Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi ÖZET Özgül GÜLER*, Sezgi ÇINAR** Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin algıladıkları stresörleri ve kullandıkları baş etme yöntemlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Veri toplama aracı olarak; Öğrenci Tanıtım Formu ve Stresle Baş Etme Tarzları Ölçeği kullanıldı. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Yüksekokulu nda öğrenim gören 400 öğrenci, örneklemi ise araştırmayı kabul eden 240 öğrenci oluşturdu. Verilerin analizlerinde yüzdelik, ortalama, Willcoxon, Kruskal Wallis varyasyon analizi ve Mann Whitney U testleri kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması yıl olup %90 ı kız ve %99 u bekardı. Öğrencilerin %32.1 i diğer faktörlerle (eğitim giderleri), %25.8 i derslerle, %10 u uygulamalarla, %13.3 ü fiziki ortamla ve %3.8 i öğretim elemanı ile stres yaşadığı saptandı. Öğrencilerin stresle baş etmede en fazla kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım yöntemlerini kullandıkları belirlendi. Eğitim ile ilgili stres yaşamayan öğrencilerin iyimser yaklaşım puanları, eğitim ile ilgili stres yaşayan öğrencilere göre daha yüksek bulundu. Eğitim ile ilgili stres yaşayan öğrencilerin kendine güvensiz yaklaşım puanları, eğitim ile ilgili stres yaşamayan öğrencilere göre daha yüksek bulundu. Sonuç: Eğitim ile ilgili streslerin azaltılması ile öğrencilerin iyimser yaklaşım ve kendine güven duygularının artırılabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Stresörler, hemşirelik öğrencisi, stresle başa çıkma. ABSTRACT Determining To the Perceived Stressors and the Used Coping Strategies of the Nursing Department Students Objective: Aim of this study was to determine to the perceived stressors and used coping strategies of the nursing department students. The study was carried out as description. Methods: Students Knowledge Form and Ways of Coping Inventory were used for data collecting. Fourth students from the Marmara University Faculty of Health Sciences-Nursing Department and Nursing High School formed the universe of the study and 240 students who accepted the study formed the sampling section. In data analysis, percentage mean, Willcoxon, Kruskal-Wallis varians analysis and Mann Whitney U test were used. Results: The mean age of participating students to study was years and 90% were girls, and 99% were single. It was found that students experienced the stress such as 32.1% the other factors (education cost), 25.8% lessons, 10% practice, 13.3% physical environment and 3.8% lecturers. The students using mostly methods were optimistic approach and self confidence approach to cope with stress. It was found that the optimistic approach scores of students not experiencing stress related to education were higher than students experiencing stress related to education. Non self confidence approach scores of students experiencing stress related to education were higher than the students not experiencing stress related to education. *Uzm. Hemş.Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, İSTANBUL. **Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İSTANBUL.

2 254 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı 2010 Conclusion: It is thought that with decreasing of stress related to education, the optimistic approach and self-confidence approach behaviors of students will increase. Key words: Stressors, nursing students, coping with stress. GİRİŞ İnsanoğlu var olduğundan beri yaşam mücadelesi içerisinde yer almıştır. Gerek yaşam koşulları gerekse yaşam koşullarındaki değişiklikler stres kavramını ön plana çıkarmıştır. Stres kelimesi ilk olarak fizik biliminde maddenin kendi gücüne olan tepkisi olarak kullanılmıştır. 20.y.y. dan sonra insanların fiziksel ve sosyal açıdan yaşadığı zorluklardan yola çıkılarak psikiyatri, psikoloji bilimlerinde de kullanılmaya başlanmıştır (Selye 1974, Stora 1992, Erkin 1993, Batlaş ve Batlaş 2004). Strese neden olan etkenlere stresör denilmektedir. Birey için bazı stresörler daha anlamlı ve önemli olabilir. Bu ise bireyin aile yaşantısı ve çevresine bağlıdır. Strese neden olan etkenler, organizmanın uyum kapasitesini değiştiren, stres yaşamasına neden olan iç ya da dış ortamdan kaynaklanan uyarılardır. Hobfoll a göre strese neden olan etkenler çevreden veya kişinin kendi içinden gelen baskı veya talepleridir (Batlaş 2007). Genel bir bakışla, strese neden olan etkenler altı başlık altında belirtilebilmektedir (Izgar 2003, Akman 2004). Fiziksel etkenler: Kişinin içinde ve dışında olan etkenler Psikolojik etkenler: Kişilik yapıları ve düşünce tarzları Toplumsal etkenler: Kişiler arası çatışmalar, maddi durumlar, zaman yönetimi Ruhsal etkenler: Değerlerin kaybı, yaşam amacının olmaması İşle ilgili etkenler: İş arkadaşları ile olan ilişkiler, rol çatışması, ücretlendirme Durumsal etkenler: Kişinin dışarıdan destek almaması, yetersiz eğitim almış olmasıdır. Stres, genel olarak bireyin yaşamındaki değişiklere karşı uyum sağlama çabası; uyum sağlayamadığında fiziksel ve ruhsal dengesinin bozulduğu bir süreçtir (Şahin 2007). İnsanoğlu hayatı boyunca mücadele etmesini gerektiren olaylar ve zorlanacağı taleplerle karşı karşıya gelmektedir. Bireyin özellikleri bu zorlukla başa çıkmada yetersiz kalırsa stres ortaya çıkar (Baltaş 2007). Günümüzde, yaşam koşullarında değişiklik, teknolojinin getirdiği yeniliklerle ve çağın modern hale gelmesiyle stres kavramı ön plana çıkmıştır. Aslında stres günlük yaşamın bir parçasıdır ve çoğu insan farkına varmasa bile yoğun bir stres yüküne sahiptir (Güçlü 2001). Hemşirelik öğrencilerinde stresi belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, tek cinsiyetli grupta eğitim görme ve yurtlarda aynı şekilde yaşamanın öğrencilerde baskı ve stres yaratan önemli durumlar olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, öğrencilerin karşı cinse yabancılaştıkları, utangaçlık ve çekingenlik duygularının geliştiği, aktivitelere yerince katılamadıkları ve bunlarında onlarda ruhsal çökkünlük yarattığı belirtmiştir (Ekizler 1989). Bireyler stresörlerle karşı karşıya geldiklerinde mücadele etmeye çabalarlar. Bu durumda stresle başa çıkma kavramı ortaya çıkar. Stresle başa çıkma kişinin kaynaklarını aşan ya da zorlayan, tüketen olarak değerlendirilen spesifik iç ve dış talepler arasındaki çatışmaları yönetmek için dinamik, bilişsel, davranış, duygusal ve davranışsal çabalarıdır (Batlaş ve Batlaş 2004, Özmen ve Önen 2005). Bilim adamları stresle başa çıkmayı farklı şekillerde tanımlamışlardır. Folkman ve Lazarus (1980) problem odaklı başa çıkma (problemi çözmek için doğrudan faaliyette bulunma ya da çözüm için gerekli bilgiyi elde etmedir) ve duygu odaklı başa çıkma (strese karşı olumsuz duyguları azaltma çabalarıdır) olarak iki gruba ayırırlar. Billings ve Moos başa çıkmayı, problem odaklı başa çıkma olan

3 Bildiriler 255 aktif bilişsel ve aktif davranışsal ve duygu odaklı başa çıkmanın bir şekli olan kaçma olarak üç faktör ile kavramsallaştırmıştır (Folkman ve Moskowitz 2004). Stresle başa çıkmada diğer yöntemler ise etkili ve etkisiz başa çıkma yöntemleridir. Etkisiz başa çıkma yöntemleri yansıtma, kaçınma gibi psikolojik savunma mekanizmaları, madde bağımlılığına yönelme gibi yöntemlerdir. Etkili başa çıkma yöntemleri ise, solunum egzersizleri, otojenik eğitim, meditasyon, biyofeedback gibi yöntemlerdir (Folkman ve Lazarus 1980)). Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, öğrencilerin stresle baş etmede en çok kendine güvenli yaklaşım yöntemini kullandıkları bildirilmiştir (Temel, Bahar ve Çuhardar 2007). Damis (1988), üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada, yaşam stresörleri ve duygu odaklı başa çıkma stratejilerinin somatik yakınmalarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmanın amacı: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik bölümü öğrencilerinin algıladıkları stresörleri ve kullandıkları baş etme yöntemlerini belirlemek amacıyla yapıldı. YÖNTEM Araştırmanın evrenini, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri ile Hemşirelik Yüksek Okulu ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 400 öğrenci oluşturdu. Örneklemi ise, araştırmaya katılmayı kabul eden 240 öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak 13 sorudan oluşan sosyodemografik özellikleri ve algılanan stresörleri içeren Öğrenci Tanıtım Formu ve 30 sorudan oluşan Stresle Baş Etme Tarzları Ölçeği kullanıldı. Folkman ve Lazarus (1980) tarafından geliştirilen Stresle Baş Etme Tarzları Ölçeği (Ways of Coping Inventory) nin ülkemiz için geçerlik güvenirlik çalışması Şahin ve Durak (1995) tarafından yapılmıştır. Bu ölçeğin, soruna yönelik etkili yollar ile duygulara yönelik etkisiz yollar olarak isimlendirilebilecek iki boyutu vardır. Bu iki boyut kendine güvenli, iyimser, kendine güvensiz/çaresiz, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek arama adı verilen beş farklı faktörde yansımaktadır. Toplam 30 maddeden oluşan, 0-3 arasında puanlanan bu ölçekte, sosyal desteğe başvurmanın hesaplanmasında 1. ve 9. maddeler ters puanlanarak hesaplanmaktadır. Her faktöre ait puanlar ayrı ayrı hesaplanmakta, toplam puan ise hesaplanmamaktadır. Her bir faktöre ait olan maddeler ve bu çalışma için Cronbach alpha değerleri Tablo 1 de gösterildi. Tablo 1: Stresle Baş Etme Tarzları Ölçeği nin Her Bir Faktörüne Ait Olan Maddeler ve Alt Boyutların Cronbach Alpha Değerleri Ölçeğin Alt Boyutları İçerdiği Maddeler Cronbach Alpha Değerleri Kendine güvenli yaklaşım (8,10,14,20,23,26).68 İyimser yaklaşım (2,4,6,12,18).57 Kendine güvensiz/çaresiz yaklaşım (3,7,11,19,22,25,27,28).76 Boyun eğici yaklaşım (5,13,15,17,21,24).76 Sosyal destek arama (1,9,29,30).58

4 256 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı 2010 İstatiksel Analiz Verilerin istatistiksel analizi paremetrik veriler için aritmetik ortalama ± standart sapma (S.S.), nonparametrik veriler için yüzde, tanımlayıcı özelliklerin stresle baş etme durumları üzerine etkisi parametrik veriler için Kruskal Wallis varyans analizi ve Mann Whitney U testleri, stres yaşayan ve yaşamayanların kullandıkları stresle baş etme tarzlarını belirlemek için normal dağılım göstermeyen verilerde Willcoxon testi kullanıldı. BULGULAR Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması yıl olup % 90.4 ü kız ve %98.8 i bekardır. Öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşantısına ait yaşadıkları stresler Tablo 1 de gösterildi. Tablo 1: Eğitim ve Özel Yaşantıya Ait Stres Yaratan Durumların Dağılımı (N=240) Eğitim ile İlgili Stres Yaratan Durum n (%) Yok 82 (34.2) Var 158 (65.8) Öğretim elemanı ile ilgili 9 (3.8) Derslerle ile ilgili 62 (25.8) Uygulamalar ile ilgili 24 (10.0) Fiziki ortam ile ilgili 32 (13.3) Diğer 77 (32.1) Sosyal Yaşantı ile İlgili Stres Yaratan Durum Yok 119 (49.6) Var 121 (50.4) Kendisi ile ilgili 37 (15.4) Ailesi ile ilgili 42 (17.5) Arkadaşları ile ilgili 7 (2.9) Okul arkadaşları ile ilgili 10 (4.2) Diğer 59 (24.6) Öğrencilerin %65.8 inin eğitim ile ilgili stres yaşadığı ve bunların %32.1 inin eğitim giderleri gibi diğer faktörlerle, %25.8 i derslerle, %13.3 ü fiziki ortamla, %10 u uygulama alanları ve %3.8 i öğretim elemanıyla ilgili stresler olduğu saptandı. Öğrencilerin %50.4 ünün sosyal yaşantı ile ilgili stres yaşadığı ve bunların %24.6 sının barınma, ulaşım, alışveriş gibi diğer alanlarla, %17.5 inin ailesiyle, %15.4 ünün kendisiyle, %4.2 sinin okul arkadaşlarıyla ve %2.9 unun okul dışı arkadaşlarıyla ilgili stresler olduğu belirlendi. Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Tarzları ölçeğinden aldıkları puanlar Tablo 2 de gösterildi.

5 Tablo 2: Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçek Puanları (N= 240) Ölçek Alt Boyutları Ort. ± S.S (X) min. - max. Kendine güvenli Yaklaşım ± 1.73 (3.39) İyimser Yaklaşım ± 2.82 (2.28) 1-18 Kendine Güvensiz Yaklaşım 8.19 ± 2.58 (1.02) 0-15 Boyun Eğici Yaklaşım 9.90 ± 2.91 (1.65) 0-23 Sosyal Destek Arama 6.44 ± 1.62 (1.60) 3-12 Bildiriler 257 Öğrenciler stresle başa çıkmada en fazla kendine güvenli yaklaşımı kullanırken en az kendine güvensiz yaklaşımı kullandıkları belirlendi. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre stresle başa çıkma tarzı puanları arasındaki fark Tablo 3 de gösterildi. Kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, kendine güvensiz yaklaşım ve sosyal destek arama puanları açısından kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı fark bulunmazken (p>0.05) boyun eğici yaklaşım puanları açısından kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Erkek öğrencilerin boyun eğici yaklaşım puanları kız öğrencilerden daha yüksekti. Tablo 3: Öğrencilerin Cinsiyetlere Göre Stresle Başa Çıkma Tarzı Puanları Farkı (N=240) Ölçeğin Alt Boyutları Kız (n=217) Erkek (n=23) Anlamlılık Mean rank Mean rank U ve P Kendine güvenli yaklaşım İyimser yaklaşım Kendine güvensiz yaklaşım Boyun eğici yaklaşım * Sosyal destek arama *p< 0.05 Öğrencilerin okudukları sınıfa göre başa bıkma tarzları ölçek puanları farkı Tablo 4 de gösterildi. Tablo 4: Öğrencilerin Okudukları Sınıfa Göre Başa Çıkma Tarzları Ölçek Puanları Farkı (N=240) Başa çıkma alt boyutları 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf 4.sınıf Anlamlılık (n=64) (n=54) (n=58) (n=64) KW P Kendine güvenli yaklaşım İyimser yaklaşım Kendine güvensiz yaklaşım Boyun eğici yaklaşım * Sosyal destek arama *** *p<0.05, ***p< Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı 2010

6 Öğrencilerin okuduğu sınıf açısından kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, kendine güvensiz yaklaşım puanları arasında anlamlı fark bulunamazken (p>0.05), boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek arama puanları arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05, p<0.001). Üçüncü sınıftaki öğrencilerin diğer sınıflara göre boyun eğici yaklaşım puanları daha düşük bulundu. Dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin sosyal destek arama puanı diğer sınıflara göre anlamlı olarak düşük bulundu. Stres yaşayan ve yaşamayan öğrenciler arasında başa çıkma tarzları ölçek puanları farkı Tablo 5 de gösterildi. Tablo 5: Stres Yaşayan ve Yaşamayan Öğrenciler Arasında Başa Çıkma Tarzları Ölçek Puanları Farkı (N=240) Eğitim ile ilgili stres Var (n=158) Yok (n=82) Anlamlılık Başa çıkma alt boyutları Mean Rank Mean Rank Z P Kendine güvenli yaklaşım İyimser yaklaşım * Kendine güvensiz yaklaşım ** Boyun eğici yaklaşım Sosyal destek arama Sosyal yaşantı ile ilgili stres Var (n=119) Yok (n=121) Anlamlılık Başa çıkma alt boyutları Mean Rank Mean Rank Z P Kendine güvenli yaklaşım İyimser yaklaşım Kendine güvensiz yaklaşım Boyun eğici yaklaşım Sosyal destek arama *p<0.05, **p<0.001 Eğitim ile ilgili stres yaşayan ve yaşamayan öğrenciler arasında kendine güvenli yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, sosyal destek arama puanları açısından anlamlı fark bulunmazken, iyimser yaklaşım ve kendine güvensiz yaklaşım puanları açısından anlamlı fark bulundu (p<0.05, p<0.001), (Tablo 5). Eğitim ile ilgili stres yaşamayan öğrencilerin iyimser yaklaşım puanları, eğitim ile ilgili stres yaşayan öğrencilerden daha yüksekti. Eğitim ile ilgili stres yaşayan öğrencilerin kendine güvensiz yaklaşım puanları eğitim ile ilgili stres yaşamayan öğrencilerden daha yüksekti. Sosyal yaşantıları ile ilgili stres yaşayan ve yaşamayan öğrenciler arasında başa çıkma tarzları ölçeğinin hiçbir alt boyut puanları açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05), (Tablo 5). Bildiriler 259

7 TARTIŞMA VE SONUÇ Hemşirelik bölümü öğrencilerinin algıladıkları stresörleri ve kullandıkları baş etme yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada; öğrencilerin %65.8 inin eğitim ile, %50.4 ünün sosyal yaşantısı ile ilgili stres yaşadığı belirlendi. Eğitim ile ilgili stres yaşayan öğrencilerin %32.1 inin eğitim giderleri gibi diğer faktörlerle, %25.8 i derslerle, %13.3 ü fiziki ortamla, %10 u uygulama alanları ve %3.8 i öğretim elemanı ile ilgili stres yaşadığı saptandı. Sosyal yaşantı ile ilgili stres yaşayan öğrencilerin %24.6 sının barınma, ulaşım, alışveriş gibi diğer alanlarla, %17.5 inin ailesiyle, %15.4 ünün kendisiyle, %4.2 sinin okul arkadaşlarıyla ve %2.9 unun okul dışı arkadaşlarıyla ilgili stresler deneyimlediği belirlendi. Ekizler (1989) in yaptığı çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin tek cinsiyetli grupta eğitim görme ve yurtlarda aynı şekilde yaşamanın baskı ve stres yaratan önemli durumlar olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, öğrencilerin karşı cinse yabancılaştıkları, utangaçlık ve çekingenlik duygularının geliştiği, aktivitelere yerince katılamadıkları ve bunlarında onlarda ruhsal çökkünlük yarattığı belirtmiştir (Ekizler 1989). Kadırgan ın (2007) yapmış olduğu araştırmada öğrencilerin %65 i derslerin yoğun olması, %18,5 i uyguluma alanlarını, %65,5 i sınavları, %45,5 i özel hayatındaki problemlerin strese neden olduğu vurgulanmıştır. Bizim yaptığımız çalışmada, dersler ve uygulama alanları ile ilgili stres yaşayan öğrenci sayısının Kadırgan ın (2007) yaptığı çalışmada bu alanda stres yaşayan öğrencilerden daha az olduğu görülmektedir. Stresli olay ya da durumların yol açtığı gerilimi azaltma, yok etme ya da bu gerilime dayanma amacıyla gösterilen bilişsel, davranışsal ve duygusal tepkilerin bütününe stresle baş etme denmektedir (Lazarus ve Folkman 1984). Bilim adamları stresle başa çıkmayı farklı şekillerde tanımlamışlardır. Örneğin, Folkman ve Lazarus (1980) problem odaklı başa çıkma ve duygu odaklı başa çıkma olarak iki gruba ayırmıştır. Yaptığımız çalışmada; stresle baş etmede ortalama olarak kendine güvenli yaklaşım puanı ± 1.73, iyimser yaklaşım puanı ± 2.82, kendine güvensiz yaklaşım puanı 8.19 ± 2.58, boyun eğici yaklaşım puanı 9.90 ± 2.91, sosyal destek arama puanı 6.44 ± 1.62 olarak bulundu (Tablo 3). Öğrencilerin stresle baş etmede en fazla kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım yöntemlerini kullandıkları belirlendi. Erkek öğrencilerin boyun eğici yaklaşım puanları kız öğrencilerden daha yüksekti. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, öğrencilerin kendine güvenli yaklaşım puanı ± 4.00, çaresiz yaklaşım puanı ± 3.75, boyun eğici yaklaşım puanı 5.79 ± 2.48, iyimser yaklaşım puanı 7.73 ± 3.05 ve sosyal destek arama puanı 6.42 ± 1.91 olarak bulunmuştur (Temel ve ark. 2007). Her iki araştırmada da hemşirelik öğrencilerinin stresle baş etmede kendine güvenli yaklaşım tarzını kullandıkları görülmektedir. Çalışmamızda, üçüncü sınıftaki öğrencilerin diğer sınıflardakilere göre boyun eğici yaklaşım puanları anlamlı olarak daha düşük bulunurken, dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin sosyal destek arama puanı diğer sınıflardakilere göre düşük bulundu. Buna göre, öğrencilerin üçüncü sınıfa geldiklerinde stresle daha fazla mücadele etmeyi bırakıp, boyun etmeyi tercih ettikleri, son sınıfa gelen öğrencilerin ise iş hayatına atılma aşamasına geldiklerinde ve tek başlarına ayakta kalma çabalarının yoğunlaştığı dönemde sosyal desteğe daha az ihtiyaç duydukları düşünülebilir. Yaptığımız çalışmada, eğitim ile ilgili stres yaşayan ve yaşamayan öğrenciler arasında kendine güvenli yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, sosyal destek arama puanları açısından anlamlı fark bulunmazken (p>0.05), iyimser yaklaşım ve kendine güvensiz yaklaşım puanları açısından anlamlı fark bulundu (p<0.05). Eğitim ile ilgili stres yaşamayan öğrencilerin iyimser yaklaşım puanları, eğitim ile ilgili stres yaşayan öğrencilere göre daha yüksek bulunurken, eğitim ile ilgili stres yaşayan öğrencilerin kendine güvensiz yaklaşım puanları, eğitim ile ilgili stres yaşamayan öğrencilere göre daha yüksek bulundu. Sosyal yaşantıları ile ilgili stres yaşayan ve yaşamayan öğrenciler arasında başa çıkma tarzları ölçeğinin hiçbir alt boyut puanları açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 260 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı 2010

8 Damis (1988), üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada, yaşam stresörleri ve duygu odaklı başa çıkma stratejilerinin somatik yakınmalarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Eğitim kişinin yaşantısının önemli bir parçası olduğu için yaşantıda da önemli stres faktörlerinden birisini oluşturur. Eğitimin önemli stres faktörü olmasının sebeplerinden en önemlisi altta yatan başarısızlık korkusudur. Başarı kişinin hayatında kendine olan güvenin artmasında önemli rol oynar. Eğitimde stres yaşayan bireyler başarısızlık korkusu ile kendine olan güveni ve benlik saygısı giderek azalabilir. Bu çalışma sonucunda; hemşirelik öğrencilerinin %65,8 i eğitim ile ilgili stres yaşadığı, eğitim ile ilgili stres yaşamayan öğrencilerin iyimser yaklaşımı daha fazla kullandıkları, eğitim ile ilgili stres yaşayan öğrencilerin ise kendine güvensiz yaklaşımı daha fazla kullandıkları belirlendi. KAYNAKLAR Baltaş Z (2007). Verimli İş Hayatının Sırrı: Stres. Remzi Kitabevi, İstanbul. Batlaş A, Baltaş Z (2004). Stres ve Başa Çıkma Yolları. Remzi Kitabevi, İstanbul. Damis LF (1988). Family relations coping and somatic distress in a collage. Population Dissertation Abstracts İnternational Ekizler H (1986) Hemşirelik Öğrencilerinde Stres. Hemşirelik Bülteni, 3(14): Ertekin Y (1993). Stres ve Yönetim. T.O.D.A.İ.E, Ankara. Folkman S, Moskowitz JT (2004). Coping: Pitfalls and Promise. The Annual Reiew of Psychology, vol:55: Folkman S, Lazarus RS (1980). An analysis of coping in a middle-age community sample. J Health Social Behaviour, 21: Güçlü N (2001). Stres Yönetimi. G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1): Izgar H (2003). Çalışanlarda Stres ve Tükenmişlik. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. Konya, Kadırgan E (2007). Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başetme Durumları. Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Lazarus R, Folkman S (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York Springer Publishing Company, New York. Özmen M, Önen B (2005). Stresle Başaçıkma Yolları. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyum Dizisi, 47: Selye H (1974). Stress Without Distress. Harper and Row Publisher, New York. Stora BJ (1992). Stres. İletişim Yayınları, İstanbul. (Çeviren: A Kalın). Şahin 2007 Şahin B. (2007). Hemşirelik Öğrencilerinin Kendilerini Anlatma ve Stresle Başetme İlişkilerinin Belirlenmesi Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans, İstanbul, (Danışman: Prof.Dr. N Sabuncu). Temel E, Bahar A, Çuhudar D (2007). Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(5): İletişim Adresi: Yrd. Doç. Dr. Sezgi Çınar Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tıbbiye cad. Haydarpaşa- İSTANBUL E-posta:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Hastanede Çalışanların Stres ve Yönetimi 1. Stress and Stress Management of Workers in Hospitals

Hastanede Çalışanların Stres ve Yönetimi 1. Stress and Stress Management of Workers in Hospitals Hastanede Çalışanların Stres ve Yönetimi 1 Nesrin Ülker 2 2 Tekirdağ Devlet Hastanesi Özet: Araştırmanın amacı hastanelerde çalışan doktor, hemşire ve teknikerlerin örgütsel stres kaynaklarını ve stresle

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Klinik Araştırma Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Ahmet ERGİN, Süleyman Utku UZUN a, Ali İhsan BOZKURT Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Difficulties of the students while writing graduation thesis Hatice Ulusoy, Güngör Güler, Şükriye Alkan, Sultan Güzel, Yüksel Karataş Sağlık Yönetimi

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi Emine TEMEL *, Aynur BAHAR **, Döndü ÇUHADAR *** Not: Bu çalışma, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresinde (31 Ağustos-2

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,73-82 73 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri

Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri Araştırma Makalesi Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri Mualla Yılmaz ¹, Zeliha Yaman 1, Semra Erdoğan 2 1 Mersin Üniversitesi, İçel Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED STRESS LEVEL AND THE STRESS COPING STRATEGIES IN UNİVERSİTY STUDENTS

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED STRESS LEVEL AND THE STRESS COPING STRATEGIES IN UNİVERSİTY STUDENTS ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ İLE STRESLE İLE BAŞAÇIKMA STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Mustafa SAVCI Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, mustafasavci045@hotmail.com Ferda AYSAN Dokuz

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim Basamaklarının İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim Basamaklarının İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2014 : Special Issue 2 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS201 Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim

Detaylı

ÖZEL BİR GRUP HASTANESİ NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BELİRLENMESİ

ÖZEL BİR GRUP HASTANESİ NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BELİRLENMESİ 1 Özet ÖZEL BİR GRUP HASTANESİ NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BELİRLENMESİ *Hem. Gülay GÖÇMEN AVCI, **Hem. Gökşen ÖZTÜRK, ***Hem. Nihat AZAKLI,

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Ayşe KAZAZOĞLU 1 Özet Bireyler günümüzde sahip oldukları yaşam şartları,

Detaylı

Erkan EFİLTİ 1, Esra ÇETİN ÖZDEN 2

Erkan EFİLTİ 1, Esra ÇETİN ÖZDEN 2 Erkan EFİLTİ 1, Esra ÇETİN ÖZDEN 2 POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 3 Özet Bu araştırmada, polis meslek yüksek

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Gizem Saygılı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi gizemsaygili@sdu.edu.tr Prof. Dr. Teoman İsmail Kesecioğlu Dokuz

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Proje kapsamında verilerin elde edileceği hastanede onkoloji hastaları ile çalışan tüm hemşireleri içine alan bir program yapılması kararlaştırıldı. Hemşirelerle

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

YURTTA VEYA AİLESİNİN YANINDA KALAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

YURTTA VEYA AİLESİNİN YANINDA KALAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 407-426 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.8140 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY YURTTA VEYA

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Menstrual Düzensizliğe Etkisi

Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Menstrual Düzensizliğe Etkisi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 4 (2): 12-16 ISSN:2146-6696 Orijinal Araştırma Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Menstrual Düzensizliğe Etkisi The Effect of Ways

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Arda ÖZTÜRK 1 Betül BAYAZIT 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students (Araştırma) Türkan AKSOY*, Hülya UÇAR** *Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara,

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STRES YAŞANTILARI İLE BAŞETME DURUMLARININ BELİRLENMESİ *

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STRES YAŞANTILARI İLE BAŞETME DURUMLARININ BELİRLENMESİ * SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STRES YAŞANTILARI İLE BAŞETME DURUMLARININ BELİRLENMESİ * Yrd. Doç. Dr. Havva TEL ** Yrd. Doç. Dr. Mevlüde KARADAĞ ** Yrd. Doç. Dr. Hatice TEL ** Hem. Şule AYDIN

Detaylı

ARAŞTIRMA. Şeyda Ferah Tuygar 1, Mehmet ARSLAN 2. Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Balıkesir, Türkiye.

ARAŞTIRMA. Şeyda Ferah Tuygar 1, Mehmet ARSLAN 2. Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Balıkesir, Türkiye. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 6 / Sayı 2 / 2015 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): 325-330 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of the Mental Conditions of Students in the Health

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları

Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları Ayla Ünsal * Nilüfer Ergül ** Özet Amaç: Bu çalışma, Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Prof.Dr.Zuhal BAHAR Öğr.Gör.Dr.Ayşe BEŞER Arş.Gör.Meryem ÖZTÜRK Öğr.Gör.Şeyda ÖZBIÇAKÇI SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ

Detaylı

ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ *

ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ * C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003, 7 (1) ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ * Güzin KORKMAZ **, Dilek BATUR **, Ebru KARAKUŞ **, Havva

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

Investigation of Elite Taekwondo Athletes Coping Styles with Stress

Investigation of Elite Taekwondo Athletes Coping Styles with Stress International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS8381 Investigation of Elite Taekwondo Athletes Coping Styles with Stress Sehmus ASLAN,

Detaylı

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ İlknur AYDIN* ÖZET Bu araştırma huzurevinde kalan yaşlı bireylerin geleceğe yönelik beklentilerinin umutsuzluk

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans STRESLE BAŞETME 1 Ders Adi: STRESLE BAŞETME 2 Ders Kodu: HEM3015 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN *, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN** Yrd.

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Hatay Health School Students Healthy Lifestyle Behaviors and Influencing Factors (Araştırma) Yard. Doç.

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 36 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Afyonkarahisar İlinde Aile Hekimliği Sistemindeki Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Burnout Levels of Health Workers in Family Medicine

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEPRESYON DÜZEYLERĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEPRESYON DÜZEYLERĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEPRESYON DÜZEYLERĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ Havva KAÇAN SOFTA 1 Sümeyra KAYA 2 ÖZET Bu çalışma Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin depresyon düzeyleri ve bunu

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) June 2016 : 2 (1) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Review Article Recieved: 21.03.2016 - Accepted:13.05.2016

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):487-492 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Funda Kardaş Özdemir 1, Zümrüt Akgün Şahin 1 1 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlı Stres: Konya Numune Hastanesi Saha Çalışması

Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlı Stres: Konya Numune Hastanesi Saha Çalışması Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7(1). 125-131 2014 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi http://iibfdergi.aksaray.edu.tr Sağlık Çalışanlarında İşe

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Nilüfer KIRANŞAL*, Necla BİÇER*, Hicran ALKAN*, Duygu AKÇA* ÖZET Amaç: Yükseköğrenimde

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları*

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Özgün Araştırma / Original Investigation Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Attitudes of Nursing Students Toward Holistic Complementary and Alternative

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM SORUNU AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM SORUNU AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 37-46 TÜRKİYE DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM SORUNU AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Hüseyin KIRIMOĞLU

Detaylı

Kars ve Artvin İllerinde Hemşirelerin İş Ortamı ile İlgili Stresörleri ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi *

Kars ve Artvin İllerinde Hemşirelerin İş Ortamı ile İlgili Stresörleri ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi * 155 Kars ve Artvin İllerinde Hemşirelerin İş Ortamı ile İlgili Stresörleri ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi * Yalçın KANBAY** Besti ÜSTÜN*** Özet Giriş: Hemşirelerin iş ortamı ile ilgili

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 28 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 28 ISSN: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA BİÇİMLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Zehra Certel Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antalya zcertel@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI DÖNEM-I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU 31.12.2013-03.02.2014

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI DÖNEM-I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU 31.12.2013-03.02.2014 D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI DÖNEM-I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI 31.12.2013-03.02.2014 Dersler Teorik Pratik Toplam Biyoistatistik 18 18 Ruh Sağ. ve Hast. 23 23 Halk Sağlığı 15

Detaylı

JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE GENITAL HYGIENE BEHAVIOR

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi Havva Akpınar *, Gül Ünsal Barlas ** Özet Amaç: Çalışma, yoğun bakım servislerinde

Detaylı

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygıları

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygıları Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygıları Gülendam KARADAĞ *, İlkay GÜNER *, Döndü ÇUHADAR*, Özlem UÇAN * ÖZET Çalışmamız; Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı