SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON KARARI"

Transkript

1 SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON KARARI Başkanlık Makamının 08/07/1998 tarih ve D.I.G/ sayılı onayı ile Proje "çalışmalarının daha düzenli, koordineli ve etkili bir biçimde yürütülmesi amacıyla, alınan Dünya Bankası kredisinin şartlarını incelemek üzere"; 8. Daire Üyesi Erdoğan KESİM, 3. Daire Üyesi Ruhi SALİHOĞLU, 5. Daire Üyesi Taykan ATAMAN, 4. Daire Üyesi Doğan BAYAR, Uzman Denetçi (Dış İlişkiler Grup Şefi) Cevad GÜRER, Uzman Denetçi Sacit YÖRÜKER, Uzman Denetçi İhsan GÖREN, Uzman Denetçi Gönül KAYA ve Uzman Denetçi Baran ÖZEREN'den oluşan Komisyonumuzca; , , ve tarihlerinde toplanılarak mesele müzakere edilmiş; Kamu Mali Yönetim Projesi İkraz Anlaşması ve değişikliği ile Projeye ilişkin çeşitli dokümanlar ve yazışmalar incelenmiş; Proje Yönetim Birimi tarafından Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanan "Bilgi Notu: Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesine İlişkin Bazı Tesbitler ve Görüşler" (Temmuz, 1998) "Proje Hakkında Kapsamlı Bilgi Notu" (Ağustos, 1998) ve "Kamu Mali Yönetim Projesi için Dünya Bankasından İkraz Alınmasına İlişkin Andlaşmanın Bakanlar Kurulunca Onaylanması Hakkında Bilgi Notu" (Eylül, 1998) başlıklı metinler gözönünde bulundurulmuş; Ve bütün bu çalışmalar sonucunda: 1- Komisyonun görev çerçevesinin; proje ile ilgili çeşitli belgelerden elde edilen bilgileri özet bir şekilde derlemek, yorum yapmadan ve objektif bir şekilde Başkanlık Makamına iletmek olarak biçimlendirilmesine;

2 2- Biçimlendirilen bu görev çerçevesi doğrultusunda hazırlanan ve, Kamu Mali Yönetim Projesinin amacı, sorumlu kuruluşları, ikraz tutarı, taahhüt komisyonu, faiz ödemesi ve geri ödeme koşullan hakkında bilgi veren; Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin hazırlanma gerekçelerini ve proje öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarını özetleyen; Projenin ana öğelerini açıklayan ve alt öğelere ilişkin harcama yapılacak ayrıntılı kalemleri gösteren; ekli "Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Hakkında Komisyon Raporu" nun Başkanlık Makamına sunulmasına, karar verilmiştir Erdoğan KESİM 8. Daire Üyesi Ruhi SALİHOĞLU 3. Taykan ATAMAN 5. Daire Üyesi Doğan BAYAR 4. Daire Üyesi İhsan GÖREN Uzman Denetçi (Sıhhi İzinli) Cevad GÜRER Uzman Denetçi (Dış İlişkiler Grup Şefi) Gönül KAYA Uzman Denetçi Sacit YÖRÜKER Uzman Denetçi îaran ÖZEREN Uzman Denetçi

3 SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON RAPORU (YÖNETİCİ ÖZETİ)

4 SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON RAPORU (YÖNETİCİ ÖZETİ) 1. Kamu Mali Yönetim Projesi Hakkında Genel Bilgi İkraz Anlaşmasının Onaylanması Kamu Mali Yönetim Projesi için Dünya Bankasından 62 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanmış, bu krediye ilişkin olarak 11 Ekim 1995 tarihinde imzalanmış olan İkraz Anlaşması ve ek mektup imza tarihinden geçerli olmak üzere, tarih ve 244 sayılı "Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması için Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun" un 3 ve 5 nci maddelerine dayanılarak, Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. ( tarih ve 96/7952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Projenin Bölümleri ve Sorumlu Kuruluşlar Başlangıçta Vergi İdaresini Geliştirme (Gelirler Genel Müdürlüğü), Gümrük İdaresini Geliştirme (Gümrük Müsteşarlığı) ve Personel ve Harcama Yönetimini Geliştirme (Bütçe ve Mali Kontrol ve Muhasebat Genel Müdürlükleri) bölümlerinden oluşan Proje'nin kapsamı, 15 Mayıs 1998 tarihli ek mektupla yapılan değişiklikle genişletilmiş, Borç Muhasebesi ve Nakit Yönetimini Geliştirme (Hazine Müsteşarlığı) ve Sayıştay Denetimini Geliştirme (Sayıştay Başkanlığı) bölümleri eklenmiştir İkraz Hasılasının Dağılımı Kamu Mali Yönetim Projesi için verilen 62 milyon Dolarlık İkraz hasılasının yılında yapılan değişiklikten sonra- proje bölümleri arasında dağılımı; Vergi İdaresini Geliştirme Bölümü için 2.5 milyon, Harcama ve Personel Yönetimini Geliştirme Bölümü için 6 milyon, Gümrük İdaresini Geliştirme Bölümü için milyon, Borç ve Nakit Yönetimi Geliştirme Bölümü için 2.35 milyon, Sayıştay Denetimi Geliştirme Bölümü için 4.85 milyon Dolar olarak düzenlenmiştir. Taahhüt Komisyonu ve Geri Ödeme Anlaşmanın 2. Maddesinin Kısım 2.04, 2.05, 2.06 ve 2.07 inci paragraflarında; Borçlu'nun, Banka'ya, İkraz anaparasının zaman zaman çekilmemiş olarak kalan anapara miktarı üzerinden, yılda yüzde birinin dörtte üçü oranında (%1'in %'ü oranında) taahhüt komisyonu ödemesi; çekilen ve geri ödenmemiş İkrazın anaparası üzerinden de, altı ayda bir olmak üzere her yıl 15 Mart ve 15 Eylül'de faiz ödenmesi öngörülmüş olup; faiz ve anapara ödemesine ilişkin ayrıntılı hükümler 3 No'lu Çizelge'de gösterilmiştir. 3 No'lu Çizelge'nin, A paragrafında "Genel Tanımlar" verilmiş, B paragrafında "Faiz", C paragrafında ise "Geri Ödeme" ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümler gereğince, Borçlu'nun, İkrazın kullanım tutarlarına bölünen anapara miktarının her 15 Mart ve 15 Eylül'de olmak üzere altı aylık taksitler halinde geri ödemesi; faiz ödemesinin hesabında

5 (Yönetici Özeti) da, "Londra bankalararası altı aylık dolar mevduat hesaplarına uygulanan oran" (LİBOR)'ın sabit ve değişken esaslara göre uygulanması öngörülmüştür. İkraz anaparası ve faizleri, Türkiye Cumhuriyetinin tüm dış borçları için hazırlanmış softvvare Bilgisayar programlarıyla, İkraz anlaşmasına göre Borçlunun temsilcisi sıfatıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından hesaplanmakta, izlenmekte ve geri ödenmektedir. İkraz Anlaşması Gereğince Yapılacak Mal Alımları ve Sağlanacak Danışmanlık Hizmetleri Anlaşmanın 3 üncü maddesinin Kısım 3.04 üncü paragrafında; Bankanın aksine mutabakatı olmadıkça, Proje için gerekli olan ikraz hasılasından finanse edilecek malların ve danışmanlık hizmetlerinin alımı için Anlaşmanın 4 No'lu Çizelgesi hükümlerine atıfta bulunulmaktadır. Sözü edilen Çizelgede; mal alımlarının Dünya Bankası tarafından Ocak 1995'te yayınlanan "IBRD İkrazları ve IDA Kredileri Çerçevesinde Yapılacak İhaleler için Kılavuz"da; danışmanların istihdamının ise, Ağustos 1981'de yayınlanan "Dünya Bankasından Borç Alanların ve Uygulayıcı Kuruluş olarak Dünya Bankasının Danışman İstihdam Edilmesine ilişkin Kılavuf'öa belirtilen esaslara uygun olması öngörülmektedir. 2. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Hazırlanmasına Doğrudan Katkıda Bulunan Çalışmalar Projenin Ön Hazırlık Çalışmaları Sayıştayca hazırlanan ilk proje, Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar ışığında sistematik hale getirilmiştir. Dünya Bankası uzmanı Sayıştayda uzun süreli temas ve incelemelerde bulunmuş ve incelemeler sonunda Dünya Bankasından Sayıştay denetimini geliştirmesi projesi hazırlık faaliyetleri için kullanılmak üzere Dolarlık Japon hibesi sağlanmıştır. Sağlanan kredi ile dışa dönük raporlama stratejilerinin ve bilişim teknolojisi stratejileri ve politikalarının tesbitine yönelik çalışmalar yapılmış ve Modern denetim metedoloji ve tekniklerinin kazandırılmasına yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenlenmiştir. Bu vesileyle eski Kanada Sayıştay Başkanı Kenneth Dye tarafından "Sayıştayın Kısa Dönemli Teknik Yardımının İlk Aşaması Hakkında Kesin Rapor", "Sayıştayın Kısa Dönemli Teknik Yardımının İkinci Aşaması Hakkında Rapor" ve Dünya Bankası danışmanı Donna Edgerton tarafından "Sayıştay Bilişim Teknolojisi Stratejileri " başlıklı raporları zikretmek yerinde olacaktır. Proje Organizasyonunun Oluşturulması Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi organizasyonu kurulmuştur. Buna göre Proje Organizasyonu; Proje Yönlendirme Kurulu, Proje Yürütme Komitesi, Eğitim Komisyonu ve çeşitl/ Çalışma Grupları'ndan oluşmuştur. Raporlama Prosedürlerini Geliştirme Çalışma Grubu, danışmanlar Kenneth Dye ve Dr. Şerif Sayınla birlikte çalışarak "Sayıştayın Dışa Dönük Raporlama Fonksiyonunun Geliştirilmesine İlişkin Stratejik Hedefler ve Uygulama Planları" başlıklı raporu; Eğitim Komisyonu, \se"sayıştay Hizmet içi Eğitim Stratejileri ve Organizasyonu Hakkında Rapor" başlıklı metni üretmiştir.

6 (Yönetici Özeti) Proje İçin Bütçede Tertip Açılması ve Projenin Yatırım Programlarında Yer Alması 1996, 1997 ve 1998 yılları bütçelerinde "Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi" başlığı altında yeni bir tertip açılmış ve no'lu harcama kaleminden ödenek tahsis edilmiştir. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi, Yüksek Planlama Kurulunun Kararı ile 1997 yatırım programına alınmıştır. (Yüksek Planlama Kurulu'nun gün ve 97/63 sayılı Kararı) Projeye, 1998 yılı Yatırım Programının 225 nci sayfasında 97K proje numarası ile yer verilmiştir. 3. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesini Genel Olarak Tanıtan Bilgiler Projenin Gerekçeleri Ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayıştayca hazırlanan Genel Uygunluk Bildirimlerine dayarak Kesin Hesap Kanunlarını kabul etmesi ve yeni yıl bütçesini çıkarırken yine aynı belgede yer alan bilgilerden yararlanması öngörülmüştür. Keza, 832 sayılı kanunla Sayıştaya mali yönetim ve sistemler, devlet borçları, gelir tahakkuk sistemleriyle verimlilik ve etkinlik değerlendirmeleri ve benzeri konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rapor sunma yetkisi ve görevi verilerek, yüce Meclisin mali yönetim ve işleyiş hakkında sistemli, tarafsız ve düzenli bilgi edinmesi, dolayısıyla kendi denetim mekanizmalarını nesnel ve sağlıklı bir zemine dayandırması amaçlanmıştır. Öte yandan, mali yönetimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik girişimlerle paralellikler kurma gerekliliği; mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin tesbitine yönelik denetimin ön plana çıkacak olması; mali sistem ve iç kontrol mekanizmalarının denetiminin yaygınlaşacak olması; "performans denetimi" uygulamalarının giderek ivme kazanacak olması; Sayıştayın bilgisayar destekli denetim tekniklerini uygulaması ve kamu kesiminde yaygınlaşan bilişim teknolojisine uyum sağlama gerekliliği; Sayıştay denetiminin planlanması, yönetimi ve izlenmesi çalışmalarının daha sistematik ve etkin bir şekilde yeniden tasarlanıp yürütülmesi zorunluluğu; Proje'nin spesifik gerekçeleri arasında yer almaktadır. Projesinin Ana Öğeleri Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Denetim Fonksiyonu, Bilişim Teknolojisi, Organizasyonel Gelişme ve Proje Yönetimi olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Projenin Süresi ve Toplam Maliyeti Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi, yaklaşık dört yıllık bir dönemi (39 ay) kapsayacak biçimde planlanıp, maliyetlendirilmiştir. Proje'nin toplam maliyeti (%10 oranındaki ihtiyat payı dahil) ABD Dolarıdır. Bu maliyetin %48'lik kısmı ( Dolar) Dünya Bankasınca, kalan %52'lik kısmı da ( Dolar) Sayıştay Bütçesinden karşılanacaktır. Proje maliyetinin en büyük kısmı, ABD Dolar, Bilişim Teknolojisi ana öğesine ayrılmıştır. Diğer proje ana öğelerine ayrılan miktar ise Denetim öğesine Dolar, 111

7 (yönetici Özeti) Organizasyonel Gelişim öğesine Dolar ve Proje Yönetim öğesine de Dolar'dır. 4. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin Alt Öğeleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi Denetim Fonksiyonu ( $) Denetim Planlaması ve Yönetimi - Denetim Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması $ - Denetim Planlama Faaliyetlerinin Geliştirilmesi $ - Denetim Bilgilerinin Toplanmasının Sistematik Hale Getirilmesi $ - Denetim Dokümanlarının Hazırlanması ve Saklanması Esaslarının Belirlenmesi $ Sayıştayın Dışa Dönük Raporlama Fonksiyonunun Geliştirilmesi - Genel Uygunluk Bildirimlerinin Yetkin/estirilmesi ile Genel Uygunluk Bildirimi Benzeri Raporların Hazırlanmasına İlişkin Prosedürlerin Belirlenmesi $ - Dışa Dönük Rapor Yazım Tekniklerinin Geliştirilmesi $ - Sayıştayın Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlaması $ Modern Denetim Teknikleri - Mali Denetim $ - Risk Denetimi $ - Performans Denetimi $ - Spesifik Denetim Alanları $ - Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Ozümsenmesi ve Uygulanması $ - Bilgisayar/aştırılmış Ortamların Denetimi $ - Denetim Metodolojileri Birikiminin Sistematize Edilmesi ve Güncelleştirilmesi $ Bilişim Teknolojisi ( $) Gerekli Bilgisayar Donanımlarının Satınalınması $ İhtiyaç Duyulan Yazılımların Edinilmesi $ Muhtelif $ Danışmanlık Hizmetleri Sağlanması - Bilişim Teknolojisi Yönetim Danışmanı $ - Güvenlik Danışmanı $ - BDDT, EBl ve Denetim Yönetimi Danışmanı $ - Teklif Mektupları Hazırlanması Danışmanlığı $ - Sistem Analizi Danışmanlığı $ - Teknik Hizmet Satın Alımı $ IV

8 (Yönetici Özeti) Teknik Eğitim ve Kullanıcı Eğitimi - RDBMS Eğitimi $ - Yazılım İşletim Eğitimi $ - Güvenlik Eğitimi $ - Metin-Erişim Eğitimi $ - İletişim Eğitimi $ - Kullanıcı Eğitimi $ Organizasyonel Gelişme ( $) Genel Yönetim $ İnsan Kaynakları Yönetimi $ Eğitim Biriminin Oluşturulması - Eğitim Birimi Personeli $ - Eğitim Politikaları $ - Araç Gereç $ - İnceleme Turları $ Proje Yönetimi ( $) - Proje Yönetim Birimi $ - Ekipman Temini $ - İhale Dokümanı İçin Danışmanlık Hizmeti $ - Çevirmenlik Hizmetleri $ Proje Genel Yönetim Danışmanlık Hizmeti $

9 (Yönetici Özeti) PROJENİN ANA ÖĞELERİ YAPILACAK İŞLER SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA TOPLU BİLGİLER (000)$ TOPLAM SÜRE TOPLAM MALİYET MALİYET DETAYI PAYLAŞIM Denetim Fonksiyonu 1. Denetim Planlama sı ve Yönetimi Denetim Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Denetim Planlama Faaliyeti Geliştirilmesi Denetim Bilglerinini Toplanmasının Sistematik Hale Getirilmesi Denetim Belgelerinin Hazırianma ve Saklanma Esaslarının Belirlenmesi Danışman Eğitim Mal Dünya Sayıştay Alımı Bankası 4 yıl Ay 1Ay 1 Ay 1Ay Sayıştayın Raporlama Fonksiyonunun Geliştirilmesi Genel Uygunluk Bildirimlerinin Yetkinleştirilmesi Dışa Dönük Rapor Yazım Teknikleri Sayıştayın Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 3 Ay 2 Ay 1 Ay Modem Denetim Teknikleri Mali Denetim Risk Denetimi Performans Denetimi Spesifik Denetim Alanları Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Uygulanması ve 0 n ("*) ("**) Bilgisayariaştırılmış Ortam Denetimi Denetim Birikiminin Sistematize Edilmesi ve Güncelleştirilmesi (A) Bilişim Teknolojisi 4 yıl (*****) Donanım 1 Ad. Unix platform (yazılım dahil) 1 Ad. Büyük yazıcı 50 Ad. Portatif yazıcı 200 Ad. Küçük yazıcı 50 Ad. Dizüstü bilgisayar 20 Ad. Sunucu 400 Ad. Kişisel bilgisayar ofis otomasyonu iletişim sistemleri alımı TOPLAM: Yazılım Kurulan sistemin etkinlikle çalıştırılması için gerekli yazılımın satın alınması (Oracle, metin işleme, ve erişim yazılımları, BDDT programları UNIX, v.b.) Muhtelif Referans kütüphanesi oluşturulması Yer hazırlanması Danışmanlık Bilişim Teknolojisi yönetim danışmanlığı Güvenlik danışmanlığı BDDT ve EBİ denetim yönetimi Teklif mektupları hazırlanması Sistem analizi danışmanlığı Teknik hizmet satın alınması Eğitim Teknik Eğitim ve Kullanıcı Eğitimi RDBMS Eğitimi Yazılım işletim Eğitimi Güvenlik Eğitimi Metin Erişim Eğitimi İletişim Eğitimi Kullanıcı Eğitimi VI

10 PROJENİN ANA ÖĞELERİ YAPILACAK İŞLER TOPLAM SÜRE TOPLAM MALİYET MALİYET DETAYI PAYLAŞIM Organizasyonel Gelişme Genel Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Biriminin Oluşturulması Eğitim Biriminin Personeli Eğitim Politikaları Araç Gereç Alımı inceleme Turları Danışman Eğitim Mal Dünya Bankası Sayıştay Alımı 4 yıl Ay 3 Ay (A) Proje Yönetimi 4 yıl Proje Yönetim Birimi Ekipman Temini İhale Dokümanl. Hazırlanm.lçin Danışman!. Hizm. Çevirmenlik Hizmetleri Proje Genel Yönetim Danışmanlık Hizmeti 9 Ay 156 (A) TOPLAM 39 Ay İHTİYAT GENEL TOPLAM NOTLAR: <*) (") (*") (****) ("***) (A) 3'er haftalık 2 kurs + 5 haftalık danışman gerektiren 1 pilot denetim 2'şer haftalık 3 kurs + 5 haftalık danışman gerektiren 3 pilot denetim 4'er haftalık 3 kurs + 5 haftalık danışman gerektiren 3 pilot denetim Gelir Denetimi. Sözleşme Denetimi, Kamu Yatırımları Denetimi ve Kamu Borçları Denetimi alanlarında ayrı ayrı yapılacak pilot çalışmaların her biri için 1'er ay olmak üzere toplam 4 ay Donna Edgerton tarafından hazırlanan " Bilişim Teknolojisi Stratejileri " isimli rapordan hareketle ait öğeler için süreler kesin olarak hesaplanamadığından Tablo'da gösterilmemiştir. Sayıştay Bütçesinden karşılanması öngörülen bu meblağ, proje gereğince oluşturulacak birimlerde görevlendirilecek personelin dolar bazındaki aylıklarını içermektedir. Rakam Sayıştayın projeye olan direkt ve hesaplanabilir katkısını göstermek için, fiktif olarak finansman planına konulmuştur. 17

11 SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON RAPORU

12 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. KAMU MALİ YÖNETİM PROJESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Amaç...1 İkraz Anlaşması ve Bu Anlaşmanın Bakanlar Kurulunca Onaylanması... 1 Proje Bölümleri ve Proje Kapsamına Giren İdareler... 1 İkraz Hasılasının Bölümlere Dağılımı... 2 İkraz Anlaşmasının Genel Çerçevesi... 2 Taahhüt Komisyonu, Faiz ve Anapara Ödemesi... 2 Muhasebe Kayıtları ve Denetim... 3 İkraz Hasılasından Yapılacak Mal Alımları ve Sağlanacak Danışmanlık Hizmetleri SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAZIRLANMASINA DOĞRUDAN KATKIDA BULUNAN ÇALIŞMALAR Sayıştayca Hazırlanan İlk Proje ve Bu Projenin Daha Sonra Sistematize Edilmesi...4 Dünya Bankası Uzmanının Sayıştayda Uzun Süreli Temas ve incelemelerde Bulunması...4 Dünya Bankasınca Sağlanan Japon Hibesinin Sayıştay Denetimini Geliştirmesi Projesi Hazırlık Faaliyetleri İçin Kullanılması...5 Dışa Dönük Raporlama Stratejilerinin Tesbitine Yönelik Çalışmalar... 5 Modern Denetim Metodoloji ve Tekniklerinin Kazandırılmasına Yönelik Hizmet içi Eğitim Kursları... 5 Bilişim Teknolojisi Stratejileri ve Politikalarının Tesbitine Yönelik Çalışmalar... 5 Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Organizasyonu ve Bu Organizasyon Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler....6 Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi İçin İlgili Yıl Sayıştay Bütçelerinden Ödenek Ayrılması ve Projenin Yatırım Programına Alınması SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİNİ GENEL OLARAK TANITAN BİLGİLER Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin Hazırlanma Gerekçeleri...7 Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin Ana Öğeleri...8 Denetim Fonksiyonu...8 Bilişim Teknolojisi...8 Organizasyonel Gelişme...8 Proje Yönetimi...8 Projenin Süresi ve Ana Öğeler İtibariyle Mali Profili SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİNİN ALT ÖĞELERİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ Denetim Fonksiyonu BilişimTeknolojisi...13 OrganizasyonelGelişme...14 ProjeYönetimi Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Hakkında Toplu Bilgiler...16

13 1. Kamu Mali Yönetim Projesi Hakkında Genel Bilgi Amaç Kamu mali yönetiminin daha hızlı, verimli ve daha rasyonel çalışması; genel kabul görmüş standartların mali sisteme ithal edilmesi; bilişim teknolojisi imkânlarından gereği gibi yararlanılması ve mali yapılanmanın yeniden organize edilmesi ve mali kontrol ve denetim etkinliğinin arttırılması amaçlarıyla Kamu Mali Yönetim Projesi hazırlanmış bulunmaktadır. İkraz Anlaşması ve Bu Anlaşmanın Bakanlar Kurulunca Onaylanması Kamu Mali Yönetim Projesi için Dünya Bankasından 62 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanmış, bu krediye ilişkin olarak 11 Ekim 1995 tarihinde imzalanmış olan İkraz Anlaşması ve ek mektup imza tarihinden geçerli olmak üzere, tarih ve 244 sayılı "Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması için Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun" un 3 ve 5 nci maddelerine dayanılarak, Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. ( tarih ve 96/7952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Bakanlar Kurulu Kararnamesinde 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 nci maddelerine atıfta bulunulduğundan, bu kanunun konuyu ilgilendiren 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile 5 nci maddesi aşağıya aynen alınmıştır: "Madde 3-2. Bir milletlerarası andlaşmanın veya Türkiye Cumhuriyetim bağlıyan bir milletlerarası andlaşmanın belli hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdiği; bir milletlerarası andlaşmanın uygulama alanının değiştiği, uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler, bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tesbit olunarak Resmi Gazetede yayınlanır. Bir milletlerarası andlaşma, yukarıdaki fıkrada söz konusu yürürlük tarihinin tesbitine dair kararnamede belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun kuvvetini kazanır." "Madde 5 - Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı Devletlerle ve milletlerarası kurullarla veya bunların adına hareket eden kurumlarla yapılmış olup Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlükte bulunan iki veya çok taraflı andlaşmaların iktisadi, ticari, teknik veya idari hükümlerinin taşıdığı amaçların yerine getirilmesi gayesini güden iki veya çok taraflı andlaşmalar ile Türkiye Cumhuriyetine hibe, kredi veya sair suretlerle yardım sağlıyan iki veya çok taraflı andlaşmaları, iki veya çok taraflı teknik veya idari işbirliği andlaşmalannı, iki veya çok taraflı borç ertelemesi veya ticaret andlaşmalannı ve aynı nitelikteki modüs - vivendileri 2 nci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince onaylamaya veya bunlara katılmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." Proje Bölümleri ve Proje Kapsamına Giren İdareler Başlangıçta Vergi İdaresini Geliştirme (Gelirler Genel Müdürlüğü), Gümrük idaresini Geliştirme (Gümrük Müsteşarlığı) ve Personel ve Harcama Yönetimini Geliştirme (Bütçe ve Mali Kontrol ve Muhasebat Genel Müdürlükleri) bölümlerinden oluşan Proje'nin kapsamı, 15 Mayıs 1998 tarihli ek mektupla yapılan değişiklikle genişletilmiş, Borç Muhasebesi ve Nakit Yönetimini Geliştirme (Hazine Müsteşarlığı) ve Sayıştay Denetimini Geliştirme (Sayıştay Başkanlığı) bölümleri eklenmiştir.(dünya Bankasınca Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik ilişkiler Genel Müdürü Aydın Karaöz'e hitaben yazılan 20 Nisan 1998 tarihli mektup ve bu mektuba T.C. adına sayın Genel Müdür tarafından verilen teyit şerhi.)

14 Bu yeni bölümlerin eklenmesine ilişkin değişiklik kaynağını ikraz Anlaşmasının 3 üncü maddesinin "Bu bölümün (a) paragrafının hükümlerini sınırlama getirilmeksizin ve Borçlu ile Banka'nın başka şekilde mutabakata varmamaları halinde, Borçlu, Proje'yi, bu Anlaşma'nın Borçlu ve Banka arasında yapılan anlaşma ile zaman zaman tadil edilebilecek olan 5 no.lu Çizelgesi'nde belirtilen Uygulama Programına göre yürütecektir" şeklindeki (b) fıkrasından almıştır. İkraz Hasılasının Bölümlere Dağılımı Kamu Mali Yönetim Projesi için verilen İkraz hasılasının 1998 yılında yapılan değişiklikten sonra proje bölümleri arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir Bölümler Anlaşma değişikliğinden Sonra İkraz Hasılasının Dağılımı (milyon $) A.Vergi İdaresini Geliştirme 2.50 B.Harcama ve Personel Yönetimini Geliştirme 6.00 C.Gümrük İdaresini Geliştirme D.Borç ve Nakit Yönetimi Geliştirme 2.35 E.Sayıştay Denetimi Geliştirme 4.85 KMYP'sine Hazırlık Faaliyetleri - İhtiyat 7.91 TOPLAM İkraz Anlaşmasının Genel Çerçevesi İkraz Anlaşması, 6 madde ve 6 çizelgeden oluşmaktadır. Birinci madde "Genel Şartlar ve Tanımlar", ikinci madde "İkraz", üçüncü madde "Projenin Uygulanması", dördüncü madde "Mali Hükümler", beşinci madde "Yürürlük Tarihi; Sona Erme", altıncı madde "Borçlunun Temsilcisi, Adresler" başlığını taşımaktadır. Çizelge 1'de İkraz Hasılasının Çekilmesi", Çizelge 2'de "Projenin Tanımı", Çizelge 3'de "Faiz ve Anapara Geri Ödemesine ilişkin Hükümler", Çizelge 4'de "Alım ve Danışmanlık Hizmetleri", Çizelge 5'de "Uygulama Programı", Çizelge 6'da "Özel Hesaplar A, B, C, D ve E" yer almaktadır. Taahhüt Komisyonu, Faiz ve Anapara Ödemesi Anlaşmanın 2. Maddesinin Kısım 2.04, 2.05, 2.06 ve 2.07 inci paragraflarında; Borçlu'nun, Banka'ya, İkraz anaparasının zaman zaman çekilmemiş olarak kalan anapara miktarı üzerinden, yılda yüzde birinin dörtte üçü oranında (%1'in %'ü oranında) taahhüt komisyonu ödemesi; çekilen ve geri ödenmemiş İkrazın anaparası üzerinden de, altı ayda bir olmak üzere her yıl 15 Mart ve 15 Eylül'de faiz ödenmesi öngörülmüş olup; faiz ve anapara ödemesine ilişkin ayrıntılı hükümler 3 No'lu Çizelge'de gösterilmiştir. 3 No'lu Çizelge'nin, A paragrafında "Genel Tanımlar" verilmiş, B paragrafında "Faiz", C paragrafında ise "Geri Ödeme" ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümler gereğince, Borçlu'nun, İkrazın kullanım tutarlarına bölünen anapara miktarının her 15 Mart ve 15 Eylül'de olmak üzere altı aylık taksitler halinde geri ödemesi; faiz ödemesinin hesabında da, "Londra bankalararası altı aylık dolar mevduat hesaplarına uygulanan oran (LİBOR)'ın sabit ve değişken esaslara göre uygulanması öngörülmüştür.

15 İkraz anaparası ve faizleri, Türkiye Cumhuriyetinin tüm dış borçları için hazırlanmış software Bilgisayar programlarıyla, İkraz anlaşmasına göre Borçlunun temsilcisi sıfatıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından hesaplanmakta, izlenmekte ve geri ödenmektedir. Muhasebe Kayıtlan ve Denetim Anlaşmanın 4 üncü maddesinde; Borçlunun Projenin veya Projenin herhangi bir bölümünün yürütülmesinden sorumlu kuruluş ve birimlerin Projeye ilişkin faaliyetlerini, kaynaklarını ve harcamalarını, genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak yansıtmaya yeterli kayıt ve hesaplarını tutması veya tutulmasının sağlaması gerektiği belirtilmektedir. Bunun yanısıra, aynı maddede, özel hesaplara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kayıt ve hesapları her mali yıl için Banka tarafından kabuledilebilir bağımsız denetçilere genel kabul görmüş denetim prensiplerine uygun olarak denetlettirmesi ve bu denetime ilişkin diğer bilgileri Bankaya iletmesi öngörülmüştür. Keza, bu denetim raporunda; Borçlunun kayıt ve hesapların o mali yıl için sunulan harcama beyanlarıyla bunlara ilişkin prosedürler ve iç kontrolların, ilgili meblağların çekimlerini kanıtlamakta güvenilir olduklarını belirten ve sözkonusu denetçiler tarafından yazılmış ayrı bir görüş içermesinin sağlaması hususu yer almaktadır. İkraz Hasılasından Yapılacak Mal Alımları ve Sağlanacak Danışmanlık Hizmetleri Anlaşmanın 3 üncü maddesinin Kısım 3.04 üncü paragrafında; Bankanın aksine mutabakatı olmadıkça, Proje için gerekli olan ikraz hasılasından finanse edilecek malların ve danışmanlık hizmetlerinin alımı için Anlaşmanın 4 No'lu Çizelgesi hükümlerine atıfta bulunulmaktadır. Sözü edilen Çizelgede; mal alımlarının Dünya Bankası tarafından Ocak 1995'te yayınlanan "IBRD ikrazları ve IDA Kredileri Çerçevesinde Yapılacak ihaleler için Kılavuz"da; danışmanların istihdamının ise, Ağustos 1981'de yayınlanan "Dünya Bankasından Borç Alanların ve Uygulayıcı Kuruluş olarak Dünya Bankasının Danışman istihdam Edilmesine ilişkin Kılavufda belirtilen esaslara uygun olması öngörülmektedir.

16 2. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Hazırlanmasına Doğrudan Katkıda Bulunan Çalışmalar Sayıştayca Hazırlanan İlk Proje ve Bu Projenin Daha Sonra Sistematize Edilmesi "Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Personel Yönetiminin Teknik ve Kurumsal Çatısının Modernize Edilmesi" hakkındaki Dünya Bankası Raporu'ndan hareketle Sayıştay denetiminin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan proje demeti, yürütülmekte olan Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında nazara alınmak üzere, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. (Sayıştay Başkanlığının tarih ve /253 sayılı yazı) Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında Çalışma Gruplarında yürütülen çalışmaların ışığında Sayıştay denetiminin geliştirilmesiyle ilgili olarak hazırlanan ilk Proje yeniden ele alınmış ve oluşturulan "Yüksek Denetimin Modernizasyonu" başlıklı ikinci Proje Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. (Sayıştay Başkanlığının tarih ve /1034 sayılı yazısı) Bu yeni proje 4 bölümden oluşmuştur: (/) Alt Yapının Oluşturulması (Kurum içi eğitimin sistematik hale getirilmesi; İşgücü Yönetim Sisteminin kurulması; Bilişim Sisteminin yeniden yapılandırılması; Sayıştayın kendi performansının değerlendirilmesi.) (ii)temel Eğitim Kursları (Denetçiler için başlangıç, tazeleme ve geliştirme eğitimleri; Bilgisayara dayalı denetim eğitimi; Yabancı dil eğitimi; Eğitici denetçilerin yetiştirilmesi.) (iii)metodoloji Geliştirme (Mali denetim, Performans denetimi, Bilgisayar denetimi; Kamu sözleşmeleri bilgi tabanı; Devlet borçları; Kamu gelirleri; Mahalli idarelerin mali sistemleri.) (ivjproje Yönetimi ve Değişim Stratejisi Dünya Bankası Uzmanının Sayıştayda Uzun Süreli Temas ve İncelemelerde Bulunması Dünya Bankası uzmanlarından Sayın Peter Dean 16 Mayıs-5 Temmuz 1996 tarihleri arasında sekiz hafta süreyle Sayıştay'daki modernizasyon çalışmaları konusunda temas ve incelemelerde bulunmuştur. Sayıştay'da kaldığı süre içinde Dünya Bankasının sayın uzmanı Dış İlişkileri Grup Şefi ve bu gruptaki denetçilerinin yanısıra, Denetim, Planlama ve Rapor Grubu Şefi, Sözleşme Tescil ve Kayıt Grubu Şefi, EBİM Şefi, Kesin Hesap Grubu Şefi, 11. Grup Şefi, 1. Grup Hazine Ekibi elemanları, Kurul Başraportörleri, Risk ve Performans Denetimi Ekiplerindeki elemanlar, bazı üye ve denetçiler ile görüşerek, modernizasyon meselelerini tartışma fırsatı bulmuştur. Sayın uzman ayrıca Milli Kütüphane Konferans Salonunda bütün meslek mensuplarına açık bir konferans vermiş, sorulan ve tereddütleri karşılamıştır. Adı geçen Dünya Bankası uzmanınca hazırlanan rapor gereğince ve Hazine müsteşarlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda, projenin kısa vadeli teknik yardım ihtiyaçlarında harcanmak üzere Japon hibesinden ABD Doları sağlanmıştır.(hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazısı.)

17 Dünya Bankasınca Sağlanan Japon Hibesinin Sayıştay Denetimini Geliştirmesi Projesi Hazırlık Faaliyetleri İçin Kullanılması Dışa Dönük Raporlama Stratejilerinin Tesbitine Yönelik Çalışmalar Japon hibesinden karşılanacak hizmeti (Raporlama Stratejilerinin tesbiti) sağlamak üzere teklif isteme suretiyle yapılan ihalenin, merkezi Kanada Ottawa'da bulunan Covvater Danışmanlık Şirketince kazanıldığının Dünya Bankasınca bildirilmesi üzerine eski Kanada Sayıştay Başkanı Kenneth Dye Sayıştayımızı ziyaret ederek çalışmalarda bulunmuştur. Yabancı danışmanın birinci ziyareti 22 Ekim-2 Kasım 1996 tarihleri arasında, ikinci ziyareti de 13 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sayın Dye, Sayıştayımızda bulunduğu süre içinde pek çok meslek mensubumuzla görüşmelerde bulunmuş, Başkanlıkça oluşturulan "Raporlama Prosedürlerini Geliştirme Grubu" elemanlarıyla yakın işbirliği içinde olmuş ve kendisine Dünya Bankasınca istihdam edilen Sayın Şerif Sayın tarafından yardım edilmiştir. Sayın Kennneth Dye çalışmalarının sonunda hazırlanan raporlar "Sayıştayın Kısa Dönemli Teknik Yardımının ilk Aşaması Hakkında Kesin Rapor" ve "Sayıştayın Kısa Dönemli Teknik Yardımının İkinci Aşaması Hakkında Kesin Rapor" başlıklarını taşımakta olup İngilizce olarak kaleme alınmıştır. Sayın danışman ayrıca, Özel İdareye ait 100. Yıl Konferans Salonunda tüm meslek mensuplarımıza görüşlerini açıklamış ve soruları karşılamıştır. Modern Denetim Metodoloji ve Tekniklerinin Kazandırılmasına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Kursları Japon hibesi çerçevesinde ülkemize gelen Edvvard McNamara Ekim 1996 tarihleri arasında "Eğiticilerin Eğitimi" konulu bir kurs vermiş, simültane çeviri yoluyla gerçekleşen bu kursa 20 meslek mensubu katılmıştır. Kursun anahatları Türkçeye çevrilerek katılımcılara dağıtılmıştır. Sayın McNamara tarafından verilen ikinci kurs "Modern Denetim Teknikleri" başlığını taşımakta olup, 21 Kasım-11 Aralık 1996 tarihleri arasında yapılmıştır. Simülate tercüme yoluylu gerçekleşen kursa 21 denetçi katılmış olup, kursun ana hatları Türkçe olarak katılımcılara dağıtılmıştır. Keza bu kursta konuya aşina ve İngilizce bilen 4 denetçi eğitici yardımcısı olarak görev almışlardır. Bilişim Teknolojisi Stratejileri ve Politikalarının Tesbitine Yönelik Çalışmalar Japon hibesi çerçevesinde Dünya Bankası tarafından istihdam edilen 1996 Ekim ayında Sayıştayı ziyaret eden danışman Donna Edgerton, Sayıştay Bilişim Teknolojisinin stratejisinin saptanması konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Sayın danışmanca ingilizce olarak hazırlanan taslak Rapor "Sayıştay Bilişim Teknolojisi Stratejileri " başlığını taşımakta olup, bu rapor Türkçeye aktarılmış ve Proje Yönlendirme Komitesi üyelerine ve bazı meslek mensuplarına dağıtılmıştır. Sayın Edgerton taslak raporda küçük bazı düzeltme ve değişiklikler yaparak 7 Şubat 1997 tarihli kesin raporunu Sayıştay Başkanlığına vermiştir. Sayın uzman çalışmaları sırasında başta Elektronik Bilgi İşlem Merkezi Grup Şefi ve elemanları olmak üzere pek çok meslek mensubumuzla görüşme ve tartışma yapma fırsatı bulmuştur.

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TR81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (ZONGULDAK KARABÜK BARTIN) 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZONGULDAK KARABÜK

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 8 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27048 YÖNETMELİK Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) tan: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı