Elazýð Ýli Su Ürünleri Yetiþtiricilik Ýþletmelerinde Mekanizasyonun Kullanýmý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elazýð Ýli Su Ürünleri Yetiþtiricilik Ýþletmelerinde Mekanizasyonun Kullanýmý"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): ISSN Elazýð Ýli Su Ürünleri Yetiþtiricilik Ýþletmelerinde Mekanizasyonun Kullanýmý Araþtýrma Makalesi Research Article Nevim BÝRÝCÝ *, Tunay ÞEKER, Mustafa BALCI, Burcu ÇELÝK, 2 1 Ali KILIÇ, Seçil GÜNEÞ 1 Elazýð Su Ürünleri Araþtýrma Ýstasyonu Müdürlüðü, Elazýð. 2 Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü, Ankara. * Sorumlu yazar: Tel: e-posta: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract The Usage of Mechanization in Aquaculture Enterprises in Elazýð Province Elazýð province has been drawing attention with the number of facilities at aquaculture production and capacity increase in recent years. According to TUÝK data, production is announced to have increase from tons/year in 2009 to tons/year in According to the data of Elazýð Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock's 2011 september's production capacity reached tons/year. Ýn the previous years, significant developments have been dicovered in Aquaculture systems. Modern and advanced techonologies have been used especially in medium and large sized enterprises in our country. In this study, the usage of mechanization in aquaculture enterprises in Elazýð where there has been a rapid increase in production has been examined. Keywords: Fish farming, mechanization, operating model, technology. Özet Elazýð Ýli son yýllarda su ürünleri üretimindeki tesis sayýsý ve kapasite artýþý ile dikkat çekmektedir. TÜÝK verilerine göre 2009 da ton/yýl olarak gerçekleþen üretim 2010 yýlýnda ton/yýl olarak açýklanmýþtýr. Elazýð Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün Eylül 2011 yýlý verilerine göre kapasite ton/yýl'a ulaþmýþtýr. Son yýllarda ülkemizde su ürünleri yetiþtiricilik sistemlerinde çok büyük geliþmeler yaþanmýþ ve özellikle orta ve büyük ölçekli iþletmelerde modern ve ileri teknolojiler kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu çalýþmada hýzlý bir þekilde üretim artýþýnýn gerçekleþtiði Elazýð'da, su ürünleri iþletmelerinde mekanizasyonun kullanýmý araþtýrýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Balýk yetiþtiriciliði, mekanizasyon, iþletme modeli, teknoloji. Giriþ Tüm su kaynaklarýnýn belirli bir üretim birbirleri ile entegre olmuþ makine ve/veya sisgücü vardýr. Suyun biyolojik verimliliði de temlerinin bir amaca yönelik, belirli bir progdenilebilen bu gücün, günümüz teknoloji- ramda çalýþtýrýlmasýna mekanizasyon adý verillerindeki geliþmeden yararlanarak çok daha mektedir (Metin, 2001). fazla artýrýlabilmesi mümkündür. Balýk avcýlý- Balýk yetiþtiriciliðinde ekonomik koþulðýnda, su ürünleri yetiþtiriciliðinde ve elde olu- larda birim alandan en yüksek verimi elde edenan ürünlerin iþlenmesinde baðýmsýz veya bilmek, girdilerin etkin kullanýmýný saðlamak, Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 52 Birici vd. / Yunus Arþ. Bül (3): diðer iþletmelerle rekabet edebilme gücünü (depolanabilirliðini) arttýrdýðýný belirtmiþlerdir. arttýrmak, üretimde insan gücü ile yapýlabilecek Son yýllarda ülkemizde de su ürünleri iþ yükünün ve hassasiyetinin üstünde bir yetiþtiricilik sistemlerinde çok büyük geliþmeler gerçekleþmenin saðlanabilmesi amacýyla yaþanmýþ ve özellikle orta ve büyük ölçekli tarýmsal üretimin her dalýnda mekanizasyon ve iþletmelerde modern ve ileri teknolojiler otomasyondan yararlanmak gerekmektedir. kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Özellikle að kafes Mekanizasyon bir üretim teknolojisidir ve her yapýlarý ile boyutlarýnda ve mooring sistemiþletmede iþletmenin teknik ve ekonomik lerinde, yetiþtiricilikte söz sahibi ülkelerden yapýsýna baðlý olarak farklý düzeylerde uygulan- daha ileri teknolojiler kullanýlmaya baþlanmaktadýr. Özellikle endüstriyel üretim seviye- mýþtýr. Balýk çiftliklerinin denizlerde açýk ve lerine ulaþan iþletme modellerinde artýk me- derin sulara taþýnmalarý, bu sulara uygun yeni kanizasyonun tercihi deðil, zorunluluðu söz tekniklerin kullanýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. konusu haline gelmiþtir (Dikel, 2002) Otomatik yemleme ünitelerinin ve Barge Günün teknolojik geliþmelerine paralel sistemlerinin devreye girmesi ile iþletmelere olarak deðiþim gösteren alet ve ekipmanlar, lojistik desteklerin saðlanmasý kolaylaþmýþtýr. diðer endüstri kollarýnda olduðu gibi su Açýk ve derin sularda yer alan balýk çiftlikürünlerinde de önceleri insan gücüyle daha lerinde koruma ve dijital takip mekanizmalarý sonralarý su gücü, dizel, elektrik ve güneþ oluþturulmuþtur. enerjisi gibi güç kaynaklarý ile çalýþan alet ve Ýç sularda, özellikle baraj göllerinde að ekipmanlara dönüþmüþlerdir. kafeslerde yapýlan yetiþtiricilikte modern ve Su ürünleri sektöründeki teknolojik baraj göllerinin yapýsýna uygun að kafes geliþmelerde özellikle pelet yemin balýk yetiþ- sistemleri kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Avrupa tiriciliðinde baþarý ile kullanýmý, hipofiz bezinin Birliði ülkeleri ile entegrasyona uyum çerçebalýk üretiminde uygulanmasý ve balýk taþýma- vesinde, karadaki iþletmelerde de son derece cýlýðýndaki teknik sorunlarýn çözümü ile hýz geliþmiþ teknolojiler uygulanmaya baþlamýþtýr. kazanarak su ürünleri sektörünün dünyada hýzla Yavru üretiminde de son yýllarda çok büyük yayýlmasýna imkan saðlanmýþtýr. Balýk besle- geliþmeler yaþanmaktadýr. Kuluçka-hanelerde mede vitamin ve minerallerin kullanýlmasý, kullanýlan sistemlerde, bu anlamdaki yan balýk hastalýklarýnda aþýlama teknikleri ve uzak sanayinin geliþmesine paralel olarak altyapý ve mesafelere balýk ve yumurtalarýnýn yüzde yüze teknikler açýsýndan ilerlemeler kaydedilmiþ, yakýn emniyetle ulaþtýrýlabilmesi veya erkek otomatik su, kalite kontrol ve yemleme balýktan elde edilen spermatozoa hücrelerinin sistemleri kullanýlmaya baþlanmýþtýr. dondurularak uzun süre saklanabilmesi, kültür Türkiye'de yetiþtiricilik yapýlan diðer balýkçýlýðýnda yeni bir çaðýn baþlangýcý olmuþ- illerde olduðu gibi, Elazýð Ýlinde de yetiþtiricilik tur (Metin, 2001). havuz ve kafeslerde olmak üzere iki yöntemle Dawies vd.(2008), Balýðýn bozulmaya yapýlmaktadýr. Bugün su ürünleri iþletmelerinin oldukça duyarlý olduðu için, hasat yapýlýrken tamamý alabalýk (Oncorhynchus mykiss iþleme ve korumanýn azami önem taþýdýðýný, bu W.,1792) yetiþtiriciliði yapmakla birlikte, TÜÝK nedenle balýk yakalandýktan sonra iþlemenin ve Elazýð Ýli Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ciddi ekonomik kayýplarý önlemek için zorunlu Müdürlüðü kayýtlarýna göre yýllarý olduðunu ifade ederek, üretim ve iþleme meka- arasýnda havuzlarda yapýlan üretim, çeþit olarak nizasyonunun balýklarda verimliliði, üretilen alabalýk ve sazan yetiþtiriciliðinden elde edilen balýðýn ticari kalitesini ve saklanabilirliðini üretimdir (Anonim, 2010).

3 Birici vd. / Yunus Arþ. Bül (3): Bu çalýþma, Elazýð'da alabalýk yetiþtiriciliði yapan iþletmelerin sayýsýnda ve üretim miktarlarýnda yaþanan önemli geliþmelerde mekanizasyonun etkisini ve ne ölçüde kullanýl- dýðýný ortaya koymak amacýyla yapýlmýþtýr (Þekil 1). TÜÝK verilerine göre 2009 da ton/yýl olarak gerçekleþen üretim, 2010 yýlýnda ton/yýl olarak açýklanmýþtýr (Þekil 2). Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden alýnan verilere göre 2011 yýlýnda (Eylül ayý itibariyle) Elazýð Ýlindeki kapasite ton/yýl'a ulaþmýþtýr (Anonim, 2011). Materyal ve Yöntem Çalýþma materyalini, Elazýð'da alabalýk yetiþtiriciliði yapan 112 adet projeli iþletme oluþturmaktadýr. Ýþletmelerden 3 adedi havuzlarda yetiþtiricilik yapmakta olup, bu iþletmelerden 5 ton/yýl kapasiteli tesisin çalýþmanýn yapýldýðý tarihte faal olmadýðý belirlenmiþtir. Elazýð Ýlinde incelenen toplam 111 iþletmenin 2'si havuzlarda üretim yapan iþletmelerdir ve projeli 3 kuluçkahane bulunmaktadýr. Kafeslerde su ürünleri yetiþtiriciliði yapan 109 iþletmenin 57'si Keban Baraj Gölü, 52'si ise Karakaya Baraj Gölü üzerinde yer almaktadýr. Þekil 1. Elazýð'da Yetiþtiricilik Yapan Ýþletmelerin Sayýsý (*2011 yýlý Eylül ayý itibariyle). Þekil 2. Elazýð'da Yetiþtiricilik Yapan Ýþletmelerin Üretim Kapasiteleri.

4 54 Birici vd. / Yunus Arþ. Bül (3): Çalýþma alanýnýn tespitinde TÜGEM ve tespit edilmiþtir. Su motopomplarý ile pompa- Ýl Tarým Müdürlüðü'nden (2011 yýlý Tarým Ýl lanan suyun kuluçkahanelere iletiminde Müdürlüðü) temin edilen iþletme isimleri ve galvaniz ve plastik malzemeden yapýlmýþ faaliyet alanlarýnýn adresleri esas alýnmýþtýr. borular kullanýlmýþtýr. Elazýð Ýlinde Kültür Balýkçýlýðý Yapan Ýþlet- Elazýð'da su ürünleri yavru üretiminin melerin Sosyo-Ekonomik Analizi konusunda yapýldýðý kuluçkahane sistemlerinin hepsinde hazýrlanan anket formlarýnýn bir kýsmý, aktif yavru çýkýþ yalaklarý, fiberglas yumurta tablaolarak su ürünleri yetiþtiriciliði yapýlan larý, kuluçka dolaplarý, ön yavru büyütme iþletmelere tam sayým yöntemi kullanýlarak havuzlarý bulunmaktadýr. uygulanmýþtýr. Çalýþmada elde edilen veriler Yavru çýkýþ yalaklarý aliminyum, beton, üretim dönemini kapsamaktadýr. fiberglas, tahta ve eternit malzeme kullanýlarak yapýlmýþtýr. Ebatlarý deðiþik olmakla birlikte Bulgular 0,5x3,0mx0,25-0,5m dir. Yalaklarýn içerisinde, Ýncelenen havuz iþletmelerinde, havuz- üzerine döllenmiþ yumurtalarýn yerleþtirildiði larýn yapý tarzýnýn beton olup, suyun havuzlara fiberglas tablalar bulunmaktadýr. Yalaða gelen getirtilme þeklinin beton kanaletler ve PVC su tablanýn önünden ve altýndan yumurtalarýn borular þeklinde olduðu belirlenmiþtir. arasýndan ve üzerinden geçerek tablanýn arka Araþtýrma kapsamýnda incelenen ku- tarafýndan elekten diðer tablaya geçiþ yapmakta luçkahanelerin sadece 1 tanesinde kaynak suyu ve bu þekilde bütün tablalarý dolaþarak elekten kullanýlmakta olup, 2 iþletme Keban Baraj dýþarý çýkmaktadýr. Yumurta tablalarý çok katlý Gölünün nehir özelliði taþýyan kýsmýndan olarak yalaklara yerleþ-tirilmiþtir. çektikleri su ile yavru üretimi yapmaktadýr. Bu Çalýþmanýn yapýldýðý kuluçkahane iþletkuluçkahanelerde kullanýlan suyun temininde melerinde dikey akýþlý ve 20 tepsili kuluçka elektrik akýmý ile çalýþan motorlar kullanýl- dolaplarý (inkübatörler) kullanýlmaktadýr (Þekil maktadýr. Suyun bir yerden baþka bir yere 3). Bunlar iki sýra halinde üst üste dizayn edilen, transferini saðlayan makineler enerji kaynaðý kontrol ve bakým için çekilip çýkarýlabilen ne olursa olsun motopomp olarak isimlen- plastik çekmecelerden ibarettir. Böyle bir dirilmektedir ve sadece kuluçkahanelerde kuluçka dolabýna bin adet yumurta deðil araþtýrmanýn yapýldýðý iþletmelerin 60 konulabilmektedir. Kuluçka dolaplarý plastik adedinde su motoru, 49 iþletmede jeneratör ve malzemeden, yumurta tepsisi ve içindeki ýzgara 3 iþletmede hava kompresörü kullanýldýðý ise paslanmaz malzemeden yapýlmýþtýr. Þekil 3. Dikey akýþlý kuluçka dolabý.

5 Birici vd. / Yunus Arþ. Bül (3): Elazýð'da bir diðer üretim þekli olan sekizgen kafesler kullanýlýrken %30,8'inde kafeslerde yetiþtiricilik yapan 107 iþletmenin kafes çerçevesinin yüksek yoðunluklu polikafes þekilleri ve dizaynýnda, balýkçýlýðýn etilen malzemeden yapýldýðý görülmüþtür. yapýlacaðý yer en büyük etken olmakla birlikte HDPE (yüksek yoðunluklu) den yapýlmýþ iþletmecinin bu yatýrým için kullanacaðý çerçevelerin sabit yatýrým maliyetleri yüksek maliyet de önemli olmuþtur. Akýntý hýzýnýn az olmakla birlikte saðlam olmasý ve bu nedenle olduðu yerlerde kare kafeslerde ahþap ve demir bakým ihtiyaçlarýnýn az olmasý tercih edilme konstrüksiyon kullanýlabilirken, akýntýnýn ve nedenidir. dalga boyunun daha yüksek olduðu yerlerde, Kullanýlan kafesler, çapalar ve sabitleþyüksek yoðunluklu malzemeden yapýlmýþ tirme bloklarý vasýtasýyla zemine ve kýyýya yuvarlak kafesler ve çelik konstrüksiyon demirlenmektedir. Çapalara halat baðlanarak kullanýldýðý görülmektedir. zemine sabitlenmekte ve batmayý önlemek 107 Ýþletme'nin %43'ü en / boy / yüksek- amacýyla þamandýra baðlanmaktadýr. Sabitleþlikleri genellikle 5mx5mx3m, 8mx8mx3m, tirme bloklarý genellikle betondan yapýlmýþtýr. 6mx6mx3m þeklinde olan kare kafes HDPE tipi kafeslerde ise baðlantý sistemi kullanmaktadýr. Ýþletmecilerin %25,2'si off- olarak mooring (demirleme) kullanýlmaktadýr. shore tipi kafes kullanmaktadýr ve bu kafes- Kafeslerdeki aðlarýn kirlenmesi veya lerin çaplarý 12,16,20 m. þeklinde deðiþmek- yýpranmasý durumunda deðiþtirilmesi iþlemi tedir. %18,7 iþletme sekizgen kafes kullanmayý birkaç insanýn gücü ile yapýlabilirken, içeritercih eden iþletmelerdir ve bu kafeslerin sinde balýk bulunan büyük aðlarýn deðiþimi ve ebatlarý 3x3x7, 8x8x7 þeklindedir. %13'lük balýklarýn hasadý vinçli katamaran yardý-mýyla kýsým ise birden fazla kafes þeklini bir arada yapýlmaktadýr. Araþtýrmanýn yapýldýðý alanda kullanan (kare+sekizgen, kare + off-shore, vinçli katamaran kullanýmý makine kullaným sekizgen+off-shore) iþletmelerden oluþmak- modellerinin ana gruplarýndan biri olan ortak tadýr. Ýncelenen iþletmelerde toplam kare kullaným modeline örnek gösterilebilir (Þekil kafes, 390 sekizgen kafes ve 758 off-shore 4). Çalýþmanýn yapýldýðý alanda aðlarýn temizkafes kullanýldýðý belirlenmiþtir. liðinde að yýkama makinesi kullanýlmamakta, Ýþletmelerin %63,5'inde galvanizli demir aðlar tazyikli su ve fýrça yardýmý ile temizborular ve ahþap çerçevelerden oluþan kare ve lenmektedir. Þekil 4. Balýk Hasadýnda Kullanýlan Vinç Sistemi.

6 56 Birici vd. / Yunus Arþ. Bül (3): Alabalýk iþletmelerinde balýk yem deðerlendirme oraný ve kanibalizm açýsýndan balýklarýn boylarýna göre ayrýlmasý önemlidir. Bu iþlem iþletmelerin bir kýsmýnda elle yapýlýrken, büyük bir kýsmýnda sabit veya ayarlý boylama sehpalarý ve otomatik boylama makineleri kullanýlmaktadýr (Þekil 5 ve Þekil 6). Otomatik boylama makineleri kullanan iþletme sayýsý 3 olarak tespit edilmiþtir. Þekil 7. Ölü ve Döllenmemiþ Yumurtalarýn Sifonla Ayýklanmasý Yumurta, yavru ve balýklarýn taþýnmasý iþleminde kutularýn üzeri buzlarla kapatýlmaktadýr. Bunun için sadece 2 iþletmede buz makinesi kullanmaktadýr (Þekil 8.). Diðer iþletmeler buzu, buz makinesi olan bu iþletmelerden veya buz temin edebilecekleri baþka yerlerden almaktadýrlar. Þekil 5. Balýk Boylama Makinesi. Þekil 8. Buz yapým makinesi. Þekil 6. Balýk Boylama Makinesi. Kuluçkahane iþletmelerinde yumurta ve yavru balýklarýn satýþý iþlemi sýrasýnda sayýlmasý gerekmektedir. Yumurta ve yavru balýklarýn sayýmý için otomatik makineler kullanýlýrken, iþletmeciler tarafýndan bu iþlem için çoðunlukla hacim yönteminin kullanýldýðý, zaman zaman da aðýrlýk metodu kullanýlarak sayma iþleminin yapýldýðý ifade edilmiþtir. Yumurta sayýmý, sayým makinesi ile yapýlýrken döllenmemiþ ve ölü yumurtalar da temizlenebilmektedir. Yumurtalarýn elle sayýmýnda ise bir sifon yardýmý ile ölü ve döllenmemiþ yumurtalar ayrýlmaktadýr (Þekil 7). Araþtýrmanýn yapýldýðý iþletmelerin büyük kýsmýnda balýklar elle (bir kürek yardýmýyla) yemlenmektedir. Bazý iþletmeler küçük servis teknelerinden üfleyici makinelerle yemleme yaparken 1 iþletmede barge (otomatik yemleme sistemi) kullanýlmaktadýr. Bu iþletme, kuluçkahane ve karada havuz iþletmesi yanýnda çok sayýda kafes iþletmesini de bünyesinde bulundurmaktadýr. Bu sistem otomatik yemlikler, sensör ve kameranýn bir arada kullanýldýðý, balýklarýn sudaki hareketlerinin, çevresel faktörlerin ve yem alýmlarýnýn izlenebildiði, ayrýca 1-4 adet kafeste ayný anda yemlemenin yapýlabildiði bir sistemdir.

7 Þekil 9. Otomatik Yemleme Sisteminde Yemlemenin Saðlandýðý Borular Tablo 1. Ýþletmelerin Alet-Makine Varlýðý Birici vd. / Yunus Arþ. Bül (3): Kafesteki balýk sayýsý ve aðýrlýðý, su sýcaklýðý ve yemleme zamaný barge sistemi otomasyonuna girilmekte ve sistemde otomatik olarak belirlenen yem, yemleme borularý yardýmýyla kafeslere daðýtýlmaktadýr (Þekil 9). Bu sistem iþgücünden büyük ölçüde tasarruf saðlayan bir mekanizmadýr. Elazýð'da su ürünleri yetiþtiriciliði yapan iþletmelerde kullanýlan alet ve makinelerin sayýsý, cinsi, alým yýlý, adedi, ortalama alým deðeri, kullaným ömrü ve yýllýk bakým giderleri Tablo 1'de belirtilmiþtir.

8 58 Birici vd. / Yunus Arþ. Bül (3): Çalýþma alanýnda faaliyet gösteren iþlet- iþletmelerde ileri tekniklerle çalýþýlmamasýndan melerde 133 adet tekne bulunmaktadýr. Balýk- dolayý büyük ekonomik kayýplarýn olduðu larýn naklinde kullanýlan 7 kamyon, 6 kam- görülmektedir. Bu iþletmelerde alýnacak makiyonet, 3 traktör bulunmaktadýr. Bunlarýn yanýn- nalarýn üretime katkýsý düþük olacaðýndan da iþletmelere ulaþýmda kullanýlan araç sayýsý iþletmeciler bazý ihtiyaçlarýný ortak kullaným 40 (otobüs, minübüs, pick-up, panelvan, transit yolu ile karþýlamaktadýr. v.s) olarak tespit edilmiþtir. Söz konusu su Tarýmsal mekanizasyonun derecesini ürünleri iþletmelerinin çoðunda ayrýca eleme tanýmlayan en önemli göstergeler nicelik ve makinesi, boylama aleti, hasat tanký, terazi, niteliðinin nasýl olduðu yanýnda, yýllar itibariyle kepçe, saklama tanký v.s gibi el aletleri geliþimi, güç düzeyi, diðer makinalarla iliþkisi kullanýlmaktadýr. ve birim alandaki yoðunluðu gibi ölçütlerdir. Bu özellikler dikkate alýndýðýnda Elazýð'da iþletme- Sonuç lerdeki alet ve makinalarýn alým yýllarý iþletme Dünyada ve Türkiye de su ürünleri yetiþ- sayýsýnýn artýþý ile paralel bir artýþ göstermiþtir. tiriciliðinin geliþmesinde temel faktörler; gýda Son yýllarda kurulan büyük kapasiteli iþletmeler ihtiyacý, doðal stoklarýn azalmasý ve bu kaynak- ulusal ve uluslararasý pazarda rekabet edebillarýn korunmasý, tarýma elveriþli olmayan mek amacýyla mekanizasyonu ileri derecede arazilerin verimli kullanýlmasý, katma deðerin kullanmaya baþlamýþlardýr. Ýþletmeciler bu ülke ekonomisine katkýsýnýn yüksek olmasý ve þekilde mevcut iþgücünü daha rasyonel balýðýn besin deðerinin yüksek olmasýdýr. kullanabilmekte, ürün kalitesini en üst düzeyde Tarýmsal yetiþtiriciliðin bütün dallarýnda koruyarak rekabet þanslarýný arttýrmakta ve olduðu gibi kültür balýkçýlýðýnda da mekanizas- pazar taleplerini daha doðru bir þekilde yonun kullanýmý önemlidir. Bu baðlamda su cevaplandýrabilmektedir. ürünleri yetiþtiriciliðinde geleneksel ve mali- Büyük maliyet gerektiren bu tür çalýþyeti düþük birtakým üretim sistemleri yerine, malarýn uygulanabilir olmasý açýsýndan konuyla geliþmiþ teknoloji ürünleri olan çevre bilinci ile ilgili yayým çalýþmalarýnýn Ar-Ge projesi kapsaüretilmiþ modern sistemlerin tercih edilmesi mýnda yapýlmasý saðlanmalýdýr. Üretim gidergerekmektedir. Balýk yetiþtiriciliðinde mekani- lerini en aza indirecek yetiþtiricilik modellerinin zasyon kullanýlarak yetiþtiricinin mevcut yaygýnlaþmasý, kaliteli ürün elde etmek için iþgücünü çok daha rasyonel kullanabilmesi bilgi ve tecrübe danýþmanlýk hizmetleri yaygýnmümkün olmaktadýr. Özellikle büyük kapa- laþtýrýlmalýdýr. siteli, fazla sayýda iþçi ve iþgücü gerektiren iþletmelerde mekanizasyonun kullanýlmasý Kaynaklar yatýrým ve enerji gereksinimi ile ilgili olarak, Anonim, Su Ürünleri Ýstatistikleri Türkiye üretimde önemli rol oynamaktadýr. Ýstatistik Kurumu.Yýllýk Balýkçýlýk Verileri. Ankara, 59s. Son yýllarda modern teknoloji içeren Anonim, Elazýð Tarým Ýl Müdürlüðü, Proje Þube aygýtlarýn üretilmesinden çok yaygýn olarak Müdürlüðü. Su Ürünleri Üretimini Geliþtirme kullanýldýklarý anlamý çýkartýlmamalýdýr. Çalýþ- Projesi. Elazýð. ma kapsamýnda incelenen iþletmelerde Dawies, R.M., Dawies, O.A., Inko-Tariah, M.B. ve mekanizasyonun kullanýmý ayný düzeyde Bekibele, D.O World Applied Sciences Journal 3 (6): deðildir. Üreticilerin büyük bir kýsmýnýn bu Dikel, S Su Ürünlerinde Mekanizasyon. cihazlara sahip olabilecek ekonomik yeterli- Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi likleri olmadýðý gibi, yeni teknolojileri ve bu Yayýnlarý. Yayýn No: 12, Adana cihazlarý yorumlayabilecek eðitim ve personel Metin, T Yetiþtiricilik Mekanizasyonu. Ý.Ü. Su eksikliði bulunmaktadýr. Özellikle küçük Ürünleri Fakültesi Yetiþtiricilik Bölümü. No: 2. Ýstanbul

Elazýð Ýlinde Gökkuþaðý Alabalýðý (Oncorhynchus mykiss L.) Yetiþtiriciliði Yapan Ýþletmelerin Yapýsal ve Ekonomik Analizi

Elazýð Ýlinde Gökkuþaðý Alabalýðý (Oncorhynchus mykiss L.) Yetiþtiriciliði Yapan Ýþletmelerin Yapýsal ve Ekonomik Analizi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 23-48 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýlinde Gökkuþaðý Alabalýðý (Oncorhynchus mykiss L.) Yetiþtiriciliði Yapan Ýþletmelerin

Detaylı

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 77 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR 1, Özgür

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01. Tedarikçi Adı Marka Model Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyat Tutar

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01. Tedarikçi Adı Marka Model Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyat Tutar TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 0.5.0 BAŞVURU FORMU EKİ A 3. Makine Ekipman - Detaylı Tablosu TL'ye dönüştürülecektir. Azami uygun harcama genel toplam tutarı: 400,000 Avro, Asgari uygun harcama genel toplam

Detaylı

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Selahattin GÜRÇAY Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, ELAZIĞ

Detaylı

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri www.akuamaks.com Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri 2 Amacımız çözüm ortağı olduğumuz, Feeding Systems SL firması ile beraber, Su Ürünleri Sektörüne

Detaylı

Geliş Tarihi:19/10/2013 Kabul Tarihi:20/12/2013

Geliş Tarihi:19/10/2013 Kabul Tarihi:20/12/2013 Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Menba Journal of Fisheries Faculty Araştırma/Research Article Antalya ve Isparta İllerindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Analizi Ahmet AYDIN 1*, Vedat DAĞDEMİR 2,

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

KAFES BALIKÇILIĞI Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana

KAFES BALIKÇILIĞI Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana 1 2 Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana 3 4 Doç.DR.Suat DİKEL

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES. GürTech T x625 mm

ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES. GürTech T x625 mm ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KFES ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KFES ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KFES 600 600 450 1300 600 2400 600 X Göz deti MODEL KT YÜKSEKLİK KT RSI 3 KT 4 KT 5 KT 6 KT 7 KT 8 KT 2580 mm 3230 mm 3880 mm 4530

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30 23 GÜMÜŞHANE VE ERZİNCAN İLLERİNDE SU KAYNAKLARI VE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ WATER RESOURCES AND AQUCULTURE PRODUCTION IN GÜMÜŞHANE AND ERZİNCAN PROVINCES Hamdi AYDIN * Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge

Detaylı

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ Hastalığın Çıkışını Engelleyici Önlemler Hastalıklardan korunma ile ilgili öncelikli emniyet tedbirleri, sağlıklı canlılarla, sağlıklı yumurtalarla uygun oranlarda stoklama

Detaylı

Kahramanmaraş taki Ağ Kafes Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinin Yapısal ve Biyoteknik Analizi

Kahramanmaraş taki Ağ Kafes Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinin Yapısal ve Biyoteknik Analizi KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(3), 2012 57 Kahramanmaraş taki Ağ Kafes Gökkuşağı Çiftliklerinin Yapısal ve Biyoteknik Analizi Ali KAYACI 1, H. Murat BÜYÜKÇAPAR 2 1 MKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri A.B.D,

Detaylı

A S A K U A A K U A K Ü L T Ü R M A L Z E M E L E R İ

A S A K U A A K U A K Ü L T Ü R M A L Z E M E L E R İ ASAKUA A K U A K Ü L T Ü R M A L Z E M E L E R İ w w w. a s a k u a. c o m ASAKUA HAKKINDA ASAKUA, denizcilik ve kültür balıkçılığı malzemeleri tedarik edern bir firma olarak kurulduğu 2009 yılından bu

Detaylı

İ İ Ş İ İ İ İ İ Ö İ Ö İ Ü Ü İ Ü İ Ü Ü Ü Ü Ö Ö Ö İ İ Ö Ö Ü Ü Ü İ Ö Ö Ö İ Ö Ö Ü İ Ü Ü Ş Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ş Ö Ö Ö Ü İ İ Ö İ Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş İ Ü Ü Ü Ü Ü İ Ü İ Ş Ş Ö İ Ş İ İ İ İ İ İ İ Ş İ İ İ İ İ İ İ İ

Detaylı

ş Ü Ö Ü ö Ğ ş ş ş ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ş ş Ğ ö ş ö ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ö ş ö ö ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ö ş ş ş ö ö ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ş ö ö ö ö ö ş ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ş ş ö ö ş

Detaylı

Mühendisli e Giri Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Mühendisli e Giri Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu MAK NA TEOR VE D NAM ANAB M DALI Makina Teorisi ve Dinami i Anabilim Dal ; makina alet ve cihazlar n, ak lc, bilimsel esaslara göre tasarlan p imal edilebilmeleri için gerekli olan fiziksel ve matematiksel

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

PROJEDE YAZILAN MATERYALLER DETAY Sıra No MALZEMENİN Adı Adedi 1 Güneş Enerji sistemi 1 Tk. 2 Ana boru (f 75 mm ) PE100 10 atü 240 mt. 3 Manifold Boru(f 63 mm ) PE100 6 atü 280 mt. 4 1 lik drenaj vanası

Detaylı

Soðuk Depoculukta Alýþýlagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doðrular ve Kalite

Soðuk Depoculukta Alýþýlagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doðrular ve Kalite Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 81, s. 1-9 2004 Soðuk Depoculukta Alýþýlagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doðrular ve Kalite Bahar BAYBOZ* Enver YALÇIN Sabri SAVAÞ Özet Besin ürünlerinin soðuk depolarda

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ www.arastirma.tarim.gov.tr/tavukculuk ankara.tavukculuk@gthb.gov.tr TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ TÝCARÝ KAHVERENGÝ

Detaylı

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com 2012 OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ www.ogendidactic.com OAG-122 AÇIK KANAL EĞİTİM SETİ VE UYGULAMA MODÜLLERİ GİRİŞ Bu akış kanalı ve aparatları, öğrencilere barajlar, yapay suyolları, nehirlerin

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI FOET KURS PROGRAMLARI SAATĠ KODU AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 43 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde AhĢap Ġskelet Ġmalatı (Marangozluk) 40 543 Tehlikeli

Detaylı

Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu

Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu Bünyamin DEMİR İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 33130, Mersin e-posta: demir_33@hotmail.com Geliş Tarihi/Received:20.04.2013 Kabul Tarihi/Accepted:05.07.2013

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon nadolu Isuzu, dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar A üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Þampiyon Isuzu, yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

* Sağ el 1/8 1/4 -19 -28 -19 1/8 3/8 1/4. Nominal Boru Boyutu - Inch Başına Diş - 27 - 18 - 18

* Sağ el 1/8 1/4 -19 -28 -19 1/8 3/8 1/4. Nominal Boru Boyutu - Inch Başına Diş - 27 - 18 - 18 El Paftaları Kat. Model Açıklama Kalıplar Ağırlık Fiyat 13083 11-R - 1 El Paftası (Set Halinde) BSPT 13,3 365 13088 11-R - 2 El Paftası (Set Halinde) BSPT 17,5 630 37777 Sap ve Cırcır - 2.4 115 Ağır Tip

Detaylı

Turkuaz Ege de Yemden Balığa

Turkuaz Ege de Yemden Balığa Turkuaz Ege de Yemden Balığa UZANAN yolculuk... Denİz dostu olduğumuzu DÜNYA BİLİYOR! Türkiye nin en güçlü ve büyük topluluklarından biri olan Yaşar Grubu nun tam entegrasyon felsefesi ile 1983 yılında

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

Kaynak Verimliliği Değerlendirme Formu Genel Ölçütler

Kaynak Verimliliği Değerlendirme Formu Genel Ölçütler Bu Değerlendirme Envanteri katılımcıları için bir rehber niteliği taşımakta olup konuyla ilgili alınabilecek bir profesyonel danışmanlık hizmetinin yerine geçmez. Bu nedenle; bu Değerlendirme Envanteri

Detaylı

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Öðr. Gör. Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Günümüzde iþletmeler için halkla iliþkiler departmanlarý

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

VCM750 ÇİFT ODALI VAKUM MAKİNESİ

VCM750 ÇİFT ODALI VAKUM MAKİNESİ VAKUM NEDİR? VAKUM Vakum kullanarak ambalajlama tekniği (ambalaj içindeki havanın boşaltılması) uzun yıllardan beri kullanılıyor. Ancak eski dönemlerde, sadece yüksek basınca dayanıklı ürünler vakumlanabilirken,

Detaylı

ERZURUM'DA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Orhan YAVUZ 1 Mahmut KOCAMAN 2 Özer AYIK 2

ERZURUM'DA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Orhan YAVUZ 1 Mahmut KOCAMAN 2 Özer AYIK 2 Erzurum'da Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi Atatürk Ü. Zir. Fak. Der. 26 (1), 64-75, 1995. ERZURUM'DA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU

TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler tarımsal üretimde

Detaylı

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ)

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ) MADDE 4 Damızlık süt sığırı On baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı

Detaylı

PROJE RAPORU Ref No: 6717

PROJE RAPORU Ref No: 6717 TOROS TARIM PAKETLEME TESİSİ MERKEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU TESİSİ PROJESİ Ağustos 2005 PROJE RAPORU Ref No: 6717 Proje Başlama Tarihi : 2 Temmmuz 2005 Proje Bitiş Tarihi: 17 Ağustos 2005 Kapsam : Toros

Detaylı

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLER 4 SERİ 1 PUSH FİT PN 16 KABLİN PN 16 KABLİN PN 10 POLİETİLEN EK PARÇALAR PN 16 VANALAR PE 100 & PE 80 BORULAR

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLER 4 SERİ 1 PUSH FİT PN 16 KABLİN PN 16 KABLİN PN 10 POLİETİLEN EK PARÇALAR PN 16 VANALAR PE 100 & PE 80 BORULAR ZPLAST; içme suyu, doğalgaz, arıtma, jeotermal ve tarımsal sulama sistemleri, uygulama ve tedarik ağındaki müşterilerinin tüm gereksinimlerini karşılamak amacı ile kurulmuştur. Amacı doğrultusunda müşterilerinin

Detaylı

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35 Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları RIDGID yiv açma ekipmanları, en karmaşık boru tesisatları için tasarlanmıştır. Bu ekipmanların sağlamlığı, uzun ömürlülüğü ve kullanım kolaylığı

Detaylı

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 1 Ders Adi: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 2 Ders Kodu: VET3512 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 62 ALAN 226 DAL LİSTESİ DALLARIN FOET KODU 1 ACİL SAĞLIK 2 ADALET 3 4 5 AİLE VE TÜKETİCİ ANESTEZİ VE REANİMASYON AYAKKABI VE SARACİYE 6 BAHÇECİLİK

Detaylı

Paslanmaz soğutma kuleleri

Paslanmaz soğutma kuleleri Paslanmaz soğutma kuleleri MCT serisi MCT Paslanmaz soğutma kuleleri MCT serisi santrifüj fanlı evaporatif soğutma kuleleri YapımıtümMITAürünyelpazesindekikorozyonakarşı tamkorumaözelliklerine dayanan

Detaylı

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi...

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. PROJE ÖZETİ... 2 1. Projenin Genel Tanımı... 3 2. Giriş... 3 3. Projenin Amacı... 3 4. Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... 4 II. PROJENİN AYRINTILI TANIMI... 5 1. Proje Uygulama

Detaylı

Kalkan Balığı Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Kalkan Balığı Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Kalkan Balığı Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Kapasite: 100 Ton / Yıl Hazırlayanlar: Cennet ÜSTÜNDAĞ (Su Ürünleri Yüksek Mühendisi) Dr. Haydar KÜÇÜK (Makine Mühendisi) 2006 Su Ürünleri Merkez Araştırma

Detaylı

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mevzuat

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mevzuat Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mevzuat Nadir BAŞÇINAR KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Çamburnu, Trabzon Alternatif İçsu Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Antalya 11-13 Ocak 2016 1380 SU ÜRÜNLERİ KANUNU

Detaylı

Taþ fýrýnýn sultaný...

Taþ fýrýnýn sultaný... Taþ fýrýnýn sultaný... Neden SULTAN taþ fýrýn? O C ÝDEALDÝR... Enerji kaynaklarý arasýnda dönüþüm yapma imkanýna sahiptir. Fuel-oil, motorin, doðalgaz, lpg ve odun gibi, temel ýsý kaynaklarýný kullanabilir.

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

catalog Reverse Osmosis aritimsan.com

catalog Reverse Osmosis aritimsan.com catalog Reverse Osmosis 2015 01 aritimsan.com Reverse Osmosis Sistemlerinde Türkiye nin Lideri nuçlar vermektedir. Heroes markası altında dizayn edilen Reverse osmos sistemleri geniş teknik ekip ve mühendis

Detaylı

2 KTÜ Su Ürünleri Fakültesi-Rize. *e-mail: birolbaki@hotmail.com. Geliş Tarihi: 11.01.2008 Kabul Tarihi: 19.11.2008

2 KTÜ Su Ürünleri Fakültesi-Rize. *e-mail: birolbaki@hotmail.com. Geliş Tarihi: 11.01.2008 Kabul Tarihi: 19.11.2008 Andolu Tarım Bilim. Derg., 2009,24(1):8-12 Anadolu J. Agric. Sci., 2009,24(1):8-12 Araştırma Research ORDU ĐLĐ PERŞEMBE ĐLÇESĐ DE LEVREK (Dicentrarchus labrax L., 1758) YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ YAPA ĐŞLETMELERĐ

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI. Doç. Dr. Hamdi Aydın

TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI. Doç. Dr. Hamdi Aydın ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy Proceedings Book TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI Doç. Dr. Hamdi Aydın Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi

Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi Veysiye ERKİL 1, Azime KÜÇÜKGÜL 2* Özet Bu çalışmada Tunceli'de

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

CenTor. info@centortr.com www.centortr.com Kemeraltı Cad. 28/8 Karaköy Istanbul TURKEY TURKEY

CenTor. info@centortr.com www.centortr.com Kemeraltı Cad. 28/8 Karaköy Istanbul TURKEY TURKEY info@centortr.com www.centortr.com Kemeraltı Cad. 28/8 Karaköy Istanbul Corton yüksek kaliteli at eğitim, ahır malzeme - ekipmanlarının dizayn ve üretimini yapmaktadır. Corton un üretim hedefi, güvenlik

Detaylı

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi 1984 yılından bu yana, tekstil terbiye sektöründe boya baskı - terbiye makineleri alanında dünyanın önde gelen markalarının Türkiye mümessili olan İnter Tekstil

Detaylı

MARDİN'E İLİŞKİN VERİLER (31 Aralık 2014)

MARDİN'E İLİŞKİN VERİLER (31 Aralık 2014) MARDİN'E İLİŞKİN VERİLER (31 Aralık 2014) Tablo : Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'na Kayıtlı Firmalar (2014) (adet) (*) Meslek Grupları Faal Askıda Fesih-Terkin-Nakil-Tasfiye Toplam (adet) Grup 1: İnşaat

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 46

ÖĞRENME FAALİYETİ 46 ÖĞRENME FAALİYETİ 46 SU ÜRÜNLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile su ürünleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Alan içerisinde; ekonomik değeri olan tüm

Detaylı

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ / ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES SİSTEMLERİ

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ / ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES SİSTEMLERİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ / ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES SİSTEMLERİ Avian Mechanics Zenginleştirilebilir Kafesler Zenginleştirilebilen kafes sistemimizde 2.4 mt uzunluğunda 1.25 mt genişliğindeki bir ünitede 4 ü

Detaylı

NETZSCH Pumps & Systems - Solutions you can trust NETZSCH NEMO SERİSİ MONOPOMPALAR

NETZSCH Pumps & Systems - Solutions you can trust NETZSCH NEMO SERİSİ MONOPOMPALAR NETZSCH NEMO SERİSİ MONOPOMPALAR NETZSCH Pumps & Systems Hakkında NETZSCH Pumps & Systems 1873 yılında Thomas ve Christian Netzsch tarafından Selb/Almanya da kurulmuştur. Günümüzde gelinen noktada 1900

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 97- Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Oğuz Aydın 1 Murat Sayılı 2 1- Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

health and safety in the work places.

health and safety in the work places. Dr. Alparslan TÜRKKAN Doktora Öðr. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Seher NACARKÜÇÜK Arþ. Gör. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç. Uludað

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

EMİRDAĞ İLÇESİ BAĞLICA KÖYÜ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SOSYAL TESİS PROJE VE FİZİBİLİTE RAPORU

EMİRDAĞ İLÇESİ BAĞLICA KÖYÜ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SOSYAL TESİS PROJE VE FİZİBİLİTE RAPORU EMİRDAĞ İLÇESİ BAĞLICA KÖYÜ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SOSYAL TESİS PROJE VE FİZİBİLİTE RAPORU KAPASİTESİ : 6 Ton/ yıl YATIRIM TUTARI : 142.212.550.000.- İŞLETME YERİ : Emirdağ/ Bağlıca Köyü AFYON SAHİBİ

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız AKYUREKEXCELL ELEME MAKİNELERİ SERİSİ

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız AKYUREKEXCELL ELEME MAKİNELERİ SERİSİ Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız AKYUREKEXCELL ELEME MAKİNELERİ 200-210-220 SERİSİ AKYÜREK EXCELL 200 Serisi Süper Hassas Eleme Makineleri Akyürek Excell Süper Elekleri her tür kuru

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

KONYA SANAYĐSĐNĐN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ

KONYA SANAYĐSĐNĐN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA SANAYĐSĐNĐN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ Tahir ŞAHĐN Konya Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1. Cumhuriyet in Đlk Yıllarındaki Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ Program Adı: Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SAREP) Referans No: TR33/15/SAREP

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ Program Adı: Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SAREP) Referans No: TR33/15/SAREP Program Adı: Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Programı (SAREP) 1 Ege Kauçuk Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. Epdm Membran Üretiminde İleri Teknoloji Kullanımı İle Yenilikçi Ürünlerin Üretimi Ve İhracatına

Detaylı

BULAŞIKHANE. BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 2000 Tabak / Saat Konveyörlü Yıkama + Durulama 2 hızlı. Bulaşık Yıkama Makineleri Basketler

BULAŞIKHANE. BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 2000 Tabak / Saat Konveyörlü Yıkama + Durulama 2 hızlı. Bulaşık Yıkama Makineleri Basketler BULAŞIKHANE Bulaşık Yıkama Makineleri Basketler BULAŞIK MAKİNESİ 2000 Tabak / Saat Konveyörlü Yıkama + 2 hızlı Gövde, şase,panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir. Yıkama tankı otomatik

Detaylı

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLER YENİ ÜRÜNLER 4 SERİ 1 PUSH FİT PN 16 KABLİN PN 16 KABLİN PN 10 POLİETİLEN EK PARÇALAR PN 16 VANALAR PE 100 & PE 80 BORULAR

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLER YENİ ÜRÜNLER 4 SERİ 1 PUSH FİT PN 16 KABLİN PN 16 KABLİN PN 10 POLİETİLEN EK PARÇALAR PN 16 VANALAR PE 100 & PE 80 BORULAR TPLAST; içme suyu, doğalgaz, arıtma, jeotermal ve tarımsal sulama sistemleri, uygulama ve tedarik ağındaki müşterilerinin tüm gereksinimlerini karşılamak amacı ile kurulmuştur. Amacı doğrultusunda müşterilerinin

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME 302.6.0 Makine Parkları 302.6.1 Makine Parkları Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12 sine kadar olmak kaydıyla ve iş planı hazırlamaya

Detaylı

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Hortum Üretim Operatörü

Detaylı

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)...

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)... MOTOR ELEKTRÝÐÝ SÝSTEMÝ ÞARJ SÝSTEMÝ... G-1 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-1 AKÜ KONTROLÜ... G-1 AKÜ ÞARJI... G-2 ALTERNATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-2 ALTERNATÖR KONTROLÜ... G-3 ATEÞLEME SÝSTEMÝ... G-5

Detaylı

S Kule Gövdesi Aksiyal Fanlý Su Soðutma Kuleleri oðutma ve klima sistemlerinde kullanýlan su soðutma kulelerinde suyun soðutulmasý hava ve suyun çapraz akýþlý bir sistemde temasý sonucu saðlanmaktadýr.

Detaylı

Vizyonumuz... HÝDROGRUP, bilimsel ve teknik geliþmelere açýk, yaratýcýlýðý hedefleyen, konularýnda uzman teknik kadrosu ile teknik kurallardan ödün vermeden, hedefinin gerçekleþtirilmesinde yasal mevzuatlara

Detaylı