KHF. Frekans Konvertörlü Hidrofor Setleri DIN1988 e uygun DIN EN ISO 9001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KHF. Frekans Konvertörlü Hidrofor Setleri DIN1988 e uygun DIN EN ISO 9001"

Transkript

1 Manyetik Uyumluluk Class B Frekans Knvertörlü Hidrfr Setleri DIN1988 e uygun DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, kullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di er uygulamalar Ak flkanlar çme suyu, kullanma suyu, yang n suyu, s utma suyu, demineralize su flletme Bilgileri Kapasite ma. mh (ma. pmpa ile) Basma yük. ma.1 m Ak flkan s cakl ma. 7 C Ortam s cakl ma. C Sistem ç k fl bas nc Pd ma. 1 bar Girifl bas nc Pe ma. 1 bar Çal flma gerilimi Faz, 8 V, Hz Mtr faz, Hz, kutuplu, özel KSB dizayn. Dizayn - adet yüksek bas nçl dikey çk kademeli santrifüj pmpalardan luflan frekans knvertörlü, PLC kntrllü tam tmatik hidrfr seti. Dizayn ve fnksiynlar DIN1988, Bölüm e göredir. Kdlama Sistemi Hidrfr kdlama sistemi Hidrfr tipi Pmpa say s Pmpa tipi Pmpa malzeme kdu Malzeme kdu: G1, C1, C KHF V G1 KHF hidrfr setlerinde kullan lan pmpalar KSB nin yüksek verimli Mvitec serisidir. KHF Hidrfr Sistemi (Standart Kapsam) - - adet aras Mvitec serisi dikey pmpalar - Her pmpa için 1 adet çekvalf ve adet nff vanas - Emme ve basma kllektörleri - Ç k fl kllektöründe 1 adet bas nç sensörü - Çelik flase - epy byal - 1 m kabllu flatör - Kntrl pansu-ip Class B manyetik uyumlulu a sahip - Frekans knvertör cihaz EN 18- EMC standartlar na uygun lup Class A ve Class B RFI filtre ile dnat lm flt r. KHF Versiynu Mvitec Serisi Pmpalar Kllektörler GövdeÇark Mvitec V, VS Vanalar Mvitec V, VS kullan lan hidrfrlar için,, kullan lan hidrfrlar için G Paslanmaz çelik Çelik üzeri özel zinga Pirinç küresel vana ve yayl Sfer döküm kelebek vana, metal kapl pirinç çekvalf Paslanmaz çelik çekvalf C Paslanmaz çelik AISI 1.8 Paslanmaz çelik küresel vana 1.8 Paslanmaz çelik diskli kelebek Paslanmaz çelik ve yayl Paslanmaz çelik çekvalf vana ve Paslanmaz çelik çekvalf C Paslanmaz çelik AISI Paslanmaz çelik küresel vana 1.8 Paslanmaz çelik diskli kelebek Paslanmaz çelik ve yayl Paslanmaz çelik çekvalf vana ve Paslanmaz çelik çekvalf

2 KHF V1V Versiynu Çal flma Sistemi: ile adet aras pmpa PLC taraf ndan kntrl edilir ve izlenir. Sistem bas nc n sabit tutmak için pmpalardan birisi frekans knvertör ile sürülür ve PLC ile sistem bas nc n n ±, bar tlerans ile, de iflen su talebine göre sabit kalmas sa lan r. Standart larak sistem set bas nç de erine ba l larak devreye al n r veya ç kart l r, bas nç de eri basma kllektörü üzerinde bulunan PLC ye analg sinyal gönderen bas nç transmitteri ile ölçülür. Real-Changever System (Gerçek s ral çal flma sistemi) Pmpalar n çal flt klar süreler (saat, dakika larak) haf zada tutulur, sistem ilk devreye girece i zaman frekans knvertör en genç pmpay seçer ve en genç pmpa frekans knvertörlü larak devreye al n r. PLC de pmpalar n çal flma sürelerinin haf zada tutulmas sayesinde gerçek s ral çal flt rma ile pmpalar n eflit yaflland rmas sa lanm fl lur. Bu yöntem Real-Changever System (Gerçek s ral çal flma sistemi) diye adland r l r. Catching the mtr n the fly (Frekans knvertörün h zl geçifllerle her mtru devreye almas ) sistemi En genç pmpa frekans knvertör ile sürülürken ve pmpa h z maksimuma ulaflm flken, e er su talep art fl devam eder ve set bas nc n n alt na düflülürse, frekans knvertör sürdü ü 1.pmpay flebekeye aktar r ve en genç.pmpaya ba lan r ve.pmpay da yumuflak bir flekilde devreye al r ve sistemin set bas nc na ulafl l r. Bu durum di er pmpalar içinde ayn flekilde devam eder. Bu yöntem Catching the mtr n the fly larak adland r l r. Bu yöntem sayesinde pmpalar n y ld z-üçgen veya direkt kalk fllar nda yaflanan afl r ak m çekme ve ani kalk fllar n yaratt dezavantajlar elimine edilmifl lur. Pmpa ve frekans knvertör ar zas durumunda: E er çal flan pmpalardan birisi ar zalan rsa, durmakta lan pmpalardan bir tanesi tmatik larak devreye girer. E er frekans knvertör ar zalan rsa PLC kntrllü standart tip s ral hidrfr larak çal fl r. Bütün pmpalar kendi yl verme gruplar ile devreye al n r; KHF V1 versiynu: Direkt yl verme (D.O.L) grubu ile KHF V versiynu: Yumuflak yl verici (Sft Starter) ile Ayr ca her pmpa için manuel--tmatik seçici anahtar mevcuttur. Manuel mdunda pmpalar direkt larak flebekeye ba l lup, kntrl pansundan ba ms zd r. Bu çal flma mdunda bas nç kntrlü ve susuz çal flmaya karfl kruma mümkün lmayacakt r. KHF VV7 Versiynu Çal flma Sistemi: ile adet aras pmpa PLC taraf ndan kntrl edilir ve izlenir. Sistem bas nc n sabit tutmak için pmpalardan birisi frekans knvertör ile sürülür ve PLC ile sistem bas nc n n ±, bar tlerans ile, de iflen su talebine göre sabit kalmas sa lan r. Standart larak sistem set bas nç de erine ba l larak devreye al n r veya ç kart l r, bas nç de eri basma kllektörü üzerinde bulunan PLC ye analg sinyal gönderen bas nç transmitteri ile ölçülür. Pmpalardan bir tanesi pilt pmpa larak seçilmifltir ve frekans knvertör ile sürülür ve set bas nc n ±, bar tlerans ile sabit tutmak için PLC taraf ndan kntrl edilir. Su talebi artt nda veya azald nda, di er pmpalar tmatik larak s ra ile devreye al n r veya ç kart l rlar. Tüm pmpalar n çal flma süreleri PLC haf zas nda (saat, dakika larak) tutulur ve pmpalar n çal flma süreleri eflitlenecek flekilde rtasyn ile çal flt r l rlar. KHF V versiynlar nda 11 kw a kadar lan güçlerde D.O.L yl verme grubu ile yl verilir. KHF V7 versiynlar nda ise 7. kw üzeri güçlerde Y ld z-üçgen yl verme grubu ile yl verilir. Pmpa ve frekans knvertör ar zas durumunda: E er çal flan pmpalardan birisi ar zalan rsa, durmakta lan pmpalardan birisi tmatik larak devreye girer. E er frekans knvertör ar zalan rsa, PLC kntrllü standart tip s ral hidrfr larak çal fl r. Ayr ca her pmpa için -tmatik seçici anahtar mevcuttur. Dikkat: Minimum debi limit de erlerinde ve e ri d fl nda çal flt r lmamal d r. Çal flma-ar za ikaz ve ihbar ledleri - Pmpa çal fl yr (her pmpa için bir led) - Pmpa ar zal (her pmpa için bir led) - Otmatik çal flma - Alarm flaflörü - Su yk - Enerji var Devreye alma: Mntaj tam larak bitmifl hidrfr, tüm Türkiye de KSB taraf ndan ücretsiz devreye al n r. Dikkat: Minimum debi limit de erlerinde ve e ri d fl nda çal flt r lmamal d r..7 mavi ekran, gri skala renk, nkta çözünürlük, 1 sat r karakter, zemin ayd nlatma, grafik dkunmatik peratör panelinden afla daki bilgiler kunabilir. - Çal flan pmpalar (görsel larak) - Pmpalar n çal flma süreleri - Su yk - Kavitasyn hatas - Bas nç transmitteri ar zal - Faz eksik, faz dengesiz - Frekans knvertör ar zal - Sft starter ar zal - Mtr termik açt

3 KHF V1V Versiynu Dkunmatik renkli grafik ekran görüntüleri KSB POMPA A.fi. ADRESS : stanbul Ylu 18. Km ANKARA Tel: (9) ksb.cm.tr KAYITLAR AYARLAR SET DE ER :. Bar POMPA 1 POMPA POMPA POMPA Bar Hz KAYITLAR HAT KODLARI 1 ÇALIfiMA SÜRELER ALARM KAYITLARI ZAMAN AYARLARI HAT KODLARI ÇALIfiMA SÜRELER POMPA 1 : sa dk POMPA : sa dk POMPA : sa dk POMPA : sa dk POMPA POMPA KSB RT BAT POMPA : sa dk AÇIKLAMALAR 1 KOD 1 : SU YOK KOD : FAZ EKS K, FAZ DENGES ZL KOD : BASINÇ SENSÖRÜ ARIZALI KOD : FREKANS KONVERTÖR ARIZALI KOD : SOFT STARTER ARIZALI KOD : MOTOR 1 TERM K AÇTI KOD 7 : MOTOR TERM K AÇTI KOD 8 : MOTOR TERM K AÇTI KOD 9 : MOTOR TERM K AÇTI KOD 1 : MOTOR TERM K AÇTI KOD 11 : MOTOR 1 TERM K AÇTI KOD 1 : KAV TASYON HATASI AÇIKLAMALAR KOD 1 : MOTOR 1 AKIS HATASI KOD 1 : MOTOR AKIS HATASI KOD 1 : MOTOR AKIS HATASI KOD 1 : MOTOR AKIS HATASI KOD 17 : MOTOR AKIS HATASI KOD 18 : MOTOR AKIS HATASI KAV TASYON BASINCI: KAV TASYON AYARLARI KAV TASYON BEKLEME ZAMANI: AYARLAR YARI OTOMAT K AYARLAR OTOMAT K AYARLAR PID AYARLARI UYKU MODU AYARLARI MAK NA GER DÖN GER DÖN T P SAAT VE TAR H AYARLARI (DATE and TIME SETTING) Mevcut Zaman: HMI Time: fi FRE SAYFASI fi FREN Z GR N Z? UYKU MODU AYARLARI UYKUYA GEÇME ZAMANI sn Ayar Saati: Setting Time: UYANMA YÜZDES UYANMA ZAMANI % sn AYARLA (SETTING) KAV TASYON AYARLARI KHF VV7 Versiynu Led li panel iflaretleri POMPA ÇALIfiIYOR P1 P P P P P POMPA ARIZALI OTOMAT K ÇALIfiMA YÜKSEK BASINÇ ALÇAK BASINÇ ALARM SU YOK ENERJ VAR

4 STANDART ÖZELL KLER.7 mavi ekran, gri skala renk, nkta çözünürlük, 1 sat r karakter, zemin ayd nlatma, grafik dkunmatik peratör panelinden afla daki bilgiler kunabilir. - Çal flan pmpalar (görsel larak) - Pmpalar n çal flma süreleri (saat,dakika) - Su yk - Kavitasyn hatas - Bas nç transmitteri ar zal - Faz eksik, faz s ras hatas - Frekans knvertör ar zal - Sft starter ar zal - Mtr termik açt Tüm çal flma mdlar n n LED'ler yard m yla pan üzerinde görülmesi - Pmpa çal fl yr (her pmpa için bir LED), - Pmpa ar zal (her pmpa için bir LED), - Otmatik çal flma, - Alarm flaflörü, - Su yk, - Enerji var PLC ve KSB-Bst 1 Sftware Class A ve Class B RFI filtre Pmpalar n çal flma sürelerinin kayd n n tutulmas ve bu çal flma saatlerine göre pmpalar n devreye al nmas veya ç kart lmas Pmpalardan birisinin ar zas durumunda tmatik s ra de ifltirici Çal flma süreleri hesaplan p, bu hesaba göre frekans knvertör en genç pmpaya ba lan r. Bu flekilde gerçek eflit yafllanma sa lanm fl lur. REALCHANGEOVER SYSTEM Frekans knvertör sabit larak bir pmpaya ba l d r, di er devreye giren pmpalar direkt veya y ld z-üçgen larak devreye girerler. Her devreye giren pmpa frekans knvertör ile yumuflak bir flekilde devreye girer. FREQSTART SYSTEM PLC kntrl her bir sistem için Her pmpa için mtr kruma flalteri 11 kw ' a kadar her pmpa için manuel - durdurma - tmatik ( 1--) seçici anahtar 11 kw üstü her pmpa için durdurma - tmatik ( -1 ) seçici anahtar Herhangi bir elektrik hatas veya susuz kalmaya karfl sistemin krumaya al nmas snras çal flmay peratörün bafllatmas Afl r ak m krumas Pmpalar n s ral devreye al nmas Susuz çal flmaya karfl -flatör ile kruma Faz yklu u, asimetrisi ve faz s ras krumas zlasyn trafsu V DC beslemesi için k sa devre ve afl r yük krumal SMPS Kilitlenebilir pak flalter Kavitasyn Krumas Pan içi V ayd nlatma lambas Flatör -1 m kabllu OPS YONEL ÖZELL KLER-1 Günlük tmatik test çal flmas Zaman saatli istenilen saat aral klar nda tmatik test çal flmas Susuz çal flmaya karfl -ak fl switchi ile kruma Susuz çal flmaya karfl -seviye elektrdlar ile kruma Afl r vltaj krumas Pmpa çal flma süresininin mekanik sayaç ile gösterilmesi Pmpa çal flma süresininin dijital sayaç ile gösterilmesi Her bir pmpan n ak m de erlerinin gösterilmesi - ampermetre pmpa adeti Sistemin vltaj de erinin gösterilmesi - vltmetre Pan iç s tma sistemi (yüksek nemli rtamlar için) Haberleflme prtkllerine uyum OPS YONEL ÖZELL KLER- Kntrl Odas ndan Afla daki Bilgiler zlenebilir-opsiyneldir Pmpa çal fl r durumda bilgisi Pmpa ar zal bilgisi Bas nç transmitteri ar zal bilgisi Su yk bilgisi Frekans knvertör ar zas Kntrl Odas ndan Hidrfr Kumanda Edilebilir- Opsiyneldir Otmatik ON-OFF kinci set de eri Acil durum durdurmas Uzaktan kumandan n iptali : Standart kapsam n: Uygulanamaz O: Opsiynel Versiyn V1V n n n n Versiyn VV7 n n n n

5 Mvitec, ve 1 ile hidrfr özellikleri Pmpa eflit yaflland rmas Pmpalar n tmatik s ral çal flmas sayesinde Her pmpa için Manuel-- Otmatik seçici anahtar Otmatik su temini Bir pmpada sürekli yap lan h z kntrlü ile tmatik larak talebe uygun bas nçl su temini sa lan r Membranl tank DIN 87- e uygun Mvitec Özellikleri Dkumatik-Grafik ve Renkli Türkçe peratör paneli (V1,V versiynunda) -Çal flma durumu, ar za tarihçesi, pmpa çal flma süreleri vb. görülebilir. Kilitlenebilir ve mekanik kilitli pak flalter CE kurallar na göre elektrik kesilmeden pan kapa aç lmamal d r. Yüksek güvenilirlik saat sürekli çal flma için özel dizayn edilmifltir. Faz yklu u, asimetrisi ve faz s ras krumas fiebeke fazlar nda las bir eksiklikte asimetri bzuklu unda veya faz s ras de iflti inde faz kruma rölesi ç k fl n aktif eder ve tüm sistem durur. Izlasyn trafsu Nötr tpraklamas çk iyi yap lmayan tesislerde önemli bir kruma görevi üstlenir. Güvenilir, bak m klay salmastra sistemi - EN17 ya uygun standart tip mekanik salmastra - Yüksek alafl ml paslanmaz çelik mil Düflük ses seviyesi Su ile dlu d fl gömlek ses izlasynu sa lar Krzyna dayan kl Hidrlik parçalar ve pmpa gömle i yüksek alafl ml paslanmaz çeliktir

6 Mvitec 18,, ve ile hidrfr özellikleri Otmatik su temini Bir pmpada sürekli yap lan h z kntrlü ile tmatik larak talebe uygun bas nçl su temini sa lan r Membranl tank DIN 87- e uygun Pmpa eflit yaflland rmas Pmpalar n tmatik s ral çal flmas sayesinde Her pmpa için Manuel-- Otmatik seçici anahtar (11 kw a kadar) Her pmpa için -Otmatik seçici anahtar (11 kw üzeri) Dkunmatik-Grafik ve Renkli Türkçe peratör paneli (V1,V versiynunda) -Çal flma durumu, ar za tarihçesi, pmpa çal flma süreleri vb. görülebilir. Kilitlenebilir ve mekanik kilitli pak flalter CE kurallar na göre elektrik kesilmeden pan kapa aç lmamal d r. Yüksek güvenilirlik saat sürekli çal flma için özel dizayn edilmifltir. Faz yklu u, asimetrisi ve faz s ras krumas fiebeke fazlar nda las bir eksiklikte asimetri bzuklu unda veya faz s ras de iflti inde faz kruma rölesi ç k fl n aktif eder ve tüm sistem durur. Izlasyn trafsu Nötr tpraklamas çk iyi yap lmayan tesislerde önemli bir kruma görevi üstlenir. Mvitec Özellikleri Güvenilir, bak m klay salmastra sistemi - EN17 ya uygun standart tip mekanik salmastra - Yüksek alafl ml paslanmaz çelik mil Düflük ses seviyesi Su ile dlu d fl gömlek ses izlasynu sa lar Krzyna dayan kl Hidrlik parçalar, pmpa gömle i ve pmpa gövdesi yüksek alafl ml paslanmaz çeliktir.

7 Çal flma fiekilleri S ral sabit devirli: KHS De iflken devirli: KHF Di er kmbinasynlar ve kntrl mdülleri ila pmpa, su talebine göre PLC kntrllü larak devreye girer ve devreden ç karlar Pmpalardan birisi de iflken devirli larak çal fl r ve di er sabit devirli pmpalar s ral larak devreye girer ve ç karlar-plc kntrllüdür. stek halinde teklif edebiliriz: (Örnek: Yar kapasitede 1 veya jkey pmpal çal flma) Set de eri Standart Hidrfr Seti Mvitec 1 ile Standart Hidrfr Seti Mvitec 18 ile 1-Pmpa -Küresel vana -Kmbi çekvalfn-ff vana -Manmetre -Bas nç sensörü -Membranl tank 7-Kntrl pansu 8-Çekvalf Mntaj fiekilleri D rudan flebekeden besleme Tanktan pzitif veya s f r ktlu besleme Tanktan negatif besleme* Atmsfere aç k tank pmpa emifl a z ile ayn veya daha yüksek bir seviyededir (pzitif emiflli çal flma) Atmsfere aç k tank pmpa emifl a z ndan daha afla bir seviyededir (negatif emiflli çal flma) Emifl bas nc n izleme ekipmanlar (ek ekipman ve aksesuar için fiyat isteyiniz). e er Pe>, bar (DIN 1988 e göre min. 1 bar lmal ) ise; - bas nç anahtar - bas nç sensörü e er Pe<, bar ise - ak fl sensörü - flatör - elektrt veya röle seti - emifl tank nda kuru çal flmaya karfl kruma sistemi - ak fl sensörü - ak fl izleme - flatör - elektrt veya röle seti - emifl tank nda kuru çal flmaya karfl kruma sistemi - ak fl sensörü *) Negatif besleme uygulamalar nda, çekvalf gerektirmeyen kendinden emiflli pmpa uygulamas için KSB ye baflvurunuz. 7

8 Hidrfr seçim yöntemi Temel veriler H = (Ps-Pe) 1 m Ps = Pe+ (H :1) bar p ma = Ps±. bar Qt = Ps bas nc ndaki hidrfr kapasitesi mh H = Qt kapasitesindeki hidrfr basma yük. m Ps = Qt kapasitesindeki hidrfrun devreye girifl set bas nc (Pe bas nc dahildir) Pe = Hidrfr emifl taraf ndaki bas nç H = S f r (Q=) debideki hidrfr basma yüksekli i Pma = S f r (Q=) debideki hidrfr ç k fl bas nc (=H +Pe) Katalg bilgileri emifl taraf ndaki bas nç = larak kabul edilerek verilmifltir. Ps Pe Pe ma H m Hidrfr basma yük. Qt de Pe Qt Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Örnek seçim stenenler Q= m h, Ps= bar, Pe= DIN1988, Bölüm e göre seçim (1 pmpa yedek) 1. KHF -8 G1. KHF -9 G1 Yedek pmpas z seçim 1. KHF -8 G1. KHF -9 G1 bar Her iki hidrfr seti ile de m h kapasite - bar set bas nc elde edilebilir. Emifl taraf ndaki bas nc n de iflimi ile farkl l klar yaflanabilecektir. Setteki pmpa say s Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil

9 MOVITEC Perfrmans E rileri (Genel Bak fl)

10 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar 1 1 IM.gpm 1 1 Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. 8 Qmin*) kw Basma yük 1 1. kw kw kw kw kw ft m 7.7 kw.7 kw. kw. kw Setteki pmpa say s Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil.7 kw.7 kw 1.7 kw

11 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar 1 US.gpm 1 IM.gpm 7 Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. 8 Qmin*) 1 kw 1 1. kw Basma yük 1. kw 11. kw kw m 9 1. kw 8 1. kw kw 1.1 kw.7 kw. kw ft Setteki pmpa say s Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil. kw.7 kw 1.7 kw

12 Mvitec 1 Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar 1 US.gpm 1 IM.gpm 8 Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) 1 1. kw Basma yük 1 kw 9 kw 1 8 kw 7 kw ft. kw m. kw 1. kw 1.1 kw Setteki pmpa say s.7 kw 1.7 kw Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil

13 Mvitec 18 Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar US.gpm 8 1 IM.gpm 8 8 Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) kw Basma yük 8 7. kw kw. kw. kw ft m kw kw Setteki pmpa say s. kw Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil kw

14 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar US.gpm 1 1 IM.gpm Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) 8 1 kw kw Basma yük 11 kw 1 11 kw 7. kw ft m. kw kw Setteki pmpa say s Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil 1. kw

15 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar US.gpm IM.gpm Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir. Qmin*) 1 kw Basma yük kw 18. kw -1 1 kw 1 1 kw kw ft 11 kw m kw 7. kw -1. kw Setteki pmpa say s 1 kw Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil 1-1. kw

16 Mvitec Karakteristik E rileri Pe= Pma=1 bar US.gpm 1 17 IM.gpm 1 1 Qmin*) 1 8 kw Karakteristik e ri tleranslar ISO 99 ya göredir kw 1 1 kw 1 kw Basma yük 8 11 kw m 7. kw ft. kw 1 Setteki pmpa say s 1 kw Yedek pmpas z DIN1988 e göre yedek pmpa dahil

17 KHF serisi hidrfrlar n byutlar (Mvitec,, 1, 18 kullan lanlar) L1 D H± HP d b1 B1± B± b B± Emme taraf Mvitec 1 ve 18 den luflan hidrfrlar n kllektörleri flanfll d r ve flanfl ba lant nrmu: ISO EN 7 PN1 d r W Basma taraf B B1 B H L L1 b1 b d (R) d (DN) D W HP Ölçü Tablsu(mm) MOVITEC Pmpa Adeti *Bu tabl PN1 bas nç s n f na göre haz rlanm flt r Pan Byutlar Bak n z Pan Ölçüleri 17

18 KHF serisi hidrfrlar n byutlar (Mvitec,, kullan lanlar) D L Emme taraf W H± DN HP 7 B1± B± 8 1 B±1 Flanfl ba lant nrmu: ISO EN 7 PN1 Basma taraf B B1 B H L DN D W HP Ölçü Tablsu(mm) MOVITEC Pmpa Adeti Pan Byutlar *Bu tabl PN1 bas nç s n f na göre haz rlanm flt r Bak n z Pan Ölçüleri 18

19 KHF hidrfr pan ölçüleri Mtr Gücü Pan Byutlar (mm) Hidrfr Versiynu KW aral Pmpa Say s W HP D KHF V1,7-, -- 1 KHF V KHF V KHF V1,7-, KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V 7, KHF V 7, KHF V 7, KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V, KHF V KHF V KHF V7 7, KHF V7 7, KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V KHF V

20 Hidrfr tanklar n n tan t m ve seçimi Hidrfr tank n n faydalar Basma hatt nda luflabilecek darbe ve bas nç dalgalanmalar n absrbe eder. Sistemin ömrünü artt r r. Sistemi her an bas nç alt nda tutarak, ani debi ihtiyaçlar n karfl lar. Hidrfrun s k s k devreye girme ve ç kmas n önler. Sistemin düzenli çal flmas n sa lar. Bu nedenlerden dlay mümkün ldu unca büyük tanklar tercih edilmelidir. Tank hacmi hesab Teknik özellikler Tank n membran de iflebilir. Membran hijyenik lup, içme suyuna tamamen uygundur. Hidrfr tanklar krzyna karfl elektrstatik bya ile kapl d r. Tank bas nc n senede en az bir defa afla daki frmül ile kntrl ediniz. Maksimum çal flma s cakl : 9 C Tankbas nc = Hidrfrun düflük bas nc -. bar. Tank hacmi afla daki frmülleri kullanarak hesaplanabilir. Bulunan de ere yak n bir tank al naca gibi, ç u zaman KSB veya sn kullan c kendi tercihlerini de yapabilirler. Standart hidrfrlar için V =.Qp. Püst + 1 P. S Frekans kntrllü için V = 1.Qp. D Püst + 1 P. S H Hacim lt Qp Püst P S = = = = S (1h) 1 Bir pmpan n debisi (mh) Hidrfrun devreden ç k fl bas nc (bar) Hidrfrun bas nç çal flma aral (bar) fialt say s Mtr gücü (Kw) Ma. flletme Bas nc BAR PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN 1-1 PN H mm D mm Ba lant inç BT 111- Teknik bilgilerde haber vermeksizin de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. KSB Pmpa Armatür San. ve Tic. A.fi. Mahatma Gandhi Caddesi N: 7 Gazismanpafla ANKARA Tel: (1) ( hat) Faks: (1) 7 7 Perpa Ticaret Merkezi B Blk Kat - N:1 87 Okmeydan STANBUL Tel: (1) pb Faks: (1)

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/1215/ 02-82 BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

WKL. Kademeli Yüksek Bas nç Pompas. Tan mlama. Kullan m Alanlar. flletme Bilgileri : 450 m 3 /h e kadar. Malzeme

WKL. Kademeli Yüksek Bas nç Pompas. Tan mlama. Kullan m Alanlar. flletme Bilgileri : 450 m 3 /h e kadar. Malzeme Tip Kitapç E/1E/1-8 Kademeli Yüksek Bas nç Pompas Kullan m Alanlar Her türlü su temini Yang n söndürme Ya murlama - tar m Kazan besi suyu Is tma çme suyu flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar Tip Kitapç 09-/1- BOAX -B Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal 0-0 Maks. gövde dayan m bas nc 1 bar -00 Maks. gövde dayan m bas nc bar izayn N9 ve ISO1'e göre Uygulama Alanlar Binaların

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları

Kapalı Genleşme Tankları Kapalı Genleşme Tankları ALFEN Değiştirilebilir Membranlı Genleşme Tankları (-10 C + 120 C Arası) Model Çalışma Basıncı (Bar) Ön Gaz Basıncı (Bar) Çap (mm) Yükseklik (mm) Bağlantı ALFEN-24 KÜRE 8 1,5 363

Detaylı

İhale Makamı. iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI (Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa: 1. işin Adı: SÜTLÜCE LO. O. Yüzdesi (%) Tutarı

İhale Makamı. iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI (Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa: 1. işin Adı: SÜTLÜCE LO. O. Yüzdesi (%) Tutarı İhale Makamı iş GRUPLARININ MALiYETTEKi RANLARI (Yüzdeler tplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa: 1 işin Adı: SÜTLÜCE L. N iş Grubunun Adı Ana Grup 1 MEKANiK imalatlar Tutarı Yüzdesi (%) 100,0000 100,0000

Detaylı

Betaline. In-Line Pompalar. Mil S zd rmazl So utmas z mekanik salmastra ile mükemmel s zd rmazl k sa lanm flt r.

Betaline. In-Line Pompalar. Mil S zd rmazl So utmas z mekanik salmastra ile mükemmel s zd rmazl k sa lanm flt r. Tip Kitapç BT/111 / InLine Popalar Kullan Alanlar Is ta sisteleri Havaland ra sisteleri So uta devrelerinde Servis suyu sistelerinde Su teini sistelerinde Endüstriyel resirkülasyon sistelerinde fllete

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi Dalg ç Pompalar AL KPS Serisi Su Su kadar de erli KALİTE EM SERTİFİKA. KG Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları EIL R Serisi EIL R-FK Serisi ETNA In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları İhtiyacınızın

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16. Elektrik Motorlu Aktüatörler

GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16. Elektrik Motorlu Aktüatörler Elektrik Mtrlu Aktüatörler GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16 - GRA 21.07 - GRA 21.10 - GRA 21.13 - GRA 21.16 prating vltage AC 230 V - 3 knumlu kntrl sinyali D 40... D 40 mm - 90 nminal döndürme

Detaylı

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer SICAK VE SOĞUK SU ĐÇĐN makina ve armatür san. a.ş. ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/0/009 Bu liste 0/09/006 tarihli liste yerine gecer TĐP

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ ETNA Yangın Pompa Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA NFPA 20 Normuna Uygun Yangın İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

TekaDavlumbazlar Ada Tipi Davlumbazlar

TekaDavlumbazlar Ada Tipi Davlumbazlar Ada Tipi Davlumbazlar DPL 110 ISLA Ana Gövde Baca 404 83110 404 83111 1.590,30 1.590,30 1.674,00 1.674,00 LED aydınlatma Programlanabilen çalıflma 4 farklı hız konumu Alüminyum filtreler 45 db ses seviyesi

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar HCPO tiplerinde geliflmifl, üstün özellikler. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i madde 12/6'ya tam uygunluk Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu /8 [6.8.2] =... ID432/462 İlgili iç üniteler *HYHBHAAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Notlar - 4P3373-D - 2.2 2/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.. Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6], kademe:

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

GENEL FİYAT LİSTESİ 2013

GENEL FİYAT LİSTESİ 2013 FRS POMPA SANAYİ GENEL FİYAT LİSTESİ 2013 Kapalı Genleşme Tankları FRS r r ran n Tank ar ra FRS-24 KÜRE FRS-24 FRS-50 AYAKLI FRS-50 YATIK FRS-100 FRS-100/16 FRS-200 FRS-200/16 FRS-300 FRS-300/16 FRS-500

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar DO RU MONTJ DO RU YNfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak içimde tesisata a lay

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12 T EN IO 95 Çok Kademeli Uçtan Emişli antrifüj lar 00 0 Genel Bilgiler Basılabilen ıvılar tipi pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli düşük

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME URSAN POMPA LTD. STI. DEBİ ÖLÇME VE REGÜLASYON VANASI, (BALANS VANASI) DEBİ VE AKIŞKAN SICAKLIK SENSÖRLÜ Artık ölçümü sıcaklık lama e v i b e d ns olay!.. ve bala ak çok k yapm Flanşlı PN 15-2 - 3 için

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10001 MANUEL HİDROLİK Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır.

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol F Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

FREKANS KONVERTÖRLERİ İLE POMPA GRUBU OTOMASYONU. Bülent KARAMALAK Elektrik & Elektronik Mühendisi KONTEK Otomasyon Ltd.Şti.

FREKANS KONVERTÖRLERİ İLE POMPA GRUBU OTOMASYONU. Bülent KARAMALAK Elektrik & Elektronik Mühendisi KONTEK Otomasyon Ltd.Şti. FREKANS KONVERTÖRLERİ İLE POMPA GRUBU OTOMASYONU Bülent KARAMALAK Elektrik & Elektronik Mühendisi KONTEK Otomasyon Ltd.Şti. Yenişehir, İZMİR ÖZET: Pompa grubu otomasyonu, sistemin, hattan bir transmitter

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı Evsel su sistemi Multi Eco-Top Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı