KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001"

Transkript

1 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di er uygulamalar Ak flkanlar çme suyu, kullanma suyu, yang n suyu, so utma suyu, demineralize su flletme Bilgileri Kapasite max. mh (max. pompa ile) Basma yük. max.1 m Ak flkan s cakl max. 7 o C Ortam s cakl max. o C Sistem ç k fl bas nc Pd max. 1 bar Girifl bas nc Pe max. 1 bar Çal flma gerilimi Faz, 8 V, Hz Motor faz, Hz, kutuplu, özel KSB dizayn. Dizayn - adet yüksek bas nçl dikey çok kademeli santrifüj pompalardan oluflan PLC kontrollü tam otomatik hidrofor seti. Kodlama Sistemi Hidrofor kodlama sistemi Hidrofor tipi Pano versiyonu Pompa say s Pompa tipi Pompa malzeme kodu Malzeme kodu: G1, C1, C KHS B G1 KHS hidrofor setlerinde kullan lan pompalar KSB nin yüksek verimli Movitec serisidir. KHS Hidrofor Sistemi (Standart Kapsam) - - adet aras Movitec serisi dikey pompalar - Her pompa için 1 adet çekvalf ve adet onoff vanas - Emme ve basma kollektörleri - Ç k fl kollektöründe 1 adet bas nç sensörü - Çelik flase - epoxy boyal - 1 m kablolu flatör - Kontrol panosu IP koruma s n f na sahiptir. KHS Movitec Serisi Pompalar Kollektörler Versiyonu GövdeÇark G Paslanmaz çelik Çelik C Paslanmaz çelik AISI Paslanmaz çelik C Paslanmaz çelik AISI 1 Paslanmaz çelik Vanalar Movitec V, VS Movitec V, VS kullan lan hidroforlar için,, kullan lan hidroforlar için Pirinç küresel vana ve yayl Sfero döküm kelebek vana, pirinç çekvalf Paslanmaz çelik çekvalf 1.8 Paslanmaz çelik küresel vana 1.8 Paslanmaz çelik diskli kelebek ve yayl Paslanmaz çelik çekvalf vana ve Paslanmaz çelik çekvalf 1.8 Paslanmaz çelik küresel vana 1.8 Paslanmaz çelik diskli kelebek ve yayl Paslanmaz çelik çekvalf vana ve Paslanmaz çelik çekvalf

2 Otomatik çal flma sistemi: ile adet aras pompa PLC taraf ndan kontrol edilir ve izlenir.pompalar s ra kontrollü çal fl rlar, bu sayede pompalar eflit sürelerde devrede kal rlar. Basma taraf kollektörü üzerinde bulunan bas nç sinyali ileticisi yard m yla hattaki bas nç izlenir. Su talebinin artmas yla hat bas nc Alt Bas nç (devreye girme bas nc set de eri) de erinin (PALT) alt na düflerse ilk pompa otomatik olarak devreye girer, e er bas nç düflüflü devam ederse di er pompalarda devreye girerler. Su talebinin azalmas yla hattaki bas nç yükselir ve kollektördeki bas nç hidroforun Üst Bas nç (devreden ç kma bas nc set de eri) de erinin (PÜST) üzerine ç karsa en yafll pompa devreden ç kar. Pompalar n devreye girifl ve ç k fl gecikme süreleri PLC üzerinden ayarlanabilir. Pompalar rotasyonlu olarak devreye girer ve ç karak eflit yafllanma sa lan r. Çal flan her hangi bir pompan n ar zas durumunda; otomasyon bir sonraki pompay devreye sokar ve ar za sinyali ile hangi pompada ar za oldu u iflaret edilir. 11 kw a kadar olan pompalara do rudan yol verilir, üzeri güçlerde ise y ld z-üçgen yol verilir. Manuel (Elle Kontrol) çal flma sistemi: Kontrol panosu üzerinde her pompa için bulunan (1--) seçici anahtar n 1 konumu manuel konumdur. stenilen her pompa her an manuel konuma al nabilir. Manuel konumda bas nç kontrolü bulunmamaktad r. Buna ra men faz ve kuru çal flmaya karfl korumalar devrededir. Çal flma - Ar za ikaz ve ihbar ledleri Led li panel iflaretleri - Pompa çal fl yor (her pompa için bir led) - Pompa ar zal (her pompa için bir led) - Otomatik çal flma - Alarm flaflörü - Su yok - Enerji var - Alçak bas nç - Yüksek bas nç POMPA ÇALIfiIYOR POMPA ARIZALI P1 P P P P P OTOMAT K ÇALIfiMA YÜKSEK BASINÇ ALÇAK BASINÇ ALARM SU YOK ENERJ VAR Devreye alma: Montaj tam olarak bitmifl hidrofor, tüm Türkiye de KSB taraf ndan ücretsiz devreye al n r. Maksimum verimli Movitec pompalar n kullan ld KHS hidrofor setlerinin enerji sarfiyat minumum seviyededir.

3 Hidroforlar n seçimi Hidroforun do ru seçilebilmesi için debi ve basma yüksekli inin iyi Örnek : daireli bir apartman için debi hesab hesaplanmas gereklidir. Debi Hesab : Hidroforun kullan laca yere göre ve kullan m amac na göre debi hesab farkl l klar gösterir. Özellikle orta ve büyük çapl tesislerde bu hesaplar n konunun uzman kifli veya kurumlarca yap lmas gereklidir. Bu sayede yanl fl yat r m ve yüksek enerji sarfiyatlar Türkiye de kifli bafl na ortalama su tüketimi: 1-1 ltgün kabul edilebilir. Daire bafl na ortalama - kifli kabul edebiliriz. Tablo 1 den eflzaman kullan m faktörü:, Q = x x,1 x, = 1 mh önlenmifl olur. Debi hesaplan rken kullan m n maksimum oldu u andaki su debisi dikkate al nmal d r. Bu nedenle debi hesaplan rken, özellikle çok kullan c l apartman, hastane, otel gibi yerler için tecrübeler sonucu Hidroforun kullan laca yerin özellikleri tam olarak bilinmiyor ise fiekil 1 ve fiekil de verilen diyagramlar debi hesab nda yaklafl k olarak kullanabiliriz. belirlenen efl zaman kullan m faktörlerinden faydalan l r (Tablo 1). Daire (aile) say s daireye kadar -1 daire 1- daire - daire 1-1 daire 1 daireden fazla Tablo 1 Afla daki debi hesab yaklafl k hesap yap lmas amac yla verilmifltir. Debi = Q (mh) = d x k x b x s d : Daire say s k : Kifli say s b : Kifli bafl na ortalama su tüketimi s : Efl zaman kullan m faktörü Eflzaman kullan m faktörü Gerekli debi (m h) 1 1 Marketler fl merkezleri Daire say s Konutlar Çal flan nsan Say s Koruma sistemi Her bir pompa için motor koruma flalteri ile motor, afl r ak m ve k sa devreye karfl korunmufltur. Faz yoklu u, asimetrisi ve faz s ras korumas ile sistem komple korunmufltur. zolasyon trafolu (nötr ba ms z pano) V DC Beslemesi için k sa devre ve afl r yük korumal SMPS Susuz çal flmaya karfl koruma flatör ile sa lanm flt r (negatif emiflli sistemlerde kapasitif sensör ile koruma standartt r). Gerekli debi (m h) 8 Oteller Hastaneler 8 1 Yatak say s

4 STANDART ÖZELL KLER Tüm çal flma modlar n n LED ler yard m yla pano üzerinde görünmesi Pompa çal fl yor (her pompa için bir LED), Pompa ar zal (her pompa için bir LED), Otomatik çal flma, Alarm flaflörü, Su yok, Enerji var, Alçak bas nç, Yüksek bas nç PLC ve KSB-Boost 1 Software Pompalar n de iflimli devreye al nmas veya ç kart lmas Pompalardan birinin ar zalanmas durumunda otomatik s ra de ifltirici PLC kontrol her bir sisitem için Her pompa için motor koruma flalteri Her pompa için manuel- durdurma - otomatik (1-- ) seçiçi anahtar Her hangi bir elektirik hatas veya susuz kalmaya karfl sistemin korunmaya al nmas sonras çal flmay operatörün bafllatmas Afl r ak m korumas Pompalar n s ral devreye al nmas Susuz çal flmaya karfl - flaflör ile koruma Faz yoklu u, asimetrisi ve faz s ras korumas zolasyon trafosu V DC beslemesi için k sa devre ve afl r yük korumal SMPS Kilitlenebilir pako flalter Kavitasyon Korumas Flatör - 1 m kablolu OPS YONEL ÖZELL KLER Günlük otomatik test çal flmas Zaman saatli istenilen saat aral klar nda otomatik test çal flmas Susuz çal flmaya karfl - ak fl anahtar ile koruma Susuz çal flmaya karfl - seviye elektrotlar ile koruma Afl r voltaj korumas Pompa çal flma süresinin mekanik sayaç ile gösterilmesi Pompa çal flma süresinin dijital sayaç ile gösterilmesi Her bir pompan n ak m de erinin gösterilmesi Sistem voltaj de erinin gösterilmesi Haberleflme protokollerine uyum Pano Versiyonu B1B n n OPS YONEL ÖZELL KLER Kontrol Odas ndan Afla daki Bilgiler zlenebilir - opsiyoneldir Pompa çal fl r durumda bilgisi Pompa ar zal bilgisi Bas nç transmitteri ar zal bilgisi Su yok bilgisi Kontrol Odas ndan Hidrofor Kumanda Edilebilir - opsiyoneldir Otomatik ON- OFF kinci set de eri Acil durum durdurmas Uzaktan kumandadan iptal x: Standart kapsam n: Uygulanamaz O: Opsiyonel

5 Movitec, ve 1 ile hidrofor özellikleri Pompa eflit yaflland rmas Pompalar n otomatik s ral çal flmas sayesinde Her pompa için Manuel-- Otomatik seçici anahtar Kilitlenebilir ve mekanik kilitli pako flalter CE kurallar na göre elektrik kesilmeden pano kapa aç lmamal d r. Yüksek güvenilirlik saat sürekli çal flma için özel dizayn edilmifltir. Faz yoklu u, asimetrisi ve faz s ras korumas fiebeke fazlar nda olas bir eksiklikte asimetri bozuklu unda veya faz s ras de iflti inde faz koruma rölesi ç k fl n aktif eder ve tüm sistem durur. Izolasyon trafosu Nötr topraklamas çok iyi yap lmayan tesislerde önemli bir koruma görevi üstlenir. Movitec Özellikleri Güvenilir, bak m kolay salmastra sistemi - EN17 ya uygun standart tip mekanik salmastra - Yüksek alafl ml paslanmaz çelik mil Düflük ses seviyesi Su ile dolu d fl gömlek ses izolasyonu sa lar Korozyona dayan kl Hidrolik parçalar ve pompa gömle i yüksek alafl ml paslanmaz çeliktir

6 Movitec 18,, ve ile hidrofor özellikleri Pompa eflit yaflland rmas Pompalar n otomatik s ral çal flmas sayesinde Her pompa için Manuel-- Otomatik seçici anahtar (11 kw a kadar) Her pompa için -Otomatik seçici anahtar (11 kw üzeri) Kilitlenebilir ve mekanik kilitli pako flalter CE kurallar na göre elektrik kesilmeden pano kapa aç lmamal d r. Yüksek güvenilirlik saat sürekli çal flma için özel dizayn edilmifltir. Faz yoklu u, asimetrisi ve faz s ras korumas fiebeke fazlar nda olas bir eksiklikte asimetri bozuklu unda veya faz s ras de iflti inde faz koruma rölesi ç k fl n aktif eder ve tüm sistem durur. Izolasyon trafosu Nötr topraklamas çok iyi yap lmayan tesislerde önemli bir koruma görevi üstlenir. Movitec Özellikleri Güvenilir, bak m kolay salmastra sistemi - EN17 ya uygun standart tip mekanik salmastra - Yüksek alafl ml paslanmaz çelik mil Düflük ses seviyesi Su ile dolu d fl gömlek ses izolasyonu sa lar Korozyona dayan kl Hidrolik parçalar, pompa gömle i ve pompa gövdesi yüksek alafl ml paslanmaz çeliktir.

7 Çal flma fiekilleri S ral sabit devirli: KHS De iflken devirli: KHF Di er kombinasyonlar ve kontrol modülleri ila pompa, su talebine göre PLC kontrollü olarak devreye girer ve devreden ç karlar Pompalardan birisi de iflken devirli olarak çal fl r ve di er sabit devirli pompalar s ral olarak devreye girer ve ç karlar-plc kontrollüdür. stek halinde teklif edebiliriz: (Örnek: Yar kapasitede 1 veya jokey pompal çal flma) Set de eri Standart Hidrofor Seti Movitec 1 ile Standart Hidrofor Seti Movitec 18 ile 1-Pompa -Küresel vana -Kombi çekvalfon-off vana -Manometre -Bas nç sensörü -Membranl tank-opsiyonel 7-Kontrol panosu 8-Çekvalf Montaj fiekilleri Do rudan flebekeden besleme Tanktan pozitif veya s f r kotlu besleme Tanktan negatif besleme* Atmosfere aç k tank pompa emifl a z ile ayn veya daha yüksek bir seviyededir (pozitif emiflli çal flma) Atmosfere aç k tank pompa emifl a z ndan daha afla bir seviyededir (negatif emiflli çal flma) Emifl bas nc n izleme ekipmanlar (ek ekipman ve aksesuar için fiyat isteyiniz). e er Pe>, bar (DIN 1988 e göre min. 1 bar olmal ) ise; - bas nç anahtar - bas nç sensörü e er Pe<, bar ise - ak fl sensörü - flatör - elektrot veya röle seti - emifl tank nda kuru çal flmaya karfl koruma sistemi - ak fl sensörü - ak fl izleme - flatör - elektrot veya röle seti - emifl tank nda kuru çal flmaya karfl koruma sistemi - ak fl sensörü *) Negatif besleme uygulamalar nda, çekvalf gerektirmeyen kendinden emiflli pompa uygulamas için KSB ye baflvurunuz. 7

8 Hidrofor seçim yöntemi Temel veriler H = (Ps-Pe) x1 m Palt = Pe+ (H :1) bar p max = Püst - Palt bar Qt = Ps bas nc ndaki hidrofor kapasitesi mh H = Qt kapasitesindeki hidrofor basma yük. m Palt = Qt kapasitesindeki hidroforun devreye girifl set bas nc (Pe bas nc dahildir) Pe = Hidrofor emifl taraf ndaki bas nç H = S f r (Q=) debideki hidrofor basma yüksekli i Pmax = S f r (Q=) debideki hidrofor ç k fl bas nc (=H +Pe) Katalog bilgileri emifl taraf ndaki bas nç = olarak kabul edilerek verilmifltir. Püst Palt Pe max Pe. bar DIN 1988 e göre H m Hidrofor basma yük. Qt de Pe Qt Karakteristik e ri toleranslar ISO 99 ya göredir. Örnek seçim stenenler Q= m h, Palt= bar, Pe= DIN1988, Bölüm e göre seçim (1 pompa yedek) 1. KHS -9 G1 Yedek pompas z seçim 1. KHS -9 G1 Emifl taraf ndaki bas nc n de iflimi ile farkl l klar yaflanabilecektir. Setteki pompa say s Yedek pompas z DIN1988 e göre yedek pompa dahil

9 MOVITEC Performans E rileri (Genel Bak fl)

10 Movitec Karakteristik E rileri Pe= Pmax=1 bar 1 1 IM.gpm 1 1 Karakteristik e ri toleranslar ISO 99 ya göredir. 8 Qmin*) kw Basma yük 1 1. kw kw kw kw kw ft m 7.7 kw.7 kw. kw. kw Setteki pompa say s Yedek pompas z DIN1988 e göre yedek pompa dahil.7 kw.7 kw 1.7 kw

11 Movitec Karakteristik E rileri Pe= Pmax=1 bar 1 US.gpm 1 IM.gpm 7 Karakteristik e ri toleranslar ISO 99 ya göredir. 8 Qmin*) 1 kw 1 1. kw Basma yük 1. kw 11. kw kw m 9 1. kw 8 1. kw kw 1.1 kw.7 kw.7 kw ft Setteki pompa say s Yedek pompas z DIN1988 e göre yedek pompa dahil. kw.7 kw 1.7 kw

12 Movitec 1 Karakteristik E rileri Pe= Pmax=1 bar 1 US.gpm 1 IM.gpm 8 Karakteristik e ri toleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) 1 1. kw Basma yük 1 kw 9 kw 1 8 kw 7 kw ft. kw m. kw 1. kw 1.1 kw Setteki pompa say s.7 kw 1.7 kw Yedek pompas z DIN1988 e göre yedek pompa dahil

13 Movitec 18 Karakteristik E rileri Pe= Pmax=1 bar US.gpm 8 1 IM.gpm 8 8 Karakteristik e ri toleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) kw Basma yük 8 7. kw kw. kw. kw ft m kw kw Setteki pompa say s. kw Yedek pompas z DIN1988 e göre yedek pompa dahil kw

14 Movitec Karakteristik E rileri Pe= Pmax=1 bar US.gpm 1 1 IM.gpm Karakteristik e ri toleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) 8 1 kw kw Basma yük 11 kw 1 11 kw 7. kw ft m. kw kw Setteki pompa say s Yedek pompas z DIN1988 e göre yedek pompa dahil 1. kw

15 Movitec Karakteristik E rileri Pe= Pmax=1 bar US.gpm IM.gpm Karakteristik e ri toleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) 1 kw Basma yük kw 18. kw -1 1 kw 1 1 kw kw ft 11 kw m kw 7. kw -1. kw Setteki pompa say s 1 kw Yedek pompas z DIN1988 e göre yedek pompa dahil 1-1. kw

16 Movitec Karakteristik E rileri Pe= Pmax=1 bar US.gpm 1 17 IM.gpm 1 1 Qmin*) 1 8 kw Karakteristik e ri toleranslar ISO 99 ya göredir kw 1 1 kw 1 kw Basma yük 8 11 kw m 7. kw ft. kw 1 Setteki pompa say s 1 kw Yedek pompas z DIN1988 e göre yedek pompa dahil

17 KHS serisi hidroforlar n boyutlar (Movitec,, 1, 18 kullan lanlar) L1 D H± HP d b1 B1± B± b B± Emme taraf Movitec 1 ve 18 den oluflan hidroforlar n kollektörleri flanfll d r ve flanfl ba lant normu: ISO EN 7 PN1 d r W Basma taraf B B1 B H L L1 b1 b d (R) d (DN) D W HP Ölçü Tablosu(mm) MOVITEC Pompa Adeti *Bu tablo PN1 bas nç s n f na göre haz rlanm flt r Pano Boyutlar Bak n z Pano Ölçüleri 17

18 KHS serisi hidroforlar n boyutlar (Movitec,, kullan lanlar) D L Emme taraf W H± DN HP 7 B1± B± 8 1 B±1 Flanfl ba lant normu: ISO EN 7 PN1 Basma taraf B B1 B H L DN D W HP Ölçü Tablosu(mm) MOVITEC Pompa Adeti Pano Boyutlar *Bu tablo PN1 bas nç s n f na göre haz rlanm flt r Bak n z Pano Ölçüleri 18

19 KHS hidrofor pano ölçüleri Motor Gücü Pano Boyutlar (mm) Hidrofor Versiyonu KW aral Pompa Say s W HP D KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C KHS C 8 1 KHS C

20 Hidrofor tanklar n n tan t m ve seçimi Hidrofor tank n n faydalar Basma hatt nda oluflabilecek darbe ve bas nç dalgalanmalar n absorbe eder. Sistemin ömrünü artt r r. Sistemi her an bas nç alt nda tutarak, ani debi ihtiyaçlar n karfl lar. Hidroforun s k s k devreye girme ve ç kmas n önler. Sistemin düzenli çal flmas n sa lar. Bu nedenlerden dolay mümkün oldu unca büyük tanklar tercih edilmelidir. Tank hacmi hesab Teknik özellikler Tank n membran de iflebilir. Membran hijyenik olup, içme suyuna tamamen uygundur. Hidrofor tanklar korozyona karfl elektrostatik boya ile kapl d r. Tank bas nc n senede en az bir defa afla daki formül ile kontrol ediniz. Maksimum çal flma s cakl : 9 C Tankbas nc = Hidroforun düflük bas nc -. bar. Tank hacmi afla daki formülleri kullanarak hesaplanabilir. Bulunan de ere yak n bir tank al naca gibi, ço u zaman KSB veya son kullan c kendi tercihlerini de yapabilirler. Standart hidroforlar için V =.Qp. Püst + 1 P. S Frekans kontrollü için V = 1.Qp. D Püst + 1 P. S H Hacim lt Qp Püst P S = = = = S (1h) 1 Bir pompan n debisi (mh) Hidroforun devreden ç k fl bas nc (bar) Hidroforun bas nç çal flma aral (bar) fialt say s Motor gücü (Kw) Max. flletme Bas nc BAR PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN H mm D mm Ba lant inç BT 111- Teknik bilgilerde haber vermeksizin de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. KSB Pompa Armatür San. ve Tic. A.fi. Mahatma Gandhi Caddesi No: 7 Gaziosmanpafla ANKARA Tel: (1) ( hat) Faks: (1) 7 7 Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat - No:1 87 Okmeydan STANBUL Tel: (1) pbx Faks: (1)

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Varlogic NR6

Detaylı

Genel Ürün Kataloğu 2012

Genel Ürün Kataloğu 2012 Genel Ürün Kataloğu 2012 Tesisat Sektörümüzde Köklü Bir Üretici ALFEN Üretim ve yönetim merkezi İstanbul da yerleşik Alfen A.Ş. ülkemizin köklü ve yenilikçi firmalarından biridir. 30 yılı aşkın bir süredir

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı