TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan P.Yzb. Rıza Halil KINALI Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Öğ. Alb. Ertan EROL ANKARA

2 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TARİHİ: TEZİN TİPİ: Yüksek Lisans Tezi TEZİN BAŞLIĞI: Terörizmin Dil Politikası: ETA Örneği TEZİN YAPILDIĞI BİRİM: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı SPONSOR KURULUŞ : - DAĞITIM LİSTESİ: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzunda Belirtilen Yerlere TEZİN ÖZETİ: Yarım asırdır İspanya da faaliyet gösteren Marksist, etnik ayrılıkçı terör örgütü ETA, Bask Bölgesinin ana dili olan Baskça üzerinden terörizmi siyasi bir araç haline getirmiştir. 18. yüzyılda ortaya çıkan milliyetçilik akımı, kendi bağımsız devleti olmayan ulusları, uluslaşma aşamasında diğer milletlerle mücadeleye girmelerine neden olur. Başta Bask bölgesinin elitistleri tarafından oluşturulan milliyetçilik düşüncesi zamanla kitleleri de arkasından sürükleyen hareket haline gelir. Bundan sonra Bask tarihi ayrılıkçı düşünce karşısında millî birliğini korumak isteyen İspanya arasındaki mücadele tarihidir. Arana nın PNV (Milliyetçi Bask Partisi) partisi demokratik yollardan bağımsızlık yâda otonomi hakkını savunurken ETA terör örgütü şiddeti kullanarak siyasi kazanç elde etme yolunu benimser. Bu konudaki en önemli tartışma konuları daha önce Franco döneminde yasaklanan Baskça ve Bask Kültürü dür. ANAHTAR KELİMELER: Milliyetçilik, etnisite, terörizm, etnik terör, İspanya, Basklılar, ETA, ana dili SAYFA SAYISI : 203 GİZLİLİK DERECESİ : Tasnif Dışı

3 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan P.Yzb. Rıza Halil KINALI Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Öğ. Alb Ertan EROL ANKARA

4 KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE RIZA HALİL KINALI nın, Terörizmin Dil Politikası: ETA Örneği konulu tez çalışması, jürimiz tarafından GÜVENLİK BİLİMLERİ Ana Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan Yrd. Doç.Dr. Ertan EROL (Danışman) Üye Üye ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /... / 2015 (İmza ve Mühür) Önder Haluk TEKBAŞ Prof. Dr. Y.Müh.Alb. Enstitü Müdürü

5 TEŞEKKÜR Başta Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Yılmaz UYAR olmak üzere Kara Harp Okulu Komutanlığı na, Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Müh. Alb. Önder Haluk TEKBAŞ a bu çalışmanın vücuda gelmesinde engin tecrübeleri ile bana yol gösteren ve destek olan tez danışmanım ve aynı zamanda saygıdeğer Anabilim Dalı Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Öğ. Alb. Ertan EROL a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca tez çalışmasının tekâmül etmesini sağlayan saygıdeğer jüri üyeleri, Doç. Dr. Bilal KARABULUT ve Yrd. Doç. Dr. Em. Alb. Levent KUŞOĞLU na şükranlarımı sunarım. Tez yazım aşamasında bana her türlü kolaylığı sağlayan, Yüksek lisans eğitimim süresince bana destek olan ve kıymetli zamanını yoğun mesaisine rağmen bana ayıran, anlayış gösteren sevgili eşim Yasemin KINALI ya ve sadece varlığıyla beni motive eden biricik kızım Berna ya minnettarım. Tezin literatür taraması ve yazılması sırasında Almanya / Hamburg da Helmuth Schmidt Üniversitesinde bana her türlü yardımlarını esirgemeyen üniversite kütüphanesi çalışanlarına, Erasmus Koordinatörü Dr. Martin Nassua ya, havaalanından itibaren her türlü kolaylığı gösteren Lth. Thomas Klockenkämper, Charlie Bölük Komutanı Cpt.Agustin e ayrıca Hamburg da bulunduğum sürede bize İspanya ve Bask sorunu konusunda yaşanmış tecrübelerini aktaran Türkiye nin Hamburg Başkonsolosu Sayın Mehmet Fatih AK a teşekkür ederim. i

6 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2015 TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ RIZA HALİL KINALI ÖZET Bu tezde terörizmin dil politikası konusu, ayrılıkçı hareketler ve terör denildiği zaman Avrupa kıtasında akla ilk gelen ETA terör örgütü örneğinde incelenmiştir. Bu kapsamda, milliyetçilik, terörizm ve alt başlıklarının kavramsal tanımı yapılarak, Bask sorunu, İspanya siyasi tarihi ve farklı dil taleplerinin teröre nasıl etkilediğinin analizi yapılmıştır. Tezin birinci bölümünde kavramsal çerçeve oluşturulmak maksadıyla milliyetçilik, etnisite, terör, terörizm ve etnik terör kavramları açıklanmıştır. Tezin diğer bölümlerinde tarihsel süreç içinde İspanya tarihi, Basklılar ve Bask tarihi, ETA terör örgütü, dil, ana dili ve resmi dil kavramları üzerinden İspanya daki ana dilde eğitim uygulamaları incelenmiştir. Basklıları İspanyollardan ayıran özellikler nelerdir? Farklı dil talepleri üzerine kurulan ayrılıkçı terörün önlenmesi için İspanya nın uyguladığı askeri yöntemler ve demokratik politikaların değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuç kısmında, homojen olmayan toplumlarda etnik azınlıkların konuştuğu dilin terörü önlemede ve toplumsal birliğin korunmasında nasıl değerlendirilmesi gerektiği tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Milliyetçilik, Etnisite, Terörizm, Etnik Terör, İspanya, Basklılar, ETA, Ana Dili Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr.Öğ. Alb. Ertan EROL Sayfa Sayısı : 203 ii

7 REPUBLIC of TURKEY TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCE INSTITUTE DEPARTMENT OF SECURITY SCIENCES ANKARA 2015 LANGUAGE POLICY OF TERRORISM: ETA EXAMPLE MASTER THESIS RIZA HALİL KINALI ABSTRACT In this thesis, how separate language demands affect terrorism has been analyzed by studying three titles as follows Basque problem, Spain and ETA terror organization which is one of the first examples coming to mind from continental Europe when separatist actions and terrorism are mentioned. In the first chapter of the thesis, conceptual framework was formed. To this end, the concepts of nationalism, terror, terrorism and ethnic terror were explained. In the other chapters, the history of Spain, Basques and Basque history and finally ETA terror organisation were examined within the historical process.what are the properties of the Basques differing from the Spanish? An evaluation of Spain s military and democratic policies to prevent the separatist terror based on the separate language demands was carried out. In the last chapter, ETA s demands about language and Spain s multilingualism practices were analyzed explaining the concepts of language, official language, regional language and mother tongue under the title of Language Policies of Terrorism. In the conclusion, it was discussed how a separate language that was spoken by ethnic minorities in nonhomogeneous societies should be evaluated so as to prevent terrorism and protect social unity. Keywords Advisor : Nationalism, Terrorism, Ethnic Terror, Spain, Basque People, ETA, Multilanguage : Assistant Professor.Col. Ertan EROL Number of Pages : 203 iii

8 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... İ ABSTRACT... İİİ KISALTMALAR... Vİİ TABLOLAR LİSTESİ... İX ŞEKİLLER LİSTESİ... İX GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE YÖNTEMİ ARAŞTIRMANIN KONUSU... 6 ARAŞTIRMANIN AMACI... 7 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ... 8 ARAŞTIRMANIN SORULARI... 9 ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI... 9 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ İKİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE, KAVRAMLAR VE LİTERATÜR 1. MİLLİYETÇİLİĞİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ a. Birinci Dünya Savaşı Öncesi Milliyetçilik Dönemi b Arası Dönem c Dönemi Milliyetçilik ç dan Günümüze Milliyetçilik MİLLİYETÇİLİĞİN TANIMI TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMI a. Terörizmin Tarihçesi b. Etnisite Kavramı c. Etnik Temelli Terör iv

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İSPANYA 1. İSPANYA SİYASAL TARİHİ a. Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar İspanya b. İspanya Tahtında Yabancı Krallar Dönemi c. Aydınlanma Çağı ç. Karlist Savaşları Dönemi d. 19. Yüzyıl Ulusal Kimliklerin Ortaya Çıkması e. 20. Yüzyıl Dönemi f. Franco Dönemi DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ İSPANYA ANAYASASI İSPANYA ANAYASASI NDA OTONOMİLER VE BASK BÖLGESİNDEKİ OTONOM YAPI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BASKLILAR VE BASK MİLLİYETÇİLİĞİ 1. BASK ÜLKESİ VE BASKLILAR a. Basklıların Kökeni veya Nereden Geliyorlar? b. Orta Çağ, Basklılar ve Kendi Öz Yönetimleri c. İlk Bask Ülkesi Navarra Krallığı ç. Kuzey Bask Bölgesi: İparralde d. Fuerolar ya da Bask Anayasası e. Bask Bölgesi Açısından Karlist Savaşları BASK MİLLİYETÇİLİĞİ a. Bask Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Sabino Arana b. Bask Milliyetçiliğinin Özelliği ve Tarihsel Dönüşümü BASK ETNİK AYRILIKÇI DÜŞÜNCENİN NEDENLERİ a. Fueroslar (Geleneksel Kurallar) b. Dil ve Kültür c. Ekonomik Gelişmişlik Farklılığı ve Vergisel Ayrıcalıklar ç. Nihai Hedef Bağımsızlık ve Demokrasiden Uzak Uygulamalar v

10 BEŞİNCİ BÖLÜM ETA 1. FRANKİZME KARŞI ETA: TARİHİ, İDEOLOJİSİ a. Bir Terör Örgütü Olarak ETA: Franco Dönemi b. Franco Sonrası İspanya sında ETA c. GAL: İspanya nın Terörle Antidemokratik Mücadelesi ç. İspanya-Fransa İş Birliği ve Aznar Dönemi: ETA nın Kan Kaybedişi d li Yıllar: Lizarra Bildirisi - Ibarretxe Planı ve ETA nın Düşüşü e. Kalıcı Ateşkese Giden Yol ve Terörün Sonlandırılması: ETA NIN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI ETA NIN ÖRGÜTLENME MODELİ ETA NIN FİNANS KAYNAKLARI ETA NIN DÜNYADAKİ DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİSİ ETA NIN TERÖR PROFİLİ ALTINCI BÖLÜM DİL, AZINLIK DİLLERİ VE TERÖRİZMİN DİL STRATEJİSİ: İSPANYA 1. DİL VE ANA DİL RESMÎ DİL a. Bölgesel Dil ve Azınlık Dilleri Kavramları b. İspanya Anayasasında Resmî Dil ve Özerk Bölgesel Resmî Dil AZINLIK KAVRAMI a. Uluslararası Hukukta Azınlıkların Dil Hakları AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKİ METİNLERİNDE DİL POLİTİKALARI DİL VE MİLLİYETÇİLİK a. Dilin Milliyetçilik Hareketlerindeki Rolü b. Ulus İnşasında Dilin Önemi c. Ulusal Kimliklerin Oluşturulması ve Ortak Dil EUSKERA VE BASK MİLLİYETÇİLİĞİ a. Bask Milliyetçiliğinde Farklı Dil Talepleri b. ETA nın Dil (Euskara-Baskça) Stratejileri ANA DİLDE EĞİTİMİN UYGULAMALARI a. BM, AB nde ve İspanya da Ana Dilde Eğitimin Güvenlik Boyutu b. Baskça ve Azınlıklara Ait Ana dilin Eğitimde Kullanılması SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA vi

11 KISALTMALAR AB AP BM Avrupa Birliği Alianza Popular (Halkçı İttifak) Sağ eğilimli siyasi parti Birleşmiş Milletler BNG CIU EA EE EH EHAK EİA ETA Bloque Nacional Gallego (Galiçya Milliyetçi Partisi) Convergencio e Unio (Yakınlaşma ve Birlik) Katalan Milliyetçi Partisi Euska Alkartasuna (Bask Dayanışması) PNV dn Ayrılan Milliyetçi Parti Euskadiko Esquerra ( Bask Solu) ETA-PM nin Tasfiyesinden Sonra İçinde Yer Aldığı Siyasi Parti. Günümüzde PSE ile Birleşmiştir. Euskal Herritorak-ETA nın Siyasi Kolu Olan HB nin Ermua Ruhu Protestoları Döneminde Kullandığı İsim Euskal Herria Alderdi Komunistag / Bask Toprakları Komünist Partisi Euskal İraultzarako Alderdi ( Bask Devrim Partisi), ETA-PM Tarafından Kurulan Siyasi Parti Olup, Bu Örgütle Birlikte Kendisini Feshetmiştir. Euskadi ta Askatasuna ( Bask Ülkesi ve Özgür İnsan) ETA-PM Politico-Militar ( Siyasi Askeri) ETA-M Militar (Askeri) Yılları Arasında Ayrı Ayrı Faaliyet Göstermiş Olan ETA Örgütleri. ETA-PM 1982 Yılında Özerkliğin Kazanılmasından Sonra Kendisini Feshetmiştir. ETA-M Tek ETA Olarak Bugüne Kadar Terör Örgütü Olarak Gelmiştir. GAL HB Grupo Antiterrorista De Liberacion ( Karşı Terörist Kurtuluş Grubu) ETA Ve Diğer Terör Örgütlerine Karşılık İspanya Tarafından PSOE Hükûmeti Zamanında Kurulmuş Ve Varlığı İnkâr Edilen, Yas Dışı Terörle Silahlı Mücadele Örgütü. Herri Batasuna (Halk Birliği) ETA İle Aynı Söylemleri Dile Getirdiğinden Dolayı ETA nın Siyasi Kolu Olarak Görülen Ve Bir Dönem Siyasi Yasaklı Olan Bask Milliyetçisi Bir Parti vii

12 IU KAS LAİA PCE PNV PP PSC PSE PSOE UA UCD İzquierda Unida (Birleşik Sol) Komünistlerin Ağırlıklı Olarak Yer Aldığı Sol Parti Koalisyon Cephesi Sosyalist Abertzale Koordinatör. ETA nın Sosyal Tabanı İçinde Yer Alan Eşgüdümle Görevli Kuruluş Langile Abertzale İraultzaileen Alderdi (Çalışanların Devrimci Vatansever Partisi) KAS ın İçinde Yer Alan Radikal Milliyetçi Parti Partido Comunista Espanol (İspanya Komünist Partisi) Partido Nacionalista Vasco (Milliyetçi Bask Partisi) Partido Popular (Halkçı Parti) AP nin Devamı Olan Merkez Sağ Eğilimli Siyasi Parti Partido Socialista de Cataluna (Katalan Sosyalist Partisi) PSOE nin Katalan Bölgesindeki Kolu Partido Socialista de Euskadi (Euskadi Sosyalist Parti) Merkez PSOE ile Aynı Eğilime Sahip Bask Bölgesindeki Siyasi Kolu Partido Socialista Obrero Espanol (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) Merkez Sol Eğilimli Siyasi Parti Union Alavesa (Alava Birliği) Euskadi nin Üç Bölgesinde Kurulmuş Olan ve Bask Milliyetçiliğini Reddeden Siyasi Parti Union de Centro Democratico (Demokratik Merkez Birliği) Adolfo Suarez in Kurduğu Merkez Sağ Eğilimli Siyasi Parti viii

13 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: 2012 Nüfus Sayımına Göre Güney Bask Bölgesinin Nüfusu...72 Sayfa Tablo 2: 1988 Yılında Bask Bölgesinde Gençler Arasındaki İşsizlik Oranları Tablo 3: Yılları Arasında En Aktif 10 Terörist Grup Tablo 4: Yılları Arasında En Aktif 10 Terörist Grubun Gerçekleştirdiği Saldırı Sayısı Tablo 5: Bask ve Navarre Bölgelerinde Yılında Yapılan Okul Öncesi Ve İlkokul Çağındaki Öğrencilerde Okullaşma Modeli ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: İspanya Genelinde 1978 Anayasası ReferandumSonuçları...63 Şekil 2: Bask Bölgesindeki 1978 Anayasası Referandum Sonuçları...64 Şekil 3: İspanya ve Bask Bölgesi Haritası...71 Şekil 4: Franco Dönemi Sonrasında Yapılan İlk Genel Seçim Sonuçlaırnı Gösteren Harita Şekil 5: Yılları Arasında ETA Terör Örgütü nün Hedef Profili Şekil 6: Yılları Arasında ETA Terör Örgütü nün Yıllara Göre Faaliyet Grafiği Şekil 7: Baskça Konuşulan Bölgelerdeki Nüfus Yoğunluğu ix

14 GİRİŞ İnsanlık tarihi kadar geçmişe sahip olan terör ve terörizm kavramı, şiddete bağlı olarak insanlar üzerinde korku ve psikolojik baskı kurarak siyasi birtakım kazanımlar elde etmenin yolu olarak düşünülebilir. Zamanla bu kazanım elde etme uğraşları uluslaşma çabaları ile birlikte merkezi devletlerin karşısında içinden çıkılması zor konular olarak kendisini gösterir. Yaşanan birçok terörizm örneği içinde çözümü en zor olan etnik ayrılıkçılığa dayalı terörizmdir. Kendi halklarının sömürülmesinden yola çıkan etnik terörizm, ulus devletlerin karşısında asimetrik güç unsurlarını kullanarak silahlı mücadele ile isteklerini kabul ettirmenin yollarını aramıştır. Etnik ayrılıkçı unsurların arkalarındaki en büyük itici güç etnik milliyetçiliktir. Tarih sahnesine çıkış zamanı olarak farklı düşünceler olsa da milliyetçilik kavramının modern zamana ait olduğu birçok araştırmacı tarafından kabul görmektedir yılındaki Fransız Devrimi nden sonra milliyetçilik kavramını oluşturan devlet, egemenlik, ulus, etnik yapı bilinci gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu değerler açık ya da gizli milliyetçiliğin oluşmasını sağlamıştır. Milliyetçilik, tarihsel sürece bağlı olarak kendi dönemindeki diğer disiplinlerden etkilenmiş ve günümüze kadar birçok eklemelerle sürekli gelişmiştir. I. Dünya Savaşı ndan sonra Wilsoncu ilkelerin belirlediği self-determinasyon hakkı (kendi kaderini tayin) ve savaşta yenilen devletlerin oluşturduğu mağduriyet, milliyetçiliğin yükselişe geçmesine neden olurken ikinci bir dünya savaşına da sebep olur. II. Dünya Savaşı ndan sonra ideolojik milliyetçiliğin sonu gibi düşünülse de tarih hiç de öyle olmadığını; milliyetçiliğin mevcut dünya haritasındaki ülke sınırlarını değiştirebileceğini gösterir. Dünyanın birçok bölgesinde devletleri oluşturan halkların homojen olmayan topluluklardan meydana gelmesi, ister istemez birinin diğerine tahakküm etme isteği ve ezilen azınlıklar kavramının doğmasına neden olur. II. Dünya Savaşı ndan sonra sömürge ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuşmaları, Avrupa nın ve dünyanın diğer bölgelerindeki etnik azınlıkların Marksist ideolojilerle bağımsızlık hayallerinin gerçeğe dönüşmesine ilham verir.

15 Azınlık grupların bazıları kendi devletlerini kurmak için silahlı mücadeleye dayalı bağımsızlık mücadelesini terör örgütleri ile yaparlar. İspanya, M.S. 5. yüzyıla kadar Hispanya eyaleti olarak Romalıların hâkimiyetinde yönetilir. Romalılar sayesinde Hristiyanlıkla tanışan yarımada aynı zamanda dil açısından Latincenin de etkisi altına girer. Daha sonraları Vizigotlar ın eline geçen bölge 8. yüzyılda Kuzey Afrika dan gelen Müslümanların yarımadaya hâkim olmalarına sahne olur. Zamanla Müslümanlar İspanya nın kuzey bölgelerine kadar ilerleyerek yarımadanın İslamiyet le tanışmasını sağlar. Bu ilerleme katı Hristiyanların haçlı ruhu ile Müslümanlara ve Yahudilere karşı direnç göstermelerine neden olur. Vatikan ın da etkisi ile İspanya, yarımadanın tekrardan Hristiyanlaşması için Müslüman ve Yahudi halklarını adadan uzaklaştırır. 15. yüzyıla kadar devam eden Müslüman hâkimiyeti Aragon Kralı Ferdinand ile Kastilya Kraliçesi Isabel in evlenerek İspanya yı kurmalarının ardından sona erer. Doğuda Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u alarak Doğu Roma ya son vermesi Vatikan ın tüm gücünü, İber yarımadasındaki Müslümanları atmak için İspanya Kralına vermesine neden olur. Evlilikle beraber kurulan yeni Krallık çevredeki diğer halkların foral (Bask Halkının Anayasası) ayrıcalıkların tanımaya devam eder. Bu dönemde başta Basklılar olmak üzere Katalanlar ve Galiçyalılar her ne kadar İspanya Kralını tanısalar da krala karşı siyasi özerkliklerini sürdürürler. Fransa Devrimi ile laik, liberal düşüncenin Batı Avrupa ya yayılması yanı başındaki sınır komşusu İspanya yı da etkiler. İspanya ise koyu Katolik inancının direnci ile birçok yeni fikre kapalı kalır. Bu dönemde liberaller ile muhafazakâr İspanyollar arasında çok şiddetli savaşlar yaşanır. İç savaşlarda birçok İspanyol hayatını kaybeder. Kısa süreli cumhuriyet denemelerinden sonra İspanya, 1938 yılında General Franco nun dikta rejimi ile tanışır. Ulus inşa sürecinde belli nedenlerle başarısız ve geri kalan İspanya, Franco ile homojen bir toplum kurmanın yollarını arar. Foral sisteme dayalı devam eden bölgesel ayrıcalıklar kaldırılır. Dikta rejimi, başta eğitim ve dil olmak üzere birçok, ulus inşa araçlarını İspanya nın yeniden doğuşunda diğer halklar üzerinde baskıcı şekilde kullanır. Ağır baskı ve yasaklar altında kendilerini ifade etmekte güçlük çeken milletler asimilasyona tabi tutulur. Bu politikalar kendi 2

16 içinde halktan direnç görür. Bu direncin başında İspanya daki Bask Bölgesi gelmektedir. İspanya yı oluşturan diğer halklardan farklı olarak Basklılar, baskıcı dikta yönetimine karşı, siyasal bağımsızlıklarını savaşarak kazanılacağına inanan gençlerin örgütlenmesi ile 1959 yılında ETA terör örgütünü kurar. Kurulduğu tarihten itibaren silahlı mücadelenin her türlü modelini farklı ideolojiler altında kullanan ETA İspanya Hükûmetleri üzerinde korku ve baskı kurarak bağımsız Bask Devletini kurmaya çalışır. ETA nın ortaya çıkmasına giden süreç 19. yüzyılın sonunda Bask milliyetçiliğinin kurucusu olan Sabino Arana 1 tarafından başlatılmıştır. Arana nın, ırka dayalı ve yabancıları dışlayıcı romantik milliyetçiliği, yeni bir ulus yaratma adına tarihten gelen mitolojik ve sözlü anlatımları, tarihi gerçekler olarak kullanmasına dayanmaktadır. Koyu bir Hristiyan ve Carlosçu olan Arana, din ve krallığın kutsandığını öze dönüşçü bir bakış açısı ile şekillendirdiği Bask milliyetçiliğini kurduğu PNV (Partido Nacionalista Vasco) ile günümüze kadar taşır. Kendisi hayatta iken özerkliği bağımsızlık düşüncesini giden yolda ara bir durak olarak belirterek PNV nin ayrılıkçı bağımsızlardan farklı olduğunu vurgular. Kurulduğu yıllarda başta şiddetten uzak duran ETA, yaptığı kongrelerde ideolojik değişime bağlı olarak şiddeti bağımsızlığın kazanılmasında geçerli bir yol olarak görür. Franco döneminde gerçekleştirdikleri ilk adam öldürme eylemi ile gündeme gelen ETA, 2010 yılına kadar 800 ün üzerinde insanın öldürülmesinden sorumlu tutulmaktadır. Dikta döneminde her eylem sonrası ağır darbe yiyen ETA, Franco nun ölümüne kadar olan süreçte dış güçlerin de desteği ile varlığını sürdürür yılındaki yeni anayasa ile İspanya nın temel hak ve özgürlükler ve idare yapısında gerçekleştirdiği köklü değişiklerle üniter yapı korunmaya çalışılır. İlk genel seçimlere kadar olan bu geçiş döneminde ETA, kendi ideolojisine uygun olarak terör faaliyetlerini tırmandırarak İspanyayı zor duruma düşürmeye çalışır. ETA tarihinde terör eylemlerinin zirveye çıktığı bu dönemde birçok İspanya 1 Sabino Arana Goiri, ( ) Bask milliyetçiliğinin babası olarak bilinir ve Milliyetçi Bask Partisi nin (PNV) kurucusudur. Bir kaç tersane sahibi Karlist bir ailenin ferdi olarak 1865 yılında Bilbao da dünyaya gelir. Koyu Karlist ve Katoliktir yılında Bask dilini ve geleneklerini incelemeye başlayan Arana 1892 de hukuk eğitimini almak için Barselona ya gider. Hukuk eğitiminden sonra tekrar Bilboa ya döner ve burada filoloji çalışmalarının yanında Bask Bölgesi nde kurulacak bağımsız bir ülke için siyasi çalışmalara katılır. ABD başkanı Roosevelt e Küba nın bağımsızlığına kavuşması üzerine gönderdiği övgü dolu mektuptan sonra hapse atılır. Hapiste (Sukarrieta da) addison hastalığına yakalanarak 38 yaşında hayatını kaybeder. 3

17 vatandaşı hayatını kaybeder. İspanya, yeni kurulan hükûmetin de desteği ile geciken reformları hızla gerçekleştirirken diğer taraftan Franco döneminde izole olduğu dünyaya eklenmeye çalışır yılında AB ye üye olarak kendisini diğer gelişmiş Avrupalı ülkelerin seviyesine taşır. Terörle mücadelede demokratik yolları kullanan İspanya, sürekli ateşkes ve anlaşmalar konusunda elini sıkmayan gerilla ile silahlı mücadelesine devam eder. Birçok ETA militanı öldürülür ya da yakalanır. AB nin desteği ile ETA terör listesine alınarak terörle mücadelede uluslararası destek sağlanır. İspanya, aynı zamanda etnik grupların haklarının tanınması konusunda evrensel hukuk normlarını kabul ederek bunların koruyucusu olur. Azınlıkların kendi dillerini resmî dil olarak kabul etme hakkı yanında kendi ana dillerinde eğitim verebilmelerine olanak sağlanır. Çok dilli politikalar ülke genelinde desteklenir. Farklı milletler arasındaki bağları güçlendirmek için herkese kahve sloganı ile özerklikleri genişletilmeye yönelik politikalar düzenlenir. Özerk bölgelerin kendi polisi dâhil, kendi meclisine ve parlamentosuna sahip olması sağlanır. Ekonomik ayrıcalıkların yanında vergi özerkliği sağlanır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik dengesizliğini gidermek maksadıyla AB nin yapısal fonlarından faydalanılır. Günümüzde ETA, 2011 yılında tek taraflı ve koşulsuz olarak kalıcı ateşkesi kabul eder ve 2013 yılından itibaren elindeki silahları merkezi hükûmete teslim eder. Etnik azınlığın terör kartı sonlandırılmış olsa da bağımsızlık düşüncesi Basklıların akıllarında hâlâ güncelliğini korumaktadır. Yapılan son seçimlerde Bask Bölgesindeki milliyetçi partiler halkın büyük desteğini almıştır. Ayrı bir millet olmanın ve etnik aidiyetin en önemli unsuru olan ayrı bir dilin varlığı halkların bağımsızlık ve ayrılıkçı düşüncelerinin temelini oluşturmaktadır. Bask bölgesinde konuşulan Bask dili diğer dil aile gruplarından farklı olarak bağlantısız bir dildir. Tarihten beri sarp bir coğrafyaya hâkim olan Bask Bölgesi doğudan ve güneyden gelen birçok akınlardan kendisini koruyabilmiştir. Bu korunma halkın konuştuğu dilin de günümüze kadar bozulmadan gelmesini sağlamıştır. Arana da ırka dayalı milliyetçilik söylemini zamanla dil üzerinden yorumlar ve Baskçanın yaşatılmasını bağımsızlığın olmazsa olmazı olarak görür. Ulus inşası ve dikta dönemlerinde merkezi İspanya tarafından Baskçanın yasaklanması Basklılar üzerinde dile verilen önemi arttırır. Yeni anayasa ile birlikte 4

18 özerkliğe kavuşan Bask Bölgesi ilk olarak ölmekte olan Baskçayı tekrar canlandırmaya çalışır. Çift dillilik uygulamaları ile ilkokuldan itibaren öğrencilerin ana dillerinde eğitim almaları sağlanarak Baskçanın öğrenilmesi ön plana çıkarılır. Diğer gelişmiş ülkelerdeki örneklerde olduğu gibi nihai hedefi bağımsızlık olan halkların istekleri, tanınan ayrıcalık ya da uygulanan yumuşak (soft-line) politikalar ile değiştirilememiştir. Terörün sonlandırılmasından sonra yapılan anketlerde ekonomik sorunlar ve işsizlik, İspanya halkı için terörün önünde en önemli sorun olarak yerini almıştır. Özellikle gençler arasında nüfusun % 50 sine kadar çıkan işsizlik oranı hoşnutsuz gençlerin milliyetçi ideolojilere olan eğilimlerini arttırmaktadır. Günümüz uluslararası ilişkilerde liberal düşünceye göre ayrılıkçı düşüncenin siyasi yollardan temsil ediliyor olması ulusal yapıya zarar vermeyeceği düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Evrensel hukuk normlarından olan temel hakların yasaklanması ve baskı görmesi her dönemde halkların yasa dışı olarak yer altı örgütlerine yönelmelerine sebep olmuştur. Bu yönelme terörün en önemli beslenme kaynağını da oluşturur. Terörü demokratik yollardan sonlandırmada başarılı olan ülkelerin izledikleri vazgeçilmez iki yol vardır. Bunlardan ilki kendi ulusal bütünlüklerinden terör lehine kesinlikle ödün vermemeleridir. İkincisi ise terörle askeri yollardan mücadelede evrensel hukuk normlarını vazgeçilemez ve ödün verilemez olarak görmeleri gelmektedir. Merkezi hükûmetler ayrılıkçı düşünceyi temsil eden halkları, birlikte yaşayarak yerel kalabilme ortak paydasında buluşturmayı hedeflemektedir. Hâkim düşünce bütünlük anlayışına sahip çıkarken kendisini farklı hisseden halkların birlik içinde yerel kültürlerini yaşamalarına sıcak bakmakta böylelikle ayrı halkların bir arada yaşamaları için uygun ortam oluşmaktadır. Bu yaşam şekli, halkların kendi ana dili yanında çoğunluk dilini de bilmeyi ve evrensel normlara dayalı yönetim altında yaşamayı kabul etmelerini de sağlar. 5

19 BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE YÖNTEMİ ARAŞTIRMANIN KONUSU Araştırmanın konusu, İspanya da yarım asırdır faaliyette olan ETA terör örgütünün milliyetçilik kavramı çerçevesinde hem İspanya hem de Bask Bölgesinin tarihsel arka planını göz önüne alarak ayrılıkçı dil üzerinden terörü nasıl kullandığını ortaya koymaktır. Tarihi sürekli iç savaşlarla ve mücadelelerle geçen İspanya, her ne kadar iki büyük dünya savaşından uzak kalabilse de kendi içindeki iç savaşlarda dünya savaşlarından daha büyük yıkımlar yaşar. 15. yüzyılda yarımadanın tekrardan Hristiyanlaştırılması çalışmaları için Aragon ve Kastilya krallıklarının evlilikle birleşmeleri, diğer Krallıkların bu birliğe katılıp katılmamaları sorununu gündeme getirir. Birçok farklı topluluktan oluşan yarımada Fransız Devrimi sonrası gelişen milliyetçilik akımlarından en çok etkilenen coğrafyalardandır. Kendi içinde yaşadığı siyasal kavgalardan dolayı uluslaşma sürecinin gerisinde kalan İspanya 20. yüzyılın hemen başında başta Katalan ve Basklılar olmak üzere diğer toplulukların bağımsızlık istekleri ile karşı karşıya kalır. Bu dönemde Sabino Arana tarafından ırka dayalı, Bask milliyetçiliği bağımsızlık ve otonomi gibi siyasi seçenekleri savundukları Milliyetçi Bask Parti (Partido Nacionalista Vasco- PNV) ile İspanya siyasi hayatında yerini alır. II. Dünya Savaşı nın hemen sonrasında bir devlete sahip olamayan küçük topluluklar ve sömürge döneminden kalma üçüncü dünya ülkeleri Sosyalist ve Marksist ideolojileri referans alarak merkezi hükûmete ya da sömürge sahiplerine karşı silahlı mücadele başlatırlar. Dünyada örnekleri görülen bu mücadele İspanya da 1959 yılında radikal milliyetçi gençlerden kurulan ETA terör örgütü ile kendisini

20 gösterir. Başta silahlı mücadele taraftarı olmayan ETA, Franco nun dikta rejimi altında hızla silahlanarak şehir merkezinde güvenlik güçlerine karşı gerilla mücadelesine başlar yılları arasında yaşanan ekonomik gelişme ile Bask ülkesinde yaşayan göçmenlerin artması başta Baskça olmak üzere Bask kültürünün varlığını tehdit etmeye başlar. Ekonominin gelişmesine rağmen Bask Bölgesinde gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek olması hoşnutsuz gençlerin ETA terör örgütüne militan olarak girmelerini kolaylaştırmıştır lı yıllardan itibaren kendisini sürekli sorgulayan ETA, Arana nın ırka dayalı milliyetçilik anlayışını terk ederek Marksist ideolojinin de etkisi ile bölgedeki işçi sınıfını da yanına alarak Baskça üzerinden yeni bir milliyetçilik tanımı yapar. Bu tarihten itibaren ETA her türlü söyleminde Baskçanın resmî dil olarak İspanya tarafından kabul edilmesini dile getirir yılında Franco nun ölmesinden sonra İspanya bir günde otoriter dikta rejiminden demokrasiye geçiş yapar. Franco nun halefi İspanya Kralı, yeni İspanya da özgürlüklerin önünün açılacağı sözünü vererek yeni bir anayasa hazırlatır. Yeni anayasa ile 17 farklı bölgeye ayrılan İspanya kendi içinde federatif bir yönetim şekli benimser. Zamanla farklı milletlerden oluşan Katalan, Bask ve Galiçya bölgeleri, diğer bölgelerden farklı olarak yarı bağımsızlığa kadar gidecek yönetimsel özerklikler elde ederler. Bugün sadece yargı ve dış ilişkilerde (özellikle Bask Bölgesi nin AB de bölgesel olarak temsili dışında) gibi konularda merkeze bağlı olan bölgeler kendi parlamentosuna, kendi polis teşkilatına özerk mali yapılara sahip olup AB başta olmak üzere diğer birçok uluslararası örgütte bölgesel olarak temsil edilmektedir. ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın amacı, ETA terör örgütünün talepleri arasında yer alan bölgesel dilin resmî dil olarak kabul edilmesi başta olmak üzere bugün gelinen noktada ana dil konusu ve bunun en önemli ayağı olan ana dilde eğitim konularını İspanyanın tarihsel çerçevesinde incelemektedir. Araştırma ayrıca, terör örgütünün dil konusundaki taleplerinin teröre nasıl yansıdığını İspanya örneğinde açıklamayı amaçlamaktadır. 7

21 Etnik terörle mücadele eden her ülkenin kendine özgü şartları olduğu ve değerlendirmelerin bu kapsamda olması gerektiğidir. Bununla birlikte İspanya nın terör tarihinin Türkiye nin izleyeceği stratejide yol gösterici olacağı değerlendirilmektedir. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Küreselleşmenin etkisiyle dünyada sınırların öneminin kaybolması terörizmin salt askeri ve kolluk tedbirleri ile çözülemeyeceğini daha kapsamlı stratejilerin ve politikaların oluşturulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İspanya örneğinden yola çıkarak, Türkiye nin terörle mücadelesinde, kendisinden önceki terör örgüt modellerini kendisine uyarlayan PKK Terör örgütü ile mücadelede hangi stratejilerin izlenebileceğine ışık tutulmuştur. İspanya nın farklılıkları bir zenginlik olarak görmesi ve terörle mücadeleyi, Basklıların kültürel haklarını tanıma ve saygı gösterme olarak görmeye başlaması çözüme giden yolda başarılar kazanmasını sağlamıştır. Dikta döneminde yasaklanan kültürel hakların İspanya tarafından garanti altına alınması Bask milliyetçilerini ayrılık düşüncesinden ayırarak teskin ederken onların teröre kaymasını engellemiştir. Bu özgürlük iklimi ile kimliğini güvende gören Basklılar, ETA ya verdikleri desteği büyük oranda çeker ve örgütün marjinalize olmasına neden olmuştur. Terörle mücadelede İspanya demokratik iyileştirmelerin yanında kolluk yetkilerini de etkin olarak kullanır. Bu kullanımını evrensel normlara göre düzenleyen İspanya, çok etkili tutuklamalar ve istihbarat ağı ile terör olayları daha gerçekleşmeden önlenebilmektedir. Mevcut durumda halkın desteğini alamayan ETA, militanlarının birçoğunun çatışmalarda öldürülmesi ya da tutuklanması ile eylem yapamaz duruma gelir. Bu şartlar altında koşulsuz ve sürekli bir ateşkes ETA tarafından teklif edilir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde örnekleri olan etnik terör ülkelerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Ulusların milliyetçilik anlayışının tırmandırdığı etnik azınlığın güvenlik kaygıları ülke modellerinde benzer çıkış noktalarından kaynaklandığı düşünüldüğünde, etnik terörle mücadelede başarılı olan ülkelerin modelleri incelenerek uygulamada yardımcı olacak çözüm yollarına ulaşılabilinir. 8

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ 15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ A. Programın Amaç ve Gerekliliği 11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U)

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) KISA

Detaylı

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK * Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çeviri: Ülker İnce, Tübitak Yayınları, Ankara 2006, 17. Baskı, 662 sayfa. ISBN 975.403.271.8 Geleneksel gelişme teorisi özellikle İkinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR politik bir yaklaşım İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.)

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) Murat AKA Eski dünyanın en önemli medeniyet merkezlerinden olan Anadolu yüzyıllardır değişik milletlere

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 27 Aralık 2010 İKV DEĞERLENDİRME NOTU Avrupa Birliği nin Bölgesel Politikası ve Bölgesel Yönetimler Damla Cihangir [Metni yazın] İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr Avrupa Birliği nin Bölgesel Politikası

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

T E R C Ü M E L E R H h

T E R C Ü M E L E R H h TERCÜMELER H h İSKOÇYA'YA KISMİ ÖZERKLİK Prof. Dr. Allen POTTER (*) (Çeviren : Doç. Dr. Tayfun AKGÜNER) I. 19. Yüzyılın sonları ile 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan siyasal partiler arasındaki görüş

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu MODERNLEŞME

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK ÖNSÖZ İnsanoğlunun yaradılışından bu güne; tüm dünya için değişmeyen tek gerçek değişim olmuştur. İnsanların ihtiyaçları, algıları, beklentileri, yargıları, hayata bakış açıları ve bunların da ötesinde

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı