TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ"

Transkript

1 TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn ne anlama geldiðini o düþsel dünyada ararýz. (II) Roman okumanýn zevki, o dünyayý dýþarýdan deðil içeriden, o dünyada yaþayan kahramanlarýn gözünden görebilmekle baþlar. (III) Roman okurken baþka hiçbir yazýnsal biçimin saðlayamadýðý bir hýzda, genel manzarayla geçici anlar arasýnda gider geliriz. (IV) Genel manzara resmine uzaktan bakarken bir anda kendimizi o manzaradaki insanýn düþüncelerinin içinde buluruz. (V) O zaman o manzaranýn, içinde ilerleyen kahramanýn düþüncelerine, duygularýna, algýlarýna göre resmedildiðini de görürüz. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde altý çizili söz, kendisinden önceki sözlere açýklýk getirme amacýyla kullanýlmýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3. (I) Gazetelerin okura olabildiðince erken ulaþtýrýlmasý, Tanzimat ta gazeteciliðin doðuþundan bu yana basýn dünyasýnýn ciddiyetle üzerinde durduðu bir konuydu. (II) Ancak 1950 li yýllara kadar bu konuda önemli bir mesafe alýnamamýþtý, gazete matbaadan ne zaman gelirse o zaman raflarda okura sunuluyordu. (III) 1950 li yýllarda Okur sabah iþe giderken gazetesi kendisine ulaþtýrýlmýþ olmalý. ilkesi benimsendi. (IV) Gazeteciliðin merkezi konumunda bulunan Ýstanbul dan Anadolu ya daha hýzlý gazete gönderme yarýþý böyle doðdu. (V) Hatta kimi gazeteler, Anadolu nun belirli büyük þehirlerinde matbaalar kurarak gazeteyi orada basmaya ve sabahýn ilk ýþýklarýyla okura sunmaya baþladý. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede, gazetecilikle baþlayýp devam eden bir sorundan söz edilmiþtir. B) II. cümlede, arzulanan bir durumun belli bir döneme kadar gerçekleþmediði anlatýlmýþtýr. C) III. cümlede, gazetenin sunuluþunda yeni bir geliþme olduðu belirtilmiþtir. D) IV. cümlede, Ýstanbul ve Anadolu gazeteciliði karþýlaþtýrýlmýþtýr. E) V. cümlede, gazetecilikle ilgili bir yeniliðin nasýl gerçekleþtirildiði anlatýlmýþtýr. 2. Yönetmenin bir filminde beni oynatmasý, alacaðým tüm ödüllerden daha büyük bir anlam taþýyacaktýr. O zaman oyunculuðun birinci koþulu olan oynamadan oynamayý tam anlamýyla baþarýp baþaramadýðýmý anlayacaðým. Bu parçada altý çizili sözle, oyunculukla ilgili anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Rolünde doðal ve inandýrýcý olmak B) Canlandýrma için ön hazýrlýk yapmak C) Sadece kendi rolüne odaklanmak D) Diðer aktör veya aktrislerin etkisinde kalmamak E) Doðaçlamanýn önemini kavramak 4. (I) Bankalar, hastane zincirleri, ulaþtýrma þirketleri, alýþveriþ merkezleri gibi büyük kurumlar -yayýnevlerine sipariþ etmek yoluyla- kendileri adýna dergi çýkartýyor. (II) Bu tür kurum dergileri ni hazýrlamak, yayýmlamak hiç de kolay deðildir. (III) Yayýn yönetmeni sizsinizdir ama o kurumun yöneticileri, dergiyi kendi mallarý sayýp her þeye müdahale eder, hatta kendilerini derginin yazarý olarak görürler. (IV) Kimi zaman bunlarýn arasýndan gerçekten iyi yazan kiþiler çýktýðýný görüp þaþýrdýðýnýz da olur gerçi. (V) Ama böyle bir dergide konu bütünlüðü saðlamak veya yazýlarýn düzeyinde belli bir standart oluþturabilmek, düþündüðünüzden çok daha fazla zamanýnýzý alýr. Bu parçanýn II. cümlesinde belirtilen durumun nedenleri, numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde verilmiþtir? A) I. ile III. B) I. ile V. C) III. ile IV. D) III. ile V. E) IV. ile V. 1 Diðer sayfaya geçiniz.

2 5. Karþýsýnda onlarý görecek insan gözleri olmadýkça bütün müzelerdeki tablolar bir tahta, tuval ve boya yýðýnýndan baþka nedir ki?.. Bu cümlede anlatýlmak istenen, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsanlarýn hayal gücünü harekete geçiremeyen eserlerin hiçbir sanatsal deðeri olamaz. B) Hiçbir sanat ürünü, insana ulaþmadýkça sanatsal deðer kazanamaz. C) Sanat eserlerinin gücü, deðiþik konularý iþleyerek ortak beðeniyi yakalayabilmeleriyle ortaya çýkar. D) Bir yapýtýn kalýcýlýðý, yaratýcýsýnýn hitap ettiði kitlenin düzeyine baðlýdýr. E) Ýyi sanat eserlerinin bile insanlar üzerindeki etkisi, gelip geçici olabilir. 8. Yaþadýðýmýz dünyanýn çeþmesinden kovasýný doldurmayan yazar, er geç kendi çölünde susuzluða mahkûm olur. Aþaðýdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en uzaktýr? A) Sanatçý, geleceðe kalabilmek için düþle gerçeði bir arada anlatabilmelidir. B) Sanatçý, yapýtlarýnda soluk alýnýp verilen bir dünyayý anlatmalýdýr. C) Yapýtlarýnda, yaþadýðý çaðý iþleyebilen sanatçý çaðlar sonrasýna kalýr. D) Yazarýn kalýcýlýðý, gerçekleri yapýtýna taþýmasýyla mümkündür. E) Gerçeði anlatan yazarýn yaratýcýlýk pýnarý hiçbir zaman kurumaz. 6. (I) Araþtýrmalar, edebiyat yapýtlarý okumanýn, kiþinin yaþam biçimini etkilediðini gösteriyor. (II) Bu, edebiyatýn, okuru baþkalarýnýn yaþamýna, düþüncelerine sokmasýndan kaynaklanýyor olabilir. (III) Ya da kitaplarda baþka baþka kahramanlarla karþýlaþan kiþi, gerçek yaþamdaki kiþilerle daha kolay iletiþim kuruyor olabilir. (IV) Edebiyat yapýtlarýný okuyanlar, kültür ve spor etkinliklerine, gönüllü çalýþmalara, okumayanlardan çok daha fazla katýlýyorlar. (V) Ayrýca, kitap okumayanlar, günde ortalama dört saat televizyon seyrederken okuyanlar, onlardan iki buçuk saat daha az televizyon seyrediyor. Bu parçanýn I. cümlesinde savunulan düþünce, numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde örneklendirilerek kanýtlanmaya çalýþýlmýþtýr? A) II. ve III. B) II. ve IV. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V. 9. Ahmet Kutsi nin þiirinde yeri geldiðinde zengin ses benzerlikleri, yeri geldiðinde ise uzak ses çaðrýþýmlarýyla yetinilmektedir. Bu cümledeki anlatým bozukluðu aþaðýdaki deðiþikliklerin hangisiyle giderilebilir? A) benzerlikleri yerine benzerliklerinden yararlanýlmakta getirilerek B) yetinilmektedir yerine yetinmektedir getirilerek C) Ahmet Kutsi nin þiirinde yerine Ahmet Kutsi þiirde getirilerek D) ise cümleden atýlarak E) ses benzerlikleri yerine ses benzerliði getirilerek 7. Güneþi gözden kaçýrdýn diye aðlarsan yýldýzlarý da göremezsin. Bu cümlede anlatýlmak istenen, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Büyük kayýplardan ders almayanlar, küçük kayýplara da önem vermez. B) Ulaþamadýðýmýz büyük hedefler nedeniyle mutsuz olmak, baþka kazanýmlar edinmemizi de engeller. C) Hayat, kazanýlan ve kaybedilenin birlikte yaþandýðý bir süreçtir. D) Kaybettiklerine üzülmeyi bilmeyen, elindekinin deðerini de bilmiyor demektir. E) Her þeyin altüst olduðu büyük kargaþa dönemlerinde küçük bir olaya takýlýp kalmak yanlýþtýr. 10. Ben bilmiyor muyum sanki Savrulan bir çift söz Çekip salýncaðý altýmdan Uçuruyor beni sana Bu dizelerde aþaðýdakilerden hangisi yoktur? A) Ünlü daralmasý B) Ünlü düþmesi C) Ünsüz benzeþmesi D) Ünsüz yumuþamasý E) Yumuþama kuralýna aykýrý sözcük 2 Diðer sayfaya geçiniz.

3 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yoktur? A) Filmin sýkýcý yanlarýndan biri de hiçbir konuþma içermiyen bölümlerin uzunluðuydu. B) Sýkýcý bölümlerin yaný sýra, baþ rol oyuncusunun mimiklerindeki abartý rahatsýz ediciydi. C) Ýzleyicilerin pek çoðu filmin bitmesini beklemeden salonu terk etti. D) Çeviride yapýlan bir takým hatalarýn konuþmalarý doðallýktan uzaklaþtýrdýðýný birçok kiþi fark etmiþtir. E) Filmin ismindeki espri son onbeþ dakikada anlaþýlsa da bunu ancak salonda kalan birkaç kiþi görebildi. 14. I. Ýki karyolanýn etrafýna toplanmýþtý koðuþta hastalar. II. Birincisinde Arapkirli Ali namazda oturur gibi diz çökmüþtü yataða. III. Sol dizine yayýlmýþ turuncu, yazma mendili. IV. Gözleri ve býyýklarý pýrýl pýrýl, simsiyahtý. V. Ali rüyasýný anlatýyor ve saygýyla dinliyor ötekiler. Bu dizelerle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) I.de, birleþik zamanlý eylem yüklem görevindedir. B) II.de, edat öbeði zarf tümleci görevinde kullanýlmýþtýr. C) III.de, -ma ekiyle türetilmiþ sözcük sýfat görevindedir. D) IV.de, iyelik eki almýþ adlarý baðlayan bir baðlaç vardýr. E) V.de, öznesi ortak sýralý cümle vardýr. 12. Büyük Taarruz u baþlatan efsanevi söz þuydu ( ) ( ) Ordular ( ) Ýlk hedefiniz Akdeniz dir ( ) ileri ( ) ( ) Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aþaðýdakilerin hangisinde verilen noktalama iþaretleri sýrasýyla getirilmelidir? A) (:) ( ) (!) (,) (!) ( ) B) (;) ( ) (,) (,) (!) ( ) C) (:) ( ) (!) (.) (!) ( ) D) (;) (-) (,) (.) (!) (-) E) (:) ( ) (!) (.) (.) ( ) 15. (I) Caddeden geçen bir dolmuþun sýçrattýðý çamurlu su yüzüne gelince daldýðý düþüncelerden sýyrýldý. (II) Tam o esnada iskeleden kalkan vapurun acý düdük sesi, kulak zarýný zorladý. (III) Ýçinden tuhaf bir üþüme geçerken dönüp vapura baktý. (IV) Gözü karþý sahile, kýþ göðünün iç karartýcý rengi altýnda sularý grinin koyu bir tonuna dönmüþ olan Boðaziçi ne takýldý. (V) Tarihî yarýmada, camiler, Kýz Kulesi, sanki sis perdesinin arkasýndaydý. Bu parçayla ilgili aþaðýda söylenenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede üç farklý eylemsi türünün örneði vardýr. B) II. cümlenin yüklemi, belirli geçmiþ zamanla çekimlenmiþ geçiþli bir eylemdir. C) III. cümlede zarf-fiiller kullanýlmýþtýr. 13. I. Ünsüz yumuþamasý II. Kaynaþtýrma ünsüzü III. Yardýmcý eylem IV. Ulama Yukarýda verilen dilsel ögelerin tümü aþaðýdaki dizelerin hangisinde vardýr? A) Sürünün önünde giden avcýlar Sýcak sýcak günde yakar güneþler B) Gel bizim bahçeye edelim seyran Bülbül mest eylemiþ, bir güle hayran C) Felek benim kýrdý kolum kanadým Baykuþ gibi viranlarda tünedim D) Bir kalem var aman tutma elimden Okumuþum dört kitabýn dilinden E) Kalktý göç eyledi divane gönlüm Yola varmak ister, yoldaþ kalmamýþ D) IV. cümlede yönelme ve bulunma durumunda adlar kullanýlmýþtýr. E) V. cümlenin yüklemi, ek eylem almýþ zincirleme ad tamlamasýdýr. 16. Ne zaman ki senin hasretini düþünsem Bir kuþ gagasý gibi düðümler yolumu orta yerinden Martý kanatlý vapura saplanýr tren çýðlýðý Gurbet yüklü bir kamyon geçer yüreðimin üzerinden Bu dizelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Belgisiz sýfatlara yer verilmiþtir. B) Birden fazla belirtisiz ad tamlamasý vardýr. C) -li (-lý, -lu, -lü) ekiyle oluþturulmuþ birleþik sýfat kullanýlmýþtýr. D) Kiþi zamiri belirtili ad tamlamasý içinde yer almýþtýr. E) Cümleye araç anlamý katan bir ilgeç kullanýlmýþtýr. 3 Diðer sayfaya geçiniz.

4 17. Tatil denince akla deniz gelir. Bazýlarýmýz yüzmek için kýyýlara koþar, bazýlarýmýz ise denizlere açýlýr. Daha þanslý olanlar yani tekne sahipleri için denize açýlmakla bir limana demir atmak ayný zevki verir. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi yoktur? A) Adlaþmýþ ortaç B) Özneleri belgisiz zamir olan sýralý cümle C) Edilgen çatýlý eylem D) Ad tamlamasý ile öbekleþen ilgeç E) Birden çok yan cümlecik içeren birleþik cümle 20. (I) Bir romaný okurken zihnimiz çok iþ yapar. (II) Olaylarýn geçtiði yere, zamana, kahramanlara, kahramanlarýn dokunduðu eþyalara, onlarýn düþüncelerine, hatýralara, öteki kahramanlara, genel düþüncelere hiç durmamacasýna gider geliriz. (III) Algýlarýmýz, yabancý bir çevreye býrakýlmýþ ürkek ve telaþlý bir hayvan gibi yoðun þekilde çalýþmakta, ayný anda pek çok iþlem yapmaktadýr. (IV) Týpký otomobil kullanýrken düðmelere, pedallara bastýðýnýn, vites deðiþtirdiðinin, direksiyonu saða veya sola çevirdiðinin, yol iþaretlerini okuyup anlamlandýrdýðýnýn ve trafiði denetlediðinin farkýnda olmayan bir sürücü gibiyizdir roman okurken. (V) Bu benzetme, yalnýz okur için deðil roman yazarý için de geçerlidir. Yukarýda numaralanmýþ cümlelerin hangisinden sonra "Ancak çoðumuz bunlarý yaptýðýmýzý bile fark etmeyiz." cümlesi getirilirse paragrafýn düþünce akýþý bozulmaz? 18. I. Çehov un dehasý, sýradan olaylarý sanat düzeyine çýkarabilmesindedir. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. II. Tüm bunlarýn sýradan insanlarýn hayatlarýný nasýl etkilediðini görüyoruz. III. Hiçbir tarihçi gerçeði bu kadar derinden irdeleyemez. IV. O dönemde köylülerin önemli bir bölümü köle olarak çalýþýrmýþ. Bu cümlelerde aþaðýdaki tamlama çeþitlerinden hangisinin örneði yoktur? A) Belirtisiz ad tamlamasý B) Tamlayaný sýfat almýþ belirtili ad tamlamasý C) Zincirleme ad tamlamasý D) Tamlananý sýfat almýþ belirtili ad tamlamasý E) Ýþaret sýfatýyla kurulmuþ sýfat tamlamasý 19. (I) Eski hikâyemizin bugünün öyküsünü etkilediði, çok tartýþýlan bir görüþ. (II) Türk öykücülüðünün genel çizgilerini yansýtmaya çalýþýrken bu görüþe kýsaca deðineceðim. (III) Günümüz öykücülüðü, bütün yönleriyle dünyaya entegre olan, yepyeni, modern bir yapý taþýyor. (IV) Eski hikâyenin günümüz öyküsünü etkilediði savýný, toplumumuzda öteden beri var olan zorlama bir tarih sevgisine baðlýyorum. (V) Çoðumuz, sözünü ettiðim bu tarih sevgisinin tarih bilinci içermediðini fark edemiyoruz. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerden hangisi, özne ve yüklemden oluþmaktadýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 21. Günümüz insaný, hayatýný planlýyor, yaptýðý planlara uyabilmek için de her þeyden vazgeçiyor. Yýllarýný harcayarak elde ettiði baþarý larý küçük bir törenle kutluyor ve bir sonraki gün Daha gidecek çok yolum var! diyerek hýrsla baþlýyor yeni iþine. Mutluluða ayýracak vakti yok. Gerçekleþsin diye yýllarýmýzý harcadýðýmýz amaçlarýmýz gerçekleþtiðinde terazinin diðer yaný ayný ölçüde mutlulukla dolmuyorsa biz neden hâlâ ayný bataklýkta debeleniyoruz? Dört buçuk milyar insan her sabah birbirlerine þu veya bu konuda üstünlük saðlayabilmek için güne baþlýyorsa mutlak olan tek þey, mutsuzluktur. Bu parçada asýl söylenmek istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Baþarýya ulaþmak için yoðun bir çaba içinde olmak gerektiði B) Ýnsanlarýn geçmiþ dönemlerde daha küçük þeylerle mutlu olabildiði C) Aþýrý hýrs ve rekabetin günümüz insanýna mutluluk getirmediði D) Rakiplerden bir adým önde olmanýn mutluluk sanýldýðý E) Ýstediklerine kolay eriþen kiþilerin giderek doyumsuz hâle geldiði 4 Diðer sayfaya geçiniz.

5 22. Tüketici davranýþlarý üzerine yapýlan araþtýrmalar, müþteriyi ikna etmenin iki yolu olduðunu ortaya koyuyor: Bunlardan birincisi mantýksal pazarlama, ikincisi de duygusal pazarlamadýr. Mantýksal pazarlamada, ürünün özellikleri ve iþe yararlýðý akla yatkýn nedenlerle açýklanýrken duygusal pazarlamada hedef tüketiciyi güdülemek oluyor. Örneðin mantýksal pazarlamada bilgisayar alýcýsý için bilgisayarlarýn teknik özellikleri ön planda olduðundan ekranýn çözünürlük derecesine, iþlem hýzýna, disk kapasitesine vurgu yapýlýyor. Bu tip pazarlamalar, daha çok dikkat ve düþünme gerektirdiðinden genellikle televizyon yerine gazete veya diðer basýlý yayýnlarla yapýlýyor. Oysa duygusal pazarlamada Bu parça aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A) izleyici kitlesi, üründen çok reklamý fark ediyor; bu da reklamýn etkisini azaltýyor B) ürünün, hayatýmýza getireceði kolaylýklara deðil, o ürünü elde etmenin bize saðlayacaðý toplumsal prestije vurgu yapýlýyor 24. Uzun yaþamanýn bir felaketi, sevdiklerimizin ölümünü görmekse bir baþka felaketi de Yaþýtlarýnýz saðlýk durumlarýndan ötürü evlerinden kolay çýkamazlar. Siz de Ýstanbul trafiðini göze alarak ikide bir evinizden çýkýp onlara gidemezsiniz. Gençlerin ve orta yaþlýlarýn ise hep iþi gücü vardýr; kimse kimsenin kapýsýný çalmaya, kimseyi dinleyip anlamaya zaman bulamaz. Boþ zamanlarý ya kendi yaþ gruplarýyla ya da yine iþle doludur onlarýn. Ýhtiyarlarý kimse arayýp sormaz. Düþüncenin akýþýna göre, bu parçada boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A) insanlarýn nankörlüðüdür B) ölümü kabullenememektir C) sýk sýk hastalanmaktýr D) yapayalnýz kalmaktýr E) olaylara yön verememektir C) ürün nihayet hak ettiði deðeri buluyor, tüketicinin hangi eksiðinin nasýl giderileceði anlatýlmýþ oluyor D) ürünlerin görsel özellikleri, renkleri, paketleme teknikleri bir tarafa býrakýlarak fiyatýn düþüklüðü üzerinde duruluyor E) ürünü kullanmanýn ne kadar kolay olduðu, ürünün iþimizi ne kadar kolaylaþtýracaðý vurgulanýyor 23. Bir þiir, bir roman veya öykü sýradan bir sorunu, sýradan bir insanlýk durumunu iþleyebilir. Bu sýradanlýk, yaratýnýn deðerini düþürmez. Dostoyevski nin Suç ve Ceza sýnda, benzerlerine polis dosyalarýnda rastladýðýmýz bir öldürme olayý anlatýlýr. Bunun gibi Gonçarov un Oblomov u da az veya çok hepimizde bulunan tembelliði, uyuþukluðu yansýtýr. Böyleyken Oblomov da Suç ve Ceza da çaðlarýný aþan büyük romanlar arasýnda yerini almýþtýr. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi, bu parçanýn hem giriþ hem sonuç cümlesi olabilir? A) Klasikler arasýna girmiþ pek çok yapýtta konu, yazarýn yaþamýndan seçilmiþtir. B) Konularý ortak olan çoðu yapýtta, konuya bakýþ açýsý ve anlatým biçimi birbirinden farklýdýr. C) Konularýn çaðý ve yaþý olmadýðý gibi soyluluðu veya sýradanlýðý da yoktur. D) Yazar, konularýný seçme konusunda özgür davranabilmelidir. E) Kalýcýlýðý yakalamýþ yapýtlar oluþturmanýn yolu, konu seçimindeki titizlikten geçer. 25. Her gün, dakika sektirmeden gelirdi postacý. Yaz kýþ sýrtýnda ayný incecik, lacivert naylon ceketle, posta idaresi armalý sarý çantasýyla, yüzünde ayný ciddi gülümsemeyle... Otuzunda var þimdi. Altý yýl önce, gençken tanýdýk onu. Genç ve geleceksizken... Altý yýl önceki geleceðini bugün yaþýyor iþte. Ayný yerde, ayný noktada, altý yýlý hiç yaþamamýþçasýna... Altý yýldýr, çantasýný dolduran gazetelerin tarihleri, mektuplarýn damgalarý, takvimlerin günleri ilerliyor durmadan. ÝIerlemeyen, bir postacýnýn kaderi... Bu parçada sözü edilen postacý ile ilgili olarak aþaðýda verilen I. Ýþ disiplininden ödün vermeyen, II. Yaþýný belli etmeyen, III. Tekdüze bir yaþamý olan, IV. Çevresindekilere duyarsýz olan nitelemelerinden hangileri uygundur? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV. 5 Diðer sayfaya geçiniz.

6 26. Türk romanýnda herhangi bir üzüntü sahnesi düþünün. Olayýn veriliþi dýþsal ve betimseldir. Üzülen kiþi sararýr, saçýný baþýný yolar, baygýnlýk geçirir... Bu, Türk romancýsýnýn baþarýsýzlýðýndan çok toplumsal gerçekliðin niteliklerinden ötürü böyledir. Cemiyet yapýsýnýn aðýr bastýðý, hayatýn önemli anlarýndan kaynaklanan duygularýn topluluk olarak paylaþýldýðý ve birlikte yaþandýðý bir toplum biçiminde insanlar kendileriyle deðil, baþkalarýyla iletiþime girmek durumundadýrlar. Dolayýsýyla bizim yaþayýþýmýzda da romanýmýzda da duygu, yaþanan deðil baþkalarýna gösterilen þeydir. Bu parçada asýl anlatýlmak istenen, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Roman kiþilerinde psikolojik tutarlýlýk görülmediði B) Bizde Batý romanýnýn özelliklerini iyi bilen yazar olmadýðý C) Türk toplumunun, duygularýn yaþanmasýnda da anlatýlmasýnda da bireysel davranmadýðý D) Bireyin ve olay örgüsünün Batýlý tarza uygun roman anlayýþýyla yansýtýlamadýðý E) Roman kiþilerinin basit bir þekilde çizildiði 27. Ýnce Memed, ilk bakýþta, o yýllarda Toroslarda sayýsý yüz elliye varan eþkýyadan biridir. Ancak romanýn yazarý Yaþar Kemal, Ýnce Memed in diðerlerinden neden, nasýl ayrýldýðýný yavaþ yavaþ kavratýr okura. O, gözünüzün önünde haksýzlýða, zulme baþ kaldýrýþýn simgesi olur. Onun ana kahramaný olduðu eserin deðerli yanýný yalnýzca destansý anlatýmý oluþturmaz. Toplumsal düzendeki aksaklýðý ortaya koymasý da Ýnce Memed i ayrýcalýklý kýlar. Bu eleþtirinin güçlü olmasýnýn nedenlerinden biri de Yaþar Kemal in, yaþananlarý, edebiyat süzgecinden geçirip, romanýn gerektirdiði kadarýyla yetinerek, gerçekliði bozmadan vermiþ olmasýdýr. Yaþar Kemal, romanýnda folkloru kullanýr. Ancak folklorun altýnda ezilmez ve onu sadece sanata ekleme derecesine indirmez, yaþananý yansýtýrken yaptýðý gibi folklordan yararlanýrken de seçici davranýr. Onu, anlattýklarýnýn ayrýlmaz bir parçasý olarak kabul eder. Bu parçadan, Ýnce Memed romanýnýn yazarý olan Yaþar Kemal le ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisine varýlamaz? A) Benzerleri olan bir kiþiyi farklý özellikleri olan bir kiþiliðe dönüþtürdüðüne B) Romanýnda, destansý bir anlatýmýn ve toplum eleþtirisinin iç içe olduðuna C) Romanýnda yaþamý gereksiz ayrýntýlara yer vermeden aktardýðýna D) Romanýnda basit halk diliyle sanatsal dili iç içe kullandýðýna E) Kurmacaya dayanan romanýnda, gerçek leri zedelemeden yansýtabildiðine 28. Günlüklerde yazarýn kendini gizlememesini bekleriz. Eleþtirilmekten, ayýplanmaktan korkabilir insan, bunu anlayýþla karþýlamak gerekir ama bu durumda günlük bir cendereye girmiþ, ondan beklediðimiz açýk sözlülükten uzaklaþmýþtýr. Yine de mahrem sayabileceðimiz günlükler vardýr. Ýleride yayýmlanmasý düþünülmeyen günlüklerdir mahrem sýnýfýna girenler. Ancak böyle bir sýnýflandýrmaya gerek duyulmaksýzýn, kaleme alýnmýþ hemen hemen her günlüðün belirli ölçülerde bu niteliði taþýyor olduðunu söylemek pek yanlýþ olmaz. Farklý anlamlar içeren mahrem sözcüðünün karþýlýklarýndan biri de gizli olan, herkese söylenmeyen, herkesçe bilinmemesi gereken diye verildiðine göre, günlüklerin satýr aralarýnda bu tanýma girebilecek bazý ayrýntýlarýn saklý olduðu kuþku götürmez. Günlük sahibi, belki de kendine itiraf etmekten bile çekineceði duygu ve düþüncelerini, olanca içtenliðiyle kâðýt üzerine dökmekten çekinmez, ölümünden sonra yayýmlanma olasýlýðý bulunsa bile bundan gocunmaz, gocunmamalýdýr. Zira topluma mal olmuþ kiþilerin mahrem alanlarý daha dardýr. Bu parçanýn bütününde, günlükle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenmek istenmiþtir? A) Yazarlarýn günlüklerinde anlattýðý olaylardan yararlanarak yazdýðý eserler ilgi çekicidir. B) Günlüðünde izlenimlerini ve deneyimlerini kaleme alan yazar, günlük yazma yoluyla kendi yaþamý ve kiþiliðiyle hesaplaþýr. C) Günlükler, yazarýn, içtenliði ön planda tuttuðu ve yayýmlanýrsa da bundan rahatsýz olmamasý gereken yazýlar olmalýdýr. D) Ýçtenlikle, iç hesaplaþmayla yazýlan günlükler, kiþinin kendisi için yazdýðý günlüklerdir. E) Dýþa dönük günlükler, kiþinin duygularýný içermekten çok olay ve durumlarýn yansýtýldýðý günlüklerdir. 29. (I) Uygar toplumlar, yazýlý kültür aþamasýndan görsel kültüre geçiþ sürecini yaþýyor. (II) Biz ise yazýlý kültürü pek yaþamadan görsel kültüre atlamaya çalýþýyoruz. (III) Ýnsanlar bugünkü yaþam koþullarýnda iþten çýkýp eve geliyorlar, yorulmuþ bitmiþ bir hâlde TV karþýsýna geçiyorlar. (IV) TV kültürü, insanlarý yüzeyselleþtiriyor. (V) TV, bize kazandýrdýðý hýzlý düþünme becerisini, baþka hiçbir sosyal etkinliðe zaman býrakmayarak ödetiyor. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinden sonra, Çünkü insan, TV izlerken derinlemesine düþünme olanaðý bulamýyor. cümlesi getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 6 Diðer sayfaya geçiniz.

7 30. Steven Spielberg, kim ne derse desin, dünyanýn gördüðü en yetenekli ve vizyonu en geniþ sinemacýlardan biridir. Sinemaya birçok büyük yapýt kazandýrmýþtýr. Ama onun filmleri her zaman sinema sanatýna hizmet etmez, bazen ticari kaygýlarý öne alýr. Zaten sinemaya yapýmcý olarak baþlayan bir kiþiden farklý bir þey beklemek hatadýr aslýnda. Bu yüzden de eleþtirmenlerin ciddi bir bölümü tarafýndan abartýlmýþ, çoðunlukla ticari filmler yapan, filmlerinde ýrkçý tavýr sergileyen, ajitasyonun beden bulmuþ hâli gibi deðerlendirmelere maruz kalýr. Çoðu eleþtirmenden övgü alan 1993 yapýmý ilk Jurassic Park filminin devamý niteliðindeki The Lost World ile Spielberg, bu eleþtirilerin ateþine benzin taþýmýþa benziyor. Jurrassic Park hikâyesini, kaldýðý noktadan daha ileri bir noktaya taþýma amacý güdülerek çekilmiþ bu devam filminde, serbest kalmýþ dinozorlarýn araþtýrmacýlara uyguladýðý þiddet anlatýlýyor. Sadece ufak süslemeler, anlýk heyecanlar, bilgisayar destekli görsel zenginlik, kof içeriði örtmeye çalýþan hýzlý kamera geçiþleriyle bezeli bir gerilim ve hoyratça serpiþtirilmiþ aksiyon sahneleriyle eðlencelik bir filmden öteye gidemeyen hikâye, bir noktadan sonra Spielberg var diye oturduk ekran baþýna. diyenlere büyük piþmanlýklar yaþatýyor. 32. Kimileri, bilgisayar terimlerine Türkçe karþýlýk bulunmasýný, hatta programlarýn Türkçe olmasýný eleþtiriyor. Terimlerin evrensel olduðu, deðiþtirilmemesi gerektiði söyleniyor. Önerilen terimler alaya alýnýyor. Evet, yerleþmiþ, yaygýnlaþmýþ yabancý terimlere karþýlýk bulmak zordur. Ama hiçbir þey yapmadan oturup bekleyelim mi? Bilgi ve iletiþim gibi son derece önemli konularda yabancý terimleri mi kullanalým? O zaman sormak gerekmez mi, bu nasýl iletiþim, bu nasýl bilgi alýþveriþi diye? Bunlarý söyleyen kiþi, aþaðýdakilerin hangisinden yakýnmaktadýr? A) Terimlerde evrenselleþmeye gidilmesinden B) Ýnsanlara iyi bir dil eðitimi verilememesinden C) Terimlere Türkçe karþýlýk bulmanýn eleþtirilmesinden D) Dilde iletiþimi engelleyen sözcükler bulunmasýndan E) Ýnsanlar arasýndaki iletiþim kopukluðundan Bu parçadan Steven Spielberg ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Baþarýlý, öngörülü bir sinemacý olduðu B) Dünya sinemasýna büyük filmler kazandýrdýðý C) Çeþitli eleþtirilere uðradýðý D) Her filminin ayný güzellikte olmadýðý E) Devam filmleri çekmeyi sevmediði 31. Melih Cevdet Anday, ilk þiirlerinde, duygudan çok akla seslenmiþ ve dönemin ortak dil beðenisini simgeleyen sözcüklere yer vermiþtir den sonra ölçü ve uyaða baðlý kalmadan þiirler yazmaya baþlamýþ, 1941 yýlýnda ise lise arkadaþlarý olan Orhan Veli ve Oktay Rifat ile Garip adlý bir kitap yayýmlayarak Türk þiirindeki yenilenmeyi baþlatmýþtýr. Sonraki yýllarda sanatta toplumsallýðý ön plana çýkarmayý amaçlamýþ, sanat eserinde toplumsal kaygý ile sanat kaygýsýnýn bir arada bulunmasý gerektiðini belirtmiþtir. Telgrafhane adlý kitabýnda yer alan Tohum þiirinde Garip ten koptuðunu söylese de þiir dilinde bir farklýlýk olmamýþtýr. Bu parçada sözü edilen þairle ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir? A) Türk þiirine yeni bir anlayýþ getirenlerden olduðuna B) Ölçüsüz ve uyaksýz þiirler yazdýðýna C) Yapýtlarýnda sýradan insanlarý farklý bir dille konuþturduðuna D) Sanatla toplumsal yararý ayný potada eritmek istediðine E) Garip akýmýndan tümüyle kopamadýðýna 33. Serbest nazýmdan önce hem Türk edebiyatýnda hem Batý da þiir kitaplarý bir yýðýn tatsýz, lüzumsuz, eciþ bücüþ mýsrayla doludur; en büyük þairler bile onlardan kaçamamýþtýr. Serbest nazým, bize ne zaman þiir söyleyip ne zaman nesre yöneleceðimizi daha iyi anlattý. Eskiden hiç yeri deðilken birtakým lakýrdýlarý vezinli, kafiyeli söyleyiverirlermiþ. Þimdi öyle mi? Biri kalkýp nesirle söylenecekleri manzum söylerse gülüyoruz, sinirleniyoruz ona. Haklýyýz da. Çünkü þiirden yalnýz vezin, kafiye beklemiyoruz. Þiir yavaþ yavaþ öðrenilen, öðrenilebildiði için de kolayca tekrar edilen bir þey olmaktan çýkýyor. Bizi þaþýrtarak alýþýk olmadýðýmýz, kendinden öncekilere benzemeyen güzelliklerle karþýmýza çýkýyor. Bunu ölçüye, uyaða bel baðlamayan þiire borçluyuz. Bu parçada vurgulanmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ölçü ve uyaðýn bir nazmý þiir yapmaya her zaman yetmediði B) Þairlerin ölçü ve uyaðý gözünde büyütmemesi gerektiði C) Þiirin biçimsel özelliklerinden çok içeriðinin önemli olduðu D) Þiirin gerçek güzelliðine kavuþmasýnda serbest nazmýn önemli etkisi olduðu E) Serbest nazýmla yazýlan þiirlerin gereksiz söz yükünden kurtulduðu 7 Diðer sayfaya geçiniz.

8 yüzyýlda okurlarýn sayýsý artarken talepleri de farklýlaþtý. Toplumun deðiþik kesimleri, deðiþik romanlar okumak istiyordu. Okur beklentileri, hem psikolojik roman gibi bireyin iç dünyasýný derinlemesine yansýtabilecek yapýtlar hem de polisiye roman, aþk romaný gibi seçkin edebiyat ortamýnda pek ciddiye alýnmayan türde yapýtlar yazýlmasýný gerektiriyordu. Buna karþýlýk 20. yüzyýl baþýnda sanat baþarýsý bakýmýndan en çok dikkat çeken romanlar, geniþ bir okur kitlesini hedef almayan, deðiþen toplumsal koþullarý, düþünceleri anlamaya çalýþan ve buna uygun estetik ölçütler getiren yazarlarýn yapýtlarý oldu. Böylece ilerleyen anlatým tekniði, baþlý baþýna bir deðer kazandý. Herkes adýna konuþamayacaðýný gören yazar, geniþ kitleye ulaþma hevesinden vazgeçti, seçkin okurlar aramaya baþladý. Bu parçadan aþaðýdakilerin hangisi çýkarýlamaz? A) 19. yüzyýlda romanlarýn diðer edebî türlerden daha çok okunduðu B) 19. yüzyýl ile 20. yüzyýlda romana bakýþ açýsýnýn birbirinden farklý olduðu C) 20. yüzyýlda konu kadar, konunun nasýl iþlendiðinin de önem kazandýðý D) Romancýlarýn, okur beklentilerini dikkate alma konusunda farklý eðilimler gösterdiði E) 20. yüzyýl romanýnda anlatým tekniklerinin geliþip zenginleþtiði 35. Þiir yolculuðuna 1960 sonrasý dönemde baþlayan, Cumhuriyet Dönemi Türk þiirinin önemli isimlerinden biri olan Ataol Behramoðlu, þiirinin ana izleðini, yaþam ve fikir birlikteliði üzerine kurmuþ, insaný öne çýkaran þiir anlayýþý ile halka ulaþmayý öncelikli hedef saymýþ bir þairdir. Kendisi ile genelgeçer þiir ortamý arasýnda neredeyse her zaman kan uyuþmazlýðý olduðunu düþünen Behramoðlu, bu yargýya raðmen, þiirleri ve duyarlýklarý ile adýný hem okur hem de öteki þairler düzeyinde genel kabulün dýþýnda ve ondan baðýmsýz olarak var edebilmeyi baþarmýþtýr. Yaþama dair ayrýntýlarý ve ortak yargýlarý, kendi þiir diliyle anlatýr Behramoðlu. Onun þiir dilini oluþturan bazý özel sözcüklerin varlýðýndan söz etmek mümkündür. Bu sözcükler, sahip olduklarý temel anlam dýþýnda yeni anlamlar yüklenerek birçok farklý durumun dile getirilmesine olanak saðlamýþtýr. Bu parçada Ataol Behramoðlu ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Þiirlerinde kendine özgü bir söz daðarcýðý bulunduðuna B) Sözcüklerin anlam deðerlerini geniþlettiðine C) Halka dönük bir þiir anlayýþý benimsediðine D) Öteki þairlerden farklý olabilmeyi baþardýðýna E) Bireyci þiirin karþýsýna toplumcu anlayýþla çýktýðýna 36. Attilâ Ýlhan, 1982 yýlýnda yayýmlanan bir yazýsýnda þöyle diyor:... Epeydir Türk þairlerinin önemlice bir kýsmý, alafrangalýk olsun diye, soyut bir þiir geliþtiriyor. Belki de Attilâ Ýlhan ýn 1982 de gözlemlediði þiirler, 1990 lara geldiðimizde büyüyüp anlamsýz þiirler hâline geldi. Ne baþý ne sonu olan, hiçbir þey anlatmayan, hiçbir þey söylemeyen, ayaklarý yere basmayan þiirlerdi bunlar. Dergilerde karþýmýza çýkan þiirlerden herhangi birinin iki dizesini alýp yerlerini deðiþtirelim hiçbir þey fark etmeyecek. Son dörtlüðü baþa alalým, yine fark yok. Çoðu zaman, böyle þiirlerin bir dizesini alýp sözcükleri tesadüfi bir þekilde yeniden sýralarsak yine hiçbir þey fark etmiyor. Aþaðýdakilerden hangisi bu parçada eleþtirilen þiirler arasýnda gösterilemez? A) Hayatýný ýslak mendillere koymadan gezdiren sorulmuþ deli Sorar ve kanla karþýlamaktan bilinir tüm inceliði Abi ölüm beyaz olmasýna beyaz da Kimle söyleþir bu dullarýn tenha kalpleri B) Düþer çýð, kumdan Kleopatra Bir ebrunun titrek hayalinden Dalgýn / havuzda bakarken balýklara Kar atlasý neresindeydim zamanýn C) Saçaktýr yosunlarý iki su Býçkýn ustura edasý sallanýyor havada Gölgeleri loþ ikindi pencereler sarý Kelimeleri eziyor düþünce elektroþok sesleri Yüreðini çamaþýr ipine germiþ uyuyor bir deli D) Þimdi sensiz bir sessizlikte bir o org bir de bu morg Üsküdar a gider iken özlem ölür satýrlarda Görüyor musun þu balýkçýl sandallarda Bir tanýdýk yüz taþýmakta artýk Yazý yaþatan satranç tahtalarý E) Babamýn, hemen ardýndan gitmesi gerekmezdi Evinin badanasýný yarým býrakýp erkenden O gün bugündür bana gülden önce gelir diken Dedim ya anahtarýný yitirmiþ bir kilidim Hayatta ben en çok annemi sevdim 37. (I) Çaðdaþ Türk þiirinin en önemli þairlerinden Melih Cevdet Anday; þiirin yaný sýra deneme, eleþtiri, roman ve tiyatro da yazmýþ çok yönlü bir edebiyatçýdýr. (II) Cumhuriyet Dönemi nde denemeyi edebî bir tür olarak sevdiren en büyük ustalardandýr o. (III) Neredeyse þiir kitaplarýnýn sayýsý kadar deneme kitabý vardýr. (IV) Anday, yeri geldiðinde þair, yazar dostlarýyla ilgili düþüncelerini de aktarmýþ. (V) 1951 den ölümüne kadar (2002) gazetelerde yayýmlanan yazýlarýnýn çoðunluðu edebî nitelikte birer denemedir. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangisi düþüncenin akýþýný bozmaktadýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8 Diðer sayfaya geçiniz.

9 38. Birçok fantastik çocuk kitabýnda ana karakterin, bulunduðu ortamdan uzaklaþtýðý veya kaçtýðý görülür. Fantastik çocuk yazýnýndaki bu kaçýþýn amacý, çocuðu, alýþtýðý çevrenin dýþýna çýkararak yabancý bir dünyaya sokmaktýr. Böylece, çocuðun fantastik deðerler aracýlýðýyla gerçeklerle farklý açýdan iliþkiye girmesi saðlanacaktýr. Bu kaçýþ, kimi zaman çocuðun kendini kendine kanýtlamasý için bir araç niteliðindedir. Evine döndüðünde çocuðun, kendisiyle barýþýk olduðunu, artýk ailesine ve gerçek dünyaya farklý bir gözle baktýðýný görürüz, görmeliyiz. Ancak fantastik yazýnýn bazý örneklerinde yaþanmakta olan sorunun büyülerle, bilinmez güçlerle vb. çözülmesi, çocuðu kendisiyle barýþtýrmaktan çok, onu kendine ve çevresine yabancýlaþtýrýr. Ne yazýk ki yaþamla hesaplaþma amacýndaki kaçýþ, bu durumda amacýndan saparak çocukta baþka sapmalara neden olur. Bu parçadan, aþaðýdaki yargýlarýn hangisine varýlamaz? A) Fantastik öykülerde kahramanýn, sorunu doðaüstü güçlerle çözmesi, fantastik yazýný amacýndan uzaklaþtýrýr. B) Fantastik öykülerde doðruluk anlayýþý, adaletin daha kolay saðlandýðý geçmiþ dönemlerin deðerlerine dayanýr. C) Fantastik öykülerin sonunda kahraman, içindeki çatýþmayý bitirmiþ olarak karþýmýza çýkmalýdýr. D) Fantastik öykülerde, olaylarýn bir kýsmý kahramanýn ait olduðu, alýþýlmýþ mekânlarda geçmez. E) Fantastik öyküler, çocuklarýn görmekte zorlandýklarý gerçekleri, onlara farklý bakýþ açýlarýndan göstermeye, onlara yeni ufuklar açmaya yönelmelidir. 40. Aþaðýdakilerden hangisinin anlatým biçimi yanlýþ verilmiþtir? A) Ünlü düþünür Bertrand Russell, birçok alanla ilgilenmiþtir. Fizikçidir, filozoftur, toplum bilimcidir. Gençken Matematik öðreneyim. der; bir öðrenir ki alýr baþýný gider matematikte. Felsefeye merak sarar, mantýkla uðraþýr bir süre. (Açýklama) B) Yaþar Kemal in ünlü romaný Ölmez Otu nun büyük bir kýsmýný Memidik'in öyküsü oluþturur. Bu öykü, Çukurova'ya inebilmek için Meryemce'yi köyde yalnýz býrakmak zorunda kalan Uzunca Ali'nin ve günün birinde periþan bir durumda çýkagelen Taþbaþ'ýn öyküleriyle birlikte yürütülmüþtür. (Tartýþma) C) Yol, bembeyazdý. Tipiden, on metre ilerisi bile görünmüyordu. Yaþlý þoför, aðýr aðýr sürüyordu arabayý. Derken, araba kullanmayý yeni öðrenen Ahmet Salih in aklýna direksiyona geçmek geldi. Arabayý durdurdu ve þoförle yer deðiþtirdi. Sonra da bastý gaza, araba saða sola savrulmaya baþladý. (Öyküleme) D) Röportaj, edebiyat sayýlabilir mi? Bu soruyla çok karþýlaþtým. Röportaj, bal gibi edebiyattýr. Onu haberden ayýran nitelik, onun edebiyat gücüdür. Haber, bir yaratma deðil, bir taþýmadýr; röportaj bir yaratmadýr. Aksini söyleyenleri bir türlü anlayamýyorum. (Tartýþma) E) Serin bir eylül akþamýnda, Çamlýhemþin Yaylasý'na çýkarken yaðmur baþlamýþtý. "Yollar çamur olacak, geri dönmek için çok geç." dedi þoför. "Çok kalmadý, yaðmur dinene kadar yaylada konaklarýz; olmazsa geceyi de orada geçiririz." diye ekledi. (Öyküleme) 39. Büyük dil bilgini Kaþgarlý Mahmut un Divan-ý Lügati t-türk adlý büyük eseri, 1910 a kadar adý bilinen fakat kendisi meçhul bir eserdi. Baþka bir deyiþle, o zamana deðin, eserin sadece adý vardý, kendisi ortada yoktu. Eser, bugün bütün dünyada biliniyor; hakkýnda kitap, makale yazýlýyor ve üzerinde tartýþmalar yapýlýyorsa bunu büyük kitap âþýðý, bilim ve kültür sevdalýsý Diyarbakýrlý Ali Emiri Efendi ye borçluyuz. Ali Emiri Efendi, Abbasi halifesine sunulmak üzere, Baðdat ta yýllarýnda Kaþgarlý Mahmut tarafýndan yazýlan bu muhteþem eseri, sahaflarda satýlýrken fark etmiþ ve onu satýn alarak Türk kültür hayatýna kazandýrmýþtýr. Bu parçanýn bütününde Divan-ý Lügati t-türk le ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi anlatýlmaktadýr? A) Yazýlýþ amacý B) Ýçeriði C) Biçimi D) Önemi E) Günümüze ulaþmasý 9 Diðer sayfaya geçiniz.

10 SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ 1. Bu testte, Tarih: 15 Coðrafya: 12 Felsefe: 8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Hicri takvimin kullanýldýðý bir ülkede doðan Ayþe 68 yaþýndadýr. Miladi takvimin kullanýldýðý bir ülkede yaþayan ve Ayþe yle ayný yýl doðan Emre 66 yaþýndadýr. Ayþe ile Emre ayný yýl doðmasýna raðmen yaþlarýnýn farklý olmasýnda, I. hicri takvimin ay yýlý, miladi takvimin güneþ yýlý esasýna göre hesaplanmasý, II. hicri takvimde bir yýlýn 354 gün, miladi takvimde 365 gün olmasý, III. hicri takvim ve miladi takvimin baþlangýç tarihinin farklý olmasý 3. Hz. Muhammed tarafýndan temeli atýlan Ýslam Devleti nin Dört Halife Devri nden sonra Emeviler ve Abbasiler þeklinde adlandýrýlmasýnda, I. halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi uygulamasýnýn terkedilmesi, II. devlet yönetimine belli hanedanlarýn hakim olmasý, III. Araplar dýþýndaki milletlerin de Ýslamiyeti kabul etmesi durumlarýndan hangilerinin etkili olduðu savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz Il C) Yalnýz lii D) l ve ll E) li ve III durumlarýndan hangilerinin etkili olduðu savunulabilir? A) Yalnýz l B) Yalnýz ll C) l ve ll D) l ve lll E) ll ve lll 2. Çin kaynaklarýnda Türk ordusuyla ilgili olarak Türkleri üstün yapan savaþta belli bir hiyerarþik düzen içinde savaþan atlýlarý ve okçularýdýr. Kendilerine uygun gelirse þiddetle saldýrýrlar ve gerektiðinde düzenli þekilde geri çekilirler. bilgileri yer almýþtýr. Bu bilgilerde Türk ordusunun aþaðýdaki hangi özelliðine vurgu yapýldýðý söylenemez? A) Süvari birliklerinden oluþma B) Ast-üst iliþkisine dayanma C) Dinamik bir yapýya sahip olma D) Ricat yöntemini uygulama E) Yakýn dövüþ yöntemini tercih etme 4. Osmanlý Devleti yaptýðý fetihler sonucunda Karadeniz i, Ege Denizi ni, Kýzýl Deniz i ve Doðu Akdeniz i iç denizi haline getirmiþtir. Bu durum, Osmanlý Devleti yle ilgili, I. sýnýrlarýnýn üç kýtaya yayýldýðý, II. ipek ve baharat yollarý güzergahýnda hakimiyet kurduðu, III. tüm seferlerde deniz gücünden yararlandýðý yargýlarýndan hangilerine kanýt gösterilebilir? A) Yalnýz l B) Yalnýz ll C) l ve ll D) ll ve lll E) l, ll ve lll 10 Diðer sayfaya geçiniz.

11 5. Osmanlý Devleti nde ihtiyaç mallarý ve ham maddeler þehirlerdeki kapan adý verilen toptancý hallerine getirilir ve burada kapan emini adýný taþýyan görevlilerce eþit olarak satýcýlara ya da imalatçýlara daðýtýlýrdý. Osmanlý Devleti ndeki bu uygulamayla aþaðýdakilerden hangisinin amaçlandýðý savunulamaz? A) Kaliteli mal üretimini teþvik etmek B) Mallarýn çok el deðiþtirmesini engellemek C) Arz-talep dengesini korumak D) Stokçuluðun ve karaborsacýlýðýn önüne geçmek E) Mallarýn tüketiciye ucuz ulaþmasýný saðlamak 8. I. Manda ve himaye kabul edilemez. II. Doðu vilayetleri ile Trabzon ve Samsun sancaðý birbirinden ayrýlamaz ve Osmanlý topluluðunun bir parçasý olmak üzere bir bütün teþkil eder. III. Hristiyan azýnlýklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. lv. Her türlü yabancý iþgal ve müdahalesine karþý Osmanlý Hükümeti nin iþ yapamaz hâle gelmesi halinde millet topyekûn kendini savunacaktýr. Erzurum Kongresi nde alýnan yukarýdaki kararlarýn hangilerinde, baðýmsýzlýk duygusundan çok vatanýn bölünmesi kaygýsýnýn etkili olduðu savunulabilir? A) l ve ll B) l ve lll C) ll ve lll D) lll ve lv E) l, ll ve lv 6. Osmanlý Devleti nde XVll. yüzyýldan itibaren askeri, siyasi ve ekonomik alanda bozulmalarýn yaþanmasýnýn aþaðýdakilerden hangisine neden olduðu söylenemez? A) Toprak kayýplarýnýn yaþanmasýna B) Ýltizam sisteminin yaygýnlaþtýrýlmasýna C) Islahat hareketlerinin baþlamasýna D) Hanedan ailesinin deðiþmesine E) Anadolu da ve Ýstanbul da isyanlarýn çýkmasýna 9. Sivas Kongresi nden sonra Temsil Heyeti nin baský ve giriþimleri sonucunda Damat Ferit Paþa Hükümeti düþürülmüþ ve yeni hükümeti millicilere yakýn duran Ali Rýza Paþa kurmuþtur. Bu durumun aþaðýdakilerden hangisine neden olduðu savunulamaz? A) Anadolu Hareketi nin güç kazanmasýna B) Padiþahýn Ýtilaf Devletleri nin denetiminden kurtulmasýna C) Halkýn Temsil Heyeti ne olan güveninin artmasýna D) Damat Ferit Paþa nýn ulusal mücadele karþýtlýðýnýn güçlenmesine E) Ali Rýza Paþa nýn Temsil Heyeti yle uzlaþma yoluna gitmesine 7. Tanzimat Fermaný nda kanunlar önünde herkesin eþit olmasý, mahkemelerin açýk yapýlmasý ve hiç kimsenin yargýlanmadan cezalandýrýlmamasý hükümleri yer almýþtýr. Buna göre, Tanzimat Fermaný yla, I. kiþi haklarýnýn güvence altýna alýnmasý, II. yargý güvencesinin saðlanmasý, III. yönetimde halka söz hakký tanýnmasý durumlarýndan hangilerinin amaçlandýðý söylenebilir? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 10. Mustafa Kemal in Biz olaðanüstü olarak alýnan, fakat kanuni olan tedbirleri, hiçbir suretle kanun üstüne çýkmak için vasýta olarak kullanmadýk, aksine memlekette düzen ve güvenlik kurmak için uyguladýk; milletin hayatýný ve baðýmsýzlýðýný kurtarmak için uyguladýk. sözlerinin, I. Hýyanet-i Vataniye Kanunu nun çýkarýlmasý, II. Firariler Hakkýnda Kanun un çýkarýlmasý, III. Ýstiklâl Mahkemelerinin kurulmasý durumlarýndan hangilerine yapýlan eleþtirilere cevap niteliði taþýdýðý savunulabilir? A) Yalnýz l B) Yalnýz ll C) l ve ll D) ll ve lll E) l, ll ve lll 11 Diðer sayfaya geçiniz.

12 11. Türk Kurtuluþ Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonra toplanan Lozan Barýþ Konferansý nda; Ýtilaf Devletleri, TBMM yi yenilmiþ bir hükümet gibi görerek, önerilerini bu doðrultuda getirmiþlerdir. Ýtilaf Devletleri nin, bu konferansta getirdikleri aþaðýdaki önerilerden hangisi bu duruma kanýt gösterilemez? A) Kapitülasyonlarýn devam etmesi B) Meriç Nehri nin Türkiye nin batý sýnýrý olmasý C) Anadolu daki azýnlýklarýn devlet kurmasý D) TBMM nin Ýtilaf Devletleri ne savaþ tazminatý ödemesi E) Boðazlarýn Ýtilaf Devletleri nin denetiminde býrakýlmasý 14. Türkiye de Cumhuriyetin ilk yýllarýnda görülen aþaðýdaki geliþmelerin hangisinde sýnýrlarýn daralmasýnýn veya savaþlarda insan kaybýnýn yaþanmasýnýn etkili olduðu savunulamaz? A) Kadýnlara milletvekili seçme ve seçilme hakkýnýn verilmesi B) Doðum kontrolü yöntemlerinin yasaklanmasý C) Milletvekili seçebilme yaþýnýn 25 ten 18 e indirilmesi D) Çok çocuk yapan ailelerin bazý vergilerden muaf tutulmasý E) erkek nüfusun bir milletvekili seçmesi yerine erkek nüfusun bir milletvekili seçmesi esasýnýn kabul edilmesi 15. Cumhuriyet Dönemi nde ülkenin geri kalmýþ bölgelerinde devlet eliyle sanayi kuruluþlarý kurularak tüm bölgelerin toplumsal refahtan yararlandýrýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Bu uygulamanýn, 12. Milli Mücadele Dönemi nden itibaren hakimiyetin millileþtirilmesine ve siyasal iktidarýn halk egemenliðine dayandýrýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerin hangisinin bu amaca yönelik geliþmelerden biri olduðu söylenemez? A) Millet Mekteplerinin açýlmasý B) Saltanatýn kaldýrýlmasý C) Halifeliðin kaldýrýlmasý I. laiklik, II. devletçilik, III. halkçýlýk ilkelerinden hangilerinin bir gereði olduðu savunulabilir? A) Yalnýz l B) Yalnýz ll C) Yalnýz lll D) l ve ll E) ll ve lll D) Cumhuriyetin ilan edilmesi E) TBMM nin açýlmasý 13. Fransýz Ýhtilali sonucu ortaya çýkan evrensel deðerler, Türk inkýlabýnýn gerçekleþtirilmesinde etkili olmuþtur. Bu yargýya, Türkiye de gerçekleþtirilen aþaðýdaki geliþmelerden hangisi kanýt gösterilemez? A) Cumhuriyet yönetimine geçilmesi B) Medeni Kanun un kabul edilmesi C) Laik yönetim anlayýþýna geçilmesi D) Ekonomide devletçilik anlayýþýnýn benimsenmesi E) Ayrýcalýk belirtisi olan unvanlarýn kaldýrýlmasý 16. Ýnsanýn ve diðer canlýlarýn içinde yaþadýðý doðal çevre þartlarý yaþam açýsýndan onlara deðiþik olanaklar sunar. Örneðin hava sýcaklýðýnýn yüksek veya düþük olmasý, yaðýþýn az ya da çok olmasý yaþamýmýzý doðrudan etkilemektedir. Aþaðýdaki durumlardan hangisi hava koþullarýnýn sonucunda insan yaþamýnýn doðrudan etkilendiðine örnek olarak verilemez? A) Hindistan da muson yaðmurlarý nedeniyle oluþan sel ve taþkýnlarýn can ve mal kaybýna neden olmasý B) Amazon Havzasý nda deniz seviyesine yakýn bölgelerde nüfuslanma ve yerleþimin az olmasý C) Büyük Sahra ve çevresinde yerleþim alanlarýnýn çok seyrek ve vahalarda toplanmýþ olmasý D) Sibirya da kýþ aylarýnda tüketilen enerji miktarýnýn çok fazla olmasý E) Hollanda da tarým alanlarýnýn, bataklýklarýn kurutulmasý ve denizin doldurulmasýyla kazanýlmýþ olmasý 12 Diðer sayfaya geçiniz.

13 17. I II III IV V Özellikler Ayrýntýyý gösterme gücü fazladýr. Hata oraný fazladýr. Daha dar alanlar gösterilmiþtir. Ölçeðin paydasý küçüktür. Küçültme oraný azdýr. Büyük ölçekli harita Küçük ölçekli harita Büyük ve küçük ölçekli haritalarýn bazý özelliklerini gösteren yukarýdaki tabloda numaralanmýþ özelliklerden hangisi belirtilen harita türüne ait deðildir? A) I B) II C) III D) IV E) V I. Kuzey Yarým Küre de toplam nüfus Güney Yarým Küre den fazladýr. II. Ekvatoral bölgede yüksek daðlýk bölgeler alçak alanlardan daha çok nüfuslanmýþtýr. III. Himalayalar ve Alplerin bulunduðu alanlarda nüfuslanma seyrektir. IV. Antarktika sürekli yerleþim alanlarýnýn dýþýnda kalmaktadýr. Nüfus ve yerleþmeyle ilgili olarak yukarýda verilen özelliklerden hangilerinin ortaya çýkmasýnda yalnýzca iklim koþullarýnýn etkili olduðu söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 18. Güney Öðle Batý Akþam Cisim Doðu Sabah Kuzey Yukarýdaki þekilde Türkiye deki bir merkezde 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde Güneþ in ufuk üstündeki hareketi ve yerel saat deðiþimleri gösterilmiþtir. Buna göre, þekilde verilenlerden yararlanýlarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) 21 Mart ve 23 Eylül de Türkiye deki her yerde güneþ ayný anda doðar ve batar. B) 21 Mart ve 23 Eylül de Güneþ ufuk üstünde 12 saat kalmaktadýr. C) 21 Mart ve 23 Eylül de gece ve gündüz süreleri eþittir. D) Öðle vakti yerel saatle 12:00 dir ve gün içinde Güneþ in en yüksekte olduðu andýr. E) Türkiye de cisimlerin öðle vakti gölge yönleri kuzeye dönüktür. 20. Antalya da tatilini yapan Kerem, kaldýðý otelin lobisinde bazý ülkelerin baþkentlerine ait o andaki zamaný gösteren saatlerin asýlý olduðunu fark etmiþtir. Ayný gün içindeki farklý zamanlarý gösteren bu saatler duvarda aþaðýdaki þekilde sýralanmýþtýr. (13:00) (17:58) (08:58) I II III Buna göre numaralanmýþ bölümlere Moskova, Londra ve Tokyo þehirleri aþaðýdakilerden hangisi gibi sýralanýrsa doðru saatleri göstermiþ olurlar? I II III A) Moskova Londra Tokyo B) Moskova Tokyo Londra C) Londra Moskova Tokyo D) Tokyo Londra Moskova E) Tokyo Moskova Londra 13 Diðer sayfaya geçiniz.

14 21. Aþaðýda Peru, ABD ve Avustralya da yer alan üç merkeze ait aylýk sýcaklýk ortalamalarý verilmiþtir. 23. l Sýcaklýk C Aylar Iquitos (Peru) Lovolock, Nevada (ABD) Alice Springs (Avustralya) Grafikte verilenlerden yararlanarak, Ýstanbul da yaþayan bir öðrencinin belirtilen ülkelerdeki sýcaklýkla, kendi yaþadýðý sýcaklýklar arasýnda aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþmasý beklenemez? A) Peru daki merkezde yýl içinde yaþanan sýcaklýk farklarý Ýstanbul dan daha azdýr. B) ABD deki merkezin en sýcak dönemi Ýstanbul la yaklaþýk ayný aylarda yaþanýr. C) Ýstanbul da en düþük sýcaklýklarýn yaþandýðý mevsimde, Avustralya daki merkezde en yüksek sýcaklýklar görülmektedir. D) Sýcaklýðýn yýl içindeki daðýlýþý Ýstanbul a en çok benzeyen ABD deki merkezdir. E) Ýstanbul da 20 C nin üstünde sýcaklýklarýn görüldüðü ay sayýsý Peru daki merkezden fazladýr. ll lll lv Haritada numaralanmýþ yerlerdeki ovalarla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) IV. ova, akarsu biriktirmeleriyle oluþmuþ bir deltadýr. B) V. ovada tarým süresi kýsadýr. C) II. ovada, nüfuslanma ve sanayi tarým alanlarýný daraltmýþtýr. D) III. ovada yaðýþ azlýðý nedeniyle nadas uygulanmaktadýr. E) I. ovanýn ortalama yükseltisi 500 m nin altýndadýr. 24. Bir bölgede etkili doðal afetlerin risk derecesini o bölgenin coðrafi özellikleri belirler. Buna göre aþaðýdakilerden hangisinde belirtilen doðal afetin görüldüðü bölgenin coðrafi özelliði doðru verilmemiþtir? Doðal afet Görüldüðü bölgenin özelliði A) Deprem Yer yapýsý genç ve kýrýklý B) Kasýrgalar Çöller ve kýta içleri C) Heyelan Yaðýþlý ve engebeli D) Taþkýn Geniþ tabanlý vadi E) Çýð Eðimli ve kar yaðýþlý V Akarsularýn özellikleri üzerinde yer þekilleri ve iklim faktörleri etkilidir. Türkiye de akarsularla ilgili numaralandýrýlan; 4 0 I. Rejimleri düzensizdir. II. Akýþ hýzlarý fazladýr III. Debileri ilkbaharda artýþ gösterir. IV. Derin yataklar içinde akarlar. Bir yelkenli ile dünya seyahati yapan denizciler, yolculuklarý sýrasýnda rüzgârla ilgili þu bilgiyi veriyorlar; Kuzeydoðudan güneybatýya doðru esen sürekli rüzgâr sayesinde kolayca yol alabildik. Buna göre, denizcilerin haritada numaralanmýþ noktalardan hangileri arasýnda yolculuk yaptýklarý söylenebilir? A) 1 den 2 ye B) 2 den 3 e C) 3 ten 4 e D) 4 ten 3 e E) 5 ten 4 e özelliklerinden hangilerinin oluþumunda yer þekilleri, hangilerinde iklim faktörleri etkili olmuþtur? Yer þekilleri Ýklim A) I ve II III ve IV B) I ve IV II ve III C) II ve IV I ve III D) II ve III I ve IV E) III ve IV I ve II 14 Diðer sayfaya geçiniz.

15 26. Göçler; doðal, sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlerle oluþur. Göç nedenleri Doðal nedenler Sosyal nedenler Siyasi nedenler I Mübadele 3 II Deprem 3 Ekonomik nedenler III Ýþ bulma 3 IV Eðitim 3 V Turizm 3 Tabloda numaralanmýþ göç nedenlerinin hangisi doðru gruba yerleþtirilmemiþtir? A) I B) II C) III D) IV E) V 28. Varlýklarýn özü, yapýsý üzerine özgür bir düþünce olarak ortaya çýkan Yunan felsefesinin, Doðu dan gelen etkilerle biçimlendiði savlarý daha Ýlkçað sonlarýnda ileri sürülmeye baþlanmýþtýr. Özellikle Yahudiler, Yenipythagorasçýlar, Yeniplatoncular ile Hristiyanlar gibi dogmatikler, Yunan felsefesinin kökünün Doðu da olduðu, dolayýsýyla bu düþüncenin temelinde dinler olduðu savýný yaymýþlardýr. Örneðin, MS. ikinci yüzyýlda yaþamýþ olan Yenipythagorasçý Numenios Platon, Attika diliyle konuþan Musa dan baþka bir þey deðildir. savýyla bu görüþü desteklemiþtir. Buna göre, Yunan felsefesinin Doðu dünyasýndan doðduðu savý, aþaðýdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Felsefi düþüncenin dinlere kaynaklýk ettiðinin B) Felsefi düþüncenin, dogmatik düþünceye indirgenmeye çalýþýldýðýnýn C) Felsefenin çaðýn kültürünü ve yaþam koþularýný yansýttýðýnýn D) Felsefenin yalnýzca özgür toplumlarda geliþebileceðinin E) Felsefi düþüncenin tüm toplumlarda var olduðunun 29. Felsefe bilimler, sanatlar, dinler ve teknolojiler üstüne kurduðu dille onlarýn yapýlarýný, problemlerini tanýmamýzý saðlayan bir etkinlik alanýdýr. Bu açýklamadan yola çýkarak felsefe için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bilgi sevgisidir. B) Yaþamý eleþtirel açýdan sorgulamadýr. C) Yaþamý sorgulayan öznel bir düþünme biçimidir gemi; Atlas Okyanusu ndan Büyük Okyanus a 2. gemi; Akdeniz den Kýzýldeniz e D) Edinilmiþ bilgiler üzerine düþünmedir. E) Deðer üreten normatif bir disiplindir. 3. gemi; Basra Körfezi nden Hint Okyanusu na Yukarýda belirtilen gemilerin yolculuklarý sýrasýnda kullanmalarý gereken kanal ya da boðazlar aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? 1. gemi 2. gemi 3. gemi A) Panama Kanalý Süveyþ Kanalý Hürmüz Boðazý B) Macellan Boðazý Cebelitarýk Süveyþ Kanalý Boðazý C) Bering Boðazý Malakka Boðazý Panama Kanalý D) Panama Kanalý Süveyþ Kanalý Babülmendep Boðazý E) Malakka Boðazý Cebelitarýk Boðazý Bering Boðazý 30. Bilgi deney dünyasýnda kalmalýdýr. Bunun ötesine geçemez. Dünyanýn gizli iç gerçekliðine nüfuz edemez. Çünkü zihnimizin yapýsý, yalnýzca deneyden gelen verileri iþlemeye ve böylece bilgi üretmeye uygundur. Deneyi aþan konularda kesin bilgiye ulaþmamýz mümkün deðildir. Kant ýn bu görüþünden aþaðýdakilerin hangisi çýkarýlamaz? A) Bilgilerimizin bir sýnýrý olduðu B) Hiçbir konuda kesin bilgiye ulaþýlamayacaðý C) Bilgide, aklýn da deneyin de zorunlu olduðu D) Metafizik konularýn bilinemeyeceði E) Aklýn duyu verilerini iþleyerek bilgi ürettiði 15 Diðer sayfaya geçiniz.

16 31. Diyalektik materyalizmin iki temel iddiasý vardýr: Duyu yaþantýsý, zihinden baðýmsýz, doðal ve maddi bir dünyanýn varlýðýný açýða çýkarýr. Bilinç yaþamý deðil, yaþam bilinci belirler. Yani madde ruhtan önce gelir. Buna göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisi diyalektik materyalizme uygundur? A) Varlýk, algýlarýmýzdan ibarettir. B) Ruh yoktur, insan bir makinedir. C) Madde bilinçten baðýmsýz, dinamik bir varlýktýr. D) Doða, mutlak ruhun görünüþe gelmesidir. E) Ruh ve madde birbirine indirgenemez tözlerdir. 33. A. Huxley, Cesur Yeni Dünya adlý romanýnda bilimsel denetim ve koþullandýrma altýnda bulunan insanlarýn korkunç dünyasýný dile getirmektedir. Bu eserde, akýl almaz hýzla geliþen teknoloji, her alana egemen olmuþtur. Aile denilen kurum ortadan kalkmýþtýr. Tüm çocuklar tüp bebeðidir. Ýnsanlar üstün zekalýlardan moronlara kadar bir daðýlým içinde ihtiyaca göre üretilmektedirler. Kiþi, iþine göre koþullandýrýldýðýndan görevini severek yapmakta ve bu mutluluk ona yetmektedir. A. Huxley in bu eseri ile aþaðýdakilerden hangisini amaçladýðý söylenebilir? A) Var olan sistemi meþrulaþtýrmayý B) Toplumsal yaþamý düzenlemeyi C) Teknik geliþmelerin olumsuz bir toplum modeli yaratacaðý tehlikesine dikkat çekmeyi D) Ýdeal devlet düzeninin ancak teknik geliþme ile saðlanabileceðini göstermeyi E) Gerçek, arzulanan bir devletin nasýl olmasý gerektiðini belirtmeyi 34. I. Kant a göre bir sanat eseri karþýsýndaki durumumuz salt bir seyir halidir. Sözgelimi, deðiþik meyveleri içeren bir tablodaki meyveleri yemeye kalkýþmaz, sadece tablonun kendisinin güzel görünüþünden haz alýrýz. Ancak bu tabloyu seyrederken bunlara veya içlerinden birine karþý bir istek duyarsak sanat eseri karþýsýndaki estetik davranýþýmýz bozulmuþ olur. Buna göre, estetik davranýþýn temelinde aþaðýdakilerden hangisi yer almaktadýr? A) Hayal gücüne dayanmasý B) Yararlý olaný elde etmeye yönelik olmasý 32. Mesleki davranýþ kurallarý ya da mesleki etik kodlar, evrensel etik ilkeler çerçevesinde özel olarak bir mesleðin uygulama alanýndaki hizmetlerle sýnýrlý olarak düzenlenmiþ yazýlý dizgelerdir. Kaynaðýnda evrensel etik deðerler olmasý nedeniyle, mesleki etik kodlarýn en önemli özelliklerinden biri, dünyanýn neresinde olursa olsun, ayný meslekte çalýþan bireylerin bu davranýþ kurallarýna uygun davranmalarýnýn gerekli olmasýdýr. Bu parçadan yola çýkarak aþaðýdakilerden hangisine ulaþabiliriz? A) Mesleki ahlak kurallarýnýn evrensel olduðuna B) Her meslek ahlakýnýn, o mesleðin çýkarlarýný koruduðuna C) Meslek ahlakýnýn farklý kültürlerde farklý þekillendiðine D) Ahlak kurallarýnýn, ayný meslek içinde bile farklýlýk gösterdiðine E) Evrensel ahlak kurallarýnýn, meslek ahlakýný gereksiz kýldýðýna C) Göreceli bir niteliðe sahip olmasý D) Korku ile karýþýk yücelik duygusuna dayanmasý E) Bir koþula baðlý olmaksýzýn güzel duyusu yaratmasý 35. Bilim, olgular arasýndaki neden-sonuç iliþkisinden hareketle ulaþtýðý yasalara dayanarak, gelecekte olabilecek olgularý önceden haber verebilir ya da tahmin edebilir. Bu duruma bilimsel öngörü adý verilir. Aþaðýdakilerden hangisi bilimsel öngörüde bulunmanýn temel amacý olabilir? A) Bilgi birikimini artýrma B) Genelleþtirilmiþ bilgilere ulaþmayý saðlama C) Gerçeðe uygunluðu denetleme D) Ýnsanýn doða üzerindeki denetimini artýrma olanaðý saðlama E) Yasalardan hareketle ortaya yeni bir þey koyma 16 Diðer sayfaya geçiniz.

17 Okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini gören öðrenciler Sosyal Bilimler Testi nin bu dersle ilgili 36., 37., 38., 39. ve 40 nolu sorularýný yanýtlayacaklardýr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini görmeyen öðrenciler ise ayný numaralý Felsefe sorularýný yanýtlayacaklardýr. 36. Tevhit inancýna göre, evreni ve içindeki varlýklarý yaratan Allah týr. Allah mutlak güç ve kudret sahibidir, eþi ve benzeri yoktur. Ýhlas suresinde tevhit inancý en özlü þekilde ifade edilmiþtir. Ey Muhammed: De ki, O Allah birdir. Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir ve her þey ona muhtaçtýr. O, doðurmamýþ ve doðrulmamýþtýr. Hiçbir þey ona denk deðildir. Buna göre, tevhit inancý aþaðýdakilerden hangisine uygun düþer? A) Evrenle Tanrý yý aynýlaþtýran panteizme 36. Varlýk iki alandan oluþur: Zamansallýk ve bireysellik gibi özelliklere sahip gerçek varlýklar ve zamandan ve mekandan baðýmsýz, genellik özelliðine sahip ideal varlýklar. Gerçek varlýklar organik, inorganik, ruhsal, zihinsel katmanlarý içerirler ve ideal varlýk tarafýndan belirlenirler. N. Hartmann ýn varlýkla ilgili bu görüþü aþaðýdaki varlýk öðretilerinden hangisinin içinde yer alýr? A) Nihilizmin B) Ýdealizmin C) Düalizmin D) Agnostisizmin E) Materyalizmin B) Tek Tanrý ya inanmaya dayanan monoteizme C) Pagan kültüründe görülen politeizme D) Evren Tanrý dadýr diyen tasavvufçu panenteizme E) Evrenin dýþýnda, aþkýn bir Tanrý yý savunan deizme 37. Bütün dinlerde mevcut olan özellikler olduðu gibi bazý dinlerde bulunan, bazý dinlerde ise bulunmayan özellikler de vardýr. Aþaðýdakilerden hangisi bütün dinlerde mevcut olan bir özelliktir? A) Bir kutsala inanma B) Tek Tanrý nýn varlýðýna inanma C) Ahirete inanma D) Ruh göçüne inanma E) Peygambere inanma 37. Felsefe, bilgelik sevgisi anlamýna gelir. Tek bir tanýmý olmamakla birlikte; tüm var olanlarýn temel ilkelerini, ilk nedenlerini araþtýran düzenli, sistemli, tüm eleþtirel bir bilgi ve düþünme biçimi olarak açýklanabilir. Hikmet, bilgelik anlamýna gelir. Ýnsanýn varlýk bilgi, deðerler, hayata dair en yüksek amaçlar vb. gibi alanlara ait bilgiye sahip olmasý ve en önemlisi bilinçli ve olgun bir varlýk olma haline ulaþmasýdýr. Bu nedenle hikmet sahibi olma, filozof olmaktan farklý bir durumdur. Buna göre, hikmet sahibi olmayý, filozof olmaktan ayýran tutum aþaðýdakilerden hangisidir? A) Bilginin yol göstericiliðinde ideal olgunluða erme B) Tüm var olanlarýn ilk nedenlerini araþtýrma C) Tutarlý ve sistemli düþünebilme D) Evreni, hayatý bütünsel olarak kavrama E) Var olan bilgi ve deðerleri sorgulama 17 Diðer sayfaya geçiniz.

18 38. Ýnsanlarýn bencil olduklarý ve davranýþlarýný kendi istek ve çýkarlarýna uygun biçimde düzenleyecekleri açýktýr. Ancak o zamanda toplumda huzur, güven ve barýþ saðlamak mümkün deðildir. Dolayýsýyla insanlarýn arasýnda bazý ortak davranýþ kurallarýna göre hareket etmeleri þarttýr. Gelin görün ki, her biri baþka telden çalan insanlarýn bunu kendi baþlarýna saðlamalarý olanaksýzdýr. Bunu saðlamanýn bir tek yolu vardýr: Bu kurallarýn Tanrý nýn arzularýný dile getirdiðine, dolayýsýyla onlardan þüphe edilemeyeceðine insanlarý ikna etmek. Bu parçada dinin hangi temel toplumsal iþlevinden söz edilmektedir? A) Ýnanma ve sýðýnma güdüsünü doyurma 38. Etiðin görevi, herhangi bir ahlak geliþtirmek, ahlaklar çokluðuna bir yenisini eklemek ve insanlara bu ahlaka uyulmasýný öðütlemek deðildir. Tam tersine, etik "ahlak" denen fenomeni inceleme alanýdýr. Baþka bir deyiþle, etik, pratik bir etkinlik alaný olan ahlaký teorik bir inceleme konusu kýlan felsefe disiplinidir. Bu açýklama, bir felsefe disiplini olarak etikte aþaðýdaki ögelerden hangisinin bulunmadýðýný vurgulamaktadýr? A) Yaptýrýmlý olmanýn B) Nesnel olmanýn C) Evrensel olmanýn D) Normatif olmanýn E) Tümel olmanýn B) Toplumda biz bilincini yerleþtirme C) Ýnsan davranýþlarýna yaptýrým uygulama D) Toplumsal istikrar ve düzeni saðlama E) Özgür düþünme ortamý yaratma 39. Tanrý konusunda: Protagoras, Ýnsan, bilebileceði tek þey olan kendisi ile yetinmelidir. Arkesilaos, Bilmediðimi de bilmiyorum. 39. Anselmus, Ýnanmak için anlamaya çalýþýyorum. düþüncesi yerine Anlamak için inanýyorum. düþüncesini baþlatan akýl karþýsýnda inanca, bilgi karþýsýnda da otoriteye öncelik veren Hristiyan düþünürüdür. Anselmus, otoriteye ve inanca aðýrlýk veren özelliði ile dinde aþaðýdakilerden hangisini öne çýkarýyor olabilir? A) Din kurallarýný akýlla anlama çabasýný B) Ýnananlara huzur ve güven telkin etmeyi C) Gerçeðin bilgisine içedoðuþ yoluyla ulaþmayý D) Din kurallarý aracýlýðý ile topluma yön vermeyi A. Camus, Evren insan için uyumsuzdur ve bilinemez. ifadelerini kullanmýþlardýr. Burada sözü edilen düþünürlerin ortak özellikleri aþaðýdakilerden hangisidir? A) Panteist (tümtanrýcý) olmalarý B) Monoteist (tektanrýcý) olmalarý C) Ateist (Tanrý yý yok sayma) olmalarý D) Deist (nedentanrýcý) olmalarý E) Agnostik (bilinemezci) olmalarý E) Otoriteden gelen bilgiyi koþulsuz doðru saymayý 40. Kültürümüzde Hz. Muhammed sevgisinin yaný sýra bir de Ehli Beyt sevgisi vardýr. Ehli Beyt kavramý, kültürümüzde özellikle dar anlamda kullanýlýr ve Hz. Muhammed in kýzý Fatma, damadý Ali ve torunlarý Hasan ile Hüseyin için kullanýlýr. Kültürümüzde, Ehli Beyt sevgisini temel alan çeþitli dinsel yol ve yaklaþýmlar vardýr. Aþaðýdakilerden hangisi Ehli Beyt sevgisini tasavvuf inancýnýn evrensel Ýnsan sevgisi ne dönüþtüren bir yaklaþýmdýr? A) Alevilik B) Þiilik C) Mevlevilik D) Sünnilik E) Caferilik 40. Bir ada devleti olan Yeni Atlantis te her þeyin nedeni araþtýrýlýr. Tüm dünyadaki bilimsel geliþmeler takip edilir. Bu yolla elde edilen bilgilerle doðaya egemen olunur. Üretim bu bilgilerle verimli hale getirilir. Bu nedenle Yeni Atlantis te tüm insanlar her ihtiyacý karþýlanmýþ mutlu insanlardýr. F. Bacon ýn tasarladýðý bu ütopik toplumda yaþamýn temeline aþaðýdakilerden hangisi konmuþtur? A) Eþit çalýþma B) Ýsteklerde ölçülü olma C) Bilim ve teknoloji D) Adil yönetim E) Güçlü bir merkezi otorite 18 Diðer sayfaya geçiniz.

19 TEMEL MATEMATÝK TESTÝ 1. Bu testte, Matematik: 30 Geometri: 10 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz (2 (3 (4 5))) (6 (7 (8 (9 10)))) iþleminin sonucu kaçtýr? A) 53 B) 15 C) 10 D) 5 E) 0 5. T$ % Y : $ % iþleminin sonucu kaçtýr? 5 4 A) 4 B) 3 C) D) E) Ýki basamaklý üç sayýda kullanýlan tüm rakamlar farklý olduðuna göre, bu üç sayýnýn toplamý en çok kaçtýr? A) 237 B) 246 C) 255 D) 264 E) m çift, n ise 6 ile tam bölünen bir tam sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima tam sayýdýr? m + n m 2 + mn A) B) C) 4 4 mn m D) E) 4 mn + n 4 m 2 + n 4 6. M 15,73 a x b c 18,70 Þekildeki sayý doðrusu üzerinde M noktasý 15,73 ve N noktasý 18,70 dir. M N arasý 11 eþit parçaya bölünerek a, x, b, c ondalýk sayýlarý gösterilmiþtir. a + b + c Buna göre, x iþleminin sonucu kaçtýr? 3 A) 0,54 B) 0,27 C) 0 D) 0,27 E) 0,54 N 3 n 7. < < eþitsizliðini saðlayan n tam sayýlarýnýn en küçüðü ile en büyüðünün toplamý kaçtýr? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 T S Bir hareketli T den S ye gidecektir. Gideceði yollarýn üzerinde bulunan istasyonlarýn numaralarý çarpýmý 210 olduðuna göre, T den S ye kaç türlü gider? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) sayýsýnýn on tabanýndaki yazýlýþýnýn basamak sayýsý A, rakamlarý toplamý B olduðuna göre, A + B toplamý kaçtýr? A) 4 B) 30 C) 31 D) 34 E) Diðer sayfaya geçiniz.

20 9. A = 2 x B = 2 2x sayýlarý veriliyor. A ile B sayýlarýnýn en küçük ortak katýnýn 45 tane pozitif tam sayý böleni olduðuna göre, x kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) $$ 2 4 % 1 % 2 $ 8 2 % 3 + $ M4M4 3 lll % þekil m n m + n 2. þekil A 2 Yukarýda 1. þekildeki iþleme göre oluþturulan 2. þekildeki verilere göre, A kaçtýr? A) 2 B) 7 C) 8 D) 14 E) iþleminin sonucu kaçtýr? A) 68 B) 256 C) 260 D) 288 E) x= 4 $M5 + 1%$ 4 M5 + 1%$ 8 M5 + 1%$ 16 M5 + 1% olduðuna göre, (x + 1) 48 kaçtýr? A) 125 B) 135 C) 148 D) 216 E) 224 a b c d 11. = = = = 2 b c d e olduðuna göre, 2 1 (b + + d)$ a + c c + e % ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) kiþilik bir sýnýfta kýz öðrencilerin sayýsý erkek öðrencilerin sayýsýndan 6 fazla olduðuna göre, kýz öðrencilerin sayýsýnýn erkek öðrencilerin sayýsýna oraný kaçtýr? 5 3 A)4 B) 3 C) D) E) a, b, c ve d pozitif reel sayýdýr. a b = Mc c d = 5 olduðuna göre, a 6bd kaçtýr? A) 15 B) 25 C) 64 D) 125 E) A B C D E 5 M9 Mx 13. = Mx 5 + M9 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 9 E) 16 Parmaklarýný kullanarak 1, 2, 3, 4,..., 2013 sayýlarýný þekildeki gibi saymaya baþlayan öðrenci 2013 sayýsýný hangi parmaðýnda söyler? A) A B) B C) C D) D E) E 20 Diðer sayfaya geçiniz.

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 4. Bu sanatçýmýz hiçbir özveriden kaçýnmayarak bütün yorgunluklara katlanarak bu þiir antolojisini bitirmeyi

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 4. Bu sanatçýmýz hiçbir özveriden kaçýnmayarak bütün yorgunluklara katlanarak bu þiir antolojisini bitirmeyi TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Ünlü tarihçinin son yayýmlanan kitabý tarihin kýlcal damarlarýna ýþýk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. anýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. I. Ek eylem II. Birleþik sözcük III. Hem yapým hem çekim

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Bir romaný okurken zihnimiz çok iþ yapar. (II) Olaylarýn

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Günümüzün tanýnan hatta magazin basýnýnýn dahi ilgisini

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı