TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan P.Yzb. Rıza Halil KINALI Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Öğ. Alb. Ertan EROL ANKARA

2 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TARİHİ: TEZİN TİPİ: Yüksek Lisans Tezi TEZİN BAŞLIĞI: Terörizmin Dil Politikası: ETA Örneği TEZİN YAPILDIĞI BİRİM: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı SPONSOR KURULUŞ : - DAĞITIM LİSTESİ: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzunda Belirtilen Yerlere TEZİN ÖZETİ: Yarım asırdır İspanya da faaliyet gösteren Marksist, etnik ayrılıkçı terör örgütü ETA, Bask Bölgesinin ana dili olan Baskça üzerinden terörizmi siyasi bir araç haline getirmiştir. 18. yüzyılda ortaya çıkan milliyetçilik akımı, kendi bağımsız devleti olmayan ulusları, uluslaşma aşamasında diğer milletlerle mücadeleye girmelerine neden olur. Başta Bask bölgesinin elitistleri tarafından oluşturulan milliyetçilik düşüncesi zamanla kitleleri de arkasından sürükleyen hareket haline gelir. Bundan sonra Bask tarihi ayrılıkçı düşünce karşısında millî birliğini korumak isteyen İspanya arasındaki mücadele tarihidir. Arana nın PNV (Milliyetçi Bask Partisi) partisi demokratik yollardan bağımsızlık yâda otonomi hakkını savunurken ETA terör örgütü şiddeti kullanarak siyasi kazanç elde etme yolunu benimser. Bu konudaki en önemli tartışma konuları daha önce Franco döneminde yasaklanan Baskça ve Bask Kültürü dür. ANAHTAR KELİMELER: Milliyetçilik, etnisite, terörizm, etnik terör, İspanya, Basklılar, ETA, ana dili SAYFA SAYISI : 203 GİZLİLİK DERECESİ : Tasnif Dışı

3 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan P.Yzb. Rıza Halil KINALI Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Öğ. Alb Ertan EROL ANKARA

4 KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE RIZA HALİL KINALI nın, Terörizmin Dil Politikası: ETA Örneği konulu tez çalışması, jürimiz tarafından GÜVENLİK BİLİMLERİ Ana Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan Yrd. Doç.Dr. Ertan EROL (Danışman) Üye Üye ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /... / 2015 (İmza ve Mühür) Önder Haluk TEKBAŞ Prof. Dr. Y.Müh.Alb. Enstitü Müdürü

5 TEŞEKKÜR Başta Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Yılmaz UYAR olmak üzere Kara Harp Okulu Komutanlığı na, Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Müh. Alb. Önder Haluk TEKBAŞ a bu çalışmanın vücuda gelmesinde engin tecrübeleri ile bana yol gösteren ve destek olan tez danışmanım ve aynı zamanda saygıdeğer Anabilim Dalı Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Öğ. Alb. Ertan EROL a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca tez çalışmasının tekâmül etmesini sağlayan saygıdeğer jüri üyeleri, Doç. Dr. Bilal KARABULUT ve Yrd. Doç. Dr. Em. Alb. Levent KUŞOĞLU na şükranlarımı sunarım. Tez yazım aşamasında bana her türlü kolaylığı sağlayan, Yüksek lisans eğitimim süresince bana destek olan ve kıymetli zamanını yoğun mesaisine rağmen bana ayıran, anlayış gösteren sevgili eşim Yasemin KINALI ya ve sadece varlığıyla beni motive eden biricik kızım Berna ya minnettarım. Tezin literatür taraması ve yazılması sırasında Almanya / Hamburg da Helmuth Schmidt Üniversitesinde bana her türlü yardımlarını esirgemeyen üniversite kütüphanesi çalışanlarına, Erasmus Koordinatörü Dr. Martin Nassua ya, havaalanından itibaren her türlü kolaylığı gösteren Lth. Thomas Klockenkämper, Charlie Bölük Komutanı Cpt.Agustin e ayrıca Hamburg da bulunduğum sürede bize İspanya ve Bask sorunu konusunda yaşanmış tecrübelerini aktaran Türkiye nin Hamburg Başkonsolosu Sayın Mehmet Fatih AK a teşekkür ederim. i

6 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2015 TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ RIZA HALİL KINALI ÖZET Bu tezde terörizmin dil politikası konusu, ayrılıkçı hareketler ve terör denildiği zaman Avrupa kıtasında akla ilk gelen ETA terör örgütü örneğinde incelenmiştir. Bu kapsamda, milliyetçilik, terörizm ve alt başlıklarının kavramsal tanımı yapılarak, Bask sorunu, İspanya siyasi tarihi ve farklı dil taleplerinin teröre nasıl etkilediğinin analizi yapılmıştır. Tezin birinci bölümünde kavramsal çerçeve oluşturulmak maksadıyla milliyetçilik, etnisite, terör, terörizm ve etnik terör kavramları açıklanmıştır. Tezin diğer bölümlerinde tarihsel süreç içinde İspanya tarihi, Basklılar ve Bask tarihi, ETA terör örgütü, dil, ana dili ve resmi dil kavramları üzerinden İspanya daki ana dilde eğitim uygulamaları incelenmiştir. Basklıları İspanyollardan ayıran özellikler nelerdir? Farklı dil talepleri üzerine kurulan ayrılıkçı terörün önlenmesi için İspanya nın uyguladığı askeri yöntemler ve demokratik politikaların değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuç kısmında, homojen olmayan toplumlarda etnik azınlıkların konuştuğu dilin terörü önlemede ve toplumsal birliğin korunmasında nasıl değerlendirilmesi gerektiği tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Milliyetçilik, Etnisite, Terörizm, Etnik Terör, İspanya, Basklılar, ETA, Ana Dili Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr.Öğ. Alb. Ertan EROL Sayfa Sayısı : 203 ii

7 REPUBLIC of TURKEY TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCE INSTITUTE DEPARTMENT OF SECURITY SCIENCES ANKARA 2015 LANGUAGE POLICY OF TERRORISM: ETA EXAMPLE MASTER THESIS RIZA HALİL KINALI ABSTRACT In this thesis, how separate language demands affect terrorism has been analyzed by studying three titles as follows Basque problem, Spain and ETA terror organization which is one of the first examples coming to mind from continental Europe when separatist actions and terrorism are mentioned. In the first chapter of the thesis, conceptual framework was formed. To this end, the concepts of nationalism, terror, terrorism and ethnic terror were explained. In the other chapters, the history of Spain, Basques and Basque history and finally ETA terror organisation were examined within the historical process.what are the properties of the Basques differing from the Spanish? An evaluation of Spain s military and democratic policies to prevent the separatist terror based on the separate language demands was carried out. In the last chapter, ETA s demands about language and Spain s multilingualism practices were analyzed explaining the concepts of language, official language, regional language and mother tongue under the title of Language Policies of Terrorism. In the conclusion, it was discussed how a separate language that was spoken by ethnic minorities in nonhomogeneous societies should be evaluated so as to prevent terrorism and protect social unity. Keywords Advisor : Nationalism, Terrorism, Ethnic Terror, Spain, Basque People, ETA, Multilanguage : Assistant Professor.Col. Ertan EROL Number of Pages : 203 iii

8 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... İ ABSTRACT... İİİ KISALTMALAR... Vİİ TABLOLAR LİSTESİ... İX ŞEKİLLER LİSTESİ... İX GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE YÖNTEMİ ARAŞTIRMANIN KONUSU... 6 ARAŞTIRMANIN AMACI... 7 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ... 8 ARAŞTIRMANIN SORULARI... 9 ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI... 9 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ İKİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE, KAVRAMLAR VE LİTERATÜR 1. MİLLİYETÇİLİĞİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ a. Birinci Dünya Savaşı Öncesi Milliyetçilik Dönemi b Arası Dönem c Dönemi Milliyetçilik ç dan Günümüze Milliyetçilik MİLLİYETÇİLİĞİN TANIMI TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMI a. Terörizmin Tarihçesi b. Etnisite Kavramı c. Etnik Temelli Terör iv

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İSPANYA 1. İSPANYA SİYASAL TARİHİ a. Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar İspanya b. İspanya Tahtında Yabancı Krallar Dönemi c. Aydınlanma Çağı ç. Karlist Savaşları Dönemi d. 19. Yüzyıl Ulusal Kimliklerin Ortaya Çıkması e. 20. Yüzyıl Dönemi f. Franco Dönemi DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ İSPANYA ANAYASASI İSPANYA ANAYASASI NDA OTONOMİLER VE BASK BÖLGESİNDEKİ OTONOM YAPI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BASKLILAR VE BASK MİLLİYETÇİLİĞİ 1. BASK ÜLKESİ VE BASKLILAR a. Basklıların Kökeni veya Nereden Geliyorlar? b. Orta Çağ, Basklılar ve Kendi Öz Yönetimleri c. İlk Bask Ülkesi Navarra Krallığı ç. Kuzey Bask Bölgesi: İparralde d. Fuerolar ya da Bask Anayasası e. Bask Bölgesi Açısından Karlist Savaşları BASK MİLLİYETÇİLİĞİ a. Bask Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Sabino Arana b. Bask Milliyetçiliğinin Özelliği ve Tarihsel Dönüşümü BASK ETNİK AYRILIKÇI DÜŞÜNCENİN NEDENLERİ a. Fueroslar (Geleneksel Kurallar) b. Dil ve Kültür c. Ekonomik Gelişmişlik Farklılığı ve Vergisel Ayrıcalıklar ç. Nihai Hedef Bağımsızlık ve Demokrasiden Uzak Uygulamalar v

10 BEŞİNCİ BÖLÜM ETA 1. FRANKİZME KARŞI ETA: TARİHİ, İDEOLOJİSİ a. Bir Terör Örgütü Olarak ETA: Franco Dönemi b. Franco Sonrası İspanya sında ETA c. GAL: İspanya nın Terörle Antidemokratik Mücadelesi ç. İspanya-Fransa İş Birliği ve Aznar Dönemi: ETA nın Kan Kaybedişi d li Yıllar: Lizarra Bildirisi - Ibarretxe Planı ve ETA nın Düşüşü e. Kalıcı Ateşkese Giden Yol ve Terörün Sonlandırılması: ETA NIN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI ETA NIN ÖRGÜTLENME MODELİ ETA NIN FİNANS KAYNAKLARI ETA NIN DÜNYADAKİ DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİSİ ETA NIN TERÖR PROFİLİ ALTINCI BÖLÜM DİL, AZINLIK DİLLERİ VE TERÖRİZMİN DİL STRATEJİSİ: İSPANYA 1. DİL VE ANA DİL RESMÎ DİL a. Bölgesel Dil ve Azınlık Dilleri Kavramları b. İspanya Anayasasında Resmî Dil ve Özerk Bölgesel Resmî Dil AZINLIK KAVRAMI a. Uluslararası Hukukta Azınlıkların Dil Hakları AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKİ METİNLERİNDE DİL POLİTİKALARI DİL VE MİLLİYETÇİLİK a. Dilin Milliyetçilik Hareketlerindeki Rolü b. Ulus İnşasında Dilin Önemi c. Ulusal Kimliklerin Oluşturulması ve Ortak Dil EUSKERA VE BASK MİLLİYETÇİLİĞİ a. Bask Milliyetçiliğinde Farklı Dil Talepleri b. ETA nın Dil (Euskara-Baskça) Stratejileri ANA DİLDE EĞİTİMİN UYGULAMALARI a. BM, AB nde ve İspanya da Ana Dilde Eğitimin Güvenlik Boyutu b. Baskça ve Azınlıklara Ait Ana dilin Eğitimde Kullanılması SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA vi

11 KISALTMALAR AB AP BM Avrupa Birliği Alianza Popular (Halkçı İttifak) Sağ eğilimli siyasi parti Birleşmiş Milletler BNG CIU EA EE EH EHAK EİA ETA Bloque Nacional Gallego (Galiçya Milliyetçi Partisi) Convergencio e Unio (Yakınlaşma ve Birlik) Katalan Milliyetçi Partisi Euska Alkartasuna (Bask Dayanışması) PNV dn Ayrılan Milliyetçi Parti Euskadiko Esquerra ( Bask Solu) ETA-PM nin Tasfiyesinden Sonra İçinde Yer Aldığı Siyasi Parti. Günümüzde PSE ile Birleşmiştir. Euskal Herritorak-ETA nın Siyasi Kolu Olan HB nin Ermua Ruhu Protestoları Döneminde Kullandığı İsim Euskal Herria Alderdi Komunistag / Bask Toprakları Komünist Partisi Euskal İraultzarako Alderdi ( Bask Devrim Partisi), ETA-PM Tarafından Kurulan Siyasi Parti Olup, Bu Örgütle Birlikte Kendisini Feshetmiştir. Euskadi ta Askatasuna ( Bask Ülkesi ve Özgür İnsan) ETA-PM Politico-Militar ( Siyasi Askeri) ETA-M Militar (Askeri) Yılları Arasında Ayrı Ayrı Faaliyet Göstermiş Olan ETA Örgütleri. ETA-PM 1982 Yılında Özerkliğin Kazanılmasından Sonra Kendisini Feshetmiştir. ETA-M Tek ETA Olarak Bugüne Kadar Terör Örgütü Olarak Gelmiştir. GAL HB Grupo Antiterrorista De Liberacion ( Karşı Terörist Kurtuluş Grubu) ETA Ve Diğer Terör Örgütlerine Karşılık İspanya Tarafından PSOE Hükûmeti Zamanında Kurulmuş Ve Varlığı İnkâr Edilen, Yas Dışı Terörle Silahlı Mücadele Örgütü. Herri Batasuna (Halk Birliği) ETA İle Aynı Söylemleri Dile Getirdiğinden Dolayı ETA nın Siyasi Kolu Olarak Görülen Ve Bir Dönem Siyasi Yasaklı Olan Bask Milliyetçisi Bir Parti vii

12 IU KAS LAİA PCE PNV PP PSC PSE PSOE UA UCD İzquierda Unida (Birleşik Sol) Komünistlerin Ağırlıklı Olarak Yer Aldığı Sol Parti Koalisyon Cephesi Sosyalist Abertzale Koordinatör. ETA nın Sosyal Tabanı İçinde Yer Alan Eşgüdümle Görevli Kuruluş Langile Abertzale İraultzaileen Alderdi (Çalışanların Devrimci Vatansever Partisi) KAS ın İçinde Yer Alan Radikal Milliyetçi Parti Partido Comunista Espanol (İspanya Komünist Partisi) Partido Nacionalista Vasco (Milliyetçi Bask Partisi) Partido Popular (Halkçı Parti) AP nin Devamı Olan Merkez Sağ Eğilimli Siyasi Parti Partido Socialista de Cataluna (Katalan Sosyalist Partisi) PSOE nin Katalan Bölgesindeki Kolu Partido Socialista de Euskadi (Euskadi Sosyalist Parti) Merkez PSOE ile Aynı Eğilime Sahip Bask Bölgesindeki Siyasi Kolu Partido Socialista Obrero Espanol (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) Merkez Sol Eğilimli Siyasi Parti Union Alavesa (Alava Birliği) Euskadi nin Üç Bölgesinde Kurulmuş Olan ve Bask Milliyetçiliğini Reddeden Siyasi Parti Union de Centro Democratico (Demokratik Merkez Birliği) Adolfo Suarez in Kurduğu Merkez Sağ Eğilimli Siyasi Parti viii

13 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: 2012 Nüfus Sayımına Göre Güney Bask Bölgesinin Nüfusu...72 Sayfa Tablo 2: 1988 Yılında Bask Bölgesinde Gençler Arasındaki İşsizlik Oranları Tablo 3: Yılları Arasında En Aktif 10 Terörist Grup Tablo 4: Yılları Arasında En Aktif 10 Terörist Grubun Gerçekleştirdiği Saldırı Sayısı Tablo 5: Bask ve Navarre Bölgelerinde Yılında Yapılan Okul Öncesi Ve İlkokul Çağındaki Öğrencilerde Okullaşma Modeli ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: İspanya Genelinde 1978 Anayasası ReferandumSonuçları...63 Şekil 2: Bask Bölgesindeki 1978 Anayasası Referandum Sonuçları...64 Şekil 3: İspanya ve Bask Bölgesi Haritası...71 Şekil 4: Franco Dönemi Sonrasında Yapılan İlk Genel Seçim Sonuçlaırnı Gösteren Harita Şekil 5: Yılları Arasında ETA Terör Örgütü nün Hedef Profili Şekil 6: Yılları Arasında ETA Terör Örgütü nün Yıllara Göre Faaliyet Grafiği Şekil 7: Baskça Konuşulan Bölgelerdeki Nüfus Yoğunluğu ix

14 GİRİŞ İnsanlık tarihi kadar geçmişe sahip olan terör ve terörizm kavramı, şiddete bağlı olarak insanlar üzerinde korku ve psikolojik baskı kurarak siyasi birtakım kazanımlar elde etmenin yolu olarak düşünülebilir. Zamanla bu kazanım elde etme uğraşları uluslaşma çabaları ile birlikte merkezi devletlerin karşısında içinden çıkılması zor konular olarak kendisini gösterir. Yaşanan birçok terörizm örneği içinde çözümü en zor olan etnik ayrılıkçılığa dayalı terörizmdir. Kendi halklarının sömürülmesinden yola çıkan etnik terörizm, ulus devletlerin karşısında asimetrik güç unsurlarını kullanarak silahlı mücadele ile isteklerini kabul ettirmenin yollarını aramıştır. Etnik ayrılıkçı unsurların arkalarındaki en büyük itici güç etnik milliyetçiliktir. Tarih sahnesine çıkış zamanı olarak farklı düşünceler olsa da milliyetçilik kavramının modern zamana ait olduğu birçok araştırmacı tarafından kabul görmektedir yılındaki Fransız Devrimi nden sonra milliyetçilik kavramını oluşturan devlet, egemenlik, ulus, etnik yapı bilinci gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu değerler açık ya da gizli milliyetçiliğin oluşmasını sağlamıştır. Milliyetçilik, tarihsel sürece bağlı olarak kendi dönemindeki diğer disiplinlerden etkilenmiş ve günümüze kadar birçok eklemelerle sürekli gelişmiştir. I. Dünya Savaşı ndan sonra Wilsoncu ilkelerin belirlediği self-determinasyon hakkı (kendi kaderini tayin) ve savaşta yenilen devletlerin oluşturduğu mağduriyet, milliyetçiliğin yükselişe geçmesine neden olurken ikinci bir dünya savaşına da sebep olur. II. Dünya Savaşı ndan sonra ideolojik milliyetçiliğin sonu gibi düşünülse de tarih hiç de öyle olmadığını; milliyetçiliğin mevcut dünya haritasındaki ülke sınırlarını değiştirebileceğini gösterir. Dünyanın birçok bölgesinde devletleri oluşturan halkların homojen olmayan topluluklardan meydana gelmesi, ister istemez birinin diğerine tahakküm etme isteği ve ezilen azınlıklar kavramının doğmasına neden olur. II. Dünya Savaşı ndan sonra sömürge ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuşmaları, Avrupa nın ve dünyanın diğer bölgelerindeki etnik azınlıkların Marksist ideolojilerle bağımsızlık hayallerinin gerçeğe dönüşmesine ilham verir.

15 Azınlık grupların bazıları kendi devletlerini kurmak için silahlı mücadeleye dayalı bağımsızlık mücadelesini terör örgütleri ile yaparlar. İspanya, M.S. 5. yüzyıla kadar Hispanya eyaleti olarak Romalıların hâkimiyetinde yönetilir. Romalılar sayesinde Hristiyanlıkla tanışan yarımada aynı zamanda dil açısından Latincenin de etkisi altına girer. Daha sonraları Vizigotlar ın eline geçen bölge 8. yüzyılda Kuzey Afrika dan gelen Müslümanların yarımadaya hâkim olmalarına sahne olur. Zamanla Müslümanlar İspanya nın kuzey bölgelerine kadar ilerleyerek yarımadanın İslamiyet le tanışmasını sağlar. Bu ilerleme katı Hristiyanların haçlı ruhu ile Müslümanlara ve Yahudilere karşı direnç göstermelerine neden olur. Vatikan ın da etkisi ile İspanya, yarımadanın tekrardan Hristiyanlaşması için Müslüman ve Yahudi halklarını adadan uzaklaştırır. 15. yüzyıla kadar devam eden Müslüman hâkimiyeti Aragon Kralı Ferdinand ile Kastilya Kraliçesi Isabel in evlenerek İspanya yı kurmalarının ardından sona erer. Doğuda Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u alarak Doğu Roma ya son vermesi Vatikan ın tüm gücünü, İber yarımadasındaki Müslümanları atmak için İspanya Kralına vermesine neden olur. Evlilikle beraber kurulan yeni Krallık çevredeki diğer halkların foral (Bask Halkının Anayasası) ayrıcalıkların tanımaya devam eder. Bu dönemde başta Basklılar olmak üzere Katalanlar ve Galiçyalılar her ne kadar İspanya Kralını tanısalar da krala karşı siyasi özerkliklerini sürdürürler. Fransa Devrimi ile laik, liberal düşüncenin Batı Avrupa ya yayılması yanı başındaki sınır komşusu İspanya yı da etkiler. İspanya ise koyu Katolik inancının direnci ile birçok yeni fikre kapalı kalır. Bu dönemde liberaller ile muhafazakâr İspanyollar arasında çok şiddetli savaşlar yaşanır. İç savaşlarda birçok İspanyol hayatını kaybeder. Kısa süreli cumhuriyet denemelerinden sonra İspanya, 1938 yılında General Franco nun dikta rejimi ile tanışır. Ulus inşa sürecinde belli nedenlerle başarısız ve geri kalan İspanya, Franco ile homojen bir toplum kurmanın yollarını arar. Foral sisteme dayalı devam eden bölgesel ayrıcalıklar kaldırılır. Dikta rejimi, başta eğitim ve dil olmak üzere birçok, ulus inşa araçlarını İspanya nın yeniden doğuşunda diğer halklar üzerinde baskıcı şekilde kullanır. Ağır baskı ve yasaklar altında kendilerini ifade etmekte güçlük çeken milletler asimilasyona tabi tutulur. Bu politikalar kendi 2

16 içinde halktan direnç görür. Bu direncin başında İspanya daki Bask Bölgesi gelmektedir. İspanya yı oluşturan diğer halklardan farklı olarak Basklılar, baskıcı dikta yönetimine karşı, siyasal bağımsızlıklarını savaşarak kazanılacağına inanan gençlerin örgütlenmesi ile 1959 yılında ETA terör örgütünü kurar. Kurulduğu tarihten itibaren silahlı mücadelenin her türlü modelini farklı ideolojiler altında kullanan ETA İspanya Hükûmetleri üzerinde korku ve baskı kurarak bağımsız Bask Devletini kurmaya çalışır. ETA nın ortaya çıkmasına giden süreç 19. yüzyılın sonunda Bask milliyetçiliğinin kurucusu olan Sabino Arana 1 tarafından başlatılmıştır. Arana nın, ırka dayalı ve yabancıları dışlayıcı romantik milliyetçiliği, yeni bir ulus yaratma adına tarihten gelen mitolojik ve sözlü anlatımları, tarihi gerçekler olarak kullanmasına dayanmaktadır. Koyu bir Hristiyan ve Carlosçu olan Arana, din ve krallığın kutsandığını öze dönüşçü bir bakış açısı ile şekillendirdiği Bask milliyetçiliğini kurduğu PNV (Partido Nacionalista Vasco) ile günümüze kadar taşır. Kendisi hayatta iken özerkliği bağımsızlık düşüncesini giden yolda ara bir durak olarak belirterek PNV nin ayrılıkçı bağımsızlardan farklı olduğunu vurgular. Kurulduğu yıllarda başta şiddetten uzak duran ETA, yaptığı kongrelerde ideolojik değişime bağlı olarak şiddeti bağımsızlığın kazanılmasında geçerli bir yol olarak görür. Franco döneminde gerçekleştirdikleri ilk adam öldürme eylemi ile gündeme gelen ETA, 2010 yılına kadar 800 ün üzerinde insanın öldürülmesinden sorumlu tutulmaktadır. Dikta döneminde her eylem sonrası ağır darbe yiyen ETA, Franco nun ölümüne kadar olan süreçte dış güçlerin de desteği ile varlığını sürdürür yılındaki yeni anayasa ile İspanya nın temel hak ve özgürlükler ve idare yapısında gerçekleştirdiği köklü değişiklerle üniter yapı korunmaya çalışılır. İlk genel seçimlere kadar olan bu geçiş döneminde ETA, kendi ideolojisine uygun olarak terör faaliyetlerini tırmandırarak İspanyayı zor duruma düşürmeye çalışır. ETA tarihinde terör eylemlerinin zirveye çıktığı bu dönemde birçok İspanya 1 Sabino Arana Goiri, ( ) Bask milliyetçiliğinin babası olarak bilinir ve Milliyetçi Bask Partisi nin (PNV) kurucusudur. Bir kaç tersane sahibi Karlist bir ailenin ferdi olarak 1865 yılında Bilbao da dünyaya gelir. Koyu Karlist ve Katoliktir yılında Bask dilini ve geleneklerini incelemeye başlayan Arana 1892 de hukuk eğitimini almak için Barselona ya gider. Hukuk eğitiminden sonra tekrar Bilboa ya döner ve burada filoloji çalışmalarının yanında Bask Bölgesi nde kurulacak bağımsız bir ülke için siyasi çalışmalara katılır. ABD başkanı Roosevelt e Küba nın bağımsızlığına kavuşması üzerine gönderdiği övgü dolu mektuptan sonra hapse atılır. Hapiste (Sukarrieta da) addison hastalığına yakalanarak 38 yaşında hayatını kaybeder. 3

17 vatandaşı hayatını kaybeder. İspanya, yeni kurulan hükûmetin de desteği ile geciken reformları hızla gerçekleştirirken diğer taraftan Franco döneminde izole olduğu dünyaya eklenmeye çalışır yılında AB ye üye olarak kendisini diğer gelişmiş Avrupalı ülkelerin seviyesine taşır. Terörle mücadelede demokratik yolları kullanan İspanya, sürekli ateşkes ve anlaşmalar konusunda elini sıkmayan gerilla ile silahlı mücadelesine devam eder. Birçok ETA militanı öldürülür ya da yakalanır. AB nin desteği ile ETA terör listesine alınarak terörle mücadelede uluslararası destek sağlanır. İspanya, aynı zamanda etnik grupların haklarının tanınması konusunda evrensel hukuk normlarını kabul ederek bunların koruyucusu olur. Azınlıkların kendi dillerini resmî dil olarak kabul etme hakkı yanında kendi ana dillerinde eğitim verebilmelerine olanak sağlanır. Çok dilli politikalar ülke genelinde desteklenir. Farklı milletler arasındaki bağları güçlendirmek için herkese kahve sloganı ile özerklikleri genişletilmeye yönelik politikalar düzenlenir. Özerk bölgelerin kendi polisi dâhil, kendi meclisine ve parlamentosuna sahip olması sağlanır. Ekonomik ayrıcalıkların yanında vergi özerkliği sağlanır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik dengesizliğini gidermek maksadıyla AB nin yapısal fonlarından faydalanılır. Günümüzde ETA, 2011 yılında tek taraflı ve koşulsuz olarak kalıcı ateşkesi kabul eder ve 2013 yılından itibaren elindeki silahları merkezi hükûmete teslim eder. Etnik azınlığın terör kartı sonlandırılmış olsa da bağımsızlık düşüncesi Basklıların akıllarında hâlâ güncelliğini korumaktadır. Yapılan son seçimlerde Bask Bölgesindeki milliyetçi partiler halkın büyük desteğini almıştır. Ayrı bir millet olmanın ve etnik aidiyetin en önemli unsuru olan ayrı bir dilin varlığı halkların bağımsızlık ve ayrılıkçı düşüncelerinin temelini oluşturmaktadır. Bask bölgesinde konuşulan Bask dili diğer dil aile gruplarından farklı olarak bağlantısız bir dildir. Tarihten beri sarp bir coğrafyaya hâkim olan Bask Bölgesi doğudan ve güneyden gelen birçok akınlardan kendisini koruyabilmiştir. Bu korunma halkın konuştuğu dilin de günümüze kadar bozulmadan gelmesini sağlamıştır. Arana da ırka dayalı milliyetçilik söylemini zamanla dil üzerinden yorumlar ve Baskçanın yaşatılmasını bağımsızlığın olmazsa olmazı olarak görür. Ulus inşası ve dikta dönemlerinde merkezi İspanya tarafından Baskçanın yasaklanması Basklılar üzerinde dile verilen önemi arttırır. Yeni anayasa ile birlikte 4

18 özerkliğe kavuşan Bask Bölgesi ilk olarak ölmekte olan Baskçayı tekrar canlandırmaya çalışır. Çift dillilik uygulamaları ile ilkokuldan itibaren öğrencilerin ana dillerinde eğitim almaları sağlanarak Baskçanın öğrenilmesi ön plana çıkarılır. Diğer gelişmiş ülkelerdeki örneklerde olduğu gibi nihai hedefi bağımsızlık olan halkların istekleri, tanınan ayrıcalık ya da uygulanan yumuşak (soft-line) politikalar ile değiştirilememiştir. Terörün sonlandırılmasından sonra yapılan anketlerde ekonomik sorunlar ve işsizlik, İspanya halkı için terörün önünde en önemli sorun olarak yerini almıştır. Özellikle gençler arasında nüfusun % 50 sine kadar çıkan işsizlik oranı hoşnutsuz gençlerin milliyetçi ideolojilere olan eğilimlerini arttırmaktadır. Günümüz uluslararası ilişkilerde liberal düşünceye göre ayrılıkçı düşüncenin siyasi yollardan temsil ediliyor olması ulusal yapıya zarar vermeyeceği düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Evrensel hukuk normlarından olan temel hakların yasaklanması ve baskı görmesi her dönemde halkların yasa dışı olarak yer altı örgütlerine yönelmelerine sebep olmuştur. Bu yönelme terörün en önemli beslenme kaynağını da oluşturur. Terörü demokratik yollardan sonlandırmada başarılı olan ülkelerin izledikleri vazgeçilmez iki yol vardır. Bunlardan ilki kendi ulusal bütünlüklerinden terör lehine kesinlikle ödün vermemeleridir. İkincisi ise terörle askeri yollardan mücadelede evrensel hukuk normlarını vazgeçilemez ve ödün verilemez olarak görmeleri gelmektedir. Merkezi hükûmetler ayrılıkçı düşünceyi temsil eden halkları, birlikte yaşayarak yerel kalabilme ortak paydasında buluşturmayı hedeflemektedir. Hâkim düşünce bütünlük anlayışına sahip çıkarken kendisini farklı hisseden halkların birlik içinde yerel kültürlerini yaşamalarına sıcak bakmakta böylelikle ayrı halkların bir arada yaşamaları için uygun ortam oluşmaktadır. Bu yaşam şekli, halkların kendi ana dili yanında çoğunluk dilini de bilmeyi ve evrensel normlara dayalı yönetim altında yaşamayı kabul etmelerini de sağlar. 5

19 BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE YÖNTEMİ ARAŞTIRMANIN KONUSU Araştırmanın konusu, İspanya da yarım asırdır faaliyette olan ETA terör örgütünün milliyetçilik kavramı çerçevesinde hem İspanya hem de Bask Bölgesinin tarihsel arka planını göz önüne alarak ayrılıkçı dil üzerinden terörü nasıl kullandığını ortaya koymaktır. Tarihi sürekli iç savaşlarla ve mücadelelerle geçen İspanya, her ne kadar iki büyük dünya savaşından uzak kalabilse de kendi içindeki iç savaşlarda dünya savaşlarından daha büyük yıkımlar yaşar. 15. yüzyılda yarımadanın tekrardan Hristiyanlaştırılması çalışmaları için Aragon ve Kastilya krallıklarının evlilikle birleşmeleri, diğer Krallıkların bu birliğe katılıp katılmamaları sorununu gündeme getirir. Birçok farklı topluluktan oluşan yarımada Fransız Devrimi sonrası gelişen milliyetçilik akımlarından en çok etkilenen coğrafyalardandır. Kendi içinde yaşadığı siyasal kavgalardan dolayı uluslaşma sürecinin gerisinde kalan İspanya 20. yüzyılın hemen başında başta Katalan ve Basklılar olmak üzere diğer toplulukların bağımsızlık istekleri ile karşı karşıya kalır. Bu dönemde Sabino Arana tarafından ırka dayalı, Bask milliyetçiliği bağımsızlık ve otonomi gibi siyasi seçenekleri savundukları Milliyetçi Bask Parti (Partido Nacionalista Vasco- PNV) ile İspanya siyasi hayatında yerini alır. II. Dünya Savaşı nın hemen sonrasında bir devlete sahip olamayan küçük topluluklar ve sömürge döneminden kalma üçüncü dünya ülkeleri Sosyalist ve Marksist ideolojileri referans alarak merkezi hükûmete ya da sömürge sahiplerine karşı silahlı mücadele başlatırlar. Dünyada örnekleri görülen bu mücadele İspanya da 1959 yılında radikal milliyetçi gençlerden kurulan ETA terör örgütü ile kendisini

20 gösterir. Başta silahlı mücadele taraftarı olmayan ETA, Franco nun dikta rejimi altında hızla silahlanarak şehir merkezinde güvenlik güçlerine karşı gerilla mücadelesine başlar yılları arasında yaşanan ekonomik gelişme ile Bask ülkesinde yaşayan göçmenlerin artması başta Baskça olmak üzere Bask kültürünün varlığını tehdit etmeye başlar. Ekonominin gelişmesine rağmen Bask Bölgesinde gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek olması hoşnutsuz gençlerin ETA terör örgütüne militan olarak girmelerini kolaylaştırmıştır lı yıllardan itibaren kendisini sürekli sorgulayan ETA, Arana nın ırka dayalı milliyetçilik anlayışını terk ederek Marksist ideolojinin de etkisi ile bölgedeki işçi sınıfını da yanına alarak Baskça üzerinden yeni bir milliyetçilik tanımı yapar. Bu tarihten itibaren ETA her türlü söyleminde Baskçanın resmî dil olarak İspanya tarafından kabul edilmesini dile getirir yılında Franco nun ölmesinden sonra İspanya bir günde otoriter dikta rejiminden demokrasiye geçiş yapar. Franco nun halefi İspanya Kralı, yeni İspanya da özgürlüklerin önünün açılacağı sözünü vererek yeni bir anayasa hazırlatır. Yeni anayasa ile 17 farklı bölgeye ayrılan İspanya kendi içinde federatif bir yönetim şekli benimser. Zamanla farklı milletlerden oluşan Katalan, Bask ve Galiçya bölgeleri, diğer bölgelerden farklı olarak yarı bağımsızlığa kadar gidecek yönetimsel özerklikler elde ederler. Bugün sadece yargı ve dış ilişkilerde (özellikle Bask Bölgesi nin AB de bölgesel olarak temsili dışında) gibi konularda merkeze bağlı olan bölgeler kendi parlamentosuna, kendi polis teşkilatına özerk mali yapılara sahip olup AB başta olmak üzere diğer birçok uluslararası örgütte bölgesel olarak temsil edilmektedir. ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın amacı, ETA terör örgütünün talepleri arasında yer alan bölgesel dilin resmî dil olarak kabul edilmesi başta olmak üzere bugün gelinen noktada ana dil konusu ve bunun en önemli ayağı olan ana dilde eğitim konularını İspanyanın tarihsel çerçevesinde incelemektedir. Araştırma ayrıca, terör örgütünün dil konusundaki taleplerinin teröre nasıl yansıdığını İspanya örneğinde açıklamayı amaçlamaktadır. 7

21 Etnik terörle mücadele eden her ülkenin kendine özgü şartları olduğu ve değerlendirmelerin bu kapsamda olması gerektiğidir. Bununla birlikte İspanya nın terör tarihinin Türkiye nin izleyeceği stratejide yol gösterici olacağı değerlendirilmektedir. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Küreselleşmenin etkisiyle dünyada sınırların öneminin kaybolması terörizmin salt askeri ve kolluk tedbirleri ile çözülemeyeceğini daha kapsamlı stratejilerin ve politikaların oluşturulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İspanya örneğinden yola çıkarak, Türkiye nin terörle mücadelesinde, kendisinden önceki terör örgüt modellerini kendisine uyarlayan PKK Terör örgütü ile mücadelede hangi stratejilerin izlenebileceğine ışık tutulmuştur. İspanya nın farklılıkları bir zenginlik olarak görmesi ve terörle mücadeleyi, Basklıların kültürel haklarını tanıma ve saygı gösterme olarak görmeye başlaması çözüme giden yolda başarılar kazanmasını sağlamıştır. Dikta döneminde yasaklanan kültürel hakların İspanya tarafından garanti altına alınması Bask milliyetçilerini ayrılık düşüncesinden ayırarak teskin ederken onların teröre kaymasını engellemiştir. Bu özgürlük iklimi ile kimliğini güvende gören Basklılar, ETA ya verdikleri desteği büyük oranda çeker ve örgütün marjinalize olmasına neden olmuştur. Terörle mücadelede İspanya demokratik iyileştirmelerin yanında kolluk yetkilerini de etkin olarak kullanır. Bu kullanımını evrensel normlara göre düzenleyen İspanya, çok etkili tutuklamalar ve istihbarat ağı ile terör olayları daha gerçekleşmeden önlenebilmektedir. Mevcut durumda halkın desteğini alamayan ETA, militanlarının birçoğunun çatışmalarda öldürülmesi ya da tutuklanması ile eylem yapamaz duruma gelir. Bu şartlar altında koşulsuz ve sürekli bir ateşkes ETA tarafından teklif edilir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde örnekleri olan etnik terör ülkelerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Ulusların milliyetçilik anlayışının tırmandırdığı etnik azınlığın güvenlik kaygıları ülke modellerinde benzer çıkış noktalarından kaynaklandığı düşünüldüğünde, etnik terörle mücadelede başarılı olan ülkelerin modelleri incelenerek uygulamada yardımcı olacak çözüm yollarına ulaşılabilinir. 8

TERÖRİZMİN FİNANSMANI: PKK, ETA VE IRA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TERÖRİZMİN FİNANSMANI: PKK, ETA VE IRA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TERÖRİZMİN FİNANSMANI: PKK, ETA VE IRA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Yzb. Bekir GÜCENMEZ

Detaylı

ULUSAL AZINLIKLAR VE ULUS-DEVLET SORUNU: BASK ÜLKESİ NATIONAL MINORITIES AND THE QUESTION OF NATION-STATE: THE CASE STUDY OF BASQUE COUNTRY

ULUSAL AZINLIKLAR VE ULUS-DEVLET SORUNU: BASK ÜLKESİ NATIONAL MINORITIES AND THE QUESTION OF NATION-STATE: THE CASE STUDY OF BASQUE COUNTRY Alternatif Politika, Cilt. 5, Sayı. 1, 69-90, Nisan 2013 69 ULUSAL AZINLIKLAR VE ULUS-DEVLET SORUNU: BASK ÜLKESİ Maya ARAKON* ÖZET 20. yüzyıl boyunca Batı Avrupa da bazı ulusal azınlıkların ve etnik grupların

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE VE IRAK KÜRT ULUSAL HAREKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (1958-1999) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. FATİH EDİRNE 2011

T.C. FATİH EDİRNE 2011 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULULARARASI İLİŞKİLKERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASI TERÖRİZM İLE MÜCADELEDEDEE HUKUK İLKELERİNİNN ETKİSİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ FATİH

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Kübra Deren EKİCİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR DiL YARASI i Vahap Coşkun M. Şerif Derince Nesrin Uçarlar EKİM 2010 DİSA

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKASI VE KANADA DA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK Sevgi ERZURUMLU No: 0230220195

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DEMOGRAFİK ve SOSYO-KÜLTÜREL ÖLÇÜTLER BAĞLAMINDA PKK-IRA MUKAYESESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Tolga

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI TEZİN ADI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI TEZİN ADI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI TEZİN ADI Türkiye de Kalkınma ve İşbirliği Dış Yardımlarının Kurumsallaşması TEZİN TÜRÜ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ CEMĐLE ASLAN 070405013

TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ CEMĐLE ASLAN 070405013 TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ AVRUPA KĐMLĐĞĐ OLUŞUMUNA TÜRK KĐMLĐĞĐNĐN ETKĐSĐ CEMĐLE ASLAN 070405013 ANKARA,2009 TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ

Detaylı

AİLE İŞLETMELERİNİN SÜREKLİLİĞİ VE BİR ARAŞTIRMA

AİLE İŞLETMELERİNİN SÜREKLİLİĞİ VE BİR ARAŞTIRMA AİLE İŞLETMELERİNİN SÜREKLİLİĞİ VE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Gülden AYDIN Danışmanı: Prof.

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ

BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ 57 BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ A Field Study on Factors that Affect Individuals Decision to Join the Terorist Organization: The

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE İNSAN HAKLARI KAVRAMI: ANLAM VE ÇÖZÜMLEME. Doç. Dr. Süha Atatüre

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE İNSAN HAKLARI KAVRAMI: ANLAM VE ÇÖZÜMLEME. Doç. Dr. Süha Atatüre SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE İNSAN HAKLARI KAVRAMI: ANLAM VE ÇÖZÜMLEME Doç. Dr. Süha Atatüre Plajyolu Sokak Yaşarbey Apt No 1 D 5 Caddebostan Kadıköy/İstanbul Gsm; 0542 560 41

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE

KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Ali EKŞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YERELYÖNETİMLERDE KATILIMCI BÜTÇELEME -TÜRKİYE MODELİ-

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YERELYÖNETİMLERDE KATILIMCI BÜTÇELEME -TÜRKİYE MODELİ- T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YERELYÖNETİMLERDE KATILIMCI BÜTÇELEME -TÜRKİYE MODELİ- Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan İ.Doğukan DEMİRKAYA Tez Danışmanı

Detaylı

Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi

Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi Anahtar Kelimeler: Ermeni, Türk, İmge, Tarih Ders Kitapları. Giriş Yıldız Deveci Bozkuş* Özet Bu çalışma Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan SABİTE GÜLEÇ İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof.

Detaylı

YAZILI BASINDA CİNSEL SUÇLAR: 2006 2008 YILLARI ARASINDA HÜRRİYET VE TAKVİM GAZETELERİNDE YAYINLANAN CİNSEL SUÇ İÇERİKLİ HABERLERİN İÇERİK ANALİZİ

YAZILI BASINDA CİNSEL SUÇLAR: 2006 2008 YILLARI ARASINDA HÜRRİYET VE TAKVİM GAZETELERİNDE YAYINLANAN CİNSEL SUÇ İÇERİKLİ HABERLERİN İÇERİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YAZILI BASINDA CİNSEL SUÇLAR: 2006 2008 YILLARI ARASINDA HÜRRİYET VE TAKVİM GAZETELERİNDE YAYINLANAN CİNSEL SUÇ İÇERİKLİ

Detaylı