KHF. Frekans Konvertörlü Hidrofor Setleri DIN1988 e uygun DIN EN ISO 9001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KHF. Frekans Konvertörlü Hidrofor Setleri DIN1988 e uygun DIN EN ISO 9001"

Transkript

1 Manyetik Uyumluluk Class B Frekans Knvertörlü Hidrfr Setleri DIN1988 e uygun DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, kullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di er uygulamalar Ak flkanlar çme suyu, kullanma suyu, yang n suyu, s utma suyu, demineralize su flletme Bilgileri Kapasite ma. mh (ma. pmpa ile) Basma yük. ma.1 m Ak flkan s cakl ma. 7 C Ortam s cakl ma. C Sistem ç k fl bas nc Pd ma. 1 bar Girifl bas nc Pe ma. 1 bar Çal flma gerilimi Faz, 8 V, Hz Mtr faz, Hz, kutuplu, özel KSB dizayn. Dizayn - adet yüksek bas nçl dikey çk kademeli santrifüj pmpalardan luflan frekans knvertörlü, PLC kntrllü tam tmatik hidrfr seti. Dizayn ve fnksiynlar DIN1988, Bölüm e göredir. Kdlama Sistemi Hidrfr kdlama sistemi Hidrfr tipi Pmpa say s Pmpa tipi Pmpa malzeme kdu Malzeme kdu: G1, C1, C KHF V G1 KHF hidrfr setlerinde kullan lan pmpalar KSB nin yüksek verimli Mvitec serisidir. KHF Hidrfr Sistemi (Standart Kapsam) - - adet aras Mvitec serisi dikey pmpalar - Her pmpa için 1 adet çekvalf ve adet nff vanas - Emme ve basma kllektörleri - Ç k fl kllektöründe 1 adet bas nç sensörü - Çelik flase - epy byal - 1 m kabllu flatör - Kntrl pansu-ip Class B manyetik uyumlulu a sahip - Frekans knvertör cihaz EN 18- EMC standartlar na uygun lup Class A ve Class B RFI filtre ile dnat lm flt r. KHF Versiynu Mvitec Serisi Pmpalar Kllektörler GövdeÇark Mvitec V, VS Vanalar Mvitec V, VS kullan lan hidrfrlar için,, kullan lan hidrfrlar için G Paslanmaz çelik Çelik üzeri özel zinga Pirinç küresel vana ve yayl Sfer döküm kelebek vana, metal kapl pirinç çekvalf Paslanmaz çelik çekvalf C Paslanmaz çelik AISI 1.8 Paslanmaz çelik küresel vana 1.8 Paslanmaz çelik diskli kelebek Paslanmaz çelik ve yayl Paslanmaz çelik çekvalf vana ve Paslanmaz çelik çekvalf C Paslanmaz çelik AISI Paslanmaz çelik küresel vana 1.8 Paslanmaz çelik diskli kelebek Paslanmaz çelik ve yayl Paslanmaz çelik çekvalf vana ve Paslanmaz çelik çekvalf

2 KHF V1V Versiynu Çal flma Sistemi: ile adet aras pmpa PLC taraf ndan kntrl edilir ve izlenir. Sistem bas nc n sabit tutmak için pmpalardan birisi frekans knvertör ile sürülür ve PLC ile sistem bas nc n n ±, bar tlerans ile, de iflen su talebine göre sabit kalmas sa lan r. Standart larak sistem set bas nç de erine ba l larak devreye al n r veya ç kart l r, bas nç de eri basma kllektörü üzerinde bulunan PLC ye analg sinyal gönderen bas nç transmitteri ile ölçülür. Real-Changever System (Gerçek s ral çal flma sistemi) Pmpalar n çal flt klar süreler (saat, dakika larak) haf zada tutulur, sistem ilk devreye girece i zaman frekans knvertör en genç pmpay seçer ve en genç pmpa frekans knvertörlü larak devreye al n r. PLC de pmpalar n çal flma sürelerinin haf zada tutulmas sayesinde gerçek s ral çal flt rma ile pmpalar n eflit yaflland rmas sa lanm fl lur. Bu yöntem Real-Changever System (Gerçek s ral çal flma sistemi) diye adland r l r. Catching the mtr n the fly (Frekans knvertörün h zl geçifllerle her mtru devreye almas ) sistemi En genç pmpa frekans knvertör ile sürülürken ve pmpa h z maksimuma ulaflm flken, e er su talep art fl devam eder ve set bas nc n n alt na düflülürse, frekans knvertör sürdü ü 1.pmpay flebekeye aktar r ve en genç.pmpaya ba lan r ve.pmpay da yumuflak bir flekilde devreye al r ve sistemin set bas nc na ulafl l r. Bu durum di er pmpalar içinde ayn flekilde devam eder. Bu yöntem Catching the mtr n the fly larak adland r l r. Bu yöntem sayesinde pmpalar n y ld z-üçgen veya direkt kalk fllar nda yaflanan afl r ak m çekme ve ani kalk fllar n yaratt dezavantajlar elimine edilmifl lur. Pmpa ve frekans knvertör ar zas durumunda: E er çal flan pmpalardan birisi ar zalan rsa, durmakta lan pmpalardan bir tanesi tmatik larak devreye girer. E er frekans knvertör ar zalan rsa PLC kntrllü standart tip s ral hidrfr larak çal fl r. Bütün pmpalar kendi yl verme gruplar ile devreye al n r; KHF V1 versiynu: Direkt yl verme (D.O.L) grubu ile KHF V versiynu: Yumuflak yl verici (Sft Starter) ile Ayr ca her pmpa için manuel--tmatik seçici anahtar mevcuttur. Manuel mdunda pmpalar direkt larak flebekeye ba l lup, kntrl pansundan ba ms zd r. Bu çal flma mdunda bas nç kntrlü ve susuz çal flmaya karfl kruma mümkün lmayacakt r. KHF VV7 Versiynu Çal flma Sistemi: ile adet aras pmpa PLC taraf ndan kntrl edilir ve izlenir. Sistem bas nc n sabit tutmak için pmpalardan birisi frekans knvertör ile sürülür ve PLC ile sistem bas nc n n ±, bar tlerans ile, de iflen su talebine göre sabit kalmas sa lan r. Standart larak sistem set bas nç de erine ba l larak devreye al n r veya ç kart l r, bas nç de eri basma kllektörü üzerinde bulunan PLC ye analg sinyal gönderen bas nç transmitteri ile ölçülür. Pmpalardan bir tanesi pilt pmpa larak seçilmifltir ve frekans knvertör ile sürülür ve set bas nc n ±, bar tlerans ile sabit tutmak için PLC taraf ndan kntrl edilir. Su talebi artt nda veya azald nda, di er pmpalar tmatik larak s ra ile devreye al n r veya ç kart l rlar. Tüm pmpalar n çal flma süreleri PLC haf zas nda (saat, dakika larak) tutulur ve pmpalar n çal flma süreleri eflitlenecek flekilde rtasyn ile çal flt r l rlar. KHF V versiynlar nda 11 kw a kadar lan güçlerde D.O.L yl verme grubu ile yl verilir. KHF V7 versiynlar nda ise 7. kw üzeri güçlerde Y ld z-üçgen yl verme grubu ile yl verilir. Pmpa ve frekans knvertör ar zas durumunda: E er çal flan pmpalardan birisi ar zalan rsa, durmakta lan pmpalardan birisi tmatik larak devreye girer. E er frekans knvertör ar zalan rsa, PLC kntrllü standart tip s ral hidrfr larak çal fl r. Ayr ca her pmpa için -tmatik seçici anahtar mevcuttur. Dikkat: Minimum debi limit de erlerinde ve e ri d fl nda çal flt r lmamal d r. Çal flma-ar za ikaz ve ihbar ledleri - Pmpa çal fl yr (her pmpa için bir led) - Pmpa ar zal (her pmpa için bir led) - Otmatik çal flma - Alarm flaflörü - Su yk - Enerji var Devreye alma: Mntaj tam larak bitmifl hidrfr, tüm Türkiye de KSB taraf ndan ücretsiz devreye al n r. Dikkat: Minimum debi limit de erlerinde ve e ri d fl nda çal flt r lmamal d r..7 mavi ekran, gri skala renk, nkta çözünürlük, 1 sat r karakter, zemin ayd nlatma, grafik dkunmatik peratör panelinden afla daki bilgiler kunabilir. - Çal flan pmpalar (görsel larak) - Pmpalar n çal flma süreleri - Su yk - Kavitasyn hatas - Bas nç transmitteri ar zal - Faz eksik, faz dengesiz - Frekans knvertör ar zal - Sft starter ar zal - Mtr termik açt

3 KHF V1V Versiynu Dkunmatik renkli grafik ekran görüntüleri KSB POMPA A.fi. ADRESS : stanbul Ylu 18. Km ANKARA Tel: (9) ksb.cm.tr KAYITLAR AYARLAR SET DE ER :. Bar POMPA 1 POMPA POMPA POMPA Bar Hz KAYITLAR HAT KODLARI 1 ÇALIfiMA SÜRELER ALARM KAYITLARI ZAMAN AYARLARI HAT KODLARI ÇALIfiMA SÜRELER POMPA 1 : sa dk POMPA : sa dk POMPA : sa dk POMPA : sa dk POMPA POMPA KSB RT BAT POMPA : sa dk AÇIKLAMALAR 1 KOD 1 : SU YOK KOD : FAZ EKS K, FAZ DENGES ZL KOD : BASINÇ SENSÖRÜ ARIZALI KOD : FREKANS KONVERTÖR ARIZALI KOD : SOFT STARTER ARIZALI KOD : MOTOR 1 TERM K AÇTI KOD 7 : MOTOR TERM K AÇTI KOD 8 : MOTOR TERM K AÇTI KOD 9 : MOTOR TERM K AÇTI KOD 1 : MOTOR TERM K AÇTI KOD 11 : MOTOR 1 TERM K AÇTI KOD 1 : KAV TASYON HATASI AÇIKLAMALAR KOD 1 : MOTOR 1 AKIS HATASI KOD 1 : MOTOR AKIS HATASI KOD 1 : MOTOR AKIS HATASI KOD 1 : MOTOR AKIS HATASI KOD 17 : MOTOR AKIS HATASI KOD 18 : MOTOR AKIS HATASI KAV TASYON BASINCI: KAV TASYON AYARLARI KAV TASYON BEKLEME ZAMANI: AYARLAR YARI OTOMAT K AYARLAR OTOMAT K AYARLAR PID AYARLARI UYKU MODU AYARLARI MAK NA GER DÖN GER DÖN T P SAAT VE TAR H AYARLARI (DATE and TIME SETTING) Mevcut Zaman: HMI Time: fi FRE SAYFASI fi FREN Z GR N Z? UYKU MODU AYARLARI UYKUYA GEÇME ZAMANI sn Ayar Saati: Setting Time: UYANMA YÜZDES UYANMA ZAMANI % sn AYARLA (SETTING) KAV TASYON AYARLARI KHF VV7 Versiynu Led li panel iflaretleri POMPA ÇALIfiIYOR P1 P P P P P POMPA ARIZALI OTOMAT K ÇALIfiMA YÜKSEK BASINÇ ALÇAK BASINÇ ALARM SU YOK ENERJ VAR

4 STANDART ÖZELL KLER.7 mavi ekran, gri skala renk, nkta çözünürlük, 1 sat r karakter, zemin ayd nlatma, grafik dkunmatik peratör panelinden afla daki bilgiler kunabilir. - Çal flan pmpalar (görsel larak) - Pmpalar n çal flma süreleri (saat,dakika) - Su yk - Kavitasyn hatas - Bas nç transmitteri ar zal - Faz eksik, faz s ras hatas - Frekans knvertör ar zal - Sft starter ar zal - Mtr termik açt Tüm çal flma mdlar n n LED'ler yard m yla pan üzerinde görülmesi - Pmpa çal fl yr (her pmpa için bir LED), - Pmpa ar zal (her pmpa için bir LED), - Otmatik çal flma, - Alarm flaflörü, - Su yk, - Enerji var PLC ve KSB-Bst 1 Sftware Class A ve Class B RFI filtre Pmpalar n çal flma sürelerinin kayd n n tutulmas ve bu çal flma saatlerine göre pmpalar n devreye al nmas veya ç kart lmas Pmpalardan birisinin ar zas durumunda tmatik s ra de ifltirici Çal flma süreleri hesaplan p, bu hesaba göre frekans knvertör en genç pmpaya ba lan r. Bu flekilde gerçek eflit yafllanma sa lanm fl lur. REALCHANGEOVER SYSTEM Frekans knvertör sabit larak bir pmpaya ba l d r, di er devreye giren pmpalar direkt veya y ld z-üçgen larak devreye girerler. Her devreye giren pmpa frekans knvertör ile yumuflak bir flekilde devreye girer. FREQSTART SYSTEM PLC kntrl her bir sistem için Her pmpa için mtr kruma flalteri 11 kw ' a kadar her pmpa için manuel - durdurma - tmatik ( 1--) seçici anahtar 11 kw üstü her pmpa için durdurma - tmatik ( -1 ) seçici anahtar Herhangi bir elektrik hatas veya susuz kalmaya karfl sistemin krumaya al nmas snras çal flmay peratörün bafllatmas Afl r ak m krumas Pmpalar n s ral devreye al nmas Susuz çal flmaya karfl -flatör ile kruma Faz yklu u, asimetrisi ve faz s ras krumas zlasyn trafsu V DC beslemesi için k sa devre ve afl r yük krumal SMPS Kilitlenebilir pak flalter Kavitasyn Krumas Pan içi V ayd nlatma lambas Flatör -1 m kabllu OPS YONEL ÖZELL KLER-1 Günlük tmatik test çal flmas Zaman saatli istenilen saat aral klar nda tmatik test çal flmas Susuz çal flmaya karfl -ak fl switchi ile kruma Susuz çal flmaya karfl -seviye elektrdlar ile kruma Afl r vltaj krumas Pmpa çal flma süresininin mekanik sayaç ile gösterilmesi Pmpa çal flma süresininin dijital sayaç ile gösterilmesi Her bir pmpan n ak m de erlerinin gösterilmesi - ampermetre pmpa adeti Sistemin vltaj de erinin gösterilmesi - vltmetre Pan iç s tma sistemi (yüksek nemli rtamlar için) Haberleflme prtkllerine uyum OPS YONEL ÖZELL KLER- Kntrl Odas ndan Afla daki Bilgiler zlenebilir-opsiyneldir Pmpa çal fl r durumda bilgisi Pmpa ar zal bilgisi Bas nç transmitteri ar zal bilgisi Su yk bilgisi Frekans knvertör ar zas Kntrl Odas ndan Hidrfr Kumanda Edilebilir- Opsiyneldir Otmatik ON-OFF kinci set de eri Acil durum durdurmas Uzaktan kumandan n iptali : Standart kapsam n: Uygulanamaz O: Opsiynel Versiyn V1V n n n n Versiyn VV7 n n n n

5 Mvitec, ve 1 ile hidrfr özellikleri Pmpa eflit yaflland rmas Pmpalar n tmatik s ral çal flmas sayesinde Her pmpa için Manuel-- Otmatik seçici anahtar Otmatik su temini Bir pmpada sürekli yap lan h z kntrlü ile tmatik larak talebe uygun bas nçl su temini sa lan r Membranl tank DIN 87- e uygun Mvitec Özellikleri Dkumatik-Grafik ve Renkli Türkçe peratör paneli (V1,V versiynunda) -Çal flma durumu, ar za tarihçesi, pmpa çal flma süreleri vb. görülebilir. Kilitlenebilir ve mekanik kilitli pak flalter CE kurallar na göre elektrik kesilmeden pan kapa aç lmamal d r. Yüksek güvenilirlik saat sürekli çal flma için özel dizayn edilmifltir. Faz yklu u, asimetrisi ve faz s ras krumas fiebeke fazlar nda las bir eksiklikte asimetri bzuklu unda veya faz s ras de iflti inde faz kruma rölesi ç k fl n aktif eder ve tüm sistem durur. Izlasyn trafsu Nötr tpraklamas çk iyi yap lmayan tesislerde önemli bir kruma görevi üstlenir. Güvenilir, bak m klay salmastra sistemi - EN17 ya uygun standart tip mekanik salmastra - Yüksek alafl ml paslanmaz çelik mil Düflük ses seviyesi Su ile dlu d fl gömlek ses izlasynu sa lar Krzyna dayan kl Hidrlik parçalar ve pmpa gömle i yüksek alafl ml paslanmaz çeliktir

6 Mvitec 18,, ve ile hidrfr özellikleri Otmatik su temini Bir pmpada sürekli yap lan h z kntrlü ile tmatik larak talebe uygun bas nçl su temini sa lan r Membranl tank DIN 87- e uygun Pmpa eflit yaflland rmas Pmpalar n tmatik s ral çal flmas sayesinde Her pmpa için Manuel-- Otmatik seçici anahtar (11 kw a kadar) Her pmpa için -Otmatik seçici anahtar (11 kw üzeri) Dkunmatik-Grafik ve Renkli Türkçe peratör paneli (V1,V versiynunda) -Çal flma durumu, ar za tarihçesi, pmpa çal flma süreleri vb. görülebilir. Kilitlenebilir ve mekanik kilitli pak flalter CE kurallar na göre elektrik kesilmeden pan kapa aç lmamal d r. Yüksek güvenilirlik saat sürekli çal flma için özel dizayn edilmifltir. Faz yklu u, asimetrisi ve faz s ras krumas fiebeke fazlar nda las bir eksiklikte asimetri bzuklu unda veya faz s ras de iflti inde faz kruma rölesi ç k fl n aktif eder ve tüm sistem durur. Izlasyn trafsu Nötr tpraklamas çk iyi yap lmayan tesislerde önemli bir kruma görevi üstlenir. Mvitec Özellikleri Güvenilir, bak m klay salmastra sistemi - EN17 ya uygun standart tip mekanik salmastra - Yüksek alafl ml paslanmaz çelik mil Düflük ses seviyesi Su ile dlu d fl gömlek ses izlasynu sa lar Krzyna dayan kl Hidrlik parçalar, pmpa gömle i ve pmpa gövdesi yüksek alafl ml paslanmaz çeliktir.

7 Çal flma fiekilleri S ral sabit devirli: KHS De iflken devirli: KHF Di er kmbinasynlar ve kntrl mdülleri ila pmpa, su talebine göre PLC kntrllü larak devreye girer ve devreden ç karlar Pmpalardan birisi de iflken devirli larak çal fl r ve di er sabit devirli pmpalar s ral larak devreye girer ve ç karlar-plc kntrllüdür. stek halinde teklif edebiliriz: (Örnek: Yar kapasitede 1 veya jkey pmpal çal flma) Set de eri Standart Hidrfr Seti Mvitec 1 ile Standart Hidrfr Seti Mvitec 18 ile 1-Pmpa -Küresel vana -Kmbi çekvalfn-ff vana -Manmetre -Bas nç sensörü -Membranl tank 7-Kntrl pansu 8-Çekvalf Mntaj fiekilleri D rudan flebekeden besleme Tanktan pzitif veya s f r ktlu besleme Tanktan negatif besleme* Atmsfere aç k tank pmpa emifl a z ile ayn veya daha yüksek bir seviyededir (pzitif emiflli çal flma) Atmsfere aç k tank pmpa emifl a z ndan daha afla bir seviyededir (negatif emiflli çal flma) Emifl bas nc n izleme ekipmanlar (ek ekipman ve aksesuar için fiyat isteyiniz). e er Pe>, bar (DIN 1988 e göre min. 1 bar lmal ) ise; - bas nç anahtar - bas nç sensörü e er Pe<, bar ise - ak fl sensörü - flatör - elektrt veya röle seti - emifl tank nda kuru çal flmaya karfl kruma sistemi - ak fl sensörü - ak fl izleme - flatör - elektrt veya röle seti - emifl tank nda kuru çal flmaya karfl kruma sistemi - ak fl sensörü *) Negatif besleme uygulamalar nda, çekvalf gerektirmeyen kendinden emiflli pmpa uygulamas için KSB ye baflvurunuz. 7

8 Hidrfr seçim yöntemi Temel veriler H = (Ps-Pe) 1 m Ps = Pe+ (H :1) bar p ma = Ps±. bar Qt = Ps bas nc ndaki hidrfr kapasitesi mh H = Qt kapasitesindeki hidrfr basma yük. m Ps = Qt kapasitesindeki hidrfrun devreye girifl set bas nc (Pe bas nc dahildir) Pe = Hidrfr emifl taraf ndaki bas nç H = S f r (Q=) debideki hidrfr basma yüksekli i Pma = S f r (Q=) debideki hidrfr ç k fl bas nc (=H +Pe) Katalg bilgileri emifl taraf ndaki bas nç = larak kabul edilerek verilmifltir. Ps Pe Pe ma H m Hidrfr basma yük. Qt de Pe Qt Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Örnek seçim stenenler Q= m h, Ps= bar, Pe= DIN1988, Bölüm e göre seçim (1 pmpa yedek) 1. KHF -8 G1. KHF -9 G1 Yedek pmpas z seçim 1. KHF -8 G1. KHF -9 G1 bar Her iki hidrfr seti ile de m h kapasite - bar set bas nc elde edilebilir. Emifl taraf ndaki bas nc n de iflimi ile farkl l klar yaflanabilecektir. Setteki pmpa say s Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil

9 MOVITEC Perfrmans E rileri (Genel Bak fl)

10 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar 1 1 IM.gpm 1 1 Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. 8 Qmin*) kw Basma yük 1 1. kw kw kw kw kw ft m 7.7 kw.7 kw. kw. kw Setteki pmpa say s Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil.7 kw.7 kw 1.7 kw

11 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar 1 US.gpm 1 IM.gpm 7 Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. 8 Qmin*) 1 kw 1 1. kw Basma yük 1. kw 11. kw kw m 9 1. kw 8 1. kw kw 1.1 kw.7 kw. kw ft Setteki pmpa say s Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil. kw.7 kw 1.7 kw

12 Mvitec 1 Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar 1 US.gpm 1 IM.gpm 8 Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) 1 1. kw Basma yük 1 kw 9 kw 1 8 kw 7 kw ft. kw m. kw 1. kw 1.1 kw Setteki pmpa say s.7 kw 1.7 kw Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil

13 Mvitec 18 Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar US.gpm 8 1 IM.gpm 8 8 Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) kw Basma yük 8 7. kw kw. kw. kw ft m kw kw Setteki pmpa say s. kw Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil kw

14 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar US.gpm 1 1 IM.gpm Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) 8 1 kw kw Basma yük 11 kw 1 11 kw 7. kw ft m. kw kw Setteki pmpa say s Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil 1. kw

15 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar US.gpm IM.gpm Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) 1 kw Basma yük kw 18. kw -1 1 kw 1 1 kw kw ft 11 kw m kw 7. kw -1. kw Setteki pmpa say s 1 kw Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil 1-1. kw

16 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar US.gpm 1 17 IM.gpm 1 1 Qmin*) 1 8 kw Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir kw 1 1 kw 1 kw Basma yük 8 11 kw m 7. kw ft. kw 1 Setteki pmpa say s 1 kw Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil

17 KHF serisi hidrfrlar n byutlar (Mvitec,, 1, 18 kullan lanlar) L1 D H± HP d b1 B1± B± b B± Emme taraf Mvitec 1 ve 18 den luflan hidrfrlar n kllektörleri flanfll d r ve flanfl ba lant nrmu: ISO EN 7 PN1 d r W Basma taraf B B1 B H L L1 b1 b d (R) d (DN) D W HP Ölçü Tablsu(mm) MOVITEC Pmpa Adeti *Bu tabl PN1 bas nç s n f na göre haz rlanm flt r Pan Byutlar Bak n z Pan Ölçüleri 17

18 KHF serisi hidrfrlar n byutlar (Mvitec,, kullan lanlar) D L Emme taraf W H± DN HP 7 B1± B± 8 1 B±1 Flanfl ba lant nrmu: ISO EN 7 PN1 Basma taraf B B1 B H L DN D W HP Ölçü Tablsu(mm) MOVITEC Pmpa Adeti Pan Byutlar *Bu tabl PN1 bas nç s n f na göre haz rlanm flt r Bak n z Pan Ölçüleri 18

19 KHF hidrfr pan ölçüleri Mtr Gücü Pan Byutlar (mm) Hidrfr Versiynu KW aral Pmpa Say s W HP D KHF V1,7-, -- 1 KHF V KHF V KHF V1,7-, KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V 7, KHF V 7, KHF V 7, KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V, KHF V KHF V KHF V7 7, KHF V7 7, KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V

20 Hidrfr tanklar n n tan t m ve seçimi Hidrfr tank n n faydalar Basma hatt nda luflabilecek darbe ve bas nç dalgalanmalar n absrbe eder. Sistemin ömrünü artt r r. Sistemi her an bas nç alt nda tutarak, ani debi ihtiyaçlar n karfl lar. Hidrfrun s k s k devreye girme ve ç kmas n önler. Sistemin düzenli çal flmas n sa lar. Bu nedenlerden dlay mümkün ldu unca büyük tanklar tercih edilmelidir. Tank hacmi hesab Teknik özellikler Tank n membran de iflebilir. Membran hijyenik lup, içme suyuna tamamen uygundur. Hidrfr tanklar krzyna karfl elektrstatik bya ile kapl d r. Tank bas nc n senede en az bir defa afla daki frmül ile kntrl ediniz. Maksimum çal flma s cakl : 9 C Tankbas nc = Hidrfrun düflük bas nc -. bar. Tank hacmi afla daki frmülleri kullanarak hesaplanabilir. Bulunan de ere yak n bir tank al naca gibi, ç u zaman KSB veya sn kullan c kendi tercihlerini de yapabilirler. Standart hidrfrlar için V =.Qp. Püst + 1 P. S Frekans kntrllü için V = 1.Qp. D Püst + 1 P. S H Hacim lt Qp Püst P S = = = = S (1h) 1 Bir pmpan n debisi (mh) Hidrfrun devreden ç k fl bas nc (bar) Hidrfrun bas nç çal flma aral (bar) fialt say s Mtr gücü (Kw) Ma. flletme Bas nc BAR PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN H mm D mm Ba lant inç BT 111- Teknik bilgilerde haber vermeksizin de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. KSB Pmpa Armatür San. ve Tic. A.fi. Mahatma Gandhi Caddesi N: 7 Gazismanpafla ANKARA Tel: (1) ( hat) Faks: (1) 7 7 Perpa Ticaret Merkezi B Blk Kat - N:1 87 Okmeydan STANBUL Tel: (1) pb Faks: (1)

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Varlogic NR6

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı