Londra Sefiri Mehmed Emin Paa nın Felemenk (Hollanda) zlenimleri The Netherlands Impressions of Mehmed Emin Pasha the Sultans Ambassador to London

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Londra Sefiri Mehmed Emin Paa nın Felemenk (Hollanda) zlenimleri The Netherlands Impressions of Mehmed Emin Pasha the Sultans Ambassador to London"

Transkript

1 Londra Sefiri Mehmed Emin Paa nın Felemenk (Hollanda) zlenimleri The Netherlands Impressions of Mehmed Emin Pasha the Sultans Ambassador to London Bayram NAZIR* Özet Mehmed Emin Paa, 25 Eylül 1848 yılında atandıı Londra elçiliinde yaklaık iki yıl görev yaptı. 19. yüzyılda Londra politik açıdan Avrupa nın merkezi hükmünde idi. Paa, çok kritik olayların cereyan ettii bir dönemde Londra da göreve balamıtı. Özellikle 1848 Avrupa htilalleriyle ilgili olarak Paa nın Babaıali ye sunduu raporlar önemlidir. Mehmed Emin Paa Londra da bulunduu bir sırada tahta yeni çıkan Felemenk Kralı na Sultan Abdülmecid in tebrik mektubunu götürmekle görevlendirildi. Bu görevlendirmeden sonra Londra dan ayrılan Paa, bir aylık bir yolculuktan sonra Felemenk e geldi ve Kral tarafından kabul edildi. Paa 20 gün kaldıı Felemenk ülkesi ile ilgili gözlemlerini küçük bir risale haline getirip stanbul a göndermitir. Bu risalede Mehmed Emin Paa, adeta sular içinde kalan bir ülkenin tarım, ziraat ve gemicilikte kazandıkları baarılardan söz eder. Paa ülkede deniz ve nehirlerin tatıklarını ve halkın su baskınlarından kendilerini korumak için kanallar ina ettiini ifade eder. Mehmed Emin Paa, az bir süre kaldıı Felemenk hakkında kısa fakat önemli bilgiler vermektedir. Anahtar Kelimeler: Mehmed Emin Paa, Felemenk, Londra, Lahey Abstract Mehmed Emin Pasha functioned as the London ambassador for about two years from 25 July 1848 on. During the 19.th century, London enjoyed a central role in European politics. The Pasha commenced work in a period of very critical developments in Europe. His reports to the Porte included these related to the revolutions of the year 1848 which are of particular significance. Mehmed Emin Pasha had been entrusted with the duty to convey the gratulation letter of the Sultan Abdulmecid to the King of the Netherlands who had ascended to the throne. The Pasha left London for this duty and arrived in the Netherlands after a month and was admitted by the King. The Pasha wrote a pamphlet covering his observations about the Netherlands where he stayed for 20 days. In this writing, the Pasha pointed to the achievements in agriculture and seafaring of a country that was virtually submersed in water. The Pasha told how the sea and the rivers flooded the land and the population built channels to protect themselves from the floods. Mehmed Emin Pasha gives brief but significant information on the Netherlands where he stayed only a short time. Key Words: Mehmed Emin Paa, Felemenk, Londra, Lahey 1- Osmanlı Felemenk likilerine Kısa Bir Bakı Felemenk Cumhuriyeti 1 ile Osmanlı Devleti arasındaki siyasî ilikiler XVII. yüzyıl balarında kurulmakla birlikte ticarî ilikiler çok eskiden beri devam etmekteydi. Kanunî Sultan Süleyman zamanında spanya, Portekiz ve dier Avrupa ülkeleri gibi Felemenk tüccarlarına da Osmanlı memleketlerinde alıveri yaptıkları yerlerde konsolosluk açma izni verilmiti. Fakat bu ülkelerin ticaretleri geni çaplı olmadıından konsoloslarının masraflarını çıkarmaları imkânsızdı. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin dostu olan bir devletin bayraı altında ticaret yapmalarına müsaade edilmiti ahitnamesiyle Fransa'ya tanınan imtiyaz dier bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte Felemenk tüccarlarına da tanınındı. Böylece Felemenk tüccarları, Fransız bayraı altında Osmanlı karasularında ticaret yapmaya balamılardı. Bir süre sonra ngiliz elçisi Divan-ı Hümayuna müracaat ederek Felemenkli tüccarların himaye hakkının kendisine verilmesini istedi. Balangıçta bu talebe olumlu cevap verilmediyse de ngiliz diplomatların uzun diplomatik mücadeleleri sonucunda 1603 yılında Felemenk gemilerinin ngiliz bayraı altında ticaret yapmalarına izin verildi 2. Osmanlı Devleti ile Felemenk arasında siyasi ilikiler ise ancak XVII. Yüzyıl balarında kurulabilmiti. Nitekim Felemenk Hükümeti, Cornelis Haga bakanlıında bir heyeti stanbul'a gönder- * Yrd. Doç. Dr., Gümühane Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nkılap Tarihi Bölüm Bakanı 1 Osmanlı Devleti döneminde Hollanda için kullanılan en yaygın isim Felemenk tir. (Cevdet KÜÇÜK,, Hollanda, Diyanet slam Ansiklopedisi, C 18. stanbul 1998, s.225). Bu yüzden biz de makalemizde Felemenk adını kullanmayı tercih ettik. ki devlet arasında resmi yazımalarda ve ahitnamelerde daha çok Nederlande kelimesine yer verilmitir. Hollanda kelimesine de bazı Türkçe metinlerde seyrek olarak Holland eklinde rastlanır. Hollanda, söz konusu ülkenin adı olarak ancak Türkiye Cumhuriyeti döneminde yaygın olarak kullanılmıtır (KÜÇÜK, aynı makale, s. 225). 2 Mübahat KÜTÜKOLU, Osmanlı-ngiliz ktisadi Münasebetleri, Ankara 1974, s

2 439 meyi kararlatırdı. 7 Eylül 161l'de yola çıkan Haga, bazı Avrupa ülkelerini dolatıktan sonra 17 Mart 1612'de stanbul'a geldi. Haga ve beraberindeki heyet stanbul da iyi bir ekilde karılandı 3. Kaptanıderya Halil Paa ve bazı devlet adamlarının yardımı sayesinde Haga 1 Mayıs 1612'de I. Ahmed tarafından kabul edildi. Böylece Osmanlıların dümanı olan spanya'ya karı baımsızlık mücadelesi veren Felemenk Birleik Cumhuriyeti Osmanlı Devleti tarafından resmen tanınmı oldu 4. Venedik, Fransa ve ngiltere elçilerinin bütün engellemelerine ramen I. Ahmed den bir ahitname almayı baardı (6 Temmuz 1612). Fransa ve ngiltere'ye verilenlerle aynı olan bu ahitnameyle Felemenk Birleik Cumhuriyeti'ne stanbul'da elçilik ve Osmanlı ülkesi dahilindeki iskelelerde konsolosluk açma hakkı verilmi, bazı adlî ve ticarî imtiyazlar tanınmıtı. Felemenkliler, ilk ahitnamelerini aldıktan sonra Osmanlı ülkesinde kendi ticarî organizasyonlarını oluturmak için youn bir çaba içine girdiler. Yaklaık yirmi sekiz yıl stanbul'da kalan Haga, Osmanlı-Felemenk likilerinin kuvvetlendirilmesinde ve Hollanda'nın dou ticaretinin gelimesinde büyük rol oynadı 5. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı Padiahı IV. Mehmed 1680 yılında Felemenk e bir ahitname verdi. Muhteva itibariyle 1612 ahitnamesinin ayni olan bu ahitname, kapitülasyon rejiminin sona erdii 1923 Lozan Anlaması na kadar Akdeniz deki Felemenk varlıını ekillendirdi 6. Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti ile Felemenk arasındaki ilikiler dostane bir ekilde devam etti. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti de Felemenk te elçi bulundurmaya baladı. Bu ülkeye tayin edilen büyükelçiler Babıâli'de yüksek mevki sahibi Rum asıllı Osmanlılardan seçiliyordu. Nitekim ilk büyükelçi Petro Marcella adında bir esnaftı 7. XIX. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti nin Felemenk Devleti nin bakenti Lahey de elçisi bulunmuyordu tahta yeni çıkan Felemenk Kralı nı tebrik ve Sultan Abdülmecid in name-i hümayunu takdim etmek üzere Londra Sefiri Mehmed Emin Paa görevlendirildi 8. 2-Mehmed Emin Paa nın Felemenk e Görevlendirilmesi Osmanlı Devleti, Avrupa ülkelerine farklı nedenlerle elçiler göndermitir. Bu nedenler arasında Osmanlı hükümdarlarının yazdıkları mektuplarla yabancı devlet adamlarına cüluslarını bildirmesi 9, mparatorların taç giyme törenlerinde Osmanlı elçisinin de hazır bulunması, bir devletle yapılan anlamanın tasdikli metninin tevdi edilmesi, yapılan bir anlamadan sonra dostluk ilikilerinin yeniden kurulması, yabancı devletlere yapılan nezaket ziyareti, yabancı devletlerle olan ihtilaflı sınır sorunlarının çözülüp uzlama imkanının aranması vardı. Yine, bir devletle yapılan savaın barıla neticelenmesini teklif etmek ve müzakereye girimek, bir kralın gönderdii mektuba yazılan cevap mektubunun ve hediyelerin gönderilmesi veya sadrazamın mektubunun o devletin babakanına gönderilmesi, stanbul da hakaret görmü bir elçinin gönlünü alıp özür dilemek, bir devletin yolladıı bir elçiye karılık olarak elçi göndermek, devlet alacaını istemek ve ödeme artlarını görümek, iki devlet arasındaki ilikileri kuvvetlendirmek, yabancı devletin talebi üzerine elçi göndermek, Batı nın ilim ve fende gelimilik derecesini aratırmak da elçi gönderme nedenleri arasındaydı Zeki ÇELKKOL-Alexsandr H. De GROT, Lale ile Baladı, Ankara 2000, s Bülent ARI, Conflicts Between the Dutch Merchants and the Ottoman Local Authorities According to the Felemenk Ahdname Defteri Dated 1091/1680, Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1996, s ARI, age. s KÜÇÜK, agm. s KÜÇÜK, age. s Osmanlı Felemenk likileri ile ilgili daha geni bilgi için bk. Gülnihal BOZKURT, 1899 Lahey Barı Konferansı ve Osmanlı Devleti, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 4-8 Ekim 1999, III, I Kısım Kongreye Sunulan Bildiriler; Gerard R. B, ERDBRNK, (1974), "Onyedinci Asırda Osmanlı-Hollanda Münasebetlerine Bir Bakı", Güneydou Avrupa Aratırmaları Dergisi, 2 3, stanbul 1974; Cengiz ORHONLU, Tarih Kaynaklarında Hollanda'ya Ait Bilgiler, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 30, stanbul 1976; Benjamin J. SLOT, Osmanlılar & Hollandalılar (Osmanlılar ve Hollandalılar Arasındaki 400 Yıllık likiler), stanbul 1990; A. A. KAMPMAN, (1959), "XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı mparatorluu'nda Hollandalılar", Belleten. C XXIII, Ankara 1991, s Osmanlı Padiahları tahta çıktıkları zaman bir mektup yazarak cüluslarını yabancı devlet adamlarını bildirirlerdir. Bazen de bir elçi göndermek suretiyle tahta çıktıklarını komu devletlere iletirlerdi. Nitekim III. Osman tahta çıkıını Lehistan Devleti ne bildirmek için Ali Aa yı görevlendirilmiti. Ali Aa nın Lehistan a görevlendirilmesi ve bu görevle ilgili yazdıı manzum eser için bkz. Emin YAKITAL, Sultan Osman III. Tahta Çıkıının Bildirilmesi çin 1755 Yılında Lehistan Devletine Büyük Elçi Olarak Gönderilen Ali Aa nın Bu Göreviyle lgili Manzum Sefaretname, Türk Dünyası Aratırmaları Dergisi, yıl 1981, S 15, s Faik Reit UNAT, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara 1992, s

3 440 Mehmed Emin Paa, Hazine-i Hümayun Kethüdası Kıbrıslı Mehmed Emin Efendi nin kardei Hüseyin Efendi nin olu olup, 1813 te Kıbrıs ta domutur. Çocukluunu Kıbrıs ta geçirdikten sonra stanbul a gelip, Enderun a girdi de Hassa kinci Taburu na yüzbaı oldu. Namık Paa ile birlikte 1833 te Londra ya gitti. Buradan Paris e geçerek bir müddet lisan örenimi gördü. stanbul a döndüünde Kolaası oldu. stanbul da bir süre bu görevi yürüten Mehmed Emin Paa, Osmanlı talebelerine nezaret etmek ve yarım kalan tahsilini tamamlamak üzere tekrar Paris e gönderildi. Sultan Abdülmecid in cülusunda stanbul a geldi ve 1840 da Dâr-ı urâ ya üye oldu. Daha sonra, Akka Muhâfızlıı (1844), Kudüs Mutasarrıflıı (1845), Tırnova Kaymakamlıı (1846) ve Belgrad Muhafızlıı (1846) görevlerinde bulundu. Tırhala Mutasarrıflıına tayin edilip oraya gitmek üzere iken, 25 Eylül 1848 da Londra elçiliine atandı 11. Mehmed Emin Paa dan önce bu göreve Kamil Paa tayin edilmiti. Ancak, Kamil Paa, dil bilmemesini gerekçe göstererek Londra elçiliinden affını istedi 12. Bu sırada Londra, politik açıdan Avrupa devletlerinin adeta merkezi konumundaydı. Bu nedenle Londra elçiliine tayin edilecek zatın Avrupa nın ahvaline ve yabancı dile tam bir hakimiyeti gerekiyordu. Bu yüzden Kamil Paa nın bu istei kabul edilerek, yerine Avrupa da örenim görmü, Avrupa usul ve ahvalini iyi bilmesinin yanı sıra yabancı dile hakim olan 13 Mehmed Emin Paa atandı 14. Dier taraftan, bir süreden beri Londra elçilii, ortaelçilikle idare olunuyordu. Ancak bu sıralarda ngiltere, Lord Stradford Canning i büyükelçi sıfatıyla stanbul a göndermiti. Dolayısıyla, Osmanlı Devleti nin Londra ya gönderecei elçinin de aynı sıfatta olması gerekiyordu. Bu nedenle, Mehmed Emin Paa nın uhdesine vezaret rütbesi tevcih edilerek, büyükelçi unvanıyla Londra ya gönderilmesi tasvib olundu. Ayrıca yol harçlıı olarak, kuru verildi 15. Mehmed Emin Paa göreve getirildikten yaklaık üç ay sonra 20 Aralık 1848 de Londra ya ulatı. Onun Londra elçilii döneminde, Avrupa da Osmanlı Devleti ni de yakından etkileyen çok önemli olaylar meydana geldi. Kukusuz bu olayların en önemlilerinden birisi, 1848 Avrupa htilalleriydi. Mehmed Emin Paa, htilallerin ngiltere ye yansımalarını düzenli olarak Bâbıâli ye rapor etmiti. Yine o, bu ihtilallerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve Osmanlı diplomasi literatürüne Mülteciler Meselesi olarak geçen hadisede Londra da Osmanlı Devleti adına baarılı bir sınav vermiti. 3-Mehmed Emin Paa nın Felemenk zlenimleri Mehmed Emin Paa, Londra elçilisi bulunduu sırada, bir ara Bâbıâli tarafından yeni tahta çıkan Felemenk Kralı nı tebrik etmek için görevlendirildi 16. Londra da görev yapan elçilere Felemenk elçiliinin geleneksel olarak verilip verilmedii tespit edilebilmi deildir. Ancak Mehmed Emin Paa nın Lahey e özel görevle gönderilmesinden yaklaık on sene sonra Osmanlı Devleti nin Londra 11 Mehmed Emin Paa, yaklaık iki sene Londra elçilii görevinde bulundu. Onun yerine daha önce Viyana elçilii görevinde bulunan Kostaki Mussurus Paa tayin olundu. (BOA., ra. Har Sadaret ın Mâbeyn e takdim ettii 23 CA 67/25 Nisan 1851 tarihli arz tezkiresi) Mehmed Emin Paa, stanbul a döndükten sonra Halep te çıkan isyanı bastırmak amacıyla Ekim 1850 de buraya vali tayin olundu. Halep isyanını baarılı bir ekilde bastıran Paa, Ekim 1851 de Arabistan Ordusu Müirliine getirildi. Daha sonra Edirne valisi olarak atanan Mehmed Emin Paa, Ocak 1854 te Kaptan-ı Derya, aynı yılın mayıs ayında Sadrazam oldu. Sadrazamlık görevinde yaklaık altı ay kaldıktan sonra azledildi ve Meclis-i Tanzimat Reisliine getirildi. Eylül 1856 da Petersburg fevkalade elçisi oldu. Daha sonraki tarihlerde devletin çeitli üst kademelerinde görev alan Paa, Ekim 1859 da ikinci defa Sadrazam oldu. Ancak onun ikinci Sadrazamlık dönemi birinciye göre daha da kısa sürdü ve iki ay sonra azledildi. Mayıs 1860 ta üçüncü defa Sadrazamlıa getirilen Mehmed Emin Paa, bir yılı akın bir süre bu görevde kaldıktan sonra Austos 1861 de tekrar azledildi. Bu tarihten sonra Edirne valilii ve Meclis-i Ali üyelii görevinde bulunan Paa, 1871 de vefat etti ve Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedildi. bnülemin Mahmut Kemal NAL, Son Sadrazamlar, I, stanbul, 1982, s.83-98; Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmani, IV, stanbul 1311, s Kamil Paa daha önce Berlin de mühendislik örenimi görmütü. Hatta bir müddet Berlin elçilii görevinde bulunmutu. Dolayısıyla onun lisan bilmemesi söz konusu olamaz. Onun Berlin elçiliinden affını istemeyip, Londra elçiliine tayinin de lisânainâ olmadıını gerekçe gösterip gitmek istememesinin gerçek sebebi belli deildir (Mahmut KEMAL, age. s.84). Burada Kamil Paa nın eitimini Berlin de yaptıından onun ngilizce bilmedii ve bu sebeple görevden affını istemi olabilecei düüncesi akla gelmektedir. 13 Osmanlı elçilerinin seçiminde büyük titizlik gösterilmitir. ki ülke arasında barıı gerçekletirecek kabiliyette birisinin olmasına dikkat edilmitir. Elçilik göreviyle dı ülkelere gönderilenlerin belirli bir sınıfa mensup bulunmadıkları, zaman zaman iin icabına göre çeitli mesleklerden mevki ve öhret sahibi kimselerin elçilikle görevlendirildikleri görülmektedir. Elçi seçiminde tayin edilecek kiinin karakteri de önemliydi. Elçiler, yabancı dil bilen kiilerden seçildikleri ve hiç olmazsa karılıklı konuma kurallarını bilen ve yabancıların oyun ve hilelerini tanıyabilen kimselerden atanmılardır. (UNAT, age. s. 18). 14 BOA., ra. Har. Nr.2235 Sadaret in Mâbeyn e takdîm ettii 26 L 1264/25 Eylül 1848 tarihli arz tezkiresi. 15 BOA., ra. Har. Nr Mahmut KEMAL, age. s.84.

4 441 Elçisi Kostaki Musurus Paa ya bu elçilik görevine ilaveten Belçika ve Felemenk elçiliklerinin de resmi olarak verildii ariv belgelerinden anlaılmaktadır. Nitekim 21 Temmuz 1859 da Londra elçisi Musurus a, Belçika ve Felemenk elçiliklerinin de verilmesi kararlatırılmıtı. Böyle bir kararın nedeni, buralarda müstakil elçi bulundurmanın masraflı olmasıydı. Buna göre Musurus, her yıl Aralık ayında Brüksel ve Lahey e gidecek, gerekli diplomatik ilikilerde bulunacak fakat bunun için ayrıca bir maa almayacaktı 17. Musurus kendisine bu görevin verilmesinden sonra 20 Eylül de Lahey e gitti; burada resmi bir törenle çok aalı bir ekilde karılandı. Felemenk Kralı na, Osmanlı Padiahı nın iki tane mektubunu sundu; Kral ile karılıklı görütü. Kral, Musurus la görümesinde yeni tahta çıkan Sultan Abdülaziz in cülusunu tebrik ettiini söyledi ve selamlarını iletmesini istedi. Lahey de bir süre kaldıktan sonra Brüksel e doru yola çıkan Musurus, burada kendi onuruna verilen suareye katıldı 18. Mehmed Emin Paa, verilen bu görev üzerine 16 Mayıs 1850 tarihinde Londra dan ayrılarak bir ay süren bir yolculuktan sonra Felemenk Devleti nin hükümet merkezi Lahey e geldi. Felemenk Dıileri Bakanı ile bir görüme yaparak, Kral ile görüme için randevu talebinde bulundu. Mehmed Emin Paa, 24 Haziran da Kral tarafından kabul edildi. Kabulde, Krala tahta çıkıını tebrik amacıyla yazılan Sultan Abdülmecid in nâme-i hümâyûnu nu takdim etti 19. Elçi, Felemenk Kralı ile bir defa daha görütü. Bu görümede de Avrupa ahvali üzerine genel sohbetler yapıldı. Ayrıca, Mehmed Emin Paa, Kraliçe ile de görümek istiyordu. Ancak, Kraliçe, olunun çok aır hasta olduunu, onunla ilgilenmesi gerektiini ve bu sebeple görümek için vaktinin olmadıını söyledi. Gerçekten de birkaç gün sonra Prens öldü. Bu ölüm, Kral ve Kraliçe yi derinden sarstı. Mehmed Emin Paa, Kral ile veda görümesini yapamadan Lahey den ayrıldı 20. Elçilerin veya maiyetlerinin yolculuklarına, gözlemlerine ve faaliyetlerine dair bilgileri, bata sultan olmak üzere sadrazam ve reisülküttaba bildirmek amacıyla yazdıkları namelere, risalelere, takrirlere, seyahatnamelere ve havadis namelere genelde sefaretname adı verilmektedir 21. Mehmed Emin Paa nın Felemenk ülkesi hakkında tuttuu notları risale ya da küçük bir sefaretname olarak deerlendirebiliriz 22. Mehmed Emin Paa, Felemenk te yaptıı temasları ve bu devlet hakkındaki izlenimlerini küçük bir risale halinde Bâbıâli ye iletti. Bu risale 11 sahifeden olumaktadır. Risalenin ilk be sahifesi, Paa nın Londra dan Lahey e gidii, Kral ve öteki devlet erkânıyla yaptıı görümelerini içermektedir 23. Bundan sonraki dört sahifede ise Paa, Felemenk izlenimlerini anlatmaktadır. Sayfa numaraları bizatihi elçi tarafından konmutur 24. Mehmed Emin Paa nın yaklaık 20 gün kaldıı Felemenk izlenimleri öyleydi: Paa önce Felemenk Devleti nin komularını sayar. Buna göre Hollanda nın kuzeyinde Almanya, güneyinde ise Belçika bulunmaktadır. Felemenk, on bir eyaletten oluan, seksen saat uzunluunda, kırk saat geniliinde bir ülkedir. Ülke oldukça rutubetli olup yaklaık üç milyon nüfusa sahiptir. Deniz ve nehirlerin sürekli taması sonucu ülke bir çok kez sular altında kalmıtır. Halk, ülkeye zarar veren nehir ve deniz tamalarından korunmak için bir çok bentler ina etmi ve deniz sahiline hendekler kazmılardır BOA., A.AMD., 94/49; HR. MTV. 1/14 18 BOA., ra. Har BOA., ra. Har Mehmed Emin Paa nın Sadaret e takdîm ettii 15 66/26 Haziran 1850 tarihli tahrîrâtı. 20 BOA., ra. Har Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA, Osmanlı Zihniyetindeki Deiimin Göstergesi Olarak Sefaretnamelerin Kaynak Defteri, OTAM, (Osmanlı Tarih Aratırmaları Merkezi Dergisi), Ankara 1996, S 7, s Sefaretnameleri yazarların memur oldukları hizmet ve görevlerin türü ve özelliklerine göre özel ve genel sefaretnameler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Özel olanları, elçilerin esas memuriyetlerinin ne suretle yapıldıına dair takrirlerdir. Bunlar sadece verilen görevin nasıl yapıldıını ve bu görevin neticesinin kaydedildii siyasi bir belgedir. Sadece elçilik kafilesinden, yolculuktan ve elçilerin görevinden söz eden sefaretnameler formel sefaretnamelerdir. Genel olanları ise elçilerin gezip gördükleri idari ve toplumsal hayatı, askeri durumu, kültürü, eitim sistemi, sanayi ve genellikle medeniyet seviyesi hakkında örendikleri hususları tespit edenlerdir. Bu balamda bunlarda izlenimci sefaretnamelerdir. Daha geni bilgi için bk. UNAT, age. s. 45; Cahit BLM, Mustafa Rasih Paa nın Rusya Sefaretnamesi, OTAM, S 7, Ankara 1996, s Sefaretnameleri kaleme alanlar dua ile balayarak Sultan ve onun ülkesi hakkında methiyeler düzerler. Sonra da elçi tayinine yol açan sebeplerin kısa bir izahı verilir. Sefaretnamelerin en önemli bölümlerinde biri de yolculuk ile ayet varsa karantina yapılan yerlerden bahsetmesidir. Sefaretnamelerin büyük bir bölümü elçilikle görevli bulunan ülkenin bakentine yapılan yolculuu, ehre girileri, ehirde ikametgahı, ve oradaki ilk izlenimler hakkında ayrıntılı bilgi verir (YALÇINKAYA, age. 337; Mustafa ULUOCAK, XVIII. Yüzyıl Sefaretnamelerinde Türetme ve letme Ekleri, Basılmamı Doktora Tezi, Bursa 2007, s BOA., ra. Har BOA., ra. Har

5 442 Her ne kadar Felemenk sıkıntılı bir corafyada bulunsa da arazisi oldukça bereketli ve zengin olup çok güzel köylere sahiptir. Bu köylerde çok sayıda hayvan beslenmektedir. Halk, sanat ve sanayinin gelimesi için büyük gayret göstermektedir. Ticaret ürünleri tütün, kırmızı boya, ya ve peynirden olumaktadır. Bahçeleri dier ülkelerin bahçelerinden çok daha güzel aaçlarla süslenmitir. Gül, sümbül, lalenin yanı sıra hayvancılık da halkın geçim kaynakları arasında önemli yer tutmaktadır. Halkın asıl zenginlii gemicilik ve balıkçılıktan kaynaklanmaktadır. Ülkede bir çok nehir bulunuyorsa da bunların önemlileri Ren, Mass ve Asco nehirleridir 26. Mehmed Emin Paa, Ren, Mass ve Asco nehirler kolları ve döküldükleri deniz hakkında bilgi verdikten sonra Felemenk te bulunan göllere deinir. Onun verdii bilgiye göre Felemenk Devleti nin en dikkat çekici gölü Zuider Zee nehrinin yakınında ve bu tarihten yaklaık üç asır evvel denizin taması sonucu ansızın oluan Harlem Gölü dür. Gölün hacmi yirmi yedi bin dönüm arazi kadar olup temizlenip içine köylerin inası ve ziraata uygun bir hale getirilmesi için yirmi dört milyon Frank tahsis olunmutur. Devasa makinelerin çalıması sonucunda üç yıldan beri ancak suyun yarısı tahliye edilebilmitir. Ayrıca, suyu boaltmak için kanallar ina edilmitir. Bütün bu çalımalara ramen üç senelik Harlem Gölü nün tamamen boaltılması için üç yıllık bir çalımaya daha gereksinim duyulmaktadır 27. Paa, Harlem Gölü hakkında bilgi verdikten sonra Felemenk ülkesinin sayısız su kanallara sahip bir ülke olduunu ifade eder. Eer ihmal gösterilip de bir sene suların önü alınmasa bütün ülkenin harap olacaını söyler. Bu yüzden küçük kanalların baına birer yel deirmeni konmu ve suların taması halinde bu deirmenler vasıtasıyla sular büyük kanallara ve bu kanallara vasıtasıyla da denize aktarılacaktı. Ülkenin neresi kazılsa su çıkacaından veyahut kömüre benzer bir toprak bulunacaından, ziraat ve tarım ürünlerinin yetitirilmesi için çok büyük gayretler gösterilmitir. Kömür eklinde olan topraın yakılması halinde pek güzel bir ate vermesinden dolayı halk için önemli bir kazanç kaynadııdır 28. Felemenk in deniz ve nehirlerinin bir kere tamasından bütün ülkenin zarar görecei açıktır. Paa, halkın ve devletin kendilerini korumak için gösterdikleri gayretleri takdir eder. Felemenk te yaayan üç milyon halka ilaveten bu ülkenin Hindistan daki sömürgelerde yedi milyon halkı da vardır. Bu yüzden Felemenk ile Hindistan arasındaki bu iliki halkı gemicilie mecbur etmitir. Devletin kanunları hiçbir tüccara korvet ve firkateynden küçük sefine yapmasına izni vermez. Dolayısıyla bütün tüccar gemileri savaabilecek durumda olduundan devletin iki üç bin kadar sava gemisi olduu hesap edilmektedir. Devletin deniz kuvvetlerine göre kara kuvvetleri oldukça zayıftır. Hatta Hindistan da bulunan yedi milyon sömürge halkı zabt u rabt altına almak için ancak on üç bin asker gönderilmitir 29. Mehmed Emin Paa, Felemenk devletinin tersanelerini çok beenir. Sefine ina ettikleri havuzların üzerlerini örttüklerini kerestenin güne ve yamurdan muhafazasına özel dikkat gösterildiini ifade eder 30. Sonuç Berlin ve Viyana da önemli sefaret görevinde bulunan Ahmed Resmi Efendi, her fırsat ve imkanda bir eyler örenmek, her elçinin en faydalı vazifesidir 31 demitir. Osmanlı elçileri için siyasi görevle gittikleri Avrupa devletleri, dünyadaki gelimelerden haberdar oldukları birer okul olarak kabul edilmitir. Sultan Abdülmecid in nâme-i hümâyununu tahta yeni çıkan Felemenk Kralına götürmekle görevlendirilen Mehmed Emin Paa nın bu ülkeden etkilendii anlaılmaktadır. Paa, sadece padiahın mektubunu Felemenk Kralına takdim etmekle yetinmemi, bu ülkenin durumunu kısa da olsa tahlil etme duyarlılıı ile hareket etmitir. Elçinin kullandıı üsluptan Felemenk halkının çalıkanlıına hayranlık duyduu anlaılmaktadır. Londra Elçisi üzerinde bir iz bırakan dier husus ise, sürekli taan nehir ve deniz sularından korunmak için halkın bentler ve kanallar ina etmesidir. Paa nın risalesini farklı kılan hususlardan biri de görev yaptıı ülke hakkında deil, özel bir görevle kısa bir süreliine gittii Felemenk 26 BOA., ra. Har BOA., ra. Har BOA., ra. Har BOA., ra. Har BOA., ra. Har Virginia AKSAN, Savata ve Barıta Bir Osmanlı Devlet Adamı Ahmed Resmi Efendi, stanbul 1997, s. 56.

6 443 hakkında gözlemde bulunup Babıali ile paylamasıdır. Elçi, Felemenk te 20 gün kalabilmiti. Bu sürenin bir kısmını da resmi temaslarla geçirdii düünülürse, arta kalan süre içinde kısa da olsa bir risale kaleme alması onun özel bir gayret gösterdiini akla gelmektedir. Mehmed Emin Paa nın Felemenk Risalesi...Felemenk Devleti nin arâzîsi imâlen bahr-i muhît-i imâlîye ve Almanya ve cenûben Belçika ile mahdûd seksen sâ at tûlünda ve kırk sâ at arzında ve onbir eyâlete münkasem gâyet rutûbetlü ve su içinde bir hükûmet olub üçmilyona karîb ahâlîsi vardır ve vaktiyle memâlik-i mezkûreyi çok kere deniz ve enhâr basub harâb etmi olduundan ahâlisi bu beliyye-i azîmeden kendülerini muhâfaza içün birçok bendler inâsına ve bütün sevâhile hendekler vaz ına mecbûr olmulardır ve her ne kadar Felemenk böyle bir mevki -i mükilde bulunuyor ise de etrâfı ve arâzisi gâyet ma mûr ve abâdân olub pek çok güzel köylerle muhât olmudur ve bu köylerde hayvânât ve mevâî ziyâdesiyle alâ beslendiinden ve ahâlîsinin sanâyi ve hırfete dahî sa y-ı küllîleri olduundan ticâretleri buday ve tütün ve kırmızı boya ve revgan ve peynir ve yünden ve baçeleri memâlik-i sâire bahçelerinden ziyâde latîf aaçlarla müzeyyen ve ma mûr olmasıyla gül ve sünbül ve lâleden ve husûsuyla koyun ve inek ve esb misillü sâir hayvânâtdan ibâret ise de ahâlînin asıl servet ve sa âdetleri gemicilik ve balık sayyâdlıından hâsıl olmu ve olmaktadır ve her bir tarafda cereyân eylemekde olan enhâr-ı kesîre ve müte addiden en balucaları Ren ve Mass ve Asco Nehirleri olarak bunlardan Ren Nehri nin her tarafa atmı olduu kollarının en büyükleri olan Vephal ve Lak Nehirleri sol tarafdan Maas Nehri ne, Vessel Nehri sa tarafdan Zuider Zee Nehri ne ve Eski Ren ta bîr olunan dieri dorudan doruya bahr-ı muhît-i imâliye münsab olur ve Maas Nehri mezkûr eski Ren Nehri nin azıcık cânib-i cenûbîsinden murûr ile bahr-i muhît-i imâliye gider ve Vasco nehri dahî Felemenk in derûnuna girer girmez Asco-yı arkî ve Asco-yı imâî nâmıyla iki kol olarak Nederland adlarıyla yekdierinden ayrulur ve Felemenk in balu ve âyân-ı ta accüb göllerinden en mühimi Zuider Zee nehrinin kurbinde bulunan ve bundan üç asır evvel deryânın cû u hurûundan füceten hâsıl olmu olan Harlem Gölü olub ibu gölün yigirmiyedibin dönüm arâzî kadar vus atı olduundan temizlenüb derûnuna köyler binâsıyla bir zirâ atgâh olması içün yigirmidörtmilyon Frank tahsîs olunarak dörd aded azîm ve misli nâdir mainlar vâsıtasıyla üç seneden berü suyunu boaltmaa pek çok sarf-ı sa y ü gayret olunmakda bulunmu ve imdiye kadar daha suyun yarısı kadarı izâle olunarak hemân derûnunda kanallar inâsına dahî bed olunmu olmala üç seneye kadar tekmîl olunacaı memûldur. El-hâsıl Felemenk memâliki kâffeten su içinde ve lâ-büdd ve lâ-yuhsâ büyük-küçük kanallarla memlû bir memleket olub ya nî küçük ve büyük kanalsız bir tarla veyâhûd bir zirâ atgâh bulunmak ihtimâli olmadıına ve bir sene ihmâl ve tekâsül olunub da suların önü alınmadıı hâlde bütün memleketin harâb olacaı âikâr idiüne mebnî bi l-cümle küçük kanalların balarına birer yel deirmânı vaz olunmu ve eerçi sular taacak olur ise mezkûr degirmanlar vâsıtasıyla suların büyük kanallara atılarak ve bu kanallar dahî deryâya gönderilerek bir çâresi bulunmudur ve her ne taraf kazılacak olsa bir su hâsıl olacaından veyâhûd kömür gibi bir nev toprak bulunacaından eerçi zirâ at ve hırâsete cümleden ziyâde gayret olunmamı olsa hiçbir ey yetidirilmek mümkün olamayacai bedîhîdir. Fakat kömür eklinde olan toprak yakıldıı hâlde pek güzel bir ate ve u le verdii cihetle ahâliye fevâid-i azîmeyi mûcib olduu inkâr olunamaz. te bu üçmilyon kadar halkı âmil olan bir hükûmetin emlâk ve umûrları ve sa âdet-i hâli böyle bir muhâtara içinde kalmı ve deryâ ve enhârın bir kere hurûundan cümlesi mahv ve telef olacaı derkâr bulunmu iken gerek ahâlînin ve gerek devletin kendülerini muhâfaza çâresine bakmak içün sarf eyledikleri himmet ve gayret dorusu âyân-ı tahsîn ve hayret olacak mevâddandır ve devlet-i müârunileyhânın ahâlîsi Felemenkde her ne kadar üçmilyon adama karîb ise de Hind tarafında dahî yedimilyon teb ası mevcûd olduundan ve Felemenkle Hind beyninde derkâr olan i bu münâsebât devlet ve milleti gemicilie mecbûr etmi olduundan kavânîn-ı hâzıraları iktizâsınca hiçbir tüccâr korvet ve brîk ve fırkateynden ufak sefîne yaptıramamakda olmasıyla bi l-cümle tüccâr gemileri muhârebe edebileceklerinden hîn-ı hâcetde devletin iki-üçbin kadar cenk sefînesi bulunabilecei hesâb olunuyor. Bundan dolayı devletin kuvve-i bahriyyesi hâline göre aırca ise de kuvve-i berriyesi bir ey demek olmayub hattâ Hind tarafında olan yedimilyon halkın zabt u rabtına güçle onüçbin nefer kadar asâkir irsâl olunabilmidir ve mehûd-ı âcizânem olan tersâneleri gâyet yolunda olub sefîne inâ eyledikleri havuzların üzeri örtülmü ve bu dahî bir gemi inâsına bed olunub da çok vakit tekmîline

7 444 muvaffak olamayacak olduu hâlde kerestesi dâimâ güne ve yamurdan muhâfaza olunarak çürüyüb mahv olmaması içün ittihâz olunmala muhassenât-ı adîdesi müsellem bulunmudur KAYNAKÇA AKSAN, Virginia, Savata ve Barıta Bir Osmanlı Devlet Adamı Ahmed Resmi Efendi, stanbul ARI, Bülent, Conflicts Between the Dutch Merchants and the Ottoman Local Authorities According to the Felemenk Ahdname Defteri Dated 1091/1680, Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara Babakanlık Osmanlı Arivi (BOA.), rade. Hariciye Nr. 3261;8851;2235;3653 BOA., HR. MTV. 1/14 BOA., A.AMD. 94/49 BLM, Cahit, Mustafa Rasih Paa nın Rusya Sefaretnamesi, OTAM, s.7, Ankara BOZKURT, Gülnihal, 1899 Lahey Barı Konferansı ve Osmanlı Devleti, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 4-8 Ekim 1999, III, I Kısım Kongreye Sunulan Bildiriler. ERDBRINK, Gerard, "Onyedinci Asırda Osmanlı-Hollanda Münasebetlerine Bir Bakı", Güneydou Avrupa Aratırmaları Dergisi, 2 3, stanbul ÇELKKOL Zeki-Alexsandr H. DE GROT, Lale ile Baladı, Ankara bnülemin Mahmut Kemal nal, Son Sadrazamlar, I, stanbul, KAMPMAN, A. A., "XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı mparatorluu'nda Hollandalılar", Belleten. C XXIII, Ankara KÜÇÜK, Cevdet, Hollanda, Diyanet slam Ansiklopedisi, C 18. stanbul KÜTÜKOLU, Mübahat, Osmanlı-ngiliz ktisadi Münasebetleri, Ankara MEHMED Süreyya,, Sicill-i Osmani, IV, stanbul ULUOCAK, Mustafa, XVIII. Yüzyıl Sefaretnamelerinde Türetme ve letme Ekleri, Basılmamı doktora tezi, Bursa ORHONLU, Cengiz, Tarih Kaynaklarında Hollanda'ya Ait Bilgiler, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S 30, stanbul SLOT, Benjamin, Osmanlılar & Hollandalılar (Osmanlılar ve Hollandalılar Arasındaki 400 Yıllık likiler), stanbul UNAT, Faik Reit, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara YAKITAL, Emin, Sultan Osman III. Tahta Çıkıının Bildirilmesi çin 1755 Yılında Lehistan Devletine Büyük Elçi Olarak Gönderilen Ali Aa nın Bu Göreviyle lgili Manzum Sefaretname, Türk Dünyası Aratırmaları Dergisi,1981, S 15 s YALÇINKAYA, Mehmet Alaaddin, Osmanlı Zihniyetindeki Deiimin Göstergesi Olarak Sefaretnamelerin Kaynak Defteri, OTAM, (Osmanlı Tarih Aratırmaları Merkezi Dergisi), Ankara BOA., ra. Har

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İran BIE Delegesi Mr. Kazem Akbarpour, 16 Mayıs 2012 tarihinde Odamızı ziyaret etmiş, heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Meclis Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

7. HAFTA KLASĐK DÖNEMDE OSMANLI DĐPLOMASĐSĐNĐN ANA HATLARI

7. HAFTA KLASĐK DÖNEMDE OSMANLI DĐPLOMASĐSĐNĐN ANA HATLARI 7. HAFTA KLASĐK DÖNEMDE OSMANLI DĐPLOMASĐSĐNĐN ANA HATLARI ÖNERĐLEN OKUMALAR: - Savaş, Ali Đbrahim, Genel Hatlarıyla Osmanlı Diplomasisi, Osmanlı Ansiklopedisi, s. 643-658. -Turan, Namık Sinan, Osmanlı

Detaylı

11. HAFTA SÜREKLĐ DĐPLOMASĐYE GEÇĐŞ

11. HAFTA SÜREKLĐ DĐPLOMASĐYE GEÇĐŞ 11. HAFTA SÜREKLĐ DĐPLOMASĐYE GEÇĐŞ ÖNERĐLEN OKUMALAR: -Sander- 4. Bölüm. Dışişleri Bakanlığı altbaşlığı. -Kemal Girgin, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Hariciye Tarihimiz, Ankara, TTK, 1994, s.13-70. -Findley,

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

ZLANLI EYÜP PAA NIN TARH KL ÜZERNE BAZI NOTLAR SOME NOTES ON THE HISTORICAL CHARACTERISTICS OF EYUP PASHA

ZLANLI EYÜP PAA NIN TARH KL ÜZERNE BAZI NOTLAR SOME NOTES ON THE HISTORICAL CHARACTERISTICS OF EYUP PASHA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ZLANLI EYÜP PAA

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

OSMANLI-AVRUPA LKLER ÇERÇEVESNDE SIRBSTAN IN BAIMSIZLI INDEPENDENCE OF SERBIA WITHIN THE FRAME OF THE OTTOMAN EMPIRE - EUROPEAN RELATIONS Serap TOPRAK

OSMANLI-AVRUPA LKLER ÇERÇEVESNDE SIRBSTAN IN BAIMSIZLI INDEPENDENCE OF SERBIA WITHIN THE FRAME OF THE OTTOMAN EMPIRE - EUROPEAN RELATIONS Serap TOPRAK Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24 Kı 2013 Winter 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI-AVRUPA LKLER

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair.

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair. Şifre Kalemi 70 Suriye Vilayeti nden gelen şifredir. Fransa Cizvit rahiplerinden Plisi adında birinin, Rum Katolik papazlarından Huri İbrahim ile Havran köylerini dolaşarak Osmanlı Devleti aleyhinde zararlı

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890)

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890) HISTORIANSOFTHEOTTOMANEMPIRE MUṢṬAFĀNŪRĪ (d.1824;ö.1890) HAYATI 1240/1824 yılının Eylül ayında İzmir de doğmus olanm.n. 1 busȩhrinilerigelenailelerinden olan Mıṣır veya Tūnus kökenli Manṣūrīzādelere mensuptur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI- HOLLANDA İLİŞKİLERİ

19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI- HOLLANDA İLİŞKİLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI- HOLLANDA İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tufan TURAN Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı : Tarih : Yakınçağ

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri Kanun No:4/800 Neri Tarihi:9/6/1953 TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES BRNC BÖLÜM Yoklama leri KISIM I Yoklamanın Çeitleri Madde 1- Emekli, adi malul, vazife malullüü, dul ve yetim aylıı ve

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

KARADEN Z E ÇIKAN LK RUS SAVA GEM S KREPOST

KARADEN Z E ÇIKAN LK RUS SAVA GEM S KREPOST Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KARADENZ E ÇIKAN

Detaylı

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA Ali Kemal TERZİ 65 * Mustafa GÜNÖZ 66 ** I-GİRİŞ Fazla çalışma kavramı, özellikle İş Kanununda tüm tarafların üzerinde durduğu ve uygulamada en çok tartışılan

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947)

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947) Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947) Barı ERTEM Özet II. Dünya Savaı nın yaklatıı günlerde Türkiye,

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Avrupa ve ABD'ye göç eden mülteciler nüfusu nasıl etkiledi? Avrupalıların, AB politikalarına bakışı nasıl? ABD halkının mültecilere bakışı nasıl? 29.06.2016

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010.

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Tarih Okulu Eylül-Aralık 2010 Sayı VIII, 185-189. İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Süleyman AŞIK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı