SEMPOZYUM - KONFERANS K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMPOZYUM - KONFERANS K"

Transkript

1 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi Gündemi" konulu bir konferans verdi. SOMÇAÐ, konferansýnda, gelecek nesilleri de hayatlarýnýn sonuna kadar meþgul edecek kadar büyük iç ve dýþ borç altýna sokulan Türkiye'nin þu anda ekonomik hayatiyeti son derece zayýflamýþ, uçan kuþa borcu olan bir ülke haline geldiðini kaydetti. Son 2-3 yýlýn büyüme rakamlarýnýn gerçekleri yansýtmadýðýný anlatan SOMÇAÐ, "1989 sonrasý yýllar kayýp yýllar. Elimizde olaný yabancýlara kaptýrdýk, talan ettik, bir de borçlu çýktýk" diye konuþtu. Katýlýmýn yoðun olduðu konferans ilgiyle izlendi. "MEDYANIN KIYISINDAN" SÖYLEÞÝSÝ / 3 Aralýk 2005 Milliyet Gazetesi Yazarý Ece TEMELKURAN, "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda 3 Aralýk 2005'te ODA'mýz Lokali'nde bir söyleþi gerçekleþtirdi. Söyleþi büyük ilgi görürken, pek çok katýlýmcý etkinliði ayakta izledi. "TÜRKÝYE TARIMININ MEVCUT DURUMU" 18 Kasým 2005 GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ ÜRÜNLER SEMPOZYUMU 13 Eylül 2005 ODA ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Sabancý Üniversitesi tarafýndan Eylül 2005 tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlenen Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünler Sempozyumu'na katýldý. Ankara Üniversitesi'nden Prof.Dr. Murat ÖZGEN, GDO'ya Hayýr Platformu Ekoloji Kolektifinden Þafak MERT, Reading Üniversitesi'nden Prof. Dr. Richard PHIPPS, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn "Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý" konusunda danýþmanlýðýný yapmýþ olan Alexander GOLIKOV, Illionis Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bruce CHASSY, DPT'den Yusuf IÞIK, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Sabancý Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim ÇETÝNER'in konuk olduðu sempozyumun ikinci gününde, GÜNAYDIN, "GDO Tartýþmalarý Iþýðýnda Geleceðimizi Yeniden Düþünmek ve Yaratmak" konulu bir sunum yaptý.günaydin'ýn sunumu büyük ilgiyle izlendi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Heinrich Böll Stiftung Derneði tarafýndan 18 Kasým 2005'te Ýstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Avrupa Birliði-Tarým Politikalarý" konulu uluslararasý sempozyuma katýlarak, "Türkiye Tarýmýnýn Mevcut Durumu" konulu bir sunum yaptý. Ýki gün süren sempozyumda, Heinrich Böll Stiftung Derneði Türkiye Temsilcisi Dr. Ulrike DUFNER, ODTÜ'den Prof. Dr. Halis AKDER, TKB Müsteþar Yardýmcýsý Nebi ÇELÝK, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet ÞAHÝNÖZ, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'ndan Nuran ALSAN, Avrupa Parlamentosu'ndan Araþtýrmacý Hannes LORENZEN ve Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Friedrich WÝLHELM, Polonya'nýn Baþmüzakerecisi Jerzy PLEWA, AB Parlamentosu'ndan Araþtýrmacý Ali YURTTAGÜL, Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarým Derneði'nden Þükrü GENÇ, Buðday Ekolojik Yaþam Derneði'nden Victor ANANÝAS ve Türkiye Tarýmcýlar Vakfý Baþkaný Abdullah AYSU yer aldý. BTC YETKÝLÝLERÝ ÝLE TOPLANTI 20 Ekim 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 20 Ekim 2005'te BTC yetkilileri; Jan LESCHLY, Stuart EIZENSTAT, Jim MacNEILL ve Mohamed SAHNOUN ile bir toplantý yaparak, Proje hakkýnda görüþlerimizi dile getirdi. 10

2 "GAP VE SANAS ANAYÝ KONGRESÝ"NEK KATILDIK Eylül 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Diyarbakýr'da Eylül 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen "GAP ve Sanayi Kongresi"ne katýlarak, "Tarýmda Kapitalistleþme Sürecinin Türkiye ve GAP'a etkileri" konulu sunum yaptý. ODA'mýz Diyarbakýr Þube Baþkaný Lezgin YALÇIN'ýn yönettiði oturumda, GÜNAYDIN'ýn yaný sýra Prof. Dr. Ýþaya ÜÞÜR de "Avrupa Birliði Sürecinde GAP'ýn Deðerlendirilmesi ve Tarým Politikalarý" konusunda bir sunum gerçekleþtirdi. "DÜNDEN BUGÜNE TÜRKÝYE TARIMI AB VE DTÖ" KONFERANSI 3 Ekim 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 3 Ekim 2005 günü Balýkesir'de, "Dünden Bugüne Türkiye Tarýmý, AB ve DTÖ Sürecinin Sektöre Etkileri" konulu bir konferans verdi. CHP Balýkesir Ýl Örgütü'nün düzenlediði toplantý, siyasal parti ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, ziraat mühendisleri, üreticiler ve yurttaþlarýn geniþ katýlýmý ile gerçekleþti. Konferans, büyük ilgi gördü. Ayný günün akþamý Balýkesir'de Karesi TV'nin canlý yayýnýna katýlan GÜNAYDIN, "Müzakere Çerçeve Belgesi" hakkýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. DÜNYA A GIDA A GÜNÜ'NÜ KUTLK ADIK 14 Ekim 2005 ODA'mýzýn Gýda ve Kimya Mühendisleri Odalarý ile birlikte düzenlediði Dünya Gýda Günü Sempozyumu, Ekim 2005 tarihlerinde Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sempozyumun açýlýþýnda konuþan ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, tarým sektörünün son yýllarda kötü bir geliþim gösterdiðine iþaret ederek, "Girdilerin hýzla yükseldiði, çýktýlarýn reel olarak gerilediði bir ortamda tarýmsal yapýnýn sürdürülebilirliliðinde önemli kýrýlmalarýn meydana gelmesi tesadüf deðil" dedi. GÜNAYDIN, 1000 Tarým Danýþmaný Projesi'nde görev alan mühendislerin yaþadýðý zorluklarý da dile getirdi. Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN, kuþ gribi krizinin bir an önce atlatýlmasý ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için odalar olarak üzerlerine düþeni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. ATAMAN, "Krizlerin, saðlýðý riske atmayacak þekilde atlatýlmasý, hatta bir daha kriz çýkmamasý için yetki karmaþasýna son verilmeli. Dünyanýn gücü silah deðil gýdadýr" dedi. Kimya Mühendisleri Odasý Baþkaný Ereli ÖZBOZKURT, AB'ye uyum çalýþmalarýna deðinirken, Türkiye'nin tarýmýyla, ormancýlýðýyla, hayvancýlýðýyla sanayileþeceðini söyledi. TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI ve FAO Türkiye Temsilcisi Abdellatif TABET de yaptýklarý konuþmalarda sempozyuma baþarýlar dilediler. Sempozyum kapsamýnda daha sonra "Tüketicinin Gýda Ulaþma ve Bilgilenme Hakký" ile "Tarým ve Kültürlerarasý Diyalog" baþlýklý oturumlar gerçekleþtirildi. Sempozyumun ilk günü yapýlan "Uluslararasý Anlaþmalar Çerçevesinde Türk Gýda Sektörü" konulu panelde de, CHP Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Oðuz OYAN, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN ve Ege Bölgesi Sanayi Odasý'ndan Haluk TEZ- CAN birer sunum yaptýlar. Sempozyumun "Gýda Denetimleri" baþlýklý son panelini, CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN yönetti. Panele konuþmacý olarak TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Prof. Dr. Nevzat ARTIK, SÜTAÞ'tan Þencan GÜNDÜZ, Saðlýk Bak. Temel Saðlýk Hiz. Genel Müdürlüðü'nden Cengiz KESÝCÝ ve Çankaya Belediyesi'nden Nedim Doðan ALTAY katýldý. Ýki gün süren "Dünya Gýda Günü 2005" Sempozyumu, büyük ilgi gördü. Sempozyumun ardýndan bir sonuç bildirgesi yayýnlandý. 11

3 "TÜRKÝYE TARIM VE GIDA POLÝTÝKALARI" KONFERANSI 28 Ekim 2005 TMMOB Denizli ÝKK Sekreterliði'nce 28 Ekim 2005'te Denizli'de düzenlenen, "Türkiye Tarým ve Gýda Politikalarý" baþlýklý ikili konferansta, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Gýda Mühendisleri ODASI Baþkaný Petek ATAMAN, birer konuþma yaptýlar. GÜNAYDIN, "Türkiye Tarýmý Nereye?"; ATA- MAN da, "Türkiye Gýda Politikalarý ve Gýda Güvenliði" konularýnda sunum gerçekleþtirdiler. Ýkili konferans yoðun ilgi ve beðeniyle izlendi. "KÜRESEL SERMAYENÝN SON BOMBASI GDO" PANELÝ 12 Kasým 2005 Ýzmir Þubemiz tarafýndan düzenlenen "Küresel Sermayenin Son Bombasý GDO" baþlýklý panel, 12 Kasým 2005'te Konak Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN'in yönettiði panele konuþmacý olarak, Ýzmir Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, GDO'ya Hayýr Platformu'ndan Levent Gürsel ALEV, GDO'ya Hayýr Platformu Bilim Komitesi'nden Dr. Yavuz DÝZDAR, TÜKODER Ýzmir Þube Baþkan Yardýmcýsý Nurettin AKBAÞ ve TÜTÜNSEN Baþkaný Ali Bülent ERDEM katýldý. Panel, büyük ilgi gördü. TOPRAK REFORMU KONGRESÝ Kasým 2005 ODA'mýz ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen "Toprak Reformu 2005" Kongresi, Kasým 2005 tarihleri arasýnda Þanlýurfa'da gerçekleþtirildi. Kongre, 11 Kasým 2005 Cuma günü Þanlýurfa Valisi Þemsettin UZUN, Þanlýurfa Belediye Baþkaný Dr. Ahmet Eþref FAKIBABA, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uður BÜYÜKBURÇ, TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, HKMO Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ ve Kongre Sekreteri Levent ÖZMÜÞ'ün konuþmalarýyla baþladý. Kongrenin ilk günü düzenlenen "Uluslararasý Politikalarýn Toprak Kullanýmýna Etkileri" baþlýklý ilk oturumda, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, "Küreselleþtirme Sürecinde Tarým Politikalarýnda Deðiþim" konulu bir sunum yaptý. Oturumda, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, HKMO Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ, ODA'mýzdan Erkan ALEMDAROÐLU ve Prof. Dr. Duran TARAKLI ile Araþtýrmacý-Gazeteci Metin YEÐÝN de bildiri sundu. Kongrenin ikinci günü de "Türkiye'de Toprak Reformu Gereksinimi Ve Arayýþlar" konulu panel gerçekleþtirildi. Gazeteci-Yazar Mustafa BALBAY'ýn yönettiði panelde, konuþmacý olarak CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGÝN, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Korkut BORATAV, Türkiye Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu Giriþimi Sözcüsü Abdullah AYSU ve HKMO Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ yer aldý.kongrenin ardýndan bir sonuç bildirgesi yayýnlandý. "AB VE TÜRKÝYE TARIMINA ETKÝLERÝ" 16 Kasým 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 16 Kasým 2005 Çarþamba günü Ýnsanlýk Güneþi Vakfý'nda, "AB ve Türkiye Tarýmýna Etkileri" konusunda bir konferans verdi. Konferans büyük ilgiyle karþýlandý. TMMOB MÜHENDÝSLÝK EÐÝTÝMÝ SEMPOZYUMU 18 Kasým 2005 TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ, Kasým 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen TMMOB Mühendislik Eðitimi Sempozyumu'nda, "Türkiye'de Mühendislik Eðitiminin Tarihsel Geliþimi" konulu bir açýlýþ bildirisi sundu. 12

4 M Ý T Ý N G L E R E ETKÝN KATILIM SAÐLADIK TMMOB'un "Demokratik Türkiye Ýnsanca Yaþam" sloganýyla 8 Ekim 2005 Cumartesi günü Ankara'da düzenlediði mitinge etkin katýlým saðladýk. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkan Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih TAÞDÖÐEN, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Mehtap ERCAN ve Kadriye KALINBACAK, Þube Baþkanlarýmýz ve Yöneticileri ile yurt çapýndan bazý öðrenci temsilciliklerimiz de mitingde yer aldý. Miting kapsamýnda Tren Garý önünde "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda buluþularak, grupla birlikte Sýhhiye'deki Abdi Ýpekçi Parký'na yürüyüþ gerçekleþtirildi. Miting sýrasýnda "Geliþen tarým, kalkýnan Türkiye", "Eþit iþe eþit ücret", "TAGEM'ler bizimdir", "Toprak ve su kaynaklarýmýzdan elinizi çekin", "Üreten, büyüyen, paylaþan Türkiye", "Rantiye deðil Þantiye", "TÝGEM'ler bizimdir", "Faize deðil, istihdama bütçe", "Sefalet ücretlerine hayýr", "Tarým arazilerinin ranta teslimine hayýr", "IMF, Dünya Bankasý defol, bu ülke bizim", "Ýþsiz ziraat mühendisleri sorununa acil çözüm" ve "Tarým alanlarýnýn GDO ile iþgaline hayýr" yazýlý pankartlar taþýdýk. ODA'mýz mitinge katýlýmýyla iþsiz ziraat mühendislerinin sorunlarý, kamuda çalýþan ziraat mühendislerinin ücret yetersizliði ve dengesizliði, çalýþma alanlarýnýn yok edilmesi ve ülke tarýmýnýn çökertilmesi konularý ile insanca ve barýþ içinde yaþama isteðini kamuoyuna duyurdu. "Mühendislerin Çalýþma Yaþamýndaki Konumlarý" Mitingin ardýndan TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI, ODA'mýzda bir konferans verdi. Konferansýn açýlýþýnda konuþan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, görkemli bir miting gerçekleþtirerek, süreç içinde mühendislerin yaþadýklarý aþýnýmý gündeme taþýdýklarýný söyledi. Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn tarým sektörünün bütününe iliþkin olarak, Türkiye yararýna ne varsa kamuoyunun gündemine yerleþtirmeye çalýþtýðýný anlatan GÜNAYDIN, "Bunun için tarým topraklarýný korumaya çalýþýyoruz, Türkiye'nin tarým sektörü ile kalkýnan bir ülkeye dönüþebileceðinin altýný çiziyoruz" dedi. TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI da, mitinge destek verenlere teþekkür etti. Mimar ve mühendislerin daha yaþanýlasý bir ülke için miting yaptýklarýna dikkat çeken SOÐANCI, "TMMOB hepimizin. Önemli olan iþbirliði yapabilmek" diye konuþtu. Ayrýca KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB tarafýndan 17 Aralýk 2005 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleþtirilen "Demokratik Türkiye, Halk Ýçin Bütçe" mitingine de Genel Merkez ve Þubelerimiz olarak katýldýk. Miting kapsamýnda, Hipodrom alanýnda "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda buluþan meslektaþlarýmýz, grupla birlikte yürüyerek Sýhhiye Meydaný'na geldi. Geniþ katýlýmýn olduðu miting büyük ilgi gördü. VAN'DA A ÝKÝLÝ KONFERANSK 23 Kasým 2005 Van Þubemiz ve Tarým Orkam-Sen Van Þubesi'nin ortaklaþa düzenlediði etkinlik kapsamýnda, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve KESK Hukuk Danýþmaný Avukat Öztürk TÜRKDOÐAN, 23 Kasým 2005 Çarþamba günü Van'da ikili konferans verdiler. "Türkiye Tarým Politikalarýnda Geliþmeler ve AB Sürecinin Etkileri" ile "Kamu Personel Kanunu Taslaðý ve Emekçilere Yansýmasý" konularýnýn iþlendiði etkinlik, izleyicilerden büyük ilgi gördü. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Kasým 2005 Perþembe günü de Van'da meslektaþlarýmýzla biraraya gelerek, görüþ alýþveriþi yaptý. 13

5 ZMO "BÝRÝNCÝ ÖÐRENCÝ KURULTAYI" COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 25 Kasým 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "1. Öðrenci Kurultayý", yurt genelindeki 22 üniversiteye baðlý 30 Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Tütün Teknolojisi Fakültesinden 200'e yakýn öðrenci ve öðretim üyesinin katýlýmýyla, 25 Kasým 2005 Cuma günü gerçekleþtirildi. Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'ndeki coþkulu Kurultay, öðrenciler tarafýndan büyük ilgi ve heyecanla karþýlandý. Kurultay ýn açýlýþýnda konuþan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ, Türkiye'nin, öðrencilerin yönetime katýlmasý konusunda Avrupa'nýn çok gerisinde olduðuna dikkat çekerek, "Öðrencilerin karar alma süreçlerinde yer almalarý çok önemli. Öðrenciler de bu konuya sahip çýkmalý" dedi. TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI, mühendislerin sýfýr hata ile çalýþmalarý gerektiðini vurguladý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, öðrencilere "Bu ODA yý yarýnlara sizler taþýyacaksýnýz" diye seslendi. ODA Baþkanlýðý görevinin en keyifli günlerinden birini yaþadýðýný ve Kurultay ýn ZMO tarihinde bir dönüm noktasý olarak yerini alacaðýný anlatan GÜNAYDIN, tüm öðrencilerin bu ülke için yüreklerinde sorumluluk taþýmalarý gerektiðini söyledi. Kurultay Düzenleme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ekrem KÜN, ODA'mýzýn düzenlediði Kurultay ile bu alandaki bir gereksinimi karþýladýðýný belirterek, "Yarýnýn mühendisleri ne kadar iyi yetiþtirse, Türkiye o kadar yarar görecektir" dedi. Açýlýþta, ZMO Öðrenci Kolu Baþkaný Baþak ÝÞKUR da bir konuþma yaptý. Öðrencilerin akþam saatlerine kadar ilgilerini hiç yitirmeden izledikleri Kurultay ýn ardýndan ODA'mýz Lokali'nde bir kokteyl düzenlendi. TMMOB Öðrenci Kurultayý TMMOB'un "Öðrenci Üye Kurultayý" da, 26 Kasým 2005 Cumartesi günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. ZMO 1. Öðrenci Kurultayý için Ankara'ya gelen Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Tütün Teknolojisi Fakültesi öðrencilerinin de katýldýðý kurultayda, ODA'mýz Öðrenci Kolu Baþkaný Baþak ÝÞKUR bir sunum yaptý. "AB SÜRECÝNDE BÝYODÝZEL" SEMPOZYUMU 16 Aralýk 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, ALBÝYOBÝR tarafýndan 16 Aralýk 2005 Cuma günü düzenlenen "AB Sürecinde Biyodizel" Sempozyumuna katýlarak bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Sempozyumun "Türkiye'de Biyodizel Ekonomisi" baþlýklý ilk oturumunu Prof. Dr. Fikret AKINERDEM yönetti. Oturumda, Prof. Dr. Hüseyin ÖÐÜT, Yrd. Doç. Dr. H. Okyay MENTEÞ, Yrd. Doç. Dr. Hidayet OÐUZ, Arþ. Gör. Tanzer ERYILMAZ, TARÝÞ Pamuk Genel Koordinatörü Levent GÖKTUNA ve TÜGEM Genel Müdürü Dr. Hüseyin VELÝOÐLU birer sunum yaptý. Eski Bakan Prof. Dr. Ekrem PAKDEMÝRLÝ'nin Baþkanlýðýný gerçekleþtirdiði "Avrupa Birliði'nde Biyodizel" baþlýklý ikinci oturumda da, Belçika'dan CEN-AB Standart Komisyonu Üyesi Guido De JONGH ve Ýtalya DESMET'ten Francesco SORAGNA'nýn birer sunumu oldu. AÜZF 1. SINIF ÖÐRENCÝLERÝNE UYUM PROGRAMI 19 Eylül 2005 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Öðretim Yýlý 1. Sýnýf Öðrencileri Fakülte Uyum Programý, 19 Eylül 2005 Pazartesi günü gerçekleþtirildi. Fakültede düzenlenen tören, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ, Peyzaj Mimarlarý Odasý Baþkaný Ayþegül ORUÇKAPTAN ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðrenci Etkinlikleri Komitesi Üyesi Doç. Dr. Selma ÜLGENTÜRK'ün açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Tören beðeniyle izlendi. 14

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 SEMİNER * Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda 5 Eylül 2007 tarihinde Aberdeen Üniversitesi (İskoçya) öğretim elemanı Stan Matthews, Seed Vigoor and Crop Performance konulu

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI 36 Soldan saða: Türkiye Ýþ Kurumu Ankara Ýl Müdür Yardýmcýsý Gürol UÇ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

Enerji Yöneticiliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý

Enerji Yöneticiliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý Enerji Yöneticiliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý Enerji Yöneticiliði mevzuatýna iliþkin üyelerimizi bilgilendirmek amacýyla düzenlenen toplantý 22 Nisan 2009 tarihinde Þubemizde gerçekleþtirildi.

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

Biliþimle-Kentleþme YAPI VE KENTTE BÝLÝÞÝM'06 IV. KONGRESÝ. Programý. Türkiye Belediyeler Birliði. Türk Mühendisler Birliði Derneði

Biliþimle-Kentleþme YAPI VE KENTTE BÝLÝÞÝM'06 IV. KONGRESÝ. Programý. Türkiye Belediyeler Birliði. Türk Mühendisler Birliði Derneði Biliþimle-Kentleþme YAPI VE KENTTE BÝLÝÞÝM'06 IV. KONGRESÝ Programý Organizasyon: 19 45 1948 Türkiye Biliþim Derneði Türkiye Belediyeler Birliði Türk Mühendisler Birliði Derneði 8-9 Haziran 2006 Ankara

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

şube haberleri ŞUBAT 2014 SEÇİM ÖZEL SAYISI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ

şube haberleri ŞUBAT 2014 SEÇİM ÖZEL SAYISI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ ŞUBAT 2014 SEÇİM ÖZEL SAYISI şube haberleri TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL Tarih : 18 Ocak 2014, Cumartesi Saat : 11.00 Yer : MMO Tepekule

Detaylı

YEREL ENERJİ FORUMLARI

YEREL ENERJİ FORUMLARI Mezopotamya Enerji Forumuna Giderken YEREL ENERJİ FORUMLARI Enerji hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli temel unsurlardan biridir. Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve günlük

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU AB TEMEL EĞĐTĐMĐ ve KAPASĐTE GELĐŞTĐRME PROGRAMI

PROJE SONUÇ RAPORU AB TEMEL EĞĐTĐMĐ ve KAPASĐTE GELĐŞTĐRME PROGRAMI PROJE SONUÇ RAPORU AB TEMEL EĞĐTĐMĐ ve KAPASĐTE GELĐŞTĐRME PROGRAMI Aralık 2007 Yalova www.abpe.org.tr I. ÖZET BĐLGĐ Türkiye nin Avrupa Birliği ne girişi çok geniş bir yelpazede tartışılmasına rağmen;

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ - 2014 8 MART Dünya Emekçi Kadınlar Günü KUTLU OLSUN AÇIŞ KONUŞMASI Yahya ARIKAN - İSMMMO Başkanı KONUŞMACILAR Komite Başkanı Sezer Karan ın sunuşunun

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli Belediyesinin düzenlemiş olduğu iftar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 06.08.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 24 KARAR NO: 2015 / 641 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

26 29 Eylül 2009 tarihinde Diyarbakır da düzenlenen Mezopotamya Sosyal Forumuna Şube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizce katılım sağlandı

26 29 Eylül 2009 tarihinde Diyarbakır da düzenlenen Mezopotamya Sosyal Forumuna Şube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizce katılım sağlandı 1 2 3 4 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 01.09.2009 tarihinde Diyarbakır da düzenlenen Barış Mitingine Şube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizle katılım 04 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen Demokrasi

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) 11 OCAK 2010, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message. TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 40. DÖNEM/3. KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU 20-21/01/2007 ANKARA İÇİNDEKİLER 1- GÜNDEM... 2 2- DÖNEM ÇALIŞMALARI... 3 2.1.GENEL...3 2.2.YÖNETSELDURUM...3 2.2.1.TMMOB,İKK

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 16 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (1-7 Ekim 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (1-7 Ekim 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (1-7 Ekim 2012) 1 EKİM 2012, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Meltem

Detaylı

BİA2nin Ankara Toplantısı Gerçekleşti

BİA2nin Ankara Toplantısı Gerçekleşti BİA2nin Ankara Toplantısı Gerçekleşti BİA2 projesinin tanıtım toplantılarından beşincisi geçtiğimiz Cumartesi günü Ankaradaydı. Kadın, çocuk, mülteci, insan hakları örgütleri; gazeteciler, hukukçular ve

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ TASLAK PROGRAMI 24-26 KASIM 2011 (Başkent Öğretmenevi Ankara)

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ TASLAK PROGRAMI 24-26 KASIM 2011 (Başkent Öğretmenevi Ankara) 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ TASLAK PROGRAMI 24-26 KASIM 2011 (Başkent Öğretmenevi Ankara) 24 KASIM 2011 PERŞEMBE 09:00 09:30 Kayıt Saygı Duruşu, İstiklal Marşı 09:30 10:15 Açılış Konuşmaları 10:15 11:00

Detaylı

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104 EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI 104 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 7. Dönemi boyunca, EMO-Genç çalışmalarına oldukça önem vermiş oda ile bağlarının gelişmesi yönünde çalışmalar yürütmüştür. Teknik geziler, tanışma toplantıları,

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 09-10 Nisan 2010 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ)

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) TMMOB Jeofi zik Mühendisleri Odası, Merkez, Şube, Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş Konya / 2015 Etkinlikler Dosyası Havacılık Semineri (21.12.2015) Fakültemizde

Detaylı

20 EKÝM DE ALANLARDAYIZ

20 EKÝM DE ALANLARDAYIZ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Ekim 2002/Sayý 25 HABER BÜLTENÝ TMMOB 37. DÖNEM 1. DANIÞMA KURULU 14 EYLÜL 2002 DE TOPLANDI 20 EKÝM DE ALANLARDAYIZ Ülkemize, Mesleðimize, Geleceðimize Sahip Çýkýyoruz

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) 27 ŞUBAT 2012, PAZARTESİ 09:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Sn. M. Süreyya Süner ile Mali

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 516-522 Dizin / Index Hayýrsever iþ adamýndan kütüphane Kýraathaneye kitaplýk Her okula kütüphane Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu gerçekleþtirildi Ýstanbul'a

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL 20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi NEDEN STK ZİRVESİ? www.sivilsehir.org ZİRVE NİN AMACI www.sivilsehir.org 60 ÜLKE 102 SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE AKADEMİSYENLER

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. HATAY VALİLİĞİ ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 3-5 Kasım 2009 Antakya - Hatay Açılış ve ilk gün oturumları 3 Kasım 2009, Salı Saat: 10.00 Hatay Kültür Merkezi Antakya - Hatay

Detaylı

DERGÝMÝZÝN YAYIN ÝLKELERÝ

DERGÝMÝZÝN YAYIN ÝLKELERÝ ÝLLER ve BELEDÝYELER DERGÝSÝ Türkiye Belediyeler Birliði adýna sahibi Birlik Baþkaný ve Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Aytaç DURAK DERGÝMÝZÝN YAYIN ÝLKELERÝ SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Cemal AYMAN Genel

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE 17 19 KASIM 2011 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROGRAM BİRİNCİ GÜN 17 Kasım 2011, Perşembe 08:30 09:30 Kayıt 09:30 12:30 Açılış Akıngüç Oditoryumu Gazi İpek, Düzenleme

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

PANEL: "Gıda Maddesi Olarak Yağlarda Taklit & Tağşiş"

PANEL: Gıda Maddesi Olarak Yağlarda Taklit & Tağşiş E- BÜLTEN Sayı: 03 Mart 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com PANEL: "Gıda Maddesi Olarak Yağlarda Taklit & Tağşiş" Odamızın paydaşı olduğu BUSİAD Gıda Uzmanlık Grubu

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUMLARDAN Kongre Kurultay Sempozyumlardan mayýs 2005/sayý 84

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUMLARDAN Kongre Kurultay Sempozyumlardan mayýs 2005/sayý 84 KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUMLARDAN Kongre-Kurultay-Sempozyumlarýmýzýn hazýrlýk çalýþmalarý devam ediyor. Nisan ayýnda IX. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu ve Sergisinin Düzenleme

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2007 ETKİNLİKLERİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2007 ETKİNLİKLERİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2007 ETKİNLİKLERİ TARIMSAL ÖĞRETİMİN BAŞLANGICININ 161 nci YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI SOSYAL ETKİNLİKLER PROGRAMI 11 Ocak 2007,

Detaylı

ŞUBE'den. 26087 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ufuk Özbek'in 25. Yıl plaketi Edirne Belediye Başkan Yardımcımız Murat Muratoğlu tarafından verildi.

ŞUBE'den. 26087 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ufuk Özbek'in 25. Yıl plaketi Edirne Belediye Başkan Yardımcımız Murat Muratoğlu tarafından verildi. ŞUBE'den 26055 Sicil Numaralı Üyemiz Kenan Karaçavuş'un 25. Yıl plaketi Edirne Valimiz Gökhan Sözer tarafından verildi. 26087 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ufuk Özbek'in 25. Yıl plaketi Edirne Belediye

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

- 21 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 21 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 23-25 Mart 2012 EMO 43. Dönem Olağan Genel Kurul ve Seçimlerine 4 Nisan 2012 EMO Eskişehir Şubesi 2. Dönem 7. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Nisan 2012 EMO-Genç Yürütme Kurulu toplantısına

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. KURUMSAL ĐLĐŞKĐLER VE ÖRGÜTLENME 1.1. ĐL TEMSĐLCĐLĐKLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci

Detaylı

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 27 TEMMUZ AĞUSTOS 2017 FAALİYET RAPORU

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 27 TEMMUZ AĞUSTOS 2017 FAALİYET RAPORU ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 27 TEMMUZ 2017 24 AĞUSTOS 2017 FAALİYET RAPORU 27 TEMMUZ 2017 TARİHİNDEN BUGÜNE ODAMIZA, 77 ADET FİRMA KAYIT OLMUŞ,28 ADET FİRMA KAYDINI KAPATMIŞTIR. 77 ADET FİRMANIN; 3 ADETİ

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007

YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007 YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007 TARIM ÖĞRETİMİNİN 161. YILI KUTLANDI * Fakültemiz, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Tarım Öğretiminin 161.

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

İ İnsanca Yaşam İçin, Eşit, Özgür,

İ İnsanca Yaşam İçin, Eşit, Özgür, Künye... Haber... Haber Künye ÖĞRENCİLERİMİZDEN HABERLER İ İnsanca Yaşam İçin, Eşit, Özgür, Demokratik Türkiye İçin Yürüdük 8 Ekim 2011 Cumartesi günü emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla İnsanca Yaşam

Detaylı

17. ÇEVRE ŞÛRASI ÇEVRE ŞÛRASI BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI NO:275

17. ÇEVRE ŞÛRASI ÇEVRE ŞÛRASI BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI NO:275 275 BAĞCILAR BELEDİYESİ 17. ÇEVRE ŞÛRASI 17. ÇEVRE ŞÛRASI 17. ÇEVRE ŞÛRASI 0212 410 06 00 - www.bagcilar.bel.tr BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI NO:275 BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:

Detaylı

Toplantı ve Etkinlikler

Toplantı ve Etkinlikler Gözde KARTAL Aralık 2011 Toplantı ve Etkinlikler Güney Marmara Kalkınma Ajansı hazırladığı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programını kamuoyuna duyurmak amacıyla Çanakkale ve Balıkesir de gerçekleştirdiği

Detaylı

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

BİLİMSEL ETKİNLİKLER BİLİMSEL ETKİNLİKLER Fakültemiz, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Tarım Öğretiminin 163. Yılı Kutlama Etkinlikleri 9 Ocak 2009 tarihinde

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA ve ÜRETÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ'NDE BÖLÜME HOÞGELDÝN KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA ve ÜRETÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ'NDE BÖLÜME HOÞGELDÝN KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA ve ÜRETÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ'NDE BÖLÜME HOÞGELDÝN KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 04.03.2009 tarihinde Bilecik Ýl Temsilciliðimiz tarafýndan Bilecik Üniversitesi'nde Makina ve Üretim

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz 1. 1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz Celalettin GÜVENÇ Şanlıurfa Valisi Sempozyum Onursal Başkanı Dr. A. Eşref FAKIBABA Şanlıurfa Belediye Başkanı Sempozyum Onursal Başkan

Detaylı

4.ULUSLARARASI İTİBAR YÖNETİMİ KONFERANSI

4.ULUSLARARASI İTİBAR YÖNETİMİ KONFERANSI 4.ULUSLARARASI İTİBAR YÖNETİMİ KONFERANSI 26-27 Kasım 2015, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI 1 İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 26-27 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul da 4. Uluslararası

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı