi, Anayasa Hukukuna uygunluğu doğrudan güvence altına alan ve mahkemelerce yerine getirilen her türlü yargısal faaliyet anayasa yargısı olarak tanımlanmıştır. Anayasa yargısının pozitif hukuk sınırları içindeki boyutu yanında, siyasi, ekonomik ve sosyal dengelere verdiği kararlarla etkide bulunabilme gücü nedeniyle kavramsal tanım kapsamına bu hususlarında dahil edilmesi gerekmektedir. Geniş anlamda anayasa yargısı, doğrudan doğruya anayasa hükümlerine uyulması ve böylelikle temel hak ve özgürlüklerin otorite karşısında güvence altına alınması amacını güden bütün yargısal işlemleri veya anayasa hukukundan kaynaklanan problemlerin, devlet organlarının hak eksenli bir hukuki bakış açısıyla sınırlandırılması yoluyla, yargı mercileri tarafından yargısal usul kuralları dahilinde bir sonuca bağlanması sürecini ifade eder 4. Tarihsel gelişim süreci içerisinde, gücü elinde bulunduran otoritenin elinden zor kullanılarak koparılmış bulunan temel hakların devlet gücü karşısında korunması için anayasa hukuku kapsamında ve değişen yaşam ilişkilerine uyarlanmış yorum yoluyla bir yargılama süreci sonunda bağlayıcı olarak karar verme faaliyetine anayasa yargısı diyebiliriz. 3 Zafer Gören, Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1999,s Mehmet Merdan.Hekimoğlu, Türk Anayasa Yargısının Hukuki Boyutları: Alman Hukuku Işığında, Ankara, Detay Yayınları, 2004, s.13

15 5 B. Anayasa Yargısının Varlık Nedeni Anayasa yargısının varlık nedeni özgürlükleri koruma işlevinde saklı bulunmaktadır 5. İnsan haklarına dayanan bir sistemde normlar hiyerarşisinin en üstünde, temel hak ve özgürlükler yer alır. Normlar hiyerarşisinin bulunduğu bir sistemde kanunlar, temel hak ve özgürlüklerin düzenlendiği anayasaya aykırı olamaz. Buna anayasanın üstünlüğü ilkesi denir tarihli Anayasamızın 11. maddesinin başlığı Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü olup, kanunların anayasaya aykırı olamayacağı açıkça yazılı bulunmaktadır. Buna göre yasama organı anayasaya aykırı kanun yapamaz. Ancak her zaman soyut olarak konulmuş bu kural tek başına yeterli olmamaktadır. Yasama organı anayasaya aykırı kanun yaparsa ne olacaktır? Anayasanın üstünlüğü ilkesinin yöneticilerin takdirine bırakılan soyut bir temenni olmaktan çıkartılması için anayasa yargısına ihtiyaç vardır. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi anayasa yargısı tarafından yerine getirilir. Anayasa yargısının varlığının, yargı yolu devletine yol açabileceği yönünde eleştiriler bulunmakta ise de, temel haklara yönelik yasama da dahil olmak üzere kamu güçlerinden gelen müdahaleleri engelleyemeyen bir devletin kamu düzenini yaşama geçiremediği, hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuk devleti haline gelmediği deneyimlendiğinden neredeyse bütün ileri demokrasilerde anayasa yargısı modeli oluşturulmuştur. Bu bağlamda anayasa yargısının temel işlevi, anayasal demokratik düzeni, insan haklarına dayanan tüm çağdaş nitelikleri ile gerçek bir hukuk devleti haline getirerek demokratik rejimin en içtenlikli en yürekli koruyucusu olmak, siyasal güçleri ret kararları ile duraksamadan, iptal kararları ile olası yanlışlardan alıkoyarak buhran ve bulanımlar ile kavga ve kargaşayı önleyip 5 Hekimoğlu, age., s.14

16 6 gidermek ve böylece demokratik rejime en yararlı katkıyı sağlamak olmalıdır 6. C. Anayasa Yargısının Varlık Şartları Bir anayasa yargısının varlık şartı, ülkede kanunların üstünde yer alan bir anayasanın var olmasıdır 7. Şu halde kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart, yazılı ve sert bir anayasanın varlığıdır 8. Bu biçimde bir anayasaya sahip olmayan ülkelerde anayasa yargısı olması mümkün değildir. Ne var ki yazılı ve sert bir anayasanın varlığı anayasa yargısı sisteminin oluşması için yeterli olmayıp kanunların anayasaya aykırı olamayacağının denetim işinin yargıya bırakılması yönünde bir iradenin de bulunması gereklidir. D. Anayasa Yargısının Meşruluğu Anayasa Mahkemesi gibi geniş yetkilerle donatılmış bir mahkemeyi erkler ayrılığına dayalı klasik bir demokratik parlamenter sisteme yerleştirmek kolay değildir 9. Batı demokrasilerinde siyasal toplumun kaderi ile ilgili konularda son karar verme yetkisi, halkın çoğunluk iradesi ile seçilmiş parlamentoda bulunması gerektiğinden, mahkeme niteliğindeki bir kurul olsa dahi, atanmış bürokratik bir organın parlamentonun yaptığı yasaları geçersiz kılabilmesinin demokratik rejimin temel ilkeleri ile bağdaşmadığı ileri sürülmüş; buna karşılık ise, modern demokrasinin çoğunlukçu değil, anayasal bir demokrasi olduğu, anayasal bir demokraside seçilmiş 6 Yekta Güngör Özden in Anayasa Mahkemesinin 34. kuruluş yıldönümü açılış konuşması, erişim, tarihi, Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 12. baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011,s Zafer Gören, Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011, s.266

17 7 organlarında ancak anayasa ile sınırlanmış bir alanda yetki sahibi olduğu, parlamentonun üstünlüğü ilkesinin sadece diğer organ ve makamlara nispetle bir anlam taşıdığı, yoksa parlamentonun yetkilerinin sınırsız olduğu anlamına gelmediği iddia edilmiştir 10. Klasik demokrasi teorisine göre anayasa yargısının, yetkisini serbest seçim süreci sonucunda oluşan halk iradesinden almadığı için siyasi meşruiyeti bulunmadığı söylenebilir ise de temel hak ve özgürlükleri siyasi otorite karşısında koruyan bir anayasa yargısı, bu görevini ifa ettiği ölçüde, çağdaş demokratik rejimin kazandığı yeni boyutlar açısından siyasi bir meşruluk temeline de sahip olacaktır. Anayasa yargısının demokratik meşruiyetini, hukukun egemenliği ilkesinden aldığı söylenebilir. Bununla birlikte parlamentonun üstünlüğünün kırılması ve öneminin bir mahkemeye kaydırılmasının gerekçelendirilmesi için sadece hukuk devleti düşüncesi yeterli görülmemiş, Anayasa Yargısının gerçek meşruluğunu, Devlet gücünü temel uzlaşma olarak bağlayan Anayasanın üstünlüğünden aldığı anlayışı ağırlık kazanmıştır 11. E. Anayasa Yargısının Fonksiyonu Anayasa Yargısı, Anayasanın mutlaklığı ve bağlayıcılığının güvence altına alınması için hukuksal bir koruma aracı durumundadır 12. Bu cümleden belirli bir devlet anlayışını taşıyan anayasanın, anayasa yargısı yoluyla korunması ile anayasa yargısının devlet iradesinin belirmesi sürecine katıldığı ve katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Devlet iradesinin belirmesi teriminden anlaşılacağı üzere anayasa yargısına konu uyuşmazlıklar siyasal uyuşmazlıklar olacaktır. Ancak yargısal denetimde anayasa normları esas 10 Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999, s Gören, Anayasa Hukukuna Giriş,s Gören, Anayasa Hukuku, s.274

18 8 alındığı sürece, siyasi uyuşmazlıkların hukuk kriterlerine göre çözümü anayasa yargısı tarafından sağlanabilecektir. F. Anayasa Yargısı Modelleri 1. Amerikan Modeli Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde 1803 yılında Federal Yüksek Mahkemesinin Marbury ile Madison davasında uygunluğun mahkemece denetleyebileceği yönünde vardığı kuvvetli gerekçeler ihtiva eden kararı ile ortaya çıkmıştır tarihli tarihin en eski yazılı anayasa olma özelliğini taşıyan Ameri Birleşik Devletleri Anayasası nda kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetim yoluyla sağlanacağına ilişkin bir hüküm bulunmamakta idi. Kanunların anayasaya uygunluğunun normal mahkemeler tarafından denetlenmesini esas alan ve Amerika Birleşik Devletleri yanında Avusturalya, Hindistan, Japonya, Arjantin, Meksika, Kanada, Norveç, Danimarka, İsveç ve kısmen Yunanistan gibi devletlerde de uygulanan bu sisteme Amerikan Modeli anayasa yargısı veya ademi merkezi tipte anayasa yargısı adı verilmektedir Kara Avrupa sı Modeli İkinci dünya savaşından sonra, savaş sırasında yaşanan acı tecrübeler, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin genel kabul görmesini sağladı. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, savaş sonrası duyulan gereksinim ile özellikle Avrupa da yeni yapılan anayasalarda, anayasa yargısının bu işle görevlendirilmiş özel mahkemeler 13 Gözler, age., s.451

19 9 tarafından yerine getirilmesi sistemine geçildi. Buna da Avrupa modeli anayasa yargısı denmektedir 14. Anayasa yargısının özel bir mahkeme denetimi ile gerçekleştirilmesi ile genel mahkemeler eliyle gerçekleştirilmesi arasındaki en önemli avantajı anayasa metinlerinin yorumlanmasında içtihat birliğinin sağlanmasına ve genel hukuk sorunlarının dışında sadece anayasaya uygunluk denetimine konsantre olunmasına imkan veren bir yapısal özelliğe sahip olmasıdır 15. G. Anayasa Yargısının Türkiye de Tarihsel Gelişi 1876 tarihli Kanuni Esasi si de dahil olmak üzere esasen tüm anayasalarımızda anayasanın değiştirilmesi kanunlara göre daha zor şartlara bağlı tutulduğundan anayasa yargısının ön koşulları hep mevcut idi. Bu dönemi iki kısımda inceleyebiliriz Anayasası Öncesi Tarihimizin ilk yazılı anayasası olan 1876 tarihli Kanuni Esasi'de, 1921 ve 1924 anayasalarımızda, anayasal denetimin yargısal yolla yerine getirilmesi biçimindeki bir düzenlemeyi aramak, anayasa yargısının Avrupa modelinin ikinci dünya savaşından sonra belirip gelişmeye başladığını düşündüğümüzde doğru olmayacaktır. Buna karşın az önce değinildiği gibi, ilk anayasanın yapıldığı 1876 Kanuni Esasi si de dahil olmak üzere anayasal denetime yönelik düzenlemelere rastlanmaktadır tarihli Kanuni Esasi nin 115. maddesinde Kanun-u Esasinin bir maddesi bile hiçbir sebep ve bahane ile tatil ve icradan iskat edilemez 14 Gözler, a.g.e., s Hekimoğlu, age., s. 41

20 10 denilerek anayasanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir 16. Yine 64. maddesinde Heyeti Ayan, Heyeti Mebusandan verilen kavanin layihalarını tetkik ile eğer bunlarda kanuni esasi ahkamına halel verir bir şey görür ise mütealaasının ilavesiyle ya kat iyen red veyahut tadil ve tashih olunmak üzere Heyeti Mebusuna iade eder 17, düzenlemesi ile anayasanın yalnızca siyasal denetimine yer verilmişti Teşkilat-ı Esasiye Kanununda ise anayasa yargısına yönelik hiçbir hüküm bulunmamaktadır Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nda, anayasanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Nitekim 103. maddesi ile Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun hiçbir maddesi, hiçbir sebep ve bahane ile ihmal ve tatil olunamaz. Hiçbir kanun Teşkilatı-ı Esasiye Kanunu na münafi olamaz denilerek kanunların anayasaya aykırı olamayacağı açık biçimde düzenlenmiştir. Ancak 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nda, kanunların anayasaya uygunluğunun nasıl denetleneceği konusunda bir düzenleme getirilmemiştir. Öğreti bu konuda mahkemelerin yargı yetkileri dahilinde önlerine gelen bir uyuşmazlıkta uygulayacakları kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetleyebilecekleri yönünde görüşler ileri sürmüş ise de, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, günlü, 4/209/96 Esas, 140 Karar sayılı ilamında mahkemelerin kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi bulunmadığını kabul etmiştir. Danıştay ın ise bu konuda çelişkili kararları vardır Anayasasının yapıldığı günlerde, Avrupa da tek Anayasa Mahkemesi Avusturya da bulunmaktaydı Suna Kili, A.Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, yy, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1985, s Kili, Gözübüyük, a.g.e., s Yılmaz Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Ankara,Yetkin Yayınları, 1996, s DDDGK gün, 1949/318 Esas, 1950/22 Karar 2-DDDGK gün, 1949/320 Esas, 1950/128 Karar 20 Gözler, age., s.453

21 Anayasası ve Sonrası a Anayasası Dönemi: 1961 Anayasa sının yapıldığı dönemde, Avrupa da birkaç ülkede (Avusturya, Almanya ve İtalya da, kısmen de Fransa da) anayasanın yargısal yolla denetimi mevcut idi Anayasası, Avrupa tipi anayasa yargısı sistemini benimseyen ve bir Anayasa Mahkemesi Kuran Avrupa da dördüncü Anayasadır 22. Anayasa yargısı oluşturmaya yönelik düzenlemelerle ilk önce amaçlanan, meclis çoğunluğuna dayalı olarak oluşan otoriter yönetim eğilimleri ihtimalini imkansız kılmak düşüncesidir Anayasasına ve zamanın iktidarına karşı yapılan başlıca tenkit, memleketimizde bir Anayasa Mahkemesi mevcut olmadığı yolunda olduğundan, 27 Mayıs 1960 tan sonra, Anayasamızın yapılmasına hakim olan düşüncelerden belki de en önemlisi, kanunların kazai bir murakabeye tabi tutulması fikri olmuştur 23. Nitekim yılında Anayasaya dayanarak çıkartılan 44 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunu tasarısının gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin kurulma nedenine ilişkin olarak Başka memleketlerde olduğu gibi bizde de öteden beri anayasaya aykırı kanunlara rastlanmakta olması, hususiyle son yıllarda bu tür kanunların sayı ve etkilerinin artması sayesinde kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir yargı yoluna duyulan ihtiyaç şiddetlenmiş bunun tesiriyle bir Anayasa Mahkemesi kurulması isteği ortaya çıkarak umumi efkara mal olmuştur denilmiştir 24. b Anayasası Dönemi: 12 Eylül 1980 askeri darbesini yaşayan Türkiye de yeni bir anayasa yapımı çalışmaları başlamış, darbe öncesinde 21 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri,12. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2011, s Gözler, Türk Anayasa Hukuk Dersleri, s Servet Armağan, Memleketimizde Anayasa, Seçimler ve Anayasa Mahkemesi, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1975, s Hekimoğlu, age., s.57

22 12 anayasadaki özgürlüklerin kötüye kullanılarak ülkede karışıklıklar çıkartıldığı düşüncesi ile hazırlanan Anayasa Milli Güvenlik Konseyince bazı değişikliklere uğratıldıktan sonra 7 Kasım 1982 günü halkoylaması sonucu kabul olunarak 9 Kasım 1982 tarihli mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur Anayasası, 1961 Anayasasına oranla bazı kısıtlamalar getirmiş ise de Anayasa yargısını esasta aynen kabul etmiştir Anayasasında yasaların anayasaya uygunluğu kural olarak bu iş için kurulmuş Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak ise de, Anayasanın 151. maddesinde Anayasa Mahkemesinin bir işin kendisine geliş tarihinden itibaren altı ay içinde kararını verip açıklayacağı, bu süre içinde karar verilmez ise genel mahkemelerin anayasaya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre çözümleyerek davayı yürüteceği düzenlenmiş ve böylelikle genel mahkemelere de anayasa yargısı konusunda yetki verilmiş iken, bu hüküm 1982 Anayasasında Anayasa Mahkemesinin 6 ay içinde karar vermemesi durumunda mahkemelerin davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre çözümleyeceği biçiminde değiştirilerek 1961 Anayasası ile genel mahkemelere verilen sınırlı anayasa yargısı yetkisi kaldırılmıştır 27. Ancak, genel mahkemelerin Anayasaya uygunluk denetimi yapabilmeleri yine de olanaklı olup, özellikle bakılmakta olan bir davada mahkemece Anayasaya aykırı görülmeyen ya da tarafların aykırılık savı ciddi bulunmayan konularda, temyiz yolunun kapalı olması veya temyize gidilmemesi; temyize gidildiğinde ise üst derece mahkemece, aynı görüşün paylaşılması ve kararın onanması durumlarında, Anayasa Mahkemesinin dışında olumsuz yönde Anayasal denetim yapılmış olur Anayasası 1961 Anayasasındaki Anayasa Mahkemesi konusunda önemli sayılmayacak bazı değişiklikler dışında, tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete, erişim 3_1.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863_1.pdf 26 Aliefendioğlu, a.g.e.,s Anayasa sı 152. maddesi 28 Aliefendioğlu, a.g.e., s.73

23 13 Anayasasının Anayasa Mahkemesi sistemini aynen benimsemiştir günlü 2949 sayılı Yasa, Mahkemenin kuruluşu ve yargılama usullerini 1982 Anayasasına göre yeniden düzenlemiştir Anayasası, 1961 Anayasa sında olduğu gibi 2. maddesinde demokratik hukuk devleti ilkesini Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayarken, 148. maddesinde, Anayasa Mahkemesini, yasaların, yasa hükmünde kararnamelerin ve TBMM iç tüzüklerinin biçim ve esas yönden, Anayasa değişikliklerinin ise salt biçim yönünden Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli ve yetkili kılmıştır. II. TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUMU, KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ A Anayasasına Göre Anayasa Mahkemesinin Konumu Türk Anayasa Mahkemesi günlü Resmi Gazete de yayınlanan 44 sayılı kanunla kurulmuştur. Kuruluşundan bu güne bazı değişikliklere uğramış olmakla birlikte varlığını kesintisiz olarak sürdürmüştür ve 1982 Anayasalarında Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetin temel kuruluşu kesiminde yargı ile ilgili bölümde, 1961 Anayasasında yüksek mahkemelerden ayrı, 1982 Anayasasında ise yüksek mahkemeler arasında ilk sırada yer almıştır. İtalyan Anayasasında Anayasanın Güvencesi başlıklı bölümde, Avusturya Anayasasında Anayasal ve Yönetsel Garantiler başlıklı kesimde, Fransa da Anayasa Konseyi ayrı bir başlıkta, Federal Alman Anayasa Mahkemesi yargı bölümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme içinde yer almıştır 29. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve yasama yetkisinin millet adına münhasıran TBMM tarafından kullanılacağının esas alındığı bir anayasal sistemde, Meclisin çıkarmış olduğu kanunların anayasaya uygunluğunun 29 Aliefendioğlu, a.g.e.,s.212

24 14 denetlenmesi görevinin verildiği Anayasa Mahkemesinin, anayasanın mutlaklığını koruma biçimindeki görevinin ağırlığı karşısında, yargısal faaliyetine uygun bir anayasal konumda bulunması gerekirdi ve 1982 Anayasalarının sisteminde Anayasa Mahkemesi, şüphesiz yargı organının bir parçası olmak ve bir yüksek mahkeme niteliği taşımakla beraber, fonksiyonunun mahiyeti, ona yargı organı içinde özel ve öncelikli bir mevki vermiştir 30. Anayasa Mahkemesinin tüm önemli yetkileri ve örgütlenişine ilişkin temel ilkeler Anayasada düzenlenerek 31, yasa koyucunun gerçekleştirebileceği rasgele değişikliklere karşı korunmuştur 32. Bu durum, Anayasa Mahkemesinin yapısında ve görevlerinde bir değişiklik yapılabilmesini, çok halde anayasa değişikliği koşuluna bağlı kılmıştır 33. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun, önemli ölçüde Anayasa tarafından getirilen ayrıntılı anayasal düzenlemeleri açıklamakla ve tekrar etmekle yetinmiştir. Bu durum anayasa mahkemesinin konumu açısından, diğer yüksek mahkemelere kıyasla önemli ölçüde bir anayasal güvence teşkil edici niteliktedir 34. Gene Anayasaya göre (1961 Anayasası m.148/2; 1982 Anayasası m.149/5) mahkemenin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü kendi yapacağı iç tüzükle düzenlenir Anayasa Mahkemesinin kendi çalışma esaslarını kendi yaptığı içtüzükle düzenleyebilmesi, bir bakıma yasama organının çalışmalarını kendi yaptığı içtüzüğe göre yürüteceği hükmünü andırmaktadır; böyle bir yetki yönetimsel bağımsızlığın belirtisi sayılabilir Özbudun, age., s Anayasası maddeleri 32 Gören, Anayasa Hukukuna Giriş, s Aliefendioğlu, a.g.e, s Hekimoğlu, age., s Özbudun, age., s.398

25 15 Bu hükümler, Anayasa mahkemesinin gerek 1961 gerek 1982 Anayasalarında, görevinin gerektirdiği bir anayasa organı statüsüne kavuşturulmuş olduğunu kanıtlamaktadır 36. Anayasa mahkemesinin yargısal faaliyetleri ile diğer yüksek mahkemelerin faaliyetleri arasında fark görülmeyebilirse de, anayasa yargısının uğraştığı konuların siyasetle çok daha iç içe geçmiş olduğunda şüphe yoktur. Bu itibarla, anayasa yargısını benimsemiş olan bütün ülkelerde, bu yargıyı oluşturan organların, diğer mahkemelere oranla çok daha belirgin bir siyasal fonksiyon ifa etmek durumunda oldukları muhakkaktır 37. Esasen Anayasada mahkemenin özel konumu ile ilgili herhangi bir düzenleme yer almasaydı dahi, mahkemenin, hem yasal düzenlemeleri denetleyen, hem de bireyleri özellikle siyasi partileri ve siyasetçileri yargılayan tek yargı organı olmasından kaynaklanan öncelikli ve doğal statüsünün varlığı sonucuna kolayca ulaşılabilirdi Anayasasının 153/1. maddesinde Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, son fıkrada ise yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar denilmektedir. Bu ağır sorumluluğu Anayasa Mahkemesi, önüne getirilen uyuşmazlığı Anayasa kurallarına göre çözümleyerek aşmalıdır. Ne var ki Anayasa Mahkemesince daha çok siyasal özellikler taşıyan konularda karar vermek zorunda olunmasından verilen kararların siyasal etkiler doğurması kaçınılmazdır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin hukuki kalitesi ve ikna gücü bakımından kararları, toplumda kendisine saygı gösterilmesine ve otoritesinin sağlamlaştırılmasına imkan verecek nitelikte olmalıdır. Anayasa Mahkemesinin 20. yıl kutlama töreninde o tarihteki Cumhurbaşkanı Kenan Evren in, Anayasa Mahkemesinin ülke yararı ile hukuku dengeli biçimde bağdaştıracak kararları ile önümüzdeki demokratik 36 Özbudun, age., s Özbudun, age., s Hekimoğlu, age., s.69

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS ANAYASA HUKUKU İÇINDEKILER Birinci Bölüm ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ I. ANAYASA HUKUKU... 1 II. ANAYASA KAVRAMI... 1 III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU...

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI 1-Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali 2-Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi 3-Avrupa

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ANAYASALARDA VE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİNDE AYM VE HSYK

ANAYASALARDA VE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİNDE AYM VE HSYK seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Haziran 2010 ANAYASALARDA VE DEĞİŞİKLİK MUSTAFA ŞENTOP S E T A A N A L İ Z seta Analiz. Sayı: 23 Haziran 2010 ANAYASALARDA

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI Türk Psikologlar Derneği Vekili Av. Mehmet Ferit aka Bu metinde sırasıyla 21.7.2016 tarihinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı