İ Ç İ N D E K İ L E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ N D E K İ L E R"

Transkript

1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan Şirket İşyerlerinin Bildirilmesi 3. Şirketlerdeki Değişiklerin Bildirilmesi 4. İşyerinin Devri ve İntikalinin Bildirilmesi 5. İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerinin Değişmesi veya Diğer Bir Şirkete Katılması, Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması; 6. İşyerinin Nakli; 7. Aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarının tescil işlemi; 8. Alt İşverenin (Aracı-Taşeronun) İşyeri İşlemleri 9. Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde Devralan İşverenin İşyeri İş-lemleri 10. Aynı İşverenin Birden Fazla İşyeri Kurması 11. Farklı Tarihlerde İşçilere Maaş Ödenmesi Halinde İşyeri Bil-dirgesi Verilmesi 12. Konsorsiyum Ve İş Ortaklığı Halinde İşyeri Bildirgesi Veril-mesi B. İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SGK YA GÖNDERİLME ŞEKLİ 1. İşyeri Bildirgesinin Kuruma Gönderilme Vasıtası 2. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Belgeler C. İŞYERİNİN RE SEN TESCİLİ D. İŞYERİ SİCİL NUMARASI E. ORGANİZE SANAYİ VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE FAALİ- YET GÖSTEREN İŞYERLERİNİN TEK İŞYERİ DOSYADA İŞLEM GÖRMESİ 1. Yasal Dayanak 2. İşyeri Dosyalarının Birleştirilmesinin Usul ve Esasları a. İşyerlerinin tek dosyada veya birden fazla dosyada iş-lem görmesine izin verilebilmesi için gerekli şartlar

2 b. İşyeri dosyalarının tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesine ünitece izin verilmesi c. İşyeri dosyalarının tehlike sınıflarına göre gruplara ayrı-larak, farklı tehlike sınıfında olan işyerlerinin ayrı dos-yalarda işlem görmesine izin verilmesi d. İşyerlerinin Tek Dosyada veya Birden Fazla Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesinin Ardından Yapılacak İşlemler da. db. dc. dd. Ünitece yapılacak işlemler İşverenlerce yapılacak işlemler Aylık prim ve hizmet belgeleri yönünden Yeni işyeri yönünden e. İşyerlerinin Tek Dosyada veya Birden Fazla Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesi Halinde Çeşitli Kanun-larla Getirilen Teşvik Hükümlerinden Yararlanmanın Usul ve Esasları ea. eb. ec sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanun ile değişik 4 üncü maddesi 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ed. ee sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin onuncu fıkrası f. İşyerlerinin Önceden Olduğu Gibi Ayrı Dosyalarda İş-lem Görmesinin Talep Edilmesi IV S. KANUN İLE İŞYERLERİNİN ÇSGB YE BİLDİRİLMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK A. MEVCUT UYGULAMA 1. SGK Uygulamasında İşyerinin Bildirimi 2. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına İşyerinin Bildirimi B S. KANUN İLE İŞYERLERİNİN BİLDİRİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK V. İŞVEREN-ALT İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ A. İŞVEREN KAVRAMI B. ALT İŞVEREN (TAŞERON-ARACI) C. İŞVEREN VEKİLLİĞİ

3 2. BÖLÜM ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ VE SGK YA BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ I. ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK NİTELİĞİ A. ÇALIŞAN (İŞÇİ) KAVRAMI B. ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ ÖZELİKLERİ 1. Çalışanları Sigortalı Olması Zorunludur. 2. Sigortalılıktan Vazgeçmek Mümkün Değildir. 3. İşçi Ve İşverenin Anlaşması Ya Da Sözleşme Yapması İle Sigortalılığı Ortadan Kaldırmak Mümkün Değildir. 4. Sigortalılıkta Deneme Süresi Yoktur. 5. Çalışanlar İşe Alınmalarıyla Birlikte Sigortalı Sayılmaktadır. 6. Sigorta Hak Ve Yükümlülüklerini Ortadan Kaldırmak, Azalt-mak, Vazgeçmek Veya Başkasına Devretmek İçin Sözleş-melere Konulan Hükümler Geçersizdir. 7. Çalışmayan Bir Kişinin Bir İşyerinden Sigortalı Gösterilmesi Sahte Sigortalılık Hükmündedir. 8. İşçiye Ücret Verilmemesi Sigorta Yükümlülüklerini ve Hak-kını Ortadan Kaldırmamaktadır. 9. İşçinin Ücretinin Bahşiş ya da Başka Bir Şekilde İşveren Dışındaki Kişilerce Ödenmesi Sigorta Yükümlülüklerini ve Hakkını Ortadan Kaldırmamaktadır. II. ÇALIŞANLARIN İŞE BAŞLAMALARININ SGK YA BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ A. ÇALIŞANLARIN SGK KAPSAMINDA SİGORTALILIKLARININ YER ALDIĞI GRUP B. TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ OLAN ÇALIŞANLAR 1. İşçiler 2. İşçi Sendikaları Ve Konfederasyonları İle Sendika Şubele-rinin Başkanlıkları Ve Yönetim Kurullarına Seçilenler 3. Sanatçı- Düşünür Ve Yazarlar 4. Yabancı Uyruklular s. Kanun a Göre Çalıştırılanlar 6. Umumî Kadınlar 7. MEB Tarafından Düzenlenen Kurslarda Usta Öğretici Olarak Çalıştırılanlar 8. Büyükelçilik, Konsolosluklarda Çalışanlar s. DMK nun 4.Maddesi Kapsamında Çalıştırılanlar 10. Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından Yararlananlar C. BAZI SİGORTA KOLLARINA TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR D. TARIM VEYA ORMAN İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜ-REKSİZ OLARAK ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1. Torba Kanunla Getirilen Düzenleme Tarihleri Arasında 2925 S. Kanuna Göre Sigortalı Olanların Sigortalılıklarının Devam Ettirilmesi S. Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığı Tari-hinden Önce Başlayanlar E. TORBA KANUNLA GETİRİLEN BAZI KISMİ SÜRELİ ÇALI-ŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1. Ticari Taksi, Dolmuş Ve Benzeri Nitelikteki Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışan Sigortalılar 2. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belirlenecek Alanlarda Kısmi Süreli Olarak Çalışanlar F. SİGORTALI SAYILMAYANLAR 1. İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi

4 2. Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Ve 3. Derece Dâhil Bu Dere-ceye Kadar Hısımlar Arasında Ve Aralarına Dışardan Başka Kimse Katılmaksızın, Yaşadıkları Konut İçinde Yapılan İşlerde Çalışanlar 3. Ücretle Ve Sürekli Olarak Çalışanlar Hariç Ev Hizmetlerinde Çalışanlar 4. Muvazzaf Askerlik Hizmetlerini Yapanlar 5. Yabancı Bir Ülkede Sosyal Güvenliğe Tabi Olanlar 6. Resmi Okullarda Uygulamalı Eğitim Kapsamında Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler 7. Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından İşe Alıştırılmakta Olan Veya Rehabilite Edilen, Hasta Veya Maluller 8. Onsekiz Yaşını Doldurmamış Olanlar 9. Kamu İdareleri Hariç Olmak Üzere, Tarım İşlerinde Veya Or-man İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz İşlerde Çalışanlar 10. Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan Gelir Ver-gisinden Muaf Olup, Esnaf Ve Sanatkâr Siciline Kayıtlı Olanlar 11. Kamuda İdarelerinin Dış Temsilciliklerinde İstihdam Edilen Ve Temsilciliğin Bulunduğu Ülkede Sürekli İkamet İzni Veya Bu Devletin Vatandaşlığını Da Haiz Bulunan Türk Uyruklu Sözleşmeli Personel III. BİRDEN FAZLA SİGORTALILIK HALLERİNİN BİRLEŞMESİ VEYA ÇAKIŞMASI HALİNDE GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK A. GENEL OLARAK BİRDEN FAZLA SİGORTALILIK HALLERİ-NİN ÇAKIŞMASI HALİNDE GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK B. TARIM SİGORTALILARININ DİĞER STATÜLERE TABİ ÇALIŞ-MALARI C. TARIM SİGORTALILARININ DİĞER 4/1-b KAPSAMINDA FAALİYET YAPMALARI D. (5/1-g) KAPSAMINDAKİLERİN (4/1-b) KAPSAMINDAKİ Sİ-GORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI E. HİZMET ÇAKIŞMALARINDA SGDP UYGULAMASI F S.KANUNUN EK 5. MADDE İLE EK 6. MADDE KAPSA-MINDAKİ HİZMETLERİN ÇAKIŞMASI IV. ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇLARI VE BİLDİRİM SÜRELERİ A. SİGORTALILIK BAŞLANGIÇLARI B. ÇALIŞANLARIN SGK YA BİLDİRİLMESİ GEREKEN SÜRELER 1. Genel Olarak İşçilerin Bildirimi 2. Çalışmaya Başlamadan Önce Bildirilmenin İstisnaları a. En Geç Çalışmaya Başlanan Gün Bildirilecek Sigorta-lılar aa. ab. ac. İnşaat, işyerlerinde Çalıştırılacak Sigortalılar Balıkçılık işyerlerinde Çalıştırılacak Sigortalılar Tarım işyerlerinde Çalıştırılacak Sigortalılar b. Bir Aylık Sürede Bildirilecek Sigortalılar ba. Yabancı Ülkelere Sefer Yapan Ulaştırma Araçla-rına Sefer Esnasında Alınarak Çalıştırılanlar bb. İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verecek İşyerlerinde Ça-lıştırılanlar c. Kamu İdarelerince İstihdam Edilen 4447 s. Kanuna Göre İşsizlik Sigortasına Tabi Olmayan Sözleşmeli Per-sonel d. Kamu İdarelerince Yurt Dışı Görevde Çalıştırılacaklar e. Maliye Bakanlığı Vizesine Bağlı Olarak Kamu İdarele-rinde Çalışacaklar f s. Özelleştirme Kanunu Uyarınca Özelleştirilen İşyerlerinden Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Naklen Atanan Sözleşmeli Veya Kapsam Dışı Personel

5 g İşsizlik Ödeneği veya Kısa Çalışma Ödeneği Alanların Bildirimi h. Çırak, Aday Çırak ve Meslek Eğitimi Gören Öğrencile-rin Bildirimi ı. Tutuklu ve Hükümlülerin Bildirimi i. Diğer Bildirimler C. SİGORTALILARIN BİLDİRİLMESİ ŞEKLİ 1. Şekil Şartı 2. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi 3. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Örneği D. SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN SGK YA GÖNDERİL-MESİ IV. ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNİ SGK YA BİLDİRMESİ V. ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMALARININ BİLDİRİLMESİ İŞLEM-LERİ A. İŞÇİLER İÇİN DÜZENLENECEK SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ, VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ B. KISMEN SİGORTALI SAYILANLAR İÇİN DÜZENLENECEK SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ C. SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN DÜZENLENMESİ VI S. KANUN İLE İŞÇİLERİN BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. İŞÇİLERİN İŞE BAŞLAMASINDA MEVCUT UYGULAMA 1. SGK Uygulaması 2. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirim B S. KANUNLA İŞÇİLERİN İŞE BAŞLAMASININ BİLDİRİ-MİNDE YAPILAN DEĞİŞİK C. İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKIŞININ BİLDİRİLMESİ 1. Mevcut Uygulama a. SGK Uygulaması b. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirim c. İş-Kur Uygulaması S. Kanun İle İşçi Çıkışlarının Bildiriminde Yapılan De-ğişik 3.BÖLÜM İŞVEREN-ESNAF-ŞİRKET ORTAĞI VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ II. ZORUNLU SİGORTALI SAYILANLAR A- TİCARİ KAZANÇ VEYA SERBEST MESLEK KAZANCI NEDE-NİYLE GERÇEK VEYA BASİT USULDE GELİR VERGİSİ MÜ-KELLEFİ OLANLAR, B- GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLUP ESNAF VE SANATKÂR SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR, C- KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN ORTAKLARI, D- LİMİTED ŞİRKETLERİN ORTAKLARI,

6 E- SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLE-RİN KOMANDİTE ORTAKLARI, F- ADİ KOMANDİT ŞİRKETLERİN KOMANDİTE VE KOMAN-DİTER ORTAKLARI, G- DONATMA İŞTİRAKLERİ ORTAKLARI, H- ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN OR-TAKLARI, İ- TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLAR, J- 10/7/1953 TARİHLİ VE 6132 SAYILI AT YARIŞLARI HAK-KINDA KANUNA TABİ JOKEY VE ANTRENÖRLER II. (4/1-B) LİLERİN BİLDİRİM SÜRELERİ VE BİLDİRİMLE YÜKÜMLÜ OLANLAR A. GV MÜKELLEFİ OLANLAR B. GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR C. ŞİRKET ORTAKLARI D. KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI E. TARIMDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR F. JOKEY VE ANTRENÖRLER G. DİĞER HUSUSLAR III. SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ A. GV MÜKELLEFİ OLANLARIN SİGORTALILIĞININ SONA ER-MESİ B. GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLARIN SİGORTALILIK-LARININ SONA ERMESİ C. ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALIĞININ SONA ERMESİ D. KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ SİGORTALIĞININ SO-NA ERMESİ E. TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN SİGORTALILIKLA-RININ SONA ERMESİ F. HERHANGİ BİR YABANCI ÜLKEDE İKAMET EDEN VE O ÜL-KE MEVZUATI KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLA-RIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ G. JOKEY VE ANTRENÖRLERİN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ 4.BÖLÜM İŞ KAZASI-MH-HASTALIK VE ANALIK UYGULAMALARI I. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SAYILAN HALLER A. İŞ KAZASININ TANIMI, UNSURLARI VE KAPSAMI 1. İş Kazası Kavramı Ve Unsurları 2. İş Kazası Yardımlarından Faydalanabilecek Kişiler B. İŞ KAZASI SAYILAN HAL VE DURUMLAR 1. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada 2. Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle 3. Sigortalının İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesı Esnasında 4. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda 5. İşverence Sağlanan Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Ve Gelişi Sırasında II. İŞ KAZASI BILDIRIMI VE BILDIRIM SÜRESI A. İŞ KAZASININ SGK YA BİLDİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI 1. SGK ya İş kazasının Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar 2. SGK ya İş kazasının Bildiriminde Kullanılacak Form Örneği 3. İş Kazasının Geç Bildirilmesi Veya Bildirimin Yanlış Yapılması III. MESLEK HASTALIĞI

7 A. MESLEK HASTALIĞININ KAPSAMINDA BULUNANLAR MH KAVRAMI B. MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ C. MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRESİ D. MESLEK HASTALIĞININ GEÇ BİLDİRİLMESİ VEYA BİLDİRİL-MEMESİ IV. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ SORUŞTURULMASI A. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI SORUŞTURMANIN USUL VE ESASLARI B. İŞ KAZALARINDA KUSUR ORANLARININ TESPİTİ V. İŞ KAZASI VE M.H. HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR VE YA-RARLANMA ŞARTLARI A. SAĞLANAN HAKLAR B. YARARLANMA ŞARTLARI VI. HASTALIK SİGORTASI A. HASTALIK HALİNİN TANIMI VE KAPSAMI B. HASTALIK HALİNDE SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLAN-MA ŞARTLARI 1. İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona er-memesi 2. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması 3. Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından is-tirahat raporu alınmış olması VII. ANALIK SİGORTASI A. ANALIK HALİNİN TANIMI B. KAPSAM, SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLA-RI 1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 2. Emzirme Ödeneği VIII. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK UYGULAMALARI A. İSTIRAHAT RAPORLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR B.GİG ÖDENEĞİNİN SİGORTALILARA ÖDENME USULÜ C. BİRDEN FAZLA SİGORTALILIK STATÜSÜNÜN ÇAKIŞMASI Ç. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN HESAPLANMASI D. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ VE EMZİRME YARDIMI ÖDEMELERİNİN PTT BANK ARACILIĞI İLE ÖDENMESİ 1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemeleri 2. Emzirme Ödeneği Ödemeleri 3. Listelerin Gönderilmesi Ve Ödeme İşlemleri 4. Organ Nakillerinde Donör Sigortalıların GİG Ödenekleri E. ÇALIŞMAZLIK BELGESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE GÖRE İŞ GÖ-REMEZLİK PROGRAMLARI VE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİL-DİRİM GİRİŞİ 1. İş Göremezlik Belgesi Ve Çalışabilir Belgesi 2. Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi 3. (4/1-b) Sigortalıların İş Göremezlik Programı F. SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ G. KVS KOLLARINDA DİKKATE ALINMAYAN SÜRELER H. İŞ KAZASI VE MH İLE HASTALIK SİGORTASINDA İŞVEREN VE 3. KİŞİLERİN SORUMLULUĞU I. SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILARDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU İ. SİGORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAVİ SÜ-RESİNİN UZAMASI VE İŞ GÖREMEZLİĞİNİN ARTMASINDA SİGORTALININ SORUMLULUĞU

8 IX. TARIM İŞÇİLERİ, SGDP NE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR, İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR İLE TOPLULUK SİGORTASINA TABİ OLANLAR İÇİN KVSK UYGU-LAMASI A S. TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU-NA TABİ SİGORTALILAR B. SGDP NE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR HAKKINDA DÜZEN-LENEN SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR C. İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR D. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR E. TOPLULUK SİGORTASINA TABİ OLANLAR 5.BÖLÜM GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI I. GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİ KAPSAMI A. GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİNDEN YARAR-LANACAKLAR B S.KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ (01/07/2008) TA-RİHTEN İTİBAREN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SA-HİPLERİ C. 01/10/2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KAPSAMA ALINAN GE-NEL SAĞLIK SİGORTALILARI D. 15/1/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN KAPSAMA ALINAN GE-NEL SAĞLIK SİGORTALILARI E. 15/10/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN KAPSAMA ALINAN GE-NEL SAĞLIK SİGORTALILARI F. 25/02/2011 TARİHİNDEN İTİBAREN KAPSAMA ALINAN GE-NEL SAĞLIK SİGORTALILARI II. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILMAYANLAR III. GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDU-ĞU KİŞİ SAYILMAYANLAR IV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİNİN OLUŞTURUL-MASI İŞLEMLERİ A. SİGORTALILAR İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN PRİM GÜN SAYI-LARI VE PRİM BORÇLARI B. HAK SAHİPLİĞİ OLUŞTURULMASI İÇİN MÜRACAAT 1. Müracaata Bağlı Olmadan Hak Sahiplikleri Oluşturulacaklar 2. Müracaata Bağlı Olarak Hak Sahiplikleri Oluşturulacaklar C. BİRDEN FAZLA HAK SAHİPLİKLERİNİ ÜZERİNDE BULUN-DURANLAR 1. Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler S. Kanuna Göre Genel Sağlık Sigortası Hak Sahipliği D. YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPARAK AYLIK ALANLAR İLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR E. MAHKEME KARARLARINA GÖRE SAĞLIK YARDIMLARI F. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLAR G. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 1. Eşler 2. Kız çocukları 3. Erkek çocuklar 4. Malul çocuklar 5. Anne ve baba H. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN HAK SAHİPLERİNİN BAŞ-VURULARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

9 1. Kurumca elektronik ortamda otomatik sağlık aktivasyonları oluşturulanlar hariç bakmakla yükümlü olunan hak sahiple-rinin tamamı için 2. Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu ya-bancı ülke vatandaşlarından Yaşından Büyük Çocuklar İçin I. SAĞLIK YARDIMI TALEP VE TAAHHÜT FORMU ÖRNEĞİ V. İŞVERENLERCE DÜZENLENEN SİGORTALI HESAP FİŞLERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ VI. GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİNİN SONA ERMESİ VII. SIFIR GÜN VE KAZANÇ BILDIRILEN SIGORTALILARIN SAĞLIK YARDIMLARI VIII. GELİR VEYA AYLIK BAĞLANACAKLARIN TAHSİS BAŞVURU TARİHİ İLE BAĞLANMA TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ IX. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA MÜRACAAT İŞLEMLERİ A. SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUCULARININ YER ALDIĞI BASA-MAK 1. Sağlık Kuruluşları 1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu 1.2. Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşu 1.3. Serbest Eczaneler 2. Sağlık Kurumları 2.1. İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu 2.2. İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumu 2.3. Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumu 3. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık Kurumları/ Kuruluşları 4. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık Hizmet Sunucuları; B. SAĞLIK KURULUŞLARINA MÜRACAAT EDİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR C. PROVİZYON (HASTA TAKİP NUMARASI) D. KATILIM PAYI 1. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı 2. Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı 3. Tıbbi Malzeme Katılım Payı 4. Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları 5. Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler E. İLAVE ÜCRET 1. İlave Ücret Alınmayacak Kişiler 2. İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri 3. Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması 6. BÖLÜM SGK PRİM UYGULAMALARI I. SGK PRİMLERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER II. SGK PRİMLERİVE PRİM ORANLARI A. PRİM ALINMASI B. ÇALIŞANLARA GÖRE PRİM ORANLARI

10 1. (4/1-a) Kapsamında Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil) 2. (4/1-a) Kapsamında Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar 3. (4/1-a) Kapsamında Yer Altında Sürekli Çalışanların Prim Oranları 4. (4/1-a) Kapsamında Yer Altında Gruplu (Münavebeli) Çalı-şanların Prim Oranları 5. (4/1-a) Kapsamında Yerüstü Gruplu Çalışanların Prim Oran-ları S. Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak Ve İşletme-lerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yü-kümlü Olunanların Prim Oranların Prim Oranları 7. Geçici 20. Maddeye Tabi Olanların Prim Oranları 8. Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Ke-silmeyenlerin Prim Oranları 9. Libya'da Çalışanların Prim Oranları 10. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye Ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılanların Prim Oranları 11. İstisna Akdine İstinaden Almanya'ya Götürülen Türk İşçi-lerin Prim Oranları 12. Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri 13. Meslek Liselerinde Okumakta İken Veya Yüksek Öğrenim-leri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler İle 2547 S. Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar 14. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 S. Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar 15. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar 16. Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katı-lan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar 18. Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 19. İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 20. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Va-zife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 21. Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 22. İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 23. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 24. Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 25. İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 26. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 S. Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 27. Birleşik Krallıkta İkamet Edenler Ve İşviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler 28. Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar S. Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak Ve İşletme-lerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yü-kümlü Olunmayanlar 30. Meslek Liselerinde Okumakta İken Veya Yüksek Öğrenim-leri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler İle 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar 31. Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katı-lan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar 32. İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanların Prim Oran-ları

11 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanların Prim Oranları Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanların Prim Oranları 35. (4/b) Kapsamındaki Sigortalıların Prim Oranları a) (4/b) Kapsamında Sigortalılığı Devam Edenlerin Prim Oranları b) 4/b) Kapsamında Faaliyet Gösteren Emeklilerin (SGDP) Prim Oranları III. PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLAR A. ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ KAZANÇLARIN PRİME TABİ TUTULMASI B. ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİ DIŞINDAKİ KAZANÇLARIN PRİME TABİ TUTULMASI 1.Hizmet Akdi Devam Eden Sigortalılar Yönünden 2.Hizmet Akdi Sona Ermiş Olan Sigortalılar Yönünden C. HİZMET AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE YAPI-LACAK ÖDEMELER D. SİGORTALILARIN İDARİ YARGI KARARLARINA İSTİNADEN GÖREVLERİNE İADE EDİLMESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM E. PRİME ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINI AŞAN ÜCRET DIŞIN-DAKİ ÖDEMELER F. KANUNDA İSTİSNA OLARAK SAYILMAYAN DİĞER ÖDEME-LER IV. KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR VE HESAP-LANMASI A. YEMEK PARALARI B. ÇOCUK ZAMMI C. AİLE ZAMMI (YARDIMI) D. İŞVERENLER TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI TUTARLARI V. PRİME TABİ TUTULMAYACAK KAZANÇLAR A. AYNİ YARDIMLAR B. ÖLÜM, DOĞUM VE EVLENME YARDIMLARI C. GÖREV YOLLUKLARI D. SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, KIDEM TAZMİNATI, İŞ SONU TAZMİNATI VEYA KIDEM TAZMİNATI MAHİYETİNDEKİ TOP-LU ÖDEMELER VE KEŞİF ÜCRETİ E. İHBAR TAZMİNATI F. KASA TAZMİNATI VI. PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇ UNSURLARI İLE PRİME TABİ TUTULACAĞI AY VII. PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI A. YASAL DÜZENLEME VE AÇIKLAMASI B. YILLAR İTİBARIYLA SPEK TABANI Yaşından Büyük İşçiler Yaşından Küçük İşçiler C. YILLAR İTİBARIYLA SPEK TAVANI VIII. 4/1-b (BAĞ-KUR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ UYGULAMALARI IX. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANLARININ BE-LİRLENMESİNİN USUL VE ESASLARI

12 A. TARİFENİN AMACI B. TARİFENİN KAPSAMI C. TARİFEDEKİ TEHLİKE SINIFI VE PRİM ORANI D. ESAS İŞİN FER İ VE MÜTEMMİMİ OLAN İŞLERDE PRİM ORANLARI E. AYNI İŞYERİNDE, AYNI İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLER F. TARİFE EKİ LİSTEDE GÖSTERİLMEYEN İŞLER G. (4/1-B) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN DURUMU Ğ. NORMAL PRİM ORANLARININ DERECELERE AYRILMASI H. DERECELEME İŞLEMLERİ X. PRİM TARİFESİ LİSTESİ XI. TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DEĞİ-ŞİKLİKLER XII. YERSİZ ÖDENEN PRİMLERİN GERİ ALINMASI XIII.PRİMLERDE ZAMANAŞIMI A. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ B. ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER C. ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ XIV. SGK NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARINDA TEBLİGAT İŞLEM-LERİ A. GENEL OLARAK B. TEBLİĞ YAPILACAKLAR 1. Borçlulara, Kanuni Temsilcilere Ve Umumi Vekillere Tebliğ 2. Veli, Vasi Ve Kayyımlara Tebliğ 3. Vasıtalı Tebliğ 4. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Tebliğ 5. Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ C. TEBLİĞ USULLERİ 1. Posta İle Tebliğ 2. İlanen Tebliğ a. Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller b. İlanın İçeriği Ve Kapsamı c. İlanen Tebliğin Şekil Şartları d. İlanın Sonuçları 3. Memur vasıtasıyla tebliğ 4. Elektronik ortamda tebliğ D. TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA EDİLMESİ E. SÜRELERİN HESAPLANMASI XV. SGK PRİMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN GİDER YAZILMASI A. SSK DÖNEMİ B. SGK DÖNEMİ 7.BÖLÜM PRİMLERDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK, SGK

13 İCRA-TAKİP-HACİZ VE TAKSİTLENDİRME UYGULAMALARI I. PRİMLERİN ÖDENMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK A. İŞVERENİN ÖLMESİ HALİNDE SGK ALACAKLARINDAN Mİ-RASÇILARIN SORUMLULUĞU B. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU C. ALT İŞVERENLERİN BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLU-LUK D. LTD ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU II. SGK NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR A. SGK ALACAKLARI BAKIMINDAN TEMİNAT 1. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler 2. Teminat Olarak Gösterilenlerin Değerlendirilmesi B. ŞAHSÎ KEFALET C. İHTİYATİ HACİZ 1. İhtiyati haczin uygulama nedenleri 2. İhtiyati haczin uygulanması ve dava konusu edilmesi D. İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI E. KURUM ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI F. İPTAL DAVASI AÇILMASI GEREKEN TASARRUFLAR G. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ H. TASFİYEYE İLİŞKİN KORUNMA UYGULAMALARI 1. Tasfiyede görevliler 2. Tasfiyede sorumluluk I. ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME İ. GECİKME ZAMMI ORANI K. İFLASIN AÇILMASINDAN SONRA GECİKME ZAMMI III. SGK ALACAKLARI BAKIMINDAN MAHSUP VE TECİL UYGULA-MALARI A. MAHSUP İŞLEMLERİ 1. Mahsup sıralaması 2. Rızaen yapılan ödemelerde mahsup 3. Cebri tahsilatta mahsup 4. Tecilde mahsup 5. Tecil bozulduğunda mahsup işlemleri B. TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ 1. Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları 2. Borçluların tecil ve taksitlendirme başvuruları 3. Borçlunun çok zor durum halinin incelenmesi a. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve TL ve altında borçlu olanlar için çok zor durum halinin tespiti b. Tecile konu borç toplamı TL nin üzerinde olan borçlular için çok zor durum halinin tespiti ba. bb. Halka açık olan şirketlerin çok zor durum halinin tespit edilmesi Tecil ve taksitlendirmeye konu borcu TL nin üzerinde olan diğer borçluların çok zor du-rum halinin tespiti 4. İlk taksitin ödenmesi, tecil ve taksitlendirmenin başlaması 5. Tecil ve taksitlendirme süresi ve kademeli taksitlendirme 6. Tecil ve taksitlendirmenin değerlendirilmesi, ödeme planının düzenlenmesi ve taksitlendirme komisyonunun karar alması

14 7. Teminat ve teminat aranılmayacak durumlar 8. Teminat olarak gösterilen taşınır ve taşınmazların değer tespitlerinin yapılması 9. Teminat dışındaki hacizlerin kaldırılması 10. Ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılması, teminatın iadesi ve teminat değişikliği 11. Aylık taksitlerin ve cari ay primlerinin aksatılması 12. Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması 13. Niyabeten takipte taksitlendirme işlemleri 14. Daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirmeler 15. Tecil ve taksitlendirmelerde şahsi kefaletin kabul edilmesi 16. Tecil ve taksitlendirme talepleri uygun görülmeyen borçlular 17. Alt işvereni bulunan borçluların tecil ve taksitlendirme talep-leri 18. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne gönderilecek tecil ve taksitlendirme talepleri 19. Tecil faizi IV. SGK NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİ-NİN USUL VE ESASLARI A. CEBREN TAKİP VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 1. Teminatlı alacaklarda takip 2. Ödeme emri 3. Mal bildirimi 4. Hapsen tazyik 5. Haciz yolu ile takip a. Kati haciz b. Haciz kağıdı 6. Menkul malların haczi 7. Üçüncü kişilerdeki menkul malların, alacak ve hakların hac-zi a. Borçlunun 3. şahıslardaki menkul malları ile alacak ve haklarının haczi b. Üçüncü şahısların haciz bildirilerine karşı Kuruma itirazları c. Üçüncü şahısların 7 günlük süre geçtikten sonra itiraz-da bulunmaları d. Üçüncü şahıslar hakkında yürütülecek takip işlemleri e. Üçüncü şahısların 7 günlük süre içinde itiraz etmeleri karşısında Kurumca yapılacak işlemler f. Bankaların genel müdürlüklerine tebliğ edilecek haciz bildirileri g. Üçüncü kişiler nezdinde haczedilen hak ve alacakların Kurum hesaplarına aktarılması 8. Gayrimenkul malların haczi 9. Haczedilemeyecek mallar 10. Kısmen haczedilebilenler 11. Kurumca ödenen gelir, aylık ve ödeneklerin haczi 12. Fazlaya ilişkin hacizler a. Fazlaya ilişkin hacizlerin kaldırılması taleplerinin değer-lendirilmesi b. Fazlaya ilişkin hacizlerin kaldırılması taleplerinin gayri-menkul satış komisyonlarınca değerlendirilmesi ve dik-kate alınacak hususlar c. Diğer hususlar 13. İstihkak iddiaları 14. Alacaklı amme idareleri arasında hacze iştirak B. MENKUL MALLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ 1. İlan 2. Teminat 3. Satış mahalli 4. Artırım

15 5. Malın 1. artırımda satılamaması 6. Satılamayan mallar 7. Alıcının malı almaktan vazgeçmesi 8. Tellaliye bedeli 9. Borçluya bilgi verilmesi 10. Satış işleminin kesinleşmesi C. GAYRİMENKUL MALLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ 1. Gayrimenkul satış komisyonu 2. Gayrimenkullerde değer tespiti 3. Satış şartnamesi 4. Gayrimenkul satış ilanı a. İlanda yer alacak hususlar b. İlanın şekli 3. İlanın tebliği 5. Artırım 6. Gayrimenkulün birinci artırımda satılamaması 7. İhalenin yapılamaması 8. Alıcının malı almaktan vazgeçmesi 9. İhalenin sonucu, fesih ve tescil 10. Borçluya bilgi verilmesi V. İFLAS YOLU İLE TAKİP A. İFLASIN İSTENMESİ B. İFLASIN ERTELENMESİ 8.BÖLÜM PRİM BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ I. PRİM BELGELERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER II. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNE GENEL BİLGİLERİN DOL-DURULMASI A. İŞVEREN/ARACI/SİGORTALIYI GEÇİCİ OLARAK DEVRALANIN B. ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR C. BELGEYE İLİŞKİN BİLGİLER Ç. BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE AİT BİLGİLER D. İŞVEREN VE İŞYERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN DOLDURULMASI E. SİGORTALILARA İLİŞKİN BİLGİLERİN DOLDURULMASI 1. Sigortalıların sosyal güvenlik sicil numaraları ve ad/soyad bilgilerinin girişi 2. Sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas ka-zançlarının, işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin girişi a. Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması b. Ay/dönem içinde işe başlayan sigortalıların, prim öde-me gün sayılarının hesaplanması c. Ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim öde-me gün sayılarının hesaplanması ç. İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalı-ların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması 3. Ay/dönem içinde bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için de ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması a. Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden; b. Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan sigortalılar yönünden;

16 4. İşverenlerce, SGK dan GİG ödeneği alan sigortalılara, istira-hatlı oldukları süreler için ücret ödenmesi halinde prim öde-me gün sayısının hesaplanması 5. Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması 6. Eksik gün nedenlerinin ve işten çıkış nedenlerinin bildiril-mesi a. Eksik gün nedenlerinin bildirilmesi b. İşten çıkış nedenlerinin bildirilmesi 7. Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve SGDP primlerinin hesaplanması F. BELGENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER G. BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER III. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SGK YA GÖNDERİL-MESİ A. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SGK YA VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ B. YASAL SÜRESİ DIŞINDA KURUMA VERİLECEK/GÖNDERİ-LECEK OLAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ IV. E-SİGORTA UYGULAMASINA BAŞVURULMASI, SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ A. BAŞVURU B. BAŞVURU FORMLARININ KAYDEDİLMESİ VE KLASE EDİL-MESİ C. E-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ D. ŞİFRENİN İPTALİ E. ŞİFRENİN ÇALINMASI, KAYBOLMASI, UNUTULMASI V. AFET DURUMUNDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ VI. PRİM BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE GÖNDERİLEMEMESİ VE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ VII. EKSİK GÜN BİLDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI A. EKSİK GÜN NEDENLERİ SAYILAN HALLER B TARİHİNDE EKSİK GÜN NEDENLERİNDE YAPI-LAN DEĞİŞİKLİK C. TORBA (6111 S.) KANUNLA EKSİK GÜN NEDENLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK D. EKSİK GÜN NEDENLERİNE İLİŞKİN BELGELERİN SGK YA VERİLMEMESİ HALİNDE KURUMCA YAPILAN İŞLEMLER VIII. SGK PRİM BELGELERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 9.BÖLÜM İDARİ PARA CEZALARI UYGULAMASI I. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZALARI A. SGK UYGULAMALARINDA SİGORTALILARIN BİLDİRİMİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI B. İŞYERİNİN YASAL SÜREDE VE USULUNE UYGUN OLARAK BİLDİRİLMEMESİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI C. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE BAĞLI OLARAK UYGU-LANAN İDARİ PARA CEZALARI D. İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ VE İŞ-YERİ KAYITLARINA BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

17 1. İşyeri Kayıt Ve Belgelerine İlişkin Yasa Hükümleri 2. İşyeri Kayıt Ve Belgelerine İlişkin Usul Ve Esaslar a. Prim Belgelerinin Dayanağı Kayıt Ve Belgeler b. SGK Açısından İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin Geçersizliği c. Tasdiksiz Tutulmuş Olan Defterler d. SGK Açısından Ücret Tediye Bordrosu Düzenlenmesi Zorunluluğu ve Geçerliliği e. Ücret Tediye Bordrosunun Ayrı Ayrı Düzenlenmesi Ve Belgenin İşyeri Kayıtları İle Mutabakatı 3. SGK Uygulamasında İşyeri Kayıtlarının İbrazı a. SGK Uygulamasında İşverenlerin İşyeri Kayıt Belgeleri-ni Saklama Süresi (Zamanaşımı) b. İşyeri Kayıt Belgelerinin İbraz Edileceği Adres c. İşyeri Kayıt Belgelerinin Manyetik Ortamda İbrazı d. İşyeri Kayıt Belgelerinin İstenme Şekli e. İşyeri Kayıt Belgelerinin İbraz Süresi f. İşyeri Kayıt Belgelerinin İbrazında Mehil Süresi İsten-mesi g. İşyeri Kayıt Belgelerinin İbrazında Tebligat Yapılmasına Gerek Bulunmayan Haller 4. İşyeri Kayıt Ve Belgelerine Bağlı Olarak Uygulanan İdari Para Cezaları 5. İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin Geçersizliğine Bağlı Olarak Uy-gulanan İdari Para Cezaları a. Tutulan Defter b. Aylık Ücret Tediye Bordrosu E. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BANKALARA UYGU-LANAN İDARİ PARA CEZALARI F. KURUMUN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLENDİRİLMİŞ MEMURLARININ GÖREVLERİNİ YAPMAYA ENGEL OLAN-LARA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI G. KAMU İDARELERİ, BANKALAR, DÖNER SERMAYELİ KURU-LUŞLAR, KANUNLA KURULMUŞ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULA-NAN İPC H. SİGORTALILARIN İŞTEN AYRILMALARININ KURUMA BİLDİ-RİLMEMESİNE BAĞLI OLARAK İPC UYGULAMASI I. SİGORTALILARIN İSTİRAHAT RAPORLARININ ELEKTRONİK ORATAMDA GÖNDERİLMEMESİNE BAĞLI İDARİ PARA CE-ZASI UYGULANMASI İ. TİCARİ TAKSİ, DOLMUŞ VE BENZERİ NİTELİKTEKİ ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇALARINDA ÇALIŞANLARIN Sİ-GORTALILIK İŞLEMLERİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI II. SGK İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM A. SİGORTALI İŞE GİRİŞ İLE İŞYERİ BİLDİRGENİN YASAL SÜ-RESİ GEÇTİKTEN SONRA İLGİLİLERCE KENDİLİKLERİNDEN VERİLMESİ B. İDARÎ PARA CEZALARININ PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE İN-DİRİM III. SGK İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 10.BÖLÜM SİGORTALI GÖSTERİLMEYEN ÇALIŞANLARIN HAK ARAMA YOLLARI I. ÇALIŞANIN SİGORTALI OLMASI ZORUNLUDUR A. SİGORTALILIK MECBURİYETİ B. SİGORTALILIKTA DENEME SÜRESİ

18 II. SİGORTALILIĞIN YAPILIP YAPILMADIĞININ KONTROLÜ, YAPIL-MAMIŞ OLMASI HALİNDE HAK ARAMA YOLLARI A. SİGORTALILIĞIN GERÇEĞE UYGUN OLARAK YAPILIP YA-PILMADIĞININ KONTROLÜ 1. Sigortalılığın Gerçeğe Uygun Olarak Yapılması 2. Çalışanın Sigortalı Yapılıp Yapılmadığını Öğrenme Yolları a. Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinden Öğrenme b. Hizmet Dökümünden Öğrenme c. İşyerinin Bağlı Olduğu Üniteden Öğrenilmesi d. ALO 170 ve Bilgi Edinme B. SİGORTALILIĞIN YAPILMAMASI HALİNDE İDARİ BAŞVURU YAPILARAK HAK ARAMA YOLLARI 1. İşten Ayrılmadan Önce Sigortalılık Hakkının Aranması 2. İşten Ayrıldıktan Sonra Sigortalılık Hakkının Aranması 3. Sigortasız Çalıştırılmayla İlgili Örnek Dilekçeler a. Halen Çalışanlar İçin Dilekçe Örneği b. İşten Ayrılanlar İçin Dilekçe Örneği III. SİGORTALI GÖSTERİLMEYEN ÇALIŞANLARIN MAHKEME YO-LUNA BAŞVURU YOLLARI A. YASAL DAYANAK 1. SSK Dönemi 2. SGK Dönemi B. MAHKEME YOLUNA KİMLER BAŞVURABİLİR C. MAHKEMEYE BAŞVURU SÜRESİ D. SİGORTASIZ ÇALIŞMAYA İLİŞKİN BAŞVURULACAK MAH-KEME E. HİZMET TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ IV. SİGORTASIZ ÇALIŞMANIN TESPİTİNE İLİŞKİN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNE AİT YARGITAY KARARLARI A. YARGITAY KARARLARI 1. Emeklilik (Uzun Vadeli) Sigorta Kollarına Tabi Olmayan-ların Mahkeme Yoluna Başvurusu 2. Sigortasız Çalışmada Mahkemeye Başvuru Süresi 3. Sigortasız Çalışmanın Kanıtlanması 4. Sigortalı Hizmet Kazanmak İçin Fiili Çalışmanın Gerekliliği 5. Eksik Bildirilen Çalışma Sürelerinin Tespiti 6. Hizmet Tespiti Davalarının Re'sen Araştırma İlkesine Tabi Olduğu 7. Hizmet Tespitinde Eda Davaları 8. Kısmi-Tam Zamanlı Çalışmanın Tespiti 9. Sigortalılığın Tespiti Davasının Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu 10. Sadece Girişi Yapılmış Ancak Hiç Primi Olmayan Çalışanın Hizmet Kazanması 11. İtibari Hizmet Süresinin Tespiti 12. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Sigortasız Çalışmanın Saptanması 13. Hizmet Tespiti Esnasında Şirketin Tasfiye Sürecine Girmesi 14. Ölçümleme (Asgari İşçiliğin) Uygulanması Halinde Hizmet Tespiti 15. Sırf Sigortalı İşe Girişin Verilmesinin Sigortalılık İçin Yeterli Olmadığı 16. Devir Halinde Çalışanın Sigortalılık Hizmetlerinin Saptanma-sı 17. Sigortalının Yüksek Ücret Aldığının Ve Bu Ücret Üzerinden Sigortalığının Tespiti B. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

19 1. Sigortasız Çalışmanın Tespitinde Dikkate Alınacak Kıstaslar 2. Müfettiş Tutanağı İle Sigortasız Çalışmanın Saptanması Ha-linde Mahkemenin İzleyeceği Yol 3. Sigortalılık Başlangıcının Tespiti 4. Bordrolarda Kaydın Bulunması Halinde Sigortasız Çalışma-ya Bağlı Olarak Dava Açma Süresi 5. Sigortasız Çalışmanın Tespitinde İşverenin Taraf Olmasının Zorunluluğu 6. Sigortasız Çalışanın Kaza Sonucu Ölmesi Halinde İşverenin Giriş Bildirgesini Vermemesine Bağlı Sorumluluğu 7. Çıraklık Döneminde Sigortasız Çalışmanın Tespiti 8. İşçinin Asgari Ücretle Mi Çalıştığı Yoksa Bunun Üzerinde Gelir Mi Elde Ettiği Hususunun Tespiti 9. Sigortasız Çalışmada Ücret Bordrolarında Prim Kesintisinin Bulunması Halinde Hak Düşürücü Süre 10. Sigortasız Çalışmada Sadece Giriş Bildirgesi Verilmişse Hak Düşürücü Süre 11.BÖLÜM EMEKLİLİK UYGULAMASI I. MALÜLLÜK AYLIĞI A. MALÜLLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI 1. Malullük sigortasından sağlanan yardımlar 2. Malul Sayılma 3. Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşulları 4. Malullük Aylığının Başlangıcı B. MALULLÜK AYLIĞI BAŞVURUSU VE İSTENECEK BELGELER C. MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMA-SI D. MALULLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMASI NEDENİYLE AYLIĞI KESİLENLERİN AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI II. ÖLÜM SİGORTASI YARDIMLARI VE HAK KAZANMA ŞARTLARI A. ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR 1. Ölüm Aylığı 2. Ölüm Toptan Ödemesi 3. Evlenme Ödeneği 4. Cenaze Ödeneği B. YARARLANMA ŞARTLARI 1. Sigortalıya ilişkin koşullar 2. Hak sahiplerine ilişkin koşullar 2.1. Eşe aylık bağlama şartları 2.2. Çocuklara aylık bağlama şartları Erkek çocuklar Kız çocuklar Malul çocuklar 2.3. Ana Ve Babaya Aylık Bağlama Şartları C. ÖLÜM AYLIĞI BAŞVURUSU D. ÖLÜM AYLIĞININ BAŞLANGICI E. ÖLÜM AYLIĞININ HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI 1. Eşe bağlanacak aylığın oranı 2. Çocuklara bağlanan aylıkların oranı 3. Ana ve babaya bağlanan aylıkların oranı F. EVLENME VE CENAZE ÖDENEĞİ VERİLMESİ 1. Evlenme Ödeneği Verilmesi

20 2. Cenaze Ödeneği Verilmesi G. ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ, YENİDEN BAŞLAMASI, DU-RUM DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Ölüm Aylığının Kesilmesi Ve Yeniden Başlaması 1.1. Dul Eşin Aylıkları 1.2. Erkek Çocukların Aylıkları 1.3. Kız Çocukların Aylıkları 1.4. Malul Çocukların Aylıkları 1.5. Ana Ve Babanın Aylıkları 2. Diğer Durum Değişiklikleri 2.1. Boşandığı Eşiyle Fiilen Birlikte Yaşayan Eş Ve Çocuk-ların Durum Değişiklikleri S. Kanunun Ek 1. Maddesi Gereğince Uygulanan Fark Aylıkları III. EMEKLİLİK (YAŞLILIK) AYLIĞI BAĞLANMASI VE HAK KAZAN-MA ŞARTLARI A. YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR B. YARARLANMA KOŞULLARI 1. Genel koşullar (hariç) tarihinden önce sigortalı olanlar /1-a (SSK) sigortalıları için sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları (SSK lılar için) 506 sayılı Kanunun geçici 81/B bendine göre aylığa hak kazanma koşulları (SSK lılar için) 506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre aylığa hak kazanma koşulları /1-b (Bağ-Kur) Sigortalıları için 2. Özel koşullar sayılı Kanunun geçici 10. maddesi-nin birinci fıkrasına göre aylığa hak kaza-nanlar sayılı Kanunun geçici 10. madde-sinin ikinci fıkrasına göre aylığa hak ka-zananlar sayılı Kanunun geçici 10. madde-sinin üçüncü fıkrasına göre aylığa hak kazananlar (dahil) ila (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar /1-(a) sigortalıları için /1-(b) sigortalıları için (hariç) sonrasında sigortalı olanlar 2.1. Kanuna göre özel şartlarla aylığa hak kazanma koşulları İşe başlamadan önce malul olanlar Çalışma gücündeki kayıp oranı % 60 dan az olanlar Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalı-şanlar Erken yaşlanan sigortalılar /Ekim ayı başından önce sigortalı olan 4/1-(a) sigortalılarının özel şartlara göre aylığa hak kazanma koşulları Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalı-şanlar İlk defa sigortalı oldukları tarihte malul olan sigortalılar Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden ya-rarlananlar sayılı Kanunun mülga ek 5. maddesine göre hak kazanılan itibari hizmet sürelerinin değerlendirilmesi sayılı Kanunun ek 5. maddesi kapsa-mında olup Kanunun 40. maddesi kapsa-mında yer almayan sigortalıların itibari hiz-met sürelerinin değerlendirilmesi Hem 506 sayılı Kanunun ek 5. maddesi kapsamında hem Kanunun 40. maddesi kapsamında yer alan sigortalıların hizmetle-rinin değerlendirilmesi 2.4. Uçucu personele verilen itibari hizmet süreleri

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ

Detaylı

Seçilebilecek Kanun Numarası 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921-5225. Sigortalı Hissesi (%)

Seçilebilecek Kanun Numarası 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921-5225. Sigortalı Hissesi (%) 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ 1 NOLU BELGE: HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK I- TANIMI... 19 II- RİSK KAVRAMI... 19 A- FİZYOLOJİK RİSKLER... 20 B- MESLEKİ RİSKLER... 20 C- SOSYO-EKONOMİK RİSKLER... 21 III- SOSYAL GÜVENLİĞİN YÖNTEMLERİ...

Detaylı

Toplam Hisse (%) Sosyal Güvenlik Destek Primi 7.5 22.5 30 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 ila 6,5 1 ila 6,5 Toplam 7.5 23,5 ila 29 31 ila 36,5

Toplam Hisse (%) Sosyal Güvenlik Destek Primi 7.5 22.5 30 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 ila 6,5 1 ila 6,5 Toplam 7.5 23,5 ila 29 31 ila 36,5 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ (Uygulamada sıklıkla görülen Belgeler renklendirilmiştir.) 1

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Adres Değişikliği

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Mert AK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mert AK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mert AK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayı : 2009/03 Konu : 2009/121 Sayılı SGK Genelgesine Göre Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle İlgili İşlemler 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle hizmet akdine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi yardımlar yapılır? Ölüm aylığı bağlanması, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI)

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) 5510 - SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) Ġlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 Uygulanacak Ġdari Para Cezasının

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM EMEKLILIKLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR 15 1. EMEKLİ KİME DENİR? 17 2. HAK SAHİBİ KİMLERDİR? 17 3. MALÛL SAYILMA NE DEMEKTİR? 17 4. VAZİFE MALÛLLÜĞÜ NEDİR? 18 5. UZUN

Detaylı

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku v Mali Tatil, 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA ĠletiĢim: 0312 988 12 60-0542 624 9040 Programın

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 36. Bu değişikliklerden özel sektör işverenlerini ilgilendirenler aşağıda özetlenmiştir.

SİRKÜLER 2009 / 36. Bu değişikliklerden özel sektör işverenlerini ilgilendirenler aşağıda özetlenmiştir. KONU SİRKÜLER 2009 / 36 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Bildirilecek Eksik Gün ve İşten Çıkarma Nedenleri İle Belge Türleri Hakkında Yapılan Değişiklikler Genel Olarak Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02.09.2008 SİRKÜLER NO : 680 Ülkemizde yıllardır uygulanan Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur ve T.C.Emekli Sandığı Kanunları 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU kapsamında

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

/38-1. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge de belirtilen hususlar aşağıdaki şekildedir:

/38-1. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge de belirtilen hususlar aşağıdaki şekildedir: 04.08.2016/38-1 667 VE 668 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE KAPATILAN İŞYERLERİ İLE İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 2016/16 SAYILI GENELGE YAYIMLANMIŞTIR. ÖZET : 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 102-b/3 102- ikinci fıkra

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

2015 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2015 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2015 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sosyal Güvenlik Bülteni Tarih : 29.06.2015 Sayı : 2015/25 Konu : 2015 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları İçerik : 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

SİGORTALILIK İŞLEMLERİ

SİGORTALILIK İŞLEMLERİ SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (GENELGE 2013/11) (03.07.2015 Tarih ve 2015/19 Sayılı Genelge ile Değişik) BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir.

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir. SİGORTALILIK SÜRESİ Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.(5510

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu na 4447 sayılı Kanun ile eklenen ek

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Kişi Bakımından Kapsam Sigortalı Sigortalı sayılanlar (5510, m. 4) Kısmen Sigortalı sayılanlar (5510, m. 5) Sigortalı sayılmayanlar (5510,

Detaylı

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Mart / 2012 SMMM Enver ÇEVİK İçindekiler SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ... 2 A. Sigortalı İşe Giriş Bildirimi... 2 B. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi... 3 C.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayhan BOSTAN * I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA 102-a/1 102-a/2 102-a/3 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi,

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR.

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Yunus YELMEN * I-Giriş: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük sigortası,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DOĞUM İZNİ Doğum öncesi Doğum Doğum sonrası 5+3 hafta 8+X Hafta Çoğul gebelik halinde 10 hafta Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI

EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ: Ülkemizdeki şirketler şahıs şirketleri (kolektif şirket, adi komandit

Detaylı

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve

Detaylı

5604 SAYILI MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

5604 SAYILI MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 5604 SAYILI MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 30 Haziran 2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI 2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 4958 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2015 07-12/2015 Sigortalı İşe Giriş

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı