Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9"

Transkript

1 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Meyve Say s Kay s 6 Armut 9 Çilek 12 Elma Çilekleri Bartu getirmifltir. Bartu, 5 çilek daha getirseydim herkese 2 çilek düflerdi. dedi ine göre pikni e kaç arkadafl gitmifllerdir? a. 6 b. 8 c Piknikte armutlar n 8 tanesi yenmifltir. Geriye kaç armut kalm flt r? a. 4 b. 5 c Kaç elma daha olsayd elmalarla armutlar n say s eflit olurdu? a. 1 b. 3 c

2 Temel Kaynak 2 J GENEL DE ERLEND RME 1 Genel De erlendirme 1. Ayça Han m s n f ndaki ö rencilerine da tmak üzere 4 deste kalem ald. S n f ndaki 32 ö renciye birer kalem verdikten sonra Ayça Han m n elinde kaç kalem kal r? a. 8 b. 12 c Yandaki küplere karfl l k gelen say hangisidir? a. altm fl dört b. k rk alt c. elli befl 3. Afla daki eflitliklerden hangisi do rudur? a. 4 birlik + 3 onluk = 43 b. 2 birlik + 7 onluk = 17 c. 8 birlik + 2 onluk = Yukar daki say örüntüsünde bofl b rak lan yere hangi say gelmelidir? a. 20 b. 19 c

3 Genel De erlendirme MATEMAT K 5. 12? 12 den bafllay p dörder ritmik sayarak bofl kutular dolduruldu unda? olan kutuya hangi say yaz l r? a. 20 b. 26 c Afla daki say lardan hangisi 27 den küçüktür? a. 31 b. 29 c say s ndan önce ve sonra gelen say lar hangi seçenekte verilmifltir? a b c F rat n kitapl nda 28 kitap vard. Do um gününde arkadafllar ndan 4, ablas ndan 2 kitap daha hediye ald. Bunlarla birlikte F rat n kaç kitab oldu? a. 34 b. 32 c Arman 90 sayfal k kitab n bafllad gün 27 sayfas n, ikinci gün de 14 sayfas n okudu. Geriye okunacak kaç sayfas kald? a. 63 b. 54 c = 91 iflleminde yerine hangi say yaz lmal d r? a. 19 b. 21 c

4 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme 11. tane 4, 12 eder. cümlesinin do ru olmas için noktal yere hangi say gelmelidir? a. 3 b. 4 c Afla daki ifllemlerden hangisinin sonucu di erlerinden farkl d r? a. 6 x 2 b. 1 x 12 c. 6 x Yandaki bölme iflleminin sonucu kaçt r? 15 5 a. 3 b. 5 c Yandaki dairesel bölgeyi afla dakilerden hangisinin bir yüzünü kullanarak elde edebiliriz? 15. Afla dakilerden hangisinin bir yüzeyi kullan larak köfleli bir flekil elde edilemez? 156

5 Genel De erlendirme MATEMAT K J GENEL DE ERLEND RME 2 1. Bir onluk alt birlikten oluflan say afla dakilerden hangisidir? a. 61 b. 26 c Afla daki do al say lardan hangisi Yetmifl dört do al say s ndan sonra gelir? a. 57 b. 69 c ? Yukar daki say örüntüsünde? yerine hangi say gelmelidir? a. 70 b. 65 c Banu 8 yafl ndad r. Kaç y l sonra Banu 25 yafl nda olur? a. 19 b. 17 c = + 16 eflitli inde yerine hangi say yaz lmal d r? a. 20 b. 16 c Bir ç karma iflleminde eksilen 67, fark 38 dir. Bu ifllemde ç kan kaçt r? a. 31 b. 29 c

6 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme 7. Ebru her birinde dörder kurabiye olan paketlerden 5 tane ald. Paketlerin tamam n bir taba a boflaltt nda tabakta kaç kurabiye olur? a. 20 b. 18 c Özgür ve 2 arkadafl 18 kalemi eflit olarak paylaflt lar. Her birine kaç kalem düflmüfltür? a. 9 b. 6 c Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 10. Yandaki örüntüde olan yerlere s ras yla hangi flekiller gelmelidir? 11. Afla dakilerden hangisinde ayr t bulunmaz? 158

7 Genel De erlendirme MATEMAT K 12. Zerrin in yapt t rt l resmi afla dakilerin hangisinden oluflmufltur? a. Karesel bölgeler b. Dairesel bölgeler c. Üçgensel bölgeler 13. Nazl, 90 santimetrelik bir kurdeleden kesti i parçayla hediye paketledi. Geriye 18 santimetre kurdele kald. Nazl hediye paketi için kaç santimetre kurdele kullanm flt r? a. 72 b. 76 c Yandaki saat kaç göstermektedir? a. 2 buçuk b. 1 buçuk c. alt Berkay Bey manavdan 3 kilogram yeflil elma, 4 kilogram k rm z elma ve 2 kilogram armut ald. Berkay Bey in ald armutlar, elmalardan kaç kilogram azd r? a. 5 b. 4 c

8 Temel Kaynak 2 J GENEL DE ERLEND RME 3 Genel De erlendirme 1. Afla daki do al say lardan hangisi 32 ile 45 aras ndad r? a. 29 b. 41 c , 15, 38 say lar n küçükten büyü e do ru s ralad m zda en sona hangi say gelir? a. 27 b. 15 c ten bafllay p geriye do ru befler ritmik sayarken 4. saymada hangi say y söyleriz? a. 45 b. 40 c Mustafa n n pastel boyalar ndan 9 tanesini kardefli alm fl. Kutuda 15 tane kalm fl. Mustafa n n pastel boyas kaçl kt r? a. 24 b. 34 c = 39 ifllemi afla daki problemlerden hangisinin çözümüdür? a. Sevi 60 sayfal k kitab n önce 27, sonra 12 sayfas n okudu. Okunacak kaç sayfas kald? b. Ece nin 27 atafl vard. 12 sini kardefline verdi. Kaç atafl kald? c. Mert 27 k rm z küp ve 12 mavi küp kullanarak bir kule yapt. Mert kulesinde kaç küp kulland? 160

9 Genel De erlendirme MATEMAT K 6. Afla daki çarpma iflleminden hangisinin sonucu 70 dir? a. 1 x 7 b. 7 x 0 c. 7 x Hazal 20 kitab 4 rafa eflit olarak paylaflt rd. Her rafa kaç kitap koymufltur? a. 4 b. 5 c Yandaki flekilde kaç üçgen vard r? a. 1 b. 2 c Afla daki çerçevelerden hangisi kare fleklindedir? yar m elma kaç çeyrek elma eder? a. 4 b. 6 c Fatma Han m her biri 3 metre olan parça kumafllardan 3 tane ald. Kaç metre kumafl alm fl oldu? a. 6 b. 9 c

10 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme 12. Mehmet tatilde dedesinin yan nda 3 hafta kald. Mehmet dedesinin yan nda kaç gün kalm flt r? a. 18 b. 20 c Tu ba n n do um günü May s n 16 s d r. Tu ba y l n kaç nc ay nda do mufltur? a. 5. b. 6. c Selda hafta sonu 8.30 da kalkt. Selda n n kalkt saati afla dakilerden hangisi göstermektedir? Murat kilogram 2 YTL olan elmadan 2 kilogram ve kilogram 3 YTL olan armuttan 1 kilogram ald. Kaç YTL ödemelidir? a. 5 b. 7 c

11 Genel De erlendirme MATEMAT K J GENEL DE ERLEND RME 4 1. Kaç tane birlik 24 say s n oluflturur? a. 2 b. 4 c say s ile ilgili afla dakilerden hangisi do rudur? a. 83 ten sonra gelir. b. 8 onluk 2 birlikten oluflur. c. 8 birlik eklenirse 8 onluk eder. 3. Mustafa iflleminin sonucunu tahmin etti. Tahminine göre afla daki ifllemlerden hangisinin sonucu bu ifllemin sonucu ile ayn d r? a b c Okul pikni ine 2-A, 2-B ve 2-C den olmak üzere toplam 61 ö renci kat ld. Pikni e 2-A dan 18, 2-B den 24 ö renci kat ld na göre 2-C den kaç ö renci kat lm flt r? a. 39 b. 31 c Mehmet Bey kasadaki limonlar onar onar paketledi. Limonlar 7 paket oldu. Buna göre kasadaki limon say s kaçt r? a. 7 b. 17 c iflleminin sonucu kaçt r? a. 6 b. 8 c

12 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme balonu 18 çocu a eflit say da da tt m zda çocuklar n her biri kaç balon al r? a. 1 b. 9 c Yandaki flekil afla dakilerden hangisinin yar s d r? 9. Ahmet harçl n n yar s n kardefline verdi. Kendine 2 YTL kald na göre Ahmet in harçl kaç YTL idi? a. 1 b. 2 c Olgun silgisinin uzunlu unu kar fl yla ölçemiyor. Çünkü kar fl büyük geliyor. Buna göre Olgun silgisinin uzunlu unu ölçmek için afla dakilerden hangisini kullanmal d r? a. kulaç b. parmak c. ad m 11. O uz 1 metre 26 santimetre, F rat 1 metre 17 santimetre uzunlu undad r. O uz, F rat tan ne kadar uzundur? a. 1 metre 9 santimetre b. 11 santimetre c. 9 santimetre 164

13 Genel De erlendirme MATEMAT K 12. Kaç tane 5 YTL, 25 YTL eder? a. 3 b. 4 c Saat da uyuyan Bahar, sabah saat 8.00 da kalkm flt r. Bahar kaç saat uyumufltur? a. 12 b. 10 c. 8 çecek Ad Kifli say s Süt 18 Portakal suyu 6 Kay s suyu 11 fieftali suyu 9 14 ve 15. sorular tabloya göre cevaplay n z. 14. Meyve suyu sevenlerin toplam, süt sevenlerden kaç fazlad r? a. 2 b. 8 c En sevilen içecek hangisidir? a. portakal suyu b. süt c. kay s suyu 165

14 Temel Kaynak 2 J GENEL DE ERLEND RME 5 Genel De erlendirme 1. = 1 onluk, = 1 birlik ise afla dakilerden hangisi 32 say s n göstermektedir? a. b. c. 2. Afla dakilerden hangisini 4 ten bafllay p dörder ritmik sayarken söylemeyiz? a. 12 b. 22 c Ayflen Han m 12 çift çorap y kad. Bunlar tek tek ast na göre kaç mandal kullanm flt r? a. 6 b. 12 c Deniz in 18 k rm z, 32 mavi küpü vard r. Deniz in kaç k rm z küpü daha olsayd her iki renkten de eflit say da küpü olurdu? a. 40 b. 26 c do al say s n afla dakilerden hangisiyle çarparsak sonuç 24 olur? a. 4 b. 3 c Sefa kümesteki tavuklar n ayak say s n n 16 oldu unu söyledi. Buna göre kümeste kaç tavuk vard r? 166 a. 4 b. 6 c. 8

15 Genel De erlendirme MATEMAT K 7. Evren her birinde 5 ç kartma olan paketlerden 4 tane ald. Evren kaç ç kartma alm fl oldu? a. 20 b. 19 c = = = = 0 Yukar daki ç karma ifllemlerinin bölme ifllemi olarak gösterilifli hangisidir? a = 4 b = 4 c = 8 9. Afla dakilerden hangisi, verilen örüntüyle ayn iliflkiye sahiptir? a. b. c. 10. Dört tane yar m metrelik kurdele uç uca birlefltirildi inde uzunlu u kaç metre olur? a. 1 metre b. 2 metre c. 4 metre 167

16 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme 11. Afla dakilerden hangisinin bir yüzeyi karesel bölgedir? 12. Afla daki flekillerden hangisinin 1 i boyanm flt r? Pazardan 4 kg so an, 5 kg elma ald k. Patateslerle birlikte ald klar m z n toplam 17 kilogram oldu. Buna göre kaç kilogram patates alm fl z? a. 8 b. 10 c Bir kutu meyve suyu ile 4 bardak doldurabiliyoruz. 12 barda doldurmak için kaç kutu meyve suyu gereklidir? a. 2 b. 3 c Funda arkadafl yla buluflmak için evden da ç km flt r. Arkadafl yla 1 saat sonra buluflabilmifltir. Funda arkadafl yla bulufltu unda saat kaç olmufltur? a. bir buçuk b. on üç c. iki buçuk 168

17 Genel De erlendirme J GENEL DE ERLEND RME 6 MATEMAT K 1. Afla daki do al say lardan hangisine 7 birlik eklenirse onluk say s da 7 olur? a. 61 b. 63 c say s, afla daki say lardan hangileri aras ndad r? a. 75 ile 77 b. 72 ile 74 c. 73 ile Afla daki ifllemlerden hangisinin sonucu di erlerinden farkl d r? a b c Bir kar fl m n uzunlu u 10 santimetredir. 5 kar fl m n uzunlu u kaç santimetre olur? a. 15 b. 25 c Güler in 6 tane pastel boyas var. Metin in pastel boyalar Güler inkilerin 2 kat d r. Metin in kaç pastel boyas vard r? a. 12 b. 10 c Yukar daki say örüntüsünde yerine hangi say yaz lmal d r? a. 19 b. 20 c

18 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme 7. Afla daki say lardan hangisi 27 den büyük, 35 ten küçüktür? a. 24 b. 31 c Mert 21, Nefle 17 ve Ozan 29 yafl ndad r. Bu üç arkadafl n yafllar na göre büyükten küçü e do ru s ralan fl hangi seçenekte verilmifltir? a. Nefle, Ozan, Mert b. Ozan, Mert, Nefle c. Mert, Ozan, Nefle 1 9. Afla dakilerden hangisinin i boyanm flt r? Alp, madenî bir paran n kenarlar ndan çizerek kâ da fleklini ç kard. Ortaya ç kan flekil afla dakilerden hangisi olur? a. kare b. üçgen c. çember 11. Yandaki flekilde kaç üçgen görüyorsunuz? a. 3 b. 4 c

19 Genel De erlendirme MATEMAT K 12. Afla daki flekillerden hangisi iki efl parçaya ayr labilir? 13. Zeki, kitab n n boyunun 3 kar fl, kardefli 5 kar fl oldu unu söylüyor. kisinin de ayn sonucu söylemesi için afla daki birimlerden hangisiyle ölçüm yap lmal d r? a. parmak b. kulaç c. santimetre 14. Kaç tane 10 YTL, 50 YTL eder? a. 1 b. 5 c Emine, tanesi 1 YTL olan kalemlerden 6 tane ald. Kaç YTL ödemesi gerekir? a. 6 b. 8 c

20 Temel Kaynak 2 J GENEL DE ERLEND RME 7 Genel De erlendirme 1. Yüzden bafllay p geriye do ru onar onar sayd m zda alt nc saymada hangi say y söyleriz? a. 60 b. 50 c birlik, 4 onluk ve 2 birli in toplam kaçt r? a. 36 b. 45 c fazlas 36 olan say kaçt r? a. 22 b. 20 c iflleminin sonucu kaç onluktan oluflur? a. 7 b. 8 c Aycan 4 arkadafl n n her birine 3 dilim kek ikram etti. Kendisi de 3 dilim kek yedi. Kekin tamam kaç dilimdir? a. 10 b. 12 c Her ay düzenli olarak 4 kitap okuyan bir kifli 3 ay sonunda kaç kitap okumufl olur? a. 12 b. 8 c metre uzunlu undaki kurdeleyi 5 eflit parçaya böldü ümüzde her parçan n uzunlu u kaç metre olur? 172 a. 2 b. 3 c. 5

21 Genel De erlendirme MATEMAT K 8. Afla daki say sal saatlerden hangisi ö leden sonra 2 buçu u göstermektedir? a. 12:30 b. 14:30 c. 10:30 9. Günün 9 saatini uyuyarak, 7 saatini de okulda geçiren bir ö rencinin geriye kaç saati kal r? a. 8 b. 6 c Afla daki flekillerden hangisinin köflesi yoktur? En Çok Sevilen Tafl tlar Grafi i Her flekil 3 tafl t göstermektedir. 11, 12, 13, 14 ve 15. sorular yukar daki grafi e göre yan tlay n z. 173

22 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme 11. Kaç kiflinin en çok sevdi i tafl t trendir? a. 9 b. 12 c Vapuru sevenler ile uça sevenlerin say s n n eflit olmas için kaç kifli daha uça seçmeliydi? a. 3 b. 6 c En sevdi i tafl t olarak treni seçenlerin say s, uça seçenlerin say s ndan kaç fazlad r? a. 1 b. 3 c En çok sevilen tafl t ile en az sevilen tafl t n say lar aras ndaki fark kaçt r? a. 9 b. 6 c Kaç kifli en çok vapuru sevdi ini söylemifltir? a. 18 b. 12 c

23 Genel De erlendirme MATEMAT K J GENEL DE ERLEND RME 8 1. Afla daki say lardan hangisindeki onluk say s di erlerinden daha fazlad r? a. 79 b. 88 c iflleminin sonucu kaç onluktan oluflur? a. 0 b. 2 c = 7, = 9 say lar n göstermektedir. Buna göre afla daki ifllemlerden hangisinin sonucu yanl flt r? a. + + = 23 b = 20 c = Tar k sekiz yafl nda olmas na ra men on yafl ndakilerin kat ld satranç turnuvas nda birinci oldu. Yukar daki cümlede geçen s ra say s hangisidir? a. 1. b. 8. c x = 0 ise x 4 iflleminin sonucu kaçt r? a. 0 b. 4 c = 1 onluk, = 1 birlik ise yandaki flekle karfl l k gelen say hangisidir? a. 23 b. 32 c Tabaktaki kiraz say s n gösteren çarpma ifllemi afla dakilerden hangisidir? a. 2 x 2 x 2 x 2 b. 4 x 2 c. 8 x 2 175

24 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme 8. Yandaki say sal saatte ayn zaman gösteren saat hangisidir? a. 12 b c : Afla dakilerden hangisinin gerçek hayattaki uzunlu u tahminen metredir? 10. Afla dakilerden hangisi kilogramla sat lmaktad r? 11. Afla daki flekillerden hangisi iki efl parçaya ayr lm flt r? 176

25 Genel De erlendirme MATEMAT K 12. Ahmet 1 metre 25 santimetre, Gül 1 metre 27 santimetre, Canan da 1 metre 19 santimetre uzunlu undad r. Bu üç arkadafl n uzunluklar na göre küçükten büyü e do ru s ralan fl hangi seçenekte verilmifltir? a. Gül, Ahmet, Canan b. Ahmet, Gül, Canan c. Canan, Ahmet, Gül Yukar daki flekillerden hangileri karedir? a. 1-4 b. 2-1 c Afla daki cisimlerden hangisinin tüm yüzleri fleklindedir? 15. Yukar daki paralar n toplam de eri nedir? a. 15 b. 20 c

26 Temel Kaynak 2 J GENEL DE ERLEND RME 9 Genel De erlendirme 1. Afla daki say lardan hangisinde 8 rakam n n basamak de eri 80 dir? a. 8 b. 18 c = onluk, = birlik ise yandaki flekle karfl l k gelen say kaçt r? a. 34 b. 43 c Yandaki kutunun içinde 4 deste kalem vard r. Kutudaki kalem say s n gösteren ifllem hangisidir? a. 4 x 10 b c x = 2 x 6 eflitli inde yerine hangi say yaz lmal d r? a. 12 b. 8 c Selin, tepsideki kurabiyeleri 5 taba a eflit olarak paylaflt rd. Her taba a 4 kurabiye koydu una göre tepside kaç kurabiye vard r? a. 20 b. 9 c

27 Genel De erlendirme MATEMAT K En Sevilen Meyveler Meyve ad Kifli say s Elma 13 Kiraz 21 Çilek 28 6 ve 7. sorular tabloya göre cevaplay n z. 6. Tabloya göre çilek sevenler, kiraz sevenlerden kaç fazlad r? a. 15 b. 7 c Tabloya göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. En sevilen meyve çilektir. b. Elma sevenler, kiraz sevenlerden fazlad r. c. Kiraz sevenlerle çilek sevenler aras ndaki fark 7 dir = 49 ise + 35 iflleminin sonucu kaçt r? a. 45 b. 55 c Yandaki flekilde kaç üçgensel bölge vard r? a. 4 b. 3 c

28 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme 10. Afla daki flekillerden hangisinin köflesi yoktur? Evde Beslenen Hayvanlar Grafi i Her flekil 2 hayvan göstermektedir. 11, 12, 13, 14 ve 15. sorular grafi e göre cevaplay n z. 11. Evinde kedi besleyen kaç kifli vard r? a. 4 b. 6 c Kufl besleyenlerin say s, köpek besleyenlerin say s ndan kaç eksiktir? a. 2 b. 4 c

29 Genel De erlendirme MATEMAT K 13. Evinde köpek besleyen kaç kifli vard r? a. 10 b. 8 c Köpek besleyenlerin say s, kedi besleyenlerin say s ndan kaç fazlad r? a. 2 b. 4 c Kaç kifli daha kufl besleseydi kufl besleyenlerin say s 10 olurdu? a. 2 b. 4 c

30 Temel Kaynak 2 J GENEL DE ERLEND RME 10 Genel De erlendirme 1. 3 onluk 7 birlikten oluflan say, 6 onluk 3 birlikten oluflan say dan kaç eksiktir? a. 10 b. 26 c say s ndaki 0 rakam n n basamak de eri kaçt r? a. 10 b. 1 c ? ? say örüntüsünde? olan yerlere gelecek say lar s ras yla hangileridir? a b c Hangi say ya 35 eklersek 4 onluktan oluflmufl olur? a. 20 b. 15 c Bir sürüdeki keçiler koyunlardan 16 eksiktir. Sürüde 25 koyun oldu una göre toplam kaç hayvan vard r? a. 66 b. 41 c = 15, = 25 say lar n gösterdi ine göre afla daki ifllemlerden hangisi do rudur? a = 35 b = 45 c =

31 Genel De erlendirme MATEMAT K 7. Arda, bisküvi paketindeki bisküvilerden 3 arkadafl na ikifler tane verdi. Bir arkadafl na da 4 tane verdi. Paketin tamam nda 15 bisküvi oldu una göre Arda ya kaç bisküvi kalm flt r? a. 5 b. 6 c Afla dakilerden hangisini kilogramla al r z? 9. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 10. Yandaki saat kaç göstermektedir? a. 6 buçuk b. 9 c. 9 buçuk Ali ile Ayfle bir elmay eflit olarak paylaflt lar. Her biri ne kadar elma yemifltir? 1 a. yar m elma b. çeyrek elma c. elma 4 183

32 Temel Kaynak 2 Genel De erlendirme 12. Bir kutu süt ile 2 su barda dolduruluyor. 8 su barda için kaç kutu süte ihtiyaç vard r? a. 4 b. 6 c Afla daki ifllemlerden hangisinin sonucu di erlerinden farkl d r? a. 3 x 4 b. 6 x 2 c. 7 x 1 14 ve 15. sorular afla daki tabloya göre cevaplay n z. En Sevilen Çiçekler Çiçek ad Kifli say s Yasemin 10 Papatya 5 Menekfle Yukar daki tabloya göre afla dakilerden hangisi do rudur? a. Yasemin sevenler, papatya sevenlerden 6 fazlad r. b. Papatya ve menekfle sevenlerin toplam say s, yasemin sevenlerden azd r. c. Menekfle sevenler, yasemin sevenlerden 5 azd r. 15. Kaç kifli daha menekfle sevmifl olsayd, yasemin sevenlerle ayn olurdu? 184 a. 4 b. 5 c. 6

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3 Temel Kaynak Kesirler KES RLER kesri tane dir. Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. payda Bütünden al nan ya da belirtilen parça say s na ise

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

1. Prova. Okulun Ad. 2. Prova. Okulun Ad. 3. Prova. Okulun Ad

1. Prova. Okulun Ad. 2. Prova. Okulun Ad. 3. Prova. Okulun Ad DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Stadyumda yap lacak 23 Nisan töreninde, Nasrettin lkö retim Okulundan 1094 ö renci, Ceren lkö retim Okulundan 2816 ö renci, P nar lkö retim Okulundan da 2907 ö renci görev

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d.

72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d. 1. 2. 3. 4. 5. GENEL DE ERLEND RME 1 21 308 say s ndaki rakamlar n yerleri de ifltirilerek oluflturulacak befl basamakl say lar küçükten büyü e do ru s ralan rsa bafltan dördüncü say afla dakilerden hangisi

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

42 çilekle her pastaya 7 tane düflecek flekilde 6 pasta süslenebilir.

42 çilekle her pastaya 7 tane düflecek flekilde 6 pasta süslenebilir. Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Pastac pastanesinin çilekli pastalar çok seviliyor. Pastanede çal flanlardan biri her pastay 7 çilekle süslüyor. Kâsedeki 42 çilekle kaç

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : Do al Say larla Ç karma fllemi TEST 6 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n bulunuz. Uygulamal Etkinlik 9 1 8 2 1 8 1 6 0 6 2 0 8 89 0 8 1 0 8 16 1 2. 2 01 10

Detaylı

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER ÜN TE V A. OLASILIK 1. Sayman n Temel lkeleri 2. Olas l kla lgili Temel Kavramlar 3. Olay Çeflitleri ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST V - I SAYMANIN TEMEL LKELER B. STAT ST K 1. Araflt rmalar çin Sorular Oluflturma

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi.

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi. MATEMAT K la Toplama fllemi la Ç karma fllemi la Çarpma fllemi la Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi Ondal k Kesirler Temel Kaynak 4 DO AL SAYILAR Ay, bugün çok yoruldum. Yüz yirmi

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56 TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I ÖRNEK 1: Bir lisenin son s n f ö rencileri her grupta eflit say da ö renci olmak üzere 10 gruba ayr l yor. Bu ö renciler 7 gruba ayr lsayd her gruptaki ö renci say s 6 fazla

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir?

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir? PARALARIMIZ V TAM N MANAVI Domates 500 YKr Salatal k 300 YKr Elma 1 YTL Muz 3 YTL Yeflil so an 250 YKr Maydanoz 150 YKr Patates 700 YKr Patl can Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. 1. 2. 3. 4. 5.

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e)

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e) BÖLÜM KESİRLER KESİRLER TEST ) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) 6 0 8 d) e) ) Aşağıdaki şekillerde, boyalı bölgelerin kesir sayısı olarak karşılıklarını yazınız.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 009-010 Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN EK M 05 EK M - 09 EK M EYLÜL - EK M 8 EYLÜL - 0 EK M 1 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir.

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n . Alan ve Kesirlerle fllemler Alanlar Ölçme. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n yaz n z.. Afla daki boyal alanlar n kaç birim kareden olufltu unu önce tahmin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

RAKAM TANIYALIM. Filleri sayal m. 3 kez aslan gibi kükreyelim. Dört kez kanguru gibi z playal m. Keçileri sayal m.

RAKAM TANIYALIM. Filleri sayal m. 3 kez aslan gibi kükreyelim. Dört kez kanguru gibi z playal m. Keçileri sayal m. D KKAT ÇALIfiMALARI 1 2 3 1 3 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 Yukar daki tabloda bulunan rakamlar n kaç oldu unu ve alt ndaki iflaretlerin isimlerini söyleyelim. Her rakam n alt ndaki kutucu a ayn renk kalem ile uygun

Detaylı

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR ÜN TE - Do al Say lar - Do al Say larla Toplama fllemi - Do al Say larla Ç karma fllemi - Zihinden Toplama ve Ç karma fllemleri - Toplama ve Ç karma fllemlerinde Verilmeyenin Bulunmas - Do al Say larla

Detaylı

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I ÜN TE II A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I B. ÇARPANLAR VE ASAL SAYILAR 1. Do al Say lar n Çarpanlar ve Katlar 2. Bölünebilme Kurallar

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BU ÜN TEN N AMAÇLARI

BU ÜN TEN N AMAÇLARI ÜN TE I A. KÜMELER 1. Kümeler Aras liflkiler 2. Kümelerle fllemler a) Birleflim ve Kesiflim fllemi b) ki Kümenin Fark ve Tümleme fllemi ALIfiTIRMALAR ÖZET DE ERLEND RME SORULARI B. DO AL SAYILAR 1. Do

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r?

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r? ÖRNEK 3: x y y Bölme ifllemine göre x en az kaçt r? A) 6 B) 9 C) D) 4 E) 4 ÖRNEK 4: a, ve 6 say taban n göstermek üzere, (3) + (a) = (b) eflitli inde a 6 b kaçt r? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 ÇÖZÜM 4: ÇÖZÜM 3

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

3.1 3. ÜN TE. ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAfiALIM. S v lar Ölçelim, Nesneleri Tartal m

3.1 3. ÜN TE. ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAfiALIM. S v lar Ölçelim, Nesneleri Tartal m 3. ÜN TE ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAfiALIM 3. S v lar Ölçelim, Nesneleri Tartal m S v lar Ölçelim. Litre ve mililitre ile ölçülebilen ürünlerin listesini yap n z. Litre Mililitre 2. 7 litreyi gösteren

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

DOĞAL SAYILAR. 728 514 039, 30 960 425, 4 518 825 bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük

DOĞAL SAYILAR. 728 514 039, 30 960 425, 4 518 825 bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük MATEMATİ O ON NU UA AN NL L A A T T I I ML ML I I F F A AS S İ İ Ü ÜL LS S E E T T İ İ TEMALARI NA GÖREAYRI LMI Ş FASİ ÜL. SI NI F DOĞAL SAYILAR Günlük hayatta pek çok durumda sayıları kullanırız: Saymak,

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1 HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 0 alanına işaretleme yapmayınız. Okul Heyecanım 0. Ben mavi gözlü ve sarışınım. Tarık Mesut Zeki Yukarıdaki konuşma balonlarındaki sözü hangi öğrenci söylemiştir? A. Tarık B.

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu . Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu çıtaların şekildeki gibi birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisindeki çıtalar birbirinin orta dikmesidir?

Detaylı

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu MATEMATİK 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM TOPLAM KAZANIM SAYISI 1 SAYILAR Sayılar 1-2-3-4-5 Toplama Çıkarma 1 Çarpma 1-2 GEOMETRİ Örüntü ve Süslemeler

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR 2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN Ders Programı Yardım Şekil Saygı Duygu Ulaşım Araçları Vücut Sağlık İletişim Nezaket Görsel Materyal

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Çiftlik Hayvanları. Kitapta, 12 farklı hayvan resimlerle tanıtılmış, bazı hayvanların temel özelliklerinden söz edilmiştir.

Çiftlik Hayvanları. Kitapta, 12 farklı hayvan resimlerle tanıtılmış, bazı hayvanların temel özelliklerinden söz edilmiştir. Çiftlik Hayvanları Esin Yayınevi 12 sayfa Kitapta, 12 farklı hayvan resimlerle tanıtılmış, bazı hayvanların temel özelliklerinden söz edilmiştir. Hayvanlar Yazarı: Chrıstıane Gunzı Çeviren: İlke Aykanat

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı