Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER Anayasa Mahkemesi - Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usul lerine Dair Kısa Karşılaştırma Av. Ali Nezhet BOZLU Hangi Şirketler Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorundadır? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner ALTAŞ Objektif Zamana Uygun Yorum ile Objektif Tarihi Yorum Arasındaki Farklar Av. Halis YAŞAR Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmenin Üçüncü Şahıslar Üzerindeki Etkisi Av.M.İhsan DARENDE MEDENİ HUKUK Boşanma - Boşanmada Maddi-Manevi Tazminat - Daha Ağır Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği İmar Uygulaması - Hazinenin, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Kusursuz Sorumlu Olduğu - Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulamayacağı Önalım Hakkı - Önalım Hakkına Konu Olan Satışın, Alıcı Tarafından Diğer Paydaşlara Noter Aracılığı İle Bildirilmesi Yükümlülüğü - Önalım Davasında Davalının Tapudaki İşlemin Tarafı Olması Nedeniyle Bedelde Muvazaa Yapıldığı Savunmasında Bulunamayacağı TMK.nun 713/1 Maddesine Dayalı Davaların Kamusal Niteliği Ağır Olması Nedeniyle Mahkemenin Tarafların Delilleriyle Yetinmeyip Resen Araştırma Yapması Gerekeceği - Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Edinilen Taşınmazın İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Paylı ya da Bağımsız Olarak Tescili Hususunun Araştırılması Gerekeceği... 95

7 Taksirle Ölüme Neden Olmak Suçu - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ölüm Olayı İle Fiili İlliyet Bağı Bulunan Kişiler Hakkında Ceza Mahkemesince Verilen Hükümlerin Kesinleşmesinin Bekleneceği Ayıba Karşı Tekeffül - Satıcının Hukuki Ayıplardan Ötürü Kusursuz Sorumluluğu Adi Şekilde Düzenlenen Sözleşmelerin Taşınmaz Devri İçin Geçerli Olmadığı - Adi Şekilde Düzenlenen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin, Tapuda Pay Devrinden Sonra, Taraflarca Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği MEDENİ USÜL HUKUKU Trafik Kazalarında İşletenin Sorumluluğu - İşleteni veya Sahibi Devlet ve Diğer Kamu Kuruluşları Olan Araçların Sebebiyet Verdiği Trafik Kazalarına İlişkin Davaların Adli Yargıda Görüleceği Senetle İspat Mecburiyeti - Kira İlişkisinin Varlığının ve Kira Koşullarının Mal sahibince, Ödeme Savunmasının ise Kiracı Tarafından Kanıtlanması Gerekeceği Şikayet - İstihkak İddiası - Hakimin Talep Sonucuyla Bağlı Olduğu, Talebin Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği Yargı Harçları - Noksan Değer Üzerinden Peşin Karar ve İlam Harcı Tamamlanmadıkça Davaya Devam Olunamayacağı Tanık Delili - Tanık Sayısının, Hakkın Kötüye Kullanılması Olmadığı Sürece Sınırlanamayacağı - Yargılanma ve Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı Mülk Kullanım Sözleşmesi - Devre Tatil Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Hizmet Tespiti - İşyerindeki Çalışmanın Aralıksız Kısmi Süreli Çalışma Olup Olmadığının Mahkemece Araştırılması Gerekeceği - Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar, Yargıtayın Bozma Kararına Karşı Verilecek Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı

8 Veren Özel Daireye Gönderileceği İCRA İFLAS HUKUKU İş Sözleşmelerinde veya Ücret Bordrolarında Gösterilen Ücretin Gerçeği Yansıtmayabileceği Karşısında Mahkemece Gerçek Ücretin Tespit Edilmesi Gerekeceği - İş Akdinin İşveren Tarafından Haklı Nedenlere Dayalı Olarak Feshi Hizmet Tespiti - İşyerindeki Çalışmanın Aralıksız Kısmi Süreli Çalışma Olup Olmadığının Mahkemece Araştırılması Gerekeceği - Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar, Yargıtayın Bozma Kararına Karşı Verilecek Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Özel Daireye Gönderileceği Sendika Aidatı - Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi - Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesinde İşletmenin Ve İşin Gereği İle Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren İşler Ölçütünün Bir Arada Bulunmasının Şart Olduğu - Sendika Üyelik Aidatının Bir Ay İçerisinde İşveren Tarafından Sendikaya Gönderilmesinin Temerrüt İçin Yeterli Olmadığı, İşverenin Ayrıca Sendika Tarafından Temerrüde Düşürülmesi Gerektiği İCRA İFLAS HUKUKU Şikayet - İstihkak İddiası - Hakimin Talep Sonucuyla Bağlı Olduğu, Talebin Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği Şikayet - İlam Niteliğinde Sayılmayan Belgelerle İlamlı Takip Yapılamayacağı - Yabancı Devlet Makamlarınca Hazırlanan Resmi Belgelerin Türkiye de Bu Vasfı Taşıması, Belgenin Verildiği Devletin Yetkili Makamı Veya İlgili Türk Konsolosluğu Makamı Tarafından Onaylanması Gerektiği, Türkiye nin Taraf Olduğu Milletlerarası Sözleşmelerin Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki İle İlgili Hükümlerinin Saklı Olduğu

9 TİCARET HUKUKU Fon Talep Eden Bir Anonim Şirket İle Birikimlerini Değerlendirmek İsteyen Bir Kimse Arasındaki İlişkinin Kural Olarak Ortaklık İlişkisi Olduğu - Yazılı ya da Sözlü Olarak veya Herhangi bir Şekilde Halka Duyurulmak Suretiyle İvazsız Veya Bir İvaz Karşılığında, İstendiğinde ya da Belli Bir Vadede İade Edilmek Üzere Para Kabulünün Mevduat Sayılacağı - Ceza Hakiminin Kabul Ettiği Maddi Vakıaların Hukuk Hakimini Bağlayacağı Sh. 113 CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Elektrik Enerjisi Hırsızlığı - Karşılıksız Yararlanma Suçu Ve Etkin Pişmanlık - Lehe Kanun Hükümlerinin Uygulanması Yönünden Dava Dosyalarının Mahalline İadesiyle Uyarlama Yargılaması Yapılmasının Bozma İlamı Niteliğinde Sayılıp Bu Hususun Kendine Özgü Düzenleme Olduğu Nitelikli Dolandırıcılık - Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Karşı Taahhüt Altına Girilen Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılması Gerektiği - Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanunla, Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümleri Farklı İse, Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanıp İnfaz Olunacağı Suçu ve Suçluyu Övme Suçu - İfade Özgürlüğü İDARE HUKUKU Kanun Yararına Temyiz - İlgililerin, Haklarında İdari Davaya Konu Olabilecek Bir İşlem Veya Eylemin Yapılması İçin İdari Makamlara Başvurabilecekleri - İdari Dava Açma Süresinde Zamanaşımı MEVZUAT Kanunlar Bakanlar Kurulu Kararları Yönetmelikler

10 Tebliğler Milletlerarası Antlaşmalar HUKUK HABERLERİ Taşeron İşçiye Müjdeli Haber Yüz Kızartıcı Suç İşleyen, Memur Olabilir mi? Yargıtay'dan Ölümlü Trafik Kazaları İle İlgili Emsal Karar Boşanma Davasında, Yasadışı Dinleme Delil Kabul Edildi Yargıtay, Rüşvet İsteyen Savcıyı Affetmedi HSYK, Kadın Başsavcı Arıyor! Müşteri Bankayı İcraya Verdi ÖNEMLİ BİLGİLER Kıdem Tazminat Tavanı Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Ücret ve İşverene Maliyetleri Kapıcılar İçın Asgari Ücretın Hesabı ve İşverene Maliyeti Asgari Ücret Uygulamasında Yeni Dönem Yılında Asgari Geçim İndirimi tutarları Yıllık Ücretli İzin Süreleri İhbar Tazminatı (akdin Fesfinde Bildirim Süreleri) İşsizlik Sigortası Primi Gelir Vergisi Tarifesi Katma Değer Vergisi Oranları Kurumlar Vergisi Oranları Geçici Vergi Oranları Vergi Usul Kanununa Göre Yeniden Değerleme Oranı

11 Yasal Faizler Ve Yürürlük Süreleri Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a Göre Gecikme Zammı Oranları Kira Artışına Yargıtay ca Uygulanan Endeksler Enflasyon Oranları (%) (Tuik Verilerine Göre) Enflasyon Oranları (Aylara ve Yıllara Göre) Değerli Kağıt Bedelleri yılı Damga Vergisi Tutarları Yargı Harçları Tarifesi Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Ve Kadastro Harçları Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Genel Hükümler Avukatlık Ücret Tarifesi CMUK Avukatlık Ücret Tarifesi Üretici Fiyat Endeksi ( ) (ÜFE) Üretici Fiyat Endeksi ( ) (TÜFE) HUMK Ve İİK Parasal Sınırları İYUK Parasal Sınırları Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun unda Süreler Yargıtay ın Yeni Telefon Rehberi ARAMA İNDEKSLERİ Kanun Maddelerine Göre Arama İndeksi Kavramlara Göre Arama İndeksi...282

12

13

14

15 SAYI: 38 ANAYASA MAHKEMESİ ANAYASA MAHKEMESİ - AVRUPA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU USULLERİNE DAİR KISA KARŞILAŞTIRMA Av. Ali Nezhet BOZLU 1954 yılında taraf olunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) doğrultusunda bireysel başvuru hakkı 1987 de tanınmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (bundan böyle Avrupa Mahkemesi olarak anılacaktır) zorunlu yargılama yetkisi ise 1990 da kabul edilmiştir. İş yükü bakımından Avrupa Mahkemesi nin aylık bazda yayınladığı istatistiksel verilere göre 30 Kasım 2012 tarihi itibariyle karar bekleyen dosya sayısı olup, sırasıyla Rusya 29150, Türkiye 17500, İtalya 14150, Ukrayna 10500, Sırbistan 9950, Romanya 9050, Bulgaristan 3850, Moldova 3750, Polonya 3450, İngiltere 3400, kalan 37 ülke için ise dür. Avrupa Mahkemesi önündeki dava yükünün ağırlaşması üzerine, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin 2004(6) sayılı Tavsiye Kararı nda, bireysel başvuru yönteminin iç hukukta tanınmasının gerekliliğine değinilmişti yılında ise, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Inter laken Deklarasyonu ile taraf devletler iç hukuklarında Sözleşme yi uygulayıcı ve temel hak ihlallerini etkin bir şekilde ortadan kaldıracak mekanizmaları en kısa sürede kurma taahhüdünde bulundular. Diğer yandan Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen Venedik Komisyonunun 85. Genel Kurul Toplantısı nda Anayasal Yargıya Bireysel Erişim konusunda bir çalışma yapıldı ve bu çalışma 27 Ocak 2011 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından yayınlandı. Bu çalışmanın 82. maddesinde Inter laken Deklarasyonu nun 4. paragrafına atıfta bulunularak kabul edilen Anayasa Yargısına Bireysel Erişime İlişkin Rapor oluşturulması, dahası 85. paragrafta Türkiye de 2004 yılında Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuruyu da içeren anayasa değişikliği önerisini değerlendirilmesi ve Avrupa Mahkemesi önündeki Türkiye davalarının yoğunluğunun da ele alınması süreci hızlandırdı. Aslında 12 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen referandumla kabul edilen 5982 sayılı Kanun un 1982 Anayasası nın 148. ve149. maddelerinde yaptığı değişiklikler ve Anayasa nın Geçici 18. maddesi hükümleri ile Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru hukuk sistemimize girmişti. 30 Mart 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun un Bireysel Başvuru adlı 4. Bölüm ünün altında yer alan

16 12 LEGES Hukuk Dergisi ŞUBAT maddeler ile artık somut düzenlemelere geçilmiştir. 12 Temmuz 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü de Bireysel Başvuru başlıklı 4. Bölüm ün altında yer alan maddeler arasında somut düzenlemeler tamamlanmıştır. Mağdurluk statüsü Avrupa Mahkemesi ne başvuru bakımından yeterli olup, Sözleşme nin 34. maddesinde Bu Sözleşme veya Protokollerinde tanınan haklarının Yüksek Sözleşmeci Taraflar dan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları Mahkeme ye başvurabilir. şeklinde tanımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi ne Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar 6216 S.K. nun 46. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: (1) Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. (2) Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir. (3) Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz. Bu tanımla aynı kanunun Bireysel başvuru hakkı başlıklı 45/1. maddesinin Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. metnindeki Herkes tanımı, 46. madde ile sınırlanmış; doğrudan etkilenme, kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuru yapamaması, özel hukuk tüzel kişilerinin sadece tüzel kişiliğe ait hakların ihlali halinde başvuru yapabilmesi, yabancılara getirilen kısıtlamalar Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru alanını oldukça daraltmıştır. Avrupa Mahkemesi ne hakkı ihlal edilen gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş ve hatta tüzel kişiliği olmasa dahi kişi grupları başvurabilmektedir. Eylem veya ihlalden esas olarak doğrudan doğruya etkilenenlerin yanı sıra, özgün koşullar ve ihlalin niteliği belirli kriterler ile incelenerek eylem veya ihlalden dolaylı etkilenenler de mağdur statüsünde değerlendirilebilmektedir. Kişiler ulusal yasalar ile davranış zorunluluğu altına giriyor veya ilgili mevzuattan doğrudan doğruya etkilenme riski altında bulunan grupların içerisinde bulunuyor iseler, bir birey işlem söz konusu olmasa bile haklarının ihlal edildiğini Avrupa Mahkemesi önünde ileriye sürebilirler. Nitekim Anayasa Mahkemesi bireysel başvurulara ilişkin ilk kararlarını vermiş, Başvurucusu Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği olan 2012/95 numaralı başvuru hakkında 25/12/2012 tarihinde verilen kararda, kişi yönünden yetkisizlik nedeniyle red şöyle gerekçelendirilmiştir: 23. Somut olayda kanuni düzenleme çocuk hematolojisi ve çocuk onkolojisi bilim dallarının birleştirilmesine yönelik olup, çocuk hematolojisi

17 SAYI: 38 ANAYASA MAHKEMESİ ya da çocuk onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimini tamamlamış veya Kanun un yayımı tarihi itibarıyla eğitimleri devam etmekte olan gerçek kişilerin durumlarında değişiklik yapmıştır. Bu durumda, söz konusu yasama işleminin başvurucu derneğin tüzel kişiliğine ait haklarına bir müdahale oluşturduğu söylenemez. Amacı çocuk onkolojisi alanında tıbbi kaliteyi artırmak olan ve yalnızca üyelerinin durumlarını etkileyen başvuru konusu yasama işleminin mağduru olmayan derneğin, bu işlem aleyhine bireysel başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır. 24. Açıklanan nedenlerle, özel hukuk tüzel kişisi olan başvurucu Derneğin mağdur sıfatı taşımadığı anlaşıldığından başvurunun, diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin kişi yönünden yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir. V. HÜKÜM Başvurunun, kişi yönünden yetkisizlik nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına, 25/12/2012 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi. Avrupa Mahkemesi ise örneğin DİSK ve KESK - Türkiye (Başvuru no /08) davasında Başvurucular DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve KESK in (Kamu Emekçileri Sendikaları) başvuruları yalnızca üyelerini ilgilendirdiği ve sendikaların tüzel kişiliğine ait haklara bir müdahale olmadığı halde başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur. Bu başvuru 1 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul daki İşçi Bayramı kutlamalarındaki polis müdahalesi sırasında sendika üyelerinin basınçlı su, boya ve göz yaşartıcı gaz fışkırtılmasına ilişkin sendikaların şikayetleriyle ilgiliydi. Sendikalar 11. maddeye (dernek kurma ve toplantı özgürlüğü), 13. maddeye (etkili başvuru hakkı) ve 14. maddeye (ayrımcılık yasağı) dayanmışlardı. Avrupa Mahkemesi 27 Kasım 2012 günlü kararında: 1. Oybirliğiyle başvurunun kabul edilebilirliğine 2. Oybirliğiyle Sözleşme nin 11. maddesinin ihlal edildiğine 3. Oybirliğiyle Sözleşme nin 13. ve 14. maddesinden ayrıca bir incelemeye gerek olmadığına 4. Beşe iki oyla 11. madddenin ihlal edildiği tespitinin kendisinin, başvurucuların uğradığı manevi zarar için yeterli adil tatmin olduğuna karar vermiştir. Sözleşme nin Kabul edilebilirlik koşulları başlıklı 35 (1) maddesine göre: 1. Mahkeme ye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde başvurulabilir S.K.nun Bireysel başvuru usulü başlıklı 47 (5). maddesine göre: Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin

18 14 LEGES Hukuk Dergisi ŞUBAT 2013 kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. Mahkeme, öncelikle başvurucunun mazeretinin geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya reddeder. İç hukuk yollarının tüketilmesi bakımından her iki başvuru usulünde de ortak bir düzenleme getirilmiştir. Ancak, şunu belirtmek gerekir ki; iç hukuk yolları etkisiz ise, engelleyici yasa hükümleri mevcutsa, yerleşik bir yargı içtihatı varsa, Sözleşme ye aykırı idari uygulamalar yerleşik ise, dava niteliği itibariyle makul bir sürede görülmemişse, Avrupa Mahkemesi ne iç hukuk yolları tüketilmeden de başvurulabilir. Öte yandan 6216 S.K. nun başvuru yolu öngörülmemişse şeklindeki tanımlaması, aslında başvuru sebebi yaratan bir tanımlama olarak değerlendirilebilir. Zira Sözleşme nin Etkili Başvuru Hakkı başlıklı 13. maddesi, Bu Sözleşme de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili bir yola başvurma hakkına sahiptir. hükmüyle taraf devletlere Sözleşme deki haklarla ilgili etkili bir başvuru yolu yaratma yükümlülüğü yüklemektedir. O halde böyle bir yol olmamasının kendisi Sözleşme nin ihlali ve Anayasa Mahkemesi ne başvuru nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan iç hukuk yollarının tüketilmesi sadece usulü ilgilendiren bir süreç olmayıp, içerik olarak da denetime tabi tutulacaktır. Zira Anayasa Mahkemesi tarafından yayınlanan 66 Soruda Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru kitapçığında kişilerin, hak ihlali iddialarını öncelikle ilk derece mahkemeleri ve yüksek mahkemeler önünde ileri sürmüş olmaları gerektiği, diğer yargı organları önünde hak ihlali iddialarının karşılık görmemesi hâlinde kişiler ancak Anayasa Mahkemesi ne başvurabileceği, bu nedenle diğer yargı mercilerine bu hak ihlali iddialarını değerlendirme ve gerektiğinde ihlalin sonuçlarını giderme imkânı tanınmaksızın yapılacak bireysel başvurunun reddedileceği yazılmıştır (Bkz. 30. soru ve cevabı, sf. 23). Avrupa Mahkemesi nin de eğilimi bu yönde olmakla beraber, şu anda uygulama bu kadar katı değildir. Sözleşme deki bir hakkın iç hukuktaki yargılama sırasında açıkça ileri sürülmüş olmasının gerekliliği Avrupa Mahkemesi tarafından yayınlanan Kabul Edilebilirlik Kriterlerini Uygulama Rehberi nde açıkça yer almaktaysa da (sf. 17, 51. paragraf), şikayetin iç hukukta en azından özü itibariyle ileri sürülmüş olması yolundaki içtihatlar şimdilik geçerlidir. Bunun anlamı, Sözleşme hükümlerine açıkça dayanılmamış olsa da, aynı veya benzer iddiaların iç hukuka dayanarak ileriye sürülmüş olmasıdır. Başvuru süresi bakımından, Avrupa Mahkemesi için süre 6 ay, Anayasa Mahkemesi için 30 gündür S.K. nun 47/5. maddesinde haklı bir mazeret nedeniyle süresinde başvuramayanların mazeret kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle başvurabilecekleri belirtilmiştir. Belgeler bakımından Avrupa Mahkemesi ne yapılan başvurularda belgelerin sadece fotokopilerinin gönderilmesi yeterlidir ve herhangi bir

19 SAYI: 38 ANAYASA MAHKEMESİ harç söz konusu değildir. Ancak 6216 S.K. nun 47. maddesinde Anayasa Mahkemesi ne başvurunun harca tabi olduğu, belgelerin aslı veya örneğinin eklenmesi gerektiği belirtilirken, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü nün 59. ve 60. maddesinde belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Zaman bakımından Anayasa Mahkemesi nin yetkisi 6216 sayılı Kanun un geçici 1. maddesinin 8. fıkrasında Mahkeme, 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler. şeklinde tanımlanmıştır. 2012/388 Başvuru Numaralı ve 25/12/2012 tarihli kararda, 19. Başvuru konusu olayda, başvurucu, 1993 yılında kamulaştırılan taşınmazın amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 11/2/2010 tarihinde tapu iptali ve tescil davası açmış, bu dava anılan Mahkemenin 27/7/2010 tarih ve E. 2010/210, K. 2010/678 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Söz konusu ret kararı Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 7/12/2010 tarih ve E. 2010/11451, K. 2010/15719 sayılı kararı ile onanmıştır. Başvurucunun karar düzeltme talebi ise anılan Dairenin 22/3/2011 tarih ve E. 2011/2171, K. 2011/3854 sayılı kararı ile reddedilmiş, ret kararı aynı tarihte kesinleşmiştir. 20. Açıklanan nedenlerle, başvuru konusu kararın bireysel başvuruların incelenmeye başlandığı tarih olarak belirlenen 23/9/2012 gününden önce kesinleşmiş olduğu anlaşıldığından başvurunun, diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir. V. HÜKÜM Başvurunun, zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına, 25/12/2012 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi. Yani 23/09/2012 gününden önce kesinleşmiş karar ve işlemlere karşı Avrupa Mahkemesi ne bireysel başvuru yolu normal şartlarda altı ay boyunca açık olup, bu günden sonra kesinleşmiş karar ve işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi ne gidilmesi gerekmektedir. Başvurunun niteliği bakımından 6216 Sayılı Kanun un 48/2. maddesi Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir şeklindeki hükmüyle Avrupa Mahkemesi nin son dönemlerdeki kabul edilemezlik kriterlerine paralel bir tarz geliştirmiştir. Gerçekten de Sözleşme nin Kabul edilebilirlik koşulları başlıklı 35/3-b maddesinde Başvurucunun önemli bir zarar görmemiş olması; meğer ki Sözleşme ve Protokolleri ile güvence altına alınan insan haklarına saygı ilkesi başvurunun esastan incelenmesini gerektirsin. Ancak ulusal bir

20 16 LEGES Hukuk Dergisi ŞUBAT 2013 mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemiş hiçbir dava bu gerekçe ile reddedilemez. hükmüne yer verilmiştir. Avrupa Mahkemesi 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14. Protokol ile küçük davalara bakmama ( De minimis non curat praetor ) eğilimini geliştirmiştir. Bu maddede önemli bir zarar görmemek De minimis kuralı için bir reddetme yetkisi vermekteyse de, insan haklarına saygı ilkesi ve ulusal mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemek şeklinde iki koruyucu hükme de yer verilmiştir. Yani, başvurucu önemli bir zarara uğramamış olsa dahi, insan haklarına saygı ilkesi ya da ulusal mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemesi halinde başvuru kabul edilebilecektir. Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Mahkemesi ne bireysel başvuru yolu arasındaki farklar çok daha geniş olarak değerlendirilebilir, değerlendirilmelidir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından oluşturulacak içtihatlar ile Avrupa Mahkemesi içtihatları arasında karşılaştırma yapılabilmesi için Anayasa Mahkemesi nin içtihatlarının süreç içinde oluşmasını beklemek gerekmektedir. Ancak, Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru usulünde, Avrupa Mahkemesi ne kıyasla mağdur statüsünün daraltılmasının önemli problemlere yol açacağı şimdiden söylenebilir.

21 SAYI: 38 HANGİ ŞİRKETLER BAĞIMSIZ HANGİ ŞİRKETLER BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDADIR?* Soner ALTAŞ 1 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 2 (YTTK) 3, ETK nın zorunlu organ olarak nitelediği murakıpları (denetçileri) şirket organı olmakta çıkarmıştır. Bunun yerine, Kanunun 397. maddesinin birinci fıkrasının 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. hükmüne yer verilerek, her ölçekteki anonim şirketin ve şirketler topluluğunun denetiminin, bağımsız denetim kuruluşlarına veya küçük ve orta ölçekli şirketlerde bir veya birden fazla serbest muhasebeci mali müşavire veya yeminli mali müşavire bırakılması öngörülmüştür. TTK nın 635. ve 565. maddeleri ile yapılan yollamalar ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de bağımsız denetim kapsamına alınmıştır. Ancak, 26/6/2012 tarihli ve sayılı Kanun ile TTK nın 397. maddesinin birinci fıkrası Dördüncü fıkra uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. şeklinde değiştirilmiş ve anılan maddeye 398 inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir. şeklinde dördüncü fıkra eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikle her ölçekteki (küçük, orta, büyük) sermaye şirketinin * Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz. 1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi 2 14 Şubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 3 Çalışmamızda, karışıklığa sebebiyet vermemek için, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Kanun için Eski Türk Ticaret Kanunu manasında ETTK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için de Yeni Türk Ticaret Kanunu manasında YTTK kısaltmaları kullanılacaktır. 4 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Haziran 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

22 18 LEGES Hukuk Dergisi ŞUBAT 2013 bağımsız denetime tabi olması zorunluluğundan vazgeçilmiş, bunun yerine bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir (TTK, m.397/f.4). Bakanlar Kurulu da kendisine verilen bu yetki çerçevesinde, 19/12/2012 tarihinde almış olduğu Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile hangi sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) bağımsız denetime tabi olacağını kararlaştırmış ve anılan Bakanlar Kurulu Kararı 5 23 Ocak 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İşte bu çalışmada, bahsigeçen Bakanlar Kurulu Kararı gereği hangi sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olduğu ile bağımsız denetime tabi şirket vasfını kazandıran ve kaybettiren değişiklikler üzerinde durulacaktır. 2. HANGİ ŞİRKETLER BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDADIR? 19/12/2012 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına giren şirketler bağımsız denetim yaptırmak zorunda olup, anılan karar kapsamına girmeyen şirketler için bağımsız denetim zorunluluğu sözkonusu değildir 6. Bakanlar Kurulu, sözkonusu kararında, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri ikili bir ayrıma giderek belirlemiştir. Biz de çalışmamızda bu ayrımı esas alarak, bağımsız denetime tabi şirketleri iki başlık altında ele alacağız. 2.a. Ölçütlerine Bakılmaksızın Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler 19/12/2012 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına göre; 1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; a) Yatırım kuruluşları, b) Kolektif yatırım kuruluşları, c) Portföy yönetim şirketleri, d) İpotek finansmanı kuruluşları, e) Varlık kiralama şirketleri, f) Merkezi takas kuruluşları, g) Merkezi saklama kuruluşları, h) Veri depolama kuruluşları i) Derecelendirme kuruluşları, j) Değerleme kuruluşları, k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler, 5 Çalışmamızda, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı için BKK kısaltması kullanılacaktır. 6 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu; anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen kriterlere göre civarında şirketin bağımsız denetime tabi olacağını, bağlı ortaklılar ve iştirakler de dikkate alındığında, bu sayının bir miktar daha artabileceğini tahmin etmektedir. erişim: 02/02/2013

23 SAYI: 38 HANGİ ŞİRKETLER BAĞIMSIZ ) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; a) Bankalar, b) Derecelendirme kuruluşları, c) Finansal holding şirketleri, d) Finansal kiralama şirketleri, e) Faktoring şirketleri, f) Finansman şirketleri, g) Varlık yönetim şirketleri, h) Finansal holding şirketleri üzerinde Bankacılık Kanununda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler, 3) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, 4) İstanbul Altın Borsası nda üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler, 5) 5300 sayılı Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri, 6) 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler, 7) Ulusal kanal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler herhangi bir ölçüte bakılmaksızın, TTK ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7 hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidirler (BKK, m.3/1). 2.b. Ölçütlerine Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler 19/12/2012 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında bazı şirketlerin ölçütlerine bakılarak bağımsız denetime tabi olması öngörülmüş ve bu ölçütler de aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı olarak belirlenmiştir. Buna göre, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte; 1) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler; a) Aktif toplamı (yüzellimilyon) ve üstü Türk Lirası, b) Yıllık net satış hasılatı (ikiyüzmilyon) ve üstü Türk Lirası, c) Çalışan sayısı 500 (beşyüz) ve üstü. 2) Sermayesinin en az %25 i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar; a) Aktif toplamı (kırkmilyon) ve üstü Türk Lirası, 7 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2 Kasım 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.