T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Temmuz 1978 SALI Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Eklenmesine Dair Kanun Maddeler Kanun No Kabul Tarihi : 29/6/1978 ikinci bendinin (C) fık MADDE sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından malullük veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmayacağı gibi bu durumda olanlardan kanunen sağlık yardımlarına da müstahak bulunanlar hakkında hastalık sigortası hükümleri de uygulanmaz. Ancak bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar kurumdan yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden sonraki aybaşından başlanarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygulanır. MADDE sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir. VIII İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kaybederek sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin de ölümün maluliyete esas olan iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır. MADDE sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi. (Ağız protezlerine ilişkin yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik esasları dahilinde sağlanır.) Yasama Bölümü Sayfa : I

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1978 Sayı: MADDE sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 ncü maddesine (b) fıkrasından sonra aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir. c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybeden. MADDE sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen (D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (F) fıkrası eklenmiştir. D) Sigortalıların er olarak silâh altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreleri istemleri halinde ve günün asgarî ücret tutarı üzerinden hesaplanacak primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme gün sayılarına eklenir. Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 nci ve 108 nci maddelerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilmez. F a) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli çalışan ve bu işlerden en az gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üzerine yaşlılık aylığı bağlanır. b) 50 yaşım doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri sigortalı olarak (a) fıkrasında sözü edilen işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara da 25 yılı doldurmuş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır. En az gün maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerinde çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme günü sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve tutarı bunların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir Bu Kanunun 20, 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre hesaplanacak sürekli iş göremezlik, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları tahsisleri Ereğli Kömür işletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (Grublu) işçiler için ortalama kazancın iki katının yüzde yetmişi, yıllık gelir olarak kabul edilir. 1/4/1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmış olanlar hakkında da yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. MADDE sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların alt sınırı, İş Kanunu gereğince tespit edilen asgarî ücretlerdir. Üst sınır bu Kanuna ekli gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpımının 30'da biridir. MADDE sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu, işverene tebliğ olunur. İşveren bu borca karşı 30 gün içinde kuruma itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine kurumca verilen kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde de itiraz edilen miktarın % 10'u tutarında bir parayı peşinen kuruma ödemek suretiyle Prim İtiraz Komisyonuna başvurabilir. Tebliğ olunan prim borcuna karşı işveren tarafından kuruma, süresi içinde itiraz edilmiş olmadıkça Prim itiraz Komisyonuna başvurulmaz. Kuruma ve Prim itiraz Komisyonuna itiraz, takibi durdurur. Taraflar Prim itiraz Komisyonu kararı aleyhine tebliğ tarihinden iki ay içinde yetkili iş mahkemesine müracaat edebilir. İşveren tarafından mahkemeye müracaatta bulunulması prim borcunun takibini Yasama Bolümü Sayfa :

3 11 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen alınan para, Prim İtiraz Komisyonu kararına göre haklı çıktığı oranda işverene geri verilir. Geri verilecek kısım için faiz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonunun teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ne miktarda ücret verileceği tüzük ile tespit olunur. Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafından birinci fıkra gereğince düzenlenen belgeler ile kuruma bildirilen kazançlar 135 nci maddenin (B) bendine göre çıkarılan tüzük uyarınca kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az olmadığı takdirde, prim belgelerinin dayandığı kayıtlar bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılır ve ayrıca işveren ile varsa aracılara ait kayıtların gösterilmesi istenilmeyebilir. Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutarı kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az olduğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait kayıtlara bakılmaksızın kurumca hesaplanan kazançlar toplamı üzerinden işlem yapılır. MADDE sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Primlerin Ödenmesi: Madde 80. İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarım, ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecburdur. 77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır. Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutan bu zammın uygulandığı prim miktarını geçemez. Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren kanunî faiz tahsil olunur. 82 nci madde kapsamına giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borçlan da nazara alınır sayılı Kanunun 9 ncu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ile 36 nci, 101 nci ve 103 ncü maddeleri kurum alacakları hakkında da uygulanır. Yangın, su baskını ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin istekleri halinde prim borçlan, afetin meydana geldiği talihten itibaren bir yıla kadar ertelenir. Prim borcunun ertelendiği süre, zaman aşımından sayılmaz. MADDE sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 78 nci madde uyarınca hesaplanacak günlük kazanç alt sınırlarının 360 katının yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutan üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanmış aylıklar da asgari ücretlerdeki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki fıkraya göre yeniden tespit edilir. MADDE 10. Sosyal Sigortalar Kanununun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Gelir ve Ödeneklerin, Günlük Kazancın Alt Sınırına Göre Artırılması: Yasama Bölümü Sayfa : I

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1978 Sayı: Madde 97. Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince saptanacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek veya gelir almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenek ve gelirleri, günlük kazançların alt sınırlarındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılır. MADDE sayılı Kanunun 100 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Avans: MADDE 100. Kurumca, gelir, aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı veya hak sahiplerine; işlemlerin gecikmesi halinde gecikmenin her ayı için asgari aylık veya gelirden az olmamak veya yapılacak toptan ödemenin % 75'ini geçmemek üzere ilerideki alacaklarından kesilmek üzer<3 avans ödenir. Sosyal Sigortalar Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekil MADDE 12. de değiştirilmiştir. Yol Parası ve Zaruri Masraflar: Madde 102. Bu Kanun gereğince sigortalılar ile bunların hak sahibi kimseleri ve 35, 36, 40 ve 42 nci maddelerde sözü edilenler: a) Muayene ve tedavi, b) Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihazların sağlanması, takılması, onarılması ve yemlenmesi, c) Analık, d) Sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti, e) Erken yaşlanma halinin tespiti, f) Sağlık durumlarının tespiti, g) Raporların kurumca yeterli görülmemesi yeniden muayene, h) Kontrol muayenesi, Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirlerse, bunların ve sağlık durumları sebebiyle başkaları ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim raporu ile belgelenenler ile 15 yaşına kadar (15 yaş dahil) çocuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları, kurumca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre eklenir. İlgililerin istekleri veya itirazları üzerine kurumca muayeneye gönderilenlerden, sadece isteklerinin doğru olduğu anlaşılanların gerektiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları verilir. Yukarıda belirtilen durumlarda gerek bulundukları gerek gönderildikleri yerlerde yapılan muayene ve müşahadeler için ilgililerden kurumca masraf alınmaz. MADDE sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde 8. A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşım geçmiş bulunan sigortalılardan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber 60 nci maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayan ve: a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendinin (C) fıkrasında belirtilen işlerden gayri işlerde en az gün çalıştıklarını tevsik eden, b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan. Yasama Bölümü Sayfa : I

5 11 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 c) En az 5 yıl sigortalı bulunan, Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 3 ncü maddenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, H, İ, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen en az gürdük çalışma süresine katılmaz. Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2 yıl, sigortalılıkları iş bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan sigortalılar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 1/3/1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde verilmiş çalışma belgesi olarak kabul edilir. İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden zarar ve ziyan isteme haklan saklıdır. Ancak, bu kanunun ek 1 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar işverenlerinin bulunmaması halinde bu kanunda öngörülen eski hizmetlerini bağlı olduktan Sendika veya Meslek kuruluşlarından alacakları ve kanuni süresi içinde kuruma verecekleri belgelerle tevsik edebilirler. Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler gerekse ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlasıyla ve kanuni faiz ile birlikte kuruma ödemekle yükümlüdür. Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan 50 yaşım doldurup erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve 60 nci maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ile geçici maddeler eklenmiştir. EK MADDE 1. Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşılan içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar bu kanun hükümlerine tabidirler. Yukarıdaki fıkrada sayılan uğraşı alanlarına kimlerin gireceği, diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşleri de alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ve Tanıtma Bakanlıkları tarafından birlikte saptanır. (şifa yurt EK MADDE 2. Kurum, huzur evleri ile son yardım hastaneleri ları) kurar ve işletir. Huzur evleri ile son yardım hastanelerinin kuruluşu ve işleyişi ile buralarda barındırılacaklann bakımı ve alınacak ücretlerin miktarı ve ödeme usulleri kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. EK MADDE 3. Sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutan evlenme yardımı olarak verilir. İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma halinde bu süre için tekrar aylık veya gelir ödenmez. Yasama Bölümü Sayfa : I

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1978 Sayı: E K MADDE sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen genel kadınlar da bu Kanun hükümlerine tabidirler. Bu kimseleri çalıştıranlar bu Kanuna göre işveren sayılırlar. EK MADDE 5. a) 5417, 6900, 506 sayılı kanunlar ile 2454 ve 3575 sayılı Mülga Sandık kanunları ve bunların ek ve tadillerine göre malullük, yaşlılık toptan ödemesinden yararlanmış bulunan sigortalılardan bu Kanuna tabi İşlerde çalışmakta bulunanlar, yahut, bu Kanunun 85 nci maddesine göre isteğe bağlı veya 86 nci maddesine göre topluluk sigortasına prim ödemekte olanların çalıştıkları işten ayrılmadan önce kendilerince, b) Malullük ve yaşlılık toptan ödemesinden yararlandıktan sonra ölenlerin; maluliyet, yaşlılık ve ölüm toptan ödemesi yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş veya edilecek hizmetler toplamı, 60 ncı madde gereğince yaşlılık aylığı bağlanmasına yeterli olması halinde hak sahiplerince, Toptan ödenen primlerin tamamı, alındıkları tarihten yatırılacakları güne kadar hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte bir defada kuruma ödendiği takdirde bu hizmetler bu Kanunun uygulanmasında gözönünde tutulur ve bu hizmet süreleri 1214 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre yapılacak birleştirmede de nazara alınır. (a) bendi gereğince malullük veya yaşlılık toptan ödemesi şeklinde aldıkları primlerin tamamını en son çalıştıkları işten ayrılmadan önce bir defada Sosyal Sigortalar Kurumuna geri vermeyenlerin sigortalılık süreleri, bu Kanuna tabi işlere yeniden girdikleri tarihten başlar. EK MADDE sayılı Kanun ile bu Kanunu tadil eden kanunların ve 4792 sayılı Kanunla verilen görevlerin uygulaması nedeniyle, fazla çalışma gerektiren her türlü kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunan dahil) fazla çalışma yaptırılır. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar kurum müdürler kurulu kararı, Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. EK MADDE 7. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları ile, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak gelir ve aylıklar; Bu Kanuna ekli tabloda belirtilen göstergeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 ncü maddesi uyarınca genel bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtildiği şekilde ayarlanır. A) 506 sayılı Kanunun 20 ve 23 ncü maddelerine göre gelir bağlamaya esas yıllık kazancın 12'de biri, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının anlaşıldığı tarihte geçerli katsayıya bölünür. Bulunan sayıya gösterge tablosunda, eşit veya en ya km büyük sayı, sigortalının gelirinin göstergesi olarak kabul edilir. B) 506 sayılı Kanunun, 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre aylık bağlamaya esas ortalama yıllık kazancının 12'de biri, aylık talep veya ölüm tarihinden önceki takvim yılında geçerli katsayıya bölünür. Bulunan sayıya gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı, sigortalının aylığının göstergesi olarak kabul edilir. C) 991 sayılı Kanuna göre, Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklardan emekli olanların 1189 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesine göre tespit edilen tahsise esas ücreti, aylık talep tarihinde geçerli katsayıya bölünür. Bulunan sayıya, gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı sigortalının aylığının göstergesi olarak kabul edilir. D) A, B ve C fıkraları ile geçici 5 nci maddeye göre tespit edilen göstergeler, her yıl genel bütçe kanunu ile kabul edilen katsayı ile çarpılır. Bulunan miktar, aylık Yasama Bölümü Sayfa : I

7 11 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 veya gelir bağlamaya esas olan hisse ve oranlar ile çarpılmak suretiyle aylık ve geliri hesaplanır. DERECE K A D E M E sigortalının EK MADDE 8. En düşük göstergenin katsayı ile çarpımı, îş Kanununa göre tespit edilen Asgari günlük kazancın aylık tutarının gerisinde kalması halinde, en geç 2 senede bir, Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca gösterge tablosu yemden düzenlenir. Yeni gösterge tablosunda, asgari günlük kazancın aylık tutarı, son takvim yılma ait katsayıya bölünmek suretiyle bulunan neticeye eşit veya en yakın (30'a bölünebilen) bir sayı en küçük gösterge olarak tespit edilir. Bu yeni en düşük göstergeden hareket edilerek derece ve kademe sayıları ve göstergeler arasındaki fark değiştirilmeden, mevcut sistem aynen muhafaza edilerek, gösterge tablosu yeniden düzenlenir ve aylık ve gelir alanların yeni göstergeleri, eski derece ve kademelerine göre tayin edilir. EK MADDE sayılı Kanunim 7/2/1972 günlü, 1517 sayılı Kanunla değişik 123 üncü maddesinin yedinci ve müteakip fıkraları kaldırılmış ve yerine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilaç ve tıbbi malzemenin listesi, kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle saptanacak esaslara göre, gerekli görüldükçe kurumda görevli hekimler ve eczacılardan oluşturulacak bir komisyon marifetiyle düzenlenir. Bu liste Kurum Müdürler Kurulunun onayını müteakip kurumca ilân edilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini de alabilir. Borçlanma: GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce: A) a) Bu Kanuna göre Malullük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan, b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Kanuna tabi işte çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı veya topluluk sigortasına prim ödemekte bulunan kimselerin hizmet akdine dayanarak çalıştıkları işlerden en çok 10 yıllık hizmetleri talepleri halinde borçlandırılır. Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadarki, bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sosyal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandıklarına kesenek ödenmemiş olması şarttır. Yasama Bölümü Sayfa :

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1978 Sayı: Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçlanılması istenilen hizmetin örneği kurumca hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır. Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1 Nisan 1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda istek tarihindeki asgari günlük kazanç; 1 Nisan 1950 tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihinden önceki son üç aylık kazanç ortalaması esas alınmak sureti ile hesaplanır ve toptan veya beş yıl içinde eşit taksitlerle ödenir. Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkın doğumuna yetecek prim miktarı hak sahibinden alınır. B) a) 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmetler, 18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmetler, Bu Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan sandıklarda geçen hizmetler, Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler bu maddeye göre, Borçlandırılmaz. b) 1186, 1912 ve 991 sayılı kanunlara göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı 10 yılı aşamaz. c) Borçlandırılan süreler, bu Kanunun geçici 8 nci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz. İşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrasında belirtilen belgeler; işverenler, sigortalının isteği halinde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdürler. Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe aykırılığı konusunda resen inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz. Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılırsa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. GEÇİCİ MADDE sayılı Kanunun 1238 sayılı Kanunla değişik geçici 1 nci maddesine göre düzenlenecek avukatlık süresi belgesi ile, 1512 sayılı Kanunun geçici 14 ncü maddesine göre düzenlenecek noterlik süresi belgesini sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kuruma vermeyenlerden, bu belgeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde kuruma verenler de yukarıda belirtilen geçici madde hükümlerinden yararlandırılır. GEÇİCİ MADDE ncü maddenin 8 nci fıkrasına ilişkin hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ölümler için de hak sahiplerinin istemleri halinde uygulanır. Ancak gelire hak kazanma, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar. GEÇİCİ MADDE 4. Bu Kanunun 3 ve 12 nci maddeleriyle, ek 2 nci maddesinde belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenir. Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır. GEÇİCİ MADDE 5. A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık talebinde bulunmuş olup da henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların göstergeleri aşağıdaki şekilde tayin edilir. Yasama Bolümü Sayfa : I

9 11 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Aylık veya gelir bağlama oranlan ile maluliyet derecelerine göre halen ödenmekte olan aylık veya gelirlerin yüzde yüz değeri, onbire bölünmek suretiyle göstergeler tespit edilir. Ancak, asgari kazanç üzerinden aylık ve gelir alanların, yukarıdaki fıkra nazara alınmadan, gösterge tablosunda en düşük gösterge esas alınarak yeni aylık ve gelirleri hesap edilir. B) 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Lamanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile, Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanun ile ek ve değişikliklerine göre, kurumdan aylık almakta olanların bu aylıkları, 1189 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde esasları uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanır. GEÇİCİ MADDE sayılı Yasanın geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıklardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye edilen veya tasfiye halinde olanların borç ve alacakları ve diğer bütün mameleki bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelik esasları dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilir. Bu yönetmelikte devir şekilleri, aktüeryal hesapların nasıl yapılacağı belirtilir. Birinci fıkrada sözü edilen sandıklara ait işyerlerinde 506 sayılı Yasaya tabi işlerde çalışanların hizmetleri Sosyal Sigortalar Kurumunda geçen hizmetleri ile birleştirilir. Birleştirilen hizmetlere göre gelir ve aylık almaya hak kazanmış olanların gelir ve aylıkları ile, birinci fıkrada sözü edilen sandıklarca bağlanmış gelir ve aylıklar Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenir. Yapılacak aktüeryal hesaplar sonunda tespit olunacak teknik açıklar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faizle ve 5 yılda eşit taksitler halinde, ilgili banka veya sigorta şirketi tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir. Teknik açığın Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesindeki gecikme, kurumca bu Kanuna göre yapılması gereken ödemeleri durdurmaz. MADDE sayılı Kanunim 7 nci maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen ek madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 16. Bu Kanunun Ek 7, Ek 8 ve Geçici 5 nci maddeleri hükümleri 1/7/1978 tarihinden, diğer hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme: MADDE 17. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 7/7/ Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve iki Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Kanun No Kabul Tarihi: 29/6/1978 MADDE sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II sayılı fıkrasının 670 sayılı Kanunla değişik (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. j) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar; fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ve astsubay sınıf okulu öğrencileri; Yasama Bölümü Sayfa : I

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1978 Sayı: MADDE sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 15 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyanların ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinin, öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir. Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklardan kesenek alınmaz. Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yükseköğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanma, göreve başladıkları tarihteki teğmen aylığı üzerinden keseneği kendilerince, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle T. C. Emekli Sandığına ödenir. Kesenek için tahakkuk eden miktar ilgilinin aylığından dört yıl içinde kesilerek tahsil edilir. MADDE sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 31 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik 6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay sınıf okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemeyen Silâhlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden derhal indirilir. Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılmaz. MADDE sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri ile yüksekokullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte ve yüksekokulun öğrenim süresi, 31 nci maddenin 6 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile fiili hizmet süresinden sayılır. Bundan doğacak borçlanma İştirakçiler tarafından muvazzaf subay nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığı üzerinden Emekli Sandığına dört yıl içinde ödenir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır. Bundan doğacak borçlanma iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş, aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl içinde ödenir. Emekli durumunda bulunan astsubayların sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet sürelerine eklenerek kurumca gerekli işlemleri yapılır. Emekli sandığınca bu hizmet müddetleri için çıkarılacak borç miktarları iştirakçiler tarafından bir yıl içinde eşit taksitlerle Emekli Sandığına ödenir. GEÇİCİ MADDE 2. Bu Kanunun ve 5434 sayılı Kanunda yapılacak diğer de ğişikliklerle ilgili Kanunların T.C. Emekli Sandığına getireceği işlerin zamanında yetiştirilmesi amacıyla T. C. Emekli Sandığı personeli (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) ayda (80) saati geçmemek üzere fazla çalışma yaparlar. Fazla çalışmanın süresi, yapılma şekli ve ücret esası T. C. Emekli Sandığı Müdürler Kurulu Kararı ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. MADDE 5. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 7/7/1978 Yasama Bölümü Sayfa : I

11 11 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Dışişleri Bakanlığından : Karar Sayısı: Atama Kararları 1. Hamburg Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Şinasi Oyman, Barselona Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Fikret Berker, Salzburg Başkonsolosluğu 1 Sınıf Başkonsolosu Niyazi Kalenderli, Cenevre Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Fahrettin Taşan, Zagreb Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu M. Baha Ordemir, Los Angeles Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Kâmil Uras, Birleşmiş. Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde. Daimi Temsilci Yardımcısı Akil Aksan, Rotterdam Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Bedrettin Tunabaş, Varşova Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşar Nejat Uçtum, Roma Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşar İldeniz Divanlıoğlu, Münih Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Pulat Y. Tacar, Stuttgart Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Mekin, Bayer, Bonn Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşar Tanşuğ Bleda, Bükreş Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşar Barlas Erikan, Nürnberg Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Yüksel Tamtekin, Roma Büyükelçilinde Elçi Müsteşar Halûk Akman, Moskova Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Ayhan Kamel, Atina - Pire Başkonsolosluğu 2. Sınıf Başkonsolosu Yalçın Tuğ, Paris Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Orhan Aka, Kahire Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Erdinç Karasapan, Prag Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Cemal Oğuz, Vaşington Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Nurver Nureş, Hannover Başkonsolosluğu 2. Sınıf Başkonsolosu Oktay Evin, Moskova Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Teoman Sürenkök, Lahey Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Ertuğrul Gürbüz, Atina Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Mete Akkaya, Bonn Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Aydın Tosun, Oslo Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Kemal Girgin, Karlsruhe Başkonsolosluğu 2. Sınıf Başkonsolosu Cengiz Yavuzcan, iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Hüseyin Çelem, Bağdat Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı irfan Saruhan, Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Halil Dağ, Cidde Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Mesut Suntay, Gümülcine Başkonsolosluğu 3. Sınıf Başkonsolosu Akgünhan Kıcıman, Atina Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Önder Özar, Ottawa Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Akın Emregül, Budapeşte Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Berhan Ekinci, Libya Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Timoçin Arbak, Tarhan Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Erdoğan Aytun, Brüksel Büyükelçiliği Lüksemburg Bürosunu Tedvire Memur 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Suat Tuygan, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Yaşar Yakış, Nürberg Başkonsolosluğunda 3. Sınıf Maiyette Başkonsolos Yaşar Togo, Pekin Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Cansen Onaran, Cezayir Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Altan Karamanoğlu, Vaşington Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Ergün Pelit, Bonn Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı özdem Sanberk, Paris Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Sönmez Köksal, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1978 Sayı: Türkiye Daimi Temsilciliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Tugay Özçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Onur Gökçe, Lefkoşe Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Onur Öymen, Zagreb Başkonsolosluğunda 3. Sınıf Maiyette Başkonsolos Muammer Oyan, Cidde Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Şükran Güneş, Stokholm Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Ömür Orhun, Rızaiye Başkansolosluğu 4. Sınıf Başkonsolosu Hayri Baykal, Nairobi Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı Rasin Burak, Bregenz Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolos Güneri Arbak, Şam Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Senbir Tümay, Adis Abeba Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Kurtuluş Taşkent, Dakka Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Faruk Loğoğlu, Kuveyt Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Tuluy Tanç, Cakarta Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Aydemir Erman, Burgaz Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolos Ahmet Banguoğlu, Bangkok Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Nuri Yıldırım, İslamabad Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Bahattin Gürsöz, Brüksel Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolos Feryal Özbilen, Kinşasa Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Can Altan, Lefkoşe Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Ahmet Akses, Viyana Büyükelçiliğinde Başkâtip Bilge Erol, Viyana Büyükelçiliğinde Başkâtip Polat Erol, Paris Büyükelçiliğinde Başkâtip Ergün Şanlı, Yeni Delhi Büyükelçiliğinde Başkâtip Ataman Yalgın, Pekin Büyükelçiliğinde Başkâtip Bilge Cankorel, Bağdat Büyükelçiliğinde Başkâtip Erdal Gölcüklü, Şam Büyükelçiliğinde Başkâtip İnci Saraçoğlu, Lagos Büyükelçiliğinde Başkâtip Rıfat Ökçün, Kabil Büyükelçiliğinde Başkâtip Alp Karaosmanoğlu, Filibe Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolos Engin Yazıcıoğlu, Karlsruhe Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolos Işık Uzer, Kolonya Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Tunç Ersü, Brüksel Büyükelçiliğinde ikinci Kâtip Şenkal Atasagun, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde İkinci Kâtip Deniz Bölükbaşı, Berut Büyükelçiliğinde İkinci Kâtip Zafer Öget Merkeze; Strazburg Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Lemi Kemalyeri Atina - Piro Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Napoli Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosu Selçuk N. Toker Münih Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Rabat Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Şevki Özmen Şam Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Viyana Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Salih Zeki Karaca Prag Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Sofya Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı ihya Başara Halep Başkonsolosluğu 2. Sınıf Başkonsolosluğuna, Roma Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı İsmet Birsel Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliginde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Rodos Başkonsolosluğu 2. Sınıf Başkonsolosu Zeki Çelikkol Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Berut Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Kemâl Yurdadoğan Nürnberg Başkonsolosluğunda 2. Sınıf Maiyette Başkonsolosluğa, Tahran Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Acar Germen Cezayir Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Marsilya Başkonsolosluğunda 3. Sınıf Maiyette Başkonsolos Okan Gezer Lyon Konsolosluk Ajanlığını Tedvire Memur 3. Sınıf Maiyette Başkonsolosluğa, Lizbon Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Erdim Tüzel Pekin Büyükelçiliğinde 2, Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Londra Başkonsolosluğunda 4. Sınıf Maliyette Başkonsolos Fikret Üçcan Libya Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Coşkun Arda Gümülcine Başkonsolosluğu 4. Sınıf Başkonsolosluğuna, Halep Başkonsolosluğunda 4. Sınıf Maiyette Başkonsolos Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

13 11 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Ayhan Dumlu Sofya Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Belgrad Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Bülent Çakım İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Santiago Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Taylan izmirli Bükreş Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Roma Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarı Gözen Unan Napoli Başkonsolosluğunda 4. Sınıf Maiyette Başkonsolosluğa, Berlin Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolos Gönül Dalyanoğlu Karlsruhe Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolosluğa, Roma Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarı Candan Azer Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Kopenhag Büyükelçiliğinde Başkâtip Cem Duna Lahey Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Tokyo Büyükelçiliğinde Başkâtip Onur Dinç Bağdat Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Viyana Büyükelçiliğinde Başkâtip Ertuğrul Apakan Kuveyt Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Cezayir Büyükelçiliğinde Başkâtip Hüsnü Kurhan Lahey Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Başkâtip Haşim Utkan Cakarta Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsiliciliğinde Başkâtip Türel özkarol Trana Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Amman Büyükelçiliğinde Başkâtip Orbay Saran Kolonya Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolosluğa, Kanberra Büyükelçiliğinde Başkâtip Burak Gürsel Yeni Delhi Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Başkâtip Umur Apaydın Adis Abeba Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Paris Büyükelçiliğinde Başkâtip Işık Bozkurt Halep Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolosluğa, Londra Büyükelçiliğinde Başkâtip Yusuf Buluç İslamabad Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, D. A. Ç. Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğinde Başkâtip Uğur Ergun Cidde Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Strazburg Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolos Aksel Ülker Şam Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Viyana Büyükelçiliçinde Başkâtip Asım Temizgil Burgaz Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolosluğa, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Başkâtip Osman Korutürk Moskova Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe. Rotterdam Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolos Selim Karaosmanoğlu Tokyo Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Paris Büyükelçiliğinde Başkâtip Gürsu Okurer Filibe Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolosluğa, Düsseldorf Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolos Okhan Atakan Nairobi Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Mainz Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Yaşar Pınar Berut Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Londra Büyükelçiliğinde İkinci Kâtip Rıza Erkmenoğlu Amman Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde İkinci Kâtip Ahmet Demirbağ Kabil Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Stuttgart Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Volkan Bozkır Bağdat Büyükelçiliğinde ikinci Kâtipliğe, Prag Büyükelçiliğinde İkinci Kâtip Ahmet Ertay Libya Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Anvers Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Sevil Yurdakul Kahire Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Roma Büyükelçiliğinde ikinci Kâtip Duray Polat Lefkoşe Büyükelçiliğinde ikinci Kâtipliğe, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde İkinci Kâtip Ayşen Berkem Bangkok Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Moskova Büyükelçiliğinde İkinci Kâtip Necil Nedimoğlu Konberra Büyükelçiliğinde ikinci Kâtipliğe, Cenevre Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Yücel Güçlü Cidde Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Barselona Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Mekin Halûk Tansuk Lefkoşe Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Vaşington Büyükelçiliğinde İkinci Kâtip Kemal Diriöz Lagos Büyükelçiliğinde ikinci Kâtipliğe, Atina - Pire Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Tahsin Burcuoğlu Atina Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Nairobi Büyükelçiliğinde İkinci Kâtip M. Nuri Emre Düsseldorf Başkonsolosluğunda Muavin Konsolosluğa, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Türluğunda Muavin Konsolosluğa, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Tür- Yürütme ve İdare Bölümü Sayla :

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1978 Sayı: kiye Daimi Temsilciliğinde İkinci Kâtip Cem Ergin Dakka Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Essen Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Çetiner Karahan Sofya Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde ikinci Kâtip Selim Kuneralp Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde ikinci Kâtipliğe, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde ikinci Kâtip Ahmet Erozan Kinşasa Büyükelçiliğinde ikinci Kâtipliğe, Melburn Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Kemal Gür Pekin Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Anvers Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos Ali Yakıtal Dakar Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe; Merkezden, Ercüment Tatarağası Barselona Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Celâl Çalışlar Paris Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, İlhan Akant Budapeşte Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşarlığa, Alaeddin Taluy Santiago Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşarlığa, Muhittin Bilir Napoli Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Yılmaz İkizer Stuttgart Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Osman Sirman Salzburg Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Salih Diler San Fransisko Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Kemalettin Demirer Rotterdam Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, N. Bozkurt Erman Lizbon Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşarlığa, Sakıp Coruk Roma Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşarlığa, Sahir Armaoğlu Bonn Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşarlığa, Vedat Erkul Hannover Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, İbrahim Dicleli Hamburg Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Cengiz Sebükcebe Zagreb Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Erdoğan Sanalan Paris Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşarlığa, Kâmuran Tüzel Nürnberg Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Orhan Akbil Rızaiye Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Metin İnegöllüoğlu Strazburg Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Münir Kekevi Cenevre Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Aziz Yakın Bağdat Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşarlığa, Kemal Arıkan Los Angeles Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Nusret Aktan Berlin Başkonsolosluğu 1. Sınıf Başkonsolosluğuna, Argun Çoban Kopenhag Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşarlığa, Orhan Aktürel Bregenz Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Maiyette Başkonsolosluğa, Taşkın Oran Ottawa Büyükelçiliğinde Elçi Müsteşarlığa, Yüksel Söylemez Londra Başkonsolosluğu 2. Sınıf Başkonsolosluğuna, Erhan Tuncel Atina Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Güner Öztek Moskova Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Kemal Özbilgi Barselona Başkonsolosluğunda 2. Sınıf Maiyette Başkonsolosluğa, Samim Şahin Rodos Başkonsolosluğu 2. Sınıf Başkonsolosluğuna, Behiç Kışıhbay Oslo Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Selçuk Tarlan Viyana Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Emin Gündüz Roma Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Mesut Orsa Bonn Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Ekrem Güvendiren Vaşington Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Tahsin Özer Brüksel Büyükelçiliği Lüksemburg Bürosunu Tedvire Memur 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Doğan Alpan Varşova Büyükelçiliğinde 1. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Talat Kulay Yeni Delhi Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Temel İskit İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Oktay Aksoy Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Ömer Ersun Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Ünal Ünsal Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Ergun Sav Karlsruhe Başkonsolosluğu 3. Sınıf Başkonsolosluğuna, Burhanettin Muz Rabat Büyükelçiliğinde 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Erol Alptekin Anvers Başkonsolosluğunda 3 Sınıf Maiyette Başkonsolosluğa, İzzet Tuna- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :

15 11 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 baş Zagreb Başkonsolosluğunda 4. Sınıf Maiyette Başkonsolosluğa, Ali Engin Oba D. A. C. Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Nİyazi Adalı Cenevre Başkonsolosluğunda 4. Sınıf Maiyette Başkonsolosluğa, Aykut Çetirge Tahran Büyükelçiliğinde 3. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, Yücel Ayaşlı Vaşington Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Ali Tuygan Vaşington Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Şule Soysal Viyana Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Şükrü Tufan Paris Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Aydın Şahinbaş Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Doğan Sencer İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Balkan Kızıldeli Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Turan Morali Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Cenk Duatepe Paris Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Mümin Alanat Moskova Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Suna Umar Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Okyar Günden Bonn Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Özcan Davaz Paris Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Raşit Gürün Londra Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Burhan Ant Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Yavuz Ergüven Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Varol Özkoçak Londra Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Yaman Başkut Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Ömer Şahinkaya Brüksel Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolosluğa, Önder Alaybeyi Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Erol Etçioğlu Londra Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolosluğa, Gazne Soysal Viyana Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Erdal Gürol Viyana Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Alpaslan Yücesoy Berlin Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolosluğa, Nazım Dumlu Roma Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Fazlı Keşmir Roma Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Tufan Alpman Bonn Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Alev Selamoğlu Rotterdarn Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolosluğa, Ahmet Gürkan Lizbon Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Müsteşarlığına, Yurdanur Çetirge Tahran Büyükelçiliğinde Başkâtipliğe, Hülya Tuncer Atina - Pire Başkonsolosluğunda 1. Sınıf Konsolosluğa, Ahmet F. Ülker Strazburg Başkonsolosluğunda Muavin Konsolosluğa, Mehmet Özyıldız Essen Başkonsolosluğunda Muavin Konsolosluğa, Sermet Atacanlı Melburn Başkonsolosluğunda Muavin Konsolosluğa, Ayşenur Tekinöz Londra Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Haydar Günver Paris Başkonsolosluğunda Muavin Konsolosluğa, Osman S. Durak Prag Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Ferit Çip Amman Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe, Sadık Toprak Stuttgart Başkonsolosluğunda Muavin Konsolosluğa, Ateş Öktem Moskova Büyükelçiliğinde İkinci Başkonsolosluğunda Kâtipliğe; Muavin Konsolosluğa, Ateş Öktem Moskova Büyükelçiliğinde İkinci Kâtipliğe; dereceleri ile tayin, nakil ve memur edilmişlerdir. 2 Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür. Başbakan B. ECEVİT 7/7/1978 Dışişleri Bakanı Prof. G. ÖKÇÜN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1976 Sayı: İmar ve İskân Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 1. derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine II. Hukuk Müşaviri Yılmaz Renda'nın 657 sayılı Yasanın değişik 59 uncu, 60 ıncı ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 29/6/1978 Başbakan V. İmar ve İskân Bakanı O. EYÜBOĞLU A. KARAASLAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 2. derece kadrolu Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Teknik Yardım Dairesi Başkan Yardımcısı Kılıç Arslan Özdemir'in 657 sayılı Yasanın değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 29/6/1978 Başbakan V. İmar İmar ve İskân Bakanı O. EYÜBOĞLU A. KARAASLAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 5. derece kadrolu Hukuk Müşavirliği Raportörlüğüne Avukat Ziya Güzeldereli'nin 657 sayılı Yasanın değişik 36. ve 92. maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 29/6/1978 Başbakan V. İmar İmar ve İskân Bakanı O. EYÜBOĞLU A. KARAASLAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Orman Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 2. derece kadrolu ek göstergeli Orman Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine, aynı Genel Müdürlük II. Hukuk Müşaviri Arıkanz Özdemir'in, 657 sayılı Yasanın 68 nci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Orman Bakanı yürütür. 29/6/1978 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan V. Orman Bakanı O. EYÜBOĞLU V. İLHAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa II

17 11 Temmuz 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Ege Üniversitesinden: Yönetmelik Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Kademesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç: Madde 1 Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinde Lisans kademesinde yapılacak öğretimin amacı, İşletmecilik alanlarında Üniversiteler düzeyinde bilgilere sahip elemanlar yetiştirmek ve öğrencilere bilimsel araştırma ve uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Öğretim: Madde 2 Fakültede yapılacak öğretim; teorik ve uygulamalı dersler ile seminerleri ve araştırma çalışmalarını kapsar. Öğretim süresi: Madde 3 Fakültede öğretim süresi 8 yarıyıl (4 yıl) dır. Her öğretim yılı kış ve yaz yarıyılı olmak üzere iki yarıyıla ayrılır. Her yarıyıl 15 haftadan oluşur. Yarıyılların başlayış ve bitiş tarihleri Üniversite Senatosunca saptanır. Alınacak öğrenci sayısı: Madde 4 Fakültenin bölümlerine alınacak öğrenci sayısı bölüm kurullarının önerisi, Fakülte Kurulunun kararı üzerine Üniversite Senatosunca saptanır. Öğrencinin yazılma koşulları: Madde 5 Fakülteye-öğrenci olarak yazılabilmek için; a) Devlet Liselerinden veya resmi Türk liselerine denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onanmış yerli yada yabancı liselerden diploma almış olmak, b) Üniversite Senatosunun kabul edeceği koşullara uygun bulunmak, gereklidir. Madde 6 Ege Üniversitesi Senatosunca saptanan belgeleri getiren ve 5. maddeye uygun bulunan öğrencilerin kayıt işleri Fakültece ilân edilen tarihler arasında yapılır. Bu tarihten itibaren öğrencilik hakları kazanılmış olur. Bu tarihler dışında yapılacak başvurmalar kabul edilmez. Öğrencilik hakkı devam eden öğrenciler, her yarıyılın ilk onbeş günü içinde kimlik kartını vize ettirmek zorundadırlar. Diğer öğretim kurumlarından aktarma : Madde 7 İşletmecilik alanlarında öğretim yapan ve eşitliği Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen yurt içi yurt dışı Fakültelerde aktarma yoluyla Fakültenin 3. yarıyılına öğrenci alınabilir. Aktarma isteyenin; a) Geldiği Fakültede kayıt olduğu yıl almış olduğu Üniversitelerarası Seçme Sınavı puanının, İşletme Fakültesinin ilgili bölümü için o yıl saptanan puanın altında olmaması, b) Aktaracağı Fakülteden herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmemiş olması, c) Aktarma sırasında kanuni ve disiplin bakımından cezalı durumda olmaması, d) Kontenjan içinde kalması, e) Geldiği Fakültedeki 1. ve 2. yarıyıl derslerinin tümünden başarılı olması, gereklidir. Aktarma için koşullar ve aktarma yapacakların intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. Aktarma işlemlerinin 3. yarıyılın ilk iki haftası içinde tamamlanması gereklidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1978 Sayı: Kayıt silme: Madde 8 Aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiğinde öğrencinin Fakülteden kaydı silinir. a) Fakülte Yönetim Kurulunca saptanacak devam koşullarını yerine getirmemiş olmak, b) 1, 2, 3 ve 4 üncü yarıyılların herhangi birinde o yarıyıla ait derslerin dört sınav hakkını kullandıktan sonra, bulunduğu yarıyıl ve not durumu ne olursa olsun iki veya daha fazla dersten (F) notu bulunmak, c) 5, 6, 7 ve 8 inci yarıyılların herhangi birinde o yarıyıla ait derslerin dört sınav hakkını kullandıktan sonra, bulunduğu yarıyıl ve not durumu ne olursa olsun, zorunlu derslerden en az (D) derecesinde başarı gösterememek, d) Öğrenime, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek özür dışında en çok dört yarıyıldan fazla aralıklı veya sürekli ara vermek, e) Diğer bir yüksek öğretim kuruluşunda asil öğrenci olarak kaydının bulunduğu anlaşılmak, f) Üniversite öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca «Üniversiteden Çıkarma» cezası almak, Disiplin cezası ile (f) bendine göre kaydı silinenler sonradan fakülte öğrencisi olamazlar. Diğer bentlere göre kaydı silinenlerin Fakülteye yeniden yazılmalarında, 5. madde hükümleri uygulanır. Uzlanım ve araştırma bölümleri: Madde 9 Fakültede Lisans öğrenimi I. yarıyılda başlamak üzere aşağıdaki uzlanım ve araştırma bölümlerinde yapılır. İşletme Ekonomisi Bölümü, Pazarlama Bölümü, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Muhasebe Bölümü, Personel Yönetimi Bölümü, İşletme Finansı Bölümü, İstatistik - Matematik Bölümü, Fakülte Kurulu'nun teklifi ve Senato'nun kararıyla yeni bölümler açılabilir. Bölüm seçimi: Madde maddeye ve Üniversite Seçme Sınavlarınca bildirilmiş kontenjan sıralamasına göre bölüm seçimi yapılır. Kredi: Madde 11 Kredi bir dersin ağırlığını ortaya koyar. Her dersin kaç kredi olduğu, haftada kaç saat teorik, uygulama ve seminer çalışmasının yapılacağı bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca saptanır. Her yarıyılda haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama yada seminer çalışması bir kredi ile değerlendirilir. Haftalık kredi toplamı 1, 2, 3 ve 4 üncü yarıyıllarda 20, 5-6 ve 7 nci yarıyıllarda 12 ve 8 inci yarıyılda 20 dir. Kredilerde değişiklik yapıldığında bu değişiklik geriye yürümez. Dersler: Madde ve 2. yarıyıllardaki derslerin tümü zorunlu, 3 ve 4. yanyıllardaki derslerin dördü zorunlu biri seçimlik 5. 6 ve 7. yarıyıllardaki derslerin üçü zorunlu biri seçimlik ve 8. yarıyıldaki derslerin üçü zorunlu ikisi seçimliktir. Bu yarıyılda bölüm kurulu karan ile öğrencilere bir seçimlik ders yerine araştırma çalışması verilebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

19 11 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Derslerin yarıyıllara ve uzlanım bölümlerine dağılımı ve hangi bölümlere bağlı oldukları, bölüm kurullarının önerisi üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir. Diploma alabilmek için gerekli olan «Türk Devrim Tarihi» dersi 7 ve 8 inci yarıyıllarda haftada ikişer saatlik programla yürütülür. Ve sınav 8 inci yarıyıl sonunda yapılır. Seçimlik ders alınması: Madde 13 Her öğrenci bulunduğu uzlanım bölümüne ait o yarıyılın programlarında yer alan seçimlik derslerden seçerek 11. maddede belirtilen haftalık kredi toplamını tamamlamak zorundadır. Seçimlik derslerden hangisinin alındığı, her yarıyıl başında Fakülte Dekanlığınca belirtilen süre içinde öğrenci tarafından yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde bildirimde bulunmayan öğrencinin seçimlik dersi, öğrencinin bulunduğu uzlanım bölümünün bölüm kurulu tarafından belirlenir. Devam zorunluluğu: Madde 14 Öğrencinin derslere, uygulamalara, seminerlere ve gerekli görülecek her türlü çalışmalara devam etmesi zorunludur. Öğrencinin devam durumunun saptanması ile ilgili yöntemler ve devam oranları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Seminer ve araştırma çalışmaları: Madde 15 Seminer ve araştırma çalışmaları uzlanım bölüm kurullarının saptayacağı ilkelere göre yürütülür. Seminer ve araştırma çalışmalarının değeri 4 kredidir. Ara sınavları : Madde 16 Ara sınavları, yarıyıl içindeki çalışmaları değerlendirmek amacıyla yapılan bilgi yoklamalarıdır. Ara sınavlarının yapılıp yapılmayacağı, adedi, zamanları yarıyıl başlarken ilk onbeş gün içinde o yarıyılda dersi olan bölümlerce saptanır ve ilân edilir. Ara sınav sonuçları: Madde 17 Ara sınav sonuçları yarıyıl ve yükseltme sınavlarını olumlu yönde etkileyecek biçimde değerlendirilir. Öğretim üyesi veya ders vermekle görevlendirilen öğretim yardımcısı, iki ara sınavının not ortalaması 70 ve daha yukarı olan öğrencileri yarıyıl sınavlarından muaf tutabilir. 13 üncü madde hükümleri saklıdır. Ara sınav ortalaması ile muaf tutulan öğrenci dilerse yarıyıl sınavına ve yükseltme sınavlarına girebilir. Sınav hakkı: Madde 18 Öğrencinin her ders için dört sınav hakkı vardır. Bu hak aşağıdaki sıraya göre kullanılır. Yarıyıl sonu sınavı, Yarıyıl sonunu izleyen Eylül ayı yükseltme sınavı, Bir yıl sonraki yarıyıl sonu yükseltme sınavı, Bir yıl sonraki Eylül ayı yükseltme sınavı, Birbirini izleyen bu sınavlardan herhangi birine girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış sayılır. Sağlık kurulunca verilmiş veya onaylanmış raporlara veya Fakülte Yönetim Kurulunca kabule değer belgelere dayanan özürleri nedeniyle sınava girmeyen öğrencilerin sınav haklan saklı tutulur. Özür nedeniyle saklı tutulan sınav hakkının günü, ilgili bölüm kurulunun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca saptanır. Sınavların zamanı: Madde 19 Yarıyıl sonu sınavları, her yarıyıl ders kesimini izleyen üç hafta içinde yapılır. Eylül ayındaki yükseltme sınavları, Eylül ayının ilk üç haftası içinde tamamlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 1978 Sayı: Öğrenciler Fakülte Dekanlığınca düzenlenen sınav programına göre ilân edilen gün, saat ve yerde sınava girerler. Fakülte Dekanlığınca ilân edilen gün, saat ve yerde sınava girmeyen öğrenciler, girmedikleri sınavlar için o dönemde başka gün ve saatlerde sınava alınmazlar. 17nci madde hükmü saklıdır. Sınava giriş koşulları: Madde 20 Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için o dersin teorik ve varsa uygulama veya seminer çalışmalarına devam etmiş olması gerekir. Bu madde hükmüne uymaksızın sınava girenler hakkında, sınava girmemiş gibi işlem yapılır. Sınavların şekli: Madde 21 Sınavlar yazılı, sözlü veya yazılı ve sözlü yapılabilir. Sözlü sınavlar dinleyicilere açıktır. Sınav süresi yazılı sınavlarda bir saatten az iki saatten çok olamaz. Sınav soruları test biçiminde de düzenlenebilir. Tamamı test biçiminde düzenlenen sınavlarda dört seçenekli yirmi sorudan az soru sorulmaz. Bir dersin sınavı o dersi vermekle görevlendirilen öğretim üyesi veya o dersi okutmakla görevlendirilen öğretim yardımcısı tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav sırasında o dersi okutan öğretim üyesi veya yardımcısının bulunmaması durumunda, sınavı kimin yapacağını Fakülte Yönetim Kurulu belli eder. Öğretim üyesi veya dersi vermekle görevlendirilen öğretim yardımcısı, sınavda sorduğu soruların not baremini, sınav süresini ve değerlendirme koşullarını sınav başında öğrencilere bildirir. Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Kimlik kartı yanında bulunmayanlar, Fakülte Sekreterliğinden alacakları kimliklerini belirten bir yazıyla sınava girebilirler. Sınavlarda her ne suretle olursa olsun hile veya kopya yapan yahut bunları yapanlara yardım eden veya bunlara teşebbüs eden öğrenciler «F» (0) almış sayılırlar. Bu gibi öğrenciler hakkında Üniversite Öğrencisi Disiplin Yönetmeliği hükümleri ayrıca uygulanır. Bu madde hükümleri ara sınavları içinde geçerlidir. Sınavların değerlendirilmesi: Madde 22 Ara sınav ve sınavlarda değerlendirme (100) puan üzerinden yapılır ve dersin kalite puanlarının derecelendirilmesini gösteren aşağıdaki tabloya göre işareti konulur. Sınav Puanı Kalite Puanı İşareti (Pekiyi) A (İyi) B (Orta) C (Yeterli) D 49 ve daha az. 0 (Geçmez) F Sınava girmeyenler için (G) işareti konulur. (G) işareti F (0) gibi işlem görür. Sınav notlarının ilânı: Madde 23 Ara sınav ve sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde ilân edilmek üzere Fakülte Dekanlığına bildirilir. Ara sınavı notlarım kapsayan listeler iki nüsha ve sınav notlarını kapsayan üsteler ise dört nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası sınavı yapan öğretim üyesi veya dersi vermekle görevlendirilen öğretim yardımcısı tarafından saklanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:

508 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

508 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 181 508 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun (Resmi Gazete ile yayımı : 11. 7.1978 - Sayı: 16343)

Detaylı

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 22. 6. 197ö - Sayı : 15273) No. 1912

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2010 / 83-1 HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci, 46 ncı ve geçici

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

HĐZMET BORÇLANMA ĐŞLEMLERĐNĐN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI

HĐZMET BORÇLANMA ĐŞLEMLERĐNĐN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI 06.10.2008/158 HĐZMET BORÇLANMA ĐŞLEMLERĐNĐN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümlerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*)

SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*) SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*) Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 29-30-31/7/1964-1/8/1964 Sayı: 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2827

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Madde 1 ilâ 96 (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) Madde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara Hastalık Sigortası Sağlanan yardımlar: Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara da, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: A) Sağlık yardımı yapılması,

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sağlanmasıdır.

Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sağlanmasıdır. TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 2925 Resmi Gazete Tarih: 20.10.1983; Sayı: 18197 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde süreksiz olarak çalışanların

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015 KONU 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca 5510 Sayılı Sosyal

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18786 Karar No. 2014/23989 Tarihi: 17.11.2014 İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM ÖZETİ: Geçici 2. madde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir.

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir. SİGORTALILIK SÜRESİ Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.(5510

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi :

Kanun No Kabul Tarihi : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 29 Mayıs 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29726 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010 tarihli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu idareleri hariç tarım ve orman işlerinde

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN UYGULANMA SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 28.12.2015

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAKAM VE GÖREV TAZMİNATLARI

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAKAM VE GÖREV TAZMİNATLARI BELEDİYE BAŞKANLARININ MAKAM VE GÖREV TAZMİNATLARI Mehmet DÖNMEZ Mihder Genel Başkanı İnş. Müh. Emekli Belediye Başkanı mehmet@mehmetdonmez.com Sayın Okuyucular 3 dönem belediye başkanlığı yapmış ve belediye

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı : 2022 : 1/7/1976 : 10/7/1976

Detaylı

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 16.07.2012/134-1 ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Kamu işyerlerinde yüzde dört özürlü

Detaylı