Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu"

Transkript

1 Issue 2 TR Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Bounce ve Triple Pop, Nokia Corporation ýn ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Önemli güvenlik bilgileri de dahil olmak üzere, ürünün kullanýmý, bakýmý ve onarýmý ile ilgili konular için lütfen ürün kullaným kýlavuzuna baþvurunuz.

3 Ýçindekiler...1 RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator...2 Code Vault...3 Citrix ICA...4 F-Secure Anti-Virus...5 F-Secure FileCrypto...6 F-Secure SSH...7 Backup...8 Tarantella Enterprise M.I.T. Remapper...10 Remote Control for Nokia 9210i...11 ZIP-manager...12 RealOne Player...13 Flash Player...14 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines...15 TomTom CityMaps...16 TomTom RoutePlanner...17 Plan Mobile Sales Assistant...19

4 Pocket Folio...20 ElbRUS AAC Mobile Dictionary...22 M.I.T. Dictionary...23 Pro Lingua Translator...24 Ozicom Hebrew PDF Irma - the Infrared Mobile Accessory Checkers...28 Chess Gadget Golf...30 Reversi Torpedo...32

5 1 1. Bu kýlavuz, Nokia 9210i Communicator'da kullanýlabilecek ve Nokia tarafýndan belirlenmiþ onaylama iþlemlerinden geçmiþ uygulamalarla ilgili tanýtýcý bilgiler içermektedir. Bu kýlavuzda tanýtýlan uygulamalardan tümü, Nokia 9210i Communicator için farklý firmalar tarafýndan yazýlmýþ uygulama yazýlýmlarýnda kullanýlmak üzere oluþturulmuþ Nokia OK programýndan geçmiþtir. Nokia OK programýnda, baðýmsýz bir test kuruluþu tarafýndan yapýlan yazýlým testleri de bulunmaktadýr. Testten geçen tüm yazýlým uygulamalarý, dijital olarak imzalanacaktýr. Yani Nokia 9210i Communicator, yüklenen uygulamanýn kaynaðýnýn bilindiðini gösterecektir. Not: Yükleme dosyasýnda Nokia tarafýndan verilmiþ bir dijital imza olmadýðýnda, kullanýcýdan riski kendisine ait olmak üzere uygulamayý yüklemek isteyip istemediði sorulacaktýr. Nokia OK programýndan geçmiþ bir yazýlým yüklüyorsanýz, söz konusu yazýlýmýn kaynaðýndan ve kalitesinden emin olabilirsiniz. Ýpucu: Nokia 9210i Communicator'da kullanýlabilecek eklenti uygulamalarla ilgili bilgilere, com adresindeki Nokia Yazýlým Marketi'nden ulaþabilirsiniz. Ýpucu: Nokia tarafýndan onaylanmýþ yazýlýmlarla ilgili güncel bilgilere ulaþmak için index.html sitesini ziyaret edin.

6 2 RSA Security RSA House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1RT UK Tel: Faks: RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator Þekil 1 RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator, aðlara ve web sitelerine güvenle girmenizi saðlayan iki faktörlü bir doðrulama çözümüdür. Doðrulama, sizin bildiðiniz (þifre ya da PIN) ve sahip olduðunuz (RSA SecurID doðrulayýcý) iki farklý bilgiyi temel almaktadýr. Doðrulayýcý, her altý saniyede bir kez benzersiz, tahmin edilmeyen bir giriþ kodu oluþturur. Kullanýcý PIN'inin ve o sýrada kullanýmda olan doðrulama kodunun bu bileþimi, kullanýcý doðrulamasý gerektiðinde yalnýzca o sýrada kiþisel kullanýmýnýz için geçerlidir. RSA Secur ID ve kullaným talimatlarý, Nokia 9210i Communicator'ýn satýþ paketinde verilen CD-ROM'da bulunmaktadýr.

7 3 Code Vault Paragon Software GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Germany Þekil 2 Code Vault, çeþitli bilgilerin bir yerde güvenli olarak saklanmasýný saðlayan bir programdýr. Code Vault ile, þifreler, kredi kartý numaralarý ve internet alýþveriþ hesaplarý gibi hassas bilgileri saklayabilir ve bir parola korumalý, þifrelenmiþ veri tabanýnda güvenle tutabilirsiniz. Tel:

8 4 Citrix Systems Citrix ICA Þekil 3 Citrix Systems, Inc. kuruluþlara herhangi bir baðlantý üzerinden herhangi bir cihazda istenen uygulamayý çalýþtýrma olanaðý sunan uygulama sunucusu yazýlýmý ve bununla ilgili hizmetlerde dünya lideridir. Citrix, Windows ve UNIX uygulamalarýnýn olanaklarýný, kablosuz bilgi aygýtlarý, mobil iletiþim aygýtlarý gibi neredeyse her türlü istemci aygýtýna kadar ulaþtýrmaktadýr. Bu uygulamalarý merkezi bir sunucu grubunda çalýþtýrarak ve yalnýzca sonucu ekranda görüntüleyerek Citrix, kablolu ya da kablosuz her türlü baðlantýda yüksek performans sunar. Tek noktadan yönetim sayesinde, mevcut aygýtlarýn ve að altyapýsýnýn en son uygulamalarý çalýþtýrmasýna olanak tanýyan Citrix, firmalarda maliyetlerden önemli oranlarda tasarruf yapýlmasýný saðlar.

9 5 F-Secure Anti-Virus Þekil 4 F-Secure Anti-Virus for Nokia 9200 Communicator Series, tüm dosya türleri içindeki virüslere ve zararlý içeriklere karþý, virus taným güncelleþtirme servisiyle birlikte tam otomatik bir koruma saðlayan bir antivirüs yazýlýmýdýr. Tüm dosyalar, kaydedilirken, kopyalanýrken, indirilirken, senkronize edilirken ya da herhangi bir þekilde deðiþtirilirken otomatik olarak taranýrlar. Hafýza kartlarýnýn üzerinde bulunan dosyalar da taranýr. F-Secure Anti-Virus, virüs taným veri tabanýnýn güncelleþtirilmesi için bir çok kolay yöntemi desteklemektedir. Virüs tanýmlarý, þebeke üzerinden otomatik olarak alýnabilir ya da web sunucusundan indirilebilir. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Secure.com Tel: +358 (0) Faks: +358 (0)

10 6 F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Secure.com Tel: +358 (0) Faks: +358 (0) F-Secure FileCrypto Þekil 5 F-Secure FileCrypto for Nokia 9200 Communicator Series, tüm dosyalarý kaydetmeden önce otomatik olarak þifreleyen ve açarken yeniden þifresini çözen bir dosya þifreleme uygulamasýdýr. Baþka kiþiler izinsiz olarak cihaza eriþim saðlasalar bile gizli bilgiler, ajanda verileri, e-posta mesajlarý ve diðer kiþisel dosyalar güven içinde saklanýr. Dosyalar güçlü 128-bit AES algoritmasýyla þifrelenir.

11 7 F-Secure SSH Þekil 6 F-Secure SSH for Nokia 9200 Communicator Series, mobil çalýþmalarda güvenli Internet baðlantýsý saðlar. Geleneksel istemci-sunucu modelini temel almaktadýr. F-Secure SSH ile, güvenlikle ilgili sorunlarý düþünmeden e-posta ve Intranet gibi diðer firmalarca saðlanan uygulamalara uzaktan eriþebilirsiniz. Að sunucularýnýn ve ana makinelerinin uzaktan güvenli yönetilmesi için de kullanýlabilir. F-Secure SSH, uzaktan Internet eriþimindeki tüm güvenlik açýklarýný kapatmaktadýr. Otomatik olarak güçlü bir oturum þifrelemesi, veri güvenliði korumasý ve baðlantýnýn her iki ucunda da kimlik doðrulamasý saðlar. F-Secure SSH, að performansýnýn arttýrýlmasýný saðlamak için baðlantýda sýkýþtýrma içerir. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Secure.com Tel: +358 (0) Faks: +358 (0)

12 8 Nokia Software Market com Backup Þekil 7 Backup, Nokia 9210i Communicator'ýnýzýn, cihazýnýzdaki verileri otomatik olarak bir hafýza kartýna yedekleyebilmesine olanak saðlar. Verilerinizin birden yedek fazla kopyasýný çýkartabilirsiniz. Yedekleme iþlemi el ile ya da belirlenen bir zamanda otomatik olarak baþlatýlabilir. Yedekleme frekansýný ve zaman çizelgesini belirleyebilir ve yedeklemek istediðiniz verileri (tüm veriler, uygulamalar, ajanda, rehber, belgeler ya da mesajlar). Gerektiðinde yedeklediðiniz bilgileri geri yükleyebilirsiniz.

13 9 Tarantella Enterprise 3 Tarantella Þekil 8 Tarantella Enterprise 3 yazýlýmý Nokia 9210i Communicator kullanýcýlarýna UNIX, Microsoft Windows ya da Mainframe sunucularý üzerinden çalýþan firmalarýnýn uygulamalarýna kablosuz eriþim olanaðý saðlar. Tarantella Enterprise 3, mevcut uygulamalara ve hizmetlere ulaþmak için Kablosuz Uygulama geçidi görevi görerek, uygulama sunucularýnda deðiþtirme, yapýlandýrma ya da eklenti gerektirmeden baþarýlý ve hýzlý bir kablosuz etkinleþtirme çözümü sunar. Tarantella Enterprise 3 yazýlýmý, ilk giriþ gerektirmeyen uygulama ve veri merkezileþtirme çözümüdür. Yönetimi kolaylaþtýrarak ve alt yapý masraflarýný azaltarak, üretkenlik ve organik ölçeklendirmede yararlarýný hemen ortaya koymaktadýr. Tarantella yazýlýmýný kullanarak kullanýcýlar, uygulamalara Nokia 9210i Communicator ya da baþka bir istemci aygýtý (küçük bir istemciden, en geliþmiþ PC lere kadar) kullanarak uzaktan eriþebilirler.

14 10 M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Hungary Tel: Faks: M.I.T. Remapper Þekil 9 M.I.T. Remapper, Communicator ýn klavye düzenini deðiþtirmenizi saðlayan bir programdýr. Remapper ile klavyede yazma stilinize ve dilinize uygun klavye düzenlerini tanýmlayabilir ve kaydedebilirsiniz. Örneðin dilinize özel ya da aksanlý harfleri veya sýk kullandýðýnýz kýsaltmalarý yazmak için tek tuþa basmayý ayarlayabilirsiniz.

15 Remote Control for Nokia 9210i Þekil 10 Remote Control for Nokia 9210i ile, Nokia 9210i Communicator'ýnýzý kullanarak PC'nize mobil olarak tam eriþim elde edebilirsiniz. Nokia 9210i Communicator'ýnýzla Internet üzerinden PC'nize baðlanarak örneðin bilgilerinize ulaþabilir, belgeleri düzenleyebilir, dosyalara bakabilir ve e-postalarýnýzý okuyabilirsiniz. Remote Control, farenizi ve klavyeyi tam olarak kontrol edebilmenizi saðlar. Remote Control, sýk sýk seyahat eden ve nerede olursa olsun PC'lerine gerçek zamanlý eriþmesi gereken kiþiler için geliþtirilmiþtir. Bitween s.r.l Via Biancardi, MILAN Italy Tel: Faks:

16 12 Paragon Software GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Germany Tel: ZIP-manager Þekil 11 Zip Manager, Nokia 9210i Communicator için en güçlü kolay kullanýmlý dosya sýkýþtýrma programýdýr. Zip manager ile Zip dosyalarýný bildiðiniz yöntemlerle oluþturabilirsiniz. Zip arþivleriyle yeni tanýþýyorsanýz, zip dosyalarýyla ilgili en sýk kullanýlan görevlerde, sihirbazlar size adým adým yardýmcý olacaktýr. Zip Manager ile aþaðýdakileri yapabilirsiniz: Zipli e-posta eklerini açabilirsiniz Internetten indirdiðiniz zip dosyalarýný açabilirsiniz. Kendi zip arþivlerinizi yaratabilirsiniz dosyalarý sýkýþtýrarak zip biçimine getirebilir ve e-postayla gönderebilirsiniz Hafýzadan tasarruf etmek için az kullanýlan dosyalarý ve uygulamalarý arþivleyebilirsiniz (%75 e kadar ) Verilerinizi sýkýþtýrarak yedekleyebilirsiniz.

17 RealOne Player Þekil 12 RealOne Player, RealAudio ve RealVideo biçimlerindeki ses ve görüntü dosyalarýný Nokia 9210i Communicator ýnýzda dinleyebilmenizi ya da izleyebilmenizi saðlar. Bu dosyalarý oynatmak üzere uyumlu bir PC den Communicator a indirebilir ya da kablosuz þebeke üzerinden akýþla Communicator ýnýzda oynatabilirsiniz. RealNetworks 13

18 14 Macromedia Flash Player Þekil 13 Flash Player, hareket, ses ve etkileþim sunmak için yaygýn biçimde kullanýlan Macromedia Flash içeriklerini desteklemektedir. Bu sayede Macromedia flash filmlerini, çizgi filmlerini ve hatta oyunlarýný, Communicator ýnýzda izleyebilecek ya da çalýþtýrabileceksiniz. Ayrýca ilgi çekici sunumlar, e-öðrenme içerikleri izleyebilecek, hatta her zaman kontrollü kalmanýzý saðlayacak kiþisel üretkenlik uygulamalarýný kullanabileceksiniz.

19 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines Duodecim Medical Publications Ltd 15 Þekil 14 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines (EBM Guidelines), bir çok önemli hastalýk hakkýnda 900 den fazla makale içeren bir veri tabanýdýr. Verilen tedavi önerileri, yüksek kaliteli sistematik deðerlendirmelere dayanan kanýt niteliðinde özetlerle desteklenmektedir. Ýlgili makalelere, birlikte bir çok yüksek kaliteli dermatolojik resim eklenmiþtir. Guidelines da istendiðinde güncel ve güvenilir týbbi bilgilere kolaylýkla ve hýzla ulaþma olanaðý saðlanmýþtýr. Metinler kýsadýr ve Nokia Communicator larýn ekranýndan kolaylýkla okunabilir. Arama programý ve asýl veri tabaný, hafýza kartýnda bulunmaktadýr. The mobile EBM Guidelines, sýk sýk güncelleþtirilmektedir. Cochrane Library nin yayýmcýsý Update Software (Ýngiltere) ile yapýlan iþbirliði, kanýtlara dayanan tedavi önerilerinin uluslararasý geçerlilikte yüksek kalitede olduðunu garantilemektedir. Kanýtlara dayanan kodlama sistemi, içeriðin taným aracýlýðýyla kolaylýkla kullanýlabilmesini saðlamaktadýr.

20 16 TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam The Netherlands Tel: +31 (0) Faks: +31 (0) TomTom CityMaps Þekil 15 TomTom CityMaps, Nokia 9200 Communicator Serisi için bir þehir haritasý ve yol planlama uygulamasýdýr. Bir þehir içinde size mükemmel rotalar planlayabilir. Ayrýntýlý ve doðru þehir haritalarýný kullanarak, artýk Avrupa'nýn þehrinde yolunuzu rahatlýkla bulabilirsiniz. Örneðin tek yönlü yollar hakkýnda bilgi alabilir, trafiðin sýkça týkandýðý noktalardan geçmeyen bir rota isteyebilir ve kýsa yaya yollarýný görebilirsiniz. Yürüseniz, araba kullansanýz ya da bir otobüse de binseniz TomTom CityMaps Avrupa çapýndaki kiþisel yol yardýmcýnýz olabilir.

21 TomTom RoutePlanner Þekil 16 TomTom RoutePlanner, Nokia 9200 Communicator Serisi için bir yol haritasý ve güzergah planlama uygulamasýdýr. TomTom RoutePlanner ile, tüm büyük Avrupa ülkelerinde ve Amerika eyaletlerinde yolunuzu bulabilirsiniz. Ana yol þebekelerini çeþitli ölçeklerde gösterir ve bir þehirden diðerine gitmenizi saðlayacak en iyi yolu verir. Bir GPS alýcýsý takarak harita üzerinde tam olarak nerede bulunduðunuzu görebilirsiniz. TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam The Netherlands Tel: +31 (0) Faks: +31 (0)

22 18 Twiddlebit Software 23 Worcester Avenue Hardwick, Cambridge CB3 7XG UK Plan6 Þekil 17 Plan6, Nokia 9200 Communicator Serisi için Microsoft Project uyumlu bir proje planlayýcýsýdýr. Baðýmsýz bir proje planlama aracý olarak ya da Microsoft Project ile birlikte kullanabilirsiniz. Plan6, yeni projeler yaratmanýza, projeleri düzenlemenize ve ilerlemesini izlemenize olanak saðlar. PC üzerinde Microsoft Project ile oluþturulan projeleri ofisten alabilir ve yoldayken güncelleþtirebilirsiniz. Ofise geri döndüðünüzde proje planýný yeniden PC'ye aktarabilirsiniz.

23 Mobile Sales Assistant Þekil 18 Mobile Sales Assistant, Nokia 9210i Communicator'ý kullanarak sipariþlerin çevrimiçi kaydedilmesini saðlayan bir istemci-sunucu uygulamasýdýr. Ýstemci Communicator'da yüklüdür. Sunucu ise SQL ya da Oracle veri tabanýný temel almaktadýr. Mobile Sales Assistant ile satýþ temsilcileri, müþterilerinin sipariþlerini, hemen gerçekleþtirilmesi için firmanýn sistemine uzaktan kaydedebilirler. Sipariþlerin kaydý sýrasýnda, satýþ temsilcisi müþteri bilgileri, fiyatlar ve mevcut stok durumunun yaný sýra firmanýn sistemindeki diðer verilere de ulaþabilirler. Speed Sp. z o.o. ul. Energetykow Gdynia Poland Tel: Faks:

24 20 Benoit Dupont - Kylom 25, Rue Pauline Borghèse Neuilly sur Seine France Tel: Faks: Pocket Folio Þekil 19 Pocket Folio ile hisse portföyünüzü ve diðer yatýrýmlarýnýzý Nokia 9210i Communicator'ýnýz üzerinde yönetebilirsiniz. Pocket Folio, her tüm iþlemlerin bilgilerini ve tüm günlük fiyatlarý saklar. Gerektiðinde çeþitli görünümlerde bunlarý gösterir; ayrýntýlý ya da ayrýntýsýz, metin ya da grafik modlarý seçilebilmektedir. Otomatik Internet baðlantýsý üzerinden fiyatlarý ve kur oranlarýný alabilir ve tüm hesaplarýnýzý buna göre güncelleþtirebilirsiniz. Pocket Folio, Ýngilizce, Fransýzca ya da Almanca dillerinde yüklenebilmektedir.

25 ElbRUS 9210 Þekil 20 ElbRUS 9210, Nokia 9210i için ilk Tam Kiril Alfabesi Yerelleþtirme setidir. EPOC OS ile sorunsuz biçimde bütünleþerek Rusça konuþan 9210i kullanýcýlarýnýn, sanki cihaza kurulmuþ gibi kendi ana dilleriyle çalýþmasýný saðlamaktadýr. Tüm kullanýcý arayüzü öðeleri de Rusça ya çevrilmiþtir. ElbRUS ile aþaðýdakileri yapabilirsiniz: hem Rusça hem de Avrupa dillerindeki belgelerle çalýþabilirsiniz, Kiril karakter setlerini kullanarak e-posta, SMS ve faks gönderebilir ve alabilirsiniz ve, bir çok Rus Web ve WAP sayfalarýnda gezinebilirsiniz. ElbRUS þunlarý içermektedir: Dahili olanlarla ayný ve Rusça harfler eklenmiþ sistem yazý tipleri. Geçerli modu (Rusça/Latin) gösteren klavye sürücüsü. Ýki klavye düzeni - standart ve fonetik. Rusça yerel ayarlarý (tarih/saat biçimi, para birimi kodu, gün, ay adlarý vs.) MacCentre Inc. 14 Nikoloyamskaya street, Moscow Russia Tel: Faks:

26 22 AAC Global Tekniikantie 21 FIN ESPOO Finland Tel: AAC Mobile Dictionary Þekil 21 AAC Mobile Dictionary, Nokia 9210i Communicator için hazýrlanmýþ, içeriði kullanýcý tarafýndan seçilebilen bir sözlüktür. AAC Global dan lisans anahtarýný aldýktan sonra, özel sözlüklerin bulunduðu C portalýndan istediðiniz sözlük içeriðini inderebilirsiniz. Daha sonra PC Suite kullanarak Communicator daki sözlüðünüzü güncelleþtirebilirsiniz.

27 M.I.T. Dictionary Þekil 22 M.I.T. Dictionary, eklenti sözlük veri tabaný dosyalarýný kullanan bir uygulama çerçevesidir. Þu anda bu dillerde sözlük veri tabaný dosyalarý saðlanmaktadýr: Ýngilizce-Macarca, Almanca-Macarca ve Almanca-Ýngilizce. Sözcükleri aratmanýn yaný sýra yeni giriþler ve tanýmlar ekleyerek veri tabanýný geniþletebilir, hatta mevcut tanýmlarý ve giriþleri deðiþtirebilirsiniz. Giriþlere not ekleyebilir ve notlarýnýzý normal metin belgeleri olarak kaydedebilirsiniz. M.I.T. Dictionary, ayarlanabilir arama seçeneklerine sahiptir. M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Hungary Tel: Faks:

28 24 Yellow Computing Hanns-Martin-Schleyer- Strasse 1 D Bad Friedrichshall Germany Tel: Faks: Pro Lingua Translator Þekil 23 ProLingua Translator, sözcük ve ifade içeren Almanca-Ýngilizce, Ýngilizce- Almanca elektronik sözlüktür. Sözlükte genel kavramlardan özel iþ diline kadar çeþitli terimler bulunmaktadýr. Sözlükte kuralsýz fiilleri ve dilbilgisi notlarýný içeren kapsamlý bir liste bulunmaktadýr. Yabancý dildeki sözcüðün telaffuz edilmesini kolaylaþtýrmak için fonetik kodlarý da içermektedir.

29 Ozicom Hebrew Þekil 24 Ozicom Hebrew, Nokia 9210i Communicator için Ýbranice yerelleþtirme paketidir. Standart Communicator uygulamalarýnda bulunan tüm iletiþim kutularýný, notlarý ve mesajlarý Ýbranice olarak göstererek yerelleþtirilmiþ bir Communicator arayüzü sunar. Ozicom Hebrew, Ýbranice Microsoft Office uygulamalarýný (Word, Excel, PowerPoint ve Outlook) desteklemektedir ve Ýbranice web sayfalarýný görmenizi ve yine Ýbranice olarak e-posta mesajlarý ve fakslar almanýzý ve göndermenizi saðlar. Ýngilizce ya da Ýbranice kullanýcý arayüzünü kullanarak Ýbranice belgeler yazabilirsiniz. Ozicom Hebrew'in kurulmasý ve kaldýrýlmasý çok kolay olduðundan, yalnýzca gerektiðinde kullanýlabilmektedir. Ozicom Communications 26 Hartow Str Tel Aviv Israel Tel: Faks:

30 26 mbrain Software Bevrijdingsplein BX Leiden The Netherlands Tel: PDF+ Þekil 25 PDF+, PDF (Taþýnabilir Belge Biçimi) dosyalarý da olarak bilinen Adobe Acrobat dosyalarýnýn gösterilmesinde kullanýlmaktadýr. PDF+ yazýlýmýnu kullanarak metin, çizim ve biteþlemler içeren bir çok PDF dosyasýný görüntüleyebilir ve yazdýrabilirsiniz. PDF+, belgelerin içinde çeþitli metinleri aramanýza ve seçilen metin bölümlerini diðer uygulamalara kopyalamanýza olanak saðlar. Belge içindeki diðer sayfalara gitmenizi saðlayacak yer imlerini ve baðlantýlarý kullanabilirsiniz. Communicator da web gezgini yüklü olduðundan web sayfalarýna giden baðlantýlarý da kullanabilirsiniz.

31 Irma - the Infrared Mobile Accessory Þekil 26 Irma - the Infrared Mobile Accessory, Nokia 9210i Communicator ý kablosuz olarak kullanarak PowerPoint sunumlarýnýzý dizüstü bilgisayar olmadan görüntülemenizi saðlar. Irma kullanarak bir sunumu görüntülemek için, verilen Windows yazýlýmýyla sunumu dönüþtürmeniz ardýndan sunumu Communicator a kaydetmeniz gerekir. Bundan sonra Irma yý uyumlu bir veri projektörüne ya da monitöre baðlayýp sunumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Corporate Keys Ltd. c/o Flander Oy Satakunnankatu 18 B FIN TAMPERE Finland Tel: Faks:

32 28 Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) Checkers Þekil 27 Purple Software tarafýndan size sunulan Oxford Softwork's Checkers, rakibin taþlarýný üzerlerinden atlayarak almaya dayanan klasik bir strateji oyunudur. Ayný zamanda Dama olarak da bilinen bu oyun basit görünmesine karþýn çok karmaþýk bir oyundur. Dünya standartlarýnda yapay zeka oyun motoruna dayalý Oxford Softwork's Checkers uygulamasý, bu heyecan verici ve zorlu oyunu 9210i ye ya da bir insana karþý oynamanýzý saðlar. Ýsterseniz Communicator ýn kendi kendine oynamasýný da izleyebilirsiniz. Oyunda, acemiden uzmana kadar dört farklý oynama seviyesi bulunmaktadýr. Birden fazla görünüm, oyun takýmlarý ve artalan alternatifleri, kullanýcýnýn ekran görüntüsünü kiþiselleþtirmesini saðlar. Diðer özellikler arasýnda, oyunun yeniden oynanmasý, hamlelerin geri alýnmasý ve bilgisayardan hamle önerileri almak bulunmaktadýr. Oyunun içindeki yardým dosyalarý, oyundan nasýl en iyi þekilde yararlanabilmeniz konusunda size yardýmcý olacaktýr. Oxford Softwork's Checkers, boþ zamanýnýzý geçirmenin en iyi yoludur!

33 Chess Þekil 28 Purple Software tarafýndan sunulan bir satranç oyunu olan Oxford Softwork's Chess, hem yeni baþlayanlara hem de þampiyonlara uygun, düþündürücü ve zorlu bir oyundur. Dünya standartlarýnda yapay zeka oyun motoruna dayalý Oxford Softwork's Chess uygulamasý, oyunu 9210i ye ya da bir insana karþý oynamanýzý saðlar. Ýsterseniz Communicator ýn kendi kendine oynamasýný da izleyebilirsiniz. Hem 2B hem 3B görüntüler, bir çok oyun tahtasý þekli ve oyun takýmlarýyla çekici bir görünüme sahiptir. Yanlýþ bir hamle mi yaptýnýz? Kaygýlanmayýn, her zaman yaptýðýnýz hamleyi geri alabilir ve yeniden oynayabilirsiniz. Oyunlarý kaydedip geri yükleme olanaðý, kullanýcýlarýn istedikleri yerde ve istedikleri zamanda oyunu oynayabilmelerini saðlamaktadýr. Seçeneklerinizin azaldýðýný hissettiðinizde, hangi hamleyi yapmanýz gerektiðini her zaman bilgisayara sorabilirsiniz. Oyunun içindeki öðretici, size kurallar, hamleler ve hamle yazýlýmlarýyla ilgili daha fazla bilgi saðlayabilir. Oxford Softwork's tarafýndan sunulan Chess, strateji oyunlarý tutkunlarýnýn ilk tercihidir! Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Tel: +44 (0) Faks: +44 (0)

34 30 Rage Software PLC Martins Building Water Street High Wycombe Liverpool L2 3SP England Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) Gadget Golf Þekil 29 Gadget Golf, Nokia 9210i Communicator için 3B bir golf oyunudur. Bir aygýtta en fazla dört insan ya da bilgisayar tarafýndan kontrol edilen oyuncu oynayabilmektedir. Üç farklý oyun seviyesinden birini seçebilirsiniz. Oyunda 18 delikli tam bir golf sahasý, tüm sopalarý içeren bir sopa grubu bulunmaktadýr. Rüzgar ve hava koþullarýnýn etkisi de yansýtýlmaktadýr. Tam renkli oyun ortamýnýn görsel efektleri arasýnda tam ayrýntýlý golf sahasý, animasyonlu golf oyuncularý, kum tepeleri, su birikintileri, engebeler ve aðaçlarla belirlenmiþ sýnýrlara sahip peyzaj gösterilebilir.

35 Reversi Þekil 30 Reversi, taþlarýn yerleþtirilmesi ve ele geçirilmesini içeren bir alan kapsama oyunudur. Oyunu öðrenmek yalnýzca bir kaç dakika sürer ancak uzmanlaþmak için bir ömür gerekir. Bu nedenle Reversi her türlü yetenek seviyesindeki oyuncular için uygundur. Reversi de birden fazla görünüm, oyun tahtasý ve taþ gruplarý seçenekleri bulunmaktadýr. Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Tel: +44 (0) Faks: +44 (0)

36 32 Mobil Ask Hajogyari Sziget 323. H-1033 Budapest Hungary Tel: Faks: Torpedo Þekil 31 Uçaðýnýzý mý bekliyorsunuz? Anlamsýz, iki saatlik bir toplantýda mýsýnýz? Okul çaðlarýndayken ders sýrasýnda arkadaþlarýnýzla amiral battý oynamanýn ne kadar heyecan verici olduðunu hatýrlýyor musunuz? Remek online dan Torpedo oyunuyla, 9210i filosuna karþý savaþabilir ve savaþmanýn heyecanýný yeniden yaþayabilirsiniz. Oyunun amacý, sizinkiler batmadan önce 9210i nin gemilerini bulmak ve batýrmaktýr. Oyunun ensign (teðmen), captain (kaptan) ve admiral (amiral) olmak üzere uç zorluk seviyesi bulunmaktadýr. Ensign (Teðmen) seviyesinde, bilgisayarýn gemilerini bulmak ve batýrmak için 48 torpidonuz bulunur. Captain (Kaptan) seviyesinde 36, admiral (amiral) (en tepede olmak kolay deðildir) seviyesinde ise yalnýzca 24 torpidoya sahip olursunuz.

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 9210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/823795

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 9210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/823795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA 9210I için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 9210I tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 6630 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Konumlandýrma 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia E50 için ek uygulamalar 9250684 1. BASKI TR

Nokia E50 için ek uygulamalar 9250684 1. BASKI TR Nokia for Business Nokia E50 için ek uygulamalar 9250684 1. BASKI TR NOKIA CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda, cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM da veya hafýza kartýnda

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N92-1

Ek uygulamalar. Nokia N92-1 Ek uygulamalar Nokia N92-1 NOKIA N92 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 TELEKOM SAGEM MF 5461 Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik, sayfa 1dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı