BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI"

Transkript

1 BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. sistemi ve işleyişi yo netici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. Strateji Geliştirme lerinin Usul ve Esasları Hakkında Yo netmelik, Yo neticiler ic in I c Kontrol ve Rehberi esas alınarak birim oluşturulmuş ve kurum geneline Genelge yayımlanmıştır. Sistemin amac lı danışmanlık hizmeti alınmıştır. I c Kontrol Standartlarına Uyum Planı hazırlanmıştır. KOS KOS KOS Öngörülen veya ler eylem planı hakkında U st Yo netime bilgi verilecek, I c Kontrol Planı tu m birimlerdeki personele duyurularak sahiplenilmesi ve sorumlulukların alınması sağlanacaktır. el kitabı hazırlanarak personele dağıtılacaktır. sistemi ile ilgili bilgilendirme c alışmaları (Seminer, duyuru) yapılacaktır. veya Grubu Üyeleri Strateji Geliştirme si Bşk.() 1.Bilgilendirme toplantıları, 2.Genelge, 3.Eğitim El kitabı Eposta, 2.Web duyuruları, 3.Eğitim programları Uygulamanın sahiplenilmesi Sisteminin tanınması KOS 1.2 I darenin yo neticileri ic kontrol uygulanmasında personele o rnek olmalıdır. Kurumda tu m yo neticiler ic kontrol değerine ve zorunluluğuna henu z gereken o nemi vermemektedir. KOS KOS U st Yo netim aracılığıyla ic kontrol sistemi ile ilgili uygulamalara yo neticilerin o ncelikli katılımı ve personele o rnek olmaları teşvik edilecektir. I c Kontrol Sistemi ile ilgili c alışma genel toplantılarına Yo neticilerin katılmaları ve faaliyetlere gereken o nemin verilmesi yoluyla personele o rnek olunması sağlanacaktır., U st Yo netim Etkinlik ve Uygulamalara Katılma kayıtları 1. Genelge, 2.Toplantı tutanakları Sistemin sahiplenilmesi KOS U st yo netimin ic kontrol sistemi ile ilgili beklentilerinin alınmasına ilişkin yıl sonlarında toplantılar yapılacak ve her yılın başında beklentiler kuruma duyurulacaktır., U st Yo netim 1.Toplantı tutanakları, 2.Genelge, 3.Web duyurusu Sisteme ilişkin yo netim beklentisinin ve duyurulması KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tu m faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Mevcut durum genel olarak iyi olmakla birlikte, "Kamu Go revlileri Etik Davranış I lkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yo netmelik" esasları doğrultusunda, kurumda etik değerler bilinci ve farkındalığı eğitimine ihtiyac vardır. KOS Oryantasyon Eğitimi ve diğer hizmet ic i eğitimlerde "Etik Değerler ve Du ru stlu k Genel Standartlarına" yer verilecektir. I lgili yasa ve yo netmelik doğrultusunda; "Kurum Etik Kuralları" belirlenerek tu m personele duyurulacaktır. Ayrıca kurumun tu m personeline planlı eğitimler verilecektir., 1.Eğitim kitapcıkları, 2.Eğitim katılım kayıtları Kurumda etik kurallarının bilinmesi ve etik ku ltu ru n

2 KOS 1.4 KOS 1.5 KOS 1.6 Faaliyetlerde du ru stlu k, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. I darenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. I darenin faaliyetlerine ilişkin tu m bilgi ve belgeler doğru, tam ve gu venilir olmalıdır. Kurum, 5018 sayılı yasanın 1.kısım 3. bo lu mu nde belirlenen ilkeler gereği, hazırlamış olduğu Stratejik Planı, Performans Programı, Bu tc e ve Faaliyet Raporlarını du zenli şekilde Web sitesinde yayımlamaktadır. I dare personelinin c alışma şartları, u cret ve sosyal hakları u lke şartları, iş piyasası durumuna go re oldukc a iyi durumdadır. Farklı dış hizmet sağlayıcılardan temin edilen c alışanlar arasında, sosyal yardım ve u cret konularında adil ve eşit koşulların konusunda aksaklıklar mevcuttur. Hizmet verilen vatandaşlara genel olarak adil ve eşit davranılmaktadır. Kurumda ortak bir bilgi ve istatistik veri tabanı mevcut dğildir. KOS KOS KOS KOS Öngörülen veya ler BUSKI stratejik planında yer alan amac ve hedeflerine uygun olarak, yapılacak faaliyetlerin doğru ve anlaşılabilir raporlanması ve geniş kitlelere ulaşması adına hazırlanan raporlar web sitesinde yayınlanmaya devam edilecektir. Kurum sosyal imkanlarından tu m c alışanların bilgi sahibi olması ve faydalanması konusunda c alışmalar gerc ekleştirilecektir. I dare personeli ve hizmet verilen diğer paydaşlara adil ve eşit davranılması uygulamalarının gerc ekleşmesine yo nelik anket ve diğer arac lar kullanılarak geri besleme alınacaktır. Kurumun yaptığı yatırım, hizmet ve faaliyetlerinin o lc u mu nu ve takibi sağlayacak bilgi ve istatistik raporlama sistemi kurulacaktır. ler u retmiş olduğu verileri bu sisteme girecektir. lerdeki işlem su rec lerinde bilgi ve belgelerin doğru, tam ve gu venilir olmasını sağlayacak kontroller oluşturulacaktır. veya Grubu Üyeleri, Bilgi I şlem D.B. Eğitim D.Bşk., Kaynakları D.B., Bilgi I şlem D.B., Hukuk Mu şavirliği, Çağrı Merkezi 1.Stratejik Plan, 2.Performans Programı, 3.Bu tc e, 4.Yıllık Faaliyet raporları, 5.Periyodik Bilgilendirme raporları 1.Genel yazı, 2.Broşu r, 3.Bilgilendirme e- postaları 1.Anket formları, 2.Çağrı merkezi geri bildirim formları I ş Su rec leri Kurum faaliyetlerinin, şeffaflık, hesap verebilirkilk ilkelerinin gereği olarak kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması Adil ve eşit hizmet standardı Kurumun faaliyetleri sonucunda u rettiği tu m bilgilerin ortak bir veritabanında toplanması ve raporlanması amac lanmaktadır KOS2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: I darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin go rev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. KOS 2.1 I darenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Kurumun yazılı bir misyonu mevcut olup, tu m personel tarafından bilinmesi ve sahiplenilmesi konusunda aksaklık bulunmaktadır. KOS Kurum genelinde; Kamu I c Kontrol Rehberi ve Kamu I dareleri ic in Stratejik Planlama Rehberindeki ilke ve esaslar doğrultusunda misyon gu ncelleme c alışması yapılacaktır., Misyon Bildirisi Kurum misyonun bilinirliğini ve etkililiğini artırmak hedeflenmiştir.

3 Öngörülen veya ler veya Grubu Üyeleri KOS 2.2 Misyonun gerc ekleştirilmesini sağlamak u zere idare birimleri ve alt birimlerince yu ru tu lecek go revler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. I dare birimleri ve alt birim iş akışları daire başkanlıkları go revleri doğrultusunda hazırlanmıştır. KOS I dare misyonu doğrultusunda yu ru tu lecek her iş ic in; iş tanımı, iş akış şemaları ve analizleri ile su rec analizleri yapılacak ve uygun iletişim unsurlarıyla personele duyurulacaktır. Tu m go rev tanımlarında ic kontrol standartlarının gereklerini yerine getirecek go rev sorumlulukları belirtilecektir., 1.I şlem Su rec leri, 2.Go rev Tanımları Kurumun misyonunun, etkili, bilinir olması sağlanacaktır. Ortak bir go rev tanımı standartı KOS 2.3 KOS 2.4 KOS 2.5 KOS 2.6 KOS 2.7 I dare birimlerinde personelin go revlerini ve bu go revlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan go rev dağılım c izelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. I darenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel go rev dağılımı belirlenmelidir. I darenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini go sterecek şekilde olmalıdır. I darenin yo neticileri, faaliyetlerin yu ru tu lmesinde hassas go revlere ilişkin prosedu rleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her du zeydeki yo neticiler verilen go revlerin sonucunu izlemeye yo nelik mekanizmalar oluşturmalıdır. I darenin tu m birimlerinde belirlenmiş bir go rev dağılım şablonu ve standartı Yeni kurulan birimlerle birlikte tu m birimlerde go rev dağılım şemaları gerekmektedir. Teşkilat Şeması olmasına karşın go rev dağılımı fonksiyonel değildir. Mevcut durum genel şart doğrultusundadır. KOS KOS I darede hassas go revler belirlenmemiştir. KOS Dosyalama sistemleri ve proje faaliyetlerin ne yo nelik performans programı raporları mevcuttur ancak standart değildir. KOS KOS KOS Tu m birimlerde belirlenecek ortak bir standart şablona go re personel go rev dağılım şemaları oluşturulup personele duyurulacaktır. Fonksiyonel go rev dağılımı gerc ekleştirilmesi ic in c alışmalar yapılacaktır. Kurumun hassas go revleri tanımlanarak, kurum o nceliklerine go re sıralanıp listelenecek ve bu go revlerin yu ru tu lmesine ilişkin prosedu rler belirlenerek personele duyurulacaktır. Standart Dosya planı yapılarak bu sistem u zerinden iş ve işlemlerin izlenebilirliği sağlanacaktır. Yo netim go zden gec irme toplantıları, birim ic i mu du rler toplantıları ile izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulacak tır. Her du zeydeki yo neticiler tarafından verilen go revlerin sonucunu izlemeye yo nelik girdi, c ıktı, sonuc ilişkisine dair uygun takip ve teknolojiye uygun raporlama mekanizmaları oluşturulacaktır., Eğtim D.B., Go rev dağılım şemaları Organizasyon Şeması Hassas Go revler ve Uygulama Prosedu rleri I ş raporları Toplantı tutanakları Kontrol ve bilgilendirme raporları Kurumun daha fonksiyonel kurumsal bir yapıya Kurumun daha fonksiyonel kurumsal bir yapıya Yeni bir du zenleme ve uygulamaya gerek Kurumda modern bir iş yo netim modeli Kurumda modern bir iş yo netim modeli Kurumda modern bir iş yo netim modeli Kurumda modern bir iş yo netim modeli

4 KOS3 Personelin yeterliliği ve performansı: I dareler, personelin yeterliliği ve go revleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve ne yo nelik o nlemler almalıdır. Öngörülen veya ler veya Grubu Üyeleri KOS 3.1 kaynakları yo netimi, idarenin amac ve hedeflerinin gerc ekleşmesini sağlamaya yo nelik olmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı I ş Kanunu ve 4734 sayılı Kamu I hale Kanunu kapsamında hizmet alımı şeklinde personel c alışmaktadır. lerde personel dağılımı go rev ve iş yu klerine go re yapılmamıştır. KOS KOS KOS Kurum organizasyon yapısı ve hizmet gereklilikleri go zden gec irilerek uygun nitelik ve nicelikte personel temini sağlanacaktır. Norm kadrolar yo netmelikte belirlenen sayılarda oluşturulup revize edilecektir. Hedeflerin gerc ekleştirilmesine yo nelik performans o lc u m sistemi oluşturulacaktır. Personel yo netiminden insan kaynakları yo netimi yaklaşımına gec işin sağlanması ve insan kaynakları yo netimi su rec lerinin sağlanacaktır. Norm kadro şemaları Performans kriterleri Kaynakları yo netim prensipleri Kurumun ihtiyacına uygun personel temini Kurumda performans değerleme Kurumda performans değerleme KOS Kurumun yo neticileri ve personelinin go revlerini yetkin ve etkin bir şekilde yu ru tebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olduklarının o lc u lmesine yo nelik değerlendirme c alışmaları gerc ekleştirilecektir. Yetkinlik haritaları Kurumun insan kaynaklarının iş yapma kapasite ve becerilerinin arttırılması KOS lerin eğitim ihtiyac larına uygun talepleri dikkate alınarak, bilgi ve becerilerini geliştirmeye do nu k yıllık eğitim programları ic erikleri oluşturularak buna uygun eğitimler du zenlenecektir. Hizmet kalitesini ve verimliliğini artıracak Yurt ic i ve Yurt dışı toplantı, seminer ve konferanslara ilgili personelin katılımı sağlanacaktır. Teknik ve beceri eğitim programları Kurumun insan kaynaklarının iş yapma kapasite ve becerilerinin arttırılması KOS 3.2 I darenin yo netici ve personeli go revlerini etkin ve etkili bir şekilde yu ru tebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Kişisel becerilerin ve sosyal sorumlulukların ne yo nelik eğitimler du zenlenmektedir. KOS Yo neticilik ve personel yetkinliklerinin ne yo nelik hizmet ic i eğitimler du zenlenecektir. Teknik ve beceri eğitim programları Kurumun insan kaynaklarının iş yapma kapasite ve becerilerinin arttırılması

5 I darenin Kamu İç yo netici Kontrol ve Standardı personeli ve Genel Kişisel becerilerin ve sosyal sorumlulukların go revlerini etkin ve etkili bir şekilde KOS 3.2 ne yo nelik eğitimler yu ru tebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe du zenlenmektedir. sahip olmalıdır. KOS Öngörülen veya ler veya Grubu Üyeleri Eğitim sonrası değerlendirme anketi ve/veya sınavlar du zenlenerek eğitimlerin faydasının objektif olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır. 1.Anket sonuc ları, 2.Sınav sonuc ları Kurumun insan kaynaklarının iş yapma kapasite ve becerilerinin arttırılması KOS Kurumda tu m personelin Bilgisayar Okur Yazarlık Belgesinin alınması sağlanacaktır. Eğitim Do ku manları, Sertifika Kurumun insan kaynaklarının iş yapma kapasite ve becerilerinin arttırılması KOS Kurumda kullanılan tu m programların kullanma eğitim do ku manlarının ve kullanıcılara imza karşılığı eğitimlerinin verilmesi sağlanacaktır. Eğitim Do ku manları, Sertifika Kurumun insan kaynaklarının iş yapma kapasite ve becerilerinin arttırılması KOS 3.3 KOS 3.4 KOS 3.5 Mesleki yeterliliğe o nem verilmeli ve her go rev ic in en uygun personel sec ilmelidir. Personelin işe alınması ile go revinde ilerleme ve yu kselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı go z o nu nde bulundurulmalıdır. Her go rev ic in gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yu ru tu lmeli ve gerektiğinde gu ncellenmelidir. Mevcut personelin uygun go revlere dağıtımı yapılmaya c alışılmakla birlikte aksaklıklar bulunan go revler bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı I ş Kanunu ve 4734 sayılı Kamu I hale Kanunu kapsamında hizmet alımı şeklinde personel c alışmaktadır. KOS KOS KOS KOS Kişilik ve yetkinlik envanteri testi c alışmaları yapılacaktır. Kuruma giriş ve go revde yu kselmelerde go revmesleki yeterlik uyumu sağlanacaktır. Personel alımı ve go rev değişikliklerinde nitelik indeksine ve liyakat ilkesine uygun istihdam politikaları izlenecektir. Personelin ilerlemesi ve yu kselmesine ilişkin du zenlemelerde bireysel performanslarının da dikkate alınmasını sağlayacak şekilde değişiklik yapılacaktır. KOS de belirtilen eylem uygulanacaktır 1.Kişilik Testleri, 2.Yetkinlik envanteri Yetkinlik raporu I şe alım prosedu rleri Performans değerlendirme formları Eğitim planları I şe uygun personel istihdamı I şe yerleştirme ve go revde yu kseltmeyi liyakat esasına go re yapmak hedeflenmiştir. I şe yerleştirme ve go revde yu kseltmeyi liyakat esasına go re yapmak hedeflenmiştir. I şe yerleştirme ve go revde yu kseltmeyi liyakat esasına go re yapmak hedeflenmiştir.

6 KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yo neticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuc ları personel ile go ru şu lmelidir. Performans değerlendirme su reci uygulanmamaktadır. KOS Öngörülen veya ler KOS de belirtilen c ıktı esas alınarak yo neticilerin yılda en az bir kez olmak kaydı ile do nemsel bireysel performans değerlendirmeleri yaparak personelle go ru şmesi sağlanacaktır veya Grubu Üyeleri En az Şube Mu du ru du zeyinde Tu m Yo neticiler Performans değerlendirme formları Kurumda performans değerleme KOS 3.7 Performans değerlendirmesine go re performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yo nelik o nlemler alınmalı, yu ksek performans go steren personel ic in o du llendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Bu mekanizma mevcut değildir. KOS Performans değerlendirme nı takiben yetersizliklerin giderilmesine yo nelik eğitim c alışmaları ve yu ksek performansın o du llendirilmesine yo nelik takdir mekanizmaları oluşturulacaktır 1.Teknik ve beceri Eğitim programları 2.Ödu llendirme prensipleri Kurumda performans değerleme KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, u st go revlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, o zlu k hakları gibi insan kaynakları yo netimine ilişkin o nemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. I lgili kanunlar ve yo netmeliklere uygun hareket edilmektedir. KOS Performans değerlendirme nı takiben kriterler uygun arac larla uygun mecralarda personele duyurulacaktır. 1.Genelge, 2.Web duyurusu, 3.e-posta Kurumun Kaynakları Yo netim Politikası KOS4 Yetki Devri: I darelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları ac ıkc a belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin o nemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. KOS 4.1 I ş akış su rec lerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. Başkanlıkları esas alınarak du zenlenen iş akışlarının bazılarında onay mercileri belirtilmiş olmasına karşın bu yu k bir oranında eksiklik mevcuttur KOS KOS lerde işlem su rec leri ile bu su rec lerde imza ve onay mercilerinin belirlenmesi amacıyla işlem su rec haritalarının c ıkarılması sağlanacaktır. Su rec haritasının c ıkarılmasını takiben tu m kuruma yazılı olarak dağıtımı yapılacaktır., Su rec haritaları Web duyurusu I ş akışları ve su rec lerin verimli hale getirilmesi I ş akışları ve su rec lerin verimli hale getirilmesi KOS 4.2 Yetki devirleri, u st yo netici tarafından belirlenen esaslar c erc evesinde devredilen yetkinin sınırlarını go sterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. KOS Yetki devrine ilişkin ilke ve esaslar belirlenecektir.,, 1. Hukuk Mu şavirliği Prensipler seti Kurumda yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenip tu m c alışanlar tarafından bilinmesi sağlanacaktır.

7 Yetki Kamu devirleri, İç Kontrol u st yo netici Standardı tarafından ve Genel belirlenen esaslar c erc evesinde KOS 4.2 devredilen yetkinin sınırlarını go sterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. KOS 4.3 KOS 4.4 Yetki devri, devredilen yetkinin o nemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devredilen personel go revin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Kurumda kapsamlı yetki devri c alışması yapılmamıştır. KOS KOS KOS Öngörülen veya ler Kurumun yetki matrisinin hazırlanması ve personele duyurulması sağlanacaktır de o ngo ru len eylem ile oluşturulacak genelge taslağında bu konu da ac ıklıkla belirtilecektir. Yetki devredilen personelin taşıması gereken asgari kriterler tespit edilecektir. veya Grubu Üyeleri U st yo netim,, U st yo netim,, U st yo netim,, 1.Yetki matrisi 2.Genelge Kriterler seti Kurumda yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenip tu m c alışanlar tarafından bilinmesi sağlanacaktır. Kurumda yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenip tu m c alışanlar tarafından bilinmesi sağlanacaktır. Kurumda yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenip tu m c alışanlar tarafından bilinmesi sağlanacaktır. KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli do nemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. KOS Yetki devir alan ile devir eden arasında du zenli bilgi akışı ve raporlama zamanları ile raporların ic ereceği bilgilerin niteliği belirlenecektir. U st yo netim,, 1.Raporlama c izelgesi 2.Raporlama Gereklilik kriterleri 3.Rapor formatları Kurumda yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenip tu m c alışanlar tarafından bilinmesi sağlanacaktır.

8 BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2- RİSK DEĞERLENDİRME Standart Öngörülen veya ler veya RDS5 Planlama ve Programlama:I dareler, faaliyetlerini, amac, hedef ve go stergelerini ve bunları gerc ekleştirmek ic in ihtiyac duydukları kaynakları ic eren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. RDS 5.1 I dareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amac lar ve o lc u lebilir hedefler saptamak, performanslarını o lc mek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yo ntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. Kurumun Stratejik Planı katılımcı yo ntemlerle hazırlanmış ve Genel Kurul'da onaylanmıştır. Yeni bir du zenleme ve uygulamaya gerek RDS 5.2 I dareler, yu ru tecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve go stergelerini ic eren performans programı hazırlamalıdır. Kurumun, yu ru teceği, program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacı, performans hedef ve go stergelerini ic eren kurum performans programı hazırlanmaktadır. Yeni bir du zenleme ve uygulamaya gerek RDS 5.3 I dareler, bu tc elerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. Kurumun bu tc esi stratejik plan ve performans programına uyugun olarak hazırlanmaktadır. Yeni bir du zenleme ve uygulamaya gerek RDS 5.4 Yo neticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amac ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. Faaliyetlerin Stratejik Plan ve Performans Programına uygunluğunu kontrol eden mekanizma mevcut değildir. RDS Faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amac ve hedeflere uygunluğunun sağlanması amacıyla tu m birimlerin do nemsel (aylık/ 3 aylık / 6 aylık/ yıllık) olarak U st Yo netime rapor go ndermesi, U st Yo netimin bilgi aktarımını garanti etmek ic in du zenli toplantılar organize etmesi sağlanacaktır. Faaliyet ve performans raporları Kurumun planlı ve programlı hizmet u retme kapasitesinin RDS 5.5 Yo neticiler, go rev alanları c erc evesinde idarenin hedeflerine uygun o zel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. Stratejik Plan doğrultusunda o zel hedefler belirlenmektedir. Yeni bir du zenleme ve uygulamaya gerek RDS 5.6 I darenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, o lc u lebilir, ulaşılabilir, ilgili ve su reli olmalıdır. I dare ve birimlerin hedeflerinin genel şartta belirtilen kritelere go re değelendirilmesi yapılmamaktadır. RDS hedeflerinin birime o zel, o lc u lebilir, ulaşılabilir, ilgili ve su reli olması ic in, birimlerle birlikte metodolojik c alışmalar gerc ekleştirilip, su rdu ru lecektir. Stratejik hedef form ve tabloları Kurumun planlı ve programlı hizmet u retme kapasitesinin

9 Öngörülen veya ler veya RDS6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: I dareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amac ve hedeflerinin gerc ekleşmesini engelleyebilecek ic ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak o nlemleri belirlemelidir. RDS 6.1 I dareler, her yıl sistemli bir şekilde amac ve hedeflerine yo nelik riskleri belirlemelidir. I darenin planlı bir risk değerlendirme su reci RDS Kurumda her birimin bir risk koordinato ru ve alt birimlerin de risk sorumluları belirlenecektir. Bunların u zerinde kurum risk koordinato ru bulunacaktır. Altı ayda bir olmak u zere, hedeflere yo nelik risk ve fırsatlara ilişkin toplantılar du zenlenerek olasılık ve etkilerin de analiz edilmesi yolu ile risk değerlendirmesi yapılarak risklerin belirlenmesi c alışması gerc ekleştirilecektir. En az yılda bir kere risk değerlendirme kurulu, kurumun hedeflerini etkileyen riskleri değerlendirme toplantısı yapacak, c alışmanın sonuc ları I KI YK'na raporlanacaktır. Risk Raporu Kurumda risk odaklı bir ic kontrol ortamı oluşturarak, Stratejik Planda belirlenen amac lara ulaşmak hedeflenmiştir. RDS Risk değerlendirme c alışma grubu u yelerine Risk Analizi Eğitimi verilecektir. Eğitim değerlendirme formları Kurumda risk odaklı bir ic kontrol ortamı oluşturarak, Stratejik Planda belirlenen amac lara ulaşmak hedeflenmiştir. RDS 6.2 Risklerin gerc ekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. I darenin planlı bir risk değerlendirme su reci RDS de belitilen risk değerlendirme toplantısı yapılacaktır., i Risk Raporu Kurumda risk odaklı bir ic kontrol ortamı oluşturarak, Stratejik Planda belirlenen amac lara ulaşmak hedeflenmiştir. RDS 6.3 Risklere karşı alınacak o nlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. I darenin planlı bir risk değerlendirme su reci RDS lerce riskleri o nlenebileceği ya da etkisinin azaltılabileceği du şu nu len işlemlere ilişkin eylem planları oluşturulacaktır. Kurum du zeyinde amac ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklere karşı oluşturulacak bu planda inin go ru şleri dikkate alınacaktır. Riskleri Önleme Planı Kurumda risk odaklı bir ic kontrol ortamı oluşturarak, Stratejik Planda belirlenen amac lara ulaşmak hedeflenmiştir.

10 BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Öngörülen veya ler veya KFS7 KFS 7.1 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: I dareler, hedeflerine ulaşmayı amac layan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yo ntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. Her bir faaliyet ve riskleri ic in uygun kontrol strateji ve yo ntemleri (du zenli go zden gec irme, o rnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, go zetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Kurum genelinde bazı faaliyetler ic in du zenli go zden gec irme, karşılaştırma, onaylama, raporlama, doğrulama yo ntemleri kullanılmaktadır. Ancak, o zellikle riskli alanlarda o rnekleme yolu ile kontrol, doğrulama, yetkilendirme, go zetim, inceleme ve izleme gibi uygun kontrol yo ntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına yo nelik yazılı prosedu rler KFS KFS KFS Risk eylem planında tespit edilen riskler ic in su rec akış şemaları da go z o nu nde bulundurularak uygun kontrol yo ntemleri tespit edilecektir. Harcama birimleri faaliyetlerine ve risklerine ilişkin uygulanan kontrol yo ntemleri yazılı şekilde tanımlanacaktır. I dari du zeyde ve harcama birimleri du zeyinde belirlenen kontrol yo ntemleri uygulanması sağlanacaktır. I c Kontrol i, Tu m ler I c Kontrol i, Tu m ler Tu m birimler i i i Kontrol raporu Kontrol raporu Hakediş raporları, tutanaklar, alındı belgeleri V.B. Kurum faaliyetliyetlerinin risk odaklı kontrol su rec leriyle yu ru tu lmesi Kurum faaliyetliyetlerinin risk odaklı kontrol su rec leriyle yu ru tu lmesi Kurum faaliyetliyetlerinin risk odaklı kontrol su rec leriyle yu ru tu lmesi KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem o ncesi kontrol, su rec kontrolu ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. Bazı faaliyetlerde, işlem o ncesinde, su rec ic erisinde ve işlem sonrasında gerc ekleştirilen o nleyici ve tespit edici kontroller mevcuttur. Bununla birlikte, kontrol eksiklikleri belirlenen su rec ler bulunmaktadır. KFS KFS Riskleri en aza indirecek ve/veya etkisini azaltacak nitelikte işlem o ncesi o nleyici, işlem esnasında su rec ve işlem sonrasında du zeltici ve iyileştirici kontroller geliştirilecektir. Bilgi işlem sistemlerine belirlenen hususlarla ilgili otomatik kontroller yerleştirilmesi ic in c alışmalar gerc ekleştirilecektir. i Denetim raporları Yazılım ekleme doku manları Kontrol faaliyetlerinin riskleri o nleyecek nitelikte olması Bilgi sistemlerinin, işlemlerde o nleyici kontrol faaliyeti olarak kullanılması KFS Tu m taşınır, taşınmaz varlık kayıtlarının do nemsel kontrolu ve gu venliğinin sağlanması ic in tek elden işlemler yu ru tu lecek ve her tu rlu kontrol faaliyeti gerc ekleştirilecektir., Emlak ve I stimlak, Elektrik Mak. Malz. I km. D.B. Sayım Tutanakları, Ambar I cmal Rapoları, Muhasebe raporları Kurum varlıklarının doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve korunması KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların do nemsel kontrolu nu ve gu venliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. Varlıkların do nemsel kontrolu ve gu venliğinin sağlanmasına yo nelik uygulamalar bulunmaktadır. Ancak, daha etkin yapılmasına yo nelik geliştirmelere ihtiyac duyulmaktadır.

11 Öngörülen veya ler veya KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların do nemsel kontrolu nu ve gu venliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. Varlıkların do nemsel kontrolu ve gu venliğinin sağlanmasına yo nelik uygulamalar bulunmaktadır. Ancak, daha etkin yapılmasına yo nelik geliştirmelere ihtiyac duyulmaktadır. KFS Mevcut kayıtlı varlıklar ile fiili durum kontrol edilecek, kayıtlarda yer alıp mevcut olmayan varlıklar kayıtlardan du şu lecek, mevcut olup kayıtlarda olmayanları kayıtlara alınacaktır. Bu işlemler yapıldıktan sonra periyodik mutabakatlar yapılacaktır., Emlak ve I stimlak, Elektrik Mak. Malz. I km. D.B. Mutabakat raporları Kurum varlıklarının doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve korunması KFS Varlık kayıtlarının ve varlık hareketlerinin bilgi sistemi u zerinden takibi ic in sistem geliştirmeleri gerc ekleştirilecektir., Emlak Yazılım ve I st. D.B, gu ncelleme Elektrik Mak. doku manları Malz.I km.d.b. Kurum varlıklarının doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve korunması KFS 7.4 Belirlenen kontrol yo nteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. KFS Belirlenen kontrol yo nteminin fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması sağlanacaktır. I c Kontrol i Fayda/Maliyet raporu Kontrol faaliyetlerinin uygun maliyetli kontrollerden KFS8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: I dareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri ic in gerekli yazılı prosedu rleri ve bu alanlara ilişkin du zenlemeleri hazırlamalı, gu ncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. KFS 8.1 I dareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedu rler belirlemelidir. Faaliyetler ile mali karar ve işlemler, ilgili mevzuat ve du zenleme hu ku mleri doğrultusunda gerc ekleştirilmektedir. lerin o nemli faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerinin gerc ekleştirilmesine ilişkin yazılı prosedu rlere ihtiyac duyulmaktadır. KFS Kurumun faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedu rler belirlenerek personelin bilgisine sunulacak ve uygulanacaktır. U st Yo netim ve Tu m ler Kaynakları D.B., Yazılı Prosedu rler Kurumun tu m mali işlemlemlerini kapsayan bir mali işlemler su recinin KFS 8.2 KFS 8.3 Prosedu rler ve ilgili doku manlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuc landırılması aşamalarını kapsamalıdır. Prosedu rler ve ilgili doku manlar, gu ncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. KFS KFS KFS KFS Belirlenen prosedu rler ve ilgili do ku manlar; faaliyet veya mali karar ve işlemin başlama, uygulama ve sonuc landırma aşamaları dahil bu tu n aşamaları kapsayacak şekilde du zenlenecektir. Prosedu rler ve su rec akışları hazırlanarak, ilgililerine gu ncelleme sorumluluğu verilecektir. Tu m ilgili doku manlar, personelin ulaşabileceği şekilde elektronik ortama aktarılacak tır. Su rec sahipleri ic in prosedu r uygulama eğitim planı oluşturulacaktır. U st Yo netim ve Tu m ler, Kaynakları D.B., Kaynakları D.B., Yazılı Prosedu rler Su rec akış şemaları Kurum intranetinde veritabanları 1.Eğitim değerlendirme raporları 2. Eğitim sınav sonuc ları Kurumun tu m mali işlemlemlerini kapsayan bir mali işlemler su recinin Tu m iş ve işlemlerin su rec bazlı yo netilmesi Tu m iş ve işlemlerin su rec bazlı yo netilmesi Tu m iş ve işlemlerin su rec bazlı yo netilmesi

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

KASIM 2012 DİYARBAKIR

KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2012-2015) KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2011-2013 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2011-2013 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ 2011-2013 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ İçindekiler 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1. COSO Modeli... 1 1.1.1. COSO piramidi... 2 1.1.2. COSO küpü... 2 2. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI BİLEŞEN NO: 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI STANDART-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında üst yönetim olumlu bakış açışı geliştirmeli,

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı