Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: Hastane İnfeksiyonları Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Dr. Oral ÖNCÜL*, Dr. Gürol EMEKDAfi**,***, Dr. Hüsnü ALTUNAY*, Dr. Ogün SEZER**, Dr. fiaban ÇAVUfiLU* * Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ** Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, stanbul, *** K z lay Kan Merkezi, Ankara. ÖZET Bu çal flmada Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nin çeflitli kliniklerinde 01 Ocak Aral k 1999 tarihleri aras nda yatan hastalardan izole edilen patojen bakterilerin izolasyon kayna ve servislere göre da l m ile antibiyotik duyarl l k özellikleri retrospektif olarak de erlendirildi. Yatan hastalara ait 403 ü kan, 292 si yara sürüntü örne i, 222 si idrar ve 16 s kateter ucu olmak üzere toplam 933 kültür sonucu çal flma kapsam na al nd. Bu örneklerden en s k soyutlanan bakteriler s ras yla Staphylococcus aureus (%40.0), Pseudomonas aeruginosa (%20.6) ve Escherichia coli (%13) olup bunlar deprem döneminde daha fazla olmak üzere Acinetobacter spp. (%11.8) izolasyonu izledi. Yo un bak m üniteleri, dahili branfl ve cerrahi branfl servislerinde en s k izole edilen bakteriler S. aureus lard. Bunun yan s ra, yo un bak m ünitelerinde Pseudomonas, cerrahi branfl servislerinde ise Acinetobacter ikinci s kl kla soyutlanan bakterilerdi. Bu bakterilerden ço unlukla S. aureus kan ve kateterden, Pseudomonas türleri yara ve irinden, E. coli ise idrardan izole edilmifllerdi. Soyutlanan S. aureus lar n %64 ü metisiline dirençli (MRSA) olup, hiçbirisinde glikopeptid direnci saptanmad. Gram-negatif bakteriler önemli ölçüde 3. kuflak sefalosporin, amikasin ve kinolonlara dirençli iken, imipenem, sefaperazon-sulbaktam ve piperasilintazobaktam n halen etkinliklerini korudu u görüldü. Anahtar Kelime: Nozokomiyal nfeksiyon, Kültür. SUMMARY The Analysis of Microorganisms Isolated from Inpatients in Gülhane Military Medical Academy Haydarpafla Training Hospital in 1999 In this study, it was aimed to evaluate the source, clinic distribution and antibacterial susceptibility of pathogen bacteriae isolated from patients in several clinics of Gülhane Military Medical Academy Haydarpafla Training Hospital between January 01-December 31,1999 retrospectively. Total 933 culture samples (403 blood, 292 wound, 222 urine and 16 catheter) were investigated in inpatient. The more common isolated bacteria, in those were Staphylococcus aureus (40.0%), Pseudomonas aeruginosa (20.6%) and Escherichia coli (13%) respectively. Acinetobacter spp. (11.8%) was followed there especially in post earthquake period. S. aureus was the most common bacteria isolated in intensive care units, Internal Medicine Department and Department of Surgery. The second common bacteria were Pseudomonas in intensive care unit and Acinetobacter in Department of Surgery. According to materials, mostly isolated bacteria was S. aureus for blood and catheter, pseudomonas for wound and E. coli for urine. Methicillin resistance was 64% in all S. aureus and no glycopeptid resistance was determined. Gram-negative bacteria 195

2 Öncül O, Emekdafl G, Altunay H, Sezer O, Çavufllu fi. Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde were highly resistant to cephalosporins, amikacin and quinolones, but imipenem, sefoperazon-sulbactam and piperacillin-tasobactam were effective antibiotics in our hospital. Key Word: Nosocomial Infections, Culture. G R fi Hastanede yatarak tedavi gören hastalarda ortaya ç kan infeksiyonlar n tedavisinde, o hastanenin bakteri floras ve bunlar n antibiyotik duyarl l k profillerinin bilinmesi büyük önem tafl maktad r. Rasyonel antibiyotik kullan m n n sa lanabilmesi için sürveyans çal flmalar n n yap lmas ve olas de iflikliklerin yak ndan izlenmesi gerekmektedir. Özellikle hastane infeksiyonlar yla s k karfl laflan ve dirençli bakteri floras na sahip hastanelerde tedavi politikalar n n belirlenmesi ve dirençle mücadele aç s ndan kültür alma al flkanl klar n n kazand r lmas önemlidir. Bu çal flmada, hastanemizin çeflitli klinik ve yo un bak m ünitelerinde tedavi görmüfl olan hastalar n çeflitli klinik örneklerinden izole edilen bakteriler ve bunlar n çeflitli antibiyotiklere karfl duyarl l klar araflt r ld. MATERYAL ve METOD Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde 01 Ocak Aral k 1999 tarihleri aras nda yatan hastalardan soyutlanan bakteriler çal flma kapsam na al narak retrospektif olarak de erlendirildi. Çal flma kapsam na mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji bölümü ve infeksiyon hastal klar ve klinik mikrobiyoloji servis laboratuvar na rutin kültür örnekleri gönderen ve içlerinde 10 ve daha fazla say da kültür üremesi saptanan servisler dahil edildi. Buna göre, anestezi yo un bak m (AYB), dahiliye yo un bak m (DYB), yan k, genel cerrahi, nöroloji, çocuk, ortopedi, nefroloji ve onkoloji servislerine ait kültür sonuçlar de erlendirmeye al nd. Kan kültürleri için BACTEC 9050 otomatize sistem (Becton Dickinson) kullan ld ve bakteri identifikasyonlar klasik biyoflimik yöntemlerle yap ld. Yara kültürleri, yara bölgesinin derin doku örneklerinden al nd. Etken bakteriler izole edildikleri kaynak ve servislere göre grupland - r ld. Bu grupland rmada ayn kaynaktan ard fl k izole edilen tek bir mikroorganizma iflleme al nd. Efl zamanl al nan 3 kan kültüründen yaln zca birinde bakteri üremifl olmas, hastalar n klinik ve laboratuvar bulgular n n kültür sonuçlar n desteklememesi ya da kültür al m yönteminin do ru uygulanmad saptanan sonuçlar tasnif d fl b rak ld. Gram-negatif bakterilerin, imipenem (IMP), piperasilin-tazobaktam (TZP), sefaperazon-sulbaktam (SCF), amikasin (AK), gentamisin (GN), seftazidim (CAZ), siprofloksasin (CIP), sefotaksim (CTX) ve trimetoprim-sülfametoksazol (SXT); gram-pozitif bakterilerin de, ampisilin (AMP), vankomisin (VA), teikoplanin (TEC), fusidik asit (FD), CIP, sefazolin (CFZ), SXT, AK ve GN ye duyarl l klar Bauer-Kirby disk difüzyon yöntemi ile araflt r ld. Pnömokoklarda penisilin direnci ve Staphylococcus aureus sufllar nda metisilin direncini tan mlamak için 1 µg l k oksasilin diskleri kullan ld. BULGULAR Bir y l süreyle hastanemizde yatarak tedavi gören hastalardan al nan ve üreme kaydedilen 403 ü kan, 292 si yara sürüntü örne i, 222 si idrar ve 16 s kateter ucu olmak üzere toplam 933 kültür sonucu çal flma kapsam na al nd. Bu örneklerden en s k soyutlanan bakteriler s ras yla S. aureus (%40), Pseudomonas aeruginosa (%20.6) ve Escherichia coli (%13) idi. Bunlar özellikle deprem döneminde fazla olmak üzere Acinetobacter spp. (%11.8) izolasyonu izlemekteydi (Tablo 1). Hemokültür, yara ve idrar kültürlerinden izole edilen bakterilerin kliniklere göre da l m Tablo 2, 3 ve 4 te gösterilmifltir. S. aureus yo un bak m üniteleri, dahili branfl ve cerrahi branfl servislerinde en s k karfl lafl lan bakteriydi (Tablo 2). Bu bakteride %64 oran nda metisilin direnci saptand, ancak glikopeptid direncine rastlanmad. FD ye direnç ise %4 oran ndayd (Tablo 5,6). MRSA, DYB (%42.9), yan k (%37.5), genel cerrahi (%56.2), nöroloji (%100) ve onkoloji (%57.1) servislerinde kan kültürlerinden en s k izole edilen bakteriydi. AYB ünitesinde ise MRSA (%32.9) ve P. aeruginosa (%32.9) en s k görülen bakterilerdi. Gram-negatif bakteriler içerisinde P. aeruginosa (%20.6), E. coli (%13) ve Acinetobacter (%11.8) en s k soyutlanan bakterilerdi. Pseudomonas lar yo- un bak m ünitelerinde, Acinetobacter ise cerrahi branfl servislerinde daha yayg nd (Tablo 2,3). Örneklere göre da l m na bak ld nda S. aureus en fazla kan, kateter ve yara kültüründen, E. coli idrar kültüründen, Pseudomonas türleri de yara ve kan kültüründen daha fazla oranda izole edilmiflti (Tablo 1). 196 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 4

3 Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Öncül O, Emekdafl G, Altunay H, Sezer O, Çavufllu fi. Tablo 1. zole Edilen Bakterilerin Klinik Örneklere Göre Da l m. Kan Kateter drar Yara Toplam MRSA (%27.0) MSSA (%13.0) P. aeruginosa (%20.6) Acinetobacter spp (%11.8) K. pneumoniae (%6.1) Enterobacteria spp (%1.2) E. coli (%13.0) Enterokok (%3.3) S. epidermidis (%2.9) Proteus spp (%0.4) Serratia spp (%0.2) Pnömokok (%0.4) S. paratyphi-a (%0.1) Toplam 403 (%43.2) 16 (%1.7) 222 (%23.8) 292 (%31.3) 933 (%100) MRSA: Metisiline dirençli S. aureus, MSSA: Metisiline duyarl S. aureus. Tablo 2. Kültür Örneklerinden zole Edilen Bakterilerin Kliniklere Göre Da l m. AYB DYB Yan k GC Nöroloji Çocuk Ortopedi Nefroloji Onkoloji (n= 222) (n= 192) (n= 120) (n= 64) (n= 44) (n= 96) (n= 152) (n= 9) (n= 18) MRSA MSSA P. aeruginosa Acinetobacter spp K. pneumoniae Enterobacter spp E. coli Enterokok S. epidermidis Di er* MRSA: Metisiline dirençli S. aureus, MSSA: Metisiline duyarl S. aureus, AYB: Anestezi yo un bak m, DYB: Dahiliye yo- un bak m, GC: Genel cerrahi. * Di er: Proteus spp.: 4, S. pneumoniae: 4, Serratia spp.: 2, S. paratyphi-a: 1 Antibiyotik duyarl l klar izole edilen bakterilere göre de iflkenlik göstermekteydi. Acinetobacter sufllar nda SCF ye %23.7, Pseudomonas larda da %21.4 oran nda direnç saptand. P. aeruginosa n n en duyarl oldu u antibiyotik TZP (%88), en az duyarl oldu u antibiyotik CTX (%24.5); Acinetobacter in en duyarl oldu u antibiyotik IMP (%82.7) ve en az duyarl oldu u antibiyotik de CTX (%27.3) di (Tablo 7). Gram-negatif bakterilerde genel olarak IMP ve SCF duyarl l klar n n yüksek oldu u görüldü. Hastanemizde yo un olarak kullan lan kinolonlara karfl giderek artan bir oranda bir direnç geliflimi vard. Pseudomonas, Acinetobacter ve Klebsiella pneumoniae sufllar nda kinolon direnci %50 ve üzerinde bulundu. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 4 197

4 Öncül O, Emekdafl G, Altunay H, Sezer O, Çavufllu fi. Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Tablo 3. Hemokültürlerden zole Edilen Bakterilerin Kliniklere Göre Da l m (%). AYB DYB Yan k GC Nöroloji Çocuk Ortopedi Nefroloji Onkoloji (n= 164) (n= 56) (n= 64) (n= 32) (n= 18) (n= 16) (n= 30) (n= 9) (n= 14) MRSA MSSA P. aeruginosa Acinetobacter spp K. pneumoniae Enterobacter spp E. coli Enterokok Di er* MRSA: Metisiline dirençli S. aureus, MSSA: Metisiline duyarl S. aureus, AYB: Anestezi yo un bak m, DYB: Dahiliye yo un bak m, GC: Genel cerrahi. * Di er: Proteus spp, Serratia spp, S. pneumoniae, S. epidermidis, S. paratyphi-a. Tablo 4. Yara Kültürlerinden zole Edilen Bakterilerin Kliniklere Göre Da l m (%). AYB DYB Yan k GC Nöroloji Çocuk Ortopedi Onkoloji (n= 18) (n= 30) (n= 56) (n= 32) (n= 26) (n= 4) (n= 122) (n= 4) MRSA MSSA P. aeruginosa Acinetobacter spp K. pneumoniae Di er* MRSA: Metisiline dirençli S. aureus, MSSA: Metisiline duyarl S. aureus, AYB: Anestezi yo un bak m, DYB: Dahiliye yo- un bak m, GC: Genel cerrahi. * Di er: S. pneumoniae, E. coli, Enterobacter spp. Tablo 5. drar Kültürlerinden zole Edilen Bakterilerin Kliniklere Göre Da l m (%). AYB DYB Çocuk (n= 40) (n= 106) (n= 76) MRSA MSSA P. aeruginosa Acinetobacter spp K. pneumoniae Enterobacter spp E. coli Enterokok Di er* MRSA: Metisiline dirençli S. aureus, MSSA: Metisiline duyarl S. aureus, AYB: Anestezi yo un bak m, DYB: Dahiliye yo un bak m. * Di er: Proteus spp., Serratia spp., S. epidermidis. TARTIfiMA Klinik ve yo un bak m ünitelerinde yatmakta olan hastalara yönelik empirik antibiyotik tedavisinin belirlenmesi ço u kez sorun olmaktad r. Bakteri floras ve bu bakterilerin antibiyotik duyarl l k paterni, hastaneler aras nda oldu u gibi, ayn hastanenin de iflik klinikleri ve yo un bak m üniteleri aras nda da farkl l k göstermektedir (1,2). Bu çal flmada P. aeruginosa sufllar en s k yan k ve AYB servisi, MRSA sufllar genel cerrahi servisi ve E. coli sufllar da DYB servisinden izole edilmifltir. Bunun d fl nda baflta yo un bak mlar olmak üzere yan k ve nöroloji gibi uzun süreli hasta yat fl n n bulundu u servislerden izole edilen etkenlerde di er servislerden izole edilenlere göre daha yüksek oranda antibiyotik direnci ile karfl lafl lm flt r. Çal flmam zda bu birimlerden soyutlanan bakterilerin baflta seftriakson 198 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 4

5 Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Öncül O, Emekdafl G, Altunay H, Sezer O, Çavufllu fi. Tablo 6. Gram-Pozitif Bakterilerin Antibiyotik Duyarl l klar (%). Oksasilin* VA TEC FD CIP CFZ SXT AK* GN* S. aureus (n= 373) S. epidermidis (n= 27) S. pneumoniae (n= 4) Enterococcus spp. (n= 31) * Enterokoklarda oksasilin yerine ampisilin, pnömokoklarda amikasin ve gentamisin yerine s ras yla eritromisin ve tetrasiklin diskleri kullan ld. VA: Vankomisin, TEC: Teikoplanin, FD: Fusidik asit, CIP: Siprofloksasin, CFZ: Sefazolin, SXT: Trimetoprim-sülfametoksazol, AK: Amikasin, GN: Gentamisin. Tablo 7. Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarl l klar (%). IMP SCF TZP CIP CTX SXT AK GN CAZ P. aeruginosa (n= 192) Acinetobacter spp. (n= 110) K. pneumoniae (n= 57) Enterobacter spp. (n= 11) E. coli (n= 121) IMP: mipenem, SCF: Sefaperazon-sulbaktam, TZP: Piperasilin-tazobaktam, CIP: Siprofloksasin, CTX: Seftriakson, SXT: Trimetoprim-sülfametoksazol, AK: Amikasin, GN: Gentamisin, CAZ: Seftazidim. ve sefotaksim olmak üzere genel olarak 3. kuflak sefalosporinlere karfl daha dirençli oldu u görülmektedir. Ülkemizde hastane infeksiyonlar ndan son y llarda en s k sorumlu tutulan mikroorganizmalar gram-negatif enterik bakteriler ve daha az s kl kla da gram-pozitif koklard r (3,4). Çal flmam zda izole edilen bakterilerin %53.7 si gram-negatif, %46.3 ü de gram-pozitif sufllardan oluflmaktad r. Hastanemizde daha önceki y llarda grampozitif bakterilerin %51.7, gram-negatif bakterilerin %41.5 oldu u gözönünde tutulacak olursa, son bir y lda hemokültür kaynakl gram-negatif bakteri izolasyonunda art fl oldu u dikkati çekmektedir (5). Kültür sonuçlar na göre idrar ve yara kültüründe en s k karfl lafl lan etkenler klasik bilgilerimizle paralellik göstermektedir (6). Kan kültürü ve kateter kültüründen soyutlanan bakterilerin büyük ço unlu u S. aureus tur. Çal flmam zda kateter kültür say s azd r. Bundan dolay koagülaznegatif stafilokoklar (KNS), beklendi i kadar yüksek oranda saptanmam flt r. MRSA infeksiyonlar, yüksek mortalitesi, artan tedavi maliyetleri ve k s tl tedavi seçenekleriyle günümüzde önemli bir sa l k sorunu oluflturmaktad r. Bu bakterilerin 1 aydan daha uzun süre d fl ortamda canl l n korumas ve hava ak m ile uzak noktalara tafl nabilmesi, hastane ortam nda yayg n infeksiyonlar oluflturmas - na neden olur. Ayr ca, nazal tafl y c olan hastane personeli, di er personele ve hastalara direkt el temas ve/veya hava yoluyla bu bakterilerin bulaflmas nda rol oynar (7). Çal flmam zda MRSA, %27 ile en s k izole edilen bakteriler olup, soyutlanan tüm S. aureus lar n %64 ünü oluflturmaktad r. Bu veriler hastanemizde MRSA kolonizasyonunun izole edilen S. aureus lar içinde yayg n oldu unu göstermektedir. Tafl y c personel vas tas yla ya da t bbi cihazlara kolonize olarak hastalar aras nda yay lma özelli i gösteren ve hastane infeksiyonlar nda son y llarda önemi giderek artan di er gram-pozitif bir bakteri de enterokoklard r. Çal flmam zda enterokoklar n %29 unda ampisilin direnci saptanm fl, buna karfl n glikopeptid direncine rastlanmam flt r. Hastane ortam nda yatan hastalar aras nda kolonize olup, ciddi infeksiyonlara neden olabilen Acinetobacter sufllar, çoklu antibiyotik direnci gösterdikleri durumda mortalite ve morbiditesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 4 199

6 Öncül O, Emekdafl G, Altunay H, Sezer O, Çavufllu fi. Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde yüksek ciddi infeksiyonlara neden olabilmektedir (8). Deprem sonras 2 ayl k dönemde hastanemizin yo un bak m ünitelerinde karfl laflt - m z 41 olguya ait 43 nozokomiyal infeksiyon epizotunun %31.2 sinden Acinetobacter sufllar n n sorumlu oldu u saptanm flt r. Önceki y llarda cerrahi üniteler ve yo un bak m servislerinde görmeye al flk n olmad m z bu sufllar n, 17 A ustos 1999 depremi sonras hastanemizde görülme oran artm flt r. E. coli toplumdan kazan lm fl ya da hastane kökenli üriner sistem infeksiyonlar n n baflta gelen etkenlerinden birisidir. Hastane kökenli bu sufllar, genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) salg layarak antibiyotiklere dirençli hale gelebilir ve mortalitesi yüksek ciddi hastane infeksiyonlar na neden olabilir. Çal flmam zda idrar kültüründe en s k karfl laflt m z bakteri E. coli dir (%48.2). K l ç ve arkadafllar n n yapm fl oldu- u çal flmada, idrar kültüründe benzer flekilde en s k soyutlanan mikroorganizman n E. coli oldu- u belirtilmektedir. Ancak mikroorganizmalar n antibiyotik duyarl l klar farkl l k göstermektedir. Çal flmam zda tedavide en s k kullan lan ajanlardan biri olan kinolona duyarl l k bu sufllarda %74.4 iken, K l ç ve arkadafllar n n çal flmas nda %96.4 olarak bulunmufltur (9). Pseudomonas larda s k kullan lan ve antipseudomonal bir sefalosporin olan CAZ n Pseudomonas etkinli i %68.2 dir. CAZ n yayg n olarak kullan ld Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitesi nde Akal n taraf ndan yap lan bir çal flmada, Pseudomonas larda CAZ direnci %79 bulunmufltur. Saptanan yüksek dirençten bu antibiyotiklerin yo un bak m flartlar nda yayg n kullan m ve bakterilerin plazmid arac l yla salg - lad klar beta-laktamaz enzimleri sorumlu tutulmufltur (10). Bunun d fl nda aminoglikozidlerden AK halen etkili olarak düflünülse de Pseudomonas larda %35.9, Acinetobacter de %38.2 ve K. pneumoniae de %24.6 l k bir direnç bulunmaktad r. Sefalosporin ve aminoglikozidlere giderek artan direnç oranlar, bugüne kadar 3. kuflak sefalosporin ve aminoglikozid kombinasyonlar n n s k tercih nedeni olmas na ba l olabilir. Yayg n ve uygunsuz antibiyotik kullan m n n yaratt di er bir önemli sorun da ço ul antibiyotik direncinin bakteriler aras nda plazmidler arac l yla aktar labilmesidir. Yap lan çal flmalar GSBL ya da indüklenebilen s n f I kromozomal beta-laktamaz sentezleyen sufllar n hastane ortam nda yayg n oldu unu öne sürmektedir (11). Çal flmam zda bakterilerin GSBL oranlar araflt - r lmam flt r. Ancak hastanemizde daha önce yap lan çal flmalarda, K. pneumoniae ve E. coli sufllar n n GSBL üretti i bildirilmifltir. K. pneumoniae sufllar nda çift disk sinerji ve üç boyutlu test ile y llar aras nda %15 (67), 1998 y l nda ise %28 (16) oran nda GSBL varl gösterilmifltir (12,13). E. coli sufllar nda 1998 y l nda saptanan GSBL oran da %8.7 dir (13). Çal flmam zda E. coli sufllar n n beklenenin aksine, enterobakterilere oranla daha fazla antibiyotik direnci tafl mas GSBL salg layan sufllar n 1999 y l nda artm fl olmas ndan ya da enterobakterilerin yeterli k yaslama yap labilecek say da izole edilememesinden kaynaklanm fl olabilir. Bulgular m z, hastanemizin servislerinde bakteri floras ve bunlar n antibiyotik duyarl l - n n farkl l k gösterdi ini ortaya koymaktad r. Bundan ötürü hastanelerin kendi bünyesindeki bakteri floras n tan mlay p, özgün antibiyotik tedavi politikas n belirlemeleri infeksiyon kontrolü aç s ndan oldukça önemlidir. KAYNAKLAR 1. Töreci K. Antibiyotikler ve hastane infeksiyonlar. ANKEM Derg 1991;5: Shaberg DR, Culver DH, Gaines RP. Major trends in the microbiol etiology of nosocomial infection. Am J Med 1991;91: Gür D, Ünal S ve ark. Yo un bak m ünitelerinden izole edilen gram-negatif bakterilerin çeflitli antibiyotiklere in vitro duyarl l klar. Flora 1996;1: nan ÖD, Günseren F, Özçelik F, Atakan P, Gültekin M, Mam ko lu L. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde nozokomiyal sepsisler: ki y ll k sonuçlar n de erlendirilmesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999;3: Pahsa A, Özsoy MF, Öncül O, Erdem H, Yenen Ofi. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde y llar aras nda incelenen kan kültürlerinin incelenmesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi; 4: Craven DE, Kunches LM, Lichtenberg DA. Nosocomial infection and fatality in medical and surgical intensive care unit patients. Arch Intern Med 1988;148: Durmaz B. Hastanede MRSA kontrol politikas, MRSA kolonizasyon eradikasyonu. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999;3: Bergogne-Berezin E, Towner KJ. Acinetobacter spp. as Nosocomial Pathogens: Microbial, Clinical and Epidemiological Features. Clin Micrabial Rew 1996;9: K l ç SS, Felek S, Aflç Z, Barlas H, Orak S. drar yolu infeksiyonlar ndan izole edilen bakterilerin çe- 200 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 4

7 Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Öncül O, Emekdafl G, Altunay H, Sezer O, Çavufllu fi. flitli antibiyotiklere duyarl l klar. nfeksiyon Dergisi 1990;4: Akal n H. Yo un bak m ünitelerinde P. aeruginosa, Acinetobacter ve di er tedavisi zor gram-negatif bakteriler. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999;3: Philippon A, Arlet G, Lagrange PH. Origin and impact of plazmid-mediated extended-spectrum beta-lactamases. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994;13 (Suppl 1): Aky ld z R, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Çavufllu fi, Yenen Ofi. K. pneumoniae sufllar nda genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz s kl ve beta-laktam antibiyotik direncinin araflt r lmas. Klimik Dergisi 1998;11: Özsoy MF, Pahsa A, Öncül O, Y ld r m A, Erdemo lu A, Emekdafl G. Klebsiella ve E. coli sufllar nda beta-laktam antibiyotiklere direnç oran ve Extended Spectrum Beta Lactamase s kl. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2000;30:2 (Bask da). YAZIfiMA ADRES Yrd. Doç. Dr. Oral ÖNCÜL Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi Kad köy - STANBUL Makalenin Gelifl Tarihi: Kabul Tarihi: KL M K XI. TÜRK KL N K M KROB YOLOJ ve NFEKS YON HASTALIKLARI KONGRES 30 Mart - 3 Nisan 2003 Grand Cevahir Kongre Merkezi - STANBUL Bilimsel Sekreterya Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar (KL M K) Derne i Millet Cad. Lütuf Pafla Sok. Hac bey flhan No: 54 D: F nd kzade - STANBUL Tel/Faks: (0212) e-posta: Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 4 201

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar :

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 38-42 Hastane İnfeksiyonları Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : 1999 Y l Sonuçlar Dr. Mehmet A. TAfiYARAN*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Selahattin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar 60 Klimik Dergisi Cilt 12, Say :2 1999, s:60-64 Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar Serdar Uzel, A. Atahan Ça atay, Halit Özsüt,

Detaylı

GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde 1993-1998 Y llar Aras nda ncelenen Kan Kültürlerinin rdelenmesi

GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde 1993-1998 Y llar Aras nda ncelenen Kan Kültürlerinin rdelenmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 51-57 Hastane İnfeksiyonları GATA Haydarpafla E itim Hastanesi nde 1993-1998 Y llar Aras nda ncelenen Kan Kültürlerinin rdelenmesi Dr. Alaaddin PAHSA*, Dr. Mustafa

Detaylı

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 43-48 Hastane İnfeksiyonları Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Dr. Dilek KILIÇ*, Dr. Çi dem KUZUCU**,

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde

Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 143-148 Hastane İnfeksiyonları Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde 2004 Y l Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Ahmet SOYSAL*, Dr. Demet TOPRAK*, Dr.

Detaylı

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 91-96 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr.

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 191-195 Hastane İnfeksiyonları Genifllemifl Spektrumlu Beta-Laktamaz Salg layan ve Salg lamayan Escherichia coli, Klebsiella Sufllar nda Ko-Trimoksazol, Dr. Özlem

Detaylı

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik irencinin eðerlendirilmesi The evaluation of Nasocomial Infections and

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan zole Edilen Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar

Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan zole Edilen Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar Türk Mikrobiyol Cem Derg 3: 7-73 Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan zole Edilen Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar Ülkü ALTOPARLAK(*) Ahmet ÖZBEK(*) Ferda AKTAfi(*) ÖZET Atatürk Üniversitesi

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas

Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas R za ADALAT (*), Nilgün YILBAZ DÖfiO LU(*) Gülboy DÖNMEZDEM R(*) (*) Haydarpafla

Detaylı

KAN KÜLTÜRLER NDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGAT F BAKTER LER N ÇEfi TL ANT B YOT KLERE D RENC VE GEN filem fi SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR

KAN KÜLTÜRLER NDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGAT F BAKTER LER N ÇEfi TL ANT B YOT KLERE D RENC VE GEN filem fi SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR nfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2003; 17 (4): 459-463 KAN KÜLTÜRLER NDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGAT F BAKTER LER N ÇEfi TL ANT B YOT KLERE D RENC VE GEN filem fi SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar n n Genifllemifl Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranlar

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar n n Genifllemifl Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranlar Klimik Dergisi Cilt 19, Say :2 2006, s:63-68 63 Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar n n Genifllemifl Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranlar Hande Aydemir, Aysun Yalç,

Detaylı

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg 4;8():869 doi:.5/ankem.4.86 Araştırma KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Funda GÖZÜTOK, Fatma

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özgün Araştırma / Original Article 61 2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms Isolated From Blood Cultures During 2010-2015 and

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (3): 141-145 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Detaylı

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011,

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 169 Araştırma Escherichia Coli Ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri Ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE PRODUCTION AND ANTIBIOTIC

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN BAKTER LERDE BETA-LAKTAMAZ VARLI ININ VE ÇEfi TL ANT B YOT K GRUPLARINA KARfiI DUYARLILIKLARININ ARAfiTIRILMASI

KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN BAKTER LERDE BETA-LAKTAMAZ VARLI ININ VE ÇEfi TL ANT B YOT K GRUPLARINA KARfiI DUYARLILIKLARININ ARAfiTIRILMASI ANKEM Derg 8;():-8 KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN BAKTER LERDE BETA-LAKTAMAZ VARLI ININ VE ÇEfi TL ANT B YOT K GRUPLARINA KARfiI DUYARLILIKLARININ ARAfiTIRILMASI Özgür GÜLER, Osman AKTAfi, Hakan USLU Atatürk

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi GKDA Derg 8():65, 0 doi:0.5/gkdad.0.06 Klinik Çalışma Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi Nazan ATALAN *, Osman FAZLIOĞULLARI **, Tolga

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları ISSN: Eur J Health Sci 2015;1(2):58-62 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik lıkları Antibiotic susceptibilities of Gram negative rods isolated from blood cultures Deniz

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 2006;20(2):89-93. CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ Süleyman

Detaylı

Yo un bak m üniteleri (YBÜ) nde yatan hastalar; Yo un Bak m Ünitesinde nfeksiyon Sorunu: Dirençli Bakteriler ve Antibiyotik Kullan m

Yo un bak m üniteleri (YBÜ) nde yatan hastalar; Yo un Bak m Ünitesinde nfeksiyon Sorunu: Dirençli Bakteriler ve Antibiyotik Kullan m Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 5-14 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitesinde nfeksiyon Sorunu: Dirençli Bakteriler ve Antibiyotik Kullan m Dr. Halit ÖZSÜT* * stanbul Üniversitesi, stanbul T

Detaylı

Staphylococcus aureus Tafl y c l ve

Staphylococcus aureus Tafl y c l ve Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1997; 1: 153-157 Hastane İnfeksiyonları Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Tafl y c l ve Baz Antimikrobiklere Duyarl l k Profilleri Dr. Gaye USLUER*, Dr. Gül

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri Research Article /Araştırma Makalesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri The Causative Agents of Infections in Intensive Care Unit and Their

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg ;():9 doi:.5/ankem.. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Ayşe ERTÜRK, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK,

Detaylı

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI ANKEM Derg 2011;25(4):232- doi:10.5222/ankem.2011.232 Araştırma İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ FOSFOMİSİN VE DİĞER

Detaylı

KAN KÜLTÜRLER NDE ZOLE ED LEN M KROORGAN ZMALAR VE ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * ÖZET

KAN KÜLTÜRLER NDE ZOLE ED LEN M KROORGAN ZMALAR VE ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * ÖZET ANKEM Derg 2005;19(1):17-21. KAN KÜLTÜRLER NDE ZOLE ED LEN M KROORGAN ZMALAR VE ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * Pınar YÜCE, Kutbettin DEM RDA, Ahmet KALKAN, Mehmet ÖZDEN, Affan DENK, S. Sırrı KILIÇ Fırat

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yo un Bak m Ünitesi'nde Alet Kullan m ile liflkili nfeksiyonlar: Dört Y ll k Sürveyans Verileri

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yo un Bak m Ünitesi'nde Alet Kullan m ile liflkili nfeksiyonlar: Dört Y ll k Sürveyans Verileri Klimik Dergisi Cilt 20, Say :3 2007, s:83-87 83 Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yo un Bak m Ünitesi'nde Alet Kullan m ile liflkili nfeksiyonlar: Dört Y ll k Sürveyans Verileri Meliha Meriç

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Esen ÖZMEN 2 Mehmet Faruk GEYİK 3 Mehmet ULUĞ 4 Mustafa Kemal ÇELEN 4 Salih HOŞOĞLU 4 Celal AYAZ Yatan Hastalardan İzole Edilen

Detaylı

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg 2009;23(3):005 YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Yasin TİRYAKİ, Yavuz OKULU, Neriman AYDIN Adnan Menderes

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Toplumda her yaş grubunda Hastane ortamı

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 69-73 (2007) Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Emel Sesli Çetin*, Selçuk Kaya*, İlker

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg ;(): doi:./ankem.. YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Nadire Seval GÜNDEM, Aytekin ÇIKMAN Erzincan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 75-80 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF GRAM-NEGATIVE BACILLI ISOLATED

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi

Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 96-101 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi Dr. Kemalettin AYDIN*, Dr.

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi

İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 247-252 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.24245 İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların

Detaylı

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2016;21(1):27-32 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal

Detaylı

Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi

Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi Karahocagil ve ark. Van Tıp Dergisi: 18 (1):27-32, 2011 Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi Mustafa Kasım Karahocagil*, Görkem Yaman**, Uğur Göktaş***, Mahmut Sünnetçioğlu*,

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Araştırma ANKEM Derg ;6():4 doi:./ankem.. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Vicdan KÖKSALDI MOTOR,

Detaylı

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA**

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA** Türk Mikrobiyol Cem Derg (2009) 39 (1-2): 16-21 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 0258-2171 Nurhan ALBAYRAK, Şafak KAYA ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 107-112 Hastane İnfeksiyonları Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Dr. Haluk ERDO AN*, Hmfl. Deniz AKAN**, Dr. Funda ERG N***, Dr. Aflk n ERDO AN****,

Detaylı

SSK Ankara E itim Hastanesi nde Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans

SSK Ankara E itim Hastanesi nde Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 94-98 Hastane İnfeksiyonları SSK Ankara E itim Hastanesi nde Dr. Murat ERHAN*, Dr. Necla TÜLEK*, Dr. Ali MERT* * SSK Ankara E itim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI Ömer COŞKUN*, H. Cem GÜL**, A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU**, Canpolat EYİGÜN**

Detaylı

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 158-164 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Dr. ffet PALABIYIKO LU*, Dr. Emin TEKEL *, Dr. Fügen ÇOKÇA*, Dr. Özay ARIKAN AKAN*, Dr.

Detaylı

Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları

Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(3):291-296 Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları [The Frequency of Extended-spectrum

Detaylı

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 9;(4):-5 MALATYA DEVLET HASTANESİ NDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZİTİFLİĞİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

Detaylı

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2 Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Savaş yaralanması sonrasında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi ne başvuran Libyalı hastaların yara örneklerinden

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitemizde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitemizde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar Yoğun Bakım Ünitemizde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar Öznur AK*, Elif BOMBACI**, Serdar ÖZER*, Serhan ÇOLAKOĞLU** * Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1 CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Jale AYTAÇ*, Diler COŞKUN**, Hakan BODUR*, Berrin YAVUZ*, Seda DEVECİ*, Sedat ARITÜRK** * Florance

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

Pınar ZARAKOLU*, Gülşen HASÇELİK**, Serhat ÜNAL*

Pınar ZARAKOLU*, Gülşen HASÇELİK**, Serhat ÜNAL* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 147-154 147 HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİYAL AJANLARA KARŞI DUYARLILIK DURUMU: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 474-478 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin

Detaylı

ÇEfi TL KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN ENTEROBACTERIACEAE SUfiLARINDA GSBL OLUfiTURMANIN ÇDST VE VITEK2 YÖNTEMLER LE ARAfiTIRILMASI

ÇEfi TL KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN ENTEROBACTERIACEAE SUfiLARINDA GSBL OLUfiTURMANIN ÇDST VE VITEK2 YÖNTEMLER LE ARAfiTIRILMASI ANKEM Derg 2007;21(2):71-75 ÇEfi TL KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN ENTEROBACTERIACEAE SUfiLARINDA GSBL OLUfiTURMANIN VE VITEK2 YÖNTEMLER LE ARAfiTIRILMASI Murat MEHL *, Yasemin ZER **, Efgan GAYYURHAN

Detaylı

Türkiye de Durum: Klimik Verileri

Türkiye de Durum: Klimik Verileri Türkiye de Antimikrobiyal Direnç ve Antibiyotik Yönetimi Türkiye de Durum: Klimik Verileri Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

BİR ASKERİ HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR ASKERİ HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİR ASKERİ HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Valbona NERJAKU (*), Dr. Abdullah KILIÇ (*), Dr. Ayten KÜÇÜKKARAASLAN (*), Dr. Mehmet BAYSALLAR (*), Dr.

Detaylı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları +

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(3) 133-137 (2003) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + Yasemin Ersoy*, Mehmet Fırat*, Çiğdem Kuzucu**, Yaşar Bayındır*, Şenay

Detaylı

Hastane infeksiyonlar nda antimikrobiyal tedavi. Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 126-132

Hastane infeksiyonlar nda antimikrobiyal tedavi. Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 126-132 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 126-132 Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri Dr. Semra ÇALANGU* * stanbul Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Deste i Alan Hastalar n Trakeal Aspirat Örneklerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarl l klar

Mekanik Ventilasyon Deste i Alan Hastalar n Trakeal Aspirat Örneklerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarl l klar 68 Klimik Dergisi l Cilt 16, Say :2 l 2003, s:68-72 Mekanik Ventilasyon Deste i Alan Hastalar n Trakeal Aspirat Örneklerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarl l klar Kutbettin Demirda, Mustafa

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Afyonkarahisar, 2014.

Detaylı

drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar

drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(1):6-11 Klinik Çal flma - Araflt rma / Original Article drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Kistik Fibroz ve Di er Alt Solunum Yolu nfeksiyonlar ndan zole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar (*)

Kistik Fibroz ve Di er Alt Solunum Yolu nfeksiyonlar ndan zole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) Kistik Fibroz ve Di er Alt Solunum Yolu nfeksiyonlar ndan zole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) P nar ÇIRAG L(**), Güner SÖYLET R(***), Burçin fiener(****),

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENLERİ, ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENLERİ, ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE ANTİBİYOTİK KULLANIMI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (3): 165-170 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENLERİ, ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE ANTİBİYOTİK KULLANIMI THE NOSOCOMIAL INFECTIONS,

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri TEMEL BİLİMLER / BASIC SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009, 62(1) Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu

Detaylı

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK ANKEM Derg ;5(Ek ) (S) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR Ayşe WILLKE, Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde 2005 Y l nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar

Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde 2005 Y l nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar P001 Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde 2005 Y l nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar Figen Ça lan Çevik 1, Nevil Ayk n 1, Hasan Naz 1, Melahat U ur 2, Zühre Do ru Yaflar 2 Eskiflehir Yunus Emre

Detaylı

ANKEM Derg 2013;27(Ek 1) HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BASİLLERİN YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKEM Derg 2013;27(Ek 1) HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BASİLLERİN YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg ;7(Ek ) (P) HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BASİLLERİN YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ferit KUŞCU, Gürkan YILMAZ*, Berrin ÜNLÜ, Zehra DOĞAN TOMUL,

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması 227 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması Aynur ENGİN*, Bilge GÜRELİK**, Nazif ELALDI*, Mehmet BAKIR*, İlyas DÖKMETAŞ*,

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;3(3):1-16 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, Hatice TÜRK DAĞI*, Mahmut BAYKAN*, Bülent BAYSAL* *Selçuk

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Araştırma ANKEM Derg 15;29(3):99-104 doi: 10.5222/ankem.15.099 ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Seray TÜMER 1, Özlem KİRİŞCİ 1, Esra

Detaylı