SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON KARARI"

Transkript

1 SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON KARARI Başkanlık Makamının 08/07/1998 tarih ve D.I.G/ sayılı onayı ile Proje "çalışmalarının daha düzenli, koordineli ve etkili bir biçimde yürütülmesi amacıyla, alınan Dünya Bankası kredisinin şartlarını incelemek üzere"; 8. Daire Üyesi Erdoğan KESİM, 3. Daire Üyesi Ruhi SALİHOĞLU, 5. Daire Üyesi Taykan ATAMAN, 4. Daire Üyesi Doğan BAYAR, Uzman Denetçi (Dış İlişkiler Grup Şefi) Cevad GÜRER, Uzman Denetçi Sacit YÖRÜKER, Uzman Denetçi İhsan GÖREN, Uzman Denetçi Gönül KAYA ve Uzman Denetçi Baran ÖZEREN'den oluşan Komisyonumuzca; , , ve tarihlerinde toplanılarak mesele müzakere edilmiş; Kamu Mali Yönetim Projesi İkraz Anlaşması ve değişikliği ile Projeye ilişkin çeşitli dokümanlar ve yazışmalar incelenmiş; Proje Yönetim Birimi tarafından Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanan "Bilgi Notu: Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesine İlişkin Bazı Tesbitler ve Görüşler" (Temmuz, 1998) "Proje Hakkında Kapsamlı Bilgi Notu" (Ağustos, 1998) ve "Kamu Mali Yönetim Projesi için Dünya Bankasından İkraz Alınmasına İlişkin Andlaşmanın Bakanlar Kurulunca Onaylanması Hakkında Bilgi Notu" (Eylül, 1998) başlıklı metinler gözönünde bulundurulmuş; Ve bütün bu çalışmalar sonucunda: 1- Komisyonun görev çerçevesinin; proje ile ilgili çeşitli belgelerden elde edilen bilgileri özet bir şekilde derlemek, yorum yapmadan ve objektif bir şekilde Başkanlık Makamına iletmek olarak biçimlendirilmesine;

2 2- Biçimlendirilen bu görev çerçevesi doğrultusunda hazırlanan ve, Kamu Mali Yönetim Projesinin amacı, sorumlu kuruluşları, ikraz tutarı, taahhüt komisyonu, faiz ödemesi ve geri ödeme koşullan hakkında bilgi veren; Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin hazırlanma gerekçelerini ve proje öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarını özetleyen; Projenin ana öğelerini açıklayan ve alt öğelere ilişkin harcama yapılacak ayrıntılı kalemleri gösteren; ekli "Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Hakkında Komisyon Raporu" nun Başkanlık Makamına sunulmasına, karar verilmiştir Erdoğan KESİM 8. Daire Üyesi Ruhi SALİHOĞLU 3. Taykan ATAMAN 5. Daire Üyesi Doğan BAYAR 4. Daire Üyesi İhsan GÖREN Uzman Denetçi (Sıhhi İzinli) Cevad GÜRER Uzman Denetçi (Dış İlişkiler Grup Şefi) Gönül KAYA Uzman Denetçi Sacit YÖRÜKER Uzman Denetçi îaran ÖZEREN Uzman Denetçi

3 SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON RAPORU (YÖNETİCİ ÖZETİ)

4 SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON RAPORU (YÖNETİCİ ÖZETİ) 1. Kamu Mali Yönetim Projesi Hakkında Genel Bilgi İkraz Anlaşmasının Onaylanması Kamu Mali Yönetim Projesi için Dünya Bankasından 62 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanmış, bu krediye ilişkin olarak 11 Ekim 1995 tarihinde imzalanmış olan İkraz Anlaşması ve ek mektup imza tarihinden geçerli olmak üzere, tarih ve 244 sayılı "Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması için Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun" un 3 ve 5 nci maddelerine dayanılarak, Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. ( tarih ve 96/7952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Projenin Bölümleri ve Sorumlu Kuruluşlar Başlangıçta Vergi İdaresini Geliştirme (Gelirler Genel Müdürlüğü), Gümrük İdaresini Geliştirme (Gümrük Müsteşarlığı) ve Personel ve Harcama Yönetimini Geliştirme (Bütçe ve Mali Kontrol ve Muhasebat Genel Müdürlükleri) bölümlerinden oluşan Proje'nin kapsamı, 15 Mayıs 1998 tarihli ek mektupla yapılan değişiklikle genişletilmiş, Borç Muhasebesi ve Nakit Yönetimini Geliştirme (Hazine Müsteşarlığı) ve Sayıştay Denetimini Geliştirme (Sayıştay Başkanlığı) bölümleri eklenmiştir İkraz Hasılasının Dağılımı Kamu Mali Yönetim Projesi için verilen 62 milyon Dolarlık İkraz hasılasının yılında yapılan değişiklikten sonra- proje bölümleri arasında dağılımı; Vergi İdaresini Geliştirme Bölümü için 2.5 milyon, Harcama ve Personel Yönetimini Geliştirme Bölümü için 6 milyon, Gümrük İdaresini Geliştirme Bölümü için milyon, Borç ve Nakit Yönetimi Geliştirme Bölümü için 2.35 milyon, Sayıştay Denetimi Geliştirme Bölümü için 4.85 milyon Dolar olarak düzenlenmiştir. Taahhüt Komisyonu ve Geri Ödeme Anlaşmanın 2. Maddesinin Kısım 2.04, 2.05, 2.06 ve 2.07 inci paragraflarında; Borçlu'nun, Banka'ya, İkraz anaparasının zaman zaman çekilmemiş olarak kalan anapara miktarı üzerinden, yılda yüzde birinin dörtte üçü oranında (%1'in %'ü oranında) taahhüt komisyonu ödemesi; çekilen ve geri ödenmemiş İkrazın anaparası üzerinden de, altı ayda bir olmak üzere her yıl 15 Mart ve 15 Eylül'de faiz ödenmesi öngörülmüş olup; faiz ve anapara ödemesine ilişkin ayrıntılı hükümler 3 No'lu Çizelge'de gösterilmiştir. 3 No'lu Çizelge'nin, A paragrafında "Genel Tanımlar" verilmiş, B paragrafında "Faiz", C paragrafında ise "Geri Ödeme" ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümler gereğince, Borçlu'nun, İkrazın kullanım tutarlarına bölünen anapara miktarının her 15 Mart ve 15 Eylül'de olmak üzere altı aylık taksitler halinde geri ödemesi; faiz ödemesinin hesabında

5 (Yönetici Özeti) da, "Londra bankalararası altı aylık dolar mevduat hesaplarına uygulanan oran" (LİBOR)'ın sabit ve değişken esaslara göre uygulanması öngörülmüştür. İkraz anaparası ve faizleri, Türkiye Cumhuriyetinin tüm dış borçları için hazırlanmış softvvare Bilgisayar programlarıyla, İkraz anlaşmasına göre Borçlunun temsilcisi sıfatıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından hesaplanmakta, izlenmekte ve geri ödenmektedir. İkraz Anlaşması Gereğince Yapılacak Mal Alımları ve Sağlanacak Danışmanlık Hizmetleri Anlaşmanın 3 üncü maddesinin Kısım 3.04 üncü paragrafında; Bankanın aksine mutabakatı olmadıkça, Proje için gerekli olan ikraz hasılasından finanse edilecek malların ve danışmanlık hizmetlerinin alımı için Anlaşmanın 4 No'lu Çizelgesi hükümlerine atıfta bulunulmaktadır. Sözü edilen Çizelgede; mal alımlarının Dünya Bankası tarafından Ocak 1995'te yayınlanan "IBRD İkrazları ve IDA Kredileri Çerçevesinde Yapılacak İhaleler için Kılavuz"da; danışmanların istihdamının ise, Ağustos 1981'de yayınlanan "Dünya Bankasından Borç Alanların ve Uygulayıcı Kuruluş olarak Dünya Bankasının Danışman İstihdam Edilmesine ilişkin Kılavuf'öa belirtilen esaslara uygun olması öngörülmektedir. 2. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Hazırlanmasına Doğrudan Katkıda Bulunan Çalışmalar Projenin Ön Hazırlık Çalışmaları Sayıştayca hazırlanan ilk proje, Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar ışığında sistematik hale getirilmiştir. Dünya Bankası uzmanı Sayıştayda uzun süreli temas ve incelemelerde bulunmuş ve incelemeler sonunda Dünya Bankasından Sayıştay denetimini geliştirmesi projesi hazırlık faaliyetleri için kullanılmak üzere Dolarlık Japon hibesi sağlanmıştır. Sağlanan kredi ile dışa dönük raporlama stratejilerinin ve bilişim teknolojisi stratejileri ve politikalarının tesbitine yönelik çalışmalar yapılmış ve Modern denetim metedoloji ve tekniklerinin kazandırılmasına yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenlenmiştir. Bu vesileyle eski Kanada Sayıştay Başkanı Kenneth Dye tarafından "Sayıştayın Kısa Dönemli Teknik Yardımının İlk Aşaması Hakkında Kesin Rapor", "Sayıştayın Kısa Dönemli Teknik Yardımının İkinci Aşaması Hakkında Rapor" ve Dünya Bankası danışmanı Donna Edgerton tarafından "Sayıştay Bilişim Teknolojisi Stratejileri " başlıklı raporları zikretmek yerinde olacaktır. Proje Organizasyonunun Oluşturulması Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi organizasyonu kurulmuştur. Buna göre Proje Organizasyonu; Proje Yönlendirme Kurulu, Proje Yürütme Komitesi, Eğitim Komisyonu ve çeşitl/ Çalışma Grupları'ndan oluşmuştur. Raporlama Prosedürlerini Geliştirme Çalışma Grubu, danışmanlar Kenneth Dye ve Dr. Şerif Sayınla birlikte çalışarak "Sayıştayın Dışa Dönük Raporlama Fonksiyonunun Geliştirilmesine İlişkin Stratejik Hedefler ve Uygulama Planları" başlıklı raporu; Eğitim Komisyonu, \se"sayıştay Hizmet içi Eğitim Stratejileri ve Organizasyonu Hakkında Rapor" başlıklı metni üretmiştir.

6 (Yönetici Özeti) Proje İçin Bütçede Tertip Açılması ve Projenin Yatırım Programlarında Yer Alması 1996, 1997 ve 1998 yılları bütçelerinde "Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi" başlığı altında yeni bir tertip açılmış ve no'lu harcama kaleminden ödenek tahsis edilmiştir. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi, Yüksek Planlama Kurulunun Kararı ile 1997 yatırım programına alınmıştır. (Yüksek Planlama Kurulu'nun gün ve 97/63 sayılı Kararı) Projeye, 1998 yılı Yatırım Programının 225 nci sayfasında 97K proje numarası ile yer verilmiştir. 3. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesini Genel Olarak Tanıtan Bilgiler Projenin Gerekçeleri Ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayıştayca hazırlanan Genel Uygunluk Bildirimlerine dayarak Kesin Hesap Kanunlarını kabul etmesi ve yeni yıl bütçesini çıkarırken yine aynı belgede yer alan bilgilerden yararlanması öngörülmüştür. Keza, 832 sayılı kanunla Sayıştaya mali yönetim ve sistemler, devlet borçları, gelir tahakkuk sistemleriyle verimlilik ve etkinlik değerlendirmeleri ve benzeri konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rapor sunma yetkisi ve görevi verilerek, yüce Meclisin mali yönetim ve işleyiş hakkında sistemli, tarafsız ve düzenli bilgi edinmesi, dolayısıyla kendi denetim mekanizmalarını nesnel ve sağlıklı bir zemine dayandırması amaçlanmıştır. Öte yandan, mali yönetimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik girişimlerle paralellikler kurma gerekliliği; mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin tesbitine yönelik denetimin ön plana çıkacak olması; mali sistem ve iç kontrol mekanizmalarının denetiminin yaygınlaşacak olması; "performans denetimi" uygulamalarının giderek ivme kazanacak olması; Sayıştayın bilgisayar destekli denetim tekniklerini uygulaması ve kamu kesiminde yaygınlaşan bilişim teknolojisine uyum sağlama gerekliliği; Sayıştay denetiminin planlanması, yönetimi ve izlenmesi çalışmalarının daha sistematik ve etkin bir şekilde yeniden tasarlanıp yürütülmesi zorunluluğu; Proje'nin spesifik gerekçeleri arasında yer almaktadır. Projesinin Ana Öğeleri Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Denetim Fonksiyonu, Bilişim Teknolojisi, Organizasyonel Gelişme ve Proje Yönetimi olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Projenin Süresi ve Toplam Maliyeti Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi, yaklaşık dört yıllık bir dönemi (39 ay) kapsayacak biçimde planlanıp, maliyetlendirilmiştir. Proje'nin toplam maliyeti (%10 oranındaki ihtiyat payı dahil) ABD Dolarıdır. Bu maliyetin %48'lik kısmı ( Dolar) Dünya Bankasınca, kalan %52'lik kısmı da ( Dolar) Sayıştay Bütçesinden karşılanacaktır. Proje maliyetinin en büyük kısmı, ABD Dolar, Bilişim Teknolojisi ana öğesine ayrılmıştır. Diğer proje ana öğelerine ayrılan miktar ise Denetim öğesine Dolar, 111

7 (yönetici Özeti) Organizasyonel Gelişim öğesine Dolar ve Proje Yönetim öğesine de Dolar'dır. 4. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin Alt Öğeleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi Denetim Fonksiyonu ( $) Denetim Planlaması ve Yönetimi - Denetim Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması $ - Denetim Planlama Faaliyetlerinin Geliştirilmesi $ - Denetim Bilgilerinin Toplanmasının Sistematik Hale Getirilmesi $ - Denetim Dokümanlarının Hazırlanması ve Saklanması Esaslarının Belirlenmesi $ Sayıştayın Dışa Dönük Raporlama Fonksiyonunun Geliştirilmesi - Genel Uygunluk Bildirimlerinin Yetkin/estirilmesi ile Genel Uygunluk Bildirimi Benzeri Raporların Hazırlanmasına İlişkin Prosedürlerin Belirlenmesi $ - Dışa Dönük Rapor Yazım Tekniklerinin Geliştirilmesi $ - Sayıştayın Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlaması $ Modern Denetim Teknikleri - Mali Denetim $ - Risk Denetimi $ - Performans Denetimi $ - Spesifik Denetim Alanları $ - Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Ozümsenmesi ve Uygulanması $ - Bilgisayar/aştırılmış Ortamların Denetimi $ - Denetim Metodolojileri Birikiminin Sistematize Edilmesi ve Güncelleştirilmesi $ Bilişim Teknolojisi ( $) Gerekli Bilgisayar Donanımlarının Satınalınması $ İhtiyaç Duyulan Yazılımların Edinilmesi $ Muhtelif $ Danışmanlık Hizmetleri Sağlanması - Bilişim Teknolojisi Yönetim Danışmanı $ - Güvenlik Danışmanı $ - BDDT, EBl ve Denetim Yönetimi Danışmanı $ - Teklif Mektupları Hazırlanması Danışmanlığı $ - Sistem Analizi Danışmanlığı $ - Teknik Hizmet Satın Alımı $ IV

8 (Yönetici Özeti) Teknik Eğitim ve Kullanıcı Eğitimi - RDBMS Eğitimi $ - Yazılım İşletim Eğitimi $ - Güvenlik Eğitimi $ - Metin-Erişim Eğitimi $ - İletişim Eğitimi $ - Kullanıcı Eğitimi $ Organizasyonel Gelişme ( $) Genel Yönetim $ İnsan Kaynakları Yönetimi $ Eğitim Biriminin Oluşturulması - Eğitim Birimi Personeli $ - Eğitim Politikaları $ - Araç Gereç $ - İnceleme Turları $ Proje Yönetimi ( $) - Proje Yönetim Birimi $ - Ekipman Temini $ - İhale Dokümanı İçin Danışmanlık Hizmeti $ - Çevirmenlik Hizmetleri $ Proje Genel Yönetim Danışmanlık Hizmeti $

9 (Yönetici Özeti) PROJENİN ANA ÖĞELERİ YAPILACAK İŞLER SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA TOPLU BİLGİLER (000)$ TOPLAM SÜRE TOPLAM MALİYET MALİYET DETAYI PAYLAŞIM Denetim Fonksiyonu 1. Denetim Planlama sı ve Yönetimi Denetim Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Denetim Planlama Faaliyeti Geliştirilmesi Denetim Bilglerinini Toplanmasının Sistematik Hale Getirilmesi Denetim Belgelerinin Hazırianma ve Saklanma Esaslarının Belirlenmesi Danışman Eğitim Mal Dünya Sayıştay Alımı Bankası 4 yıl Ay 1Ay 1 Ay 1Ay Sayıştayın Raporlama Fonksiyonunun Geliştirilmesi Genel Uygunluk Bildirimlerinin Yetkinleştirilmesi Dışa Dönük Rapor Yazım Teknikleri Sayıştayın Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 3 Ay 2 Ay 1 Ay Modem Denetim Teknikleri Mali Denetim Risk Denetimi Performans Denetimi Spesifik Denetim Alanları Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Uygulanması ve 0 n ("*) ("**) Bilgisayariaştırılmış Ortam Denetimi Denetim Birikiminin Sistematize Edilmesi ve Güncelleştirilmesi (A) Bilişim Teknolojisi 4 yıl (*****) Donanım 1 Ad. Unix platform (yazılım dahil) 1 Ad. Büyük yazıcı 50 Ad. Portatif yazıcı 200 Ad. Küçük yazıcı 50 Ad. Dizüstü bilgisayar 20 Ad. Sunucu 400 Ad. Kişisel bilgisayar ofis otomasyonu iletişim sistemleri alımı TOPLAM: Yazılım Kurulan sistemin etkinlikle çalıştırılması için gerekli yazılımın satın alınması (Oracle, metin işleme, ve erişim yazılımları, BDDT programları UNIX, v.b.) Muhtelif Referans kütüphanesi oluşturulması Yer hazırlanması Danışmanlık Bilişim Teknolojisi yönetim danışmanlığı Güvenlik danışmanlığı BDDT ve EBİ denetim yönetimi Teklif mektupları hazırlanması Sistem analizi danışmanlığı Teknik hizmet satın alınması Eğitim Teknik Eğitim ve Kullanıcı Eğitimi RDBMS Eğitimi Yazılım işletim Eğitimi Güvenlik Eğitimi Metin Erişim Eğitimi İletişim Eğitimi Kullanıcı Eğitimi VI

10 PROJENİN ANA ÖĞELERİ YAPILACAK İŞLER TOPLAM SÜRE TOPLAM MALİYET MALİYET DETAYI PAYLAŞIM Organizasyonel Gelişme Genel Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Biriminin Oluşturulması Eğitim Biriminin Personeli Eğitim Politikaları Araç Gereç Alımı inceleme Turları Danışman Eğitim Mal Dünya Bankası Sayıştay Alımı 4 yıl Ay 3 Ay (A) Proje Yönetimi 4 yıl Proje Yönetim Birimi Ekipman Temini İhale Dokümanl. Hazırlanm.lçin Danışman!. Hizm. Çevirmenlik Hizmetleri Proje Genel Yönetim Danışmanlık Hizmeti 9 Ay 156 (A) TOPLAM 39 Ay İHTİYAT GENEL TOPLAM NOTLAR: <*) (") (*") (****) ("***) (A) 3'er haftalık 2 kurs + 5 haftalık danışman gerektiren 1 pilot denetim 2'şer haftalık 3 kurs + 5 haftalık danışman gerektiren 3 pilot denetim 4'er haftalık 3 kurs + 5 haftalık danışman gerektiren 3 pilot denetim Gelir Denetimi. Sözleşme Denetimi, Kamu Yatırımları Denetimi ve Kamu Borçları Denetimi alanlarında ayrı ayrı yapılacak pilot çalışmaların her biri için 1'er ay olmak üzere toplam 4 ay Donna Edgerton tarafından hazırlanan " Bilişim Teknolojisi Stratejileri " isimli rapordan hareketle ait öğeler için süreler kesin olarak hesaplanamadığından Tablo'da gösterilmemiştir. Sayıştay Bütçesinden karşılanması öngörülen bu meblağ, proje gereğince oluşturulacak birimlerde görevlendirilecek personelin dolar bazındaki aylıklarını içermektedir. Rakam Sayıştayın projeye olan direkt ve hesaplanabilir katkısını göstermek için, fiktif olarak finansman planına konulmuştur. 17

11 SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAKKINDA KOMİSYON RAPORU

12 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. KAMU MALİ YÖNETİM PROJESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Amaç...1 İkraz Anlaşması ve Bu Anlaşmanın Bakanlar Kurulunca Onaylanması... 1 Proje Bölümleri ve Proje Kapsamına Giren İdareler... 1 İkraz Hasılasının Bölümlere Dağılımı... 2 İkraz Anlaşmasının Genel Çerçevesi... 2 Taahhüt Komisyonu, Faiz ve Anapara Ödemesi... 2 Muhasebe Kayıtları ve Denetim... 3 İkraz Hasılasından Yapılacak Mal Alımları ve Sağlanacak Danışmanlık Hizmetleri SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HAZIRLANMASINA DOĞRUDAN KATKIDA BULUNAN ÇALIŞMALAR Sayıştayca Hazırlanan İlk Proje ve Bu Projenin Daha Sonra Sistematize Edilmesi...4 Dünya Bankası Uzmanının Sayıştayda Uzun Süreli Temas ve incelemelerde Bulunması...4 Dünya Bankasınca Sağlanan Japon Hibesinin Sayıştay Denetimini Geliştirmesi Projesi Hazırlık Faaliyetleri İçin Kullanılması...5 Dışa Dönük Raporlama Stratejilerinin Tesbitine Yönelik Çalışmalar... 5 Modern Denetim Metodoloji ve Tekniklerinin Kazandırılmasına Yönelik Hizmet içi Eğitim Kursları... 5 Bilişim Teknolojisi Stratejileri ve Politikalarının Tesbitine Yönelik Çalışmalar... 5 Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Organizasyonu ve Bu Organizasyon Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler....6 Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi İçin İlgili Yıl Sayıştay Bütçelerinden Ödenek Ayrılması ve Projenin Yatırım Programına Alınması SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİNİ GENEL OLARAK TANITAN BİLGİLER Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin Hazırlanma Gerekçeleri...7 Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin Ana Öğeleri...8 Denetim Fonksiyonu...8 Bilişim Teknolojisi...8 Organizasyonel Gelişme...8 Proje Yönetimi...8 Projenin Süresi ve Ana Öğeler İtibariyle Mali Profili SAYIŞTAY DENETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİNİN ALT ÖĞELERİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ Denetim Fonksiyonu BilişimTeknolojisi...13 OrganizasyonelGelişme...14 ProjeYönetimi Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Hakkında Toplu Bilgiler...16

13 1. Kamu Mali Yönetim Projesi Hakkında Genel Bilgi Amaç Kamu mali yönetiminin daha hızlı, verimli ve daha rasyonel çalışması; genel kabul görmüş standartların mali sisteme ithal edilmesi; bilişim teknolojisi imkânlarından gereği gibi yararlanılması ve mali yapılanmanın yeniden organize edilmesi ve mali kontrol ve denetim etkinliğinin arttırılması amaçlarıyla Kamu Mali Yönetim Projesi hazırlanmış bulunmaktadır. İkraz Anlaşması ve Bu Anlaşmanın Bakanlar Kurulunca Onaylanması Kamu Mali Yönetim Projesi için Dünya Bankasından 62 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanmış, bu krediye ilişkin olarak 11 Ekim 1995 tarihinde imzalanmış olan İkraz Anlaşması ve ek mektup imza tarihinden geçerli olmak üzere, tarih ve 244 sayılı "Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması için Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun" un 3 ve 5 nci maddelerine dayanılarak, Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. ( tarih ve 96/7952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Bakanlar Kurulu Kararnamesinde 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 nci maddelerine atıfta bulunulduğundan, bu kanunun konuyu ilgilendiren 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile 5 nci maddesi aşağıya aynen alınmıştır: "Madde 3-2. Bir milletlerarası andlaşmanın veya Türkiye Cumhuriyetim bağlıyan bir milletlerarası andlaşmanın belli hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdiği; bir milletlerarası andlaşmanın uygulama alanının değiştiği, uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler, bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tesbit olunarak Resmi Gazetede yayınlanır. Bir milletlerarası andlaşma, yukarıdaki fıkrada söz konusu yürürlük tarihinin tesbitine dair kararnamede belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun kuvvetini kazanır." "Madde 5 - Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı Devletlerle ve milletlerarası kurullarla veya bunların adına hareket eden kurumlarla yapılmış olup Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlükte bulunan iki veya çok taraflı andlaşmaların iktisadi, ticari, teknik veya idari hükümlerinin taşıdığı amaçların yerine getirilmesi gayesini güden iki veya çok taraflı andlaşmalar ile Türkiye Cumhuriyetine hibe, kredi veya sair suretlerle yardım sağlıyan iki veya çok taraflı andlaşmaları, iki veya çok taraflı teknik veya idari işbirliği andlaşmalannı, iki veya çok taraflı borç ertelemesi veya ticaret andlaşmalannı ve aynı nitelikteki modüs - vivendileri 2 nci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince onaylamaya veya bunlara katılmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." Proje Bölümleri ve Proje Kapsamına Giren İdareler Başlangıçta Vergi İdaresini Geliştirme (Gelirler Genel Müdürlüğü), Gümrük idaresini Geliştirme (Gümrük Müsteşarlığı) ve Personel ve Harcama Yönetimini Geliştirme (Bütçe ve Mali Kontrol ve Muhasebat Genel Müdürlükleri) bölümlerinden oluşan Proje'nin kapsamı, 15 Mayıs 1998 tarihli ek mektupla yapılan değişiklikle genişletilmiş, Borç Muhasebesi ve Nakit Yönetimini Geliştirme (Hazine Müsteşarlığı) ve Sayıştay Denetimini Geliştirme (Sayıştay Başkanlığı) bölümleri eklenmiştir.(dünya Bankasınca Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik ilişkiler Genel Müdürü Aydın Karaöz'e hitaben yazılan 20 Nisan 1998 tarihli mektup ve bu mektuba T.C. adına sayın Genel Müdür tarafından verilen teyit şerhi.)

14 Bu yeni bölümlerin eklenmesine ilişkin değişiklik kaynağını ikraz Anlaşmasının 3 üncü maddesinin "Bu bölümün (a) paragrafının hükümlerini sınırlama getirilmeksizin ve Borçlu ile Banka'nın başka şekilde mutabakata varmamaları halinde, Borçlu, Proje'yi, bu Anlaşma'nın Borçlu ve Banka arasında yapılan anlaşma ile zaman zaman tadil edilebilecek olan 5 no.lu Çizelgesi'nde belirtilen Uygulama Programına göre yürütecektir" şeklindeki (b) fıkrasından almıştır. İkraz Hasılasının Bölümlere Dağılımı Kamu Mali Yönetim Projesi için verilen İkraz hasılasının 1998 yılında yapılan değişiklikten sonra proje bölümleri arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir Bölümler Anlaşma değişikliğinden Sonra İkraz Hasılasının Dağılımı (milyon $) A.Vergi İdaresini Geliştirme 2.50 B.Harcama ve Personel Yönetimini Geliştirme 6.00 C.Gümrük İdaresini Geliştirme D.Borç ve Nakit Yönetimi Geliştirme 2.35 E.Sayıştay Denetimi Geliştirme 4.85 KMYP'sine Hazırlık Faaliyetleri - İhtiyat 7.91 TOPLAM İkraz Anlaşmasının Genel Çerçevesi İkraz Anlaşması, 6 madde ve 6 çizelgeden oluşmaktadır. Birinci madde "Genel Şartlar ve Tanımlar", ikinci madde "İkraz", üçüncü madde "Projenin Uygulanması", dördüncü madde "Mali Hükümler", beşinci madde "Yürürlük Tarihi; Sona Erme", altıncı madde "Borçlunun Temsilcisi, Adresler" başlığını taşımaktadır. Çizelge 1'de İkraz Hasılasının Çekilmesi", Çizelge 2'de "Projenin Tanımı", Çizelge 3'de "Faiz ve Anapara Geri Ödemesine ilişkin Hükümler", Çizelge 4'de "Alım ve Danışmanlık Hizmetleri", Çizelge 5'de "Uygulama Programı", Çizelge 6'da "Özel Hesaplar A, B, C, D ve E" yer almaktadır. Taahhüt Komisyonu, Faiz ve Anapara Ödemesi Anlaşmanın 2. Maddesinin Kısım 2.04, 2.05, 2.06 ve 2.07 inci paragraflarında; Borçlu'nun, Banka'ya, İkraz anaparasının zaman zaman çekilmemiş olarak kalan anapara miktarı üzerinden, yılda yüzde birinin dörtte üçü oranında (%1'in %'ü oranında) taahhüt komisyonu ödemesi; çekilen ve geri ödenmemiş İkrazın anaparası üzerinden de, altı ayda bir olmak üzere her yıl 15 Mart ve 15 Eylül'de faiz ödenmesi öngörülmüş olup; faiz ve anapara ödemesine ilişkin ayrıntılı hükümler 3 No'lu Çizelge'de gösterilmiştir. 3 No'lu Çizelge'nin, A paragrafında "Genel Tanımlar" verilmiş, B paragrafında "Faiz", C paragrafında ise "Geri Ödeme" ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümler gereğince, Borçlu'nun, İkrazın kullanım tutarlarına bölünen anapara miktarının her 15 Mart ve 15 Eylül'de olmak üzere altı aylık taksitler halinde geri ödemesi; faiz ödemesinin hesabında da, "Londra bankalararası altı aylık dolar mevduat hesaplarına uygulanan oran (LİBOR)'ın sabit ve değişken esaslara göre uygulanması öngörülmüştür.

15 İkraz anaparası ve faizleri, Türkiye Cumhuriyetinin tüm dış borçları için hazırlanmış software Bilgisayar programlarıyla, İkraz anlaşmasına göre Borçlunun temsilcisi sıfatıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından hesaplanmakta, izlenmekte ve geri ödenmektedir. Muhasebe Kayıtlan ve Denetim Anlaşmanın 4 üncü maddesinde; Borçlunun Projenin veya Projenin herhangi bir bölümünün yürütülmesinden sorumlu kuruluş ve birimlerin Projeye ilişkin faaliyetlerini, kaynaklarını ve harcamalarını, genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak yansıtmaya yeterli kayıt ve hesaplarını tutması veya tutulmasının sağlaması gerektiği belirtilmektedir. Bunun yanısıra, aynı maddede, özel hesaplara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kayıt ve hesapları her mali yıl için Banka tarafından kabuledilebilir bağımsız denetçilere genel kabul görmüş denetim prensiplerine uygun olarak denetlettirmesi ve bu denetime ilişkin diğer bilgileri Bankaya iletmesi öngörülmüştür. Keza, bu denetim raporunda; Borçlunun kayıt ve hesapların o mali yıl için sunulan harcama beyanlarıyla bunlara ilişkin prosedürler ve iç kontrolların, ilgili meblağların çekimlerini kanıtlamakta güvenilir olduklarını belirten ve sözkonusu denetçiler tarafından yazılmış ayrı bir görüş içermesinin sağlaması hususu yer almaktadır. İkraz Hasılasından Yapılacak Mal Alımları ve Sağlanacak Danışmanlık Hizmetleri Anlaşmanın 3 üncü maddesinin Kısım 3.04 üncü paragrafında; Bankanın aksine mutabakatı olmadıkça, Proje için gerekli olan ikraz hasılasından finanse edilecek malların ve danışmanlık hizmetlerinin alımı için Anlaşmanın 4 No'lu Çizelgesi hükümlerine atıfta bulunulmaktadır. Sözü edilen Çizelgede; mal alımlarının Dünya Bankası tarafından Ocak 1995'te yayınlanan "IBRD ikrazları ve IDA Kredileri Çerçevesinde Yapılacak ihaleler için Kılavuz"da; danışmanların istihdamının ise, Ağustos 1981'de yayınlanan "Dünya Bankasından Borç Alanların ve Uygulayıcı Kuruluş olarak Dünya Bankasının Danışman istihdam Edilmesine ilişkin Kılavufda belirtilen esaslara uygun olması öngörülmektedir.

16 2. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Hazırlanmasına Doğrudan Katkıda Bulunan Çalışmalar Sayıştayca Hazırlanan İlk Proje ve Bu Projenin Daha Sonra Sistematize Edilmesi "Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Personel Yönetiminin Teknik ve Kurumsal Çatısının Modernize Edilmesi" hakkındaki Dünya Bankası Raporu'ndan hareketle Sayıştay denetiminin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan proje demeti, yürütülmekte olan Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında nazara alınmak üzere, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. (Sayıştay Başkanlığının tarih ve /253 sayılı yazı) Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında Çalışma Gruplarında yürütülen çalışmaların ışığında Sayıştay denetiminin geliştirilmesiyle ilgili olarak hazırlanan ilk Proje yeniden ele alınmış ve oluşturulan "Yüksek Denetimin Modernizasyonu" başlıklı ikinci Proje Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. (Sayıştay Başkanlığının tarih ve /1034 sayılı yazısı) Bu yeni proje 4 bölümden oluşmuştur: (/) Alt Yapının Oluşturulması (Kurum içi eğitimin sistematik hale getirilmesi; İşgücü Yönetim Sisteminin kurulması; Bilişim Sisteminin yeniden yapılandırılması; Sayıştayın kendi performansının değerlendirilmesi.) (ii)temel Eğitim Kursları (Denetçiler için başlangıç, tazeleme ve geliştirme eğitimleri; Bilgisayara dayalı denetim eğitimi; Yabancı dil eğitimi; Eğitici denetçilerin yetiştirilmesi.) (iii)metodoloji Geliştirme (Mali denetim, Performans denetimi, Bilgisayar denetimi; Kamu sözleşmeleri bilgi tabanı; Devlet borçları; Kamu gelirleri; Mahalli idarelerin mali sistemleri.) (ivjproje Yönetimi ve Değişim Stratejisi Dünya Bankası Uzmanının Sayıştayda Uzun Süreli Temas ve İncelemelerde Bulunması Dünya Bankası uzmanlarından Sayın Peter Dean 16 Mayıs-5 Temmuz 1996 tarihleri arasında sekiz hafta süreyle Sayıştay'daki modernizasyon çalışmaları konusunda temas ve incelemelerde bulunmuştur. Sayıştay'da kaldığı süre içinde Dünya Bankasının sayın uzmanı Dış İlişkileri Grup Şefi ve bu gruptaki denetçilerinin yanısıra, Denetim, Planlama ve Rapor Grubu Şefi, Sözleşme Tescil ve Kayıt Grubu Şefi, EBİM Şefi, Kesin Hesap Grubu Şefi, 11. Grup Şefi, 1. Grup Hazine Ekibi elemanları, Kurul Başraportörleri, Risk ve Performans Denetimi Ekiplerindeki elemanlar, bazı üye ve denetçiler ile görüşerek, modernizasyon meselelerini tartışma fırsatı bulmuştur. Sayın uzman ayrıca Milli Kütüphane Konferans Salonunda bütün meslek mensuplarına açık bir konferans vermiş, sorulan ve tereddütleri karşılamıştır. Adı geçen Dünya Bankası uzmanınca hazırlanan rapor gereğince ve Hazine müsteşarlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda, projenin kısa vadeli teknik yardım ihtiyaçlarında harcanmak üzere Japon hibesinden ABD Doları sağlanmıştır.(hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazısı.)

17 Dünya Bankasınca Sağlanan Japon Hibesinin Sayıştay Denetimini Geliştirmesi Projesi Hazırlık Faaliyetleri İçin Kullanılması Dışa Dönük Raporlama Stratejilerinin Tesbitine Yönelik Çalışmalar Japon hibesinden karşılanacak hizmeti (Raporlama Stratejilerinin tesbiti) sağlamak üzere teklif isteme suretiyle yapılan ihalenin, merkezi Kanada Ottawa'da bulunan Covvater Danışmanlık Şirketince kazanıldığının Dünya Bankasınca bildirilmesi üzerine eski Kanada Sayıştay Başkanı Kenneth Dye Sayıştayımızı ziyaret ederek çalışmalarda bulunmuştur. Yabancı danışmanın birinci ziyareti 22 Ekim-2 Kasım 1996 tarihleri arasında, ikinci ziyareti de 13 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sayın Dye, Sayıştayımızda bulunduğu süre içinde pek çok meslek mensubumuzla görüşmelerde bulunmuş, Başkanlıkça oluşturulan "Raporlama Prosedürlerini Geliştirme Grubu" elemanlarıyla yakın işbirliği içinde olmuş ve kendisine Dünya Bankasınca istihdam edilen Sayın Şerif Sayın tarafından yardım edilmiştir. Sayın Kennneth Dye çalışmalarının sonunda hazırlanan raporlar "Sayıştayın Kısa Dönemli Teknik Yardımının ilk Aşaması Hakkında Kesin Rapor" ve "Sayıştayın Kısa Dönemli Teknik Yardımının İkinci Aşaması Hakkında Kesin Rapor" başlıklarını taşımakta olup İngilizce olarak kaleme alınmıştır. Sayın danışman ayrıca, Özel İdareye ait 100. Yıl Konferans Salonunda tüm meslek mensuplarımıza görüşlerini açıklamış ve soruları karşılamıştır. Modern Denetim Metodoloji ve Tekniklerinin Kazandırılmasına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Kursları Japon hibesi çerçevesinde ülkemize gelen Edvvard McNamara Ekim 1996 tarihleri arasında "Eğiticilerin Eğitimi" konulu bir kurs vermiş, simültane çeviri yoluyla gerçekleşen bu kursa 20 meslek mensubu katılmıştır. Kursun anahatları Türkçeye çevrilerek katılımcılara dağıtılmıştır. Sayın McNamara tarafından verilen ikinci kurs "Modern Denetim Teknikleri" başlığını taşımakta olup, 21 Kasım-11 Aralık 1996 tarihleri arasında yapılmıştır. Simülate tercüme yoluylu gerçekleşen kursa 21 denetçi katılmış olup, kursun ana hatları Türkçe olarak katılımcılara dağıtılmıştır. Keza bu kursta konuya aşina ve İngilizce bilen 4 denetçi eğitici yardımcısı olarak görev almışlardır. Bilişim Teknolojisi Stratejileri ve Politikalarının Tesbitine Yönelik Çalışmalar Japon hibesi çerçevesinde Dünya Bankası tarafından istihdam edilen 1996 Ekim ayında Sayıştayı ziyaret eden danışman Donna Edgerton, Sayıştay Bilişim Teknolojisinin stratejisinin saptanması konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Sayın danışmanca ingilizce olarak hazırlanan taslak Rapor "Sayıştay Bilişim Teknolojisi Stratejileri " başlığını taşımakta olup, bu rapor Türkçeye aktarılmış ve Proje Yönlendirme Komitesi üyelerine ve bazı meslek mensuplarına dağıtılmıştır. Sayın Edgerton taslak raporda küçük bazı düzeltme ve değişiklikler yaparak 7 Şubat 1997 tarihli kesin raporunu Sayıştay Başkanlığına vermiştir. Sayın uzman çalışmaları sırasında başta Elektronik Bilgi İşlem Merkezi Grup Şefi ve elemanları olmak üzere pek çok meslek mensubumuzla görüşme ve tartışma yapma fırsatı bulmuştur.

18 Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi Organizasyonu ve Bu Organizasyon Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler (Başkanlık Makamının tarih ve 1996/8 sayılı oluru ve değişikliği ile) Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi organizasyonu kurulmuştur. Buna göre Proje Organizasyonu; Proje Yönlendirme Kurulu, Proje Yürütme Komitesi, Eğitim Komisyonu ve Çeşitli Çalışma Grupları'nĞan oluşmuştur. Proje Yönlendirme Kurulu, kuruluşundan sonra Sayın Başkanın başkanlığında, bir defa toplanmış, bu toplantıda Sayın Peter Dean ve Donna Edgerton da bulunarak, yaptıkları çalışmalar ve ulaşılan sonuçlar hakkında Başkan ve Kurul Üyelerine bilgi vermişlerdir. Proje Yürütme Komitesi, Dünya Bankası ile ilişkileri yürütmüş ve Japon hibesinden karşılanan faaliyetlerin aksaksız yürümesi için çalışmalarda bulunmuştur. Raporlama Prosedürlerini Geliştirme Çalışma Grubu, danışmanlar Kenneth Dye ve Dr. Şerif Sayınla birlikte çalışarak "Sayıştayın Dışa Dönük Raporlama Fonksiyonunun Geliştirilmesine İlişkin Stratejik Hedefler ve Uygulama Planları" başlıklı raporunu Aralık 1996 tarihinde üretip Başkanlığa sunmuştur. Bu rapor Proje Yönlendirme Kurulu üyeleri ile bazı meslek mensuplarına dağıtılmıştır. Eğitim Komisyonu, kendilerine verilen "görev çerçevesine" göre çalışmalarını Mart 1997 tarihinde tamamlamış, "Sayıştay Hizmet içi Eğitim Stratejileri ve Organizasyonu Hakkında Rapor" başlıklı metni üreterek, Başkanlık Makamına sunmuş, bu rapor proje Yönlendirme Kurulu üyeleri ile bazı meslek mensuplarına dağıtılmıştır. Proje organizasyonuna dahil diğer çalışma grupları herhangi bir somut çalışma fırsatını bulamamışlardır. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi İçin İlgili Yıl Sayıştay Bütçelerinden Ödenek Ayrılması ve Projenin Yatırım Programına Alınması 1996, 1997 ve 1998 yılları bütçelerinde "Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi" başlığı altında yeni bir tertip açılmış ve no'lu harcama kaleminden ödenek tahsis edilmiştir. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesi, Yüksek Planlama Kurulunun Kararı ile 1997 yatırım programına alınmıştır. (Yüksek Planlama Kurulu'nun gün ve 97/63 sayılı Kararı) Projeye, 1998 yılı Yatırım Programının 225 nci sayfasında 97K proje numarası ile yer verilmiştir. ( gün ve mükerrer Resmi Gazete)

19 3. Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesini Genel Olarak Tanıtan Bilgiler Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin Hazırlanma Gerekçeleri Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin genel ve spesifik gerekçeleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yazılan tarih ve sayılı yazımızdan hareketle aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: Demokrasilerde Parlamentolar yürütmenin mali işlemlerini ve faaliyetlerini birer ihtisas kurumu olan Sayıştaylar aracılığıyla denetlemekte ve aklama ve izin işlemlerini tarafsız ve bağımsız bu yüksek denetim kurumlarının raporlarına dayandırmaktadırlar. Günümüzün modern devlet yönetiminde mali işlem ve hesapları üreten sistem ve mekanizmaların rasyonelliği ile bunların verimli ve etkili biçimde işleyip işlemediklerinin saptanması da en az gelir ve giderlere ilişkin bireysel işlemlerin mevzuata uygunluğu ve hesapların düzenliliğinin tesbiti kadar parlamenter ilgi alanına girmektedir. Çağdaş ülke Sayıştayları bu gerçeği 1960'ların başlarında farkederek, söz konusu alanlara girmişler ve kendi parlamentolarına ve kamu yönetimlerine yardım ve katkı sağlaya gelmişlerdir. Zamanımızda Sayıştaylar demokratik rejimin önemli kurumlarından biri sayılmakta, kamu yönetiminde şeffaflığın ve açıklığın sağlanmasında, hukuka uygun faaliyet gösteren ve daha hızlı, verimli ve etkili işleyen bir kamu yönetiminin kurulup sürdürülmesinde kendilerine önemli işlevler yüklenen önemli organlar olarak algılanmaktadırlar. Ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayıştayca hazırlanan Genel Uygunluk Bildirimlerine dayarak Kesin Hesap Kanunlarını kabul etmesi ve yeni yıl bütçesini çıkarırken yine aynı belgede yer alan bilgilerden yararlanması öngörülmüştür. Keza, 832 sayılı kanunla Sayıştaya mali yönetim ve sistemler, devlet borçları, gelir tahakkuk sistemleriyle verimlilik ve etkinlik değerlendirmeleri ve benzeri konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rapor sunma yetkisi ve görevi verilerek, yüce Meclisin mali yönetim ve işleyiş hakkında sistemli, tarafsız ve düzenli bilgi edinmesi, dolayısıyla kendi denetim mekanizmalarını nesnel ve sağlıklı bir zemine dayandırması amaçlanmıştır. Sayıştayın ürettiği hizmetlerin kalitesinin arttırılmasına, bu hizmetleri üreten personelin daha bilgili ve becerili hale getirilmesine, çağdaş teknolojik imkânlardan, özellikle bilişim teknolojisinden yararlanılmasına, mali sistemdeki ve yönetimdeki değişikliklere hızlı adapte olabilmesine, modern denetim metod ve tekniklerini kullanabilmesine bağlıdır. Öte yandan, mali yönetimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik girişimlerle paralellikler kurma gerekliliği; mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin tesbitine yönelik denetimin ön plana çıkacak olması; mali sistem ve iç kontrol mekanizmalarının denetiminin yaygınlaşacak olması; "performans denetimi" uygulamalarının giderek ivme kazanacak olması; Sayıştayın bilgisayar destekli denetim tekniklerini uygulaması ve kamu kesiminde yaygınlaşan bilişim teknolojisine uyum sağlama gerekliliği; Sayıştay denetiminin planlanması, yönetimi ve izlenmesi çalışmalarının daha sistematik ve etkin bir şekilde yeniden tasarlanıp yürütülmesi zorunluluğu; Proje'nin spesifik gerekçeleri arasında yer almaktadır.

20 Sayıştay Denetimini Geliştirme Projesinin Ana Öğeleri Denetim Fonksiyonu Proje'nin "Denetim Fonksiyonu" başlıklı ana öğesi ile; denetim planlaması ve yönetiminin yeniden yapılandırılması, denetim planlama faaliyetlerinin daha organize hale getirilmesi, denetim bilgileri toplanması faaliyetinin sistematik hale getirilmesi, denetim dokümantasyon prosedürlerinin denetim standartları ışığında belirlenmesi, Sayıştayın dışa dönük raporlama fonksiyonunun geliştirilmesi, dışa dönük rapor yazım tekniklerinin özümsenmesi ve yetkinleştirilmesi, Sayıştay faaliyetlerinin yıllık raporlarla Parlamentoya sunulması, modern denetim tekniklerinin (mali denetim, risk denetimi, performans denetimi, bilgisayar destekli denetim teknikleri, bilgisayarlı ortamların denetimi ve spesifik alanların denetimi) öğrenilmesi ve pilot çalışmalar yoluyla ülkemiz şartlarına adapte edilmesi, metodoloji birikiminin sistematize edilmesi ve kalıcı hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bilişim Teknolojisi Proje'nin Bilişim Teknolojisi ana öğesi ile; Bilişim Teknolojisi stratejisi ve politikalarının oluşturulması ve uygulamaya konulması, Bilgi işlem Merkezinin, kapasitesinin mevcut ve gelecekteki teknoloji gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla artırılması; bilgisayarlaştırılmış olan hesaplara sürekli erişimi sağlamak ve Sayıştay'ın çeşitli bölümlerindeki çalışma ortamını güçlendirmek için Sayıştay'ın teknik ortamının iyileştirilmesi; bütün Sayıştayda ofis otomasyonu sistemi uygulayarak Sayıştay birimlerinin ve idari bölümlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması; Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerini uygulayarak denetim işlevleri için geliştirilmiş teknik araçların sağlanması; Bilgisayar Sistemlerinin Denetimi Tekniklerinin uygulanmasıyla bu alandaki denetimlerin özümsenmesi; yargı faaliyetlerini ve idari faaliyetleri destekleyen uygulama programları portföyünün genişletilerek Sayıştay çalışmalarının iyileştirilmesi; hedeflenmektedir. Organizasyonel Gelişme Projenin bu öğesi ile; Sayıştayın insan Kaynakları yönetim stratejileri ve politikalarının yeniden oluşturulması; yeni oluşturulan politikalar ışığında İnsan Kaynakları yönetiminin geliştirilmesi için rehber hazırlanması ve bu alanda birim oluşturulması; Sayıştayın hizmet içi eğitim politikalarının belirlenmesi ve bir Eğitim birimi oluşturulması; eğitim materyallerinin hazırlanması ve eğitim araçlarının temin edilmesi;, denetim yönetimi ve gözetimi konusunda eğitim yapılması; belirli meslek mensuplarının yurt dışına bilgi görgü artırım amaçlı ziyaretler yapması hedeflenmektedir. Proje Yönetimi Proje ile ilgili çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması, çeşitli raporların hazırlanması, maliyetlerin çıkarılması için bir proje Yönetim Birimi; ve danışma işlevini yürütecek bir Yönlendirme Kurulu kurulması ile Proje gereğince planlanmış spesifik çalışmaların yürütülmesi için çeşitli çalışma grupları oluşturulması bu suretle Projenin gelişiminin sürekli olarak izlenmesi, geliştirilmesi, farklı çalışmalar arasında koordinasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AKSARAY BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK DİİL KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ESKİİŞEHİİR OSMANGAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MADEN TETKİİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Genel Eğitim Planı

Genel Eğitim Planı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014-2018 Genel Planı Denetim Geliştirme ve Merkezi ŞUBAT 2014 GENEL EĞİTİM PLANI (2014-2018) 2014-2018 Genel Planı, Denetim Geliştirme ve Merkezi (DEGEM) bünyesinde bulunan Hizmet

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SPOR TOTO TEŞKİİLAT BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı