SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU"

Transkript

1 SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

2

3 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj Rakamlarla OPET Organizasyon Yap s Sürdürülebilirlik Anlay fl OPET OPERASYONLARI Akaryak t Faaliyetleri Terminaller Bayiler Madeni Ya Faaliyetleri Ürün Sorumlulu u SA LIK, EMN YET, ÇEVRE VE GÜVENL K UYGULAMALARI Çevre Vizyonu Entegre Kalite Sistemleri Enerji Yönetimi At k Yönetimi Çevre Güvenli ini Sa lama Çal flmalar klim De iflikli i ve Emisyon Yönetimi stasyonlardaki Sa l k, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) Uygulamalar Çevre Konulu Bilgilendirme Çal flmalar OPET TE ÇALIfiAN HAKLARI VE ÇALIfiMA HAYATI fle Al m Adil Ücretlendirme Kariyer Planlama ç letiflim Uygulamalar Çal flan Sa l ve Güvenli i Çal flma Hayat - Özel Hayat Dengesi Ç DENET M fl Eti i TOPLUMSAL KALKINMA Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ün Mesaj Temiz Tuvalet Kampanyas Yeflil Yol Projesi Örnek Köy Projesi Tarihe Sayg Projesi Yaflayan Projeler GRI Göstergeleri Tablosu den beri faaliyet gösterdi i akaryak t sektöründeki h zl t rman fl n içsellefltirdi i sürdürülebilirlik anlay fl na borçlu olan OPET Petrolcülük Anonim fiirketi, fleffafl k ilkesi uyar nca baflar ya ulaflma sürecini d fl paydafllar n n bilgisine sunmaktad r. Kurumsal geliflimin toplumsal geliflim ile paralelli inin önem kazand ça dafl anlay fl n gere i olarak sürdürülebilirlik performans n n paydafl kat l m ile olan mutlak iliflkisini kabul eden OPET, bu alandaki faaliyetlerini hep bir ad m öteye tafl may hedeflemektedir. Okumakta oldu unuz rapor OPET Petrolcülük Anonim fiirketi nin tarihleri aras nda sergiledi i sürdürülebilirlik performans n n bir temsilini paydafllar na sunmak amac yla haz rlanm flt r. Bu ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzda paydafl beklentilerine cevap verebilmede en etkili oldu unu belirledi imiz konulara yo unlaflmay ve bu konular en kapsaml bir flekilde derlemeyi hedefledik. Somut veriler ve uluslararas standartlar fl nda haz rlamay ilke edinmifl bulundu umuz bu ilk sürdürülebilirlik raporumuzda OPET olarak Küresel Raporlama Giriflimi (Global Reporting Initiative GRI) G3 ilkelerinin belirledi i C raporlama seviyesini k stas ald k. AA1000AS denetim standard n n temel ilkeleri olan öncelik, bütünlük ve yan t verebilirlik ilkeleri ile Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi nin lerleme Raporu ilkeleri raporlama sürecimizde belirleyici olan di er kriterler oldu. RAPORUN KAPSAMI VE BA LAYICILI I Raporumuz OPET Petrolcülük Anonim fiirketi nin 2008 ve 2009 y llar Türkiye operasyonlar n kapsamaktad r. Kapsaml l k ilkesi gere ince bu ilk raporumuzda ifltiraklerimizin ve bizimle beraber çal flan tafleron firmalar n operasyonlar n finans göstergeleriyle s n rl tutarak, yaln zca OPET A.fi. nin 2008 ve 2009 y llar na ait sosyal, ekonomik ve çevresel performans n ba lay c kabul ettik. Bu alanlara ait önceliklili ini tespit etti imiz konular rapor içeri ini belirlemektedir. ç paydafllar m z n beklentilerini göz önüne alarak belirledi imiz; sürdürülebilirli i etkileyen sosyal, çevresel ve ekonomik önceliklerden oluflan bu raporu, Operasyonlar, Sa l k Emniyet Çevre ve Güvenlik, OPET te Çal flan Haklar ve Çal flma Hayat, ç Denetim ve Toplumsal Kalk nma ana bafll klar alt nda toplad k. Rapor içeri ini belirleyen öncelikleri, ilgili tüm departmanlar n çal flan temsilcilerinin kat l m yla gerçeklefltirdi imiz Sürdürülebilirlik Çal fltaylar, beraberindeki görüfl al flveriflleri ve yap lan anketler sonucunda belirledik. Bu süreç boyunca önceliklerimize paydafl beklentilerinin yan s ra flirket faaliyetleri üzerinde etkisi oldu unu düflündü ümüz sektörel özellikler de yön verdi. Hesap verebilirlik ilkesi uyar nca performans m za dair sonuçlar olumlu/olumsuz ayr m gözetmeden paydafllar m z n görüfllerine sunmufl bulunmaktay z. Böylelikle paydafllar m za daha dengeli veriler takdim ederek gelecek y llara yönelik sürdürülebilirlik performans geliflimimizi takip edilebilir k lmay hedefledik. OPET Sürdürülebilirlik Raporu çevresel etkileri asgari düzeye indirmek üzere s n rl say da bas lm fl olup, raporun PDF versiyonu adresinde paydafllar m z n görüfllerine sunulmufltur. Gelecek y llardaki raporlama faaliyetlerimiz için nirengi vazifesi görece ine inand m z bu rapora iliflkin paydafl geri bildirimleri firmam z sürdürülebilirlik performans için yüksek önem arz etmektedir. Öneri, flikayet ve her türlü geri bildirim için lütfen bize e-posta adresinden ulafl n z. Rapor Hakk nda 1

4 OPET KISACA OPET HAKKINDA Bugün ticari ve endüstriyel yak tlar, perakende sat fllar, madeni ya lar, depolama ve uluslararas ticaret konular nda faaliyet göstermekte olan; 1300 ün üzerindeki istasyonu, 5 terminali ve 20 ülkeyi aflan ihracat kapasitesiyle Türkiye enerji sektörünün en önde gelen firmalar ndan biri haline gelen OPET Petrolcülük A.fi y l nda kuruldu. OPET in kuruluflu flu anda Yönetim Kurulu baflkan olan Fikret Öztürk ün efli Nurten Öztürk ile birlikte Öztürkler Limited fiirketini kurmalar ile 1982 y l nda bafllam flt r. 10 y l içinde Türkiye de faaliyet gösteren uluslararas akaryak t da t m flirketlerinin en büyük akaryak t ve madeni ya distribütörü olan flirket, 16 akaryak t istasyonun da sahibi ve iflleticisi olmufltur y l nda stanbul a tafl nan Öztürk çifti, ayn y l bir akaryak t da t m flirketi kurmaya karar vermifltir. Böylece Öztürkler Petrol, OPET ad n alm fl ve Anadolu dan bafllamak üzere Türkiye nin pek çok ilinde istasyonlar açm flt r y l sonunda Koç Holding Enerji Grubu nun %50 sine ortak oldu u OPET, kuruluflundan bu yana alt yap yat r mlar na a rl k vermifltir itibariyle metreküp e ulaflan ve büyük bir rekabet avantaj sa layan depolama kapasitesi bu alanda OPET in sektörde ilk s ray almas n sa lam flt r. Türkiye de akaryak t da t m sektöründe tüketicinin ilk tercihi olma temel hedef ve prensibiyle hareket eden OPET, güçlü altyap s, gerçekçi vizyonu ve ülkeye olan inanc yla son on y l n en h zl ve tutarl büyüyen petrol flirketi haline gelmifltir. 2 K saca OPET Hakk nda

5 OPET YÖNET M KURULU BAfiKANI F KRET ÖZTÜRK ÜN MESAJI Öncü ve yenilikçi firma vasf m z önümüzdeki dönem içerisinde koruyabilmenin ve geliflen teknolojiyi takip ederek paydafllar m z n hizmetine sunabilmenin muazzam bir özveri ve çaba gerektirdi inin fark nday z. De erli Paydafllar, Zor geçen iki seneyi geride b rakt k. fiiddetli küresel krizin etkilerini kaç n lmaz olarak hissetti imiz bu dönem içerisinde akaryak t firmalar n n da t m paylar nda yaflad düflüfl sektörümüzde ikinci bir büyük etki yaratt. Makroekonomik ba lamdaki olumsuz koflullara ve sektörel ba lamda deneyimledi imiz s k nt lara ra men OPET olarak sadece ayakta kalmad k, ayn zamanda pazar pay m z da art rarak sektörde bunu yapabilen tek firma olduk. Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi nde elde etti imiz üstüste 4 galibiyet ile daima nihai tüketicinin memnuniyetini hedef alan ifl ve çal flma anlay fl m z n karfl l n ald k. Böylesine zor bir dönemde bize olan güvenlerini koruyan müflterilerimize ve en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz çal flan bayilerimize teflekkürü ayr ca borç biliriz. Öncü ve yenilikçi firma vasf m z önümüzdeki dönem içerisinde koruyabilmenin ve geliflen teknolojiyi takip ederek paydafllar m z n hizmetine sunabilmenin muazzam bir özveri ve çaba gerektirdi inin fark nday z. Bu öngörüyle y llar öncesinden bafllatm fl oldu umuz altyap çal flmalar n n, ald m z kararlar n paydafllar m z n öncelik ve beklentilerini göz önüne alan ifl eti imizin bize yard mc olaca na inan yoruz. Bu ba lamda hayata geçirdi imiz ve geçirmeyi hedefledi imiz uygulamalar tüm mesai arkadafllar m z n do rudan ve dolayl katk lar yla raporlamay kendimize vazife edinmifl bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik anlay fl m z ; flirket faaliyetlerimizin ekonomik, toplumsal ve çevresel etkilerini; iç ve d fl paydafllar m zla kurdu umuz iletiflim metotlar n ; OPET teki çal flma hayat n ve Küresel Raporlama Giriflimi GRI n belirledi i di er göstergeleri en fleffaf ve kapsaml bir biçimde yan tlamaya çal flt m z bu raporda, paydafllar m za karfl hesap verebilir olma yükümlülü ümüzü yerine getirdi imize inan yoruz. OPET olarak tüm iktisadi faaliyetlerimizin yerel ekonomileri canland rmas na, tüm toplumsal projelerimizin bir kollektif bilinç oluflturabilmesine ve tüm çevresel yat r mlar m z n faaliyetlerimizden kaynaklanan etkileri kompanse etmekle kalmay p daha yaflan r bir dünya ad na birer ad ma dönüflmesine itina gösteriyoruz. Bu amac m z do rultusunda ilerlerken bizlerden deste ini esirgemeyen tüm paydafllar m za; müflterilerimize, bayilerimize, çal flanlar m za, sivil toplum örgütlerine, e itim kurumlar na, rakiplerimize ve sayamad m di erlerine flükranlar m z sunuyoruz. Sayg lar mla, Fikret Öztürk OPET Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk ün Mesaj 3

6 OPET fi RKET TAR HÇES 1992 OPET Petrolcülük A.fi y l nda kuruldu y l nda ilk terminalini zmit te açan OPET, ayn y l kendi ad n tafl yan madeni ya lar ilk defa piyasaya sürdü. lk OPET Terminali - zmit Terminali 1996 Takvim 1996 y l n gösterirken zmir de Alia a terminalini faaliyete geçiren OPET, ROM u flirket bünyesine katarak madeni ya alan ndaki yat r mlar na bir yenisini daha ekledi y l nda Mersin terminalini hizmete açan firma, takip eden bir y l içerisinde Türkiye deki en büyük akaryak t ithalatç s konumuna yükseldi Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini daha genç yaflta edinen OPET, 2000 y l na gelindi inde Temiz Tuvalet Kampanyas n hayata geçirdi. Temiz Tuvalet Kampanyas E itimleri Ayn y l Full Force yak tlar n piyasaya süren firma, Ticari ve Endüstriyel Yak tlar bölümünü kurdu ve TBS ile deniz yak tlar ortakl n bafllatt y l nda Koç Holding Enerji Grubu nun yar s na ortak oldu u OPET, ikincil markas SUNPET i oluflturdu. 10. Y l n Kurtköy e arma an etti i 10. Y l OPET Orman yla kutlayan firma ayn y l Irak ta akaryak t sat fllar na bafllad y l nda Türkiye yi ilk defa yüksek oktanl kurflunsuz benzin Full Force 98+ ve düflük kükürtlü (50 ppm) motorin Ultra Euro Diesel ile tan flt ran OPET, Yeflil Yol Projesi ni harekete geçirdi; 2000 y l nda bafllayan Temiz Tuvalet Kampanyas ise International Public Relations Association (IPRA) taraf ndan Golden Awards ödülüne lay k görüldü y l nda Örnek Köy Projesi yle harekete geçen OPET, ilerleyen y llarda 4 köyü iyilefltirerek potansiyellerini ortaya ç kartt ve modern birer yaflam alan na çevirdi. Ayn y l Marmaraere lisi ndeki terminalini hizmete açan OPET, OPET Kart n lansman n gerçeklefltirerek sonraki y llarda 4 milyon müflterisinin bu uygulamadan yararlanmas n sa lad. Marmaraere lisi Terminali y l nda Tarihe Sayg Projesi ni bafllatan OPET, 2009 y l n n sonuna kadar geçen sürede Çanakkale Gelibolu yar madas nda 6 köy ve 1 ilçenin rehabilitasyonunu gerçeklefltirdi; flehitlerimizin aziz hat ras na ithafen Tarihe Sayg Park n infla etti. KalDer taraf ndan düzenlenen müflteri memnuniyeti endeksinde akaryak t müflterisinin en memnun kald marka unvan n 2006 y l ndan 2009 a de in aral ks z devam ettirdi y l nda Türk Hava Yollar ile THY-OPET i oluflturan firma, jet yak t ikmaline ad m att ve ayn y l depolama kapasitesini metreküpe yükselterek rekabet avantaj n en yüksek bir seviyeye ç kard. Türkiye deki pazar paylar na göre 3. büyük petrol flirketi 1324 Türkiye genelindeki istasyon say s Yeflil Yol Projesi kapsam nda Türkiye genelinde dikti imiz bitki say s Temiz Tuvalet Kampanyas kapsam na Temizlik ve Hijyen e itimi alan kifli say s m 3 Terminallerdeki depolama kapasitemiz m 3 Marmara Terminali ndeki depolama kapasitemiz OPET Kart l müflterilerimizin say s >4000 OPET Fahri Müfettifllerinin say s 2288 ton y llar nda toplad m z at k motor ya miktar 4 fiirket Tarihçesi

7 OPET GENEL MÜDÜR CÜNEYT A CA NIN MESAJI Sürekli gelifltirdi imiz hizmet anlay fl m z; artan bayi say m z ve yüksek kaliteli ürünlerimiz ile sektörde pazar pay n geniflletebilen tek firma olman n hakl gururunu yaflad k ve 2009 y llar gerek enerji sektörü gerekse flirketimiz aç s ndan hareketli, risk katsay s fazla ve zorlay c bir dönemdi. Küresel ekonomik durgunlu un her sektörde bafl gösterdi i, iklim dengesindeki bozulmalar n ve salg n hastal klar n gündemi iflgal etti i bu dönem içerisinde ülkemiz ve sektörümüz bu küresel krizlerin etkilerini hissetmekle beraber kendine has sosyal ve ekonomik güçlükler de yaflad. Önceki 4 y l içinde ülke çap ndaki genel iktisadi büyümenin üzerinde bir büyüme seyreden akaryak t sektörü, 2008 de bafllayan ekonomik kriz ile bir duraklama dönemine girdi. Akaryak t fiyatlar ndaki yükselifl trendi uç fiyatlardaki vergi konusunun tekrar gündeme gelmesine yol açt. EPDK n n tavan fiyat uygulamas na geçmesi ve ÖTV de art fl ile sonuçlanan süreçte Türkiye, dünyada akaryak ttan en fazla vergi alan ülke konumunu muhafaza etti. Ayn dönemde Rekabet Kurumu nun ald bayilik, intifa ve kira sözleflmelerini 5 y lla s n rland ran karar ise beraberindeki tart flmalar ile sektör gündemindeki yerini ald. Bahsi geçen sektörel sars nt lara, 2008 den 2009 a geçerken % 4-5 gibi bir daralma yaflayan sektöre ve genel iktisadi dura anl k havas na ra men OPET olarak bu süreçte h zl ve kontrollü büyümemizi devam ettirmeyi baflard k. Sürekli gelifltirdi imiz hizmet anlay fl m z; artan bayi say m z ve yüksek kaliteli ürünlerimiz ile sektörde pazar pay n geniflletebilen tek firma olman n hakl gururunu yaflad k. Genç ve dinamik insan kaynaklar yap m z; çevresel ve toplumsal yat r mlar m z, paydafl memnuniyetini ve kat l m n firma faaliyetlerinin ayr lmaz bir parças olarak kabul etti imiz ifl felsefemiz, sektör ve ülke gelece ini etkileyecek ölçüdeki altyap yat r mlar m z ile iflimizin sürdürülebilirli ini güvence alt na almay hedefledik de Temiz Tuvalet Kampanyas n ve Yeflil Yol Projesi ni h z kesmeden devam ettirirken, Çanakkale de infla etti imiz Tarihe Sayg Park ile Gelibolu daki Tarihe Sayg projemizi sürdürdük. Tanker filomuzu yeniledi imiz, Bayi Portal n hayata geçirerek de erli bayilerimizle daha interaktif bir iletiflimin temelini att m z senede altyap yat r mlar m z artt rarak sürdürdük, Türkiye nin ilk ekolojik istasyonunun kurulumunu Maslak ta gerçeklefltirdik y l nda birçok baflar l iflin alt na imzam z att k. Türk Hava Yollar ile gerçeklefltirdi imiz stratejik ortakl k sonucu oluflan yeni flirketimizle 2010 y l ndan itibaren jet yak t alan nda faaliyete bafllamay hedeflerimiz aras na yerlefltirdik. Euro 4 ve Euro 5 egzoz emisyon standartlar na uyum için gerekli AdBlue ürününün üretimine zmir Madeni Ya Fabrikam zda start verdik. Singapur ofisimiz arac l yla k sa vadede bu bölgedeki uluslararas ürün ticareti ve gemi yak t alan nda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedef olarak belirledik. Ayn y l, paydafllar m z n en be endi i uygulamalar m z n bafl nda gelen Temiz Tuvalet Kampanyas n n devam niteli indeki Sevmek Korumakt r Projesi ni hayata geçirdik. Dünyay ve Türkiye yi etkisi alt na alan Domuz Gribi Salg n na (H1N1 virüsüne) karfl n toplumu bilinçlendirmek ve halk sa l n korumak ad na imkanlar m z seferber ettik. stasyonlar m zda, kampanyam z n ulaflt okullarda ve muhtelif ortak kullan m alanlar nda Bioshield Dezenfeksiyon Koruma Uygulamas n gerçeklefltirdik. Üst üste 4 kez kazand m z Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi birincili i ile tüketici merkezli hizmet anlay fl m z n bizim ve paydafllar m z için önemini tekrar gözler önüne serdik, 2010 y l nda bu unvan 5. seferde de tafl may en öncelikli hedefimiz olarak belirledik y l na iliflkin gerçekçi büyüme hedeflerimize odaklanaca m z gelecek dönem, hem makro-iktisadi ba lamda hem de sektör gündemini belirleyen di er majör etkileyenler aç s ndan daha zor bir aral k olarak karfl m zda durmaktad r. Sürdürülebilirlik anlay fl m zdan ödün vermeden, ekonomik alandaki baflar lar m z toplumsal kalk nma ve çevre alanlar ndaki yat r mlar m z ile perçinledi imiz yeni bir dönem diliyor, bu hedeflerimizin gerçekleflebilmesindeki anahtar konumundaki paydafllar m za sevgi ve sayg lar m sunuyorum. Cüneyt A ca OPET Genel Müdürü Cüneyt A ca Genel Müdür Cüneyt A ca n n Mesaj 5

8 OPET OPET olarak her zaman sürdürülebilirli imizin temel tafllar olan vizyon, misyon ve de erlerimize uygun olarak hareket etmeyi en büyük sorumlulu umuz olarak kabul eder ve bu bilgi, tecrübe ve de erler grubunun fl nda yönetim anlay fl m z flekillendiririz. Vizyonumuz Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olmak, Türkiye merkezli uluslararas petrol flirketi olmak. SERMAYE YAPISI Koç Toplulu u nun %50 sine ortak olmas yla bugünkü ortakl k yap s na kavuflan OPET Petrolcülük A.fi. %100 Yerli Sermaye ile faaliyet göstermekte ve Türkiye merkezli uluslararas petrol flirketi olma vizyonu do rultusunda her geçen gün emin ad mlarla ilerlemektedir. %10 D ER KOÇ GRUBU fi RKETLER %40 TÜPRAfi %50 * ÖZTÜRK A LES * %45.49 Öztürk Yat r m ve Turizm A.fi. %4.51 Güvenok Turizm San. Ve Tic. A.fi. Misyonumuz Faaliyette bulundu umuz sektörlerde; Bireye ve topluma sayg l, Hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere ba l, Sa l k, emniyet ve çevreye duyarl olarak OPET müflterileri, çal flanlar ve hissedarlar n n beklentilerini en üst seviyede karfl lamak. F NANSAL K L T PERFORMANS (Milyon TL) Sat fl Hacmi (Bin ton) Sat fl Gelirleri Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar Faaliyet Kar Finansman Geliri / (Gideri) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar Vergiler Dönem Kar 2008/ / De erlerimiz Müflteri odakl olmak Tak m çal flmas na inanmak Dürüst ve fleffaf olmak Yenilikçi olmak Çal flanlar n sürekli gelifltirmek Yarat c olmak Çevre ve topluma duyarl olmak Dinamik olmak FAVÖK Nakit ve Nakit Benzerleri ve Finansal Yat r mlar Ticari Alacaklar Stoklar Di er Varl klar Dönen Varl klar Finansal Yat r mlar Maddi Duran Varl klar Di er Varl klar Duran Varl klar Toplam Varl klar PAZAR PAYLARI Ticari Borçlar Di er Yükümlülükler Finansal Borçlar K sa Vadeli Yükümlülükler % 2005 BEYAZ ÜRÜN 12,51 S YAH ÜRÜN 14,95 Finansal Borçlar Di er Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ,36 15,1 Özkaynaklar ,26 10,78 Toplam Kaynaklar ,2 14, ,55 26,01 Kaynak: Price Waterhouse Coopers 6 Rakamlarla OPET

9 OPET YÖNET M KURULU Soldan sa a: Ali Tar k Uzun (Yönetim Kurulu Üyesi), Cüneyt A ca (Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür), Ekrem Ekmenci (Yönetim Kurulu Üyesi), Erol Memio lu (Yönetim Kurulu Üyesi), Ömer M. Koç (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili), Mustafa V. Koç, Nurten Öztürk (Yönetim Kurulu Üyesi), Semahat Arsel, Rahmi M. Koç, Fikret Öztürk (Yönetim Kurulu Baflkan ), Filiz Gürgöze, Bülent Bulgurlu, Ali Koç (Yönetim Kurulu Üyesi) Di er Yönetim Kurulu Üyeleri: Ufuk Öztürk (Yönetim Kurulu Üyesi), Safa Öktem (Yönetim Kurulu Üyesi) ORGAN ZASYON YAPISI OPET te Yönetim Kurulu Baflkanl ile Genel Müdürlük görevleri farkl flah slar taraf ndan yürütülmektedir. Genel Müdür ün her alanda oldu u gibi firman n sosyal, çevresel ve ekonomik performanslar ndan Yönlendirme Komitesi ne sorumlu oldu u organizasyon yap s nda bu sorumluluklar muhtelif alt flubelere uzmanl k alanlar na göre paylaflt r l r, sürdürülebilirli in gereklilikleri bu sayede daha etkin bir biçimde gerçeklefltirilir. GMY SATIfi TEY, Deniz ve Kamu Sat fllar OPET Sat fl Teknoloji, Otomasyon ve Mühendislik Sunpet Sat fl Sat fl Destek ve Planlama Yat r mlar Market Bayi letiflim CRM YÖNLEND RME KOM TES GMY KMAL VE TEKN K kmal Terminaller Fiyatland rma Proje ve Yat r mlar Gemi flletme Terminaller Teknik ve fl Gelifltirme Ürün Kalite GENEL MÜDÜR GMY MADEN YA Madeni Ya ve Perakende Sat fllar Madeni Ya Ürün ve Teknoloji Madeni Ya Servis Ticari Sat fllar Madeni Ya Tesis Madeni Ya Pazarlama ve fl Gelifltirme Madeni Ya Sat fl Destek Madeni Ya Tedarik Madeni Ya hracat Müflteri Hizmetleri Entegre Kalite Sistemleri Ç DENET M PAZARLAMA VE LET fi M NSAN KAYNAKLARI HUKUK MÜfiAV RL ANKARA TEMS L GMY MAL VE DAR Finans Konsolidasyon ve Mali Raporlama Sat nalma Bilgi Teknolojileri Genel Güvenlik ve Ofis dare Sevkiyat ve Risk Kontrol Muhasebe SAP Projeler Yönetim Sistemi Politikas Kuruluflumuzun vizyonu, misyonu ve de erleri do rultusunda; Müflteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri, çevreye ve insan sa l na uygun olarak üretmeyi, Faaliyette bulundu umuz tüm alanlarda, tam müflteri memnuniyeti sa lamay, Hissedarlar m z n beklentilerini karfl lamaya yönelik kaynaklar m z etkin yönetmeyi, Yönetim sistemimizi sürekli iyilefltirerek hedeflerimize ulaflmay, Tak m ruhunu gelifltirmek ve yetkin insan kayna na sahip olmak için etkin insan kaynaklar uygulamalar sa lamay ve bu do rultuda e itim deste i vermeyi, Toplam Kalite Felsefesini esas alarak, hedef pazarlarda büyüme gerçeklefltirmeyi, Çevre, fl Sa l ve Güvenli i konusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uymay, Çevre kirlili ini önlemeyi ve prosesten kaynaklanan at klar en aza indirmeyi, Sahip olunan Kalite, Çevre Yönetim Sistemi, fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyilefltirmeyi, Tehlikeleri ve riskleri en aza indirerek yaralanma ve meslek hastal ndan korunmay, OPET de erlerine, çevreye ve topluma sayg bilincinde ülke ekonomisine katk da bulunmay, Taahhüt ediyoruz. Organizasyon Yap s 7

10 OPET SÜRDÜRÜLEB L RL K ANLAYIfiI Ekonominin lokomotif sektörlerinden birinde faaliyet gösteren, ürün ve hizmetleriyle hayat n birçok alan nda etkin bir flekilde yer alan OPET var oldu u co rafyan n sesini dinleyerek hep daha iyiye olan aray fl na ara vermeden devam etmektedir. Ekonomik performans ile her zaman için kendini gelifltirmekte ve bulundu u co rafyay gelifltirip zenginlefltirmeyi en önemli görevlerinden biri saymaktad r. Bu do rultuda OPET her geçen gün hedeflerine yenilerini eklemekte ve bunlar gerçeklefltirirken tüm aflamalarda sadece ekonomik de il sosyal ve çevresel etkilerini de göz önünde bulundurmaktad r. OPET in sürdürülebilirlik anlay fl n temelde sürdürülebilir kalk nmaya ve geliflmeye olan katk s ekseninde de erlendirmek gerekir. flte bu anlay flla OPET olarak sadece iflimizi bizden arzulanan kalitede yapman n yeterli olmayaca n n, gücümüzü ald m z toplumumuzun refah n hep bir ad m ileriye götürmemiz gereklili inin bilinciyle hareket ediyoruz. ÖNCEL KL KONULARIMIZ Sürdürülebilirlik Raporumuzun içeri ini ve bu içeri i flekillendirecek öncelikleri belirlemek ad na iç paydafllar m z n kat l m yla özel bir çal flma gerçeklefltirdik. Farkl birimlerden çal flanlar m z n ifltirakiyle hayata geçirdi imiz Öncelikli Konu Belirleme Çal flmalar ile sürdürülebilirlik anlay fl m z yeniden masaya yat rd k, insan sa l ndan çal flan haklar na, at k yönetiminden toplumsal kalk nmaya önem arz etti ine inand m z tüm kurumsal, sektörel ve toplumsal sorunlar de erlendirmeye tabi tuttuk. Paydafllar m z n beklentileri fl nda sürdürülebilirli imizi etkileyen sosyal, çevresel ve ekonomik konular belirledik. PAZARLAMA VE SATIfi Ürün Standartlar ve Kalitesi Ürün Ulafl labilirli i Sat fl Kanallar nda Denetim PAZARLAMA VE SATIfi SORUMLU OPERASYONLAR Hammadde Tedarik Lojistik SORUMLU OPERASYONLAR ÖNCEL KL KONULARIMIZ NSAN HAKLARI NSAN HAKLARI ÇEVRE ÇEVRE Çal flan Sa l ve Güvenli i Çal flanlara Eflit mkanlar Sunulmas Kariyer Planlama (Performans De erlendirme/terfi) Adil Ücretlendirme E itim (Mesleki/Kiflisel Geliflim) fl Hayat / Özel Yaflam Dengesi TOPLUMSAL KALKINMA TOPLUMSAL KALKINMA Yerel Ekonomiye Katk Çevre stihdam Toplum Sa l Çevre Güvenli i Enerji Tüketimi / Verimlili i Geri Dönüflüm ve Yeniden Kullan m At k Yönetimi Emisyonlar 8 Sürdürülebilirlik Anlay fl

11 OPET PAYDAfiLARIMIZ VE LET fi M METOTLARIMIZ OPET olarak faaliyetlerimize do rudan ya da dolayl flekilde etki eden ve ayn flekilde faaliyetlerimizden do rudan ya da dolayl flekilde etkilenen tüm özel ve tüzel kiflilikleri, kurum ve kurulufllar paydafllar m z olarak kabul eder ve onlarla en etkin, fleffaf, samimi ve interaktif iletiflimi kurmaya çaba sarf ederiz. Medya Bas n Bültenleri, Bas n Toplant lar, Reklamlar, Kilometre Dergisi, OPET Web Sayfas, Lansmanlar, Kurumsal Raporlamalar, Organizasyonlar, Yüz yüze Görüflmeler, Yerel ve Ulusal Yaz l ve Görsel Bas n, Röportajlar Yat r mc Finansal sonuçlar, Karl l k raporlar, Sat fl raporlar, Cari Raporlar, Yönetim Kurulu Toplant lar, Yat r m Toplant lar ve di er flirket içi toplant lar, fiirket içi Raporlamalar, , Web, Yaz l ve Görsel Bas n, Y ll k De erlendirme Toplant lar Çal flanlar Öneri günleri, letiflim toplant lar, Y ll k de erlendirme toplant lar, Oryantasyon e itimleri, Ofis sirküleri, nternet, Kilometre Dergisi, Aktivite gruplar, E itimler (merkez ve istasyon e itimleri), Web sayfas, , Organizasyonlar, Bayi toplant lar, fiirket içi Portal, Kurumsal Raporlamalar, Bas l Dokümantasyon, Multivizyon Gösterileri, Sunumlar, Çarflamba Toplant lar, Çal flan Memnuniyeti Anketleri Kanaat Önderleri Medya, SSP ler Dahilindeki Yüzyüze Görüflmeler, Öneri Günleri, Web, Kurumsal Raporlamalar, Bas n Duyurular ve Haberleri Sivil Toplum Örgütleri nternet, Yaz l ve Görsel Medya, Ortak Projeler, Proje Toplant lar, Sponsorluklar, Web Sitesi, Bas l Dokümantasyonlar, Kurumsal Raporlamalar, Bayi sendikalar toplant lar (bayi temsilcileri) E itim Kurumlar Okullarda Temiz Tuvalet Kampanyas ve E itimleri, Sponsorluklar, Akademik flbirlikleri, Kariyer Günleri, Meslek Tan t m Toplant lar, Koç Kariyer, Meslek Lisesi Memleket Meselesi, Geliflim Toplant lar, Paneller, Web fl Ortaklar Bayi Toplant lar, Bayi E itimleri, Bayi Portal, Kilometre Dergisi, Sirküler, Bayi fiikayet Mektuplar, Yaz flmalar, Saha Ziyaret ve Denetimleri, HGE ve KKE denetimleri, Bayi Memnuniyeti Anketleri, Mail, Medya, Web Raporlar, Yak t sat fl raporlar, Organizasyonlar, SMS, Bas l Dokümantasyon, Bas n Bültenleri, Sirküler Tedarikçiler Yüz yüze Görüflmeler, Mühendislik Toplant lar ve Di er Toplant lar, Web Sitesi, Bas l Dokümantasyon, E itimler, Performans De erlendirmeleri, Sözleflmeler, haleler, Geri Bildirim Toplant lar, Kurumsal Raporlamalar, Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsam ndaki Görüflmeler Finansal Aktörler Finansal Raporlar, Kurumsal Raporlar, Web, Muhtelif Toplant lar, Finansal Denetimler, Genel Kurul Toplant lar, Kredi Kurulufllar ile Yüz yüze Yap lan Görüflmeler Uluslararas Organizasyonlar Web Sitesi, Bas l dokümantasyon, Web, TMME, KalDer ve Michigan Üniversitesi ile flbirli i, Kurumsal Raporlamalar Yerel Halk Bölgesel, Ulusal ve Yerel Kampanyalar, E itimler, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Yaz l ve Görsel Medya, stihdam mkan, Yerel toplant lar, Broflürler, Web, Reklamlar, TTK, Okullara düzenlenen geziler Müflteriler Web sitesi, Reklamlar, Kampanyalar, E itimler, Sosyal Sorumluluk Kampanyalar, Müflteri Memnuniyeti Araflt rmalar, KALDER araflt rmalar, Yaz l ve Görsel Bas n Haberleri, Bas n lanlar, Web Sat fl Raporlar, Ça r Merkezi, Kiosklar, Fullmesaj, Sponsorluklar, Müflteri Alg s Araflt rmalar, OPET Kart Hükümet ve Düzenleyici Kurumlar EPDK Ayl k Raporlamalar, Denetimler, Bildirim yükümlülüklerimiz, Rekabet Kurumu, Kurumsal Raporlamalar, Bas l duyurular, Toplant ve ziyaretler, resmi yaz flmalar Rakipler EPDK stasyon Say lar, Sektör Bilgileri, Ürün Bilgileri, stasyon Bilgileri, Kampanya Bilgileri, Web, Bas l Dokümantasyon, TMME nin Anket Çal flmalar, KalDer, Ader ve Petder Alt nda Yürütülen projeler, PETDER Pazar Pay Raporlar, Kurumsal Raporlamalar, Yaz l ve Görsel Bas n Sürdürülebilirlik Anlay fl 9

12 OPET OPERASYONLARI OPET OPERASYONLARI OPET olarak kaliteye verdi imiz önem sürdürülebilirlik anlay fl m z n en önemli bileflenlerinden biridir. Bu anlay flla müflterilerimizin sahip olduklar araçlara en kaliteli akaryak t ve madeni ya beklenen performansta ve uygun bir fiyat ile sa lamay kendimize görev biliriz. Bu anlay fl m z özellikle tedarik ve fiyatland rma konular n n önemini ortaya ç karmaktad r. Tedarikçilerimizden uluslararas kurulufllar ve devlet kurumlar taraf ndan belirlenen standartlara, baflta çevre merkezli olanlara, uyum göstermelerini bekleriz. Bulundu umuz sektörde bu standartlara yönelik denetimler gerek devlet kurumlar gerekse ba ms z laboratuarlar arac l yla gerçeklefltirilmektedir. lgili süreçlerden geçen OPET ürünleri tedarik aflamas ndan itibaren çoklu kalite standartlar na tabi tutulmaktad r. 10 OPET Operasyonlar

13 OPET OPERASYONLARI Tedarik sürecimiz k saca; fiirketin sat fl hedeflerinin sat fl grubu taraf ndan tespit edilip ikmal departman na bildirilmesi htiyac n ne kadar n n yurt içinden ne kadar n n yurt d fl ndan karfl lanaca na ve stok seviyesinin ne olaca na karar verilmesi Al nan kararlar do rultusunda ve stok durumuna göre al m kaynaklar na y ll k, ayl k ve günlük olarak siparifller geçilmesi süreçlerini kapsamaktad r. Kesintisiz tedarik sürecinin gerçekleflmesi için Petrol Kanunu ve Petrol Piyasas Lisans Yönetmeli i vas tas yla getirilen 20 günlük mecburi ulusal stok tutma zorunlulu u tedarik güvenli ini sa lama hususunda uyum gösterdi imiz en önemli uygulamad r. Tedarik sürecimiz sadece akaryak t ve madeni ya ürünleri ile k s tl de ildir. htiyaç duyulan di er ürün ve hizmetlerin sat n al m n yo unlukla yerli tedarikçilerden gerçeklefltiririz. Tedarik sürecinde kalitenin önemine olan inanc m z tedarik sürecinin her aflamas nda kalite do rulamay en önemli aflamalardan biri olarak kabul etmemizle göstermekteyiz. Sat fla ç kmadan önce ürünlerimizin Alia a, Marmara ve K r kkale laboratuarlar m zca kalite analizleri ç kar l r. Kalitenin akredite ve ba ms z bir laboratuarca onaylanmas süreci yüksek önem arz etmektedir. Ürünlerimiz bu kalite kontrol aflamalar ndan geçtikten sonra sundu umuz kalite sertifikalar faturaya ekli bir flekilde paylafl lmaktad r. Dolum s ras nda akaryak ta belli oranlarda kat lan ve OPET MARKER olarak isimlendirdi imiz kimyasal, verdi i özel renk sayesinde pompadan al nan akaryak t n OPET e ait oldu unu belirtmektir. Bu flekilde iflaretlenen akaryak t, bayi taraf ndan güvenle teslim al n r, son kullan c taraf ndan güvenle kullan l r. Kaliteli ürünü uygun fiyatlarda müflterilerimize sunmak kalite anlay fl m z n di er bir önemli bileflenidir. Var oldu umuz piyasada ürün fiyatlar ndaki de ifliklikler, piyasa üzerinde etkili olmaktad r. Ülkemiz akaryak t piyasas nda fiyat, hizmet ve kalitede yo un bir rekabet ortam bulunmaktad r. DEPO SATIfi VE POMPA SATIfi F YATLARI NASIL OLUfiUYOR? Petrol Piyasas Kanunu gere ince 1 Ocak 2005 tarihi itibar ile Serbest Fiyatland rma Sistemi ne geçilmifltir. Bu sistem ile sektördeki akaryak t da t m flirketleri, farkl fiyat politikalar na göre depo sat fl fiyat n belirlemekte serbest oldu u gibi, bayiler de da t m flirketleri taraf ndan kendilerine tavsiye edilen tavan pompa sat fl fiyatlar n uygulamakta veya bulunduklar bölgenin rekabet koflullar na göre kendi pompa sat fl fiyatlar n uygulamakta serbesttirler. Türkiye de perakende sat fl fiyatlar rekabet koflullar göz önünde bulundurularak oluflturulmaktad r. Bu uygulamalar sonucunda akaryak t ürünlerinin depo sat fl ve pompa sat fl fiyatlar n oluflturan bileflenler flu flekildedir: DEPO SATIfi F YATI: Ürün Temin Fiyat + Navlun + Da t m fiirketi Marj + Vergi POMPA SATIfi F YATI: Depo Sat fl Fiyat + Kara Nakliye + Bayi Marj + Vergi Raporlama dönemimize ait pompa sat fl fiyatlar na: ariarsiv.aspx?cat=4&id=34 adresinden ulaflabilirsiniz. OPET Maslak stasyonu 350 Raporlama dönemi kapsam nda çal flt m z onayl tedarikçi say m z OPET kesintisiz ikmal güvencesi, üründe kalite garantisi ve müflteri ihtiyaçlar n gözeten ticari anlaflmalarla sektörde farkl l k yaratmaktad r. Akaryak t ürün fiyatlar nda gerçekleflebilecek yüksek art fllar, piyasan n daralmas nda önemli rol oynayabilmektedir. OPET olarak 2008 den 2009 y l na daralan bir piyasada, piyasaya arz etti imiz toplam ürün miktar n artt rarak, pazar pay m z yükseltmeyi baflarm fl bulunmaktay z. OPET Operasyonlar 11