SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU"

Transkript

1 SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

2

3 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj Rakamlarla OPET Organizasyon Yap s Sürdürülebilirlik Anlay fl OPET OPERASYONLARI Akaryak t Faaliyetleri Terminaller Bayiler Madeni Ya Faaliyetleri Ürün Sorumlulu u SA LIK, EMN YET, ÇEVRE VE GÜVENL K UYGULAMALARI Çevre Vizyonu Entegre Kalite Sistemleri Enerji Yönetimi At k Yönetimi Çevre Güvenli ini Sa lama Çal flmalar klim De iflikli i ve Emisyon Yönetimi stasyonlardaki Sa l k, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) Uygulamalar Çevre Konulu Bilgilendirme Çal flmalar OPET TE ÇALIfiAN HAKLARI VE ÇALIfiMA HAYATI fle Al m Adil Ücretlendirme Kariyer Planlama ç letiflim Uygulamalar Çal flan Sa l ve Güvenli i Çal flma Hayat - Özel Hayat Dengesi Ç DENET M fl Eti i TOPLUMSAL KALKINMA Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ün Mesaj Temiz Tuvalet Kampanyas Yeflil Yol Projesi Örnek Köy Projesi Tarihe Sayg Projesi Yaflayan Projeler GRI Göstergeleri Tablosu den beri faaliyet gösterdi i akaryak t sektöründeki h zl t rman fl n içsellefltirdi i sürdürülebilirlik anlay fl na borçlu olan OPET Petrolcülük Anonim fiirketi, fleffafl k ilkesi uyar nca baflar ya ulaflma sürecini d fl paydafllar n n bilgisine sunmaktad r. Kurumsal geliflimin toplumsal geliflim ile paralelli inin önem kazand ça dafl anlay fl n gere i olarak sürdürülebilirlik performans n n paydafl kat l m ile olan mutlak iliflkisini kabul eden OPET, bu alandaki faaliyetlerini hep bir ad m öteye tafl may hedeflemektedir. Okumakta oldu unuz rapor OPET Petrolcülük Anonim fiirketi nin tarihleri aras nda sergiledi i sürdürülebilirlik performans n n bir temsilini paydafllar na sunmak amac yla haz rlanm flt r. Bu ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzda paydafl beklentilerine cevap verebilmede en etkili oldu unu belirledi imiz konulara yo unlaflmay ve bu konular en kapsaml bir flekilde derlemeyi hedefledik. Somut veriler ve uluslararas standartlar fl nda haz rlamay ilke edinmifl bulundu umuz bu ilk sürdürülebilirlik raporumuzda OPET olarak Küresel Raporlama Giriflimi (Global Reporting Initiative GRI) G3 ilkelerinin belirledi i C raporlama seviyesini k stas ald k. AA1000AS denetim standard n n temel ilkeleri olan öncelik, bütünlük ve yan t verebilirlik ilkeleri ile Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi nin lerleme Raporu ilkeleri raporlama sürecimizde belirleyici olan di er kriterler oldu. RAPORUN KAPSAMI VE BA LAYICILI I Raporumuz OPET Petrolcülük Anonim fiirketi nin 2008 ve 2009 y llar Türkiye operasyonlar n kapsamaktad r. Kapsaml l k ilkesi gere ince bu ilk raporumuzda ifltiraklerimizin ve bizimle beraber çal flan tafleron firmalar n operasyonlar n finans göstergeleriyle s n rl tutarak, yaln zca OPET A.fi. nin 2008 ve 2009 y llar na ait sosyal, ekonomik ve çevresel performans n ba lay c kabul ettik. Bu alanlara ait önceliklili ini tespit etti imiz konular rapor içeri ini belirlemektedir. ç paydafllar m z n beklentilerini göz önüne alarak belirledi imiz; sürdürülebilirli i etkileyen sosyal, çevresel ve ekonomik önceliklerden oluflan bu raporu, Operasyonlar, Sa l k Emniyet Çevre ve Güvenlik, OPET te Çal flan Haklar ve Çal flma Hayat, ç Denetim ve Toplumsal Kalk nma ana bafll klar alt nda toplad k. Rapor içeri ini belirleyen öncelikleri, ilgili tüm departmanlar n çal flan temsilcilerinin kat l m yla gerçeklefltirdi imiz Sürdürülebilirlik Çal fltaylar, beraberindeki görüfl al flveriflleri ve yap lan anketler sonucunda belirledik. Bu süreç boyunca önceliklerimize paydafl beklentilerinin yan s ra flirket faaliyetleri üzerinde etkisi oldu unu düflündü ümüz sektörel özellikler de yön verdi. Hesap verebilirlik ilkesi uyar nca performans m za dair sonuçlar olumlu/olumsuz ayr m gözetmeden paydafllar m z n görüfllerine sunmufl bulunmaktay z. Böylelikle paydafllar m za daha dengeli veriler takdim ederek gelecek y llara yönelik sürdürülebilirlik performans geliflimimizi takip edilebilir k lmay hedefledik. OPET Sürdürülebilirlik Raporu çevresel etkileri asgari düzeye indirmek üzere s n rl say da bas lm fl olup, raporun PDF versiyonu adresinde paydafllar m z n görüfllerine sunulmufltur. Gelecek y llardaki raporlama faaliyetlerimiz için nirengi vazifesi görece ine inand m z bu rapora iliflkin paydafl geri bildirimleri firmam z sürdürülebilirlik performans için yüksek önem arz etmektedir. Öneri, flikayet ve her türlü geri bildirim için lütfen bize e-posta adresinden ulafl n z. Rapor Hakk nda 1

4 OPET KISACA OPET HAKKINDA Bugün ticari ve endüstriyel yak tlar, perakende sat fllar, madeni ya lar, depolama ve uluslararas ticaret konular nda faaliyet göstermekte olan; 1300 ün üzerindeki istasyonu, 5 terminali ve 20 ülkeyi aflan ihracat kapasitesiyle Türkiye enerji sektörünün en önde gelen firmalar ndan biri haline gelen OPET Petrolcülük A.fi y l nda kuruldu. OPET in kuruluflu flu anda Yönetim Kurulu baflkan olan Fikret Öztürk ün efli Nurten Öztürk ile birlikte Öztürkler Limited fiirketini kurmalar ile 1982 y l nda bafllam flt r. 10 y l içinde Türkiye de faaliyet gösteren uluslararas akaryak t da t m flirketlerinin en büyük akaryak t ve madeni ya distribütörü olan flirket, 16 akaryak t istasyonun da sahibi ve iflleticisi olmufltur y l nda stanbul a tafl nan Öztürk çifti, ayn y l bir akaryak t da t m flirketi kurmaya karar vermifltir. Böylece Öztürkler Petrol, OPET ad n alm fl ve Anadolu dan bafllamak üzere Türkiye nin pek çok ilinde istasyonlar açm flt r y l sonunda Koç Holding Enerji Grubu nun %50 sine ortak oldu u OPET, kuruluflundan bu yana alt yap yat r mlar na a rl k vermifltir itibariyle metreküp e ulaflan ve büyük bir rekabet avantaj sa layan depolama kapasitesi bu alanda OPET in sektörde ilk s ray almas n sa lam flt r. Türkiye de akaryak t da t m sektöründe tüketicinin ilk tercihi olma temel hedef ve prensibiyle hareket eden OPET, güçlü altyap s, gerçekçi vizyonu ve ülkeye olan inanc yla son on y l n en h zl ve tutarl büyüyen petrol flirketi haline gelmifltir. 2 K saca OPET Hakk nda

5 OPET YÖNET M KURULU BAfiKANI F KRET ÖZTÜRK ÜN MESAJI Öncü ve yenilikçi firma vasf m z önümüzdeki dönem içerisinde koruyabilmenin ve geliflen teknolojiyi takip ederek paydafllar m z n hizmetine sunabilmenin muazzam bir özveri ve çaba gerektirdi inin fark nday z. De erli Paydafllar, Zor geçen iki seneyi geride b rakt k. fiiddetli küresel krizin etkilerini kaç n lmaz olarak hissetti imiz bu dönem içerisinde akaryak t firmalar n n da t m paylar nda yaflad düflüfl sektörümüzde ikinci bir büyük etki yaratt. Makroekonomik ba lamdaki olumsuz koflullara ve sektörel ba lamda deneyimledi imiz s k nt lara ra men OPET olarak sadece ayakta kalmad k, ayn zamanda pazar pay m z da art rarak sektörde bunu yapabilen tek firma olduk. Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi nde elde etti imiz üstüste 4 galibiyet ile daima nihai tüketicinin memnuniyetini hedef alan ifl ve çal flma anlay fl m z n karfl l n ald k. Böylesine zor bir dönemde bize olan güvenlerini koruyan müflterilerimize ve en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz çal flan bayilerimize teflekkürü ayr ca borç biliriz. Öncü ve yenilikçi firma vasf m z önümüzdeki dönem içerisinde koruyabilmenin ve geliflen teknolojiyi takip ederek paydafllar m z n hizmetine sunabilmenin muazzam bir özveri ve çaba gerektirdi inin fark nday z. Bu öngörüyle y llar öncesinden bafllatm fl oldu umuz altyap çal flmalar n n, ald m z kararlar n paydafllar m z n öncelik ve beklentilerini göz önüne alan ifl eti imizin bize yard mc olaca na inan yoruz. Bu ba lamda hayata geçirdi imiz ve geçirmeyi hedefledi imiz uygulamalar tüm mesai arkadafllar m z n do rudan ve dolayl katk lar yla raporlamay kendimize vazife edinmifl bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik anlay fl m z ; flirket faaliyetlerimizin ekonomik, toplumsal ve çevresel etkilerini; iç ve d fl paydafllar m zla kurdu umuz iletiflim metotlar n ; OPET teki çal flma hayat n ve Küresel Raporlama Giriflimi GRI n belirledi i di er göstergeleri en fleffaf ve kapsaml bir biçimde yan tlamaya çal flt m z bu raporda, paydafllar m za karfl hesap verebilir olma yükümlülü ümüzü yerine getirdi imize inan yoruz. OPET olarak tüm iktisadi faaliyetlerimizin yerel ekonomileri canland rmas na, tüm toplumsal projelerimizin bir kollektif bilinç oluflturabilmesine ve tüm çevresel yat r mlar m z n faaliyetlerimizden kaynaklanan etkileri kompanse etmekle kalmay p daha yaflan r bir dünya ad na birer ad ma dönüflmesine itina gösteriyoruz. Bu amac m z do rultusunda ilerlerken bizlerden deste ini esirgemeyen tüm paydafllar m za; müflterilerimize, bayilerimize, çal flanlar m za, sivil toplum örgütlerine, e itim kurumlar na, rakiplerimize ve sayamad m di erlerine flükranlar m z sunuyoruz. Sayg lar mla, Fikret Öztürk OPET Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk ün Mesaj 3

6 OPET fi RKET TAR HÇES 1992 OPET Petrolcülük A.fi y l nda kuruldu y l nda ilk terminalini zmit te açan OPET, ayn y l kendi ad n tafl yan madeni ya lar ilk defa piyasaya sürdü. lk OPET Terminali - zmit Terminali 1996 Takvim 1996 y l n gösterirken zmir de Alia a terminalini faaliyete geçiren OPET, ROM u flirket bünyesine katarak madeni ya alan ndaki yat r mlar na bir yenisini daha ekledi y l nda Mersin terminalini hizmete açan firma, takip eden bir y l içerisinde Türkiye deki en büyük akaryak t ithalatç s konumuna yükseldi Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini daha genç yaflta edinen OPET, 2000 y l na gelindi inde Temiz Tuvalet Kampanyas n hayata geçirdi. Temiz Tuvalet Kampanyas E itimleri Ayn y l Full Force yak tlar n piyasaya süren firma, Ticari ve Endüstriyel Yak tlar bölümünü kurdu ve TBS ile deniz yak tlar ortakl n bafllatt y l nda Koç Holding Enerji Grubu nun yar s na ortak oldu u OPET, ikincil markas SUNPET i oluflturdu. 10. Y l n Kurtköy e arma an etti i 10. Y l OPET Orman yla kutlayan firma ayn y l Irak ta akaryak t sat fllar na bafllad y l nda Türkiye yi ilk defa yüksek oktanl kurflunsuz benzin Full Force 98+ ve düflük kükürtlü (50 ppm) motorin Ultra Euro Diesel ile tan flt ran OPET, Yeflil Yol Projesi ni harekete geçirdi; 2000 y l nda bafllayan Temiz Tuvalet Kampanyas ise International Public Relations Association (IPRA) taraf ndan Golden Awards ödülüne lay k görüldü y l nda Örnek Köy Projesi yle harekete geçen OPET, ilerleyen y llarda 4 köyü iyilefltirerek potansiyellerini ortaya ç kartt ve modern birer yaflam alan na çevirdi. Ayn y l Marmaraere lisi ndeki terminalini hizmete açan OPET, OPET Kart n lansman n gerçeklefltirerek sonraki y llarda 4 milyon müflterisinin bu uygulamadan yararlanmas n sa lad. Marmaraere lisi Terminali y l nda Tarihe Sayg Projesi ni bafllatan OPET, 2009 y l n n sonuna kadar geçen sürede Çanakkale Gelibolu yar madas nda 6 köy ve 1 ilçenin rehabilitasyonunu gerçeklefltirdi; flehitlerimizin aziz hat ras na ithafen Tarihe Sayg Park n infla etti. KalDer taraf ndan düzenlenen müflteri memnuniyeti endeksinde akaryak t müflterisinin en memnun kald marka unvan n 2006 y l ndan 2009 a de in aral ks z devam ettirdi y l nda Türk Hava Yollar ile THY-OPET i oluflturan firma, jet yak t ikmaline ad m att ve ayn y l depolama kapasitesini metreküpe yükselterek rekabet avantaj n en yüksek bir seviyeye ç kard. Türkiye deki pazar paylar na göre 3. büyük petrol flirketi 1324 Türkiye genelindeki istasyon say s Yeflil Yol Projesi kapsam nda Türkiye genelinde dikti imiz bitki say s Temiz Tuvalet Kampanyas kapsam na Temizlik ve Hijyen e itimi alan kifli say s m 3 Terminallerdeki depolama kapasitemiz m 3 Marmara Terminali ndeki depolama kapasitemiz OPET Kart l müflterilerimizin say s >4000 OPET Fahri Müfettifllerinin say s 2288 ton y llar nda toplad m z at k motor ya miktar 4 fiirket Tarihçesi

7 OPET GENEL MÜDÜR CÜNEYT A CA NIN MESAJI Sürekli gelifltirdi imiz hizmet anlay fl m z; artan bayi say m z ve yüksek kaliteli ürünlerimiz ile sektörde pazar pay n geniflletebilen tek firma olman n hakl gururunu yaflad k ve 2009 y llar gerek enerji sektörü gerekse flirketimiz aç s ndan hareketli, risk katsay s fazla ve zorlay c bir dönemdi. Küresel ekonomik durgunlu un her sektörde bafl gösterdi i, iklim dengesindeki bozulmalar n ve salg n hastal klar n gündemi iflgal etti i bu dönem içerisinde ülkemiz ve sektörümüz bu küresel krizlerin etkilerini hissetmekle beraber kendine has sosyal ve ekonomik güçlükler de yaflad. Önceki 4 y l içinde ülke çap ndaki genel iktisadi büyümenin üzerinde bir büyüme seyreden akaryak t sektörü, 2008 de bafllayan ekonomik kriz ile bir duraklama dönemine girdi. Akaryak t fiyatlar ndaki yükselifl trendi uç fiyatlardaki vergi konusunun tekrar gündeme gelmesine yol açt. EPDK n n tavan fiyat uygulamas na geçmesi ve ÖTV de art fl ile sonuçlanan süreçte Türkiye, dünyada akaryak ttan en fazla vergi alan ülke konumunu muhafaza etti. Ayn dönemde Rekabet Kurumu nun ald bayilik, intifa ve kira sözleflmelerini 5 y lla s n rland ran karar ise beraberindeki tart flmalar ile sektör gündemindeki yerini ald. Bahsi geçen sektörel sars nt lara, 2008 den 2009 a geçerken % 4-5 gibi bir daralma yaflayan sektöre ve genel iktisadi dura anl k havas na ra men OPET olarak bu süreçte h zl ve kontrollü büyümemizi devam ettirmeyi baflard k. Sürekli gelifltirdi imiz hizmet anlay fl m z; artan bayi say m z ve yüksek kaliteli ürünlerimiz ile sektörde pazar pay n geniflletebilen tek firma olman n hakl gururunu yaflad k. Genç ve dinamik insan kaynaklar yap m z; çevresel ve toplumsal yat r mlar m z, paydafl memnuniyetini ve kat l m n firma faaliyetlerinin ayr lmaz bir parças olarak kabul etti imiz ifl felsefemiz, sektör ve ülke gelece ini etkileyecek ölçüdeki altyap yat r mlar m z ile iflimizin sürdürülebilirli ini güvence alt na almay hedefledik de Temiz Tuvalet Kampanyas n ve Yeflil Yol Projesi ni h z kesmeden devam ettirirken, Çanakkale de infla etti imiz Tarihe Sayg Park ile Gelibolu daki Tarihe Sayg projemizi sürdürdük. Tanker filomuzu yeniledi imiz, Bayi Portal n hayata geçirerek de erli bayilerimizle daha interaktif bir iletiflimin temelini att m z senede altyap yat r mlar m z artt rarak sürdürdük, Türkiye nin ilk ekolojik istasyonunun kurulumunu Maslak ta gerçeklefltirdik y l nda birçok baflar l iflin alt na imzam z att k. Türk Hava Yollar ile gerçeklefltirdi imiz stratejik ortakl k sonucu oluflan yeni flirketimizle 2010 y l ndan itibaren jet yak t alan nda faaliyete bafllamay hedeflerimiz aras na yerlefltirdik. Euro 4 ve Euro 5 egzoz emisyon standartlar na uyum için gerekli AdBlue ürününün üretimine zmir Madeni Ya Fabrikam zda start verdik. Singapur ofisimiz arac l yla k sa vadede bu bölgedeki uluslararas ürün ticareti ve gemi yak t alan nda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedef olarak belirledik. Ayn y l, paydafllar m z n en be endi i uygulamalar m z n bafl nda gelen Temiz Tuvalet Kampanyas n n devam niteli indeki Sevmek Korumakt r Projesi ni hayata geçirdik. Dünyay ve Türkiye yi etkisi alt na alan Domuz Gribi Salg n na (H1N1 virüsüne) karfl n toplumu bilinçlendirmek ve halk sa l n korumak ad na imkanlar m z seferber ettik. stasyonlar m zda, kampanyam z n ulaflt okullarda ve muhtelif ortak kullan m alanlar nda Bioshield Dezenfeksiyon Koruma Uygulamas n gerçeklefltirdik. Üst üste 4 kez kazand m z Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi birincili i ile tüketici merkezli hizmet anlay fl m z n bizim ve paydafllar m z için önemini tekrar gözler önüne serdik, 2010 y l nda bu unvan 5. seferde de tafl may en öncelikli hedefimiz olarak belirledik y l na iliflkin gerçekçi büyüme hedeflerimize odaklanaca m z gelecek dönem, hem makro-iktisadi ba lamda hem de sektör gündemini belirleyen di er majör etkileyenler aç s ndan daha zor bir aral k olarak karfl m zda durmaktad r. Sürdürülebilirlik anlay fl m zdan ödün vermeden, ekonomik alandaki baflar lar m z toplumsal kalk nma ve çevre alanlar ndaki yat r mlar m z ile perçinledi imiz yeni bir dönem diliyor, bu hedeflerimizin gerçekleflebilmesindeki anahtar konumundaki paydafllar m za sevgi ve sayg lar m sunuyorum. Cüneyt A ca OPET Genel Müdürü Cüneyt A ca Genel Müdür Cüneyt A ca n n Mesaj 5

8 OPET OPET olarak her zaman sürdürülebilirli imizin temel tafllar olan vizyon, misyon ve de erlerimize uygun olarak hareket etmeyi en büyük sorumlulu umuz olarak kabul eder ve bu bilgi, tecrübe ve de erler grubunun fl nda yönetim anlay fl m z flekillendiririz. Vizyonumuz Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olmak, Türkiye merkezli uluslararas petrol flirketi olmak. SERMAYE YAPISI Koç Toplulu u nun %50 sine ortak olmas yla bugünkü ortakl k yap s na kavuflan OPET Petrolcülük A.fi. %100 Yerli Sermaye ile faaliyet göstermekte ve Türkiye merkezli uluslararas petrol flirketi olma vizyonu do rultusunda her geçen gün emin ad mlarla ilerlemektedir. %10 D ER KOÇ GRUBU fi RKETLER %40 TÜPRAfi %50 * ÖZTÜRK A LES * %45.49 Öztürk Yat r m ve Turizm A.fi. %4.51 Güvenok Turizm San. Ve Tic. A.fi. Misyonumuz Faaliyette bulundu umuz sektörlerde; Bireye ve topluma sayg l, Hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere ba l, Sa l k, emniyet ve çevreye duyarl olarak OPET müflterileri, çal flanlar ve hissedarlar n n beklentilerini en üst seviyede karfl lamak. F NANSAL K L T PERFORMANS (Milyon TL) Sat fl Hacmi (Bin ton) Sat fl Gelirleri Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar Faaliyet Kar Finansman Geliri / (Gideri) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar Vergiler Dönem Kar 2008/ / De erlerimiz Müflteri odakl olmak Tak m çal flmas na inanmak Dürüst ve fleffaf olmak Yenilikçi olmak Çal flanlar n sürekli gelifltirmek Yarat c olmak Çevre ve topluma duyarl olmak Dinamik olmak FAVÖK Nakit ve Nakit Benzerleri ve Finansal Yat r mlar Ticari Alacaklar Stoklar Di er Varl klar Dönen Varl klar Finansal Yat r mlar Maddi Duran Varl klar Di er Varl klar Duran Varl klar Toplam Varl klar PAZAR PAYLARI Ticari Borçlar Di er Yükümlülükler Finansal Borçlar K sa Vadeli Yükümlülükler % 2005 BEYAZ ÜRÜN 12,51 S YAH ÜRÜN 14,95 Finansal Borçlar Di er Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ,36 15,1 Özkaynaklar ,26 10,78 Toplam Kaynaklar ,2 14, ,55 26,01 Kaynak: Price Waterhouse Coopers 6 Rakamlarla OPET

9 OPET YÖNET M KURULU Soldan sa a: Ali Tar k Uzun (Yönetim Kurulu Üyesi), Cüneyt A ca (Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür), Ekrem Ekmenci (Yönetim Kurulu Üyesi), Erol Memio lu (Yönetim Kurulu Üyesi), Ömer M. Koç (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili), Mustafa V. Koç, Nurten Öztürk (Yönetim Kurulu Üyesi), Semahat Arsel, Rahmi M. Koç, Fikret Öztürk (Yönetim Kurulu Baflkan ), Filiz Gürgöze, Bülent Bulgurlu, Ali Koç (Yönetim Kurulu Üyesi) Di er Yönetim Kurulu Üyeleri: Ufuk Öztürk (Yönetim Kurulu Üyesi), Safa Öktem (Yönetim Kurulu Üyesi) ORGAN ZASYON YAPISI OPET te Yönetim Kurulu Baflkanl ile Genel Müdürlük görevleri farkl flah slar taraf ndan yürütülmektedir. Genel Müdür ün her alanda oldu u gibi firman n sosyal, çevresel ve ekonomik performanslar ndan Yönlendirme Komitesi ne sorumlu oldu u organizasyon yap s nda bu sorumluluklar muhtelif alt flubelere uzmanl k alanlar na göre paylaflt r l r, sürdürülebilirli in gereklilikleri bu sayede daha etkin bir biçimde gerçeklefltirilir. GMY SATIfi TEY, Deniz ve Kamu Sat fllar OPET Sat fl Teknoloji, Otomasyon ve Mühendislik Sunpet Sat fl Sat fl Destek ve Planlama Yat r mlar Market Bayi letiflim CRM YÖNLEND RME KOM TES GMY KMAL VE TEKN K kmal Terminaller Fiyatland rma Proje ve Yat r mlar Gemi flletme Terminaller Teknik ve fl Gelifltirme Ürün Kalite GENEL MÜDÜR GMY MADEN YA Madeni Ya ve Perakende Sat fllar Madeni Ya Ürün ve Teknoloji Madeni Ya Servis Ticari Sat fllar Madeni Ya Tesis Madeni Ya Pazarlama ve fl Gelifltirme Madeni Ya Sat fl Destek Madeni Ya Tedarik Madeni Ya hracat Müflteri Hizmetleri Entegre Kalite Sistemleri Ç DENET M PAZARLAMA VE LET fi M NSAN KAYNAKLARI HUKUK MÜfiAV RL ANKARA TEMS L GMY MAL VE DAR Finans Konsolidasyon ve Mali Raporlama Sat nalma Bilgi Teknolojileri Genel Güvenlik ve Ofis dare Sevkiyat ve Risk Kontrol Muhasebe SAP Projeler Yönetim Sistemi Politikas Kuruluflumuzun vizyonu, misyonu ve de erleri do rultusunda; Müflteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri, çevreye ve insan sa l na uygun olarak üretmeyi, Faaliyette bulundu umuz tüm alanlarda, tam müflteri memnuniyeti sa lamay, Hissedarlar m z n beklentilerini karfl lamaya yönelik kaynaklar m z etkin yönetmeyi, Yönetim sistemimizi sürekli iyilefltirerek hedeflerimize ulaflmay, Tak m ruhunu gelifltirmek ve yetkin insan kayna na sahip olmak için etkin insan kaynaklar uygulamalar sa lamay ve bu do rultuda e itim deste i vermeyi, Toplam Kalite Felsefesini esas alarak, hedef pazarlarda büyüme gerçeklefltirmeyi, Çevre, fl Sa l ve Güvenli i konusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uymay, Çevre kirlili ini önlemeyi ve prosesten kaynaklanan at klar en aza indirmeyi, Sahip olunan Kalite, Çevre Yönetim Sistemi, fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyilefltirmeyi, Tehlikeleri ve riskleri en aza indirerek yaralanma ve meslek hastal ndan korunmay, OPET de erlerine, çevreye ve topluma sayg bilincinde ülke ekonomisine katk da bulunmay, Taahhüt ediyoruz. Organizasyon Yap s 7

10 OPET SÜRDÜRÜLEB L RL K ANLAYIfiI Ekonominin lokomotif sektörlerinden birinde faaliyet gösteren, ürün ve hizmetleriyle hayat n birçok alan nda etkin bir flekilde yer alan OPET var oldu u co rafyan n sesini dinleyerek hep daha iyiye olan aray fl na ara vermeden devam etmektedir. Ekonomik performans ile her zaman için kendini gelifltirmekte ve bulundu u co rafyay gelifltirip zenginlefltirmeyi en önemli görevlerinden biri saymaktad r. Bu do rultuda OPET her geçen gün hedeflerine yenilerini eklemekte ve bunlar gerçeklefltirirken tüm aflamalarda sadece ekonomik de il sosyal ve çevresel etkilerini de göz önünde bulundurmaktad r. OPET in sürdürülebilirlik anlay fl n temelde sürdürülebilir kalk nmaya ve geliflmeye olan katk s ekseninde de erlendirmek gerekir. flte bu anlay flla OPET olarak sadece iflimizi bizden arzulanan kalitede yapman n yeterli olmayaca n n, gücümüzü ald m z toplumumuzun refah n hep bir ad m ileriye götürmemiz gereklili inin bilinciyle hareket ediyoruz. ÖNCEL KL KONULARIMIZ Sürdürülebilirlik Raporumuzun içeri ini ve bu içeri i flekillendirecek öncelikleri belirlemek ad na iç paydafllar m z n kat l m yla özel bir çal flma gerçeklefltirdik. Farkl birimlerden çal flanlar m z n ifltirakiyle hayata geçirdi imiz Öncelikli Konu Belirleme Çal flmalar ile sürdürülebilirlik anlay fl m z yeniden masaya yat rd k, insan sa l ndan çal flan haklar na, at k yönetiminden toplumsal kalk nmaya önem arz etti ine inand m z tüm kurumsal, sektörel ve toplumsal sorunlar de erlendirmeye tabi tuttuk. Paydafllar m z n beklentileri fl nda sürdürülebilirli imizi etkileyen sosyal, çevresel ve ekonomik konular belirledik. PAZARLAMA VE SATIfi Ürün Standartlar ve Kalitesi Ürün Ulafl labilirli i Sat fl Kanallar nda Denetim PAZARLAMA VE SATIfi SORUMLU OPERASYONLAR Hammadde Tedarik Lojistik SORUMLU OPERASYONLAR ÖNCEL KL KONULARIMIZ NSAN HAKLARI NSAN HAKLARI ÇEVRE ÇEVRE Çal flan Sa l ve Güvenli i Çal flanlara Eflit mkanlar Sunulmas Kariyer Planlama (Performans De erlendirme/terfi) Adil Ücretlendirme E itim (Mesleki/Kiflisel Geliflim) fl Hayat / Özel Yaflam Dengesi TOPLUMSAL KALKINMA TOPLUMSAL KALKINMA Yerel Ekonomiye Katk Çevre stihdam Toplum Sa l Çevre Güvenli i Enerji Tüketimi / Verimlili i Geri Dönüflüm ve Yeniden Kullan m At k Yönetimi Emisyonlar 8 Sürdürülebilirlik Anlay fl

11 OPET PAYDAfiLARIMIZ VE LET fi M METOTLARIMIZ OPET olarak faaliyetlerimize do rudan ya da dolayl flekilde etki eden ve ayn flekilde faaliyetlerimizden do rudan ya da dolayl flekilde etkilenen tüm özel ve tüzel kiflilikleri, kurum ve kurulufllar paydafllar m z olarak kabul eder ve onlarla en etkin, fleffaf, samimi ve interaktif iletiflimi kurmaya çaba sarf ederiz. Medya Bas n Bültenleri, Bas n Toplant lar, Reklamlar, Kilometre Dergisi, OPET Web Sayfas, Lansmanlar, Kurumsal Raporlamalar, Organizasyonlar, Yüz yüze Görüflmeler, Yerel ve Ulusal Yaz l ve Görsel Bas n, Röportajlar Yat r mc Finansal sonuçlar, Karl l k raporlar, Sat fl raporlar, Cari Raporlar, Yönetim Kurulu Toplant lar, Yat r m Toplant lar ve di er flirket içi toplant lar, fiirket içi Raporlamalar, , Web, Yaz l ve Görsel Bas n, Y ll k De erlendirme Toplant lar Çal flanlar Öneri günleri, letiflim toplant lar, Y ll k de erlendirme toplant lar, Oryantasyon e itimleri, Ofis sirküleri, nternet, Kilometre Dergisi, Aktivite gruplar, E itimler (merkez ve istasyon e itimleri), Web sayfas, , Organizasyonlar, Bayi toplant lar, fiirket içi Portal, Kurumsal Raporlamalar, Bas l Dokümantasyon, Multivizyon Gösterileri, Sunumlar, Çarflamba Toplant lar, Çal flan Memnuniyeti Anketleri Kanaat Önderleri Medya, SSP ler Dahilindeki Yüzyüze Görüflmeler, Öneri Günleri, Web, Kurumsal Raporlamalar, Bas n Duyurular ve Haberleri Sivil Toplum Örgütleri nternet, Yaz l ve Görsel Medya, Ortak Projeler, Proje Toplant lar, Sponsorluklar, Web Sitesi, Bas l Dokümantasyonlar, Kurumsal Raporlamalar, Bayi sendikalar toplant lar (bayi temsilcileri) E itim Kurumlar Okullarda Temiz Tuvalet Kampanyas ve E itimleri, Sponsorluklar, Akademik flbirlikleri, Kariyer Günleri, Meslek Tan t m Toplant lar, Koç Kariyer, Meslek Lisesi Memleket Meselesi, Geliflim Toplant lar, Paneller, Web fl Ortaklar Bayi Toplant lar, Bayi E itimleri, Bayi Portal, Kilometre Dergisi, Sirküler, Bayi fiikayet Mektuplar, Yaz flmalar, Saha Ziyaret ve Denetimleri, HGE ve KKE denetimleri, Bayi Memnuniyeti Anketleri, Mail, Medya, Web Raporlar, Yak t sat fl raporlar, Organizasyonlar, SMS, Bas l Dokümantasyon, Bas n Bültenleri, Sirküler Tedarikçiler Yüz yüze Görüflmeler, Mühendislik Toplant lar ve Di er Toplant lar, Web Sitesi, Bas l Dokümantasyon, E itimler, Performans De erlendirmeleri, Sözleflmeler, haleler, Geri Bildirim Toplant lar, Kurumsal Raporlamalar, Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsam ndaki Görüflmeler Finansal Aktörler Finansal Raporlar, Kurumsal Raporlar, Web, Muhtelif Toplant lar, Finansal Denetimler, Genel Kurul Toplant lar, Kredi Kurulufllar ile Yüz yüze Yap lan Görüflmeler Uluslararas Organizasyonlar Web Sitesi, Bas l dokümantasyon, Web, TMME, KalDer ve Michigan Üniversitesi ile flbirli i, Kurumsal Raporlamalar Yerel Halk Bölgesel, Ulusal ve Yerel Kampanyalar, E itimler, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Yaz l ve Görsel Medya, stihdam mkan, Yerel toplant lar, Broflürler, Web, Reklamlar, TTK, Okullara düzenlenen geziler Müflteriler Web sitesi, Reklamlar, Kampanyalar, E itimler, Sosyal Sorumluluk Kampanyalar, Müflteri Memnuniyeti Araflt rmalar, KALDER araflt rmalar, Yaz l ve Görsel Bas n Haberleri, Bas n lanlar, Web Sat fl Raporlar, Ça r Merkezi, Kiosklar, Fullmesaj, Sponsorluklar, Müflteri Alg s Araflt rmalar, OPET Kart Hükümet ve Düzenleyici Kurumlar EPDK Ayl k Raporlamalar, Denetimler, Bildirim yükümlülüklerimiz, Rekabet Kurumu, Kurumsal Raporlamalar, Bas l duyurular, Toplant ve ziyaretler, resmi yaz flmalar Rakipler EPDK stasyon Say lar, Sektör Bilgileri, Ürün Bilgileri, stasyon Bilgileri, Kampanya Bilgileri, Web, Bas l Dokümantasyon, TMME nin Anket Çal flmalar, KalDer, Ader ve Petder Alt nda Yürütülen projeler, PETDER Pazar Pay Raporlar, Kurumsal Raporlamalar, Yaz l ve Görsel Bas n Sürdürülebilirlik Anlay fl 9

12 OPET OPERASYONLARI OPET OPERASYONLARI OPET olarak kaliteye verdi imiz önem sürdürülebilirlik anlay fl m z n en önemli bileflenlerinden biridir. Bu anlay flla müflterilerimizin sahip olduklar araçlara en kaliteli akaryak t ve madeni ya beklenen performansta ve uygun bir fiyat ile sa lamay kendimize görev biliriz. Bu anlay fl m z özellikle tedarik ve fiyatland rma konular n n önemini ortaya ç karmaktad r. Tedarikçilerimizden uluslararas kurulufllar ve devlet kurumlar taraf ndan belirlenen standartlara, baflta çevre merkezli olanlara, uyum göstermelerini bekleriz. Bulundu umuz sektörde bu standartlara yönelik denetimler gerek devlet kurumlar gerekse ba ms z laboratuarlar arac l yla gerçeklefltirilmektedir. lgili süreçlerden geçen OPET ürünleri tedarik aflamas ndan itibaren çoklu kalite standartlar na tabi tutulmaktad r. 10 OPET Operasyonlar

13 OPET OPERASYONLARI Tedarik sürecimiz k saca; fiirketin sat fl hedeflerinin sat fl grubu taraf ndan tespit edilip ikmal departman na bildirilmesi htiyac n ne kadar n n yurt içinden ne kadar n n yurt d fl ndan karfl lanaca na ve stok seviyesinin ne olaca na karar verilmesi Al nan kararlar do rultusunda ve stok durumuna göre al m kaynaklar na y ll k, ayl k ve günlük olarak siparifller geçilmesi süreçlerini kapsamaktad r. Kesintisiz tedarik sürecinin gerçekleflmesi için Petrol Kanunu ve Petrol Piyasas Lisans Yönetmeli i vas tas yla getirilen 20 günlük mecburi ulusal stok tutma zorunlulu u tedarik güvenli ini sa lama hususunda uyum gösterdi imiz en önemli uygulamad r. Tedarik sürecimiz sadece akaryak t ve madeni ya ürünleri ile k s tl de ildir. htiyaç duyulan di er ürün ve hizmetlerin sat n al m n yo unlukla yerli tedarikçilerden gerçeklefltiririz. Tedarik sürecinde kalitenin önemine olan inanc m z tedarik sürecinin her aflamas nda kalite do rulamay en önemli aflamalardan biri olarak kabul etmemizle göstermekteyiz. Sat fla ç kmadan önce ürünlerimizin Alia a, Marmara ve K r kkale laboratuarlar m zca kalite analizleri ç kar l r. Kalitenin akredite ve ba ms z bir laboratuarca onaylanmas süreci yüksek önem arz etmektedir. Ürünlerimiz bu kalite kontrol aflamalar ndan geçtikten sonra sundu umuz kalite sertifikalar faturaya ekli bir flekilde paylafl lmaktad r. Dolum s ras nda akaryak ta belli oranlarda kat lan ve OPET MARKER olarak isimlendirdi imiz kimyasal, verdi i özel renk sayesinde pompadan al nan akaryak t n OPET e ait oldu unu belirtmektir. Bu flekilde iflaretlenen akaryak t, bayi taraf ndan güvenle teslim al n r, son kullan c taraf ndan güvenle kullan l r. Kaliteli ürünü uygun fiyatlarda müflterilerimize sunmak kalite anlay fl m z n di er bir önemli bileflenidir. Var oldu umuz piyasada ürün fiyatlar ndaki de ifliklikler, piyasa üzerinde etkili olmaktad r. Ülkemiz akaryak t piyasas nda fiyat, hizmet ve kalitede yo un bir rekabet ortam bulunmaktad r. DEPO SATIfi VE POMPA SATIfi F YATLARI NASIL OLUfiUYOR? Petrol Piyasas Kanunu gere ince 1 Ocak 2005 tarihi itibar ile Serbest Fiyatland rma Sistemi ne geçilmifltir. Bu sistem ile sektördeki akaryak t da t m flirketleri, farkl fiyat politikalar na göre depo sat fl fiyat n belirlemekte serbest oldu u gibi, bayiler de da t m flirketleri taraf ndan kendilerine tavsiye edilen tavan pompa sat fl fiyatlar n uygulamakta veya bulunduklar bölgenin rekabet koflullar na göre kendi pompa sat fl fiyatlar n uygulamakta serbesttirler. Türkiye de perakende sat fl fiyatlar rekabet koflullar göz önünde bulundurularak oluflturulmaktad r. Bu uygulamalar sonucunda akaryak t ürünlerinin depo sat fl ve pompa sat fl fiyatlar n oluflturan bileflenler flu flekildedir: DEPO SATIfi F YATI: Ürün Temin Fiyat + Navlun + Da t m fiirketi Marj + Vergi POMPA SATIfi F YATI: Depo Sat fl Fiyat + Kara Nakliye + Bayi Marj + Vergi Raporlama dönemimize ait pompa sat fl fiyatlar na: ariarsiv.aspx?cat=4&id=34 adresinden ulaflabilirsiniz. OPET Maslak stasyonu 350 Raporlama dönemi kapsam nda çal flt m z onayl tedarikçi say m z OPET kesintisiz ikmal güvencesi, üründe kalite garantisi ve müflteri ihtiyaçlar n gözeten ticari anlaflmalarla sektörde farkl l k yaratmaktad r. Akaryak t ürün fiyatlar nda gerçekleflebilecek yüksek art fllar, piyasan n daralmas nda önemli rol oynayabilmektedir. OPET olarak 2008 den 2009 y l na daralan bir piyasada, piyasaya arz etti imiz toplam ürün miktar n artt rarak, pazar pay m z yükseltmeyi baflarm fl bulunmaktay z. OPET Operasyonlar 11

14 OPET OPERASYONLARI AKARYAKIT FAAL YETLER Kalite yolculu umuz tedari ini gerçeklefltirdi imiz akaryak t n terminallerimizde depolanmas ile bafllar. Terminallerimizde depolanan akaryak t ürünleri do rudan serbest kullan c lara veya bayiler arac l ile hem serbest kullan c lara hem de müflterilerimize ulaflmaktad r. Bu noktada terminallerimiz bizim için hayati önem tafl maktad r. HAM PETROL RAF NER OPET BAY SERBEST KULLANICI (>5kt) N HA TÜKET C TOPTAN ALIM YAPAN TÜKET C LER SEVK YAT VE R SK KONTROL Akaryak t ürünlerinin al c ya teslimat n n tamam na yak n tesislerimizde gerçeklefltirilmekte, ancak Kamu Kurumlar na ve az say da bayimize (sözleflme gere i) yerinde teslimatlar da yap lmaktad r. stasyona ve/veya müflteri flantiye-fabrikas na yap lacak teslimatlarda, akaryak t tafl ma iflinde uzmanlaflm fl nakliye firmalar kullan lmaktad r. Gerek bayi, gerekse nakliyeci tankerlerine yap lacak yüklemelerde, afla daki kurallara uyumu sa lamaya yönelik kontroller gerçeklefltirilmektedir. Bu kontroller; stiap Haddi; Karayollar Trafik Yönetmeli i nin 128. Maddesi gere i, karayolunda trafi e ç kacak araçlar n yüklü ve yüksüz olarak uyaca boyutlar, a rl klar düzenlenmifltir. Sevkiyat noktalar m zda istiap haddi kontrolü yap lmaktad r. Doluma girecek araçlar n belli güvenlik standartlar na sahip olmas gerekmekte olup, istenen flartlar tafl mayan araç doluma al nmamaktad r. Taraf m zca belirlenen kontrol listesindeki kriterlere tankerlerin tam uyumunu bekleriz. Bunlara ek olarak dolum yaparken topraklama sürecinin uygun bir flekilde gerçeklefltiriliyor olmas ve dolum yap lacak arac n tamamen bofl olmas dikkat etti imiz di er hususlard r. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i ne göre, tafl mac l kla u raflanlar n uymalar gereken di er düzenlemeler bulunmaktad r. Bu düzenlemelere örnek olarak uygun yetki belgelerine sahip olmay (K1 ve K2 belgeleri), tanker floförlerinin psikoteknik testten geçmelerini verebiliriz. Konular n takibi için bayilerimize bu konularda ve ileri dönemlerde oluflmas beklenen di er geliflmeler ile ilgili bilgilendirmeler yapmaktay z. 12 Akaryak t Faaliyetleri

15 OPET OPERASYONLARI TERM NALLER Körfez Terminali 1994 y l nda hizmete sundu umuz Körfez terminalimiz m 3 depolama kapasitesi ile m 2 üzerine kurulu olup, burada 63 çal flan m z görev almaktad r. Ürün al m Tüprafl zmit Rafinerisi ile aras ndaki boru hatt ve Tütünçiftlik sahilden 600 m aç ktaki platform arac l yla gerçeklefltirilmektedir. Terminalimizde denizden (platform) ve rafineriden boru hatt ile do rudan ikmal imkan mevcuttur. Tesiste, karadan beyaz ve siyah ürün sat fl n n yan s ra ihrakiye sat fl da yap lmaktad r. Körfez Terminali Alia a Terminali m 2 alana kurulu, 47 personeli ve m 3 depolama kapasitesi ile hizmet vermekte olan Alia a Terminalimize ikmal, Tüprafl zmir Rafinerisi nden yüklenen gemilerle ve boru hatt ile yap lmaktad r. Terminalimizde beyaz ve siyah ürün sat fl imkan bulunmaktad r. Giresun Terminali 45 dekar arazi üzerinde m 3 depolama kapasitesi ve 40 çal flan m z ile faaliyet gösteren Giresun terminalimizde ikmaller Tüprafl zmit Rafinerisi nden yüklenen gemiler arac l yla yap lmaktad r. Gemilerin tahliyesi, Gülburnu nun yaklafl k 1 km aç ndaki do al limanda kurulmufl olan DWT kapasiteli flamand ra sistemi üzerinden sa lanmaktad r. Terminalimizde beyaz ürün sat fl yap lmaktad r. Mersin Terminali 132 dönümlük bir alana kurulu, 80 personeli ve m 3 lük depo kapasitesi ile hizmet veren Mersin terminalimiz yurt içi ikmallerini rafinerilerden ve di er depolar m zdan deniz, kara ve demiryolu tafl mas ile, yurtd fl ikmallerini ise 5300 metresi denizde 3000 metresi karada 8300 metrelik bir flamand ra sistemi üzerinden gerçeklefltirmektedir. Yurtiçi ikmallerde siyah ve beyaz ürünler için ayr ayr tahsis edilmifl DWT kapasiteli ve 4600 metre uzunlu unda kargo hatlar kullan larak terminal tanklar na boflaltma yap lmakta, gerekti inde ayn hatlar n kullan m ile yükleme gerçeklefltirilebilmektedir. Devlet Demiryollar n n terminal ba lant s sayesinde vagonlardan yükleme boflaltma ifllemleri yap labilmekte ve burada tam otomasyon sistemi kullan lmaktad r. Giresun Terminali Marmara Terminali m 3 lük depolama kapasitesi ve 119 çal flan yla hizmet vermekte olan Marmara Terminalimiz Türkiye nin teknolojik olarak en geliflmifl terminali olma özelli ini tafl maktad r. Kapasitesinin %80 i uluslararas operasyonlarda, geri kalan ise yurtiçi faaliyetlerde kullan lmaktad r. Marmara Terminali Terminaller 13

16 OPET OPERASYONLARI BAY LER Kalite yolculu umuzdaki bir di er önemli adres bayilerimizdir. Ürünlerimizin nihai kullan c ya ulaflt bayi a m z gün geçtikçe genifllemekte ve böylece OPET in ürün ve hizmetlerinin kapsad co rafya giderek büyümektedir. KIRKLAREL ED RNE 9 5 ÇANAKKALE 10 TEK RDA ZM R BALIKES R 20 MAN SA 21 AYDIN 19 MU LA 19 BARTIN S NOP KASTAMONU ZONGULDAK 2 2 STANBUL 4 SAMSUN KARABÜK KOCAEL DÜZCE 9 3 ORDU 21 SAKARYA BOLU ÇANKIRI 2 YALOVA 3 AMASYA ÇORUM 4 TOKAT BURSA B LEC K ANKARA KIRIKKALE ESK fieh R 5 43 YOZGAT S VAS KÜTAHYA KIRfiEH R 3 AFYON UfiAK 11 NEVfiEH R 2 KAYSER 9 AKSARAY 18 KONYA 8 DEN ZL ISPARTA N DE K.MARAfi BURDUR ANTALYA 40 KARAMAN 2 MERS N 33 ADANA OSMAN YE 22 3 HATAY Y l Türkiye Genelindeki OPET stasyon Say lar GAZ ANTEP K L S 1 25 G RESUN MALATYA 5 4 ADIYAMAN TRABZON GÜMÜfiHANE BAYBURT ERZ NCAN 3 2 TUNCEL 1 ELAZI 6 fianliurfa 9 8 R ZE 3 B NGÖL 1 2 D YARBAKIR BATMAN S RT 9 2 fiirnak MARD N ARTV N ERZURUM MUfi 2 B TL S ARDAHAN 2 KARS A RI 1 VAN I DIR 1 1 HAKKAR 1 Türkiye Genelindeki stasyon Say s (OPET + Sunpet) 3 Büyük fiehirdeki stasyon Say lar stanbul Ankara zmir Bayilerimiz arac l yla gerçeklefltirdi imiz perakende sat fllar m zla sat fl n yapt m z akaryak t ürünleri: Kurflunsuz Benzin 95 Kurflunsuz Benzin 95 (97) Katk l Kurflunsuz Benzin Süper K rsal Motorin Motorin FUEL OIL 4 FUEL OIL 6 FUEL OIL 5 FUEL OIL 3 Ürünlerimizin spesifikasyonlar ve güvenlik standartlar hakk nda ayr nt l bilgi almak için adresini ziyaret edebilirsiniz. 14 Bayiler

17 OPET OPERASYONLARI Müflterilerimizin bayilerimizde aktif olarak kullanabildi i di er ürün ve hizmetlerimiz: Kurumsal müflterilerimize; Otobil Firmalar n araç filolar n n akaryak t tüketimini kontrol alt na almalar n sa layan bir sistemdir. OPET Otobil, flirket tafl tlar n n OPET istasyonlar ndan otomatik olarak, para ödemeden ve fatura almadan yak t almalar n sa layan ve tafl tlar n yapt kilometre, araç bafl akaryak t tüketimi, toplam akaryak t giderleri dahil tüm dolum bilgilerini elektronik ortamda müflterilerimize ulaflt ran bir sistemdir. Müflterilerimizin 15 günde bir ilgili rapor ve faturalar online olarak teslim ald klar sistemde, filo araçlar na getirebildikleri günlük, ayl k ve esnek limitlendirme ile kendilerine önemli bir avantaj sunulmaktad r. Kurumsal müflterilerimize; OPET Yak t Kart Firmalar n kendilerine ait ya da tedarikçisi olan firmalara ait araçlar n yak t tüketimlerini kontrol alt na almalar n sa layan bir sistemdir. Yak t Kart, OPET ve Sunpet istasyonlar nda yak t almak için kullan labilen, nakdi de er tafl yan ve OPET le anlaflmal kurumlardan al nan otomasyonlu sat fl sistemimizde, web adresinden verilecek müflteri kullan c ad ve flifresiyle girifl yapan tüm kullan c lar tafl ma hizmeti ald klar kiral k araçlar n akaryak t al m süreçlerini yönetebilmektedirler. Bireysel müflterilerimize; Otobilim Yak t cinsine özel programlanm fl anahtarl k ile herhangi bir ödeme arac kullanmadan ve araçtan inmeden akaryak t almay sa layan bir sistemdir. lk ad mlar n Ocak 2001 de att m z Otomasyon Filo Sat fl Sistemi ile müflterimiz olan flirketlerin tafl tlar n n yak t giderlerini tam anlam yla kontrol alt na almalar n sa lad m z gibi, 2005 y l nda hizmete sundu umuz OPET Otobilim anahtarl ile bireysel kullan c lar n da akaryak t harcamalar n tam anlam ile kontrol alt na alma, dolum bilgilerini elektronik ortamda veya sms ile edinme imkan na kavuflmalar n sa lad k. Bireysel araç sahiplerine nakit ya da kredi kart kullanmadan ve araçlar ndan inmeden yak t türüne özel programlanm fl anahtarl kla yak t al m n sa layan sistemimizde, bireysel otobil müflterilerimiz parolu kartlar ile otomatik puan kazanabilmekte ve bu puanlar çeflitli kampanyalarda kullanabilmektedirler. Bu proje 2005 y l nda yaz l m firmas Microsoft taraf ndan en iyi sektörel çözüm ödülü kazanm flt r. OPET Otobilim Anahtarl Sundu umuz bu hizmetler otomasyonlu sat fl sistemimizin birer parças d r. Bu sat fl sistemleri CRM uygulamalar n n da altyap s n oluflturmaktad r. Müflterilerimizin ald klar h zl hizmetin yan s ra kazan lan ödül puanlar n da biriktirebilmekte ve Para puanlar n kullanabilmektedirler. Otomasyonlu sat fl sistemimizde gerçeklefltirdi imiz teknolojik liderlik ve hizmet gelifltirme odakl çal flmalar bizi bu uygulamalarda etkin bir noktaya tafl d gibi, otomasyonlu sat fl olana, takip ve raporlama kolayl sa lamas, güvenli bir sistem olmas, SMS ile akaryak t al m bilgilendirmesi ve araçtan inmeden akaryak t alabilme kolayl sunmas gibi özellikleriyle rekabet avantaj m z da pekifltirmifl bulunmaktad r. OPET Kart müflterilerimize kampanyalar, ücretsiz akaryak t, promosyonlar ve çeflitli ayr cal klar sunan, her akaryak t al flveriflinde Paropuan kazand r p bu puanlar n istenilen üye kurulufllarda harcanmas na olanak tan yan bir müflteri sadakati uygulamas d r. Nisan 2005 te OPET müflterilerinin kullan m na sunulan OPET Kart, 4 milyonun üzerinde üyesiyle bugün Türkiye nin en büyük sadakat kart programlar ndan biridir. OPET Kart, birçok farkl sektörden öncü firmalar n yer ald Paro ortak sadakat program n n en büyük üyesidir. Bu kapsamda OPET Kart sahibi müflterilerimiz hem OPET istasyonlar ndan yapt klar akaryak t al flverifllerinde hem de di er Paro program üyesi flirketlerde paropuan kazan p harcayabilmekte veya kendilerine özel olarak sunulan CRM kampanyalar ndan yararlanabilmektedirler. Ayr ca OPET Kart sistemi müflterilerimizi daha iyi tan yarak kifliye özel kampanya ve uygulamalar sunabilmemize dolay s yla müflteri memnuniyetini artt rarak onlarla uzun süreli iliflkiler kurmam za olanak sa lamaktad r. OPET Kart sahibi müflterilerimiz adresinden üyelik ifllemlerini gerçeklefltirerek kazand klar Paropuan tutar n online olarak ö renebilir; Paro hakk nda ayr nt l bilgi, paro üye iflyerleri ve kampanyalar için adresini ziyaret edebilirler. OPET Kart, genifl müflteri taban ve olanak sa lad pazarlama uygulamalar n n çeflitlili i ve etkinli i ile OPET Petrolcülük için kendi bafl na de eri olan bir ifl varl d r. OPET Kart program 2008 y l nda The Global Marketer taraf ndan düzenlenen Diamond Awards ta Müflteri Ba l l Yaratan Pazarlama Uygulamalar kategorisinde birincilikle; 2009 y l nda ise Direct Marketing Association taraf ndan Database Excellence Awards ile ödüllendirilmifltir. Bayiler 15

18 OPET OPERASYONLARI Di er bir sat fl alan m z olan ticari endüstriyel yak tlar (TEY), deniz ve kamu sat fllar müdürlü ümüz taraf ndan yürütülmektedir. Profesyonel bir ekiple müflteri odakl, çevreci bir yaklafl mla, kaliteli ürün ve hizmetleri sunan birimimiz farkl müflteri segmentlerine farkl ürün ve hizmetlerle ulaflmaktad r. Deniz vas talar na ÖTV den istisna akaryak t teslimatlar n, Türkiye nin her noktas na, Deniz Sat fllar Sevkiyat Sorumlular eflli inde, kara tankerleri ile yapabildi imiz gibi; bünyemizde bulundurdu umuz Barge vas tas yla denizde de gerçeklefltirebilmekteyiz. ÖTV den istisna akaryak t teslimlerinde elemanlar m zca teslimat n yap laca tankere nezaret edilir, teslimat noktas nda gemi yak t al m defteri kontrolleri yap l r, yasal unsurlarda eksiklik yoksa gerekli belgeler düzenlenerek gemiye siparifl teslimat gerçeklefltirilir. TEY, Deniz ve Kamu Sat fllar Grup Müdürlü ü bünyesinde; bayilerimize, tüketici müflterilerimize ve denizcilik sektörüne akaryak t sat fl gerçeklefltirilmekte olup, kategoriler baz nda sunulan hizmetler afla da özetlenmifltir: Bayiler: Bu kategoride, Petrol Piyasas Lisans Yönetmeli i kapsam nda, bayilik lisans na sahip müflterilerimize siyah ürün (Fuel Oil 3-%1 Kükürtlü Fuel Oil, Fuel Oil 4 Kalorifer Yak t, Fuel Oil 5 ve Fuel Oil 6) sat fl yap lmaktad r. Tüketici müflteriler: Petrol Piyasas Lisans Yönetmeli i dahilinde, serbest kullan c lisans na haiz tüketici müflterilerimizin Fuel Oil ve Motorin ihtiyaçlar ile ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde istisnai muafiyetlere haiz akaryak t alma hakk bulunan kamu kurum ve kurulufllar n n akaryak t talepleri bu kategori alt nda sunulan hizmetler dahilinde karfl lanmaktad r. Yurtiçi denizcilik sat fllar : Kabotaj hatt nda çal flan ve gerekli müsaadelere haiz gemi, motor, yat ve bal kç teknelerine ÖTV den istisna olarak; flartlar ve talebe istinaden, do rudan ikmal noktas ndan veya kara ya da deniz nakliye araçlar vas tas yla yap lan akaryak t sat fllar bu gruba girmektedir. Bu iki kanala ek olarak ÖTV den istisna akaryak t sat fllar, Türkiye genelinde yayg n bir a a sahip marinalar m zdan, haftan n 7 günü gerçeklefltirilmektedir. Marinalar m z ve iletiflim bilgilerine adresinden ulaflabilirsiniz. OPET MAR NA STASYONLARI Ataköy Marina Marmaraere lisi Terminali Deniz Platformu Setur Kalam fl Marina Fenerbahçe Setur Ayval k Marina Setur Çeflme Alt nyunus Marina Setur Kufladas Marina Bodrum Yal kavak Port Marina Mart Hisarönü Marina Ecesaray Fethiye Marina Netsel Marmaris Marina 16 Bayiler

19 OPET OPERASYONLARI MADEN YA FAAL YETLER OPET Petrolcülük A.fi. Madeni Ya olarak üretim faaliyetlerimizi, zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi nde kurulu tesisimizde sürdürmekteyiz. OPET, Fuchs, Rom, Wynn s, New Holland ve FMY markal ürünlerimizle, Madeni Ya ve Oto Bak m Ürünlerinde genifl bir ürün yelpazesine sahibiz. MAN, Volvo, Mercedes Benz, Ford gibi dünyada sayg n araç üreticilerinin onay na sahip olan ürünlerimiz tüketicilerin birinci tercihi olmaktad r. OPET Madeni Ya lar ve Rom Oto Bak m ürünleri ayn zamanda 20 yi aflk n ülkeye ihraç edilmektedir. Madeni Ya Ürün Gam m z: OPET Madeni Ya lar Ford Motor Ya lar New Holland Case IH Rom Oto Bak m Ürünleri Wynn s Oto Bak m Ürünleri OPET & Fuchs Endüstriyel Ya lar Madeni ya ürün gam m z hakk nda ayr nt l bilgiye sahip olmak için sayfas n ziyaret edebilirsiniz. OPET FUCHS MADEN YA A.fi., 2005 y l nda merkezi Almanya da bulunan ve dünyan n en büyük ba ms z madeni ya üreticisi olan FUCHS PETROLUB AG. ve OPET Petrolcülük A.fi. ortakl ile kurulmufl olup, Türkiye de endüstriyel ya lar n üretimini ve da t m n yapmaktad r. OPET FUCHS MADEN YA A.fi., Fuchs taraf ndan gelifltirilmifl in üzerinde ürünü pazar n ihtiyac na ba l olarak tüketicilere sunabilmektedir. Madeni Ya Üretim Tesisimiz Madeni Ya Üretim Tesisimiz Y lda ton madeni ya ve 6 milyon adet oto bak m ürünü üretim kapasitesine sahip tesisimiz, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2007 OHSAS - fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi ve TS Otomotiv Üretimi ve lgili Yedek Parça Üreticisi Kurulufllar çin Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Ayr ca Ford Q1 ve TSE EN ISO/IEC Laboratuar Yeterlilik Belgelerini alm flt r. Madeni Ya Faaliyetleri 17

20 OPET OPERASYONLARI OPET Madeni Ya genifl ürün gam n n yan s ra verdi i teknik hizmetlerle de müflterilerine genifl olanaklar tan maktad r. Müflterilerimiz, uzman mühendislerimiz taraf ndan proses dikkate al narak gerçeklefltirilen ya lama konusundaki gelifltirici, maliyetleri düflürücü çal flmalardan da faydalan rlar. Bu çal flmalarda ortaya ç kan mühendislik çözümleri sayesinde plans z durufl sürelerinin k salt lmas, ya tüketim miktarlar n n afla ya çekilmesi, makine yedek parça tüketimlerinin afla ya çekilmesi, emniyet ve çevre konular nda geliflmeler sa lanmas ile sat n alma ve iflçilik maliyetlerinin k s lmas gibi kazançlar elde ederler. Madeni Ya E itimleri Madeni Ya lar Laboratuvar Analizleri Sa lad m z teknik hizmetlerin aras nda; Teknik E itim Faaliyetleri; Teknik Dan flmanl k; flletmeye Özel Uygulamalara Yönelik Karfl laflt rma Çal flmas ; Laboratuvar Analizleri; Ekipman ve Ya Ambar n n Etiketlenmesi; Ya lama K lavuzlar ; flletme nceleme Raporlar ; Kazanç Raporlar ; Madeni Ya lar ve Ya lama Teknikleri E itimleri bulunmaktad r. Y l E itim Say s Kat l mc ÜRÜN GEL fit RMEDE PAYDAfi KATILIMI Ürün Gelifltirmede Paydafl Kat l m Faaliyet gösterdi imiz her alanda tam müflteri memnuniyeti sa lamay ve paydafllar m z n beklentilerini karfl lamaya yönelik olarak kaynaklar m z etkin yönetmeyi Yönetim Sistemi Politikam z n asli gerekleri olarak görüyoruz. Bu ba lamda gerçeklefltirdi imiz uygulamalardan biri de 2009 y l nda tamamlad m z OPET Madeni Ya fliflelerinin tasar m süreci oldu. 14 firma ve 39 tasar m n yar flt, düzenledi imiz konkurla bafllayan sürecin ilk aya 19 tasar m n flifle üretimine elveriflsiz olufllar gerekçesiyle elenmeleri oldu. Geriye kalan 20 tasar m 75 i akaryak t personeli, 66 s madeni ya personeli, 56 s mavi yakal çal flan, 1 i plastik flifle üreticisi ve 1 i kal pç olmak üzere 199 iç paydafl taraf ndan anketle de erlendirmeye tabi tutuldu. Anket sonuçlar ve yönetim onay n n ard ndan 4 flifle finale kald. Prototipleri al nan bu 4 flifle, pazar n nabz n tutmak amac ile markas z olarak stanbul da Bostanc, Maslak, 4.Levent ve Kadosan Sanayi Sitelerinde 2 ayr araflt rmaya tabi tutuldu. Kalitatif araflt rmam z dahilinde 5 irhane sahibi, 5 Motor Ya Sat fl Yapan Perakendeci ile 10 derinlemesine görüflme yap ld, 10 kifli ile birer saat süren görüflmelerde prototipler enine boyuna incelendi. Kantitatif araflt rmam z dahilinde, 148 i tamirhane sahibi 23 ü perakendeci olmak üzere 171 d fl paydafl ile yüz yüze anket yap ld, kat l mc lara hangi flifleyi seçtikleri, nedenleri ve renk tercihleri soruldu. Rakip motor ya fliflelerinin hangilerinin be enildi inin ve ambalajlarda hangi özelliklerin önem arz etti inin sorgulanmas n n ard ndan, 4 flifle aday yeni kriterlerle tekrar gözden geçirildi. Araflt rman n sonunda genel olarak en çok be enilen ambalaj, en çok be enilen renk ve en çok be enilen kapak belirlendi ve yeni fliflenin üretimi için dü meye bas ld. 18 Madeni Ya Faaliyetleri

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 1 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004 Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri Analist Sunumu 13 Eylül 2004 2004 Temmuz-Sektöre Bakış Pazardaki gelişim Motorinde %11 artış Toplam benzinde %2 artış Fuel Oillerde %10 düşüş Havacılık yakıtlarında

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana "Aferin!" derse çok... olurum.

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana Aferin! derse çok... olurum. Ad : Soyad : S n f : 1. SINIF Nu. : 72 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da verilen cümlelerden fiziksel özelliklerinizi belirtenleri boyay n z. Sar saçl y m. Mavi gözlüyüm. K sa boyluyum. Uzun saçl y m. Yeflil

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı