İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi"

Transkript

1 İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, ISSN: İsanbul Menkul Kıymeler Borsası nda hafanın günü ekisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile es edilmesi Tülin Aakan 1 Finans Anabilim Dalı, İşleme Fakülesi İsanbul Üniversiesi, İsanbul, Türkiye Öze Bu çalışmada, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası nda (İMKB) hafanın günü ve Ocak ayı anomalilerinin gözlenip gözlenmediği araşırılmışır. Finans eorisinin ana kuramlarından birisi olan Ekin Pazar Kuramı na aykırı düşen bu anomaliler üzerine pek çok çalışma olmasına rağmen, İMKB nin işlem gördüğü ilk günden bu yana geniş bir periyou içeren ve GARCH modelleri ile anomali ekisini es eden fazla bir araşırmanın olmayışı, bu çalışmanın çıkış nokasını oluşurmakadır. GARCH (1,1) modelinin kullanıldığı ve bir gecikmeli geiri serisinin oralama denklemde bulunduğu İMKB Bileşik-100 Endeksi nin 3 Temmuz Temmuz 2008 dönemini kapsayan ve oplam 5157 günlük veriden harekele gerçekleşirilen bu çalışmanın sonucunda, İMKB nin Ocak ayı geirilerinde, diğer aylara göre isaisiksel olarak anlamlı bir şekilde herhangi bir farklılaşmanın olmadığı espi edilmişir. Bunun yanısıra, Cuma günleri İMKB endeksinin geirisinin diğer günlere oranla oralamadan yüksek, Pazaresi günü ise düşük olduğu oraya konmuşur. Anahar Sözcükler: Hafanın Günü Ekisi, Ocak Ayı Ekisi, Zamana Dayalı Anomaliler, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB), ARCH-GARCH Modelleri. Tesing he day-of-he-week effec and January effec anomalies a Isanbul Sock Exchange wih Arch-Garch models Absrac This sudy invesigaes he presence of calendar anomalies, paricularly January and dayof-he-week anomalies on he daily reurns a Isanbul Sock Exchange (ISE). Alhough here is a vas number of sudies on hese anomalies which are conrary o he Efficien Marke Hypohesis as one of he main heories in finance lieraure, very few sudies covering he whole operaion period of ISE from 1987 unil oday and uilizing GARCH models o es for he anomalous sock marke behavior, have been he saring poin of his reseach. The research spans he whole period of July 3 rd 1987-July 18 h 2008 and uses 5157 daily daa; and he empirical sudy applies GARCH (1,1) model, wih one lag reurn series in he mean equaion of ISE-100 Index. The resuls prove ha he daily reurns of ISE-100 in January do no show a saisically significan difference from oher monhs. For he day-of-he-week anomalies, saisics indicae ha ISE-100 daily reurns on Fridays are higher han he average as compared o oher days, while reurns on Mondays are lower. Keywords: Markowiz Day-of-he-Week Effec, January Effec, Calendar Anomalies, Isanbul Sock Exchange (ISE), ARCH-GARCH Models. 1 (T. Aakan) 98

2 1. Giriş Finans lieraüründe piyasa ekinliği ve rasyonel bekleniler eorileri, menkul kıyme fiyalarının harekelerinin ve yaırımcı davranışlarının açıklanması konusunda oldukça önemli iki eori olarak karşımıza çıkmakadır. Fama [1] Ekin Piyasalar Teorisi ni ifade eiği çalışmasında, menkul kıyme fiyalarının mevcu üm bilgiyi yansıığını önermeke ve piyasada işlem yapan hiçbir yaırımcının bu bilgileri kullanarak olağanüsü geiri (excess reurn) sağlayamayacağını ileri sürmekedir. Fama [2] cari hisse senedi fiyalarının (geirilerinin) mevcu üm bilgiyi amamen yansıığı piyasaları ekin olarak nielendirilmekedir. Sermaye piyasalarının ekinliğinin emelinde, bilgisel anlamda ekinlik olarak da bilinen ve sermaye piyasalarında hisse senelerine ilişkin olarak gerçekleşen fiyaların, o sene ve onu ihraç eden şirkee ilişkin büün bilgileri yansıığı kabulüne dayanan varsayım yamakadır. Ekin Piyasa Hipoezinin geçerliliği birçok varsayıma bağlıdır ve bu varsayımlar pazarın işleyişi ve yaırımcının davranışları ile ilgilidir. Söz konusu varsayımlar şu şekilde anımlanmışır [3]: Yaırımcının emel amacı, nihai zenginliğin faydasını en çoklamakır, Yaırımcı, risk ve geiri emeline dayalı seçimler yapar, Yaırımcıların risk ve geiri beklenileri homojendir, Yaırımcılar, birbirlerinin aynı zaman ufkuna sahipir ve Bilgi serbesçe elde edilebilir. Fama [2] Ekin Pazar Kuramını ifade eiği çalışmasında, pazar ekinliğini üç değişik seviyede açıklamış ve bu sınıflandırma günümüze kadar finans lieraüründe yerini almışır. Bu seviyeler zayıf formda, yarı güçlü formda ve güçlü formda pazar ekinlikleri şeklinde anımlanmakadır. Zayıf formda ekin piyasa hipoezi, cari menkul kıyme fiyalarının geçmişeki geirileri ve diğer menkul kıyme piyasası bilgilerini yansıığını öne sürer. Bu nedenle, bir menkul kıymein belirli bir döneme ai geçmiş fiya serisini kullanarak gelecekeki fiyaını ahmin emeye çalışmak mümkün olamayacakır. Dolayısıyla bu hipoeze göre, finansal piyasalarda uzmanlar arafından sıkça kullanılan ve geçmiş fiya harekelerini emel alan eknik analiz meodundan başarılı sonuçlar elde edilmesi olanaksızdır. Hisse fiyalarının Rassal Yürüyüş Modeline uygun fiya seyirleri izlediği durumlarda zayıf ekin pazar hipoezinin geçerli olduğu sonucuna varılabilir [4]. Yarı güçlü formada ekin piyasalar, finansal varlık ile ilgili olarak sadece geçmişeki bilgiler değil, aynı zamanda kamuya açıklanmış mevcu üm bilgilerin finansal varlıkların fiyalarına yansıdığı piyasalardır [5]. Yarı güçlü formda piyasa ekinliği zayıf formda piyasa ekinliğini de kapsamakadır; çünkü yarı güçlü formda piyasa ekinliğinde fiyaa yansıdığı varsayılan bilgi kümesi sadece geçmiş fiya harekelerini değil halka açık her ürlü veriyi de yansımakadır. Yarı güçlü piyasalarda eknik analizin yanı sıra, emel analizin kullanılması ile de normalin üzerinde kazanç sağlanamayacakır. Güçlü formada ekin piyasalarda ise sınırlı sayıda yaırımcının veya içeridekilerin (firma çalışanları ve yöneicileri) sahip olduğu özel bilgiler de fiyalara amamen yansımışır. Bu nedenle bu özel bilgilerden faydalanılarak fiyaları öngörmek ya da oralamanın üzerinde bir kazanç sağlamak mümkün olamamakadır [6],[7]. Ancak bazen piyasalarda, finans lieraüründe belirildiği üzere hisse seneleri fiya davranışlarına ilişkin, Ekin Piyasa Hipoezinin öngörüleri ile uyumluluk gösermeyen gözlemler espi edilebilmekedir. Anomaliler başlığı alında oplanan bu gözlemler Ekin Piyasa Hipoezinin savunduğu Rassal Yürüyüş Modeline ers düşerken aynı zamanda yaırımcıların rasyonelliği ile de çelişmekedir. Geirilerde gözlemlenebilecek zamana bağlı, dönemsel olabileceği gibi dönemsellik özelliği gösermeye de bilen bu anomaliler piyasa ekinliğinin esinde kullanılabilmekedir. Bu 99

3 çalışmanın amacı, dönemsel anomalilerden en önemli ikisi sayılabilecek Ocak ayı ekisi ve hafanın günü anomalilerinin İMKB de gözlenip gözlemlenmediği araşırmakır. Çalışmanın II. Bölümü anomalileri açıklamaka ve özellikle akvim anomalileri üzerinde durmakadır. III. Bölüm Türkiye de bu konuda yapılmış çalışmaları akarmakadır. IV. Bölüm isaisiki araşırmayı ve ampirik bulguları içermeke ve V. Bölüm çalışmanın sonuçlarını belirmekedir. 2. Anomaliler ve Takvim Anomalileri Thaler ve Russell [3], anomali yi eori ile uyuşmayan bir gözlem veya gerçekleşen olay olarak anımlamakadır. Özmen [8] ise, gözleme dayalı bir bulguyu eorik çerçevede rasyonalize emek güç ise veya bu bulguyu açıklamak için makul olmayan varsayımlar yapmak gerekli ise, söz konusu bulgunun anomali olarak değerlendirilmesi gerekiğini söylemekedir. Belirildiği gibi, hisse senedi piyasalarında, Ekin Piyasa Hipoezinin öngörüleri ile uyumluluk gösermeyen ve bu hipoezin savunduğu Rassal Yürüyüş Modeline ers düşen fiya harekeleri gözlemlenebilmekedir. Bu gözlemler yaırımcıların rasyonelliği ile de çelişmekedir. Anomalileri dönemsel ve dönemsel olmayan anomaliler başlığı alında ikiye ayırabiliriz. Finansal piyasalarda gözlemlenen, dönemsellik arz eden ve zamana dayalı anomalilerin (akvim anomalileri) belli başlıcaları, Ocak ayı anomalisi, hafanın günü anomalisi, ail anomalisi, seans ekisi anomalisi, yıl sonu anomalisidir. Hisse senedi geirilerinde Ekin Pazar Kuramına ers düşen ve akvime bağlı anomalilerden en önemli ikisi, Ocak ayı ekisi ve hafanın günü ekisidir. Çalışmada zamana dayalı anomalilerden İMKB Bileşik Endeksi için işleme başladığı günden bu yana her iki eki de ayrı ayrı incelenecekir. Takvim anomalilerinde ana amaç, hisse senedi geirilerinin herhangi bir zaman aralığında isaisiksel olarak anlamlı bir şekilde oralamadan bir sapma göserip gösermediğini oraya koymakır Ocak Ayı Ekisi Anomalisi Hisse senedi piyasalarında en çok gözlemlenen akvim anomalisi Ocak ayı ekisi dir ve genelde de yapılan çalışmalar, ocak ayının ilk hafası bu farklılaşmanın daha belirgin bir şekilde gerçekleşiğini oraya koymuşur. Yapılan araşırmalar, ocak ayında hisse senedi geirilerinin oralamada diğer aylara oranla daha yüksek olduğunu oraya koyarken, aynı zamanda küçük sermaye ve piyasa değerine sahip hisse senelerinde bu aşırı geirinin daha çok gözlemlendiğini belirmekedir. Bu anomalinin üzerine birçok yorum yapılmışır. Rozeff ve Kinney [9], yapıkları çalışmada Ocak ayı ekisini ilk defa espi emişlerdir yılları arasındaki dönemi kapsayan çalışmalarında, yazarlar New York Borsası nda hisse senelerinin aylık geirilerinin Ocak ayında diğer ayların oralama geirisinin yaklaşık 8 misli üzerinde gerçekleşiğini oraya koymuşlardır. Keim [10] ve Reinganum [11] da bu anomaliyi ikinci kez oraya koyan araşırmacılar olarak özellikle Ocak ayının ilk iki hafasında aşırı geirilerin gerçekleşiğini ve bunun da piyasanın mikro yapısına bağlı olduğunu belirmişlerdir. Bunun yanısıra araşırmacılar, Ocak ayı ekisinin vergisel nedenlerden dolayı kaynaklandığını ve yaırımcıların vergi marahlarını düşürmek amacıyla Aralık ayında zarar eikleri hisse senelerini saarak zararlarını realize eiklerini söylemekedirler. Bu saış sürecini akiben Ocak ayında ise piyasa düşük fiyalardan yararlanmak ve porföylerini ekrar eskisi haline geirmek amacıyla yeniden alıma geçikleri belirilmeke ve bu sebeple Ocak ayında hisse senelerinin oralamanın üzerinde bir geiri sağladığı düşünülmekedir [12]. 100

4 2.2. Hafanın Günü Anomalisi Finans lieraüründe anomaliler üzerine araşırma yapan ve hafanın günü ekisinin hisse senedi piyasalarında var olduğunu ilk kez oraya koyan Osborne [13] ve Cross [14] Amerika da S&P 500 Endeksi üzerinde yapıkları çalışmalarında pazaresi geirilerinin Cuma günkü geirilere kıyasla daha düşük gerçekleşiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu ilk araşırmaları akiben yapılan diğer çalışmalarda French [15], Gibbsons ve Hess [16] de Amerikan hisse senedi piyasalarında Pazaresi Ekisi anomalisinin varolduğuna dair bulgular elde emişir. Araşırmacılar, pazaresi günü hisse senedi geirilerinin diğer günlere oranla daha düşük gerçekleşiğini oraya koymuşlardır. Avusuralya, Kore, Japonya ve Singapur için ise, aynı farklılığın Salı günü gerçekleşiği araşırmalar sonucu espi edilirken, bu olay, ilgili borsaların Amerikan ve Avrupa piyasalarıyla ekileşimlerinin zaman farklılığından kaynakladığı sonucuna bağlanmışır. Bazı yazarlar ise bu fenomeniyi, hafa sonu gelen köü haberlerin ekisinin piyasa kapalı olduğu için pazaresi günü seans açıldığında hissedilmesinden kaynaklandığını savunmakadır. 3. Lieraür Araşırması Ocak ayı ekisi ve hafanın günü anomalileri üzerine yurdışında birçok çalışma yapılmışır. Her bir çalışmanın ele aldığı periyo, incelediği ülke, menkul kıyme piyasası ve bulguları değişiklik gösermekedir. Bu nedenle makalenin giriş bölümünde sadece bu çalışmaların öncüsü sayılabilecek emel makalelere yer vermekle yeinilmiş, diğerleri ise farklı ülke piyasalarını içermelerinden dolayı gözardı edilmişir. Bu makalenin asıl odaklandığı noka, Türk hisse senedi piyasalarında akvim anomalilerinin gözlenip gözlenmediği hususudur. Bundan dolayı, lieraür araması kısmında İsanbul Menkul Kıymeler Borsası üzerine yapılan çalışmalar kronolojik olarak ele alınmış ve bu çalışmalardan elde edilen bulgular aşağıda sunulmuşur. Muradoğlu ve Okay [17], 4 Ocak Aralık 1992 arihlerini kapsayan ve İMKB Bileşik Endeksinin 5 yıllık dönemdeki günlük geirileri üzerinden harekele yapıkları çalışmalarında İMKB de çeşili akvim anomalilerini araşırmışır. Yazarlar, hisse senedi geirilerinin hafanın günü, yılın ayı ve Ocak aylarında farklı seyirler göserip gösermediğini incelemişlerdir. Araşırmacılar, İMKB de Salı günleri negaif, Cuma günleri ise poziif geirilerin gerçekleşiğini gözlemledikleri çalışmalarında ayrıca, akas süresinin 1 gün olduğu dönemde, akas süresinin hafanın günü üzerine ekisinin bulunduğu; buna karşın, akas süresinin 2 gün olduğu dönemde isaisiki olarak anlamlı bir hafanın günü ekisinin olmadığı bulgusunu elde emişlerdir. Balaban [18] ve [19] ise, Ocak 1988-Ağusos 1994 dönemini kapsayan ve İMKB bileşik endeksinin günlük kapanış değerlerinden harekele gerçekleşirdiği iki çalışmasında da İMKB de hafanın günü ekisinin olup olmadığını araşırmış ve bulgularına göre, döneminde, Salı günleri, en düşük ve negaif faka isaisiksel olarak anlamsız geirilerin oluşuğunu oraya koymuşur. Bununla birlike, yazar yine aynı dönemde, %1 anlamlılık seviyesinde en yüksek oralama geirinin Cuma günleri elde edildiğini espi emişir. Çalışmanın oraya koyduğu bir başka sonuç ise, risk açısından Cuma günlerinin en düşük, Pazaresi günlerinin ise en yüksek oynaklığı gösermesidir. Kıvılcım, Muradoğlu ve Yazıcı [20], İMKB de piyasa ekinliği bağlamında hafanın günleri ekisini yılları için incelemişler, Cuma ve Pazaresi günlerinin geiri oluşum sürecini ekilediği ve bu nedenle piyasanın zayıf formda ekin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Diğer bir çalışmada Özmen [8], 4 Ocak Haziran 1996 döneminde kapanış fiyalarından harekele İMKB Bileşik Endeksinin günlük geirilerinden elde eiği veri seini kullanarak gerçekleşirdiği analizinde, İMKB nin kurumsal ve yapısal özelliklerinde zaman içinde meydana gelen gelişmeleri dikkae alarak alı al döneme ayırmışır. Bulgulara 101

5 göre, üm dönem için Cuma günleri isaisiki olarak anlamlı, poziif ve en yüksek geiriyi sağlayan gün olmuşur. Çarşamba günleri ise en yüksek geirinin gözlemlendiği ikinci gün, Salı günleri ise, isaisiki açıdan anlamlı olmamakla birlike negaif geiri sağlayan ek gün olarak bulunmuşur. Bildik [21], İMKB-100 Endeksinin günlük geiri serisini kullandığı ve 1 Ocak Ocak 1999 arihleri arasındaki dönemi kapsayan çalışmasında İMKB de hafanın günü anomalisinin olup olmadığını araşırmışır. Yazar çalışmasında, isaisiki açıdan çok güçlü olmamasına rağmen üm dönem için Salı günleri hafanın negaif geiriye sahip ek günü; Cuma günleri ise, hafanın en yüksek geirili günü olduğu sonucunu elde emişir. Risk açısından ise araşırmacı, Cuma günleri riskin en düşük, Pazaresi günleri ise riskin en yüksek olduğu bulgularını elde emişir. Bildik [22] daha sonraki çalışmasında da benzer bulgular elde emiş ve İMKB de hafanın günleri anomalisinin devam eiği görüşünü oraya amışır. İMKB de Bileşik-100 Endeksi yerine, sekör endeksleri ve sekör al endekslerinde hafanın günü ve Ocak ayı ekilerinin olup olmadığını araşıran Karan [7], 3 Ocak Nisan 2001 döneminde farklı sekörlerin farklı özelliklerinden kaynaklanan bir ekinin bu anomaliler üzerinde ekili olup olmadığını araşırmışır. Yazar, çalışmasında dönemi iibariyle Cuma günü geirilerinin poziif ve isaisikî olarak anlamlı olduğu sonucunu elde emişir. Buna karşın yazar bulgularında Pazaresi ve Salı günlerindeki geirilerin negaif, ancak isaisikî olarak anlamsız olduğunu oraya koymuşur. Bu sonuçlara göre yazar, İMKB de anlamlı bir hafa sonu ekisinin olmadığı sonucuna ulaşmışır. Sekör al endekslerinde ise, üm Cuma günlerinin geirileri poziif ve anlamlı bulunmuşur. Demirer ve Karan [23], 1988 ile 1996 döneminde İMKB Endeksinin birbirini akip eden günlerdeki geirilerini analiz emişler ve hafanın amamında poziif geirilerin olduğunu gösermişlerdir. Cuma günü geirilerini yüksek bulan araşırmacılar, Pazaresi ve Salı günü hisse seneleri geirilerinde bir farklılaşmanın olmadığını oraya koymuşlardır. Demirer ve Karan aynı zamanda günlük geirilerin en çok bir gün önceki (bir gün gecikmeli) geirilerden ekilendiğini, bu yüzden hafa sonu ekisi yerine hafa başı ekisinin araşırılması gerekiğini belirmişlerdir. İMKB-100 Endeksinin geirilerinden harekele zamana dayalı anomalilerin araşırıldığı başka bir çalışmada ise Oğuzsoy ve Güven [24], döneminde Salı günleri İMKB-100 Endeksinin geirilerinin düşük, Cuma günleri ise diğer günlere oranla daha yüksek olduğu bulgusunu elde emişlerdir. Ayrıca riskliliğin bir gösergesi olarak varyansın en yüksek Pazaresi, en düşük ise Cuma günleri gerçekleşiği sonucuna varmışlardır. Kıyılar ve Karakaş [12], yapıkları çalışmalarında İsanbul Menkul Kıymeler Borsası nda, 4 Ocak Nisan 2003 arihleri arasındaki Ulusal-100 Endeksi kapanış değerlerinden harekele, başlıca zamana dayalı anomalilerin gözlenip gözlemlenmediğini araşırmışlardır. Çalışmada İMKB de Ocak ve Aralık aylarının diğer aylara göre isaisiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksek geiri sağladığı espi edilmişir. Hafanın günü analizlerinde ise yazarlar, Cuma ve Perşembe günü diğer günlere göre isaisikî açıdan anlamlı ve yüksek, Pazaresi günü ise düşük geiri sağlandığı bulgusunu elde emişlerdir. Tail günü anomalisinin bulunmadığını beliren araşırmacılar, incelemelerinde ail günü uzunluğunun hisse senedi geirileri üzerinde bir eki yaramadığı sonucuna ulaşmışlardır. Çinko [25], 8 Ekim 1990 ve 16 Kasım 2005 arihleri arasındaki İMKB-100 Endeksi geirileri üzerinden harekele gerçekleşirdiği analizinde, İMKB de hafanın günü ekisinin ve ail ekisinin olup olmadığını araşırmışır. Çalışmada İMKB Endeksinin geirilerinin günlere göre farklılaşığı, akas süresinin bir gün olduğu dönemde Pazaresi ve Salı günlerinin geirilerinin negaif ve akas süresinin iki gün olduğu dönemde ise sadece Pazaresi günlerinin negaif geirili olduğu bulunmuşur. Çalışmada ayrıca, akas süresinin 102

6 bir gün olduğu dönemde sadece Çarşamba ve Cuma günlerinin isaisiksel olarak sıfırdan faklı olması ve akas süresinin iki gün olduğu dönemde Pazaresi, Perşembe ve Cuma günlerinin isaisiksel olarak sıfırdan farklı olduğunun görülmesi nedeniyle, hafanın günü ekisinin akas süresi sebebiyle olmadığı sonucuna varılmışır. Akaş ve Kozanoğlu [26], 2 Temmuz Haziran 2007 arihleri arasındaki dönemi kapsayan çalışmalarında, emel olarak İMKB Ulusal-30, İMKB Ulusal-100, İMKB Ulusal- TÜM, İMKB Ulusal-Sanayi, İMKB Ulusal-Mali, İMKB Ulusal-Hizmeler endekslerine ai günlük geiriler üzerinden harekele, günlük geirilerin hafanın günlerine bağımlılığını, GARCH Modeli kullanarak araşırmışlardır. Çalışmada, İMKB de hafanın günleri ekisinin, son dönem verilerinde de ( ) gözlendiği oraya konmuşur. Aynı zamanda, Perşembe ve Cuma günlerinde oluşan geirilerdeki isaisiksel olarak anlamlı farklılaşmaya karşın, piyasa ekinliği ve rasyonel fiyalandırma modeli çerçevesinde piyasa risk fakörü arafından bu geirilerin açıklanamadığı bulgusu elde edilmişir. 4. Veri Sei ve İsaisiksel Analiz Çalışmanın bu kısmında, isaisiksel analizlerde kullanılan veri seine ilişkin açıklamalar yapılmışır. Araşırma, 3 Temmuz Temmuz 2008 arihleri arasındaki İMKB-100 Bileşik Endeksinin geirilerinden harekele oplam 5157 günlük daa kullanılarak gerçekleşirilmişir. Veri sei Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası (TCMB) Web Siesinden alınmışır. İsaisiki eslerin sınanmasında Eviews 6.0 pake programından yararlanılmışır. 1, Series: IMKB Sample Observaions 5154 Mean Median Maximum Minimum Sd. Dev Skewness Kurosis Jarque-Bera Probabiliy Grafik 1: İMKB-100 Geiri Endeksi Dağılım İsaisikleri Grafik 1 e göre, İMKB-100 endeksi geiri serisinin, basıklık kasayısı 3 den büyük olduğu için lepokurik (kalın kuyruk) ve çarpıklık kasayısı çok küçük de olsa negaif olduğu için sola çarpık bir dağılıma sahipir. Jarque Bera isaisiği ise, H 0 : Normalliken sapma yokur şeklinde kurulan emel hipoezin reddedileceğini gösermekedir. Yani, Jarque-Bera es isaisiği değerinden de kolayca anlaşılacağı gibi %1 anlamlılık düzeyinde sandarlaşırılmış arıkların normal dağılmadığı görülmekedir. İMKB-100 Bileşik Endeksinin günlük geiri değerleri, endeksin gün sonu kapanış değerlerinden harekele aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmışır: İMKB-100 = P / ) ln( P 1 (1) 103

7 .2 IMKB Grafik 2: Yılları Arası İMKB-100 Endeksi Geirileri Grafik 2, oynaklık kümelenmesini (volailiy clusering) en çarpıcı biçimde gösermekedir. Diğer bir deyişle, logarimik geirilerde meydana gelen büyük değişimleri büyük, küçük değişimleri ise küçük harekeler izlemekedir. Bu, İMKB Endeksindeki değişken varyanslılığın ve oynaklık kümelenmesinin bir gösergesidir. Çalışmada kullanılan veri sei zaman serisi olduğundan analize geçmeden, öncelikle ele alınan dönem içerisinde İMKB-100 Endeksi geiri serisinin durağan olup olmadığının incelenmesi gerekmekedir. Bilindiği üzere, zaman serisi analizlerinde, durağan olmayan serilerin denklemlere konulması gerçeke olmayan ilişkilerin varmış gibi görünmesine neden olabilmekedir. Genelde finansal zaman serilerinin durağan olmadığı gözlenmekedir. Yani diğer bir deyişle serilerin oralamaları, varyansları ve kovaryansları zamana bağlı olarak değişmekedir. Durağanlık eslerinde yaygın olarak birim kök esleri kullanılmakadır. Birim kök eslerinde amaç serinin birim kök içerip içermediğini araşırmakır. Eğer seri birim kök içeriyorsa o seri durağan değildir. Çalışmada ele alınan zaman serisinin durağanlığı, durağanlık eslerinde yaygın olarak kullanılan Genişleilmiş Dickey-Fuller (Augmened Dickey-Fuller, ADF) [27], ile es edilmişir. Durağanlık esini gerçekleşirebilmek için, serinin birinci farkı bağımlı değişken olmak üzere, eşiliğin sağ arafında serinin orjinal değerleri sabisiz, sabili ve sabili, rendli olmak üzere deerminisik bileşenlerin yer aldığı 3 farklı regresyon denklemi kurulmuşur. Y Y k Y 1 1 i i (2) i1 Y Y Y k Y i i (3) i1 rend Y k Y i i (4) i1 İMKB-100 Endeksi geiri serisine ai birim kök eslerinin sonuçları Tablo 1 de verilmişir. 104

8 Tablo 1. İMKB-100 Endeksi Logarimik Geirilerinin I(0) Düzeyinde Durağanlık (Birim Kök) Tesi Sabisiz Sabili Sabili, Trendli ADF es isaisiği Olasılık % kriik değeri % kriik değeri % kriik değeri MacKinnon (1996) one-sided p-values. Dikkae alınan gecikme sayısı 32 dir. H 0 : Birim kök var; seri durağan değil H a : Birim kök yok; seri durağan İMKB-100 geiri serisine ilişkin ADF es isaisikleri hem sabisiz, hem sabili, hem de sabili ve rendli modellerde mulak değer olarak MacKinnon kriik değerlerinden yüksek çıkmış, bundan dolayı üm modelerde seri verilen anlamlılık düzeylerinin hepsinde durağan bulunmuşur. Geiri serisinin kendi seviyesinde durağan olduğuna karar verdiken sonra, seride ookorelasyonun bulunup bulunmadığı incelenmişir. Tablo 2: İMKB-100 Endeksi Geiri Serisinde Ookorelasyon Tesi ve Korelogram Grafiği Sample: Included observaions: 5156 Auocorrelaion Parial Correlaion AC PAC Q-Sa Prob * *

9 Finansal açıdan geiri serilerinde gecikmeli ekileşimin normalde 1 ile 5 gün, en fazla ise 10 gün olarak bakılması makuldür. Ancak bu çalışmada 32 gecikmeye kadar ookorelasyon araşırılmış ve 1 gecikmeli ookorelasyon olduğu yukarıda verilen korelogram grafiğinde gözlemlenmişir. İlk gecikmeye ai ookorelasyon ve kısmi ookorelasyon kasayısı önemli olduğundan birinci derece AR, MA ve ARMA modelleri denenmiş, bilgi krieri en küçük olan AR(1) in en uygun oralama model olduğuna karar verilmişir. Bu modele ai denklem ve sonuçlar aşağıdaki gibidir: İMKB 100 İMKB 100 c (5) 1 Tablo 3: İMKB-100 Endeksi En Küçük Kareler AR(1) Modeli Dependen Variable: IMKB-100 Mehod: Leas Squares Sample (adjused): 5154 Coefficien Sd. Error -Saisic Prob. C IMKB(-1) R-squared Mean dependen var Adjused R-squared S.D. dependen var S.E. of regression Akaike info crierion Sum squared resid Schwarz crierion Log likelihood Hannan-Quinn crier F-saisic Durbin-Wason sa Prob(F-saisic) Geiri serisi için uygun oralama model olan AR(1) in haa erimleri arasında ARCH ekisinin varlığı ARCH-LM esi ile araşırılmışır. ARCH-LM esinde, H 0 : Eşvaryanslılık vardır (homoscedasiciy, β 1 =β 2 =.=βn=0), boş hipoezinin reddedilmesi ARCH ekisinin varlığını gösermekedir (Engle, 1982). ARCH ekisinin varlığını es emek için Engle [28] arafından önerilen ARCH-LM esinin sonuçları aşağıda Tablo 4 de verilmişir. Tablo 4: ARCH-LM İsaisiği Tes Sonuçları Heeroskedasiciy Tes: ARCH F-saisic Prob. F Obs*R-squared Prob. Chi-Square Tahmin edilen regresyonun haalarının karelerinin Obs*R-squared değeri , bunun olasılık değerinin de olduğu Tablo 4 de görülmekedir. Bu sonuçlardan açıkça eşi varyanslılığı ifade eden sıfır hipoezinin red edileceği söylenebilir. Diğer bir deyişle, ARCH ekisi vardır ve bu eki giderilmelidir. 106

10 ARCH ekisinin varlığı kabul edildiken sonra uygun ARCH ipi model seçimine geçilmişir. Arık değerlerin kareleri oplamının minumum olacağı en iyi ARCH-GARCH modelini belirlemek için en çok kabul gören iki bilgi krierinden birisi olan Akaike Bilgi Krieri (Akaike Informaion Crieria-AIC) kullanılmışır. AIC ve SIC (SIC-Shwarz Informaion Crieria) için isenilen mümkün olan en küçük değerlerdir ve sıfırdan küçük (negaif) olabilir. Bu krier bize en uygun modeli seçmemize yardımcı olacakır. İMKB-100 günlük geirilerine uygun olan modelin seçimi yapılırken, çeşili ARCH ve GARCH Modelleri kurulmuşur. Bunların arasından kasayı krierlerini sağlayan en düşük ( ) AIC değerine sahip olan GARCH (1,1) modeli ercih edilmişir. Bu modele ilişkin veriler aşağıda Tablo 5 e sunulmuşur: Tablo 5: İMKB-100 Endeksi Geiri Serisi GARCH (1,1) Modeli Sonuçları C α 1 β E-05 ( ) F-saisic ( ) Prob(F-saisic) ( ) Mean dependen var R-squared S.D. dependen var Adjused R-squared Akaike info crierion S.E. of regression Schwarz crierion Sum squared resid Hannan-Quinn crier Log likelihood Durbin-Wason sa GARCH modelini espi eiken sonra sırasıyla hafanın günü ve ocak ayı ekisinin sınanması için kukla değişkenler yardımıyla aşağıdaki denklem oluşurulmuşur. R = 1 D D D D D R -1 + ε (6) R = 1 D ocak + 2 R -1 + ε (7) Denklemde; R : endeksin anındaki günlük geirisi D 1: Eğer pazaresi gününe ai geiri verisi ise 1, aksi koşulda 0 olan kukla değişken D 2: Eğer salı gününe ai geiri verisi ise 1, aksi koşulda 0 olan kukla değişken D 3: Eğer çarşamba gününe ai geiri verisi ise 1, aksi koşulda 0 olan kukla değişken D 4: Eğer perşembe gününe ai geiri verisi ise 1, aksi koşulda 0 olan kukla değişken D 5: Eğer cuma gününe ai geiri verisi ise 1, aksi koşulda 0 olan kukla değişken D ocak : Eğer ocak ayına ai geiri verisi ise 1, aksi koşulda 0 olan kukla değişken R -1 : Endekse ai geiri serisinin bir gecikmeli değeri (-1 anındaki geiri) ε : Haa erimini, gösermekedir. Son zamanlarda hafanın günü ve ocak ayı anomalilerinin varlığının araşırılmasında geirilerin normal dağılıma uymama, kalın kuyruk gibi zaman serisi özelliklerini dikkae alan GARCH ipi modeller kullanılmakadır. Bu çalışmada, ilgili anomalilerin esinde, Bollerslev arafından gelişirilmiş GARCH modelinden Sandar GARCH (1,1) formu kullanılmışır. Buna göre yukarıdaki denklemlerde koşullu varyans aşağıdaki gibi modellenecekir; ε 2 ~ (0, h ) (8) 107

11 h =β 0 + β 1 ε 2-1+ β 2 h -1 (9) Yukarıdaki 6 ve 7 no lu oralama denklemlerde yer alan kasayılarının isaisikî olarak anlamlı çıkması hafanın günleri ve ocak ayı ekilerinin var olduğunu göserecekir. Denklem 8 ve 9 da koşullu varyans geçmişeki haa erimlerinin oralaması ile bir önceki haa eriminin varyansı ve bir dönem önceki koşullu varyansının ahmininin ağırlıklı oralamasının bir fonksiyonu olarak ahmin edilmişir ve denklem 8 ve 9 da göserilmişir. Finansın emel kuramlarından birisi olan risk-geiri ilişkisine göre, yaırımcılar hisse senedi piyasalarında normalin üzerinde geiri sağlayabilmeleri için oralamanın üzerinde bir risk üslenmeleri gerekmekedir. Bundan dolayı, bazı günlerde ya da aylarda oraya çıkabilecek isaisiki olarak anlamlı aşırı geirilerin sisemaik risk fakörleri arafından açıklanıp açıklanmadığını es emek için GARCH-M modeli ercih edilmişir. GARCH (1,1)- M modelini elde emek için oralama denklemler aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmişir. R h R n B D h e 1 i i (10) i n h B D (11) i1 i i Yukarıdaki denklemlerde h koşullu varyansı, B hafanın günlerine ai kasayıları, λ yaırımcıların risk işahını gösermekedir. Denklem 10 oralama model olup λ kasayısının anlamlı çıkması yaırımcıların risk-geiri çerçevesinde hareke eiklerini ve yaırımlarını yaparken risk fakörünü göz önünde bulundurduklarını göserecekir. Tablo 6: Hafanın Günleri, Ocak Ayı ve Riske İlişkin GARCH (1,1)-M Sonuçları i λ Olasılık D Olasılık Ocak Pazaresi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Kurulan denklemler sonucunda elde edilen kasayılar ve anlamlılık seviyeleri yukarıdaki abloda sunulmuşur. Yaırımcıların risk ercihlerinin gösergesi olarak denklemde yer verilen λ değişkenine ai kasayılar 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunduğundan İMKB deki yaırımcıların riske duyarlı olduğu belirilebilir. Buradan ulaşığımız bulgu riskgeiri ilişkisinin İMKB de am olarak işlediği yönünde olacakır. %5 anlamlılık düzeyinde sadece Pazaresi ve Cuma gününe ai kukla değişkenlerin kasayıları isaisikî açıdan anlamlı bulunmuşur. Pazaresi günü için kullanılan kukla değişkenin kasayısının negaif olması, pazaresi günleri İMKB Bileşik Endeksindeki geirilerin oralamada diğer günlerden daha düşük olduğu, Cuma günü için kullanılan kukla değişkenin kasayısının poziif olması ise Cuma günleri İMKB bileşik endeksindeki geirilerin oralamada diğer günlerden daha yüksek ve poziif olduğunu gösermekedir. Bulgular sonucunda Ocak ayında poziif bir geiri olduğu espi edilmiş olsa da isaisiki açıdan 0.05 anlamlılık seviyesinde bu sonuç anlamlı bulunmamışır. 108

12 5. Sonuç Bu çalışmada arihleri arasında İsanbul Menkul Kıymeler Borsası ana göserge endeksi olan İMKB Ulusal-100 Endeksinin Ekin Pazar Kuramına aykırı olarak Ocak ayı ekisi ve hafanın günü ekisini sergileyip sergilemediği incelenmişir. Çalışmanın sonucunda İMKB nin Ocak ayı geirilerinde, diğer aylara göre isaisikî olarak anlamlı bir şekilde herhangi bir farklılaşmanın olmadığı espi edilmişir. Hafanın günleri ekisinde ise, Cuma günleri İMKB endeksinin geirisinin diğer günlere oranla oralamadan yüksek, Pazaresi günü ise düşük olduğu oraya konmuşur. İMKB deki hafanın günü ekisine ilişkin olarak, kredili işlem yapan yaırımcıların kredi faizinin hafa sonunda işlemesini engellemek için Perşembe ve Cuma günleri alım yapmaları göserilebilir. Kredili işlemlerde kredi, akasın gerçekleşiği günden iibaren faize abi olduğundan Perşembe ve Cuma günü alım yapan yaırımcının hisse senedi, Pazaresi ve Salı günü hesabına geçeceği için, hafa sonu için kredi faizi ödemeyecekir. Cuma günü bu gibi sebeplerden dolayı İMKB de gerçekleşen eksra (kredili) alımlar oralamanın üzerinde bir eki doğurabilmekedir. Bu anomaliye sebep olan bir diğer neden ise, firmaların genellikle iyi haberleri hafa içi, köü haberleri ise panik saışlara yol açmamak ve haberin hazmedilmesini sağlamak için Cuma seans kapanışından sonra veya hafa sonları kamuoyuna duyurmaları olarak göserilmekedir. Dolayısıyla, Pazaresi günleri diğer günlere oranla daha riskli bir gündür ve dünya borsalarına paralel olarak İMKB de de oynaklığın en yüksek olduğu gün Pazaresi olarak gözlemlenmişir. Çalışmanın asıl amacı İMKB nin zayıf formda ekinliğinin es edilmesi olmasa bile, hafanın günleri ekisi anomalisinin gözlemlenmesi, İMKB nin analiz döneminde zayıf formda ekin olmadığının da bir gösergesi olarak yorumlanabilir. Kaynakça [1] E. F. Fama, The Behaviour of Sock Marke Prices. Journal of Business. 38, 10, (1965). [2] E. F. Fama, Efficien Capial Markes: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance. 25, (1970). [3] R. Thaler, T. Russell, The Relevance of Quasi-Raionaliy in Compeiive Markes. American Economic Review. 77-3, (1987). [4] M. Kıyılar, Ekin Pazar Kuramı ve Ekin Pazar Kuramının İMKB de İrdelenmesi-Tes Edilmesi. Sermaye Piyasası Kurulu. 86 (1997). [5] N. Yörük, Finansal Varlık Fiyalama Modelleri ve Arbiraj Fiyalama Modelinin İMKB de Tes Edilmesi. İMKB Yayınları. (2000). [6] F. K. Reilly, E. A. Noron, Invesmens. 4 h Ediion, The Dryden Press, Orlando, 1995, s [7] M. B. Karan, Yaırım Analizi ve Porföy Yöneimi, Gazi Kiabevi, Ankara, 2004, s [8] T. Özmen, Dünya Borsalarında Gözlemlenen Anomaliler ve İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Bir Deneme. SPK Yayını. 61, (1962). [9] M. S. Rozeff, W. R. Kinney, Capial Marke Seasonaliy; The Case of Sock Reurns. Journal of Financial Economics. 3, (1976). 109

13 [10] D. B. Keim, Size Relaed Anomalies and Sock Reurn Seasonaliy: Furher Empirical Evidence. Journal of Financial Economics. 12, (1983). [11] M. R. Reinganum, The Anomalous Sock Marke Behavior of Small Firms in January: Empirical Tess for Tax-Loss Selling Effecs. Journal of Financial Economics. 12, (1983). [12] M. Kıyılar, C. Karakaş, İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Zamana Dayalı Anomalilere Yönelik Bir İnceleme. Yöneim Dergisi, İ.Ü.,İşleme İkisadı Ensiüsü , (2005). [13] M. Osborne, Periodic Srucure in he Brownian Moion of Sock Prices. Operaions Research. 10, (1962). [14] F. Cross, The Behavior of Sock Prices on Fridays and Mondays. Financial Analys Journal. November-December, (1973). [15] K. R. French, Sock Reurn and he Weekend Effec. Journal of Financial Economics. 8, (1980). [16] R. R. Gibbsons, P. Hess, P, A Tes of he Efficiency for a Given Porfolio. Economerica. 57-5, (1981). [17] G. Muradoğlu, T. Okay, Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Ekinlik: Takvim Anomalileri, Haceepe Üniversiesi İİBF Dergisi, 11, (1993). [18] E. Balaban, Informaional Efficiency of he Isanbul Securiies Exchange and Some Raionale for Public Regulaion. The Cenral Bank of The Republic of Turkey Research Deparmen. Discussion Paper, 9502, (1995a). [19] E. Balaban, Some Empirics of he Turkish Sock Marke. The Cenral Bank of he Republic of Turkey Research Deparmen. Discussion Paper, 9508, (1995b). [20] M. Kıvılcım, G. Muradoğlu, ve B. Yazıcı, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası nda Hafanın Günleri Ekisi. İMKB Dergisi. 1-4, (1997). [21] R. Bildik, Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İMKB Yayını. İsanbul, (2000). [22] R. Bildik, Are Calendar Anomalies Sill Alive? Evidence from Isanbul Sock Exchange. SSRN Elecronic Library ID , (2004). [23] R. Demirer, M. B. Karan, An Invesigaion of he Day-of-he-Week Effec on Sock Reurns in Turkey. Emerging Markes Finance and Trade. 38, 6, November- December, (2002). [24] C. B. Oğuzsoy, S. Güven, Sock Reurns and he Day-of-he-Week Effec in İsanbul Sock Exchange. Applied Economics. 35, (2003). [25] M. Çinko, Ekin Piyasa Hipoezi: İMKB'de Hafanın Günü Ekisi ve Tail Anomalisi. TİSK Akademi Dergisi. 1/2, 2006/II, (2006). [26] H. Akaş, M. Kozanoğlu, Hafanın Günleri Ekisini İsanbul Menkul Kıymeler Borsası nda GARCH Modeli ile Tes Edilmesi. Finansal Poliik & Ekonomik Yorumlar Dergisi. 44, Sayı. 514, (2007). [27] D. A. Dickey, W. A. Fuller, Auoregressive Time Series wih a Uni Roo. Journal of he American Saisical Associaion. 74, (1979). [28] R. F. Engle, Auoregressive Condiional Heeroscedasiciy wih Esimaes of he Variance of Unied Kingdom Inflaion. Economerica. 50-4, (1982). 110

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 7, CİLT XXII, AYI 1 FİNANAL ZAMAN ERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME IÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Doç. Dr. Ömer ÖNALAN * Öze Bu çalışmada, finansal menkul kıyme zaman serilerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı