VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU"

Transkript

1

2 VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU 2005 yılında Gelir İdaresi nin yeniden yapılanma sürecinde 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve tarihinde faaliyete geçen Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihi itibarı ile 8 yılı geride bırakmıştır. - Toplam vergi tahsilatının büyük bir yüzdesini oluşturan nispeten az sayıda mükellef üzerine yoğunlaşarak, bu mükellefleri tek merkezden idare etmek, izlemek ve bu yolla denetim faaliyetlerinde etkinliği artırmak, - Büyük mükelleflerin idare ile bağlantı kurmasını beklemeden onlara ulaşmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve ortaya çıkabilecek sorunları belirleyerek önceden önlem almak, - Mükelleflerin vergi ile ilgili bütün işlemlerinde veya problemlerinde tek bir nokta ile temasa geçebileceği tam bir hizmet birimi oluşturmak, - Sektörleri ve yapıları itibarıyla birbirinden ayrı olan mükelleflerin farklı ihtiyaçlarına ve gelir risklerine farklı hizmet sunarak gönüllü uyumlarını artırmak için farklı uyum stratejileri geliştirmek ve izlemek, amaçları ile kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın başlangıçta 492 olan mükellef sayımız tarihi itibarı ile 809 dur. Başkanlığımıza bağlı mükelleflerimiz, 2014 yılı Türkiye vergi gelirleri tahsilatının % 23 ünü sağlamış bulunmaktadır. Ülkemizin vergi gelirleri içinde büyük bir paya sahip olan az sayıdaki mükellefin aynı vergi dairesine bağlı olması, büyük mükelleflerin ekonomik kriz dönemlerinde nasıl bir performans gösterdiklerini gözlemleme imkanı sağlamıştır. Kuruluş amaçları doğrultusunda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Stratejik Planda belirlenen hedef ve amaçlara ulaşılması için faaliyetlerine devam etmektedir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanarak kamuoyunun istifadesine sunulmuştur. Stratejik yönetim anlayışının gereği olarak hazırlanmış olan bu Raporun tüm kullanıcılara yararlı olmasını diler, bu çalışmada emeği bulunan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bülent SARIGÜL Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı

3 MİSYONUMUZ Ülkemizin dünyada hak ettiği yere ulaşımını sağlayacak olan kalkınma hedeflerinin vazgeçilmezi olan mali disiplinin sağlanması ve ülke ekonomisinin toplumsal refahı artırıcı seviyeye getirilmesini sağlamak üzere vergi gelirlerini adalet, eşitlik, tarafsızlık, gerçeklik ilkelerine göre toplamak; mükellefe sunulan hizmet kalitesini artırarak gönüllü ve tam vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

4 VİZYONUMUZ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı büyük ölçekli mükelleflere hizmet veren bir birim olması gerçeğinden de hareketle Gelir İdaresi Başkanlığının, Türkiye geneli için maket model olduğunun bilinci ile; Mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak, Hizmet kalitesi ve uygulamaları ile öncü ve model olmak.

5 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Örgüt Şeması Grup Müdürlüklerinin Görevleri Vergilendirme Grup Müdürlüğü Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Muhasebe Grup Müdürlüğü Tahsilat Grup Müdürlüğü Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü Denetim Grup Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü Strateji Grup Müdürlüğü İnsan Kaynakları Eğitim Durumuna Göre Dağılım Yaş Grubuna Göre Dağılım Görev Yerlerine Göre Dağılım Unvanlar İtibariyle Dağılım Cinsiyete Göre Dağılım Sunulan Hizmetler... 11

6 4.1. Evrak Sistemi Gelen Giden evrak sayıları Sicil-Yoklama Bilgileri Akaryakıt Dağıtım Belgesi Bilgileri Mukimlik Belgesi Bilgileri Denetim Faaliyeti Vergilendirme Müdürlüğü nce Yapılan İnceleme Sonuçları Uzlaşma Sonuçları KDV İade Mahsup Talebi İle Tecil-Terkin İşlemleri İadelerin Bekleme Nedenleri Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemeleri Bilgileri Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler Özelgeler Açılan Davalara İlişkin İstatistik Sonuçları Engellilik İndirimi Taleplerinin Değerlendirilmesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Kapsamında Yürütülen Faaliyetler II- AMAÇ VE HEDEFLER A-Temel Politika Ve Öncelikler B-İdarenin Amaç Ve Hedefleri III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları B-Performans Bilgileri Faaliyet Ve Proje Bilgileri Başkanlığımız Faaliyetleri ile İlgili Çalışmalar Mükelleflere Yönelik Çalışmalar... 20

7 Personele Yönelik Çalışmalar Stratejik Yönetim ve Planlama Performans Sonuçları Tabloları Başkanlığımızın Yılları Gelir Performansı Başkanlığımızın Yılları Vergi Gelirleri Sonuçları Vergi Gelirleri Brüt Rakamlar Vergi Gelirleri Net Rakamlar Vergi Türleri İtibarıyla Tahahhuk Tahsilat Sonuçları Gelir Vergisi Tevkifatı Gelir Vergisi Tevkifatı Brüt Rakamlar Gelir Vergisi Tevkifatı Net Rakamlar Kurumlar Vergisi Sonuçları Kurumlar Vergisi Brüt Rakamlar Kurumlar Vergisi Net Rakamlar Katma Değer Vergisi Sonuçları Katma Değer Vergisi Brüt Rakamlar Katma Değer Vergisi Net Rakamlar Özel Tüketim Vergisi Sonuçları Özel Tüketim Vergisi Brüt Rakamlar Özel Tüketim Vergisi Net Rakamlar Özel İletişim Vergisi Sonuçları Özel İletişim Vergisi Brüt Rakamlar Özel İletişim Vergisi Net Rakamlar Hedef-Gerçekleşme Tahsilat Oranı Bilgileri Yılı Bakaya Analizi Yılına Ait Brüt Gelirler Yılı Brüt Gelirlerinin Bakaya Analizi IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sonuç ve Değerlendirme... 27

8 I. GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, mükellef tabanını kavrayacak, mükelleflerin artan hizmet beklentilerine cevap verecek şekilde dinamik bir idare olması gerekliliğinin bilincindedir. Bu nedenle idaremizi, hizmet verme ve etkin olmayı birlikte sağlama ve bunu başarırken teknolojik gelişmelerden mümkün olduğu ölçüde yararlanma eksenine oturtmamız gerektiği bilinci ile ; MİSYONUMUZ Ülkemizin dünyada hak ettiği yere ulaşımını sağlayacak olan kalkınma hedeflerinin vazgeçilmezi olan mali disiplinin sağlanması ve ülke ekonomisinin toplumsal refahı artırıcı seviyeye getirilmesini sağlamak üzere vergi gelirlerini adalet, eşitlik, tarafsızlık, gerçeklik ilkelerine göre toplamak; mükellefe sunulan hizmet kalitesini artırarak gönüllü ve tam vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak. VİZYONUMUZ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı büyük ölçekli mükelleflere hizmet veren bir birim olması gerçeğinden de hareketle Gelir İdaresi Başkanlığının, Türkiye geneli için maket model olduğunun bilinci ile; Mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak, Hizmet kalitesi ve uygulamaları ile öncü ve model olmak. 1

9 B- Yetki Görev ve Sorumluluklar Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde aşağıdaki görevler sayılmıştır: Vergi dairesi başkanlıkları aşağıda belirtilen işlemleri yapmakla görevlidir. a) Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen Devlet gelirlerine ilişkin olarak mükellefi tespit etmek ve bu gelirlerin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve diğer işlemlerini yapmak. b) Büyük Mükelleflerle ihtilaflara ilişkin ilgili olarak yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalar ile gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak, Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde itiraz, temyiz ve tashihi karar yoluna gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek. c) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve mükellef hizmetlerini gerçekleştirmek. d) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak. e) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle bilgilendirmek. f) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak. g) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek. h) Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek. i) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak. j) Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak, yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek. k) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimler ile diğer gelir birimlerinden ve vergi inceleme elemanlarından gelen takdir işlemleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen ve ilgili Kanunlarında öngörülen takdir işlemlerini yapmak. 2

10 l) (15 Şubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Devlet gelirlerine ilişkin olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen muhasebe birimi görevini yapmak. m) Görev alanına giren konularda gelir birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak. n) Vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, sicil, disiplin, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak. o) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda yetki alanı dışına personel ve taşıt görevlendirmek. p) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak personelin performansını izlemek ve değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek. r) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan personel eğitim planlarını uygulamak, personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak. s) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kurallarını personele duyurmak. t) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasını sağlamak. u) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, taşıma, temizlik, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek. v) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip bunların yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak. y) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. Vergi dairesi başkanlığı bu görevlerini, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen strateji ve politikalar ile diğer esaslar çerçevesinde yapar. Vergi dairesi başkanlığına verilen bu görevlere ilişkin işlemler; vergi dairesi başkanlığı emrinde çalışan grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubeler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Vergi dairesi başkanlığının birimlerine yönelik teftişlerde başkan adına verilecek cevaplar ve emirler ilgili grup müdürlüğü tarafından hazırlanır. 3

11 Büyük Mükelleflerin özelliklerine istinaden yönetmeliğin vermiş olduğu görevlerin yanı sıra, misyonumuza uygun olarak aşağıdaki görev ve sorumluluklar da benimsenmiştir; Toplam vergi tahsilatının büyük bir yüzdesini oluşturan, nispeten az sayıdaki mükellef üzerine yoğunlaşarak bu mükellefleri tek merkezden idare etmek, izlemek ve bu yolla denetim faaliyetlerinde etkinliği arttırmak, Büyük mükelleflerin idare ile bağlantı kurmasını beklemeden onlara ulaşmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve ortaya çıkabilecek sorunları belirleyerek önceden önlem almak, Her bir mükellefi yakından izleyerek mükellefleri kanunlar, kurallar ve kanunların yorumlanışı konularında bilgilendirerek gönüllü uyumlarının arttırılması yönünde çalışmalar yapmak ve uyum göstermeyen mükellefleri zamanında tespit ederek gerekli önlemleri hemen almak, Tek merkezden yönetimin sonucu olarak idaredeki zayıflıkları, mükelleflerin karşılaştıkları güçlükleri belirlemek ve temel vergi idaresi fonksiyonlarını mükellefin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebileceği şekilde geliştirmek, Mükelleflerin vergi ile ilgili olarak bütün işlemlerinde veya problemlerinde tek bir nokta ile temasa geçebileceği tam hizmet birimi oluşturmak, Büyük mükelleflerin farklı vergi türleri için farklı beyanname verme ve ödeme süreçlerine sahip olması yönetimi karmaşıklaştırmakta ve mükelleflerin uyum maliyetlerini arttırmaktadır. Bu nedenle mükellefe ulaşmaya odaklanma ile basit ve uygun beyanname verme ve ödeme sistemleri oluşturarak mükelleflerin bu konulardaki uyum maliyetlerini azaltmak, Sektörleri ve yapıları itibariyle birbirlerinden ayrı olan mükelleflerin farklı ihtiyaçlarına ve gelir risklerine göre farklı hizmetler sunarak gönüllü uyumlarını arttırmak için farklı uyum stratejileri geliştirmek ve izlemek, Vadesi geçmiş toplam borç stokunun büyük bir yüzdesini oluşturan büyük mükellefler için basit ve uygun beyanname verme ve ödeme süreçleri oluşturarak vergi yükümlülüklerine bağlı kalmalarını ve vergi borçlarını vadesinde ödemelerini sağlamak. Bu şekildeki borçları zamanında tahsil ederek toplam borç stoku içindeki artışlarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, Türkiye de gelir içindeki en büyük pay sadece kendi vergisini ödeyen değil aynı zamanda stopaj sistemi aracılığıyla diğer mükelleflerin de vergisini ödeyen nispeten az sayıdaki mükelleflerden oluşmaktadır. Bu nedenle nispeten az sayıdaki bu mükellef grubunun kontrolü ile vergilerin ana kaynakları üzerinde daha sıkı bir kontrol sağlayarak gelir tahsilatlarında önemli bir artış yaratmak, Yerli veya yabancı sermayenin teşvik edilmesi amacıyla, çoğunlukla büyük yatırımcılarla ilişkilerde ortaya çıkan vergi kanunlarının karmaşık alanlarını ve uygulamalarını basitleştirerek ve kendilerine özel ve kaliteli hizmet sunulacağının, iyi eğitilmiş, hizmete yönelmiş vergi çalışanları ile karşılanacaklarının garantisi verilerek gelişmiş bir yatırım ortamı sağlamak. 4

12 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız hizmet binası Büyükdere Cad. No:76 Mecidiyeköy-Şişli-İSTANBUL adresinde bulunan Tekel A.Ş ye ait eski Likör fabrikası binasında faaliyetine devam etmekte iken; mevcut hizmet binasının TOKİ ye devredilmiş olması nedeniyle 5 Şubat 2009 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No: 116 Esentepe - İstanbul adresinde bulunan binada faaliyetine devam etmektedir. 5

13 2. Örgüt Yapısı 2.1. Örgüt Şeması 2.2 Grup Müdürlüklerinin Görevleri Vergilendirme Grup Müdürlüğü Vergi, resim, harç ile çeşitli kanunlarda belirtilen diğer devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapmak. Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini izlemek üzere her mükellef için tarh dosyası oluşturmak. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını sağlamak amacıyla borçlular listesini hazırlamak. Mükellef hesaplarının dökümünü yapmak, mükellef hesapları ile genel hesaplar arasında uyum sağlamak. Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları (tahakkuksuz veya tahakkuktan fazla tahsilatlar dahil), kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri ve fazla tahsilatların iadesi ile ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak. 6

14 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak teciller dışında diğer kanunlarda öngörülen tecillere ilişkin işlemleri yapmak. Vergilendirmeye ilişkin gerekli kayıt ve defterleri tutmak. Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak. Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Mükellefin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanması, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması, vergi kanunlarıyla ilgili olarak görüş verilmesi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması, vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle mükellefe bilgi verilmesi ile oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin yürütülmesi Muhasebe Grup Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişkin yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak. Düzeltme ve terkin yolu ile red veya iadesine karar verilen paraların hak sahiplerine nakden veya mahsuben ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak. Amme borçlusunun tahsilata yetkili kılınan kurumlara yaptığı ödemelerin kayıtlara intikalini sağlamak. Tahsildar ve icra memurları tahsilatının bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak. Vergi dairesi başkanlığının banka hesaplarını izlemek ve kayıtlarla uyumunu sağlamak. Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı kasada veya vergi dairesi başkanlığı hesabının bulunduğu bankada saklamak veya saklanmasını sağlamak. Vergi dairesi başkanlığı veznesince yapılan tahsilatın bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak. 7

15 Tahsilat Grup Müdürlüğü Takibe alma, teminat, erteleme ve taksitlendirme işlemlerinin, mal bildirimi ve haciz varakaları ile ilgili işlemlerin, icra ve satış işlemlerinin yürütülmesi Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü Mükelleflerce dava konusu yapılan hususlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi Denetim Grup Müdürlüğü Yetki alanları içerisindeki vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri alarak vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, bilgi toplanması ve tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü Başkanlıkta görevli personele ilişkin özlük işlemlerinin takip edilmesi ile Başkanlık için gerekli idari ve mali işlemlerin yürütülmesi Strateji Grup Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığı nca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmalar ile verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplanması ve araştırma yapılması. 8

16 3. İnsan Kaynakları Başkanlığımızda tarihi itibarıyle çalışan personel sayısı 235 i kadrolu 48 i ise geçici görevli personel olmak üzere 283 idi yılı içerisinde gerçekleşen naklen atamalar ve geçici görevlendirmelerden kaynaklanan ayrılmalar sonucunda tarihi itibarıyle toplam personel sayısı 245 e düşmüştür. Bu sayının; 5 i merkez atamalı olmak üzere 208 i kadrolu, 11 i merkez atamalı olmak üzere 37 si geçici görevli personeldir yılında gerçekleşen naklen atama kaynaklı ayrılmaların çoğunluğunu Gelir Uzman Yardımcısı olarak Başkanlığımızda çalışmakta iken Vergi Müfettişliği ve diğer kurumların açmış olduğu sınavları kazanarak bu kurumlarda görev yapmayı tercih eden personel oluşturmaktadır. 3.1 Eğitim Durumuna Göre Dağılım YÜKSEKLİSANS 11 LİSANS 199 ÖNLİSANS 16 ORTAÖĞRETİM 17 İLKÖĞRETİM 2 Toplam Yaş Grubuna Göre Dağılım YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ VE ÜZERİ 19 Başkanlığımızda, personelimizin yaş ortalaması 40 tır. 9

17 3.3 Görev Yerlerine Göre Dağılım BAŞKAN 1 1 TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 2 2 DENETİM GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 3 3 MUHASEBE GRUP MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK VE İHTİLAFLI İŞLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZM GRUP MÜD İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜD STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - 3 VERGİLENDİRME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM Unvanlar İtibariyla Dağılım GÖREVİ SAYISI BAŞKAN 1 1 GRUP MÜDÜR V. 3 2 MÜDÜR 2 2 KURUM AVUKATI 3 3 MÜDÜR YRD. 7 8 ŞEF 2 1 GELİR UZMANI GELİR UZM. YRD MÜTERCİM 1 1 TEKNİSYEN 2 2 B.İŞLETMENİ 1 1 V.H.K.İ TAHSİLDAR 1 1 ŞOFÖR KORUMA GÜV. GÖR. 5 7 HİZMETLİ TOPLAM *Başkanlığımızda 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu hükmünce yapılacak bireysel emeklilik ve şahıs sigortası geri ödemeleri nedeniyle halen muhasebe ve düzeltme işlemlerinde 24 personel görev yapmaktadır. 3.5.Cinsiyete Göre Dağılım KADIN 113 ERKEK

18 4. Sunulan Hizmetler 4.1. Evrak Sistemi Gelen - Giden evrak sayıları GELEN EVRAK GİDEN EVRAK * * 2013 yılında 6327 Sayılı Kanun hükmünce yapılacak bireysel emeklilik ve şahıs sigortası geri ödemelerine ilişkin gelen evrak sayısı sayısı dır GELEN EVRAK GİDEN EVRAK 4.2. Sicil-Yoklama Bilgileri Verilen Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Levhası Sayısı Verilen Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) İzin Yazısı Verilen Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Düzenlenen Yoklama Fişi Akaryakıt Dağıtım Belgesi Bilgileri Başkanlığımızca 6 akaryakıt dağıtım şirketi için 2014 yılında 6 adet Akaryakıt Dağıtım İzin Belgesi Verilmiştir Mukimlik Belgesi Bilgileri Başkanlığımızca 2014 yılında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına istinaden 331 adet Mukimlik Belgesi Verilmiştir. 11

19 4.5.Denetim Faaliyeti Vergilendirme Müdürlüğü Tarafından Yapılan İnceleme sonuçları (TL) V.İ.R. SONUÇLARI VERGİ İNCELEMESİ YAPILAN MÜKELLEF SAYISI DÜZENLENEN RAPOR SAYISI TARH EDİLEN VERGİ FARKI VERGİ CEZASI GENEL TOPLAM Takdir Komisyonu İşlemi Sonuçlanmış Olanlar Gelen İşlem Adedi : İşlemi Sonuçlanmış Olanlar : Yol Denetim Tutanakları İşlemi Sonuçlanmış Olanlar Gelen Tutanak Adedi : 111 Özel Usulsüzlük Cezası (TL) : TL Düzenlenen Rapor Sayısı : Uzlaşma Sonuçları Tarhiyat Öncesi Uzlaşma RAPOR SAYISI Tarhiyat Sonrası Uzlaşma DOSYA SAYISI Uzlaşma Talebine Konu Olan Uzlaşma Vaki Olan Uzlaşma Vaki Olmayan 1 19 Uzlaşma Oranı % 97 % 89 12

20 4.7. KDV İade Mahsup Talebi İle Tecil-Terkin İşlemleri AÇIKLAMA Dönem Sayısı TOPLAM YAPILAN KALAN Dönem Dönem Tutar Tutar Tutar Sayısı Sayısı YMM Raporu ile iade % 4 Teminat karşılığı iade % 8 Teminat karşılığı iade % 100 Teminat karşılığı iade Kat Teminat karşılığı iade Teminatsız iade İnceleme sonucu NAKİT İADELER TOPLAMI Kendi vergi borcuna mahsup Ortakların vergi borcuna Mal yada Hiz. Al. Kalan borçlar SSK Prim borcuna mahsup Gümrük vergisi borcuna mahsup MAHSUBEN İADE TOPLAMI NAKDEN VE MAHSUBEN İADE TOPLAMI KDV TERKİN ÖTV TERKİN Vergi inc. raporu ile teminat çz YMM raporu ile teminat çözümü (TL) 4.8. İadelerin Bekleme Nedenleri (TL) AÇIKLAMA İADE BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR MAHSUP BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR KDV TERKİN BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR ÖTV TERKİN BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR Belge Eksikliği Teyit ve Yazışmalar Kısmi Mahsup Nedeniyle Talep İnceleme Sonucu Bekleyen İşlemi Devam Eden Henüz Başlanılmayan TOPLAM

21 4.9. Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemeleri Bilgileri tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Geçici 1'inci maddesi uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından kesilerek Başkanlığımıza ödenen vergilerin anaparaya tekabül eden kısımlarının hak sahiplerine iadesi ile ilgili başvurular tarihinde başlamış olup, itibarı ile uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. BİREYSEL EMEKLİLİK VE ŞAHIS SİGORTASI GERİ ÖDEMELERİ TOPLAM DİLEKÇE SAYISI İADE YAPILAN KİŞİ SAYISI (TL) İADE TUTARI NAKİT MAHSUP TOPLAM İADE TUTARI Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemeleri ile ilgili başvuruların başlamış olduğu tarihinden tarihine kadar konu ile ilgili olarak toplam adet BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) başvurusu cevaplanmıştır. Bu rakamın adedi dönemine aittir. Ayrıca, aynı konuya ilişkin olarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince cevaplanan başvuru sayısı olup, Bu rakamın 581 adedi dönemine aittir Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler (TL) Kesinleşmiş Alacaklar Dilekçe Sayısı Mükellef Sayısı Yapılandırma İşlemi Yapılan Dilekçe Sayısı Yapılandırılan Tutar Katsayı Tutarı Vazgeçilen Alacak Tutarı Bes Başvuruları

22 4.11. Özelgeler VERGİ TÜRÜ ÖNCEKİ YILLARDAN TOPLAM DEVİR 2014 TOPLAM BAŞVURU SONUÇLANAN 2014 ÖNCEKİ BMVD GİB YILLARDAN ( ) ÖNCEKİ YILLARDAN 2014 KDV KANUNU VERGİ USUL KANUNU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU DAMGA VERGİSİ KANUNU HARÇLAR KANUNU ÖTV KANUNU BSMV KANUNU MTV KANUNU ÖKC KANUNU KKDF KANUNU SAYILI KANUN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KANUNU RED DEVREDEN 2015 YILINA TOPLAM DEVİR BELEDİYE GELİRLERİ +EMLAK VERGİSİ KANUNU TOPLAM

23 4.12. Açılan Davalara İlişkin İstatistik Sonuçları 2014 YILINDA SONUÇLANAN DAVALARIN TUTARLARI VE ORANLARI AÇIKLAMA TUTAR TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAY ADET TOPLAM ADET İÇİNDEKİ PAY KAZANILAN % % 25 KAYBEDİLEN % % 75 TOPLAM Engellilik İndirimi Taleplerinin Değerlendirilmesi YIL Müracaat Sayısı İndirim Kapsamına Giremeyen 1.Dereceye Giren 2.Dereceye Giren 3.Dereceye Giren Müracaatı İptal Edilen SGK (Emekli) Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Engellilik İndiriminden Faydalandırılan Kişi Sayısı Değişim Oranı %

24 5. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Başkanlığımızın ihtiyaçlarıyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığından ödenek gönderildikten (Harcama izni alındıktan) sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem sonuçlandırılmaktadır. İşlem sonuçlandıktan sonra Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler ödeme emrine bağlanarak önce gerçekleştirme görevlisi tarafından usulüne uygun olduğu tespit edildikten sonra imzalanmak suretiyle harcama yetkilisinin onayına sunulmakta; harcama yetkilisinin onayına müteakip ödeme yapılmak üzere Şişli Mal Müdürlüğüne ödeme emri belgesi gönderilmektedir. II. AMAÇ VE HEDEFLER A- Temel Politikalar ve Öncelikler Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, toplam vergi tahsilatının önemli bir bölümünü oluşturan, ekonomide belli bir ağırlığı ve iş hacmi olan işletmelere sunulacak hizmet kalitesinin diğer mükelleflere sunulan hizmetin üzerinde olması gereğinden yola çıkılarak, 5345 sayılı kanunla yeniden yapılanan Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamında tarih ve 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam vergi tahsilatının büyük yüzdesini oluşturan az sayıda mükelleflere daha etkin hizmet sunmak, sorunlarını tespit etmek, bu mükellefleri yakından izlemek ve denetlemek, ortaya çıkabilecek ve çıkan sorunları belirleyerek tedbirlerini almak, mükelleflerin kanunlar, kurallar ve kanunların yorumlanması konularındaki tereddütlerini gidererek gönüllü vergi uyumunu sağlamak, bu konulardaki gerekli stratejik planları hazırlamak ve uygulamak amacı ile kurulmuştur. 17

25 B- İdarenin Amaç ve Hedefleri AMAÇ 1 VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK AMAÇ 2 HER TÜRLÜ EKONOMİK AKTİVİTEYİ GELİŞTİRMEK, KAVRAMAK VE GÖZETLEMEK AMAÇ 3 HİZMET KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK Mükelleflere verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve yeni hizmet seçenekleri geliştirmek Mükellef işlemlerini basitleştirmek ve standartlaştırmak Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincini artırmak Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü ölçerek sektörel dağılımlarını ve sebeplerini tespit etmek Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir tahsilat sistemi oluşturmak İnsan kaynaklarını geliştirmek üzere insan kaynakları yönetim sistematiği oluşturmak Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde, organizasyon yapısını ve iş süreçlerini sürekli geliştirmek Bilgi teknolojisi sistemlerini ve uygulamalarını geliştirerek kurumun etkinlik ve verimliliğini artırmak Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için fiziki imkanları geliştirmek AMAÇ 4 KÜRESEL BOYUTTA KATILIMCI VE ÜRETKEN BİR KURULUŞ HALİNE GELMEK Mükellef hizmetleri yönetimini çağın gerekleri doğrultusunda modern, dinamik ve organize bir yapı haline getirmek Dünya genelinde Büyük Mükellefler İdarelerinin uygulamalarını takip ederek örnek alınabilecek hususlarda çalışmalar yapmak 18