Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu"

Transkript

1 Issue 2 TR Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Bounce ve Triple Pop, Nokia Corporation ýn ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Önemli güvenlik bilgileri de dahil olmak üzere, ürünün kullanýmý, bakýmý ve onarýmý ile ilgili konular için lütfen ürün kullaným kýlavuzuna baþvurunuz.

3 Ýçindekiler...1 RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator...2 Code Vault...3 Citrix ICA...4 F-Secure Anti-Virus...5 F-Secure FileCrypto...6 F-Secure SSH...7 Backup...8 Tarantella Enterprise M.I.T. Remapper...10 Remote Control for Nokia 9210i...11 ZIP-manager...12 RealOne Player...13 Flash Player...14 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines...15 TomTom CityMaps...16 TomTom RoutePlanner...17 Plan Mobile Sales Assistant...19

4 Pocket Folio...20 ElbRUS AAC Mobile Dictionary...22 M.I.T. Dictionary...23 Pro Lingua Translator...24 Ozicom Hebrew PDF Irma - the Infrared Mobile Accessory Checkers...28 Chess Gadget Golf...30 Reversi Torpedo...32

5 1 1. Bu kýlavuz, Nokia 9210i Communicator'da kullanýlabilecek ve Nokia tarafýndan belirlenmiþ onaylama iþlemlerinden geçmiþ uygulamalarla ilgili tanýtýcý bilgiler içermektedir. Bu kýlavuzda tanýtýlan uygulamalardan tümü, Nokia 9210i Communicator için farklý firmalar tarafýndan yazýlmýþ uygulama yazýlýmlarýnda kullanýlmak üzere oluþturulmuþ Nokia OK programýndan geçmiþtir. Nokia OK programýnda, baðýmsýz bir test kuruluþu tarafýndan yapýlan yazýlým testleri de bulunmaktadýr. Testten geçen tüm yazýlým uygulamalarý, dijital olarak imzalanacaktýr. Yani Nokia 9210i Communicator, yüklenen uygulamanýn kaynaðýnýn bilindiðini gösterecektir. Not: Yükleme dosyasýnda Nokia tarafýndan verilmiþ bir dijital imza olmadýðýnda, kullanýcýdan riski kendisine ait olmak üzere uygulamayý yüklemek isteyip istemediði sorulacaktýr. Nokia OK programýndan geçmiþ bir yazýlým yüklüyorsanýz, söz konusu yazýlýmýn kaynaðýndan ve kalitesinden emin olabilirsiniz. Ýpucu: Nokia 9210i Communicator'da kullanýlabilecek eklenti uygulamalarla ilgili bilgilere, com adresindeki Nokia Yazýlým Marketi'nden ulaþabilirsiniz. Ýpucu: Nokia tarafýndan onaylanmýþ yazýlýmlarla ilgili güncel bilgilere ulaþmak için index.html sitesini ziyaret edin.

6 2 RSA Security RSA House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1RT UK Tel: Faks: RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator Þekil 1 RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator, aðlara ve web sitelerine güvenle girmenizi saðlayan iki faktörlü bir doðrulama çözümüdür. Doðrulama, sizin bildiðiniz (þifre ya da PIN) ve sahip olduðunuz (RSA SecurID doðrulayýcý) iki farklý bilgiyi temel almaktadýr. Doðrulayýcý, her altý saniyede bir kez benzersiz, tahmin edilmeyen bir giriþ kodu oluþturur. Kullanýcý PIN'inin ve o sýrada kullanýmda olan doðrulama kodunun bu bileþimi, kullanýcý doðrulamasý gerektiðinde yalnýzca o sýrada kiþisel kullanýmýnýz için geçerlidir. RSA Secur ID ve kullaným talimatlarý, Nokia 9210i Communicator'ýn satýþ paketinde verilen CD-ROM'da bulunmaktadýr.

7 3 Code Vault Paragon Software GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Germany Þekil 2 Code Vault, çeþitli bilgilerin bir yerde güvenli olarak saklanmasýný saðlayan bir programdýr. Code Vault ile, þifreler, kredi kartý numaralarý ve internet alýþveriþ hesaplarý gibi hassas bilgileri saklayabilir ve bir parola korumalý, þifrelenmiþ veri tabanýnda güvenle tutabilirsiniz. Tel:

8 4 Citrix Systems Citrix ICA Þekil 3 Citrix Systems, Inc. kuruluþlara herhangi bir baðlantý üzerinden herhangi bir cihazda istenen uygulamayý çalýþtýrma olanaðý sunan uygulama sunucusu yazýlýmý ve bununla ilgili hizmetlerde dünya lideridir. Citrix, Windows ve UNIX uygulamalarýnýn olanaklarýný, kablosuz bilgi aygýtlarý, mobil iletiþim aygýtlarý gibi neredeyse her türlü istemci aygýtýna kadar ulaþtýrmaktadýr. Bu uygulamalarý merkezi bir sunucu grubunda çalýþtýrarak ve yalnýzca sonucu ekranda görüntüleyerek Citrix, kablolu ya da kablosuz her türlü baðlantýda yüksek performans sunar. Tek noktadan yönetim sayesinde, mevcut aygýtlarýn ve að altyapýsýnýn en son uygulamalarý çalýþtýrmasýna olanak tanýyan Citrix, firmalarda maliyetlerden önemli oranlarda tasarruf yapýlmasýný saðlar.

9 5 F-Secure Anti-Virus Þekil 4 F-Secure Anti-Virus for Nokia 9200 Communicator Series, tüm dosya türleri içindeki virüslere ve zararlý içeriklere karþý, virus taným güncelleþtirme servisiyle birlikte tam otomatik bir koruma saðlayan bir antivirüs yazýlýmýdýr. Tüm dosyalar, kaydedilirken, kopyalanýrken, indirilirken, senkronize edilirken ya da herhangi bir þekilde deðiþtirilirken otomatik olarak taranýrlar. Hafýza kartlarýnýn üzerinde bulunan dosyalar da taranýr. F-Secure Anti-Virus, virüs taným veri tabanýnýn güncelleþtirilmesi için bir çok kolay yöntemi desteklemektedir. Virüs tanýmlarý, þebeke üzerinden otomatik olarak alýnabilir ya da web sunucusundan indirilebilir. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Secure.com Tel: +358 (0) Faks: +358 (0)

10 6 F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Secure.com Tel: +358 (0) Faks: +358 (0) F-Secure FileCrypto Þekil 5 F-Secure FileCrypto for Nokia 9200 Communicator Series, tüm dosyalarý kaydetmeden önce otomatik olarak þifreleyen ve açarken yeniden þifresini çözen bir dosya þifreleme uygulamasýdýr. Baþka kiþiler izinsiz olarak cihaza eriþim saðlasalar bile gizli bilgiler, ajanda verileri, e-posta mesajlarý ve diðer kiþisel dosyalar güven içinde saklanýr. Dosyalar güçlü 128-bit AES algoritmasýyla þifrelenir.

11 7 F-Secure SSH Þekil 6 F-Secure SSH for Nokia 9200 Communicator Series, mobil çalýþmalarda güvenli Internet baðlantýsý saðlar. Geleneksel istemci-sunucu modelini temel almaktadýr. F-Secure SSH ile, güvenlikle ilgili sorunlarý düþünmeden e-posta ve Intranet gibi diðer firmalarca saðlanan uygulamalara uzaktan eriþebilirsiniz. Að sunucularýnýn ve ana makinelerinin uzaktan güvenli yönetilmesi için de kullanýlabilir. F-Secure SSH, uzaktan Internet eriþimindeki tüm güvenlik açýklarýný kapatmaktadýr. Otomatik olarak güçlü bir oturum þifrelemesi, veri güvenliði korumasý ve baðlantýnýn her iki ucunda da kimlik doðrulamasý saðlar. F-Secure SSH, að performansýnýn arttýrýlmasýný saðlamak için baðlantýda sýkýþtýrma içerir. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Secure.com Tel: +358 (0) Faks: +358 (0)

12 8 Nokia Software Market com Backup Þekil 7 Backup, Nokia 9210i Communicator'ýnýzýn, cihazýnýzdaki verileri otomatik olarak bir hafýza kartýna yedekleyebilmesine olanak saðlar. Verilerinizin birden yedek fazla kopyasýný çýkartabilirsiniz. Yedekleme iþlemi el ile ya da belirlenen bir zamanda otomatik olarak baþlatýlabilir. Yedekleme frekansýný ve zaman çizelgesini belirleyebilir ve yedeklemek istediðiniz verileri (tüm veriler, uygulamalar, ajanda, rehber, belgeler ya da mesajlar). Gerektiðinde yedeklediðiniz bilgileri geri yükleyebilirsiniz.

13 9 Tarantella Enterprise 3 Tarantella Þekil 8 Tarantella Enterprise 3 yazýlýmý Nokia 9210i Communicator kullanýcýlarýna UNIX, Microsoft Windows ya da Mainframe sunucularý üzerinden çalýþan firmalarýnýn uygulamalarýna kablosuz eriþim olanaðý saðlar. Tarantella Enterprise 3, mevcut uygulamalara ve hizmetlere ulaþmak için Kablosuz Uygulama geçidi görevi görerek, uygulama sunucularýnda deðiþtirme, yapýlandýrma ya da eklenti gerektirmeden baþarýlý ve hýzlý bir kablosuz etkinleþtirme çözümü sunar. Tarantella Enterprise 3 yazýlýmý, ilk giriþ gerektirmeyen uygulama ve veri merkezileþtirme çözümüdür. Yönetimi kolaylaþtýrarak ve alt yapý masraflarýný azaltarak, üretkenlik ve organik ölçeklendirmede yararlarýný hemen ortaya koymaktadýr. Tarantella yazýlýmýný kullanarak kullanýcýlar, uygulamalara Nokia 9210i Communicator ya da baþka bir istemci aygýtý (küçük bir istemciden, en geliþmiþ PC lere kadar) kullanarak uzaktan eriþebilirler.

14 10 M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Hungary Tel: Faks: M.I.T. Remapper Þekil 9 M.I.T. Remapper, Communicator ýn klavye düzenini deðiþtirmenizi saðlayan bir programdýr. Remapper ile klavyede yazma stilinize ve dilinize uygun klavye düzenlerini tanýmlayabilir ve kaydedebilirsiniz. Örneðin dilinize özel ya da aksanlý harfleri veya sýk kullandýðýnýz kýsaltmalarý yazmak için tek tuþa basmayý ayarlayabilirsiniz.

15 Remote Control for Nokia 9210i Þekil 10 Remote Control for Nokia 9210i ile, Nokia 9210i Communicator'ýnýzý kullanarak PC'nize mobil olarak tam eriþim elde edebilirsiniz. Nokia 9210i Communicator'ýnýzla Internet üzerinden PC'nize baðlanarak örneðin bilgilerinize ulaþabilir, belgeleri düzenleyebilir, dosyalara bakabilir ve e-postalarýnýzý okuyabilirsiniz. Remote Control, farenizi ve klavyeyi tam olarak kontrol edebilmenizi saðlar. Remote Control, sýk sýk seyahat eden ve nerede olursa olsun PC'lerine gerçek zamanlý eriþmesi gereken kiþiler için geliþtirilmiþtir. Bitween s.r.l Via Biancardi, MILAN Italy Tel: Faks:

16 12 Paragon Software GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Germany Tel: ZIP-manager Þekil 11 Zip Manager, Nokia 9210i Communicator için en güçlü kolay kullanýmlý dosya sýkýþtýrma programýdýr. Zip manager ile Zip dosyalarýný bildiðiniz yöntemlerle oluþturabilirsiniz. Zip arþivleriyle yeni tanýþýyorsanýz, zip dosyalarýyla ilgili en sýk kullanýlan görevlerde, sihirbazlar size adým adým yardýmcý olacaktýr. Zip Manager ile aþaðýdakileri yapabilirsiniz: Zipli e-posta eklerini açabilirsiniz Internetten indirdiðiniz zip dosyalarýný açabilirsiniz. Kendi zip arþivlerinizi yaratabilirsiniz dosyalarý sýkýþtýrarak zip biçimine getirebilir ve e-postayla gönderebilirsiniz Hafýzadan tasarruf etmek için az kullanýlan dosyalarý ve uygulamalarý arþivleyebilirsiniz (%75 e kadar ) Verilerinizi sýkýþtýrarak yedekleyebilirsiniz.

17 RealOne Player Þekil 12 RealOne Player, RealAudio ve RealVideo biçimlerindeki ses ve görüntü dosyalarýný Nokia 9210i Communicator ýnýzda dinleyebilmenizi ya da izleyebilmenizi saðlar. Bu dosyalarý oynatmak üzere uyumlu bir PC den Communicator a indirebilir ya da kablosuz þebeke üzerinden akýþla Communicator ýnýzda oynatabilirsiniz. RealNetworks 13

18 14 Macromedia Flash Player Þekil 13 Flash Player, hareket, ses ve etkileþim sunmak için yaygýn biçimde kullanýlan Macromedia Flash içeriklerini desteklemektedir. Bu sayede Macromedia flash filmlerini, çizgi filmlerini ve hatta oyunlarýný, Communicator ýnýzda izleyebilecek ya da çalýþtýrabileceksiniz. Ayrýca ilgi çekici sunumlar, e-öðrenme içerikleri izleyebilecek, hatta her zaman kontrollü kalmanýzý saðlayacak kiþisel üretkenlik uygulamalarýný kullanabileceksiniz.

19 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines Duodecim Medical Publications Ltd 15 Þekil 14 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines (EBM Guidelines), bir çok önemli hastalýk hakkýnda 900 den fazla makale içeren bir veri tabanýdýr. Verilen tedavi önerileri, yüksek kaliteli sistematik deðerlendirmelere dayanan kanýt niteliðinde özetlerle desteklenmektedir. Ýlgili makalelere, birlikte bir çok yüksek kaliteli dermatolojik resim eklenmiþtir. Guidelines da istendiðinde güncel ve güvenilir týbbi bilgilere kolaylýkla ve hýzla ulaþma olanaðý saðlanmýþtýr. Metinler kýsadýr ve Nokia Communicator larýn ekranýndan kolaylýkla okunabilir. Arama programý ve asýl veri tabaný, hafýza kartýnda bulunmaktadýr. The mobile EBM Guidelines, sýk sýk güncelleþtirilmektedir. Cochrane Library nin yayýmcýsý Update Software (Ýngiltere) ile yapýlan iþbirliði, kanýtlara dayanan tedavi önerilerinin uluslararasý geçerlilikte yüksek kalitede olduðunu garantilemektedir. Kanýtlara dayanan kodlama sistemi, içeriðin taným aracýlýðýyla kolaylýkla kullanýlabilmesini saðlamaktadýr.

20 16 TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam The Netherlands Tel: +31 (0) Faks: +31 (0) TomTom CityMaps Þekil 15 TomTom CityMaps, Nokia 9200 Communicator Serisi için bir þehir haritasý ve yol planlama uygulamasýdýr. Bir þehir içinde size mükemmel rotalar planlayabilir. Ayrýntýlý ve doðru þehir haritalarýný kullanarak, artýk Avrupa'nýn þehrinde yolunuzu rahatlýkla bulabilirsiniz. Örneðin tek yönlü yollar hakkýnda bilgi alabilir, trafiðin sýkça týkandýðý noktalardan geçmeyen bir rota isteyebilir ve kýsa yaya yollarýný görebilirsiniz. Yürüseniz, araba kullansanýz ya da bir otobüse de binseniz TomTom CityMaps Avrupa çapýndaki kiþisel yol yardýmcýnýz olabilir.

21 TomTom RoutePlanner Þekil 16 TomTom RoutePlanner, Nokia 9200 Communicator Serisi için bir yol haritasý ve güzergah planlama uygulamasýdýr. TomTom RoutePlanner ile, tüm büyük Avrupa ülkelerinde ve Amerika eyaletlerinde yolunuzu bulabilirsiniz. Ana yol þebekelerini çeþitli ölçeklerde gösterir ve bir þehirden diðerine gitmenizi saðlayacak en iyi yolu verir. Bir GPS alýcýsý takarak harita üzerinde tam olarak nerede bulunduðunuzu görebilirsiniz. TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam The Netherlands Tel: +31 (0) Faks: +31 (0)

22 18 Twiddlebit Software 23 Worcester Avenue Hardwick, Cambridge CB3 7XG UK Plan6 Þekil 17 Plan6, Nokia 9200 Communicator Serisi için Microsoft Project uyumlu bir proje planlayýcýsýdýr. Baðýmsýz bir proje planlama aracý olarak ya da Microsoft Project ile birlikte kullanabilirsiniz. Plan6, yeni projeler yaratmanýza, projeleri düzenlemenize ve ilerlemesini izlemenize olanak saðlar. PC üzerinde Microsoft Project ile oluþturulan projeleri ofisten alabilir ve yoldayken güncelleþtirebilirsiniz. Ofise geri döndüðünüzde proje planýný yeniden PC'ye aktarabilirsiniz.

23 Mobile Sales Assistant Þekil 18 Mobile Sales Assistant, Nokia 9210i Communicator'ý kullanarak sipariþlerin çevrimiçi kaydedilmesini saðlayan bir istemci-sunucu uygulamasýdýr. Ýstemci Communicator'da yüklüdür. Sunucu ise SQL ya da Oracle veri tabanýný temel almaktadýr. Mobile Sales Assistant ile satýþ temsilcileri, müþterilerinin sipariþlerini, hemen gerçekleþtirilmesi için firmanýn sistemine uzaktan kaydedebilirler. Sipariþlerin kaydý sýrasýnda, satýþ temsilcisi müþteri bilgileri, fiyatlar ve mevcut stok durumunun yaný sýra firmanýn sistemindeki diðer verilere de ulaþabilirler. Speed Sp. z o.o. ul. Energetykow Gdynia Poland Tel: Faks:

24 20 Benoit Dupont - Kylom 25, Rue Pauline Borghèse Neuilly sur Seine France Tel: Faks: Pocket Folio Þekil 19 Pocket Folio ile hisse portföyünüzü ve diðer yatýrýmlarýnýzý Nokia 9210i Communicator'ýnýz üzerinde yönetebilirsiniz. Pocket Folio, her tüm iþlemlerin bilgilerini ve tüm günlük fiyatlarý saklar. Gerektiðinde çeþitli görünümlerde bunlarý gösterir; ayrýntýlý ya da ayrýntýsýz, metin ya da grafik modlarý seçilebilmektedir. Otomatik Internet baðlantýsý üzerinden fiyatlarý ve kur oranlarýný alabilir ve tüm hesaplarýnýzý buna göre güncelleþtirebilirsiniz. Pocket Folio, Ýngilizce, Fransýzca ya da Almanca dillerinde yüklenebilmektedir.

25 ElbRUS 9210 Þekil 20 ElbRUS 9210, Nokia 9210i için ilk Tam Kiril Alfabesi Yerelleþtirme setidir. EPOC OS ile sorunsuz biçimde bütünleþerek Rusça konuþan 9210i kullanýcýlarýnýn, sanki cihaza kurulmuþ gibi kendi ana dilleriyle çalýþmasýný saðlamaktadýr. Tüm kullanýcý arayüzü öðeleri de Rusça ya çevrilmiþtir. ElbRUS ile aþaðýdakileri yapabilirsiniz: hem Rusça hem de Avrupa dillerindeki belgelerle çalýþabilirsiniz, Kiril karakter setlerini kullanarak e-posta, SMS ve faks gönderebilir ve alabilirsiniz ve, bir çok Rus Web ve WAP sayfalarýnda gezinebilirsiniz. ElbRUS þunlarý içermektedir: Dahili olanlarla ayný ve Rusça harfler eklenmiþ sistem yazý tipleri. Geçerli modu (Rusça/Latin) gösteren klavye sürücüsü. Ýki klavye düzeni - standart ve fonetik. Rusça yerel ayarlarý (tarih/saat biçimi, para birimi kodu, gün, ay adlarý vs.) MacCentre Inc. 14 Nikoloyamskaya street, Moscow Russia Tel: Faks:

26 22 AAC Global Tekniikantie 21 FIN ESPOO Finland Tel: AAC Mobile Dictionary Þekil 21 AAC Mobile Dictionary, Nokia 9210i Communicator için hazýrlanmýþ, içeriði kullanýcý tarafýndan seçilebilen bir sözlüktür. AAC Global dan lisans anahtarýný aldýktan sonra, özel sözlüklerin bulunduðu C portalýndan istediðiniz sözlük içeriðini inderebilirsiniz. Daha sonra PC Suite kullanarak Communicator daki sözlüðünüzü güncelleþtirebilirsiniz.

27 M.I.T. Dictionary Þekil 22 M.I.T. Dictionary, eklenti sözlük veri tabaný dosyalarýný kullanan bir uygulama çerçevesidir. Þu anda bu dillerde sözlük veri tabaný dosyalarý saðlanmaktadýr: Ýngilizce-Macarca, Almanca-Macarca ve Almanca-Ýngilizce. Sözcükleri aratmanýn yaný sýra yeni giriþler ve tanýmlar ekleyerek veri tabanýný geniþletebilir, hatta mevcut tanýmlarý ve giriþleri deðiþtirebilirsiniz. Giriþlere not ekleyebilir ve notlarýnýzý normal metin belgeleri olarak kaydedebilirsiniz. M.I.T. Dictionary, ayarlanabilir arama seçeneklerine sahiptir. M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Hungary Tel: Faks:

28 24 Yellow Computing Hanns-Martin-Schleyer- Strasse 1 D Bad Friedrichshall Germany Tel: Faks: Pro Lingua Translator Þekil 23 ProLingua Translator, sözcük ve ifade içeren Almanca-Ýngilizce, Ýngilizce- Almanca elektronik sözlüktür. Sözlükte genel kavramlardan özel iþ diline kadar çeþitli terimler bulunmaktadýr. Sözlükte kuralsýz fiilleri ve dilbilgisi notlarýný içeren kapsamlý bir liste bulunmaktadýr. Yabancý dildeki sözcüðün telaffuz edilmesini kolaylaþtýrmak için fonetik kodlarý da içermektedir.

29 Ozicom Hebrew Þekil 24 Ozicom Hebrew, Nokia 9210i Communicator için Ýbranice yerelleþtirme paketidir. Standart Communicator uygulamalarýnda bulunan tüm iletiþim kutularýný, notlarý ve mesajlarý Ýbranice olarak göstererek yerelleþtirilmiþ bir Communicator arayüzü sunar. Ozicom Hebrew, Ýbranice Microsoft Office uygulamalarýný (Word, Excel, PowerPoint ve Outlook) desteklemektedir ve Ýbranice web sayfalarýný görmenizi ve yine Ýbranice olarak e-posta mesajlarý ve fakslar almanýzý ve göndermenizi saðlar. Ýngilizce ya da Ýbranice kullanýcý arayüzünü kullanarak Ýbranice belgeler yazabilirsiniz. Ozicom Hebrew'in kurulmasý ve kaldýrýlmasý çok kolay olduðundan, yalnýzca gerektiðinde kullanýlabilmektedir. Ozicom Communications 26 Hartow Str Tel Aviv Israel Tel: Faks:

30 26 mbrain Software Bevrijdingsplein BX Leiden The Netherlands Tel: PDF+ Þekil 25 PDF+, PDF (Taþýnabilir Belge Biçimi) dosyalarý da olarak bilinen Adobe Acrobat dosyalarýnýn gösterilmesinde kullanýlmaktadýr. PDF+ yazýlýmýnu kullanarak metin, çizim ve biteþlemler içeren bir çok PDF dosyasýný görüntüleyebilir ve yazdýrabilirsiniz. PDF+, belgelerin içinde çeþitli metinleri aramanýza ve seçilen metin bölümlerini diðer uygulamalara kopyalamanýza olanak saðlar. Belge içindeki diðer sayfalara gitmenizi saðlayacak yer imlerini ve baðlantýlarý kullanabilirsiniz. Communicator da web gezgini yüklü olduðundan web sayfalarýna giden baðlantýlarý da kullanabilirsiniz.

31 Irma - the Infrared Mobile Accessory Þekil 26 Irma - the Infrared Mobile Accessory, Nokia 9210i Communicator ý kablosuz olarak kullanarak PowerPoint sunumlarýnýzý dizüstü bilgisayar olmadan görüntülemenizi saðlar. Irma kullanarak bir sunumu görüntülemek için, verilen Windows yazýlýmýyla sunumu dönüþtürmeniz ardýndan sunumu Communicator a kaydetmeniz gerekir. Bundan sonra Irma yý uyumlu bir veri projektörüne ya da monitöre baðlayýp sunumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Corporate Keys Ltd. c/o Flander Oy Satakunnankatu 18 B FIN TAMPERE Finland Tel: Faks:

32 28 Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) Checkers Þekil 27 Purple Software tarafýndan size sunulan Oxford Softwork's Checkers, rakibin taþlarýný üzerlerinden atlayarak almaya dayanan klasik bir strateji oyunudur. Ayný zamanda Dama olarak da bilinen bu oyun basit görünmesine karþýn çok karmaþýk bir oyundur. Dünya standartlarýnda yapay zeka oyun motoruna dayalý Oxford Softwork's Checkers uygulamasý, bu heyecan verici ve zorlu oyunu 9210i ye ya da bir insana karþý oynamanýzý saðlar. Ýsterseniz Communicator ýn kendi kendine oynamasýný da izleyebilirsiniz. Oyunda, acemiden uzmana kadar dört farklý oynama seviyesi bulunmaktadýr. Birden fazla görünüm, oyun takýmlarý ve artalan alternatifleri, kullanýcýnýn ekran görüntüsünü kiþiselleþtirmesini saðlar. Diðer özellikler arasýnda, oyunun yeniden oynanmasý, hamlelerin geri alýnmasý ve bilgisayardan hamle önerileri almak bulunmaktadýr. Oyunun içindeki yardým dosyalarý, oyundan nasýl en iyi þekilde yararlanabilmeniz konusunda size yardýmcý olacaktýr. Oxford Softwork's Checkers, boþ zamanýnýzý geçirmenin en iyi yoludur!

33 Chess Þekil 28 Purple Software tarafýndan sunulan bir satranç oyunu olan Oxford Softwork's Chess, hem yeni baþlayanlara hem de þampiyonlara uygun, düþündürücü ve zorlu bir oyundur. Dünya standartlarýnda yapay zeka oyun motoruna dayalý Oxford Softwork's Chess uygulamasý, oyunu 9210i ye ya da bir insana karþý oynamanýzý saðlar. Ýsterseniz Communicator ýn kendi kendine oynamasýný da izleyebilirsiniz. Hem 2B hem 3B görüntüler, bir çok oyun tahtasý þekli ve oyun takýmlarýyla çekici bir görünüme sahiptir. Yanlýþ bir hamle mi yaptýnýz? Kaygýlanmayýn, her zaman yaptýðýnýz hamleyi geri alabilir ve yeniden oynayabilirsiniz. Oyunlarý kaydedip geri yükleme olanaðý, kullanýcýlarýn istedikleri yerde ve istedikleri zamanda oyunu oynayabilmelerini saðlamaktadýr. Seçeneklerinizin azaldýðýný hissettiðinizde, hangi hamleyi yapmanýz gerektiðini her zaman bilgisayara sorabilirsiniz. Oyunun içindeki öðretici, size kurallar, hamleler ve hamle yazýlýmlarýyla ilgili daha fazla bilgi saðlayabilir. Oxford Softwork's tarafýndan sunulan Chess, strateji oyunlarý tutkunlarýnýn ilk tercihidir! Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Tel: +44 (0) Faks: +44 (0)

34 30 Rage Software PLC Martins Building Water Street High Wycombe Liverpool L2 3SP England Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) Gadget Golf Þekil 29 Gadget Golf, Nokia 9210i Communicator için 3B bir golf oyunudur. Bir aygýtta en fazla dört insan ya da bilgisayar tarafýndan kontrol edilen oyuncu oynayabilmektedir. Üç farklý oyun seviyesinden birini seçebilirsiniz. Oyunda 18 delikli tam bir golf sahasý, tüm sopalarý içeren bir sopa grubu bulunmaktadýr. Rüzgar ve hava koþullarýnýn etkisi de yansýtýlmaktadýr. Tam renkli oyun ortamýnýn görsel efektleri arasýnda tam ayrýntýlý golf sahasý, animasyonlu golf oyuncularý, kum tepeleri, su birikintileri, engebeler ve aðaçlarla belirlenmiþ sýnýrlara sahip peyzaj gösterilebilir.

35 Reversi Þekil 30 Reversi, taþlarýn yerleþtirilmesi ve ele geçirilmesini içeren bir alan kapsama oyunudur. Oyunu öðrenmek yalnýzca bir kaç dakika sürer ancak uzmanlaþmak için bir ömür gerekir. Bu nedenle Reversi her türlü yetenek seviyesindeki oyuncular için uygundur. Reversi de birden fazla görünüm, oyun tahtasý ve taþ gruplarý seçenekleri bulunmaktadýr. Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Tel: +44 (0) Faks: +44 (0)

36 32 Mobil Ask Hajogyari Sziget 323. H-1033 Budapest Hungary Tel: Faks: Torpedo Þekil 31 Uçaðýnýzý mý bekliyorsunuz? Anlamsýz, iki saatlik bir toplantýda mýsýnýz? Okul çaðlarýndayken ders sýrasýnda arkadaþlarýnýzla amiral battý oynamanýn ne kadar heyecan verici olduðunu hatýrlýyor musunuz? Remek online dan Torpedo oyunuyla, 9210i filosuna karþý savaþabilir ve savaþmanýn heyecanýný yeniden yaþayabilirsiniz. Oyunun amacý, sizinkiler batmadan önce 9210i nin gemilerini bulmak ve batýrmaktýr. Oyunun ensign (teðmen), captain (kaptan) ve admiral (amiral) olmak üzere uç zorluk seviyesi bulunmaktadýr. Ensign (Teðmen) seviyesinde, bilgisayarýn gemilerini bulmak ve batýrmak için 48 torpidonuz bulunur. Captain (Kaptan) seviyesinde 36, admiral (amiral) (en tepede olmak kolay deðildir) seviyesinde ise yalnýzca 24 torpidoya sahip olursunuz.